Sunteți pe pagina 1din 27

S.C. NEPTUN S.A.

SITUAII FINANCIARE 31 DECEMBRIE 2011

CUPRINS

PAGINA

I. Informatii generale II. Situaia modificrilor capitalului propriu III. Situaia fluxurilor de trezorerie IV. Note la situaiile financiare

3 5 6 7

I.
1.

INFORMAII GENERALE

Descrierea activitii SC NEPTUN SA ("Societatea") are sediul social n Campina str. Bobalna nr.57-63, fiind nregistrat la Registrul Comerului sub numrul J/29/2/1991 i codul de identificare fiscal RO 1322535. SC NEPTUN SA este o societate pe aciuni cu capital integral romnesc i funcioneaz n conformitate cu legislaia din Romnia. Societatea are punct de lucru secundar in Bucuresti, sector 3, Bld.Ion C.Bratianu, nr. 10, denumit Neptun punct de lucru, cu cod de identificare fiscala 22977320 Obiectul de activitate al Societii const n: - prelucrarea si comercializarea de reductoare , motoreductoare si alte transmisii mecanice , trolii de ascesnor , pompe si electropompe pentru fluide vascoase -cercetare , proiectare in domeniu -asistenta tehnica si service -comercializare de echipamente industriale 2. Structur acionariat la 31.12.2011 Structura acionariatului Societii se prezinta astfel, conform situatiei sintetice consolidate comunicata Depozitarul Central SA Bucuresti: ACTIONARI PONDERE S.C.METALEUROEST SRL 92,2319% ALTI ACTIONARI PRES. FIZICE 7,0577% ALTI ACTIONARI PERS.JURIDICE 0,7104% TOTAL 100% Valoarea nominal a unei aciuni este de 2,50 Lei. 3. Administrare Societatea este administrat de un Consiliu de administratie in urmatoarea componenta: -GHEORGHE ROXANA -UNGUREANU ANDREEA -DRAGOMIR SIMONA 4. Organizare La data de 31/12/2011 Societatea avea urmtoarea conducere executiv: -VISA FLORIAN -Director General -LEICA RUDOLF -Director Comercial -CERNAT IOAN -Director Productie -LITU ANGELA -Director adj.economic

5.

Prevederi generale

SC.Neptun SA are sediul social in Campina,strada Bobalna nr 57-63, actionarul principal fiind SC.Metaleuroest SRL Campina care, la 31.12.2011 detine 92,2319 % din capitalul societatii. Situatiile financiare au fost intocmite la sediul societatii in cadrul Departamentului Economic ,condus de Director adj.economic ,respactandu-se Legea Contabilitatii 82/1991 si prevederile reglementarilor din OMF 3055/29.10.2009 . Situatiile financiare sunt intocmite in lei ,sunt proprii societatii Neptun SA Campina si reflecta situatia financiar contabila existenta la data 31.12.2011.

SITUAIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU la data de 31 decembrie 2011 Elemente de capital propriu Existent la Creteri Reduceri Existent la 01/01/2011 31/12/2011 LEI Capital Social Prime de emisiune Rezerve din reevaluare Surplus reevaluare 2011 Rezerve legale Alte rezerve Rezultat report-profit nerepartizat Rezultatul reportat din adoptarea pentru prima data a IAS , mai putin IAS 29 sold creditor Profit reinvestit Rezultat rep.modif.politici cintabile Rezultatul exerciiului Repartizare profit Rez.rep.corect.erori fundam. Total capitaluri proprii 2.180.377 18.593.181 234.158 13.150.633 20.145.863 3.233.530 404.248 73.540 404.248 13.150.633 22.975.145 404.248 2.253.917 18.593.181 234.158

II.

185 598.475 709.839 63.418 61.737 54.290.606

346.421 55.472.673 73.540

55.396.815 7 63.418 -

346.606 598.475 785.69 .73.540 61.737 58.009.833

59.456.872

55.737.645

Director General Visa Florian

Director adj.economic, Litu Angela

III. SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31/12/2011 Denumirea indicatorului Nr. Rd. Exerciiul financiar Precedent Lei 1284298 Incheiat Lei 1461555

Fluxuri de numerar din activiti de exploatare Profit nainte de impozitare Ajustri pentru reconciliere profit cu numerarul utilizat in activitile de exploatare Amortizare Provizioane pentru riscuri si cheltuieli Venituri din dobanzi Profit din exploatare nainte de modificrile capitalului circulant Creteri Stocuri Cresteri Creane comerciale +alte creante Creteri Datorii comerciale +alte datorii Impozit pe profit pltit Dobanzi platite Numerar net provenit din activiti de exploatare Fluxuri de numerar din activiti de investiii Pli pentru achiziionarea de imobilizri corporale Pli pentru achiziionarea de imobilizri necorp. Plati pentru imobilizri financiare ncasri din vnzarea de imobilizrilor corp. Total numerar utilizat in activiti de investiii Fluxuri de numerar din activiti de finanare ncasri din majorri de capital social Pli dividende Incasari din alte finantari Numerar net din activiti de finanare Fluxuri de numerar total Numerar la nceputul perioadei Numerar la finele perioadei

2 3 4

4196214 4658 5485170 -513341 263609 -2266233 -429022 -1946695 593488 383776 12429 -373243 116352 15928 -100424 119821 703353 823174

3940923 5506 5407984 -4393784 -1473516 -4567799 -656078 -1658658 1793747 1470879 1452 -1469427 17769 3636535 3618766 3943086 823174 4766260

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Director General,
VISA FLORIAN

Director adj.economic,
LITU ANGELA

NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INCHEIATE LA 31.12.2011


6

Nota 1.

