Nr crt

Denumire

Numar inreg Reg Numar inreg Data inreg National instanta instanta 39/C/2003 36 21/11/2003

pozitie inchisa(da/nu)

Starea actuala

Nr incheiere

Data incheiere 31/10/2003

Judet

Asociati/Fondatori

Scop

Consiliu director

Apartenenta federatie

HG utilitate

Data HG utilitate publica

1

"FEDERATIA PATRONALA ENERGETICA" - FED."E"

Încheierea

2

F.N.P.L.R.-Federaþia Naþionalã a Poliþiºtilor Locali din România

50/C/2007

1

14/12/2007

1

14/12/2007

MEHEDINTI

3

FEDERAŢIA SINDICALA DIN INDUSTRIA TUTUNULUI "ROMTABAC"

20/C/2000

13

16/02/2000

dizolvata

S.C.255

25/03/1991

- stabilirea unei strategii pentru dezvoltarea energetică a României;;- urmărirea promovării acestei PRESEDINTE-IOAN DAN GHEORGHIU strategii la nivel local şi statal;;- organizarea şi purtarea tratativelor cu partenerul social pentru încheierea Contractului Colectiv de Muncă la nivelul ramurii;;- reprezentarea intereselor tehnice, juridice şi sociale de grup ale membrilor;;- promovarea unor propuneri legislative în domeniul de interes al membrilor;;- colaborarea cu Guvernul la elaborarea programelor de restructurare, privatizare, cooperare economică şi participă în structurile de coordonare şi gestionare a programelor cu Uniunea Europeană;;- stabilirea unor relaţii de colaborare cu federaţiile patronale, asociaţiile profesionale, cu agenţii economici din domeniu, din ţară şi străinătate. Federaþia se constituie prin libera asociere a persoanelor juridice fondatoare în baza adeziunii la prezentul statut , în scopul organizãrii unei structuri unice de reperezentare profesionalã , susþinere ºi apãrare a intereselor comune ale membrilor sãi atât la nivel naþional , regional ºi local, cât ºi în plan internaþional, în relaþiile cu autoritãþile publice, centrale ºi locale , instituþiile statului, patronatele, sindicatele ºi cu orice ale organizaþii neguvernamentale sau persoane juridice, în vederea promovãrii imaginii ºi ridicãrii prestigiului Poliþiei Comunitare;Fiecare asociaþie componentã a Federaþiei îºi pãstreazã individualitatea, structura ºi patrimoniul. - reprezintă cadrul organizat de consultare şi dezvoltare cu membrii săi, a hotărârilor şi deciziilor date de conducerea Regiei Autonome a Tutunului din România, precum şi a altor organe ierarhice acestuia, luarera de atitudine fermă şi promptă, pentru orice probleme ce ar leya interesele vreunei organizaţii sindicale din competenţa ei privitor la interesele profesionale cu caracter economic şi social;;organizează lupta unitară a membrilor săi pentru promovarea şi apărarea drepturilor constituţionale şi legale a libertăţilor democratice dobândite după Revoluţia din 22 Decembrie 1989. BLAJOVICI PETRU - LIDER, LEUCUÞA MAXIM ADJUNCT, POPA SILVIA - SECRETAR CINTABIL - NUÞà IOAN - RESPONSABIL CU PROBLEME SOCIALE, VISA DAN - RESP. CULTURAL SPORTIV TURISTIC, Ghimbir Iancu, Ochiº Pavel, Ruja Livia, Kiss Iosif, Sedan Salvador lideri st. I, II, III, IV, V ºi VI Preºedinte - Virgil Culda, vicepreºedinte - Marian Remus Guºatu, secretar Irina Dobo, membru - Petru Tucra, Ciprian Di Ni l V il P º di t Viº D Pi

4 5

Sindicatul Liber de la magazin Universal Ziridava Sindicatul Liber „Feroneria” SA - Arad

11/C/2005 22/C/1990

10 84

07/04/2005 06/04/1990

dizolvata

s c 992 1225

14/02/2005 22/03/1990

ARAD ARAD

6 7 8

"ARGESUL" A ASOCIATILOR PENTRU 1/C/1995 PROTECTIA CONSUMATORILOR "COGNOSIS" FEDERATIA ASOCIATILOR 64/C/2007 STUDENTILOR LA PSIHOLOGIE SI STIINTELE EDUCATIEI DIN ROMANIA "FEDERATIA DIN TRANSPORTURI SI 10/C/2010 SERVICII PUBLICE "ATU-ROMÂNIA"

5/PJ 2 2

05/02/1995 07/08/2007 02/11/2010

3/PJ 973 S.C. 16

08/04/1996 30/08/2008 12/02/2009

ARGES SIBIU

NELUCRATIV, NON-PROFIT De a sustine si promova initiativele asociatiilor studentilor la Psihologie si Stiintele Educatiei din Romania de a uni eforturile Sindicatelor membre în vederea obtinerii, pastrarii si apararii drepturilor colective, precum si negocierea Contractului Colectiv de Munca la diferite nivele. Sindicatele membre ale Federatiei "ATU_ROMÂNIA" au autonomie deplina juridica, financiara si patrimoniala. Federatia "ATU-ROMÂNIA" poate desfasura orice actiune cu caracter social, economic, cultural, educaativ, în conditiile legii si se poate afilia în functie de interesul propriu la orice organizatie interna sau internationala. - considerând ca omul este elementul esential al productiei de bunuri si al progresului social, scopul principal este studiul, promovarea, reprezentarea si apararea intereselor materiale morale si spirituale a tuturor lucratorilor din minerit, geologie si conexe si lupta pentru crearea structurilor economice, sociale, culturale si politice, care sa permita realizarea acestor deziderate.

9

"FEDERATIA NATIONALA MINE ENERGIE"

134/C/2002

81

02/12/2002

S.C.

26/04/1990

10

"FEDERATIA NATIONALA MINE ENERGIE"

42/C/2003

41

04/12/2003

s.c.

26/04/1990

11

"FEDERATIA PATRONATELOR DIN BUCURESTI"- F.P.B.

68/C/2006

19

21/09/2006

Încheierea

14/06/2006

12 13

"FEDERATIA ROMÂNA DE TIR SPORTIV" 41/C/2002 "FEDERAŢIA NAŢIONALĂ "UNIREA" A PENSIONARILOR DIN ROMÂNIA" 80/C/2006

19 25

22/01/2002 18/12/2006

S.C.32/

18/12/2001

ÎNCHEIERE 04/07/2001

14

15 16

17

"FEDERAŢIA DISTRIBUITORILOR ŞI REPARATORILOR AUTORIZAŢI DE AUTOVEHICULE DIN ROMÂNIA FEDRA" "SINDICATUL VERDE" DIN MINISTERUL MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE ACORD - FEDERATIA PENTRU PROMOVAREA INTEGRARII PRIN MUNCA A PERSOANELOR CU DIZABILITATI ALIANTA CONFEDERATIILOR PATRONALE DIN ROMÂNIA - ALIANTA A.C.P.R.

22/C/2011

11

14/09/2011

Încheierea

09/08/2011

PRESEDINTE- MARIN CONDESCU - CNP 1560710182772; PRIMVICEPRESEDINTERUSET ION - CNP - 1650728180029; VICEPRESEDINTE- LUCA OCTAVIAN GRIGORE - CNP - 1570130203137; VICEPRESEDINTETEMNEANU IOAN-CNP - 1650317205902; SECRETAR GENERAL- FEURDEAN IOAN- CNP 1560711400961; MEMBRII SUPLEANTI: POPA DUMITRU - CNP - 1660702181152; SCARLAT ILIE CNP 1630712151848 - a) de a-si face cunoscute principiile si a le aplica în viata economica si sociala, contribuind activ la PRIMVICEPRESEDINTE-RUSET ION dezvoltarea si integrarea comunitatilor mineresti într-o Românie democratica, întemeiata pe valorile VICEPRESEDINTI: TEMNEANU ION, LUCA moralei crestine;;b) de a contribui la structurarea, consolidarea si dezvoltarea pe plan national a unitatii OCTAVIAN GRIGORE MEMBRU sindicale, atât profesional cât si interprofesional;;c) de a impune respectarea libertatilor sindicale si SUPLEANT-SCARLAT ILIE Presedintegarantarea exercitarii dreptului sindical pentru toti lucratorii din industria miniera si geologie;;d) de a CONDESCU MARIN- CNP - 1560710182772; sprijini moral, material si profesional sindicatele membre si de a asigura colaborarea permanenta a Primvicepresedinte- RUSET ION - CNP acestora în spiritul unitatii sindicale;;e) de a întreprinde actiuni pentru impunerea promovarii si 1650728180029; Vicepresedinte responsabil respectarii demnitatii lucratorilor, precum si ameliorarii permanente a conditiilor lor de munca si viata;;f) sector energetic - MITRESCU CONSTANTIN de a milita pentru perfectionarea legislatiei socio-economice prin adaptarea ei continua la realitatile CNP - 1681020182813; Vicepresedinte i t tii â ti ) d t i l t t i di t l b t t it til bil t i i PÎRVULESCU a) Creşterea si îmbunatatirea gradului de treprezentarea sociala a Patronatului îîn relatiile cu partenerii i de dialog social, în special la nivelul euro-regional.;b) Initierea si/sau participarea ca partener viabil la programe de dezvoltare economica durabila regionale, la actiunile de privatizare, restructurare economica etc.;c) Cresterea numarului de agenti economici în regiune prin încurajarea initiativei private si dezvoltarea celor existenti prin ameliorarea semnificativa a mediului de afaceri, restructurarea mecanismelor financiar-bancare, dezvoltarea si extinderea pietelor, stabilizarea si optimizarea sistemului fiscal/vamal etc.;d) Cresterea gradului de competitivitate economica a mediului de afaceri regional inclusiv prin restructurarea institutiilor de cercetare tehnologica, exploatarea superioara a patrimoniului stiintific si tehnologic national si implementarea rapida si eficienta a celui international cu t l di t i înfiintai societati tcomerciale. Dividendele obţinute din activitatăţile acestor d t l t l i i i lb fi i ) I iti i ti Federatia poate d t societăţi SECRETAR GENERAL: DANUT CRISTIAN POPA comerciale, dacă nu se reinvestesc în aceleaşi societăţi comerciale, se folosesc în mod obligatoriu pentru realizarea scopului Federaţiei". - foloseste toate caile si mijloacele, precum si forta de actiune a organizatiilor componente în PRESEDINTE-MARCU NICOLAE promovarea si apararea drepturilor pensionarilor ce decurg din Constitutia României si legislatia în MEMBRI-NEDELCU NICOLAE, TEACA STEFAN, vigoare;- reprezinta si sustine interesele organizatiilor afiliate si ale membrilor acestora la Presedintie, COJANU DUMITRU CENZORI-CIOCARLAN Parlament, Guvern si institutiile administratiei publice centrale si locale;- semnaleaza organele puterii MIHAI, DASCALU BITA, BARBULESCU VASILE de stat decizionale, cât si CNPV unele aspecte aparute în asigurarea drepturilor legale si ocrotirea sanatatii pensionarilor, care impun adoptarea de noi acte normative sau completarea celor existente, prin care sa se elimine degradarea sistemului de sanatate, precum si prevenirea aparitiei altor fenomene de acest gen. promovarea, reprezentarea, susţinerea şi apărarea intereselor economice, tehnice şi juridice ale membrilor săi, în raporturile cu instituţiile publice, sindicate şi patronate, precum şi în raporturile cu alte entităţi juridice naţionale şi internaţionale.

7/C/2008 34/C/2005

2 25

25/06/2008 16/11/2005

4 40FED

29/05/2008 05/09/2005 Crearea unui cadru adecvat pentru stimularea si sprijinirea integrarii in munca a persoanelor cu diyabilitati c) afirmarea rolului miscarii patronale în evolutia economiei si integrarea economiei românesti, în conditii cât mai profitabile, în mecanismele economice europene şi mondiale;d) stabilirea unui parteneriat real cu autoritatile publice pentru realizarea unei mediu de afaceri favorabil, bazat pe principiile democratiei, liberei concurente si economiei de piata;e) simplificarea, îmbunatatirea si perfectionarea cadrului legislativ, pentru afirmarea initiativei private;f) dezvoltarea si consolidarea dialogului si cooperarii cu partenerii sociali;g) stabilirea de relatii de colaborare bilaterale cu organizatii similare din strainatate;h) afilierea la organismele internationale sau europene de reprezentare a miscarii patronale, pentru participarea la Dialogul Social la nivel international si european. a) unitatea miscarii sindicale;b) promovarea solidaritatii între membrii sai;;c) cresterea eficacitatii actiunii de reprezentare a membrilor de sindicat, în special si a salariatilor în general;;d) reprezentarea unui punct de vedere unitar al Membrilor AFTF în cadrul instituit de dialogul social bi/tripartid;;e) reprezentarea intereselor membrilor de sindicat în special si a salariatilor în general într-un mod unitar în cadrul negocierilor colective;;f) eficientizarea activitatilor de administrare a patrimoniului sindical comun, prin prezentarea si sustinerea unitara a unor puncte de vedere;;g) prezentarea unor puncte de vedere comune în cadrul organizatiilor sindicale internationale la care membrii AFTF si structurile componente ale acestora sunt afiliati, precum si sustinerea reciproca internationala;;h) sustinerea si sprijinirea actiunilor sindicale ale federatiilor afiliate în mod general si în special în procesul care t l i ii di l l t i l i) ti i ti d tl Scopul principal al ANOSR este ide a reprezenta interesele comune ale studentilor din ti i d România sit de a stimula participarea acestora la actul educational si la viata sociala, economica si culturala. PRESEDINTE-DINU PATRICIU SECRETAR GENERAL-MIHAI MANOLIU

41/C/2004

14

17/06/2004

S.C.69/

03/03/2000

18

ALIANTA FEDERATIILOR TEHNICE FEROVIARE

31/C/2008

4

18/03/2008

S.C.4/Fed/

08/02/2008

19

ALIANTA NATIONALA A ORGANIZATIILOR STUDENTESTI DIN ROMÂNIA

34/C/2009

15

11/02/2009

S.C. 37

11/08/1999

Presedinte - Daniela Alexe Secretar General Alin-Constantin Filimon Vicepresedinte Profesional - Maria Padure Vicepresedinte Social - Irina Enea Vicepresedinte Relatii Interne - Daniel Orza Vicepresedinte Relatii Internationale - Mihai Dragos Vicepresedinte PR - Cristina Ramona Fit Vicepresedinte Financiar ş Dan Avram Cenzor Oana Recheriu

Nr crt

Denumire

Numar inreg Reg Numar inreg Data inreg National instanta instanta 33/C/2004 26 10/09/2004

pozitie inchisa(da/nu)

Starea actuala

Nr incheiere

Data incheiere 10/08/2004

Judet

Asociati/Fondatori

Scop

Consiliu director

Apartenenta federatie

HG utilitate

Data HG utilitate publica

20

ALIANTA NATIONALA SINDICALA FEROVIARA

S.C.19/

- apărarea drepturilor şi libertăţilor prevăzute în legislaţia naţională, în pactele, tratatele şi convenţiile internaţionale la care România este parte precum şi în contractele colective de muncă şi promovării intereselor profesionale, economice, sociale, culturale, sportive, ale membrilor săi.

21

ALIANTA SINDICATELOR FEROVIARE BUCURESTI

30/C/2010

16

14/07/2010

17 Fed

06/02/2010

Scopul constituirii este acela de a apara si de a promova drepturile si interesele profesionale, economice si sociale ale membrilor de sindicat din structura proprie, conform legii si principiului subsidiaritatii.

22 23 24 25 26

ALIANTA SINDICATELOR LIBERE SI A GRUPELOR SINDICALE DIN CADRUL UJCC VRANCEA ALIANŢA ASOCIAŢIILOR DE PROPRIETARI MUREŞ ALIANŢA NAŢIONALĂ CONFEDERATIVĂ SINDICAL COOPERATISTĂ MERIDIAN ALIANŢA TINERETULUI UNIVERSITAR DIN BUCUREŞTI ALIANÞA SINDICALÃ ARAD (ASA)

3/C/1990 24/C/2009 1/C/2003 122/C/2002 16/C/2001

7087 2 1 74 1

27/11/1990 03/08/2009 09/01/2003 18/09/2002 07/09/2001

175 282 S.C.15 S.C.17/ s.c.231

21/12/1990 06/03/2009 05/12/2002 09/09/2002 04/09/2001

VRANCEA MURES

ARAD

27

28 29 30 31 32

ARGCAR - ASOCIATIA PENTRU ADMINISTRAREA FONDULUI DE LICHIDITATI AL CASELOR DE AJUTOR RECIPROC ASOCIATIA COMUNELOR DE PE VALEA COTMENEI ASOCIATIA DIABETICILOR DIN ROMANIA ASOCIATIA GENERALA A VANATORILOR SI PESCARILOR SPORTIVI DIN ROMANIA ASOCIATIA JUDETEANA DE BOX CLUJ ASOCIATIA JUDETEANA DE HANDBAL CLUJ

10/C/2000

28/PJ

29/08/2000

01/09/2000

ARGES

Unirea sindicatelor si grupelor sindicale din organizatiile si intreprinderile organizatiei de consum si de credit intr-o organizatie sindicala la nivel judetean,care sa lupte organizat pentru conditii de viata si munca mai bune. Scopul constituirii federaţiei este acela de a apăra şi promova drepturile şi interesele profesionale, economice, morale, sociale şi culturale ale membrilor săi prevăzute de legislaţia în vigoare. 1. Realizarea de demersuri comune şi sprijin reciproc în vederea asigurării unui cadru legislativ adecvat pentru fiecare organizaţie componentă în funcţie de interesele specifice. - dezvoltarea de acţiuni menite să impună la nivel naţional şi internaţional imaginea şi prestigiul Universităţilor din Bucureşti, precum şi a mediului universitar românesc de aici şi de pretutindeni. Promovarea ºi apãrarea drepturilor ºi intereselor profesionale , administrative (inclusiv cele ce derivã din raporturile cu instituþiile administraþiei publice centrale,locale sau autonome) materiale sportive,morale ºi spirituale ale sindicatelor aliate ºi implicit ale membrilor sindicatelor aliate,ce sunt cuprinse în legislaþia României,Contractele colective de muncã,contractele individuale de muncã precum ºi cele prevãzute în prezentul statut. NELUCRATIV, NONPROFIT, APOLITIC

PRESEDINTE-MOLEA ION; PRIMVICEPRESEDINTE-DOBRESCU FLORIN, si DOBRE DUMITRU VICEPRESEDINTI-ISTRATE VIOREL, ZABREA VASILE, CAZACU ION, FILIP VICTOR, NAFTAN DUMITRU, VETELEANU DRAGOS, MAXIM RODRIGO GABRIEL PRESEDINTE AL COMISIEI DE CENZORI- POPA GHEORGHE MEMBRI AI COMITETULUI DE CENZORI- RAICU FLORIN, CONSTANTIN VASILE P SORIN DUMITRASCU CNP di t MOLEA ION - CNP Presedinte1770620163254; Prim-Vicepresedinte - MARIN RAILEANU - CNP - 1670117170335; Vicepresedinte - FLORIN SCHIOPU - CNP 1670215182772; Vicepresedinte - TUDOR DRULA - CNP - 1540117182773; Secretar General - RADU SCHIOPU - CNP - 1640917163266 Presedinte RAICAN FABIOLA - CNP - 2570904400830; Prim-vicepresedinte - TRUICA FLORIN - CNP 1750303341706 Vi di ti 1 MOCANU

109/C/2006 2/C/1995 7/C/2000 148/C/2002 147/C/2002

1/PJ/12.03.2 07/12/2006 69 4822 9 8 04/01/1995 16/06/2000 07/08/2002 07/08/2002 3656 3655 2

05/01/2007 06/01/1995 20/06/2000 01/08/2002 01/08/2002

ARGES SIBIU BACAU CLUJ CLUJ

organizatie benevola , nonprofit, de unitati administrativ-teritoriale care urmaresc sa realizeze în comun investitii, lucrarti si servicii publice de interes comunitar. REPREZINTA INERESELE ORGANIZATIILOE DE VANATORI SI PESCARI SPORTIVI LEGAL BOBEICA VASILE, MARTIS IOAN, ARSENE CONSTITUITE DIN ROMANIA , IN RELATIILE CU STATUL SI U ORGANISMELE INTERNATIONALE IANCU- COMISIA DE CENZORI , INTERESE PE CARE LE REPREZINTA SI IN CONSILIUL NATIONA DE VANATOARE CREAREA CADRULUI ORGANIZATORIC PENTRU COORDONAREA SI EXTINDEREA ARIEI DE PRACTICARE A BOXULUI, POPULARIZAREA SI PROMOVAREA ACESTEI FORME DE LUPTA SPORTIVA ORGANIZAREA SI DEZVOLTAREA PRACTICARII HANDBALULUI IN SFERA SA DE COMPETENTA S-a hotărât modificarea componenţei Consiliului Director, astfel: preşedinte – ZAMFIR GHEORGHE, vicepreşedinţi – IURIAN CRISTINA, TRITEAN MIRCEA-EUGEN, secretar – POTORA CRISTIAN-SIMION, trezorier – MOLDOVAN MARIA- SILVIA ORGANIZAREA, DEZVOLTAREA SI PROMOVAREA SAHULUI PE RAZA JUDETULUI CLUJ "ANBCC este o organizatie neguvernamentala non profit, înfiintata în vederea îndrumarii si sprijinirii PRESEDINTE-ALIN DUMITRU activitatii desfasurate de Birourile de Consiliere pentru Cetăţeni (BCC). Asociaţia Naţională a Birourilor VICEPRESEDINTE-TIBERIU BAIU SECRETAR de Consiliere pentru Cetăţeni acţionează pentru îmbunătăţirea continuă a serviciilor BCC astfel încât GENERAL-AURA BANICA MEMBRII: MARIA acestea să fie accesibile unui număr cât mai mare de cetat JERLAEANU, ISTVAN MIHALY, STEFAN eni". OLTEANU, MARIAN DARAGIU, MEMBRU DE ONOARE: ALEXANDRU BLAJ PROMOVAREA ACTIVITĂŢII DE APICULTURĂ DEZVOLTAREA EDUCAŢIEI TINERILOR INITIEREA SI SPRIJINIREA ACTIVITATII SPORTIVE - consolidarea, coagularea si unirea fortelor institutiilor guvernamentale si neguvernamen- tale în lupta împotriva drogurilor;- consolidarea, coagularea si unirea fortelor institutiilor guvernamentale si neguvernamentale în lupta împotriva abuzurilor si coruptiei.;- aflarea Adevarului despre Revolutia din Decembrie 1989, datorie impusa de memoria Eroilor Martiri, Ranitilor, Retinutilor si Luptatorilor remarcati prin fapte deosebite;- crearea conditiilor esentiale de împlinire a dezideratelor Revolutiei române din Decembrie 1989 - a "punctului 8" al Proclamatiei de la Timisoara - libertate, Demnitate, Democratie. PRESEDINTE DE ONOARE - ION ILIESCU PRESEDINTE - DAN IOSIF PRESEDINTE AL C.N.- BUCUR MIRCEA PRESEDINTE EXECUTIV - DORIN LAZAR MAIOR PRIM-VICEPRESEDINTE EXECUTIV- COSTIN GEORGE; PRIM-VICEPRESEDINTE EXECUTIV PT.RELATIA CU O.N.G.-CURTA GHEORGHE PRIM-VICEPRESEDINTE EXECUTIV PT. RELATIA CU ORGANIZATIILE DE URMASI LUNGU GHEORGHE PRIM VICEPRESEDINTE

33 34

ASOCIATIA JUDETEANA DE SAH CLUJ 143/C/2002 ASOCIATIA NATIONALA A BIROURILOR 137/C/2002 DE CONSILIERE PENTRU CETATENI (A.N.B.C.C.)

12 84

04/12/2002 16/12/2002

5413 Încheierea

28/11/2002 28/11/2002

CLUJ

35 36 37 38

ASOCIAŢIA API BIOPRODUCT ASOCIAŢIA VIVANT PROFESSORES EGYEŞULET AUTO CROS SHOW BLOCUL NATIONAL AL REVOLUTIONARILOR 1989

42/C/2007 8/C/2011 4/C/1998 14/C/2003

2191 17 9

09/03/2007 01/02/2011 12/02/1998 18/02/2003

41/A 18 A 13 Încheierea

09/03/2007 25/01/2011 23/01/1998 23/01/2003

BIHOR BIHOR PRAHOVA

39

BLOCUL NATIONAL SINDICAL - FILIALA 6/C/1998 VRANCEA BLOCUL NATIONAL SINDICAL FILIALA CARAS-SEVERIN BLOCUL PATRONAL CARPATICA 16/C/2008 56/C/2005

1992

13/05/1998

217

06/07/1998

VRANCEA

INDEPLINIREA REZOLUTIILOR , HOTARIRILOR SI DECIZIILOR ORGANELOR COLECTIVE DE CONDUCERE ALE B.N.S. , ASIGURAREA CIRCULATIEI INFORMATIEI INTRE DEPARTAMENTUL ORGANIZARE SI SINDICATELE COMPONENTE PRECUM SI COORDONAREA ACTIVITATII SINDICATELOR COMPONENTE PENTRU REALIZAREA PROBLEMELOR LOCALE. reprezintă, promovează, susţine şi apără interesele economice, tehnice şi juridice ale membrilor lor;activează pentru deplina libertate de acţiune a patronilor în scopul dezvoltării şi eficientizării activităţii acestora;promovează concurenţa loială, în condiţiile legii, în scopul asigurării de şanse egale fiecăruia dintre membrii lor;consultări privind elaborarea, promovarea programelor de dezvoltare, restructurare, cooperare economică şi participă în structurile de coordonare şi gestionare a programelor cu Uniunea Europeană;desemnează, în condiţiile legii, reprezentaţi la negocierea şi încheierea contractelor colective de muncă, la alte tratative şi acorduri în relaţiile cu autorităţile publice şi cu sindicatele, precum şi în structurile tripartite de conducere şi de dialog social;promovarea, susţinerea şi dezvoltarea de programe ştiinţifice, financiare, legislative, precum şi a unor relaţii de colaborare cu i tit ţii d t t i t bi t d ti it t i il l t i i âi - cresterea fortei lor - prin unitate de actiune - în lupta pentru câstigarea si apararea drepturilor si intereselor specifice numai profesiei de medic - ca profesionist individual, chiar daca este integrat ca salariat într-o unitate medicala.

40 41

7 2

02/12/2008 05/07/2005

413 3/F

06/11/2008 08/09/2005

CARAS-SEVERIN ARGES

42 43 44

BRAU UNION FRÃÞIA ARAD C.N.S.R.L."FRATIA" CAMERA FEDERATIVA A SINDICATELOR MEDICILOR DIN ROMÂNIA -C.F.S.M.R.

25/C/2005 4/C/1997 65/C/2007

17 115/PJ 43

27/04/2005 03/07/1997 13/12/2007

1832 04/04/2005 145/PJ 03/07/1997 Sent.civ. nr. 21/05/1991 351

NEAMT Presedinte - Dr. Dan Peretianu Prim-Vicepresedinte - Ion Oprea Consiliul National: Presedinte - Dr. Dan Peretianu Prim-Vicepresedinte - Dr. Liviu Victor Radu Membri: Dr. Liliana Paunescu, Dr. Dorin Stepanescu, Dr. Maria Sapunarescu, Dr. Denis Paduraru Senatul: Secretar General: Dr. Biol. Elena Licsandru Presedinte- Dr. Georgescu Octavian - CNP - 1540125090043 Pi i di t D R d Li i Vi t CNP Presedinte- DAN PRETIANU; Prim-vicepresedinteION OPREA.

45

CAMERA FEDERATIVA A MEDICILOR DIN ROMANIA - C.F.M.R. CARITAS GRECO - CATOLIC MITROPOLITAN CARTEL ALFA CARTOONISTS RIGHTS NETWORK ROMANIA CASA DE AJUTOR AL SALARIAÞILOR SC MODA SA

9/C/1998

28/08/1998

SEN.CIV.35 21/05/1991

- dresterea fortei lor - prin unitate de actiune - in lupta pentru castigarea si apararea drepturilor si intereselor specifice numai profesiei de medic - ca profesionist individual, chiar daca este integrat ca salariat intr-o unitate medicala;; - intreprinderea pe plan central a unor actiuni concrete vizand liberalizarea practicii medicinei in Romania. ALBA PRAHOVA PRAHOVA ARAD MODIFICARE ACTE CONSTITUTIVE INFATISAREA GRAFICII SATIRICE DIN ROMANIA Obiectul ºi scopul : atragerea în rândul membrilor, pe baza liberului consimþãmânt, a unui numãr cât mai mare de persoane; întrajutorarea între membrii sãi, prin acordarea de împrumuturi, cu o dobândã care sã se reîntoarcã la fondul social al membrilor dupã suporatarea cheltuielilor statutare: încurajarea membrilor sã depunã economiile lor la CAR; participarea tuturor membrilor la buna desfãºurare a activitãþii ºi la controlul utilizãrii fondurilor obºteºti, potrivit prevederilor statutului propriu, a regulamentelor ce decurg din acesta ºi a normelor financiare în vigoare: fiecare membru are aceleaºi drepturi ºi obligaþii ca toþi ceilalþi membri.

46 47 48 49

1/C/1994 8/C/1999 3/C/2000 8/C/1997

1 61 2 4

05/07/1994 08/07/1999 31/07/2000 11/03/1997

170 46 10

21/12/1995 16/04/1999 19/07/2000

Nr crt

Denumire

Numar inreg Reg Numar inreg Data inreg National instanta instanta 7/C/1997 2 15/05/1997

pozitie inchisa(da/nu)

Starea actuala radiata

Nr incheiere

Data incheiere 06/05/1997 ARAD

Judet

Asociati/Fondatori

Scop

Consiliu director

Apartenenta federatie

HG utilitate

Data HG utilitate publica

50

CASA DE AJUTOR RECIPROC A SALARIAÞILOR DIN CADRUL EDIL CONSTRUCTII ARAD

3283

51 52 53 54 55 56 57

CASA DE AJUTOR RECIPROC TAKATA ZONA INDUSTRIALA VEST ARAD CENTRALA SINDICALĂ DIN INDUSTRIA UŞOARĂ CENTRALA SINDICALĂ NAŢIONALĂ "ALFA METAL" CENTRALA TRANSPORTATORILOR "ALFA TRANSPORT" CLUBUL SPORTIV "NIDAN" CLUBUL SPORTIV TRANSILVANIA DE TRĂGĂTORI CU ARCUL DIN JUDEŢUL BIHOR COLEGIUL NAŢIONAL DE ADMINISTRAŢIE - CNA COMITETUL NATIONAL PARALIMPIC

24/C/2005 1/C/2004 105/C/2002 6/C/2003 3/C/1997 14/C/1994 14/C/2011

20 1 61 11 2239 45/N 5

15/07/2005 06/01/2004 21/05/2002 26/02/2003 26/06/1997 24/06/1994 19/04/2011

2010

12/04/2005

ARAD

Obiectul ºi scopul: atragerea în rândul membrilor, pe baza liberului consimþãmânt, a unui numãr cât mai mare de persoane: întrajutorarea între membrii sãi, prin acordarea de împrumuturi, cu o dobândã care sã se reîntoarcã la fondul social al membrilor dupã suportarea cheltuielilor statutare: încurajarea membrilor sã depunã economiile lor la CAR; participarea tuturor membrilor la buna desfãºurare a activitãþii ºi la controlul utilizãrii fondurilor obºteºti, potrivit prevederilor financiare statutului propriu, a regulamentelor ce decurg din acesta ºi a normelor financiare în vigoare: fiecare membru are aceleaºi drepturi ºi obligaþii ca toþi ceilalþi membri. Scopul CART este sprijinirea ºi întrajutorarea financiarã a membrilor sãi - scopul constituirii şi activităţii csiu este apărarea şi promovarea drepturilor socio-profesionale şi intereselor materiale, morale şi spirituale comune ale membrilor săi. - apărarea şi promovarea drepturilor socio-profesionale şi intereselor materiale, morale şi spirituale comune ale membrilor săi. - apărarea şi promovarea drepturilor socio-profesionale şi intereselor materiale, morale şi spirituale comune ale membrilor săi. DESCOPERIREA SI INDRUMAREA TINERILOR TALENTE IN SPORT,PRACTICAREA KARATE-ULUI SI A ALTOR ARTE MARTIALE.

Bobu ªtefan -Dorel - Preºedinte Onofrei Cornelia Victoria - contabilã

S.C.24/FED/ 10/11/2003 S.C.8/ S.C.1 PJ/ 523 16/04/2002 10/01/2003 04/11/1997 VRANCEA

sent.civ. 2

19/01/2011

58

82/C/2002

44

12/03/2002

S.C.17/F/

11/02/2002

59 60

CONCORDIA CONFEDERATIA BLOCUL NATIONAL SINDICAL (B.N.S.)

5/C/1990 111/C/2002

161 67

24/04/1990 12/06/2002

76 S.C.3/1992

09/04/1990 22/01/1992

PRAHOVA

61

CONFEDERATIA NATIONALA SINDICALA "CARTEL ALFA"

36/C/2001

45

18/12/2001

S.C.2262

26/10/1990

62

CONFEDERATIA NATIONALA A FEMEILOR DIN ROMANIA CONFEDERATIA NATIONALA A PATRONATELOR DIN SERVICIILE DE INTERES GENERAL, TEHNOLOGII AVANSATE, MEDIU SI ENERGIE DIN ROMÂNIA (SIG-ROMÂNIA) CONFEDERATIA NATIONALA A PATRONATULUI ROMÂN - C.N.P.R.

14/C/1992

20/02/1992

SEN.CIV.

02/03/1993

63

31/C/2010

17

27/07/2010

Încheierea

06/11/2010

este acela de a pregăti şi perfecţiona profesional persoane care îşi desfăşoară activitatea în cadrul Preşedinte EMILIAN PRODAN administraţiei bisericeşti şi administraţiei publice centralizate şi descentralizate. De asemenea, se urmăreşte pregătirea sau reprofilarea unor absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ mediu sau superior în domeniul administraţiei publice. - scopul îl constituie crearea condiţiilor care să asigure posibilitatea de practicare a educaţiei fizice şi Presedinte: WOOD LAMONT Salvia Marion sportului de către persoane cu handicap fizic, senzorial, psihic şi mixt, în scopul dezvoltării personalităţii Vicepresedinti: CRISTEA Vasile, GAMA Emil lor şi integrării în societate, precum şi mijloacele care să permită sportivilor cu handicap participarea la Secretar General: MILEA Maria-Mihaela Director competiţii naţionale şi internaţionale destinate lor. Sportiv: BOCAN Adriana Contabil: ILIE Mariana Membrii: LAPADATU Octavian-Sorin, BADESCU Lucian, VARGATU Dorina, MARINESCU Mihaela, POPA Simion Cenzor: LEON Aurica GARANTAREA DREPTURILOR SINDICALE a) Sustinerea, la toate nivelele, a intereselor membrilor săi;;b) Urmărirea asigurării protecţiei sociale SECRETARI FEDERALI: STEFAN NICOLAE, pentru membrii săi;;c) Formarea şi susţinerea de proiecte de acte normative sau modificări ale IOAN PISC, ILIE ROSU, DAN CRISTESCU, legislaţiei existente, referitoare la oricare din drepturile sau interesele legitime ale oricăruia din membrii GHEORGHE BACIU, IONEL SOCACIU, COSTEL săi;;d) Organizarea şi susţinerea unor acţiuni cu caracter economic, social, profesional, cultural şi OVIDENIE, VASILE MARICA, TUDOR DAMIAN, sportiv;;e) Promovarea şi susţinerea principiilor economiei de piaţă ale statului de drept;;f) Colaborarea MIRCEA IONESCU, CRISTINA SOFRON, DAN cu alte organizaţii sindicale din ţară sau din străinătate;;g) Promovarea şi îmbunătăţirea educaţiei MOCANESCU. BIROUL PERMANENT: sindicale. PRESEDINTE- DUMITRU COSTIN; SECRETAR GENERAL- MATEI BRATIANU; VICEPREŞEDINŢI: MARIANA KNIESNER, a) promovarea principiilor sale si aplicarea acestora în viata economica si sociala, contribuind activ la MINEL IVASCU ILIE GHEORGHE OVIDIU Presedinte-BOGDAN IULIU HOSSU; structurarea Societatii Democratice Românesti, întemeiata pe valorile moralei crestine;b) structurarea, Vicepresedinti-; ROMULUS NITA; ADRIAN consolidarea şi dezvoltarea miscarii sindicale inspirate de aceste principii, cu privire la interesele COJOCARU; PETRU DANDEA; Secretar profesionale si interprofesionale ale lucratorilor si ale membrilor structurilor asociate, pe plan national si general-ION HOMOS a) Consiliul General; b) international;c) respectarea libertatii sindicale si garantarea exercitarii dreptului sindical tuturor Consiliul de Coordonare c) Biroul Executiv lucratorilor;d) sprijinirea morala si materiala a organizatiilor afiliate si asigurarea unei colaborari Presedinte: Bogdan Iuliu HOSSU-CNPpermanente a acestora în cadrul CNS "Cartel ALFA";e) întreprinderea de actiuni pentru impunerea 1530428400485 Vicepresedinti: Romulus Preda respectarii si promovarii demnitatii lucratorilor, precum si a ameliorarii permanente a conditiilor lor de NITA-CNP - 1480115240047; Petru Sorin viata;f) promovarea solidaritatii atît între organizatiile membre cît si între membri de sindicat.;a) DANDEA -CNP - 1660425203150; Adrian George li ti l t il i f iliil l t i i i t ti COJOCARU CNP 1540619400453 Li i desfasurarea unor activitati ditiil d femeilor vizand responsabilitateab) le revine ca participante in randul i t ce active la activitatea economica, sociala culturala a tarii precum si in legatura cu drepturile la care beneficeaza, garantarea si apararea democratiei si a libertatii de opinie si actiune a tuturor organizatiilor de femei. reprezentarea unitara a intereselor membrilor sai, în tara si pe plan international.

64

46/C/2003

29

24/09/2003

S.C.11/

17/08/1992

65

CONFEDERATIA NATIONALA A SINDICATELOR DIN COOPERATIA DE CONSUM SI CREDIT CONSINCOOP

11/C/2002

18

21/01/2002

S.C. 1/

08/02/1993

66

CONFEDERATIA NATIONALA A SINDICATELOR LIBERE DIN ROMÂNIA-FRATIA CNSLR

13/C/2001

3

22/01/2001

Încheiere

28/11/2000

67

CONFEDERATIA OPERATORILOR SI TRANSPORTATORILOR AUTORIZATI DIN ROMÂNIA

16/C/2009

8

19/05/2009

S.C.9 FED

09/04/2009

68

CONFEDERATIA PATRONALA A INDUSTRIEI, SERVICIILOR SI COMERTULUI DIN ROMANAIA "VOCEA PATRONATULUI ROMANESC" OFICIUL PATRONAL JUDETEAN SALAJ

12/C/2004

1

31/05/2004

1114

25/03/2004

SALAJ

69

CONFEDERATIA PATRONALA CONCORDIA

27/C/2007

19

21/06/2007

Încheiere

15/03/2007

70

CONFEDERATIA SINDICALA NATIONALA "MERIDIAN"

53/C/2003

6

09/10/2003

3995

26/09/2003

- promovarea şi apărarea intereselor legitime ale membrilor în relaţiile cu autorităţile publice, cu sindicatele şi cu alte persoane juridice;- realizarea unui dialog permanent cu Guvernul şi cu organizaţiile sindical la nivel naţional pe probleme de interes economic general, inclusiv prin participarea la elaborarea proiectelor de acte normative, care privesc activităţile patronale;promovarea, în cooperare cu celelalte structuri asociative patronale la nivel naţional, a principiilor dezvoltării economice durabile, ale progresului social, al economiei de piaţă într-un climat de concurenţă loială;- îmbunătăţirea mediului de afaceri din România şi perfecţionarea mecanismului economic. a)Promovarea si apararea intereselor profesionale, economice, sociale, culturale ale membrilor pe care ii reprezinta;b) Realizarea unitatii de actiune sindicala in vederea apararii drepturilor si libertatilor fundamentale ale membrilor de sindicat;c) Elaborarea unor proiecte de acte normative care privesc activitatea sindicala, sociala, economica, profesionala si culturala a membrilor de sindicat;d) Negocierea Contractului Colectiv de Munca la nivel de ramura;e) Aplicarea legislatiei de protectie sociala, speciale pentru beneficiari ai ajutorului de somaj si identificarea mijloacelor de recalificare a membrelor de sindicat aflati în situatia pierderii locului de munca;f) Eliminarea discriminarii fortei de munca si asigurarea egalitatii între sanse si tratament a membrilor sai;g) Asigurarea asistentei de specialitate organizatiilor sindicale si membrilor sai privind încheierea, executarea si încetarea t t l ti i politicii d fli t l l ti i i di în l d a) aplicarea, înl teritoriu, ia di id l Confederatiei;b) sustinerea si promovarea,id teritoriu, a intereselor si drepturilor Confederatiei si a MEMBRILOR acesteia, a caror competenta de solutionare revine organelor executive din unitatile administrativ-teritoriale sau a caror rezolvare este posibila pe plan local;c) organizarea unitatii si fortei de actiune a organizatiilor sindicale componente, pentru punerea în valoare si apararea drepturilor, libertatilor si intereselor legitime ale membrilor de sindicat;d) respectarea, promovarea si apararea intereselor profesionale, sociale, economice, cultural-sportive si turistice ale membrilor de sindicat din organizatiile componente si asigurarea egalitatii în drepturi a acestora;e) colaborarea cu toate organizatiile si/sau institutiile care lupta pentru îndeplinirea aspiratiilor de libertate, egalitate si dreptate sociala, ale tuturor categoriilor sociale;f) promovarea relatiilor de l b t i tiil i economice, de productie, comercializare, financiare, juridice, i/ t bili d t il l l l promovarea sitapararea intereselor di l ) administrative si sociale, etc. ale membrilor sai, în raporturile acestora cu organele puterii si ale administratiei de stat, precum si în relatiile cu alte organe si organisme din tara si din strainatate,precum si vegherea la aplicarea corecta si coerenta a normelor de drept în care îsi desfasoara activitatea membrii sai, de catre organismele si autoritatile competente sa le implementeze si sa le coordoneze, conform atributiilor ce revin acestora prin legi. Scopurile urmarite de Oficiul Patronal Judetean sunt cele generale ale CPISC, stipulate in Statutul Confederaþiei, aplicate si adaptate la conditiile locale, astfel:-CPISC isi va organiza activitatea in scopul reprezentarii intereselor angajatorilor din toate judetele tarii si Mun .Bucuresti care activeaza in peste 25% din ramurile de activitate ale economiei nationale si care totalizeaza peste 10% din numarul salariatilor la nivel national. Consolidarea unitatii si identitatii Patronatului roman, Participarea activa a Patronatului la dezvoltarea generala a economiei romanesti, Ameliorarea gradului de integrare interna si internationala a economiei romanesti, Implicarea directa a Patronatului in problematica sociala, Reducerea semnificativa a birocratiei, a riscului de abuz, a coruptiei si al eliminarii in toate formlele de manifestare a economiei subterane. a) Reprezentarea unitara a intereselor membrilor sai, în tara si în plan in ternational, urmarind si sustinînd cresterea capacitatii competitive a economiei nationale.;b) Cresterea si îmbunatatirea gradului de reprezentare sociala a Patronatelor în relatiile cu partenerii de dialog social, în special la nivelul euro-regional.;c) Dezvoltarea unui climat de solidaritate profesionala si sociala, atît ăntre Membrii Confederatiei cât si între celelalte structuri patronale- nationale şi europene - capabil sa duca la coagularea acestora în organizatii puternice, reprezentative.;d) Initierea si/sau participarea ca partener viabil la programe de dezvoltare economica durabila regionale, la actiunile de privatizare, restructurare economica etc.;e) Cresterea numarului de agenti economici, prin încurajarea initiativei private si dezvoltarea celor existenti prin ameliorarea semnificativa a mediului de afaceri, restructurarea i l fi i b d lt i ti d i t l t bili i ti i

PRESEDINTE AURELIAN LECA PRESEDINTE: GHEORGHE COPOS PRESEDINTE ONORIFIC: AURELIU LECA

PRESEDINTE: SOARE CONSTANTIN MIHAIL VICEPRESEDINTE: CHIRITA IOAN SECRETAR GENERAL: IVAN ALEXANDRU MEMBRII: DIMA VALENTIN, AXENTE PARASCHIVA, BURLIBASA STEFANICA, VLAD DOREL; CENZOR: PARVU GHEORGHE

PRESEDINTE-MARIUS PETCU VICEPRESEDINTI: LIVIU LUCA, MARIUS NISTOR, GHEORGHE POPA, EUGEN LUHA, PETRE TANCAU, IOAN ANDREI, ION SAMOILA, VASILE BADICA, IOAN VICTOR STAN, MINICA BOAJA VICEPRESEDINTE C.N.S.L.R.-FRATIAFLORIN DOBRESCU-MEMBRU BIROU OPERATIV

FILIP VASILE - preºedinte STANCA VERONICA ELENA - vicepreºedinte BISOC ROMEO vicepreºedinte MARIAN PETRU CRISTIAN membru BODE LUCIAN - MEMBRU MATEICA OANA - cenzor

Consiliu Director: Preşedinte- Ioan Dan Gheorghiu Membri: 1. Mariana Gheorghe 2. Eduard Floria; 3. Frank Hajdinjak; 4. Gheorghe Predilă; 5. Iulian Simion; 6. Gavril Baican; 7. Ion Conecini; 8. Silvia Vlăsceanu

Nr crt

Denumire

Numar inreg Reg Numar inreg Data inreg National instanta instanta 54/C/2000 38 12/12/2000

pozitie inchisa(da/nu)

Starea actuala

Nr incheiere

Data incheiere 14/03/1994

Judet

Asociati/Fondatori

Scop

Consiliu director

Apartenenta federatie

HG utilitate

Data HG utilitate publica

71

CONFEDERATIA SINDICALA NATIONALA MERIDIAN

SC 6

- CNS Meridian este constituita în scopul apararii drepturilor membrilor de sindicat si a organizatiilor sindicale componente, prevazute de legislatia nationala, în contractele colective de munca, pacte, tratate, directive si conventii internationale ratificate de România, precum si promovarea intereselor profesionale, juridice, economice, sociale, cultural-educative si sportive ale acestora.

Presedinte- POPESCU ION - CNP1400623400226 Presedinte Executiv- ALBU ION 1640623400520 Secretar General- GHIMPAU MARIA - 2500505400591 Secretar Confederal: DAMUREANU RINGO - CNP - 1730818161059; Secretar Confederal: FORNEA DUMITRU - CNP 1771023274837; Secretar Confederal: NISTOR AMALIA - CNP - 2680905290076

72

CONFEDERATIA SINDICATELOR DEMOCRATICE DIN ROMANIA

14/C/1999

2

22/02/1999

SC 1

19/01/1999

73

CONFEDERATIA SINDICATELOR 16/C/2003 DEMOCRATICE DIN ROMÂNIA (C.S.D.R.) CONFEDERATIA SINDICATELOR MINIERE DIN ROMÂNIA 24/C/2001

15

26/03/2003

D.C.25

07/10/2003

74

37

19/11/2001

S.C.12

26/04/1993

a) Promovareaa şi apărarea intereselor profesionale, economice, sociale, culturale ale membrilor pe care îi reprezintâ;;b) Realizarea unităţii forţei de acţiune sindicală în vederea apărării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale membrilor de sindicat;;c) Elaborarea unor proiecte de acte normative noi şi a unor proiecte de modificare a unor legi existente care privesc activitatea sindicală, socială, economică şi profesională a membrilor de sindicat;;d) Conlucrarea cu organizaţiile sindicale naţionale şi internaţionale;;e) Colaborarea cu formele asociative autentic democratice interne şi internaţionale;;f) Colaborarea cu forţele politice democratice pentru realizarea propunerilor noastre (alin.c). - sa creeze multiple valente de parteneriat, disponibilitate de dialog, deschidere pentru colaborare constructivă cu formaţiuni sau structuri patronale profesionale si sociale care accepta moralitatea si solidaritatea în relatiile social-umane, principiile democratice în plan economic si social si doresc aplicarea lor în viata. unitatea de actiune a organizatiilor sindicale afiliate, asigurând un cadru organizat de lupta sindicala, pentru rezolvarea problemelor profesionale, economice, sociale si cultural-sportive.

PRESEDINTE- IACOB BACIU- CNP 1550126264372 Comisia de cenzori: Membrii : Titulari: Sârbu Florian, Lungu Liliana, Argesanu Ion Supleanti: Becheanu Ioana, Pandele Saftere PRESEDINTE-SAVU VASILE IOAN; PRESEDINTE EXECUTIV-BADÂRCA VICTOR; VICEPRESEDINTE-LOIS DORIN MIHAI; VICEPRESEDINTE-SIPOS ARPAD; VICEPRESEDINTE-TOADER DAN; VICEPRESEDINTE; ILINESCU CONSTANTIN.

75 76 77

CONFEDERATIA TRANSTAR CONFEDERAŢIA "BLOCUL NAŢIONAL SINDICAL" CONFEDERAŢIA CARITAS ROMÂNIA

28/C/1991 27/C/2001 28/C/2001 16 9

14/02/1991 19/03/2001 12/02/2001

sen.civ.137 20/02/1991 S.C.4 dec.civ.1-F 08/03/2001 11/04/1994

realizarea unitatii de actiune a tuturor formatiilor sindicale afiliate la Confederatie in lupta comuna pentru promovare, aparare si garantarea drepturilor legale, a intereselor profesionale,. economice si culturale. - îşi desfăşoară activitatea cu respectarea legislaţiei române şi a ţărilor în care îşi are membri, apărând şi promovând drepturile şi interesele profesionale, economice, sociale, culturale şi sportive ale acestora. - coordonarea şi unirea activităţilor Caritasurilor Diocezane;;- Confederaţia Caritas România este un organism reprezentativ al membrilor săi în raport cu instituţiile şi organizaţiile guvernamentale sau neguvernamentale, române sau străine;;- în cadrul Confederaţiei membrii ei au independenţă operativă şi organizatorică, autonomie în alegerea şi derularea programelor proprii, promovarea relaţiilor interne şi externe, locale sau naţionale, corespunzător statutelor proprii şi calităţii lor juridice.

78

CONFEDERAŢIA NAŢIONALĂ PATRONALĂ DIN AGRICULTURĂ ŞI INDUSTRIA ALIMENTARĂ A ROMÂNIEI "ROMAGRIA"

106/C/2002

62

27/05/2002

S.C.46

02/12/1999

79

CONFEDERAŢIA NAŢIONALĂ RUTIERĂ

10/C/2012

3

21/02/2012

S.C. 31/FED/

18/10/2011

- a) reprezintă, promovează şi apărără interesele-organizaţiilor patronale asociaţiilor, uniunilor şi federaţiilor - componente în faţa organelor puterii legislative şi executive, şi altor organe din ţară şi străinătate;;b) acordă sprijin membrilor CONFEDERAŢIEI, în elaborarea strategiei proprii sau de grup în concordanţă cu legislaţia în vigoare, asigură respectarea legislaţiei privind stimularea concurenţei loiale în activitatea economică şi în relaţiile dintre patroni;;c) participă la elaborarea, împreună cu Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, cu organisme guvernamentale, a proiectelor actelor normative care reglementează activitatea economico-socială, organizarea unor structuri specifice economiei de piaţă, asigură participarea activă a reprezentanţilor săi la dialogul cu partenerii sociali la nivelul Guvernului României şi alte organisme guvernamentale;;d) acordă sprijin membrilor săi pentru l b ă ii î d iil d t i dif bli ţii i 1. ti d Reprezintă, promovează, susţine şi iapără interesele dit economice, tehnice şi juridice ale membrilor săi, în relaţiile cu autorităţile publice, cu sindicatele, patronatele şi cu alte persoane fizice şi juridice, în raport cu obiectul său de activitate care este activitatea de transport marfă şi persoane în trafic intern şi internaţional precum şi activităţi conexe acestora, atât în plan naţional, cât şi internaţional, potrivit Statutului şi în acord cu prevederile legislaţiei în vigoare.

Consiliul Director Naţional alege un Preşedinte şi un Vicepreşedinte pe o perioadă de 5 ani. Comisia de cenzori va fi compusă din 3 membri. PREŞEDINTE - CONDAC EGIDIU VICEPRESEDINTE - AVRAM ADRIAN GHEORGHE Desfiinţarea funcţiei şi postului de Secretar General de la 30.11.2009; Revocarea din funcţie a d-nei Secretar General Cristina Loghin Preşedinte -. NICOLAE ANUŞCĂ (pe o perioadă d 5 i d l 01 01 2011) COJOCARU t di REPREZENTANT-MIHAIL Vi MEMBRU-ŞTEFĂNESCU ROXANA

80

81

CONFEDERAŢIA PATRONALĂ A INDUSTRIEI, SERVICIILOR SI COMERTULUI DIN ROMANIA ,,VOCEA PATRONATULUI ROMANESC ,, CONFEDERAŢIA PATRONALĂ A INDUSTRIEI, SERVICIILOR ŞI COMERŢULUI DIN ROMÂNIA

13/C/2007

522/C/2005/ 25/01/2007

2/C/2004

2

06/01/2004

S.C.34/FED/ 22/12/2003

82

CONFEDERAŢIA PATRONALĂ DIN INDUSTRIE, AGRICULTURĂ, CONSTRUCŢII ŞI SERVICII DIN ROMÂNIA

159/C/2002

86

19/12/2002

S.C.9

08/02/1992

de organizare a activităţii în vederea reprezentării intereselor angajaţilor (patronilor) din organizaţiile patronale componente (art.7 din Statut).;a) Servicii de reprezentare a intereselor economice, tehnice, juridice ale membrilor (federaţii şi membrii acestora) în relaţiile, negocierile şi conflictele cu autorităţile de Stat, organisme publice, presa, organizaţiile sindicale, alte organizaţii neguvernamentale, sistemul cameral de Industrie şi Comerţ, precum şi cu organizaţiile patronale similare internaţionale, organismele UE şi altele.; CPISC va efectua periodic sondaje de opinie şi consultare a membrilor privind iniţierea, modificarea sau abrogarea unor acte normative care reglementează activitatea economică sau au efecte directe asupra activităţilor membrilor şi va lua toate măsurile de monitorizare şi asigurarea transparenţei acţiunilor legislative şi de privatizare a unor active economice de Stat.; CPISC ti l b il ăi t d li lib t 4.1. Confederaţia d reprezintă, promoveazătâ apără interesele economice, tehnice, juridice şi t d şi d i t social-generale şi comune membrilor săi.;4.2. Confederaţia militează pentru respectarea legislaţiei, promovarea eticii profesionale şi a normelor de concurenţă loială atât în activitatea şi relaţiile dintre membrii săi, cât şi în relaţiile cu ceilalţi agenţi economici, cu organele administrative de stat şi celelalte structuri ale societăţii civile.;4.3. Confederaţia participă activ în toate structurile şi la toate nivelurile dialogului social şi sprijină - cu experienţa, cunoştinţele şi informaţiile membrilor săi - elaborarea dec iziilor şi a actelornormative care interesează activitatea şi bunul mers al agenţilor economici, al industriei, al economiei şi al societăţii în general. BUCURESTI

Preşedinte-NICOLAE BADEA Secretar general NICOLAE CHIRILĂ Director general executiv-ADRIAN IZVORANU Cenzor-PETRE MIHAIL CERNAT

83 84

CONFEDERAŢIA SINDICALĂ NAŢIONALĂ MERIDIAN CONFEDERAŢIA SINDICALĂ NAŢIONALĂ MERIDIAN - FILIALA IAŞI

60/C/2003 58/C/2005

2/S/2003 5

17/10/2003 23/08/2005 sentinta 11/12/2003 civila nr. 840

Presedinte-VASILE TURCU Vicepresedinti: MANDLER LIVIU, BORS IONEL, ROHAN MIHAI, CIREA GHEORGHE, WAISS ADRIAN, DUMITRU CONSTANTIN, SBERA ION, MORARU CONSTANTIN, COJOCARU MIHAIL, POPA VIRGIL, RIZEA AUREL, POPOVICI VIOREL, KOBER AUREL Cenzor: ANDA GALAN Preşedinte- TURCU VASILE Vicepreşedinţi: BORS IONEL, ROHAN MIHAI, CIREA GHEORGHE, VAIS ADRIAN DUMITRU CONSTANTIN SBERA

IASI

85 86

CONFEDERAŢIA SINDICATELOR DIN ROMÂNIA - UNIUNEA TERITORIALĂ A SINDICATELOR DIN JUDEŢUL SIBIU CONFEDERAÞIA SINDICALÃ NAÞIONALÃ MERIDIAN-FILIALA SÃLAJ

20/C/2007 131/C/2002

1 1

19/02/2007 09/12/2002

3/CC 1662

05/03/2007 29/08/2002

BUCURESTI SALAJ

Unitatea de acţiune pentru asigurarea unui cadru legal pentru rezolvarea problemelor profesioale, e4conomice şi sociale ale salariaţilor, apărarea intereselor salariaţilor, protejarea producţiei autohtone împotriva concurenţei neloiale, acţiunipentru revitalizarea tehnologică pentru micşorarea efortului fizic, purtarea de tratative şi negocieri pentru rezolvarea drepturilor sinicale, organizarea de mitinguri de protest şi greve conform legii Promovarea şi apărarea intereselor profesionale ,economice,sociale,culturale ale membrilor pe care îi reprezintă. Consiliul Consultativ al Agenþiei Judeþene pentru Ocupare ºi Formare Profesionalã;Consiliul de Administraþie al Casei Judeþene de Asigurãri de Sãnãtate;Partcipare în cadrul comisiilor de dialog social, la nivelul instituþiilor administraþiei locale;Realizarea unitãþii sindicale la nivelul judeþului, al sindicatelor componente, precum ºi aplicarea strategiilor de acþiune sindicalã stabilite la nivelul confederaþiei promovarea si apararea intereselor economice, de promovarea intereselor economice, de productie, comercializare, financiare, juridice etc. ale întreprinderilor private în raporturile acestora cu organele puterii si ale administratiei de stat, precum si în relatiile cu alte organe si organisme din tara si din strainatate;impulsionarea, prin mijloace specifice, a procesului de privatizare si de formare de întreprinderi mici si mijlocii cu capital privat autohton si/sau cu participarea întreprinzatorilor straini în conditii de profit avantajos pentru partenerii de afaceri. Biroul Permanent: Presedinte- OVIDIU NICOLESCU Prim-vicepresedinte- MARIAN DUMITRESCU, Vicepresedinti: DUMITRU FUNDATURA, CONSTANTINRASNOVEANU, DOBRE TRAIAN, MOARCAS OCTAVIAN, MIRCEA MOSORA; Membri: POPESCU VERONICA, ARDELEAN GHEORGHE, APOSTOIU EUGEN, IONESCU PARASCHIV, VACIAN ADRIANA, ERBASU MIHAIL, DAN REICHBURCH UNGUR PETRU Bi BARDOCZ SANDOR KRISZTINA-PRESEDINTE, l CSABA-VICEPRESEDINTE, TARR MARGIT-SECRETAR

87 88

CONGREGATIA MARTORII LUI IEHOVA TIMISOARA -MEHALA CONSILIUL NAŢIONAL AL ÎNTREPRINDERILOR PRIVATE MICI ŞI MIJLOCII DIN ROMÂNIA

12/C/1999 17/C/2009

12 9

29/01/1999 25/05/2009

78 S.C.240

29/01/1999 19/06/1992

89 90

CONSILIUL TINERETULUI MAGHIAR DIN 145/C/2002 ROMANIA "MAGYAR IFJUSAGI TANACS" CONVENTIA NATIONALA A 46/C/2004 FUNDATIILOR PENTRU TINERET - CNFT

5 16

28/02/2002 24/06/2004

914 S.C.45/

28/02/2002 11/10/1991

CLUJ GIURGIU

APARAREA SI REPREZENTAREA INTERESELOR TINERILOR MAGHIARI DIN ROMANIA Scopul propus al CNFT este îmbunatatirea cadrului general de relationare între fundatiile judetene pentru tineret membre si reprezentarea intereselor comune alle acestora în raport cu autoritatile si institutiile publice centrale si locale cu atributii în domeniul tineretului.;Scopul CNFT este de a acţiona pentru creşterea participării fundaţiilor judeţene pentru tineret membre la viaţa comunităţilor în care acestea activează şi de a dezvolta programe şi activităţi specifice la nivel naţional pentru instruirea, educarea şi formarea tinerilor.

Nr crt

Denumire

Numar inreg Reg Numar inreg Data inreg National instanta instanta 9/C/1993 30/C/2000 20 05/01/1993 13/07/2000

pozitie inchisa(da/nu)

Starea actuala

Nr incheiere

Data incheiere

Judet

Asociati/Fondatori

Scop

Consiliu director

Apartenenta federatie

HG utilitate

Data HG utilitate publica

91 92

CONVENTIA NATIONALA A ORGANIZATIILOR CENTRALE ALE PENSIONARILOR DIN ROMANIA CONVENTIA SINDICALA NATIONALA A TRANSPORTATORILOR DIN ROMÂNIA (CSCNTR)

SEN.CIV.34 22/02/1993 S.C.2 16/05/2000

unirea, , reprezentarea si apararea intereselor si drepturilor pensionarilor in raporturile cu organele puterii si administratiei centrale de stat si alte organizatii neguvernamentale. - Restabilirea drepturilor legale ale membrilor în toate cazurile în care se constată că acestea au fost încălcate prin abuzuri, acte ilegale şi/sau neîntemeiate. Prim-Vicepresedinte-Stefan Frunza; Secretar General-Radmilo FELIX; Vicepreşedinte transporturi feroviare- Florin DOBRESCU; Vicepreşedinte transporturi subterane- Florin CRIŞU; Vicepreşedinte transporturi auto: Dan STĂNESCU; Vicepreşedinte transporturi navaleCostel PETRE; Vicepreşedinte transporturi aeriene- Sandu PANAITE

93 94 95 96 97 98 99 100 101

CRESTIN MEDICALA DR. LUCA FEDERALA AGRICULTORILOR ASOCIATI DIN ROMANIA FEDERALA AGRICULTORILOR ASOCIAÞI FEDERALA AGRICULTORILOR PRIVATIZATI FEDERALA NATIONALA A REVOLUTIONARILOR DIN ROMANIA FEDERALA NATIONALA A REVOLUTIONARILOR DIN ROMANIA FILIALA IASI FEDERALA PRODUCATORILOR AGRICOLI DAMBOVITA FEDERARIA ROMÂNA DE AUTOMOBILISM FEDERATIA

12/C/1994 14/C/1991 11/C/1991 4/C/1992 13/C/1994 9/C/1995 13/C/1991 67/C/2006 50/C/2005

6 128 1 16

22/03/1994 05/11/1991 11/10/1991 29/04/1992 08/11/1994

25 119 1 1259

22/03/1994 07/11/1991 23/10/1991 09/04/1992

PRAHOVA CONSTANTA CALARASI TULCEA

AJUTORAREA PERSOANELOR DEZAVANTAJATE PROFESIONAL sprijinirea societãþilor asociate în realizarea programelor economice de producþie ºi de comercializarea produselor ca ºi pentru apãrarea intereselor economice, social-culturale ale acestora ºi reprezentare lor în faþa organelor puterii ºi a administraþiei de stat. punerea la dispoz. membrilor sai de documentatii , date si informatii cu privire la piata interna sprijinirea prin diverse mijloace care contravin prevederilor legale in vigoare, a realizarii obiectivelor asociatiilor membre, obiective care in esenta sant cele care au animat pentru victoria Revolutiei. Promovarea de actiuni in vederea cinstirii eroilor revolutiei din decembrie 1989 si sprijinirea familiilor acestora. Sprijinirea asociatiilor agricole, comerciale si a producatorilor privati, in realiozarea programelor economice de productie si comercializare a produselor. Scopul FR Automobilism este sa organizeze, sa administreze si sa promoveze activitatea în domeniul automobilismului sportiv pe plan national si international, spre folosinta membrilor si în interesul formarii si educarii practicantilor, sustinatorilor si simpatizantilor. - apărarea drepturilor şi promovarea intereselor profesionale, economice, sociale, culturale şi sportive ale membrilor săi, prevăzute în legislaţia Muncii şi în contractul colectiv de muncă.;- obţinerea unor condiţii decente de muncă şi de viaţă pentru membrii săi şi în general pentru salariaţi, care să le permită acestora realizarea deplină a personalităţii lor, în acord cu demnitatea umană şi aspiraţiile proprii. - apararea si promovarea drepturilor si intereselor profesionale, economice, sociale, culturale si Presedinte- SORIN STAN- CNP - 1560626400617; sportive ale membrilor sai: functionari publici si personal contractual prevazute în Legislatia Muncii si în Secretar general- ILIE EMILIAN IONUT-CNPContractele Colective de Munca. 180092580851; Vicepresedinti: ANGHEL VASILECNP- 1710509461511; GHEORGHE GAVRILOAIA- CNP- 1680229330776; CORNEL RADU - CNP- 1590801100143; VALENTIN CROITORU- CNP - 1720929163240; ILIE NICORESCU-CNP- 1511128400112 Valorificarea superioara a produselor provenite din gospodariile agricole prin asigurarea consultantei in Moca Ioan - presedinte de onoare Franc Claudiu domeniul marketingului;;accesul la instruire moderna pt. obtinerea de cunostinte avansate in agricultura presedinte Pop Anton - vicepresedinte Maties Ioan, si zootehnie Pinte Maria, Man Ioan - membrii Felecan Claudiu Coman - cenzor 1. sa promoveze proprietatea imobiliara în calitatea acesteia de element cheie în dezvoltarea si Presedinte 1 an: AURELIAN GABRIEL siguranta unei societati libere functionând într-un sistem democratic;;2. sa creeze si sa dezvolte piete NEGULESCU Viitoare Presedinta- ELI imobiliare eficiente si corecte, coerente cu reglementarile legale si practicile internationale ale IORDANOVA MONEVA SELENSKA Membri în comertului si marketingului corect si transparent, libere de coruptie si deschise tuturor cetatenilor;3. sa Consiliul de Administratie pe 2 ani: Nikolaus dezvolte si promoveze reguli etice de comportament si instruire a operatorilor profesionisti de pe piata Manomenidis; Sergey Kanukhin imobiliara;;4. sa sustina si încurajeze, prin crearea unui cadru organizat, dezvoltarea asociatiilor membre, înfiintarea de asociatii profesionale în noi tari si colaborarea dintre membrii sai, asociatii reprezentative ale operatorilor nationali de pe pietele imobiliare interne;;5. sa promoveze interesele membrilor sai la nivel international, furnizând asistenta/suport prin servicii calificate;;6. sa dezvolte di la promova interesele tsi activitateaî membrilor iasociati conformi statutelor acestora, de a promova l i i ti l t f i tii î d l i bili de Prim adjunct al Comisariatului General - CRETU imaginea si rolul acestora în sprijinul societatii civile si a activitatilor pe care le întreprind în folosul GHEORGHE; Adjunct al Comisarului general societatii civile. SIDA DANIEL Secretar general - DINESCU LUCIAN Director general - MOCANU LIVIU Prim adjunct al Comisariatului General - SIDA DANIEL Adjunct-DINESCU LUCIAN Comisar secretar general-ADRIAN VALERIU SAMOIL Comisar Director general-EMANUELA CATRINEL VASILE - reprezentarea unitara a structurilor asociative membre în relatiile cu institutiile si autoritatile publice precum si în relatiile cu institutii si organisme internationale în problemele legate de cultul islamic si de protectia drepturilor musulmanilor. Scopul principal al CTR este de a actiona pentru apararea si promovarea drepturilor tinerilor si pentru Secretar General: Iulian Dascălu Presedinte cresterea participarii active a tinerilor români din tara si din strainatate la viata comunitatilor în care interimar: VERONICA STEFAN acestia activeaza, precum si de a sustine si promova interesele comune ale membrilor sai la nivel local, regional, national, european si international. - promovarea şi apărarea intereselor profesionale, sociale, economice, culturale, sportive ale membrilor PREŞEDINTE- DUMITRU CHIRIŢĂ PREŞEDINTE săi şi a drepturilor acestora prevăzute în Contractele Colective de Muncă şi contractele individuale de EXECUTIV-ADRIAN MIC SECRETAR muncă, prezentul statut şi legislaţia romană. GENERAL-GHEORGHE CĂPĂŢÂNĂ VICEPREŞEDINTE-NEDELEA GHEORGHE VICEPREŞEDINTE-CRISTINEL POPESCU VICEPREŞEDINTE-PETRICĂ POHRIB VICEPREŞEDINTE-SILVIU POPESCU VICEPREŞEDINTE-NICULAE ROŞU are ca scop reprezentarea unitară a intereselor membrilor săi, în ţară şi pe plan internaţional, susţinând Preşedinte CHIRIAC GABRIEL Vicepreşedintecreşterea capacităţii competitive a economiei naţionale din domeniile de activitate pe care le reprezintă. PADINA VALERICA Vicepreşedinte- HIDISAN MIRUNA Secretar: Mihăilă Ion apararea intereselor organizatiilor componente ale federatiei in fata organelor Administratiei de Stat, conform statutului aprobat. Federatia FDSR este constituită prin asocierea libera a mai multor organizatii neguvernamentale din tara si diaspora, fara deosebire de originea etnica, religie, sex, clasa sau categorie sociala, apartenenta politica, în scopul sprijinirii, întrajutorarii, apararii drepturilor si intereselor comune, economice, sociale, profesionale, culturale, spirituale, conform recomandarilor ONU si în conformitate cu Declaratia universal a drepturilor omului de la Geneva. apararii drepturilor si promovarii intereselor profesionale, economice, sociale, culturale si sportive ale membrilor sai, prevazute în legislatia specifica si în contractele colective de munca. Principala misiune a RAC consta în reducerea impactului activitatilor umane asupra climei si limitarea Adunarea generală din 3-4 oct.2009 efectelor schimbarilor climatice. Pentru îndeplinirea acesteia, RAC poate colabora, în conditiile legii, cu Preşedinte-Elisabeta Teodorescu 2 Vicepreşedinţi: alte organizatii sau institutii, autoritati ale statului, centrale sau locale. Ioana Ciută,Ciprian Stanciu Adunarea generală din 9 aprilie 2011 Preşedinte- Ileana Lavinia Andrei; Vicepreşedinte- Adrian Bădilă; MembruIldiko Bajko; Membru- Ion Constantin Zamfir a) promovarea drepturilor fundamentale ale omului;;b) promovarea spiritului si a relatiilor de colaborare si solidaritate cu alte fundatii si asociatii nationale si internationale, pentru realizarea idealurilor de progres in spiritul democratiei;;c) promovarea valorilor crestin democrate in randul societatii si in mod special, in randul tinerilor. - de a reprezenta şi sprijini interesele organizaţiilor de tineret maghiare din România. initierea, stimularea, dezvoltarea si sustinerea pedagogiei Waldorf prin activittati specifice. Consiliu Director: CIURARIU REMUS ALIN, CONDREA ADRIAN, CORCIOVA IOANA LILIANA, DUMITRIU LILIANA-EMILIA, PAXINO GHEORGHE

sen.civ.178 10/11/1994 93 53 Înheiere S.C.11/ 17/07/1995 23/10/1991 28/10/2004 20/05/2005 IASI DAMBOVITA

138/PJ/1995 19/06/1995 53/P.J. 18 21 23/10/1991 20/09/2006 15/06/2005

102

FEDERATIA SALARIATILOR DIN 3792/C/2005 ADMINISTRATIA PUBLICA CENTRALA SI LOCALA DIN ROMÂNIA "COLUMNA"

19

24/05/2005

S.C.28/Fed/ 04/05/2005

103

FEDERATIA "ASOCIATIILOR PRODUCATORILOR AGRICOLI "A.P.A" TRANSILVANIA" FEDERATIA "CEREAN" (CENTRAL EUROPEAN REAL ESTATE ASSOCIATIONS NETWORKS)

65/C/2001

1

25/09/2001

190

12/03/2001

MARAMURES

104

26/C/2007

18

19/06/2007

Încheierea

10/05/2007

105

FEDERATIA "COMISARIATUL PENTRU SOCIETATE CIVILA"

11/C/2009

3

16/03/2009

Încheierea

11/02/2009

106 107

FEDERATIA "CONSILIUL ISLAMIC" FEDERATIA "CONSILIUL TINERETULUI DIN ROMANIA" FEDERATIA "ENERGIA MILENIULUI III"

64/C/2006 1/C/2006

15 1

14/09/2006 04/02/2006

S.C.6/

22/08/2006

ÎNCHEIERE 12/01/2006

108

45/C/2003

1

06/01/2003

S.C.466

05/07/2001

CONSTANTA

109 110 111

FEDERATIA "FEDERATIA PATRONATELOR DE COMERT DIN ROMÂNIA" FEDERATIA "FEROVIALUL" DIN REGIONALA C.F. BUCURESTI FEDERATIA "FORUMUL DEMOCRAT SOLIDARITATEA ROMÂNEASCA"

73/C/2006 29/C/1991 47/C/2010

23

17/10/2006 08/02/1991

Încheierea SEN.CIV.

