Sunteți pe pagina 1din 18

Infiinţarea asociaţiilor si fundatiilor

non-profit

1
PROCEDURA ÎNFIINŢĂRII PE SCURT.....................................................................................................................3
PROCEDURA DE INFIINTARE (DETALII TEHNICE).............................................................................................4
a) asocierea a minimum trei persoane in cazul asociatiilor sau Identificarea obiectivelor viitoarei fundaţii.............4
b) constituirea unui patrimoniu...................................................................................................................................4
c) determinarea organelor de conducere şi control.....................................................................................................5
d) redactarea actului constitutiv..................................................................................................................................5
e) redactarea statutului................................................................................................................................................7
f) prezentarea dovezii eliberate de Ministerul Justitiei privind disponibilitatea denumirii noii asociatii...................9
g) avizul ministerului sau organului de specialitate al administraţiei publice centrale în a cărui sferă de competentă
îsi desfăsoară activitatea............................................................................................................................................11
h) formularea cererii de înscriere a ONG-ului în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor. ............................................12

2
PROCEDURA ÎNFIINŢĂRII PE SCURT

Pasul I. Obţinerea dovezii privind disponibilitatea denumirii de la Ministerul Justiţiei - Direcţia


relaţii cu publicul şi cooperare cu ONG.

În acest sens se depune o cerere, conform modelului din anexă şi o taxă în cuantum de 50.000 lei. Taxa se
achita în contul bugetului de stat nr. 20210130 - "Alte venituri de la instituţii publice", de către persoanele
fizice, împuternicite de asociaţie, la orice unitate a Trezoreriei Statului sau a Casei de Economii şi
Consemnaţiuni, indiferent de domiciliu.
Plicul trimis la Ministerul Justitiei pe adresa: Str. Apolodor nr.17 sector 5 Bucuresti, trebuie sa contina
chitanta in original, si un plic auto-adresat cu tibru. El trebuie trimis recomandat cu confirmare de primire

Pasul II. Redactarea statutului

Pasul III. Autentificarea statutului şi a actului constitutiv la Biroul Notarului Public. În acest
moment este necesară dovada privind disponibilitatea denumirii. Recomandăm autentificarea în patru
exemplare şi legalizarea a două copii.

Pasul IV. Obitinerea avizului de la Ministerul de Resort


Conform Ordonantei 37/2003

Pasul V. Înscrierea asociaţiei în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a


cărei rază teritorială îşi are sediul.

Actele necesare în vederea înscrierii sunt următoarele:

 cerere, conform modelului prevăzut în anexă

 actul constitutiv şi statutul - un exemplar autentic şi două copii legalizate


 dovada privind disponibilitatea denumirii
 dovada existenţei sediului asociaţiei
 taxa de timbru, în cuantum de 150.000 lei şi timbru judiciar de 1.500 lei.

3
PROCEDURA DE INFIINTARE (DETALII TEHNICE)

Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 simplifică întrucâtva procedura de constituire a ONG-urilor . în


prezent, infiinţarea unui ong presupune parcurgerea următoarelor etape:

a) asocierea a minimum trei persoane in cazul asociatiilor sau Identificarea


obiectivelor viitoarei fundaţii.
Actuala reglementare nu mai pretinde un număr minim de 20 de membri, ci numai de 3.

Deşi numărul minim de membri a scăzut trebuie observat totuşi că elementul asociativ continuă să fie
definitoriu pentru acest tip de persoană juridică. Reducerea numărului minim de membri de la 20 la 3 se
justifică prin necesitatea practică de a permite dobândirea personalităţii juridice şi de către asocieri mai
restrânse de persoane, dar care nu îndeplinesc condiţiile pentru constituirea unei fundaţii;

Demersurile de constituire a unei fundaţii trebuie să înceapă dinspre scop spre mijloacele necesare
atingerii lui. Dacă in cazul unei societăţi comerciale scopul este invariabil, obţinerea de profit, în cazul
organizaţiilor non-profit obiectivele sunt foarte variate, având însă întotdeauna caracter nelucrativ.
Fundaţiile se deosebesc de asociaţii din punctul de vedere al obiectivelor urmărite.

Astfel, asociaţiile se pot constitui în vederea realizării unor activităţi de interes general sau comunitar, dar
şi al unor activităţi desfăşurate in interesul personal nepatrimonial al membrilor lor. Dimpotrivă,
fundaţiile nu se pot constitui niciodată în interesul fie el şi nepatrimonial - al fondatorilor lor.

Scopul în care se constituie o fundaţie trebuie să fie altruist, determinat, licit şi să aibă un anumit caracter
de permanenţă. El poate fi de interes general sau comunitar.

b) constituirea unui patrimoniu.

Activul patrimonial minim pretins de actuala reglementare este egal cu dublul salariului minim
brut pe economie la data constituirii asociaţiei.

