Sunteți pe pagina 1din 4

CONTRACT DE VNZARE-CUMP|RARE

DE DREPTURI SUCCESORALE

~ntre p\r]ile contractante: HER{COVICI SARA, cet\]ean iraelian, n\scut\


Argintaru Sara la data de 21.04.1950, fiica lui Asher [i Janeta Argintaru, domiciliat\ `n
Carmiel, str.Arbel 30/15, Israel, `n calitate de vnz\toare, reprezentat\ prin
mandatari SPAZIERER MEIR MENACHEM, cet\]ean israelian, domiciliat `n Tel-Aviv,
str.Pinsker 6, Israel [i URSU CRISTINA, cet\]ean rom=n, domiciliat\ `n Mun. Ia[i,
str.Nicolina nr.93, bl.988B, et.3, ap.12, jud.Ia[i, `n baza procurii speciale autentificat\
sub nr.35/2007 la data de 16.02.2007 de notar - Privena Emilia cu sediul `n Haifa,
str.Ieleg 37, Israel, a c\rei apostil\ a fost `nregistrat\ sub nr.95/2007 din
18.02.2007 [i ZAPODEANU IOAN, cet\]ean rom=n, c\s\torit, domiciliat `n Mun.Ia[i,
str.S\r\rie nr.222, jud.Ia[i, `n calitate de cump\r\tor, a intervenit prezentul contract
de vnzare-cump\rare de drepturi succesorale, `n baza art.1399-1404 din Codul Civil,
dup\ cum urmeaz\:
Eu, HER{COVICI SARA, reprezentat\ prin mandatari, vindem irevocabil [i `n
deplin\ proprietate, ca bun propriu conform art.31 lit.f din Codul Familiei, domnului
ZAPODEANU IOAN, drepturile mele succesorale de pe urma defunctei mele mame
JANET ARGINTARU decedat\ la data de 04.04.2006, referitoare la imobilul situat `n
mun. Ia[i, str.P\curari nr.73, jud.Ia[i, de]inute de mine `n baza certificatului de de
mo[tenire din dosarul nr.29862 emis la data de 21.08.2006 de Judec\toria `n cauza
de succesiuni din Haifa Israel. Pentru imobilul ce face obiectul prezentului act a fost
depus\ cerere de restituire `n natur\ `n baza Legii nr.10/2001 privind regimul juridic
al unor imobile preluate `n mod abuziv `n perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989,
republicat\.-------------------------------------------------------------------Vnz\toarea, reprezentat\ prin mandatari, declar\ c\ nici o persoan\ nu are
la aceast\ dat\ nici un drept de preferin]\, drept de schimb sau orice alt drept,
garan]ie sau privilegiu (legal sau contractual) care s\ poat\ deveni o op]iune,
garan]ie, un alt drept, cerere, angajament pentru cump\rarea drepturilor sucesorale
referitoare la imobilul din Mun. Ia[i, str.P\curari nr.73, jud.Ia[i, ce fac obiectul
prezentului act.--------------------------------------------------Eu, v=nz\toarea, reprezentat\ prin mandatari, declar c\ m\ oblig s\ depun
toate diligen]ele [i s\ `ndeplinesc toate formalit\]ile necesare `n vederea ob]inerii
actelor de proprietate aferente imobilului ce face obiectul prezentului
act.--------------------------------------------Pre]ul vnz\rii este de 60.000 EUR ([aizecimiiEuro), pe care eu, vnz\toarea,
declar c\ l-am primit integral de la cump\r\tor, azi, data auatentific\rii prezentului
contract, astfel : suma de 51.000 EUR (cincizeci[iunamiiEuro), s-a achitat prin virament
bancar `n contul nr.3662 swift code IDBLILIT deschis pe numele Herscovici Sara la
Bnaca nr.11, Banca Discount Leisrael, Filiala nr.174, `n Carmiel, Israel, iar suma de
9.000
EUR
(nou\miiEuro)
s-a
achitat
`n
numerar.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cump\r\torul intr\ `n st\p=nirea de drept [i de fapt asupra drepturilor


