P. 1
Raport Evaluare API Externalizare

Raport Evaluare API Externalizare

|Views: 34|Likes:
Published by curcubew8325

More info:

Published by: curcubew8325 on Feb 18, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/14/2013

pdf

text

original

RAPORT

PRIVIND EVALUAREA AUDITULUI PUBLIC INTERN REALIZAT PRIN EXTERNALIZARE LA NIVELUL ADMINISTRA IEI PUBLICE LOCALE

I.

PREZENTARE GENERALĂ

Pornind de la atribu iile Cur ii de Conturi, analiza modului de organizare i exercitare a func iei de audit intern la institu iile publice prezintă o importan ă deosebită, fiind o componentă esen ială, atât în evaluarea sistemelor de management şi control, cât i în evaluarea activită ii de audit public intern a persoanelor juridice controlate. Din practica activită ilor desfă urate de Curtea de Conturi reies o serie de aspecte care eviden iază fie caracterul interpretabil al unor reglementări legale, fie o practică discre ionară în utilizarea resurselor atunci când lipse te o procedură unitară de reglementare la nivelul unor structuri similare. Scopul prezentului raport este de a expune legislativului i

executivului o practică întâlnită, în special, la nivelul unită ilor administrativ-teritoriale, cu privire la aplicarea prevederilor Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, (cu modificările i completările

ulterioare), care generează utilizarea ineficientă a fondurilor publice. Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările şi completările ulterioare, răspunde cerinŃelor Comisiei Europene, în ceea ce priveşte crearea cadrului legal în domeniul auditului intern din statele membre ale Uniunii Europene. Prin această lege au fost definite: conceptul de audit intern, în conformitate cu standardele acceptate pe plan internaŃional, ca parte importantă a sistemului de control financiar public intern, arhitectura sistemului de audit intern în sectorul public, precum şi principiile de organizare şi funcŃionare ale acestuia în sistem descentralizat. În acest scop s-a prevăzut i înfiin at Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern (U.C.A.A.P.I.), organism care funcŃionează ca direcŃie generală în cadrul Ministerul FinanŃelor Publice i are responsabilitatea de a elabora şi aplica o strategie unitară în domeniul auditului intern în sectorul public. Totodată UCAAPI are i
1

9 din Legea nr.000 euro pe o perioada de 3 ani consecutiv). ”conducătorul instituŃiei publice sau. în anul 2009. nu au existat posibilită i reale de atragere i angajare a unor auditori publici interni. iar ”la instituŃiile publice mici (instituŃia care derulează un buget anual de pana la nivelul echivalentului în lei a 100. În timp ce activitatea de audit public intern.sarcina de a asigura dezvoltarea cadrului normativ şi procedural necesar exercitării activităŃii de audit intern. 2 . fiind opera ională în propor ie de 100%. organul de conducere colectivă are obligaŃia instituirii cadrului organizatoric şi funcŃional necesar desfăşurării activităŃii de audit public intern”. potrivit evaluărilor efectuate de Unitatea Centrala Armonizare a Auditului Public Intern (UCAAPI). care nu sunt subordonate altor entităŃi publice. de a evalua funcŃionalitatea acesteia în scopul identificării direcŃiilor de acŃiune pentru creşterea contribuŃiei auditului intern la îmbunătăŃirea activităŃilor entităŃilor publice şi de a coordona sistemul de perfecŃionare a pregătirii profesionale a auditorilor interni. funcŃia de audit intern era slab reprezentată. raportate la complexitatea activită ii entită ilor nu au justificat înfiin area unui compartiment de audit public intern. ea fiind operaŃională doar în proporŃie de 42%. în special în mediul rural. auditul public intern se limitează la auditul de regularitate şi se efectuează de către compartimentele de audit public intern ale Ministerului FinanŃelor Publice”. la nivelul administraŃiei publice locale. în cazul altor entităŃi publice. Conform prevederilor art. în special la nivelul unită ilor administrativ teritoriale comunale. 672/2002 privind auditul public intern. a fost organizată în toate entităŃile publice ale administraŃiei centrale (pentru aparatul propriu). În cazul entită ilor publice din administra ia publică locală. iar costurile aferente.

în Raportul privind activitatea de audit intern în sectorul public pe anul 2007. în cazul unită ilor administrativ teritoriale mici (în special cele comunale). nu beneficiază de statutul de auditor intern. situaŃia organizării activităŃii de audit pentru anul 2009. INTOSAI GOV 9140 i 9150). semnalează faptul că persoanele care exercită această activitate prin contracte de prestări servicii. la nivelul ordonatorilor principali de credite care aveau această obliga ie. precum i de complexitatea activită ii entită ii publice. La nivelul administraŃiei publice locale. Constatând că desfăşurarea activităŃii de audit public intern prin externalizare ia amploare în administraŃia locală. precum şi faptul că externalizarea este o formă atipică faŃă de cadrul legal naŃional în vigoare privind auditul public intern. pentru înfiin area i organizarea activită ii de audit public intern. situa ie în care contravaloarea presta iilor se poate negocia in func ie de numărul i amploarea misiunilor de audit intern.În activitatea pe care o desfă oară. în condi iile în care această formă este men ionată de standardele interna ionale în domeniu (ISA 610. este prezentată în graficul de mai jos: i alte solu ii în afara 3 . Ministerul Finan elor Publice prin UCAAPI. Activitatea de audit public intern prin externalizare se realizează la nivelul unită ilor administrativ teritoriale ale comunelor încă din anul 2005. nefiind angajaŃi ai instituŃiilor în cauză. b) desfă urarea activită ii de audit public intern prin contracte de muncă cu durată par ială. Curtea de Conturi a constatat că. conducătorii acestor entită i au identificat reglementărilor cuprinse în Legea 672/2002: a) desfă urarea activită ii de audit public intern prin externalizare pe bază de contract de prestări servicii.

