Sunteți pe pagina 1din 4

''.*,-*'qrttwg-'46ru'?.

::
.t

,.1.,'?@@E;ilEFilF-

'j
,:
: :

i,i!
.a ! I

I
i

{Jniversita tea din Pitegti Facultatea de $tiinfe Juridice $i Administrative

Ghid de redactare alucrlrii de licentl

Lucrarea de licenfl va avea urmdtoarea structuri: copertd, pagina de tiltu, cuprinsul lucrdrii, anexe (daci este cazul), bibiografia lucr6rii. Pagina de titlu indicd Ia locul realizdrii tezei, autorul, tema ei,
conducerea qtiinlifi c6.

in

Cuprinsul lucririi de ticen{I reflect5 structura, conlinuhrl de bazA forma unei liste a principalelor probleme reflectate in lucrare, cu

menlionarea paginilor.

Structura
concluzii.

lucrlrii cuprinde:

Introd.ucere, capitole, secliuni 9i

sunt reflectate obiectul lucrdrii, acfrnlitatea temei de cercetare alese, precum qi scopul acesteia. Concluziile conlin prezentarea succint6 a ideilor expuse in lucrare gi eventualele propuneri de lege ferenda. Se vor respecta urmdtoarele instruc(iuni de tehnored acttre: lucrareavafr editatd cu Microsoft Office Word. Formatul lucrdrii este A4, iar num5rul de pagini tebuie sE fie cuprins intre 40 gi 60.

in introducere

*ffiil'llffi ".

Cistan!: dintrc rdndul - 1 linC" Se r.or utiliza diacriticele specifice limbii romane \\ L,l, 9, e). Numerotarea paginilor se va face incepdnd cu pagina de titlu, ins6 numdrul pagnii va ffebui sd. apard doar incepAnd cu introducerea. Numdrul de pagin[ trebuie aSezatin subsolul paginii, centrat. Textul din cadruI parugrafelor normale va fi ahniat stdnga - dreapta fiustified). Primul r6nd al fiec[rui paragraf va avea o indendare de 1, 5 cm. Titlurile capitolelor pot fi aliniate centrat. ln text se utilizeazd forme de evidenfiere: - titlurile capitolelor, introducere, conchnii - bold, majuscule: de ex.

::m,:',!i: /i: ;, f:* **-flh!

4 lr

INTRODUCERE;

lj
i

- secliunile
ate

pdrlilor definilii, concluzii, specificdri importante - italie: ?urLar I Nici in text, nici in notele de subsol nu sunt permise cuvinte sau fraze
scrise cu caractere bold sau majuscule. Este obligatorie respectarea normelor ortografice ale limbii rom6ne, impuse de Academia Romdnd. Trimiterile bibliografice (sau notele de subsol) se inscriu automat, tn subsolul fiecdrei pagini gi nu la sffirqitul lucrdrii.

bold, italic: de

ex. !,3.

Drepturile Si tndator'irile procesuale

tehnoredactate cu Times New Roman, mdrimea literelor 10, spatiere la un r6nd. Referinlele bibiografice se vor face Ia ultima edilie a lucrdrii. ln text gi in notele de subsol nu sunt permise prescurtiri precum: prev.; disp.; H.G.; O.G.; O.u.G.; D.-L.; L. etc, ci se scrie denumirea complet5, adic6: prevdantd, dispoziliile, Hotdrtrea Guvernului nr.; Ordonanla de urgen!6 a Guvernului nr.; etc. Indicarea actelor normative se face numai prin num6rul gi anul apariliei, frrd a se indica Si ziua adoptdrii, de ex. Legea w. 554/2004 a contenciosului administrativ. Atet in text cdt gi in notele de subsol se scriu numai prescurtat art. (articol); paragr. (ytaragraf), alin. (alineat), urm. (urmdtorii), iar in notele de subsol se scriu numai prescurtat p. (pagina sau paginile), t. (tomul), vol. (volumul). in text qi in notele de subsol se scriu prescurtat numai unele din denumirile codurilor, gi anume: C. civ.; C. pr. civ.; C.pt.pen.; C. fisc.; C. pr. fisc.; C. com. Nu se prescurteazd, ci se scriu complet: Codul familiei, Codul muncii, Codul silvic, Codul vamal, etc.

Notele de subsol vor

fi

Nu se scrie v. ori vezi. ci numai a se vedea. Denumirile oricdror institulii (persoane .jwidice) rom6ne (spre ex. Ministerul Finanfelor Publice, Ministerul Justiliei, Consiliul Superior al magistraturii) se scriu tntreg, fiind interzise prescurtirile (M.F.P.; M.J.; C.S.M.; etc). Prin exceplie se pot prescurta: O.N.U.; U.E.; N.A.T.O. Se recomand4 pe l6ngd cursuri, tratate, articole publicate tn reviste de specialitate: Dreptul, Revista romdnd de drept privat, Revista de dreptul proprietdlii intelectuale, Revista ramdnd de dreptul muncii, Revista romdnd de drept comunitar, Studii de drept romdnesc, Pandectele romdne, Acta universitatis, etc.

