Sunteți pe pagina 1din 16

Instala ii Electrice Dr.

Florin POP, profesor

Cursul 11-12
Cap. 6 Instala ii de protec ie mpotriva ocurilor electrice 6.1 Caracteristici generale Schemele re elei de distribu ie i a sistemului de protec ie

Schema IT

Schema TT

Schema TN-S

Schema TN-CS

11/12-2

11/12-3

Protec ia mpotriva electrocut rii prin atingere indirect la instala ii i echipamente electrice fixe alimentate din re ele electrice legate direct la p mnt de joas tensiune (simbol T) se realizeaz prin aplicarea sistemului de protec ie prin legare la nul (simbol N), schema TN - figura 7.3 n cazuri justificate, se poate aplica n loc de legarea la nul (schema TN) una din urm toarele sisteme de protec ie: - legarea la p mnt de protec ie (schema TT); - izolarea de protec ie; separarea de protec ie; - utilizarea tensiunii reduse; - protec ia automat mpotriva curen ilor de defect (PACD); - protec ia automat mpotriva tensiunilor de defect (PATD). Legarea la conductoarele de nul de protec ie este obligatoriu s fie cumulat cu legarea la priza de p mnt a bornelor sau barelor de nul ale tablourilor de distribu ie i a nulului de la sursa de alimentare cu energie electric (generator sau transformator). Conductorul de nul de protec ie (simbol PE) trebuie s fie diferit de conductorul de nul de lucru (simbol N) folosit pentru scopuri tehnologice ca parte activ a instala iei. Totdeauna, de

11/12-4

la ultimul punct al circuitului de nul legat la p mnt, respectiv de la ultimul tablou la care borna sau bara de nul este legat la p mnt, n sensul fluxului de energie electric , pn la elementul care trebuie racordat la conductorul de nul de protec ie (simbol PE), acesta din urm trebuie s fie diferit de conductorul de nul de lucru (simbol N). n toate celelalte cazuri, n care conductoarele de nul sunt ncadrate ntre leg turi la p mnt (de exemplu, ntre bornele i barele de nul ale tablourilor legate la p mnt), aceste conductoare se folosesc n comun, att pentru protec ie ct i pentru lucru (simbol PEN). Defini ii. Tensiune foarte joas de securitate (TFJS) - tensiune care nu dep e te 50 V valoare efectiv n c.a. ntre conductoare sau ntre un conductor oarecare i p mnt ntr-un circuit la care separarea de re eaua de alimentare este asigurat de mijloace precum transformatorul de separa ie sau convertizorul cu nf ur ri separate. Clase de echipament n raport cu modul cum este realizat protec ia mpotriva ocurilor electrice. Echipament de clas 0 - la care protec ia se bazeaz pe izola ia principal ; aceasta nseamn c nu este prev zut nici o m sur pentru legarea p r ilor conductoare accesibile, dac exist , la un conductor de protec ie care face parte din instala ia electric fix , protec ia n caz de defect bazndu-se pe mprejmuire. Echipament de clas I - la care protec ia nu se bazeaz pe izola ia principal , ci este prev zut o m sur suplimentar de protec ie printr-un mijloc de legare a p r ilor conductoare accesibile la un conductor de protec ie legat la p mnt, care face parte din instala ia electric fix , astfel nct p r ile conductoare accesibile s nu poat deveni periculoase n caz de defect al izola iei principale. Echipament de clas II - la care protec ia nu se bazeaz numai pe izola ia principal , ci sunt prev zute m suri suplimentare de protec ie, precum izola ia dubl sau izola ia nt rit ; aceste m suri nu curpind modul de legare la p mnt de protec ie i nu depind de condi iile de instalare. Echipament de clas III - la care protec ia se bazeaz pe alimentarea cu tensiune foarte joas de securitate (TFJS) i la care nu sunt transmise tensiuni mai mari de TFJS.

