Sunteți pe pagina 1din 4

Manasement

CaDitolul

e)

Grgawizsreu de anssr,?ablu a SC ssu ,R.4 este concretizat[

in

stabilirea structurii

organizatorice pi a sistemului inforrna{ional, Prin intermediul acestor doud componente debazd ale sisternului de management se asigurl structurarea firme, subordonatd. rcalizdrii obiectivelor

sale fundamentale. Aceostd parte a funcgiei de organizare este exercitatd de conducerea


superioard a *gewtulwi eeonsmic, candiliondnd sensibil eficienla procesului de management tn
ansambiul sdu

b) Orguni4area prineip*lelor
pr*dua!i*, $4tt;tj?l$hi! e{c. se
necesit6'1ii

componente ale ftrmei gi anume, cercetarea-dezvoltarea,

rcatrizaazd

la nivelul conducerii medii Si inferioare,

datoritl,

iuarii in ;onsiderare a speciticului procesului de execufie qi de management supuse

organizd.rii pi a';oiumului de muncd irnplicat.

1",a

fei ea gi nrevlziunea, organizarea are un dwblu caracter:

.b

.Si*tcyir: $ ynayizgei?tentwlui ; ,:.ty, r:.t:.. ..!e .,;inv:;f*t,itaf.

,:,
(lele

dou-E oaractere sunt **rnplementare Si sunt subordonate obiectivelor fundamentale

ale SC sau RA" Trecerea la economia de pia![ impune organizare cu un pronunlat caracter creativ
gi dinamic, de

naturi sd asigure diferenlierea

sa

in funcfie de caracteristicile agenlilor economici,

*stfel incfir, s*, f,:eiliteze ia niexin:1,;n: desfBgurarea unor activitafi profitabile.

!."4"3 C*oorql$m*rea

Fwncyia eie co*rdctwarc canstd


*rrwonizeaz* de*ii:iile
tl

in

ansamblul proceselor

de muncd prin care se

qi

nc{iwnife persana'lului

firmei gi ale subsistemelor sale, fn cadrul


a "orgaruizare dinamicd" a cdrei necesitate

rvi z i:,vi

i;u

{ ..:

s! s ae ry,

uit, i c rpa n iz at ari c stcbi

lit

ante r ior.

Se poate sptlirio *& funatia rie caordonare este

:ezultd. in p''rip*tru,, Otn'

divtarnisrnul agewtulwi ecorsumic gi

al rnediulul, imposibil de reflectat in totalitate in

planuri qi ?n sislemul organizatori


t:,-,m7:"ieru*tt:,s ,;jiv*r"sti;areo, gi

psrlia!, ineditul reac{iilor personalului Si subsistemelor

firtnei, ce irnpune asrgurar*a corei5ni adecvate a dee,iziiior gi actiunilor acestora.

Fentru asigurar*a unei eoordon*ri eficace este esenlialE existen{a unei comunic6ri
S*fic l*,d*lf,';r

I1

Manssement

Capitolul

adecvate, ia t*ate nivelurile managcn:entului,

Yrin eopnunicare se tn{elege trawsmiterea iryformaliei

Si

perceperea integrald a mesajelor

conlinute. Asigurarea unei comunicdri efic.ienre depinde de un complex de factori ce reflectd, at6t

c*litatea vfianageffientului {realismul obiectivelor, nivelul de pregitire a cadrelor de conducere,


stilutr de marlageffient), eAt qi. caiitatea executsilyilor (nive\ul

lor de pregitire generald in

i*rneniui rs:tpe.:tr\r. i::1r*rsul


etc.).

i':.18 Ce sciulionarea

problemelor implicate, receptivitatea la nou

Coordonarea imbrach doad forme:

F bilateral5;
tntre un Sef Si un subordonat, evit6ndu-se distorsiunil*. i)ezav$ntajwl princrpal consti in cr:nsumul msre de timp, in special, din partea
{*r:,yr!*,y:gye* hifad*rsi& se
deru.treazd

cadrelor de condrcere.