Active imobilizate

Variatia valorii brute, a amortizarii si a valorii contabile nete, in cursul exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2011, pe fiecare categorie de active imobilizate, se prezinta dupa cum urmeaza: 1.1 Imobilizri necorporale Cheltuieli Concesiuni, Alte Imobilizari Avansuri Total de brevete, imobilizari necorporale pentru dezvoltare licente, necorporale in curs imobilizari marci comerciale si active similare 57,321 779,596 10,890 847,807 0 26,353 30,968 20,710 0 800,306 761,269 25,230 10,890 0 20,710 37,243 831,274 761,269 25,230 0 786,499 86,538 44,775

Sold la 31.12.2010 Intrari cost istoric Iesiri cost istoric Sold la 31.12.2011 Amortizare cumulata Sold la 31.12.2010 Amortizare cumulata in an Amortizare cumulata aferenta iesirilor Sold la 31.12.2011 Valoare contabila neta Sold la 31.12.2010 Sold la 31.12.2011

0 57,321 30,968

0 0 0

786,499 18,327 13,807

0 0 0

0 10,890 0

Cheltuielile de dezvoltare sunt reprezentate de cheltuielile efectuate ca produse noi ce urmeaza a fi introduse in fabricatie dupa testare,verificare si omologare.La 31.12.2011 soldul are urmatoarea componenta: GP4PE-60-A3-0 El Videle = 5.943 lei GP3PE-60-A3-O El Ticleni = 4.384 lei GP4PE-60-A-22x1000 = 6.248 lei Adapt.not.22 kw/1500 = 2.425 lei Uarc -4-111 = 11968 lei TOTAL 30968 lei 1.2 Imobilizri corporale

Terenuri

Amenajar i de trenuri

Constructii Instalatii tehnice si masini

Mobilier, birotica

Investitii Total in curs si avansuri pentru imobilizari


656,190 5,569,407 1,567,913 4,657,684 75,238,572 11,195,338 10,946,650 32,905 75,487,260 23,464,875 4,749,644 9,331,790 0 656,190 4,657,684 18,882,729 51,773,697 56,604,531

Sold la 31.12.2010 15,346,470 intrari cost istoric, , din care: Iesiri cost istoric, din care: casari Sold la 31.12.2011 15,346,470 Amortizare cumulata Sold la 31.12.2010 Amortizare cumulata in an Amortizare cumulata aferenta iesirilor Sold la 31.12.2011 Valoare contabila neta Sold la 31.12.2010 Sold la 31.12.2011 0 15,346,470 15,346,470

26,733,934 113,936 3,992,328 8,479,675 8,770 22,246,587 6,640,674 1,889,179 8,472,132 57,721 20,093,260 22,188,866

29,728,827 445,546 883,241 8,314 29,291,132 15,268,239 2,483,120 849,678 16,901,681 14,460,588 12,389,451

2,773,151 1,074,121 15,821 15,821 3,831,451 1,555,962 369,988 9,980 1,915,970 1,217,189 1,915,481

113,936

7,357

7,357 0 106,579

Activele imobilizate sunt prezentate la valoarea reevaluata, mai putin amortizarea cumulata, in concordanta cu tratamentul alternativ acceptat de OMFP nr. 3055/2009. La 31 decembrie 2011 clasa 1 de active a fost reevaluata de un evaluator autorizat, membru ANVAR. Reevaluarea a fost aprobata de consiliul de administratie prin decizia nr.8/20.11.2011si s-a inregistrat prin eliminarea amortizarii cumulate pentru activele neamortizate. Politica de amortizare, a imobilizarilor corporale detinute in proprietate, se bazeaza pe durata de utilitate pentru fiecare imobilizare corporala in parte, iar metoda de amortizare aplicata este amortizarea liniara si metoda accelerata pentru utilajele achizitionate incepand cu anul 2008. Amortizarea imobilizarilor corporale se calculeaza la cost folosinndu-se metoda liniara de-a lungul duratei utile de viata estimata a activelor si metoda accelerata ptr. utilajele achizitionate incepand cu anul 2008 care au valoare de achizitie ridicata . Terenurile cuprind terenuri cu contructii ( 10.283.175 lei ) si terenuri agricole (arabile 4.317.953 lei si fanete si livezi 745.342 lei). In anul 2011, societatea a inregistrat intrari de imobilizari corporale, prin achizitie, in valoare de

1.411.099 lei reprezentand : cladiri ( 1.941 lei ) ; lucrari de modernizare la constructii (231.570 lei) ; Echipamente informatice ( 29.200 lei ) ; echipamente tehnolocice ( 24.208 lei ) ; mijloace de transport ( 50.058 lei ) si mobilier si aparate pentru birotica ( 1.074.122 lei ). Iesirile de imobilizari corporale, inregistrate in anul 2011, reprezinta casari de mijloace fixe cu valoare de inventar de 32.905 si vanzari de mijloace fixe cu valoare de inventar de 9.500 lei. Mijloacele fixe casate sunt amortizate integral. In cursul anului 2011, societatea nu a incheiat contracte de leasing. La inventarierea imobilizarilor corporale, comisia nu a constatat deprecieri de valoare la bunurile inregistrate in imobilizari necorporale. Activele fixe corporale, ipotecate pentru creditul in valoare de 15623505.84 lei - facilitate de credit avans in contul curent pentru credit facilitate revolving pentru capital de lucru, acordat de S.C.Bancpost S.A. in anul 2011, se compun din : terenuri si constructii a caror valoare de inventar este in suma de 8587186.81 lei (7447612.00 lei constructii si 1139574.81.lei terenuri ). Imobilizarile in curs, la data de 31.12.2011, inregistreaza un sold in valoare de 962.548 lei si se compun din urmatoarele: -echipamente tehnologice nepuse in functiune in valoare de 135.938 lei; -lucrari pentru proiecte de investitii cu finantare din fonduri nerambursabile UE in valoare de 343.079 Lei; -lucrari pentru proiecte de investitii AFN fonduri UE in valoare de 483.531 lei.

