P. 1
Raport Evaluare API Externalizare

Raport Evaluare API Externalizare

|Views: 35|Likes:
Published by curcubew8325

More info:

Published by: curcubew8325 on Feb 18, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/14/2013

pdf

text

original

RAPORT

PRIVIND EVALUAREA AUDITULUI PUBLIC INTERN REALIZAT PRIN EXTERNALIZARE LA NIVELUL ADMINISTRA IEI PUBLICE LOCALE

I.

PREZENTARE GENERALĂ

Pornind de la atribu iile Cur ii de Conturi, analiza modului de organizare i exercitare a func iei de audit intern la institu iile publice prezintă o importan ă deosebită, fiind o componentă esen ială, atât în evaluarea sistemelor de management şi control, cât i în evaluarea activită ii de audit public intern a persoanelor juridice controlate. Din practica activită ilor desfă urate de Curtea de Conturi reies o serie de aspecte care eviden iază fie caracterul interpretabil al unor reglementări legale, fie o practică discre ionară în utilizarea resurselor atunci când lipse te o procedură unitară de reglementare la nivelul unor structuri similare. Scopul prezentului raport este de a expune legislativului i

executivului o practică întâlnită, în special, la nivelul unită ilor administrativ-teritoriale, cu privire la aplicarea prevederilor Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, (cu modificările i completările

ulterioare), care generează utilizarea ineficientă a fondurilor publice. Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările şi completările ulterioare, răspunde cerinŃelor Comisiei Europene, în ceea ce priveşte crearea cadrului legal în domeniul auditului intern din statele membre ale Uniunii Europene. Prin această lege au fost definite: conceptul de audit intern, în conformitate cu standardele acceptate pe plan internaŃional, ca parte importantă a sistemului de control financiar public intern, arhitectura sistemului de audit intern în sectorul public, precum şi principiile de organizare şi funcŃionare ale acestuia în sistem descentralizat. În acest scop s-a prevăzut i înfiin at Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern (U.C.A.A.P.I.), organism care funcŃionează ca direcŃie generală în cadrul Ministerul FinanŃelor Publice i are responsabilitatea de a elabora şi aplica o strategie unitară în domeniul auditului intern în sectorul public. Totodată UCAAPI are i
1

auditul public intern se limitează la auditul de regularitate şi se efectuează de către compartimentele de audit public intern ale Ministerului FinanŃelor Publice”. funcŃia de audit intern era slab reprezentată. care nu sunt subordonate altor entităŃi publice. ea fiind operaŃională doar în proporŃie de 42%. raportate la complexitatea activită ii entită ilor nu au justificat înfiin area unui compartiment de audit public intern. la nivelul administraŃiei publice locale. În cazul entită ilor publice din administra ia publică locală. în anul 2009.sarcina de a asigura dezvoltarea cadrului normativ şi procedural necesar exercitării activităŃii de audit intern. potrivit evaluărilor efectuate de Unitatea Centrala Armonizare a Auditului Public Intern (UCAAPI). iar costurile aferente. a fost organizată în toate entităŃile publice ale administraŃiei centrale (pentru aparatul propriu). organul de conducere colectivă are obligaŃia instituirii cadrului organizatoric şi funcŃional necesar desfăşurării activităŃii de audit public intern”. fiind opera ională în propor ie de 100%. nu au existat posibilită i reale de atragere i angajare a unor auditori publici interni. în special în mediul rural.000 euro pe o perioada de 3 ani consecutiv). iar ”la instituŃiile publice mici (instituŃia care derulează un buget anual de pana la nivelul echivalentului în lei a 100. de a evalua funcŃionalitatea acesteia în scopul identificării direcŃiilor de acŃiune pentru creşterea contribuŃiei auditului intern la îmbunătăŃirea activităŃilor entităŃilor publice şi de a coordona sistemul de perfecŃionare a pregătirii profesionale a auditorilor interni. în cazul altor entităŃi publice. 2 . 672/2002 privind auditul public intern. ”conducătorul instituŃiei publice sau. Conform prevederilor art. În timp ce activitatea de audit public intern. în special la nivelul unită ilor administrativ teritoriale comunale. 9 din Legea nr.

este prezentată în graficul de mai jos: i alte solu ii în afara 3 . b) desfă urarea activită ii de audit public intern prin contracte de muncă cu durată par ială. Curtea de Conturi a constatat că. situaŃia organizării activităŃii de audit pentru anul 2009.În activitatea pe care o desfă oară. în condi iile în care această formă este men ionată de standardele interna ionale în domeniu (ISA 610. nefiind angajaŃi ai instituŃiilor în cauză. precum i de complexitatea activită ii entită ii publice. la nivelul ordonatorilor principali de credite care aveau această obliga ie. INTOSAI GOV 9140 i 9150). Ministerul Finan elor Publice prin UCAAPI. situa ie în care contravaloarea presta iilor se poate negocia in func ie de numărul i amploarea misiunilor de audit intern. nu beneficiază de statutul de auditor intern. La nivelul administraŃiei publice locale. în Raportul privind activitatea de audit intern în sectorul public pe anul 2007. în cazul unită ilor administrativ teritoriale mici (în special cele comunale). Activitatea de audit public intern prin externalizare se realizează la nivelul unită ilor administrativ teritoriale ale comunelor încă din anul 2005. conducătorii acestor entită i au identificat reglementărilor cuprinse în Legea 672/2002: a) desfă urarea activită ii de audit public intern prin externalizare pe bază de contract de prestări servicii. precum şi faptul că externalizarea este o formă atipică faŃă de cadrul legal naŃional în vigoare privind auditul public intern. semnalează faptul că persoanele care exercită această activitate prin contracte de prestări servicii. pentru înfiin area i organizarea activită ii de audit public intern. Constatând că desfăşurarea activităŃii de audit public intern prin externalizare ia amploare în administraŃia locală.