C*ordsrc*reu rnwltilsterrfd implicd un proces dr comunicare concomitentd tntre un Sef Si

wui rnu{yi snb*:"t{*r:*1;. fblosit6 pe sear5 largE,


intr,*prindrr-':iri
-r'r-r,j,^.,1

?ndeosebi,

in cadrul

gedin}elor.

in

condiliile

.: :..;:'.'tr, --:,-, .:L't{,,ylt-}fidrii

yw,iltilaterale creSte. ca urmare a proliferdrii

sisremelar de wa.nagement de tip porticipativ.

Coordonarea este func{ia managementului ce depinde tntr-o mdsurd decisivd de latura

umawd

potenqi,alwl.wi

*adrelor de conducere, ale cdrei efecte, dificil de evaluat,

sunt

conCilionate de e*nlinutul celorlalte funclii ale rmanagementului.

R.*:ilizrr':n i+*rdc::.3iii iE ,-tn ni.",*i eailtativ sr.lperior conferl activitAlilor societ6{ii


e*n:erciale gi regiiiar autor?Drme c pronunlat5 supleie, flexibilitate, adaptabilitate gi creativitate,
caracteristiei eseli{iale ?ri con.Cigirle treeerii la economia de piala.

4"4 qmfremare*
Fel,tcey;e,

d*: *;ttv"cts*',: ir:t:*;'p*t'**zd ansaynbiu! prrsceseksr tle ynuncd,

prin care, se

aetevvnircrt,

pers***itsi.lkwei s& **niribuie ls stabilirea gi yealizurea obiectivelor planificate, pe

baza

ludrii in considerare afac{orilor tare il rnofiveazd


Saopu! *rstrevedrii este implicarea cdt mai profundi, c6t mai eficace, a personaliilui de

executie qi dc cr:ndueer* ia realizarea obiectivelor ce-i revin, deduse din obiectivele intreprinderii" Avtw'vr*,rt* r{.spri*de

ia intrebarea: ,,De c !)srsofialul firmei participd la stabilirea

Si

Safi* Tatofiai

t2

realizayea obiectivelor circumscrise acesteia?

"

Fundamenrul antrendrii

fl

r"eprezintd rnotiv(ffea,

ce

rezidd

in

corelarea satisfacerii

ne.cesita{if*r'gi a intereselor persrsnalulwi cu realizsres obiectivelor Si sarcinilor atribuite.

in func1ie de n,odul de condilionare a satisfacliei


motivarea este

personalului de rezultatele obrinute,

pozitivi

sau negativd.

lV{otivarea pozitivd se bazeazE pe amplfficarea satisfacliilor personalului din participarea

i*

lsraeesui muucii, +a unrlare a realizbrii sareiniior atribuite,

in condiliile in care nivelul

;:rr rn'1":, t.,ll:ga:u:',i iri i;r:)iirtct esir eceesibii majcritaiii execuran{ilor. &foiv*res weg*tivd se bxzeaz} pe arnenire!*reLr personalului cu scdderea sotisJuc[iilor
dac6 nu rcalizeazd,intoemai obiectivele gi sarcinile repartizate, al cSror nivel este foarte ridicat, inaccesiL,il in condlliile date, unei pf,rli apreciabile a executanfilor.

in i;tire-priwd*rifc

weodervee se f*losegte eu

prioritate motivarea pozitivd,?ntrucdt la rrcelaqi

valuin de resuvse fi.nanciare utilizate pentru nnotivare, o parte sensibil mai mare a persor:alului obline satisfaclii din participarea la procesul muncii gi climatul de munc6 este superior gi inrplici!
rezultatele ecanoruire ,n*i meri

Fentru e reirlizs
'";:i

anrrffnfrre msi eficace este necesar oa procesul motivdrii personalului


:rii-i

?*tl* n*r.; l,i. r :tti.i I ; i:


l.

ii.;i

ltl:

* ri y g. * t e y i E t i c i :

