Sunteți pe pagina 1din 8

STATUTUL

ASOCIAŢIEI „ACADEMIA DE IMPROVIZATIE PENTRU COPII”

CAPITOLUL I. Identificare, date generale


Art. 1
(1) În baza legii și a prezentului statut, se constituie ASOCIAŢIA „ACADEMIA DE
IMPROVIZATIE PENTRU COPII”, denumită în continuare ASOCIAŢIA, conform rezervării
de denumire nr. ………….. din data de ……..2022, emisă de Ministerul Justiției (denumită în
continuare „ASOCIAŢIA ”).
(2) Denumirea va fi înscrisă pe toate documentele emise de aceasta, împreună cu toate
elementele de identificare cerute de lege. Înscrisurile cu aceste menţiuni capătă valoare de
document și angajează ASOCIAŢIA numai dacă poartă număr de înregistrare, dată, si
semnăturile autorizate .
Art. 2
Asociaţia este persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial, înfiinţată în baza
şi în conformitate cu prevederile Ordonanţei 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu
modificările si completarile ulterioare, ai carei membri fondatori sunt:
1. …………….., cetățean român, domiciliat în ……………………………..,
CNP……………, care îndeplineşte şi funcţia de Preşedinte;
2. …………….., cetățean român, domiciliat în ……………………………..,
CNP……………, care îndeplineşte şi funcţia de Vicepreşedinte;
3. …………….., cetățean român, domiciliat în ……………………………..,
CNP…………… care îndeplineşte şi funcţia de Secretar General;
4. …………….., cetățean român, domiciliat în ……………………………..,
CNP…………… membru ;
5. …………….., cetățean român, domiciliat în ……………………………..,
CNP…………… membru ;;
6. …………….., cetățean român, domiciliat în ……………………………..,
CNP…………… membru ;;
7. …………….., cetățean român, domiciliat în ……………………………..,
CNP…………… membru ;
Art. 3
(1) Sediul principal al ASOCIAŢIEI este în București, sector 2, str SPATARUL MIHAI, nr
16; conform Contract de comodat nr 1/.../02/2022 .
(2) ASOCIAŢIA poate înfiinţa, în condițiile legii, filiale și sucursale pentru susţinerea și
promovarea propriilor activităţi, în țară și în străinătate şi se poate afilia la organisme şi
organizaţii nationale si internaţionale.
Art. 4
Durata de funcţionare a ASOCIAŢIEI este nedeterminată, începând cu data înscrierii ei în
Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor de la grefa Judecătoriei Sector 2 București.

CAPITOLUL II. Scopul şi obiectele de activitate.


Art. 5
ASOCIAŢIA va avea un caracter educativ, social, neguvernamental, democratic, independent,
non-profit şi apolitic.
Art. 6
Scopul ASOCIAŢIEI îl constituie crearea, organizarea şi implementarea unor programe de

6
spectacole de improvizație pentru copii și tineri, precum și acțiuni şi dezvoltare personala pentru
elevii și studenții din București, dar și din toata țara.

Scopul ASOCIAŢIEI îl reprezintă desfășurarea de activități menite a promova un stil de viață


sănătos, a susține și motiva creșterea performanţelor educaționale, a dezvolta cultura civică si
morală a copiilor prin promovarea spiritului de originalitate și actoricesc, și pentru promovarea
unui alte tip de spectacol pe bază de improvizație actoriceascî, în general şi specific în funcție de
tipul spectacolului, în mod special, și pentru susținerea financiară a acestor activități.