02/02/2006 22/02/1991

20

21/10/2010

S.C. 22 Fed 21/10/2010

112 113 114

FEDERATIA "MARIA SI IOANA DUMITRESCU" FEDERATIA "PROTECTOR" A SINDICATELOR DIN INDUSTRIA DE SECURITATE FEDERATIA "RETEAUA DE ACTIUNE PENTRU CLIMA"

7/C/2006 28/C/2009 28/C/2008

6 14 14

23/03/2006 10/12/2009 12/09/2008

S.C.41/Fed/ 05/09/2005 S.C.18 Încheiere 29/06/2009 16/04/2008

115

FEDERATIA "TINERETUL CRESTIN DEMOCRAT" FEDERATIA "TINERI MAGHIARI, AICI ACASA" FEDERATIA "WALDORF" DIN ROMÂNIA

3/C/2006

3

02/03/2006

Încheiere

29/11/2005

116 117

48/C/2002 34/C/2001

27 43

01/02/2002 11/12/2001

Încheierea S.C.6

13/11/2001 01/03/1993

118

FEDERATIA AERONAUTICA ROMÂNA

103/C/2002

64

05/06/2002

S.C.3/PJ/

22/04/2002

- să dezvolte, să coordoneze şi să controleze practicarea sporturilor aeronautice în cadrul structurillor sportive afiliate.

Nr crt

Denumire

Numar inreg Reg Numar inreg Data inreg National instanta instanta 36/C/2009 10/C/1991 16/C/1995 20/C/1991 38/C/1991 37/C/1991 21/C/1991 7/C/1998 6/C/1993 32/C/2009 17/C/1991 36/C/2010 34/C/1991 3 322 5 234 234 36 72 29 13 25/11/2009 12/09/1991 16/01/1995 12/09/1991 12/09/1991 30/10/1991 21/10/1991 22/12/1998 09/09/1993

pozitie inchisa(da/nu)

Starea actuala

Nr incheiere

Data incheiere 13/11/2009 ALBA SIBIU

Judet

Asociati/Fondatori

Scop

Consiliu director

Apartenenta federatie

HG utilitate

Data HG utilitate publica

119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131

FEDERATIA AGENTIILOR ROMANE DE ENERGIE-FAREN FEDERATIA AGRICULTORILOR ASOCIATE FEDERATIA AGRICULTORILOR ASOCIATI FEDERATIA AGRICULTORILOR ASOCIATI FEDERATIA AGRICULTORILOR ASOCIATI FEDERATIA AGRICULTORILOR ASOCIATI CARAS SEVERIN RESITA FEDERATIA AGRICULTORILOR ASOCIATI TG MURES FEDERATIA AGRICULTORILOR DE DEAL SI MUNTE SISESTI FEDERATIA AGRICULTORILOR DE MUNTE DORNA FEDERATIA AGRICULTORILOR DE MUNTE VRANCEA FEDERATIA AGRICULTORILOR DIN JUDETUL SUCEAVA FEDERATIA AGRICULTORILOR DIN MEHEDINTI FEDERATIA AGRO-FRATIA

1564

contributia la politicile nationale si regionale de dezvoltare durabila

223 234 234

19/04/1995 13/09/1991 13/09/1991

CONSTANTA BOTOSANI BOTOSANI CARAS-SEVERIN sprijinirea societatilor comerciale si agricole din judet, asociate in realizarea programelor economice sprijinirea societatilor comerciale si agricole din judet, asociate in realizarea programelor economice legea 21/1924

75 288 13 1

29/10/1991 11/12/1998 13/09/1993 10/12/2009 29/09/1991 05/11/2000

MURES MEHEDINTI SUCEAVA VRANCEA SUCEAVA MEHEDINTI PRAHOVA

SPRIJINIRE SOCIETATI AGRICOLE ASOCIATE, APARARE INTERESE SPRIJIN AGRICULTURA Mobilizarea fortelor si 8initiativelor taranilor particulari ,specialistilor,agentilor economici ,persoanelor fizice si juridice cu scopul de a sprijini si dezvolta activitati cu caracter economic,social si cultural. REALIZAREA SI INTARIREA COEZIUNII ASOCIATIILOR SI FUNDATIILOR MEMBRE IN VEDEREA REVITALIZARII SI INFLUENTARII BENEFICE A VIETII RURALE IN ZONA DE MUNTE A JUDETULUI VRANCEA. PROMOVAREA PRINCIPIILOR MORALE SI DE APARARE A INTERESELOR COMUNE A MEMBRILOR FEDERATIEI ORGANIZAREA UNITATII SI FORTEI DE ACTIUNE A MEMBRILOR SAI PENTRU PUNEREA IN VALOARE SI APARAREA DREPTURILOR, ;RESPECTAREA, PROMOVAREA SI APARAREA INTERESELOR PROFESIONALE, SOCIALE, ECONOMICE, CULTURALE, SPORTIVE SI TURISTICE ALE MEMBRILOR SAI;ASIGURAREA EGALITATII IN DREPTURI;CONLUCRAREA CU TOATE ORGANIZATIILE SI ORGANISMELE CARE LUPTA PENTRU INDEPLINIREA ASPIRATIILOR DE LIBERTATE, EGALITATE SI DREPTATE SOCIALA;PROMOVAREA REALTIILOR DE COLABORARE SI SOLIDARITATE INTERNA SI INTERNATIONALA CU TOATE ORGANIZATIILE SINDICALE NATIONALE SI INTERNATIONALE DEVOTATE ASPIRATIILOR DEMOCRATICE;PARTICIPAREA LA ELABORAREA SI MODIFICAREA ACTELOR NORMATIVE CARE PRIVESC ACTIVITATEA SINDICALA SI INTERESELE SOCIO PROFESIONALE SI ECONOMICE ALE MEMBRILOR SAI APARAREA SI PROMOVAREA INTERESELOR PROFESIONALE, ECONIMICE,SOCIALE,CULTURALE SI SPORTIVE ALE MEMBRILOR SAI, PRECUM SI A DEPTURILOR ACESTORA PREVAZUTE IN LEGISLATIA NATIONALA,IN PACTELE, TRATATELE SI CONVENTIILE INTERNATIONALE LA CARE ROMANIA ESTE PARTE , IN CONTRACTELE INDIVIDUALE DE MUNCA SI IN CONTRACTELE COLECTIVE DE MUNCA LA NIVEL NATIONAL, DE RAMURA,GRUP DE UNITATI SI DE UNITATE promovarea intereselor profesionale, sociale, economice si culturale ale tuturor membrilor sindicatelor componente. - reprezentarii intereselor Asociatiilor Bolnavilor de Cancer, a promovarii unor programe si actiuni în sprijinul si interesul bolnavilor cu cancer. Presedinte Consiliul Director : IRIMIA CEZAR; Vicepresedinte: SPIRIDON MIOARA; Vicepresedinte: MOLDOVAN LIVIA; Vicepresedinte: CROITORU ANCA; Secretar: TARANU VIOLETA; Cenzor: ROMAN VALENTINA

3496/91/200 10/12/2009 262 1 27 20/09/1991 16/11/2010 05/04/1991

29

05/04/1991

132

FEDERATIA AQUAROM

21/C/2009

1

07/09/2009

ARGES

133 134

FEDERATIA ARGUS A SINDICATELOR 27/C/1991 SALARIATILOR DE LA SIGURANTA CIRCULATIEI FEROVIALE DIN ROMANIA FEDERATIA ASOCIATIILOR 3798/C/2005 BOLNAVILOR DE CANCER

31/01/1991 22 15/06/2005

SEN.CIV.92 06/02/1991 Încheierea 07/04/2005

135

136 137 138 139 140

FEDERATIA ASOCIATIILOR CRESCATORILOR DE PASARI DE CURTE SI ANIMALELOR MICI IN RASA PURA DIN ROMANIA FEDERATIA ASOCIATIILOR DE LOCATARI DIN TIMISOARA FEDERATIA ASOCIATIILOR DE PENSIONARI DIN SISTEMUL PUBLIC FEDERATIA ASOCIATIILOR DE PROMOVARE TURISTICA DIN ROMÂNIA FEDERATIA ASOCIATIILOR DE PROPRIETARI BUCURESTI FEDERATIA ASOCIATIILOR DE PROPRIETARI DIN MUNICIPIUL ALEXANDRIA - FAPA

3/C/2007

1

17/01/2007

PRAHOVA

SCOP CULTURAL, ISTORIC, DE CONSERVARE SI AMELIORARE A RESURSELOR GENETICE EXISTENTE, PRECUM SI CONSERVAREA A ACESTORA

28/C/1995 22/C/2009 29/C/2009 10/C/1998 23/C/2004

2 2 1

01/10/1995 22/07/2009 18/08/2009 27/08/1998

1

06/04/1995 18/07/2009

TIMIS ARGES SUCEAVA BUCURESTI TELEORMAN - PROMOVAREA SI DEZVOLTAREA PRINCIPIILOR DE ASOCIERE SI DE REPREZENTARE A PERSOANELOR JURIDICE NON-PROFIT DE TIP ASOCIATIE DE PROPRIETARI, PRECUM SI A PRINCIPIILOR PRVIND CONSERVAREA VALORILOR MORALE SI MATERIALE ALE PROPRIETATII DE NATURA IMOBILIARA;;- SUSTINEREA PROPRIETARILOR ASOCIATI IN PROBLEME LEGATE DE PROPRIETATEA DETINUTA, PRECUM SI A ASOCIATIILOR DE PROPRIETARI IN PROBLEME LEGATE DE OBIECTUL ASOCIERII, DREPTURI SI INDATORIRI;;- MEDIEREA CONFLICTELOR INTRE PROPRIETARII DE IMOBILE PRIVIND PROPRIETATEA COMUNA;;- DEZVOLTAREA SENTIMENTULUI SI A SIMTULUI DE PRPRIETATE, PRECUM SI A SENTIMENTULUI ASOCIATIV;;STRUCTURAREA , CONSOLIDAREA SI DEZVOLTAREA UNUI SISTEM DE EVIDENTIERE VALORIFICARE SI PROTEJARE Asi de reprezentare a persoanelor juridice non profit - Promovarea si dezvoltarea principiilor de asociere PROPRIETATII ACTIUNI PENTRU de tip asociatie de proprietari precum si a principiilor privind conservarea valorii morale si materiale a proprietatii de natura imobiliara.;- Sustinerea proprietarilor asociati în probleme legate de proprietatea detrinuta, precum si a asociatiilor de proprietari în probleme legate de obiectul asocierii, drepturi si îndatoriri.;- Medierea conflictelor între proprietarii de imobile privind proprietatea comuna.;- Dezvoltarea sentimentului si a simtului de proprietate, precum si a sentimentului asociativ.;- Structurarea, consolidarea si dezvoltarea unui sistem de evidentiere, valorificare si protejare a proprietatii.;- Actiuni pentru respectarea dretpului de proprietate si a drepturilor asociatiilor de proprietari în societate.;Sprijinirea initiativei de orice natura, menita dezvoltarii societatii românesti în sfera conceptelor de i t t id i ti it t C i i i it d l tii i l b ii d - urmareste reprezentarea si apararea intereselort membrilor ei;- nu are scop politic,t sindical sau religios;- are drept scop alegerea si propunerea gestionarului fondului de vanatoare nr.15 RECI-LISNAU;- urmareste colaborarea cu institutii, cu profil similar cu cel al asociatiilor membre ale Federatiei organizează manifestări şi competiţii sportive şi de agrement,; susţine financiar asociaţiile sportive membre din fondurile constituite la nivelul SC HIDROELECTRICA SA,;stabileste si intreţine relaţii cu alte organizaţii cu scop similar din ţară şi din străinătate şi participă la programe naţionale şi internaţionale de profil,;acţionează pentru crearea de fonduri si baze materiale pentru activităţi sportive şi de agrement,;susţine acţiunile de intreţinere şi reparare a patrimoniului propriu şi al asociaţiilor membre,;acţionează pentru atragerea unui număr cat mai mare de membri la practicarea activitaţilor sportive şi de agrement in scopul intreţinerii şi refacerii capacităţii de muncă a salariaţilor din domeniul hidroenergetic,;promovează practicarea sportului ca mijloc de petrecere a timpului liber, de educare şi consolidare a relaţiilor interumane,;promovarea imaginii SC HIDROELECTRICA SA la nivel naţional şi i t sa apere ldrepturile si interesele studentilor în medicina în domeniile: stiintific, cultural, social, civic, ţi a) educatie medicala si sanatate publica;;b) sa încurajeze cercetarea stiintifica si pregatirea universitara si profesionala a studentilor în medicina;;c) sa faciliteze crearea si dezvoltarea legaturilor pe plan universitar, social, cultural, sportiv între studentii în medicina;;d) sa faciliteze comunicarea între cadrele didactice din învatamântul superior medical si studentii în medicina;;e) sa afirme si sa promoveze toleranta, pluralismul opiniilor, confruntarea libera de idei, performanta, spiritul critic si autonomia universitara;;f) sa încurajeze si sa desfasoare actiuni de propaganda sanitara, culturala si civica în rândul populatiei, în vederea îmbunatatirii starii de sanatate;;g) sa promoveze si sa încurajeze educatia fizica si sportul;;h) sa desfasoare actiuni de informare privind conditiile de admitere în învatamântul i di l ii t profesionale, sociale,i)economice, sportive si culturale tale i id di i d il l i / promovarea ;i apararea intereselor t membrilor federatiei;/ libera circulatie a informatiei si mentinerea relatiilor de colegialitate intre membrii sai precum si cu membrii altor organizatii stundetesti din tara precum si promovarea libertatii lor de opinie;/ promovarea spiritului democratic, antitotalitar in mediul universitar si apararea drepturilor omului si cetateanului;/ propaganda sanitara, culkturala, sportiva si civica in rindul piopulatiei. APARAREA SI REPREZENTAREA AGRICULTORILOR, MEMBRII AI ASOCIATIEI CE AU ADERAT LA O ASOCIATIE IN RAPORTUL CU TERTII ASIGURAREA ROLULUI DE INTERFATA IN RELATIA PATRONAT - STRUCTURI DE PUTERE -SINDICAT FIIND VOCEA COMUNA IN ORGANIZATIILE NEGUVERNAMENTALE CARE REPREZINTA MEDIUL DE AFACERI; mobilizarea tuturor categoriilor de pensionari pentru apararea drepturilor, intereselor demnitatii pensionarilor a membrilor familiilor si a urmasilor acestora. Dezvoltarea turismului în destinatiile turistice pe care le reprezinta aspciatiile si promovarea acestora pe plan national si international. FAPT îsi propune sa contribuie la o îmbunatatire a activitatilor de marketing si de branding a destinatiilor si a produselor turistice pe care aceasta le ofera.

249 41 447

25/06/2009 27/08/1998 14/06/2004

2

18/06/2004

141

FEDERATIA ASOCIATIILOR DE PROPRIETARI DIN ROMÂNIA - F.A.P.R.

16/C/2010

8

14/04/2010

S.C. 25

21/01/2000

142

FEDERATIA ASOCIATIILOR PROPRIETARILOR DE TERENURI " CSERE-BOTAR " FEDERATIA ASOCIATIILOR SPORTIVE PROMETEU

17/C/2011

2

13/04/2011

24/03/2011

COVASNA

143

14/C/2001

38

27/11/2001

in lichidare

SC 46

08/10/2001

144

FEDERATIA ASOCIATIILOR STUDENTILOR DIN MEDICINA DIN ROMÂNIA

22/C/2008

13

11/09/2008

Încheierea

11/06/2008

Presedinte Consiliu Director si Presedinte al F.S.S.M.R.- Covaliu Bogdan-Florin Vicepresedinte pt. Relatii Interne- Chelariu- Raicu Anca Vicepresedinte pt. Relatii Externe- Diaconu Ioan-Alexandru Secretar al Cons. Director- Mitu Ovidiu Membru în Cons. Director şi Trezorier: Paducel Virgul-Cosmin Membri în Comisia de Cenzori: Nechifor Vlad- Andrei; Tudorache Oana

145

FEDERATIA ASOCIATIILOR STUDENTILOR FARMACISTI DIN ROMANIA

61/C/2003

15/05/2003

412

15/05/2003

TIMIS

146 147

FEDERATIA ASOCIATIILOR 54/C/2001 UTILIZATORILOR DE APA PENTRU IRIGATII MEHEDINTI FEDERATIA ASOCIATILOR PATRONALE 24/C/2003 BACAU

1 1

26/09/2001 29/05/2003

164

14/08/2001 22/05/2003

MEHEDINTI BACAU

Nr crt

Denumire

Numar inreg Reg Numar inreg Data inreg National instanta instanta 6/C/2011 1 08/02/2011

pozitie inchisa(da/nu)

Starea actuala

Nr incheiere

Data incheiere 31/01/2011 SIBIU

Judet

Asociati/Fondatori

Scop

Consiliu director

Apartenenta federatie

HG utilitate

Data HG utilitate publica

148

149 150

FEDERATIA ASOCIATILOR SECRETARILOR JUDETELOR, MUNICIPILOR, ORASELOR SI COMUNELOR DIN ROMANIA FEDERATIA ASOCIATILOR VANATORILOR SI PESCARILOR SPORTIVI DIN JUDETUL SIBIU FEDERATIA AUTORITATILOR LOCALE DIN ROMANIA

126

Promovarea intereselor acestei categorii de functionari publici

1/C/1999 37/C/2001

3 46

17/09/1999 18/12/2001

17 Încheiere

18/10/1999 13/11/2001

SIBIU - reprezentarii unitare a asociatiilor membre în relatiile cu presedintele României, cu Parlamentul României, cu Guvernul României, cu alte autoritati publice, precum si în relatiile cu institutii si organisme internationale. PRESEDINTE-CRISTIAN ANGHEL, PRESEDINTE EXECUTIV-IONEL CHIRITA, PRIM-VICEPRESEDINTE-EMIL DRAGHICI, VICEPRESEDINTI: PETRU FILIP, GHEORGHE BACIU, DUMITRU GHICA, MEMBRII: ADRIEAN VIDEANU, ALBERT ALMOS EMIL CALOTA, CORNELIU AROSOAIE, GHEORGHITA BOTÂRCA, GHEORGHE HÂNSA MARIANA GÂJU, ALEXANDRU CÎRNU, GHEORGHE BUTE.

151 152

FEDERATIA BICICLISTILOR DIN ROMÂNIA FEDERATIA BISERICILOR CRESTINE AUTONOME DIN ROMANIA FEDERATIA BISERICILOR CRESTINE AUTONOME ROMANIA ORADEA FEDERATIA BISTRA BAUTAR FEDERATIA BUCATARILOR DIN ROMÂNIA

68/C/2007 40/C/2004

41

13/12/2007 16/01/2004

Încheierea 31/PI

16/11/2007 16/01/2004 TIMIS

- promovarea utilizarii bicicletei ca mijloc de transport cu rol utilitar si recreativ sa militeze pentru obtinerea recunoasterii in conditiile legii ca denominatiune crestina evanghelica a Federatiei Bisericilor Crestine Autonome din Romania.;/sa reprezinte, sa promoveze si sa apere interesele membrilor sai.;/incurajeaza colaborarea intre membrii federatiei organzand obiective comune ca seminarii conferinte sau proiecte de evanghelizare,sociale, de educatie, mass media etc. constituirea Ocolului Silvic privat Bautar, ca structura proprie a federatiei Scopul propus îl constituie protejarea, promovarea, sprijinirea, administrarea şi reprezentarea, la nivel naţional, a intereselor economice ale membrilor Federaţiei.

153 154 155

4/C/2000 57/C/2003 15/C/2007

70/N 3863 10

10/05/2000 26/05/2003 14/05/2007 in lichidare 1679 Încheierea 17/06/2003 27/02/2007

BIHOR CARAS-SEVERIN Presedinte- STEFAN NICOLAE SZEKERES ales pe o perioada de 4 ani Comitetul Director al Federatiei : Valentin Neagu- desemnat de membrul fondator Asociatia Bucatarilor din România; Dragos-Ioan Dorobantu - desemnat de membrul fondator Asociatia Bucatarilor din Banat; Stefan-Nicolae Szekeres - desemnat de membrul fondator Asociatia Bucatarilor Tomis PreşedinteGabriela BERECHET; Vicepreşedinte- Antonio PASSARELLI S t G l Al d Consiliul Director: Presedinte-Serban Nicolae, Vicepresedinti-Capdefier Nicoleta, Vicepresedinte - Cristea Constantin Secretar- Toth Wessely Margareta Membri- Simion Florin, Croitoru Ida Ildiko, Bota Cristian Florin Membri supleanti- Popa Greta, Ursanu Gheorghe Cenzor: Cretescu Maria Consiliul Director: Preşedinte- Şerban Nicolae Vicepreşedinte- Cristea Constantin Secretar- Toth Wessely Margareta Membri: 1. Simion Florin; 2. C it Id Ildik 3 B t C i ti Fl i 4

156 157

FEDERATIA CARITAS A DIACEZEI TIMISOARA FEDERATIA CASELOR DE AJUTOR RECIPROC DIN ROMÂNIA

13/C/1993 32/C/2004

3 17

14/07/1993 28/06/2004

pozitie inchisa

26 Încheierea

21/06/1993 19/04/2004

TIMIS

caritate crestina de ajutorarea tuturor celor dezavantajati de soarta reprezentarea naţională şi internaţională, îndrumarea, coordonarea, supravegherea şi controlul activităţii caselor de ajutor reciproc asociate.;În activitatea sa Federaţia aplică principii democratice de organizare şi funcţionare.

158 159 160

FEDERATIA CHINOLOGICA ROMÂNA FEDERATIA COLUMBOFILA NATIONALA, INDEPENDENTA DE AGREMENT SI SPORT ,,DICK-T,, FEDERATIA COM

27/C/2010 55/C/2001 18/C/2007

15 6 12

29/06/2010 01/03/2001 14/05/2007

Încheierea 1543 S.C.12/3/

06/09/2010 07/03/2001 20/12/2006

TIMIS

conservarea, dezvoltarea si ameliorarea fondului canin de rasa existent în România / / Mobilizeaza si indruma crescatorii de porumbei de agrement si zbor, dezvolta gustul pentru frumos si pasiunea pentru porumbei in randul populatiei si in special a tinerilor, ameliorarea continua a raselor de porumbei si pastrarea cu accent deosebit a fondului genetic. a. iniţierea si sustinerea activitatilor pt.promovarea intereselor comune ale membrilor federatiei în raporturile cu administratia publica centrala si locala, organizatii guvernamentale si neguvernamentale, alte autoritati publice, precum si în relatiile cu institutii si organisme internationale;;b) organizarea de întruniri, conferinte, dezbateri, mese rotunde, seminarii, sesiuni de comunicari, prec um si orice alte forme care nu contravin ordinii de drept;;c) înfiintarea de institutii de specialitate, birouri si filiale proprii;;d) organizarea de schimburi de experienta, stagii de pregatire si formare în tara si strainatate;;e) editarea de publicatii proprii sau în cooperare/colaborare cu alte entitati din tara sau strainatate;;f) adoptarea de hotarâri sau decizii comunicate comune asociatiilor membre, în conditiile prezentului statut;;g) alte forme si mijloace stabilite de organele de conducere ale Federatiei COM.

161 162 163 164

Federatia Comunitatilor Evangheliei Depline din Romania FEDERATIA CONFEDERATIA ASOCIATIILOR DE AFACERI TRANSILVANIA CAA TRANSILVANIA FEDERATIA CONSORTIUL ORGANIZATIILOR STUDENTESTI CLUJ FEDERATIA CRESCATORILOR DE BOVINE BALTATA ROMANEASCA JUDETUL MURES

19/C/1999 140/C/2002 52/C/2003 33/C/2003 6/N/2002 4 2

01/03/1999 17/10/2002 25/07/2003 05/09/2003

163 6/N 3096 589

01/03/1999 17/10/2002 17/07/2003 30/07/2003

TIMIS BIHOR CLUJ MURES PROMOVAREA VALORILOR UMANE REALE IN RANDUL STUDENTILOR DIN CENTRUL UNIVERSITAR CLUJ promovarea,coordonarea si apararea intereselor specifice ale asociatiilor componente cat si a crescatorilor de bovine din raza teritoriala a jud.Mures in raporturile cu autoritatile administratiei publice locale si centrale,cu alte persoane juridice si fizice,romane sau straine,incurajarea si sprijinirea activitatii lor prin acordarea de sprijin concret si direct sub diferite forme,inclusiv prin facilitarea accesului la resurse private si publice pentru ridicarea cresterii calitative a materialului biologic si ameliorarea bovinelor din rasa baltata romaneasca, cat si ingrijirea efectivelor de animale,respectiv acordarea de asistenta sanitar-veterinara pe baza noilor cuceriri ale stiintei in vederea crearii conditiilor de valorificare superioara. asociatie non profit, prin care mai multe persoane pun in comun contributia lor materiala, cunostintele si activitatea lor pentru realizarea unui scop care nu urmareste foloase pecuniare si materiale;promovarea si apararea intereselor fermierilor crescatori de bovine, sprijinirea materiala si morala a acestora in vederea initierii, desfasurarii si dezvoltarii activitatilor de crestere a bovinelor sprijinirea membrilor asociatiilor componente, ridicarea valorii genetice a raselor si speciilor, consultanta

165

FEDERATIA CRESCATORILOR DE BOVINE DIN ROMANIA FEDERATIA CRESCATORILOR DE PASARI SI ANIMALE MICI "PETRU RARES" BISTRITA FEDERATIA CRESCATORILOR DE TAURINE DIN TRANSILVANIA FEDERATIA CRESCATORILOR DE TAURINE MURES FEDERATIA CRESCĂTORILOR DE OVINE SI CAPRINE DIN ROMÂNIA FEDERATIA CRESCĂTORILOR DE PORUMBEI DIN ROMÂNIA FEDERATIA CULTIVATORILOR DE CARFOF DIN ROMANIA FEDERATIA CULTIVATORILOR DE CARTOFI FEDERATIA CULTIVATORILOR DE CARTOFI DIN ROMANIA FEDERATIA DE AIKIDO TRADITIONAL KIAI FEDERATIA DE DARTS DIN ROMÂNIA FDR

25/C/2007

1

20/04/2007

7/C

09/03/2007

MURES

166 167 168

9/C/2012 126/C/2002 31/C/2003

1 2 1

20/04/2012 13/02/2002 17/07/2003

747 29 303

20/04/2012 13/02/2002 11/04/2003

BISTRITA NASAUD BISTRITA NASAUD MURES

169 170 171 172 173 174 175

84/C/2006 41/C/2007 4/C/1994 6/C/1994 1/C/1992 4/C/2004 19/C/2008

1 33 660 09 4 4 2

17/04/2006 05/10/2007 30/03/1994 31/10/1994 12/03/1992 06/02/2004 08/02/2008

517 Încheierea 98/1994 137 4 Încheierea

25/05/2006 22/05/2007 12/04/1994 31/10/1994 12/03/1992 15/01/2004

SIBIU

Sprijinirea directa a membrilor ei, in vederea ridicarii nivelului calitativ al ameliorarii si ingrijirii animalelor proprii, precum si apararea intereselor specifice de grup; urmareste imbunatatirea conditiilor de valorificare a taurinelor ;i ale produselor obtinute de la acestea; militeaya pentru ridicarea conditiilor de trai ale crescatorilor de taurine, folosind toate mijloacele legale; promovarea şi susţinerea intereselor economice şi sociale a membrilor săi.

ALBA GORJ HARGHITA

Promovarea progresului tehnic in producerea ,pastrarea si valorificarea cartofului.

S.C.2/FED/ 31/01/2008

176 177

FEDERATIA DE FOTBAL-TENIS-CLUBURI SI ASOCIATII JUDETENE FEDERATIA DE FREESTYLE KICKBOXING FEDERATIA DE KARATE "NIPON BUDO ROMANIA"

125/C/2002 45/C/2010

77 26

04/10/2002 28/12/2010

Încheierea Încheierea

10/09/2002 12/08/2010

Gruparea asociatiilor, societatilor agricole producatoare de cortofi in vederea realizarii obiectivului lor de activitate. - colaborează şi se afiliază la organizaţiile abilitate prin lege care ajută şi sprijină promovarea intereselor statutare şi de dezvoltare ale federaţiei şi care recunosc drepturile şi calităţile acesteia. Scopul îl constituie promovarea si dezvoltarea jocului de darts în România, în perspectiva recunoasterii Presedinte- DUMITRESCU DRAGOS oficiale a darts ca ramura sportiva, potrivit dispozitiilor Legii educatiei fizice si sportului nr.69/2000 cu completarile si modificarile la zi, ceea ce va permite asociatiilor existente sau a celor care vor fi create sa îndeplineasca cerinţele dobândirii calitatii de structura sportiva, asa cum este ea definita de legea speciala. - reglementarea, conducerea, organizarea, controlul şi sprijinirea activităţii de fotbal-tenis pe teritoriul PRESEDINTE- ZARNA ION SECRETAR României, la toate nivelurile şi prin toate mijloacele, pe care F.R.F.T.-C.A.J. le apreciază necesare. GENERAL - CONSTANTIN TURCEA - de valorificare a aptitudinilor individului într-un sistem organizat de selectie, pregatire si competitie pentru îmbunatatirea rezultatelor sportive, realizarea de recorduri si obtinerea victoriei; acela de a aduna practicantii de arte martiale si kickboxing din întreaga tara si de a dezvolta un spirit de prietenie si ajutor reciproc între toate organizatiile sportive. nonprofit

178

48/C/2004

2

15/12/2004

15/12/2004

ALBA

Nr crt

Denumire

Numar inreg Reg Numar inreg Data inreg National instanta instanta 27 7 28/12/2005 25/03/2006

pozitie inchisa(da/nu)

Starea actuala

Nr incheiere

Data incheiere 30/11/2005

Judet

Asociati/Fondatori

Scop

Consiliu director

Apartenenta federatie

HG utilitate

Data HG utilitate publica

179 180

FEDERATIA DE PESCUIT SPORTIV DIN 40/C/2005 ROMANIA FEDERATIA DE PESCUIT SPORTIV DIN 8/C/2006 ROMÂNIA FEDERATIA DE PETROL, GAZE SI ENERGIE FEDERATIA DE PROFESIONISTI AI DANSULUI DIN ROMANIA 13/C/2010 2/C/2005

incheiere

îNCHEIERE 30/11/2005

181 182 183

5 1 5

16/03/2010 05/01/2005 31/03/2009

S.C.3/ 12/C Încheiere

29/01/2010 17/12/2004 09/02/2009 MURES

- dezvoltarea pescuitului, protejarea apelor si fondului piscicol, promovarea pescarilor si a pescuitului in România, pe plan intern si international, colaborarea cu organismele statului sau cu alte institutii si/sau organizatii implicate in pescuit, in vederea crearii si dezvoltarii cadrului legislativ cu aplicare in materia pescuitului. sustinerea si promovarea intereselor producatorilor români din industria petroliera, gaziera si energetica ARE SCOPUL DE A ORGANIZA PROMOVA SI RASPANDII DANSUL PROFESIONIST DIN ROMANIA FAVORIZAND DEZVOLTAREA ACESTUIA SUB ORICE FORMA STABILIND SI REGLEMENTARILE NECESARE ATINGERII ACESTUI SCOP de valorificare a aptitudinilor individului într-un sistem organizat de selectie, pregatire si competitie pentru ameliorarea rezultatelor sportive, realizarea de recorduri si obtinerea victoriei; acela de a aduna practicantii Sports Chanbara si Kobudo Modern din întreaga tara si de a dezvolta un spirit de prietenie si ajutor reciproc între toate organizatiile sportive.;- va promova atât latura sportiva cât si cea educativa si spirituala.;- pe plan sportiv, federatia va duce o politica de marire a numarului de practicanti, dintre care sa fie selectati, prin intermediul campionatelor nationale, cei mai valorosi sportivi care sa reprezinte cu cinste România în competitiile internationale. desfsurarea de activitati în domeniul YOGA, respectiv organizarea, conducerea si controlul activitatii sportive Yoga. Respectarea şi dezvoltarea scopurilor şi obiectivelor fiecărei asociaţii în parte, ce compun această federaţie, şi pe cale de consecinţă, dezvoltarea şi diversificarea acestor obiective corespunzător acţiunii de integrare euroatlantică, la care participă întreaga societate civilă, alături de Guvernul României.;În acest sens, se vor dezvolta patru activităţi de bază şi anume:; - Apărarea Drepturilor Omului în România;; - Integrarea Euroatlantică a României;; - Crearea unei societăţi civile, ca forţă competitivă, pe plan intern şi internaţional, care împreună cu conducerea României, să poată soluţiona importante probleme ce stau în faţa poporului român, ocupându-se, prin activităţile ce le desfăşoară, să diminueze sărăcia din România şi să apere drepturile omului (a societăţii civile în general şi a păturii defavorizate în special). Vom lupta prin activitatea pe care o desfăşurăm pe plan intern şi internaţional t f ăt ii ijl d t il il l ităţil ţi l î 6. Sa încurajeze învatamântul în toate A ă discipli- nele ecvestre iagreate sii practica folosirii calului în scopuri de performanta sportive si recreative (în colaborare cu ANS si MEC).;7. Sa garanteze respectarea regulamentelor interne si internationale, etica sportului definita de C.O.S.R. si C.I.O.;16. Sa intervina (dupa abilitarea MAA) în selectia cailor de sport;sa participe la cresterea prestigiului international al cresterii calului de sport românesc.

FEDERATIA DE SPORTS "CHAMBARA SI 13/C/2009 KOBUDO MODERN"

184 185

FEDERATIA DE YOGA DIN ROMANIA FEDERATIA DEMOCRATICA PENTRU APARAREA DREPTURILOR OMULUI SI INTEGRARE EUROATLANTICA DIN ROMÂNIA

4/C/2006 38/C/2004

4 15

02/03/2006 22/06/2004

Încheierea S.C.11/

20/01/2006 03/05/2004

186

FEDERATIA ECVESTRA ROMÂNA

95/C/2002

55

02/04/2002

S.C. nr.13

28/01/2002

187

FEDERATIA EDITORILOR DIN ROMÂNIA 23/C/2010

12

23/04/2010

Încheierea

02/04/2010

188

FEDERATIA EDITORILOR SI 65/C/2006 DIFUZORILOR DE CARTE DIN ROMÂNIA - FEDCR FEDERATIA EDUCATIEI NATIONALE F.E.N. 42/C/2010

17

19/09/2006

S.C.26/

24/08/2006

189

22

19/11/2010

S.C. 255/

14/02/1990

190

FEDERATIA EQUILIBRIUM

15/C/2010

7

13/04/2010

Încheiere

26/03/2010

191 192 193

FEDERATIA EUROPEANA DE SPORT CHANBARA FEDERATIA FAMNET FEDERATIA FEMEILOR DIN JUDETUL GALATI FEDERATIA FILATELICA ROMÂNA

22/C/2010 127/C/2002 2/C/1993

11 3 74/PJ

22/04/2010 08/07/2002 06/10/1993

Încheierea 190 73

19/02/2010 09/07/2002 06/10/1993 BISTRITA NASAUD GALATI

PRESEDINTE- MARICUTA IOAN DANIEL PRIMVICEPRESEDINTE - KELEMEN ATTILA VICEPRESEDINTE-BUZATU DAN SECRETAR GENERAL- SELISTEANU CLAUDIU Reprezentantul Cluburilor de drept privat VRÎNCEANU CIPRIAN Director de marketingMORARU GABRIEL Presedinte Executiv FER ANDRE KERCK (pt. 4 ani, începând cu data de 11.10.2010); Consilier Economic - CEZAR di t O ifi FER DANIEL IOAN scopul constituirii federatiei este de reprezentare, sustinere si aparare a intereselor membrilor sai si ale IVANOF P componentelor acestora, atât la nivel national, regional si local, cât si în plan international, în relatiile cu autoritatile publice, centrale si locale, institutiile statului, organizatiile neguvernamentale, sindicatele si cu orice alte persoane juridice sau fizice care au tangenta cu domeniul. - unic reprezentant, sustinator si aparator al intereselor comune ale membrilor sai angrenati în productia, difuzarea si utilizarea cartii si culturii scrise atât la nivel national, regional si local, cât si în plan international, în relatiile cu autoritatile publice, centrale si locale, institutiile statului, patronatele, sindicatele si cu orice alte organizatii neguvernamentale sau persoane juridice. Presedinte-CONSTANTIN CIOSU- CNP 1471120170348; Secretar general - IOAN DRAGAN - CNP - 1570206301975; Presedinte executiv - TEODOR FÎRTONEA - CNP 1571022323918 Presedinte executiv - HORIA SIMASCHEVICI - CNP - 1490526205031; Vicepresedinte - MARIA POPA - CNP 2530218401064; Vicepresedinte - STELEA CIOCEA - CNP - 2440521400715; Vicepresedinte MARIA ZVARICI CNP 2500921113704 a. initierea si sistinerea activitatilor pentru promovarea intereselor comune ale membrilor federatiei în raporturile cu administratia publica centrala si locala, organizatii guvernamentale si neguvernamentale, alte autoritati publice, precum si în relatiile cu institutii si organisme internationale;;b. organizarea de întruniri, conferinte, dezbateri, mese rotunde, seminarii, sesiuni de comunicari, precum si orice alte forme care nu contravin ordinii de drept;;c. înfiintarea de institutii de specialitate, birouri si filiale proprii;;d. organizarea de schimburi de experienta, stagii de pregatire si formare în tara si strainatate;;e. editarea de publicatii proprii sau cooperare/colaborare cu alte entitati din tara sau strainatate;;f. adoptarea de hotarârio sau decizii, în conditiile prezentului statut;;g. alte forme si mijloace stabilite de organele de conducere ale Federatiei EQUILIBRIUM va fi acela de a sprijini, dezvolta si promova practica si spiritul sports CHANBARA si a artelor martiale înrudite sau conexe prin organizarea de seminarii, de examene de gradatii, de seminarii, de campionate, etc. RESPECTAREA LEGISLATIEI MUNCII,IN GENERAL, SI IN MOD SPECIALMPENTRU RESPECTAREA CU PRECADERE A PREVEDERILOR CODULUI MUNCII PENTRU FEMEILE SALARIATE,IN SITUATII SPECIALE,FIIND RECEPRTIVA LA TOATE IDEIELE PRIVIND DREPTURILE OMULUI,IN SPECIAL AL FEMEII. a) sa promoveze si sa dezvolte relatii de prietenie si colaborare interumana, sa dezvolte relatii de cooperare între toti membrii afiliati;b) sa reprezinte, sa promoveze si sa apere interesele membrilor afiliati în raport cu autoritatile publice, organizatiile obstesti etc. din tara;c) sa stimuleze si sa mijloceasca stabilirea si dezvoltarea de legaturi filatelice între colectionarii români si colectionarii din întreaga lume;d) sa sustina un punct de vedere propriu în fata organizatiilor filatelice nationale ale celorlalte tari afiliate la F.I.P. si F.E.P.A., precum si in fata altor organizatii nationale si internationale;e) sa urmareasca progresul si propagarea filateliei românesti prin toate mijloacele permise de lege si sa apere interesele ei;f) sa stabileasca si sa mentina contacte strânse cu administratia postala nationala si Uniunea Postala Universala, sa reprezinte si sa apere în fata acestora interesele colectionarilor ti â d b il fili ti ) ti l i t t ijl l d di i t l ti il - de a trezi sentimentul de patriotism, conştiinţă a valorii proprii, întrajutorare reciprocă şi consultanţă între firmele chineze ce desfăşoară activităţi comerciale în România. - de a organiza salariaţii din toate ramurile industriale înscrise în statut, în organizaţii sindicale regionale (Reprezentanţe) şi locale (Ligi şi SindicateJudeţene);- de a întreţine viaţa sindicală din organizaţiile membre, prin activităţile desfăşurate de militanţii din Sediul Central, Reprezentanţe, Ligi Judeţene, Sindicate Judeţene şi Centrele Educaţionale proprii;- de a reprezenta, promova, negocia şi apăra interesele sindicale, profesionale, sociale, economice şi cultural-sportive ale membrilor săi, la nivel naţional, de ramură, regional şi teritorial;- de a participa activ la viaţa sindicală locală, regională, naţională şi internaţională. sa asigure conditii de studiu in diferite trepte de invatamat pentru studentii palestinieni;;sa apere interesele materiale, literare si culturale ale membrilor sai;;imbunatatirea conditiilor de viata si materiale a mambrilor sai;;asigurarea diferitelor mijloace de impulsionare a studentilor la studiu-invatatura. Federatia s-a constituit pentru a realiza unitatea de actiune si aparare a drepturilor si intereselor sindicatelor afiliate in vederea indeplinirii obiectivelor si atributiilor ce si le-au asumat in statutele proprii; Federatia va lupta prin toate mijloacele legale sindicale pentru reprezentarea, promovarea si apararea intereselor si drepturilor profesionale, sociale economice si culturale ale membrilor sai; Federatia va promova relatii de colaborarea si solidaritate internationala. a) să realizeze sindicalizarea ziariştilor din presa scrisă, radio şi TV precum şi a altor categorii de persoane care îşi desfăşoară activitatea în domeniul mass media;;b) să apere drepturile şi să promoveze interesele profesionale, economice şi sociale ale ziariştilor precum şi ale celorlalte categorii de membrii care îşi desfăşoară activitatea în domeniul mass media;;c) să acţioneze împotriva oricărei încercări de limitare a sferei de activitate sau de divizare a profesiei de ziarist şi a celorlalte profesii din domeniul mass media;;d) să contribuie la structurarea, consolidarea şi dezvoltarea în România, a mişcării sindicale şi la respectarea libertăţii sindicale şi garantarea exercitării dreptului sindical pentru toţi membrii;;e) să acţioneze pentru respectarea şi promovarea demnităţii membrilor săi precum şi pentru creşterea permanentă a condiţiilor lor de viaţă;;f) să dezvolte solidaritatea efectivă între membrii ăi

194

51/C/2007

35

19/11/2007

S.C.2182/

30/10/1990

195 196

FEDERATIA GENERALA A OAMENILOR 128/C/2002 DE AFACERI CHINEZI ÎN ROMÂNIA FEDERATIA GENERALA A 36/C/2003 SINDICATELOR FAMILIA

78 40

09/10/2002 02/12/2003

S.C.762 S.C.137/

27/01/1995 07/02/1990

Presedinte-Mircea Stanculescu; Vicepresedinti: Leonard Pascanu, Dumitru Dumitru, Martin Tiron, Dan Vintila, Cristian Scaiceanu Membrii: Dan Anghelescu, Ioan Stanescu, Alexandru Bartoc, Stefan Nicolau Sergiu Gabureac, Mihai Semenov Presedinte: Leonard Pascanu Secretar general:Ioan Daniliuc Vicepresedinte: Serban Draguseanu Presedinte- Sorin Pantis Presedinte de onoare: Leonard Pascanu Secretar general: S i M i G b JIN HUI b i î C it t l M Reprezentant-GUO PREŞEDINTE: DAN CRISTESCU; VICE-PREŞEDINTE: POMPILIU LUNGU; SECRETAR GENERAL: MIHAIL MUNTEANU

197 198 199

FEDERATIA GENERALA A STUDENTILOR PALESTINIENI RAMURA ROMANIA FEDERATIA GRADINILOR ZOOLOGICE SI ACVARIILOR DIN ROMANIA FEDERATIA HORIA (HOTELURI, RESTAURANTE, COMERT, INDUSTRIE ALIMENTARA)

17/C/1992 11/C/1997 30/C/1991

16/04/1992 19/12/1997 01/03/1991

s.c. 13 s.c. 26 SEN.CIV.

16/04/1992 19/12/1997 08/03/1991

BUCURESTI BUCURESTI

200

FEDERATIA INDEPENDENTA A 33/C/2001 JURNALISTILOR F.I.J.-ROMÂNIA SINDICATUL NATIONAL AL PRESEI DIN ROMÂNIA

42

10/12/2001

S.C.22

19/07/2001

Nr crt

Denumire

Numar inreg Reg Numar inreg Data inreg National instanta instanta 18/C/2001 22 13/08/2001

pozitie inchisa(da/nu)

Starea actuala

Nr incheiere

Data incheiere

Judet

Asociati/Fondatori

Scop

Consiliu director

Apartenenta federatie

HG utilitate

Data HG utilitate publica

201

FEDERATIA INDUSTRIEI HOTELIERE DIN ROMÂNIA FEDERATIA JUDETEANA A ASOCIATIILOR PENTRU PROTECTIA CONSUMATORULUI TELEORMAN FEDERATIA JUDETEANA A ASOCIATILOR PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR DAMBOVITA

ÎNCHEIERE 12/07/2001

- protejarea si reprezentarea intereselor economice si patronale ale membrilor sai, dezvoltarea concurentiala, precum si promovarea turismului, a activitatii hoteliere si a restaurentelor din România TELEORMAN DAMBOVITA DE A APARA DREPTURILE SI INTERESELE LEGITIME ALE CONSUMATORILOR PROMOVAREA, SUSTINEREA SI APARAREA INTERESELOR LEGITIME ALE MEMBRILOR SAI SI ALE CONSUMATORILOR IN FATA ORGANELOR LEGISLATIVE - ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE SI LOCALE A ORICAREI PERSOANE JURIDICE SAU FIZICE, SPRIJINIREA APLICARII STRATEGIILOR PROPRII ALE SOCIETATILOR MEMBRE, PROMOVAREA SOLIDARITATII ASOCIATILOR IN DEZVOLTAREA MISCARII CONSUMATORILOR, PARTICIPAREA LA DIALOG SOCIAL CE INTERESEAZA ACTIVITATEA ASOCIATILOR COLABORAREA CU ORG. ADMINISTRATIVE PUBLICE CU ACTIVITATE IN DOMENIU, INLESNIND SCHIMBUL DE INFORMA]II IN DOMENIUL PROTECTIEI CONSUMATORILOR CONF. STATUTULUI Promovarea intereselor patronatului in domeniul economico social in contextul economiei de piata si al privatizarii. Scopul federatiei este de a reprezenta interesele economice,tehnice si sociale comune si specifice membrilor sai; sprijina politica de dezvoltare economica si tehnica a liberei initiative, autonomiei intreprinderilor si a societatilor comerciale in conditiile economiei de piata; asigura unitatea de actiuni a membrilor sai in concordanta cu practicile internationale in materie si legile tarii; reprezinta pe membrii sai in organizatii similare. REPREZENTAREA SI APARAREA INTERESELOR PROFESIONALE ALE ASOCIATIILOR ANTRENARE TINERET IN VIATA SOCIALA SI CULTURALA A JUDETULUI, APARAREA INDEPENDENTEI ORGANIZATIILOR DE TINERET reprezentarea sistematica si unitara a tuturor intereselor profesionale ale industriasilor si industriei judetului Dambovita Sprijinirea societatilor asociate si a asociatiilor de tip privat.

PREŞEDINTE DE ONOARE-ION VIOREL PĂUNESCU SECRETAR GENERAL-MIHAI RÂJNIŢĂ SECRETAR EXECUTIV-MANUELA ZAHARIA CONTABIL- STELIAN ALEXANDRU

202 203

17/C/1995 20/C/1995

4444 P.J. 48

03/11/1995 10/10/1995

1419 818

08/11/1995 10/10/1995

204 205 206 207

FEDERATIA JUDETEANA A PATRONATULUI FEDERATIA JUDETEANA A PATRONATULUI FEDERATIA JUDETEANA A PATRONATULUI DIN TELEORMAN FEDERATIA JUDETEANA A PATRONATULUI JUDET BACAU

2/C/1992 3/C/1999 15/C/1991 4/C/1993

3pj 2736 26 2

27/01/1992 30/06/1999 10/06/1991 03/01/1993 624/1999 26 2 14/07/1999 10/06/1991 03/01/1993

SATU MARE ALBA TELEORMAN BACAU

208 209 210 211 212 213 214 215 216 217

FEDERATIA JUDETEANA A PRODUCATORILOR AGRICOL FEDERATIA JUDETEANA A TINERETULUI MURESEAN -TG MURES FEDERATIA JUDETEANA DAMBOVITA A UNIUNII GENERALE A INDUSTRIASILOR DIN ROMANIA FEDERATIA JUDETEANA HARGHITA A AGRICULTORILOR ASOCIATI M-CIUC FEDERATIA JUDETEANA OLTUL A ASOCIATIEI PROTECTIEI CONSUMATORILOR FEDERATIA JUDETELOR DIN ROMANIA FEDERATIA LOCALITATILOR DIN JUDETUL BOTOSANI FEDERATIA LOCALITATILOR DIN JUDETUL BOTOSANI FEDERATIA MANAGERILOR DIN INDUSTRIA CONSTRUCTIILOR DE MASINI FEDERATIA MECANICILOR DE LOCOMOTIVA DIN ROMÂNIA

11/C/2006 10/C/1990 43/C/2000 7/C/1991 152/C/2002 11/C/1999 5/C/1993 14/C/1993 8/C/1993 3/C/2004

1 168 1/A 36 1 1 311 311

13/02/2006 31/05/1990 30/05/2000 23/09/1991 23/04/2002 21/04/1999 30/06/1993 30/06/1993 07/05/1993

34 167 1-sc 3034 36

09/01/2004 31/05/1990 22/05/2000 25/09/1991

MURES MURES DAMBOVITA HARGHITA OLT CONSTANTA BOTOSANI BOTOSANI

INCHEIERE 17/04/2002 1 311 311 08/01/1999 30/06/1993 30/06/1993

Infaptuirea principiilor autonomiei si descentralizarii serviciilor publice;Promovarea coop. regionale;Colaborarea cu celelalte structuri ale organelor adm. publice locale din Romania de a contribui la realizarea autonomiei locale reale de a contribui la realizarea autonomiei locale reale este de a apara interesele comune, economice, tehnice si juridice de grup ale agentilor economici, acorda sprijin in elaborarea si aplicarea strategiei proprii sau de grup; promoveaza solidaritatea patronala a membrilor asociatiei, etc. - coordonarea şi dirijarea eforturilor comune ale organizaţiilor componente pentru apărarea drepturilor şi MEMBRII: JEBELEANU ALEXANDRU, HAJA intereselor profesionale, economice, sociale, cultural-sportive ale membrilor de sindicat, ce decurg din LIVIU, TRIFAN MARIAN, CONSTANTIN Constituţie, legislaţia muncii, contractul colectiv de muncă şi alte prevederi ale legislaţiei la nivel LUPAŞCU, BOLOS IOAN, GHEORGHE MARIAN, naţional. LUNGU ION ÎMPUTERNICIT:BURLACU IULIANA NICOLETA reprezinta si apara interesele membrilor sai si îsi desfasoara activitatea pentru atingerea obiectivelor propuse. dezvoltarea capacitatii organizatorice, a cooperarii si cresterii fortei de actiune a organizatiilor membre, Consiliul Naţional este compus din: Preşedinte, sustinerea acestora în relatia cu autoritatile statului, centrale sau locale, cu institutii publice sau private, Prim-vicepreşedinte, Secretarul General şi în vederea cresterii calitatii vietii si apararii demnitatii umane, pastrarea si cultivarea traditiilor morale si preşedinţii structurilor asociative spirituale ale poporului român, ale militarilor si profesiilor membrilor structurilor asociative afiliate la Federatie. În acest sens se va dezvolta si intensifica colaborarea cu alte organizatii neguvernamentale, interne sau internationale care au scopuri similare sai apropiate. este de a reuni asociatile comerciale din sectorul privat, public, mixt, cu capital roman si strain, precum sin asociatii profesionale, indiferent de forma de proprietate si obiectul de activitate, care participa, alaturi de alti factori, la devzoltarea economica-sociala a Romaniei. a) sa reuneasca sindicatele din transporturi navale maritime si de ape interioare, lucratorilor portuari, canalelor navigabile si a celor din activitati conexe;;b) realizarea unitatii si fortei de actiune a Membrilor federatiei pentru punerea în valoare si apararea drepturilor, libertatilor si intereselor legitime ale membrilor de sindicat;;c) promovarea relatiilor de colaborare si solidaritate cu organizatii sindicale nationale si internationale democratice;;d) conlucrarea cu toate organizatiile si organismele care lupta pentru îndeplinirea aspiratiilor de libertate, egalitate si dreptate sociala ale tuturor categoriilor sociale. - protectia sociala a tuturor categoriilor de pensionari înscrisi în CARP-uri, a apararii intereselor Secretar General-CUCULEA DANIEL GABI acestora, pentru realizarea si apararea drepturilor fiecarui pensionar. Prim-Vicepresedinti: MORARIU OVIDIU, MIHAI ION; CRISTICA ANTON Vicepresedinti: EANA IOAN, ACIUBOTARITEI ION, NEAGU VASILE Comisia de Cenzori: Presedinte- PAUL GHENEA mEMBRI: CHITU ELENA, OLIVIU CICERONE PROMOVAREA IDEALURILOR rEVOLUTIEI rOMANE DIN DECEMBRIE 1989, RESPECTAREA SI SPRIJINIREA EROIRLOR REVOLUTIEI PROMOVAREA STATUTULUI ASISTENTULUI SOCIAL DIN ROMANIA, A CODULUI ETIC SI A VALORILOR PROFESIEI DE ASISTENT SOCIAL - realizarea unui parteneriat educational numit EDUPART cu Min.Educatiei şi Cercetarii legea 21/1924

SEN.CIV.18 20/09/1993 Încheierea 330 16/10/1990 BRASOV

3

29/01/2004

218 219

FEDERATIA METAL "HENRI COANDA"

22/C/2007

15 10

12/06/2007 15/04/2010

S.C.5/ Încheiere

30/03/2007 02/05/2010

FEDERATIA MILITARILOR DIN ROMÂNIA 21/C/2010 (FRM)

220 221

FEDERATIA MUNICIPALA A PATRONATULUI BUCURESTI FEDERATIA NATIONALA "NAVIGATORUL"

11/C/1992 21/C/2007 14

07/08/1992 08/06/2007

sen.civ.322 16/10/1992 S.C.2/ 04/04/2007

222

FEDERATIA NATIONALA "OMENIA" A CARP DIN ROMÂNIA

119/C/2002

72

06/09/2002

S.C.2220

12/11/1990

223 224 225

226

227 228 229 230 231 232 233

FEDERATIA NATIONALA ,,LOJA DE ONOARE A REVOLUTIONARILOR DIN DECEMBRIE 1989,, FEDERATIA NATIONALA A ASISTENTILOR SOCIALI DIN ROMANIA FEDERATIA NATIONALA A ASOCIATIILOR DE PARINTI INVATAMÂNT PREUNIVERSITARFNAP-IP FEDERATIA NATIONALA A CAMERELOR OPERATORILOR TAXI SI TAXIMETRISTILOR INDEPENDENTI DIN ROMÂNIA (F.N.C.O.T.R.) FEDERATIA NATIONALA A DEALERILOR DE AUTOTURISME (F.N. D.A.R) FEDERATIA NATIONALA A LUCRATORILOR DIN COMERT FEDERATIA NATIONALA A PATRONATULUI MEDICILOR DE FAMILIE - FNPMF FEDERATIA NATIONALA A PESCARILOR SPORTIVI DIN ROMANIA FEDERATIA NATIONALA A PRODUCATORILOR AGRICOLI DIN ROMÂNIA FEDERATIA NATIONALA A SCOLILOR DE SOFERI DIN ROMÂNIA FEDERATIA NATIONALA A SINDICATELOR A PENSIONARILOR DIN ROMÂNIA

43/C/2007 146/C/2002 35/C/2005

1 7 26

06/02/2007 01/08/2002 10/12/2005

95 3648 Încheierea

15/01/2007 01/08/2002 14/10/2005

TIMIS CLUJ

63/C/2006

14

12/09/2006

S.C.22/

06/06/2006

are ca scop promovarea si apararea intereselor economice, de productie, comercializare, financiare, juridice, etc. ale întreprinderilor private membre în raporturile acestora cu organele puterii si ale administratiei de stat, precum si în relatiile cu alte organe si organisme din tara si din strainatate. ARGES NONPROFIT, NELUCRATIV, APOLITIC

2/C/1999 26/C/2010 26/C/2009 74/C/2006 23/C/2007 15/C/2009 3796/C/2005

4/PJ 9 12 1 16 7 16

14/12/1999 15/04/2010 21/07/2009 15/05/2006 12/06/2007 19/05/2009 12/05/2005

4/PJ

20/12/1999

S.C. 8 FED 03/09/2010 S.C.785 66 Încheierea Încheiere S.C. 22/05/2009 18/04/2006 30/04/2007 09/04/2009 28/11/1990 a) realizarea unităţii şi forţei de acţiune a organizaţiilor membre în lupta pentru apărarea drepturilor (sociale şi cultural sportive=, libertăţilor şi intereselor legitime ale pensionarilor şi membrilor lor de familie;;b) garantarea şi apărarea democraţiei sindicale a libertăţii de opinie şi acţiune a tuturor organizaţiilor sindicale;;c) stabilirea, întreţinerea relaţiilor şi participarea la activităţi organizate pe plan internaţional de organizaţii sindicale similare ale pensionarilor din alte ţări. PRESEDINTE-PREDA NEDELCU COMISIA DE CENZORI:GHEORGHE MIHAIU, MARIA MARIN, PETRE ALBU COMITETUL DIRECTORPRESEDINTE- PREDA NEDELCU PRIM-VICEPRESEDINTE-MARIN IORDACHE VICEPRESEDINTI:Marin Iancu, Emilia Rosu, Marin Constantin, Marian Petrisor Vulcan, Costica Chihaia, Maria Paraschiv, Ilie Gorgan, Romulus Predescu, Ioan Hasasiu; Trezorier: Vasile Joavina ALBA 4.1. promovarea, reprezentarea, sustinerea si apararea intereselor economice, tehnice si juridice ale membrilor sai, în raporturile cu institutiile publice, sindicate si patronate precum si în raport cu unele entitati juridice nationale si internationale. - reprezentarea, sustinerea si aprobarea intereselor membrilor sai în relatiile cu autoritatile publice, cu sindicatele si cu alte persoane juridice si fizice.