In condiţiile unui salariu minim brut pe economie de 2.500.000 lei/ stabilit prin Hotărârea Guvernului nr.
1.105/2002, publicată in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 752 din 15 octombrie 2002, aceasta
presupune un patrimoniu minim de 5.000.000 lei. Limita este fundamental diferită de minimul
patrimoniului fundatiilor (250.000.000 lei), ceea ce se datorează împrejurării că nu patrimoniul reprezintă
elementul decisiv in constituirea unei asociaţii;

4
Activul patrimonial iniţial al fundaţiei trebuie să includă bunuri în natură sau in numerar a căror
valoare totală să fie de cel puţin 100 de ori salariul minim brut pe economie, la data constituirii fundaţiei.

Potrivit Hotărârii Guvernului nr. 101/2000, publicată in Monitorul Oficial nr. 62 din 11 februarie 2000/
salariul minim brut pe ţară este de 700.000 lei. Ca urmare, constituirea unei fundaţii este legală numai
dacă se face proba existenţei unui patrimoniu minim de 70.000.000 lei. Cum insă Ordonanţa Guvernului
nr. 26/2000 va intra în vigoare abia la 1 mai 2000, decurge că fundaţiile constituite până la acea dată
sunt în continuare supuse reglementărilor Legii nr. 21/1924, putând dobândi personalitate juridică şi
cu un patrimoniu mai mic.

c) determinarea organelor de conducere şi control.

Potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000, organele asociaţiei sunt adunarea generală, consiliul director
şi cenzorul sau/ după caz, comisia de cenzori. Pentru a dobândi personalitate juridică/ asociaţia trebuie să
se afle detaliat organizată;

Potrivit art. 28 din Ordonanţa Guvemului nr. 26/2000, organele fundaţiei sunt:
A. Consiliul director;
B. Cenzorul sau, după caz, Comisia de cenzori.
Consiliul director al fundaţiei este organul de conducere şi administrare al acesteia.
Spre deosebire de asociaţii, fundaţiile nu sunt conduse de adunarea generală, ele nefiind caracterizate
prin elementul asociativ. Consiliul director este desemnat de fondator/fondatori şi are atribuţii de gestiune
a patrimoniului destinat de către acesta/aceştia. Membrii Consiliului director nu pot fi cenzori.

d) redactarea actului constitutiv.

Potrivit reglementărilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000, publicată in Monitorul Oficial nr. 39 din 31
ianuarie 2000, dobândirea personalităţii juridice în cazul organizaţiilor non-profit este condiţionată, între
altele, de redactarea actelor constitutive în conformitate cu legea.
Practic, aceasta reprezintă primul pas în vederea constituirii unei asociaţii, fundatii, sindicat etc.:
determinarea clară a obiectivelor organizaţiei şi a întinderii drepturilor şi obligaţiilor celor care o
alcătuiesc.

1. Actul constitutiv al asociaţiilor are următoarele caractere juridice:


a) are natură contractuală, in sensul că se incheie întotdeauna între mai multe părti. El nu poate avea
caracter de act unilateral, deoarece legea impune un număr minim de membri la constitutrea oricărei
asociaţii. Au, de asemenea, caracter contractual şi actele constitutive ale celorialte organizaţii non-pronfit
cu natură asociativă. De fapt/ însăşi ideea de asociere presupune un fundament contractual;
b) are caracter solemn. Ordonanţa Guvemului nr. 26/2000 prevede, în art. 6, că actul constitutiv se
încheie în formă autentică „sub sancţiunea nulitătii absolute".
In opinia noastră, această dispoziţie trebuie interpretată în sensul că, în cazul în care actul nu a fost
autentificat la notariat, asociaţia nu va putea dobândi personalitate juridică.
Dacă înţelegerea dintre părti nu are însă caracter de act constitutiv şi nu urmăreşte dobândirea
personalitătii juridice, ci doar determinarea cadrului unei asocieri între persoane (în virtutea dreptului
constituţional la asociere) - un asemenea act va produce efecte chiar dacă nu este autentificat la notariat.