Art. 7 În vederea realizării scopului, ASOCIAŢIA are următoarele obiective:

1. Crearea şi susținerea financiară a show-urilor de improvizație, care să combine


obiectivele şi metodele actoriei clasice dar și a naturaleței copilărești, pentru grupurile de
copiii formate la nivelul celor două formații K IMPRO și IMPRONATION, în parteneriat
cu Teatrul Muzical “AMBASADORII” din Bulevardul Tineretului 8-10, Sector 4,
București, cod poștal: 040353;
2. Crearea si implementarea unor programe de promovare a spectacolelor de improvizație
pentru copiii și nu numai , de educatie pentru formarea dicției și a limbajului, de educatie
pentru dezvoltarea spiritului practic , a responsabilității actului artistic și a naturaleții
micilor actori implicați;
3. Crearea si implementarea unor programe de educatie in vederea internalizarii si
respectarii principiilor egalitatii de gen, de sanse, nediscriminarii, acceptarii diferentelor,
care sa formeze elevii in spiritul intelegerii si promovarii unei societati incluzive;
4. Implicarea în procesul de învăţământ, prin propuneri avansate şcoliilor generale și
liceelor din București și din țară, cu privire la organizarea de spectacole în cadrul
programelor școlare tip “Săptămâna Altfel” sau show-uri de week-end în zone amenajate
pentru copii și tineri de către administrațiile locale din țară.
5. Acordarea de sprijin financiar sau material copiilor pentru motivarea participării și
implicării în spectacolele de improvizație;
6. Obținerea de finanțări necesare activităților ASOCIAŢIEI, conform scopului declarat,
provenite din donații, sponsorizări, fonduri europene, granturi, fonduri publice etc.
7. Colaborarea cu alte organizaţii neguvernamentale, din România sau din alte ţări, cu
structuri ale societăţii civile, confesiuni religioase, cu personalităţi şi specialişti din
diverse domenii, precum şi cu alte entităţi care pot contribui la realizarea de activităţi
conforme scopului propus.
8. Alte activităţi care contribuie la realizarea scopului ASOCIAŢIEI şi care nu contravin
ordinii de drept. Dezvoltarea unor activități economice proprii în vederea autofinanțării
(ex.-Cod CAEN: 855 – Alte forme de învățământ, 8559 – Alte forme de învățământ
n.c.a., 8560 – Activități de servicii suport pentru învățământ, 9499 – Activități ale altor
organizații n.c.a.);

(2) Adunarea Generală poate stabili şi alte obiective, în condiţiile legii.

Art. 8
(1) Fiecare obiectiv al organizaţiei se va materializa în programe şi proiecte distincte, aprobate și
asumate de Consiliul Director, având termene de derulare, asigurarea managerială, bugete,
proceduri şi responsabilităţi de evaluare în orice etapă s-ar afla.

6
(2) Un program/proiect nu va putea fi lansat înaintea îndeplinirii acestor cerinţe formale şi a
certitudinii asigurării resurselor necesare.