1.3 Imobilizri financiare

Titluri de participare detinute Sold la 31.12.2010 intrari cost istoric iesiri cost istoric Sold la 31.12.2011 Ajustari pentru depreciere 2010 Ajustari pentru depreciere 2011 425,419 18,754 15,311 428,862 51,216 22,937

Total

425,419 18,754 15,311 428,862 51,216 22,937

Ajustari reluate la venituri Sold la 31.12.2011 Valoare contabila neta Sold la 31.12.2010 Sold la 31.12.2011

-16,253 57,900 374,203 370,962

-16,253 57,900 374,203 370,962

Titlurile de participare cuprind actiuni detinute in capitalul unor societati in afara grupului inregistrate la 31.12.2011 la valoarea nominala, diminuata cu deprecierii in valoare de 57.900 lei Structura titlurilor de participare la 31.12.2011 este urmatoarea : -Industrialexport Bucuresti = 336.000 lei -Banca Carpatica = 25.295 lei -Rompetrol Rafinare = 9.906 lei -SIF 1 = 1.603 lei -SIF 3 = 10.555 lei -SIF 4 = 1.131 lei -SIF 5 = 3.052 lei -SN Petrom Bucuresti = 29.960 lei -Transgaz = 8.672 lei -Banca Transilvania = 2.688 lei Total = 428.862 lei

Nota 2. Provizioane pentru riscuri si cheltuieli


Societatea nu a constituit provizioane pentru riscuri si cheltuieli. Nr. crt. 1. Denumire provizion Provizioane pentru riscuri si cheltuieli TOTAL Sold la 01.01.2011 0 0 0 Transferuri Din cont 0 0 Sold la 31.12.2011 0 0

In cont 0

Nota 3. Repartizarea profitului

10

La incheierea exercitiului financiar al anului 2011 societatea inregistreaza un profit net contabil in valoare de 785.697 lei, pentru care administratorii propun AGOA repartizarea acestuia, dupa cum urmeaza: Profit net de repartizat la 31.12.2011 785.697 lei Rezerve legale 73.540 lei Rezultat reportat- profit nerepartizat 712.157 lei Din profitul net inregistrat in anul 2011 societatea a repartizat pentru rezerve legale suma de 73.540 lei, urmand sa fie supusa spre aprobare AGOA. Profitul net realizat in anul 2010 in suma de 709.839 lei a fost repartizat de AGOA in anul 2011 pentru: rezerve legale suma de 63.418 lei; dividend suma de 300.000 lei si alte reserve ( profit pentru finantarea investitiilor suma de 346.421 lei.

NOTA 4. Analiza rezultatului de exploatare


Exercitiul precedent ( 2010 ) 35.797.761 24.681.790 18.264.459 93.888 6.323.443 11.115.971 4.705.324 9.451 .063 6.479.743 3.439.327 lei Exercitiul curent ( 2011 ) 46.532.956 33.075.936 25.581.889 97.750 7.396.297 13.457.020 3.844.540 12.19 9.540 5.720.629 3.133.569

Nr.crt. Indicatori 1 Cifra de afaceri neta Costul bunurilor vandute/serviciilor prestate (3 2 +4+5) 3 Cheltuielile activitatii de baza 4 Cheltuielile activitatilor auxiliare 5 Cheltuieli indirecte de productie Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete 6 (1-2 ) 7 Cheltuieli de desfacere 8 Cheltuieli generale de administratie 9 Alte venituri din exploatare 10 Rezultatul din exploatare ( 6-7-8+ 9)

In exercitiul financiar al anului 2011, Societatea a obtinut un rezultat pozitiv al activitatii de exploatare in suma de 3.133.569 lei, cu 305.758 lei mai putin fata de anul 2010. Descresterea rezultatului exploatarii, in conditiile cresterii cifrei de afaceri cu 30%, se datoreaza cresterii costurilor de productie si cheltuielilor generale de administratie.

NOTA 5. Situaia creanelor i datoriilor


11

5.1. Creane comerciale Creanele comerciale la 31/12/2011 se compun din: 31.12.2010


Clienti Ajustari pentru deprecieri creante Furnizori debitori Alte creante imobilizate Total creante comerciale 12.018.012 162.310 2.227.194 824.330 14.907.226

31.12.2011
13.006.447 162.310 4.918.558 1.005.410 18.768.10 5

5.2. Alte Creane

Diversi debitori Sume de incasat de la entitati afiliate Alte creante imobilizate Total alte creante

77.754 13.803.592 26.423 13.907.769

84.500 13.938.418 22.040 14.044.958

5.3. Datorii Datoriile Societii la data de 31/12/2011 au urmtoarea structur: 31.12.2010 5.3.1 Datorii comerciale 12.649.907 12.649.907 Furnizori si furnizori de imobilizari 5.3.2 Alte datorii Clieni creditori Datorii salariale CAS Fond de omaj Impozit pe profit (curent ) Dividende de plata Alte taxe si impozite 19.156.091 420.575 245.327 139.850 13.090 238.624 1.670.198 12.593

31.12.2011 18.933.438 18.933.438 20.492.718 1.416.738 315.596 648.958 11.348 258.404 1.952.429 25.278

12

TVA Decontari cu asociatii Diversi creditori Impozit salarii Credite pe termen scurt Imprumuturi si datorii asimilate