a fost prin contracte de prestări servicii la cca. forma cea mai des întâlnită. 50% dintre ace tia (la 493 entităŃi publice locale) 4 . doar în 998 de entită i s-a exercitat efectiv această activitate.În administraŃia locală. în sensul că au prevăzut în organigramă compartimente de audit intern. din cele 1352 unităŃi administrativ teritoriale care şi-au îndeplinit obligaŃia legală de organizare a activităŃii de audit intern. SituaŃia privind exercitarea efectivă a activităŃii de audit intern în anul 2009 la nivelul administraŃiei publice locale este prezentată în graficul de mai jos: Din totalul ordonatorilor de credite care au exercitat efectiv audit intern în anul 2009.

prin care sa solicitat ca ”lucrarea de sinteză a unită ii administrativ – teritoriale să fie înso ită de raportul de audit”.07.2010. Ialomi a. auditul intern s-a exercitat prin contracte de muncă cu durată parŃială. la 127 de entităŃi publice locale. în majoritatea cazurilor. O situa ie atipică. Dolj. s-a constatat în jude ul Prahova. auditul public intern nu a fost externalizat la nici un ordonator principal de credite. la nivelul administra iei publice locale. Satu Mare i Vâlcea.i numai în 378 de entită i au fost înfiin ate compartimente de audit public intern i au fost încadra i auditori interni cu normă întreagă. reprezentând cca. Maramure . Gorj. la 651 de entită i rezultate din situa iile centralizatoare transmise de camerele de conturi jude ene. numărul entită ilor în care activitatea de audit public intern s-a exercitat prin externalizare. fapt ce a creat confuzii la nivelul 5 . La data de 31. În acest jude mai multe primării (37 în anul 2009 i 27 în anul 2010 din 105 care au obliga ia organizării structurii de audit public intern) au încheiat contracte cu persoane fizice i juridice. a crescut fa ă de sfâr itul anului 2009. auditul public intern a fost exercitat pe bază de contracte de prestări servicii în entită ile administra iei publice locale la nivelul a 31 de jude e. Încheierea unor astfel de contracte pentru auditarea situa iilor financiare a fost consecin a unor adrese transmise de DGFP Prahova. cu cca. 32%. Astfel. 74% din numărul total al jude elor. În acelaşi timp. auditarea situa iilor financiare i nu exercitarea auditului public intern. Mehedin i. Cara Severin. în care structurile teritoriale ale Ministerului Finan elor Publice au contribuit la cre terea numărului de ordonatori de credite care au organizat auditul intern în sistem externalizat. respectiv de la 493 de entită i men ionate în raportul anual al UCAAPI. începând cu anul 2007. Dâmbovi a. În respectivele adrese s-au dat indica ii în ceea ce prive te con inutul raportului. În municipiul Bucure ti i în jude ele Buzău. obiectul contractului fiind.

Cheltuielile ocazionate de activitatea de audit intern desfăşurată în sistem de cooperare. care va dezvolta o funcŃie de audit intern suficient de mare. cheltuieli privind impozite. vor fi dimensionate la un număr de auditori interni. de dimensiune i complexitate redusă. DificultăŃile generate de criza economică şi financiară actuală precum şi restricŃiile bugetare din anii 2009 i 2010. au impus să fie luată 6 . respectiv prin sistemul de cooperare. astfel încât să se asigure această funcŃie la toate entităŃile publice locale cuprinse în acordul de cooperare. care urmează să rezolve problema asigurării funcŃiei de audit intern în entităŃile publice locale. constă în introducerea unei noi modalităŃi de organizare şi exercitare a acestei activităŃi. capabilă să asigure efectuarea a cel puŃin 2-3 misiuni de audit la primăriile cuprinse în acordul de cooperare. respectiv situa iile financiare centralizate ale ordonatorilor secundari i principali de credite nu trebuie să fie înso ite de raportul de audit. de i normele privind întocmirea i transmiterea situa iilor financiare ale institu iilor publice au fost clare. care urmează să fie constituite în cadrul entităŃilor publice organizatoare. În acest caz. Acesta presupune: gruparea mai multor entită i pe zone limitrofe şi pe principalele căi de comunicaŃie. în funcŃie de numărul zilelor/auditor efectuate. SoluŃia identificată la nivelul UCAAPI. Compartimentele de audit intern. depunerea situa iilor financiare a fost condi ionată de existen a raportului de audit. reprezentând cheltuieli de personal. în jurul unei primării organizatoare. contribuŃii şi alte taxe aferente drepturilor de personal acordate şi cele cu deplasările interne vor fi repartizate în mod corespunzător între entităŃile publice semnatare ale acordurilor.primăriilor. Modalitatea concretă de decontare a cheltuielilor efectuate va fi stabilită prin acordurile de cooperare încheiate.

).Co. care să desfăşoare în condiŃii concurenŃiale activităŃi de audit intern pentru mai multe entităŃi locale. date i informa ii. AsociaŃia Oraşelor din România. cât i copii ale rapoartelor de audit intern întocmite în anii 2009 i 2010. AsociaŃia Municipiilor din România etc. OBIECTIVELE AC IUNII DE EVALUARE Obiectivul general al evaluării a fost acela de a formula o apreciere cu privire la amploarea i calitatea activită ii de audit public intern exercitat în sistem externalizat. prin intermediul structurilor sale teritoriale. Evaluarea realizată de Curtea de Conturi a urmărit să răspundă la următoarele întrebări: a) Calitatea rapoartelor de audit intern întocmite este la un nivel acceptabil. au fost solicitate atât situa ii. a declan at o activitate de culegere de informa ii care a vizat institu iile administra iei publice locale.. respectiv AsociaŃia Comunelor din România (A. Astfel. Curtea de Conturi. II. tot în baza unor acorduri de cooperare. În baza acestor aspecte.în considerare şi varianta înfiinŃării de compartimente de audit intern la nivelul structurilor asociate ale autorităŃilor administraŃiei publice.R. cu privire la organizarea i desfă urarea auditului intern la ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale la care activitatea de audit intern a fost externalizată. astfel încât să se poată aprecia dacă auditul desfă urat în sistem externalizat a adus plusvaloare în activitatea entită ilor auditate? b) Activitatea de audit public intern desfă urată în baza contractelor de prestări servicii s-a realizat în condi ii de economicitate i eficacitate? c) Activitatea de audit intern realizată prin externalizare la nivelul ordonatorilor principali de credite ai administra iei 7 .