Nr crt

Denumire

Numar inreg Reg Numar inreg Data inreg National instanta instanta 11/C/2010 3 03/03/2010

pozitie inchisa(da/nu)

Starea actuala

Nr incheiere

Data incheiere 14/12/2009

Judet

Asociati/Fondatori

Scop

Consiliu director

Apartenenta federatie

HG utilitate

Data HG utilitate publica

234

FEDERATIA NATIONALA A SINDICATELOR CASELOR DE PENSII DIN ROMÂNIA SI ALTE DREPTURI DE ASIGURARI SOCIALE DIN ROMÂNIA

S.C.19

235

FEDERATIA NATIONALA A SINDICATELOR DIN AEROPORTURI

12/C/2010

4

03/08/2010

S.C. 34/

12/09/2009

236

FEDERATIA NATIONALA A SINDICATELOR DIN AGRICULTURA, TUTUN, DOMENII SI SERVICII CONEXE "AGROSTAR"

4/C/2007

3

29/01/2007

S.C.1264/

18/04/1990

237

FEDERATIA NATIONALA A SINDICATELOR DIN CONSTRUCTII MONTAJ ANGHEL SALIGNY

15/C/1999

25

10/12/1999

dizolvata

D.C.35

04/12/1995

238 239

FEDERATIA NATIONALA A 30/C/2007 SINDICATELOR DIN CULTURA SI ARTA FEDERATIA NATIONALA A SINDICATELOR DIN ELECTRICITATE "UNIVERS" 51/C/2001

22 5

28/06/2007 24/01/2001

S.C.6/ Încheierea

06/04/2007 14/06/1990

a) Apararea drepturilor membrilor de sindicat, ce decurg din legislatia muncii, statutul functionarului public, contractul colectiv de munca, contractul individual de munca, prec um si acordul privind raporturile de serviciu, ale functionarilor publici si contractuali, în fata instantelor judecatoresti, a in stitutiei, sau autoritati ale statului, prin aparatori proprii sau alesi;;b) Adresarea autoritatilor publice, competente, potrivit art. 73 din Constitutie, propuneri de legiferare în domeniile de interes sindical;;c) Negocierea colectiva si încheierea, acordului colectiv de munca si a contractului colectiv de munca la nivel de unitate si national, la tratative sau acorduri cu atributii publice, precum si cu structurile specifice dialogului social;;d) Apararea dreptului la egalitate de sanse si tratament, a membrilor de sindicat;;e) Promovarea si apararea libertatii democratiei si solidaritatii interne si internationale ale membrilor de i di t f) S i l bilit t t l i i l i lit i l a) - sa uneasca sindicatele lucratorilort dinl aeroporturi si ai ialtor unitatii cu profilt similar si/sau î complementar de activitate, indiferent de specificul muncii lor;;b) - organizarea unitatii si a fortei de actiune sindicala pentru apararea drepturilor, libertatilor si intereselor legitime ale membrilor de sindicat internationale, care militeaza pentru îndeplinirea aspiratiilor de libertate, democratie si pace, bazate pe justitie sociala si progres economic, ale tuturor categoriilor sociale;;c) - promovarea relatiilor de colaborare si solidaritate cu organizatiile nationale si internationale democratice;;d) - propune elaborarea sau modificarea actelor normative care privesc activitatea sindicala si interesele socio-profesionale si economice ale membrilor de sindicat;;e) - asigurarea si respectarea drepturilor fundamentale ale salariatilor prevazute de Constitutie, legislatie si de contractele colective de munca;;f) î h i t t l l ti d i i l t t i i lt i a) apararea drepturilor si libertatilor constitutionale si legale ale salariatilor membril de sindicat din tit tii organizatiile afiliate;b) promovarea intereselor profesionale, sociale, economice, culturale si sportive ale membrilor de sindicat si a persoanelor care exercita o meserie sau profesie în mod independent;c) îmbunatatirea conditiilor de munca si viata a membrilor de sindicat;d) impunerea prin orice mijloace legale a respectarii libertatii sindicale;e) dezvoltarea solidaritatii efective între organizatiile afiliate si membrii sai;f) organizarea de seminarii, simpozioane, schimburi de experienta, dezbateri, reuniuni, alte activitati cu sindicatele si persoanele care exercita o meserie sau profesie în mod independent afiliate, societatile comerciale în care sunt constituite sindicate afiliate la federatie, organizatii neguvernamentale, în judete si zone agricole din tara. a) organizarea membrilor Federaţiei şi asigurarea unităţii şi forţei de acţiune a acestora, pentru punerea în valoare şi apărarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale membrilor de sindicat;g) susţinerea de negocieri cu reprezentanţii partenerilor sociali (asociaţii patronale) pentru încheierea contractului colectiv de muncă la nivel de ramură construcţii-montaj şi, în general, susţinerea de negocieri cu reprezentanţii Guvernului, ministerelor şi asociaţiilor patronale, pentru soluţionarea oricăror revendicări şi probleme care intră în competenţa acestora;h) asigurarea la cerere şi susţinerea acţiunilor organizaţiilor membre în condiţiile în care aceste acţiuni respectă statutul Federaţiei, Rezoluţiile şi Hotăr'rile Congresului şi ale Consiliilor Naţionale.;k) apărarea şi promovarea democraţiei sindicale, a libertăţii de acţiune şi opinie a tuturor organizaţilor membre, precum şi a oricăror altor il l bilit i ţii h si â i l C l i R St t l ii l - obtinerea unor tconditii decentel de munca tă de viata pentru membrii sai,tîn general,t pentru salariati, care sa le permita acestora realizarea deplina a personalitatii lor, în acord cu demnitatea umana, competentele si aspiratiile proprii. - reprezentarea şi asigurarea drepturilor şi intereselor membrilor săi în forme democratice şi legale;;reprezentarea în faţa instanţelor judecătoreşti şi în faţa forurilor legislative a drepturilor şi intereselor membrilor săi;;- informarea membrilor săi;;- colaborarea cu organisme sindicale naţionale sau internaţionale;;- înfiinţarea unei confederaţii sindicale sau afilierea la o confederaţie existentă, în condiţiile legii şi ale prezentului statut.

PRESEDINTE-STEFAN NICOLAE SECRETAR GENERAL-DOROBANTU TUDOR VICEPRESEDINTI: BERTEA IOAN DUMITRU, UNGUREAN MIRCEA, ALDEA GHEORGHE, SIMION ANICA, RAICU HORATIU, IONITA ION, OPREA MARIAN, ACASANDREI GHEORGHE, GINGHINA NICOLAE Presedinte- STEFAN NICOLAE - CNP - 1651012400423; Secretar general- DOROBANTU TUDOR - CNP1600813154204 Vi di ti UNGUREAN PRESEDINTE-COLCERIU EUGEN PRIMVICEPRESEDINTE-PETRESCU PROVIAN ANDREI SECRETAR GENERAL-CICEO GAVRIL VICEPRESEDINTI: FLORE IOAN, CRETU CONSTANTIN

240

FEDERATIA NATIONALA A SINDICATELOR DIN ELECTRICITATE UNIVERS

18/C/2008

19

11/12/2008

S.C.9/

09/05/2007

241 242

FEDERATIA NATIONALA A SINDICATELOR DIN INDUSTRIA ALIMENTARA FEDERATIA NATIONALA A SINDICATELOR DIN INDUSTRIA USOARA "UNICONF" BUCURESTI

107/C/2002 31/C/2000

63 24

22/05/2002 27/07/2000

S.C.535 S.C.192

02/03/1990 11/07/2000

243 244

FEDERATIA NATIONALA A SINDICATELOR DIN INDUSTRIA USOARA , TIMISOARA FEDERATIA NATIONALA A SINDICATELOR DIN MORARIT PANIFICATIE

9/C/1994 55/C/2000

68 21

21/09/1994 13/07/2000 dizolvata

559 S.C.1272

09/11/1994 18/04/1990

TIMIS

245 246

FEDERATIA NATIONALA A SINDICATELOR DIN POLITIE SED LEX FEDERATIA NATIONALA A SINDICATELOR DIN SERVICIILE PUBLICE - SIGOL

7/C/2010 54/C/2003

1 30

08/04/2010 26/09/2003

369 S.C.26/

17/03/2010 10/05/1991

ALBA

247

FEDERATIA NATIONALA A SINDICATELOR DIN TRANSPORTURI F.N.S.T. "ELCATEL"

33/C/2005

24

17/10/2005

S.C.106/

11/02/1991

248

FEDERATIA NATIONALA A 20/C/2001 SINDICATELOR LIBERE TEHNIC-ECONOMIC-ADMINISTRATIV DIN UNITATILE SANITARE SI BALNEARE DIN ROMÂNIA

27

04/09/2001

sentinta 1450

04/05/1990

249

FEDERATIA NATIONALA A 42/C/2005 SINDICATELOR MUNCII SI PROTECTIEI SOCIALE

15

29/04/2005

S.C.7

17/02/2005

PREŞEDINTE-ADOLF MUREŞAN VICEPREŞEDINTE-CONSTANTIN BOSTAN VICEPREŞEDINTE-MUGUREL NAIE SECRETAR - ZAHARIA ANGHELUŢĂ SILVIU NAN SECRETAR SECRETAR - NECULAIU PETREA GHEORGHE CHEAZNA SECRETAR - VASILE OLTEAN SECRETAR-AURELIAN VANCEA apararii si promovarii drepturilor si intereselor profesionale, economice, sociale si cultural-sportive ale Presedinte- ADOLF MURESAN Presedinte membrilor de sindicat din cadrul organizatiilor membre, prevazute în contractele colective si individuale Executiv- DUMITRU CHIRITA Secretar General de munca, legislatia nationala în vigoare si prezentul statut. GHEORGHE CAPATANA PrimvicepresedinteCONSTANTIN BOSTAN; IOAN DUMBRAVA Vicepresedinte activitati producerea nucleara si servicii - NICULAE ROSU Vicepresedinte activitati producerea hidro si servicii - CRISTINEL POPESCU Vicepresedinte activitati Transelectrica, filiale si servicii GIUSEPPE TESSARO; CLAUDIU MOTOI Vi di t ti it ti di t FRUMOSU - unirea sindicatelor din industria alimentară şi ramurile conexe, pentru apărarea şi promovarea PRIM-VICEPREŞEDINTE-DRAGOŞib ti i intereselor profesionale, economice, sociale, culturale şi sportive, a drepturilor membrilor de sindicat VICEPREŞEDINTE-MIHAI SIMULESCU prevăzute în legislaţia muncii, convenţiile interne şi internaţionale şi contractele colective de muncă. - unirea sindicatelor libere şi democratice din ramura confecţiilor şi tricotajelor pentru apărarea şi VICEPRESEDINTE: ZALABA BALASA promovarea intereselor profesionale, economice, sociale, culturale şi sportive, a drepturilor membrilor PRESEDINTE-NASTASE GHEORGHE - CNP de sindicat prevăzute în legislaţia muncii şi contractele colective de muncă. 1491010400217; VICEPRESEDINTE- BIJAN MARIA - CNP - 2590623301962; SECRETAR GENERAL- ANGHELUTA ELENA - - CNP 1520114400457; Comisia de Cenzori: DULGHERU BOGDAN, DUNA CORNELIA PRESEDINTE-NASTASE GHEORGHE- CNP 1491010400217; PRESEDINTE EXECUTIV-sa apere drepturile prevazute in declaratia universala a drepturilor omului a altor drepturi prevazute in CHELMUS IOAN CNP 1550206354751 legislatia in vigoare, a drepturilor economice si sociale care decurg din raporturile de munca precum si a drepturilor specifice ale salariatilor din ramura industriei usoare. unirea sindicatelor libere si democratice din ramura de morarit si panificatie pentru apararea si Presedinte- ADRIAN MARIN - CNP promovarea intereselor profesionale, economice, sociale, culturale si sportive, a drepturilor membrilor 1590504400101 Prim Vicepresedinte- ION de sindicat prevazute în legislatia muncii si contractelor colective de munca. CENUSE - CNP - 1631023186991 Vicepresedinti: OVIDIU REBEGEL - CNP - 640309380887; VIOREL BURCUSI - CNP - 1511220034967; Secretar general- PANDELE SAFTERE - CNP 1460309400625; Membrii: VIORICA ORZAN CNP - 2531124080056; GHEORGHE AGOP CNP - 1610605131213; GHEORGHE BRATIS 1620603354725 VASILE ANUTOIU CNP pentru a realiza unitatea de actiune, promovare si aparare a drepturilor membrilor sai, prevazute de legislatia nationala, tratatele, acordurile si conv.internatioanale la care Romania este parte - Realizarea unităţii sindicale şi organizarea forţei de acţiune a membrilor Federaţiei pentru punerea în VICEPREŞEDINTE- STOICA IOANA valoare şi apărarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale membrilor de sindicat;ÎMPUTERNICIT-VICEPREŞEDINTE-MARIA Respectarea, promovarea şi apărarea intereselor profesionale, sociale, economice, culturale, sportive SCHIMBESCHI şi turistice ale membrilor de sindicat şi asigurarea egalităţii în drepturi ale acestora;- Conlucrarea, fără implicare politică, cu toate organizaţiile şi organismele care luptă pentru îndeplinirea aspiraţiilor de libertate, egalitate şi dreptate ale tuturor categoriilor sociale;- Promovarea relaţiilor de colaborare şi solidaritate internă şi internaţională cu toate organizaţiile sindicale naţionale şi internaţionale devotate aspiraţiilor democratice, dreptăţii sociale, libertăţii şi păcii;- Participarea Federaţiei la elaborarea şi modificarea actelor normative care privesc activitatea sindicală şi interesele socio- profesionale şi i l b il d i de t S d i i t ţii G i 1.- organizeaza unitatea si forta di actiuneţisindicala, democratia, solidaritatea, egalitateal în drepturi precum si celelalte drepturi cuprinse în "DECLARATIA UNIVERSALA A DREPTURILOR OMULUI".;2.apararea drepturilor obtinute si garantate prin contractele colective de munca, procese verbalede conciliere a) organizarea luptei unitare a membrilor săi pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor constituţionale PRESEDINTE-CHIFOR AUGUSTIN - CNP legale ale salariaţilor înscrişi în Sindicatele Libere Tehnico-Economice şi Administrative din unităţile 1270904400401; SECRETAR GENERAL-Blanaru sanitare;b) promovarea şi apărarea intereselor profesionale sociale, economice şi culturale ale C.Constanta- CNP- 2420215400051; Secretar g-ral membrilor săi;c) colaborarea cu structurile de conducere din unităţile sanitare, precum şi cu adjunct-Chifor Alecsandra-CNP - 2400923400077; organizaţiile sindicate constituite în unităţile sanitare. Colaborează, de asemenea, cu Federaţiile, Vicepresedinti: Stefan Niculae-CNP Uniunile şi Confederaţiile internaţionale ale muncii.;d) respectarea libertăţii sindicale şi garantarea 1570324401071; Dumitru Matei exercitării dreptului sindical tuturor salariaţilor din sistemul sanitar;e) organizarea de acţiuni pentru CNP-1450428282954; Irava Simona- CNPimpunerea respectării şi promovării demnităţii salariaţilor din sistemul sanitar, precum şi a ameliorării 2730103173153; Dima Vasile; Viezureanu permanente a condiţiilor lor de muncă;f) promovarea solidarităţii atât între sindicatele membre cât şi Dumitru; Popescu Stefan-CNP- 1420701364234; î t b ii d i di t ) i i t ţ i j idi t i di t l fili t h) i B li t L k BUZOIU CONSTANTIN - C Preşedinte- CNP 2530824080018 CNPt- ti 1500516293100; Secretar General - PRICOP IONEL - CNP - 1551206400198; Vicepreşedinţi: DUNĂ MIHAELA - CNP - 2771111034972; ONUŢU OVIDIU - CNP - 1690321335038; SIMULA DIANA SPERANŢA - CNP - 2680927131236

Nr crt

Denumire

Numar inreg Reg Numar inreg Data inreg National instanta instanta 25/C/1995 110/C/2002 475 66 19/07/1995 12/06/2002

pozitie inchisa(da/nu)

Starea actuala

Nr incheiere

Data incheiere 19/07/1995 13/01/1990

Judet

Asociati/Fondatori

Scop

Consiliu director

Apartenenta federatie

HG utilitate

Data HG utilitate publica

250 251

FEDERATIA NATIONALA A SINDICATELOR SALARIATIILOR DIN ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA FEDERATIA NATIONALA A SINDICATELOR SOFERILOR DIN ROMÂNIA

475/s S.C./2

BRASOV

Reprezentarea, promovarea si apararea intereselor profesionale, sociale, economice si culturale a) apărarea principiilor de bază ale sindicalismului: independenta, solidaritatea, democratia;;b) organizarea unităţii de actiune a Membrilor Federaţiei pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor propriilor lor sindicalişti;;c) reprezentarea, promovarea şi apărarea intereselor şi drepturilor profesionale, sociale, economice şi culturale ale sindicaliştilor proprii si, după caz, ale famiilor acestora;;d) conlucrarea cu toate organismele care luptă pentru îndeplinirea aspiraţiilor de libertate, egalitate şi dreptate socială ale tuturor categoriilor sociale;;Federaţia Sindicatelor Şoferilor din România promovează colaborarea şi solidaritatea naţională şi internaţională cu sindicatele devotate aspiraţiilor de dreptate socială, libertate şi pace, păstrându-şi în acelaşi timp independenţa. PREŞEDINTE - ION STAN SECRETAR GENERAL - DAN GEORGE STĂNESCU VICEPREŞEDINŢI: ALEXANDRU MARIN; HRISTACHE BOGATU; MARIN NEAGU; GHEPRGHE MANEA; GHEORGHE NEAGRA; PREŞEDINTE COMISIA DE CENZORI: FLORENTINA TONT; MEMBRII COMISIA DE CENZORI: GENIA DOROBAT; GHEORGHE PETRESCU REPREZENTANT: AV.MARIANA a) apărăr şi susţine la toate nivelele drepturile şi interesele membrilor săi;;b) organizarea şi susţinerea ŞTEFAN unor acţiuni cu caracter economic, social, profesional, cultural şi sportiv;;c) colaborarea cu conducerile instituţiilor pentru a elimina necinstea, limbajul necivilizat, abuzul de putere, conservatorismul;;d) apărarea, promovarea şi susţinerea drepturilor membrilor săi, înscrise în Constituţia României, legislaţie, convenţii şi pacte la care România este parte;;e) reprezintă sindicatele membre în faţa autorităţilor publice şi a instituţiilor statului. PROMOVAREA SI DEZVOLTAREA AGRICULTURII ECOLOGICE IN ROMANIA este de a organiza creditul agricol, de a fi expresia mutualismului in cadrul creditului national agricol, de reprezentare a membrilor asociatiei la nivel national si international, precum si in fata autoritatilor publice si organizatiilor profesionale, agricole si bancare. afirmarea si protejarea intereselor creatorilor tineri de science-fiction, ale cercetatorilor tineri din domeniile stiintei prospective si a impactului cu viitorul, ca si a fanilor organizati in asociatii, cluburi, etc., de pe langa institutii de tineret.

252

FEDERATIA NATIONALA A 51/C/2005 TRANSPORTATORILOR DE PERSOANE SI MARFURI (FNTPM)

18

24/05/2005

S.C. 7/

04/04/2005

253 254 255 256

FEDERATIA NATIONALA DE AGRICULTURA "AGROECOLOGIA" FEDERATIA NATIONALA DE CREDIT AGRICOL FEDERATIA NATIONALA DE MEDIU ECOLOGISTUL FEDERATIA NATIONALA DE TINERET PENTRU SCIENCE-FICTION STIINTA PROSPECTIVA SI IMPACTUL CU VIITORUL" FEDERATIA NATIONALA FEROVIARA MISCARE COMERCIAL

144/C/2002 12/C/1992 77/C/2006 25/C/1991

2

19/02/2002 08/12/1992

291

24/01/2002

CLUJ

sen.civ.363 22/12/1992 S.C.21/ 05/06/2006

24

16/11/2006 04/01/1991

SEN.CIV.22 09/01/1991

257

53/C/2005

8

24/02/2005

S.C.69/PJ/

24/11/1992

HUNEDOARA

258

259 260

FEDERATIA NATIONALA 26/C/2004 PATRIMONIALA A TRANSPORTURILOR RUTIERI DIN ROMANIA-FILIALA HARGHITA. FEDERATIA NATIONALA PATRONALA A 9/C/2009 TRANSPORTATORILOR DIN ROMÂNIA FEDERATIA NATIONALA PENTRU PROTECTIA ANIMALELOR 9/C/2006

5

06/07/2004

931

25/06/2004

HARGHITA

- de a uni, întări şi coordona organizaţiile sindicale componente în acţiunile ce se impun pentru a PRESEDINTE-POPA GHEORGHE SECRETAR organiza diferite activităţi de protest specifice: marşuri, mitinguri, greve de avertisment, greve generale GENERAL-BOICIUC GHEORGHE cu respectarea legislaţiei în vigoare. PRIM-VICEPRESEDINTE SOCIAL-FRATICA GHEORGHE PRIM-VICEPRESEDINTE ORGANIZARE FINANCIAR- STOIAN PETRICA PRIM VICEPRESEDINTE, PRESEDINTE ANSF MOLEA ION VICEPRESEDINTE INFRACSTRUCTURA- SPANU GHEORGHE VICEPRESEDINTE MARFA- SULTANA GHEORGHE VICEPRESEDINTE CALATORI CRESTEREA CALITATII SERVICIILOR PRESTATE PRIN UNIREA SI VALORIFICAREA POTENTIALULUI TRANSPORTATORILOR RUTIERI EXISTENTI PE PLAN LOCAL. - reprezentarea, sustinerea si apararea intereselor membrilor asociati în relatiile cu autoritatile publice, cu sindicatele si cu alte persoane juridice sau fizice pe plan national cât si international potrivit propriului statut si în acord cu prevederile Legii patronatelor. - protejarea tuturor animalelor. Se vor proteja animalele de companiesi utilitare, animalele de ferma, animalele utilizate în scopuri de cercetare, de experimentare sau diagnostic în experientele de laborator , animale salbatice, animalele din speciile pe cale de disparitie, animalele din parcurile, gradinile, rezervatiile zoologice si toate animalele aflate în dificultate. De a reprezenta cadrele militare in rezerva si retragere in relatiile cu Parlamentul,Consiliul Siprem de Aparare,Guvernul,Ministerul Apararii Nationale. Federaţia ALMA MATER activeaza în vederea unirii tuturor categoriilor profesionale din învat. universitar si cercetare din România în sindicat libere , profesionale, de ramura în scopul îndeplinirii aspiratiilor lor pentru o viata mai buna, decenta si pt.conditii de munca civilizate. VICEPREŞEDINŢI: LUCIA VOICU; MIHAI BAYER; ION NELU LEU; SECRETAR GENERAL-DAN ION DIMITRESCU MEMBRII: IOAN BACIU; ION IONESCU; TEODOR TOADERE; IOAN TUDOR VICEPREŞEDINTE: AMIHĂESEI CONSTANTIN BORZAN MARIAN, SAULEA ZOADER MEMBRII: HADĂR ANTON, CIUNGU ELENA, BORDEAŞU ILARE, MOCANU ROMULUS, GRIGORAŞ ŞTEFAN, BUŢU MIHAI, STAREŢU IONEL LECA MINODORA

1 8

19/02/2009 17/04/2006

S.C.22/FED/ 18/12/2008 Încheierea 23/02/2006

261 262

FEDERATIA NATIONALA PRO-PATRIA A 1/C/1993 CADRELOR MILITARE IN REZERVA SI RETRAGERE FEDERATIA NATIONALA SINDICALA 46/C/2002 "ALMA MATER"

65/PJ 24

14/07/1993 28/01/2002

65 S.C.2245

15/07/1993 28/11/1990

GALATI

263

264

FEDERATIA NATIONALA SINDICALA A 7/C/2011 ANGAJATILOR DIN ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI DIN ROMANIA FEDERATIA NATIONALA SPORTIVA DE 27/C/2009 POKER FEDERATIA NAŢIONALĂ SINDICALĂ DIN 15/C/2003 ELECTROTEHNICĂ, ELECTRONICĂ, MECANICĂ, MAŞINI UNELTE ŞI APĂRARE "SOLIDARITATEA 90"

2

08/03/2011

4/CC

08/02/2011

SIBIU

Sustinerea mai multor principii fundamentale

13

29/07/2009

11/Fed

16/04/2009

265

14

13/03/2003

S.C.146/

08/02/1990

- organizarea si controlul practicarii jocului de poker de catre membrii sai, la masa de joc si pe calculator, extinderea acestuia pe întreg teritoriul României, precum si aplicarea unui sistem organizat de selectie, pregatire si participare la competitii, în vederea dezvoltarii activitatii de performanta si obtinerii unor rezultate de prestigiu, pe plan national si international. a) Respectarea si exercitarea drepturilor fundamentale ale omului si a libertatilor sindicale;b) Crearea unei societati bazate pe o democratie participativa;c) Dreptul salariatilor de a beneficia de salarizare corespunzatoare în raport cu munca depusa si nivelul inflatiei;d) Dreptul salariatilor la protectie si securitate sociala;e) Dreptul salariatilor de a beneficia de un sistem de asigurari sociale, în conformitate cu normele si conventiile internationale.

266 267 268

FEDERATIA OLTUL A PROTECTIEI 23/C/1995 CONSUMATORILOR FEDERATIA ONG-URILOR DIN JUDETUL 30/C/2009 ALBA FEDERATIA OPERATORILOR ROMÂNI 6/C/2006 DE TRANSPORT - FORT

2 2 5

14/09/1995 17/11/2009 21/03/2006 1364/2009 Incheiere 19/10/2009 24/01/2006

OLT ALBA

PRESEDINTE: GHEORGHE SORA; SECRETAR FEDERAL: DORU PUIU; VICEPRESEDINTE: IOAN NEAGU; VICEPRESEDINTE (zona Transilvania Nord) - DORU HODOS; VICEPRESEDINTE: (zona Transilvania Centrala) CONSTANTIN POPESCU; VICEPRESEDINTE: (zona Muntenia-Banat) - FLORIN MIHAI; VICEPRESEDINTE: (zona Moldova) GELU ASANOVICI PRESEDINTE-GHEORGHE SORA VICEPRESEDINTE DORU PUIU

269 270

FEDERATIA OPTICA FEDERATIA ORGANIZ.ASOC.SI FUNDATIILOR CRESTINA A EVANGHELIEI DEPLINE DIN ROMANIA FEDERATIA ORGANIZATIILOR CIVILE DIN ORADEA

14/C/2010 56/C/2000

6 169

13/04/2010 20/11/2000

Încheierea 36

15/12/2009

271

46/C/2001

1

15/02/2001

1/FED

28/02/2001

BIHOR

272 273 274

FEDERATIA ORGANIZATIILOR DE 44/C/2007 PESCARI "DELTA DUNARII" FEDERATIA ORGANIZATIILOR DE 15/C/2006 TINERET DIN REGIUNEA CIUC-CSIK TERULET IFJUSAGI TANACSA - CSTIT FEDERATIA ORGANIZATIILOR 30/C/2005 NEGUVERNAMENTALE MAGHIARE DIN TRANSILVANIA

1 1 1

23/03/2007 15/02/2006 15/04/2005

4 744 112

15/02/2007 15/02/2006 15/04/2005

TULCEA HARGHITA CLUJ

reprezinta interesele ONG-urilor din judetul Alba in relatiile cu autoritatile si alte institutii din domeniul public si privat 1. Reprezinta, promoveaza, sustine si apara interesele economice, tehnice si juridice ale membrilor sai in relatiile cu autoritatile publice, cu sindicatele si cu alte persoane fizice si juridice in raport cu obiectul sau de activitate care este activitatea de transport marfa si persoane în trafic intern si international, potrivit Statutuluisi in acord cu prevederile legislatiei în vigoare.;2. Realizeaza un climat pozitiv de dialog si parteeriat cu autoritatile publice, cu sindicatele, cu forurile interne si internationale care sunt implicate in mod direct sau indirect in activitatea de transport rutier si sprijina activitatea acestora în vederea în vederea îmbunatatirii activitatii de transport rutier si al infrastructurii.;3. Colaboreaza cu Guvernul si cu autoritatile publice de reglementare si supraveghere si control in vederea elaborarii unor acte normative sanatoase, realiste, nediscriminatorii, care sa serveasca atât interesele generale ale t reprezentarea, sustinerea si aprobarea intereselor membrilor sai la nivel national si international în t t il ti i - ii ât i l t relatiile cu autoritatile publice, cu sindicatele si cu alte persoane juridice si fizice, supervizarea bunelor practici, evaluarea produselor si serviciilor si consilierea profesionala a membrilor. activitati de caritate si cu caracter misionar ; distribuirea de carti si literatura crestinta ; crearea si implementarea unor programe variate pentru sprijinirea si ajutorarea tinerilor, persoanelor cu posibilitati materiale reduse, bolnavi, etc.; organizarea si sustinerea de studii, semniarii si conferinte pe teme crestine. REPREZENTAREA INTERESELOR COMUNE ALE ORGANIZATIILOR CIVILE GRUPATE IN FEDERATIE;DESFASURAREA UNOR ACTIVITATI COMUNE;COLABORAREA IN ORGANIZARE SI MOBILIZARE;ARMONIZAREA PLANURILOR DE ACTIVITATE;GARANTAREA SI APARAREA DEMOCRATIEI;PARTICIPAREA COMUNA LA DIFERITE PROGRAME DE FINANTARE;STABILIREA SI DEZVOLTAREA RELATIILOR CU ORGANIZATIILE NATIONALE SI INTERNATIONALE -promovarea principiilor independentei in activitatile proprii si de solidaritate intre membrii federatiei, care sa le asigure buna functionare si profit general stimuleaza dialogul majoritate-minoritati;organiyeaya programe sau activitati interetnice;finantarea de SZABO KAZMER-JOZSEF;-presedinte servicii de internet si multyimedia vicepresedinti-Andras imre;becze istvan;fodor zoltan;fulop kinga;szanto lajos;vitos biborka SPRIJINIREA ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE MAGHIARE DIN ROMANIA PRIN CRESTEREA EFICACITATII ACESTORA

Nr crt

Denumire

Numar inreg Reg Numar inreg Data inreg National instanta instanta 2 22/01/2007

pozitie inchisa(da/nu)

Starea actuala

Nr incheiere

Data incheiere 07/12/2006

Judet

Asociati/Fondatori

Scop

Consiliu director

Apartenenta federatie

HG utilitate

Data HG utilitate publica

275

FEDERATIA ORGANIZATIILOR 2/C/2007 NEGUVERNAMENTALE PENTRU COPIL FEDERATIA ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE PENTRU DEZVOLTARE 19/C/2007

Încheierea

276

13

29/05/2007

S.C.6/

23/03/2007

277

FEDERATIA ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE PENTRU PROTECTIA COPILULUI BUCURESTI FEDERATIA ORGANIZATIILOR ORTODOXE PRO-VITA DIN ROMÂNIA

72/C/2006

22

16/10/2006

S.C.21/

14/09/1998

de a întari, uni si reprezenta într-o maniera solidara organizatiile membre care activeaza în domeniul Bunastarii si Protectiei Copilului si Familiei în vederea asigurarii respectarii drepturilor copilului asa cum sunt ele înscrise în Conventia ONU privind Drepturile Copilului si în conventiile europene la care România este parte. a( promovarea implicarii organizatiilor neguvernamentale din România în politica nationala si europeana de cooperare internationala pt.dezvoltare;;b) sprijinirea organizatiilor neguvernamentale din România de a contribui efectiv la dezvoltarea sustenabila în tarile mai putin dezvoltate;;c) constientizarea cetatenilor români asupra principiilor solidaritatii internationale si a cooperarii internationale pentru dezvoltarea ca mijloace de combatere a saraciei, de promovarea libertatii si drepturilor omului si de ajutor în caz de crize umanitare pretutindeni în lume. Scopul Federatiei este de a întari si facilita cooperarea asociatiilor si fundatiilor care lucreaza în domeniul bunastarii si protectiei copilului si familiei în România în vederea asigurarii respectarii drepturilor copilului asa cum sunt ele înscrise în Conventia ONU privind Drepturile Copilului conjugarea eforturilor tuturor persoanelor si organizatiilor ordotoxe în vederea apararii si promovarii în întreaga societate a învataturii cu credinta ortodoxe cu privire la valoarea vocatiei parentale pentru viata aceasta si pentru cea vesnica, la valoarea unica în fata lui Dumnezeu a vietii persoanei umane înca de la concepere, cu privire la pacatele împotriva acestora, cât si pentru sprijinirea materiala si morala a familiilor si persoanelor care cauta sa puna în practica aceasta invatatura. Apararea si asigurarea intereselor fundamentale ale tuturor studentilor, indiferent de; nationalitate, sex, apartenenta politica sau confesiunbe religioasa si prestarea unor; activitati culturale,turistice,etc. - de a contribui la cresterea gradului de performanta si calitate în sectorul public prin expertiza furnizata si implicarea sociala a membrilor sai.

Consiliul Director Preşedinte: Olivia Baciu Vicepreşedinte: Valentin Burada Membri: 1. Doina Crângaşu 2. Borbala Koo 3. Ioana Mănăilă 4. Ştefania Mircea 5. Claudia Pedersen PRESEDINTE-BOGDAN SIMION VICEPRESEDINTE-MARINELA ALEXEANU BUTTU DIRECTOR EXECUTIV-DIANA NISTORESCU

278

27/C/2008

15

21/10/2008

S.C.1385/

12/09/2008

279 280 281 282 283

FEDERATIA ORGANIZATIILOR STUDENTESTI DIN CLUJ FEDERATIA ORGANIZATORIILOR PROFESIONALE DIN ADMINISTRATIA PUBLICA FEDERATIA PATRONALA "ELPEGA" FEDERATIA PATRONALA "METALURGIA"

4/C/1991 63/C/2007 15/C/1992 17/C/2007

6 36

24/01/1991 21/11/2007 18/02/1992

11 Încheierea

25/01/1991 24/10/2007

CLUJ

sen.civ.101 25/02/1992 S.C.2/ S.C.31/ 17/02/1992 12/10/2006

11 24

14/05/2007 09/07/2007

FEDERATIA PATRONALA A INDUSTRIEI 32/C/2007 ALCOOLULUI, BAUTURILOR ALCOOLICE SI NEALCOOLICE DIN ROMÂNIA - GARANT FEDERATIA PATRONALA A INTREPRINDERILOR MICI SI MIJLOCII DIN JUDETUL ARGES 55/C/2005

284

1

09/05/2005

1/F

12/05/2005

ARGES

285

FEDERATIA PATRONALA A INTREPRINDERILOR MICI SI MIJLOCII DIN JUDETUL SUCEAVA

6/C/2008

1

18/03/2008

71

11/03/2008

SUCEAVA

286

FEDERATIA PATRONALA A INTREPRINDERILOR MICI SI MIJLOCII REGIUNEA S-E GALATI FEDERATIA PATRONALA A TEXTILELOR, CONFECTIILOR SI PIELARIEI - F.E.P.A.I.U.S.

45/C/2004

1

13/10/2004

24/09/2004

GALATI

287

29/C/2003

26

10/07/2003

S.C.7/

19/05/1992

288 289

FEDERATIA PATRONALA A UNITATILOR 19/C/1992 DIN INDUSTRIA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII - PATROMA FEDERATIA PATRONALA DIN 160/C/2002 INDUSTRIA CONSTRUCTIILOR DE MASINI ("FEPA-CM") FEDERATIA PATRONALA DIN RAMURA INDUSTRIEI CHIMICE SI PETROCHIMICE "FEPACHIM" FEDERATIA PATRONALA DIN TURISM FEDERATIA PATRONALA FEPAIUS FEDERATIA PATRONALA PETROL SI GAZE 46/C/2005 10/C/1992 18/C/1992 118/C/2002

11 87

26/03/1992 19/12/2002

13 S.C.181/

29/04/1992 20/09/1993

reprezentarea si apararea intereselor economice, tehnice si juridice de grup ale agentilor economici din ramura energiei. - promovarea intereselor tehnice, economice si juridice ale agentilor economici din ramura industriei DIRECTOR GEN.EXECUTIV-BUDUR MIRCEA, metalurgice în conditiile introducerii relatiilor de piata în economie, organizatiile patronale din acest MEMBRII-MOISE GEORGIANA, IANCU FLORIN, sector se asociaza într-o federatie patronala de ramura. VELISCU NINA este de a sustine si promova interesele comune ale membrilor sai la nivel national si international, prin desfasurarea urmatoarelor activitati: identificarea si promovarea sistematica si unitara a intereselor profesionale specifice ale membrilor sai si ale industriei producatoare de alcool, bauturi alcoolice, bauturi nealcoolice, racoritoare, ape minerale, antrepozite fiscale, distributie, comert en-gros en detail si alte activitati economice, tehnice si juridice, precum si actiunile de cooperare ale membrilor Federatiei GARANT. reprezentare, susţinerea şi apărarea intereselor membrilor săi în relaţii cu autorităţile publice, cu sindicatele şi cu alte persoante fizice şi juridice;asigurarea îndeplinirii funcţiei de structură teritorială judeţeană a CNIPMMR, prin afilierea sa la structurile regionale şi încheierea de Protocoale de colaborare;realizarea obiectivelor CNIPMMR la nivelul Judeţul Argeş, asigurarea coordonării acţiunilor comunel ale structurilor teritoriale locale;derularea de acţiuni/proiecte/programe la nivel judeţean pt IMM-uri şi structurile teritoariale locale ale CNIPMMR sau membrii acrstora;promovarea imaginii şi strategiei CNIPMMMR;elaborarea strategiei judeţene patronale privind evoluţia economiei şi rolul patronatelor şi al IMM la nivelul judeţul Argeş - promovarea si apararea intereselor agentilor economici si organizatiilor patronale în raportul acestora cu autoritatile piblice si locale, precum si organisme din tara si din strainatate;;- impulsionarea, prin mijloace specifice, a procesului de dezvoltare a IMM-urilor care functioneaza în toate domeniile de activitate din localitate, cu capital privat autohton sau/si cu participarea investitorilor straini; ;- afilierea Federatiei IMM Suceava la Consiliul National al Intreprinderilor Mici si Mijlocii din România - CNIPMMR, Confederaţie Patronală reprezentativa la nivel international pentru IMM, cu statut de Asociatie de utilitate data prin Hotarârea Guvernului nr.1558/23.09.2004, publicata în Monitorul Oficial partea I, nr.905 din 05.10.2004;;- promovarea cooperarii si colaborarii cu structuri profesionale si patronale similare din tara si din strainatate si reprezentarea intereselor economice si sociale in organismele f i l l i t ti l reprezentarea , tsustinerea , apararea si promovarea intereselor membrilor sai in relatiile cu autoritatile publice , cu sindicatele si cu alte persoane juridice si fizice in in raport cu obiectul si scopul lor de activitate atat in plan national cat si international, iar obiectivele pe care si le propune in vederea realizarii acestui scop sunt prevazute in Statutul Federatiei FEPAIUS s-a constituit în scopul reprezentarii, sustinerii, apararii si promovarii intereselor tuturor firmelor si a organizatiilor patronale sau asociatii profesionale membre ale FEPAIUS, în relatiile cu autoritatile publice, cu sindicatele si cu alte persoane juridice sau fizice, atât în plan national cât si în plan international. APARA INTERESELE MEMBRILOR - pentru promovarea intereselor tehnice, economice si juridice ale agentilor economici din industria Membru: VOINEA MARIN constructiilor de masini, în conditiile introducerii relatiilor de piata în economie, organizatiile de tip patronal din acest sector se asociaza într-o federatie de ramura (denumita, în continuare, în textul prezentului statut "federatia"). reprezintă interesele economice, tehnice şi juridice de grup ale agenţilor economici reprezentaţi de PREŞEDINTE- IOAN CEZAR CORÂCI asociaţiile patronale asociate, acordând sprijin în elaborarea şi aplicarea strategiei proprii sau de grup. DIRECTOR GENERAL EXECUTIV- TRAIAN VULPE de a reprezenta interesele turistice, economice si juridice ale organizatiilor patronale asociate. promovarea intereselor asociatilor 5) Participarea activa a federatiei si a membri- lor acesteia la dezvoltarea generala a industriei si PRIM VICEPRESEDINTE-GHEORGHE economiei;6) Sprijinirea patronatelor (asociatilor patronale membre si a agentilor economici afiliati în CONSTANTINESCU VICEPRESEDINTI: stabilirea unor strategii industriale, economice, tehnice, de personal si salariale comune sau de grup, GRADISTEANU IULIAN, MARIN MIREA MEMBRI în scopul desfasurarii unor activitati profitabile în tara cât si pe terte piete;7) Recuperarea patrimoniului CD: MIHAI ALBULESCU, VALUTA MIHAI istoric al membrilor federatiei, prin actiuni punctuale si utilizarea tuturor cailor legale. DIRECTOR GENERAL EXECUTIV- SILVIU SÂRGHI SECRETAR GENERAL-GHEORGHE ION Federaţia acţionează pentru a asigura pentru membri, prin legislaţie, acorduri sau protocoale, PRESEDINTE-SORIN MINEA înlăturarea barierelor artificiale din calea afacerilor, dezvoltarea acestora, creşterea competitivităţii pe VICEPREŞEDINTE-ALEXANDRA GATEJ plan intern şi internaţional. VICEPRESEDINTE-VALERIU STERIU a) reprezentarea, promovarea si apararea intereselor legitime (economice, tehnice, juridice si altele) ale membrilor sai, în relatiile cu autoritatile publice centrale sau locale, cu sindicatele si cu oricare persoane juridice si fizice, în raport cu obiectul de activitate si scopul lor în cazul persoanelor juridice si în raport cu ocupatia, profesia sau activitatea în cazul persoanelor fizice, în plan national si international;;b) activeaza pentru deplinalibertate de actiune a patronilor în scopul dezvoltarii si eficientizarii activitatii acestora;;c) promovarea unei imagini favorabile atât a organizatiei, cât si a turismului românesc pe plan national si international;;d) sustinerea si promovarea mediului de afaceri din România siperfectionarea, îmbunatatirea mecanismelor economice în domeniul turismului;;e) realizarea unui dialog social permanentcu reprezentantii statului - Parlamentul, Guvernul si cu i tiil i di l l i l ti l bl l d i t l l i i a) Reprezentarea, susţinerea şi apărarea intereselor legitimeale membrilor îni relaţiile cu iautorităţile Împuternicit:OVIDIU DUMITRU BUCATARU publice, cu sindicatele şi cu alte persoane juridice şi fizice, în raport cu obiectul şi scopul lor de activitate, şi promovarea unei imagini favorabile a acesteia şi a turismului românesc pe plan naţional şi internaţional.;b) Realizarea unui dialog permanent cu Parlamentul, Guvernul şi cu organizaţiile sindicale la nivel naţional pe probleme de interes economic general, inclusiv participarea la elaborarea proiectelor de acte normative, care privesc activităţile din turism.;c) Promovarea, în cooperare cu celelalte structuri asociative patronale la nivel naţional.;d) Îmbunătăţirea mediului de afaceri din România şi perfecţionarea mecanismelor economice din domeniul turismului;e) Reprezintă membrii săi în organizaţiile internaţionale de profil;f) Efectuează operaţiuni financiare necesare realizării obiectului d di iţiil l l Federatia ti it ca obiect de t are t activitate domeniul constructiilor având ca scop reprezentarea unitara a intereselor tuturor membrilor sai: patronate, societati comerciale, asociatii profesionale, persoane fizice autorizate din domeniul cercetarii, proiectarii, consultantei, antreprenoriatului de specialitate, productie, desfacere de materiale, utilaje si echipamente din constructii si din domenii de activitate conexe acestora, etc.;Federatia reprezinta interesele membrilor sai în procesul de integrare a Românieila Uniunea Europeana, respecta interesele beneficiarilor si promoveaza principiile de concurenta loiala. sustinerea, promovarea, repreyentarea si apararea intereselor si drepturilor patronilor, a asociatiilor patronilor si a liber profesionistilor care desfasoara activitati economice autorizate pe teritoriul judetului Satu Mare. PROMOVEAZA INTERESELE PATRONILOR Promoveaza interesele patronatului in domeniul economico-social specific,in conditiile economiei de piata si ale privatizarii,prin participarea ca partener social activ la negocierea contractelor colective de munca,atenuarea conflictelor sociale,asigurarea egalitatii de sansa intreprinzatorilor.

290 291 292 293

10

21/03/2005 10/03/1992 19/03/1992 05/09/2002

S.C.3

09/03/1992

9 BIS 71

sen.civ.181 20/04/1992 9 19/03/1992 S.C.101 25/02/1992

294 295

FEDERATIA PATRONALA ROMÂNA DIN 151/C/2002 INDUSTRIA ALIMENTARA ROMALIMENTA FEDERATIA PATRONATELOR DIN 3/C/2011 TURISM SI SERVICII

46 1

14/03/2002 22/02/2011

D.C.5/ sent.civ.5

27/12/1994 03/05/2010

296

FEDERATIA PATRONATELOR DIN TURISMUL ROMÂNESC

43/C/2005

14

27/04/2005

S.C.181

20/04/1992

297

FEDERATIA PATRONATELOR SOCIETATILOR DIN CONSTRUCTII F.P.S.C.

38/C/2007

30

08/08/2007

Încheiere

15/06/2007

298 299 300

FEDERATIA PATRONATUL ROMAN-FILIALA SATU MARE

7/C/2005

1 1/N 3661

22/02/2005 11/02/2002 25/06/1991

10/D/CC

09/02/2005

SATU MARE BIHOR VRANCEA

FEDERATIA PATRONILOR BIHOR 80/C/2002 FEDERATIA PATRONILOR DIN JUDETUL 5/C/1991 VRANCEA

27

26/06/1991

Nr crt

Denumire

Numar inreg Reg Numar inreg Data inreg National instanta instanta 7 12 2 09/03/1995 05/06/2006 20/02/2006

pozitie inchisa(da/nu)

Starea actuala

Nr incheiere

Data incheiere 09/03/1995 25/04/2006

Judet

Asociati/Fondatori

Scop

Consiliu director

Apartenenta federatie

HG utilitate

Data HG utilitate publica

301 302 303

FEDERATIA PATRONILOR MICI SI 5/C/1995 MIJLOCII FEDERATIA PENTRU APARAREA 14/C/2006 PADURILOR FEDERATIA PENTRU PROMOVAREA 2/C/2006 PRODUSELOR SI SERVICIILOR MARCA SI LUPTA ANTICONTRAFACERE

9 Încheierea

BOTOSANI

promoveaza interesele sale in domeniile economic si social specific economiei de piata - de a contribui la mentinerea si gestionarea durabila a padurilor, patrimoniu de interes national, indiferent de forma de proprietate a acestora. a) Sustinerea si apararea drepturilor fundamentale si intereselor legitime ale consumatorilor, precum si derularea, la nivel national a unor programe axate pe protectia consumatorilor si promovarea produselor si serviciilor din Romania;;b) Monitorizarea cazurilor de contrafacere prin identificarea lor in orice mod si elaborarea unor unor strategii si programe de aducere a lor la cunostinta publica;;c) Mobilizarea eforturilor sectorului privat si de stat prin crearea unui parteneriat intre investitori, producatori, consumatori si autoritati, intr-o campanie sustinuta impotriva contrafacerilor prin crearea unui climat economic solid si deschis dezvoltarii si investitiilor.

S.C.54/FED/ 05/12/2005

304

305

FEDERATIA PETROM A SINDICATELOR 27/C/2004 LIBERE SI INDEPENDENTE A ASOCIATIILOR SI LIGIILOR APOLITICE DIN RAMURA INDUSTRIEI PETROLIERE FEDERATIA PHG 1/C/2007

3

20/10/2004

1

18/01/2007

Încheierea

13/10/2006

306 307 308 309

FEDERATIA PLUS FEDERATIA PROCHILD ROMÂNIA FEDERATIA PROFESORILOR DIN ROMANIA FEDERATIA REGIONALA A INTREPRINDERILOR MICI SI MIJLOCII MUNTENIA

92/C/2006 21/C/2001 32/C/1991 43/C/2009

2 31

23/10/2006 02/10/2001 25/02/1991 18/03/2009

in lichidare

17 Incheierea

13/10/2006 17/07/2001

SIBIU

SEN.CIV.24 22/03/1991 18/03/2009

310

FEDERATIA REGIONALA A INTREPRINDERILOR MICI SI MIJLOCII MUNTENIA (FRIMM MUNTENIA)

3793/C/2005

149/2005

24/01/2005

Incheiere 05/04/2005 pronuntata in ds.149/2005

CALARASI

311 312

FEDERATIA REGIONALA A INTREPRINDERILOR MICI SI MIJLOCII REGIUNEA V VEST FEDERATIA REGIONALA A INTRPRINDERII MICI SI MIJLOCII CENTRU (FRIMM-CENTRU)

4/C/2001 34/C/2004

2 2

18/10/2001 11/11/2004

593 1148

19/09/2001 11/11/2004

TIMIS HARGHITA

a. initierea si sustinerea activitatilor pentru promovarea intereselor comune ale membrilor federatiei în raporturile cu administratia publica centrala si locala, organizatii guvernamentale si neguvernamentale, alte autoritati publice, precum si în relatiile cu institutii si organisme internationale;;b. organizarea de întruniri, conferinte, dezbateri, mese rotunde, seminarii, sesiuni de comunicari, precum si orice alte forme care nu contravin ordinii de drept;;c. înfiintarea de institutii de specialitate, birouri si filiale proprii;;d. organizarea de schimburi de experienta, stagii de pregatire si formare în tara si strainatate;;e. editarea de publicatii proprii sau în cooperare/colaborare cu alte entitati din tara sau strainatate;;f. adoptarea de hotarâri sau decizii, în conditiile prezentului statut;;g. alte forme si mijloace stabilite de organele de conducere ale Federatiei PHG. Realizarea unităţii , cooperării şi forţei de acţiune a asociaţiilor şi fundaţiilor active în protecţia socială "de a lucra împreuna cu cadrul unei retele de ONG-uri si de voluntari, care sa dezvolte împreuna o voce unita si influenta în scopul îmbunatatirii situatiei copiilor si familiilor din România". reconstituirea pe plan social a categoriei socio - profesionale a cadrelor didactice si a celorlalte categorii de personal ce activeaza in invatamant, precum si restructurarea rapida a sistemului de invatamant, apararea drepturilor membrilor de sindicat. promovarea si apararea intereselor economice de productie, comercializare,financiare,juridice, e.t.c. ale intreprinderilor private mici si mijlocii din regiunea de dezvoltare Muntenia in raporturile acestora cu autoritatile regionale, nationale si internationale, cu sindicatele , tertii, alte persoane fizice sau juridice, impulsionarea prin mijloace specifice a formarii de intreprinderi mici si mijlocii, armonizarea intereselor IMM-urilor in procesul de aderare si integrare in UE armonizarea intereselor IMM-urilor cu interesele comunitare ca si promovarea intereselor organizatiilor patronale competente. PROMOVAREA SI APARAREA INTERESELOR ECONOMICE, DE PRODUCTIE, COMERCIALIZARE, FINANCIARE, JURIDICE, ETC, ALE INTREPRINDERILOR MICI SI MIJLOCII DIN REGIUNEA DE DEZVOLTARE MUNTENIA, IN RAPORTURILE ACESTORA CU AUTORITATILE REGIONALE, NATIONALE SI INTERNATIONALE, CU SINDICATELE, TERTII, ALE PERSOANE FIZICE SAU JURIDICE, IMPULSIONAREA PRIN MIJLOACE SPECIFICE A FORMARII INTREPRINDERILOR MICI SI MUJLOCII, SPRIJINIREA SI PROMOVAREA INTERESELOR IMM-URILOR IN PROCESUL DE ADERARE SI INTEGRARE UE promovarea si apararea institutiei federatiei si a intereselor legitime ale membrilor sai,;realizarea unui dialog permanent cu autoritatile centrale si locale, pe probleme de interes comun, general,;asigurarea conditiilor pentru dezvoltarea economica regionala, intr/un climat de concurenta loiala REPREZINTA ORGANIZATIILE PATRONALE ALE IMM-URILOR ASOCIATIILOR PROFESIONALE, TOATE FORMELE ASOCIATIVE ALE INTREPRINZATORILOR PRIVATI INCLUSIV CELE COOPERATISTE SI IMPLICIT IMM-URILOR SI A TUTUROR CATEGORIILOR DE INTREPRINZATORI PRIVATI DIN REGIUNE ACENTRU, IN RAPORTURILE CU INSTITUTIILE SI AUTORITATILOR LOCALE, JUDETENE, REGIONALE, NATIONALE, EUROPENE SI INTERNATIONALE schimbarea în întregime a Comitetului Director, care va avea următoarea componenţă: Preşedinte: Caciulan Elena, vicepreşedinţi: Gorgonetu Cristina, Danelciuc Francisc, Neculaes Marius, trezorier: Marin Dana Nicoleta, secretar: Stanca Nicoleta Daniela, responsabil ştiinţific: Serbănescu Carmen. - schimbarea în întregime a Comitetului Director, care va avea următoarea componenţă: Preşedinte: Caciulan Elena, vicepreşedinţi: Gorgonetu Cristina, Danelciuc Francisc, Neculaes Marius, trezorier: Marin Dana Nicoleta, secretar: Stanca Nicoleta Daniela, responsabil ştiinţific: Serbănescu Carmen. crearea si imbunatatirea relatiilor organizatiilor neguvernamentale constituite in temeiul ordonatei de guvern 26/30.01.2000, cu autoritatile publice cu organisme internationale si din diaspora . SA ORGANIZEZE, SA ADMINISTREZE SI SA PROMOVEZE ACTIVITATEA IN DOMENIUL AUTOMOBILISMULUI SPORTIV IN INTERESUL FORMARII SI EDUCARII PRACTICANTILOR, SUSTINATORILOR SI SIMPATIZANTILOR - reunirea eforturilor pe plan naţional a tuturor celor interesaţi de cunoaşterea faunei de chiroptere din România, investigarea situărilor şi habitatelor şi inventarierea lor, având drept finalitate conservarea faunei de chiroptere, cât si protectia adăposturilor. În acest sens FRC se consideră competentă şi responsabilă pentru implementarea la nivel naţional a măsurilor necesare protecţiei şi conservării liliecilor din România. ESTE DE A PREGATI SI IMPLEMENTA PROGRAME SPORTIVE dezvoltarea fotbalul,lui-tenisului,dezvoltarea unei activitati economice pentru sustinerea ramurii de sport. Organizarea, indrumarea si dezvoltarea activitatii de fotbal-tenis. ORGANIZEAZA, îNDRUMĂ SI DEZVOLTA ACTIVITATEA DE FOTBAL-TENIS îN TERITORIU, îNDRUMA SI COORDONEAZA ACTIVITATEA TUTUROR SECTIILOR DE FOTBAL-TENIS DIN CADRUL CLUBURILOR SI ASOCIATIILOR SPORTIVE COMITETUL DIRECTOR SE COMPUNE DIN 21 MEMBRI ,PRESEDINTE, PRIMVICEPRESEDINTE, 5 VICEPRESEDINTI EXECUTIVI, 7 VICEPRESEDINTI , 7 MEMBRI PRESEDINTE-LIVIU LUCA , VICEPRESEDINTE -VIOREL BARLOIU, NICOLAE NISTOR, IOAN ALEXANDRESCU, IONEL LASCAU, GABRIEL SUBTIRELU DEZVOLTAREA ACTIVITATILOR IN DOMENIUL ARTELOR MARTIALE Scopul federatiei il constituie dezvoltareaactivitatilor sportive in disciplina karting organizarea, administrarea, coordonarea şi controlul activităţii de pescuit sportiv pe teritoriul României la toate nivelurile (seniori, senioare, juniori, junioare, cădeţi, tineret, veterani, persoane cu handicap) având ca probe următoarele: pescuit staţionar, pescuit la crap, pescuit la peşti răpitori, pescuit la muscă artificială, pescuit marin, casting. organizarea si controlul oricarui mod de practicare a sportului Powerlifting pe teritoriul Romaniei, la toate nivelurile si prin toate mijloaceleprin care le apreciaza necesare, cu exceptia powerliftingului practicat de persoane cu handicap - organizeaza, conduce si controleaza intreaga activitate rugbystica din Romania;;- stabileste reglementarile pentru atingerea scopului propus;;- actioneaza pentru dezvoltarea practicarii jocului de rugby cu respectarea prevederilor Federatiei Internationale de Rugby Amator si ale Internationale Board. unirea tuturor persoanelor care participa si studiaza speologia si disciplinele conexe in vederea cunosterii complexe a pesterilor si domeniului carstic si a unei mai eficente protectii a mediului si in special a mediului carstic subteran.

313

314

FEDERATIA ROMANA A ASOCIATIILOR 7/C/2012 DE KINETOTERAPIE (FRAK) MODIFICARE SEDIU SI ACTE CONSTITUTIVE - MODIFICARE, STATUT, SCHIMBARE SEDIU ŞI COMITET DIRECTOR FEDERATIA ROMANA A ASOCIATILOR 112/C/2002 DE KINETOTERAPIE (FRAK) MODIFICARE SEDIU ŞI ACTE CONSTITUTIVE FEDERATIA ROMANA A O.N.G. FEDERATIA ROMANA DE AUTOMOBILISM SPORTIV FEDERATIA ROMANA DE CHIROPTEROLOGIE 47/C/2001 31/C/2005 115/C/2002

2/10.04.201 10/04/2012

2/FED/2012 10/04/2012

BIHOR

2/N/2002

15/05/2002

2/N/2002

16/06/2002

BIHOR

315 316 317

9115 2 68

04/12/2001 03/08/2005 16/07/2002

524 333 Încheierea din

28/11/2001 03/08/2005 26/03/2002

BACAU CLUJ

318 319 320 321 322 323 324

FEDERATIA ROMANA DE DANS SPORTIV FEDERATIA ROMANA DE FOORBALL-FRFL MIERCUREA CIUC FEDERATIA ROMANA DE FOTBAL-TENIS-FILIALA GALATI FEDERATIA ROMANA DE FOTBAL TENIS FEDERATIA ROMANA DE FOTBAL TENIS - FILIALA MURES FEDERATIA ROMANA DE GOLF FEDERATIA ROMANA DE JUDO

24/C/1995 15/C/2008 2/C/1994 6/C/1992 7/C/1993 28/C/2004 45/C/2001 1 44/PJ 147 55 2 3/FED

23/01/1995 04/09/2008 14/09/1994 12/11/1992 31/12/1993 01/11/2004 12/12/2001

17 2092 44 126 13490

23/01/1995 25/09/2008 14/09/1994 30/10/1992 24/11/1993

BUCURESTI HARGHITA GALATI CONSTANTA MURES

26/10/2004 3/2001/FED 12/12/2001

BIHOR

325

FEDERATIA ROMANA DE JUDO

62/C/2001

3/2001

21/12/2001

3/2001

12/12/2001

BIHOR

326 327 328 329

330 331

FEDERATIA ROMANA DE KARATE KYOKUSHIN I.K.O. 2 FEDERATIA ROMANA DE KARATE SI AIKI "GOSHIN-DO" FEDERATIA ROMANA DE KARTING FEDERATIA ROMANA DE PESCUIT SPORTIV LA CRAP, STATIONAR, RAPITORI, MUSCA ARTIFICIALA, PESCUIT MARIN SI CASTING FEDERATIA ROMANA DE POWERLIFTING FEDERATIA ROMANA DE RUGBY

139/C/2002 48/C/2001 18/C/2011 5/C/2011

4/N/2002 1 3 1

26/09/2002 18/01/2001 27/05/2011 15/03/2011 1 1090 17/CC/F 24/01/2001 24/09/2010 04/03/2011

BIHOR VALCEA COVASNA ALBA

8/C/2009 13/C/1992

1

19/05/2009 29/01/1992

103/CC/200 13/05/2009 sen.civ.96 24/02/1992

ALBA

332

FEDERATIA ROMANA DE SPEOLOGIE

22/C/1995

30/01/1995

sen.civ.30

01/03/1995

Nr crt

Denumire

Numar inreg Reg Numar inreg Data inreg National instanta instanta 32/C/2008 46/C/2000 1/C/1998 13/C/1999 5/C/1992 10/C/1994 33/C/2007 24/C/2007 7 1 1/PJ 44/PJ 113 10 25 17 08/05/2008 16/08/2000 11/05/1998 24/06/1999 06/07/1992 01/09/1994 09/07/2007 14/06/2007

pozitie inchisa(da/nu)

Starea actuala

Nr incheiere

Data incheiere

Judet

Asociati/Fondatori

Scop

Consiliu director

Apartenenta federatie

HG utilitate

Data HG utilitate publica

333 334 335 336 337 338 339 340

FEDERATIA ROMANA DE SPEOLOGIE FEDERATIA ROMANA DE TAEKWON-DO I.T.F. FEDERATIA ROMANA DE TURISM SPORTIV FEDERATIA ROMANA DE TURISM SPORTIV FEDERATIA ROMANA DE YACHTING CONSTANTA FEDERATIA ROMANA YACHTING FEDERATIA ROMÂNA COLUMBOFILA FEDERATIA ROMÂNA DE AIKIDO

1457 1/PJ 57/PJ 56 43 Încheierea Încheierea

10/08/2000 11/05/1998 14/07/1999 07/07/1992 04/02/1994 16/02/2007 06/04/2007

CLUJ ARGES NEAMT CONSTANTA CONSTANTA

Elaboreaza si urmareste punerea in practica a unui sistem de baremuri privind pregatirea si selectia sportivilor pentru loturile nationale NELUCRATIV, NON-PROFIT

Stabilirea si intretinerea legaturilor cu celelalte federatii de specialitate din tara si strainatate. - organizarea si controlul practicarii sportului columbofil în România, formarea si aplicarea unui sistem organizat de selectie, pregatire si participare în competitii, cresterea, ameliorarea raselor de porumbei, antrenarea si angajarea porumbeilor în concursuri sportive atât pe teritoriul tarii cât si în strainatate. 1) organizeaza, conduce, controleaza si dezvolta activitatea de Aikido;;2) elaboreaza strategia privind dezvoltarea Aikido-ului;;3) organizeaza si coordoneaza activitatea tehnicienilor, antrenorilor, instructorilor si sportivilor pe baza regulamentelor proprii;;4) exercita puterea disciplinara în termenii prevazuti de Statut si rgulament;;5) organizeaza manifestari sportive nationale si internationale de Aikido;;6) asigura reprezentarea la manifestarile internationale de Aikido si propune candidati pentru organismele internationale la care F.R.A. este afiliata;;7) asigura administrarea bunurilor proprii conform scopului FRA;;8) negociaza si încheie acorduri, întelegeri, protocoale si alte documente de colaborare cu organisme de specialitate din alte tari. Dezvoltarea si sustinerea artei martiale Aikido si a altor arte martiale asociate sub toate formele ei de manifestare, indiferent de stil, maestru sau organizatie, promovarea tolerantei si întelegerii interumane, reprezentare nationala si internationala, integrare europeana. F.R.A.Y. are ca scop practicarea Artelor Martiale, promovarea principiilor filozofice a acestora, desavârsirea personalitatii umane, cresterea starii de sanatate fizica si morala a oamenilor prin practica Artelor Martiale în special a Aikido-ului. - organizarea activităţii sportive şi controlul în teritoriu al stilurilor de arte marţiale de contact ce fac parte din Federaţie, la toate nivelurile şi prin toate mijloacele pe care le apreciază ca necesare în condiţiile Legii 69/2000 şi a normelor de aplicare a acesteia. - elaborează, organizează, conduce şi coordonează aplicarea strategiei generale de dezvoltare a Presedinte: ILIE FLOROIU Vicepresedinti: activităţii de atletism din România. GABRIELA SZABO, STEFAN BEREGSZASZI, ION SANDU, DOINA OFELIA MELINTE Secretar general:TRAIAN BADEA Director tehnic: CONSTANTIN MIHAIL Trezorier: MARIAN LEON Membri: TRAIAN BULIGA, NICOLAE CURTA, GEORGE BOROI, ZSOLT GYONGYOSSY, ION BURA, GRIGORE URSANU, CAROL SANTA, BOGDAN VASILE, SORIN MATEI, IOAN Scopul FRS este sa administreze, sa coordoneze, sa organizeze si sa promoveze întreaga activitate de MACELARUStefan VASILE; SecretarVILARA Presedinte- ROMEO ALEXANDRU General automobilism sportiv desfasurata pe teritoriul României, în interesul membrilor afiliati si pentru Dumitru RUSANESCU atragerea de noi practicanti ori sustinatori si simpatizanti ai sportului automobilistic. Federatia urmareste aducerea la cunostinta sportivilor si a întregului personal a "Listei interzise" PRESEDINTE-FLORENTIN BANU precum si informarea acestora asupra consecintelor si efectelor ce pot decurge din utilizarea VICEPRESEDINTE-STEFAN NYARI MEMBRII: substantelor si metodelor interzise. Sportivii legitimati sunt obligati sa se supuna controlului antidoping DOREL BADIU, MIRCEA AGAPI, GABRIEL ce se efectueaza conform reglementarilor Federatiei Române de Madminton si a Federatiei OLARIU Internationale de Badminton si se angajeaza sa respecte legislatia interna si internationala în vigoare. "FRB are ca principal scop conducerea, organizarea şi coordonarea modului de practicare a jocului de PRESEDINTE- EMILIA CARMEN TOCALA (fostă baschet pe teritoriul României la toate nivelurile". Brănişteanu) Vicepresedinti: Dan Berceanu, Mircea Vulc Biroul Federal: Costel Cernat, Marius Marinescu, Serban Octavian, Ion Olaru, Ion Breza, Ion Antonescu, Mircea Cristescu, Zoltan Kosa, Aurora Dragos, Tiberiu Rist, Constantin Radu Draganescu, Nicolae Danetiu. Comisia de cenzori: Presedinte-Gabriela Mitroi, Membrii: Virgil Capusan si Dinu Paraschivescu Comisia de Apel t conducerea, organizarea şi controlul practicării biliardului sportiv sub toate formele sale (pool, snooker, Fl i A carambol, etc.), popularizarea şi promovarea unor obiective privind extinderea practicării biliardului sportiv, aplicarea unui sistem organizat de selecţie, pregătire şi competiţii în vederea dezvoltării activităţii de performanta si obtinerea unor rezultate de prestigiu pe plan intern şi internaţional. Scopul Federatiei Române de BILIARD-POOL este conducerea, organizarea si controlul practicarii biliardului sportiv sub toate formele sale mentionate la art. 3 (pool, biliard artistic, black ball, pyramid), , popularizarea si promovarea unor obiective privind extinderea practicarii biliardului sportiv, aplicarea unui sistem organizat de selectie, pregatire si competitii în vederea dezvoltarii activitatii de performanta si obtinerea unor rezultate de prestigiu pe plan intern si international. organizarea şi controlul oricărui mod de practicare a bobului şi saniei de competiţie pe teritoriul PRESEDINTE- ADRIAN MLADIN SECRETAR României, la toate nivelurile şi prin toate mijloacele pe care le apreciază necesare. GENERAL - DUMINICEL ION -asigurarea cadrului legal, regulamentar, tehnic, material, organizatoric şi a măsurilor de protecţie PRESEDINTE-RUDEL OBREJA pentru popularizarea şi promovarea boxului în rândul tineretului, având ca obiectiv dezvoltarea acestei VICEPRESEDINTE-VASILE CITEA ramuri de sport pe plan local şi naţional;;- aplicarea unui sistem riguros de selecţie, pregătire şi MEMBRU,SECRETAR GENERAL AL FR BOXcompetiţii în scopul dezvoltării boxului de performanţă;;- afirmarea sportivilor cu calităţi deosebite având VALERIU MALTOPOL MEMBRU,ANTRENOR ca obiectiv realizarea unor rezultate de prestigiu pe plan intern şi internaţional. FEDERAL AL FR BOX- ROBERT BAEATU MEMBRII: RELU AURAS, VICTOR VLADU, IOAN DAMIAN, PIERRE DE HILLERIN, GHEORGHE VLAD, STELIAN SANDU, FANEL TRANDAFIR, VASILE BITA, NICULAE IANCU, ALEC NASTAC COMISIAgeneral: SANDU POP Birou Executiv: Scopul F.R.Canotaj este sa organizeze si sa conduca activitatea de canotaj din România sub toate Secretar DE CENZORI PRESEDINTE LEON formele sale. Presedinte- IOAN DOSPINESCU Vicepresedinti: ELISABETA LIPA, BOROI GEORGE - organizarea, conducerea, controlul şi dezvoltarea activităţii în domeniul dansului sportiv pe teritoriul PRESEDINTE-GLIGA VASILE GHIORGHE României, stabilirea şi aplicarea reglementărilor pentru atingerea acestui scop. VICEPRESEDINTI: ILLES VALENTIN PARNESCU CRISTIAN GHEORGHE SECRETAR GENERALISTRATE MARIAN MEMBRII: VARGA OTTO LUDOVIC, GAVRILA MIRCEA, ACS SANDOR GYORGY, PETRE MIHAI GABRIEL, NAGIU DOREL - să organizeze, conducă, controleze şi să dezvolte activitatea în domeniul fotbal-tenisului,să SECRETAR GENERAL-STANESCU RARES stabilească reglementări pentru atingerea acestui scop, să acţioneze în vederea aplicării prevederilor Presedinte Comisie presă-ANDREESCU EUGEN; acestuia şi să se consacre în tot ceea ce priveşte această disciplină sportive în România;;- să grupeze Director tehnic-EPARU ION; Director adm.SANDU toate filialele judeţene şi cea a municipiului Bucureşti de fotbal-tenis, să încurajeze, să susţină eforturile DANIEL lor şi să coordoneze activitatea acestora;;- întocmeşte calendarul sportiv intern şi înternaţional al f.t. şi organizează cu sprijinul filialelor, competiţii (turnee) şi manifestări sportive care intră în sfera sa de activitate;;- elaborează şi urmăreşte aplicarea în practică a unui sistem de norme, cerinţe şi baremuri privind selectarea şi pregătirea sportivilor şi în ce priveşte activitatea competiţională a f.t.;;- instituie sistemul de informare şi documentare, editare şi publicare documente, buletine şi reviste privind f.t.;;i d f i i i t ii d ăti d b t bl l d t organizarea si controlul ţ asupra practicarii gimnasticii pe iteritoriul României, la toate nivelurile si prin 1 preşedinte; 2 vicepreşedinţi; 7 membrii propuşi toate mijloacele pe care le considera necesare. de cluburi şi asociaţii jud.afiliate; 4 membrii (secretar general şi 3 directori tehnic ai FRG);1 reprez.desemnat de Comit.Executiv - organizarea, conducerea, dezvoltarea şi controlul activităţii handbalistice pe întreg teritoriul României. VICEPREŞEDINTE-PALEU PETRE COMITET DIRECTOR: SECRETAR FEDERAL ACTIVITATE INTERNĂ- BOCAN MIHAI SECRETAR FEDERAL ACTIVITATE INTERNA- ŢIONALĂ - MACOVEI BOGDAN DIRECTOR TEHNIC-MASCULIN GORAN GHEORGHE DIRECTOR TEHNIC-FEMININ - DRĂGĂNESCU REMUS Consiliul de Administratie: Presedinte- Gatu Cristian Secretar general- Marinescu Mihail T i C t ti M C it t l Di t - organizarea şi controlul oricărui mod de practicare a hocheiului pe teritoriul României, la toate BIROUL FEDERAL: iPRESEDINTE-LAZAR nivelurile şi prin toate mijloacele pe care le apreciază necesare;;- popularizarea şi promovarea unor ANGHEL VICEPRESEDINTE-ANA obiective sportive privind extinderea practicării jocului de hochei pe iarbă în vederea dezvoltării LITVINCHEVICI SECRETAR GENERAL: activităţii de performanţă pe plan intern şi internaţional. CODREANU DAN MEMBRI: -FILIP EMILIAN STEFAN, HINTARI VIOREL TREZORIER: IONESCU CONSTANTIN CENZOR: DIMA GRASU "Biroul Federal se compune din 9 persoane: -Presedinte (presedinte FRHI); -2 Vicepresedinti; - 6 membrii, din care: . Secretarul G l P di t l C i i i C t l d

341 342 343 344

FEDERATIA ROMÂNA DE AIKIDO MODERN FEDERATIA ROMÂNA DE AIKIDO YOSHINKAN FEDERATIA ROMÂNA DE ARTE MARTIALE DE CONTACT FEDERATIA ROMÂNA DE ATLETISM

37/C/2007 36/C/2007 98/C/2002 47/C/2002

29 28 58 25

31/07/2007 17/07/2007 09/04/2002 28/01/2002

Încheiere Încheierea Încheierea Încheierea

07/05/2007 27/04/2007 05/03/2002 17/01/2002

239

1.04.1999

345 346

FEDERATIA ROMÂNA DE AUTOMOBILISM SPORTIV FEDERATIA ROMÂNA DE BADMINTON

20/C/2008 57/C/2002

3 28

03/03/2008 01/02/2002

Înch.civ.333/ 03/08/2005 Încheierea 22/01/2002

CLUJ

347

FEDERATIA ROMÂNA DE BASCHET

7/C/2002

14

18/01/2002

S.C.31 F

27/12/2001

348

FEDERATIA ROMÂNA DE BILIARD

104/C/2002

65

04/06/2002

dizolvata

Încheierea

30/04/2002

349

FEDERATIA ROMÂNA DE BILIARD-POOL 3/C/2010

1

02/09/2010

s.c. 13

11/10/2009

350 351

FEDERATIA ROMÂNA DE BOB SI SANIE 13/C/2002 (F.R.B.S.) FEDERATIA ROMÂNA DE BOX 16/C/2002

3 6

09/01/2002 11/01/2002

Încheierea S.C.35/F/

17/12/2001 27/12/2001

352 353

FEDERATIA ROMÂNA DE CANOTAJ FEDERATIA ROMÂNA DE DANS SPORTIV

43/C/2002 89/C/2002

21 49

25/01/2002 19/03/2002

Încheierea S.C.17

08/01/2002 23/01/1995

354

FEDERATIA ROMÂNA DE FOOTBAL-TENIS

81/C/2002

43

08/03/2002

S.C.79

31/01/1991

355

FEDERATIA ROMÂNA DE GIMNASTICA

38/C/2001

47

21/12/2001

Încheierea

11/12/2001

356

FEDERATIA ROMÂNA DE HANDBAL

5/C/2002

12

15/01/2002

33/F/

27/12/2001

357

FEDERATIA ROMÂNA DE HOCHEI PE IARBA

49/C/2002

29

01/02/2002

S.C.5/F/

21/01/2002

Nr crt

Denumire

Numar inreg Reg Numar inreg Data inreg National instanta instanta 93/C/2006 27 18/12/2006

pozitie inchisa(da/nu)

Starea actuala

Nr incheiere

Data incheiere

Judet

Asociati/Fondatori

Scop

Consiliu director

Apartenenta federatie

HG utilitate

Data HG utilitate publica

358

FEDERATIA ROMÂNA DE JUDO

ÎNCHEIERE 12/12/2001

BIHOR

organizarea, administrarea şi coordonarea activităţii de judo pe teritoriul Rom'niei, la toate nivelurile.