595.470 1.605 11.044 162.982 15.623.505 21.228

1.127.303 1.605 7.743 213.809 14.513.506 0

Total datorii

31.805.998

39.426.156

NOTA 6. Principii, politici si metode contabile


Situaiile financiare prezentate de ctre SC NEPTUN SA (Societatea) sunt elaborate pe baza urmtoarelor politici contabile: Fundamentele elaborrii situaiilor financiare Situaiile financiare ale Societii elaborate la 31/12/2011 au fost ntocmite n conformitate cu: Ordinul nr.3055/29.10.2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitii Economice Europene i cu Standardele Internaionale de Contabilitate. Legea contabilitatii nr.82/1991 republicata Situaiile financiare au fost ntocmite pe baza principiului continuitii activitii i a conveniei costului istoric, cu excepia celor prezentate n politicile contabile. Bazele contabilitii Situaiile financiare de mai sus sunt prezentate n Lei (RON) , moneda naional a Romniei. Societatea ine evidena contabil n Lei i i ntocmete situaiile financiare statutare n acord cu Regulamentele de Contabilitate i de Raportare emise de Ministerul Finanelor Publice din Romnia. Situaiile financiare de mai sus sunt bazate pe nregistrrile contabile statutare ale Societii, care sunt inute pe baza principiului continuitii activitii i a conveniei costului istoric. Continuitatea activitii Natura activitii societii i incertitudinea existent n Romnia referitor la rezultatul politicilor economice curente implementate n condiii real operaionale, fac posibil apariia unor variaii imprevizibile considerabile n ceea ce privete intrrile viitoare de numerar. Cu toate acestea, administratorii cred c nu se pune nici o problem care s determine Societatea s nu-i poat continua activitatea pe baza principiului continuitii activitii n viitorul previzibil i prin urmare situaiile financiare au fost ntocmite pe baza acestui principiu.

13

Utilizarea estimrilor ntocmirea situaiilor financiare in conformitate cu OMF 3055/29.10.2009 cere conducerii Societii s fac estimri i ipoteze care afecteaz valorile raportate ale activelor i pasivelor, prezentarea activelor i datoriilor contingente la data ntocmirii situaiilor financiare i cheltuielile raportate pentru respectiva perioad. Conversia tranzaciilor n moned strin Tranzaciile societii n moned strin sunt nregistrate la cursurile de schimb din data tranzaciilor: ctigurile i pierderile rezultate din decontarea unor astfel de tranzacii i din conversia activelor i datoriilor monetare exprimate n moned strin, sunt recunoscute n contul de profit i pierdere. Asemenea solduri sunt convertite n lei la cursurile de schimb atat la sfarsitul fiecarei luni cat si la sfritul anului. La 31 decembrie 2011 cursurile de schimb pentru devizele utilizate preponderent a fost: -1 USD = 3,3335 lei -1 EURO = 4,2980 lei Creane comerciale Creanele comerciale sunt nregistrate la valoarea realizabil previzibil care este suma iniial facturat. Pentru creanele incerte se face o estimare bazat pe o analiz a tuturor sumelor restante la sfritul anului. Creanele nerecuperabile (daca este cazul) sunt trecute pe cheltuieli n anul n care sunt identificate. Pentru clientii neincasati mai mult de 270 de zile de la scadenta, societatea a constituit provizioane. Numerar i echivalente de numerar Aceste active sunt nregistrate n bilan la cost. Pentru situaia fluxului de trezorerie acestea includ numerar n cas, depozite la vedere, i pe termen scurt (sub trei luni) i alte investii pe termen scurt cu lichiditate mare. n bilan descoperirile de cont sunt incluse la datorii scadente sub 1 an. Imobilizri Imobilizrile sunt acele active care sunt deinute de o ntreprindere pentru a fi utilizate pentru prestarea de servicii, pentru a fi nchiriate terilor, sau pentru a fi folosite n scopuri administrative i sunt utilizate pe parcursul mai multor exerciii financiare. De regul imobilizrile sunt nregistrate iniial n contabilitate la cost istoric, ulterior evaluarea acestora fcndu-se la cost istoric minus amortizarea cumulat. In cazul reevaluarilor se poate inregistra inchiderea amortizarii cumulate pana la data reevaluarii prin Hotararea C.A., situatie in care valoarea justa se stabileste pornind de la valoarea ramasa. (I) Imobilizri necorporale Cheltuielile cu brevetele, mrcile i licenele achiziionate sunt capitalizate i amortizate folosind metoda liniar pe durata de via util a acestora, n general de 3 ani. Imobilizrile necorporale

14

nu sunt reevaluate. Valoarea contabil a fiecrui activ necorporal este verificat anual i ajustat din perspectiva deprecierii permanente acolo unde se consider c acest lucru este necesar. Cheltuielile care mresc i extind beneficiile programelor informatice dincolo de descrierea i durata de via iniial sunt nregistrate ca mbuntiri i adugate la costul iniial al programului informatic. (II) Imobilizri corporale Costul unui element al imobilizrilor corporale este format din preul de cumprare, taxele vamale, taxele nerecuperabile, precum i toate celelalte cheltuielile direct legate de punerea n funciune a activului; toate reducerile comerciale sunt sczute pentru calculul preului de cumprare. ntreinerea i reparaiile mijloacelor fixe se trec pe cheltuieli atunci cnd apar, iar mbuntirile aduse activelor, care cresc valoarea sau durata de via a acestora, sunt capitalizate. Elementele de imobilizri corporale care sunt casate sau cesionate sunt eliminate din bilan mpreun cu amortizarea cumulat corespunztoare. Profitul sau pierderea rezultate dintr-o asemenea operaiune se determin ca diferen ntre suma obinut i valoarea contabil net i sunt incluse n profitul din exploatare al perioadei. Modernizrile semnificative sunt capitalizate dac acestea extind durata de via a activului sau dac mresc semnificativ capacitatea de generare a unor beneficii economice de ctre acestea. Amortizarea se calculeaz la cost prin metoda liniar de-a lungul duratei utile de via estimat a activelor, dup cum urmeaz: Activ Cladiri , constructii Echipamente tehnologice Mijloace de transport Tehnica de calcul Durata ani 25-50 15-20 5 3 Metoda de amortizare amortizarea liniara amortizarea liniar amortizarea liniar amortizarea liniar