59 %) (100 %) 8 . după cum urmează: 59 înregistra i ca membri ai CAFR (26.81 %). au fost identifica i 222 prestatori (Anexa . 64 înregistra i ca membri ai CECCAR (28. ocazionate de realizarea acestei III. la nivelul a 651 de ordonatori principali de credite ai administra iei publice locale. interpretat i prelucrat informa iile i datele transmise de camerele de conturi.persoanelor fizice/juridice care au exercitat efectiv această activitate. Total 222 (44.publice locale. CONSTATĂRI A) Calitatea rapoartelor de audit public intern i a altor documente întocmite pe bază de contracte de prestări servicii În cadrul misiunii de evaluare.rapoartelor de audit i a oricăror documente întocmite cu ocazia exercitării acestei activită i. s-au centralizat. apar inând unor grupuri profesionale. 99 alte categorii. .cheltuielilor/costurilor activită i. a făcut obiectul unei monitorizări din partea autorită ii statului? Pentru o analiză cât mai precisă a actului/func iei de audit intern în sistem externalizat. în perioada 2009 – 2010.”Situa ia privind prestatorii care au exercitat activitatea de audit public intern pentru ordonatorii de credite ai administra iei publice locale”) care au exercitat efectiv activitatea de audit public intern pe bază de contracte de prestări servicii.82 %). . ob inându-se o evaluare distinctă a: .

aprobate prin OMFP nr. în func ie de apartenen a la organiza iile/ asocia iile profesionale. 672/2002 privind auditul public intern. 38/2003.17%). a fost întocmită o listă de verificare cuprinzând elementele minimale pe care trebuie să le con ină rapoartele de audit public intern pentru a corespunde cerin elor i procedurilor stabilite prin Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. sunt grupate astfel: membrii CAFR membrii CECCAR alte categorii Total: 35 auditori (29.16%). pe baza ra ionamentului profesional. care.67%) 120 auditori (100. 44 auditori (36. 41 auditori (34. În vederea evaluării modului de aplicare a cadrului normativ în vigoare care reglementează activitatea de audit public intern. 9 .Dintre ace tia. au fost selectate pentru analiza activită ii desfă urate 120 de persoane. Utilizarea listei de verificare în procesul de analiză a activită ii auditorilor care au făcut subiectul evaluării s-a concretizat în acordarea de calificative conform următoarei grile de evaluare: 0-35 puncte 36-60 puncte 61-80 puncte 81-100 puncte – NS (nesatisfăcător) – S (satisfăcător) – B (bine) – FB (foarte bine).00%).

se observă următoarele aspecte: 1. Un număr semnificativ de auditori au rezultate slabe. iar ponderea calificativelor NS ob inute 10 .NS = nu au fost îndeplinite condi iile minime de întocmire a unui raport fa ă de cadrul normativ în vigoare S = au întrunit par ial condi iile minime. cca. aproximativ 33% dintre ace tia au ob inut calificative peste medie (FB i B) i. dar necesită îmbunătă iri substan iale B = au întrunit în mare parte condi iile minime FB = au fost respectate cerin ele i etapele procedurale ale normelor metodologice Din analiza calificativelor acordate. respectiv 31% dintre membrii CECCAR i 28% dintre membrii CAFR. 2. 32% dintre auditori au ob inut calificativul NS. au ob inut calificativul NS (nesatisfăcător). Din totalul auditorilor analiza i. în contrapondere.

cât i rapoartele întocmite se referă. Din documentele analizate s-a observat că. s-ar putea explica astfel: a) clauzele contractuale încheiate de ordonatorii de credite nu au întotdeauna ca obiect prestarea de activită i de audit public intern. 38/2003. certificări de conturi anuale. 672/2002 privind auditul public intern. însă poartă alte denumiri decât acela de raport de audit intern). deoarece 11 . 38/2003. aprobate prin OMFP nr. revizii contabile.de cele două grupuri profesionale este de cca. la audit financiar. etc. situa ii în care membrii CECCAR i CAFR exercită această activitate în baza unor ra ionamente proprii i nu în baza normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. b) activitatea de audit intern în formă externalizată nu s-a desfăşurat sub supravegherea/monitorizarea autorităŃii statului. în mare parte. Ponderea relativ mare de calificative necorespunzătoare. atât unele contracte. audit statutar. 60% din totalul de calificative NS acordate. (s-au constatat i situa ii în care unele dintre acestea respectă procedurile i con in elementele minimale prevăzute de normele metodologice aprobate prin OMFP nr.

