Sunteți pe pagina 1din 4

CONTRACT DE VNZARE-CUMP|RARE DE DREPTURI SUCCESORALE

~ntre p\r]ile contractante: XXXXXXXXXXXXXXXXXX, cet\]ean isrelian, n\scut\ Himmelbrand Adriana la data de 24.05.1945, domiciliat\ `n Hai a, str.!el" #ane nr.2, $srael, `n calitate de %n&\toare, 'i YYYYYYYYYYYYYYY, cet\]ean rom(n, c\s\torit, domiciliat `n #un.$a'i, str.)\r\rie nr.222, *ud.$a'i, `n calitate de cump\r\tor, a inter%enit pre&entul contract de %n&are"cump\rare de drepturi succesorale, `n ba&a art.1+99"1404 din ,odul ,i%il, dup\ cum urmea&\: -u, XXXXXXXXXXXXXXXXXX, repre&entat\ prin mandatari, v=nd irevo !"i# $i %n de&#in' &ro&rie(!(e, ! ")n &ro&ri) on*or+ !r(,-. #i(,* din Cod)# /!+i#iei, domnului YYYYYYYYYYYYYYY, dre&()ri#e 0) e0or!#e de &e )r+! de*)n (ei +e#e +!+e ZZZZZZZZZZZZZZ1 2 de ed!(' #! d!(! de 3-,45,3446, ) )#(i+)# do+i i#i) %n 7!i*!, re*eri(o!re #! i+o"i#)# 0i()!( %n in(r!vi#!n)# M)ni i&i)#)i I!$i, 88888888, 9)d,I!$i, de]inute de mine `n ba&a certi icatului de calitate de mo'tenitor nr....... din dosarul nr......... /entru imobilul ce ace obiectul pre&entului act a ost depus\ cerere de restituire `n natur\ `n ba&a 0e1ii nr.1022001 pri%ind re1imul *uridic al unor imobile preluate `n mod abu&i% `n perioada 3 martie 1945"22 decembrie 1949, republicat\.""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 5n&\toarea, repre&entat\ prin mandatari, declar\ c\ nici o persoan\ nu are la aceast\ dat\ nici un drept de pre erin]\, drept de sc6imb sau orice alt drept, 1aran]ie sau pri%ile1iu 7le1al sau contractual8 care s\ poat\ de%eni o op]iune, 1aran]ie, un alt drept, cerere, an1a*ament pentru cump\rarea drepturilor sucesorale re eritoare la imobilul din #un. $a'i, ........, *ud.$a'i, ce ac obiectul pre&entului act.""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" -u, %(n&\toarea, repre&entat\ prin mandatari, declar c\ m\ obli1 s\ depun toate dili1en]ele 'i s\ `ndeplinesc toate ormalit\]ile necesare `n %ederea ob]inerii actelor de proprietate a erente imobilului ce ace obiectul pre&entului act.""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" /re]ul %n&\rii este de 34,444 EUR :do)';e i+iiE)ro8, pe care eu, %n&\toarea, repre&entat\ prin mandatari, declar c\ l"am primit inte1ral de la cump\r\tor, a&i, data auatenti ic\rii pre&entului contract, ast el : suma de 19.000 -:; < s"a `ncasat prin %irament bancar `n contul nr.40942 s=i t code :>?@$0$! desc6is pe numele domanei AAAAAAAAAAAAAAAAAA la ?anca nr.43, ?anca #asad, Biliala 194, `n Hai a, str.Her&el 4, $srael, iar suma de +.000 -:; < s"a `ncasat `n numerar."""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ,ump\r\torul intr\ `n st\p(nirea de drept 'i de apt asupra drepturilor succesorale cump\rate, de a&i, data autenti ic\rii pre&entului contract.""""------------------------------------------------u, YYYYYYYYYYYYYYY, !+ )+&'r!( irevo !"i# $i %n de&#in' &ro&rie(!(e, de la doamna XXXXXXXXXXXXXXXXXX, repre&entat\ prin mandatari, dre&()ri#e 0) e0or!#e de &e )r+! de*)n (ei 0!#e +!+e ZZZZZZZZZZZZZZ1 2 de ed!(' #! d!(! de 3-,45,3446, ) )#(i+)# do+i i#i) %n 7!i*!, re*eri(o!re #! i+o"i#)# 0i()!( %n