Contabilitatea deprecierii imobilizrilor Societatea trebuie s se asigure c activele sale nu sunt nregistrate la o valoare care s depeasc valoarea lor recuperabil. Un activ este nregistrat la o valoare mai mare dect valoarea lui recuperabil, dac valoarea sa contabil depete valoarea recuperabil din folosirea sau vnzarea activului. Mijloacele fixe deinute i utilizate de o entitate trebuie analizate din perspectiva diminurii valorii acestora ori de cte ori au loc evenimente care indic posibilitatea de a nu se recupera valoarea contabil a unui activ din fluxurile de numerar viitoare. n cazurile n care fluxurile de numerar viitoare estimate sunt insuficiente pentru a acoperi valoarea contabil a activului, trebuie aplicat o corecie care s reflecte pierderea de valoare a mijloacelor fixe.

15

Active financiare Investiiile financiare, sunt prezentate la cost iar provizioanele sunt create doar n cazurile n care, n opinia administratorilor, exist o diminuare permanent a valorii. n cazurile n care exist o diminuare permanent a valorii unei participaii, aceasta este recunoscut ca i cheltuial n perioada n care respectiva diminuare a fost identificat.In anul 2011 societatea a inregistrat ajustari avand in vedere deprecierea continua a titlurilor pe care le detine la alte societati. n momentul vnzrii unei participaii, diferena ntre veniturile nete ncasate din vnzare i valoarea contabil este nregistrat corespunztor n contul de profit i pierdere. Stocuri Stocurile sunt nregistrate la cea mai mic valoare dintre cost i valoarea net realizabil. Valoarea net realizabil este preul normal de vnzare mai puin costurile de finalizare i cheltuielile de vnzare. Costul stocurilor cuprinde toate costurile aferente achiziiei, precum i celelalte costuri suportate pentru a aduce stocurile n forma i n locul n care se gsesc n prezent. Costurile de achiziie a stocurilor cuprind: - preul de cumprare, - taxe de import i alte taxe (cu excepia acelora pe care ntreprinderea le poate recupera de la autoritile fiscale), - costuri de transport, manipulare - alte costuri care pot fi atribuite direct achiziiei de produse finite, materiale i servicii. Reducerile comerciale, rabaturile i alte elemente similare sunt deduse pentru a determina costul de achiziie. Costurile lucrrilor n curs de execuie cuprind costurile cu materialele consumabile, a echipamentelor ncorporate n lucrri, costul cu salariile directe i costurile indirecte de producie. Pentru situaiile financiare costul stocurilor este determinat pe baza metodei FIFO. Impozitare Societatea nregistreaz impozitul pe profit curent pe baza profitului net din situaiile financiare romneti, conform legislaiei romneti referitoare la impozitul pe profit. Cota de impunere practicata de autoritile fiscale din Romnia este pentru anul 2011 de 16% pentru profiturile realizate din vnzarea produselor i serviciilor pe piaa intern i externa . Impozitul pe profit amanat inregistrat ca urmare a posibilitatilor aparitiei unor obligatii fiscale viitoare a fost constituit din facilitati fiscale (diferente favorabile din evaluarea disponibilitatilor in valuta in anii anteriori, reducerea impozitului pe profit ca urmare a incasarilor la export, reducerea impozitului pe profit datorita reinvestirii in imobilizari corporale, venituri din scutiri de majorari de intarziere). S-a considerat ca aceste facilitati fiscale fac parte din categoria elementelor similare veniturilor,iar impozitul pe profit amanat se va transforma in impozit pe profit curent in momentul cand aceste elemente similare veniturilor se vor repartiza sau distribui. Conform Ordinului 3055/2009, sumele inregistrate la impozit pe profit amanat (sold creditor) s-

16

au transpus in anul 2009 in contul 1516 reprezentand Provizioane pentru impozite(valoare de 598.475 lei). Recunoaterea veniturilor Veniturile din vnzri sunt nregistrate n momentul n care bunurile sunt livrate la client i /sau serviciile au fost prestate, la o valoare care nu include rabaturile comerciale sau discount-urile oferite i TVA. Cifra de afaceri Cifra de afaceri, reprezint veniturile realizate din vnzarea mrfurilor i prestarea serviciilor, n conformitate cu reglementrile elaborate de Ministerul Finanelor Publice . Costurile ndatorrii Costurile cu dobnzile aferente tuturor mprumuturilor sunt trecute pe cheltuieli n momentul n care se efectueaz,iar deductibilitatea lor se calculeaza in functie de gradul de indatorare al societatii. Pensii i alte beneficii dup pensionare n cursul normal al activitii, Societatea face pli statului romn n contul angajailor si. Toi angajaii Societii sunt inclui n sistemul de pensii de stat. Societatea nu opereaz nici un alt plan de pensii sau de beneficii dup pensionare i, deci, nu are nici un fel de alte obligaii referitoare la pensii. Mai mult, Societatea nu este obligat s ofere beneficii suplimentare angajailor. Datorii Datoriile sunt nregistrate la valoarea nominal. Provizioane Provizioanele sunt recunoscute n momentul n care: Societatea are o obligaie legal sau implicit ce rezult din evenimente trecute; pentru decontarea obligaiei este necesar o ieire de resurse care ncorporeaz beneficii economice i poate fi fcut o estimare credibil n ceea ce privete valoarea obligaiei. n cazul n care Societatea se ateapt ca un anumit provizion s fie rambursat, de exemplu ca urmare a unui contract de asigurri, rambursarea este recunoscut ca un activ separat ns doar atunci cnd rambursarea este cert. Instrumente financiare Instrumentele financiare nregistrate n bilan includ numerarul i echivalentele acestuia, creanele i datoriile comerciale, anumite alte active i datorii pe termen lung. Metodele particulare de recunoatere adoptate sunt prezentate n paragrafele individuale de politici contabile corespunztoare fiecrui element. Director General Visa Florian Director adj.econamic, Litu Angela