*i s# Se cowpiex, in scnsui
agenrului eeono::rl;;

utilizErii cornbinete, a$i a stimulentelor materiale cet

pi

morale, pe baza lu*.rii ?n eoasiderare a prineipaliior factori implicafi, endogeni gi exogeni

adic6:nntivaliile c*nsiderate gi rnodul lor de folosire sd lind cont de i:;r*-cf-*rrisiirii* tiee::ir,;l :errrlarrs gi al fiaearui coleetiv de rnunc[, astfel incdt sd se obtind
$*
scf

$r

:fif,erewqiw!"

maxirnurn

cle

participare la stabitrirea gi realizarea obiectivelor firmei;


suecesiv necesitdlile personalului gi

c)

sd

fie grwdw*!, edied sd satisfaed

in

str6nsd corelalie

cu aporlul sfu.i, 1i:r6nd cont de interdependen{ele dintre diferitele categorii de necesit[1i.

Le ietinr::' +*,, in
a fl-lneliilor sltuate

ansa;:r,blul procesului de maliagement calitatea antren6rii are un rol


*6-

*tcrs*liit ite ilr.p"tr;at::. p.rin *"c*t:il

in'ir-,: n:Esur6 dee.isivd condilioneazd caracterizxea efl-'ientfi

?r. as:*nte: previziu*ea, *rganirarea

qi eoordoooro&; precum gi eficrcitatea

evaludr:i ca!:e ^tnreff:fr anirerrir!i

Safi.e ?ot*lici

l3

Management

Cupitolul

i .4.5 Comtrol-Evaluarea Furteqia de ev*lware

cswtrol poate

fi

definitd ca ans;amblul proceselor prin care

performan{ele firmei, subsistemelor 6i omxonenlilor acesteia sunt mdsurate Si compat.crte cu obiectivele gi standardele stabilite ini{ial, in vederea elimintdrii deficien[elor constate. Aceast[ funcgie rEsp*nde ia intrebare
a'.

,,Cu ce rezultate s-afinalizat munca depusd"?

Fro;esur] Ce ev aluare-contrci implicbpotr

fnze:

&

mdswrayea

realizdrilor;

{ovapnrarea reslizdrilar cu obiectiveie qi standardele stabilite inilial, eviden{iind


abaterile prod,;se;

,*$ *
Fentru

deterynirzay*s {auzeloy care au generat abaterile produse;

efzcluarea corecturilo,r care se impun, inclusiv acfionarea,


p+sihilitElilor: asuprs cauzeior care au generat abaterile negative.
'sa

pe mlsura
cotrlinuu,

a fi efreient Este neeesar ca procesul de evaluare-conlrot


Lr ::'.'r-l;*.r*-c*n**i
Lrr,

reirr;:ir6rdrl-se iu pe'ioarleie rie ?ncheiene a planului


Fr-rn;1ia

irebu-ie :ra ail--6 *yr {e rficter preverutht, iar dacd deficienlcre sau

prsdls, s* a'bb

(:s',?rilpfl tarttfiu-

t"5 Frirccipiite gereerale sle rru$ftogenuentului firmei

i.* Lra;a can,;reperii ri


.ie management

e,";*r*it#rii managernentului firmelor se afl5 un ansamlriu de

principii" care su a**eagi deferrninare: ,y*cia-econornicd, tehnico-materiald Si umandca gi relafiile fn fune1ie de sfera de cuprindere
e

procesului de management gi a ansamblului activitatilor

ai* alo5tuies* ?iatreprindersa.

ae

*srepraru

aipii se iewp*rt in:

d'

;'*:i:r, -tii

e$, spe*i"fiae dijbrii*ia;' i:owipoyleFtte

i*tjo,'t

.:.ie sistemului ele managemeiel (strLictura

nrgaltizatorie*, su-bsistenautr inforuralional, decizional etc).

Friw*igsiiie generw{e e.v;prim6 nivetrul

de dezvoltare al gtiinfei managementiilrri gi

iur:elanaenteir ie*rciir:,4 preeer*izate peniru m':dclarea de ansarnlrXu a sistemului de managenru-nt ai


SaJi* Totolici

l4