din cele 1352 unităŃi administrativ teritoriale care şi-au îndeplinit obligaŃia legală de organizare a activităŃii de audit intern. a fost prin contracte de prestări servicii la cca. doar în 998 de entită i s-a exercitat efectiv această activitate. SituaŃia privind exercitarea efectivă a activităŃii de audit intern în anul 2009 la nivelul administraŃiei publice locale este prezentată în graficul de mai jos: Din totalul ordonatorilor de credite care au exercitat efectiv audit intern în anul 2009. 50% dintre ace tia (la 493 entităŃi publice locale) 4 . în sensul că au prevăzut în organigramă compartimente de audit intern. forma cea mai des întâlnită.În administraŃia locală.

fapt ce a creat confuzii la nivelul 5 . Încheierea unor astfel de contracte pentru auditarea situa iilor financiare a fost consecin a unor adrese transmise de DGFP Prahova. respectiv de la 493 de entită i men ionate în raportul anual al UCAAPI. Ialomi a. La data de 31. În municipiul Bucure ti i în jude ele Buzău. la nivelul administra iei publice locale. Satu Mare i Vâlcea. la 651 de entită i rezultate din situa iile centralizatoare transmise de camerele de conturi jude ene. în majoritatea cazurilor. a crescut fa ă de sfâr itul anului 2009.07. Dolj. Dâmbovi a.2010. prin care sa solicitat ca ”lucrarea de sinteză a unită ii administrativ – teritoriale să fie înso ită de raportul de audit”. începând cu anul 2007.i numai în 378 de entită i au fost înfiin ate compartimente de audit public intern i au fost încadra i auditori interni cu normă întreagă. În respectivele adrese s-au dat indica ii în ceea ce prive te con inutul raportului. O situa ie atipică. Astfel. auditul public intern nu a fost externalizat la nici un ordonator principal de credite. Maramure . în care structurile teritoriale ale Ministerului Finan elor Publice au contribuit la cre terea numărului de ordonatori de credite care au organizat auditul intern în sistem externalizat. numărul entită ilor în care activitatea de audit public intern s-a exercitat prin externalizare. În acelaşi timp. obiectul contractului fiind. s-a constatat în jude ul Prahova. 74% din numărul total al jude elor. auditul intern s-a exercitat prin contracte de muncă cu durată parŃială. 32%. auditul public intern a fost exercitat pe bază de contracte de prestări servicii în entită ile administra iei publice locale la nivelul a 31 de jude e. În acest jude mai multe primării (37 în anul 2009 i 27 în anul 2010 din 105 care au obliga ia organizării structurii de audit public intern) au încheiat contracte cu persoane fizice i juridice. Cara Severin. Mehedin i. cu cca. auditarea situa iilor financiare i nu exercitarea auditului public intern. Gorj. reprezentând cca. la 127 de entităŃi publice locale.

constă în introducerea unei noi modalităŃi de organizare şi exercitare a acestei activităŃi. În acest caz. capabilă să asigure efectuarea a cel puŃin 2-3 misiuni de audit la primăriile cuprinse în acordul de cooperare. care urmează să fie constituite în cadrul entităŃilor publice organizatoare.primăriilor. în jurul unei primării organizatoare. Acesta presupune: gruparea mai multor entită i pe zone limitrofe şi pe principalele căi de comunicaŃie. Compartimentele de audit intern. vor fi dimensionate la un număr de auditori interni. depunerea situa iilor financiare a fost condi ionată de existen a raportului de audit. respectiv prin sistemul de cooperare. contribuŃii şi alte taxe aferente drepturilor de personal acordate şi cele cu deplasările interne vor fi repartizate în mod corespunzător între entităŃile publice semnatare ale acordurilor. cheltuieli privind impozite. de i normele privind întocmirea i transmiterea situa iilor financiare ale institu iilor publice au fost clare. respectiv situa iile financiare centralizate ale ordonatorilor secundari i principali de credite nu trebuie să fie înso ite de raportul de audit. reprezentând cheltuieli de personal. Cheltuielile ocazionate de activitatea de audit intern desfăşurată în sistem de cooperare. Modalitatea concretă de decontare a cheltuielilor efectuate va fi stabilită prin acordurile de cooperare încheiate. de dimensiune i complexitate redusă. DificultăŃile generate de criza economică şi financiară actuală precum şi restricŃiile bugetare din anii 2009 i 2010. SoluŃia identificată la nivelul UCAAPI. au impus să fie luată 6 . care va dezvolta o funcŃie de audit intern suficient de mare. în funcŃie de numărul zilelor/auditor efectuate. astfel încât să se asigure această funcŃie la toate entităŃile publice locale cuprinse în acordul de cooperare. care urmează să rezolve problema asigurării funcŃiei de audit intern în entităŃile publice locale.

au fost solicitate atât situa ii. a declan at o activitate de culegere de informa ii care a vizat institu iile administra iei publice locale.. AsociaŃia Municipiilor din România etc. astfel încât să se poată aprecia dacă auditul desfă urat în sistem externalizat a adus plusvaloare în activitatea entită ilor auditate? b) Activitatea de audit public intern desfă urată în baza contractelor de prestări servicii s-a realizat în condi ii de economicitate i eficacitate? c) Activitatea de audit intern realizată prin externalizare la nivelul ordonatorilor principali de credite ai administra iei 7 . În baza acestor aspecte. tot în baza unor acorduri de cooperare. respectiv AsociaŃia Comunelor din România (A.R. Curtea de Conturi. prin intermediul structurilor sale teritoriale. II. OBIECTIVELE AC IUNII DE EVALUARE Obiectivul general al evaluării a fost acela de a formula o apreciere cu privire la amploarea i calitatea activită ii de audit public intern exercitat în sistem externalizat. AsociaŃia Oraşelor din România.). Astfel.Co. date i informa ii. cu privire la organizarea i desfă urarea auditului intern la ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale la care activitatea de audit intern a fost externalizată. care să desfăşoare în condiŃii concurenŃiale activităŃi de audit intern pentru mai multe entităŃi locale. cât i copii ale rapoartelor de audit intern întocmite în anii 2009 i 2010. Evaluarea realizată de Curtea de Conturi a urmărit să răspundă la următoarele întrebări: a) Calitatea rapoartelor de audit intern întocmite este la un nivel acceptabil.în considerare şi varianta înfiinŃării de compartimente de audit intern la nivelul structurilor asociate ale autorităŃilor administraŃiei publice.