359 360

FEDERATIA ROMÂNA DE JUMELAJ DIN 25/C/2001 POSTA SI TELECOMUNICATII FEDERATIA ROMÂNA DE KAIAC-CANOE 3/C/2002

40 10

04/12/2001 11/01/2002

dizolvata

S.C.24 S.C.30/F/

03/10/1994 27/12/2001

361

FEDERATIA ROMÂNA DE KARATE

73/C/2002

37

28/02/2002

Încheierea

05/02/2002

362

FEDERATIA ROMÂNA DE KEMPO

10/C/2009

2

17/02/2009

Încheiere

13/01/2009

363

FEDERATIA ROMÂNA DE KRAV MAGA KAPAP DESENSYSTEM

26/C/2008

16

20/11/2008

Încheierea

20/06/2008

364 365

FEDERATIA ROMÂNA DE LUPTE FEDERATIA ROMÂNA DE MODELISM

17/C/2002 19/C/2002

7 9

11/01/2002 11/01/2002

Încheierea 29/F/

17/12/2001 27/12/2001

366

FEDERATIA ROMÂNA DE NATATIE SI PENTATLON MODERN

42/C/2001

49

21/12/2001

Încheierea

03/12/2001

367 368

FEDERATIA ROMÂNA DE ORIENTARE FEDERATIA ROMÂNA DE PATINAJ

59/C/2002 92/C/2002

33 52

19/02/2002 26/03/2002

Încheierea S.C.24/F

29/01/2002 18/03/2002

369

FEDERATIA ROMÂNA DE POLO

6/C/2002

13

15/01/2002

S.C.34/F/

27/12/2001

370

FEDERATIA ROMÂNA DE POPICE-BOWLING

40/C/2001

26

30/01/2002

Încheierea

15/01/2002

371

FEDERATIA ROMÂNA DE PSIHOTERAPIE

60/C/2001

29

12/09/2001

S.C.749/

28/06/2001

372

FEDERATIA ROMÂNA DE RUGBY

12/C/2002

2

07/01/2002

Încheierea

13/12/2001

373

FEDERATIA ROMÂNA DE SAH

85/C/2002

47

14/03/2002

S.C.2/PJ

18/02/2002

374 375 376

FEDERATIA ROMÂNA DE SAMBO

14/C/2007

9 48 32

10/05/2007 21/12/2001 19/02/2002

S.C.4 52/PJ/ Încheierea

14/03/2007 10/12/2001 05/02/2002

FEDERATIA ROMÂNA DE SCHI-BIATLON 39/C/2001 FEDERATIA ROMÂNA DE SCRIMA 58/C/2002

377

FEDERATIA ROMÂNA DE SNOOKER

28/C/2007

20

27/06/2007

S.C.11

08/06/2007

Presedinte- LIVIU LUCA Secretar generalFlorin-Daniel Lascau Preşedinte - Eduard Doandes Vicepreşedinte - Florin Daniel Lascaru Secretar general - Alexandru Chirilă Preşedinte: Eduard Doandes Secretar general: Ion Pandele Vicepreşedinte- Doru Sapta Comisia de cenzori: Vasilian Gicu Trasca Nicolae - stabilirea, mentinerea si promovarea continua a relatiilor umane, culturale, profesionale intre membrii Reprezentant: MIHAELA LAVARDA sai si intre acestia si asociatiile si federatiile de acelasi profil din tara si strainatate. PREŞEDINTE-VALERIU BENEA a. asigurarea cadrului legal, regulamentar, tehnic, material, organizatoric şi a măsurilor de protecţie Presedinte- Prof. Ioan Bîrladeanu Secretar pentru popularizarea şi promovarea kaiac canoiei în rândul tineretului, având ca obiectiv dezvoltarea General- Prof. Toth Gheorghe acestei ramuri de sport pe plan local şi naţional;;b. aplicarea unui sistem riguros de selecţie, pregătire şi competiţii în scopul dezvoltării kaiacului şi canoiei de performanţă;;c. afirmarea sportivilor cu calităţi deosebite având ca obiectiv realizarea unor rezultate de prestigiu pe plan intern şi internaţional. - descoperirea şi îndrumarea tinerelor talente în karate, respectând toate regulamentele şi instrucţiunile 4 membri,câte unul pt.fiecare stil: hotokan, M.T.S. şi a federaţiilor internaţionale la care este afiliată. Shito-ryu, Goju-ryu, Wado-ryiu Comitetul Director: Presedinte- Popescu Sacele Adrian Vicepresedinti: Musat Valerian, Puicea Dan Catalin, Musat Nicolae si Bogza Cristian Membri alesi: Prica Vladimir, Mezei Tunde, Pakocs Ferenc, Poleac Constantin, Danes Constantin, Morar Dan, Munteanu Daniel si Petre Razvan Membrii de drept: - secretarul general - Manea Vasile t f d l Ghi Ad i C Nit de valorificare a aptitudinilor individului într-un sistem organizat de selectie, pregatire si competitie pentru ameliorarea rezultatelor sporitve, realizarea de recorduri si obtinerea victoriei; acela de a aduna practicantii sportului Kempo din întreaga tara si de a dezvolta spirit de prietenie si ajutor reciproc între membrii afiliati. - organizarea activitatii sportive si controlul în teritoriu a tehnicii de lupta Krav Maga, la toate nivelurile si Prim vicepresedinte performanta copii, juniori si prin toate mijloacele pe care le apreciaza ca necesare în conditiile Legii nr.69/2000 si a normelor de seniori - NITA ALEXANDRU; Vicepresedinte aplicare a acesteia, regulamentelor si normelor proprii. departamentul sportiv amatori - NITA MARIAN; Vicepresedinte sportivi profesionisti - NITA MARIUS - VASILE; Secretar General - LUCIAN DINESCU - să controleze activitatea luptelor pe teritoriul României. SECRETAR GENERAL PUSCASU VASILE Biroul Federal este compus din 9 persoane: -Presedinte - doi, vicepresedinti si 6 membri - organizarea şi controlul practicării modelismului în România, extinderea modelismului pe întreg teritoriul ţării, precum şi aplicarea unui sistem organizat de selecţie, pregătire şi participare în competiţii în vederea dezvoltării activităţii de performanţă şi obţinerea de rezultate de prestigiu pe plan naţional şi internaţional. organizarea, conducerea şi controlul activităţii în domeniul nataţiei (înot, sărituri în apă, pentatlon Secretar:IAMANDI STEFAN Art.49 se modern), precum şi aplicarea unui sistem organizat de selecţie, pregătire şi participare în competiţii în completeaza: "Secretarul General, Antrenorul vederea dezvoltării activităţii de performanţă şi obţinerea unor rezultate competitive pe plan intern şi Federal si Contabilul Sef sunt membrii de drept ai internaţional. Biroului Federal." Art.60 Alineat 1- se completeaza: "(1) Biroul Federal este compus din 11 membri: Presedinte - Vicepresedinte - Secretar General Contabil Sef - Antrenor Federal - INOT - 4 membrii - reprezentanti ai sectiilor de INOT - 1 reprezentant al sectiilor de sarituri - 1 reprezentant al sectiilor de P tM d " P di t ION VIOREL - organizarea, îndrumarea, conducerea si controlul practicarii orientarii pe teritoriul României, la toate Presedintele Federatiei poate solicita Agentiei nivelurile si prin toate mijloacele conform legislatei în vigoare. Nationale Anti-Doping efectuarea de controale doping pentru sportivii din cluburile afiliate. Obiectul de activitate al Federatiei Române de Patinaj îl constituie promovarea, dezvoltarea si PRESEDINTE-MARIAN STERECHE PRIM VICE coordonarea patinajului (pe cele 3 discipline) pe teritoriul României, la toate nivelurile si prin toate PRESEDINTI- BELLU NICOLAE (patinaj artistic) mijloacele pe care le apreciaza ca necesare, în vederea obtinerii celor mai bune rezultate tehnice de VICE PRESEDINTE- VASILE COROS (patinaj înalta performanta pe plan national, european, mondial si olimpic. viteza) SECRETAR GENERAL- CRISTACHE MITREA REPREZENTANT MTS- LUCIAN VASILIU popularizarea şi promovarea unor obiective privind extinderea practicării jocului de polo pe apă, Presedinte: ANATOLIE GRINTESCU aplicarea unui sistem organizat de selecţie, pregătire şi competiţii în vederea dezvoltării activităţii de Vicepresedinte: NITA FLORIAN Vicepresedinte: performanta si obţinerea unor rezultate de prestigiu pe plan intern şi internaţional. MARIAN STEFAN Membri alesi: BADEA ALEXANDRU, GEORGESCU EUGEN, ROSCA SAVU DORIN Comisia de cenzori: Presedinte -STANCU VICTORIA Presedinte Comisia de Apel: FRATILA HORIA-CORNELIU - Comisia Centrală Antidoping este formată din 3 persoane şi are ca scop următoarele:;- să facă În perioada dintre 2 adunări generale, activitatea acţiuni educative în rândul sportivilor, antrenorilor şi cadrelor medicale pentru un "sport curat" fără federaţiei este condusă de Prezidiul Federal, care utilizarea substanţelor şi metodelor interzise;- să facă informarea sportivilor, antrenorilor, cadrelor este compus din 11 membri aleşi pe o perioadă de medicale şi delegaţiilor echipelor cu privire la prevederile legislative - Legea 554/2004, HG 1091/2005 4 ani de către Adunarea generală: - Preşedinte - 2 Agenţia Mondială Antidoping;- urmăreşte punerea în aplicare a sancţiunilor acordate celor depistaţi vicepreşedinţi (- popice - 1 bowling) - 8 membri pozitiv la controlul doping, de către organismele Agenţiei Naţionale Antidoping (instituţie guvernamentală care poate acorda sancţiuni în conformitate cu cerinţele Agenţiei Mondiale Antidoping);- contestarea sancţiunilor primite sau a modalităţilor de efectuare a controlului, vor fi direcţionate spre ANAD (Comisia de audiere, Comitetul pentru stabilirea sancţiunilor, Comisia de Apel) i T ib l l i t ţi ld l L Scopul Federatieitieste de a reliza un sistem integrat de reprezentare si colaborare la nivel national în Presedinte- Ileana Botezat-Antonescu domeniul psihoterapiei. Vice-presedinte- Augustin Cambosie Vice-presedinte- Ioan Cristian Nicolae Furnica Secretar General- Antonella Daniela Mihai Trezorier- Daniela Ploesteanu Comisia de cenzori: Membri: Ligia Leca, Maria Mânzat, Mara Costea organizarea si controlul oricarui mod de practicare a rugbyului pe teritoriul României, la toate nivelurile Biroul Federal: Presedinte-PETRACHE ALIN si prin toate mijloacele pe care le apreciaza necesare. Vicepresedinti: BORS POMPILIE, ARGHIR AURELIAN, ISTRATE VICTOREL Secretar general- DUMITRESCU ADRIAN Antrenor federalMITREA DANIEL Trezorier- NICULA SORIN Membri: FRINCU ELENA, MANOLACHE NICOLAE, IONESCU STEFAN, MOT MARIN, ISPAS MIHAI, CEAUSU MARIN, POPA CIPRIAN Biroul Federal: Presedinte-PETRACHE ALIN di ti BORS POMPILIE ARGHIR 1. F.R.Ş. desfăşoară activitate de interes public naţional în domeniul sportiv cu scopul realizării cadrului Vi PRESEDINTE-ION SERBAN DOBRONAUTEANU organizat pentru practicarea uneia din cele mai vechi discipline sportive: şahul.;2. F.R.Ş. are ca scop organizarea, dezvoltarea şi promovarea şahului pe plan local, şi afirmarea în plan internaţional, sub toate formele sale de manifestare la cele trei ramuri sportive: şah practic, şah prin corespondenţă şi compoziţie şahistă.;3. F.R.Ş. îşi propune să popularizeze, să răspândească şi să dezvolte practicarea şahului pe întreg cuprinsul ţării ca element sportiv, ştiinţific-creator, educaţional, cultural şi artistic, promovând spiritul de armonie, toleranţa şi fair-play.;4. F.R.Ş. îşi organizează şi desfăşoară activitatea pe principii democratice bazate pe egalitate în drepturi a membrilor săi, fără tratament discriminatoriu din raţiuni naţionale, rasiale, sociale sau religioase.;5. Competiţiile F.R.Ş. sunt deschise în general j ăt ilF.R.Sambo lîl constituie organizarea, administrarea şitcoordonarea activităţii tsmutii sportive de d b O tiţi d ită i t f i i t tă t Scopul Sambo pe teritoriul României, la toate nivelurile. organizarea si controlul oricarui mod de practicare a schiului, biatlonului si snowboardului pe teritoriul României, la toate nivelurile si prin toate mijloacele pe care le apreciaza necesare. - organizarea si controlul practicarii scrimei în România, extinderea scrimei pe întreg teritoriul României SECRETAR GENERAL - PAUL NOVAC precum si aplicarea unui sistem organizat de selectie, pregatire si participare în competitii, în vederea dezvoltarii activitatii de performanta si obtinerea unor rezultate de prestigiu pe plan national si international. rezida în conducerea, organizarea si controlul practicarii snooker-ului, popularizarea si promovarea unor obiective privind extinderea practicarii snooker-ului, aplicarea unui sistem organizat de selectie, pregatire si competitii în vederea dezvoltarii activitatii de performanta si obtinerea unor rezultate de prestigiu pe plan intern si international.

884

13.09.2001

Nr crt

Denumire

Numar inreg Reg Numar inreg Data inreg National instanta instanta 25/C/2010 2/C/2002 14 1 15/06/2010 04/01/2002

pozitie inchisa(da/nu)

Starea actuala

Nr incheiere

Data incheiere 04/08/2010 06/12/2001

Judet

Asociati/Fondatori

Scop

Consiliu director

Apartenenta federatie

HG utilitate

Data HG utilitate publica

378 379

FEDERATIA ROMÂNA DE SPORT COLUMBOFIL FEDERATIA ROMÂNA DE TENIS DE MASA

Încheierea Încheierea

organizarea, administrarea si coordonarea activitatii ramurii sportive de sport columbofil pe teritoriul României, la toate nivelurile. a) analizeaza toate faptele care consta în folosirea unor substante si/sau metode care sunt potential daunatoare pentru sanatatea sportivilor si/sau îmbunatatirea performantelor acestora;b) întreprinde toate masurile care au drept scop prevenirea prezentei în organismul sportivilor a unor substante interzise sau a metabolitilor acestora conform listei doping a Agentiei Nationale Antidoping;c) propune Comisiei de Disciplina aplicarea de sanctiuni pentru faptele care constituie abateri disciplinare, potrivit legislatiei în vigoare privind prevenirea si combaterea dopajului în sport;d) informeaza periodic conducerea Federatiei Române de Tenis de Masa, precum si membrii afiliati referitor la lista substantelor si a metodelor interzise scopul actiunilor ce se desfasoara în cadrul organizatoric oferit de Federatia Româna de Turism si ecologie îl constituie educarea în spiritul respectarii normelor de conduita civilizata, dezvoltarea capacitatii morale, motrice si volitive, refacerea potentialului de munca prin recreerea activa, oferirea unor oportunitati de petrecere a timpului liber prin implicarea în activitati turistice, sportive, cultural-artistice si ecologiste în România. - promovarea, organizarea şi controlul oricărui mod de practicare a yachtingului pe teritoriul României, la toate nivelurile şi prin toate mijloacele regulamentare pe care le apreciază necesare. - organizarea şi dezvoltarea SPT la nivel naţional, precum şi coordonarea şi controlul oricărui mod de practicare a activităţilor fizice sportive pentru sănătate, educaţie şi recreere pe teritoriul României, la toate nivelurile şi prin toate mijloacele pe care le apreciază ca fiind necesare în concordanţă cu Programul de guvernare, Strategia MTS, documentele şi orientările internaţionale.

380

FEDERATIA ROMÂNA DE TURISM SI ECOLOGIE

25/C/2009

10

10/06/2009

Încheierea

25/02/3009

SECRETAR GENERAL-STEREA VASILE Presedinte- Romanescu Cristinel ; VicepresedinteOchiana Nicolae; Reprezentanti cluburi: Lazar Mircea, Balasa Marius si Szemerjai Andrei Comisia mass-media si marketing- Romanescu Beatrice; 3 membrii de drept nominalizati cf. statut: Dogaru Niculae - secretar general FRTM, Viorel Filimon - antrenor federal, Luminita Puiu - trezorier. Cenzor- Cioata Vasile Presedinte comisie de Apel: C i ti C t ti

313

8 iunie 1992

381 382

FEDERATIA ROMÂNA DE YACHTING FEDERATIA ROMÂNA SPORTUL PENTRU TOTI

8/C/2002 78/C/2002

15 42

21/01/2002 06/03/2002

S.C.4 F Încheierea

14/01/2002 26/02/2002

383 384

FEDERATIA ROMÂNĂ DE GIMNASTICĂ RITMICĂ FEDERATIA ROMÎNA DE KAISENDO

26/C/2003 46/C/2010

23 27

26/06/2003 29/12/2010

Încheierea S.C. 37

31/03/2003 10/07/2010

385

FEDERATIA SALARIATILOR DIN INDUSTRIA GAZELOR

39/C/2004

31

16/11/2004

Încheierea

02/11/2004

386 387

FEDERATIA SANITAS DIN ROMÂNIA FEDERATIA SERVICIILOR DE SECURITATE

51/C/2000 12/C/2009

17 4

08/05/2000 17/03/2009

D.C.19 Încheiere

10/12/1993 06/03/2009

388 389

FEDERATIA SILBER-GOLD FEDERATIA SINDICALA "UNIUNEA SINDICATELOR FUNCTIONARILOR PUBLICI SI PERSONALULUI CONTRACTUAL "FORTA LEGII" FEDERATIA SINDICALA A LUCRATORILOR DIN INDUSTRIE METAL

19/C/2004 7/C/2007

2/F 6

13/05/2004 01/03/2007

HOT. 2/F 36/PJ

18/05/2004 09/11/2006

ARGES

390

21/C/2003

20

13/05/2003

S.C.1316/

20/04/1990

391

FEDERATIA SINDICALA A SIDERURGISTILOR METAROM

83/C/2006

26

18/12/2006

S.C.4

22/03/2006

392

FEDERATIA SINDICALA A STATISTICIENILOR DIN ROMANIA

2/C/2001

1586

02/08/2001

430/F

23/08/2001

IALOMITA

393

FEDERATIA SINDICALA A VETERINARILOR DIN ROMÂNIA

32/C/2001

41

10/12/2001

S.C.21

26/06/2001

394 395

FEDERATIA SINDICALA AEROSTAR

1/C/1996

7951

06/11/1996

94 bis 5CC

20/11/1996 28/06/2009

BACAU ARGES

FEDERATIA SINDICALA AUTOMOBILUL 18/C/2009 ROMANESC FEDERATIA SINDICALA CRISTAL FEDERATIA SINDICALA HIDROELECTRICA HIDROSIND 9/C/1996 108/C/2006

16 16/06/2009 PJ/28.04.19 277 28 27/08/1996 18/12/2006 radiata

396 397

277 S.C.295

27/08/1996 22/01/2003

MARAMURES VALCEA

Presedinte- OCTAVIAN VINTILA 5 Vicepresedinti: BADAU DANA; GHIAURU LAURENTIU, LARION ALIN, STRUJAN IOAN CORNEL; VLASCU CONSTANTIN Secretar General- AURELIA SUCIU Membri: ABLEZ AIDAN, COBORI GABRIELA SORINA, COMANITA DUMITRU, MIRELA COMSA, LENUTA DABIJA, HENDREA FILIP AURELIA, MAVINESCU MARIA, NESTIAN CORNEL, SAVON EA AUGUSTIN, TURUCZ i ELENA MAXIM -organizarea şi controlul asupra practicării gimnasticii ritmice pe teritoriul României, la toate nivelurile şi IRENKE C i i d prin toate mijloacele pe care le consideră necesare. este acela de valorificare a aptitudinilor individului într-un sistem organizat de selectie, pregatire si competitie pentru realizarea de recorduri si obtinerea victoriei; acela de a aduna practicantii de Kaisendo din întreaga tara si de a dezvolta un spirit de prietenie si ajutor reciproc între toate organizatiile sportive afiliate la Federatie. - Coordonarea acţiunilor membrilor Federaţiei privind activităţile de vânzare-cumpărare de acţiuni ale Societăţilor S.C.Distrigaz Sud S.A., S.C.Distrigaz Nord S.A., S.N.Transgaz S.A., S.N.G.N. Romgz S.A. (denumite în cele ce urmează Societăţile) în procesul de privatizare ale acestora şi distribuirea acestora către salariaţi, conform legii şi în raport de prevederile statutare ale fiecărei asociaţii componente;;Reprezentarea şi medierea, în relaţiile cu terţii, inclusiv cu Societăţile a intereselor membrilor Asociaţii în raport de mandatul şi reprezentarea acordată;;- Instruirea membrilor Federaţiei cu cunoştinţe şi mecanisme necesare achiziţionării de acţiuni ale Societăţilor, independent de activităţile de acelaşi fel desfăşurate de Federaţie, şi consilierea cu privire la exersarea eficientă a drepturilor lor generale de acţionari;;- Protecţia socială a salariaţilor din industria de gaze şi integrarea/angajarea lor în cadrul i tăţil î fii ţ t d F d ţi 4 VICEPRESEDINTI 7 M EMBRI reprezentarea, sustinerea, aprobarea, apararea si promovarea intereselor membrilor sai în relatiile cu Presedinte ION POPESCU Vicepresedintiautoritatile publice, cu sindicatele si cu alte persoane juridice si fizice. GABRIEL BADEA, SILVIU CLEP Membrii: ARION STELIAN, MATEESCU LIVIU, RADUCANU NICUSOR, STEFAN NICU, TARSEA LIVIU, VLADULESCU LIVIU NELUCRATIV, APOLITIC, NONPROFIT Uniunea Sindicatelor Functionarilor Publici si Personalului Contractual, "FORTA LEGII" prescurtat Uniunea Forta Legii, sau UFL denumita "Uniune" în textul statutului, este o federatie sindicala care reuneste, pe baza liberului consimtamânt, sindicate ale functionarilor publici si/sau personalului contractual din cadrul autoritatilor, institutiilor publice sau altor institutii apartinând administratiei publice centrale si locale si din cadrul unitatilor administrative autonome, desfasurându-si activitatea cu respectarea legislatiei române. a) reprezentarea, promovarea şi apărarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale membrilor de VICEPRESEDINTE- TANASE ANDREI sindicat;;b) apărarea şi garantarea democraţiei sindicale, a libertăţii de acţiune şi de opinie a Presedinte- OPREA AUREL organizaţiilor membre Primvicepresedinte-SUBA ARPAD Secretar General- BACIU GHEORGHE Vicepresedinte-DACHIM GABRIEL Vicepresedinte-PAPADIE ALEXANDRU Vicepresedinte-TICA SIRUN DANIEL Presedinte- OPREA AUREL- CNP 1540303131274; Primvicepresedinte-SUBA ARPAD CNP 1610213400139 S - CNP- G t l - Scopul constituirii si activitatii FSS METAROM este apararea si promovarea drepturilor PRESEDINTE-MIRCEA SCÎNTEI socio-profesionale si intereselor materiale, morale si spirituale ale membrilor sai. 1690425170367; SECRETAR GENERAL-COMAN NICOLAE -CNP- 154102440059 PRIMVICEPRESEDINTE-RUS ALEXANDRU -CNP- 1590601312981; VICEPRESEDINTE-CORNENCO MARIUS -CNP1611120044430; COMISIA DE CENZORI-DUMITRESCU EMILIA PRESEDINTESCINTEI MIRCEA- CNP- 1690425170367; SECRETAR GENERAL COMAN NICOLAE CNP Apãrarea ºi asigurarea drepturilor fundamentale ale membrilor sãi, în relaþiile cu conducerea.;Acþioneazã pentru apãrarea unor drepturi specifice , derivate din calitatea de funcþionar public, cum sunt:;- stabilitatea în muncã, indiferent de alerarea la putere a dieritelor partide politice;;garantarea prin legi speciale a unei protecii eficiente a demnitãþii ºi integritãþii fizice ºi psihice, în raporturile cu cetãþenii ºi lucrãtorii altor instituþii;;- dreptul de aformula în mod neângrãdit concluziile ºi propunerile ca urmare a exercitãrii atribuþiunilor de serviciu specifice;;- asigurarea mijloacelor corespunzãtoare deplasãrii în teren în interes de serviciu ºi rambursarea cheltuielilor ocazionate de aceste deplasãri;;- asigurarea accesului la literatura de specialitate;;- asigurarea unor satagii de preãtire profesionalã ºi schimburi de experienþã;;- asigurarea unor salarii care sã permitã un mod de i þã d t ºi ã î lãt t di aplicarea acestora în viata economica si sociala, contribuind activ la PRESEDINTE-LUNGEANU LUCIAN þi i b il ºi t l a) promovarea principiilor sale si þ structurarea democratica a administratiei veterinare, întemeiata pe competenta si egalitate de sanse;b) VICEPRESEDINTI: Dr. GHICAN COSTEL, respectarea libertatii sindicale si garantarea exercitarii dreptului sindical tuturor lucratorilor;c) sprijinirea Dr.POPESCU ION, Dr. MATEI CORINA, Dr. morala si materiala a membrilor saisi asigurarea unei colaborari permanente a acestora în cadrul CONSTANTINESCU ROMEO, Dr. CIUREA unitatii si sindicatului;e) întreprinderea de actiuni pentru impunerea respectarii si promovarii demnitatii ADINA, Dr. TĂMAŞ OVIDIU, Dr. MATEI IONEL angajatilor, precum si ameliorarii permanente a conditiilor lor de viata;f) promovarea solidaritatii atât SECRETAR - Dr. IORDACHE ION între membri de sindicat cât si cu organizatiile sindicale membre ale Federatiei Sindicale a Veterinarilor PRESEDINTE-ROMEO MANEA din România;g) apararea si garantarea exercitarii dreptului profesional si libertatea de opinie a VICEPRESEDINTI: ALEXANDRU MIHAI, membrilor fara deosebire de nationalitate, convingeri politice, religie, sex si vârsta conform constitutiei COSTEL GHICAN, CHIRILA COVALIU, IONEL i t l i t t h) l il l t d l î d i t t l i MATEI ROMEO CONSTANTINESCU ZOLTAN organizarea unitatiit de actiune a membrilor sai pentru i apararea drepturilor isil liberattilori li acestora;reprezentarea, aparea si promovarea intereselor profesionale, socilale, , economice si culturale ale salariatilor membrilor sai REPREZENTAREA,PROMOVAREA SI APARAREA DREPTURILOR LIBERTATILOR SI INTERESELOR LEGITIME ALE MEMBRILOR DE SINDICAT INCLUSIV DIALOGUL SOCIAL LA NIVEL DE RAMURA APARAREA SI GARANTAREA DEMOCRATIEI SINDICALE ŞI LIBERTATII DE ACTIUNE SI OPINIE A ORGANIZATIILOR MEMBRE Apararii intereselor profesionale, economice, culturale si sportive ale membrilor MIHALI TIBERIU, SCOROPAN PETRU, IVASCU STEFAN - de a pune în valoare si apara drepturile, libertatile si interesele legitime ale membrilor de sindicat Presedinte- Ilie Rosu- CNP- 1540415400279; prevazute în legislatia nationala în pactele, tratatele si conventiile internationale la care România este Vicepresedinti: Ciulbea Ion-CNP parte;- de a reprezenta, promova, negocia si apara interesele sindicale, profesionale, sociale, 1500508120652; Aurariu Nicolae-CNPeconomice si cultural-sportive ale membrilor săi, la nivel national, de ramura, regional si teritorial;- de a 1671022352631; Manea Nicolae -CNPapara si garanta democratia sindicala, libertatea de actiune si de opinie a tuturor organizatiilor 1560317100038; Iancu Gheorghe-CNPmembre;- de a participa activ la viata sindicala locala, regionala, nationala si internationala. 1600312202275; Constantinescu Viorel -CNP1640128250531 Secretar general- Sulea Decebal-CNP- 1580615182760 PresedinteDecebal Sulea -CNP- 1580615182760; Vi di ti D t t d ti Vi l

Nr crt

Denumire

Numar inreg Reg Numar inreg Data inreg National instanta instanta 2/C/2003 2 14/01/2003

pozitie inchisa(da/nu)

Starea actuala

Nr incheiere

Data incheiere 21/02/1990

Judet

Asociati/Fondatori

Scop

Consiliu director

Apartenenta federatie

HG utilitate

Data HG utilitate publica

398

FEDERATIA SINDICALA HIPOCRAT

S.C.387/

399 400

FEDERATIA SINDICALA POSTASUL FEDERATIA SINDICALA ROMSAL

6/C/2007 12/C/2006

5 10

16/02/2007 30/05/2006

S.C.16/ S.C.50/

08/11/2006 15/05/1997

401

FEDERATIA SINDICALĂ JUSTIŢIA

24/C/2000

37

08/12/2000

S.C.92/F/

08/09/1998

402 403

FEDERATIA SINDICALĂ NATIONALĂ-NAVIGATORUL- UNIUNEA SINDICALĂ TERITORIALĂ GIURGIU FEDERATIA SINDICATELOR "GAZ-ROMÂNIA"

47/C/2007 34/C/2007

85 26

11/09/2007 16/07/2007

20 11

11/10/2007 19/03/1992

GIURGIU

a) promovarea şi apărarea intereselor profesionale, economice, sociale şi culturale ale membrilor pe PRESEDINTE-CONDURACHE AURELIAN care îi reprezintă;b) realizarea unităţii şi forţei de acţiune sindicală în vederea apărării drepturilor şi liber- SECRETAR GENERAL: MORĂRESCU MARIA; tăţilor fundamentale ale membrilor de sindicat;c) elaborarea unor proiecte de acte normative noi şi a PRIM-VICEPREŞEDINTE-TĂBĂCARU LEONIDA unor proiecte de modificare a unor legi existente care privesc activitatea sindicală, socială şi VICEPREŞEDINŢI: CIORNEI ADRIAN; STANCIU economică, precum şi cea profesio- nală a membrilor de sindicat;d) conlucrarea cu organizaţiile GHEORGHE; PENCIU CORNELIA MEMBRII: sindicale tip federativ naţionale şi internaţionale;e) colaborează cu formele asociative autentic FLOREA ANA MARIA; TURCEANU ELENA; democratice interne şi internaţionale;f) colaborează cu forţele politice pentru realizarea propunerilor ZOTA VICTOR; CECONVCIUC TIA; noastre în elaborarea sau modificarea unor legi. STATISTICIANĂ-PENTELESCU MARIANA Presedinte- Condurache Aurelian - CNP i di t T b apara si promoveaza drepturile si interesele profesionale, economice, sociale, culturale si sportive ale 1410726400488 P i membrilor acestora. a) sa-si faca principiile cunoscute si efectiv aplicate în viata economica si sociala a membrilor sai;;b) sa PRESEDINTE- OROS NICOLAE- CNP contribuie la consolidarea si dezvoltarea unitatii sindicale, atât profesional cât si interprofesional;;c) sa 1490523241340 SECRETAR - OLTEAN impuna prin mijloace legale respectarea libertatilor sindicale si garantarea exercitarii dreptului sindical NICOLAE-CNP- 1631216010311 pentru toti lucratorii afiliati federatiei;;d) sa lupte pentru mentinerea locurilor de munca pentru salariatii VICEPRESEDINTI: PRUNDUS NICOLAE- CNPdin ramura extractiei si prepararii sarii si nemetaliferelor;;e) sa întreprinda actiuni pentru promovarea si 1580108123149; ENESCU NICOLAE-CNP respectarea demnitatii lucratorilor, precum si ameliorarii permanente a conditiilor lor de munca si 1560115296335; BONCIU ION-CNPviata;;f) sa reprezinte interesele tuturor organizatiilor afiliate în raport cu autoritatile si organismele 1550902296332; DEACONU FLORIN- CNPputerii legislative, executive si judecatoresti;;g) sa colaboreze cu organismele guvernamentale si/sau 1540620384180; JOZSEF KELEMEN-CNPnonguvernamentale în domeniul prevenirii accidentelor de munca si a bolilor profesionale, precum si în 1621224192465; JIANU DUMITRU-CNPbilit i f i l l f it id t şi f l 1650109180803 CHIBELEAN MARIUS CNP apărarea intereselor profesionale, economice, sociale, culturaled sportive ale b li membrilor isăi şi a PREŞEDINTE: IOAN POPESCU PREŞEDINŢI drepturilor acestora prevăzute în legislaţia muncii şi în contractele de muncă. EXECUTIVI: MARIN PAUL ANTONIO; PERŞINARU VASILE; VIŞINESCU MARIUS; SLABU MARIA; VICEPREŞEDINŢI: MIERLUŢ ADRIANA; DAVID CONSTANTIN; CHELARU CRISTIAN; UJICĂ MARIA; ŞTEFAN PETRUŢA; FRIMU ANA MARIA; CASOTA VIORICA; OLOS MIHAELA; SECRETAR GENERAL: ŞERBAN FRUSINA SOCIO-ADMINISTRATIV - promovarea si apararea intereselor profesionale, economice, socio-profesionale si sportive a membrilor de sindicat, a drepturilor rezultate din legislatia în vigoare si din Contractul Colectiv de Munca, a drepturilor legale ale membrilor în toate cazurile în care se constată ca acestea au fost încălcate prin abuzuri, acte ilegale si netemeinice, precum si a drepturilor prevazute în pactele, tratatele si conventiile internationale la care România este parte.;Scopurile FSGR constau în promovarea si apararea intereselor profesionale, economice, socio-culturale si sportive a membrilor de sindicat, a drepturilor rezultate din legislatia în vigoare si din Contractul Colectiv de Munca, a drepturilor legale ale membrilor în toate cazurile în care se constată ca acestea au fost încălcate prin abuzuri, acte ilegale si netemeinice, precum si a drepturilor prevazute în pactele, tratatele si conventiile internationale la care R Federaţiatpromovează relaţii de colaborare cu celelalte organisme sindicale care au ca scop t 1. â i apărarea drepturilor sindicale pe principii de egalitate şi respectarea drepturilor omului.;2. Federaţia luptă pentru dobândirea tuturor drepturilor desfiinţate abuziv în perioada 1945-1989 precum şi pentru dobândirea unor drepturi de care se bucură în prezent membrii de sindicat din ţările dezvoltate.;3. Urmăreşte respectarea strictă a obligaţiunilor ce revin părţilor din contractele colective de muncă.;4. Luptă pentru o corelare permanentă şi eficientă a salariilor cu preţurile pieţei, cu taxele şi tarifele.;5. Va uza de toate drepturile ce decurg din prezentul Statut ori de câte ori Consiliul de Administraţie al Rom Telecom, Consiliul de conducere al Ministerului Comunicaţiilor, Guvernul, Preşedinţia sau orice alt organ administrativ, vor dispune măsuri ce contravin intereselor membrilor Federaţiei.;6.Va acţiona prin t t f l d t i î l il î i t l în li it t d Realizarea unitãþii ºit forþei de acþiune a organizaþiilor membre ţi lupta pentrudi ă il punerea în valoare ºi apãrarea drepturilor, libertãþilor ºi interesele legitime ale membrilor afiliaþi; reprezentarea, promovarea ºi apãrarea intereselor profesionale, sociale, economice, cultural-sportive ºi turistice ale membrilor sãi; garantarea si apãrarea democraþiei sindicale, a libertãþii de opinie ºi acþiune a tuturor organizatiilor sindicale; participarea ºi dezvoltarea relaþiilor cu organizatiile sindicale democratice nationale ºi internaþionale. constituirea unui organism operativ de reprezentare, sustinere si aparare a intereselor profesionale , economice, sociale,si culturale ale membrilor sai - F.S.C.A.S. îsi desfasoara activitatea cu respectarea legislatiei romîne, aparând şi promovând membrilor săi drepturile şi interesele: profesionale, economice, sociale, culturale si sportive. PRESEDINTE-EUGEN LUHA PRIM VICEPRESEDINTE-CATALIN MUSOI VICEPRESEDINTI: ALEXANDRU DAMBEAN, VICTOR POPESCU, ADRIAN AVRAM, NICULAI PROCOPET SECRETAR GENERAL-GHEORGHE MILOIU COMISIA DE CENZORI: CORNELIU CARAIVAN- PRESEDINTE COMISIA DE REVIZIE SI CONTROL- CONSTANTIN COTEA COMISIA DE FEMEI- ODETA BUCUR COMISIA DE TINERET MIHAI FODOR PRESEDINTE PRIMVICEPREŞEDINTE-CANEANU ANDREI VICEPREŞEDINTE-COROAMĂ VASILE SECRETARI GENERALI: ANTOCE IOAN, TOMA DOLORES, NICHIFOR ALEODOR, SLAV ALEXANDAR, DUMA MARGARETA, MUSTAFA NAZIGHER, IONESCU ILIE, NDALANA MARIA, ARON CAMELIA, CRINTEA ŞTEFAN, BĂLĂŞA MARIAN, MANEA DANA, CHIRCU IONEL SECRETAR GENERAL ADJUNCT BOTEZ EUGEN

404

FEDERATIA SINDICATELOR "ROM TELECOM"

7/C/2003

12

27/02/2003

S.C.8/

08/03/1993

405

FEDERATIA SINDICATELOR "SINBRAIGAL" BRAILA

3/C/1996

1

16/04/1996

192

01/04/1996

BRAILA

406 407

FEDERATIA SINDICATELOR AUTONOME DIN CULTURA FEDERATIA SINDICATELOR CASELOR DE ASIGURARI DE SANATATE DIN ROMÂNIA

3/C/1995 40/C/2000

968 31

28/02/1995 30/10/2000

12 8/PJ/

03/07/1995 17/10/2000

BACAU

408

409

FEDERATIA SINDICATELOR DE PREINDUSTRIALIZARE SI VALORIFICARE ACEREALELOR SI PLANTELOR TEHNICE FEDERATIA SINDICATELOR DEMOCRATICE A POLITISTILOR DIN ROMÂNIA "A.I. CUZA"

26/C/1991

22/01/1991

sen.civ.61

25/01/1991

apararea drepturilor si intereselor profesionale, sociale, economice si culturale ale membrilor sai.

SECRETAR GENERAL-PETRE ADRIAN Presedinte- PETRE ADRIAN Secretar generalMARINESCU CLARA Vicepresedinti: OBRETIN SORIN SILIVESTRU GABRIELA Presedinte Dan Anghel Valentin - CNP - 1680512423011 Secretar general - Marinescu Clara Claudia - CNP - 2670105421538 Prim-Vicepresedinte - Catalina Litu - CNP - 2660429340020 Vicepresedinti: Petre Adrian Marcel - CNP 1491217340031 - Lilian G il CNP 1561110270599 Ob ti S i

41/C/2010

19

21/10/2010

S.C.23

05/12/2010

410

FEDERATIA SINDICATELOR DEMOCRATICE DIN CULTURA FEDERATIA SINDICATELOR DIN ADMINISTRATIA NATIONALA A PENITENCIARELOR

39/C/2007

31

11/09/2007

Încheierea

05/07/2007

411

33/C/2009

11

23/06/2009

DOLJ

412 413

FEDERATIA SINDICATELOR DIN ADMINISTRATIA PUBLICA FEDERATIA SINDICATELOR DIN ADMINISTRATIA PUBLICA PUBLISIND

23/C/2008 40/C/2007

6 32

08/05/2008 11/09/2007

Încheierea S.C.17

08/04/2008 19/07/2007

414

FEDERATIA SINDICATELOR DIN ASIGURARI SI BANCI

52/C/2007

39

05/12/2007

S.C.11

14/05/2002

a) Unificarii miscarii sindicale a politistilor din România si a tuturor functionarilor publici cu statut special ce îsi desfasoara activitatea conform Legii 360/2002, modificata - privind Statutul politistului român;;b) Apararea drepturilor, libertatilor si intereselor profesionale, economico-sociale, culturale, sportive ale membrilor sindicatelor;;c) Asigurarea asistentei juridice si reprezentare juridica la orice nivel de activitate, în fata organelor de jurisdictie si a altor organe de stat, ori de câte ori membrii federatiei au nevoie de astfel de asistenta sau reprezentare si solicita aceste servicii federatiei;;d) Participarea, prin delegati desemnati, la elaborarea proiectelor de acte normative care privesc raporturile de munca, acordurile colective de munca, protectia sociala, precum si a oricaror reglementari referitoare la dreptul de asociere si activitate sindicala, la negocierea si în raport cu j t l ) C lti t i viata lid salariatilor, prin b ii f d ti si executarea contractelor li i ii d a) îmbunatatirea conditiilor detimuncal si d ale it t î t încheierea i i de munca la nivelul ramurii si ale angajatorilor (unitatilor) din cadrul acesteia;;b) acordarea, la cerere, de sprijin si asistenta juridica sindicatelor membre;;c) îmbunatatirea legislatiei referitoare la securitatea si sanatatea muncii. - scopul constituirii FSANP este acela de a apara si de a promova drepturile si interesele profesionale, Presedinte - Sorin Dumitrascu - CNP economice si sociale ale membrilor de sindicat din structura proprie, conform legii si principiului 1770620163254; Prim-vicepresedinte Marin subsidiaritatii. Raileanu - CNP - 1670117170335; VicepresedinteFlorin Schiopu - CNP - 1670215182772; Vicepresedinte- Tudor Drula - CNP 1540117182773; Secretar general- Radu Schiopu CNP - 1640917163266. Vicepreşedinte- Ionuţ Mogaldea- CNP - 1760912520015 Vicepreşedinte Edward Lucaci - CNP - 1790919290083 apararea drepturilor sipromovarea intereselor profesionale, economice, sociale, culturale si sportive ale membrilor sai, prevazute în legislatia muncii, contractele colective de munca si legislatia specifica Administratiei Publice Presedinte: STEFAN TEOROC- CNP 1721006461522; Presedinte-Executiv-MARIAN EMILIAN - CNP - 1710617134013; Secretar General-GABRIEL CHIFU - CNP 1630413163218; Vicepresedinti: MIHAELA NEACSU - CNP - 2611225400108; ZABORILA VASILE - CNP - 1750404134031; SURUGIU IULIAN - CNP - 1630521400216; NICOLAE PASARE - CNP - 1680805250012; MIHAI a) organizarea unitatii si fortei de actiune pentru punerea în valoare, promovarea si apararea drepturilor VASILESCU CNP 1581016400174 MARILENA Presedinte- Paraschiv CONSTANTIN si intereselor legitime ale membrilor de sindicat;;b) reprezentarea, promovarea si apararea intereselor Vicepresedinti: Sandica STANESCU, Maria DITU, profesionale, economice, cultural-sportive si turistice ale membrilor sai;;c) garantarea si apararea Liliana MANU, Cristian MOCANU, Victor democratiei sindicale, a libertatii de opinie si actiune ale membrilor sai;;d) participarea la miscarea SLUJITORU, Ciprian Mihai ILIESCU, Laurentiu Ion sindicala, stabilirea si dezvoltarea relatiilor cu organizatiile sindicale nationale si internationale care MARINESCU lupta pentru îndeplinirea aspiratiilor democratice de libertate, dreptate sociala si pace;;e) asigurarea respectarii drepturilor fundamentale ale salariatilor, dreptul la munca, la protectie sociala (securitatea si igiena muncii, respectarea drepturilor salariale, a programului de munca de 8 ore, a repaosului saptamânal, concediului de odihna etc.), dreptul la asistenta medicala, la pensii, la ajutor de somaj si lt f d i t t i t ti i l t d tit ti d l i l ti î i d

Nr crt

Denumire

Numar inreg Reg Numar inreg Data inreg National instanta instanta 44/C/2001 124/C/2002 11 76 16/02/2001 26/09/2002

pozitie inchisa(da/nu)

Starea actuala

Nr incheiere

Data incheiere 02/03/1990 16/02/1990

Judet

Asociati/Fondatori

Scop

Consiliu director

Apartenenta federatie

HG utilitate

Data HG utilitate publica

415 416

FEDERATIA SINDICATELOR DIN CERCETARE PROIECTARE DIN ROMÂNIA FEDERATIA SINDICATELOR DIN COMERT

S.C.530 S.C.289/

- reprezentarea, promovarea şi apărarea intereselor profesionale, sociale, economice şi culturale, colective şi individuale, ale membrilor săi.

417

FEDERATIA SINDICATELOR DIN COMUNICATIE (FSCOM)

24/C/2008

10

19/06/2008

S.C.4

08/05/2008

418

FEDERATIA SINDICATELOR DIN CONSTRUCTII DE MASINI

71/C/2006

21

02/10/2006

S.C.304/

16/02/1990

419

FEDERATIA SINDICATELOR DIN CONSTRUCTII DE MASINI "15 NOIEMBRIE" BRASOV FEDERATIA SINDICATELOR DIN EXPLOATARI FORESTIERE, PRELUCRAREA LEMNULUI SI INDUSTRIA MOBILEI

10/C/1993

34

22/03/1993

34

22/03/1993

BRASOV

420

12/C/2007

8

03/04/2007

S.C.21/

22/11/2006

421 422 423

FEDERATIA SINDICATELOR DIN GEODEZIE SI CADASTRU FEDERATIA SINDICATELOR DIN INDUSTRIA ALIMENTARA

24/C/1991 26/C/2000 40 13

22/01/1991 05/12/2000 31/07/2006

sen.civ.85 SC 8 S.C.7

01/02/1991 17/11/2000 01/07/1993

FEDERATIA SINDICATELOR DIN POSTA 58/C/2006 SI TELECOMUNICATII

424 425

FEDERATIA SINDICATELOR DIN RETEAUA IMBUNATATIRI FUNCIARE CONSTANTA FEDERATIA SINDICATELOR DIN SERVICII COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE

8/C/1996 67/C/2007

38 42

27/09/1996 13/12/2007

984 S.C. 1776

22/10/1996 22/06/1990

CONSTANTA

a) să reunească membri de sindicat din uniunile teritoriale, sindicatele profesionale din comerţ şi servicii de pe întreg teritoriul României, astfel încât, prin colaborare, să promoveze şi să apere interesele profesionale, economice, sociale şi culturale prevăzute în legislaţia muncii şi contractele colective de muncă;b) să apere şi să respecte dreptul la muncă al sindicaliştilor, indiferent de naţionalitate, sex, vârstă, convingeri politice sau religioase, conform pregătirii lor profesionale, legislaţiei muncii şi potrivit prevederilor constituţionale;c) să lupte pentru apărarea locurilor de muncă ale sindicaliştilor;d) să realizeze unitatea şi forţa de acţiune a membrilor săi, pentru punerea în valoare şi apărarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale acestora;e) să lupte pentru promovarea, recunoaşterea, îmbunătăţirea şi aplicarea normelor specifice de lucru pentru toţi salariaţii care îşi d a apara ă a ti it t î interesele profesionale,i economice, morale, sociale, culturale ţii d ţ i ii f) ă i ă î t ţi ă l si sportive ale l b de fă si promova Birou Executiv Presedinte-MATEI CRISTIANA membrilor sai precum si a drepturilor prevazute de legislatia muncii, contractele-acrodurile colective de Prim-vicepresedinte- BACALU ILIE munca si legislatia internationala. Prim-vicepresedinte-MARINCA GHEORGHE Secretar General- MIHAILA PETRICA Vicepresedinte: LEODOR NICHIFOR Vicepresedinte- NECSESCU DAN Secretar Federal- GAGIU DANIEL Consiliul Federativ Presedinte-MATEI CRISTIANA Prim-vicepresedinte- BACALU ILIE Pi i di t MARINCA GHEORGHE a) Participarea la dezvoltarea economico-sociala a României, apararea suveranitatii, independentei, PRESEDINTE-BAJAN DAN-GHEORGHE integritatii nationale si democratiei.;b) Organizarea luptei unite a membrilor sai pentru apararea PRIM-VICEPRESEDINTE-COANDA GHEORGHE drepturilor si libertatilor constitutionale si legale ale muncitorilor, intelectualilor si altor categorii sociale.;c) Promovarea intereselor profesionale, sociale, economice si culturale ale tuturor membrilor de sindicat. Promovarea si apararea demnitatii, drepturilor si intereselor sindicale, al dreptului de opinie al fiecarui Presedinte Angel Vasile Vicepresedinte Amariei sindicat afiliat; Organizarea unei activitati eficiente pentru contracararea oricarui fenomen social si Ion Secretar Apostu Mircea Membrii birou economic ce ar deveni in contradictie flagranta cu drepturile stipulate in legea sindicala; Militeaza executiv:Anghel Vasile, Amariei Ion, Apostu pentru asiguarea dreptului la munca in cadrul profesiunii alese,salariu Mircea, Calota Ion, Rancz Tamas - a) Sustinerea la toate nivelele a drepturilor si intereselor membrilor sai;;b) Urmarirea asigurarii protectiei sociale pentru membrii sai;;c) Formularea si sustin erea de proiecte de acte normative sau modificari ale legislatiei existente referitoare la oricare dintre drepturile si/sau interesele legitime ale oricaruia dintre memb rii sai;;d) Organizarea si sustinerea unor actiuni cu caracter economic, social, profesional, cultural si sportiv;;e) Promovarea si sustinerea principiilor economiei de piata si ale statutului de drept;;f) Colaborarea si cu alte organizatii sindicale din tara si/sau strainatate;;g) Promovarea si îmbunatatirea educatiei sindicale. organizarea luptei unite a membrilor sai pentru apararea drepturilor si promovarea intereselor profesionale, sociale, economice si culturale. unirea sindicatelor din unităţile de industrie alimentară şi ramurile conexe pentru apărarea şi promovarea intereselor profesionale, economice, sociale, culturale şi sportive, a drepturilor membrilor de sindicat prevăzute în legilaţia muncii şi în contractele colective de muncă. - apara si promoveaza drepturile si interesele profesionale, juridice, economice, sociale, PRESEDINTE-MATEI BRATIANU cultural-sportive ale sindicatelor membre si ale membrilor acestora. PRIMVICEPRESEDINTE-GEORGETA CÂRSTEA SECRETAR GENERAL- IONEL OTELEA VICEPRESEDINTE-MARIAN POPESCU VICEPRESEDINTE-REASILVIA OLIVOTO VICEPRESEDINTE-MARCEL GIURGE VICEPRESEDINTE-AMBROZIE BARNA VICEPRESEDINTE-REMUS HELJU VICEPRESEDINTE-PETRE MITREA VICEPRESEDINTE VASILE TRIFESCU

COMISIA DE CENZORI:PREŞEDINTE - MARIA ENE SECRETAR GENERAL-RUSU ALEXANDRU TREZORIER- PETRACHE MIHAELA ANA MEMBRII: STANESCU JENI; TRIFAN IONEL, AXENTE PETRUTA, COVRIG MARIA, GHITA ANGHELINI, SAVE FLORENTINA, GRIGORE NICOLAE CHIRODE DOINITA

apararea drepturilor si intereselor profesionale, economice si sociale ale salariatilor din sindicatele afiliate.

426

FEDERATIA SINDICATELOR DIN SILVICULTURA "SILVA"

63/C/2003

44

13/12/2003

S.C.2251

23/11/1990

sustinerea si apararea demnitatii, a drepturilor sindicale, promovarea si protejarea intereselor profesionale, economice, sociale si culturale ale membrilor sai.

427

FEDERATIA SINDICATELOR DIN TELECOMUNICATII

23/C/2001

36

31/10/2001

S.C. 5

03/05/2001

c) conlucrarea cu toate organizaţiile şi organismele care luptă pentru realizarea aspiraţiilor de libertate şi dreptate socială;h) restabilirea drepturilor legale ale membrilor în toate cazurile în care se constată că acestea au fost încălcate prin abuzuri, acte ilegale şi neîntemeiate.

Presedinte- STOICA IOANA - CNP 2570702400491; Vicepresedinti: ANICA MIHAI CNP - 1510727100010; DOBOSAN CONSTANTIN - CNP - 1570607354739; FERCHELUC DORA - CNP - 2521214163190; LITCAN GENOVICA - CNP -2600709080051; DELL-ROSSI VALENTIN - CNP - 1530727080029; Secretar General-MIHALA ION- CNP 1541204400450. Presedinte IOANA STOICA CNP 2570702400491 Vi di ti VALENTIN LICER-STOICESCU MARIAN VICELIDER-RATI LONGIN IOAN SECRETAR GENERAL-RADU APOLZAN Cenzori: Presedinte-Bulinschi Benone, Vieru Mihaela si Ghita Dumitru-membri PRESEDINTE-MARIAN STOICESCU PRIM-VICEPRESEDINTI: STRATON CEZAR DUMITRESCU CORNELIU RATI LONGIN IOAN SECRETAR GENERAL-MATEI GHEORGHE 18 MEMBRI:BONCU DUMITRU, IANCA DUMITRU, MOROŞAN SANDU, MUREŞAN FELICIA, POPESCU CONSTANTIN, RĂDULESCU MIHAI, ŢÂRU DOREL, ENE MIHAI, ŞARBA ILIE, TÂRCOCI ALEXANDRU, MATEI CRISTIANA, MĂDĂRĂSAN ELISABETA, BUTIURCA NICOLAE, MUREŞAN IONEL OVIDIU, GOGOAŞĂ MARIN, BRATU NECULAI, DINU GEORGE, MOROŞAN ŞTEFAN PREŞEDINTE-BACIU IACOB PREŞEDINTE EXECUTIV-GHERGHINA DORU SECRETAR GENERAL-NICOLAE NICOLAE MEMBRII: BĂNICĂ GHEORGHE, CIŞMAŞIU IOSIF, TIVREA GHEORGHE

428 429

FEDERATIA SINDICATELOR DIN TELECOMUNICATII ROMANIA FEDERATIA SINDICATELOR FORESTIERE SI DE MOBILA DIN ROMÂNIA

9/C/1991 20/C/2003

321 19

21/07/1991 15/04/2003

3433 S.C.91

29/08/1991 08/09/1998

SIBIU - promovarea şi apărarea intereselor, naţionale şi internaţionale, profesionale, sociale, economice, politice, culturale şi sportive ale membrilor săi afiliaţi şi ale drepturilor acestora, conform următoarelor sale Principii fundamentale: solidaritatea, autonomia şi egalitatea membrilor săi, afiliaţi, libertatea de exprimare, alegeri democratice, publicitatea, unitatea de acţiune.;- se angajează să participe activ la edificarea unei mişcări sindicale naţionale şi internaţionale puternice, capabile să reprezinte şi să promoveze eficient interesele lucrătorilor săi, în condiţiile globalizării activităţilor industriale şi comerciale.;- apără drepturile sindicale şi alte drepturiale persoanei.;- respinge categoric toate formele de discriminare sau constrângere, care fac referire la rasă, religie, sex, vârstă sau religie.;- se angajează să acţioneze cu toate organizaţiile membre în sensul cel mai favorabil segmentului societăţii i il i tă t lt lă i i ă d bilă promovarea sil apararea demnitatii, d drepturilor sii intereselor membrilor sai, participarea la elaborarea a si avizarea regulamentului de ordin interior si a contractelor colective de munca.

430

431 432 433

FEDERATIA SINDICATELOR INDEPENDENTE "SPERANTA" AL LUCRATORILOR DIN RAMURA COLECTARI SI PREINDUSTRIALIZARII MATERII PRIME DE ORIGINE ANIMALA FEDERATIA SINDICATELOR INDEPENDENTE A LUCRATORILOR IN METAL "HENRI COANDA" FEDERATIA SINDICATELOR INDEPENDENTE APA NOVA FEDERATIA SINDICATELOR INDEPENDENTE DIN ÎNVÃTÃMÂNT "SPIRU HARET"

22/C/1991

29/01/1991

SEN.CIV.87 01/02/1991

33/C/1991 24/C/2010 11/C/1995 13 1

13/02/1991 30/04/2010 04/07/1995

sen.civ.124 15/02/1991 S.C.1745 1160 18/10/1990 03/07/1995 BRAILA

realizarea unitatii de actiune si aparare a drepturilor si intereselor sindicatelor afiliate in vederea indeplinirii obiectivelor si atributiilor ce si le-au asumat in statutele proprii. - unirea muncitorilor , întelectualilor şi a altor categorii profesionale din ICAB în sindicate libere, de a PRESEDINTE- NICULAE TURCUMAN CNP lupta organizat cu forte unite, pentru îndeplinirea aspiratiilor si nazuintelor lor pentru o viata mai buna si 1630402082410 VICEPRESEDINTE- ION NEGOI pentru conditii mai bune de munca. - CNP - 1540210400710 Organizarea unitãþii ºi forþei de acþiune a organizaþiilor sindicale afiliate pentru punerea în valoare ºi apãrare a drepturilor ºi intereselor membrilor de sindicat; ;Reprezentarea, promovarea ºi apãrarea intereselor profesionale, sociale, economice, cultural-artisitice, sportive ºi turistice ale membrilor de sindicat;;Participarea federaþiei la procesul de reformã a învãtãmântului românesc, la elaborarea ºi modificarea actelor normative care privesc activitatea profesionalã ºi socio-economicã a salariaþilor din învãþãmânt;;Participarea federaþiei la activitatea comisiilor de specialitate ale Senatului ºi Camerei Deputaþilor, în condiþiile stabilite de regulamentele acestora, în vederea elaborãrii legilor fundamentale ale învãtãmântului, informãrii, consultãrii reciproce ºi susþinerii revendicãrilor membrilor de sindicat;;Negocieri colective cu reprezentanþii executivului, ai legislativului ºi ministerului de resort t l þi i ã di ã i i tãî t þ t A d d i t þã

Nr crt

Denumire

Numar inreg Reg Numar inreg Data inreg National instanta instanta 23/C/1991 18/01/1991

pozitie inchisa(da/nu)

Starea actuala

Nr incheiere

Data incheiere 30/01/1991

Judet

Asociati/Fondatori

Scop

Consiliu director

Apartenenta federatie

HG utilitate

Data HG utilitate publica

434

FEDERATIA SINDICATELOR INDEPENDENTE TELECONSTRUCTIA

sen.civ.67

435 436

FEDERATIA SINDICATELOR LIBERE 4/C/1990 FEDERATIA SINDICATELOR LIBERE AL 29/C/2000 DRUMARILOR DIN ROMÂNIA FEDERATIA SINDICATELOR LIBERE ALE SALARIATILOR CIVILI DIN UNITATILE MINISTERULUI APARARII NATIONALE 70/C/2006

59 19

19/04/1990 27/06/2000

59 S.C.1180

19/04/1990 10/04/1990

HARGHITA

- evitarea si medierea conflictelor ce apar intre sindicatele membre si conducerea administrativa a Societatii Teleconstructia;;- sustinerea revendicarilor specifice sindicatelor afiliate pana la cel mai inalt nivel in ierarhia administrativa;;- reintegrarea Societatii Teleconstructia din punct de vedere al salarizarii, dotarii si conditiilor de munca la nivelul statelor dezvolate; etc. lupta pentru asigurarea unui report optim intre nivelul salariatilor si cel al preturilor, tarifelor, taxelor. - apărarea drepturilor şi intereselor sindicatelor afiliate

Preşedinte-ANDRONE MARIA Secretar-ALEXANDRESCU AURORA Membrii-GADIOI ION, DONCA DAN, OPREA DĂNUŢ, TRIPOM VICTOR, ENE EMMA.

437

20

02/10/2006

S.C.1875

10/07/1990

a) participarea activa si constructiva la dezvoltarea economico-sociala a României, apararea suveranitatii, independentei, integritatii nationale, democratiei, libertatii si pacii;;b) apararea drepturilor si libertatilor constitutionale si legale ale membrilor sai;;c) promovarea si apararea intereselor specifice desfasurarii activitatii profesionale, sociale, participarea directa la îmbunatatirea conditiilor de munca si de viata ale membrilor sai, organizarea în comun a manifestarilor cultural-artistice si sportive. 1. de a apăra şi promova interesele profesionale, morale, sociale, culturale şi sportive ale membrilor săi precum şi drepturilor prevăzute de legislaţia muncii şi de contractele colective;;2. dezvoltă în teritoriu centre proprii: zonale, interjudeţene, teritorial-judeţene şi locale. Scopul în care s-a constituit FSLCP este acela de a apara si a promova interesele profesionale, economice, morale, sociale, culturale si sportive ale membrilor sai precum si a drepturilor prevazute de legislatia muncii si de contractele colective.;Pentru realizarea acestor obiective FSLCP poate dezvolta în teritoriu centre proprii: zonale, interjudetene, teritorial-judetene si locale.

438 439 440

FEDERATIA SINDICATELOR LIBERE 8/C/1998 CARTEL ALFA FEDERATIA SINDICATELOR LIBERE DIN 12/C/2001 CHIMIE SI PETROCHIMIE FEDERATIA SINDICATELOR LIBERE DIN 36/C/2004 CHIMIE SI PETROCHIMIE

114 2 23

18/06/1998 09/01/2001 02/09/2004

506 SC 9 Încheierea 559

18/06/1998 20/11/2000 11/11/1990

441

FEDERATIA SINDICATELOR LIBERE DIN 41/C/2003 COMERT

39

25/11/2003

S.C.289/

16/02/1990

442

443

FEDERATIA SINDICATELOR LIBERE DIN 31/C/1991 CONSTRUCTII, MATERIALE DE CONSTRUCTII SI IMBUNATATIRI FUNCIARE "COMPACT" FEDERATIA SINDICATELOR LIBERE DIN 130/C/2002 INDUSTRIA LEMNULUI

07/02/1991

SEN.CIV.

