Sunteți pe pagina 1din 10

SC.

NEPTUN SA CAMPINA

RAPORT ANUAL CONFORM REGULAMENTULUI C.N.V.M. 1/2006 PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2011

Data raportului: APRILIE 2012 Denumirea societatii comerciale: S.C. NEPTUN S.A. CAMPINA 1 Sediul social: CAMPINA, str. Bobalna, nr. 57-63, jud. PRAHOVA 2 Numar de telefon: 0244/335651; Fax: 0244/336641; 0244/370338 3 Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: R 1322535 4 Numar de ordine in Registrul Comertului: J29/2/15.01.1991 5 Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Piata secundara de capital RASDAQ . 6 Capital social subscris si varsat : 13.150.632,50 lei 7 Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala: Actiuni in numar de 5.260.253 cu valoare nominala de 2,50 lei.

1.

Analiza activitatii societatii comerciale

1.1.a. Descrieti activitatea desfasurata sau care urmeaza a se desfasura de catre societatea comerciala. Activitatea de baza a S.C. NEPTUN S.A. o constitue proiectarea, producerea si comercializarea de transmisii mecanice si anume: reductoare si motoreductoare cu angrenaje cilindrice, conice si melcate; trolii de ascensor; pompe si electropompe cu suruburi pentru vehicularea fluidelor vascoase; mecanisme de actionare manuala si electrica a armaturilor industriale; piese de schimb, piese turnate si forjate;

scule speciale; alte transmisii mecanice la cerere;

1.1.b. Precizati cand a fost infiintata societatea comerciala : Societatea Comerciala NEPTUN S.A. provine dintr-un atelier de turnatorie care dupa nationalizarea din 1948 s-a transformat intr-o uzina cu profil de turnatorie si prelucrari mecanice sub denumirea de UZINA NEPTUN si apoi INTREPRINDEREA NEPTUN. Dupa anul 1989 in temeiul Legii 15/1990 (privind reorganizarea unitatilor economice de stat in regii autonome si societati comerciale ), a Hotaririi de Guvern nr 1104/1990 privind infiintarea de societati comerciale pe actiuni in industrie , anexa 1, punctul 6 si a STATUTULUI societatii , intreprinderea se transforma in SOCIETATEA COMERCIALA NEPTUN SOCIETATE PE ACTIUNI si se inregistreaza la ORC sub nr. J29/2/15.01.1991. 1.1.c. REORGANIZARE - Din data de 15.01.2000, actiunile detinute de FPS au fost cumparate de S.C. METALEUROEST SRL Campina, societatea devenind cu capital intergral privat. 1.1.d. Descrieti achizitiile sau instrainarile de active in anul 2011: In cursul anului 2011 s-au facut achizitii de imobilizari corporale si medernizari in valoare de 2278466.76 lei. In cursul anului 2011 s-au facut instrainari de imobilizari corporale in valoare de 7559.10 lei 1.1.e. Descrieti principalele schimbari intervenite in planul de afaceri al societatii: Planul de afaceri al societatii aprobat in ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR nu a suferit modificari in anul 2011. Prin sedinta AGA din 23.04.2012 s-a aprobat bilantul la 31.12.2011. 1.1.1. Elemente de evaluare generala:

a)In anul 2011 societatea a evoluat pozitiv inregistrindu-se un profit net de 785697 lei. b)Cifra de afaceri a inregistrat valoarea de 50.182.982 lei la inchiderea exercitiului financiar. c)Exportul a avut o pondere de 25,23 % in cifra de afaceri realizata. d)Cheltuielile totale ale societatii in anul 2011 s-au ridicat la 52.106.403 lei, din care cele de exploatare au fost de 49.120.016 lei. e) In ceea ce priveste procentul din piata, S.C. Neptun S.A. Campina detine aproximativ 50% din piata reductoarelor de turatie. f) La 31.12.2011 societatea avea disponibilitati banesti in valoare de 4.766.260 lei. 1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societatii comerciale.

Descrierea principalelor produse realizate sau servicii prestate: 1.1.2.a) S.C. NEPTUN S.A ramne in continuare principalul fabricant de transmisii mecanice din Romania ce dispune de o dotare tehnica si tehnologica moderna capabila sa raspunda unei largi cerinte de produse si piese de schimb pentru piata interna si externa. Productia societatii este structurata pe grupe de produse, dintre care cele mai importante sunt: -Reductoare de uz general conico-cilindrice, cilindrice, melcate; -Motoreductoare cilindrice si melcate; -Trolii de ascensor. 1.1.2.b) Precizati ponderea principalelor categorii de produse sau servicii in veniturile si in totalul cifrei de afaceri ale societatii comerciale pentru ultimii 3 ani.