5
Ca urmare, credem că legiuitorul nu ar fi trebuit să prevadă nulitatea absolută a actului neautentificat
(care în terminologia juridică înseamnă lipsirea acestuia de orice efecte), ci doar faptul că el nu va putea
duce la dobândirea personalitătii juridice;
c) are caracter constitutiv, în sensul că dă naştere unor drepturi civile care nu au existat anterior. Mai
mult, prin efectul înscrierii asociaţiei în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, el va putea fi considerat a fi
constituit o nouă entitate juridică, şi anume asociatia;
d) se încheie inter vivos (între vii), adică îşi produce efectele necondiţionat de moartea unuia dintre
autorii lui;
e) are un conţinut prestabilit de lege.
Art. 6 alin. 2 din Ordonanţa Guvemului nr. 26/2000 prevede conţinutul obligatoriu al actului constitutiv al
asociaţiilor:
- datele de identificare a. asociaţilor: numele sau denumirea şi, după caz, domiciliul sau sediul acestora;
- exprimarea voinţei de asociere şi a scopului propus ;
- denumirea asociaţiei .
Potrivit Ordinului ministrului de stat, ministrul justiţiei nr.954/B/C din 26 aprilie 2000 pentru aprobarea
Regulamentului privind organizarea Registrului asociatiilor şi fundaţiilor, Registrul federaţiilor şi
Registrul naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial publicat în Monitorul Oficial nr. 214 din
16 mai 2000, dovada disponibilităţii denumirii este eliberată de secţia specializată din Ministerul
Justiţiei, în baza unei cereri adresate de către asociaţie. Dovada disponibilităţii denumirii va conţine şi
lista cuprinzând denumirile anterioare/ asemănătoare celei rezervate. 0 copie de pe această dovadă rămâne
în păstrarea secţiei spedalizate din Ministerul Justiţiei.
- sediul asociaţiei ;
- durata de funcţionare a asociaţiei - pe termen determinat/ cu indicarea expresă a ter-menului sau, după
caz, pe termen nedeterminat;
- patrimoniul iniţial al asociaţiei; activul patrimonial, în valoare de cel puţin dublul salariului minim brut
pe economie, la data constituirii asociaţiei, este alcătuit din aportul în natură şi/sau in bani al asociaţilor.
In prezent, salariul minim brut pe economie este de 2.700.000 lei. 0 problemă o poate constitui ipoteza în
care, după autentificarea actului constitutiv, intervine o hotărâre a Guvemului care majorează nivelul
salariului minim brut pe economie. Va putea fi înregistrată asociaţia în Registrul asociatiilor şi fundaţiilor/
sau patrimoniul ei va trebui majorat? Optăm pentru această a doua soluţie, în sensul că dobândirea
personalităţii juridice depinde de îndeplinirea condiţiilor legale la data înregistrării şi nu la o dată
anterioară. Cu alte cuvînte, „data constituirii", este data dobândirii personalităţii juridice, nu data
autentificării actului constitutiv;
- componenţa nominală a celor dintai organe de conducere, administrare şi control ale asociaţiei;
-persoana sau persoanele împuternicite să desfăşoare procedura de dobandire a personalităţii juridice.
Asociatul sau asociaţii împuteniciti vor putea formula cererea de înscriere a asociaţiei în Registrul
asociaţiilor şi fundatiilor.

2. Actul constitutiv al fundaţiilor are următoarele caractere juridice:


a) are caracter unilateral, şi aceasta chiar şi în cazul fundaţiilor colective.

Intr-adevar, chiar daca sunt mai multi fondatoi , ei exercita aceeasi vointa juridica. Fundatia nu are
caracter asociativ, deci rolul actului constitutiv nu va fi acela al determinării drepturilor si obligatiilor
reciproce ale partilor, ci destinarea unui patrimoniu unui anumit scop;|
b) are caracter solemn, fiind obligatorie autentificarea sa la notariat. Deoarece legea nu distinge, decurge
că autentificarea este obligatorie şi în cazul fundaţiilor testamentare, deci nu s-ar putea constitui o