următoarele aspecte: 1) Rapoartele de audit. s-au analizat constatările rezultate i men ionate în rapoartele de audit sau în alte documente întocmite de prestatori. următoarele contradic ii: Jude ul Teleorman: • în raportul de audit intern privind execu ia bugetară aferentă anului 2009 încheiat la Primăria comunei Gălăteni s-a consemnat că nu au fost re inute nereguli cu privire la organizarea i conducerea eviden ei operative i contabile. pentru sectorul public. jude ul Mure . iar recomandările au un caracter general. Din analiza documentelor de audit intern privind activitatea desfă urată de auditorii cuprin i în e antion. cu ocazia exercitării activită ii de audit public intern prin externalizare. în principal. (Ex: jude ul Brăila – primăria comunei Vi ani.comuna Ceau ul de câmpie. într-o mare măsură. nu identifică sau identifică foarte pu ine nereguli i disfunc ionalită i i nu fac referiri precise cu privire la e antioanele analizate i documentele examinate.cadrul normativ în domeniu. jude ul Covasna – primăria ora Baraolt. rezultând. jude ul Neam comuna Boghicea. respectiv exerci iile financiare 2008 i 2009. De asemenea. comparativ cu aspectele rezultate i men ionate în actele de control/audit încheiate de structurile de specialitate ale Cur ii de Conturi. au rezultat. în situa ia în care sunt constatate abateri. de cele mai multe ori fiind formulate fără să se fi constatat abateri a căror remediere să necesite astfel de recomandări. precum i faptul că opera iunile contabile i 12 . nu se consemnează cauzele i consecin ele acestora. în principal. cu referire la acelea i perioade auditate. nu conŃine reglementări referitoare la această formă. etc) Pentru a evalua modul de constatare i consemnare a neregulilor i disfunc ionalită ilor.

Nenciule ti Izvoarele) i neefectuarea inventarierii (primăria comunei Nenciule ti). Camera de Conturi Teleorman a constatat acordarea nelegală a unor sporuri salariale i nevirarea unor impozite aferente. • de i în rapoartele de audit intern privind activitatea financiar contabilă pe anul 2009 nu s-au consemnat nereguli. calculul eronat a unor deduceri personale. calculul eronat al primelor de vacan ă (primăria comunei Mo teni). 2861/2009. datoriilor i capitalurilor proprii aprobate prin OMFP nr. i nevirarea CAS pentru persoanele beneficiare de ajutor social (primăriile comunelor Li a i Nenciule ti). nevirarea impozitelor aferente acordării de tichete cadou (primăriile comunelor Măldăieni. Pe de altă parte. nevirarea impozitului pe venit aferent tichetelor cadou (primăria comunelor Li a. plă i nelegale reprezentând normă de hrană vestimentară (primăriile comunelor Li a nere inere i inută i Izvoarele). precum i neînregistrarea în eviden a contabilă a unor mijloace fixe în valoare de 179 775 lei. Izvoarele i Li a). înregistrarea eronată în eviden ele contabile a unor cheltuieli aferente unei investi ii neterminate. Plopii Slăvite ti). Camera de Conturi Teleorman a constatat nerespectarea Normelor Metodologice privind efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor. ulterior. i 13 . încheierea unor contracte de achizi ie de bunuri fără a exista sursa de finan are (primăria comunei Gratia). însă Camera de Conturi Teleorman a constatat acordarea nelegală de spor de dispozitiv (primăriile comunelor Mo teni. neînregistrarea.financiare care s-au înregistrat în eviden ele contabile i tehnic operative au fost reale. acordarea necuvenită de scutiri de la plata taxelor i impozitelor. • în rapoartele de audit intern aferente anului 2008 nu au fost consemnate nereguli. acordarea nelegală de tichete cadou.

2009. în raportul de audit intern privind situa ia financiară la 31. însă Camera de Conturi Prahova a constatat atât abateri care nu au determinat producerea de prejudicii. ”CFPP nu a asigurat protec ia institu iei împotriva fraudei i pentru realizarea unei bune gestiuni financiare” (primăria comunei Bertea) i ”CFPP în anul 2009 nu a fost organizat în conformitate cu prevederile legale în vigoare” (primăria comunei Cosminele). cât i abateri care au determinat producerea de prejudicii (cheltuieli salariale nelegale. în cazul Primăriei ora ului Mizil. s-a consemnat organizarea i desfă urarea controlului financiar preventiv propriu (CFPP) potrivit prevederilor legale.Jude ul Prahova: în rapoartele de audit intern privind execu ia bugetară aferentă anului 2009. astfel încât atribu iile de aprobare. de i auditul intern a consemnat ”contabilizarea veniturilor s-a făcut cu respectarea normelor metodologice legale” auditorii externi ai Cur ii de Conturi au constatat că ”institu ia nu conduce o eviden ă analitică a crean elor din chirii i concesiuni pe fiecare client cu ajutorul contului 411” i ”nu a fost respectat principiul contabil pe bază de angajamente” (primăria comunei Bertea). conform reglementarilor legale. cat si a activită ii formale desfă urate 14 . Camera de Conturi Prahova a constatat i men ionat următoarele: ”cauza care a determinat prejudicierea bugetului local cu suma de 12. să fie intr-o măsură adecvată încredin ate unor persoane diferite”. De asemenea. încheiat la primăria comunei Călugăreni. nu s-au consemnat nereguli. control i înregistrare. încheiate la primăriile comunelor Bertea i Cosminele. a controlului financiar intern si a controlului financiar preventiv.12. În contradic ie cu cele men ionate. decontare cheltuieli pentru lucrări neefectuate).603 lei a fost lipsa de organizare. Camera de Conturi Prahova a constatat i consemnat ”în cazul CFPP … nu s-a asigurat separarea atribu iilor privind efectuarea de opera iuni între persoane.

se men ionează „conturile anuale prezintă o imagine fidelă în toate aspectele semnificative. fapt ce a determinat încălcarea de către entitate a prevederilor legale referitoare la legalitatea acordării tichetelor cadou cat si a sursei din care s-a efectuat plata impozitului aferent tichetelor cadou acordate.Negre ti nu au fost consemnate nereguli..2009 întocmit la Primăria comunei Bicaz Chei. plă i nelegale reprezentând servicii de ecarisaj i repara ii curente. în timp ce Camera de Conturi Alba a constatat cheltuieli neînregistrate în eviden a contabilă. neinventarierea contribuabililor.” Jude ul Neam : în raportul de “audit financiar” al contului de execu ie i bilan la 31. însă auditorii Cur ii de Conturi au constatat i consemnat o serie de deficien e semnificative. plă i nelegale reprezentând avansuri pentru lucrări de alimentare cu apă. nestabilirea. pentru aceea i perioadă auditată. Jude ul Alba: în raportul întocmit la primăria Cetatea de Baltă. nu se consemnează nereguli. acordare nelegală de tichete cadou. Jude ul Arge : în raportul întocmit la primăria Bele i . nestabilirea impozitului pe terenul agricol.in anul 2009 de auditorul public intern al entită ii. neimpozitarea tichetelor cadou. au constatat: preluarea în balan ele de verificare i bilan a unor debite din crean e bugetare fără să concorde cu eviden ele fiscale (listele de rămă i e). neurmărirea i nerealizarea veniturilor din impozite i taxe locale.12. neefectuarea inventarierii patrimoniului. însă auditorii publici externi ai Camerei de Conturi Neamt. neînregistrarea în eviden a contabilă a unor venituri. respectiv: neorganizarea 15 .”.