- lei ANUL CIFRA DE AFACERI STRUCTURA:EXPORT-INTERN % REDUCTOAREMOTOREDUCTOARE TROLII DE ASCENSOR REDUCTOARE MANUALE 2009 38021811
EXPORT INTERN

2010 38812976
EXPORT INTERN

2011 50182982
EXPORT INTERN

19.05 19.05 -

80.95 80.95 -

23.64 23.64 -

76.36 76.36 -

25,23 25.23 -

74,77 74.77 -

1.1.3. Evaluarea activitatii de aprovizionare tehnico-materiala. Piata surselor de aprovizionare in Romania este destul de diversificata. S.C. Neptun S.A. Campina se aprovizioneaza de la furnizori traditionali (in general). Avand in vedere faptul ca preturile materiilor prime si materialelor variaza destul de mult (chiar si de zi la zi ), se analizeaza cu atentie ofertele de preturi ale furnizorilor si nu se ezita in a se face aprovizionare si de la furnizori noi daca preturile sunt mai mici si calitatea materialelor corespunde cerintelor tehnologiilor de fabricatie. Principalii furnizori de materii prime si materiale in anul 2009 sunt prezentati in tabelul de mai jos: Nr. crt. 1 2 Principalii furnizori FORJA NEPTUN CAMPINA ELECTROUTILAJ CAMPINA UZTEL PLOIESTI Materiale FORJATE , DEBITATE DIVERSE PRESTATII TURNATE

Datorita caracterului productiei ( unicate sau serie mica ) aprovizionarea nu se poate face anticipat ci numai la comenzi ferme, lucru ce trebuie sa determine utilizarea in totalitate a marfurilor aprovizionate, pentru un program de fabricatie conoscut, deci dimensiunile stocurilor sa fie minime. 1.1.4 Evaluarea activitatii de vanzare.

a ) In termini generici, piata pe care activeaza NEPTUN S.A. CAMPINA, a transmisiilor mecanice, se refera la o gama foarte larga de produse utilizate in toate ramurile economiei nationale. In sens larg, prin transmisii mecanice se inteleg toate mecanismele in componenta carora intra diverse tipuri de angrenaje. Perspectivele favorabile, pe termen mediu si lung, privind evolutia pietei interne de profil, vor fi posibile prin modernizarea continua a produselor si proceselor de productie, precum si printr-o retehnologizare, care sa duca la cresterea calitatii si competitivitatii transmisiilor mecanice executate de S.C. NEPTUN S.A. b) S.C. NEPTUN S.A. produce si livreaza transmisii mecanice, atat pe piata interna cat si pe cea externa. In acest domeniu este o concurenta acerba, existand un mare numar de producatori, de produse similare cu cele ale societatii, precum si un numar insemnat de firme specializate in comercializarea acestor tipuri de produse. Principalele firme concurente, pe piata interna si externa, pe categoriile de produse fabricate sunt:

NR. CRT. 1 2 3

FAMILIA DE PRODUSE Reductoare cilindrice Reductoare conice Reductoare cilindro-conice