17

NOTA 7. Participatii si surse de finantare


La 31 decembrie 2011 capitalul social al societatii este de 13.150.633 lei divizat in 5.260.253 actiuni cu valoare nominala de 2,5 lei/actiune. Toate actiunile emise sunt platite integral. Structura acionariatului Societii se prezinta astfel, conform situatiei sintetice consolidate comunicata Depozitarul Central SA Bucuresti: ACTIONARI S.C.METALEUROEST SRL ALTI ACTIONARI PRES. FIZICE ALTI ACTIONARI PERS.JURIDICE TOTAL Nr. actiuni 12.129.077.50 927.882.50 93.672.50 13.150.632.50 PONDERE 92,2319% 7,0577% 0,7104% 100%

NOTA 8. Informaii privind salariaii, administratorii si directorii


Numrul mediu de angajai pentru anul 2011 este de 273, mai mare cu 23 de persoane fata de cel inregistrat in anul 2010. Structura pe departamente a personalului Societii la nivelul numarului mediu de personal a fost urmtoarea: Activitatea Conducere societate Vanzari piata interna Vanzari piata externa Vanzari Echip. Industriale Aprov.colab. Administrati-tranp. Proiectare Resurse umane-juridic Financiar-contab, compensari Dep.Energie Electrica Calitate Informatica Productie Intretinere SDV Informatica TOTAL Numar de persoane 4 15 6 6 7 32 13 2 3 2 7 2 163 11 2 273

18

Venitul mediu brut anual realizat n anul 2011 este de 26.950 lei pe angajat, fiind mai mare cu 33% fata de venitul mediu brut realizat n anul 2010. Cresterea s-a datorat, pe de o parte, faptului ca societatea nu a mai aplicat masura trecerii personalului in concedii fara plata si pe de alta parte majorarii cu un procent mediu de 10,5% a salariului tarifar brut. Angajatii beneficiaza conform contractului colectiv de munca de urmatoarele drepturi: - Tichete de masa - Ajutoare de casatorie, nastere, inmormantare . Cheltuielile cu salariile inregistrate in anul 2011, comparativ cu anul 2010 au urmatoarea structura : Nr.crt. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Cheltuieli salarii Salarii si indemnizatii CAS CASS Somaj Fond garantare salarii Protectie sociala Tichete masa TOTAL An 2010 ( lei ) 5.779.013 1.208.439 300.973 28.688 14.314. 71.483 480.115 7.883.025 An 2011 ( lei ) 7.377.791 1.544.485 384.222 36.710 18.469 65.924 552.202 10.006.039

STRUCTURA PERSONALULUI IN ANUL 2011 Structura personalului in anul 2011 la nivelul numarului mediu de salariati 1.Personal conducere societate 2.Personal conducere departamente(sectii,ateliere etc) 3.Personal pe functii care necesita pregatire superioara (ingineri,subingineri,economisti,juristi,referend,etc.) 4.Personal pe functii care necesita pregatire liceala si profesionala 5.Muncitori calificati 6. Muncitori necalificati Total

4 18 54 6 188 3 273

Administrare Societatea este administrat de un Consiliu de administratie in urmatoarea componenta: -GHEORGHE ROXANA -UNGUREANU ANDREEA -DRAGOMIR SIMONA

19

Organizare La data de 31/12/2011 Societatea avea urmtoarea conducere executiv: -VISA FLORIAN -Director General -LEICA RUDOLF -Director Comercial -CERNAT IOAN -Director Productie -LITU ANGELA -Director adj.economic

NOTA 9. Indicatori economico- financiari


Calculul indicatorilor financiari prezentai mai jos s-a fcut pentru situaiile financiare din 2009 , 2010 si 2011 pentru a putea urmri tendina evoluiei lor. a) Indicatori de lichiditate Indicatorul lichiditii curente Anul 2009: Active curente = Datorii curente 34319930 35874902= 0,96

Anul 2010: Active curente = Datorii curente Anul 2011 : Active curente = Datorii curente

34819298 31805998 = 1,09

44629599 39426156 = 1,13

Valoarea recomandata acceptabila este in jurul valoarii de 2 si ofera garantia acoperirii datoriilor curente din active curente. Indicatorul lichiditii imediate Anul 2009: Active curente - Stocuri Datorii curente 34319930-4856129 35874902

= 0,82

20

Anul 2010: Active curente - Stocuri Datorii curente Anul 2011: Active curente - Stocuri Datorii curente

34819298-5369470 31805998

= 0,93

44629599-7071890 39426156

= 0,95

b) Indicatori de activitate Viteza de rotaie a stocurilor de mrfuri Anul 2009 Stoc mediu = Cost materiale Anul 2010 Stoc mediu = Cost materiale Anul 2011 Stoc mediu = Cost materiale