ulterior.CFPP. efectuarea 16 . neeviden ierea i nevirarea contribu iilor la bugetul general consolidat inută aferente atât sumelor acordate salaria ilor pentru procurare decentă. Jude ul Bra ov: la Primăria comunei Apa a. auditorii Camerei de Conturi Bihor au constatat neefectuarea inventarierii. neînregistrarea eviden ele contabile investi iilor nerespectarea normelor metodologice privind inventarierea. plă i nelegale a unor elemente de investi ii. cât i indemniza iilor acordate consilierilor locali.2008. neeviden ierea i neîncasarea în cuantumul i la termenele prevăzute de lege a unor venituri bugetare. în Camera de Conturi a Bacău a constatat în curs. auditorul intern nu a constatat nereguli. necalcularea. jurnal i Cartea Mare. nestabilirea. Jude ul Bacău: în raportul încheiat la Primăria comunei Sărata nu au fost consemnate nereguli. acordarea nelegală de tichete cadou.12. Jude ul Bihor: de i potrivit rapoartelor de audit public intern încheiate la Primăria comunei Au eu nu au fost constatate nereguli în legătură cu execu ia bugetară aferentă anului 2008. înregistrarea eronată de active necurente. nu s-a organizat si condus contabilitatea în partida dublă. nu s-au întocmit balan e de verificare. Ulterior. nu au fost utilizate si conduse Registrele inventar. onorarii. neînregistrarea rămă i elor din concesiuni eronată a TVA aferentă i închirieri la 31. înregistrarea vânzărilor de terenuri. urmare verificării contului de execu ie aferent anului 2008. nu a fost calculată i înregistrată în contabilitate amortizarea. Camera de Conturi Bra ov a constatat efectuarea unor plă i fără viza CFP. indemniza ii de concediu.

efectuarea unor cheltuieli nejustificate pentru dirigen ie de antier. • constatat la primăria comunei Saligny. auditorul intern a auditat bilan ul contabil i execu ia bugetului la 31.2009 i nu a constatat nereguli. de i au fost întocmite cu respectarea procedurilor stabilite prin Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. con in unele erori de formă sau de fond care pot afecta semnificativ misiunea de audit în cauză. jude ul Constan a. i prevederile Raportul de audit public intern respectă procedurile normelor metodologice. l-a intitulat raport de revizie contabilă. jude ul Timi . în unele cazuri. fapt pentru care a fost notat cu calificativul FB (foarte bine). ”exercitarea CFP s-a efectuat în conformitate cu prevederile OG 119/1999…” i ”nu au existat disfunc ii în derularea activită ii CFP”. care corespunde cerin elor/ procedurilor stabilite de normele metodologice. aprobate prin OMFP nr. neînregistrarea crean elor în contabilitate. în mod eronat. însă Camera de Conturi Călăra i a constatat plă i nelegale. stabilirea eronată a contribu iilor datorate fondului de sănătate. Jude ul Călăra i: la primăriile comunelor Gălbina i. Exemple: • la primăria comunei Giroc. auditorul a i consemnat în raportul de audit intern. 38/2003. acordarea nelegală de drepturi salariale.unor plă i nejustificate pentru primar i viceprimar pentru procurare inută decentă. Dor Mărunt. însă. etc. Frăsinet. 2) Rapoartele de audit. în anul 2008. 672/2002 privind auditul public intern. auditorul a întocmit un singur raport de audit în anul 2009. Urmare a verificărilor efectuate de Camera de Conturi 17 . Chirnogi.12.

”s-a constatat că nu toate proiectele de operaŃiuni prevăzute de lege au fost supuse controlului financiar preventiv. această forma de control nefiind exercitată asupra unor operaŃiuni precum încheierea contractelor economice. etc… controlul limitându-se în general la angajarea şi ordonanŃarea cheltuielilor şi în acest caz numai la o parte din operaŃiuni. La aceasta se adaugă i lipsa mecanismelor de informare a UCAAPI în legătură cu practicile deficitare a unor structuri teritoriale ale MFP i pe cale de consecin a. 18 . au condus la men inerea stării de confuzie în rândul institu iilor publice obligate prin lege să organizeze activitate de audit intern. Această inconsecven ă i contradic ie în abordarea i tratarea aceluia i aspect de către diversele organisme ale statului însărcinate cu organizarea i supravegherea auditului intern. concesionarea . au fost avizate i tampilate de către unele compartimente de audit intern din cadrul direc iilor jude ene ale finan elor publice (DGFP). lipsa de reac ie a acestora pentru remedierea disfunc ionalită ilor existente in interiorul propriilor structuri teritoriale.” 3) De i activitatea de audit intern a fost reglementată numai prin obligativitatea organizării compartimentelor la nivelul entită ilor publice. De asemenea.Constan a ”s-a constatat că pentru exerci iul bugetar 2008 nu a existat o dispoziŃie privind organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv” i persoana care a acordat viza CFP ”are şi calitatea de casier în cadrul consiliului local. o parte din rapoartele de audit. totu i in situa ii izolate. fără ca acestea să aibă atribuŃiile şi responsabilităŃile legale în acest sens. funcŃie care este incompatibilă cu exercitarea CFP pentru operaŃiunile de încasări şi plăŃi în numerar”. constituirea şi încasarea veniturilor publice. întocmite de prestatorii de servicii. închirierea sau vânzarea unor bunuri aparŃinând instituŃiei.