in(r!vi#!n)# M)ni i&i)#)i I!$i, 888888888, 9)d,I!$i, cu pre]ul 'i `n condi]iile pre%\&ute `n pre&entul act,""""""""""""""""""""""""""""""""" Ce la data `nc6eierii pre&entului contract de %(n&are"cump\rare de drepturi succesorale, cump\r\torul DDDDDDDDDDDDDDD, se %a subro1a `n drepturile ce re%in %(n&\toarei, re eritoare la imobilul din #un. $a'i, ........, *ud.$a'i 'i %a prelua toate drepturile succesorale re eritoare la acest imobil.""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" -u, %(n&\toarea, repre&entat\ prin mandatari, declar c\ recunosc dreptul instan]ei de de emite o 6ot\r(re *udec\toreasc\ pri%ind dreptul de proprietate asupra imobilului descris mai sus, `n numele 'i pentru domnul DDDDDDDDDDDDDDD, urm(nd ca demersurile necesare pentru restituirea `n natur\ a imobilului `n ba&a 0e1ii nr.1022001, precum 'i pentru ob]inerea actului de proprietate a erent, s\ ie continuate de cump\r\tor, subro1(ndu"se `n toate drepturile %(n&\toarei re eritoare la acest imobil 'i suport(nd toate taEele 'i c6eltuielile a erente.""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""" Crepturile re eritoare la imobilul situat `n #un. $a'i, ......, *ud.$a'i, ce %or i stabilite sau recunoscute de or1anele competente ca apar]in(nd %(n&\toarei, de%in pe deplin drept proprietatea cump\r\torului, DDDDDDDDDDDDDDD, `n consecin]\ actele de proprietate %or i emise pe numele domnului DDDDDDDDDDDDDDD.""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" Frice demersuri 'i c6eltuieli care pri%esc materiali&area drepturilor men]ionate sunt `n sarcina eEclusi%\ a cump\r\torului, acesta ac]ion(nd `n nume propriu."""""""""""""""""""""""""""""""""" Pre;en()# ! ( on0(i()ie TITLU EXECUTORIU,-------------------------------------------------------!aEele necesare per ect\rii pre&entului contract au ost suportate de cump\r\tor, la ec6i%alentul de ...... ;F> al sumei de ......... -:;, calculat la cursul o icial al ?.>.;. de +,+440 ;F>21-:;.""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""" ;edactat 'i autenti icat la ?iroul >otarilor /ublici Asocia]i cu sediul `n $a'i, str. ,u&a 5od\ nr. +4, et. 1, ap. 1, *ud. $a'i, `n cinci eEemplare, a&i, data autenti ic\rii."""""""""""""""""""""""" VNZ|TOARE XXXXXXXXXXXXXXXXXX repre&entat\ prin mandatari< CUMP|R|TOR YYYYYYYYYYYYYYY

ROMNIA =IROUL NOTARILOR PU=LICI ASOCIA>I - NECULA IOANA - MAHU MARIA-CRISTINA $a'i, str. ,u&a 5od\ nr. +4, eta* 1, ap. 1, *ud. $a'i >r. `nre1. 1200 22009

?NC7EIERE DE AUTENTI/ICARE NR,

6-5 @344A

Anul 2009 luna martie &iua 04 .

~n a]a mea, MAHU MARIA-CRISTINA, notar public, la sediul biroului s"au pre&entat personal: 1. SPAZIERER MEIR MENAC7EM, cet\]ean israelian, domiciliat `n !el"A%i%, str./insGer 3, identi icat cu pa'aport nr.9014+40229.09.1994 de Autorit\]ile din Holon < $srael 'i prelun1it\ %alabilitatea la data de 09.09.200+ de Autorit\]ile din Hai a"$srael, `n calitate de mandatar pentru AAAAAAAAAAAAAAAAAA 2. URSU CRISTINA, cet\]ean rom(n, domiciliat\ `n #un. $a'i, str.>icolina nr.9+, bl.944?, et.+, ap.12, *ud.$a'i, identi icat\ cu ,.$. seria #.A. nr.490431 eliberat de /oli]ia $a'i, ,>/"2390303++1222, `n calitate de mandatar pentru AAAAAAAAAAAAAAAAAA

+. YYYYYYYYYYYYYYY, domiciliat `n #un. $a'i, str. )\r\rie nr.222, *ud.$a'i, identi icat cu ,.$. seria #.A. nr.31345422003 emis\ de )/,0-/ $a'i, ,>/" 1520913229410, 4. MORARU DANIEL-REMUS, cet\]ean rom(n, domiciliat `n #un. $a'i, Aleea >eculai !udor nr.95, bl.949?, sc.?, ap.+, *ud.$a'i, identi icat cu ,.$. seria #.A. nr.294+2022002 emis\ de /oli]ia $a'i, ,>/"1910904221143, `n calitate de a%ocat care au citit, au ost de acord, au consim]it la autenti icarea pre&entului `nscris 'i au semnat toate eEemplarele lui. ~n temeiul art. 4, lit. b din 0e1ea nr. +321995 SE DECLAR| AUTENTIC PREZENTUL ?NSCRIS.

)"a perceput onorariul 290+55,1-!5A ;F>, cu c6it. seria $)"H0) nr..

22009

>F!A; /:?0$, MAHU MARIA-CRISTINA