11/12-5

Efectele curentului asupra omului (SR CEI 479-1). Pentru acela i traseu al curentului prin corpul omului, pericolul la care sunt expuse persoanele depinde n mod esen ial de intensitatea i de durata trecerii curentului; criteriul de proiectare a protec ie mpotriva ocurilor electrice este limita admisibil a tensiunii de atingere (produsul dintre curentul care trece prin corpul omului i impedan a sa) n func ie de timp. Rela ia dintre curent i tensiune nu este liniar datorit faptului c impedan a omului variaz cu tensiunea de atingere. Diferitele p r i ale corpului uman precum pielea, sngele, mu chii, celelalte esuturi i articula ii - prezint pentru curentul electric o anumit impedan compus din elemente rezistive i capacitive. Valorile acestor impedan e depind de mai mul i factori i n special de traseul curentului, de tensiunea de atingere, de durata trecerii curentului, de frecven a curentului, de starea de umiditate a pielii, de suprafa a de contact, de presiunea exercitat i de temperatur . Accidentele n curent continuu sunt mult mai pu in frecvente, lund n considerare num rul de aplica ii i de accidente mortale care se produc numai n condi ii foarte nefavorabile, de exemplu n mine. Impedan a electric total a corpului omului este alc tuit din componente rezistive i capacitive, fiind determinat de impedan a intern i impedan a pielii. Rezisten a ini ial a corpului omului depinde n principal de traseul curentului i, n mai mic m sur , de suprafa a de contact; n momentul n care se aplic tensiunea de atingere, capacit ile omului nu sunt nc rcate, astfel c rezisten a ini ial este aproximativ egal cu impedan a intern a corpului omului. Pentru traseul de curent mn -mn sau mn -picior i pentru suprafe e de contact mari poate fi considerat egal cu 500 pentru 5% din popula ie, n curent alternativ 50/60 Hz i n curent continuu. Figura 7.4 indic valorile impedan ei interne ale corpului omului pentru diferite trasee, exprimate n procente din valoarea pentru traseul de la mna stng la mna dreapt . Valorile impedan ei totale ale corpului omului indicate n tabelul 7.8 i figura 7.5 sunt valabile pentru subiec i n via , traseul mn -mn sau mn -picior, cu suprafe e de contact mari (5.000 mm2 pn la 10.000 mm2) n condi ii de mediu uscate. Valorile impedan ei totale ale

11/12-6

corpului omului la 50/60 Hz se reduc pentru frecven e mai mari din cauza influen ei capacit ii pielii.

Pragul de nedesprindere este valoarea maxim a curentului pentru care o persoan care ine electrozii n mini poate s se desprind de ei. Valoarea sa depinde de mai mul i parametri cum ar fi: suprafa a de contact, forma i dimensiunile electrozilor, caracteristicile fiziologice ale individului. n practic este luat n considerare o valoare de aproximativ 10 mA. Fibrila ia ventricular este considerat drept cauz principal a decesului prin oc electric. De asemena, exist cazuri de deces prin asfixiere sau oprirea inimii. Efecte patofiziologice precum contrac ii musculare, dificult i de respira ie, cre terea presiunii sanguine, perturba ii n formarea i propagarea impulsurilor n inim , inclusiv fibrila ia auricular i oprirea provizorie a inimii se pot produce i f r fibrila ie ventricular . Astfel de efecte nu sunt mortale i n mod normal sunt reversibile, dar pot produce m rci (urme) de curent. Pentru durate de oc mai mici de 0,1 s, fibrila ia se poate produce pentru curen i cu intensitate mai mare de 500 mA dac ocul se produce n timpul perioadei vulnerabile a ventricolelor n timpul ciclului cardiac. Pentru curen i de mai mul i amperi, se pot produce arsuri grave care provoac leziuni serioase i chiar decesul. n figura 6.6 i tabelul 6.9 sunt prezentate zonele timp/curent ale efectelor curen ilor tensiunii alternative de 15 Hz pn la 100 Hz.

11/12-7

Dup SR CEI 479-1: 1955

11/12-8

M suri de protec ie Mijloacele tehnice pentru protec ia mpotriva electrocut rii prin atingere indirect definite n STAS 12604 sunt urm toarele: - alimentarea la tensiune redus ; - legarea la priza de p mnt; - legarea la conductoare de nul; - dirijarea distribu iei poten ialelor; - egalizarea poten ialelor; - izolarea suplimentar de protec ie aplicat echipamentului electric; - izolarea zonei de manipulare a omului (izolarea amplasamentului); - protec ia prin separare; - protec ia automat mpotriva tensiunilor de defect (PATD); - protec ia automat mpotriva curen ilor de defect (PACD); - folosirea mijloacelor de protec ie electroizolante; - controlul permanent al rezisten ei de izola ie. Pentru echipamentele portabile se aplic unul din mijloacele de protec ie: - alimentarea la tensiune redus ; - egalizarea poten ialelor; - izolarea suplimentar de protec ie aplicat echipamentului electric; - protec ia prin separare; aceste mijloace de protec ie nu sunt condi ionate de men inerea tensiunilor de atingere i de pas sub limitele admise, respectiv de timpul de deconectare n cazul unui defect. Standardul SR CEI 364-4-41 define te m surile de protec ie mpotriva atingerilor indirecte: - ntreruperea automat a aliment rii; - utilizarea echipamentelor de clas II sau cu izola ie echivalent ; - izolarea amplasamentelor; - leg turi echipoten iale locale nelegate la p mnt; - separare electric . Utilizarea dispozitivelor de curent diferen ial rezidual, la care valoarea curentului diferen ial nominal de func ionare este mai mic sau egal cu 30 mA, este recunoscut ca m sur de protec ie suplimentar n caz de defectare a celorlalte m suri de protec ie mpotriva atingerilor sau n caz de impruden a utilizatorilor. Prize de p mnt O priz de p mnt natural i/sau artificial poate fi utilizat n comun pentru legarea la p mnt a urm toarelor categorii de instala ii de protec ie: - mpotriva electrocut rilor prin atingere indirect ; - mpotriva supratensiunilor (atmosferice sau de comuta ie); - punctele de recep ie cu anten colectiv de radio i televiziune. Legarea direct a instala iilor de paratr snet la priza de p mnt de protec ie folosit n comun se admite numai cu condi ia ca rezisten a de dispersie a acesteia s fie mai mic sau cel mult egal cu 1 . Condi ii de stabilitate termic . n toate instala iile electrice trebuie s se prevad protec ii pentru semnalizarea i/sau ntreruperea circuitului cu defecte. Timpul de ntrerupere trebuie s fie sub 3 s pentru instala iile sau echipamentele electrice fixe sau mobile; aceast prevedere nu este obligatorie pentru echipamentele portabile. Pe durata trecerii curen ilor de defect, temperatura conductorului de protec ie neizolat suprateran nu trebuie s dep easc 200 C, respectiv 300 C n cazul n care n apropiere nu se afl materiale combustibile. Aceast condi ie este ndeplinit dac densitate de curent J determin un echilibru ntre c ldura dezvoltat n conductor i cea transmis spa iului nconjur tor, f r ca temperatura conductorului s dep easc limita maxim admis - tabelul 7.10.
Tabelul 7.10