CAPITOLUL III. Despre membri


Art. 9
(1) Membru fondator al ASOCIAŢIEI este persoana fizică semnatară a Actului Constitutiv al
ASOCIAŢIEI care îşi asumă susţinerea permanentă a activităţii ASOCIAŢIEI cu mijloace
financiare sau în natură, în condiţiile legii şi prezentului statut.
(2) Membru asociat este persoana fizică sau juridică ce solicită şi primeşte această calitate, care
contribuie moral și material la completarea patrimoniului ASOCIAŢIEI și la realizarea
obiectivelor acesteia. Membrii participă şi au drept de vot în adunările generale, ordinare şi
extraordinare, ale ASOCIAŢIEI.
(3) Membrii fondatori au drepturi si obligatii identice cu cele ale membrilor asociati, fiind practic
asimilați acestei categorii.
(4) Membru de onoare este persoana fizică sau juridică înscrisă în fundaţie ulterior înregistrării,
care prin notorietatea sa publică poate susține interesele ASOCIAŢIEI.
Art. 10 - Solicitarea calităţii de membru al ASOCIAŢIEI se adresează Consiliului Director, în
scris, printr-un formular tip a cărui formă, conţinut şi procedură de utilizare vor fi stabilite prin
Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al ASOCIAŢIEI. Consiliul Director are obligaţia să
răspundă solicitării în termen de maximum 30 de zile.
Art. 11
(1) Calitatea de membru al ASOCIAŢIEI se poate pierde prin decizia Consiliului Director,
validată de prima sesiune a Adunării Generale astfel:
- la cerere;
- prin încălcarea gravă a prevederilor prezentului Statut sau nerespectarea obligaţiilor,
voluntar asumate şi care periclitează calitatea şi termenele stabilite pentru realizarea unor
obiective adoptate statutar;
- neplata cotizatiei / contributiei stabilite de Adunarea Generala , timp de 3 luni de zile.
(2) Hotărârea privind excluderea va fi comunicată în termen de 15 zile de la adoptare, cu
confirmare de primire.
(3) Calitatea de membru asociat al ASOCIAŢIEI se pierde de drept, fără a mai fi nevoie de alte
formalități, la data la care copilul este retras din cele două trupe de improvizaţie K’IMPRO şi
IMPRO-NATION.
Art. 12
(1) Membrii asociați au următoarele drepturi:
- să participe la Adunările Generale ordinare şi extraordinare ale ASOCIAŢIEI, să-şi
exprime liber opiniile, să facă propuneri şi să-şi exprime prin vot opţiunea pentru
propunerile făcute de ceilalţi membri, în condiţiile prezentului statut;
- să fie aleşi în Consiliul Director;
- sa fie aleși în organele consultative şi de susţinere ale ASOCIAŢIEI, în condiţiile
prezentului Statut;
- să participe la manifestările și acțiunile organizate de Fundaţie în ţară sau în străinătate;
- să primească toate informaţiile solicitate, de care Asociaţia dispune, şi care au legătură cu
obiectul de activitate al organizaţiei;
- să primească însemnele de membru al ASOCIAŢIEI pe baza cărora pot beneficia de
facilităţi obţinute de ASOCIAŢIE (participări la diverse manifestaţii, accesul în diverse

6
locaţii etc.), asistenţă specializată, precum şi alte facilităţi pe care Asociaţia le asigură
membrilor săi.
(2) Membrii onorifici beneficiază de drepturile prevăzute la alin.1, lit. c)-f), din prezentul articol.
Art. 13
Membrii ASOCIAŢIEI au următoarele obligaţii:
- să respecte legislaţia în vigoare şi prevederile prezentului Statut, normele de etică civică
în relaţiile cu ceilalţi membri şi în toate relaţiile stabilite de ASOCIAŢIE, la care
participă;
- să ţină o cât mai strânsă legătură cu ASOCIAŢIA şi să aducă la cunoştinţa ASOCIAŢIEI,
cu respectarea prevederilor legale, informaţiile considerate de interes pentru aceasta;
- să promoveze scopurile şi obiectivele ASOCIAŢIEI;
- să participe cu toate resursele, voluntar asumate, la acţiunile organizate de ASOCIAŢIE.