08/02/1991

a) să reunească membri de sindicat din uniunile teritoriale, sindicatele profesionale din comerţ şi servicii de pe întreg teritoriul României, astfel încât prin colaborare, să promoveze şi să apere interesele profesionale, economice, sociale şi culturale prevăzute în legislaţia muncii şi contractele colective de muncă;;b) să apere şi să respecte dreptul la muncă al sindicaliştilor, indiferent de naţionalitate, sex, vârstă, convingeri politice sau religioase, conformpregătirii lor profesionale, legislaţiei muncii şi potrivit prevederilor constituţionale;;c) să lupte pentru apărarea locurilor de muncă ale sindicaliştilor;;d) să realizeze unitatea şi forţa de acţiune a membrilor săi, pentru punerea în valoare şi apărarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale acestora;;e) să lupte pentru promovarea, recunoaşterea, îmbunătăţirea şi aplicarea normelor specifice de lucru pentru toţi salariaţii care îşi d făorganizata it t forte unite, pentru aparareai si promovarea intereselorî sindicatelor ţii d ă ti cu î ţ i ii f) ă i ă t ţi ă l componente. l b lupta

PRESEDINTE-DUTU ACHILLE COSTIN PRIM VICE-PRESEDINTE-POPESCU OVIDIU VICE-PRESEDINTE-LEOPEA GHEORGHE SECRETAR GENERAL-CIOBANU OCTAVIAN Art.27- Organele de conducere ale FSLCP: Congresul - Conferinta Nationala - Consiliul General - Biroul Executiv - Biroul Director (un presedinte, vicepresedinte, un secretar) BIROUL DIRECTOR: PRESEDINTE- ACHILLE COSTIN DUTU VICEPRESEDINTE MARIA, POPESCU VICEPRESEDINTI: CALIN OVIDIU CUTA MARIA VICEPRESEDINTI: COCIS CALIN ORLANDO, CALIN MARIA, CÂRCIOROABA PATRU, SANTA IOAN

80

20/11/2002

S.C.940/

26/03/2002

a. apărarea prin unitate de acţiune, a drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ce decurg din calitatea de salariat şi membru de sindicat în oricare din organizaţiile membre;;b. garantarea şi apărarea democraţiei sindicale, a libertăţii de opinie şi acţiune a tuturor organizaţiilor membre;;c. participarea la mişcarea sindicală internaţională, stabilirea şi dezvoltarea relaţiilor cu organizaţii sindicale naţionale şi internaţionale din industria lemnului.

444 445

FEDERATIA SINDICATELOR LIBERE DIN 23/C/2000 INDUSTRIA LEMNULUI FEDERATIA SINDICATELOR LIBERE DIN 5/C/2003 ÎNVATAMÂNT

36 10

06/12/2000 18/02/2003

SC 10 S.C.444

24/11/2000 26/02/1990 - apără dreptul salariaţilor din învăţământ de a-şi constitui sindicate libere, fără deosebire de naţionalitate, sex, convingeri, apartenenţă politică şi religioasă.

PRESEDINTE-BADICA VASILE VICEPRESEDINTE-ANGHEL DAN VICEPRESEDINTE-MIHAIESCU VASILE SECRETAR-MUSU TOMA Presedinte- Badica Vasile- retribuit - CNP - 1480910400026 Vicepresedinte- Anghel Dan - retribuit - CNP 1580626290759 Vicepresedinte- Culda Virgil neretribuit - CNP - 1590309020059 Secretar- Musu Toma - retribuit CNP - 1470815400191 P di t B di V il t ib it CNP Preşedinte-HANCESCU SIMION SEVEREL - CNP - 1620121212952; Prim-Vicepreşedinte-ŢENŢ IOAN - CNP - 1510225054702; Secretar GeneralPOP LIVIU MARIAN - CNP - 1740510244244; Vicepreşedinţi: 1. AMARIEI ADRIANA VIOLETA -CNP-2570711221133; 2. BECIC MARIA CORNELIA - CNP - 2440813400021; 3. CERNICA CONSTANTIN - CNP - 1460801335003; 4. CHIRIAC-MANOLE GHEORGHE - CNP 1490515040032 5 COJOCARU LUCIA MARIA

446 447 448 449 450 451 452

FEDERATIA SINDICATELOR LIBERE DIN SERVICII PUBLICE FEDERATIA SINDICATELOR LIBERE SI INDEPENDENTE "ENERGETICA" BUCURESTI FEDERATIA SINDICATELOR LIBERE UTB FEDERATIA SINDICATELOR LIBEREA A PENSIONARILOR FEDERATIA SINDICATELOR MINIERE FEDERATIA SINDICATELOR MINIERE DIN BAIA BORSA FEDERATIA SINDICATELOR MINIERE DIN ROMÂNIA

138/C/2002 12/C/1990 13/C/1990 6/C/1990 5/C/1999 11/C/1994 31/C/2007

85 232 325 242 286 73 23

19/12/2002 26/04/1990 22/03/1990 15/11/1990 31/05/1999 07/11/1994 28/06/2007

S.C.391 257/s 130/s 4469 140 73 S.C.1/

21/02/1990 12/05/2000 14/05/1998 06/12/1990 31/05/1999 07/11/1994 04/01/2007 BUCURESTI BRASOV SIBIU GORJ MARAMURES

- apără drepturile, reprezintă şi promovează interesele membrilor săi. Promovarea drepturilor prevazute de legislatia muncii si de contractele colective;de munca precum si de aparare a demnitatii, protectiei sociale reale si intereselor profesionale, culturale si sportive sa participe la imbunatatirea conditiilor de munca, sa participe la realizarea cadrului necesar desfasurarii activitstilor sociale, culturale, sportive

1) Asociatia Sindicatelor Miniere din România este constituita în scopul apararii drepturilor prevazute în legislatia nationala, în pactele, tratatele si conventiile internationale precum si în contractele colective de munca si promovarii intereselor profesionale, economice, sociale, culturale si sportive ale organizatiilor membre si ale membrilor acestora;;2) De a reprezenta interesele sin dicatelor membre în raport cu autoritatile si organismele puterii legislative, executive si judecatoresti, precum si cu institutiile guvernamentale la nivel national si teritorial.;3) De a reprezenta interesele sindicatelor membre în raport cu alte organizatii sindicale nationale sau internationale.;4) De a sprijini moral, material si profesional organizatiile sindicale membre si de a asigura colaborarea permanenta a acestora în spiritul unitatii si solidaritatii sindicale. GORJ GORJ GORJ GORJ îl reprezinta unificarea miscarii sindicale a politistilor, functionarilor publici si personalului contractual din Presedinte- GRUIA Marin Secretar Generalramura Administratie Publica din România, pentru apararea drepturilor, libertatilor si intereselor PARASCHIV Toader Vicepresedinti: DOBREANU profesionale, economico-sociale, culturale, sportive ale membrilor sindicatelor. Danut, ANDREI Marian, STAICU Claudiu-Florin, LOVIN Constantin, TOSCUTA Romulus-Catalin, SBURLAN Eduard-Mihail, RÎCIU Valentin APARAREA SI DEZVOLTAREA DREPTURILOR SI INTERESELOR MEMBRILOR PRECUM SI A CELUILALT PERSONAL CARE A ADERAT LA ACESTA ORGANIZATIE. - Organizarea actiunii unite a sindicatelor componente pentru apararea si promovarea drepturilor membrilor de sindicat prevazute în Contractul Colectiv de Munca, legislatia muncii sau obtinute de salariatii altor ramuri ale economiei nationale, precum si cele provenite din initiativele legislative ale Federatiei;;- Garantarea si apararea democratiei sindicale, a libertatii de opinie si actiune a tuturor sindicatelor componente;;- Apararea drepturilor sindicatelor componente de a actiona împreuna cu conducerea tehnico-economica a unitatilor pentru reglementarea raporturilor de munca;;- Sprijinirea sindicatelor componente în organizarea si desfasurarea actiunilor proprii;;- Stabilirea si dezvoltarea relatiilor internationale ale Federatiei cu organizatii sindicale din alte tari. PRESEDINTE-CÂMPANU CONSTANTIN PRIMVICEPRESEDINTE-LUCACI FERI VICEPRESEDINTI: SMADOI DUMITRU, SERBAN MIRCEA, COROIU IOAN, MINESCU TUDOR

453 454 455 456 457

FEDERATIA SINDICATELOR MINIERE JILT FEDERATIA SINDICATELOR MINIERE JILT FEDERATIA SINDICATELOR MINIERE SALVAMIN FEDERATIA SINDICATELOR MINIERE SECIURI FEDERATIA SINDICATELOR NATIONALE ALE POLITISTILOR SI PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN ROMÂNIA FEDERATIA SINDICATELOR NAVALISTILOR DIN ROMANIA FESINAR FEDERATIA SINDICATELOR RADIOCOMUNICATII

1/C/1997 7/C/1995 6/C/1999 5/C/1996 14/C/2009

127 40 308 75 6

28/02/1997 08/06/1995 04/11/1999 12/04/1996 16/04/2009

27 623 319 75 S.C. 296

28/02/1997 08/06/1995 04/11/1999 12/04/1996 02/03/2009

458 459

8/C/1990 28/C/2000

425 12

05/07/1990 01/03/2000

423 S.C.5

11/07/1990 04/12/1991

CONSTANTA

460 461

FEDERATIA SINDICATELOR RADIOCOMUNICATII FEDERATIA SINDICATELOR RAMURII VAGOANE DIN S.N.C.F.R.

13/C/2006 43/C/2003

11 42

31/05/2006 12/12/2003

4/1991 1571/

04/12/1991 04/06/1990 - apărarea drepturilor prevăzute în legislaţia naţională, în pactele, tratatele şi convenţiile internaşionale PRESEDINTE - DOBRE DUMITRU - CNP la care România este parte, precum şi în contractele colective de muncă, şi promovării intereselor 1480102401045; profesionale, economice, sociale, culturale şi sportive ale membrilor federaţiei. PRIM-VICEPRESEDINTE-BUHAC CONSTANTIN - CNP - 1680520522508; VICEPRESEDINTE-CAZACU IOAN-CNP 1570908334991; VICEPRESEDINTE - POPA VICTOR - CNP- 1590102011129; SECRETAR GENERAL- PETRICA SORIN- CNP 1580328392921; COMISIA DE CENZORI: PASTRAVANU RADU SUVAGAU FLORIN

Nr crt

Denumire

Numar inreg Reg Numar inreg Data inreg National instanta instanta 16/C/2000 9/C/1999 5/C/2007 2/C/2000 44/C/2002 148/PJ/2000 06/06/2000 1 06/09/1999 4 1407 22 06/02/2007 11/02/2000 25/01/2002

pozitie inchisa(da/nu)

Starea actuala

Nr incheiere

Data incheiere

Judet

Asociati/Fondatori

Scop

Consiliu director

Apartenenta federatie

HG utilitate

Data HG utilitate publica

462 463 464 465 466

FEDERATIA SINDICATELOR ROMSAL FEDERATIA SINDICATELOR SOFERILOR DIN ROMANIA FEDERATIA SINDICATELOR TEXTILE-CONFECTII (CONFTEX) FEDERATIA SINDICATELOR TIGARETA FEDERATIA SINDICATELOR TRANSPORTATORILOR FEROVIARI DIN ROMÂNIA

SEN.CIV.50 15/05/1997 422 26/08/1999 S.C.30 52 S.C.51/PJ/ 09/10/2006 11/02/2000 10/12/2001

SALAJ

Mentinerea si dezvoltarea unui organism puternic si eficace al sindicatelor libere,democratice si independente din transporturi. - apara si promoveaza drepturile si interesele membrilor de sindicat, conform clauzelor contractuale. o) Constituirea de Casa de Ajutor Reciproc (C.A.R.) la nivel de FSTFR în conformitate cu legislatia în domeniu cu adoptarea Proiectului de statut ce va urma sa fie anexa la statut. VICEPRESEDINTE: SANDU ION; VICEPRESEDINTE: LICA ION LIDER ZONA NORD: POP ALEXANDRU- STEFAN LIDER ZONA VEST: KESSLER GEORGE; LIDER ZONA SUD : CALIN MARIN; LIDER ZONA EST: CLIVEŢ MIHAI PRESEDINTE - MAXIM RODRIGO GABRIEL CNP - 1671020416022; SECRETAR GENERAL - MARINESCU STEFAN - CNP 1580101400944; Primvicepresedinte-MARICA GHEORGHE -CICERONE GRIGORESCU -este o organizatie cu personalitate juridica, constituita în scopul promovarii si apararii drepturilor si PRESEDINTE CNP 1600803280793 libertatilor sindicatelor si ale membrilor acestora, din structurile sale organizatorice, în conformitate cu PRIM-VICEPRESEDINTE-FLORIAN ANGHEL Legea Sindicatelor, cu legislatia nationala, cu pactele, tratatele si conventiile internationale la care este SECRETAR EXECUTIV-ANCA ANTONOV parte România, cu contractele colective de munca aplicabile". SECRETAR EXECUTIV-SORIN RADA SUSTINE LA TOATE NIVELELE DREPTURILE SI INTERESELE MEMBRILOR SAI de a organiza si sustine un cadru de identificare,coordonare, comunicare ,exprimare si actiune civica eficienta si coerenta în sprijinul intereselor comune si legitime ale tuturor grupurilor sociale organizate non-profit , non-politice si non-guvernamentale din Romania în condiţiile Legii si prevederilor prezentului statut. protejarea, promovarea, sprijinirea, administrarea si reprezentarea la nivel national, a intereselor economice ale membrilor Federatiei. Preşedinte- SERGIU NEDELEA VicepreşedinteLAURENŢIU-ACHIM AVRAM Secretar General MĂDĂLINA-MIHAELA DOROBANŢU Director juridic - TONEL IONESCU

GORJ

467

FEDERATIA SINDICATELOR UNITE TV - 44/C/2000 F.S.U. TV FEDERATIA SINDICATELOR VAMALE FEDERATIA SOCIETATEA CIVILA ROMANEASCA FEDERATIA SOCIETATILOR AGRO-INDUSTRIALE FEDERATIA SOMELIERILOR DIN ROMÂNIA FEDERATIA SPORTIVA COLUMBOFILIA DIN TRANSILVANIA FEDERATIA SUNDICATELORAVIGATORILORDIN ROMANIA-UNIUNEA SINDICALA TERITORIALA GIURGIU FEDERATIA TELECOM-MECANICA FEDERATIA TIMISOARA A SINDICATELOR LIBERE-FILIALA C.N.S. "CARTEL ALFA ". FEDERATIA TIMISOREANA A SINDICATELOR LIBERE / FILIALA CARTEL ALFA FEDERATIA TINERETULUI CAEDONIA FEDERATIA TINERETULUI DEMOCRAT DIN CLUJ FEDERATIA TINERETULUI LIBER PROGRESIST DAMBOVITA FEDERATIA TINERETULUI LIBER TELEORMAN FEDERATIA TRAI VERDE 7/C/1996 18/C/2010

39

10/11/2000

S.C.17/

07/03/1997

468 469

3822 1

17/12/1996 24/02/2010

20 21/01/1997 sent.civ.Nr.2 01/04/2010

VRANCEA ARGES

470 471

8/C/1991 25/C/2008

37PJ 9

18/09/1991 04/06/2008 Încheierea 15/04/2008

SATU MARE

472 473

1/C/1990 20/C/2005

34 01

01/03/1990 04/01/2005

231 01

06/04/1990 06/01/2005

CLUJ GIURGIU

Promovarea si cultivarea selectiei si angajarii la concursuri sportive a porumbeilor; voiajori,apararea intereselor crescatorilor de porumbei.

474 475 476 477 478 479 480

6/C/2000 8/C/1994 7/C/1994 3/C/1994 2/C/1990 12/C/1991 9/C/1990

3602 2 13 523 9 27/P.J. 17

02/08/2000 12/10/1994 18/03/1994 02/02/1994 09/02/1990 04/12/1991 04/04/1990

678 39 81

15/08/2000 27/09/1993 06/02/1995

ALBA TIMIS TIMIS SIBIU CLUJ DAMBOVITA TELEORMAN

-stabilirea si mentinerea unui dialog permanent cu reprezentantii prefecturii si a tuturor organelor cu drepturi fundamentale. Promovarea si apararea demnitatii, drepturilor, intereselor, autnomiei, independentei, si dreptului la opinii a fiecarui sindicat liber afiliat;Garantarea si apararea exercitarea dreptului sindical ,precum si a dreptului ce decurge din Declaratia Universala a Dreptului Omului Respectarea drepturilor omului, reabilitarea in viata pubklica a fostilor detinuti politici; reinfiintarea si restaurarea tuturor obiectivelor culturale si istorice,reconsiderarea; adevarului cultural si istoric,coordonarea miscarilor tineretului. Realizarea unitara de actiuni a tuturor membrilor sai in vederea crearii posibilitatii de participare a acestora la solutionarea problemelor specifice privind viata economica si cultural-sportiva a judetului Dambovita si in toata tara. - ESTE O ORGANIYATIE OBSTEASCA FARA ORIENTARE POLITICA CARE ASIGURA CADRUL ORGANIZATORIC DE COLABORARE INTRE ORGANIZATIILE MEMBRE;- REPREZINTA INTERESELE MEMBRILOR SAI IN FATA FACTORILOR DE DECIZIE, PENTRU ASIGURAREA DREPTURILOR ECONOMICE, SOCIAL-CULTURALE SI DE ALTA NATURA. De a promova, apăra şi susţine proiectele, comportamentele, ideile, cele mai bune tehnici disponibile şi un mod de viaţă care să ducă la dezvoltare durabilă. FACILITAREA DEZVOLTARII PROFESIONALE A STUDENTILOR, MASTERANZILOR, DOCTORANZILOR, SI A PERSONALULUI DIDACTIC DE LA FACULTATILE DE STAT DIN CLUJ-NAPOCA MODIFICARE STATUT Scopul Federatiei VOLUM este de a facilita dialogul si actiunea comuna a tuturor factorilor interesati de miscarea de voluntariat în vederea dezvoltarii sustinute a voluntariatului în România. a) apararea drepturilor prevazute în legislatia nationala, în pactele, tratatele si conventiile internationale la care Rom ânia este parte, precum si în contractele colective de munca, în acordurile privind raporturile de serviciu ale functionarilor publici si promovarii intereselor profesionale, economice, sociale, culturale si sportive ale membrilor de sindicat.;b) unificarii miscarii sindicale din domeniul pazei si ordinii publice;;c) organizarii si sustinerii de actiuni cu caracter profesional, economic, social, cultural si sportiv pentru membrii de sindicat;;d) formarii si perfectionarii educatiei sindicale a membrilor de sindicat;;e)colaborarii/asocierii cu organizatii sindicale din tara si strainatate;;f) sustinerii elaborarii de acte normative sau modificarii legislatiei actuale, referitoare la drepturile si interesele membrilor de sindicat;;g) negocierii si încheierii contractului colectiv si acordurilor privind raporturile de serviciu ale f ti il bli i l i l d DEzv. societatii conteemporane prin formarea pozitiva a tinerilor Pop Alina-Violeta - director executiv Burnar Ioan presedinte Carpov Dan - vicepresedinte Ciorba Lucian, Bulboaca Alexandra - membri State Ion trezorier îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei şi creşterea calităţii serviciilor medicale acordate populaţiei; promovarea şi reprezentarea, în limitele prevăzute de legile în vigoare, la nivel naţional şi internaţional, a intereselor comune ale membrilor săi în relaţiile cu autorităţile publice implicate în această sferă de activitate; realizarea unităţii şi forţei de acţiune a membrilor săi, pentru punerea în valoare şi protejarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime comune asociaţiilor în domeniul specific de activitate. dezvoltarea societăţii civile a romilor, prin reorganizarea reţelelor organizaţiilor nonguvernamentale ale romilor din România, în vederea monitorizării, prevenirii, combaterii tuturor formelor de discriminare faţă de romi, eficientizării parteneriatului, dialogului şi acţiunii sociale cu autorităţile locale/judeţene/centrale/internaţionale, în scopul asigurării, garantării şi respectării drepturilor civile, politice şi sociale ale persoanelor care aparţin comunităţii etnice a romilor, implementării Strategiei Guvernului României de îmbunătăţire a situaţiei romilor. De a milita pentru creşterea responsabilităţi clasei politice româneşti prin moralitate, competenţă şi transparenţă. - de a contribui la progresul economic al întregii comunităţi, oferind tinerilor oportunitatea de a-şi Consiliul Director în perioada 01.01.2010dezvolta calităţile de lideri, spiritul camaraderesc, responsabilitatea socială şi spiritul întreprinzător, 31.12.2010 Preşedinte-Marius Alexa Fost necesare pentru a produce o schimbare în bine. Preşedinte- Rodica Lupu Preşedinte adjunct deţinând şi funcţia de Vicepreşedinte executiv internaţionalism Mihaela-Liliana Stroe Vicepreşedinte executiv pt.creştere şi dezvoltare -Gabriel Comoraşu Vicepreşedinte executiv pt.business- Marius Vetrici Vicepreşedinte executiv training şi resurse umane-Cristian-Daniel Dascălu t lR Mih l Pă a) Să încurajeze legăturile între cluburile sale pentru promovarea intereselor şi continuarea idealurilor S PREŞEDINTE-ANA DONEA pentru care Soroptimist Internaţional activează în întreaga lume;;b) Să coopereze cu alte Uniuni pentru realizarea acestor scopuri;;c) Să fondeze noi cluburi;;d) Să supervizeze respectarea Statutului şi a Actului Constitutiv. Federaţia are scop nelucrativ, organizează simpozioane, congrese sau expoziţii şi tîrguri de noutăţi, să iniţieze participarea la proiecte în domeniul cultural , tehnico ştiinţific , social, economic etc. Susţinerea şi promovarea iniţiativelor asociaţiilor studenţilor la Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei din România . reprezentării, susţinerii şi apărării intereselor membrilor săi în relaţiile cu autorităţile publice, cu sindicatele şi cu alte persoane juridice şi fizice, atât în plan naţional, cât şi internaţional, potrivit prezentului statut şi în acord cu prevederile legale.

1 27 17

22/01/1990 04/12/1991 28/02/1990

481 482

32/C/2011

5 2

20/06/2011 01/09/2004

16/CC 1674

23/06/2011 01/09/2004

SIBIU CLUJ

483 484 485

FEDERATIA UNIVERSITARA MAGHIARA 30/C/2004 DIN CLUJ-NAPOCA - ROMANIA KOLOZSVARI MAGYAR EGYETEMI INTEZET FEDERATIA UNOPA GIURGIU 99/C/2002 FEDERATIA VOLUM 43/C/2010 FEDERATIA VULTURUL NEGRU 29/C/2007

25 24 21

26/04/2002 12/07/2010 28/06/2007

Încheierea S.C.7

29/04/2002 11/10/2010 11/04/2007

GIURGIU

486

FEDERATIA YOUNG MAN'S CHRISTIAN 53/C/2004 ASOCIATIONS DIN ROMANIA YMCA DIN ROMANIA FEDERAŢIA "ALIANŢA PENTRU SĂNĂTATE DIN ROMÂNIA" 12/C/2011

9

08/11/2004

991

08/11/2004

MARAMURES

487

4

08/04/2011

Încheiere

21/02/2011

488

FEDERAŢIA "CONVENŢIA CADRU A ROMILOR"

19/C/2001

24

22/08/2001

Incheierea din

28/08/2001

489 490

FEDERAŢIA "FORUMUL CIVIC PENTRU RESPONSABILITATE POLITICĂ" FEDERAŢIA "JUNIOR CHAMBER INTERNATIONAL ROMÂNIA"

21/C/2011 15/C/2004

10 12

11/08/2011 30/03/2004

incheierea Încheierea

12/07/2011 18/02/2004

BUCURESTI

491

FEDERAŢIA "UNIUNEA SOROPTIMIST INTERNAŢIONAL DIN ROMÂNIA"

22/C/2003

21

28/05/2003

s.c.114

18/04/2000

492 493 494

FEDERAŢIA ACADEMICĂ A OAMENILOR 35/C/2010 DE ŞTIINŢĂ FEDERAŢIA ASOCIAŢIEI STUDENŢILOR 45/C/2007 LA PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI FEDERAŢIA ASOCIAŢIILOR 11/C/2012 COMPANIILOR DE UTILITĂŢI DIN ENERGIE

1 2 4

29/07/2010 10/09/2007 03/05/2012 973 sent.civ. 544/

13/01/2010 30/08/2007 19/03/2012

IASI BRASOV

52761

23.05.2007

Nr crt

Denumire

Numar inreg Reg Numar inreg Data inreg National instanta instanta 32/C/2000 30 16/10/2000

pozitie inchisa(da/nu)

Starea actuala

Nr incheiere

Data incheiere 03/10/2000

Judet

Asociati/Fondatori

Scop

Consiliu director

Apartenenta federatie

HG utilitate

Data HG utilitate publica

495

FEDERAŢIA ASOCIAŢIILOR DE BIBLIOTECARI DIN ROMÂNIA

205/

496 497

FEDERAŢIA ASOCIAŢIILOR DE PROPRIETARI ORADEA FEDERAŢIA ASOCIAŢIILOR DE PROPRIETARI ŞI LOCATARI ARGEŞ FEDERAŢIA ASOCIAŢIILOR DIN GOSPODĂRIA COMUNALĂ (F.A.G.C.)

1/C/2012 34/C/2010

1/26.01.201 26/01/2012 2/06.10.201 06/10/2010

1/FED/2012 20/01/2012

BIHOR ARGES

498

76/C/2002

40

05/03/2002

radiata

S.C.9/

28/01/2002

499 500 501

FEDERAŢIA ASOCIAŢIILOR IMOBILIARE 13/C/2003 DIN ROMÂNIA (F.A.I.R.) FEDERAŢIA ASOCIAŢIILOR 3/C/2008 STUDENŢEŞTI DIN UNIVERSITATEA ORADEA ,,STUDIO PRO'' FEDERAŢIA ASOCIAŢIILOR ŞI 87/C/2006 ORGANIZAŢIILORDIN ROMANIA - FAOR

8 1/N/2008 2

11/02/2003 25/03/2008 02/02/2006

S.C.2/federa 20/01/2033 1/N/2008 dec. Curţii de Apel nr. 77 Încheierea 33 10/03/2008 25/01/2006 BIHOR IASI

- promovează interesele profesionale şi ştiinţifice ale membrilor asociaţiilor afiliate;;- sprijină asociaţiile afiliate în vedereaa ridicării nivelului profesional şi ştiinţific al membrilor acestora, punându-le la dispoziţie, în funcţie de posibilităţi, mijloace materiale şi facilităţi organizatorice;;- promovează dezvoltarea teoretică şi practică a biblioteconomiei şi ştiinţelor informării;;- organizează secţiuni şi comisii în funcţie de programele/proiectele pe care şi le propune;;- organizează forme de perfecţionare pentru toate categoriile de bibliotecari şi alţi specialişti în ştiinţele informării, în condiţiile legii. Colaborează cu alte structuri care organizează programe de perfecţionare pentru bibliotecari şi alţi specialişti din domeniul ştiinţelor informării;;- participă la elaborarea şi perfecţionarea legislaţiei şi a altor reglementări privind domeniul biblioteconomiei şi ştiinţelor afiliate. REPREZENTAREA ŞI APĂRAREA INTERESELOR MEMBRILOR FONDATORI ŞI A MEMBRILOR AFILIAŢI ÎN FAŢA AUTORITĂŢILOR INTERNE, INTERNAŢIONALE ŞI CELE MENŢIONATE ÎN STATUL FEDERAŢIEI DEZVOLTAREA CAPACITATII ORGANIZATIONALE , CONSILIEREA SI REPREZENTAREA ASOCIAŢIILOR MEMBRE , SPRIJINIREA PROTEJAREA , APARAREA DREPTURILOR , INTERESELOR LEGITIME , DEMNITATII PROPRIETARILOR , LOCATARILOR SI MEMBRILOR FAMILIILOR SI URMASILOR LEGALI AI ACESTORA - reprezentarea, apărarea, promovarea şi susţinerea intereselor patronale şi profesionale ale organizaţiilor membre în relaţiile cu autorităţile publice centrale şi cu alţi terţi prin reunirea tuturor organizaţiilor patronale şi profesionale din sectorul gospodăriei comunale într-o federaţie care să dezvolte strategii, să stabilească obiective şi tendinţe, să negocieze roluri şi sfere de interese. - reprezentarea intereselor comunităţii de afaceri imobiliare din România. REPREZENTAREA INTERESELOR COMUNE ALE MEMBRILOR FEDERAŢIEI dezvoltarea activiutaţilor şi programelor de iteres specific comunitar, de interes public dedicate valorilor culturale a societăţii civile, creşterii coeziunii sociale, stimulării cooperării culturale şi parteneriatelor la nivel regional, sprijinirea şi dezvoltarea societăţii cviile, promovarea valorilor umane, europene şi civice,înfiinţarea unor centre culturale , promovarea valorilor umane, sociale şi culturale , sprijinirea proietelor de reabilitatare şi construirede centre culturale - Federaţia are ca scop reprezentarea naţională şi internaţională, îndrumarea, coordonarea, supravegherea şi controlul activităţii caselor de ajutor reciproc asociate.;- În activitatea sa Federaţia aplică principii democratice de organizare şi funcţionare. CULTIVAREA PORUMBEILOR CĂLĂTORI, SELECŢIA ŞI ANGAJAREA ÎN CONCURSURI ATÂT PE TERITORIUL ŢĂRII CÂT ŞI ÎN AFARA LUI, PRECUM ŞI DEZVOLTAREA SPORTULUI COLUBOFIL ÎN JUDEŢELE ARGEŞ, DOLJ, GORJ, OLT, MEHEDINŢI ŞI VÎLCEA ACORDAREA PRIORITĂŢII VALORILOR UMANE ŞI SPIRITUALE

502 503 504 505 506 507 508

FEDERAŢIA CENTRALĂ A CASELOR DE 20/C/2004 AJUTOR RECIPROC DIN ROMÂNIA FEDERAŢIA COLUMBOFILĂ PENTRU PORUMBEI CĂLĂTORI OLTENIA FEDERAŢIA COMUNITĂŢILOR EVREIEŞTI MESIANICE DIN ROMĂNIA FEDERAŢIA COMUNITĂŢILOR EVREIEŞTI MESIANICE DIN ROMÂNIA FEDERAŢIA CONSILIUL NAŢIONAL AL DIZABILITĂŢII DIN ROMÂNIA FEDERAŢIA CRESCĂTORILOR DE OVINE "CINDRELUL" FEDERAŢIA CULTIVATORILOR DE CARTOF DIN ROMÂNIA-FILIALA CARTOFULUI TIMPURIU MÎRŞANI, DOLJ 9/C/1992 48/C/2007 6/C/2010 52/C/2004 17/C/2012 21/C/1995

13

28/05/2004

19/04/2004 08/03/1991 22/05/2007 DOLJ BIHOR BIHOR

36/PJ/1991 25/02/1992 3/N/2007 28/05/2007

1782/111/20 23/03/2010 19 1 15/07/2004 23/07/2012

1/F/2010 Încheierea 43/CC 58

17/03/2010 06/05/2004 12/07/2012 29/05/1995

SIBIU DOLJ

56/PJ/1995 17/04/1995

509 510 511

FEDERAŢIA DE KYOKUSHINKAI 13/C/2011 TRADŢIONAL DIN ROMÂNIA FEDERAŢIA DE MINIFOTBAL DIN 15/C/2011 ROMÂNIA FEDERAŢIA DEMOCRATĂ MONDIALĂ A 37/C/2000 ROMÂNILOR (F.D.M.R.)

3 6 16

02/06/2011 13/05/2011 07/06/2000

10 Încheiere S.C.4

25/03/2011 18/02/2011 01/06/2000

SIBIU

512

FEDERAŢIA DEMOCRATICĂ PENTRU APĂRAREA DREPTURILOR OMULUI ŞI INTEGRARE EUROATLANTICĂ DIN ROMÂNIA

21/C/2004

14

31/05/2004

S.C.11/

03/05/2004

513

FEDERAŢIA DINDICATELOR 25/C/2003 ARTIŞTILOR INTERPREŢI DIN ROMÂNIA - FAIR

22

10/06/2003

S.C.5/F/

07/04/2003

514 515

FEDERAŢIA EUROPEANĂ DE UNIFIGHT 12/C/2003 FEDERAŢIA FILATELICĂ ROMÂNĂ 24/C/1990

7

10/02/2003 30/10/1990

Încheierea 2182

12/11/2002 30/10/1990

516 517

FEDERAŢIA FUNCŢIONARILOR PUBLICI 60/C/2002 DIN AGRICULTURA ROMÂNIEI "AGROTERA" FEDERAŢIA FUNDAŢIILOR 20/C/2010 ORGANIZATOARE DE CURSURI F.O.C.

34 1

20/02/2002 16/06/2010

S.C.nr.2 1C

05/02/2002 26/06/2010 TELEORMAN

- de a promova şi apăra pentru persoanele cu dizabilităţi din România: ;- toate drepturile umane;Preşedinte-Ruba Radu Sergiu (mandat de 2 ani); egalizarea şanselor, potrivit principiului nondiscriminării şi acţiunii pozitive. Vicepreşedinte- Gabriela Scraba Mirela De a promova, sprijini şi reprezenta asociaţiile membre pentru desfăşurarea în condiţii oprime a activităţii acestora ÎN VIRTUTEA DREPTULUI NATURAL AL MEMBRILOR SOCIETÎŢII DE A SE ASOCIA ŞI ORGANIZA PENTRU PROMOVAREA ŞI APĂRAREA INTERSELOR LEGITIME, SĂ APROPRIE, SĂ MOBILIZEZE ŞI SĂ SPRIJINE TOATE FORŢELE CREATOARE ŞI DE PRODUCŢIE ALE CULTIVATORILOR DIN ROMÂNIA ÎN VEDEREA REALIZĂRII UNOR PRODUCŢII MARI ŞI DE CALITATE, COMPETITIVE PE PIAŢA INTERNĂ ŞI INTERNAŢIONALĂ, VALORIFICÂND ÎN CEL MAI ÎNALT GRAD POTENŢIALUL DE CARE DISPUNE ŢARA NOASTRĂ ÎN ACEST DOMENIU Organizarea, administrarea şi coordonarea activităţii disciplinei sportive Karate Kyokushinkai Traditional pe teritoriul României îl constituie organizarea, administrarea şi coordonarea activităţii de minofotbal, pe teritoriul României, la toate nivelurile. - unirea, organizarea şi coordonarea activităţilor organizaţiilor componente, în domeniile culturale-ştiinţifice, sociale şi umanitare în vederea iniţierii şi desfăşurării unor acţiuni comune, în ţară şi străinătate, pentru afirmarea, promovarea şi păstrarea valorilor spirituale dacoromâneşti de pretutindeni, pentru menţinerea şi consolidarea identităţii comunităţilor dacoromâneşti de peste hotare şi integrarea aspiraţiilor etnice ale acestora în ansamblul programelor pentru românitate şi românism. - Respectarea şi dezvoltarea scopurilor şi obiectivelor fiecărei asociaţii în parte, ce compun această federaţie, şi pe cale de consecinţă, dezvoltarea şi diversificarea acestor obiective corespunzător acţiunii de integrare auroatlantică, la care participă întreaga societate civilă, alături de Guvernul României.;- În acest sens, se vor dezvolta patru activităţi de bază şi anume:; - Apărarea Drepturilor Omului în România;; - Integrarea Euroatlantică a României.;- Crearea unei societăţi civile, ca forţă competitivă, pe plan intern şi internaţional, care împreună cu conducerea României, să poată soluţiona importante probleme ce stau în faţa poporului român, ocupându-se, prin activităţile ce le desfăşoară, să diminueze sărăcia din România şi să apere drepturilor omului (a societăţii civile în general şi a păturii defavorizate în special). Vom lupta prin activitatea pe care o desfăşurăm pe plan intern şi internaţional pentru ăt ii ijl a)fapărării drepturilor şi intereselor sindicatelor afiliate precum şi a membrilor acestora la toate nivelele pe plan naţional şi internaţional;;b) protejării şi asigurării respectării drepturilor prevăzute de Legea nr.8/1996 privind dreptul de autor şi a drepturilor conexe;;c) reprezentării organizaţiilor sindicale afiliate în faţa altor organizaţii naţionale şi internaţionale;;d) Federaţia Artiştilor Interpreţi Români - FAIR, este continuatorul activităţii Sindicatului Artiştilor Instrumentişti Români-S A I R , şi moştenitorul de drept al patrimoniului cultural, artistic şi social;;e) apărării libertăţii de acţiune şi de opinie a sindicatelor membre;;f) urmărirea asigurării protecţiei sociale pentru membrii de sindicat;;g) formulării şi susţinerii de proiecte de acte normative sau modificări şi completări ale legislaţiei în vigoare, referitoare la oricare dintre drepturile şi/sau interesele legitime ale oricăruia dintre membrii săi;;h) organizării şi susţinerii ţi i t i i l f i l lt l ti i) ă ii i ti ă ii l - practicarea educaţiei sportive şi a sporturilor: unifight, în toate iformele sale, de icătre sportivi iindiferent de statutul lor (amator sau profesionist). - să reprezinte interesele membrilor federaţiei in faţa organizatiilor filatelice naţionale ale celorlalte PRESEDINTE - MIRCEA STĂNCULESCU, tari afiliate la FIF şi in fata altor organizatii internaţionale;- să dezvolte relatiile de colaborare intre toti VICEPRESEDINTI - LEONARD PASCANU, membrii si să promoveze şi să stimuleze stabhilirea şi dezvoltarea legaturilor filatelice intre DUMITRU DUMITRU, MARTIN TIRON, DAN colectionarii români şi colectionarii din străinătate;- să urmărească progresul şi propagarea filateliei VINTILA, CRISTIAN SCAICEANU MEMBRII romanesti si sa apere interesele ei;- să reprezinte interesele membrilor formatiunilor afiliate fata de DAN ANGHELESCU, IOAN STĂNESCU, Administratia Postala Naţionala , autorităţi şi marele public;- să stimuleze prin toate mijloacele ALEXANDRU BARTOC, STEFAN NICOLAU, aprofundarea studiului specializat al materialului filatelic;- să efectueze in mod unitar indrumarea de SERGIU GABUREAC, MIHAI SEMENOV specialitate a manifestărilor filatelice organizate in tara;- să incurajeze şi să sprijine colectionarii care participa la expozitii naţionale şi internaţionale - garantează şi apără exercitarea dreptului sindical şi libertatea de sprijin a membrilor de sindicat, conform Constituţiei României. Asocierea în scopul organizării de cursuri neconventionale si convenţionale de instruire, iniţiere, calificare, perfecţionare si specializare a tinerilor si adulţilor, in diverse domenii, studii tehnice in diverse domenii, activităţi din domeniul învăţământului, evaluări de competente, organizarea de activităţi cu caracter economic, etc . promovarea si apărarea libertăţii conştiinţei si a drepturilui la libera exprimare ,precum si umanitare. - reprezintă, sustine şi apără interesele membrilor lor în relaţiile cu autorităţile publice, cu sindicatele şi cu alte persoane judirice şi fizice, în raport cu obiectul şi scopul lor de activitate, în plan naţional şi internaţional, portivit Statutului;- promovează şi apără interesele IMM-urilor care îşi desfăşoară activitatea la nivelul jud. Mehedinţi în raporturile acestora cu autoritărităţile publice centrale şi locale, precum şi în relaţiile cu alte organe şi organisme din ţară şi din străinătate;;- impulsionează, prin mijloace specifice, procesul de constituire şi dezvoltare a IMM-urilor care activează la nivelul jud.MH;;promovează cooperarea şi colaborarea cu organizaţiile societăţii civile pentru reprezentarea intereselor IMM-urilor;;- derulează acţiuni/proiecte/ programe pentru dezvoltarea şi consolidarea organizaţiilor patronale şi pentru IMM-uri;; - promovează imaginea şi acţiunile Consiliului Naţional al Î t propune il P i de Mi i normative sau îmbunătăţirea celor Mh i i d proiecte t acte i Mijl ii di R î i l i l l j d existente t ib i l bi a) în domeniile li specifice de ti l PRESEDINTE-CRISTI GODINAC, activitate;g) conlucrează cu orice organisme sau instituţii guvernamentale sau nonguvernamentale la VICEPRESEDINTI: SILVIA TEODORESCU nivel naţional sau internaţional în vederea realizării obiectivelor pentru care a fost înfiinţată. ADRIAN SCORTARU SECRETAR GENERAL SERVICII SOCIALE ÎN FOLOSUL COPIILOR LUMII

518

FEDERAŢIA INTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII - MEHEDINŢI

20/C/2012

1

31/07/2012

1/Federaţii

20/07/2012

MEHEDINTI

519 520 521

FEDERAŢIA JURNALISTILOR SI TIPOGRAFILOR PROFESIONISTI DIN ROMÂNIA FEDERAŢIA KIWANIS ROMANIA FEDERAŢIA KIWANIS ROMÂNIA MODIFICARE STATUT

41/C/2001 49/C/2007 14/C/2012

23

17/08/2001

S.C.12

12/06/2001 BIHOR BIHOR

4/N/2007 27/12/2007 4/15.06.201 15/06/2012

21/12/2007 4/FED/2012 15/06/2012

Nr crt

Denumire

Numar inreg Reg Numar inreg Data inreg National instanta instanta 34 16/10/2003

pozitie inchisa(da/nu)

Starea actuala

Nr incheiere

Data incheiere 07/12/1990

Judet

Asociati/Fondatori

Scop

Consiliu director

Apartenenta federatie

HG utilitate

Data HG utilitate publica

522

FEDERAŢIA LIGA NAŢIONALĂ HABITAT 47/C/2003 PENTRU APĂRAREA DREPTURILOR PROPRIETARILOR/ LOCATARILOR

2299/

523 524

FEDERAŢIA LUCRĂTORILOR DIN 31/C/2011 INDUSTRIA UŞOARĂ "CONFPELTEX" SIBIU FEDERAŢIA METALELOR ŞI PIETRELOR 3794/C/2005 PREŢIOASE ŞI SEMIPREŢIOASE DIAMOND GOLD (FMPPS-DG)

4 4

05/09/2011 03/02/2005

23/cc Încheierea

30/06/2011 19/01/2005

SIBIU

a) ridicarea permanentă a nivelului de conştiinţă cetăţenească a proprietarilor precum şi a locatarilor, astfel încât aceştia să-şi cunoască bine drepturile şi obligaţiile, să se poată manifesta în viaţa socială solidari şi în deplină cunoştinţă a dispoziţiilor legale;b) acordarea de asistenţă şi consultanţă de specialitate economică, contabilă sau juridică, precum şi de administrare şi management a proprietăţii condominiale, precum şi a proprietăţii individuale;c) protecţia proprietarilor - individual sau organizaţi în asociaţii de proprietari - precum şi a chiriaşilor din clădirile cu mai multe locuinţe - individuali sau organizaţi în asociaţii de chiriaşi în faţa autorităţilor centrale şi locale, precum şi în apărarea intereselor lor în calitate de consumatori, pe baza legislaţiei specifice, în relaţiile cu furnizorii sau prestatorii de servicii publice;medierea şi clarificarea intereselor contradictorii ale proprietarilor şi chiriaşilor,;d) il Li ii î f ţ t t f il t l il l t il t l i t Apărareat drepturilorbşi promovarea intereselor profesionale, economicel şi sociale ale tmembrilor - reprezentarea, susţinerea şi apărarea intereselor membrilor asociaţi în relaţiile cu autorităţile publice, cu sindicatele şi cu alte persoane juridice sau fizice pe plan naţional cât şi internaţional potrivit propriului statut şi în acord cu prevederile Legii patronatelor.

PREŞEDINTE-MEREUŢĂ MIHAI; PRIM-VICEPREŞEDINTE-OLARIU PETRU VICEPREŞEDINTE-ZLATAN PAULIN, STAN ION SECRETAR EXECUTIV-COMANICI ION MEMBRII:DUMITRACHE PAUL; MUNTEAN SORIN; GANEA ALEXANDRU, SEGHECI ANDREI, STRAT GEORGE, BARLIANU VICTOR COMISIA DE CENZORI: HOMOCEA DUMITRU, BOSNEGEANU ION, BRATU GABRIELA

525

FEDERAŢIA NAŢIONALĂ "DRUM DE FIER"

45/C/2000

14/BIS

17/11/2000

S.C.3/

27/11/1991

526

FEDERAŢIA NAŢIONALĂ A PERSONALULUI AERONAUTIC DIN ROMÂNIA

9/C/2004

9

20/03/2004

S.C.12/

19/02/2004

527

FEDERAŢIA NAŢIONALĂ A SINDICATELOR DIN APĂ, CANAL ŞI SERVICII (F.N.S.A.C.S.)

11/C/2011

3

31/03/2011

S.C. 5

18/02/2011

528

FEDERAŢIA NAŢIONALĂ A SINDICATELOR DIN ELECTRICITATE "UNIVERS" FEDERAŢIA NAŢIONALĂ A SINDICATELOR DIN ELECTRICITRATE "UNIVERS" FEDERAŢIA NAŢIONALĂ A SINDICATELOR DIN METAL UNIREA "U METAL"

42/C/2000

5

24/01/2000

S.C.2

16/01/2001

529

50/C/2001

4

24/01/2001

S.C.12

08/12/2000

530

61/C/2001

15

31/07/2001

dizolvata

S.C.305

16/02/1990

531

FEDERAŢIA NAŢIONALĂ A 26/C/2001 SINDICATELOR DIN METEOROLOGIE ŞI HIDROLOGIE - "FEDERAŢIA METEO"

7

25/01/2001

Incheierea

15/12/2000

532

FEDERAŢIA NAŢIONALĂ A SINDICATELOR DIN SECTORUL PRODUCŢIEI DE APĂRARE "AVRAM IANCU" FEDERAŢIA NAŢIONALĂ A SINDICATELOR FUNCŢIONARILOR PUBLICI

49/C/2001

19

23/05/2001

Încheierea

07/10/1998

BRASOV

533

53/C/2001

6

25/01/2001

3531

30/03/2000

534

FEDERAŢIA NAŢIONALĂ A 18/C/2004 SINDICATELOR LIBERE DIN INDUSTRIA CAUCIUCULUI FEDERAŢIA NAŢIONALĂ A 13/C/2004 SINDICATELOR SPORTULUI ŞCOLAR ŞI UNIVERSITAR - FNSSSU

8

18/03/2004

S.C.6

06/02/1992

535

10

25/03/2004

S.C.14/FED/ 02/03/2004

536

FEDERAŢIA NAŢIONALĂ DE QIGONG DIN ROMÂNIA

96/C/2002

56

05/04/2002

S.C.6

18/03/2002

537

538

FEDERAŢIA NAŢIONALĂ DRUM DE FIER 9/C/2008 BUCUREŞTI - DIN REGIONALA CFR IAŞI - UNIUNEA SINDICATELOR DIN RAMURA LINII DIN REGIONALA CFR IAŞI - USRL FEDERAŢIA NAŢIONALĂ PATRONALĂ A 7/C/2004 TRANSPORTATORILOR RUTIERI DIN ROMÂNIA

2

17/07/2008

sentinta civilă nr.2363

17/12/2007

IASI

a) Apărarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale membrilor de sindicat;b) Negocierea cu Patronatul şi Compania a Contractelor Colective de Muncă la nivel de grup de unităţi, respectiv unitate;c) Conlucrarea cu toate organizaţiile sindicale şi organismele interne şi internaţionale care militează pentru democraţie, libertate, dreptate, justiţie socială şi progres economic pentru toate categoriile sociale;d) Asigurarea şi respectarea drepturilor fundamentale ale salariaţilor, dreptul la muncă, asistenţa şi protecţie socială şi a celorlalte drepturi prevăzute de Constituţie, Legi, Contracte Colective de Muncă şi Convenţii încheiate între Patronat şi Sindicat.;e) Restabilirea drepturilor legale ale membrilor, în toate cazurile în care se constată ca acestea au fost încălcate prin abuzuri şi acte ilegale.;f) Alte scopuri stabilite prin rezoluţii sau hotărâri ale structurilor FNDF. - a) promovarea şi susţinerea principiilor statului de drept;;b) urmărirea protecţiei sociale a membrilor săi;;c) organizarea unităţii şi forţei de acţiune ale membrilor săi pentru punerea în valoare, promovarea şi apărarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale acestora;;d) reprezentarea şi promovarea intereselor profesionale, sociale, cultural-sportive şi turistice ale membrilor săi;;e) conlucrarea, promovarea şi dezvoltarea relaţiilor de colaborare şi solidaritate cu organizaţii sindicale naţionale şi internaţionale devotate aspiraţiilor democratice, dreptate socială, libertate, pace;;f) garantarea şi apărarea democraţiei sindicale, a libertăţii de opinie şi de acţiune sindicală;;g) participarea la elaborarea şi modificarea proiectelor actelor normative care privesc activitatea sindicală, interesele ei socio-profesionale şi interesele economice ale membrilor sindicatelor;;h) asigurarea respectării d - organizarea unităţiil şi forţei lde acţiune pentru punerea în tvaloare, promovarea şi apărarea t l i ţil d t l l ă ţi ii ( it t ii i ii a) t il f d drepturilor şi intereselor legitime legale ale membrilor de sindicat;;b) - reprezentarea, promovarea şi apărarea intereselor profesionale, economice, cultural-sportive şi turistice ale membrilor săi;;c) garantarea şi apărarea democraţiei sindicale, a libertăţi de opinie şi acţiune ale membrilor săi;;d) participarea la mişcarea sindicală, stabilirea şi dezvoltarea relaţiilor cu organizaţiile sindicale naţionale şi internaţionale care luptă pentru îndeplinirea aspraţiilor democratice de libertate, dreptate socială şi pace;;e) - asigurarea respectării drepturilor fundamentale ale salariaţilor, dreptul la muncă, la protecţie socială (securitatea şi igiena muncii, respectarea drepturilor salariale, a programului de muncă de 8 ore, a repaosului săptămânal, concediului de odihnă etc.), dreptul la asistenţă medicală, la pensii, la t d j i lt f i t ţă i t ţi i lă ă t d C tit ţi d i l ţi î - jreprezentarea şi asiguraread drepturilor şi intereselor membrilor săi în forme democratice lşi legale;;reprezentarea în faţa instanţelor judecătoreşti şi în faţa forurilor legislative a drepturilor şi intereselor membrilor săi;;- informarea membrilor săi;;- colaborarea cu organisme sindicale naţionale sau internaţionale;;- înfiinţarea unei confederaţii sindicale sau afilierea la o confederaţie existentă, în condiţiile legii şi ale prezentului statut. - reprezentarea şi asigurarea drepturilor şi intereselor săi în forme democratice şi legale;;reprezentarea în faţa instanţelor judecătoreşti şi în faţa forurilor legislative a drepturilor şi intereselor membrilor săi;;- informarea membrilor săi;;- colaborarea cu organisme sindicale naţionale sau internaţionale;;- înfiinţarea unei confederaţii sindicale sau afilierea la o confederaţie existentă în condiţiile legii şi ale prezentului statut. a) Promovarea şi apărarea intereselor profesionale, sociale, economice şi culturale ale membrilor de sindicat;;b) Organizarea luptei unite a membrilor de sindicat, pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor constituţionale şi legale ale muncitorilor, intelectualilor şi altor categorii sociale;;c) Promovarea unor relaţii de colaborare şi solidaritate internaţională cu uniuni sau organizaţii de profil. a) organizarea unităţii şi forţei de acţiune a membrilor săi pentru punerea în valoare şi apărarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale acestora;;b) respectarea, promovarea şi apărarea intereselor profesionale, sociale, economice, cultural-sportive şi turistice ale membrilor săi;;c) conlucrarea cu toate organizaţiile şi organismele care luptă pentru îndeplinirea aspiraţiilor de libertate, egalitate şi dreptate socială ale tuturor categoriilor sociale;;d) promovarea relaţiilor de colaborare şi solidaritate internă şi internaţională cu toate organizaţiile sindicale naţionale şi internaţionale devotate aspiraţiilor democratice, dreptate socială, libertate şi pace;;e) participarea Federaţiei direct sau prin intermediul Confederaţiei la care a aderat, la elaborarea şi modificarea actelor normative care privesc: activitatea sindicală, interese socio-profesionale şi economice ale membrilor săi;;f) asigurarea tă ii d t il f d t l l ăi sindicatelor;;b) ă lextindă şi să amplifice t ţi i lă ii a) să realizeze şi să consolideze unitatea de b il acţiune a d t l l să activitatea sindicală a salariaţilor din regiile autonome şi societăţile comerciale;;c) să sprijine şi să reprezinte organizaţiile afiliate în acţiunile lor profesionale şi sociale sau în desfăşurarea propriilor lor programe;;d) să apere interesele economice ale salariaţilor;;e) să protejeze personalul şi patrimoniul din Sectorul Producţiei de Apărare, în conformitate cu prevederile legii. a) respectarea şi exercitarea drepturilor fundamentale ale omului şi libertăţilor sindicale;;b) crearea unei societăţi bazate pe o democraţie participativă;;c) dreptul salariaţilor de a beneficia de salarizare corespunzătoare în raport cu munca depusă;;d) dreptul salariaţilor la protecţie şi securitate sociale;;e) drepturile salariaţilor de a beneficia de un sistem de asigurări sociale, în conformitate cu normele şi convenţiile internaţionale. a) Să asigure din proprie iniţiativă sau la cerere, susţinerea acţiunilor şi apărarea organizaţiilor componente;;b) să respecte statutele proprii ale organizaţiilor membre şi a persoanelor desemnate de acestea - servicii juridice, socio-profesionale, culturale, sportive, de sănătate, de sprijin şi protecţie a şomerilor proveniţi din societăţile comerciale aferente. scopul apărării şi promovării drepturilor, libertăţilor şi demnităţii profesionale în concordanţă cu legile naţionale referitoare la drepturile omului şi libertăţile cetăţeneşti aplicate în domeniu, a creşterii reprezentativităţii sportive în relaţiile cu instituţiile publice şi autoritîţile statului;;- activează în vederea unirii tuturor categoriilor profesionale din sportul şcolar şi universitar, în sindicate libere, profesionale, de ramură, în scopul împlinirii aspiraţiilor sportive, pentru o viaţă decentă şi pentru condiţii de muncă civilizate; să contribuie la realizarea pregătirii sportivilor în concordanţă cu cerinţele sportului de performanţă, în scopul dezvoltării calităţilor moral-volitive (dorinţa de autodepăşire, cinste şi corectitudine) şi a pregătirii teoretice şi practice. - promovarea practicilor Qigong-ului ca fenomen de masă în rândurile populaţiei din România, punându-se accent pe tehnicile Qilin Gong, ce s-au constituit ca o Şcoală Naţională de Qigong, adică "Qigongul benefic sănătăţii şi înţelepciunii, benefic însăţi vieţii", pentru preîntâmpinarea îmbolnăvirilor, pentru o societate sănătoasă, venind în ajutorul vârstei a treia, a persoanelor cu handicap, etc.;;promovarea Qigong-ului ca ştiinţă a vieţii, punând în evidenţă caracterul ştiinţific al acestuia, contribuind pe plan naţional şi internaţional la cercetarea pe baze ştiinţifice a "fenomenului Qigong";;introducerea şi folosirea metodelor oferite de Qigong în vederea recuperării rapide a persoanelor accidentale (ex.sportivi) sau a celr având diverse afecţiuni, practicanţii având la îndemână seturi de exerciţii terapeutice ce pot însoţi cu succes şi potenţa efectele vindecătoare ale tratamentului medical;;ă l b di î d f l i ii t h i il alte ti Qi l di l apărarea drepturilor,ităţil obligaţiilor şil membrilor săi,conclucrarea cu Qi organizaţii sindicate,asigurarea şi respectarea drepturilor fundamentale ale salariaţilor, dreptul la muncă , asistenţă socială, ş.a., restabilirea drepturilor legale ale membrilor săi , în cazul în care acestea au fost încălcate, alte scopuri stabilite prin rezoluţii sau hotărîri ale USRL Iaşi - promovarea şi apărarea intereselor economice, de producţie, comercializare, financiare, juridice, etc.ale întreprinderilor private membre ăn raporturile acestora cu organele puterii şi ale administraţiei de stat, precum şi în relaţiile cu alte organe şi organisme din ţară şi din străinătate.

Colegiu Director: 1.Preşedinte: Vasilescu Constantin 2.Preşedinte executiv: Pacioianu Mihail 3.Secretar General: Petre Simion 4.Prim Vicepreşedinte: Farmazon Marius 5.Prim Vicepreşedinte:Dominte Romeo 6.Prim Vicepreşedinte:Berdilă Laurenţiu 7.Prim Vicepreşedinte:Buică Elisabeta 8.Vicepreşedinte: Nastas Sergiu 9.Vicepreşedinte: Staicovici Teodora 10.VicepreşedinteMaruntis Nicolae 11 Vi di t St i V il Bi ti PREŞEDINTE: FLOREA DOBRESCU; E VICEPREŞEDINŢI: IOAN MARFICI; MEMBRII: MARIANA CONSTANTINESCU, PETRUŞ BARBU, ION CIOFU SORIN VOINA, GHEORGHE DOBRICĂ, CRISTIAN CHIŢIMUŞ, LIVIU LAZĂR.

PREŞEDINTE- LIVIU APOSTOIU

Preşedinte-URDEA ALEXANDRU; Preşedinte executiv-SĂRARU ION LIVIU; Vicepreşedinţi: BRAD GHEORGHE, STOIAN VIOREL, DORNEANU DAN Secretar executiv-CIOABĂ LUCIANA; Membrii: POPA FLORINELA; MITEA EUGEN.

PREŞEDINTE EXECUTIV-SAI VICTOR VICEPREŞEDINTE-CĂLIN GHEORGHE VICEPREŞEDINTE-BUZAN FLORIN

7

18/03/2004

S.C.7/FED/ 23/06/2003

Nr crt

Denumire

Numar inreg Reg Numar inreg Data inreg National instanta instanta 2 05/11/2009

pozitie inchisa(da/nu)

Starea actuala

Nr incheiere

Data incheiere 05/11/2009 SIBIU

Judet

Asociati/Fondatori

Scop

Consiliu director

Apartenenta federatie

HG utilitate

Data HG utilitate publica

539

540 541 542 543

FEDERAŢIA NAŢIONALĂ SINDICALĂ A 35/C/2009 ANGAJAŢILOR DIN ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI DIN ROMÂNIA FEDERAŢIA ORGANIZAŢIILOR DE 35/C/2001 KARATE DO SHOTOKAN FEDERAŢIA ORGANIZAŢIILOR DE TINERET DIN COMUNELE DOLJENE FEDERAŢIA ORGANIZAŢIILOR FAMILIALE DIN TRANSILVANIA 11/C/1990 1/C/2010

1037

44

18/12/2001

S.C.31 362 798 S.C.16

27/11/2001 17/09/1990 04/02/2009 22/08/2002 DOLJ MURES

362/PJ/1990 14/09/1990 1 69 05/02/2010 02/09/2002

FEDERAŢIA ORGANIZAŢIILOR PENTRU 116/C/2002 PROMOVAREA VALORILOR EUROPENE F.O.P.V.E. FEDERAŢIA PATRONALĂ 19/C/2003 "MECANIZATORUL" FEDERAŢIA PATRONALĂ "AGRO SERV" FEDERAŢIA PATRONALĂ A 32/C/2005 ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII REGIUNEA BUCUREŞTI - ILFOV

544 545

18 23

08/04/2003 26/09/2005

S.C.1826/ Încheiere

02/07/1990 07/09/2005

546

547

548

FEDERAŢIA PATRONALĂ A SOCIETĂŢILOR COMERCIALE DE ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE DIN ROMÂNIA ROMIF FEDERAŢIA PATRONALĂ DIN INDUSTRIA MATERIALELOR DE CONSTRUCŢII DIN ROMÂNIA "PATROMAT" FEDERAŢIA PATRONALĂ RECOMAT

123/C/2002

75

25/09/2002

Hot.Civ.nr.3/ 03/12/1993

de a reprezenta, promova şi apăra drepturile membrilor pe plan profesional, economic, social şi cultural cu respectarea legislaţiei în viguare şi statutul A.S._RO;;de a negocia şi încheia contracte/acorduri colective de muncă la nivel de ramură. grup de unităţi sau la nivel de unitate, la solicitarea membrilor;;alte obiective stabilite conform hotârârilor Biroului Operativ al federaţiei. promovarea, organizarea, dezvoltarea şi coordonarea stilului de KARATE - DO SHOTOKAN pentru membrii săi, precum şi afilierea la "THE WORLD SHOTOKAN KARATE DO - FEDERATION", cu sediul în 3-10-2 KASUMI NARASHINO-SHI, CHIBA 275-0022 JAPAN UNIREA TUTUROR EFORTURILOR TINERILOR DIN MEDIUL RURAL ÎN VEDEREA DESFĂŞURĂRII ÎN BUNE CONDIŢII A ACTIVITĂŢILOR DE TINERET ADAPTATE LA SPECIFICUL ŞI POSIBILITĂŢILE EXISTENTE ÎN MEDIUL RURAL Scopurile federaţiei sunt:; -crearea forumului organizaţiilor care au scopul de a păstra şi sprijini nucleul familei; -a reprezenta interesele famiilor; -promovarea valorilor reprezentate de familii şi familii mari promovarea pe plan intern şi internaţional a valorilor naţionale şi europene ştiinţifice, culturale, artistice, educative, sportive, civice, susţinerea procesului de integrare în Uniunea Europeană şi în comunitatea internaţională, dezvoltarea parteneriatelor în activităţile de învăţământ, cercetare, management, cultură, artă, educaţie, protecţia persoanelor aflate în dificultate ş.a. - - desfăşurarea activităţilor de servicii profesionale, tehnice şi economice, de interes comun ale organizaţiilor patronale asociate;;- desfăşurarea unor activităţi economice profitabile şi care se pot realiza mai eficient prin intermediul federaţiei a) reprezentarea, susţinerea, apărarea şi promovarea intereselor membrilor săi în relaţiile cu autorităţile publice cu sindicatele şi cu alte persoane juridice şi fizice, în raport cu obiectul şi scopul lor de activitate, atât în plan naţional cât şi internaţional;;b) impulsionarea prin mijloace specifice , a procesului de constituire şi dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii private;;c) promovarea cooperării şi colaborării cu structuri profesionale şi patronale similare din ţară şi străinătate şi reprezentarea intereselor membrilor săi în organismele profesionale şi patronale naţionale şi internaţionale precum şi în organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale care-şi desfăşoară activitatea în domenii de interes pentru membrii;;d) asigurarea îndeplinirii funcţiei de structura teritorială regională a Consiliului Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR), prin afilierea sa la CNIPMMR;;e) li i l i d se ţi il l - activităţile bi interes comun al organizaţiilor patronale asociate, careă ii pot realiza mai eficient prin de ti l CNIPMMRl i l PREŞEDINTE- VASILE BERBECI intermediul federaţiei, în interesul desfăşurării unor activităţi coordonate, eficiente, la nivel naţional. VICEPREŞEDINTE-BARBU ADRIAN - reprezintă, susţine şi apără interesele economice, tehnice, sociale şi juridice de grup ale membrilor săi, în relaţiile cu autorităţile publice, cu sindicatele şi cu alte persoane juridice şi fizice, în raport cu obiectul şi scopul său de activitate, potrivit propriului statut şi în acord cu prevederile Legii Patronatelor nr.356/2001 şi a celorlalte legi aplicabile. - reprezentarea, susţinerea şi apărarea, în armonie cu exigenţele protecţiei mediului, a intereselor profesionale, patronale, tehnice, economice şi juridice ale asociaţilor ei, agenţi economici din subramura circulaţiei mărfurilor şi a reciclării deşeurilor şi materialelor refolosibile, în relaţiile cu autorităţile publice, cu sindicatele şi cu alte persoane juridice şi fizice, atât în plan naţional cât şi internaţional. creşterea şi îmbunătăţirea gradului de reprezentare socială a Patronatului în relaţiile cu partenerii de dialog social , participareaactivă la dezvoltarea socio economică regională , ameliorarea gradului de integrare internă şi inbternaţioală a economiei regioale , implicarea directă în problematica socială - de a reprezenta membrii în relaţiile cu autorităţile statului, precum şi de a asigura o largă colaborare atât între membrii săi, cât şi cu alte organisme interne şi internaţionale în vederea îmbunătăţirii sistemului medical românesc, în general, şi a actului medical, în special. reprezentarea, identificarea şi promovarea, susţinerea şi apărarea sistematică şi unitară a intereselor economice, profesionale, tehnice şi juridice ale membrilor organizaţiei privind problemele specifice de protecţie a mediului industrial şi urban, precum şi cele de poluare industrială, în relaţiile cu autorităţile publice, cu sindicatele, cu alte persoane juridice şi fizice, atât în plan naţional cât şi internaţional, în raport cu obiectul şi scopul lor de activitate, în acord cu prevederile legilor statului şi actelor normative în vigoare. identificarea, promovarea, susţinerea şi apărarea într-un mod sistematic şi unitar a intereselor comune economice, tehnice, juridice şi sociale ale membrilor săi care îşi desfăşoară activitatea în domeniul industriilor creative. apărarea intereselor membrilor în relaţiile cu organele administraţiei locale, promovarea princiilor de independenţă şi solidaritate, acordarea d asistenţă întreprinderilor mici şi mijlocii din zonă, organizarea de manifstări tehnico ştiinţifice, conferinţe, seminarii, etc. , participarea pe plan local la dialogul social şi punerea în valoarea a cunoştinţelor, facilitarea accesului membrilor la dicerse programe de asistenţă financiară sau de altă natură, copmbaterea tendinţelor de monopol sau concurenţă neloială REPREZENTAREA SISTEMATICĂ ŞI UNITARĂ A INTERESELOR SPECIFICE EXERCITĂRII ÎN MOD PATRONAL A ACTIVITĂŢILOR MEDICALE ŞI A ACTIVITĂŢILOR CONEXE PAMERO. -reprezentare, promovare, susţinere şi apărarea intereselor în relaţiile cu autorităţile publice, sindicatele şi alte persoane juridice din ţară şi străinătate.;- realizarea unui schimb de informaţii între membrii săi şi stabilirea în baza acestora a obiectivelor de soluţionat.;- promovarea de iniţiative legislative privind dezvoltarea, protejarea şi susţinerea în domeniul de reprezentare a Federaţiei Patronatului.;reprezentare şi apărare a industriaşilor în dialogul social tripartit - guvern- sindicate - patronat, fără afectarea independenţei acestora.;- instanţă morală şi de onoare privind activitatea industriaşilo.;formarea, perfecţionarea şi asigurarea de consultanţă de specialitate membrilor săi. Promovarea relaţiilor de colaborare şi solidaritate internaţională cu sindicatele devotate aspiraţiilor de justiţie socială ,libertate şi pace . - a) organizarea unitatii si fortei de actiune a Membrilor Federatiei, pentru punerea în valoare si apararea drepturilor, libertatilor si intereselor legitime a membrilor de sindicat;;b) respectarea, promovarea si apararea intereselor profesionale, sociale, economice, cultural sportive si turistice ale membrilor sai si asigurarea egalitatii în drepturi a acestora;;c) Negocierea Contractului Colectiv de Munca la nivel de ramura si sprijinirea sindicatelor în negocierea contractelor la nivel de unitate;;d) Eliminarea discriminarii fortei de munca si asigurarea egalitatii de tratament a membrilor de sindicat;;e) Conlucrarea cu toate organizatiile si organismele de lupta pentru îndeplinirea aspiratiilor de libertate, egalitate si dreptate sociala a tuturor categoriilor sociale;;f) Participarea federatiei la elaborarea si modificarea actelor normative care privesc activitatea sindicala, interesele socio-profesionale si i l b il d i di t ) A i t ii d t il f d t l l l i AJUTORUL SOCIAL AL PERSOANELOR AFLATE ÎN NEVOI, INTEGRAREA ŞI SOCIALIZAREA til ACESTOR PERSOANE (COPII, TINERI, ADULŢI), INDIFERENT DE ETNIE, RELIGIE SAU SEX ŞI ÎN SPECIAL SENSIBILIZAREA SOCIETĂŢII ŞI A OPINIEI PUBLICE CU PRIVIRE LA SITUAŢIA ACESTOR PERSOANE. FEDERAŢIA URMĂREŞTE ÎN MOD EXCLUSIV ŞI NEMIJLOCIT UN SCOP CARITABIL. Conform Statutului 356 10.07.2001

75/C/2002

39

28/02/2002

S.C.6/

20/04/1992

94/C/2002

54

02/04/2002

S.C.nr.5

14/04/1992

549 550 551

FEDERAŢIA PATRONALĂ REGIONALĂ MOLDOVA FEDERAŢIA PATRONALĂ SANITARĂ FORTMED

88/C/2006 58/C/2003

3 28 28

04/04/2006 23/09/2003 28/12/2005

3

04/04/2006

IASI

S.C.6/FED/ 16/06/2003 sent.civ. 49 07/11/2005 FED

3526/2000

FEDERAŢIA PATRONATELOR DE MEDIU 3799/C/2005 DIN ROMÂNIA

552 553

FEDERAŢIA PATRONATELOR DIN INDUSTRIILE CREATIVE (FEPIC) FEDERAŢIA PATRONATELOR MICI ŞI MIJLOCII DIN JUDEŢUL IAŞI

30/C/2011 86/C/2006

1 1

12/10/2011 06/01/2006

1619/2011 Incheiere

12/08/2011 12/12/2005

IASI IASI

554 555

FEDERAŢIA PATRONATULUI MEDICAL 41/C/2000 DIN ROMÂNIA - PAMERO FEDERAŢIA PATRONLĂ A 3795/C/2005 ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII FEPIMM

34 11

01/11/2000 14/04/2005

Încheierea

26/10/2000

S.C.15/FED/ 18/03/2005

556 557

FEDERAŢIA PELCONTEX FRĂŢIA FEDERAŢIA PELTRICONTEX - FRATIA

85/C/2006 9/C/2007

3 7

11/04/2006 15/03/2007

343 19

05/03/2007 13/11/2006

SIBIU

558

FEDERAŢIA PENTRU SPRIJINIREA COPIILOR, BĂTRÂNILOR ŞI PERSOANELOR AFLATE ÎN NEVOI FEDERAŢIA PHONIX FEDERAŢIA PHONIX ORADEA FEDERAŢIA PRO ASISTENŢĂ SOCIALĂ FEDERAŢIA PRODUCĂTORILOR PRIVAŢI DIN SECTOARELE AGRICOLE, FORESTIER ŞI INDUSTRIA LEMNULUI-"FPPAFIL" FEDERAŢIA PROFESIONALĂ "SĂNĂTATEA PUBLICĂ ÎN TRANSPORTURI"

6/C/2009

1

12/05/2009

6/CC

15/05/2009

SIBIU

559 560 561 562

89/C/2006 81/C/2006 21/C/2008 34/C/2000

1/N/2006 1/N/2006 35

18/09/2006 18/09/2006 28/10/2008 27/11/2000

44 Încheierea

28/10/2008 21/11/2000

BIHOR BIHOR TIMIS

563

38/C/2003

35

14/11/2003

S.C./

14/05/2002

564 565

566

FEDERAŢIA PROFESIONALĂ ROMÂNĂ 97/C/2002 A ONG-URILOR ÎN ASISTENŢA SOCIALĂ - FEDERAŢIA PROFAS FEDERAŢIA REGIONALĂ A 31/C/2009 PATRONATELOR ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII DIN REGIUNEA NORD-EST FEDERAŢIA ROMÂNĂ A STUDENŢILOR 17/C/2003 LA ŞTIINŢE POLITICE

57 3

08/04/2002 10/12/2009

Încheierea 1466

17/12/2001 30/09/2009 IASI

16

26/03/2003

Încheierea

13/02/2003

a) susţinerea şi promovarea drepturilor şi intereselor Federaţiei şi membrilor acesteia, faţă de organele centrale şi locale ale puterii de stat şi administraţiei, faţă de patronat, a căror rezolvare nu este posibilă pe plan local;;b) militează pentru recunoaşterea titulaturii noastre, a drepturilor profesionale, salariale sau de altă natură echivalente cu cele ale Ministerului Sănătăţii şi Familiei, a cărui legislaţie o aplicăm în reţeaua proprie. - de a sprijini respectarea drepturilor omului în România, prin impunerea de standarde vizând îmbunatatirea calitatii îngrjirii acordate persoanelor vulnerabile (copii, copii separaţi de familie, copii aflati în situatii de risc sau în dificultate, bolnavi, persoane cu nevoi speciale, vârstnici s.a.) Reprezentarea , susţinerea , apărarea şi promovarea intereselor membrilor săi în relaţiile cu autorităţile publice , cu sindicatele şi cu alte persoane juridice şi fizice ;Elaborarea de strategii patronale privind evoluţia economiei , promovarea imaginii şi strategiei CNIPMMR la nivel regional ;Realizarea obiectivelor CNIPMMR etc. 1) Dezvoltarea şi promovarea ştiinţei politice şi a şcolii româneşti de ştiinţe politice.;2) Încurajarea cercetării multidisciplinare a problematicii sociale şi stimularea colaborării specialiştilor din domeniul ştiinţelor sociale.;3) Dezvoltarea comunicării şi colaborării între studenţi, absolvenţi şi comunitatea profesională din ştiinţele politice.;4) Promovarea competenţei, a responsabilităţii, a ataşamentului faţă de valorile democraţiei şi ale societăţii deschise.