apar inând unor grupuri profesionale. în perioada 2009 – 2010. .cheltuielilor/costurilor activită i. ob inându-se o evaluare distinctă a: .publice locale. Total 222 (44. interpretat i prelucrat informa iile i datele transmise de camerele de conturi.81 %). a făcut obiectul unei monitorizări din partea autorită ii statului? Pentru o analiză cât mai precisă a actului/func iei de audit intern în sistem externalizat. 99 alte categorii. la nivelul a 651 de ordonatori principali de credite ai administra iei publice locale. CONSTATĂRI A) Calitatea rapoartelor de audit public intern i a altor documente întocmite pe bază de contracte de prestări servicii În cadrul misiunii de evaluare. au fost identifica i 222 prestatori (Anexa . 64 înregistra i ca membri ai CECCAR (28. s-au centralizat. ocazionate de realizarea acestei III.”Situa ia privind prestatorii care au exercitat activitatea de audit public intern pentru ordonatorii de credite ai administra iei publice locale”) care au exercitat efectiv activitatea de audit public intern pe bază de contracte de prestări servicii. după cum urmează: 59 înregistra i ca membri ai CAFR (26.rapoartelor de audit i a oricăror documente întocmite cu ocazia exercitării acestei activită i. .82 %).persoanelor fizice/juridice care au exercitat efectiv această activitate.59 %) (100 %) 8 .

aprobate prin OMFP nr. au fost selectate pentru analiza activită ii desfă urate 120 de persoane.00%).17%). în func ie de apartenen a la organiza iile/ asocia iile profesionale. 41 auditori (34. pe baza ra ionamentului profesional. 38/2003. sunt grupate astfel: membrii CAFR membrii CECCAR alte categorii Total: 35 auditori (29. 672/2002 privind auditul public intern. Utilizarea listei de verificare în procesul de analiză a activită ii auditorilor care au făcut subiectul evaluării s-a concretizat în acordarea de calificative conform următoarei grile de evaluare: 0-35 puncte 36-60 puncte 61-80 puncte 81-100 puncte – NS (nesatisfăcător) – S (satisfăcător) – B (bine) – FB (foarte bine).Dintre ace tia.67%) 120 auditori (100. 44 auditori (36.16%). a fost întocmită o listă de verificare cuprinzând elementele minimale pe care trebuie să le con ină rapoartele de audit public intern pentru a corespunde cerin elor i procedurilor stabilite prin Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. În vederea evaluării modului de aplicare a cadrului normativ în vigoare care reglementează activitatea de audit public intern. care. 9 .

au ob inut calificativul NS (nesatisfăcător).NS = nu au fost îndeplinite condi iile minime de întocmire a unui raport fa ă de cadrul normativ în vigoare S = au întrunit par ial condi iile minime. respectiv 31% dintre membrii CECCAR i 28% dintre membrii CAFR. 32% dintre auditori au ob inut calificativul NS. 2. cca. iar ponderea calificativelor NS ob inute 10 . dar necesită îmbunătă iri substan iale B = au întrunit în mare parte condi iile minime FB = au fost respectate cerin ele i etapele procedurale ale normelor metodologice Din analiza calificativelor acordate. se observă următoarele aspecte: 1. Din totalul auditorilor analiza i. Un număr semnificativ de auditori au rezultate slabe. aproximativ 33% dintre ace tia au ob inut calificative peste medie (FB i B) i. în contrapondere.

38/2003. la audit financiar. etc. Ponderea relativ mare de calificative necorespunzătoare. 38/2003. certificări de conturi anuale. 672/2002 privind auditul public intern.de cele două grupuri profesionale este de cca. audit statutar. 60% din totalul de calificative NS acordate. cât i rapoartele întocmite se referă. în mare parte. (s-au constatat i situa ii în care unele dintre acestea respectă procedurile i con in elementele minimale prevăzute de normele metodologice aprobate prin OMFP nr. s-ar putea explica astfel: a) clauzele contractuale încheiate de ordonatorii de credite nu au întotdeauna ca obiect prestarea de activită i de audit public intern. situa ii în care membrii CECCAR i CAFR exercită această activitate în baza unor ra ionamente proprii i nu în baza normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. atât unele contracte. revizii contabile. însă poartă alte denumiri decât acela de raport de audit intern). deoarece 11 . b) activitatea de audit intern în formă externalizată nu s-a desfăşurat sub supravegherea/monitorizarea autorităŃii statului. aprobate prin OMFP nr. Din documentele analizate s-a observat că.