Ori. Exemple: • rapoartele de audit intern întocmite la nivelul primăriilor din jude ul Olt. Cu toate acestea. Exemple: • auditorul care a efectuat misiuni de audit la primăriile comunelor Aluni . Cosminele.”. având codul de identificare 3095…” • auditorul care a efectuat misiuni de audit la primăriile comunelor i ona. aceste prevederi au fost abrogate. este pu in probabil ca această activitate să aibă premize favorabile de îmbunătă ire. 28. men ionează Ighiu. Călugăreni. Ro ia de Seca în rapoartele de audit ”autorizat ca persoană fizică conform aprobării DGFP Alba nr …. însărcinate să asigure monitorizarea confuzii i evaluarea activită ii de audit intern. Este adevărat că MFP. însă. sunt avizate i tampilate de către DGFP Olt. Măgurele i Vărbilău. 4) Există cazuri in care auditorii se recomandă ca fiind agrea i de structurile deconcentrate ale Ministerului Finan elor Publice (MFP). judetul Prahova men ionează în preambulul rapoartelor de audit încheiate în anul 2009. că are calitatea de ”auditor agreat de DGFP Prahova. produc i practici nelegale în activitatea de audit intern. prin apari ia Legii nr. Bertea. Mihal . 119/1999. persoanele agreate anterior au continuat să utilizeze atestările expirate ca justificare pentru a fi acceptate să desfă oare activităti de audit public intern. a procedat la agrearea de persoane fizice i juridice pentru certificarea situa iilor financiare ale entită ilor mici care nu au înfiin at compartiment de audit intern. în baza prevederilor art. • auditorul care a efectuat misiuni de audit la primăriile comunelor Stăncu a i Tudor Vladimirescu precizează ca este ”avizat i atestat de către DGFP Brăila” 19 . 672/2002. Cera u. Dumbrăve ti. jude ul Alba. Mete . din OG nr. atâta timp cât organismele teritoriale ale MFP.

cu persoane fizice i juridice. Mo teni.07. însă nu sunt consemnate. Se men ionează la finalul recomandărilor că ”au fost identificate câteva probleme”. eficien a i eficacitatea activită ii de audit public intern prestată în sistem externalizat Din analiza datelor transmise de camerele de conturi jude ene prin intermediul anexelor privind organizarea i exercitarea auditului intern la ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale. nerealizarea etapei de supervizare a contribuit. Mavrodin (jude ul Teleorman). B) Economicitatea. 10.4 mil. prin încheierea de contracte de prestări servicii. Prin urmare.050. Năsturelu. au procedat la organizarea i desfă urarea auditului intern prin externalizare.: rapoartele întocmite la unită ile administrativ teritoriale ale comunelor Nec e ti. Mereni.2010. Scopul acŃiunii de supervizare este de a asigura că obiectivele misiunii de audit public intern au fost atinse în condiŃii de calitate. 2. au rezultat următoarele aspecte: la data de 31. con in acelea i constatări i au recomandări identice (de ordin general) care nu sunt sus inute prin constatări.5) Au fost identificate situa ii în care rapoartele de audit intern întocmite la mai mul i ordonatori principali de credite sunt identice ca formă de prezentare.000 lei (cca. euro). costul lunar 20 . Ex.2010 este de cca. un număr de 651 de ordonatori principali ai administra iei publice locale. prevăzută de normele specifice. 6) Pentru majoritatea misiunilor de audit intern analizate nu s-a realizat procedura de supervizare. într-o propor ie semnificativă. Mândra. Olteni. valoarea contractelor de prestări servicii derulate în perioada 2009 . la exercitarea auditului intern în condi ii de calitate necorespunzătoare.

Derularea unei misiuni de audit presupune un volum mare de timp i activitate. Suceava. putem aprecia că activitatea de audit public intern desfă urată în sistem externalizat a fost în mare parte ineficientă. 18 000 euro). Ex: jude ele Alba.al acestei activită i ridicându-se la valoarea de cca. planul de audit. Neam . Serviciul prestat a constat numai în exemplificarea unei misiuni de 21 . Din analiza modului de derulare a ac iunilor de audit intern. având in vedere că aceste fonduri bugetare s-au limitat la acoperirea formală a unei prevederi legale referitoare la obligativitatea organizării activită ii de audit intern i că nu au adus un plus de valoare i nici o cre tere a eficien ei utilizării fondurilor publice la ordonatorii de credite. etc). analiza riscurilor. Prahova. Totu i.729 lei (cca. 643 lei/lună/entitate. pentru care s-a achitat suma de 75. din punct de vedere al numărului de misiuni. a avut ca obiect consilierea i monitorizarea activită ii compartimentului de audit public intern din cadrul Primăriei comunei Agigea. contravalorile presta iilor stabilite prin contractele de prestări servicii sunt diferite i nu se cunosc criteriile care au stat la baza i a costului pe misiune. în condi iile în care ar trebui respectate procedurile specifice (notificare. Teleorman. Totodată. Exemple: . interven ia la fa a locului.contractul încheiat de Primăria comunei Agigea cu o persoana juridică în anul 2009. concomitent la mai multe entită i. au rezultat fundamentării acestora. precum următoarele: există cazuri frecvente în care auditorii interni angaja i pe bază de contract de prestări servicii efectuează un număr mare de misiuni. a timpului efectiv de lucru alocat acestor ac iuni. situa ie care poate afecta eficien a si eficacitatea activită ii de audit public intern. plata unei sume mai mari nu reprezintă i o garan ie că activitatea se desfă oară în condi ii de eficacitate ridicată.