6
fundatie prin testament olograf. In ceea ce ne priveşte, avem rezerve faţă de această opţiune a
legiuitorului;
c) are caracter constitutiv;
d) se poate incheia inter vivos (între vii) sau mortis causa (pentru cauză de moarte), după cum
producerea efectelor este sau nu conditionată de moartea fondatorului;
e) are un conţinut prestabilit de lege .
Potrivit art. 16 alin. 2 din Ordonanţa Guvemului nr. 26/2000, actul constitutiv al fundaţiei
cuprinde, sub sancţiunea nulităţii absolute:
- datele de identificare a fondatorului sau, după caz, a fondatorilor: numele şi denumirea şi, după caz,
domiciliul sau sediul acestora;
- scopu/ fundaţiei ;
- denimurea fundaţiei. Ca şi în cazul asociatiilor, va trebui făcută proba disponibilităţii denumirii;
- sediul f undaţiei ;
- durata de funcţionare a fundatiei - pe termen determinat, cu indicarea expresă a ter-menului sau, după
caz, pe termen nedeterminat;
- patrimoniul iniţial al fundaţiei. Acesta va fi de cel puţin 100 de ori salariul minim brut pe economie, la
data constituirii fundaţiei, cu excepţia fundaţiilor specializate in colectarea de fonduri, care vor putea avea
un patrimoniu de 20 de ori salariul minim brut pe economie;
- componenţa nominală a celor dintai organe de conducere, adimnistrare şi control ale fundaţiei ori
regulile pentru desemnarea membrilor acestor organe;
- persoana sau persoanele împuternicite să desfăşoare procedura de dobândire a personalitatii juridice,
- semnăturile fondatorului sau, după caz, ale fondatorilor.
Atât actul consntutiv al asociaţiei, cât şi al fundaţiei va putea cuprinde, alături de continutul legal
obligatoriu, şi alte clauze, corespunzător intereselor semnatarilor. Cererea de înscriere a organizatiei non-
profit în Registrul asociatiilor şi fundaţiilor va fi însoţită de actul constitutiv şi de statutul acestora.
Aşadar, la înfiinţare, atât în cazul asociaţiilor, cât şi în cel al fundaţiilor, va fi necesară şi redactarea
statutului acestora . Principala deosebire dintre actul constitutiv şi statutul organizaţiei constă în faptul că/
în timp ce actul constitutiv reprezintă propriu-zis manifestarea de voinţă a persoanelor fizice sau
juridice care înfiinţează organizaţia (fiind, de altfel, şi semnat de către acestea), statutul determină cadrul
viitoarei activităţi a organizaţiei.
în mod firesc, se va redacta mai întâi actul constitutiv şi abia apoi, dacă asociaţii sau fondatorii s-au
înţeles, se va trece la formularea statutului.
Nu mai putin, socotim că ar fi fost preferabilă prevederea obligativităţii unui singur act, care să răspundă
ambelor obiective (după cum prevedea, de altfel, legea anterioară). In cazul altor organizaţii non-profit,
cum sunt partidele şi sindicatele, nu este prevăzută de lege decât necesitatea redactării statutului.

e) redactarea statutului.

Ca şi actul constitutiv, statutul se redactează in formă autentică. El va cuprinde aceleaşi elemente ca şi


actul constitutiv (cu excepţia desemnării persoanei împutemicite să desfăşoare procedura de dobândire a
personalităfii juridice şi a semnăturilor asociafilor) şi în plus:
• explicitarea scopului şi a obiectivelor asociaţiei.
• modul de dobândire şi de pierdere a calitătii de asociat. Se vor prezenta condiţiile aderării ulterioare
la asociaţie ale părăsirii voluntare a acesteia şi ale excluderii cu caracter de sancţiune. Se enumeră
faptele ce se sancţionează prin excludere;
• drepturile şi obligaţiile asociaţilor;

7
• categoriile de resurse patrimoniale ale asociaţilor.

Potrivit art. 46 din Ordonanţa Guvemului nr. 26/2000, veniturile asociaţiilor pot proveni din:
 cotizaţiile membrilor (se prevede cotizaţia în cuantum fix sau determinabil; spre exemplu, prin
raportarea la salariul minim brut pe economie sau la rata de schimb leu-dolar) se prevede modul de
percepere a acestor cotizaţii şi sancţiunea neplăţii (eventual penalităţi);
 dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în conditii legale;
 dividendele societăţilor comerciale înfiinţate de asociaţie;
 venituri realizate din activităţi economice directe. Aceste activităţi trebuie însă să aibă caracter
accesoriu şi să fie în strânsă legătură cu scopul principal al asociatiei;
 donatii/ sponsorizări sau legate. Legatele sunt bunuri sau fractiuni patrimoniale transmise pe cale
succesorală;
 resurse obtinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale;
 alte surse legale;

• atribuţiile organelor de conducere, administrare şi control ale asociaţiei;


• destinaţia bunurilor in cazul dizolvării asociaţiei. Se prevede procedura transmiterii bunurilor
rămase către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător
scopului asociaţiei.

în afara acestor elemente obligatorii, statutul poate cuprinde şi alte prevederi, cum ar fi:
• detalierea condiţiilor desfăşurării activităţilor economice; forma de organizare a acestora; conducere şi
decizie economică;
• posibilitatea constituirii de filiale. Potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000/ filialele au la rândul lor
un număr minim de 3 membri şi beneficiază de personalitate juridică distinctă de a asociafiei-mamă,
care se dobândeşte de la data înscrierii în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor;

Statutul fundaţiei va fi, de asemenea, redactat in formă autentică şi va cuprinde:


a) elementele cuprinse in actul constitutiv, cu excepţia persoanelor împutemidte să desfăşoare procedura
de dobândire a personalităţii juridice şi semnăturile fondatorului sau fondatorilor;
b) explicitarea scopului şi a obiectivelor fundaţiei;
c) categoriile de resurse patrimoniale ale fundaţiei. Acestea se vor preciza, îndiferent dacă fundaţia este
tipică sau este specializată în colectarea de fonduri.