următoarele aspecte: 1) Rapoartele de audit. Din analiza documentelor de audit intern privind activitatea desfă urată de auditorii cuprin i în e antion. De asemenea. nu conŃine reglementări referitoare la această formă. respectiv exerci iile financiare 2008 i 2009. iar recomandările au un caracter general. în situa ia în care sunt constatate abateri. jude ul Covasna – primăria ora Baraolt. în principal. (Ex: jude ul Brăila – primăria comunei Vi ani. nu identifică sau identifică foarte pu ine nereguli i disfunc ionalită i i nu fac referiri precise cu privire la e antioanele analizate i documentele examinate. au rezultat. jude ul Mure . într-o mare măsură.cadrul normativ în domeniu. cu ocazia exercitării activită ii de audit public intern prin externalizare. jude ul Neam comuna Boghicea.comuna Ceau ul de câmpie. comparativ cu aspectele rezultate i men ionate în actele de control/audit încheiate de structurile de specialitate ale Cur ii de Conturi. următoarele contradic ii: Jude ul Teleorman: • în raportul de audit intern privind execu ia bugetară aferentă anului 2009 încheiat la Primăria comunei Gălăteni s-a consemnat că nu au fost re inute nereguli cu privire la organizarea i conducerea eviden ei operative i contabile. rezultând. cu referire la acelea i perioade auditate. precum i faptul că opera iunile contabile i 12 . pentru sectorul public. etc) Pentru a evalua modul de constatare i consemnare a neregulilor i disfunc ionalită ilor. nu se consemnează cauzele i consecin ele acestora. de cele mai multe ori fiind formulate fără să se fi constatat abateri a căror remediere să necesite astfel de recomandări. în principal. s-au analizat constatările rezultate i men ionate în rapoartele de audit sau în alte documente întocmite de prestatori.

Plopii Slăvite ti). înregistrarea eronată în eviden ele contabile a unor cheltuieli aferente unei investi ii neterminate. acordarea nelegală de tichete cadou. Izvoarele i Li a). datoriilor i capitalurilor proprii aprobate prin OMFP nr. calculul eronat a unor deduceri personale. nevirarea impozitelor aferente acordării de tichete cadou (primăriile comunelor Măldăieni. neînregistrarea. Pe de altă parte. Camera de Conturi Teleorman a constatat acordarea nelegală a unor sporuri salariale i nevirarea unor impozite aferente. precum i neînregistrarea în eviden a contabilă a unor mijloace fixe în valoare de 179 775 lei. 2861/2009. acordarea necuvenită de scutiri de la plata taxelor i impozitelor. calculul eronat al primelor de vacan ă (primăria comunei Mo teni). i nevirarea CAS pentru persoanele beneficiare de ajutor social (primăriile comunelor Li a i Nenciule ti). • în rapoartele de audit intern aferente anului 2008 nu au fost consemnate nereguli. încheierea unor contracte de achizi ie de bunuri fără a exista sursa de finan are (primăria comunei Gratia). • de i în rapoartele de audit intern privind activitatea financiar contabilă pe anul 2009 nu s-au consemnat nereguli. plă i nelegale reprezentând normă de hrană vestimentară (primăriile comunelor Li a nere inere i inută i Izvoarele). i 13 . Camera de Conturi Teleorman a constatat nerespectarea Normelor Metodologice privind efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor. Nenciule ti Izvoarele) i neefectuarea inventarierii (primăria comunei Nenciule ti). nevirarea impozitului pe venit aferent tichetelor cadou (primăria comunelor Li a.financiare care s-au înregistrat în eviden ele contabile i tehnic operative au fost reale. ulterior. însă Camera de Conturi Teleorman a constatat acordarea nelegală de spor de dispozitiv (primăriile comunelor Mo teni.

control i înregistrare. Camera de Conturi Prahova a constatat i men ionat următoarele: ”cauza care a determinat prejudicierea bugetului local cu suma de 12. nu s-au consemnat nereguli. În contradic ie cu cele men ionate. încheiat la primăria comunei Călugăreni.2009.603 lei a fost lipsa de organizare. în cazul Primăriei ora ului Mizil.Jude ul Prahova: în rapoartele de audit intern privind execu ia bugetară aferentă anului 2009. însă Camera de Conturi Prahova a constatat atât abateri care nu au determinat producerea de prejudicii. cat si a activită ii formale desfă urate 14 . încheiate la primăriile comunelor Bertea i Cosminele. s-a consemnat organizarea i desfă urarea controlului financiar preventiv propriu (CFPP) potrivit prevederilor legale. decontare cheltuieli pentru lucrări neefectuate). conform reglementarilor legale. să fie intr-o măsură adecvată încredin ate unor persoane diferite”. de i auditul intern a consemnat ”contabilizarea veniturilor s-a făcut cu respectarea normelor metodologice legale” auditorii externi ai Cur ii de Conturi au constatat că ”institu ia nu conduce o eviden ă analitică a crean elor din chirii i concesiuni pe fiecare client cu ajutorul contului 411” i ”nu a fost respectat principiul contabil pe bază de angajamente” (primăria comunei Bertea). ”CFPP nu a asigurat protec ia institu iei împotriva fraudei i pentru realizarea unei bune gestiuni financiare” (primăria comunei Bertea) i ”CFPP în anul 2009 nu a fost organizat în conformitate cu prevederile legale în vigoare” (primăria comunei Cosminele). Camera de Conturi Prahova a constatat i consemnat ”în cazul CFPP … nu s-a asigurat separarea atribu iilor privind efectuarea de opera iuni între persoane.12. astfel încât atribu iile de aprobare. a controlului financiar intern si a controlului financiar preventiv. De asemenea. cât i abateri care au determinat producerea de prejudicii (cheltuieli salariale nelegale. în raportul de audit intern privind situa ia financiară la 31.

Jude ul Alba: în raportul întocmit la primăria Cetatea de Baltă. neurmărirea i nerealizarea veniturilor din impozite i taxe locale. pentru aceea i perioadă auditată. respectiv: neorganizarea 15 . au constatat: preluarea în balan ele de verificare i bilan a unor debite din crean e bugetare fără să concorde cu eviden ele fiscale (listele de rămă i e). Jude ul Arge : în raportul întocmit la primăria Bele i . în timp ce Camera de Conturi Alba a constatat cheltuieli neînregistrate în eviden a contabilă.12. fapt ce a determinat încălcarea de către entitate a prevederilor legale referitoare la legalitatea acordării tichetelor cadou cat si a sursei din care s-a efectuat plata impozitului aferent tichetelor cadou acordate.2009 întocmit la Primăria comunei Bicaz Chei. însă auditorii Cur ii de Conturi au constatat i consemnat o serie de deficien e semnificative. nestabilirea impozitului pe terenul agricol.Negre ti nu au fost consemnate nereguli.. nu se consemnează nereguli.” Jude ul Neam : în raportul de “audit financiar” al contului de execu ie i bilan la 31. plă i nelegale reprezentând avansuri pentru lucrări de alimentare cu apă. nestabilirea. se men ionează „conturile anuale prezintă o imagine fidelă în toate aspectele semnificative. neefectuarea inventarierii patrimoniului. plă i nelegale reprezentând servicii de ecarisaj i repara ii curente. neimpozitarea tichetelor cadou. neînregistrarea în eviden a contabilă a unor venituri. neinventarierea contribuabililor.”.in anul 2009 de auditorul public intern al entită ii. acordare nelegală de tichete cadou. însă auditorii publici externi ai Camerei de Conturi Neamt.