X 365

1921190 12079864 x 365 1862170.30 19166783.21 x 365 1871033 24475035 x 365

= 58,05 zile

X 365

= 35,46 zile

X 365

= 27,90 zile

Se observa ca in anul 2011 a scazut numarul de zile in care bunurile sunt stocate in unitate.Raportul invers arata ca stocul a fost rulat de aprox. 13,08 ori de lungul exercitiului financiar al anului 2011.Cresterea rularii stocului se datoreaza cresterii comenzilor de fabricatie ca urmare a usoarei imbunatatiri a situatiei economice si financiare a societatii.. An 2011: Cost materiale Stoc mediu = 24475035 = 13,08 ori 1871033

Viteza de rotaie a debitelor clieni Anul 2009 = Sold mediu clieni x 365 = 12286040 Cifra de afaceri 38021811 x 365 Anul 2010 = Sold mediu clieni Cifra de afaceri

= 117,94 zile

365

9607921,02 38812976,16 x 365

= 90,35 zile

Anul 2011 = Sold mediu clieni Cifra de afaceri 21

365

11328435.64 50182982 x 365

= 82,40 zile

Viteza de rotaie a creditelor furnizor = 17975293 29564764 x 365 = 221,92 zile

Anul 2009 = Sold mediu furnizori x 365 Achiziii bunuri si servicii Anul 2010 = Sold mediu furnizori x 365 Achiziii bunuri si servicii Anul 2011 = Sold mediu furnizori x 365 Achiziii bunuri si servicii =

12121195,43 32699778,61

x 365

135,30

zile

12521261 49248393

x 365 =

92,80

zile

Viteza de rotaie a activelor

Anul 2009 Cifra de afaceri Active totale Anul 2010 Cifra de afaceri Active totale Anul 2011 Cifra de afaceri Active totale

38021811 = 90118966

0,42

38812976,16 = 87080159

0,45

50182982 = 101671907

0,49

c) Indicatori de profitabilitate Productivitatea muncii

Anul 2009 Cifra de afaceri = 38021811 lei Numar personal angajat 254 Anul 2010 Cifra de afaceri = 38812976,16 lei Numar personal angajat 250

=149692,17 lei/angajat

=155251,90 lei/angajat

Anul 2011 Cifra de afaceri = 50182982 lei =183820 lei/angajat Numar personal angajat 273 22

d.) Indicatori privind rezultatul pe aciune Rezultatul pe aciune

Anul 2009 = profitul net = 7185 lei = 0,0014 lei/actiune numar actiuni comune 5260253 actiuni Anul 2010 = profitul net = 709839 lei = 0,13494 lei/actiune numar actiuni comune 5260253 actiuni Anul 2011 = profitul net = 785697-73540 lei numar actiuni comune 5260253 actiuni

= 0,13538 lei/actiune

NOTA 10. Disponibilitati Casa si conturi la banci


Disponibilitile de numerar ale Societii la 31/12/2011 au avut urmtoarea structur: Conturi la bnci n lei Conturi la bnci n valut Alte valori Numerar n cas Total 381.354 433.032 0 8.788 823.174 4.511.547 247.707 21 6.985 4.766.260

NOTA 11. Stocuri


La 31.12.2011, societatea a avut urmatoarele stocuri: 31.12.2010 1.534.588 432.156 54.779 140.696 13.133 61.225 2.622.543 1.212.339 LEI 31.12.2011 1.613.285 303.893 135.207 140.696 180.208 45.712 3.369.722 2.088.884

-materii prime si materiale mai importante fiind: -motoare,rulmenti,semeringuri,alte fitinguri -turnate fonta,otel -forjate in colaborare -otel inox si carbon -teava,laminate -produse finite si marfuri -productie in curs de executie

Pentru situatiile financiare,costul stocurilor este determinat pe baza metodei FIFO. 23

NOTA 12. Alte informatii

12.1. Informatii privind cifra de afaceri


La 31.12.2011 societatea a inregistrat o cifra de faceri de 50.182.982 lei, reprezentata prin vanzari la intern in procent 72,79 si la export in procent 27,21. Ca structura cifra de faceri este prezentata astfel: -venituri din produse ce fac obiectu activitatii societatii(reductoare motoreductoare,notoare,trolii,unitati de antrenare etc.) -venituri din produse reziduale -venituri din lucrari si serv,executate(reparatii) -venituri din chirii -venituri din activitati deverse -venituri din vanzari marfuri si echipamente industriale TOTAL 40.250.605 lei 1.118.297 lei 3.578.723 lei 1.071.883 lei 513.448 lei 3.650.026 lei 50.182.982 lei

Societatea nu are un client care sa poata fi considerat semnificativ ,raportat la vanzarile totale ale societatii ci are un grup variat de clienti atat pentru productia destinata pietei interne cat si pentru productia destinata pietei externe. De asemenea.,vanzarea produselor se realizeaza pe teritoriul intregii tari datorita diversitatii produselor si destinatiilor acestora (industrie,agricultura,transport).

12.2. Informaii cu privire la prezentarea societatii


SC NEPTUN SA ("Societatea") are sediul social n Campina , str. Bobalna nr.57-63 , fiind nregistrat la Registrul Comerului sub numrul J/29/2/1991 i codul fiscal RO 1322535 . SC NEPTUN SA este o societate pe aciuni capital integral romnesc i funcioneaz n conformitate cu legislaia din Romnia. Societatea are punct de lucru in Bucuresti , B-ld Ion C.Bratianu, nr.10 Sector 3 cu denumirea de Neptun punct de lucru avand cod fiscal 25977320. Obiectul de activitate al Societii const n principal: - prelucrarea si comercializarea de reductoare , motoreductoare si alte transmisii mecanice , trolii de ascesnor , pompe si electropompe pentru fluide vascoase -cercetare , proiectare in domeniu -asistenta tehnica si service