Potrivit art. 46 şi art. 47 din Ordonanţa Guvemului nr. 26/2000/ veniturile fundaţiei pot proveni din
următoarele surse:
- dobanzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, in condiţii legale;
- dividendele societăţilor comerciale infiinţate de fundaţii;
- veniturile realizate din activităţi economice directe. Aceste activităţi trebuie să aibă caracter accesoriu
şi să fie în strânsă legătură cu scopul principal al fundaţiei.

d) atribuţiile organelor de conducere, administrare şi control ale fundaţiei;


e) procedura de desemnare şi de modificare a componenţei organelor de conducere, administrare şi
control, pe parcursul existenţei fundaţiei;
f) destinaţia bunurilor, în cazul dizolvării fundaţiei. In statut nu se va putea prevedea preluarea bunurilor
de către persoane fizice; de asemenea nu se va putea prevedea preluarea de către persoana juridică cu

8
scop lucrativ. In nici un caz bunurile nu vor putea reveni la fondator: crearea unei fundaţii este un act
gratuit şi irevocabil.

Elementele enumerate mai sus se vor cuprinde obligatoriu in statut sub sancţiunea nulităţii absolute. In
plus însă vor putea fi cuprinse şi alte elemente cum ar fi, spre exemplu:
- procedura de constituire de filiale.

Filialele, ca structuri teritoriale, au la rândul lor alocat câte un patrimoniu şi sunt conduse de propriul
Consiliu director, alcătuit din minimum 3 membri.
Filiala este o entitate cu personalitate juridică, care poate încheia acte juridice de administrare şi
conservare, în condiţii stabilite de fundaţie prin actul constitutiv al filialei. In vederea dobândirii
personalităţii juridice, dispoziţiile privind documentaţia necesară şi cererea de înscriere in Registrul
asociaţhlor şi fundaţiilor de la judecătoria în a cărei circumscripţie teritorială urmează să îşi aibă sediul
filiala, se aplică în mod corespunzător;

- procedura de desemnare a lichidatorilor, în cazul lichidării fundaţiei;


- condiţiile desfăşurării de activităţi economice directe sau ale asocierii în societăţi comerciale;
- condiţiile asocierii în federatii şi limitele în care o asemenea decizie poate fi luată etc.

f) prezentarea dovezii eliberate de Ministerul Justitiei privind disponibilitatea


denumirii noii asociatii.

Denumirea reprezintă un atribut de identificare al oricărei persoane juridice şi se defineşte ca


fiind cuvântul sau cuvintele care au primit, în condiţiile prevăzute de lege, semnicaţia de a
individualiza persoana juridică.

Decretul nr. 31/1954 prevede, cu privire la denumire, că „persoana juridică va purta denumirea
stabilită prin actul care a înfiinţat-o sau prin statut. Odată cu înregistrarea sau înscrierea
persoanei juridice, se va trece în registru şi denumirea ei".

Decurge că denumirea unei organizaţii non-profit se caracterizează prin următoarele:


a) are caracter public;
b) are caracter obligatoriu. Organizaţia nu va putea utiliza, în actele pe care le întocmeşte, o
altă denumire decât cea cu care s-a constituit;
c) presupune dreptul persoanei juridice de a pretinde tuturor să o individualizeze prin
denumirea sa;
d) presupune dreptul persoanei juridice de a pretinde organelor abilitate ale statului de a o
ocroti de posibilitatea ca o altă persoană juridică să îşi stabilească aceeaşi denumire;
e) presupune posibilitatea persoanei juridice de a-şi ocroti in justiţie dreptul la denumire
încălcat.

Facem precizarea că pentru organizatiile non-profit nu se utilizează termenul „firmă", care este
specific comercianţilor.

9
Alegerea denumirii este, ca principiu, liberă. Cu toate acestea, există o condiţie esenţială la
alegerea denumirii: ea trebuie să fie disponibilă, adică nici o altă organizaţie să nu figureze
în Registrul special cu denumirea respectivă.

Regulamentul privind organizarea Registrului asociaţiilor şi fundaţiilor, Registrul federaţiilor şi


Registrul naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial, aprobat prin regle Ordinul
ministrului de stat, ministrul justiţiei nr. 954/B/C din 26 aprilie 2000, prevede o serie de
dispoziţii obligatorii pentru alegerea denumirii şi proba disponibilităţii ei:

0 denumire este susceptibilă de a fi apropriată, daca nu aparţine unei alte persoane juridice fără
scop patrimonial de acelaşi fel - asociatie, fundaţie sau federaţie - prin înscrierea ei anterioară în
Registrul naţional. Orice denumire nouă trebuie să se deosebească de cele existente. Denumirea
persoanei juridice fară scop patrimomal trebuie să fie în acord cu ordinea publică şi cu bunele
moravuri. Verificarea disponibilităţii denumirii constă în verificarea ei de către directia de
specialitate din cadrul Ministerului Justiţiei.

Această verificare va fi solicitată înainte de autentificarea actului constitutiv şi a statutului


asociaţiei, fundatiei sau, după caz, federafiei. Notarul public va refuza autentificarea actului
constitutiv şi a statutului în lipsa dovezii privind disponibilitatea denumirii.