CAPITOLUL IV. Organizarea, conducerea şi controlul ASOCIAŢIEI


Art. 14
Adunarea Generală
(1) Adunarea Generală – este organul suprem de conducere al ASOCIAŢIEI şi este alcătuită din
totalitatea membrilor asociati, având următoarele competenţe:
- stabileşte strategia şi obiectivele generale ale ASOCIAŢIEI;
- aprobă Programul (anual), Bugetul General de Venituri şi Cheltuieli şi Situația Financiară
Anuală; stabileste valoarea cuantumului lunar al cotizatiei pentru membrii ASOCIAŢIEI.
- alege şi revocă Preşedintele ASOCIAŢIEI din rândul membrilor fondatori şi asociați;
- alege şi revocă membrii Consiliului Director;
- alege şi revocă Secretarul General;
- alege şi revocă Cenzorul propus de Consiliul Director şi adoptă regulile de organizare şi
funcţionare ale funcției;
- poate decide dizolvarea şi lichidarea ASOCIAŢIEI şi stabileşte, conform legii, destinaţia
bunurilor rămase după lichidare;
- orice altă atribuţie stabilită de lege sau Statut.
(2) Adunarea Generală a ASOCIAŢIEI se întruneşte în 2 (două) sesiuni ordinare anuale, şi în
sesiuni extraordinare atunci este nevoie, la solicitarea Preşedintelui, Consiliului Director sau
cand 1/3 din numărul membrilor asociați o cer şi este reprezentativă dacă reunește toți membrii
asociati.
(3) Dacă la prima convocare nu se întruneşte acest cvorum, adunarea se reprogramează în termen
de 3 (trei) zile, când hotarârile ei devin valabile daca s-a întrunit un cvorum de 2/3 din numărul
membrilor asociati.
(4) Adunarea Generală se convoacă în scris sau prin poștă electronică, cu cel puțin 3 (trei) zile
înaintea datei stabilite, şi va cuprinde: data, ora şi locul Adunării Generale; ordinea de zi.
(5) Membrii asociați vor putea vota ordinea de zi și prin intermediul poștei electronice, la adresa
de e-mail oficială a ASOCIAŢIEI. Votul exprimat în cadrul primei convocări a unei ședinte a
Adunării Generale este valabil, implicit, și la reconvocarea acesteia.
(6) Pe lângă problemele considerate oportune pentru a intra în dezbatere, ordinea de zi a Adunării
Generale ordinare, semestriale, va cuprinde în mod obligatoriu:
- raportul cenzorului privind gestionarea patrimoniului şi execuţia bugetară a exerciţiului
financiar în curs;
- darea de seamă privind activitatea pe trimestrul precedent şi programele aflate în derulare
– prezentată de preşedinte;

6
- programul de activităţi şi strategia de dezvoltare pentru trimestrul/anul următor –
prezentată de preşedinte;
- situaţia membrilor (primiri, excluderi);
- discuţii şi interpelări.
Art. 15
Consiliul Director
(1) Consiliul Director este organul colectiv de conducere operativă care coordonează ducerea la
îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale și este compus din Președinte și 2 (doi) membri.
(2) Consiliul Director are urmatoarele atribuții:
- se întruneşte lunar la convocarea Secretarului General, pune în dezbatere problemele
curente rezultate din hotărârile Adunării Generale, analizează activitatea lunii precedente
şi programează activitatea lunii viitoare;
- prezintă Adunării Generale Raportul de activitate al ASOCIAŢIEI pe perioada analizată
şi evoluţia proiectelor si programelor aflate in curs de derulare;
- gestioneaza parteneriatele încheiate de ASOCIAŢIE cu terți;
- întocmeşte şi actualizează ori de câte ori este nevoie, Regulamentul de Ordine Interioară
al ASOCIAŢIEI, compus din suma procedurilor specifice pentru toate situaţiile care apar
în funcţionarea organizaţiei;
- verifică executarea bugetului general de venituri şi cheltuieli, situația financiară anuală,
proiectul bugetului general de venituri şi cheltuieli, proiectele și programele
ASOCIAŢIEI;
- aprobă organigrama şi politica de resurse umane;
- conferă titlul de membru, respectiv Președinte de Onoare;
- îndeplineşte orice alte atribuţiuni stabilite de Adunarea Generală.
(3) Din structura Consiliului Director pot face parte şi persoane din afara organizaţiei, în limita a
1/4 din numărul total al membrilor, în condiţiile art. 24 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu
privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 16
Preşedintele Consiliului Director.
(1) Funcţia de preşedinte al Consiliului Director va fi ocupată de persoana aleasă de Adunarea
Generală, din rândul membrilor asociați, pentru mandate de câte 3 (trei) ani.
(2) În cazul imposibilităţii exercitării funcţiei de președinte, din orice motiv, mai mult de 6 (șase)
luni, mandatul se suspendă, pe perioada rămasă, atribuţiunile fiind preluate de Secretarul General
al Consiliului Director.
(3) Preşedintele Consiliului Director are următoarele atribuţiuni:
- reprezintă voinţa şi interesele membrilor ASOCIAŢIEI între sesiunile adunărilor
generale;
- supraveghează prin controale şi solicitări de rapoarte periodice încadrarea tuturor
activităţilor în prevederile Statutului, urmărind în mod special încadrarea activităţilor în
termenele şi standardele programate;
- conduce Adunările Generale ordinare și extraordinare în condițiile prezentului statut;
- convoacă cel puţin trimestrial o reuniune de analiză a Consiliului Director, pe care o
conduce personal;
- mediază eventualele diferende apărute între structurile sau membrii ASOCIAŢIEI,
judecând orice situaţie prin interpretarea cât mai corectă a prevederilor Statutului;
- coordonează activitatea de imagine şi lobbying a ASOCIAŢIEI;
- alte atribuţiuni stabilite prin hotărârile Adunării Generale.