24

12.3. Informaii cu privire la relaiile ntreprinderii cu filialele, ntreprinderi asociate, sau ntreprinderi n care se dein titluri de participare strategice
La 31 decembrie 2011, Societatea nu deine participaii majoritare n alte societi, dar a inregistrat tranzactii cu partile afiliate si anume: 1)Vanzari: -vanzari stocuri 200.324 lei (Soceram) 111.790 lei (Elsid Titu) 64.166 lei (Electrocarbon) - ven.din prestatii 26.419 lei (Soceram Buc.) 94 lei(Elsid Titu) 14.849 lei(Elsid Titu-refacturare utilitati) 2.123.985 lei(Hidrotehnica) -ven.din chirii 10.144 lei (Paltinu Campina) 18.536 lei(Elsid Titu) 497.079 lei (Soceram ) -consultanta 229.755 lei (Soceram ) 2)Cumparari: -stocuri

2.968 lei (Soceram ) 1.855 lei (Medimfarm) 461.524 lei(Elsid Titu) 26.179 lei(Hidrotehnica) 135.727 lei (Metaleuroest)

-prestatii -active

12.4. Informaii referitoare la impozitul pe profit


Impozit pe profit calculat 719.456 Cheltuiala cu impozitul aferent anului 675.858 Profitul contabil al Societii difer de profitul impozabil, dup cum urmeaz: Profit brut contabil Rezerve legale Venituri neimpozabile Cheltuieli nedeductibile n scopul calculrii impozitului Cheltuieli sponsorizare Amortizare fiscala 2011 Surplus din reevaluare imobilizari Profit impozabil Cheltuiala cu impozitul din care: Impozit pe profit calculat cu cota de 16 % 1.461.555 73.240 -17.177 1.982.755 43.598 674.443 404.248 4.496.599 719.456

25

Cheltuieli sponsorizare ce se scad din imp.pe profit Impozit pe profit datorat pentru anul 2011 este de

- 43.597 675.858

n anul 2011, societatea a avut n derulare contracte de leasing finanaciar.Amortizarea aferenta bunurilor achizitionate prin aceste contracte de leasing financiar s-a inregistrat in contabilitatea societatii,bunurile respective fiind tratate ca investitii.Amortizarea s-a calculat folosindu-se metoda liniara.Contractele de leasing sunt incheiate cu firme cunoscute,cumsunt:Unicredit Leasing Bucuresti,RCI Leasing Bucuresti,Steiner Campina.

12.5. Onorarii pltite auditorilor


In cursul anului 2011 in baza contractelor incheiate SC Neptun SA a platit auditorilor onorarii in valoare de 51069,77 lei.

12.6. Angajamente primite


Societatea nu a primit angajamente de la terti.

12.7. Angajamente acordate


Societatea nu a acordat angajamente tertilor.

12.8. Riscuri financiare


Riscul de pia Economia romneasc este ntr-un stadiu incipient de dezvoltare i exist un grad considerabil de incertitudine n ceea ce privete viitoarea direcie probabil a politicii economice interne i a dezvoltrii politice. Conducerea Societii nu este n msura s prognozeze eventualele schimbri n condiiile din Romnia i efectul pe care acestea l-ar putea avea asupra situaiei financiare, rezultatelor i fluxurilor de trezorerie ale Societii,mai ales in contextul crizei economice si financiare mondiale.

Riscul de creditare Activele financiare care supun Societatea la concentrri poteniale de riscuri de creditare cuprind n principal creanele din activitatea de baz. Riscul de credit aferent creanelor este limitat ca urmare a numrului mare de clieni din portofoliul de clieni al Societii i de faptul c Societatea a stabilit relaii de colaborare foarte bune cu cei mai importani clieni ai si.

26

Riscul valutar Societatea opereaz ntr-o economie n dezvoltare influentata de criza economica si financiara mondiala i o devalorizare semnificativa a monedei naionale,in cursul anului 2011 respectiv de la 4,2877 lei/Euro la 31.12.2010 la 4,2980 lei/Euro la 31.12.2011 si de la 3.2355 lei/USD la 31.12.2010 la 3,3335 lei/USD la 31.12.2010. Ca urmare, exist riscul pierderii valorii activelor monetare nete deinute n lei romneti (RON). Urmare a deprecierii monedei naionale pot aprea venituri financiare importante la incasarile in valuta, care pot avea influene negative asupra rezultatelor financiare ale Societii. n anul 2011 cheltuielile cu diferenele nefavorabile de curs de schimb au fost n sum de 1323595,69 lei iar veniturile cu diferente favorabile de curs de schimb au fost de 1296230,86 lei. Impozitarea Sistemul de impozitare din Romnia este in continua perfectionare i este subiect al unor interpretri variate i al unor schimbri constante, care, uneori sunt retroactive. n anumite situaii, autoritile fiscale pot fi agresive i arbitrare n evaluarea i dobnzilor. Dei impozitul actual datorat pentru o tranzacie poate fi minim, majorarile pot fi semnificative, pentru c ele pot fi calculate la valoarea tranzaciei i pot ajunge chiar i la 0,1 % pe zi, plus penalitati care pot ajunge pana la 15% pe luna. n Romnia, exerciiul fiscal rmne deschis pentru audit timp de 5 ani.

12.9. Alte datorii contingente


Reglementrile privind mediul sunt n dezvoltare n Romnia, iar Societatea nu a nregistrat nici un fel de datorii la 31 decembrie 2011 pentru nici un fel de costuri anticipate, inclusiv onorarii juridice i de consultan, studii ale locului, designul i implementarea planurilor de remediere, privind elemente de mediu. Conducerea nu consider cheltuielile asociate cu problemele de mediu ca fiind semnificative.

12.10. Evenimente ulterioare


Nu sunt evenimente ulterioare datei bilantului. Director General, VISA FLORIAN Director adj.economic, LITU ANGELA

27