Verificarea disponibilitatii denumirii se face pe baza Registrului national si a unei evidente


speciale a denumirilor pentru care a fost eliberata. In plus, este variabila dovada disponibilitatii si
rezervarii. Pana la dovada de constituire a Registrului national , dovada disponibilitatii se
elibereaza pe baza inregistrarilor existente pana la acea data in evidenta Ministerului Justitiei.
In termen de 3 zile de la data primirii cererii, directia de specialitate din cadrul Ministerului
Justitiei, va elibera dovada disponibilitatii denumirii, valabila pe o perioada de 3 luni de la data
eliberarii, perioada in care denumirea este rezervata.
Dovada disponibilitatii denumirii va contine si lista cuprinzand denumirile anterioare,
asemanatoare celei rezervate, inclusiv denumirile pentru care a fost rezervata si este valabila
dovada disponibilitatii si rezervarii.
0 copie a dovezii de disponibilitate a denumirii se păstrează în cadrul direcţiei de specialitate din
cadrul Ministerului Justitiei.
Eliberarea dovezii de disponibilitate şi rezervare nu dispensează instanţa de a face verificări
cu privire la legalitatea denumirii. Verificarea disponibilităţii denumirii este obligatorie in
toate cazurile in care modificările aduse actelor constitutive atrag modificarea denumirii anterior
inscrise.
Pe lângă obligativitatea alegerii unei denumiri noi, obligaţie a cărei îndeplinire se constată prin
dovada disponibilităţii denumirii acordate de Ministerul Justiţiei, o organizaţie non-profit trebuie
să aibă în vedere şi alte criterii legale în alegerea denumirii pe care urmeaza să o poarte. Astfel,
denumirea trebuie să corespundă caracterului asociaţiei.
De exemplu, dacă în denumire se regăseşte un eveniment istoric sau politic intem sau
intemaţional, sau numele unei personalităţi trebuie să existe o legătură intre semnificaţia
evenimentului, respectiv activitatea personalităţii evocate, şi obiectul de activitate al fundatiei
sau asociaţiei în discuţie.
De asemenea, nu se vor putea face, în denumire, mentiuni de natură a induce terţii în eroare
cu privire la caracterul neguvemamental al organizaţiei, sau la calitatea sa de asociaţie ori de
fundatie, sau la caracterul nelucrativ al acesteia.

10
In plus faţă de aceste condiţii, care au fost întotdeauna luate în considerare de către instanţe, în
acordarea personalităţii juridice, Ordonanţa Guvernului nr. 37/2003 pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii şi fundaţii introduce o
nouă condiţie.
Incepând cu 1 februarie 2003, este interzisă utilizarea în denumirea asociatiilor a unor sintagme
sau
cuvinte specifice autorităţilor şi institutiilor publice ori unor profesii liberale sau altor activităti
cu reglementări proprii.
In cazul nerespectării acestei cerinţe, Ministerul Justiţiei va refuza eliberarea dovezii de
disponitate. Cu privire la noua interdictie în ceea ce priveşte alegerea denumirii, trebuie făcute
următoarele precizări:
a) interdicţia nu vizează şi fundaţiile, legea înterzicând doar în cazul asociaţiilor non-profit
alegerea unei denumiri care s-ar putea interfera cu activitătile specific-guvernamentale;
b) la acordarea personalităţii juridice ,nu instanţele sunt chemate să analizeze indeplinirea
acestei cerinţe (cum ar fi fost firesc), ci Ministerul Justiţiei. Certificatul de disponibilitate atestă
caracterul de noutate al denumirii; drept urmare, nu pare a fi logic să se condiţioneze eliberarea
lui de indeplinire a unei condiţii ce nu are legătură cu acesta.
Remarcăm, de altfel, că Ordonanţa Guvemului nr. 37/2003 este gândită, ca notă generală, pentru
a permite o mult mai largă intervenţie a puterii executive în procedura dobândirii personalitătii
juridice de către organizaţiile non-profit. Pe de o parte, constituirea acestora este condiţionată de
avizul ministerului de resort; pe de altă parte, Ministerul Justiţiei poate cenzura denumirea aleasă
de viitoarea organizaţie.

Iniţial, se intenţionase prevederea expresă a termenilor care nu pot fi utilizaţi in denumirea unei
organizaţi non-profit: „institut", „naţional" şi „român". Organizaţiile non-profit au reacţionat
imediat, arătând că simpla utilizare a termenului de „institut" sau de „român" nu conduce
automat la ideea că respectiva persoană juridică are caracter guvemamental. De altfel,
pretutindeni în lume funcţionează, de exemplu, institute private de cercetări, care se numesc ca
atare.