succesorale
cump\rate,
de
azi,
data
autentific\rii
prezentului
contract.---------------------------------------------------Eu, ZAPODEANU IOAN, declar c\ suma de bani ce constituie pre]ul v=nz\rii,
am ob]inut-o prin v=nzarea unui bun propriu, a[a cum rezult\ din contractul de
v=nzare-cump\rare autentificat sub nr.135/30.01.2007 la Biroul Notarilor Publici
Asocia]i cu sediul `n Mun. Ia[i, str.Cuza Vod\ nr.38, et.1, ap.1, jud.Ia[i, astfel `nc=t
drepturile succesorale cump\rate devin bunul meu propriu, conform art.31 lit.f din
Codul Familiei.------------------------Eu, ZAPODEANU IOAN, am cump\rat irevocabil [i `n deplin\ proprietate, ca bun
propriu conform art.31 lit.f din Codul Familiei, de la doamna HER{COVICI SARA,
reprezentat\ prin mandatari, drepturile mele succesorale de pe urma defunctei sale
mame JANET ARGINTARU decedat\ la data de 04.04.2006, referitoare la imobilul
situat `n Mun. Ia[i, str.P\curari nr.73, jud.Ia[i, cu pre]ul [i `n condi]iile prev\zute `n
prezentul act.-------De la data `ncheierii prezentului contract de v=nzare-cump\rare de drepturi
succesorale, cump\r\torul se va subroga ZAPODEANU IOAN, `n drepturile ce revin
v=nz\toarei, referitoare la imobilul din Mun. Ia[i, str.P\curari nr.73, jud.Ia[i [i va
prelua
toate
drepturiel
succesorale
referitoare
la
acest
imobil.----------------------------------------------------------------Eu, v=nz\toarea, reprezentat\ prin mandatari, declar c\ recunosc dreptul
instan]ei de de emite o hot\r=re judec\toreasc\ privind dreptul de proprietate
asupra imobilului descris mai sus, `n numele [i pentru domnul ZAPODEANU IOAN,
urm=nd ca demersurile necesare pentru restituirea `n natur\ a imobilului `n baza Legii
nr.10/2001, precum [i pentru ob]inerea actului de proprietate aferent, s\ fie
continuate de cump\r\tor, subrog=ndu-se `n toate drepturile v=nz\toarei
referitoare la acest imobil, suport=nd toate taxele [i cheltuielile aferente.
Drepturile referitoare la imobilul situat `n Mun. Ia[i, str.P\curari nr.73, jud.Ia[i,
ce vor fi stabilite sau recunoscute de organele competente ca apar]in=nd v=nz\toarei,
devin pe deplin drept proprietatea cump\r\torului, ZAPODEANU IOAN,
`n
consecin]\ actele de proprietate vor fi emise pe numele domnului ZAPODEANU
IOAN.-------------------------------------Orice demersuri [i cheltuieli care privesc materializarea drepturilor men]ionate
sunt `n sarcina exclusiv\ a cump\r\torului, acesta ac]ion=nd `n nume
propriu.---------------------------------Noi, SPAZIERER MEIR MENACHEM [i URSU CRISTINA, declar\m sub san]iunea
art.292 Cod Penal, pentru fals `n declara]ii, c\ avem dreptul s\ semn\m acest act `n
limitele mandatului primit de la v=nz\toare [i ne oblig\m s\ r\spundem fa]\ de
aceasta. De asemenea, declar\m c\ mandatul nu [i-a pierdut efectele prin revocare
sau
din
orice
alte
motive.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cump\r\torul, a luat cuno[tin]\ de faptul c\ procura men]ionat\ nu a fost
verificat\ pe teritoriul Rom=niei, am solicitat `n mod expres perfectarea actului `n
aceste condi]ii [i `[i asum\ toate riscurile ce ar decurge din faptul c\ mandatul ar
putea
fi
revocat
sau
caduc
`n
acest
moment.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prezentul
act
constituie
TITLU
EXECUTORIU.--------------------------------------------------------

Taxele necesare perfect\rii prezentului contract au fost suportate de


cump\r\tor, la echivalentul de 203.280 RON al sumei de 60.000 EUR, calculat la
cursul
oficial
al
B.N.R.
de
3,3880
RON/1EUR.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Redactat [i autentificat la Biroul Notarilor Publici Asocia]i cu sediul `n Ia[i, str.
Cuza Vod\ nr. 38, et. 1, ap. 1, jud. Ia[i, `n cinci exemplare, azi, data
autentific\rii.-----------------------VNZ|TOARE

CUMP|R|TOR

HER{COVICI SARA
reprezentat\ prin mandatari:
SPAZIERER MEIR MENACHEM

ZAPODEANU IOAN

URSU CRISTINA
avocat MORARU DANIEL-REMUS

ROMNIA
BIROUL NOTARILOR PUBLICI ASOCIA}I
- NECULA IOANA
- MAHU MARIA-CRISTINA
Ia[i, str. Cuza Vod\ nr. 38,
etaj 1, ap. 1, jud. Ia[i
Nr. `nreg.
/2007

~NCHEIERE DE AUTENTIFICARE NR.

/2007

Anul 2007 luna martie ziua 08 .

~n fa]a mea, MAHU MARIA-CRISTINA, notar public, la sediul biroului s-au


prezentat personal:
1. SPAZIERER MEIR MENACHEM, cet\]ean israelian, domiciliat `n Tel-Aviv,
str.Pinsker 6, identificat cu pa[aport nr.9014380/27.09.1998 de Autorit\]ile din
Holon Israel [i prelungit\ valabilitatea la data de 07.07.2003 de Autorit\]ile
din Haifa-Israel, `n calitate de mandatar pentru HER{COVICI SARA
2. URSU CRISTINA, cet\]ean rom=n, domiciliat\ `n Mun. Ia[i, str.Nicolina nr.93,
bl.988B, et.3, ap.12, jud.Ia[i, identificat\ cu C.I. seria M.X. nr.470461 eliberat

de Poli]ia Ia[i, CNP-2670606331222, `n calitate de mandatar pentru


HER{COVICI SARA
3. ZAPODEANU IOAN, domiciliat `n Mun. Ia[i, str. S\r\rie nr.222, jud.Ia[i,
identificat cu C.I. seria M.X. nr.616854/2006 emis\ de SPCLEP Ia[i, CNP1520916227810,
4. MORARU DANIEL-REMUS, cet\]ean rom=n, domiciliat `n Mun. Ia[i, Aleea
Neculai Tudor nr.95, bl.989B, sc.B, ap.3, jud.Ia[i, identificat cu C.I. seria M.X.
nr.298320/2002 emis\ de Poli]ia Ia[i, CNP-1710704221146, `n calitate de
avocat
care au citit, au fost de acord, au consim]it la autentificarea prezentului `nscris [i au
semnat toate exemplarele lui.
~n temeiul art. 8, lit. b din Legea nr. 36/1995
SE DECLAR| AUTENTIC PREZENTUL ~NSCRIS.

S-a perceput onorariul 290+55,1-TVA RON, cu chit. seria IS-WLS nr._

/2007

NOTAR PUBLIC
MAHU MARIA-CRISTINA