11/12-9 Materialul conductorului O el Aluminiu sau o el-aluminiu Cupru Densitatea de curent maxim admis , n A/mm2, pentru t = 1 s 70 105 160

n calculul instala iei de protec ie se ia n considerare intensitatea curentului de defect monofazat (Idm). n cazul n care valoarea acestui curent nu este determinat , se consider o valoare egal cu 1,25 ori valoarea curentului de reglaj a protec ie maximale a ntreruptorului (Idm=1,25Id); n cazul n care protec ia maximal se realizeaz numai cu siguran e, se consider n calcul curentul Idm=kIns, n care Ins este curentul nominal al siguran ei fuzibile, iar k=3,5 pentru siguran e cu Ins 50 A i k = 5 pentru siguran e cu Ins 63 A. Timpul de calcul este cel al protec iei maximale. 6.2 Protec ia prin legarea la priza de p mnt Legarea la priza de p mnt (simbol T) constituie m sura de protec ie principal la re ea izolat (sau compensat ) - simbol I - de nalt sau joas tensiune, la re ea legat direct la p mnt (sau prin rezisten ohmic ) - simbol T - de nalt i joas tensiune (n acest al doilea caz, numai pe baza unei justific ri tehnico-economice). Ea constituie m sur de protec ie suplimentar la protec ia prin legare la nul (simbol N) la re ea legat direct la p mnt (sau prin rezisten ohmic ) - simbol T - de joas tensiune. a) Legarea la priza de p mnt (se noteaz pentru prescurtare PP) pentru instala iile i echipamentele electrice din re elele de nalt tensiune se cumuleaz cu unul sau mai multe din mijloacele de protec ie urm toare: - dirijarea distribu iei poten ialelor; - egalizarea poten ialelor; - izolarea zonei de manipulare a omului (izolarea amplasamentului); - folosirea mijloacelor de protec ie electroizolante. Op iunea se face pe baza unei justific ri tehnico-economice n func ie de condi iile specifice (valoarea curentului de punere la p mnt Ip, rezistivitatea solului s, limita maxim a tensiunii de atingere Ua i de pas Up, tensiunea ap rut prin cuplaj rezistiv. Instala ia de protec ie se dimensioneaz innd cont de urm toarele condi ii de baz :
Rp I p ka

a + 1

Ua

R p I p k pas

pas

U pas

0,85 R p I p r U R

unde Rp este rezisten a de dispersie rezultant a PP; ka i kpas - coeficien ii de atingere i de pas care caracterizeaz dirijarea distribu iei poten ialelor; a, pas i - coeficien ii de amplasament, datorit izol rii amplasamentului; Ua i Upas - limitele maxime admise ale tensiunilor de atingere i de pas; au valori n func ie de: - timpul protec iei de baz (timpul de deconectare); - mijloace de protec ie electroizolante folosite; - zona de amplasare (frecven a circula iei) a instala iei sau a echipamentului electric; - categoria echipamentului electric; Ip - partea din curentul de defect care trece efectiv prin prizele de p mnt (la calcul se ine seama de toate c ile de ntoarcere ale curentului de defect); UR - limita maxim admis a tensiunii datorit cuplajului respectiv; r factorul de reducere a influen ei prin cuplaj rezistiv, rezultant. Coeficien ii de amplasament se definesc conform STAS 12604 prin urm toarele rela ii: =(Rd+Rh)/Rh i =(Riz+Rh)/Rh, n care Rh este rezisten a electric a corpului omenesc, Rd - rezisten a echivalent de izolare la picioarele omului fa de p mnt, Riz - rezisten a stratului izolant fa de elementele conductive n contact cu p mntul. n cazul atingerii unei p r i ajunse accidental sub tensiune i a p mntului (situa ie care genereaz tensiunea de atingere Ua), coeficientul de amplasament este a i se calculeaz cu rezisten a echivalent de izolare denumit Rda. n cazul atingerii cu picioarele a dou puncte de pe sol avnd poten iale diferite (situa ie care genereaz tensiunea de pas Upas), coeficientul de amplasament este pas i se calculeaz cu rezisten a echivalent de izolare denumit Rdpas. ntre