înregistrarea vânzărilor de terenuri. neeviden ierea i neîncasarea în cuantumul i la termenele prevăzute de lege a unor venituri bugetare.CFPP. indemniza ii de concediu. Jude ul Bacău: în raportul încheiat la Primăria comunei Sărata nu au fost consemnate nereguli. Jude ul Bra ov: la Primăria comunei Apa a. auditorul intern nu a constatat nereguli. nu s-a organizat si condus contabilitatea în partida dublă. neeviden ierea i nevirarea contribu iilor la bugetul general consolidat inută aferente atât sumelor acordate salaria ilor pentru procurare decentă. nu au fost utilizate si conduse Registrele inventar. urmare verificării contului de execu ie aferent anului 2008. necalcularea. onorarii. cât i indemniza iilor acordate consilierilor locali. nu a fost calculată i înregistrată în contabilitate amortizarea. înregistrarea eronată de active necurente. neînregistrarea eviden ele contabile investi iilor nerespectarea normelor metodologice privind inventarierea. neînregistrarea rămă i elor din concesiuni eronată a TVA aferentă i închirieri la 31. Jude ul Bihor: de i potrivit rapoartelor de audit public intern încheiate la Primăria comunei Au eu nu au fost constatate nereguli în legătură cu execu ia bugetară aferentă anului 2008.12. Camera de Conturi Bra ov a constatat efectuarea unor plă i fără viza CFP. jurnal i Cartea Mare. Ulterior. în Camera de Conturi a Bacău a constatat în curs. nu s-au întocmit balan e de verificare.2008. acordarea nelegală de tichete cadou. auditorii Camerei de Conturi Bihor au constatat neefectuarea inventarierii. nestabilirea. efectuarea 16 . plă i nelegale a unor elemente de investi ii. ulterior.

stabilirea eronată a contribu iilor datorate fondului de sănătate. acordarea nelegală de drepturi salariale. Dor Mărunt. neînregistrarea crean elor în contabilitate. Frăsinet. 672/2002 privind auditul public intern. auditorul a întocmit un singur raport de audit în anul 2009. jude ul Constan a. efectuarea unor cheltuieli nejustificate pentru dirigen ie de antier.12. i prevederile Raportul de audit public intern respectă procedurile normelor metodologice. l-a intitulat raport de revizie contabilă. aprobate prin OMFP nr. jude ul Timi . auditorul intern a auditat bilan ul contabil i execu ia bugetului la 31. 38/2003. Chirnogi. auditorul a i consemnat în raportul de audit intern. Exemple: • la primăria comunei Giroc. care corespunde cerin elor/ procedurilor stabilite de normele metodologice. Jude ul Călăra i: la primăriile comunelor Gălbina i. 2) Rapoartele de audit. în anul 2008. Urmare a verificărilor efectuate de Camera de Conturi 17 . ”exercitarea CFP s-a efectuat în conformitate cu prevederile OG 119/1999…” i ”nu au existat disfunc ii în derularea activită ii CFP”.2009 i nu a constatat nereguli. de i au fost întocmite cu respectarea procedurilor stabilite prin Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. con in unele erori de formă sau de fond care pot afecta semnificativ misiunea de audit în cauză. • constatat la primăria comunei Saligny.unor plă i nejustificate pentru primar i viceprimar pentru procurare inută decentă. în mod eronat. etc. în unele cazuri. însă. fapt pentru care a fost notat cu calificativul FB (foarte bine). însă Camera de Conturi Călăra i a constatat plă i nelegale.

La aceasta se adaugă i lipsa mecanismelor de informare a UCAAPI în legătură cu practicile deficitare a unor structuri teritoriale ale MFP i pe cale de consecin a. o parte din rapoartele de audit. concesionarea . întocmite de prestatorii de servicii. au fost avizate i tampilate de către unele compartimente de audit intern din cadrul direc iilor jude ene ale finan elor publice (DGFP). De asemenea. funcŃie care este incompatibilă cu exercitarea CFP pentru operaŃiunile de încasări şi plăŃi în numerar”. 18 . lipsa de reac ie a acestora pentru remedierea disfunc ionalită ilor existente in interiorul propriilor structuri teritoriale. fără ca acestea să aibă atribuŃiile şi responsabilităŃile legale în acest sens. această forma de control nefiind exercitată asupra unor operaŃiuni precum încheierea contractelor economice. totu i in situa ii izolate. închirierea sau vânzarea unor bunuri aparŃinând instituŃiei. constituirea şi încasarea veniturilor publice.” 3) De i activitatea de audit intern a fost reglementată numai prin obligativitatea organizării compartimentelor la nivelul entită ilor publice. Această inconsecven ă i contradic ie în abordarea i tratarea aceluia i aspect de către diversele organisme ale statului însărcinate cu organizarea i supravegherea auditului intern. ”s-a constatat că nu toate proiectele de operaŃiuni prevăzute de lege au fost supuse controlului financiar preventiv.Constan a ”s-a constatat că pentru exerci iul bugetar 2008 nu a existat o dispoziŃie privind organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv” i persoana care a acordat viza CFP ”are şi calitatea de casier în cadrul consiliului local. au condus la men inerea stării de confuzie în rândul institu iilor publice obligate prin lege să organizeze activitate de audit intern. etc… controlul limitându-se în general la angajarea şi ordonanŃarea cheltuielilor şi în acest caz numai la o parte din operaŃiuni.