Nr crt

Denumire

Numar inreg Reg Numar inreg Data inreg National instanta instanta 74/C/2002 4/C/2012 38 2 28/02/2002 19/01/2012

pozitie inchisa(da/nu)

Starea actuala

Nr incheiere

Data incheiere 18/02/2002 01/09/2011

Judet

Asociati/Fondatori

Scop

Consiliu director

Apartenenta federatie

HG utilitate

Data HG utilitate publica

567 568

FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE ALPINISM ŞI ESCALADĂ FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE ARC TRADIŢIONAL ŞI FIELD

S.C.22/ s.c.10 Fed

- organizează, conduce, controlează şi dezvoltă activitatea de alpinism din România. a) De a promova şi dezvolta tirul cu arcul pe cuprinsul întregii ţări şi de a sprijini toate variantele ale acestuia sau a evenimentelor organizate în acest scop.;b) De a organiza competiţii de tir cu arcul pentru toate categoriile (divizii cunoscute: arc tradiţional, field, 3D, ski-arc, tir cu arcul călare, kyudo, compound şi arc olimpic.;c) De a întocmiprograme pentru a face cunoscute toate ramurile acestui sport.;d) De a dezvolta şi promova competiţii între asociaţii private, zonale, regionale sau naţionale.;e) De a întocmi regulile ce vor guverna competiţiile naţionale.;f) De a pregăti organizarea competiţiilor naţionale sau a altor evenimente naţionale şi internaţionale ocazionale.;g) De a adopta un set de reguli şi standarde ce va face diferenţa dintre practicanţii de tir cu arcul amatori şi cei profesionişti. - de valorificare a aptitudinilor individului într-un sistem organizat de selecţie, pregătire şi competiţie pentru ameliorarea rezultatelor sportive, realizarea de recorduri şi obţinerea victoriei; acela de a aduna practicanţii de arte marţiale (pentru stilurile componente) din întreaga ţară şi de a dezvolta un spirit de prietenie şi ajutor reciproc între toate organizaţiile sportive. - organizarea şi controlul oricărui mod de practicare a baseballului şi softballului pe teritoriul României, la toate nivelurile şi prin toate mijloacele pe care le apreciază necesare. organizarea şi promovarea ramurii de sport BRIDGE pe plan naţional şi local, precum şi afirmarea acesteia în plan internaţional. organizarea şi controlul şi controlul practicării ciclismului în România, extinderea ciclismului pe întreg teritoriul României, precum şi aplicarea unui sistem organizat de selecţie, pregătire şi participare la competiţii, în vederea dezvoltării activităţii de performanţă şi obţinerea unor rezultate de prestigiu, pe plan naţional şi internaţional. / organizarea şi controlul practicării culturismului şi fitness-ului, popularizarea şi promovarea unor obiective privind extinderea practicării culturismului şi fitness-ului, aplicarea unui sistem organizat de selecţie, pregătire şi competiţii, în vederea dezvoltării activităţii de performanţă şi obţinerea unor rezultate de prestigiu pe plan intern şi internaţional. - organizarea, administrarea si coordonarea activitatii fotbalistice pe teritoriul României, la toate nivelurile.;Scopul FRF îl constituie organizarea, administrarea, coordonarea si controlul activitatii fotbalistice pe teritoriul României, la toate nivelurile.;Scopul FRF îl constituie dezvoltarea constantă a practicării jocului de fotbal şi promovarea, coordonarea şi controlul acestuia pe teritoriul FRF, în conformitate cu spiritul de fair-play, precum şi cu valorile educaţionale, culturale şi umanitare ale acestuia, în special prin intermediul programelor pentru juniori şi de dezvoltare.

569

FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE ARTE MARŢIALE DE CONTACT (F.R.A.M.C.)

83/C/2002

45

12/03/2002

S.C.2/

19/02/2002

Presedinte-BOLDEA MIRCEA Membru Comisie cenzori: PAU SIMONA Preşedinte - Bilearcă Dorel Vicepreşedinte - Ciprian Sora Vicepreşedinte - Gîrbea Ion Vicepreşedinte Marina Grama Preşedinte de Onoare Moldoveanu Andrei Daniel

570 571 572

FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE BASEBALL ŞI 72/C/2002 SOFTBALL FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE BRIDGE 15/C/2002 FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE CICLISM 18/C/2002

36 5 8

27/02/2002 10/01/2002 11/01/2002

Încheierea S.C.32 Încheierea

05/02/2002 21/12/2001 17/12/2001

573

FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE CULTURISM ŞI 77/C/2002 FITNESS FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE FOTBAL - FRF 158/C/2002

41

06/03/2002

Încheierea

26/02/2002

574

60

08/05/2002

Încheierea

22/01/2002

Membrii: Dinu Cornel, Becali Ioan, Tulpan, Mandoca Ioan, Robe Daniel, Costaş Paul, Teban Dan, Adalbert Kassai, Vasile Filimon, Ion Cracinescu Comisie de Recurs Federal: Ghiciu Pascu, Pasca Camenita Victor, Bucur Gheorghe, Dragomir Iulian, Brânzan Constantin Cenzor: RUSU Corneliu

575

FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE GO

90/C/2002

50

25/03/2002

S.C.nr.5

28/02/2002

576 577 578

FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE HALTERE FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE HOCHEI PE GHEAŢĂ FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE KARATE TRADIŢIONAL

14/C/2002 51/C/2002 93/C/2002

4 31 53

10/01/2002 05/02/2002 26/03/2002

Încheierea S.C.14/F Încheierea din Încheierea

21/12/2001 31/01/2002 05/03/2002

579

FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE MOTOCICLISM 42/C/2002

20

23/01/2002

08/01/2002

580 581

FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE OINĂ FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE RADIOAMATORISM FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE SCRABBLE

86/C/2002 4/C/2002

48 11

18/03/2002 11/01/2002

S.C.NR.3 37/F/

14/02/2002 27/12/2001

582 583

120/C/2002

73 32

12/09/2002 06/10/2000

Încheierea Încheiere

20/08/2002 30/10/2000

FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE TAEKWONDO 22/C/2000 W.T.F.

584

FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE TENIS

50/C/2002

30

04/02/2002

S.C.10

28/01/2002

585

FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE TIR CU ARCUL 45/C/2002

23

25/01/2002

Încheierea

15/01/2002

586 587

FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE UNIFIGHT FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE VOLEI

15/C/2001 9/C/2002

39 16

29/11/2001 21/01/2002

48/PJ/ S.C. 3/F

22/10/2001 14/01/2002

1. Să promoveze, organizeze, conducă, controleze şi dezvolte activitatea în domeniul Go-ului în România, fără discriminări politice, rasiale sau religioase;;2. să stabilească reglementările pentru atingerea acestui scop, să acţioneze în vederea aplicării acestora şi să se implice în tot ceea ce priveşte această disciplină sportivă;;3. să grupeze prin afiliere toate cluburile şi asociaţiilejudeţene constituite pe teritoriul României, în care este practicat Go-ul, să activeze pentru crearea unor asemenea secţii, să încurajeze şi să susţină eforturile lor, să acţioneze pentru crearea unor asemenea secţii, să încurajeze şi să susţină eforturile lor, să coordoneze activitatea acestora;;4. să asigure reprezentarea Go-ului din România în organismele internaţionale (Federaţia Internaţională de Go- IGF, Federaţia Europeană de Go- EGF etc.), să colaboreze cu alte organizaţii şi organisme sportive i t ţi ă iji ăti i ti i il â iî tiţiil i t ţi l dezvoltarea l, organizarea, controlul disciplinei haltere întiRomânia, aplicarea unui sistem organizat de selecţie, pregătire şi participare în competiţii în vederea susţinerii activităţii de performanţă şi obţinerea unor rezultate de prestigiu în plan intern şi internaţional. - organizarea şi controlul oricărui mod de practicare a hocheiului pe gheaţă pe teritoriul României, la toate nivelurile şi prin toate mijloacele pe care le apreciază necesare, în concordanţă cu strategia generală de organizare a activităţii de educaţie fizică şi sport din România. - organizarea şi controlul practicării karate-ului tradiţional în România, extinderea karate-ului tradiţional pe întreg teritoriul României precum şi aplicarea unui sistem organizat de selecţie, pregătire şi participare în competiţii, în vederea dezvoltării activităţii de performanţă şi obţinerea unor rezultate de prestigiu pe plan naţional şi internaţional. - încurajează desfăşurarea activităţii motocicliste sub toate aspectele, acordând sprijin oricăror proiecte sau iniţiative care ar putea contribui la dezvoltarea structurilor motocicliste din ţară, în condiţiile Legii;;apără interesele membrilor săi, acţionând pentru creşterea colaborării şi prieteniei dintre aceştia şi alte organisme interesate în dezvoltarea motociclismului;;- încurajează dezvoltarea sportului cu motor în toate disciplinele sale;;- controlează, prin intermediul organismelor sale, aplicarea normelor normelor, a regulamentelor şi a codurilor sportive pe teritoriul României;;- acordă licenţa de organizare pe teritoriul României a tuturor manifestaţiilor motocicliste, atât cu caracter sportiv, cât şi cu caracter turistic sportiv. Responsabilităţile de natură civilă sau penală revin în întregime organizatorului.;- reprezintă interesele motociclismului şi ale motocicliştilor şi intervine pentru ameliorarea reglementărilor existente privind it t ti ă t î j ăt i t i li t ti i it t bţi d - organitarea şi promovarea spiritului naţional, oina, lpe plan local, naţionalt şi popularizarea acestuia pe plan internaţional, prin îndeplinirea obiectivelor şi atribuţiilor sale. principal organizarea şi controlul practicării radioamatorismului în România, extinderea radioamatorismului pe întreg teritoriul ţării, precum şi aplicarea unui sistem organizat de selecţie, pregătire şi participare în competiţii, în vederea dezvoltării activităţii de performanţă şi obţinerea unor rezultate de prestigiu pe plan naţional şi internaţional. - promovarea, organizarea, sprijinirea, coordonarea şi controlul activităţii de scrabble în România, sub toate formele sale. - Să organizeze, să conducă, să controleze şi să dezvolte activitatea în domeniul Taekwondo WTF, să stabilească reglementările pentru atingerea acestui scop, să acţioneze în vederea aplicării prevederilor acestora şi să se consacre în tot ceea ce priveşte aceste activităţi sportive;;- Coordonează la nivel naţional activitatea unităţilor sportive, centre de întreţinere, cluburi, ligi, asociaţii pe specific de Taekwondo WTF, organizează sistemul competiţional naţional, selecţionează şi pregăteşte loturile sportive , pregăteşte şi specializează antrenorii cu ajutorul M.T.S., precum şi instructorii, îndeplineşte în domeniul Taekwondo WTF rolul de reprezentare a statului român;;- Organizarea competiţiilor sportive internaţionale programate în ţara noastră, prevăzute în calendarele sportive ale WTF şi ETU şi ale altor organisme internaţionale;;- Întreţinerea şi dezvoltarea relaţiilor de colaborare cu federaţiile similare din f il i ţi l nală baza acestui joci spre folosinţa ătăţi i lit t ă d î b populaţiei în i ii i - lt ţă i FRT este să dezvolte ipetscară naţio-d Scopul DIRECTOR GENERAL: DUMITRU HARADAU interesul educaţiei tineretului şi mişcării sportive. REPREZENTANT CLUB BTT : ION TUPA REPREZENTANT CLUB SPORTIV STUDENŢESC: LIVIU VASILESCU JURIST: NICU SCOREI REPREZENTANT TENIS CLUB OLIMP CRAIOVA: ILIE COJAN REPREZENTANT AS TENIS CLUB 2000: ION DEDU - este organ naţional de specialitate, apolitic, nedeterminând nici o discriminare cu caracter politic, religios, etnic, de sex sau profesie, având ca scop principal, organizarea, îndrumarea şi controlul activităţii de tir cu arcul pe plan local naţional vizând direcţionarea şi afirmarea acestuia pe plan internaţional. practicarea educaţiei sportive şi a sporturilor: unifight, în toate formele sale, de către sportivi indiferent de statutul lor (amator sau profesionist). a) dezvoltarea şi promovarea practicării jocului de volei pe teritoriul României, sub toate formele sale şi SECRETAR GENERAL- VIOREL MANOLE fără nici un fel de discriminare pe motive politice, religioase, rasiale, de naţionalitate, sex sau vârstă;;b) formarea, perfecţionarea continuă şi ridicarea nivelului de calificare şi/sau clasificare a sportivilor şi specialiştilor din domeniu (antrenori, preparatori, instructori, manageri, personal medical, metodologic, arbitri, observatori, alţi tehnicieni); ;c) atragerea şi implicarea cercetării ştiinţifice şi a medicinei sportive în procesul de selecţie şi pregătire a jucătorilor şi echipelor de volei, inclusiv a reprezentativelor naţionale;;d) susţinerea intereselor voleiului românesc în faţa autorităţilor naţionale şi internaţionale şi în raporturile juridice cu alte persoane fizice sau juridice, implicate în activitatea voleibalistică. îl constituie promovarea, sprijinirea, organizarea, administrarea, dezvoltarea şi controlul oricărui mod de de practicare a activităţii sportive ce se desfăşoară sub denumirea de lupta universală de iarnă (winter unifight) pe teritoriul României, la toate nivelurile şi prin toate mijloacele pe care le apreciază ca fiind necesare. - coordonarea acţiunilor unite a sindicatelor membre în materializarea intenţiilor şi intereselor lor;;armonizarea revendicărilor şi generalizarea realizărilor singulare în interesul tuturor sindicatelor membre;;- promovarea şi apărareaa democraţiei sindicale;;- garantarea şi apărarea libertăţii de opinie şi acţiune a sindicatelor membre;;- sprijinirea sindicatelor membre în organizarea şi desfăşurarea acţiunilor proprii;;- stabilirea de relaţii cu organizaţii sindicale naţionale şi internaţionale;;- încheierea Contractului Colectiv de Muncă la nivel de ramură sau de grup de unităţi;;- reprezentarea, promovarea şi apărarea intereselor profesionale, sociale, economice şi cultural sportive ale membrilor săi.

588 589

FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE VOVINAM VIET-DO-DAO FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE WINTER FIGHT FEDERAŢIA SINDICALĂ "ELECTRON M III"

12/C/2012 3/C/2012

5 1

10/05/2012 10/01/2012 Încheiere 07/10/2011

590

100/C/2002

59

11/04/2002

S.C.10/

31/05/2001

Nr crt

Denumire

Numar inreg Reg Numar inreg Data inreg National instanta instanta 36/C/2000 82/C/2006 90/C/2006 30/C/2008 35/C/2004 13 1 15 2/N/2006 2/N/2006 15/04/2000 29/09/2006 29/09/2006 08/03/2008 15/06/2004 01/04/2008

pozitie inchisa(da/nu)

Starea actuala

Nr incheiere

Data incheiere 30/03/2000

Judet

Asociati/Fondatori

Scop

Consiliu director

Apartenenta federatie

HG utilitate

Data HG utilitate publica

591 592 593 594 595 596

FEDERAŢIA SINDICALĂ "TUTUNUL ROMÂNESC" FEDERAŢIA SINDICALĂ A ADMINISTRAŢIEI ŞI SERVICIILOR PUBLICE LOCALE DIN ROMANIA FEDERAŢIA SINDICALĂ A ADMINISTRAŢIEI ŞI SERVICIILOR PUBLICE LOCALE DIN ROMANIA FEDERAŢIA SINDICALĂ A ADMINISTRAŢIEI ŞI SERVICIILOR PUBLICE LOCALE DIN ROMÂNIA FEDERAŢIA SINDICALĂ ALFA CERES

S.C.6 F

- îşi propune să acţioneze independent sau în colaborare cu alte federaţii, pentru procesul de modernizare a unităţilor şi fabricilor propducătoare de tutun, prin implantarea de tehnologie modernă şi calitate superioară, ceea ce poate face faţă unei concurenţe, în profilul de activitate. BIHOR BIHOR BIHOR PROMOVAREA ŞI INTERESELOR MEMBRILOR FEDERAŢIEI obţinerea unor condiţii decente de muncă şi de viaţă pentru membrii săi şi în general pentru salariaţi, care să le permită acestora realizarea deplină a personalităţii lor, în acord cu demnitatea umană şi aspiraţiile proprii. apărarea şi promopvarea intereselor profesionale economicer, materiale, sociale ale membrilor, va coordona şi susţine acţiuni întreprinse de sindicatele membre,va negocia, încheia şi întregistra contractul colectiv de muncă la nivel de ramură, organizează întruniri periodice ale membrilor,organizează şi coordonează programe de formare profesională, colaboreaza pe plan naţioal şi internaţioal cu alte organizaţii, înfiinţează în condiţiile legii unităţi de cultură, învăţămînt, cercetare a) reprezentarea, promovarea şi apărarea drepturilor , libertăţilor şi intereselor legitime ale membrilor Preşedinte-Baciu Gheorghe de sindicat;;b) apărarea şi garantarea democraţiei sindicale, a libertăţii de acţiune şi de opinie a Vicepreşedinte-Ciobanu Nicuşor Secretar organizaţiilor membre. general-Vereştiuc Mircea Apărarea drepturilor şi intereselor sindicatelor afiliate. APĂRAREA INTERESELOR MEMBRILOR SĂI

25 Fed

05/05/2004 IASI

FEDERAŢIA SINDICALĂ APĂ CANAL DIN 5/C/2008 ROMANIA - IAŞI

sentinta 14/01/2008 civila nr.23/14.01. 1336 16 S.-C. 1 20/04/1990 22/12/1994 22/03/2001

597 598 599

Federaţia Sindicală CARTEL METAL

30/C/2001

10 28/II 17

02/02/2001 20/12/1995 26/04/2001

600

FEDERAŢIA SINDICATELOR "DRUMURI 8/C/1995 JUDEŢENE" FEDERAŢIA SINDICATELOR 31/C/2001 AEROPORTUARE DIN ROMÂNIA-ALIANŢA SINDICATELOR TRANSPORTATORILOR DIN ROMÂNIA FEDERAŢIA SINDICATELOR 11/C/2003 ARTIŞTILOR INTERPREŢI DIN ROMÂNIA F.A.I.R.

HUNEDOARA

6

06/02/2003

S.C.1067

03/04/1990

601

FEDERAŢIA SINDICATELOR 44/C/2003 CONSTRUCTORILOR FEROVIARI ŞI CĂILOR DE COMUNICAŢII DIN ROMÂNIA

43

13/12/2003

S.C.312/

06/05/1991

a) protejării şi asigurării respectării drepturilor prevăzute de Legea nr.8/1996 privind dreptul de autor şi PRESEDINTE-PADURET LEONARD SECRETAR a drepturilor conexe;b) apărării libertăţii de acţiune şi de opinie a sindicatelor membre;c) urmărirea GENERAL-ISTRATE FLORIN asigurării protecţiei sociale pentru membrii de sindicat;d) formulării şi susţinerii de proiecte de acte VICEPRESEDINTI-AILENEI MIHAI, BUTA PAUL, normative sau modificări şi completări ale legislaţiei în vigoare, referitoare la oricare dintre drepturile CIULICA MARIUS, TAGA RADU, OLTEANU LIVIU şi/sau interesele legitime ale oricăruia dintre membrii săi;e) formulării şi susţinerii de proiecte de acte normative sau modificări şi completări ale legislaţiei în vigoare, referitoare la oricare dintre drepturile şi/sau interesele legitime ale oricăruia dintre membrii săi;f) organizării şi susţinerii unor acţiuni cu caracter economic, social, profesional, cultural şi sportiv;g) organizării şi participării la proiecte culturale comune cu Uniunea de Creaţie Interpretativă a Muzicienilor din România - UCIMR şi Centrul Român t Ad i i t D t il A promovarea şiţiapărarea â i CREDIDAM h) î fii ţă ii d economice SULTAN EUGEN-PRIM VICEPREŞEDINTE di R i ţii a) reprezentarea cu drepturi egale, ti til I t intereselor orifesionale, sociale, şi cultural sportive ale membrilor săi.;b) Realizarea unităţii şi forţei de acţiune a organizaţiilor membre în NAGODA MARIA-VICEPREŞEDINTE MANTU federaţie pentru punerea în valoare şi apărarea intereselor specifice muncitorilor, intelectualilor şi altor MARIN-VICEPREŞEDINTE categorii de salariaţi, a drepturilor şi libertăţilor legale ale acestora în faţa organelor puterii şi administraţiei de stat.;c) Sprijin în rezolvarea probemelor locative, de asistenţă medicală şi protecţie socială a membrilor federaţiei.

602 603

604

FEDERAŢIA SINDICATELOR DEMOCRATICE "DR. IOAN CANTACUZINO" FEDERAŢIA SINDICATELOR DEMOCRATICE DIN FINANŢE, ASIGURĂRI, BĂNCI ŞI BURSE DE VALORI F.S.D.F.A.B.B. FEDERAŢIA SINDICATELOR DIN CONFECŢII TEXTILE TRICOTAJE

16/C/2011 21/C/2000

7 18

16/05/2011 05/06/2000

S.C. 11/ SC 98

23/03/2011 23/05/2000 a* Promovarea si apararea interelor proprii ale afiliatilor, precum si promovarea pregatirii profesionale si PRESEDINTE-TUDOR URLEA protejarea statutului propriu ale membrilor pe care ii reprezinta. VICEPRESEDINTE- MARCU GEORGE BACAU a) organizarea unităţii şi forţei de acţiune a membrilor săi pentru punerea în valoare şi apărarea Secretar general-Zidaru Maria; Vicepreşedinţi: drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale membrilor de sindicat;;b) respectarea, promovarea şi Paraschiv Rodica, Louis Cristina apărarea intereselor profesionale, sociale, economice, culturale şi turistice ale membrilor săi şi asigurarea egalităţii în drepturi;;c) promovarea relaţiilor de colaborare şi solidaritate internă şi internaţională cu toate organizaţiile sindicale naţionale şi internaţionale devotate aspiraţiilor democratice, dreptăţii sociale, libertăţii şi păcii;;d) participarea sindicatului la elaborarea de acte normative care privesc activitatea sindicală şi interesele socio-profesionale şi economice ale membrilor de sindicat.;e) asigurarea respectării drepturilor fundamentale ale salariaţilor: dreptul la muncă, la protecţie socială a muncii (securitatea şi igiena muncii, respectarea salariului minim, repaus ă tă â di l d dih ă lătit t ) d t ll i t ţă i lă ale apărarea şil promovarea interselor profesionale, economice, sociale, cultural-sportive f) membrilor săi, precum şi a drepturilor acestora prevăzute în legislaţia muncii, celelalte legi şi în contractele colective de muncă la nivel naţional, departamental şi de unitate

3797/C/2005

17

23/05/2005

S.C.136/PJ 31/05/1990

605

606 607

608 609 610 611

FEDERAŢIA SINDICATELOR DIN DOMENIUL METEOROLOGIEI, HIDROLOGIEI SI GOSPODĂRIRII APELOR "AQUAROM" FEDERAŢIA SINDICATELOR DIN INDUSTRIA PETROLIERĂ ROMANA FEDERAŢIA SINDICATELOR DIN INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞI AMENAJĂRI SILVICE ŞI ACTIVITATEA DE CONSTRUCŢII - F.S.I.C.A.S.-A.C. FEDERAŢIA SINDICATELOR DIN ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE ŞI CONSTRUCŢII AGRICOLE FEDERAŢIA SINDICATELOR DIN POŞTA ROMÂNĂ FEDERAŢIA SINDICATELOR DIN SISTEMUL C.A.R. FEDERAŢIA SINDICATELOR DIN SISTEMUL C.A.R.

91/C/2006

2/2006

24/10/2006

încheiere

24/10/2006

ARGES

16/C/2012 59/C/2003

5/02.07.201 02/07/2012 32 08/10/2003

SC5/fed/201 19/06/2012 S.C.7/ 04/03/1992

BIHOR - susţinerea şi apărarea demnităţii, a drepturilor sindicale, promovarea şi protejarea intereselor profesionale, economice, sociale, culturale şi sportive ale membrilor săi. - o mai mare implicare a guvernului în relaţia sindicat-patronat la societăţile private;- găsirea de soluţii pentru îmbunătăţiri funciare ca pe perioada de iarnă să nu mai trebuiască să se accepte CFS. BARNA AMBROZIE-Vicepreşedinte BĂRLESCU ELENA-Vicepreşedinte a. realizarea unităţii şi forţei de acţiune a organizaţiilor afiliate (asociate) pentru punerea în valoare şi apărarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale membrilor, respectând diversitatea de interese;;b. reprezentarea, promovarea şi apărarea intereselor profesionale, sociale, economice, culturale ale organizaţiilor afiliate (asociate) ale membrilor acestora;;c. garantarea şi apărarea democraţiei sindicale, a libertăţilor de opinie şi acţiune a membrilor săi;;d. participarea la mişcarea sindicală internaţională, stabilirea şi dezvoltarea relaţiilor cu organizaţii profesionale şi sindicale naţionale şi internaţionale. - garantează şi apără exercitarea dreptului sindical şi libertatea de opinie a tuturor membrilor de sindicat, conform Constituţiei României şi Statutului. VICELIDER- MOTOC GHEORGHE SECRETAR GENERAL-NICOVESCU CODRU DAN; MEMBRII: STOICULESCU CRISTIAN; PLEŞCARU MELUŢU

9/C/2003 39/C/2000 33/C/2000 18/C/2003

4 29 33 17

17/01/2003 09/10/2000 26/10/2000 26/03/2003

S.C.69/F S.C.7 S.C.209

08/06/1998 08/03/1993 10/10/2000

îNCHEIERE 04/02/2003

612

FEDERAŢIA SINDICATELOR DIN SOCIETATEA COMERCIALĂ TELECONSTRUCŢIA S.A.

5/C/2004

5

04/03/2004

S.C.14

20/05/1994

613

614

FEDERAŢIA SINDICATELOR DIN SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE TRANSPORT FEROVIAR MARFĂ (S.N.T.F.M.)- "CFR MARFĂ" FEDERAŢIA SINDICATELOR DIN TRANSPORTURI ŞI ACTIVITĂŢI CONEXE - AXA

91/C/2002

51

26/03/2002

S.C.nr.23/F 01/03/1803

28/C/2003

25

03/07/2003

S.C.12

15/05/2003

615

FEDERAŢIA SINDICATELOR DIN TURISM

54/C/2005

7

09/02/2005

1671/

11/06/1990

616

FEDERAŢIA SINDICATELOR INDEPENDENTE APA NOVA

10/C/2003

5

28/01/2003

S.C.1745

19/11/2001

- coordonarea şi dirijarea eforturilor comune ale organizaţiilor componente din cadrul transportului feroviar de marfă pentru apărarea drepturilor şi intereselor profesionale, economice, sociale, cultural-sportive ale membrilor de sindicat ce decurg din Constituţie, legislaţia muncii, Contractul Colectiv de Muncă şi alte prevederi ale legislaţiei la nivel naţional. - organizarea unităţii şi forţei de acţiune a organizaţiilor membre pentru punerea în valoare şi apărarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale membrilor de sindicat;;- respectarea, promovarea şi apărarea intereselor profesionale, sociale, economice, cultural sportive şi turistice ale membrilor de sindicat şi pensionarilor din organizaţiile componente şi asigurarea egalităţii în drepturi a acestora;;colaborarea cu toate organizaţiile şi/sau organismele care luptă pentru îndeplinirea aspiraţiilor de libertate, egalitate şi dreptate socială ale tuturor categoriilor sociale;;- promovarea relaţiilor de colaborare cu toate organizaţiile sindicale. - apărarea drepturilor şi promovarea intereselor profesionale, sociale, economice, juridice şi culturale VICEPREŞEDINŢI: TĂBĂCITU ŞTEFAN, ale tuturor membrilor sindicatelor din turism. NICOLAE CORNEL, STOICA ALEXANDRU SECRETAR: NICOLAE CARMEN MEMBRII: MOREA IOAN, VASILE VIOREL, TĂNASE IOAN, MEGYESI ŞTEFAN, MARIAN SURDU, GLONT MIHAELA PREŞEDINTE: TĂBĂCITU ŞTEFAN VICEPREŞEDINŢI: PERTEA GEORGEL, GHEORGHE COSTICĂ, BEZCIOTNAI DAMIAN, BAZAVAN ELENA DANIELA, MIHAI CRINA - unirea muncitorilor, intelectualilor şi a altor categorii profesionale din I.C.A.B. în sindicate libere, de a ELENA SECRETAR GENERAL ILIE PRESEDINTE-NICOLAE TURCUMAN lupta organizat, cu forţe unite, pentru îndeplinirea aspiraţiilor şi năzuinţelor lor pentru o viaţă mai bună şi VICE-PRESEDINTE-IONEL SIMION pentru condiţii mai bune de muncă. VICE-PRESEDINTE-STEFAN IORDACHE SECRETAR GENERAL-ION NEGOI

Vice-lider: Hogaş Florică; Comisia de cenzori: Maftei Mircea; Enache Rozica; Prodan Mariana Membrii: Popescu Petre; Lupu Liliana; Moroianu Cosmin; Spătărelu Constantin; Gheorghe Constantin; Popescu Ion; Căzănoiu Daniela; Apostol Adrian. PRESEDINTE-IACOB MIHAIL, SECRETAR GENERAL-TALOS STATE VICEPRESEDINTE-BOTEA SIMION MEMBRU-ANTIMIRESCU CORNELIU

Nr crt

Denumire

Numar inreg Reg Numar inreg Data inreg National instanta instanta 52/C/2005 5 04/02/2005

pozitie inchisa(da/nu)

Starea actuala

Nr incheiere

Data incheiere ALBA

Judet

Asociati/Fondatori

Scop

Consiliu director

Apartenenta federatie

HG utilitate

Data HG utilitate publica

617

FEDERAŢIA SINDICATELOR LIBERE A SALARIAŢILOR CEC DIN ROMÂNIA

S.C./P.J./19 02/04/1991

- a) Apărarea drepturilor prevăzute în legislaţia naţională în pactele, tratatele şi convenţiile internaţionale;;b) Apărarea drepturilor prevăzute în contractul colectiv unic la nivel naţional şi în contractul colectiv la nivel de unitate;;c) Promovarea intereselor profesionale, economice, sociale, culturale şi sportive ale membrilor de sindicat.

PREŞEDINTE-ONOFREI IOANA VICEPREŞEDINTE-MARIN ALEXANDRU VICEPREŞEDINTE-TONIŢA ADRIAN MEMBRII: COMAN CAMELIA ELVIRA, CÎRŢÎNA VICTOR, SÎRBESCU DORINA, IONESCU VIOLETA, BARNA RADU, SECRETAR ZAHARIA MARIA, MEMBRII SUPLEANŢI: GRIGORESCU CRISTINA, PINTILIE LENUŢA. COMISIA DE CENZORI: TRAIAN PĂTRUNJAN

618 619

620 621

FEDERAŢIA SINDICATELOR LIBERE DIN STICLĂRIE, GEAMURI ŞI CERAMICĂ "STICEROM" FEDERAŢIA SINDICATELOR LIBERE DIN UNITĂŢILE TEXTILE, TRICOTAJE, CONFECŢII ŞI PIELĂRIE, CAUCIUC, ÎNCĂLŢĂMINTE FEDERAŢIA SINDICATELOR MINIERE "AUREL" FEDERAŢIA SINDICATELOR SOLIDARE DIN METROU

11/C/2001 52/C/2001

1 12

03/01/2001 26/02/2001

9 S.C.19

23/10/2000 07/03/1997

6/C/1996 35/C/2000

9/II 14

04/08/1996 29/03/2000 dizolvata

62 S.C.3

09/07/1996 14/03/2000

HUNEDOARA - coordonarea şi dirijarea eforturilor comune ale organizaţiilor componente pentru apărarea drepturilor şi intereselor profesionale, economice, sociale, culturasportive ale membrilor sindicatelor componente, drepturi ce decurg din Constituţie, Legislaţia Muncii, Contractul Colectiv de Muncă şi din alte prevederi ale legislaţiei interne, precum şi ale convenţiilor internaţionale din domeniul specific la care România este parte. apărarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale membrilor săi, aplicarea şi respectarea Declaraţiei Universale a Drepturilor OMULUI , altor tratate şi convenţii internaţionale referitoare la drepturi sociale, politice , culturale, consolidarea societăţii şi aplicarea moralei creştine, realizarea egalităţii în drepturi, sprijinirea sindicatelor afiliate cu ocazia organizăriiacţiunilor de protest, sesizarea organizaţiilor naţionale şi internaţionale în cazul încălcării drepturilor membrilor, sesizarea organizaţiilor internaţionale a Muncii în situaţşia nerespectarii de catre patronate şi organele de stat a recomandărilor şi convenţiilor internationale conform statutului apărare interese membrii coordonarea şio dirijarea eforturilor comune ale organizaţiilor componente pentru apărarea drepturilor şi intereselor profesionale, economice, sociale, cultural-sportive ale membrilor de sindicat - de a da legitimitate organizaţiilor componente şi organismelor alese la toate nivelurile, atât faţă de proprii membrii cât şi în reprezentarea la nivelul societăţii, în raport cu organele legislative, jurisdicţionale administrative de stat sau ale puterii executive. a) Reprezintă interesele membrilor federaţiei în ţară şi străinătate, asigură consultanţă de specialitate pentru membrii federaţiei;;b) Conservarea biodiversităţii şi protecţia faunei şi florei în general şi a faunei de interes genetic şi piscicol, în special, precum şi a mediilor naturale de dezvoltare a acesteia.;c) Gestionarea durabilă a faunei cinegetice, piscicole şi exercitarea vânătorii recreativ-sportive în condiţiile legislaţiei din domeniu ca parte a activităţii de cercetare ştiinţifică.;d) Obţinerea custodiei unor arii naturale protejate.;e) Organizarea de cursuri şi consultanţă în domeniul cinegetic şi în alte domenii în care federaţia are expertiză, inclusiv de pregătire pentru dobândirea calităţii de vânător.;f) Iniţiază şi implementează studii, programe de cercetare ştiinţifică în domeniile de la punctul b).;g) Elaborează propuneri legislative, inclusiv pentru ămbunătăţirea celei existente, exprimă puncte de vedere la actele ti fl t î d b t bli ă ti i ă l C ilii it t i id l - reprezentarea, susţinerea, promovarea şi apărarea intereselor generale patrimoniale,deconomice şi juridice ale membrilor săi, persoane juridice a căror activitate principală se încadrează în ramura gospodăriei comunale, locative, transport local şi alte servicii publice de interes general. - apărarea şi promovarea drepturilor socio-profesionale şi intereselor materiale, morale şi spirituale ale PREŞEDINTE-OANCEA LUCIAN; membrilor săi. VICEPREŞEDINTE-ACHIM VICTOR, VICEPREŞEDINTE-GĂINARIU ŢÂRLEA MIHAI SECRETAR-GHINEA MARIN Cultural ºi educaþional pentru formarea conºtiinþei civice ºi ridicarea 'valorilor culturale. Reprezentarea asociaþiilor private de apicultori, legal constituite la nivel local sau judeþean, care au ca scop formarea apicultorilor profesioniºti pentru integrarea în UE, ridicarea calitãþii materialului biologic pentru a atige performanþe de înaltã rentabilitate a stupinelor, în ceea ce priveºte producþia apicolã colaboratã cu tehnologii moderne de întreþinere ºi exploatare a familiilor de albine pentru prosperitatea menbrilor asociaþiei afiliate pe baza teritorialã autorizatã. Colaboreazã cu autoritãþile competente MAAP, DSV, precum ºi cu toate instituþiile care-i susþin scopurile din þarã ºi strãinãtate. Apãrarea intereselor patronilor

622

FEDERAŢIA SINDICATELOR TRICONFEX MOLDOVA - ROMANIA

57/C/2005

1

28/02/2005

sentinta civila nr. 109

28/01/2005

IASI

623 624 625 626 627

FEDERAŢIA SINDICATUL REGIONALVAGOANE CFR TIMIŞOARA FEDERAŢIA SINDICATULUI SOFERILOR DIN ROMÂNIA FILIALA TIMIS FEDERAŢIA SLI A MECANICILOR DE LOCOMOTIVĂ DIN ROMÂNIA FEDERAŢIA TRANSPORTATORILOR DIN ROMÂNIA FEDERAŢIA VÂNĂTORILOR DIN ROMÂNIA

19/C/2011 21/C/1999 8/C/2000 117/C/2002 23/C/2011

1 1 12 70 12

05/10/2011 28/04/1999 03/02/2000 04/09/2002 10/11/2011

3957 1 21 S.C.12/ Încheiere

03/08/2011 13/01/1999 10/03/2000 06/06/2002 21/09/2011

TIMIS TIMIS BRASOV

628 629

FEDERAŢIEI NAŢIONALE A PATRONATELOR SERVICIILOR PUBLICE DIN ROMÂNIA (F.N.P.S.P.R. FEDERAŢIEI SINDICALE A CONSTRUCTORILOR "CASTOR"

40/C/2003 135/C/2002

38 82

24/11/2003 03/12/2002

Încheierea S.C.14/

14/10/2003 03/09/2002

630 631 632

FEDERAÞIA "ANTON DUMITRIU"BRAILA 6/C/1995 FEDERAÞIA AGRICULTORILOR 1/C/1991 ASOCIAÞI FEDERAÞIA ASOCIAÞIILOR APICOLE 26/C/2005

5 20 1

10/07/1995 25/10/1991 02/08/2005

1165 6007 151/C

10/07/1995 28/10/1991 30/06/2005

BRAILA ARAD SALAJ

633 634 635 636

FEDERAÞIA JUDEªEANÃ A PATRONILOR FEDERAÞIA JUDEÞEANÃ A PATRONILOR FEDERAÞIA JUDEÞEANÃ A U.G.I.R. FEDERAÞIA NAÞIONALÃ A ASOCIAÞIILOR SI FUNDAÞIILOR PENTRU PROTECÞIA CONSUMATORULUI “BUCOVINA”

3/C/1991 2/C/1991 15/C/2000 25/C/2011

4 22 18/AS 1

03/04/1991 10/11/1991 09/11/2000 28/12/2011

1372 7473 incheiere 2761

03/04/1991 11/12/1991 16/11/2000 20/12/2011

ARAD ARAD CALARASI SUCEAVA

637 638 639 640

FEDERAÞIA ORGANIZAÞIILOR NEGUVERNAMENTALE ARAD FEDERAÞIA PATRONATULUI JUDEÞULUI SUCEAVA ' FEDERAÞIA PRODUCÃTORILOR DE PÃLINCÃ NATURALÃ DIN NORD-VESTUL ROMÂNIEI FEDERAÞIA SINDICATELOR AEROPORTUARE DIN ROMÂNIA

20/C/2009 7/C/1992 11/C/2007 41/C/1991

1 298

14/07/2009 01/05/1992

325

24/06/2009 01/05/1992

ARAD SUCEAVA SATU MARE ARAD

libera asociere, promovarea valorilor civice ale democraþiei ºi statutului de drept, reprezentând sistematic ºi unitar toate orientãrile profesionale ale membrilor sãi, pentru realizarea unui interes general, local sau de grup, în concordanþã cu prevederile statutului UGIR sustinerea si apararea drepturilor fundamentale si interesele legitime ale consumatorilor, precum si derularea unor programe de informare si consiliere axate pe protectia consumatorilor- a) Protejarea consumatorilor împotriva riscurilor de a achiziþiona un produs sau de a li se presta;un serviciu care ar putea sã le prejudicieze viaþa, sãnãtatea ori sã le afecteze drepturile ºi;interesele legitime;;b) Informarea completã, corectã ºi precisã a consumatorilor asupra caracteristicilor esenþiale ale;produselor ºi serviciilor, astfel încât decizia pe care o adoptã în legãturã cu acestea, sã;corespundã cât mai bine nevoilor lor, popularizãrii ºi educãrii lor;;c) Liberul acces al consumatorilor la pieþe care sã le asigure o gamã variatã de produse ºi;servicii de calitate;;d) Informarea consumatorilor cu privire la mijloacele ce le au la dispoziþie pentru acoperirea;prejudiciilor generate de. calitatea ãt d l ºi i )C ºt i þ l t il i i d este de coeziune , susþinere, promovare,iilapãrare, întãrire , dezvoltare a societãþii civile, a comunitãþii în care activeazã precum ºi de reprezentare ºi susþinere a intereselor membrilor sãi în relaþii cu terþii sprijinirea si promovarea intereselor membrilor federatiei care sunt producatori de pãlincã naturalã, protejarea produselor proprii ca produse de origine - sã uneascã sindicatele lucrãtorilor din aeroporturi ºi a altor unitãþi cu profil similarºi/sau complementar de activitate , indiferent de specificul muncii lor;- organizarea unitãþii ºi a forþei de acþiune sindicalã pentru apãrarea drepturilor, libertãþilor ºi intereselor legitime ale membrilor de sindicat internaþionale care militeazã pentru îndeplinirea aspiraþiilor de libertate, democraþie ºi pace, bazate pe justiþie socialã ºi progres economic, ale tuturor categoriilor sociale;- promovarea relaþiilor de colaborare ºi solidaritate cu organizaþiile naþionale ºi internaþionale democratice;- propune elaborarea sau modificarea actelor normative care privesc activitatea sindicalã ºi interesele socio-profesinonale ºi economice ale membrilor de sindicat;- asigurarea ºi respectarea drepturilor fundamentale ale salariaþilor prevãzute de Constituþie, legislaþie ºi de contractele colective de muncã;- încheierea t l ti d ã şi i l t t l ºi i i tit þi - apără tşil promovează drepturileºi interesele profesionale, economice, sociale, culturalebilitsportivet ale şi tã acestora. Gabriel Ene - preºedinte, Emanuel Roibu - prim vicepreºedinte, Mihai Clipea, Adrian Toma vicepreºedinþi, Marian Ghitea - secretar general. Gabriel Ene - preºedinte, Mihai Clipea, Vasile Cãrãvan ºi Ioan Spãtar - vicepreºedinþi, Marian Ghitea - secretar general. Gabriel Ene preºedinte, Ioan Spãtar, Vasile Cãrãvan ºi Daniel Dumitrean - vicepreºedinþi, Liliana Holoºtenco secretar general. VICEPREŞEDINTI:- LEPA NELU; ROTARU MARIAN - Bucureşti; - NĂSTASE ION-Dolj; SECRETAR GENERAL- CHIŞ GHEORGHE -Bihor, TREZORIER-NACU ELENA-Bucuresti PRESEDINTE-DAMIAN TUDOR - CNP 1370915400121; SECRETAR GENERAL - CHIS GHEORGHE - CNP - 1630823054656 VICEPRESEDINTI-ROTARU MARIAN - CNP 1550815400247; DUINEA FLORIN PETRE - CNP 1720829381511 CORBU CRISTINEL CNP

1153/83/200 04/04/2007 1 23/01/1991

59/D/CC 108

29/03/2007 11/01/1991

641

FEDERŢIA NATIONALĂ SINDICALĂ "AMBULANŢA"

129/C/2002

79

17/10/2002

S.C.308/

02/05/1991

642 643 644

FEDRAÞIA - ASOCIAÞIA PERSOANELOR 6/C/2005 CU HANDICAP DIN ROMÂNIA FEERATIA SINDICATELOR "LIGNITUL" 4/C/1996 FEREDATIA SINDICATELOR MEHEDINTI 132/C/2002

1 111 1

23/02/2005 05/12/1996 12/04/2002

109 217 245

14/02/2005 05/12/1996 02/04/2002

ARAD GORJ MEHEDINTI

AHNR promoveazã ºi apãrã pentru persoanele cu handicap neuromotor din România toate drepturile umane,egalizarea ºanselor , potrivit principiului nondiscriminãrii ºi acþiunii pozitive. ASIGURAREA UNITATII DE ACTIUNE A SINDICATELOR DE ACTIUNE SI A MEMBRILOR DIN COMPONENTA ACESTORA, ASIGURAND UN CADRU ORGANIZAT DE LUPTA SINDICALA

Nr crt

Denumire

Numar inreg Reg Numar inreg Data inreg National instanta instanta 48/C/2000 12 1 1 bis 15/05/2000 19/11/2010 27/12/2010

pozitie inchisa(da/nu)

Starea actuala

Nr incheiere

Data incheiere 15/05/2000 26/10/2010

Judet

Asociati/Fondatori

Scop

Consiliu director

Apartenenta federatie

HG utilitate

Data HG utilitate publica

645 646 647

FILIALA- CNS-CARTEL ALFA

12 244

IALOMITA SUCEAVA ALBA reprezentarea sistematicã ºi unitarã a intereselor profesionale ale industriaºilor, industriei judeþene, ale patronilor, întreprinzãtorilor ºi angajatorilor membri la nivel judeþean. promovarea si apararea intereselor economice, de productie, comercializare, financiare, juridice, administrative si sociale ale membrilor sai Promovarea ºi apãrarea intereselor economice, de producþie, comercializare, financiare, juridice, administrative ºi sociale, etc, ale membrilor sãi, în raporturile acestora cu organele puterii ºi ale ale administraþiei de stat, precum ºi în relaþiile cu alte organe ºi organisme din þarã ºi strãinãtate, precum ºi vegherea la aplicarea corectã ºi coerentã a normelor de drept în care îºi desfãºoarã activitatea membri sãi, de cãtre organismele ºi autoritãþile competente sã le implementeze ºi sã le coordoneze, conform atribuþiilor ce revin acestora prin legi,numai în limitele ºi sub avizul de funcþionare a C.O.T.A.R. Filiala BNS BUCURESTI îsi desfasoara activitatea cu respectarea legislatiei române, a Statutului si Regulamentului de Organizare si Functionare (ROF) ale BNS si a statutului propriu. Filiala BNS BUCURESTI apara si promoveaza drepturile si interesele profesionale, economice, sociale, culturale si sportive ale membrilor de sindicat BNS. PROMOVAREA SI APARAREA INTERESELOR ECONOMICE, DE PRODUCTIE, DE COMERCIALIZARE, FINANCIARE, JURIDICE, ADMINISTRATIVE SI SOCIALE, ALE MEBRILOR SAI, IN RAPORTURILE ACESTORA CU ORGANELE PUTERII SI ALE ADMINISTRATIEI DE STAT, PRECUM SI CU ALTE ORGANE SI ORGANISME DIN TARA SI STRAINATATE - de a pune în valoare si apara drepturile, libertatile si interesele legitime ale membrilor de sindicat prevazute în legislatia nationala, în pactele, tratatele si conventiile internationale la care România este parte;;- de a reprezenta, promova, negocia si apara interesele sindicale, profesionale, sociale, economice si cultural-sportive ale membrilor sai, la nivel national, de ramura, regional si teritorial;;- de a apara si garanta democratia sindicala, libertatea de actiune si de opinie a tuturor organizatiilor membre, dialogul social;;- de a participa activ la viata sindicala locala, regionala, nationala si internationala:;reformarea si îmbunatatirea legislatiei în România în conformitate cu normele europene în domeniu si cu necesitatile societatii românesti actuale, inclusiv prin urmarirea îmbunatatirii normelor juridice în domeniu de activitate si respectarea cadrului legislativ de catre autoritati sau orice alta persoana de d t bli rezolutiilor , hotararilor si deciziilor organelori colectiveili conducere aleBLOCULUId i t i l d t i di i iil indeplibnirea de NATIONAL SINDICAL COORDONAREA ACTIUNILOR SI SERVICIILOR PENTRU AMELIORAREA CONTIUNA A CONDITIILOR DE VIATA A LUCRATORILOR SI FAMILIILOR LOR ;CONSTITUIREA UNEI SOCIETATI ECHITABILE , DEMOCRATICA SI PROGRESISTA COORDONAREA ACTIUNILOR SI SERVICIILOR PENTRU AMELIORAREA CONTINUA A CONDITIILOR DE VIATA A LUCRATORILOR SI FAMILIILOR LOR sustinerea, promovarea, reprezentarea si apararea intereselor si drepturilor patronilor, a asociatiilor patronale si a liber profesionistilor care desfasoara activitati economice autorizate. REPREZENTAREA SISTEMATICA ŞI UNITARA A INTERESELOR PROFESIONALE ALE INDUSTRIAŞILOR, INDUSTRIE JUDETENE, ALE PATRONILOR, ÎNTREPRINZATORILOR ŞI ANGAJATORILOR MEMBRI LA NIVEL JUDETEAN

Ciobanu Octavian,Rădulescu Marius,Georgescu Gogu,Drăghici Nicolae,Stoica Marcela,Iordache Vasile,Popescu Dumitru

648

FILIALA "BUCOVINA" SUCEAVA A 37/C/2010 UNIUNII GENERALE A INDUSTRIASILOR DIN ROMÂNIA FILIALA ALBA A CONFEDERATIEI 39/C/2010 OPERATORILOR SI TRANSPORTATORILOR AUTORIZATI DIN ROMANIA FILIALA ARAD A CONFEDERAÞIEI 28/C/2011 OPERATORILOR ªI TRANSPORTATORILOR AUTORIZAÞI DIN ROMÂNIA

302/CC/201 17/09/2010

1

25/05/2011

470

04/05/2011

ARAD

649

FILIALA BUCURESTI A BLOCULUI NATIONAL SINDICAL

4/C/2011

2

09/03/2011

sent.civila 22

06/05/2010

650

651

FILIALA CALARASI A CONFEDERATIEI 32/C/2010 OPERATORILOR SI TRANSPORTATORILOR AUTORIZATI DIN ROMANIA FILIALA HIDROELECTRICA HIDROSIND 44/C/2010

1

20/09/2010

INCHEIERE 01/07/2010

CALARASI

25

24/12/2010

S.C.32

09/09/2010

652 653 654 655 656 657 658 659 660

FILIALA JUDETEANA A BLOCULUI NATIONAL SINDICAL FILIALA JUDETEANA A C.N.S. ''ALFA'' FILIALA JUDETEANA CLUJ A BLOCULUI NATIONAL SINDICAL FILIALA JUDETEANA DAMBOVITA A FEDERATIEI PATRONATULUI ROMAN FILIALA JUDETEANA MEHEDINTI A UNIUNII GENERALE A INDUSTRIAŞILOR DIN ROMANIA FILIALA JUDETEANĂ MEHEDINTI A UNIUNII GENERALE A INDUSTRIAŞILOR DIN ROMANIA FILIALA JUDEŢEANĂ MUREŞ AL BLOCULUI NAŢIONAL SINDICAL BUCUREŞTI FILIALA JUDEÞEANÃ ARAD " CONFEDERAÞIA SINDICALÃ NAÞIONALÃ MERIDIAN" FILIALA JUDEÞEANÃ ARAD A CONFEDERAÞIEI " PATRONATUL ROMÂN"

2/C/1998 9/C/2000 51/C/2003 65/C/2003 36/C/2011 35/C/2011 17/C/2010 32/C/2003 29/C/2011

8077 5701 1 4 1 1 1 1 2

17/11/1998 20/08/2000 13/01/2003 17/02/2003 11/10/2011 11/10/2011 16/04/2010 30/09/2003 13/12/2011

3

08/01/1999 17/10/2000

BACAU BACAU CLUJ DAMBOVITA MEHEDINTI

35 incheiere

09/01/2003 10/12/2003 27/09/2012 27/09/2011

474 s.c. 515 1305

11/03/2010 14/08/2003 17/11/2011

MURES ARAD ARAD Unitatea de acþiune a organizaþiilor sindicale asigurã un cadru de acþiune pentrurezolvarea problemelor profesionale ,economice sociale ale salariaþilor membrii de sindicat . Susþinerea ºi apãrarea intereselor membrilor sai în relaþiile cu autoritãþile publice, cu sindicatele ºi cu alte persoane juridice ºi fizice, în principal la nivelul judeþului Arad , dar ºi în plan naþional ºi internaþional, în acor cu perevederile Legii Dialogului Social nr.62/2011, ceerea unui parteneriat real cu autoritatile publice , in scopul asigurarii unui climat favorabil de afaceri, bazat pe libera concurenþã, respectarea legii ºi echiºlibrul social.

661 662

663

FILIALA JUDEÞEANÃ BRÃILA A 3/C/1998 CONFEDERAÞIEI BLOCULUI NATIONAL SINDICAL FILIALA MEHEDINTI A CONFEDERATIEI 47/C/2005 "UNIUNEA GENERALA A INDUSTRIASILOR DIN ROMANIA -1903" BUCURESTI FILIALA MUREŞ A CONFEDERAŢIEI 40/C/2010 OPERATORILOR ŞI TRANSPORTATORILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA

1 1

11/05/1998 16/06/2005

243 1

27/04/1998 02/06/2005

BRAILA MEHEDINTI Reprezentarea unitara a intereselor societatilor comerciale si organizatiilor patronale si profeionale din economia nationala. Promovarea şi apărarea intereselor economice, de producţie, comercializare, financiare, juridice, administrative şi sociale etc. ale membrilor săi, în raporturile acestora cu organele puterii şi ale administraţiei de stat, precum şi în relaţiile cu alter organe şi organisme din ţară şi străinătate, precum şi vegherea la aplicarea corectă şi coerentă a normelor de drept în care îşi desfăşoară activitatea memebrilor săi, de către organismele şi autorităţile competente să le implementeze şi să le coordoneze, conform atribuţiilor ce revin acestora prin legi.Acest scop se va completa de la caz la caz, în funcţie de specificul fiecărui serviciu şi de particularităţile locale. mentinerea si apararea drepturilor si intereselormcomune patrimoniale economice si juridice ale proprietarilor de locuinte REPREYENTAREA INTERESELOR ANGAJATORILOR DIN TOATE JUDETELE TARII SI MUNICIPIUL BUCURESTI, CONSOLIDAREA UNITATII SI IDENTITATII PATRONATULUI ROMAN, PARTICIPAREA ACTIVA A PATRONATULUI LA DEYVOLTAREA GENERALA A ECONOMIEI ROMANESTI, AMELIORAREA GRADULUI DE INTEGRARE INTERNA SI INTERNATIONALA A ECONOMIEI ROMANESTI, IMPLICAREA DIRECTA A PATRONATULUI IN PROBLEMATICA SOCIALA, UMANITAR Apãrarea ºi promovarea drepturilor salariaþilor constituiþi în sindicate ºi alte forme asociative de tip profesional, din agriculturã ºi industrie alimentarã, producãtori agricoli particulari, al apãrãrii drepturilor ºi libertãþilor constituþionale ºi legale ale salariaþilor membrii din sindicat din organizatiile asociate, promovarea intereselor profesionale, sociale, economice, culturale ºi sportive, îmbunãtãþirea condiþiilor de muncã ºi de viaþã ale acestora, impunerea prin orice mijloace legale, a respectãrii sindicale, dezvoltarea solidaritãþii între organizaþiile sindicale ºi membrii acestora, care-ºi desfãºoarã activitatea pe teritoriul judeþului sau zonei de constituire a acesteia. - promovarea ºi apãrarea intereselor economice, de producþie, comercializare, financiare, juridice, administrative ºi sociale, etc. ale membrilor sãi, în raporturile acestora cu organele puterii ºi ale administraþiei de stat, alte organe ºi organisme din tarã ºi strãinãtate precum ºi vegherea la aplicarea corectã ºi coerentã a normelor de drept în care îºi desfãºoarã activitatea membrii sãi, de cãtre organismele ºi autoritãþile competente sã le implementeze ºi sã le coordoneze, conform conform atribuþiilor ce revin acestora prin legi, numai în limitele ºi sub avizul de funcþionare al COTAR. Sustine la toate nivelurile drepturile si interesele membrilor sai. PETRESCU MIHAELA, DOBROVICESCU CARMEN, IACOB ANGELICA SPRIJINIREA PROCESULUI DE NORMALIZARE A VIETII PUBLICE ROMANESTI - de a contribui la dezvoltrea durabila a societatii civile din România prin dezvoltarea capacitatii comunitatii donatorilor si promovarea filantropiei. NELUCRATIV,NON-PROFIT SI APOLITIC INITIEREA, ORGANIZAREA, ASIGURAREA SI DESFASURAREA DE ACTIUNI SI ACTIVITATI UMANITAR-CARITATIVE SI DE TERAPIE OCUPATIONALA, INCLUSIV DE SUPRAVEGHERE PSIHO-SOCIALA, PRIVIND COPII ABANDONATI SI INSTITUTIONALIZATI IN ORFELINATE, CENTRE DE PLASAMENT, CENTRE DE RECUPERARE, SPITALE SI ALTE INSTITUTII DE SPECIALITATE, PRECUM SI COPIII RETARDATI MINTAL SAU CU HANDICAP. Rprezentarea si ocrotirea intrereselor unor categorii de persoane defavorizate, in special tineri orfani, handicapati si cei aflati in situatie sociala precara, prin desfasurarea de activitai cu caracter social, educativ si umanitar-caritativ.

2

01/11/2010

in lichidare

45/C

22/10/2010

MURES

664 665

FILIALA NEGRESTI OAS A LIGII ASOCIATIILOR DE PROPRIETARI"HABITAT" FILIALA PATRONALA JUDETEANA CALARASI A CONFEDERATIEI PATRONALE A INDUSTRIEI, SERVICIILOR SI COMERTULUI FILIALA SATU MARE A LIGII APARARII DREPTURILOR OMULUI LADO-BUCURESTI FILIALA SINDICALÃ TERITORIALA JUDET BRAILA A FEDERATIEI NATIONALE A SINDICATELOR DIN AGRICULTURA, DOMENII SI SERVICII CONEXE "AGROSTAR" FILIALA VRANCEA A CONFEDERAÞIEI OPERATORILOR ªI TRANSPORTATORILOR AUTORIZAÞI DIN ROMÂNIA (COTAR) FINANTE DG BUCURESTI FORUMUL DEMOCRAT DIN ROMANIA FORUMUL DONATORILOR DIN ROMÂNIA FUNDATIA'SF.IOAN ROMANIA' FUNDATIA "IN BRATE"

10/C/2007 50/C/2004

245/266/200 07/02/2007 655/2004 25/03/2004

4/PJ 408

21/02/2007 06/04/2004

SATU MARE CALARASI

666 667

133/C/2002 4/C/1999

88PJ 1

09/12/2002 09/04/1999

86 183

11/12/2002 09/04/1999

SATU MARE BRAILA

668

6/C/2012

1

24/02/2012

1

09/02/2012

VRANCEA

669 670 671 672 673

6/C/2001 20/C/1999 3791/C/2005 56/C/2001 23/C/2003

2 14 2 1/2OO3 7/N/2003

03/05/2001 17/12/1999 27/01/2005 15/10/2001 09/04/2003

2 262 S.C.24/

26/03/2001 17/12/1999 23/12/2004

BUCURESTI BUZAU ARGES BIHOR

INCHEIERE 18/12/2002 7/N 11/04/2003

674

FUNDATIA "WOLTER"

102/C/2002

1

08/05/2002

1164

30/04/2002

HARGHITA

Nr crt

Denumire

Numar inreg Reg Numar inreg Data inreg National instanta instanta 2/C/2012 2/C/1996 12/C/1996 14/C/2000 3790/B/2005 2 25 25 453 2 20/01/2012 07/06/1996 07/06/1996 12/12/2000 03/10/2005

pozitie inchisa(da/nu)

Starea actuala

Nr incheiere

Data incheiere

Judet

Asociati/Fondatori

Scop

Consiliu director

Apartenenta federatie

HG utilitate

Data HG utilitate publica

675 676 677 678 679

FUNDATIA EUROPEANA PENTRU SNATATE SI INGRIJIRE FUNDATIA FILANTROPICA FORTUNA FUNDATIA FILANTROPICA FORTUNA FUNDATIA MIHAI EMINESCU TRUST FUNDATIA MIHAI EMINESCU TRUST

PRAHOVA BOTOSANI BOTOSANI 05/12/2000 SIBIU Cons.director si cenzorul in persoana Doamnelor: Jessica Violet Douglas Home, Caroline Feronlend, Mary Walsh si respectiv Livia Adina Moldovan PRAHOVA 2/N 37 12/06/2002 05/01/2012 BIHOR TELEORMAN SPRIJINIREA TINERILOR TALENTATI IN DOMENIUL CULTURAL, ARTISTIC PRECUM SI A PERSOANELOR CONSACRATE promovarea profesiunii de kinoterapeut IL CONSTITUE URMARIREA SI SATISFACEREA NEVOILOR COPIILOR, CU PREDILECTIE A CELOR CU DIZABILITATI SAU AFLATI INTR-O SITUATIE DE RISC, BOLNAVI A TUTUROR OAMENILOR CARE AU NEVOIE DE AJUTOR. ACTIUNI DE ASISTENTA SOCIALA SI EDUCATIONALA CUM AR FI, PROTECTIA SI AJUTORAREA COPIILOR CU FACTORI DE RISC, ORGANIZAREA DE SEVICII AUXILIARE, AJUTORAREA COPIILOR PLECATI DIN FAMILII DEZORGANIZATE, A PERSONELOR CU DIZABILITATI. Apararea persoanelor cu handicap, organizarea de actiuni umanitare si de caritate. elaborarea, organizarea şi funcţionarea de programe specifice, instruirea, educarea şi formarea tineretului CARACTER CARITABIL,UMANITAR caritate filantropie caritate filantropie protectia,ocrotirea si restaurarea patrimoniului arhitectural si natural al Romaniei legea 2l/1914

680 681 682

FUNDATIA PENTRU CULTURA SI ARTA 16/C/2007 DATINA PRAHOVA FUNDATIA PENTRU KINETOTERAPIE 121/C/2002 FUNDATIA SAMUEL CALOTA 18/C/2012

1 2/N/2002 1

08/05/2007 15/05/2002 27/01/2012

683 684 685 686 687 688

FUNDATIA SFINTII APOSTOLI PETRU SI PAVEL FUNDAŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU TINERET FUNDAŢIA LAVINIA TATOMIR INITIATIVA ZONALA GEORGRAFICA "SIBIENI PACIFISTI" INSERV CAMPINA INSTITUTUL DE ASIGURĂRI ŞI PENSII I.A.P.