Observăm că, în textul final al Ordonanţei Guvernului nr. 37/2003 nu au mai fost expres
enumeraţi termenii care nu pot fi utilizaţi în denumirea unei organizaţii neguvemamentale, dar
cuvintele enumerate mai sus este bine să fie evitate.

Menţionăm faptul că organizaţiile non-profit care, la data de 1 februarie 2003, aveau deja
personalitate juridică - îşi vor menţine actuala denumire, fără a fi obligate la operarea vreunei
modificări.

g) avizul ministerului sau organului de specialitate al administraţiei publice


centrale în a cărui sferă de competentă îsi desfăsoară activitatea.

Ordonanţa Guvemului nr. 37/2003 reintroduce obligativitatea avizului ministerului de resort , ce conferă
puteri sporite puterii executive in a decide care asociaţie trebuie să se înfiinţeze şi ca:

11
Considerăm regretabilă această modificare a Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000, deoarece un asemenea
aviz nu se eliberează pe criterii de legalitate (instanţa este cea care apreciază dacă au fost sau nu
respectate prevederile legii), ci pe criterii de oportunitate.

h) formularea cererii de înscriere a ONG-ului în Registrul asociaţiilor şi


fundaţiilor.

Cererea este redactată de unul dintre asociaţi sau fondator care a primit împuternicire în acest sens prin
actul constitutiv. Cererea de înscriere este însoţită de următoarele documente:
- actul constitutiv;
- statutul ong;
- actul doveditor al sediului (titlu de proprietate, titlu doveditor al unui alt drept real, contract de comodat
sau alt contract doveditor al unui drept de folosintă, contract de închiriere, contract de leasing
imobiliar);
- actele doveditoare ale patrimoniului iniţial (cont deschis la o bancă sau expertiza bunurilor aportate).
- avizul ministerului sau organului de specialitate al admimstraţiei publice centrale în a cărui sferă de
competenţă îşi desfăşoară activitatea.

în termen de 3 zile de la depunerea acestor documente, judecătorul desemnat de preşedintele instanţei


verifică legalitatea acestora şi:
 dispune, prin încheiere, înscrierea asociaţiei în Registrul asociafiilor şi fundaţiilor;

ONG-ul devine persoană juridică din momentul înscrierii in acest registru.

 constată că cerinţele legale pentru constituirea asociaţiei nu sunt îndeplinite citează, în camera de
consiliu, pe reprezentantul asociaţiei, punându-i în vedere, în scris să remedieze neregularităţile
constatate. Termenul acordat pentru aceasta nu poate nu mai mare de o săptămână.

- Dacă la termenul fixat neregularităţile sunt înlăturate, judecătorul dispune înscrierea în Registrul
asociaţiilor şi fundatiilor.
- Dacă neregularităţile nu au fost înlăturate sau reprezentantul asociaţiei lipseşte nejustificat, judecătorul
dispune respingerea cererii.

Opţiunea judecătorului într-un sens sau în altul se pronunţă în 24 de ore, prin încheiere, şi se redactează în
scris în maximum 48 de ore de la pronunţare. Această încheiere poate fi atacată numai prin recurs, în
termen de 5 zile de la pronunţare, pentru cei care au fost prezenţi, şi de la comunicare, pentru cei absenţi.

0 ipoteză aparte este aceea în care nelegalitatea semnalată de instanţă în analiza documentaţiei prezentate
în vederea înscrierii fundatiei constă în nerespectarea dispozitiilor art. 37 alin. (2) din Constituţie. Potrivit
acestora: organizaţiile care, prin scopurile ori prin activitatea lor, militeaza împotriva pluralismului
politic, a principiilor statului de drept ori a suveranităţii, a integritaţii sau a independenţei Romăniei
sunt neconstituţionale". în acest caz, judecătorul delegat va cita şi parchetul de pe lângă înstanţa
sesizată, căruia i se vor comunica, în copie, cererea de înscriere împreună cu actul constitutiv şi statutul
asociaţiei.

Acesta este singurul caz în care expunerea concluziilor de către procuror este obligatorie. în urma
abrogării Legii nr. 21/1924, în toate celelalte ipoteze în care se solicită înscrierea asociaţiei în Registru nu
mai este necesară prezenţa procurorului.

12
Inscrierea în evidenţa fiscalâ

Potrivit art. 8 alin. (3) din Ordonanţa Guvemului nr. 26/2000, odată cu înscrierea asociaţiei în Registrul
asociaţiilor şi fundaţiilor, încheierea prin care s-a dispus înscrierea se comunică din oficiu organului
financiar în a cărui rază teritorială se află sediul asociafiei/ pentru evidenţa fiscală, cu menţionarea
numărului de înscriere în registru .