6
Art. 17
Secretarul General
(1) Secretarul General al Consiliului Director este ales de Adunarea Generală pe o perioadă de 3
(trei) ani și are următoarele atribuții:
- convoacă Adunările Generale ordinare și extraordinare în condițiile prezentului Statut;
- convoacă şedinţele operative lunare ale Consiliului Director, purtând răspunderea
îndeplinirii deciziilor acestuia, având aceleaşi prerogative executive cu cele ale
Preşedintelui, în lipsa acestuia;
- gestioneaza patrimoniul ASOCIAŢIEI;
- elaborează împreună cu Consiliul Director şi apoi urmăreşte respectarea întocmai a
strategiei de dezvoltare a ASOCIAŢIEI, preocupându-se în mod special de atingerea
obiectivelor şi rezolvarea problemelor stabilite de Adunarea Generală, de activitatea de
atragere de noi membri şi resurse, precum şi de valorificarea la un potential maxim a
acestora;
- coordonează operativ programele și proiectele ASOCIAŢIEI, adoptate de Adunarea
Generală, în calitate de Director de Programe;
- asigură relația cu mass-media pentru popularizarea programelor si proiectelor
ASOCIAŢIEI.
(2) Dacă atribuţiile Secretarului General depăşesc o medie lunară de 2 ore/zi lucrătoare,
Adunarea Generală poate decide angajarea acestuia cu contract individual de muncă (CIM),
asigurând resursele bugetare aferente.
(3) Secretarul General are responsabilitatea coordonării parteneriatelor încheiate cu terți pentru
atingerea obiectivelor ASOCIAŢIEI.
Art. 18
Dreptul de reprezentare al Fundaţiei în relațiile cu terții
(1) Președintele, Vicepresedintele și Secretarul general au dreptul de a reprezenta Asociaţia cu
puteri depline în relațiile cu terții având dreptul de semnătură în bancă, dreptul de a încheia acte
juridice în numele şi pe seama ASOCIAŢIEI și de a îndeplini orice alte atribuţii prevăzute în
statut sau stabilite de adunarea generală, putând acționa împreună sau separat.
Art. 19
Programele ASOCIAŢIEI pot fi coordonate de:
a. Directori de programe - care sunt persoane fizice, voluntari/angajaţi, ce administrează
programe întocmite de Asociatie pe baza bugetului aprobat de Consiliul Director şi a
atribuţiunilor specifice stabilite de Secretarul General;
b. Consilieri, Coordonatori şi Formatori, remuneraţi ori voluntari, persoane fizice pregătite
special pentru supravegherea şi conducerea unor părţi distincte din programele derulate
de Asociatie şi care îşi desfăşoară activitatea pe bază de contract de muncă ori de
voluntariat.
Art. 20
(1) Cenzorul asigură controlul financiar intern al ASOCIAŢIEI şi are următoarele atribuţii:
- verifică modul în care este administrat patrimoniul;
- întocmeşte rapoarte şi le prezintă Adunării Generale;
- poate participa la şedinţele Consiliului Director fără drept de vot.
(2) Atribuţiile Cenzorului vor fi preluate de o Comisie de cenzori, constituită în cazul în care
Asociaţia reunește minim 100 (o sută) de membri activi înscrişi.