10/C/1995 42/C/2004 5/C/1997 7/C/1990 19/C/1991 64/C/2001

141/PJ/1995 19/06/1995 2 31/08/2004

51 Incheiere 55 913 11 Încehierea

29/03/1996 19/08/2004 20/11/1997 19/03/1990 22/03/1991 16/08/2001

IASI IASI DOLJ SIBIU PRAHOVA

67/PJ/F/199 10/01/1997 50 22/02/1990 6 32 22/03/1991 02/10/2001

realizarea unui interes general, în sensul formării şi perfecţionării profesionale continue a persoanelor ce îşi desfăşoară activitatea în domeniul asigurărilor sau al pensiilor private, în conformitate cu reglementările şi recomandările instituţiilor europene în materie.

Preşedinte- DUMITRU Gh. BADEA Vicepreşedinte (din partea UNSAR) - FLORENTINA ALMĂJANU Vicepreşedinte (din partea UNSICAR) - BOGDAN ANDRIESCU Membru (din partea UNSAR) CRISTIAN CONSTANTINESCU Membru (din partea ARA) - ADRIAN ALLOTT Membru (din partea ADAR) - MIHAELA TUDOR Membru (din partea APAPR) - CRINU ANDANUT

689 690

LIBERTATEA FERENTARI- DIN RATB AUTOBAZA FERENTARI LIGA AROMÂNILOR DIN ROMÂNIA

5/C/2001 14/C/2004

1 11

27/02/2001 29/03/2004

1 Încheierea

12/02/2001 23/02/2004

BUCURESTI

691

LIGA ASOCIATIILOR DE PROPRIETARI "HABITAT"

48/C/2003

34

16/10/2003

S.2299

07/12/1990

692

LIGA ASOCIATIILOR PRODUCATORILOR 43/C/2001 AGRICOLI DIN ROMÂNIA (LAPAR)

50

20/11/2001

S.C.50/PJ/

12/11/2001

693

LIGA DE UNITATE A SINDICATELOR LIBERE DIN MUNICIPIUL BUCURESTI

35/C/2007

27

17/07/2007

Sentinta 1535

08/07/1990

694

LIGA LUPTATORILOR DIN DECEMBRIE 1989 PENTRU VICTORIA REVOLUTIEI ROMÂNE SI INTEGRAREA EURO-ATLANTICA

8/C/2003

13

28/02/2003

S.C.65/

24/06/1997

695

696

LIGA NATIONALA A ASOCIATIILOR PENTRU SPRIJINIREA HANDICAPATILOR MINTALI DIN ROMÂNIA LIGA PROFESIONISTĂ DE FOTBAL

10/C/2006

9

25/04/2006

S.C.198

11/05/1992

Cenzor Calin Georgeta Birou Executiv National (Consiliu Director) Presedinte- MIHAI MEREUTA Prim-Vicepresedinte- PETRU OLARIU Vicepresedinti: MARCEL DRAGU, SORIN MUNTEAN, ION VLASE, DORINA LUPSE, PAULIN ZLATAN , GHEORGHE DEACONU, BUCUR DUMITRU Membri: SMARANDA ARMASU, ION STAN, MARIAN COVACHE, ROMAN PRICOP Membri supleanti: IOAN BALAN, DAN REMUS ALEXANDRU GANEA C l ASOCIAŢIA FERMIERILOR DIN Scopul constituirii LAPAR este reprezentarea agricultorilor si a intereselor generale ale acestora în PRESEDINTE- SITARU NICOLAE; Vicepresedinti: ROMÂNIA,ASOCIAŢIA relatiile cu structurile administratiei centrale, ale puterii executive, legislative si judecatoresti, cu alte BAZON CONSTANTIN, BALAN ION, SERBAN PRODUCĂTORILOR AGRICOLI organisme si federatii, interne si internationale, în vederea realizarii urmatoarelor obiective. NICUSOR, BACIU LAURENTIU, ZAMFIR ION BRĂILA,ASOCIAŢIA PRODUCĂTORILOR Presedinte Comisia de Cenzori- ILIE DAN Membri AGRICOLI GALAŢI,ASOCIAŢIA Comisia de Cenzori: MOISE SERBAN, KERIM CULTIVATORILOR DE CEREALE ŞI NEGIADIN Membri: POIENARU STEFAN, PLANTE TEHNICE GHINOIU TRAIAN, CUCU MARCEL, TOPALA VRANCEA,ASOCIAŢIA DUMITRU, IANCU CONSTANTIN GRIGORE PRODUCĂTORILOR AGRICOLI DE PETRE, MANAILA ION, Membri supleanti: CEREALE ŞI PLANTE TEHNICE ANDRICI DORU PATRICHE ELENA a) sa militeze consecvent pentru recunoasterea si aplicarea deplina a drepturilor membrilor sai la PRESEDINTE-NEGRAU RELU DORIN - CNP nivelul teritoriului;b) sa sprijine sindicatele afiliate în rezolvarea problemelor cu caracter social-economic 1620728400185; VICEPRESEDINTE-RUSIN la solicitarea acestora;c) sa reprezinte sindicatele în fata altor organizatii similare din tara si MARICICA - CNP - 2530613400557 SECRETAR strinatate;d) sa garanteze si sa apere democratia sindicala a libertatii de opinie si actiune a tuturor GENERAL- STEFANESCU ION -CNP organizatiilor sindicale;e) sa combata tendintele si manifestarile de natura sa conduca la dezbinarea 1490523400226; MEMBRII: ANTIMIU MARIANA unitatii Ligii. MIHAELA - CNP - 2520820400246; MUNTEANU ION - CNP- 1631113400183; CONSTANTIN FLORIAN - CNP - 1620126400188; BOC OVIDIU-CNP - 1620721400012; COMISIA DE CENZORI PRESEDINTE SPIREA ADELIA - continuarea, organizarea, colaborarea si angajarea luptatorilor din Revolutia din decembrie 1989 în vederea luptei pentru apararea si sustinerea idealului de libertate, democratie, adevar, demnitate, competenta, omenie si unitate nationala a poporului român, pentru care au militat permanent în vederea lichidării oricărei forme de exterminare sociala si politica si promovarea drepturilor legitime ale ale celor care s-au implicat direct în luptele pentru victoria revolutiei din l989.;- va milita pentru concordanta dintre vorba si faptă, protejarea, ajutorarea, si sprijinirea familiilor eroilor, urmasilor si supravietuitorilor revolutiei române anticomuniste din decembrie 1989.;- sprijina conducerea Statutului pentru mentinerea idealurilor natiunii române, potrivit scopului declarat al Ligii.;- mijloceste contacte între fortele politice aflate la conducere si în opozitie în vederea mentinerii unui climat de liniste, pace si b î t l t ti

Apararea si promovarea drepturilor si intereselor profesional-economice , sociale , culturale si sportive ale membrilor sai, prevazute de legislatia muncii si contractelor colective de munca in raport cu regia si organele de putere. - LAR este o asociaţie nelucrativă şi nonprofit care îşi propune unirea asociaţiilor şi fundaţiilor aromâne în scopul unei mai bune organizări menite să contribuie la promovarea, conservarea şi cultivarea limbii aromâne, a tradiţiilor specifice şi la păstrarea unităţii lor spirituale.;- va promova buna înţelegere între popoarele balcanice şi ale altor ţări, în mijlocul cărora trăiesc şi ăşi desfăşoară activitatea aromânii.;- va sprijini contactele dintre aromânii ce trăiesc în comunităţi distincte şi locurile lor de origine din Peninsula Balcanică, precum şi cu alte comunităţi aromâne constituite în alte state. - propunerea catre forurile competente de măsuri legislative, sociale şi administrative necesare pentru dezvoltarea domeniului în România, colaborarea cu factorii responsabili şi specialiştii în domeniu la elaborarea şi avizarea proiectelor de acte normative în domeniu;- luarea de atitudine împotriva faptelor de orice fel, care afectează în mod negativ domeniul locativ în România şi dezvoltarea la standarde internaţionale a acestuia;- facilitarea informării tuturor operatorilor de stat şi particulari din domeniu asupra pieţii specifice de servicii, instituţii şi alte entităţi abilitate în domeniu, condiţii de operare, etc. din ţară şi străinătate şi publicarea unui periodic al Ligii.

61/C/2002

35

21/02/2002

Încheierea

12/02/2002

LFP are ca scop organizarea, promovarea şi dezvolktarea fotbalului profesionist la nivelul Campionatului naţional Liga I, potrivit cu statutul şi regulamentele Federaţiei Române de Fotbal, în condiţiile legii.

Presedintele LPF se alege prin adunarea generala pe o perioadă de 4 ani. Presedintele poate fi reales. "Comitetul executiv al LPF este format din 11 membri, respectiv preşedintele LPF, secretarul general LPF şi 9 reprezentanţi ai cluburilor din Liga I".

697 698 699

LIGA SINDICATELOR DEMOCRATICE

18/C/1995

29 15/PJ 14

22/06/1995 14/03/2000 27/12/2006

s.c.1373 11/PJ 6240

22/06/1995 22/03/2000 30/11/2006

ARAD ARGES ARAD

MERIDIAN - CONFEDEREATIA 1/C/2000 SINDICALA, FILIALA ARGES Modificat denumirea din CAR a salariaþilor 79/C/2006 Electrocentralei Arad în „ CASA DE AJUTOR RECIPROC CET ARAD Instituþie Financiarã Nebancarã

Organizarea luptei unite a sindicatelor membre pentru apãrarea drepturilor ºi obligaþiilor constituþionale ºi legale ale membrilor sãi. NONPROFIT, NELUCRATIV, APOLITIC Unirea tuturor categoriilor profesionale din exploatare , a tuturor angajatilor SC CET SA Arad într-un sindicat liber, profesional, de ramura si de a lupta organizat cu forte unite în scopul îndeplinirii aspiratiilor pentru o viata mai buna, decenta si pentru conditii de munca civilizate Deliman Traian - lider, Vamoºiu Mircea - vicelider, Pârvu Aurel-vicelider, Steop David - secretar, Rujescu Gheorghe Ioan - membru, Tamaº Ioan Nelu - secretar, Giurumea Alexandru-membru, Filip Marcel - membru, Dubeºtean Ioan - membru, Rus Daniel - membru, Rus Vasile Tibi - membru Bejan Viorel - membru, Barna Ioan - membru, Toth Gavril - membru. Deliman Traian - lider, Vamoºiu Mircea - vicelider, Pârvu Aurel-vicelider, Steop David t R j Gh h I b

700 701 702 703

Modificat denumirea în sindicatul LIBERTATEA COMPANIA DE APA ARAD MUNICIPIILOR DIN ROMANIA OBIECTIV OFICIUL PATRONAL JUDETEAN BACAU

16/C/2005 18/C/1991 79/C/2002 24/C/2004

8 10/FE 1381 1

07/04/2005 01/11/1991 13/02/2002 06/09/2004

s c 1955 s c 07/09/1996 1955 168 01/11/1991 13/02/2002 656 28/07/2004

ARAD BUCURESTI VASLUI BACAU SPRIJINIREA DEZVOLTARII SOCIETATII CIVILE SERVICII DE REPREZENTARE A INTERESELOR ECONOMICE TEHNICE SI JURIDICE ALE MEMBRILOR IN RELATIILE , NEGOCIERILE SI DIVERGENTELE CU AUTORITATILE DE STAT SI ALE ADMINISTRATIE LOCALE

Nr crt

Denumire

Numar inreg Reg Numar inreg Data inreg National instanta instanta 2 09/07/2004

pozitie inchisa(da/nu)

Starea actuala

Nr incheiere

Data incheiere 28/06/2004

Judet

Asociati/Fondatori

Scop

Consiliu director

Apartenenta federatie

HG utilitate

Data HG utilitate publica

704

705

706

OFICIUL PATRONAL JUDETEAN 29/C/2004 MEHEDINTI - FILIALA CONFEDERATIEI PATRONALE A INDUSTRIEI, SERVICIILOR SI COMERTULUI DIN ROMANIA- VOCEA PATRONATULUI DIN ROMANIA OFICIUL PATRONAL JUDETEAN SATU 25/C/2004 MARE - FILIALĂ A CONFEDERAŢIEI PATRONALE A INDUSTRIEI,SERVICIULUI ŞI COMERŢULUI DIN ROMANIA-VOCEA PATRONATULUI ROMANESC OFICIUL PATRONAL JUDETEAN 11/C/2004 TELEORMAN

488

MEHEDINTI

reprezantarea intereselor angajatorilor (patronilor) in toate judetele tarii si in municipiul Bucuresti

1

29/06/2004

224/D

09/06/2004

SATU MARE

reprezentarea intereselor angajatorilor,consolidarea unităţii şi identităţii Patronatului român, participarea la dezvoltarea economiei românşti, etc

1

15/04/2004

206

19/03/2004

TELEORMAN

707

708

709 710 711

OFICIUL PATRONAL JUDEÞEAN ARAD FILIALÃ A CONFEDERAÞIEI PATRONALE A INDUSTRIEI SERVICIILOR ºI COMERÞULUI DIN ROMÂNIA OFICIUL PATRONAL SINDICAL JUDETEAN CARAS-SEVERIN CA FILIALA A CONFEDERATIEI PATRONALA A INDUSTRIEI, SERVICIILOR SI COMERTULUI DIN ROMANIA "VOCEA PATRONATULUI ROMANESC" OFICIUL PENTRU AMENAJAREA PESTERILOR SI CARSTULUI - LIFE ORADEA ORGANIZATIA JUDETEANA A ROMILOR DIN M-CIUC ORGANIZATIA NATIONALA A PERSOANELOR CU HANDICAP DIN ROMÂNIA

22/C/2004

1

15/07/2004

445

06/07/2004

ARAD

A). CONFEDERATIA PATRONALA A INUSTRIEI SERVICIILOR SI COMERTULUI DIN ROMANIA (C.P.I.S.C.)- ISI VA ORGANIZA ACTIVITATEA IN SCOPUL REPREZENTARII INTERESELOR ANGAJATORILOR (PATRONILOR) DIN TOATE JUDETELE TARII SI MUN. BUCURESTI, CARE ACTIVEAZA IN PESTE 25% DIN RAMURILE DE ACTIVITATE ALE ECONOMIEI NATIONALE SI CATE TOTALIZEAZA PESTE 10% DIN NUMARUL SALARIATILOR LA NIVEL NATIONAL;;B). CONSOLIDAREA UNITATII SI IDENTITATII PATRONATULUI ROMAN, CONSTITUIREA SA INTR-O INSTITUTIE PUTERNICA, REPREZENTATIVA, CAPABILA SA SUSTINA COERENT, FERM SI PROFITABIL, DIALOGUL SOCIAL CU AUTORITATILE STATULUI, CENTRALE SI LOCALE, ORGANIZATIILE SINDICALE, CU ORGANIZATIILE PATRNALE SIMILARE INTERNATIONALE SI SA PATRICIPE ACTIV LA INTERAREA ECONOMICA A TUTURORºi din municipiul Bucureºti ROMANIEI Reprezentarea intereselor angajatorilor din toate judeþele þãrii JUDETELOR TARII SI A

37/C/2004

3262

11/06/2004

in lichidare

2078

06/07/2004

CARAS-SEVERIN

reprezentarea intereselor angajatorilor(patronilor) din toate judetele tarii si Mun. Bucuresti,consolidarea unitatii si identitatii Patronatului Roman,participarea activa a paetronatului la dezvoltarea generala a economiei romanesti, ameliorarea gradului de integrare interna si internationala a economiei romanesti, implicarea directa a Patronatului in problematica sociala, acordarea de asistenta directa angajatorilor membri, stbileste alte scopuri si obiective,pentru satisfacerea rapida si eficienta a nevoilor memebrilor, in conditiile legii, actioneaza pentru scopurile generale propuse de CPISC-art. 7 din Statut GESTIONAREA PROIECTULUI ACTIUNI COMBINATE PENTRU PROTECTIA SI CONSERVAREA PATRIMONIULUI NATURAL AL MUNTILOR APUSENI Stabilirea si dezvoltarea relatiilor de comunicare, informare si cunoastere dintre diferite comunitati de romi. - unirea eforturilor tuturor organizaţiilor persoanelor cu handicap din România, apărarea intereselor persoanelor şi reprezentarea celor cu handicap, în scopul afirmării şi integrării sociale depline a acestora. asigurarea necesarului de consum de ulei, margarină, şroturi furajere de floarea soarelui şi soia la nivel naţional prin dezvoltarea durabilă a producţiei agricole, în special de seminţe de floarea soarelui, boabe soia, rapiţă cu acid erucic "00", seminţe de in şi şi a altor seminţe oleaginoase care prezintă interes pentru industria uleiului, prin sprijinirea producătorilor agricoli resursele materiale şi umane din spaţiul rural în vederea creşterii puterii economice a fermierilor şi asociaţiilor agricole. - de a proteja interesele membrilor săi, în condiţiile unei economii concurenţiale, bazate pe performanţe

62/C/2002 3/C/1993 10/C/2002

2/FED 11 17

26/02/2002 12/03/1993 21/01/2002

2 11 14 BIS

07/03/2002 12/03/1993 24/01/1995

BIHOR HARGHITA

CENZOR-ALEXANDRINA DAN VICEPRESEDINTE-IOAN DÂRLEA MEMBRU-CRINA POP SUPLEANTI-LENUTA DONISAN, VASILICA STRAT

712

ORGANIZAŢIA INTERPROFESIONALĂ 27/C/2003 NAŢIONALĂ PE PRODUSE GRĂSIMI VEGETALE ŞI ŞROTURI FURAJERE DIN ROMÂNIA - OINPGVSFR ORGANIZAŢIA INTERPROFESIONALĂ 136/C/2002 ORZ-BERE ORGANIZAÞIA SINDICALÃ NEMIRA DIN 26/C/2011 CADRUL SC GDS MANUFACTURING SERVICES SA

24

01/07/2003

Încheierea

14/05/2003

713 714

83 1

14/12/2002 21/02/2011

Incheierea 127

25/10/2002 11/01/2011 ARAD

715 716

PATRONATUL INDUSTRIEI DE CELULOZĂ ŞI HÂRTIE - ROMPAP

141/C/2002

210 31

11/07/2002 07/10/2003 S.C.5/

13/12/2001 03/06/2003

717 718 719 720 721

PATRONATUL ROMAN - PR 37/C/2003 Sintagma"Federatia Patronatul Roman" se inlocuieste cu sintagma "Patronatul Roman"Ţ, iar termenul "federatie" se inlocuieste cu sintagma "organizatie patronala" PATRONATUL ROMÂN AL OAMENILOR 2/C/2011 DE AFACERI - FILIALA VRANCEA PERSEVERENTA 1/C/2001 QUANTUM RANCEA-RO RECONSTITUIRE DOSAR 4/C/1995 13/C/2000 50/C/2000

a) Aparã demnitatea, drepturile li interesele economice, materialem sociale, civice ºi culturale ale tuturor membrilor sãi;;b) asigurã armonizarea activitãþii societãþii cu intersele membrilor sãi;;c)luptã pt asiguirarea salarilor celor ce muncesc cinstit ºi nu au abateri de la regulamentul intern, conform legilor în vigoare ºi mai ales a legii protecþiei sociale;;d) luptã pentru realizarea unui raport optim între nivelul salariilor ºi cât ºi preþurilor,tarifelor ºi taxelor;;e) contribuie la consolidarea ºi protejarea vieþii de familie;;f) asigurã în colaborare cu conducerea societãþii, ridicarea pregãtirii profesionale a membrilor sãi;;g) controlerazã respectarea cu stricteþe a prevederilor legale privind ocuparea posturilor de conducere administrativã numai pe bazã de concurs, numind un membru din Biroul Executiv în comisiile de concurs;;h) prin preºedintele sãu sindicatul reprezintã interesele membrilor sãi în faþa d ii i tãþii t itãþil ºi l t ii i l ti ºi j d ãt ºti ât ºi i þiil Activităţi de servicii profesionale, tehnice, economice lşi comerciale de interes comun ale unităţilor ºi asociate sau ale unei părţi din acestea , care se pot realiza mai eficientprin intermediul patronatului, în interesul desfăsurării unei activităţii profitabile - sustinerea, promovarea, reprezentarea si apararea intereselor si drepturilor patronilor, a asociatiilor patronale si a liber profesionistilor care desfasoara activitati economice autorizate.

- se desemneazã dl. Robert Matula în funcþia de vicepreºedinte în locul dlui Bondar Lucian care rãmâne simplu membru de sindicat - se desemneazã dl. Scripcari Flavius în funcþia de secretar în locul dlui Andrei Iftimie, care rãmâne simplu membru de sindicat - se desemneazã ca cenzori: Lilik Tiberiu ºi Floca Mugurel

PRESEDINTE-GHEORGHE NAGHIU SECRETARUL COLEGIULUI DIRECTOR-ALEXIU NARWICK CATALIN

1 1/2001 76 4 23

09/03/2011 27/03/2001 06/11/1995 01/03/2000 26/07/2000

încheire 62 325 115 Încheierea

03/03/2011 23/03/2001 10/11/1995 14/03/2000 20/07/2000

VRANCEA MURES BISTRITA NASAUD BISTRITA NASAUD

- susþinerea, promovarea, reprezentarea ºi apãrarea intereselor ºi drepturilor patronilor, a asociaþiilor patronale ºi a liber profesionoºtilor care desfãºoarã activitãþi economice. Infiintarea unui centru de zi pentru copiii cu nevoi speciale care sa ofere posibilitati pentru imbunatatirea calitatii vietii acestor copii si a familiilor lor.

- organizarea de activităţi sportive, concursuri sportive şi de masă, stagii, cantonamente testări, atestări privind nivelul de performanţă atins, respectând regulamentele interne şi instrucţiunile Ministerului Tineretului şi Sportului, a organismelor interne şi internaţionale de profil, a legilor în vigoare;;- practicarea sportului de performanţă în Jiu-Jitsu şi alte discipline înrudite cu aceasta;;asigurarea spaţiilor şi sălilor sportive necesare formării şi pregătirii sportivilor şi în construirea unor baze sportive în ţară, a realizării unui parcauto şi a tot ceea ce este necesar pentru deplasarea sportivilor în cantonamente, stagii naţionale şi internaţionale de pregătire, concursuri şi competiţii;;- colaborarea cu asociaţii şi cluburi de arte marţiale în speţă de Jiu-Jitsu, în vederea ridicării nivelului tehnic al sportivilor şi antrenorilor, acestea urmând a fi prevăzute în cadrul unor protocoale încheiate în acest sens. SIBIU TIMIS Sporirea puterii financiare a membrilor sai,îndrumarea spre autofinantare si oferirea unui cadru pentru implicarea acestora în activitati de cercetare comuna,perfectionarea,promovarea,,advocacy si lobby,prin asigurarea accesului la cele mai bune practici si acordarea de asistenta tehnica de specialitate. - lupta împotriva saraciei si excluziunii sociale. REPREZENTAREA INTERESELOR MEMBRILOR SAI IN RAPORT CU AUTORITATILE ROMANE SI ALE UE SI COOPERAREA CU ALTE ASOCIATII, FEDERATII SAU ALTE ORGANIZATII DE ACELASI TIP DIN DOMENIU, DIN TARA SI DIN STRAINATATE, PENTRU PROMOVAREA, SUSTINEREA SI APARAREA INTERESELOR MEMBRILOR SAI IN DOMENIUL APICOL Apãrã ºi asigurã interesele membrilor, indiferent de naþionalitate, convingeri politice, pregãtire profesionalã, religie, sex ºi vârstã. Pentru apãrarea intereselor membrilor sãi, Sindicatul supune atenþiei conducerii probleme de litigiu. În caz de nerezolvare apeleazã la organul ierarhic superior, ºi dacã nici aici nu se soluþioneazã, foloseºte ca mijloc de acþiune demonstraþia sau greva. Asigurã interesele membrilor în sfera activitãþii profesionale. Asigurã salariul egal la muncã egalã. Luptã pentru reducerea diferenþelor de salarizare a salariaþilor de la muzeele de gradul I sau centrale. Propagã solidaritatea, colegialitatea ºi întrajutorarea între membrii Sinbdicatului Liber. Asigurã condiþiile de ridicare a pregãtirii profesionale a tuturor membrilor sãi prin colaborare cu conducerea muzeelor. Asigurã ocuparea posturilor vacante numai pe bazã de concurs. Comisia ºi condiþiile de fi b t "Solidaritatea" Arad t l i ºi tã âºlt ãt ã d ã ii i Sindicatul Independent d C it t l Si di apãrã H reprezintã iinteresele membrilor îsãi avândd urmãtoarele scopuri principale:;- organizarea unitãþii ºi forþei de acþiune a membrilor, pentru punerea în valoare ºi apãrarea drepturilor, libertãþilor ºi intereselor legitime ale membrilor de sindicat;;respectarea, promovarea ºi apãrarea intereselor profesionale, sociale, economice, cultural sportive s^îuristice ale membrilor sãi ºi asigurarea egalitãþii în drepturi ale acestora;;- conlucrarea cu toate organizaþiile ºi organismele care luptã pentru îndeplinirea aspiraþiilor de libertate, egalitate ºi dreptate socialã ale tuturor categoriilor sociale;;- promovarea relaþiilor de colaborare ºi solidaritate internã ºi internaþionalã cu toate organizaþiile sindicale naþionale ºi internaþionale devotate aspiraþiilor democratice, dreptãþii sociale, libertãþii ºi pãcii;;- participarea Sindicatului Ia elaborarea ºi modificarea t l ti i ti it t i di lã ºi i t l i f i l ºi i l

722 723

REMIT P.A.S. RETEAUA DE FINANTARE COMUNITARA REŢEAUA NAŢIONALĂ ANTISĂRĂCIE -INCLUDERE SOCIALĂ ROMAPIS FEDERATIA ASOCIATIILOR APICOLE DIN ROMANIA

5/C/1998 4/C/2003

93 1

20/05/1998 19/02/2003

272 1241

15/06/1998 20/12/2002

724 725

29/C/2008 4/C/2008

1 1

13/02/2008 01/03/2008

Încheierea

15/01/2008 PRAHOVA

726

SAINDICATUL LIBER AL SALARIAÞILOR 40/C/1991 DIN MUZEUL ARAD

16

13/03/1991

dizolvata

821

28/02/1991

ARAD

727

Se modificã denumirea Sindicatului din Sindicatul Independent al Gardienilor Publici Arad în Sindicatul Independent „Solidaritatea” Arad.

13/C/1998

2

09/11/1998

6094

09/11/1998

ARAD

Preºedinte - Faur Stelian, vicepreºedinte Ardelean ªtefan, vicepreºedinte - Boicu George, vicepreºedinte Constantin Bujor, vicepreºedinte Mihu Angelica, secretar - Faur Marius

Nr crt

Denumire

Numar inreg Reg Numar inreg Data inreg National instanta instanta 58/C/2001 1 12/03/2001

pozitie inchisa(da/nu)

Starea actuala

Nr incheiere

Data incheiere 12/03/2001 ARAD

Judet

Asociati/Fondatori

Scop

Consiliu director

Apartenenta federatie

HG utilitate

Data HG utilitate publica

728

SINDICAT ARBEMA BRAU UNION FRÃÞIA ARAD

1745

729 730 731 732

SINDICAT DREPTATEA DIN CADRUL COMPANIEI DE APA ARAD SINDICAT INDEPENDENT ARTISTI SIAMAR TEATRUL MARIONETE ARAD SINDICATU PERSONALULUI DE PAZĂ ŞI ORDINE PUBLICĂ SINDICATUL'' CONCORDIA''HARGHITA

27/C/1995 11/C/1996 107/C/2006 55/C/2003

2 5 9 45

23/05/1995 31/10/1996 26/06/2006 14/08/2003 181 13/02/2006 6684 31/10/1996

ARAD ARAD

a) susþinerea ºi promovarea drepturilor ºi intereselor ale membrilor de sindicat; b) organiztarea unitãþii ºi forþei de acþiune în vederea punerii în valoarea ºi apãrarea drepturilor, libertãþilor i intereselor legitime ale membrilor de sindicat; c)respectarea ºi promovarea intereselor profesionale, sociale, economice, cultural-sportive ºi turistice ale membrilor sãi;d) colaborarea cu toate organismele ºi organizaþiile care luptã penru îndeplinirea aspiraþiilor de libertate, egalitate ºi dreptate socialã ale tuturor categoriilor sociale; e) promovarea relaþiilor de colaborare ºi solidaritate cu toate organizaþiilºe sindicale devotate aspiraþiilor democratice, dreptate socialã, libertate ºi pace; f) asigurarea respectãrii drepturilor fundamentale ale salariaþiilor (dreptul la muncã, salariul miim pe ramurã, protecþie socialã, asistenþã medicalã gratuitã, pensii, ajutor de ºomaj ºi alte forme de protecþie ºi asistenþã socialã) ã t î C tit þi R â i i t ti i t ºi i t þi l C t t l C l ti d

In urma modificarii consiliu director este format din Calotã Alin Cristian preºedionte, Floruncut Marius Cristian vicepresedinte, Floruncut Alexandru Ioan secretar Preºedinte: Calota Alin Cristian CNP 1750907020012, vicepreºedinte Vranau Codrin Rãzvan CNP 1810622020071, secretar Floruncut Alexandru Ioan CNP 1790814020035

HARGHITA

ESTE APARARE SI PROMOVAREA INTERESELOR PROFESINELE,ECONOMICE ,SOCIALE CULTURALE SI TURISTICE ALE MEMBRILOR SAI A DEMNITATII SI A DREPTURILOR ACESTORA PREVAZUT IN LEGISLATIA NATILONALA ,PACTELE ,TRATATELE SI CINVENTIILE INTENATIONALE LA CARE ROMANIA ESTE PARTE ,PRECUM SI IN CONTARCTELE COLECTIVE DE MUNCA

733

734 735

SINDICATUL "COLUMNA" AL SALARIAŢILOR DIN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ A SECTORULUI 5 BUCUREŞTI SINDICATUL "CRIMINALIŞTII" SINDICATUL "FAMILIA" - ANAF DGAMC

104/C/2006

6

03/05/2006

58/C/2007 2/C/2009

5 1

30/07/2007 23/01/2009

1 26

18/01/2007 06/06/2003

Gavrila Marian-Sorin, Paraschiv Sorina, Paduraru Gabriel Dumitru, Paraschiv Viorica, Mutulete Ion componenţă nouă organ de conducere: Conac Adrian, Găină Emil, Ene Camelia, Constantinescu Gheorghe, Barbu Viorel, Cîrjan Ana; cenzor: Găină Anca apărarea drepturilor şi promovarea intereselor profesionale, economice şi sociale ale membrilor săi, prevăzute în legislaţia naţională şi comunitară, în tratatele, acordurile şi convenţiile internaţionale la care România este parte, în acordurile colective privind raporturile de serviciu, în contractele colective de muncă şi în legislaţia muncii aplicabilă în domeniu ARAD Promovarea si ap[rarea demnitãþii, a drepturilor ºi intereselor profesionale, economice, sociale, culturale ºi sportive ale membrilor sãi; b) promovarea salariaþilor pe baza criteriilor de competenþã, pentru ocuparea posturilor numai pe bazã de concurs, în condiþiile legii, corespunzãtor nivelului de calificare; c) asigurarea condiþiilor de ridicare a calificãrii profesionale ºi a polispecializãrii pentru toþi membri de sindicat; d) desfãºurarea de activitãþi de protecþie socialã ºi sprijinire materialã a membrilor de sindicat în cazul unor evenimente odesebite; e)negocierea ºi încheierea, împreunã cu conducerea administraþiei drumurilor ºi podurilor judeþului, a contractului colectiv de muncã, în care se vor stabili drepturile ºi obligaþiile reciproce ale pãrþilor; f) restabilirea drepturilor membrilor de sindicat dacã se constatã cã acestea au fost încãlcate prin acte netemeinice sau nelegale; g) organizeazã activitãþi ºi þi i ifi ii ºi t bil ºt d þi MAIER ALEXANDRU - PREªEDINTE, MÃRIUÞA CONSTANTIN - VICEPREªEDINTE, SÂRBU LIDIA - VICEPREªEDINT, CIUPERCEA MIA SECRETAR, CHIUZBAIAN LENUÞA - CASIER, Popa Marian - preºedinte, Bonta Liviu vicepreºedinte, Iovuþa Dana - vicepreºedinte, Matica Anca - secretar

736

SINDICATUL "FORUMUL SINDICAL PENTRU EUROPA" SINDICATUL "FRĂŢIA RAHOVA" SINDICATUL "PRO BONO" SINDICATUL A.D.J.P. DIN CADRUL ADMINISTRATIEI DE DRUMURI SI PODURI A JUDETULUI ARAD

19/C/2010

3

09/06/2010

13(PJ)

18/06/2009

737 738 739

62/C/2007 56/C/2007 52/C/2000

9 3 1

12/11/2007 23/05/2007 07/12/2000

7221

07/12/2000

740 741 742

SINDICATUL AMBULANTA-JUDET IALOMITA SINDICATUL ANGAJAŢILOR DIN INDUSTRIA DE SECURITATE (SAIS) SINDICATUL ANGAJAŢILOR DIN INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ BUCUREŞTI

17/C/1999 12/C/2008 28/C/2010

31 5 4

28/05/1999 21/10/2008 18/06/2010

30 14 14(PJ)

28/05/1999 25/09/2008 10/06/2010

IALOMITA

Done Vasilică,Opriş Constantin,Nicolescu Simona,Fota Claudia

a.susţinerea drepturilor şi intereselor membrilor săi;;b.unirea mişcării sindicale din funcţia publică;;c.promovarea solidarităţii între membrii săi;;d.organizarea şi susţinerea unor acţiuni cu caracter profesional, social, economic, cutural şi sportiv;;e.promovarea şi îmbunătăţirea educaţiei sindicale;;f.colaborarea pe orizontală şi verticală cu orice altă structură sindicală din alte ramuri de activitate;;g.formularea şi susţinerea de proiecte de acte normative sau modificări ale legislaţiei existente, referitoare la oricare dintre drepturile şi/sau interesele ligitime ale oricăruia dintre membrii săi. ARAD ARAD Sindicatul ASTRA este organizaþie nepoliticã, fãrã scop patrimonial, constituita în scopul apãrãrii drepturlor prevãzute în legislaþia naþionalã, în pacele, tratatele ºi convenþiile internaþionale, la care România este parte, precum i în contractele colective de muncã aplicabile ºi promovãri intereselor profesionale, economice, sociale, culturale ºi sportive a membrilor sãi. Sindicatul ASTRA este independent faþã de autoritãþile publice, de partidele politice ºi de patronat. Rusu Ionel - CNP 1600605020035, Maxim Petru - CNP 1520620020032, Dobo Florian - CNP - 1560912022621, Owet Gheorghe Roman - CNP 1610914020061, Drumuº Ladislau - CNP 1481107020036, Sarkozi Alex - CNP -1610825020031, davis Ioan - CNP 1590209020012, Goriþã Ioan - CNP 1581215020028, Bojtoº Mariana - CNP 2610328020033, Jurcã Valeria - CNP 2531225020024 J ã R l CNP

743 744

SINDICATUL ARTIªTILOR INTERPRETI DIN FILARMONICA DE STAT SINDICATUL ASTRA VAGOANE ARAD ROMÂNIA

37/C/2009 50/C/2003

6 3

20/10/2009 23/05/2003

7253 2393

25/08/2009 23/05/2003

745 746 747

SINDICATUL AUTONOM DIN SCOALA GENERALA 103 BUCURESTI SINDICATUL BANC POST SINDICATUL BCR ARAD

29/C/2001 9/C/2001 27/C/2011

7 5 4

06/12/2001 19/07/2001 17/03/2011 4 2091

29/10/2001 21/05/2001 02/03/2011

BUCURESTI BUCURESTI ARAD

748 749

SINDICATUL BULANDRA SINDICATUL CAR ARAD

109/C/2002 12/C/1998

21 1

06/06/2002 15/12/1998

6584

20/05/2002 25/11/1998

BUCURESTI ARAD

Va actiona in spiritul unificarii miscarii sindicale din invatamant la nivelul sectorului 5 , capitalei si la nivelul national in vederea constituirii unei organizatii sindicale a invatamantului unica si puternica care sa reprezinte interesele majore ale invatamantului romanesc. Apararea si promovarea intereselor profesionale , economice , sociale, culturale si sportive ale membrilor sai.;Apararea drepturilor membrilor de sindicat prevazute de legislatia muncii si in contractele colective de munca a) organizarea forþei de acþiune si a unitãþii salariaþilor, pentru punerea în valoare, promovarea si apãrarea intereselor profesionale economice, cultural-sportive si turistice ale membrilor sai;;b) reprezentarea, promovarea si apãrarea intereselor profesionale, economice, cultural-sportive si turistice ale membrilor sai;;c) garantarea si apãrarea democraþiei sindicale, a libertãþii de opinie si acþiune ale membrilor sai;;d) participarea la miºcarea sindicala de ramura, stabilirea si dezvoltarea relaþiilor cu organizaþiile sindicale naþionale si internaþionale care lupta pentru îndeplinirea aspiraþiilor democratice de libertate, dreptate sociala si pace;;e) asigurarea respectãrii drepturilor fundamentale ale salariaþilor, dreptul la munca, la protecþie sociala (securitatea si igiena muncii, respectarea drepturilor salariale, a programului de munca de 8 ore, a repaosului sãptãmânal, concediului de odihna etc.) d t l l drepturilor si di l l ii l j t d º j i d i t t i t þi Apararea i t t intereselor membrilor sai.;Promovarealtsi f apararea demnitatii membrilor sai. i l a) Realizarea unitãþii ºi forþei de acþiune a membrilor pentru punerea în valoare ºi apãrarea drepturilor intereselor legitime, respectând diversitatea acestora de inter. b) Reprezentarea, promovarea ºi apãrarea intereselor profesionale, sociale, economice, culturale ale membrilor sãi: c) participarea la miºcarea sindicalã internaþionalã, stabilirea ºi dezvoltarea relaþiilor cu organizaþii profesionale ºi sindicale naþionale ºi internaþionale:d) garantarea ºi apãrarea democraþiei sindicale, a libertãþilor la opinie ºi acþiune a membrilor sãi.

750 751 752 753

SINDICATUL CETATEA ªIRIA JUDETUL 12/C/2005 ARAD SINDICATUL COLEGIULUI TEHNIC DE 19/C/2005 CONSTRUCTII SI PROTECTIA MEDIULUI ARAD SINDICATUL CONSTRUCT COMETROU 67/C/2002 SINDICATUL CONTROLORILOR DE TRAFIC AERIAN UATC 17/C/2008

11 14 18 109

07/04/2005 08/04/2005 05/03/2002 21/12/2008

s c 993 s.c. 1520 39 8821

21/02/2005 15/03/2005 03/12/1993 24/11/2008

ARAD ARAD BUCURESTI ARAD Promovarea si apararea demnitatii , drepturilor si intereselor economice , sociale si profesionale ale membrilor sai.;Participarea la elaborarea regulamentului de ordine interioara si negocierea contractului colectiv de munca. Scopul sindicatului este de a reprezenta pe membrii sãi în toate negocierile cu patronatul ºi orgabee de stat. De a apãra ºi promova interesele profesionale, economice , sociale, culturale ºi sportive ale membrilor sãi precum ºi drepturile individuale ºi colective ale acestora, prevãzute în legislaþia munci ºi în Contractul Colectiv de muncã. De a reprezenta pe membrii sãi la elaborarea, adoptarea ºi respectarea contractului colectiv de muncã. De a promova ºi susþine mbunãtãþirea condiþiilor de mncã ºi viaþã ale membrilor sãi. De a asigura cadrul specific, desfãºurãrii activitãþlor sindicale, artistice ºi sportive la care participã membrii sãi. Sindicatul UATC are autonomie deplinã în raporturile cu celelalte sindicate, federaþii ºi confederaþii sindicale naþionale ºi internaþionale. Sindicatul UATC are dreptul de a se asocia/afilia cu alte sindicate ºi de a constitui federaºii ºi/sau confederaþii. - organizarea unitatii si fortei de actiune a membrilor pentru punerea in valoare si apãrarea drepturilor si libertãtilor legitime ale membrilor de sindicat ;- respectarea, promovarea si apãrarea intereselor profesionale, sociale, economice , cultural , turistice si egalitatea in drepturi ;- conclucrarea cu toate organizatiile si organismele care lupta pentru îndeplinirea aspiratiilor de egalitate si dreptate sociala ;promovarea relatiilor de colaborare si solidaritate interna si internationala ;- participarea Sindicatului la elaborarea si modificarea actelor normative ;- asigurarea respectarii drepturilor salariatilor dreptul la munca, protectia sociala a muncii, dreptul la asistenta sociala si medicala gratuita;- dialog cu reprezentantii guvernului ;- alte scopuri stabilite prin rezolutii sau hotariri emise de organele de conducere ale sindicatului

Szocs Francisc Zoltan, Dregus Tiberiu, Tamaº Liviu Marius. Gherghescu Cristian Valentin, Horga Mircea Radu, Zaha Iosif Radu (supleanþi)

754

SINDICATUL DEMNITATEA ARAD (MODIFICAT DIN SINDICATUL SIRD ARAD INREGISTRAT IN 1990 )

60/C/2006

7

26/06/2006

2881

28/05/2006

ARAD

Consiliu de conducere este format din Gãleancu Adrian preºedinte, Arba Vasile vicepresedinte, Balta Stelian vicepresedinte, Ancas Traian vicepresedinte, Stoica Elena secretar

Nr crt

Denumire

Numar inreg Reg Numar inreg Data inreg National instanta instanta 6/C/1997 8 03/05/1997

pozitie inchisa(da/nu)

Starea actuala

Nr incheiere

Data incheiere 24/04/1997 ARAD

Judet

Asociati/Fondatori

Scop

Consiliu director

Apartenenta federatie

HG utilitate

Data HG utilitate publica

755

SINDICATUL DEMOCRATIC DIN ÎNVÃÞÃMÂNTUL JUDETEAN ARAD

3105

Se vor adãuga punctele b si c dupa cum urmeazã: b) SDÎA Asigurã protecþie liderilor ºi membrilor de sindicat conform legislaþiei în vigoare ºi Contractului Colectiv de Muncã ºi c) Pregãteºte liderii ºi membrii de sindicat pe probleme specifice activitãþii sindicale ºi a relaþiilor de muncã.;Se completeazã cu:;„În condiþiilr prevãzute de statut, S:D:Î Arad acþioneazã pentru organizarea de activitãþi de formare profesionalã pentru adulþi, pregãtirea resurselor umane capabile sã contribuie la creºterea competitivitãþii forþei de muncã, inclusiv prin crearea unui centru în acest sens”

756 757 758 759

SINDICATUL DIN INSTITUTUL NAŢIONAL 105/C/2006 DE STATISTICĂ BUCUREŞTI SINDICATUL DIN PRIMĂRIA 113/C/2002 MUNICIPIULUI BUCUREŞTI "FORUM" SINDICATUL DREPTATEA AL 10/C/2005 SALARIATILOR PRIMARIEI ORASULUI NADLAC JUD ARAD SINDICATUL ECOGAZ 19/C/2009

7 22 12 5

05/05/2006 25/07/2002 07/04/2005 05/07/2009 4 s c 1156 6278 24/06/2002 28/02/2005 25/06/2009 BUCURESTI ARAD ARAD Asigurarea respectării drepturilor fundamentale prevăzute în Constituţie şi în legislaţia în vigoare, inclusiv a legislaţiei privind funcţia publică şi funcţionarul public.

Baliþa ªtefan - lider, Pondiche Maria - vicelider, Ienãºescu Dan - vicelider, Muþiu Virgil - membru, Lugojan Maria - membru, Tripa Constantin membru, Funar Olimpia - membru, Sima Adrian membru, Nicolãiþã Doina - membru, Vidican Nicolae - membru - Ienãºescu Dãnuþ Vasile - lider interimar, Pondiche Maria - vicelider, Nicolãiþã Doina Adriana, secretar coordonator interimar, Lugojan Maria - membru, Tripa Constantin b F Oli i b M þi Vi il

760

Sindicatul ENERGIA

23/C/1990

85

23/04/1990

pozitie inchisa

1688

23/04/1990

ARAD

761 762

SINDICATUL FAPIRO SINDICATUL FERMIERUL PECICAN ÎNREGISTRAT ÎN 2001

114/C/2002 62/C/2006

23 9

29/07/2002 26/06/2006 3290

24/06/2002 19/06/2006

BUCURESTI ARAD

763

SINDICATUL FEROVIAR TRAFIC ARAD

33/C/2011

2

21/02/2011

1358

10/02/2011

ARAD

764

SINDICATUL FILARMONICII ARAD

5/C/2010

2

20/01/2010

200

13/01/2010

ARAD

765 766 767

SINDICATUL FINANTE PUBLICE BUCURESTI SINDICATUL FLACARA ALBASTRÃ ARAD SINDICATUL FORMATORILOR AUTO DIN JUDEUL ARAD

17/C/2000 49/C/2003 4/C/2010

1 1 1

11/04/2000 13/10/2003 18/01/2010 dizolvata

3

13/03/2000

BUCURESTI ARAD

a) dobândirea reprezetativitãþii în cadrul unitãþilor la care sunt angajaþi membrii organizaiei în vederea apãrãrii drepturilor acestora deucrgând din legislaþia muncii, contractele colctive de muncã, ºi contractele individuale de muncã, în faþa angajatorilor sau organizaþiilor acestora, a instanþelor judecãtoreºti sau a altor organe de jurisdicþie, precum ºi în faþa oricãrei autoritãþi sau instituþii a statului; b) susþinerea drepturilor ºi intereselor membrilor organizaþiei în negocierile purtate cu angajatorii sau cu organizaþiile acestora în vederea încheierii contractelr colective de muncã, a acordurilor privind raporturile de serviciu, penru constituirea ºi folosirea de fonduri destinate îmbunãtãþirii condiþiilor de muncã, în domeniul protecþiei muncii ºi utilitãþilor sociale, precum ºi în domeniul asiguratorilor ºi protecþiei sociale; c) apãrarea ºi promovarea drepturilor ºi intereselor legitime f i l i l i lt l ºi ti l b il i þi i i d li i Constatã cã a fost ales lider de sindicat Deliman Traian dom în Pecica 2, nr.693, jud.Arad, CNP 1560813020051 Admite în totalitate cererea petentului, constatã urmãtoarea componenþã nominalã a Comitetului de conducere a Sindicatului Liber Independent Energia : Deliman Traian (lider), Vamosiu Mircea (vicelider), Pîrvu Aurel (vicelider), Bunaciu Petru (secretar), Tamaº Ioan Nelu(membru), Iancu Avram (membru), Simo A d i( b ) R j Gh h ( b ) Respectarea, promovarea si apararea drepturilor si intereselor membrilor de sindicat.;Apararea si garantarea democratiei sindicale, a libertatii de actiune si de aparare a membrilor de sindicat. Practicarea de activitati în folosul membrilor sai pentru promovarea drepturilor si intereselor acestora; participarea activa la infiintarea tuturor actelor administrative de interes local, care au legatura cu profesia sau cu domeniul agricol în care isi desfasoara activitatea si la elaborarea programelor de dezvoltare rurala; instrumentarea tuturor beneficiilor acordate de stat agricultorilor , mijlocirea în vederea dobândirii de credite , alocatii, sau subventii de la stat sau terti; asigurarea cadrului specific desfasurarii activitatilor socioale; participarea directa la realizarea imbunatatirii conditiilor de munca si viata ale membrilor ridicarea nivelului de rentabilizare a muncii acestora si organizarea si indrumarea manifestatiilor cultural artistice si sportive în temeiul art 25 din Legea 54/2003 1) aplicarea in teritoriu a politicii proprii si a federaþiei de ramura ;;2) susþinerea si promovarea in teritoriu a intereselor si drepturilor salariaþilor, membri de sindicat, a cãror competenta de soluþionare revine organelor executive din unitãþile administrativ-teritoriale sau a cãror rezolvare este posibila pe plan local ;•;3) organizarea unitãþii si forþei de acþiune pentru punere in valoare si apãrarea drepturilor, libertãþilor si intereselor legitime ale membrilor de sindicat;;4) respectarea, promovarea si apãrarea intereselor profesionale, sociale, economice, cultural-sportive si turistice ale membrilor de sindicat din organizaþiile componente si asigurarea egalitãþii in drepturi ale acestora ;;5) colaborarea cu toate organizaþiile si/sau instituþiile care lupta pentru îndeplinirea aspiraþiilor de libertate, egalitate si dreptate sociala ale tuturor categoriilor;sociale ;;8) promovarea relaþiilor de colaborare cu toate i ale i di l 7) i/ t bili d t il l l l b i t t culturale þiil tuturor membrilor sindicatului ºi ale familiilor acestora.;31. Contribuie, prinilpropuneri, la perfecþionarea legislaþiei muncii ºi la adaptarea ei.;32. Propagã solidaritatea, colegialitatea ºi într-ajutorarea în relaþiile dintre membrii sindicatului.;33. Asigurã condiþiile de ridicare a pregãtirii profesionale a tuturor membrilor sãi, prin colaborare cu conducerea instituþiei.;34. Stimuleazã iniþiativa creatoare a salariaþilor, spiritul novator ºi verificã ca promovarea membrilor sã se faca pe criterii de competenþa ºi integritate morala. 35.ln limita fondurilor existente,acorda membrilor de sindicat ajutoare financiare in cazul naºterii unui copil si in cazurile de deces a rudelor de gr. 1 si la pensionare. Lupta pentru punerea in valoare si apararea drepturilor demnitatii libertatilor si intereselor legitime ale membrilor de sindicat.;Apararea si ridicarea demnitatii salariatilor , ridicarea nivelului de trai si crearea unor conditii mai bune de lucru. d) Scopul propus de cãtre Sindicatul Formatorilor Auto din Arad - România se va realiza prin utilizarea tuturor mijloacelor de drept comun, precum ºi toate formele de luptã sindicalã, recunoscute ca mijloace legitime de acþiune a sindicatelor în temeiul Constituþiei si al celorlalte norme legale interne, precum ºi în conformitate cu documentele internaþionale ratificate de România.-------------

12089

18/12/2009

ARAD

768 769 770

771

SINDICATUL FORUMUL 28/C/2005 ADMINISTRAŢIEI PUBLICE SINDICATUL FUNCŢIONARILOR PUBLICI 61/C/2007 DIN CAMERA DEPUTAŢILOR SINDICATUL FUNCŢIONARILOR PUBLICI 37/C/2005 DIN MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII - SINDICATUL "ILLIE MURGULESCU" SINDICATUL FUNCŢIONARILOR PUBLICI 57/C/2007 PARLAMENTARI DIN SENATUL ROMÂNIEI

3 8 6

16/06/2005 01/11/2007 01/11/2005

4

26/05/2005

11

06/10/2005

BUCURESTI

apărarea şi promovarea drepturilor colective şi individuale prevăzute în legislaţia naţională, în pactele, tratatele şi convenţiile internaţionale la care România este parte, în contractele colective şi individuale de muncă, precum şi a intereselor profesionale, economice, sociale, culturale şi sportive ale membrilor sindicatului Birou Executiv: Davbidescu Mihai-Florin, Aldea Radu Anastasiu, Dinu Lucreţia Carmen, Gruia Costel, Liliac Lucreţia, Marinescu Valeria, Gheorghe Steluţa Monica, Lincu Alexandrina Comisia de Cenzori: Mitroescu Anca Viorica, Popescu Constantin Robertino, Zosim Maria Cristina Matei Florin - preşedinte, Deaconu Victor Marius vicepreşedinte, Rădoi Marin - secretar general, Simion Daniela Valentina - trezorier, Samoilă Ion membru, State Tiberiu - membru, Oprescu Marian - membru -de a organiza lupta unitară a membrilor lui pentru apărarea drepturilor şi promovarea intereselor lo profesionale, sociale, economice şi culturale;;-de a apăra libertatea de opinie şi a drepturilor sindicale ale salariaţilor prevăzute în constituţia României, contractul colectiv de muncă, precum şi în alte prevederi legale privind relaţiile de muncă Leoca Elena, Tanase Gina-Nicoleta, Acatrinei Daniela

4

19/06/2007

772

SINDICATUL FUNCŢIONARILOR PUBLICI 5/C/2009 ŞI LUCRĂTORILOR CONTRACTUALI DIN ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A REZERVELOR DE STAT SINDICATUL GLOBAL SIND SINDICATUL HERMES 8 SINDICATUL HIPOCRAT 49/C/2004 98/C/2006 38/C/2009

2

06/04/2009

7(PJ)

05/03/2009

773 774 775

1 13 4

29/03/2004 31/10/2006 17/06/2009

dizolvata

2 1

26/02/2004 03/01/1991

776 777 778 779 780 781 782

SINDICATUL I.N.C.E. SINDICATUL ICPET CERCETARE PROCED SINDICATUL IFTE CFR ARAD SINDICATUL IGIENA SINDICATUL INDEPENDENT 3 CĂLĂTORI SINDICATUL INDEPENDENT AL LINIORILOR "FORŢA ŞINELOR" DIN SECŢIA L.3 BUCUREŞTI OBOR (S.I.L.) SINDICATUL INDEPENDENT AL MEDICILOR DIN INSTITUTUL CANTACUZINO

59/C/2007 40/C/2009 17/C/1990 63/C/2002 55/C/2007 3/C/2003 69/C/2002

6 5 3 14 2 3 6

12/09/2007 18/09/2009 23/03/1990 05/03/2002 03/04/2007 15/01/2003 21/02/2002

8 1001 20

03/09/1997 23/03/1990 30/04/1993 ARAD BUCURESTI Apãrã demnitatea, drepturile si interesele economice, materiale , sociale, civile si culturale ale tuturor membrilor sindicatului Garanteaza si apara exercitarea dreptului sindical si libertatea de optiune a salariatilor conform Constitutiei , Legii sindicatelor si prezentului statut. - apărarea drepturilor social-profesionale, îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi de viaţă ale membrilor de sindicat şi a familiilor lor. BUCURESTI Asigurarea pentru fiecare membru de sindicat a unui loc de munca corespunzator nivelului de pregatire, calificare si competenta profesionala.Membrii de sindicat sa fie angajati in conditii contractuale colective si individuale cat mai favorabile.

Preşedinte - Cosa Theodor Aşexandru, Vicepreşedinte - Patica Alexandru, Vicepreşedinte Patache Cornel, Secretar - Duduleanu Mioara Farcasiu Nicolae, Raþ Dan, Mierlut Dorin si Iosifescu Daniela

S.C.41/s/ 29

25/11/2002 13/11/1992

Nr crt

Denumire

Numar inreg Reg Numar inreg Data inreg National instanta instanta 101/C/2006 3 20/03/2006

pozitie inchisa(da/nu)

Starea actuala

Nr incheiere

Data incheiere

Judet

Asociati/Fondatori

Scop

Consiliu director

Apartenenta federatie

HG utilitate

Data HG utilitate publica

783

784

SINDICATUL INDEPENDENT AL SALARIAŢILOR DIN DIRECŢIA REGIONALĂ DE STATISTICĂ A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI SINDICATUL INDEPENDENT LEONI ARAD ÎNREG ÎN ANUL 2000

61/C/2006

8

26/06/2006

3293

19/06/2006

ARAD

785

786

SINDICATUL INDEPENDENT SANITAS 20/C/2002 DIN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE SI DEZVOLTARE IN DOMENIUL PATOLOGIEI SI STIINTELOR BIOMEDICALE VICTOR BABES SINDICATUL INDEPENDENT SOIA 2007 66/C/2007

2

30/01/2002

8

17/04/1992

BUCURESTI

- apãrã demnitatea , drepturile si interesele economice, sociale si culturale ale tuturor membrilor si familiilor lor ;- militeaza pentru un raport optim intre nivelul salariilor si cel al preturilor ;- propaga solidaritatea, întrajutorarea în relatiile dintre membrii sai ;- contribuie la consolidarea familiei si protejarea vietii de familie;- urmareste angajarea fortei de munca si intervine la cererea în cazul desfacerii contractului de munca ;- acorda asistenþa juridica gratuita in cauze de munca ;- acorda ajutoare materiale membrilor sai cind este necesar ;- administreaza si dezvolta bazele de odihna , cultura si sport ale sindicatului ;- sindicatul combate cu fermitate coruptia, abuzul in servici, imoralitatea, alcoolismul , birocratia, nepotismul, tendinte nationalist sovine;- participa la elabvorarea si av izarea Regulamentului de Ordine Interioara De a lupta si de a apara drepturile si interesele socio-profesionale , economice si culturale ale CRUDU VASILE, PAIS EMILIA, HARALAMBIE membrilor sai inclusiv de a asigura conditii de realizare a actului medical la nivel international. EUGEN

14 PJ

26/07/2007

14 PJ

26/07/2007

IALOMITA

787 788

SINDICATUL ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR SECTOR 6 SINDICATUL JUDETEAN DE POSTA

9/C/2011 51/C/2004

1 4

01/04/2011 15/06/2004

4(PJ) 2946

03/03/2011 31/05/2004 ARAD

789 790

SINDICATUL JUDEÞEAN FAMILIA CONSTRUCÞII ARAD SINDICATUL JUDEÞEAN FAMILIA SERVICII PUBLICE ARAD

47/C/2004 4/C/2005

2 3

20/05/2004 10/01/2005

2413 5815

10/05/2004 08/11/2004

ARAD ARAD

promovarea si apararea demnitatii drepturilor si intereselor membrilor sai; participarea la elaborarea şsi avizarea Regulamentului de ordine interioara a contractului colectiv de munca; participarea activa si constructiva la activitatile tehnico economice ale societatii; asigurarea cadrului specific desfasurarii activitatilor sociale; participarea directa la îmbunatatirea conditiilor de munca si de viata ale membrilor sai, organizarea si îndrumarea activitatilor cultural artistice si sportive apărarea şi promovarea intereselor porofesionale, economice, sociale, culturale şi sportive ale membrilor săi, precum şi a drepturilor acestora prevăzute de legislaţia muncii, reglementările specifice, contractele colective şi individuale de muncă Sindicatul isi desfãºoarã activitatea in baza principiilor sindicalismului democratic si isi propune pentru membri sai urmãtoarele :;a) sa susþinã la toate nivelurile drepturile si interesele membrilor;;b) sa urmãreascã si sa asigure protecþie sociala;;c) sa apere si sa susþinã stabilitatea si siguranþa locurilor de munca ale;membrilor de sindicat;;d) sa militeze pentru îmbunãtãþirea permanenta a condiþiilor la locurile de;munca;;e) sa studieze toate reformele sau inovaþiile, precum si consecinþele acestora, propunând strategii in vederea diminuãrii sau eliminãrii efectelor negative asupra membrilor de sindicat;;f) sa exercite ori de cate ori este nevoie in deplina libertate, rolul de partener social pe care il are, promovând proiecte de acte normative sau amendamente la legislaþia in vigoare cat si sa iniþieze si sa poarte negocieri cu organele si organismele puterii de stat, cu organismele neguvernamentale, i t t l i dif td d ld i l t i ) i i þi ã organizatie fãrã scop politic constituitã în scopul apãrãrii si promovarii intereselor profesionale, economice, sociale, culturale. si sportive ale membrilor sai, a drepturilor acestora prevazute în legislatia muncii si contractului colectiv de munca în raport cui patronatul si organele puterii si administratiei de stat

Popescu Marcela Castanela, Tocik Mihaela, Nicola Alexandru, Vranceanu Constantin, Dilimot Doinita Preºedinte sindicat Judeþean ºi Birou Permanent Bugariu Ioan - inspector principal exploatare OJP Arad cu CNP 1500705022802 -secretar Organizatoric ºi Birou Permanent - Basaraba Drãghici Floare cnp 2551020020011 -secretar ºi Birou Permanent - Ghiþa Daniela Liliana - casiert cnp 2670927020031 -vicepreºedinte zona Arad ºi Birou Executiv - Bulboacã Florica, diriginrte Oficiu Curtici cnp 2560527022634 -vicepreºedinte zona I ºi Bi E ti fi i t fi i l I O hiº

791 792 793

SINDICATUL LAGERMAX 8/C/2007 AUTOTRANSPORT DIN SC LAGERMAX AUTOTRANSPORT SRL CURTICI SINDICATUL LIBER "LOTO" DIN CADRUL 9/C/2010 C.N. LOTERIA ROMÂNĂ SA SINDICATUL LIBER AEROPORTUL ARAD 19/C/1990

2 2 5

02/03/2007 29/03/2010 06/02/1990

1125 4(PJ) înch

06/02/2007 04/03/2010 06/02/1990

ARAD apărarea drepturilor prevăzute în legislaţia naţională, în pactele, tratatele şi convenţiile internaţionale la care Romania este parte, precum şi în contractele colective de muncă şi pentru promovarea intereselor profesionale, economice, sociale, culturale şi sportive ale membrilor acestora SLAA reprezintã ºi apãrã interesele membrilor sãi având urmãtoarele scopuri: organizarea unitãþii þºi forþei de acþiune pentru punerea în valoare ºi apãrarea drepturilor, libertãþilor ºi intereselor legitime ale membrilor de sindicat; respectarea, promovarea ºi apãrarea intereselor profesionale, economice, sociale, cultural-sportive ºi turistice ale membrilor sîi ºi asigurarea egalitãþii în drepturi a acestora; conlucrrea cu toate organizaþiile ºi organismele care luptã pentru îndeplinirea aspiraþiilor de libertate, egalitate ºi dreptate socialã a tuturor categoriilor sociale; promovarea relaþiilor d colaborare ºi solidaritate internã ºi internaþionalã cu toate organizaþiile sindicale interne ºi internaþionale devotate aspiraþiilor democraþiei, dreptãþii sociale, libertãþii ºi pãcii; participarea la elaborarea ºi/sau modificarea actelor normative are privesc activitatea sindicalã ºi interesele socio-profesionale ale b il d i di t i tã ii d t il f d t l l l i þil d t l l

ARAD

794 795

SINDICATUL LIBER AL AEROPORTULUI 14/C/2005 ARAD SINDICATUL LIBER AL CAMEREI DE 2/C/2008 COMERT, INDUSTRIE SI AGRICULTURA A JUDETULUI ARAD HERMES SINDICATUL LIBER AL PERSONALULUI SECTORULUI 5 MENAJER DIN SC REBU SA SINDICATUL LIBER AL SALARIATILOR DE LA SC ELEGANT SA SINDICATUL LIBER AL SALARIATILOR DIN CADRUL CASEI JUDETENE DE PENSII ARAD SINDICATUL LIBER AL SALARIATILOR DIN CADRUL CASEI JUDETENE DE PENSII ARAD 16/C/1999 54/C/2002 3/C/2005 18/C/2005

6 1

21/03/2005 13/02/2008

515 126

31/01/2005 16/01/2008

ARAD ARAD

Varro Eugen Iosif - lider, Livinschi Ioan - Vicelider, Stoica Iena - secretar, solmoºan Ioan - contabil, Hatcu Petru - pt. economice, Berzovan Gheorghe - pt. sociale, Buda Dumitru - pt. culturale, Ardelean Dan - pt. tineret, Pãrcãrescu Niculina - pt. juridice Preºedinte - Clipea Mihai, Vicepreºedinte -Hornicar Nicolae, secretar - Roºca Gheorghe, trezorier Mihai Costel, responsabil cu probleme sociale Papp Maria Emilia Preºedinte - Clipea Mihai, Vi º di H i Ni l t Clipea Mihai tpresedinte. Hornicar Nicolae M t vicepresedinte,, Papp Maria Emilia , secretar Calin Adriaqn si trezorier Zaha Sabin Biroul Operativ : Sasyet Endre - lider, Andrea Nagy - vicelider ºi Enache CIMI - secretar coordonator, Mureºan Violeta Diaconescu ºi adriana Dolha cenzori

796 797 798 799

1 3 2 13

14/05/1999 21/02/2002 10/01/2005 08/04/2005

radiata

3 14 5359 s.c. 1157

13/05/1999 09/04/1992 18/10/2004 28/02/2005

BUCURESTI BUCURESTI ARAD ARAD

Promovarea şi apărarea demnităţii drepturilor şi intereselor membrilor săi. Apararea drepturilor fundamentale ale membrilor sai, prevazute de legislatia tarii.;Imbunatatirea continua a conditiilor de munca , de salarizare ,de trai.

800

SINDICATUL LIBER AL SALARIATILOR 8/C/2012 DIN CADRUL PRIMARIEI MUNICIPIULUI ARAD SINDICATUL LIBER AL SALARIATILOR DIN CENTRALUL REGIA AUTONOMA POSTA ROMANA SINDICATUL LIBER AL SALARIATILOR DIN PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI SINDICATUL LIBER AL SALARIATILOR DIN SC COCPCIA SA SINDICATUL LIBER AL SC ULTEX SA TANDAREI SINDICATUL LIBER AL SOFERILOR DE TAXI SI FURGONETE DIN SOCIETATEA COMERCIALA CARGO TRANS SA BUCURESTI SINDICATUL LIBER AL TIPOGRAFILOR DIN INTREPRINDEREA TIPOGRAFICĂ FILARET SINDICATUL LIBER ASTRA VAGOANE CALATORI SINDICATUL LIBER BIBLIOTECA JUDEÞEANÃ ARAD 68/C/2002 1/C/2002 53/C/2002 16/C/1990 70/C/2002

2

23/04/2012

1224

26/03/1990

ARAD

Noul Consiliu de conducere este format din: HOARA ANA preºedinte, referent dom Arad str Streiului nr 10 bloc 1 sc B ap 1 ; CNP 2760213336742 VANCU MARIANA FLORICA vicepresedinte, dom Arad str Godeanu nr 4 bloc 251 ap 4 CNP 2570918020075 BRADEAN LUMINITA AURELIA secretar general dom Arad Calea Romanilor nr 20-22 bloc E 2 et 4 ap. 10 CNP 2680102020036 DRAGAN FLORICA b d l t P l RADU DRAGAN -Vl di i PRESEDINTE, CRISTIAN i TOMOS - VICEPRESEDINTE, GHEORGHINA VALCAN -SECRETAR, MARIANA BORACASIER, CORINA OARSA- MEMBRU, PETRU TAMAS -MRMBRU, PAVEL NEAMÞIU- MEMBRU Apararea drepturilor si intereselor membrilor sai cu privire la conditiile de munca, de viata, de pregatire profesionala si socio-economica. Garantarea si apararea dreptului sindical si a libertatii de opinie a membrilor sai conform Constitutiei si CHIREA ANA, AMZA MARIANA, STANCIU GINA statutului.