FIRMA CONCURENTA Upetrom 1 Mai Ploiesti Hidrotehnica Brasov Unio Satu-Mare

c ) Analizand dimensiunile pietei interne si externe careia i se adreseaza produsele S.C. NEPTUN S.A., observam varietatea si complexitatea domeniilor, acestea fiind extinse in majoritatea ramurilor industriale. Totusi, urmarind diagrama vanzarilor interne in 2011, se observa o pondere insemnata a produselor adresate industriei miniere, petroliere si energetice, transporturi, materiale de constructii si care reprezinta un procent total de 37,76 % din cifra de afaceri a societatii. Totodata, societatea are nevoie ca negocierile cu societatile din domeniul minier, petrolier si energetic sa permita esalonarea fabricatiei cat mai uniform, pe parcursul unui an de zile. In ce priveste politica de marketing si cercetare a NEPTUN S.A., se va urmari observarea atenta a tuturor necesitatilor si oportunitatilor, avandu-se in vedere nivelul tehnologic al produselor oferite de concurentii nostri. De asemenea , si programul de retehnologizare si reorganizare al societatii trebuie sa ajute la cresterea competitivitatii transmisiilor mecanice fabricate de NEPTUN S.A., pentru propulsarea firmei ca furnizor principal in domeniul sau de activitate. 1.1.5. Evaluare aspectelor legate de angajatii sociatatii. a). Precizarea numarului si a nivelului de pregatire a angajatilor societatii comerciale, precum si a gradului de sindicalizare a fortei de munca: S.C. NEPTUN S.A. are la data 31.12.2011 un numar de 300 salariati,din care: -personal cu studii superioare = 71 -personal cu studii liceale,postlice scoala de maistri = 17 -muncitori calificati =209 -muncitori necalificati = 3 In cadrul societatii exista un singur sindicat ,,SINDICATUL LIBER INDEPENDENT NEPTUN, legal constituit conform sentintei civile nr.13/04.11.2004 din care fac parte 4.00%din salariati(12 total). b ) In decursul anului 2011 raporturile manager si angajati au decurs normal, fara conflicte de munca, conform reglementarilor stabilite prin Contractul Colectiv de Munca la nivel de societate si Regulamentul Intern. Periodic si sistematic au loc intalniri intre conducerea societatii, conducerile sectiilor si departamentelor si reprezentantii salariatilor, ocazie cu care se fac diverse comunicari, informari privind cifra de afaceri, situatia economico-financiara a societatii, se discuta problemele majore ale societatii si se stabilesc sarcini si obiective de realizat. Problemele curente privind relatiile de munca se rezolva de Departamentul Resurse Umane conform CCM si RI.

1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activitatii de baza a emitentului asupra mediului inconjurator. In ce priveste protectia mediului inconjurator nu s-au inregistrat litigii legate de legislatia ce reglementeaza acest domeniu. Impactul activitatii de baza a S.C. Neptun S.A. Campina asupra mediului : -1. AER Noxele rezultate in activitatile de vopsitorie, transport(gazele nearse de la masini), incalzire(fumul de la centrale termice) sint monitorizate semestrial de catre firme specializate si autorizate. Se executa atit verificari emisii cit si imisii si se emit buletine de analiza. -2. APA a).Pentru apele uzate si compusii acestor ape rezultate din sectorul ACOPERIRI METALICE (cromare si zincare ) s-a montat o statie de neutralizare moderna care separa apa de compusii acesteia, o trateaza si o elimina la canal dupa intocmirea buletinului de analiza. b). Apele uzate si cele menajere rezultate din celelalte activitati sunt monitorizate lunar de catre firme autorizate care emit buletinul de analiza. -3. SOL Nu avem impact asupra solului. -4. DESEURILE Deseurile rezultate din activitatile de productie cum ar fi: ulei uzat, fier vechi, anvelope, condensatori, acumulatori, deseuri din activitatile de cromare si zincare, deseuri menajere, sunt evidentiate intr-o gestiune separata. Ele nu se depoziteaza in societate, sunt preluate pe baza de contract de firme specializate in dezafectarea si neutralizarea lor. 1.1.7. Evaluarea activitatii de cercetare dezvoltare. In exercitiul financiar 2011, nu s-au efectuat cheltuieli pentru activitatea de cercetare dezvoltare si nici nu s-au anticipat cheltuieli pentru exercitiul financiar urmator pentru activitatea de cercetare dezvoltare. 1.1.8. Evaluarea activitatii societatii comerciale privind managementul riscului.

a). Prezentarea si analizarea tendintelor, elementele, evenimentele sau factorilor de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii comerciale comparativ cu aceeasi perioada a anului anterior: In anul 2011 lichiditatea societatii a continuat sa fie afectata de elementele si factorii specifici economiei de piata in perioada de criza economica si financiara, dintre care cei mai importanti sunt : instabilitatea contractelor incheiate reducerea semnificativa numarului acestora reducerea cantitatilor renuntarea la contracte pe parcursul anului; fluctuatii de aprovizionare; reducerea posibilitatilor furnizorilor.