La cerere, reprezentantului asociaţiei i se va elibera un certificat de înscriere în Registrul asociaţiilor şi


fundaţiilor, care va cuprinde:
- denumirea ong;
- sediul acestuia;
- durata de funcţionare;
- numărul şi data înscrierii în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.
Acest certificat reprezintă, în relaţiile cu terţii dovada personalităţii juridice a ong-ului
(art. 12 alin. (2) din Ordonanţa Guvemului nr. 26/2000).

Anexa nr.1

CERERE
pentru acordarea disponibilităţii denumirii

13
1. Solicitantul:
- Numele:
________________________________________________________________________

- Domiciliul
________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

2. Categoria de persoană juridică fără scop patrimonial : ASOCIATIE

3. Denumirea a cărei verificare se solicită :


_____________________________________________________________

4. Temeiul juridic al cererii:


Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 modificată prin Ordonanţa Guvernului nr.37/2003

5. Tariful achitat 50.000 lei, conform chitanţei anexate.


_____________________________________________________________

6. Data: _______________________

7. Semnătura solicitantului
_____________________________________________________________

14
Anexa nr.2

Cerere
pentru acordarea avizului prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr.37/2003

1.Persoana împuternicită să efectueze procedura:


Numele ____________________________________________

Domiciliul ___________________________________________________________

2. Denumirea: ____________________________________________

3. Forma juridică: Asociaţie

4. Sediul:
judeţul _____________________________ localitatea _________________________ adresa
______________________________________________________

5. Actul constitutiv autentificat de Notar public ______________________________________sub nr.


__________ din ____________

6. Statutul autentificat de Notar public ____________________________________________sub nr.


__________ din ____________

7. Domiciliul ales pentru transmitere răspuns:


______________________________________________________________________
pentru Bucureşti răspunsul se transmite personal

8. Data _________________________

9. Semnătura _________________

15
Anexa nr.3
CERERE DE ÎNSCRIERE
în vederea dobândirii personalităţii juridice

1. Persoana împuternicită să efectueze procedura:


Numele _________________________________________________
Domiciliul ______________________________________________________________________

2. Asociaţii:
- Numele/Denumirea _______________________________
- Domiciliul/Sediul ___________________________________

-Numele/Denumirea ___________________________________
- Domiciliul/Sediul _____________________________________

- Numele/Denumirea ______________________________________
- Domiciliul/Sediul ________________________________________

3. Denumirea persoanei juridice fără scop patrimonial


___________________________________________________________________

4. Sediul:
- judeţul _________________________________________
- localitatea ______________________________________
- adresa _________________________________________
- telefon _________________________________________
- fax ________________________________
- e-mail _______________________________

5. Patrimoniul iniţial _________________________________________________________

6. Actul constitutiv autentificat de_________ sub nr.__________ din data de _______________

7. Statutul autentificat de __________________________________


sub nr. ____________ din data de ___________________

8. Temeiul juridic al cererii: Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 modificată prin OG


nr.37/2003

9. Înscrisuri doveditoare :
-statutul autentificat de notar public______________________________________ nr.________
-actul constitutiv autentificat de notar public_______________________________ nr_________
-dovada sediu;
-dovada patrimoniu;
-avizul Ministerului Tineretului şi Sportului.

10. Taxă judiciară de timbru ________________ lei, conform _______________________

11. Timbru judiciar ______________________ lei

12. Data ___________________

13. Semnătura _________________________________

16
Anexa nr.4

INSTANŢA ..............

CERTIFICAT
de înscriere a persoanei juridice fără scop patrimonial

Nr. ........... din data de ............

1. Denumirea ________________________________________
Modificare: ___________________________________________

Judecător, Ştampila

2. Sediul _______________________________________________
Modificare:______________________________________________

Judecător, Ştampila

3. Durata de funcţionare ______________________________________


Modificare: _________________________________________________

Judecător, Ştampila

4. Numărul şi data înscrierii în registrul special _________________________

5. Semnătura şi ştampila

17
Anexa nr.5

CERERE
pentru înscrierea modificărilor actului constitutiv şi / sau statutului

1. Persoana împuternicită pentru efectuarea procedurii:


- Numele/Denumirea ___________________________________________________
- Domiciliul/Sediul _____________________________________________________

2. Denumirea persoanei juridice fără scop patrimonial ___________________________

3. Sediul:
- judeţul ____________________________________
- localitatea _________________________________
- adresa ____________________________________
- telefon ____________________________________
- fax _______________________________________
- e-mail ____________________________________

4. Modificarea se referă la ____________________________________________________

5. Actul modificator: actul adiţional autentificat de _________________ sub nr. ____________


din data de __________________________________

6. Temeiul juridic al cererii: Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000

7. Înscrisuri doveditoare:
- Actul adiţional _____________ exemplare
- Alte acte ___________________________________________

8. Taxă judiciară de timbru _______________ lei, conform ________________________

9. Timbru judiciar ___________________ lei

10. Data _________________________

11. Semnătura _________________________________

18