801 802 803 804 805

5 1 12 58 7

21/02/2002 07/01/2002 21/02/2002 30/03/1990 21/02/2002

25 1627 6 58 32

21/08/1992 06/06/1990 10/04/1992 30/03/1990 20/11/1992

BUCURESTI

BUCURESTI IALOMITA BUCURESTI

Apararea drepturilor fiecarui membru de sindicat a unui loc de munca corespunzator.;Va milita pentru pentru dotarea locurilor de munca cu echipamente necesare , materiale si documentatie si publicatii de specialitate. Dragomir Viorel,Vlasceanu Aurel,Ivanovici Tudorel, Garanteaza si apara exercitarea dreptului sindical si libertatea de opinie a salariatilor conform Constitutiei Romaniei si statutului. Mosu Constantin; Pintilie Doru, Banu Cistian, Manolache Neculina

806 807 808

36/C/2005 22/C/2005 21/C/1992

5 18 8

12/10/2005 28/04/2005 30/06/1992

103 1831 6408

05/02/1990 04/04/2005 30/06/1992

BUCURESTI ARAD ARAD Activitatea Sindicatului Bibliotecarilor din Biblioteca Judeþeanã Arad, compus din salariaþi de pe întreg judeþul Arad, se fundamenteazã pe munca obºteascã, dezinteresatã ºi în folosul integral al membrilor sãi, desfãºurându-se în afara programului de serviciu, dar cu înlesnirile cuprinse în art. 35 din L egea cu privire la sindicate care stã la baza prezentului statut. Organul suprem de conducere a activitãþii sindicatului este Conferinþa tuturor membrilor de sindicat organizatã cu o lunã înainte, pe baza unei ordini de zi anunþatã din timp. Conferinþa generalã a salariaþilor sindicalizaþi desemneazãî odatã la 2 ani comitetul sindical compus din 9 persoane din rândul cãrora se alege liderul sindicatului, 2 vicepreºedinþi ºi 2 membri comisie de revizie.

Nr crt

Denumire

Numar inreg Reg Numar inreg Data inreg National instanta instanta 21/C/1990 15 PJ 23/04/1990

pozitie inchisa(da/nu)

Starea actuala

Nr incheiere

Data incheiere 23/04/1990

Judet

Asociati/Fondatori

Scop

Consiliu director

Apartenenta federatie

HG utilitate

Data HG utilitate publica

809

SINDICATUL LIBER DIN CADRUL LICEULUI INDUSTRIAL NR.1 URZICENI

IALOMITA

810

SINDICATUL LIBER DIN CADRUL SCHELEI DE FORAJ ZÃDÃRENI COMUNA FELNAC

18/C/1990

2

27/02/1990

774

27/02/1990

ARAD

811 812 813

SINDICATUL LIBER DIN EDITURA ACADEMIEI ROMANE SINDICATUL LIBER DIN INVATAMANT AL SCOLII GENERALE NR.143 SINDICATUL LIBER E-ON GAZ ARAD

10/C/2001 71/C/2002 39/C/1991

6 8 2

25/09/2001 21/02/2002 24/10/1991

6 16 4797

04/06/2001 12/06/1992 24/10/1991

BUCURESTI BUCURESTI ARAD

promovarea si apararea demnitatii drepturilor si intereselor membrilor sai; participarea la elaborarea si avizarea ROI si CCM; participarea activa si constructiva la activitatile instructiv educative ale unitatii de învatamînt; asigurarea cadrului specific desfasurarii activitatilor sociale; participarea directa la îmbunatatirea conditiilor de munca si de viata ale membrilor sai; organizarea si îndrumarea manifestarilor cultural artistice si sportive. Sindicatul Liber va urmãri realizarea urmãtoarelor probleme: a) crearea condiþiilor pentru respectarea drepturilor findamentale ale salariaþilor în ce privesc: la muncã, la protecþie ºi securitatea muncii, la salarizarea echitabilã pentru munca depusã, la ajutor garantat în caz de ºomaj, la pensii ºi altele prevãzute de constituþie ºi legile þãrii; b) perfecþionarea ºi actualizarea legislaþiei muncii, astfel încât sã corespundã stadiului ºi nivelului de dezvoltare a societãþii româneºti, creînd o concordanþã echilibratã între salarii pe de o parte ºi preþurile produselor ºi bunurilor, a contravalorii serviciilor, taxelor ºi impotitelor pe venituri, pe de altã parte; c) respectarea întocmai a prevederilor legale referitoare la asigurarea ºi ocrotirea muncii ºi la drepturile derivînd din acestea; d) statornicirea ºi reapctarea strictã a duratei zilei de muncã de 8 ore sãptãmânal ºi de lucrude 5 zile, precum ºi retribuirea suplimentarã, i ã l d ã f t t t l ld l î il l d Garantarea si apararea exercitarii dreptului sindical , a libertatii de opinie si a intereselor salariatilor De a respecta interesele tuturor membrilor sai, indiferent de nationalitate, sex, convingere politica si religioasa, in fata organelor administrative de stat sau a altor structuri economice. Sindicatul Liber E-ON Gaz Arad apãrã ºi reprezintã interesele membrilor sãi având în principal urmãtoarele scopuri: - organizarea unitãþii ºi forþei de acþiune a membrilor, pentru punerea în valoare ºi apãrarea drepturilor, libertãþilor ºi intereselor legitime ale membrilor de sindicat;-respectarea, promovarea ºi apãrarea intereselor profesionale, sociale, economice, cultural-sportive ale membrilor sîi ºi asigurarea egalitãþii în drepturi ale acestora; - conlucrarea cu toate organizaþiile ºi organismele care luptã pentru îndeplinirea aspiraþiilor de libertate, egalitate ºi drepartate socialã ale tuturor categoriilor sociale; promovarea realaþiilor de colaborare ºi solidaritate internã ºi internaþionalã cu toate organizaþiile sindicale naþionale ºi internaþionale devoate aspiraþiilor democratice, dreptãþii sociale; participarea Sindicatului la elaborarea ºi modificarea actelor normative care privesc activitatea sindicalã ºi i t l i f i l ºi i l b il d i di t i tã ii

ALEXANDRU KOHLER - PREªEDINTE, VICTOR CRAETE - VICEPREªEDINTE, PAVEL SENCU SECRETAR, VLÃDUÞ MOÞOC - MEMBRU, ALEXANDRU LÃDARU - MEMBRI

TODA DANIEL, MOCUTA DOREL, BERAR STELA, TARAN FLORICA, DOMOKOS MARIA, DRINOVAN MAGDALENA , SAVERINCU CONSTANTIN

814

SINDICATUL LIBER FORAJ SONDE ZÃDÃRENI

20/C/1990

15

27/02/1990

774

27/02/1990

ARAD

KOHLER ALEXANDRU - PREªEDINTE, , VICTOR CRAETE - VICEPREªEDINTE, VLÃDUÞ MOÞOC MEMBRU, gHEORGHE gABORAN - MEMBRU, iar comisiade cenzori este formatã din Ignat Marius, Igreþ Rãzvan, Goia Valer, Szabo Maria

815 816 817 818 819

SINDICATUL LIBER GAZ VEST SA SINDICATUL LIBER INDEPENDENT "PETROM" HARGHITA SINDICATUL LIBER INDEPENDENT DIN INSTITUTUL DE DIAGNOSTIC ŞI SĂNĂTATE ANIMALĂ SINDICATUL LIBER INDEPENDENT DIN R.A. MONETĂRIA STATULUI SINDICATUL LIBER INDEPENDENT I.O.I ARAD INREGISTRAT IN 1990

21/C/2005 87/C/2002 95/C/2006 102/C/2006 59/C/2006

16 20 10 4 6

12/04/2005 25/02/2002 07/07/2006 27/03/2006 26/06/2006

sc. 1519 827

21/03/2005 13/03/2002

ARAD HARGHITA

Apara exercitarea dreptului sindical si garanteaza libertatea de opnie a membrilor sai

3292

19/06/2006

ARAD

820 821

SINDICATUL LIBER INDEPENDENT MUNTEX SINDICATUL LIBER INDEPENDENT REPOMPARE DIN CADRUL SC APA NOVA VEOLIA

64/C/2002 9/C/2005

15 1

05/03/2002 07/03/2005

21 sent. civ. nr.1691

30/04/1993 12/06/1990

BUCURESTI

Activitatea principala se desfãºoarã in cadrul societãþii.;Comitetul executiv isi organizeazã activitatea in S-a constatat reprezentativitatea pentru funcþie de necesitaþi.;La sfârºitul activitãþii, persoanele care au ocupat funcþii in organele;sindicatului, negocierea contractului colectiv de munca la vor reveni la fostul loc de munca, care va fi reþinut de conducerea;societãþii. Activitatea sindicala nivelul unitatii SC NUOVO ARIO SA ARAD constituie vechime neîntrerupta in munca.;Adunarea generala se intruneste anual. La aceasta adunare, participa membrii;Comitetului executiv si delegaþi, in proporþie de 1 la 10 din numãrul membrilor.;Fiecare delegat are dreptul la vot liber, egal si secret. Pentru a se putea lua;hotatari statutare, la adunarea generala trebuie sa participe 2/3 din totalul;delegaþilor. Hotãrârile se iau cu majoritatea voturilor celor prezenþi.;In competenta adunãrii generale intra urmãtoarele:;a) Apobarea raportului anual al Comisiei de revizie.;b) Adoptarea statutului.;c) Modificarea statutului, tinand t d t d) V lid h tã â il Promovarea si t d i t demnitatii b drepturilor si intereselor membrilor sai.;Participarea la elaborarea apararea l , il Si di t l i lib i d si avizarea regulamentului de ordine interioara si a contractului colectiv de munca. Chiţă Ion, Alexandru Anton, Lăzărescu Andrei, Peiculeasa Marin, Savu Petre, Barbu Viorel, Ene Teodor, Micu Alexandru Chiţă Ion, Savu Petre, Mihai Ionel, Badea Ion, Barbu Viorel Comisia de cenzori: Cojocaru Marin, Dragusin Florin, Lixandru Vasile, Micu Alexandru

822 823 824 825

SINDICATUL LIBER INEU SINDICATUL LIBER MORARIT PANIFICATIE IALOMITA SINDICATUL LIBER NEPTUN DIN CADRUL GOSPODARIEI COMUNALE ARAD DIZOLVAT SINDICATUL LIBER PECO ARAD

75/C/2006 150/C/2002 16/C/2006 46/C/2007

1 11 3 3

12/09/2006 28/05/2002 13/03/2006 09/07/2007

dizolvata dizolvata

S.C.1933 11 1191

22/08/2006 28/05/2002 06/03/2006

ARAD IALOMITA ARAD ARAD Sindicatul Liber "Peco" Arad s-a constituit fara autorizaþie administrativa prealabila, in concordanta cu prevederile din CARTA ORGANIZAÞIEI INTERNATIONALE A MUNCII (C.I.M..),a Constituþiei României si Legii 54/1991 a Sindicatelor.;1.2. Sindicatul Liber "Peco" Arad reuneºte pe baza liberului consimþãmânt salariaþi ai OMV PETROM SA, ai Staþiilor de Distribuþie OMV PETROm' OMV si OMV VIVA, ai OMV PETROM MARKETING SRL, etc. care se angajeazã sa respecte prezentul statut.;1.3. Sindicatul Liber "Peco" Arad garanteazã drepturile si libertãþile fiecãrui membru de sindicat.;1.4.(1) Sindicatul Liber "Peco" Arad este independent fata de partidele si organizaþiile politice.;(2) Sindicatul Liber "Peco" Arad este independent si autonom in raport cu Organele Administraþiei si Puterii de Stat.;1.5.(1) Sindicatul Liber "Peco" Arad este autonom injaporturile cu celelalte;Sindicate, Federaþii si C f d þii (2) Si di t l Lib "P " A d t fili t l Si di t l N ti l PETROM E i (f t CRIªAN IOAN TIMOTEI PREªEDINTE, GHEORGHE CLARA NICOLETA VICEPREªEDINTE, BRONZ DANIELSECRETAR, BALINT TRAIAN MEMBRU, NEGRAU ADRIAN MEMBRU

826 827 828

SINDICATUL LIBER PROMED IALOMITA 11/C/1998 SINDICATUL LIBER ROMÂNIAFILM DIN 97/C/2006 CADRUL R.A.D.E.F. ROMÂNIAFILM SINDICATUL LIBER SALUBRITATE 35/C/1991

4 12 1

06/03/1998 13/09/2006 03/04/1991

radiata

4 s c 1252

06/03/1998 06/09/1990

IALOMITA ARAD

829

SINDICATUL LIBER SC MOBILA SA

20/C/1992

2960

27/03/1992

dizolvata

36

27/03/1992

ARAD

830

Sindicatul Liber si Independent „Petromservice Vest ” Arad

18/C/1999

1

07/01/1999

62

07/01/1999

ARAD

831 832 833

SINDICATUL LIBER SUDORUL DIN TMUCB SA-FILIALA SLOBOZIA

26/C/1995

11 3 4

09/06/1995 22/05/2001 02/03/2005

11 3 516

09/06/1995 09/04/2001 31/01/2005

IALOMITA BUCURESTI ARAD

SINDICATUL LIBER TEHNIC , 7/C/2001 ECONOMIC SI ADMINISTRATIV-TESA DIN SPITALUL UNIVERSITAR SINDICATUL LIBER TEHNIC ECONOMIC 13/C/2005 SI ADMINISTRATIV ARAD

Sindicatul Liber Salubritate garanteazã ºi apãrã exercitarea dreptului sindical ºi libertatea de opinie a membrilor în conformitate cu CONSTITUÞIA ROMÂNIEI ªI STATUT. Acþioneazã în deplinã independenþã ºi autonomie faþã de organele de stat, partidele politice ºi administraþie.. Adoptã de sine stãtãtor ºi în mod liber statutul propriu de organizare ºi funcþionare, hotãrând de asemenea libera afiliere la Federaþii, Confederaþii sau Ligi Sindicale, organizate pe pe domenii de activitate, pe baze profesionale sau pe baze teritoriale, pãstrându-ºi în toate condiþiile autonomia; afilierea se face pe baza hotãrâri Adunãri Generale cu o majoritate de 2/3 din numãruº membrilor. Reprezintã ºi apãrã drepturile membrilor sãi ce decurg din legislaþia muncii, Contractul Colectiv de Muncã, în faþa conducerii administrative, organelor de jurisdicþie sau alte orgaane de stat. Scopul sindicatului este acela de a organiza lupta unitã a membrilor sãi pentru apãrarea drepturilor ºi promovarea intereselor lor profesionale, sociale, economice ºi culturale. Sindicatul liber garanteazã ºi apãrã exercitarea dreptului sindical ºi libertatea de opinie a salariaþilor, conform Constituþiei României ºi Statului. Sindicatul Liber ºi organele sale de conducere alese numai ãrin vot secret au autonomie asiguratã în raporturile cu federaþiile sindicale ºi Uniunea federaþiilor sindicale din România. Relaþiile dintre sindicat ºi consiliul de administraþie sunt reglementate de Constituþia României, Statutul sindicatului liber de la Soc.Com. „Mobila ” SA Arad, regulamentul de ordine interioarã ºi contractul colectiv de muncã. Sindicatul liber are ca scop promovarea ºi apãrarea demnitãþii, drepturile ºi interesele membrilot sãi, participarea la elaborarea ºi avizarea regulamentului de ordine interioarã ºi a t l i ti d ã P ti i ti ã ºi t ti ã d Scopul apararii lsi promovarii intereselor profesionale, economice, lsociale, culturale ti itãþii sai sportive ale Comitetul de conducere (Biroul membrilor sai si a drepturilor acestora, prevazute in legislatia muncii si in contractele colective, Executiv)-presedinte: Dorin Suciu, vicepresedinte conventiile internationale aoptate de Adunarea Generala ONU/1966 si consemnate in actele finale ale Calin Bria; secretar- Dorin Puta, Comisia de conferintelor europene; contribuirii la dezvoltarea economico-sociala si culturala a Romaniei, la Cenzori: Laurentiu Baciu, Calin Brici, Romeu Popa pastrarea integritatii teritoriale si nationale, a suveranitatii si independentei Romaniei; participarii la Biroul de conducere (executiv) este compus din: imbunatatirea conditiilor de munca si viata ale salariatilor membri de sindicat si la realizarea cadrului preºedinte Suciu Dorin CNP 1700508020095, necesar desfasurari activitatilor socieale, culturale, sportive si recreative; promovarii si apararii vicepreºedinte - Bria Cãlin Darius CNP drepturilor, libertatilor si intereselor membrilor sai; apararii cu toate mijloacele care ii stau la dispoyitie, 1560723020029, secretar Puta Sabin Dorin CNP a democratiei, libertatii si demnitatii membrilor sai; participarii la elaborarea Contractului de Munca si la 1550131020061 Liderii de nucleu: Bãlan Iulian i li ii t i il l b i i li ii R l t l i d O di CNP 1770409020024 B â d º N l CNP Achim Victor,Stroe Ion,Munteanu Stefan,Manea Iancu,Dinu Victor,Mirea Gheorghe,Cliseru vasile,Dumitraşcu Anica Apara interesele materiale , economice si sociale ale membrilor de sindicat care respecta obligatiile statutare.;Negociaza contractul colectiv de munca la nivel de ramura sanitara aplicandu-l la conditiile concrete din unitate. Lider Monoranu Mihai, Gaman Carmen. Andrica Mariana, Cira Eugenia si Rusti Silvia

Nr crt

Denumire

Numar inreg Reg Numar inreg Data inreg National instanta instanta 36 1 1 17 01/11/1991 10/01/2005 09/01/2006 05/03/2002

pozitie inchisa(da/nu)

Starea actuala

Nr incheiere

Data incheiere 01/11/1991 22/11/2004 05/11/1993

Judet

Asociati/Fondatori

Scop

Consiliu director

Apartenenta federatie

HG utilitate

Data HG utilitate publica

834 835 836 837

SINDICATUL LIBER TELECOM IALOMITA 36/C/1991 SINDICATUL LIBER TOP ARAD SINDICATUL LIBER VULCAN SINDICATUL LUCRATORILOR DIN OFICIUL DE CADASTRU SI ORGANIZAREA TERITORIULUI BUCURESTI SINDICATUL LUCRÃTORILOR POªTALI DIN ROMÂNIA - FILIALA ARAD 5/C/2005 94/C/2006 66/C/2002

33 dizolvata 6195 36

IALOMITA ARAD BUCURESTI buna ]ntelegere si colaborare dintre toate compartimentele societatii ]n spiritul egalitatii ]n drepturi si ]ndatoriri a tuturor membrilor sai, indiferent de vechime De a organiza lupta unita a membrilor sai pentru apararea drepturilor si promovarea intereselor profesionale , sociale, economice si culturale. Sindicatul isi desfãºoarã activitatea in baza principiilor sindicalismului democratic si isi propune pentru membri sai urmãtoarele :;a) sa susþinã la toate nivelurile drepturile si interesele membrilor;;b) sa urmãreascã si sa asigure protecþie sociala;;c) sa apere si sa susþinã stabilitatea si siguranþa locurilor de munca ale;membrilor de sindicat;;d) sa militeze pentru îmbunãtãþirea permanenta a condiþiilor la locurile de;munca;;e) sa studieze toate reformele sau inovaþiile, precum si consecinþele acestora, propunând strategii in vederea diminuãrii sau eliminãrii efectelor negative asupra membrilor de sindicat;;f) sa exercite ori de cate ori este nevoie in deplina libertate, rolul de partener social pe care il are, promovând proiecte de acte normative sau amendamente la legislaþia in vigoare cat si sa iniþieze si sa poarte negocieri cu organele si organismele puterii de stat, cu organismele neguvernamentale, i t t l i dif td d ld i l t i ) i i þi ã

Serbannescu Vasile,Candel Udrea,Chiriţă Viorica,Cojocaru Valentin,Gogoaşă Marian,

838

5/C/2012

1

14/02/2012

670

23/01/2012

ARAD

839 840 841 842

SINDICATUL NATIONAL AL AGENTILOR DE POLITIE SINDICATUL NAŢIONAL AL CONSILIERILOR DIN SERVICIILE DE PROBAŢIUNE SINDICATUL NAŢIONAL HERMES SINDICATUL NAŢIONAL NEO

24/C/2011 10/C/2008 60/C/2007 20/C/2011

3 4 7 2

30/11/2011 28/07/2008 12/09/2007 14/10/2011 7 26/06/2008

11(PJ)

08/09/2011

a)să reunească salariaţii din sectorul comert astfel încat prin colaborare să promoveze şi să apere interesele profesionale, economice, sociale, culturale şi sportive prevăzute în legislaţia muncii şi în contractele coelctive de muncă;;b)să acţioneze pentru repunere în drepturi depline a membrilor săi în cazul în care se constată că acestea au fost încălcate abuziv, prin acte sau fapte ilegale;;c)să vegheze la asigurarea condiţiilor normale de muncă, pentru a preveni îmbolnăvirile profesionale şi accidentale de muncă;;d)să acorde asistenţă la cererea membrilor săi, în cazul negocierii contractelor individuale de muncă;;g)să reprezinte interesele membrilor săi, prin preşedinte sau membrii din comitetul de sindicat în raporturile cu patronul, autorităţile statului, puterii administrative şi judecătoreşti locale. organul de conducere: Moise Gina, Stănciugel Cătălin-George, Iriciuc Ioana Hrisi Amelia, Pârjan George Iulian, Chiorean Marin Teodor, Priboi Raul-Adrian, Bulancea Daniel, Gui Gavril, Cerşanu Nicoleta Claudia. Comisia de cenzori: Purcărea Alexandru, Mocanu Violeta, Hoza Mihaela, supleant: Goran Eduard Dimache Neculai,Răuţă Adrian,Vasile Aurica,Badea Eleonora,Ratiu Cludia Dimache Neculai,Rauţă Adrian,Vasile Aurica, Badea Eleonora, Ratiu Claudia au fost aleşi trei vicepreşedinţi: Ghineţ Mariana, Popescu Nicolae Gabriel şi Frusina Ionuţ Laurenţiu

843

SINDICATUL NAŢIONAL SOLIDARITATEA

1/C/2008

1

03/01/2008

20 (PJ)

06/12/2007

844 845 846 847 848

SINDICATUL PECO IALOMITA 2000 SINDICATUL PECO IOALMITA 2000 SINDICATUL PEPSI ROMANIA

47/C/2000 49/C/2000 2/C/2010

14 14 1 3 4

20/06/2000 20/06/2000 25/01/2010 17/06/2009 05/09/2000

14 14 18(PJ) 12 (PJ) 5

20/06/2000 20/06/2000 17/12/2009 21/05/2009 17/07/2000

IALOMITA IALOMITA obţinerea unor condiţii decente de muncă şi de viaţă pentru membrii săi şi, în general, pentru salariaţi, care să le permită acestora realizarea deplină a personalităţii lor, în acord cu demnitatea umană şi aspiraţiile proprii să reprezinte şi să apere interesele membrilor săi în raport cu conducerea academică şi administrativă a Universităţii din Bucureşti BUCURESTI Promovarea si apararea demnitatii, drepturilor si intereselor membrilor sai.

SINDICATUL PERSONALULUI DIDACTIC 39/C/2009 DIN UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI ALMA MATER SINDICATUL PERSONALULUI 18/C/2000 NEDIDACTIC DIN UNIVERSITATEA BUCURESTI SINDICATUL PHOENIX AL SALARIATILOR DIN CADRUL SERVICIULUI DE INTERES LOCAL ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI LOCAL ARAD SINDICATUL POLIŢIŞTILOR DIN ROMANIA "DIAMANTUL" SINDICATUL POST REVIZIE VAGOANE CURTICI CÃLÃTORI 59/C/2001

Biroul Executiv: Simionescu Alexandru, Burcea Ion, Stanciu N icolae, Boieriu Adela, Budu Genovica; Comisie Cenzori: Munteanu traian, Ciocirlan Iulian, Dumitru Vasilica

849

2

14/06/2001

dizolvata

3994

14/06/2001

ARAD

850 851

99/C/2006 23/C/2009

14 2

13/12/2006 12/08/2009 6836 21/07/2009 ARAD SINDICATUL ARE CA PRINCIPALE SCOPURI URMÃTOARELE: - susþinerrea drepturilor ºi intereselor Bodea Dan cu CNP 1710316020037- lider sindical, membrilor sãi; - urmãrirea asigurãrii protecþiei sociale pentru membrii sãi; susþinerea de proiecte, de Dandu Daniel cu CNP 1840309351580 - vicelider, acgte normative sau modificãri de acte existente, referitoare la oricare din dtrepurile ssalariale ºi/sau Kunszabo Robert cu CNP 1720707022620 interreselor legitime ale oricãruia dintre membri sãi; - organizarea ºi susþinerea unor acþiuni cu caracter Casier, Voian Florin cu CNP 1660407022626 economic, social, profesional,m cultural ºi sportiv; - promovarea ºi susþinerea principiilor statului de membru comisia de cenzori, Surda Auruþ cu CNP drept; - colaborarea cu alte organe sindicale din þarã ºi/sau strãinãtate; - asigurarea concediului anual 1720306024901 - membru comisia de cenzori de odihnã în concorsanþã cu vechimea în muncã ºi a condiþiilor de munã;- asigurarea drepturilor corespunzãtoare femeilor, mamelor salariate pentru maternitate, creºterea ºi educarea copilor; respectarea dispoziþiilor legale oprivind înheierea , executarea ºi încetarea contractelor individuale de i d bil d t t t LEX este d Scopul în care s-a constituitt sindicatul PROºi dih ã acela de a apãra ºi de a promova interesele Drãgoi Codrin-Eduard - vicepreºedinte ºi Lungu profesionale, economice, morale, sociale, culturale ºi sportive ale membrilor sãi, precum ºi a drepturilor Dorian Dumitru - secretar prevãzute de legislaþia muncii ºi de contractele/acordurile colective de muncã, precum ºi drepturile prevãzute în Statutul funcþionarului public. a)promovarea principiilor sale şi aplicarea acestora în viaţa economică şi socială, contribuind activ la structurarea democratică a administraţiei sanitare, întemeiată pe competenţă şi egalitate de şanse;;b)respectarea libertăţii sindicale şi garantarea exercitării dreptului sindical tuturor lucrătorilor;;c)sprijinirea morală şi materială a membrilor săi şi asigurarea unei colaborări permanente a acestora în cadrul unităţii şi sindicatului;;e)întreprinderea de acţiuni pentru impunerea respectării şi promovării demnităţii angajaţilor, precum şi a ameliorării permanente a condiţiilor lor de viaţă;;f)promovarea solidarităţii între membri de sindicat Sindicatul îºi propune urmãtoarele obiective: a) susþinerea drepturilor ºi intereselor membrilor sãi; b) promovarea solidaritãþii între membrii sãi; c) organizarea ºi susþinerea unor acþiuni cu caracter profesional, social, economic, cultural ºi sportiv; d) promovarea ºi îmbunãtãþirea educaþiei sindicale; e) colaborarea pe orzontalã ºi verticalã cu orice altã structurã sindicalã din alte ramuri de activitate; f) formularea ºi susþinerea de proiecte de acte normative sau modificãri ale legislaþiei existente referitoare la oricare dintre drepturile ºi /sau interesele legitime ale oriãruia dintre membrii sãi. - sustinerea drepturilor si intereselor membrilor sai;- promovarea solidaritatii intre membrii sai ;ªtefãnescu Augustina Elena Octavia, preºedinte al organizarea si sustinerea unor actiuni cu caracter profesional, social, economic , cultural si sportiv;Biroului Executiv al Sindicatului Prosind promovarea si imbunatatirea educatiei sindicale ;- colaborarea pe orizontala si verticala cu orice alkta structra sindicala din aceeasi ramura sau din alte ramuri de activitate ;- formularea si sustinerea de proiuecte de acte normative sau modificari ale legislatiei Promovarea si apararea intereselor profesionale, sociale, economice si culturale ale membrilor sai. LAPADATESCU CONSTANTIN

852

853

SINDICATUL PRO LEX A 23/C/2005 FUNCTIONARILOR PUBLICI CU STATUT SPECIAL DIN PENIETNCIARUL DE MAXIMA SIGURANTA ARAD SINDICATUL PRO MEDICI 29/C/2010

19

16/06/2005

2684

23/05/2005

ARAD

5

05/07/2010

16(PJ)

17/06/2010

854

SINDICATUL PRO VITA SANA

14/C/2008

7

24/12/2008

9197

04/12/2008

ARAD

855

SINDICATUL PROSIND

154/C/2002

12

28/03/2002

2380

28/03/2002

ARAD

856 857 858 859 860

861

SINDICATUL ROCAR SINDICATUL SALARIAŢILOR DIN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ BOLINTIN VALE, JUDEŢ GIURGIU SINDICATUL SALARIAŢILOR DIN CAMERA DEPUTAŢILOR SINDICATUL SALARIAŢILOR DIN IMPRIMERIA NAŢIONALĂ SINDICATUL SALARIAŢILOR DIN MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI LOCUINŢELOR SINDICATUL SANITAS ARAD

108/C/2002 42/C/2009 96/C/2006 100/C/2006 13/C/2008

20 9 11 2 6

06/06/2002 28/04/2009 14/08/2006 24/02/2006 17/12/2008

Sc 1137

02/10/2000 23/04/2009

BUCURESTI GIURGIU

18

20/11/2008

142/C/2002

10

22/12/2002

s c 9101

20/12/2002

ARAD

Sindicatul Sanitas are ca obiectiv apãrarea drepturilor, libertãþilor ºi intereselor generale ale membrilor sãi ce decurg din legislaþia în vigoare ºi din prevederile Contractelor Colective de Muncã la nivel Naþional, de Ramurã, Grup de Unitãþi ºi de Unitate.;Promoveazã relaþii de colaborare ºi solidaritate cu toate organizaþiile sindicale judeþene, naþionale ºi internaþionale care susþin principiile democratice, dreptatea socialã, libertatea ºi pacea.;Reprezintã interesele organizaþiei ºi ale membrilor sãi în faþa patronatului, administraþiei, conducerii, angajatorilor, organelor de jurisdicþie ºi a altor organe ale administraþiei de stat ºi localã, precum ºi relaþiile cu alte organizaþii politice, patronale, sindicale ºi obºteºti.;Susþine ºi apãrãrã drepturile ºi interesele profesionale, economice, sociale, juridice, culturale, sportive ºi turistice ale membrilor de sindicat.

Bonca Delia - Preºedinte, Orz Ioan-Adrian - prim vicepreºedinte, Ardeu Ladinia - vicepreºedintre, Negru Liliana - vicepreºedinte, Faur Mihaela Camelia - vicepreºedinte, Munteanu Denisa secretar general

Nr crt

Denumire

Numar inreg Reg Numar inreg Data inreg National instanta instanta 8/C/2008 3 17/07/2008

pozitie inchisa(da/nu)

Starea actuala

Nr incheiere

Data incheiere 12/06/2008

Judet

Asociati/Fondatori

Scop

Consiliu director

Apartenenta federatie

HG utilitate

Data HG utilitate publica

862

863 864 865

SINDICATUL SANITAS DIN INSTITUTUL DE FONO-AUDIOLOGIE ŞI CHIRURGIE FUNCŢIONALĂ - O.R.L. "PROF. DR. DORIN HOCIOTĂ" SINDICATUL SANITAS DIN INSTITUTUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE "MARIUS NASTA" SINDICATUL SANITAS DIN SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENŢĂ BUCUREŞTI SINDICATUL SERVICII PUBLICE ARAD

6

103/C/2006 21/C/2012 38/C/2005

5 2 21

14/04/2006 24/10/2012 10/11/2005 21(PJ) 4342 20/09/2012 26/09/2005 ARAD de a organiza lupta unită a membrilor săi pentru apărarea drepturilor si promovarea intereselor lor profesionale, sociale, economice şi cultural-sportive, precum şi a drepturilor acestora prevăzute de legislaţia în vigoare şi Contractul Colectiv de Muncă Apãrã drepturile membrilor

866

SINDICATUL SIGMA AL UNIVERSITATII AUREL VLAICU

10/C/1997

29

04/05/1997

2372

01/04/1997

ARAD

Protecþia dreptului de a-ºi exercita profesiunea în condiþiile legii, a oricãrui membru al sindicatului. Vegherea la bunul mers a activitãþii Universitãþii Aurel Vlaicu din Arad ºi la creºterea prestigiului acesteia; Apãrarea drepturilor membrilor sãi prevãzuzte în legislaþia muncii ºi ocrotirii sociale, în contractele colective de muncã ºi în contractele individuale de muncã; Menþinerea unui nivel de viaþã decent pentru oricare dintre membrii sindicatului; Luarea de atitudini, hotãrâri ºi participarea la discuþii în domeniul legislaþiei muncii ºi protecþiei sociale; Colaborarea profesionalã ºi socialã cu alte organizaþii sindicale, de acelaºi profil, din þarã. Promovarea soldaritãii ºi profesionalismului academic.

867 868 869 870 871

SINDICATUL SILVA DIN CADRUL DIRECTIEI SILVICE SLOBOZIA SINDICATUL SINDISSRO SINDICATUL SITACO SA SINDICATUL SOFERILOR DIN ORGANIZATIA NR.56 A SSR DIN SC SATURN SA SINDICATUL SOFERILOR DIN SOCIETATEA LUTAS DIN CADRUL AEROPORTULUI INTERNATIONAL BUCURESTI OTOPENI SINDICATUL SOLAR ARAD SINDICATUL SOLIDARITATEA 2002 SINDICATUL SOLIDARITATEA DIZOLVAT SINDICATUL SPERANTA-SLOBOTZIA SINDICATUL STATISTICA ARAD SINDICATUL ŞOFERILOR DIN SENAT

15/C/1990 7/C/2009 65/C/2002 52/C/2002 55/C/2002

145 4 16 10 4

02/11/1990 21/05/2009 05/03/2002 21/02/2002 20/02/2002

145 2879 25 14 34

02/11/1990 02/04/2009 23/07/1993 05/06/1992 18/12/1992

IALOMITA MURES BUCURESTI BUCURESTI BUCURESTI Unirea municitorilor , intelectualilor si a altor categorii profesionale, de a lupta organizat cu forte unite pentru indeplinirea aspiratiilor si nazuintelor lor pentru o viata mai buna si pentru conditii de munca mai bune. Apararea drepturilor social-profesionale , imbunatatirea conditiilor de munca si de viata ale membrilor de sindicat si a familiei lor. Promoveaza o larga colaborare cu sindicatele nationale si internationale, pastrandu-si in acelasi timp independenta.

Dãnilã Ioan - preºedinte, Neagu Lentin vicepeºedinte, Stan Dorina - vicepreºedinte, Andrieº Lucian - trezorier - secretar. Dãnilã Ioan - preºedinte cu CNP 1700523020017, Colompar Dorel - vicepreºedinte cu CNP 1700428021887, Roman Nicu - vicepreºedinte cu CNP 1720525180017, Gligor Aniþa vicepreºedinte cu CNP 2590310020043, Solovastru Petrat - trezorier cu CNP 1730101020053 C ili Si di t l i V i Redac Radu preºedinte, lIulian Crsiu,Laurentiu Jitaru, Cecilia Ignuta, Daniela Diaconescu, Constantin Rus, Anca Macean, Nicusor Forton si Daniela Silaghi - membrii Redac Radu Teodor preºedinte, Caius Cuþaru - membru, Silaghi Diana-membru, Fortzon Nicuºor - membru, Anca Hãdean-membru, Toader Daniel - membrii, Jitariu Laurenþiu - cenzor, Kiss Elza - cenzor Silvestru Vasile,Iordache Cristian,Nita Nicuşor,Tache Staicu.Nicolae Bogdan Tiberiu

872 873 874 875 876 877 878

13/C/1996 153/C/2002 39/C/2005 41/C/2005 17/C/2005 106/C/2006

6 3 22 1074 9 8 4

03/03/1996 20/02/2002 03/10/2005 04/03/2005 05/04/2005 24/05/2006 30/04/2006 dizolvata

911 971 5707 3 s c 802 249 1472

09/02/1996 06/02/2002 14/11/2005 04/03/2005 14/02/2005 25/06/1992 20/03/2006

ARAD ARAD ARAD IALOMITA ARAD

Asigura si apara exercitarea drepturilor sindicale, conform Constitutiei si propriului statut , apãrã si promoveaza interesele profesionale, economice, culturale si sportive ale membrilor sai;

Consiliu de conducere comopus din ªimandan Adrian preºedinte, Duma Viorica vicepresedinte si Isopescu Maria secretar casier

Apărarea drepturilor şi libertăţilor constituţionale şi ale celorlalte drepturi ce decurg din legislaţia muncii pentru salariaţii societăţii comerciale,membrii de sindicat,apărarea drepturilor ce decurg din contractul colectiv de muncă negociat,etc. Apãrarea drepturilor fundamentale ale tuturor membrilor sai în relatiile cu conducerea, drept la munca, odihna, stabilitate in munca. Paraschiv Ionel, Dan Titi, Silea Lucian, Stroescu Ion Cenzor: Mihăilescu Ştefan Apãrã interesele materiale, economice si sociale ale tuturor membrilor de sindicat Lider de sindicat - Butariu Ioan, vice-lider -Golda Ioan, secretar - Batrin Doina, casier- Lucaciu Cornelia, membru - Darie constantin ºi Bradean Ioan a. promoveaza si apãrã demnitatea, drepturile si interesele m,embrilor sai;;b. participa la elaborarea, Consiliul General al sindicatului(toþi membrii de negocierea si avizarea regulamentului de ordine interioara a protocoalelor încheiate între administratie sindicat), Comitetul Director 13 membrii CD: si sindicate, si a contractului colectiv de munca;;c. participa conform legislatiei în vigoare la întâlnirile Marinca Gheorghe . preºedinte, Curtuþ Ioan Mircea conducerii Romtelecom Arad prin presedinte sau prin imputern icitul acestuia care va informa la timp - primvicepreºedinte, Bejan Ovidiu - vicepreºedinte, cu problemele discutate de Biroul operativ si Comitetul Direrctor al sindicatului ;d. asigura cadrul Takacs Daniela - vicepreºedinte, Miscovici Mirela specific bunei desfasurari a activitatii sociale din unitate;e. participa direct la îmbunatatirea conditiilor de scretar general, Bora Cosmin Aurel - membru, munca si de viata a membrilor sai;f. organizeaza si indruma manifestarile cultural sportive din cadrul Bascarau Han Elena Ersilia - membru, Toader Romtelecom Arad Nicolae Mihai - membru, Darau Teodor - membru, Petru Ion - membru, Kelemen Miklos - membru, P I L þi Andrei if 1.apãrã demnitatea , drepturile si interesele economice, materiale, sociale civice si culturale ale Comitetul Director:bBaiu Mihai M i l-Ipreºedinte, tuturor membrilor sai ;2. asigura armonizarea activitatii societatii cu interesele membrilor sai;3. lupta CNP 1730602020011, Dinculescu Viorica pentru asigurarea salariilor corespunzatoare pentru cei ce muncesc cinstit si nu au abateri de la vicepreºedinte CNP 2580304020032, Marc Nicolae regula<mentul de ordine interioara c onform legilor in vigoare si mai ales a protectiei sociale ;4. lupta - secretar CNP 1550624020134 Comisia de pentru realizarea unui raport optim între nivelul salariilopr si cel al preturilor tarifelor si taqxelor ;5. cenzori: Jura Ioan - preºedinte, Borlea Dorin asigura in colaborare cu conducere societatii, ridicarea pregatirii profesionale a membrilor sai ;6. membru, Sas Aurel - membru reprezinta prin presedinte interesele membrilor de sindicat in fata conducerii societatii, patronat, autoritati si organe ale puterii legislative;7. comitet director este partener ;- verifica respectarea legalitatii la incadrarea fortei de munca sau la desfacerea contractului de munca ;9. colaboreaza cu di l t di i ii 11 t bill t i t d i t tii d t l

879

SINDICATUL TEHNIC ECONOMIC 17/C/2006 ADMINISTRATIV DE INTRETINERE SI AUXILIAR TESA DIN CADRUL SPITALULUI CLINIC DE URGENTA ARAD SINDICATUL TELECOM ARAD ( 78/C/2006 ÎNFIINTAT ÎN 1991)

ARAD

13

27/12/2006

4 cc

23/11/2006

ARAD

880

SINDICATUL TOP ARAD

76/C/2006

12

04/09/2006

3934

24/08/2006

ARAD

881 882 883 884 885 886 887 888

SINDICATUL TRAM-AR SINDICATUL TRANSPORTATORILOR PUBLICI DE PERSOANE SINDICATUL TREZORERIEI SECTOR 5 SINDICATUL ŢESĂTORIILE REUNITE SINDICATUL UNIOTRANS AL PSIHOLOGILOR SI PERSONALULUI AUXILIAR DIN TRANSPORTURI SINDICATUL UNIT AL OPEREI NAŢIONALE SINDICATUL UNIVERSITAS AL UNIVERSITATII BUCURESTI

48/C/2010 54/C/2007 19/C/2000 27/C/2005 29/C/2005 53/C/2007 88/C/2002

7 10 2 2 4 1 19 3

19/10/2010 19/11/2007 17/04/2000 20/04/2005 11/07/2005 26/02/2007 25/03/2002 27/03/2011

7355 4 3 5

06/09/2010 17/04/2000 17/03/2005 09/06/2005

ARAD BUCURESTI

Lupta pentru punerea in valoare si apararea drepturilor , demnitatii, libertatilor si intereselor legitime al membrilor de sindicat.;Propagarea solidaritatii, colegialitatii printre membrii de sindicat precum si printre toti salariatii institutiei care nu sunt membrii de sindicat.

975 2190

26/03/1990 03/03/2011

BUCURESTI ARAD

SINDICATUL VAGONARILOR DIN 34/C/2011 REVIZIA DE VAGOANE CÃLÃTORI ARAD SINDICATUL „EUROPA” CONSTITUIT ÎN 43/C/2004 CADRUL SC TAKATA PETRI ROMÂNIA SRL SINDICATUL „PHOENIX” CTP ARAD 11/C/2008

889

3

28/07/2004

3848

28/07/2004

ARAD

890

4

29/09/2008

5967

15/09/2008

ARAD

891

SINDICATUL „POLEX” ARAD

4/C/2009

3

17/03/2009

7096

13/10/2008

ARAD

Apararea drepturilor si intereselor legitime ale membrilor sai in raporturile cu organele de conducere ale Mircea Stefan-Albertin - presedinte, Ghenciu Univ. si cu Liga studentilor. Carmen - primvicepresedinte, Nemes Stefan Eugen - vicepresedinte a. dreptul la muncã corespunzãtor calitãþii profesionale;;b. asigurarea unor condiii corespunzãtoare de protecþia ºi igiena muncii, inclusiv de prim ajutor;;c. dreptul la odihnã;;d. dreptul la instruire, perfecþionare pºi promovare;;e. dreptul la o retribuþie corespunzãtoare muncii prestate;;f. dreptul la asistenþã socialã, medicalã ºi juridicã în raporturile de muncã cu conducerea administrativã. Sindicatul este o organizaþie nepoliticã constituitã în scopul promovãrii ºi apãrãrii drepturilor ºi intereselor profesionale, materiale, sportive, culturale, morale ºi spirituale ale membrilor sãi cuprinse în legislaþia muncii, Contractul Colectiv de Muncã, Contractul Individual de Muncã, precum ºi cele prevãzute în prezentul Statut. Are urmãtoarele scopuri: a) apãrarea drepturilor membrilor oranizaþiei, decurgând din legislaþia muncii, contractele colective de muncã ºi contractele individuale de muncã, în faþa angajatorilor sau organizaþiilor acestora, a instanþelor judecãtoreºti sau a altor organe de jurisdicþie, precum ºi în faþa oricãrei autoritãþi sau instituþii a statului; b) susþinerea drepturilor ºi intereselor membrilor organizaþiei în negocierile purtate cu angajatorii sau cu organizaþiile acestora în vederea încheieri contractelor colective de muncã, a acordurilor privind raporturile de serviciu, pentru constituirea ºi folosirea de fonduri destinate îmbunãtãþirii condiþiilor de muncã, în domeniul protecþiei muncii ºi utilitãþilor sociale, precum ºi în domeniul asigurãrilor ºi protecþiei sociale; c) apãrarea ºi promovarea drepturilor ºi intereselor legitime profesionale, sociale, economice, culturale ºi sportive ale membrilor organizaþiei, cu i d li i t d) d d i t þã ºi t Sindicatul „Polex” Arad litãþi î ºid t i apãrã reprezintã interesele membrilor sãi având urmãtoarele scopuri PREªEDINTE- FELNACICHI OLIVER-ATI; principale: - organizarea unitãþºii ºi forþei de acþiune a membrilor, pentru punerea în valoare ºi VICEPREªEDINTE- CONSTANTIN DOREL; apãrarea drepturilor, libertãþilor ºi intereselor legitime ale membrilor de sindicat ; - respectrea, VICEPREªEDINTE- HAVA ADRIAN ; promovarea ºi apãrarea intereselor profesionale, sociale, economice, cultural sportive si turistice ale VICEPREªEDINTE- FELNACICHI NENAD; membrilor sãi ºi asigurarea egalitãþii n drepturi ale acestora; - conlucrarea cu toate organizaþiile ºi SECRETAR- CZEH ADELINA- BEATRICE organismele care luptã pentru îndeplinirea aspiraþiilor de libertate, egalitate ºi dreptate socialã ale COMISIE DE REVIZIE ªI CONTROL : NEAGA tuturor categoriilor sociale; promovarea relaþiilor de colaborare ºi soludaritate internã ºi internaþionalã LUCIAN, NEMET IOSIF, TUCA IONELA cu toate organizaþile sindicale naþionale ºi internaþionale devotate aspiraþiilor democratice, dreptãþii sociale, libertãþii ºi pãcii; participarea sindicatului la elaborarea ºi modificarea actelor normative dcare i ti it t i di lã ºi i t l i f i l ºi i l b il d i di t

Nr crt

Denumire

Numar inreg Reg Numar inreg Data inreg National instanta instanta 1/C/2009 1 16/01/2009

pozitie inchisa(da/nu)

Starea actuala

Nr incheiere

Data incheiere 29/12/2008 ARAD

Judet

Asociati/Fondatori

Scop

Consiliu director

Apartenenta federatie

HG utilitate

Data HG utilitate publica

892

SINDICATUL „UNIVERSITARIA” DIN CADRUL UNIVERSITÃÞII „AUREL VLAICU”

9886

Scopul principal: Sindicatul Universitaria din cadrul Universitãþii Aurel Vlaicu din Arad este constituit prin liber consimþãmânt, în temeiul legii în scopul apãrãrii drepturilor prevãzute în legislaþia naþionalã, în pactele tratatele ºi convenþiile internaþionale la care România este parte, precum ºi în contractele colective de muncã ºi a promovãrii intereselor profesionale, economice, sociale, culturale ºi sportive ale membrilor de sindicat - în relaþiile cu conducerea administrativã a Universitãþii Aurel Vlaicu din Arad, a Ministerului Educaþiei ºi Cercetãrii ºi Tineretului, precum ºi în relaþiile cu alte organizaþii de stat, administrative ºi legislative. Secundar: Colaborarea ºi sprijinirea conducerii UAV Arad în demersurile ºi eforturile întreprinse în scopul asigurãrii drepturilor ºi facilitãþilor profesionale, ecoomice, sociale, culturale ºi sportive ale membrilor de sindicat.

Noua conducere este formatã din : Cilan Teodor-Florin CNP 1810419020115- Preºedinte Chiº Sabin CNP 1520329020011 - Vicepreºedinte Tãrchilã Petru CNP 1561030354833 Vicepreºedinte Cuþaru Caius Claudius CNP 1740615024661 - Vicepreºedinte Ardelean Ion CNP 1580220020010

893 894 895

SINDICATULUI INDEPENDENT AL 57/C/2006 SALARIATILOR BANCI COMERCIALE ROMANE SUCURSALA JUD.HR. SINDICATULUI INDEPENDENT SANITAS 56/C/2002 DIN INSTITUTUL CANTACUZINO SINTEXTIL 19/C/1995

2 9 1

14/06/2006 21/02/2002 18/12/1995

730 15 892

23/05/2006 05/06/1992 18/12/1995

HARGHITA BUCURESTI PRAHOVA De a organiza lupta unita a membrilor sai pentru apararea drepturilor si promovarea intereselor profesionale, sociale , economice si culturale precum si a drepturilor acestora prevazute de legislatia muncii si a contractului colectiv de munca. REALIZAREA UNITATII SI FORTEI DE ACTIUNE A SINDICATELOR MEMBRE PT. APARAREA INTERESELOR PROFESIONALE, SOCIALE, JURIDICESTI, CULTURALE ALE SALARIATILOR IN FATA ORGANELOR DE ADMINISTRATIE DIN INSTITUTIE, PRECUM SI A AUTORITATILOR LOCALE ALE PUTERII DE STAT

896 897

SOCIETATEA DE SCLEROZĂ MULTIPLĂ 13/C/2012 DIN ROMANIA SSMR - MODIFICARE STATUT SOCIETATEA ZIARIŞTILOR DIN 6/C/2004 ROMÂNIA

3/15.06.201 15/06/2012 6 17/03/2004

3/FED/2012 05/06/2012 25/01/1990

BIHOR - asigurarea unităţii de acţiune în domeniul specific de activitate (presa) pentru apărarea intereselor comune ale membrilor săi;;- apără şi asigură permanent libera circulaţie a informaţiilor;;- acţionează pentru apărarea, prin toate mijloacele legale şi pe toate căile admise, a drepturilor constituţionale ale salariaţilor din presă, cum ar fi dreptul la muncă şi odihnă, la salariul minim garantat, la ajutor de şomaj pe o perioadă determinată, la protecţia şi securitatea muncii, la locuinţă şi condiţii civilizate de trai, dreptul la pensie cu încadrarea în grupa I pentru ziariştii profesionişti, ceilalţi membri ai Societăţii urmând să beneficieze de condiţii specifice profesiei. ARAD PRIM VICEPREŞEDINTE: SORESCU GEORGE RADU; SECRETAR GENERAL: DIACONU LEONARDO VICEPREŞEDINŢI: PATRU TIBI CONSTANTIN; PREDA DAN; BALINT MARIO; STANCIU EMIL; IDU FLORENTINA. MEMBRII: MLADIN SIMONA CRISTINA; TOLEA MAGDA; CORNEA RAICO; COMISIA DE CENZORI: PRETORIAN COSMIN; OLTEANU DUMITRU DĂNUŢ. organizarea unitatii si fortei de actiune a membrilor, pentru punerea în valoare a si apãrarea Sabau Octavian preºedinte, Flueras Pavel Ionel, drepturilor, libertatilor si intereselor legitime ale membrilor de sindicat6;;- respectarea, promovarea si Tanasa Lacrimioara, Zetyik Tiberiu Gabriel, Veres apãrarea intereselor profesionale, sociale, economice , cultural sportive si turistice ale membrilor sai si Francisc, Pop Adrian si Pop Laura Anca, Iacob asigurarea egalitatii in drepturi ale acestora ;- conlucrarea cu toate organizatiile si organismele care George, Ganea Sorin 2. Preºedinte Pop Laura lupta pentru îndeplinirea aspiratiilor de libertate, egalitate si dreptate sociala, a tuturor catregoriilor Anca, primvicepreºedinte Veres Francisc, sociale ;- promovarea relatiilor de colaborare si solidaritate interna si internationale cu toate vicepreºedinte Blaj Pera, vicepreºedinte Chesa organizatiile sindicale nationale si internationale;- participarea sindicatului la elaborarea si modificarea Monica, vicepreºedinte Constantin Petru, actelor normative care privcesc activitatea sindicala si interesele socio profesionale si economice ale vicepreºedinte Girigan Liliana, vicepreºedinte membrilor de sindicat ;- asigurarea respectarii drepturilor fundamentale a salariatilor;- participa si Kolber Ladislau, vicepreºedinte Zetyik Tiberiu li di l l i l t tii l i i t t l i t i li t l i d G bi l P L A ºl di t Gi i Apara interesele materiale , economice si sociale ale tuturor membrilor de sindicat care respecta obligatiile statutare. aplicarea, în teritoriu, a politicii Confederaţiei;susţinerea şi promovarea, în teritoriu, a interselor şi drepturilor Confederaţiei şi a membrilor acesteia, a cărei competenţă de soluţionare revine organelor executive din unităile administrativ-teritoriale sau a căror rezolvare este posibilă pe plan local;organizarea unităţii şi forţei de acţiune a organizaţiilor sindicatelor componente, pentru punerea în valoare şi apărarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor legimitme ale membrilor de sindicat;respectarea, promovarea şi apărarea interselor profesionale, sociale, economice, cultural-sportive şi turistice ale membrilor de sindicat din organizaţiile componente şi asigurarea egalităţii în drepturi a acestora;colaborarea cu toate organizaţiile şi instituţiile care luptă pentru îndeplinirea aspiraţiilor de libertate, egalitate, dreptate socială, ale tuturor categoriilor i l l ţiil d l b t t i ţiil i di l i t bili PRESEDINTE - SCRECIU COSTICA SECRETAR -SURDU FLORIN; PRIM VICEPRESEDINTECIRSTENA BARBU VICEPRESEDINTE- TIRZIU ION;CONSTANTINESCU VIOREL; MITREA GRANICERU, CROITORU VALENTIN COMISIA DE CONTROL - PRESEDINTE-CHELU MIŞU, MEMBRU - BODAC TATIAN, MANESCU ADRIAN COMISIA DE REVIZIE - CORBU CLAUDIA-DUMBRĂVICA - PREŞEDINTE, BUTOI NEVIL MEMBRU CRISTIAN Vicepresedinteapararea si promovarea drepturilor persoanelor infectate/afectate HIV/SIDA din România Presedinte- ROSU PETRESCU TOMA ALBERTO Membrii: PETREANU MIRELA, PETRIUC IONICA, TRAICU ELENA, LASSEL IRINA, MOLA MARINELA Cenzori: Vatafu Ana; Supleant: Mircea Marian Membru: Blaga Toader Presedinte: CRISTIAN ROSU Membrii: IONICA PETRIUC, MIRELA PIETREANU, IRINA LASSEL, MARINELA MOLA Presedinte- Rosu Cristian Vicepresedinte- Mola Marinela Membri: Epure M i i de conducere i- presedintei - Varzaru P ti I L lI Bl Scopul este acela de a reprezenta pe membrii acestuia, ca entitate unitara in relatia cu patronatul organ Mihaela, vicepresedinte - Szabo Gheorghe, secretar - Necsa Tiberiu, casier - Lutas Mariana, presedinte onorific - Popescu Gheorghe, iar comisia de cenzori - presedinte - Oaida Maria Monica si membrii - Ander Mircea, Hendea Vasile - coordonarea şi dirijarea eforturilor comune ale organizaţiilor sindicale componente pentru apărarea drepturilor şi intereselor profesionale, sociale, economice, cultural-sportive ale membrilor sindicatelor componente, drepturi ce decurg din Constituţie, legislaţia muncii, contractul colectiv de muncă şi din alte prevederi ale legislaţiei interne, precum şi ale convenţiilor internaţionale din domeniul specific la care România este parte. BUCURESTI MEHEDINTI ARAD Se constituie în scopul cunoaºterii,apãrãrii ºi promovãrii intereselor economice , sociale , culturale ºi sportive ce decurg sau sunt influienþate de faptul apartenenþei membrilor sãi la comunitatea umanã care locuieºte sau îºi desfãºoarã activitatea profesionalã pe teritoriul judeþului Arad Don Ilie -preºedinte , Jurj Marinel - vicepreºedinte . Don Ilie - preºedinte Kristof Ana - vicepreºedinte Visa Dan - vicepreºedinte Termo 95 - Biroul executiv: Preºedinte: Don Ilie, Vicepreºedinte Hriþcu Eugen, Vicepreºedinte - Crãciunoiu Ana, Membrii: Pagura Ioan, Miclea Constantin. Comitetul sindicatului: Don Ilie, Hriþcu Eugen. Crãciunoiu Ana Pagura Ioan. Miclea Constantin, Florea Sabin Daniel, Gaica Dãnuþ, Simian Blazius L t V A d C it t l i di l Apararea drepturilor fundamentale ale salariatilor si infaptuirea idealurilor fundamentale de libertate si democratie.;Apara demnitatea si interesele membrilor sai, opinia libera, participarea activa la conducerea activitatii profesionale, economice si tehnico-administrative. PRESEDINTE-ISTRATE PETRE PRIM-VICEPRESEDINTE-GANTA IOANA VICEPRESEDINTI: MARINESCU LUCIAN, MIHOCI GHEORGHE SECRETAR- MEITA CRISTINA COMISIA DE CENZORI: OANCEA GIORGIANA, NEGOITA CONSTANTIN, COMAN MIRCEA

898

SOLIDARITATEA 2003 AL 56/C/2003 LUCRATORILOR DIN SC LEONI WIRING SYSTEMS ARAD

5

07/06/2006

4807

28/10/2003

899 900 901 902

SSINDICATUL LIBER SPATII VERZI ARAD TESA DIN INSTITUTUL DE SANATATE PUBLICA BUCURESTI U F CNSRL FRATIA ORADEA UNIUNEA JUDETEANA CNSRL - FRATIA, FILIALA ARGES

149/C/2002 8/C/2001 10/C/1999 44/C/2004

11 4 74/N 1/2006

11/11/2002 12/07/2001 27/04/1999 26/05/2004

8411 5 3/PJ

20/11/2002 28/05/2001 26/05/2004

ARAD BUCURESTI BIHOR ARGES

903

UNIUNEA JUDETEANA CNSRL "FRATIA" 48/C/2005 - FILIALA MEHEDINTI

2

11/07/2005

30/06/2005

MEHEDINTI

904

UNIUNEA NATIONALA A ORGANIZATIILOR PERSOANELOR AFECTATE DE HIV/SIDA (U.N.O.P.A.)

35/C/2003

37

21/11/2003

S.C.23/

27/06/2000

905

UNIUNEA REGIONALA A SINDICATELOR 5/C/2000 " DRUM DE FIER" DIN REGIONALA CFR TIMISOARA

17

17/01/2000

89

06/12/1990

TIMIS

906 907

UNIUNEA SINDICAL TERITORIALA CNS 49/C/2005 "CARTEL ALFA" MEHEDINTI UNIUNEA SINDICALA "ROMTABAC" 22/C/2001

3 33

19/12/2005 29/08/2001

1265 SC 14

08/12/2005 23/08/2001

MEHEDINTI

908 909 910

UNIUNEA SINDICALA MUSEUM

16/C/1992

27 1 2

01/02/1992 25/01/2010 19/11/2003

24 1 s.c. 6162

14/08/1992 15/01/2010 04/07/1994

UNIUNEA SINDICALA TERITORIALA 8/C/2010 FILIALA JUDETEANA A CNS CARTEL ALFA MEHEDINTI Uniunea Sindicalã Teritorialã Filiala Arad a 34/C/2003 Confederaþiei Sindicale "Cartel Alfa"

911

912

UNIUNEA SINDICALA TERITORIALA FILIALA JUDET BRAILA A CONFEDERATIEI SINDICALE CARTEL ALFA UNIUNEA SINDICALA TERITORIALA FILIALA JUDETEANA BRAILA A CONFEDERATIEI NATIONALE SINDICALE MERIDIAN

157/C/2002

1

18/11/2002

35

18/11/2002

BRAILA

Promovare si aparare interese economice sociale culturale si sportive ce decurg sau sunt influentate de faptul apartenentei membrilor sai la comunitatea umana care locuieste sau desfasoara activitatea pe teritoriul judetului Braila. Constituirea de filiale

31/C/2004

7

02/06/2004

BRAILA

Nr crt

Denumire

Numar inreg Reg Numar inreg Data inreg National instanta instanta 6 12/09/2005

pozitie inchisa(da/nu)

Starea actuala

Nr incheiere

Data incheiere IASI

Judet

Asociati/Fondatori

Scop

Consiliu director

Apartenenta federatie

HG utilitate

Data HG utilitate publica

913

UNIUNEA SINDICALĂ JUDEŢEANĂ FEN - 59/C/2005 FEDERAŢIA EDUCATIEI NAŢIONALE DIN INVĂŢĂMÎNT ŞI TRANSPORTURI UNIUNEA SINDICALĂ TERITORIALĂ "ENERGETICA" IAŞI UNIUNEA SINDICATELOR DIN INSTITUŢIILE DE SPECTACOLE DIN ROMÂNIA - U.S.I.S. 41/C/2009

sentinta 01/07/2005 civila nr.994 sentinţă 25/01/2010 civilă nr.156 SC 3 19/04/2001

914

2

23/03/2009

IASI

915

17/C/2001

18

04/05/2001

916 917

UNIUNEA SINDICATELOR LIBERE INDEPENDENTE INFRASTRUCTURĂ MARFĂ, CĂLĂTORI - USLIIMC UNIUNEA TERITORIALA A SINDICATELOR LIBERE C.N.S.L.R. "FRATIA" BRAILA

156/C/2002 5/C/1994

3 1

04/07/2002 24/06/1994

sentinta civila nr. 822/E 862

17/06/2002 06/06/1994

IASI BRAILA

apărarea drepturilor, libertăţilor, intereselor membrilor de sindicat, asigurarea securităţii dreptului la muncă participarea la îmbunătăţirea condiţiilor de muncă , negocierea încheierii contractelor colective de muncă ,sprijinirea membrilor de sindicat pentru condiţii de viaţă demne şi umane, asigurareacadrului spcific activităţilor sociale , organizarea de activităţi culturale, turistice şi de agrement negocirii contractului colectiv de muncă şi a altor acte ce decurg din acesta , al apărării drepturilor prevăzute în legislaţia naţională, în pactele ,tratatele şi convenţiile internaţionale la care Romănia este parte , precum şi în contractele colective de muncă şi promovării intereselor profesionale , economice, sociale , culturale şi sportive ale membrilor acestora. 1. Uniunea are dreptul să ceară Ministerelor, ordonatorilor de credite şi forurilor administrative implicate, să nu iniţieze nici o măsură legislativă sau administrativă care ar afecta desfăşurarea activităţii în instituţiile de spectacole fără consultarea USIS, încă din faza de proiect.;2. Uniunea intervine pentru obţinerea celor mai bune condiţii de muncă prin asigurarea financiară la sediu, turnee şi deplasări în baza unei subvenţii corespunzătoare.;3. Uniunea sprijină obţinerea celor mai bune condiţii dobândite în alte unităţi din domeniul de activitate personalului tehnic şi de administraţie şi artistic.;4. Uniunea acordă ajutoare, asistenţă juridică sindicatelor, sub aspectul drepturilor sindicale.;5. Uniunea intervine în conflictele de muncă ce nu pot fi rezolvate la nivelul sindicatului autonom, la cererea acestuia.;6. Uniunea se implică în crearea unor condiţii de odihnă, refacere şi agrement pentru b i di i di t l t i f iil t 7 A î d bţi i apărarea şi promovarea intereselor profesionale, economice, sociale, culturale şi sportivej ale membrilor săi Sustinerea ºi promovarea drepturilor ºi intereselor CNSLR Frãþia ºi a membrilor acesteia, a cãror competenþã de soluþionare aparþine organelor executive din unitãþile administrativ-teritoriale sau a cãror rezolvare este posibilã pe plan local; organizarea unitãþii ºi forþei de acþiune a membrilor cofederaþiei ºi uniunii în vederea punerii în valoare ºi apãrãrii drepturilor, libertãþilor ºi intereselor legitime ale membrilor de sindicat; respectarea, promovarea ºi apãrarea intereselor profesionale sociale, economice, cultural -sportive ºi turistice ale membrilor sãi; colaborarea cu toate organismele ºi organizaþiile care luptã pentru îndeplnirea aspiraþiilor de libertate, egalitate ºi dreptate socialã ale tuturor categoriilor sociale; promovarea relaþiilor de colaborare ºi solidaritate cu toate organizaþiile sindicale devotate aspiraþiilor democratice, dreptate socialã, libertate ºi pace; asigurarea respectãrii d t il f unitaţii şi fortei del acţiune a d t l d săi, reprezentarea, promovarea, apărarea di lã t l l i þil ( membrilor ãl t þi i lã l i t þ Organizarea d intereselor profesionale , sociale , economice, sportive, turistice, conclucrarea cu toate organizaţiile şi organismele , promovarea relaţiilor de colaborare, asigurarea şi respectarea drepturilor fundamentale ale membrilor , acordarea de asistenţă juridică membrilor de sindicat, înfiinţarea şi organizarea de unităţiproprii de cultură, învîţămînt, reprezantarea intereselor membrilor săi ,propagarea solidicarităţii şi colegialităţii ,altescopuri legale stabilite prin rezoluţii sau hotărîri ale organismelor de conducere apărarea şi promovarea drepturilkor economice, sociale şi civile a membrilor săi, organizarea unui sistem propriu de asigurări şi alteforme de asistenţă, uzîndu-se de mijloacele prevazute delege , urmăreşte respctarea dreptului de negociere şi încheiere a contractelor colective de muncă şi respectarea acestora , urmăreşte înfiinţarea şi organizarea de unităţi proprii de cultură, învăţămînt şi cercetare CARACTER UMANITAR APARAREA SI PROMOVAREA INTERESELOR COMUNE MEMBRILOR SAI Scopul Casei de Ajutor Reciproc - Instituþie Financiarã Nebancarã este sprijinirea ºi întrajutorarea financiarã a membrilor sãi.

918

UNIUNEA TERITORIALĂ A 155/C/2002 SINDICATELOR DIN INFRASTRUCTURĂ -CAI FERATE - U.T.S.I -C.F

2

22/01/2002

SENTINTA CIVILA NR.1/PJ/

01/11/2001

IASI

919

UNIUNEA TERITORIALĂ A SINDICTELOR DIN MIŞCARE COMERCIAL DIN TRANSPORTUL FEROVIAR VALERIU ROM VITAL „ Casa de Ajutor Reciproc CFR Arad Instituþie Financiarã Nebancarã

62/C/2003

3

25/07/2003

sentinta civila nr. 1756 311 19 2663

09/07/2003

IASI

920 921 922

2/C/1997 7/C/1999 9/C/1997

282 16 28

25/08/1997 04/03/1999 10/04/1997

24/07/1997 18/02/1999 10/04/1997

PRAHOVA PRAHOVA ARAD