In anul 2011 s-au facut incasari prin : CEC, BO BANCA CASA COMPENSARI Indicatorii de structura financiara si de lichiditate : Nr. Indicatori 2009 2010 Crt. 1 RATA LICHIDITATII 0.82 0.93 IMEDIATE (Rli ) 2 LICHIDITATE 0.96 1.10 CURENTA 2011 0,95 1,13

b).Prezentati si analizati efectele tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate, asupra situatiei financiare a societatii comerciale (preciznd scopul si sursele de finantare a acestor cheltuieli) comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut . -Nu este cazul. c). Prezentarea si analizarea evenimentelor, tranzactiilor: Schimbarile economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza, comparativ cu perioada corespunzatoare a anului trecut. - LEI NR. DENUMIRE INDICATOR EXERCITIUL FINANCIAR CRT. VENITURI DIN : 2010 2011 1 VANZAREA MARFURILOR (707 ) 3.015.215 3.650.026 2 PRODUCTIA VANDUTA 35.797.761 46.532.956 3 CIFRA DE AFACERI 38.812.976 50.182.982 VENITURI DIN : 4 SOLDURI CREDITOARE(VARIATIA STOC 1.121.598 1.940.832 5 SOLDURI DEBITOARE(VARIATIA STOC) 6 VENITURI DIN PROD.DE IMOBILIZ. 7 PROD. EXERCITIULUI 39.934.574 52.123.814 8 VENITURI DIN SUBV.DE EXPL.(741) 9 ALTE VENITURI DIN EXPL.+758 2.342.930 129.771 10 VENIT.DIN PROV.PRIV.ACT.EXPL. 11 TOTAL VENIT.DIN EXPLOATARE 42.277.504 52.253.585 1.1.9. Nu este cazul.

2.Activele corporale ale societatii comerciale : 2.1. Precizarea amplasarii si a caracteristicilor principalelor capacitati de productie din proprietatea societatii:

1. SEDIUL CENTRAL: Str. Bobalna, nr. 57-63, CAMPINA, care are in componenta: A. HALA 1 unde i desfaoar activitatea SECTIA 1 i ATELIERUL DE TRATAMENT si ACOPERIRI METALICE: -suprafata totala = 8.196 m2 -ATELIERE COMPONENTE -atelier reductoare manuale -inchis -atelier carcase tipizate inchis -atelier montaj si vopsitorie -atelier de sdv-uri speciale inchis -atelier de tratament termic -atelier de acoperiri metalice

B. HALA 2 in care i desfaoara activitatea SECTIA 2


suprafata totala 9.000 m2 ATELIERE COMPONENTE : -ateliere axe si roti pentru motoreductoare -atelier carcase si montaj motoreductoare -atelier axe si roti pentru reduductoare -atelier carcase si montaj pentru reductoare

2.2. Descrierea si analizarea gradului de uzura al proprietatilor societatii comerciale: Societatea dispune de un numar de 284 masini unelte cu o vechime intre 2 si 25 ani peste 60 %, ce impune o retehnologizare a acestor utilaje . Dupa anul 1990, programele de investitii au urmat 2 ci: modernizarea si adaptarea unor masini si utilaje pe operatii specifice achizitionarea de noi utilaje Cladirile si halele sunt relativ noi, moderne, vechimea lor variind intre 3 ani si 50 ani, avand o stare corespunzatoare. 2.3. Precizarea potentialelor probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societatii comerciaale. - Nu este cazul. 3. Piata valorilor mobiliare emise de societatea comerciala. 3.1. Precizarea pietelor din Romania si din alte tari pe care se negociaza valorile mobiliare emise de societatea comerciala . Valorile mobiliare emise de societate in urma transformarii din intreprindere in societate pe actiuni-sunt tranzactionate pe piata secundara de capital la RASDAQ . Capitalul social si structura actionariatului societatii se prezinta astfel: -Capital social : 13.150.632,50 lei -Nr.actiuni emise : 5.260.253 actiuni -Valoarea nominala : 2,50 lei

STRUCTURA ACTIONARIATULUI ( Conform Depozitarului Central ) la data de 31.12.2011 Nr. crt. 1 2 3 Denumire actionar S.C.Metaleuroest SRL Campina Alti actionari persoane fizice Alti actionari persoane juridice % actiuni 92,2319 7,0577 0,7104 100,00 Valoare 12129077,50 928132.50 93422,50 13150632,50 Numar actiuni 4851631 371253 37369 5260253

