Sunteți pe pagina 1din 12

Contabilitatea trebuie sa ofere o imagine fidela, clara si

completa a patrimoniului. Uneori, insa, pot aparea discrepante


intre datele din contabilitate si realitate, cauzate de anumite
fenomene economice, naturale, neglijente, greseli, delapidari
etc. Concordanta dintre informatiile scriptice si cele reale se
poate verifica cu ajutorul procedeului numit inventariere.
Inventarierea reprezinta ansamblul operatiilor de verificare
faptica a existentei elementelor patrimoniale sub aspect
cantitativ, calitativ si valoric.
Inventarierea se afla in stransa legatura cu celelalte
procedee ale contabilitatii. Astfel, toate operatiile economice se
consemneaza in documente, iar datele din documente se
inregistreaza in conturi. Informatiile din conturi sunt verificate
cu ajutorul balantei si se confrunta cu realitatea prin
intermediul inventarierii. Inventarierea sta la baza intocmirii
unui bilant real, contribuind la asigurarea imaginii fidele si la
aplicarea principiului prudentei.
existenta tuturor elementelor de activ si de pasiv, cantitativ-
valoric sau numai valoric, dupa caz, in patrimoniul unitatii la
data la care aceasta se efectueaza.
In temeiul art. 8 alin. (1) din Legea contabilitatii, unitatile
patrimoniale au obligatia sa efectueze inventarierea generala a
patrimoniului la inceputul activitatii, cel putin o data pe an, de
regula la sfarsitul anului, pe parcursul functionarii sale, in cazul
fuzionarii, divizarii sau incetarii activitatii, precum si in
urmatoarele situatii:
a) in cazul modificarii preturilor;
b) la cererea organelor de control, cu prilejul efectuarii
controlului, sau a altor organe prevazute de lege;
c) ori de cate ori sunt indicii ca exista lipsuri sau plusuri in
gestiune care nu pot fi stabilite cert decat prin inventariere;
d) ori de cate ori intervine o predare-primire de gestiune;
e) cu prilejul reorganizarii gestiunilor;
f) ca urmare a calamitatilor naturale sau a unor cazuri de forta majora sau
in alte cazuri prevazute de lege.
Inventarierea si inventarul joaca un rol de seama si indeplinesc functii
importante in contabilitate si in gestiunea patrimoniului:
a) functia de baza consta in verificarea realitatii si integritatii
patrimoniului unitatii. Ea este un mijloc de control al gestionarii,
administrarii si pastrarii mijloacelor economice si a surselor corespunzatoare
din unitatile economice sau institutiile de stat.
b) Prin inventariere se determina si marimea unor indicatori
economici cuprinsi in contabilitate si in bilant. Pe acesta baza are loc
determinarea productiei neterminate si se furnizeaza informatii cu caracter
real asupra indicatorilor cuprinsi in bilantul contabil, raspunzand cerintelor
metodei contabilitatii. De aceea, inventarierea precede si pregateste
elaborarea bilantului contabil anual.
c) Cu prilejul invenatarierii sunt evidentiate si valorile neutilozabile,
stocate, avariate sau degradate, creantele si angajamentele cu termen
expirat. Constatarea deprecierilor de bunuri si valori sta la baza
provizioanelor.
d) Inventarierea este o parghie importanta de control asupra
integritatii patrimoniului si a cresterii raspunderii materiale. Cu acest prilej
sunt puse in evidenta sustragerile, deficitele in pastrarea bunurilor si se
stabilesc raspunderile si masurile de recuperare a pagubelor.
1. Inventarierea anuala, avand ca scop reflectarea in bilant a situatiei reale a
patrimoniului, este obligatorie pentru toate unitatile. Fiind o lucrare
premergatoare intocmirii bilantului, aceasta cuprinde mijloacele economice
proprii si cele apartinand altor unitati dar care se gasesc in unitatea
respectiva in pastrare, inchiriere, concesionare, prelucrare, drepturile si
obligatiile intreprinderii, deci este o inventariere generala si completa.
2. Inventarierea periodica sau de gestiune se efectueaza la anumite
perioade: trimestre, luna, decada. Ea poate fi partiala, avand ca obiect
constatarea existentei anumitor mijloace sau surse.
3. Inventarierea ocazionala este determinata de predarea-primirea
gestiunilor, de calamitati, de comasari a unitatilor, putand fi generala sau
partiala.
4. Inventarierea inopinata este efectuarea fara anuntare prealabila a
gestionarului, dar in prezenta lui, la datele stabilite de cenzori in planul de
control, cand sunt indicii de existenta a plusurilor si a minusurilor in
gestiune. De regula, este inventariere partiala.
Sintetizand, se poate spune ca, daca avem in vedere obiectul, sfera de
cuprindere si statutul economico-juridic, inventarul este de doua feluri: civil
si general-contabil.
Inventarierea general-contabila are caracter periodic si se efectueaza la
inceputul activitatii, la sfarsitul fiecarui an de gestiune - inchiderea
exercitiului financiar si in caz de lichidare sau fuzionare.
1. Inventarierea totala - consta in numararea, masurarea,
cantarirea mijloacelor patrimoniale cuprinse in
inventariere.
2. Inventarierea prin sondaj - consta in numararea,