11/12-10

rezisten e exist rela ia Rdpas=4Rda, astfel c i ntre coeficien ii de amplasament exist rela ia pas =4 a-3. b) Legarea la PP pentru instala iile i echipamentele electrice din re elele de joas tensiune izolate fa de p mnt (pentru schema IT) este metod principal de protec ie i se cumuleaz cu: - controlul permanent al rezisten ei de izola ie (a echipamentului); - controlul permanent al rezisten ei de izola ie a re elei, cu posibilitatea de declan are sau numai de semnalizare, dup caz (n func ie de condi iile specifice). Este interzis ca ntr-o re ea izolat s se aplice ca mijloc de protec ie legarea la neutru. De asemenea, este interzis a se folosi neutrul re elei pentru realizarea unui circuit de lucru (circuit activ) pentru alimentarea cu energie electric a unui consumator. Instala ia de protec ie prin legare la p mnt se dimensioneaz conform rela iilor de mai sus, valabile la instala iile i echipamentele de nalt tensiune. c) Legarea la PP pentru instala iile i echipamentele electrice din re elele de joas tensiune legate la p mnt (pentru schema TT) ca metod principal de protec ie se admite numai pe baza unei justific ri tehnico-economice, f r a mai fi necesar ad ugarea altor mijloace de protec ie (cu excep ia stlpilor liniilor electrice aeriene). Instala ia de protec ie prin legare la p mnt se dimensioneaz innd seama de urm toarea rela ie de baz : R p I ns k s U a sau R p I ri k i U a unde Rp este rezisten a de dispersie rezultant a PP; Ua - limita maxim admis a tensiunii de atingere, conform STAS 2612; Ins - curentul nominal al siguran ei prin care se realizeaz protec ia mpotriva curen ilor de defect (protec ia maximal ); Iri - curentul de reglaj al ntreruptorului prin care se realizeaz protec ia mpotriva curen ilor de defect (protec ia maximal ); ks - coeficient de siguran de calcul determinat astfel nct s fie ndeplinit condi ia de topire a fuzibilului siguran ei ntr-un timp de cel mult 3 s; dac nu se dispune de valori exacte din partea produc torului siguran ei, se consider urm toarele valori: ks=3,5 pentru Ins 50 A i ks=5 pentru In 63 A; ki - coeficient de calcul pentru condi ia de func ionare a releului de curent (al protec ie maximale) din ntreruptor ntr-un timp de cel mult 3 s; dac produc torul ntreruptorului nu prevede altfel, se consider ki=1,25. Aceast cerin este extrem de greu de ndeplinit n condi ii normale de func ionare a instala iilor electrice. S consider m un fuzibil de 16 A, pentru protec ia unui motor de 1,5 kW. Rezisten a de dispersie rezultant devine Rp 65/(163,5)=1,16 , valoare greu de ob inut. Cu ct mai mare este puterea motorului, cu att mai mic devine valoarea rezisten ei de dispersie care nu se poate asigura n condi ii economice rezonabile (relund exemplul pentru un motor de 7,5 kW, o siguran fuzibil de 50 A, rezult rezisten a de dispersie de 0,37 ). Din acest motiv protec ia prin legare la p mnt nu a prezentat i nu prezint interes practic n re elele de joas tensiune legate la p mnt. Pentru stlpii liniilor electrice aeriene la care se aplic i dirijarea distribu iei poten ialelor sau izolarea amplasamentului, condi ia de dimensionare se poate reduce la condi ia ka=kpas=65/Uf sau a= pas=Uf /65, n care Uf este tensiunea fazei fa de p mnt. Pentru echipamentele electrice portabile (utilaje, scule) se admite i aplicarea mijlocului de protec ie prin legare la PP dac se asociaz cu folosirea mijloacelor de protec ie electroizolante, n cazul re elelor legate la p mnt (cu schema TT sau TN), respectiv dac se asociaz cu folosirea mijloacelor de protec ie electroizolante i controlul permanent al rezisten ei de izola ie (a echipamentului), n cazul re elelor izolate fa de p mnt (cu schema IT). Legarea la priza de p mnt se realizeaz prin racordarea elementelor c rora trebuie s li se asigure o protec ie mpotriva electrocut rii prin atingere indirect , la PP. Aceasta trebuie s aib o rezisten de dispersie suficient de mic pentru ca n cazul unui defect s se ob in cel pu in stabilirea unui curent suficient de mare pentru a determina ac ionarea protec iei maximale