este pu in probabil ca această activitate să aibă premize favorabile de îmbunătă ire. Măgurele i Vărbilău. a procedat la agrearea de persoane fizice i juridice pentru certificarea situa iilor financiare ale entită ilor mici care nu au înfiin at compartiment de audit intern. Cera u. 4) Există cazuri in care auditorii se recomandă ca fiind agrea i de structurile deconcentrate ale Ministerului Finan elor Publice (MFP). în baza prevederilor art. produc i practici nelegale în activitatea de audit intern. însă. judetul Prahova men ionează în preambulul rapoartelor de audit încheiate în anul 2009.Ori. atâta timp cât organismele teritoriale ale MFP. Călugăreni. Exemple: • auditorul care a efectuat misiuni de audit la primăriile comunelor Aluni . Mete . Dumbrăve ti. • auditorul care a efectuat misiuni de audit la primăriile comunelor Stăncu a i Tudor Vladimirescu precizează ca este ”avizat i atestat de către DGFP Brăila” 19 . Cosminele. 672/2002. că are calitatea de ”auditor agreat de DGFP Prahova. Ro ia de Seca în rapoartele de audit ”autorizat ca persoană fizică conform aprobării DGFP Alba nr …. persoanele agreate anterior au continuat să utilizeze atestările expirate ca justificare pentru a fi acceptate să desfă oare activităti de audit public intern. Exemple: • rapoartele de audit intern întocmite la nivelul primăriilor din jude ul Olt. însărcinate să asigure monitorizarea confuzii i evaluarea activită ii de audit intern. jude ul Alba. din OG nr. Este adevărat că MFP. 28. Mihal . prin apari ia Legii nr. sunt avizate i tampilate de către DGFP Olt. Bertea. aceste prevederi au fost abrogate. men ionează Ighiu. 119/1999. având codul de identificare 3095…” • auditorul care a efectuat misiuni de audit la primăriile comunelor i ona. Cu toate acestea.”.

costul lunar 20 .5) Au fost identificate situa ii în care rapoartele de audit intern întocmite la mai mul i ordonatori principali de credite sunt identice ca formă de prezentare. Mavrodin (jude ul Teleorman). B) Economicitatea. Se men ionează la finalul recomandărilor că ”au fost identificate câteva probleme”. Mo teni. un număr de 651 de ordonatori principali ai administra iei publice locale. eficien a i eficacitatea activită ii de audit public intern prestată în sistem externalizat Din analiza datelor transmise de camerele de conturi jude ene prin intermediul anexelor privind organizarea i exercitarea auditului intern la ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale. însă nu sunt consemnate. cu persoane fizice i juridice. con in acelea i constatări i au recomandări identice (de ordin general) care nu sunt sus inute prin constatări. la exercitarea auditului intern în condi ii de calitate necorespunzătoare. nerealizarea etapei de supervizare a contribuit.2010.4 mil. Scopul acŃiunii de supervizare este de a asigura că obiectivele misiunii de audit public intern au fost atinse în condiŃii de calitate. Mereni. Năsturelu. 2. au procedat la organizarea i desfă urarea auditului intern prin externalizare.07. Mândra. euro). prevăzută de normele specifice. Prin urmare. Olteni.000 lei (cca. 10. au rezultat următoarele aspecte: la data de 31. 6) Pentru majoritatea misiunilor de audit intern analizate nu s-a realizat procedura de supervizare.050. valoarea contractelor de prestări servicii derulate în perioada 2009 . într-o propor ie semnificativă.2010 este de cca. Ex.: rapoartele întocmite la unită ile administrativ teritoriale ale comunelor Nec e ti. prin încheierea de contracte de prestări servicii.

etc). Totu i. a avut ca obiect consilierea i monitorizarea activită ii compartimentului de audit public intern din cadrul Primăriei comunei Agigea.729 lei (cca. având in vedere că aceste fonduri bugetare s-au limitat la acoperirea formală a unei prevederi legale referitoare la obligativitatea organizării activită ii de audit intern i că nu au adus un plus de valoare i nici o cre tere a eficien ei utilizării fondurilor publice la ordonatorii de credite. plata unei sume mai mari nu reprezintă i o garan ie că activitatea se desfă oară în condi ii de eficacitate ridicată. Teleorman. 643 lei/lună/entitate.al acestei activită i ridicându-se la valoarea de cca. situa ie care poate afecta eficien a si eficacitatea activită ii de audit public intern. putem aprecia că activitatea de audit public intern desfă urată în sistem externalizat a fost în mare parte ineficientă. Ex: jude ele Alba. planul de audit. precum următoarele: există cazuri frecvente în care auditorii interni angaja i pe bază de contract de prestări servicii efectuează un număr mare de misiuni. în condi iile în care ar trebui respectate procedurile specifice (notificare. analiza riscurilor. Exemple: . Din analiza modului de derulare a ac iunilor de audit intern. Neam . au rezultat fundamentării acestora. din punct de vedere al numărului de misiuni. Derularea unei misiuni de audit presupune un volum mare de timp i activitate. interven ia la fa a locului.contractul încheiat de Primăria comunei Agigea cu o persoana juridică în anul 2009. a timpului efectiv de lucru alocat acestor ac iuni. Serviciul prestat a constat numai în exemplificarea unei misiuni de 21 . Prahova. 18 000 euro). Totodată. concomitent la mai multe entită i. pentru care s-a achitat suma de 75. Suceava. contravalorile presta iilor stabilite prin contractele de prestări servicii sunt diferite i nu se cunosc criteriile care au stat la baza i a costului pe misiune.