cantarirea, masurarea anumitor feluri de mijloace
economice.
1. Inventariere de constatare a existentei elementelor
patrimoniale, urmarindu-se existenta mijloacelor
economice si a surselor agentilor economici
2. Inventarierea pentru determinarea valorii de utilitate a
elementelor patrimoniale pentru stabilirea importantei, a
gradului de folosire a mijloacelor economice.
S.C. BLOOM MEDIA SRL, este un institut de cercetari
de piata si a fost infiintat in 1996. Institutul este societate
comerciala cu rarpundere limitata uni cu capital privat,
avand un capital social de 20.000 lei.
Organul de conducere este Adunarea Generala a
Actionarilor format din doi asociati. Sociatatea este
reprezentata de managerul general si de doi manageri care
participa la conducerea societatii.
Institutul desfasoara in principal activitatea de:
- sondare opinie publica,
- cercetare piata;
- publicitate si promovare produse,
In urma inventarierii, in patrimoniul societatii. au avut loc urmatoarele
operatii contabile:
1. N.O. constatare de minus la materii prime, in cadrul normelor legale de
scazamant:
601"Cheltuieli privind materiile = 301"Materii prime" 5.000.00
lei
prime"
2. N.O. constatare de minus la produse finite,imputabil:
711"Variatia stocurilor" = 345 "Produse
finite" 3.000.00 lei
3. N.O. imputarea minusului constatat la produse finite, angajatului
societatii, la valoarea constatata,TVA 19%:
4282 "Alte creante si datorii
in = % 3.570.00 lei
legatura cu personalul" 758"Alte venituri din
exploatare" 3.000.00 lei
4427"TVA colectata" 570.00 lei
4. N.O. retinerea din salariul angajatului vinovat de minusul constatat la
produse finite, a imputatiei:
421"Personal-remuneratii datorate" = 4282"Alte datorii
si 3.570.00 lei
5. N.O. constatare de plus la marfuri:
371"Marfuri" = 607"Cheltuieli privind 4.500.00
lei
marfurile"
6. N.O. constatare, in urma inventarierii, de plus in casierie:
5311"Casa in lei" = 758"Alte venituri
din 2.500.00 lei
exploatare"
7. N.O. constatare de minus la inventariere, la semifabricate, imputabil:
711"Variatia
stocurilor" = 341"Semifabricate" 1.000.00 lei
8. N.O. imputarea prejudiciului referitor la semifabricate"
461"Debitori diversi" = % 1.190.00 lei
758"Alte venituri din
exploatare" 1.000.00 lei
4427"TVA colectata" 190.00 lei
9. N.O. constatare de plus la inventariere la aparatura birotica"
214"Aparatura birotica" = 131"Subventii pentru 1.500.00 lei
investitii"
10. N.O. constatare de minus la materiale auxiliare, pentru care la data inventarierii
nu se poate determina faptul generator"
473"Decontari din operatii in curs = 3012"Materiale auxiliare" 500.00 lei
de clarificare"
11. N.O. solutionarea ulterioara a cazului: minus generat de calamitati naturale"
671"Cheltuieli privind calamitatile = 473"Decontari din 500.00 lei
si alte evenimente extraordinare" operatii in curs
de clarificare"
12. N.O. constatare de minus la marfuri, imputabil:
607"Cheltuieli privind marfurile" = 371"Marfuri" 4.000.00 lei
13. N.O. imputarea prejudiciului referitor la marfuri, persoanei vinovate, la valoarea
de inventar, TVA 19%:
461"Debitori diversi" = % 4.760.00 lei
758"Alte venituri din
exploatare" 4.000.00 lei
4427"TVA colectata" 760.00 lei
Dupa efectuarea inventarierii si contabilizarii
regularizarilor de inventar, se intocmeste o noua balanta a
conturilor. Functia acesteia se manifesta cu precadere pentru
pregatirea informatiei necesare determinarii rezultatului
exercitiului si asigurarea suportului informational necesar
redactarii bilantului contabil.
Balanta se redacteaza inainte de stabilirea rezultatului
exercitiului si nu dupa determinarea acestuia. Ea se delimiteaza
si ca suport informational pentru inchiderea conturilor de
venituri si cheltuieli. In urma inregistrarii operatiilor
determinate de lucrarile de inchidere a exercitiului financiar, se
presupune urmatoarea balanta a soldurilor conturilor la
31.XII.2007
In concluzie, chiar daca nu este desemnat un gestionar procedura
inventarierii trebuie respectata iar raspunderea pentru buna organizare a
lucrarilor de inventariere, potrivit prevederilor Legii 82/1991 , republicata, si
in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile, revine
administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are
obligatia gestionarii entitatii. Pentru minusurile existente în gestiune s-a
încheiat nota de constatare, pentru neregulile existente făcându-
se vinovat gestionarul societăţii, lipsa constatatăimputându-se acestuia din
urmă.La sfârşitul inventarierii tuturor elementelor s-a încheiat un „Proces
verbal de inventariere şi control gestionar” care a cuprins toate constatările,
având anexate toate notele explicative, procesele verbale intermediare
încheiate, deciziile de inventariere,declaraţiile de inventariere, listele de
inventariere etc Aprecierea generală a Comisiei de control si a
Compartimentului ControlFinanciar de Gestiune este ca nu au fost
constatate fapte foarte grave, iar singura neregula constatata fiind cauzata
de neatentia gestionarului