11/12-11

de curent montat naintea elementului protejat, n decurs de max. 3 s. n cazul n care acest timp nu se poate respecta, trebuie s se ob in ca tensiunile de atingere i de pas s nu dep easc limitele maxime admise conform STAS 2612, pentru timpi de declan are mai mari de 3 s. De regul , se realizeaz o re ea general de legare la p mnt care deserve te toate elementele ce trebuie legate la p mnt (indiferent de categoria acestora), aflate n aceea i incint sau platform . Se admite realizarea unor PP separate ntre ele, pentru diferite categorii de elemente care trebuie legate la p mnt, numai n cazuri speciale, justificate tehnic i economic prin condi iile specifice. 6.3 Protec ia prin legarea la conductorul de nul Protec ia mpotriva electrocut rii prin atingere indirect la instala ii i echipamente electrice fixe racordate la re elele electrice legate direct la p mnt de joas tensiune (simbol T) se realizeaz , de regul , prin aplicarea sistemului de protec ie prin legare la nul de protec ie(simbol N), schema TN. Se admite legarea la priza de p mnt (simbol T) numai pe baza unei justific ri tehnico-economice. Legarea la nul de protec ie (schema TN) se realizeaz prin cumularea cu una sau mai multe din urm toarele mijloace de de protec ie: - obligatoriu legarea la PP a bornelor sau barelor de nul ale tuturor tablourilor de distribu ie i a nulului de la sursa de alimentare cu energie electric (generator sau transformator) (Nota mea: aceasta nu e metod de protec ie, ci modalitate de asigurare a poten ialului conductorului de nul i de asigurare a unor c i de ntoarcere a curentului de defect n caz de ntrerupere accidental a condutorului de nul din re ea); - egalizarea poten ialelor; - izolarea zonei de manipulare a omului (izolarea amplasamentului); - protec ia automat mpotriva tensiunilor de defect (PATD); - protec ia automat mpotriva curen ilor de defect (PACD), n func ie de condi iile specifice (gradul de asigurare a declan rii n caz de defect, categoria locului de lucru, materialul conductorului de nul de protec ie). Legarea la conductoarele de nul de protec ie se realizeaz astfel nct s se poat ob ine un curent de defect suficient de mare pentru a asigura declan area n decurs de max. 3 s. Legarea la PP se realizeaz astfel nct s se poat ob ine c i de ntoarcere a curentului de defect i de protec ie (nota mea: care curent de protec ie?) n cazul unor ntreruperi accidentale ale conductoarelor de nul de protec ie. Sistemul de protec ie cu legarea la nul de protec ie (schema TN) trebuie realizat astfel nct s se asigure protec ia necesar mpotriva electrocut rii prin atingere indirect (evitarea men inerii unor tensiuni de atingere periculoase mai mult de 3 s), chiar dac au loc urm toarele categorii de defecte: - inversarea, din eroare, a unui conductor activ cu un conductor de protec ie; - atingerea accidental a conductorului de protec ie cu un conductor sau born activ ; ntreruperea accidental a conductorului de protec ie. La mijlocul de protec ie prin legare la nul de protec ie se cumuleaz obligatoriu cu cel pu in unul din cele cinci mijloace de protec ie men ionate mai sus, n cazul n care exist cel pu in una din urm toarele situa ii: - nesiguran a declan rii n caz de defect; - locul de munc este periculos sau foarte periculos; - conductorul de legare la nul de protec ie este din aluminiu. Legarea la conductoarele de nul de protec ie se realizeaz prin racordarea elementelor la care trebuie s se prevad o protec ie mpotriva electrocut rii prin atingere indirect la conductoarele legate (direct sau prin alte conductoare) la punctul de nul al sursei de energie electric (transformator sau generator), astfel nct impedan a circuitului de nchidere a curentului de defect s fie suficient de mic pentru a se ob ine un curent suficient de mare care s determine ac ionarea protec iei maximale de curent, montat naintea elementului protejat, ntr-un timp de cel mult 3 s. De regul conductorul de nul de protec ie (simbol PE) trebuie s fie diferit de conductorul de nul de lucru (simbol N) folosit pentru scopuri tehnologice ca parte activ a

11/12-12

instala iei. Totdeauna, de la ultimul punct al circuitului de nul legat la p mnt, respectiv de la ultimul tablou la care borna sau bara de nul este legat la p mnt, n sensul fluxului de energie electric , pn la elementul care trebuie racordat la conductorul de nul de protec ie (simbol PE), acesta din urm trebuie s fie diferit de conductorul de nul de lucru (simbol N). n toate celelalte cazuri, n care conductoarele de nul sunt ncadrate ntre leg turi la p mnt (de ex. ntre bornele i barele de nul ale tablourilor legate la p mnt), aceste conductoare se folosesc n comun, att pentru protec ie ct i pentru lucru (simbol PEN).