fa ă de 500 095 lei 22 . scrise de mână i intitulate note de constatare. auditorul trebuie să întocmească i un raport de audit”.2009. primăria a cheltuit o sumă totală de 3000 lei.primăria comunei Movileni din jude ul Ia i a achitat suma de 2400 lei pentru două înscrisuri. în condi iile în care ar fi solicitat consultan ă de specialitate din partea UCAAPI. Chiar dacă suma achitată nu este semnificativă. cheltuială a fost efectuată pentru realizarea unei activită i lipsite de substan ă si profesionalism. fără a se formula recomandări de remediere.06. întocmite la data de 30.audit. a câte o filă fiecare. . Conform atribu iilor prevăzute în ROF. legal si gratuit. În consecin ă. ele au numai scopul de a prezenta procedurile ce trebuie urmate în efectuarea unui audit”.primăria comunei Căline ti din jude ul Arge a achitat lunar suma de 250 lei. pentru serviciul prestat de către auditor. ordonatorul de credite putea evita efectuarea unei cheltuieli nejustificate. . pentru a ob ine informa ii generale în ceea ce prive te modul de efectuare a unei misiuni de audit intern. însă se propune ”pentru nerealizările constatate propun a se da avertisment persoanelor vinovate” (persoane care nu au fost indicate/identificate în cele două înscrisuri). UCAAPI are i atribu ia de a acorda consultan ă de specialitate. Misiunea s-a finalizat cu prezentarea unui număr de 20 anexe ”cuprinzând procedurile ce trebuie urmate în desfă urarea misiunii de audit cu precizarea că în efectuarea unei misiuni de audit. concretizat în întocmirea a doar 3 documente. Într-unul din aceste documente s-a consemnat faptul că ”potrivit datelor raportate prin situa iile financiare. în raportul întocmit men ionându-se că „toate constatările i concluziile nu au la bază un audit real. Prin urmare. în anul 2009. con inând un total de 4 file (2 file + 1 filă + 1 filă) intitulate rapoarte de audit. în care s-au consemnat o serie de nereguli.

nu au existat posibilită i reale de angajare a unor auditori interni complexitatea activită ii entită ii i/sau costurile aferente raportate la nu au justificat înfiin area unui compartiment de audit public intern. însă nu a reglementat acestei activită i. ceea ce denotă superficialitatea auditorului în întocmirea actului respectiv. Deoarece nu este reglementată prin cadrul normativ in vigoare. nu recunoa te această formă de exercitare a auditului intern. în calitate de autoritate responsabilă cu evaluarea auditului public intern la nivel na ional. pe bază de contract de prestări servicii. Se observă clar că documentul con ine o eroare de redactare vizibilă. Ministerul Finan elor Publice. respectiv cheltuielile efectuate sunt mai mari decât prevederile bugetare. constatându-se că cheltuielile pentru bunuri i servicii au fost efectuate pe bază de documente justificative legal întocmite”. prin înfiin area compartimentelor de audit public intern. s-au efectuat cheltuieli de 4 295 150 lei. În i alte forme/modalită i de exercitare a cazul entită ilor publice mici apar inând administra iei publice locale unde. C) MONITORIZAREA ACTIVITĂ II DE AUDIT PUBLIC INTERN REALIZAT PRIN EXTERNALIZARE Activitatea de audit intern realizată pe bază de contracte de prestări servicii nu a făcut obiectul unei monitorizări din partea autorităŃilor statului. conducătorii acestor entită i. situa ie în care 23 . au identificat posibilitatea realizării activită ii de audit public intern prin externalizare. IV CONCLUZII I RECOMANDĂRI 1) Legisla ia în vigoare care reglementează activitatea de audit public intern a prevăzut obligaŃia instituirii cadrului organizatoric şi funcŃional necesar desfăşurării activităŃii de audit public intern la toate entită ile publice.prevederi bugetare.

precum numărul i i de complexitatea activită ii entită ii publice. nu include activitatea de audit intern în categoria lucrărilor ce pot fi executate de membrii CECCAR. Din totalul auditorilor care au exercitat necorespunzător activitatea de audit intern. De asemenea. privind organizarea activită ii de expertiză contabilă i a contabililor autoriza i. 65/1994. cadrul normativ care reglementează activitatea membrilor CAFR (OUG nr. Men ionăm că exercitarea activită ii de audit public intern prin externalizare este o formă men ionată de standardele interna ionale în domeniu (ISA 610. respectiv a faptului că reglementările referitoare la persoanele agreate erau abrogate. la un nivel de calitate necorespunzător (cca. companiilor/ societă ilor na ionale precum i a celorlalte entită i economice cu capital majoritar de stat. 67% din e antionul analizat). cu modificările si completările ulterioare. privind auditul public intern. Totodată. în perioada 2009 – 2010. 24 .contravaloarea presta iilor să se negocieze în func ie de amploarea misiunilor de audit intern. INTOSAI GOV 9140 i 9150). 54% sunt membri ai grupurilor profesionale CAFR i CECCAR. OUG nr. profitând de necunoaşterea cadrului legal în vigoare de către ordonatorii de credite. 672/2002. cu excep ia regiilor autonome. Mai mult decât atât. cu modificările i completările ulterioare) nu face referire la auditul intern în sectorul public ci doar la organizarea i exercitarea acestei activită i în entită ile economice. auditorii s-au prevalat de calitatea de persoane agreate de MFP. 2) A a cum s-a prezentat pe parcursul întregului raport. în unele situaŃii. realizarea auditului intern pe bază de contracte de prestări servicii s-a efectuat. 75/1999 privind auditul financiar. obŃinută în baza reglementărilor în vigoare până la apariŃia Legii nr.