Chiar dacă suma achitată nu este semnificativă.audit. întocmite la data de 30.primăria comunei Movileni din jude ul Ia i a achitat suma de 2400 lei pentru două înscrisuri. pentru serviciul prestat de către auditor. con inând un total de 4 file (2 file + 1 filă + 1 filă) intitulate rapoarte de audit. în raportul întocmit men ionându-se că „toate constatările i concluziile nu au la bază un audit real. în anul 2009. UCAAPI are i atribu ia de a acorda consultan ă de specialitate. ele au numai scopul de a prezenta procedurile ce trebuie urmate în efectuarea unui audit”. scrise de mână i intitulate note de constatare. auditorul trebuie să întocmească i un raport de audit”. pentru a ob ine informa ii generale în ceea ce prive te modul de efectuare a unei misiuni de audit intern. legal si gratuit. . a câte o filă fiecare. primăria a cheltuit o sumă totală de 3000 lei.2009. fa ă de 500 095 lei 22 . În consecin ă. ordonatorul de credite putea evita efectuarea unei cheltuieli nejustificate.primăria comunei Căline ti din jude ul Arge a achitat lunar suma de 250 lei. în care s-au consemnat o serie de nereguli. însă se propune ”pentru nerealizările constatate propun a se da avertisment persoanelor vinovate” (persoane care nu au fost indicate/identificate în cele două înscrisuri). în condi iile în care ar fi solicitat consultan ă de specialitate din partea UCAAPI. Misiunea s-a finalizat cu prezentarea unui număr de 20 anexe ”cuprinzând procedurile ce trebuie urmate în desfă urarea misiunii de audit cu precizarea că în efectuarea unei misiuni de audit. . fără a se formula recomandări de remediere. concretizat în întocmirea a doar 3 documente.06. Într-unul din aceste documente s-a consemnat faptul că ”potrivit datelor raportate prin situa iile financiare. Conform atribu iilor prevăzute în ROF. cheltuială a fost efectuată pentru realizarea unei activită i lipsite de substan ă si profesionalism. Prin urmare.

IV CONCLUZII I RECOMANDĂRI 1) Legisla ia în vigoare care reglementează activitatea de audit public intern a prevăzut obligaŃia instituirii cadrului organizatoric şi funcŃional necesar desfăşurării activităŃii de audit public intern la toate entită ile publice. ceea ce denotă superficialitatea auditorului în întocmirea actului respectiv. situa ie în care 23 . conducătorii acestor entită i. C) MONITORIZAREA ACTIVITĂ II DE AUDIT PUBLIC INTERN REALIZAT PRIN EXTERNALIZARE Activitatea de audit intern realizată pe bază de contracte de prestări servicii nu a făcut obiectul unei monitorizări din partea autorităŃilor statului. în calitate de autoritate responsabilă cu evaluarea auditului public intern la nivel na ional. Deoarece nu este reglementată prin cadrul normativ in vigoare. au identificat posibilitatea realizării activită ii de audit public intern prin externalizare. Se observă clar că documentul con ine o eroare de redactare vizibilă. însă nu a reglementat acestei activită i. nu recunoa te această formă de exercitare a auditului intern. În i alte forme/modalită i de exercitare a cazul entită ilor publice mici apar inând administra iei publice locale unde. constatându-se că cheltuielile pentru bunuri i servicii au fost efectuate pe bază de documente justificative legal întocmite”. respectiv cheltuielile efectuate sunt mai mari decât prevederile bugetare. pe bază de contract de prestări servicii.prevederi bugetare. Ministerul Finan elor Publice. prin înfiin area compartimentelor de audit public intern. s-au efectuat cheltuieli de 4 295 150 lei. nu au existat posibilită i reale de angajare a unor auditori interni complexitatea activită ii entită ii i/sau costurile aferente raportate la nu au justificat înfiin area unui compartiment de audit public intern.

precum numărul i i de complexitatea activită ii entită ii publice. privind auditul public intern. 2) A a cum s-a prezentat pe parcursul întregului raport. Men ionăm că exercitarea activită ii de audit public intern prin externalizare este o formă men ionată de standardele interna ionale în domeniu (ISA 610. cu excep ia regiilor autonome. De asemenea. în perioada 2009 – 2010. Totodată.contravaloarea presta iilor să se negocieze în func ie de amploarea misiunilor de audit intern. respectiv a faptului că reglementările referitoare la persoanele agreate erau abrogate. în unele situaŃii. la un nivel de calitate necorespunzător (cca. Mai mult decât atât. OUG nr. privind organizarea activită ii de expertiză contabilă i a contabililor autoriza i. obŃinută în baza reglementărilor în vigoare până la apariŃia Legii nr. 24 . 67% din e antionul analizat). INTOSAI GOV 9140 i 9150). 75/1999 privind auditul financiar. 672/2002. 65/1994. cu modificările i completările ulterioare) nu face referire la auditul intern în sectorul public ci doar la organizarea i exercitarea acestei activită i în entită ile economice. cu modificările si completările ulterioare. 54% sunt membri ai grupurilor profesionale CAFR i CECCAR. companiilor/ societă ilor na ionale precum i a celorlalte entită i economice cu capital majoritar de stat. auditorii s-au prevalat de calitatea de persoane agreate de MFP. nu include activitatea de audit intern în categoria lucrărilor ce pot fi executate de membrii CECCAR. cadrul normativ care reglementează activitatea membrilor CAFR (OUG nr. profitând de necunoaşterea cadrului legal în vigoare de către ordonatorii de credite. Din totalul auditorilor care au exercitat necorespunzător activitatea de audit intern. realizarea auditului intern pe bază de contracte de prestări servicii s-a efectuat.