(1) Se va re ine c este gre it nota ia "consumator" pentru a desemna ceeace este denumit n mod corect "receptor". (2) Este desenat i legarea suplimentar de protec ie la p mnt a casrcaselor receptoarelor i tablourilor la prizele de p mnt RP2, legare care nu este obligatorie n cadrul schemei TN.

Exemplu de realizare a protec iei prin legare la neutru de protec ie dup STAS 12604/5-90

11/12-13

6.4 Protec ia prin ntreruperea automat a aliment rii conform standard SR CEI 364-4-41 ntreruperea automat a aliment rii este prescris n cazul n care exist riscul producerii unui efect patofiziologic periculos asupra unei persoane, n caz de defect, avnd n vedere valoarea i durata tensiunii de atingere. Aceast m sur necesit coordonarea ntre schemele de legare la p mnt i caracteristicile conductoarelor de protec ie i a dispozitivelor de protec ie. ntreruperea aliment rii. Un dispozitiv de protec ie trebuie s ntrerup automat alimentarea circuitului sau a echipamentului protejat mpotriva atingerilor indirecte, astfel nct, ca urmare a unui defect ntre o parte activ i o mas s nu se poat men ine o tensiune de atingere prezumat mai mare de 50 V valoare efectiv n curent alternativ sau 120 V n curent continuu neted, un timp suficient pentru crearea unui risc fiziopatologic periculos asupra unei persoane n contact cu p r i conductoare simultan accesibile. F r a ine seama de valoarea tensiunii de atingere, este admis un timp de ntrerupere de pn la 5 s, n anumite circumstan e, potrivit cu schema de legare la p mnt. Leg turi echipoten iale. n fiecare cl dire trebuie conectate la o leg tura echipoten ial principal urm toarele elemente: - conductorul principal de protec ie; - conductorul principal de legare la p mnt sau borna principal de legare la p mnt; - conducte de alimentare din interiorul cl dirii (de ex. ap , gaz); - elemente metalice ale construc iei, conducte de nc lzire central i condi ionarea aerului; - arm turile metalic eale cablurilor de telecomunica ii (cu acordul proprietarilor sau utilizatorilor). n cazul n care astfel de elemente provind din exteriorul cl dirii, ele trebuie s fie racordate ct mai aproape de punctul lor de intrare n cl dire. Schema TN. Toate masele echipamentelor trebuie s fie conectate la punctul legat la p mnt al sursei de alimentare, prin conductoare de protec ie care trebuie legate la p mnt n apropierea fiec rui transformator sau generator. Punctul sursei de alimentare legat la p mnt este n general punctul neutru. Dac nu este disponibil punctul neutru sau nu este accesibil, trebuie legat la p mnt un conductor de faz . n nici un caz conductorul de faz nu poate servi drept conductor PEN. Dac exist posibilit i efective de legare la p mnt, se recomand conectarea conductorului de protec ie la p mnt n toate punctele posibile. O legare la p mnt multipl , n puncte repartizate regulat, poate fi necesar pentru a asigura faptul c poten ialul conductorului de protec ie r mne, n caz de defect, ct mai apropiat posibil de poten ialul p mntului. n cl dirile mari, precum imobilele foarte nalte, nu sunt posibile leg rile la p mnt adi ionale a conductoarelor de protec ie, din motive practice. Leg turile echipoten iale ntre conductoarele de protec ie i elementele conductoare au totu i, n acest caz, o func ie similar . Din acela i motiv se recomand legarea la p mnt a conductoarelor de protec ie la punctul lor de intrare ntr-o cl dire. n instala iile fixe se poate utiliza un singur conductor care ndepline te i func ia de conductor de protec ie i neutru (conductor PEN). Caracteristicile dispozitivelor de protec ie i impedan ele circuitelor trebuie s fie astfel nct, dac se produce ntr-un punct oarecare un defect de impedan neglijabil ntre un conductor de faz i conductorul de protec ie sau o mas , s se produc ntreruperea automat ntr-un timp cel mult egal cu o anumit valoare (de regul , un timp de deconectare conven ional de maximum 5 s); aceast condi ie este satisf cut de urm toarea rela ie: Zs IaU0, n care Zs este impedan a buclei de defect care con ine sursa, conductorul activ pn la punctul de defect i conductorul de protec ie ntre punctul de defect i surs ; U0 - tensiunea nominal ntre faz i p mnt, valoare efectiv n curent alternativ; Ia - curentul care asigur func ionarea dispozitivului de ntrerupere automat ntr-un timp definit n func ie de tensiunea nominal U0 sau ntr-un timp conven ional de cel mult 5 s
Tensiunea U0, V 120 230 277 400 >400