I
r

"i,,.
.J

l-r

.T

,l
,1

Se vor cita, in text, solufile adoptate de practica judiciar6 pentru rezolvarea diverselor probleme apErute in aplicarea prevederilor legale. in notele de subsol prenumele autorilor se scrie numai nu iniliala (inilialele), iar numele acestora se scrie complet, dar niciodatE italic, subliniat ori cu majuscule. De ex. M. Eliescu, V. Dongoroz. Dacd sunt doi-patru autori ai unei lucriri se trec to!i, depirlifi prin virguld (nu prin conjunclia gi). De ex. C. Stitescu, C. Birsan; S. Ghimpu, I.T. $tefEnescu, $. Beligr6deanu, Gh. Mohanu. Dacd sunt mai mult de patnt coautori, se scrie, dup6 caz, numai numele primului $i, in continuare, $.&. ori (dac[ exist6) numele autorului coordonator. Toate publicaliile (revistele de specialitate) se culeg cu titlu integral $i intre ghitimele, fiindinterzis6 orice prescurtare. De ex. ,,Monitorul Oficial aI Romdniei", partea I, tr. 145 din 17 februarie 2005;,,Dreptul" nr. 3/2045,
p....

jurisprudenld a Cur,tii de Justilie a Comunitdlilor Europene, in cadrul primei citEri (dintr-un articol) se pune denumirea completd a culegerii amintite, 9i anume: ,,Recueil de la Jurisprudence de la Cour de Justice" urmatd de an gi pagini. In cit5rile sunsecvente se trece doar,,Recueil......... ". i1 caztil materialelor in care predomin d citarea deciziilor Cu4ii Europene a Drepturilor Omului se admit urmdtoarele prescurtdri: - C.E.D.O. - Curtea European6 a Drepturilor Omului - Comisia * Comisia European6 a Drepturilor Omului - Convenlia - Convenlia (europeand) pentru apdrarea drepturilor omului gi a libert5filor fundamentale - C.E.D.H. - Recueil des arr6ts et ddcisions - E.C.i{.k. - R.eporrs cf Juclgement and Decistons lCuiegere cie hotdrdri gi decizii ale C.E.D.O. incepdnd cu 1996) - Seria A - S6rie A: Arr6ts et ddcisions Series A: Judgement and Decisions (Seria A: Hot5rdri qi deciziiale C.E.D.O. pdni inL996) Denumirile editurilor rom6ne ori strdine se scriu complet, nu prescurtat. Spre ex. Editura C.H. Beck, Librairie Gdndrale de Droit et de Jurisprudence (nu L.G.D.J). . Modul de citare al c54i1or este urm[torul: iniliala prenumelui 9i numele, titlul exactgi complet (scris italic), denumirea editurii, localitatea de

i1 cantlreferirilor la Culegerea

de

1{'.*,.-'r!-FFrFlGfr

={E9GlE!l$1'

apaitie, anul, pagina. De ex.: H. Keisen, Doctrina purd a dreptuluz, Editura


Humanitas, Bucuregti, 2000, p.214

Dacd lucrarea sau autorul citat se repetd, se vor utiliza urmdtoarele indicative: Idem - pentru a nu repeta numele autorului, cdnd a doua sau urmltoarele referinle bibiografice diferd de prima doar prin titlu gi ?ntre care nu a mai fost citati o altd sursd bibliograficd" a altui autor. Ibidem - pentru a inlocui numele autorului gi titlul lucr5rii, atunci cdnd se fac una dupd alta trimiteri La ceeagi lucrare, fard intercaldri dealtesurse bibliografice, urmat de menlionarea numdrului paginii, dacd aceasta diferd. Op. cit- se utilizeazd,in locul titlului aceleeagi lucr[ri a unui autor, cdnd intre doud trimiteri se intercaleazdaltesurse bibiografice. in cantl in care au fost citate doud sau mai multe lucrdii ale aceluiaqi autor, nu s-a va mai putea utiliza op. cit., ci se va proceda la redarea doar a unei p6rfi din titlul lucrdrilor citate. De ex. A. Iorgovan, Tratat.........., p. 407 Deciziile se citeazA dup[ cum urmeazd: Tribunalul Suprem, S.civ., dec. nr. 77211985, in Culegere de decizii 1985, p. 103; tnalta Curte de Casafie gi Justifie, S. pen., dec. nr. 670012003, in Buletinul jurisprudenlei 2003, p. 105.

cazil in care, ?n doud sau mai multe lucriri de licen![ depuse in vederea susfinerii, se vor regdsi paragrafe identice, toli candidafii in cauzd vor pierde dreptul de a participala aceastdprobd in sesiunea respectiv6.

in