3.2. Precizarea dividendelor cuvenite/platite/acumulate in ultimii 3 ani si, daca e cazul, a motivelor pentru eventuala micsorare a dividendelor pe parcursul ultimilor 3 ani. Situatia dividendelor: 2007= Dividende de plata in valoare de 7385400 lei 2008= Dividende de plata in valoare de 6472521 lei 2009= Nu s-au distribuit dividende 2010= Dividende de plata in valoare de 300000 lei 3.3. Nu este cazul. 3.4. Nu este cazul. 3.5. Nu este cazul 4. Conducerea societatii comerciale 4.1.a. Prezentarea listei administratorilor societatii comerciale. Nr. crt. 1 2 3 In anul 2011 Consiliul de adimistratie al societatii a fost format din: Nume si prenume Varsta Profesie Vechime in functie Gheorghe Roxana 39 economist 11 Ungureanu Andrea 35 economist 9 Dragomir Simona 35 economist 9

4.1.b. Nu este cazul. 4.1.c. Nu este cazul. 4.1.d. Nu este cazul. 4.2.a. Prezentarea listei membrilor conducerii executive a societatii comerciale. Pentru anul 2011 conducerea asocietatii a fost urmatoarea si a fost stabilita de S.C. METALEUROEST SRL Campina, detinatoarea pachetului majoritar de actiuni cumparat de la FPS. Conducerea executiva a societatii numita de patronat este : DR.ING.VISA FLORIAN - director general ING. LEICA RUDOLF - director comercial ING.CERNAT ION - director adj.productie EC.LITU ANGELA - director adj.economic 1) DIRECTOR GENERAL DR ING. VISA FLORIAN -ING .PROIECTANT 1979-1981 -Cercetator stiintific 1986-1990 -Inginer sef 1990-1991 -Inginer proiectare

1991-1996 1997-1999 2000-2006 2006-2011

-Director dcp-depart.cercetare-proiectare -Director general -Director tehnic -Director general

2) DIRECTOR COMERCIAL ING. LEICA RUDOLF 1999-2003 -Inginer Contractari externe 2003-2005 -Sef birou Contractari Externe 2005-2006 -Sef serviciu comercial 2007 -Director adj.comercial 2008-2011 -Director comercial 3) DIRECTOR ADJ.PRODUCTIE-ING.CERNAT ION 1988-1990 -Inginer 1990-1997 -Sef atelier productie 1997-2005 -Sef sectie productie 2008-2011 -Dir.adj.productie 4) DIRECTOR ADJ.ECONOMIC-EC. LITU ANGELA 1980-1983 -economist 1983-1991 -contabil sef sectie 1994-1998 -sef birou Baza Aprovizionare-Vanzari 1998-2000 -sef serv.contabilitate 2000-2010 -sef comp.Contabilitate-Financiar 2010-2011 -Director adj.economic 4.2.b. Nu este cazul. 4.2.c. Nu este cazul. 4.3. Nu este cazul. 5. Situatia financiar-contabila 5.a. Elemente de bilant Elemente de bilant Active ce reprezinta cel putin 10% din total active Active imobilizate Cladiri si terenuri Masini utilaje, mijl.de transport,instalatii,mobilier Active circulante Productia in curs de executie Clienti si conturi asimilate Total active curente Total pasive 5.b. Contul de profit si pierderi Contul de profit si pierderi Vanzari nete clienti Venituri brute Cheltuieli cu pondere de cel putin 20% in venituri brute 2009 34411669 38239076 2010 35797761 41155906 -lei2011 46532956 50312753 -lei2011

2009

2010

36728005 18386200 1223709 14928101 34319930 35895851

35439730 15677777 1212339 12517722 34819298 31805998

37641915 14304932 2088884 13737237 44629599 39426156

Cheltuieli pentru exploatare Cheltuieli financiare Cheltuiele exceptionale Dividende declarate 5.c. Fluxuri de numerar Fluxuri de numerar (rata interna de rentabilitate financiara) Venituri totale Cheltuieli totale Profit impozabil Impozit Profit net Numerar la inceputul perioadei Numerar la sfarsitul perioadei Flux de numerar total

34510360 3379848 -

38838177 3192641
300000

49120016 2986387 -

2009 38239076 37890208 348868 341683 7185 1744791 703353 -1041438

2010 43315116 42030818 1284298 574459 709839 703353 823174 119821

2011 53567958 52106403 1461555 675858 785697 823174 4766260 3943086

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE, EC. GHEORGHE ROXANA

DIRECTOR GENERAL , DR.ING. VISA FLORIAN INTOCMIT, DIRECTOR ADJ.ECONOMIC, LITU ANGELA

10