6
CAPITOLUL V. Patrimoniul ASOCIAŢIEI
Art. 21
(1) Patrimoniul iniţial al ASOCIAŢIEI este de …….. lei, sumă provenită din aportul membrilor
fondatori şi consemnată la data înfiinţării, în numerar, în cont bancar.
(2) Patrimoniul ASOCIAŢIEI este reprezentat de totalitatea bunurilor materiale, nemateriale şi
fondurilor procurate şi înregistrate astfel pe perioada funcţionării organizaţiei.
(3) În sensul prezentului Statut:
- prin bunuri materiale se înţelege totalitatea bunurilor de natura mijloacelor fixe şi
obiectelor de inventar precum şi uzufructul acestora;
- prin bunuri nemateriale se înţelege totalitatea valorilor, altele decât materiale şi fonduri
de natura mărcilor, denumirilor, know-how, baze de date, informaţii utilitare, legături,
contracte şi înţelegeri, însemne şi efecte publicitare, altele asemenea, înregistrate în astfel
de condiţii;
- prin fonduri se înţelege totalitatea sumelor lichide în lei sau în valută, dobândite legal şi
în condiţiile prezentului Statut, precum şi orice uzufruct al acestora.
Art. 22
Patrimoniul ASOCIAŢIEI este gestionat de Consiliul Director care poate transfera, în scopul
derulării acţiunilor ASOCIAŢIEI, dreptul de utilizare asupra elementelor de patrimoniu către
directorii de programe, stabilind și limitele mandatului.
Art. 23
Consiliul Director va întocmi şi aduce la cunoştinţa coordonatorilor de bugete un regulament
specific şi detaliat privind modul de gestionare, evidenţă şi control ale patrimoniului Asociatiei.
Art. 24
Patrimoniul Asociatiei, provine din:
- aportul lunar al membrilor Asociatiei , conform hotararii Adunarii Generale.
- aportul voluntar al membrilor fondatori în cuantumul şi cu periodicitatea stabilite de
Adunarea Generală;
- finanţări şi co-finanţări din fonduri guvernamentale, sponsorizări ale companiilor sau ale
instituţiilor europene;
- venituri realizate din produse și servicii proprii prestate pe bază de tarif, in scopul
atingerii obiectivelor ASOCIAŢIEI;
- donaţii şi sponsorizări;
- dobânzile şi dividentele rezultate din plasarea sumelor disponibile în condiţii legale;
- alte venituri realizate în condiţiile Legii.

CAPITOLUL VI. Dispoziţii finale


Art. 25
Şedinţa de constituire a ASOCIAŢIEI va fi prima Adunare Generală a ASOCIAŢIEI. Ea va numi
persoanele şi va forma elementele de conducere şi structură minime, pentru a asigura
funcţionalitatea ASOCIAŢIEI în cel mai scurt timp posibil, în conformitate cu legile în vigoare
şi cu prevederile prezentului Statut.
Art. 26
Încetarea activităţii ASOCIAŢIEI, lichidarea.
(1) ASOCIAŢIA îşi poate înceta activitatea în condiţiile adoptării unei asemenea decizii în
Adunarea Generală, în condiţiile şi cu respectarea prevederilor legale ce reglementează această
situaţie.
(2) La data stabilirii deciziei definitive de desfiinţare a ASOCIAŢIEI se va numi, conform legii,

6
un lichidator care va proceda la inventarierea patrimoniului, activelor, debitelor şi obligaţiilor
ASOCIAŢIEI urmărind stingerea celor din urmă. Patrimoniul activ rămas al ASOCIAŢIEI va fi
supus unei hotărâri speciale a Adunării Generale luată în condiţiile prevazute de art. 60 din
Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și
completările ulterioare.

Prezentul statut a fost redactat în 5 exemplare originale, a câte 8 pagini fiecare, din care s-au
eliberat părților 4 exemplare originale, astăzi, …….., data atestării.

Semnăturile membrilor fondatori,

1.

______________________

2.

______________________

3.
______________________

4.

______________________

5.
______________________

S-ar putea să vă placă și