11/12-14 Timp de deconectare, s 0,8 0,4 0,4 0,2 0,1

n cazuri excep ionale n care defectul de poate produce ntre un conductor de faz i p mnt (de ex. la linii aeriene), trebuie ndeplinit urm toarea condi ie, cu scopul ca conductorul de protec ie i masele legate la el s nu poat prezenta o tensiune fa de p mnt mai mare dect valoarea conven ional de 50 V: RB/RE 50/(U0-50) n care RB este rezisten a echivalent a leg turilor la p mnt n paralel; RE - rezisten a minim de contact cu p mntul a elementelor conductoare nelegate la conductorul de protec ie, prin care se poate produce un defect ntre faze i p mnt; U0 - tensiunea nominal fa de p mnt, valoare efectiv n curent alternativ. ntr-o schem TN pot fi utilizate urm toarele dispozitive de protec ie: - dispozitive de protec ie maximal de curent; - dispozitive de protec ie la curent diferen ial rezidual. Schema TT. Toate masele protejate prin acela i dispozitiv de protec ie trebuie s fie conectate la conductoare de protec ie i legate la aceea i priz de p mnt. Dac sunt montate n serie mai multe dispozitive de protec ie, aceste prescrip ii se aplic la toate masele protejate prin acela i dispozitiv. Trebuie satisf cut urm toarea condi ie: RA Ia50 V, n care RA este suma rezisten ei prizei de p mnt i ale condutoarelor de protec ie a maselor; Ia curentul care asigur func ionarea automat a dispozitivului de protec ie. n schema TT se utilizeaz urm toarele dispozitive de protec ie: - dispozitive de curent diferen ial rezidual; - dispozitive de protec ie maximal de curent. n cazul n care dispozitivul de protec ie este un dispozitiv de curent diferen ial rezidual, Ia este curentul diferen ial rezidual nominal In. n cazul n care dispozitivul de protec ie este un dispozitiv de protec ie maximal de curent, el trebuie s fie: - un dispozitiv care are caractersitica de func ionare invers propr ional cu timpul i Ia trebuie s fie curentul care asigur func ionarea automat n cel mult 5 s, sau - un dispozitv care are caracteristica de func ionare instantanee i la care Ia este curentul minim care asigur declan area instantanee. Schema IT. Se va consulta standardul. 6.7 Prize de p mnt O priz de p mnt (PP) constituie un ansamblu de elemente conductive (electrozi i conductoare de leg tur ) n contact cu solul, ansamblu caracterizat prin rezisten a de dispersie n sol. PP se mpart n urm toarele categorii, n func ie de tipul electrozilor folosi i, adncimea de ngropare a electrozilor i destina ia prizei: - PP artificial - ale c rei componente sunt montate special pentru trecerea curentului de defect, fiind interzis folosirea lor n alte scopuri; - PP natural - constituit din elemente conductive ale unor construc ii sau instala ii destinate altor scopuri i care sunt n contact permanent cu p mntul, putnd fi folosite n acela i timp pentru trecerea curentului de defect; - PP pentru dirijarea distribu iei poten ialelor - priz suplimentar , destinat dirij rii distribu iei poten ialelor n vederea mic or rii tensiunilor de atingere i de pas; - PP simpl - constituit dintr-un singur electrod; - PP multipl - constituit din cel pu in doi electrozi i conductorul (conductoarele) de leg tur dintre ace tia; - PP complex - constituit dintr-un ansamblu de electrozi verticali i orizontali; - PP de suprafa - cu electrozii ngropa i la o adncime de cel mult 1,2 m i care de regul sunt orizontali - PP de adncime - cu electrozii ngropa i pn la 4 m adncime, de regul predomin electrozii verticali;

11/12-15

- PP de mare adncime - cu electrozii ngropa i la adncimi mai mari de 4 m i care de regul sunt verticali. Rezisten a de dispersie a prizei. Rezisten a de dispersie a unei PP singulare este determinat de rezistivitatea solului i dimensiunile geometrice ale electrodului. Pentru un electrod vertical din eav sau o el rotund de lungime l i diametru d, ngropat n sol cu partea superioar la o adncime q, rezisten a de dispersie este dat de rela ia:
r = 0,366

s
l

lg

2l
d

1 2

lg

4q + 3l 4q l

Pentru rezistivitatea solului =100 m i q=0,8 m, rezisten a de dispersie este cuprins ntre 50 pentru lungimea de 1 m i 10 pentru lungimea de 10 m. Pentru un electrod orizontal din platband de o el de lungime l i l ime b, ngropat n sol la adncimea q, rezisten de dispersie este dat de rela ia:
r = 0,366