c) de regulă. aprobate prin OMFP 38/2003. la acelea i entită i. fapt care permite exercitarea acesteia la mai multe entită i în paralel i implicit ob inerea de câ tiguri mari i foarte mari pentru un auditor. nu s-a realizat nici o activitate de asigurare a calită ii/revizuire i asupra persoanelor fizice/juridice care exercită această formă de activitate. i nu respectă cerin ele stabilite prin normele metodologice privind aplicarea prevederilor Legii nr. a căror remediere să necesite astfel de 4) În lipsa unor proceduri i reglementări privind remunerarea activită ii de audit public intern în sistem externalizat.. în condi iile în care. În condi iile în care activitatea de audit se realizează 25 . structurile Cur ii de Conturi au constatat nereguli semnificative. rezultatul unui volum redus sau foarte redus al activită ii de audit efectiv prestate. probe de audit. b) au fost identificate foarte pu ine nereguli i disfunc ionalită i. Costurile relativ avantajoase sunt. recomandările au un caracter general i de cele mai multe ori au fost formulate fără a fi sus inute de constatări recomandări. contravalorile presta iilor stabilite prin contracte sunt stabilite relativ aleatoriu. etc. situa ie în care: a) rapoartele de audit i/sau orice alte documente întocmite sunt uneori necorespunzătoare. în mare parte.3) Datorită lipsei de reglementări privind modul de exercitare a activită ii de audit intern pe bază de contracte de prestări servicii. acestea sunt diferite i nu se cunosc criteriile care au stat la baza fundamentării acestora. unele dintre acestea fiind cauza producerii de prejudicii. 672/2002 privind auditul public intern. formale. documentele examinate. nu fac referiri precise cu privire la e antioanele analizate.

În urma concluziilor rezultate din evaluările efectuate asupra situa iei implementării auditului intern prin externalizare. în Raportul privind activitatea de audit intern în sectorul public pe anul 2007 s-a men ionat faptul că personalul care efectuează activităŃi de audit intern prin contracte de prestări servicii. aceasta fiind o formă atipică de organizare a activităŃii de audit intern. Pentru aceasta ar trebui să aibă în vedere standardele interna ionale în domeniu i buna practică din statele 26 . constă în introducerea unui sistem de cooperare care în prezent funcŃionează experimental în 10 judeŃe. SoluŃia identificată de UCAAPI în vederea asigurării funcŃiei de audit intern în entităŃile publice locale de dimensiune şi complexitate redusă. cu ocazia prezentării raportului anual de activitate. în unele cazuri. existen a fenomenului de externalizare a auditului intern în administra ia publică locală. Curtea de Conturi consideră utile următoarele recomandări: 1. nu beneficiază de statutul de auditor intern. chiar nejustificată (s-au constatat situa ii în care documentele de audit întocmite se rezumă la câteva pagini anual). În consecinŃă exercitarea auditului intern în formă externalizată nu a fost monitorizată şi nici evaluată. 5) UCAAPI din cadrul Ministerului Finan elor Publice a constatat i men ionat.necorespunzător/formal. nefiind personal angajat al instituŃiei. Ulterior. în administra ia publică locală. precum i a costurilor generate pentru realizarea acestei activită i prin contracte de prestări servicii. la nivele scăzute de eficien ă i eficacitate i nu contribuie la îndeplinirea obiectivelor entită ii publice. încă din anul 2005. Reglementarea modului de realizare a auditului public intern prin externalizare. apreciem că plata unor astfel de servicii reprezintă o cheltuială cel pu in ineficientă.

în baza art. în concordan ă cu condi iile specifice existente în România. Luarea tuturor măsurilor care se impun de către UCAAPI din cadrul Ministerului Finan elor Publice. Având în vedere evolu ia bugetelor locale din ultimii ani.membre ale Uniunii Europene. respectiv cele care derulează un buget anual de până la nivelul echivalentului de 100 000 de 27 . în vederea cre terii calită ii activită ii de audit public intern în administra ia publică locală. 672/2002. Organizarea de către Ministerul Finan elor Publice. Totodată. cu privire la decăderea din acest drept. prin structurile teritoriale. a unor ac iuni de informare a ordonatorilor de credite din administra ia publică locală despre competen ele persoanelor agreate în baza OG nr. trebuie avute în vedere i anumite criterii în baza cărora să se stabilească contravaloarea serviciilor de audit public intern prestate în sistem externalizat. MFP va identifica posibilită ile de în tiin are oficială a persoanelor care au fost agreate. 119/1999 si a membrilor CAFR i CECCAR de a exercita activitatea de audit public intern în sistem externalizat. Cu această ocazie. Activită ile de monitorizare ar trebui orientate spre plusvaloarea creată de auditul intern în sprijinirea îndeplinirii obiectivelor entită ii publice. 4. 2. 28 din OG nr. 3. 5. Reglementarea modului de autorizare/abilitare a persoanelor fizice i juridice care vor efectua activitate de audit public intern în sistem exernalizat. 119/1999. apreciem că se impune reanalizarea criteriilor în baza cărora entită ile publice mici au fost definite în Legea nr.

În vederea dezvoltării şi consolidării auditului intern în administraŃia locală. 28 . evaluare. monitorizare. în sensul majorării plafonului sau eliminării acestuia. prin UCAAPI. 7. Dezvoltarea de către Ministerul Finan elor Publice. conducerea MFP va lua măsurile necesare astfel încât structurile de audit intern din direcŃiile sale teritoriale să poată îndeplini integral şi în condiŃii de performanŃă atribuŃiile delegate acestora din competenŃa UCAAPI (coordonare. a cadrului metodologic şi procedural privind activităŃile de audit intern în sectorul public. inclusiv elaborarea de noi ghiduri practice de derulare a misiunilor de audit intern pe diverse teme specifice activităŃii din administraŃia publică locală şi totodată va coordona sistemul de pregătire profesională continuă a auditorilor interni ce activează în structurile de audit din entităŃile publice locale.euro pe o perioadă de 3 ani consecutivi. raportare a activităŃii compartimentelor de audit intern de la nivelul entităŃilor din administraŃia locală). 6.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->