recomandările au un caracter general i de cele mai multe ori au fost formulate fără a fi sus inute de constatări recomandări. rezultatul unui volum redus sau foarte redus al activită ii de audit efectiv prestate. structurile Cur ii de Conturi au constatat nereguli semnificative.. unele dintre acestea fiind cauza producerii de prejudicii. contravalorile presta iilor stabilite prin contracte sunt stabilite relativ aleatoriu. în condi iile în care. situa ie în care: a) rapoartele de audit i/sau orice alte documente întocmite sunt uneori necorespunzătoare. la acelea i entită i. b) au fost identificate foarte pu ine nereguli i disfunc ionalită i.3) Datorită lipsei de reglementări privind modul de exercitare a activită ii de audit intern pe bază de contracte de prestări servicii. fapt care permite exercitarea acesteia la mai multe entită i în paralel i implicit ob inerea de câ tiguri mari i foarte mari pentru un auditor. formale. Costurile relativ avantajoase sunt. etc. în mare parte. aprobate prin OMFP 38/2003. documentele examinate. acestea sunt diferite i nu se cunosc criteriile care au stat la baza fundamentării acestora. nu s-a realizat nici o activitate de asigurare a calită ii/revizuire i asupra persoanelor fizice/juridice care exercită această formă de activitate. c) de regulă. 672/2002 privind auditul public intern. nu fac referiri precise cu privire la e antioanele analizate. a căror remediere să necesite astfel de 4) În lipsa unor proceduri i reglementări privind remunerarea activită ii de audit public intern în sistem externalizat. probe de audit. i nu respectă cerin ele stabilite prin normele metodologice privind aplicarea prevederilor Legii nr. În condi iile în care activitatea de audit se realizează 25 .

cu ocazia prezentării raportului anual de activitate. chiar nejustificată (s-au constatat situa ii în care documentele de audit întocmite se rezumă la câteva pagini anual). SoluŃia identificată de UCAAPI în vederea asigurării funcŃiei de audit intern în entităŃile publice locale de dimensiune şi complexitate redusă. în administra ia publică locală. precum i a costurilor generate pentru realizarea acestei activită i prin contracte de prestări servicii. în Raportul privind activitatea de audit intern în sectorul public pe anul 2007 s-a men ionat faptul că personalul care efectuează activităŃi de audit intern prin contracte de prestări servicii.necorespunzător/formal. nefiind personal angajat al instituŃiei. În consecinŃă exercitarea auditului intern în formă externalizată nu a fost monitorizată şi nici evaluată. la nivele scăzute de eficien ă i eficacitate i nu contribuie la îndeplinirea obiectivelor entită ii publice. existen a fenomenului de externalizare a auditului intern în administra ia publică locală. apreciem că plata unor astfel de servicii reprezintă o cheltuială cel pu in ineficientă. Curtea de Conturi consideră utile următoarele recomandări: 1. în unele cazuri. Ulterior. Reglementarea modului de realizare a auditului public intern prin externalizare. constă în introducerea unui sistem de cooperare care în prezent funcŃionează experimental în 10 judeŃe. nu beneficiază de statutul de auditor intern. aceasta fiind o formă atipică de organizare a activităŃii de audit intern. încă din anul 2005. În urma concluziilor rezultate din evaluările efectuate asupra situa iei implementării auditului intern prin externalizare. Pentru aceasta ar trebui să aibă în vedere standardele interna ionale în domeniu i buna practică din statele 26 . 5) UCAAPI din cadrul Ministerului Finan elor Publice a constatat i men ionat.

Având în vedere evolu ia bugetelor locale din ultimii ani. apreciem că se impune reanalizarea criteriilor în baza cărora entită ile publice mici au fost definite în Legea nr. 119/1999 si a membrilor CAFR i CECCAR de a exercita activitatea de audit public intern în sistem externalizat. MFP va identifica posibilită ile de în tiin are oficială a persoanelor care au fost agreate. 5. Totodată. 119/1999. prin structurile teritoriale. Cu această ocazie. 4. Reglementarea modului de autorizare/abilitare a persoanelor fizice i juridice care vor efectua activitate de audit public intern în sistem exernalizat. respectiv cele care derulează un buget anual de până la nivelul echivalentului de 100 000 de 27 . 672/2002. 28 din OG nr. cu privire la decăderea din acest drept. în concordan ă cu condi iile specifice existente în România. Luarea tuturor măsurilor care se impun de către UCAAPI din cadrul Ministerului Finan elor Publice. 3. Organizarea de către Ministerul Finan elor Publice.membre ale Uniunii Europene. în baza art. a unor ac iuni de informare a ordonatorilor de credite din administra ia publică locală despre competen ele persoanelor agreate în baza OG nr. trebuie avute în vedere i anumite criterii în baza cărora să se stabilească contravaloarea serviciilor de audit public intern prestate în sistem externalizat. 2. Activită ile de monitorizare ar trebui orientate spre plusvaloarea creată de auditul intern în sprijinirea îndeplinirii obiectivelor entită ii publice. în vederea cre terii calită ii activită ii de audit public intern în administra ia publică locală.

a cadrului metodologic şi procedural privind activităŃile de audit intern în sectorul public. 7. conducerea MFP va lua măsurile necesare astfel încât structurile de audit intern din direcŃiile sale teritoriale să poată îndeplini integral şi în condiŃii de performanŃă atribuŃiile delegate acestora din competenŃa UCAAPI (coordonare. Dezvoltarea de către Ministerul Finan elor Publice. prin UCAAPI. monitorizare. evaluare.euro pe o perioadă de 3 ani consecutivi. În vederea dezvoltării şi consolidării auditului intern în administraŃia locală. 28 . inclusiv elaborarea de noi ghiduri practice de derulare a misiunilor de audit intern pe diverse teme specifice activităŃii din administraŃia publică locală şi totodată va coordona sistemul de pregătire profesională continuă a auditorilor interni ce activează în structurile de audit din entităŃile publice locale. în sensul majorării plafonului sau eliminării acestuia. 6. raportare a activităŃii compartimentelor de audit intern de la nivelul entităŃilor din administraŃia locală).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->