s
l

lg

2l

bq

Pentru rezistivitatea solului =100 m, q=0,8 m i b=0,04 m, rezisten a de dispersie este cuprins ntre 65,7 - pentru lungimea de 1 m i 1,4 pentru lungimea de 10 m. n cazul unor prize multiple formate din n electrozi singulari identici, rezisten a de dispersie Rp se calculeaz cu rela ia cunoscut din electrotehnic a rezisten ei echivalente la legarea n paralel, cu introducerea unui factor de corec ie determinat de modificarea zonei de influen a unui electrod Rp=r/(nu) n cazul unor prize complexe, alc tuite din prize multiple verticale i orizontale, rezisten a de dispersie Rp se calculeaz cu o rela ie similar 1/Rp=1/Rp-vertical +1/Rp-orizontal , n care Rp-vertical =rvertical /(nverticaluvertical) i Rp-orizontal =rorizontal /(norizontaluorizontal). n cazul unor prize complexe alc tuite din prize naturale i artificiale, rezisten a de dispersie se calculeaz analog, 1/Rp=1/Rp-natural +1/Rp-artificial . Rezisten a de dispersie a instala iei de legare la p mnt este alc tuit din rezisten a prizei de p mnt i rezisten a re elei de legare a echipamentelor la priza de p mnt. Prize naturale, artificiale. Trebuie s se foloseasc totdeauna PP naturale existente i care ndeplinesc condi iile din documenta ia tehnic specific . PP artificiale se prev d numai suplimentar. O PP natural i/sau artificial poate fi utilizat n comun pentru legarea la p mnt a urm toarelor categorii de instala ii de protec ie: - mpotriva electrocut rilor prin atingere indirect ; - mpotriva supratensiunilor (atmosferice sau de comuta ie); - punctele de recep ie cu anten colectiv de radio i televiziune; - firmelor luminoase; - aparate medicale; - instala ii de filmare. Legarea direct a instala iilor de paratr snet la PP de protec ie folosit n comun se admite numai cu condi ia ca rezisten a de dispersie a acesteia s fie mai mic sau cel mult egal cu 1 . Se admite dep irea valorii de 1 dac se respect simultan urm toarele condi ii: - se iau m suri corespunz toare de protec ie mpotriva unor supratensiuni n cazul trecerii unui curent de tr snet prin PP la instala iile tehnologice; - rezisten a de dispersie ndepline te condi iile de protec ie mpotriva electrocut rilor prin atingere indirect n cazul unui defect n instala iile tehnologice. La folosirea n comun a unei PP, conductoarele de legare la p mnt a instala iei de paratr snet trebuie s fie separate de celelalte categorii de instala ii, pn la PP. De la acest prevedere fac excep ie cl dirile cu pere i metalici i cele cu schelet de o el sau de beton armat, la care scheletul de o el, pere ii metalici sau arm tura metalic pot fi utilizate drept conductoare de legare la PP comun pentru toate categoriile de instala ii.

11/12-16

Re eaua general de protec ie la re elele de joas tensiune trebuie s aib rezisten a de dispersie determinat prin calcul pentru a nu se dep i tensiunile de atingere i de pas admise, dar de cel mult 4 (pentru instala ii supraterane). Pentru dirijarea poten ialelor se folosesc PP existente. La PATD - PP auxiliar se realizeaz distinct de PP de protec ie i se amplaseaz la cel pu in 10 m distan fa de alte PP. Ea poate avea cel mult 10 i poate fi constituit dintr-o conduct de ap , dac prin aceasta nu se scurtcircuiteaz bobina releului de tensiune de defect. Condi ii de stabilitate termic . n toate instala iile electrice trebuie s se prevad protec ii pentru semnalizarea i/sau ntreruperea circuitului cu defecte. Timpul de ntrerupere trebuie s fie sub 3 s pentru instala iile sau echipamentele electrice fixe sau mobile; aceast prevedere nu este obligatorie pentru echipamentele portabile. La dimensionarea instala iilor de protec ie trebuie s se aib n vedere stabilitatea termic a elementelor componente pn la ntreruperea circuitului defect. Condi iile de stabilitate termic trebuie s fie verificate att n ceea ce prive te sec iunea minim admis a conductoarelor de protec ie ct i n ceea ce prive te suprafa a de contact cu solul minim admis a electrozilor PP. Pe durata trecerii curen ilor de defect, temperatura conductorului de protec ie neizolat suprateran nu trebuie s dep easc 200 C, respectiv 300 C n cazul n care n apropiere nu se afl materiale combustibile. Un conductor neizolat se consider stabil termic dac densitate de curent J determin un echilibru ntre c ldura dezvoltat n conductor i cea transmis spa iului nconjur tor, f r ca temperatura conductorului s dep easc limita maxim admis men ionat mai sus (200 C 300 C); pentru durata de trecere a curentului t=1s, la o temperatur ini ial de 20 C i o temperatur admis de 200 C, densitatea de curent admis este specificat n tabel:
Materialul conductorului O el Aluminiu sau o el-aluminiu Cupru Densitatea de curent maxim admis , n A/mm2, pentru t = 1 s 70 105 160

Condi iile de stabilitate termic a PP se verific tensiune.

numai pentru instala iile de nalt

Bibliografie 1. STAS 2612-87 - Protec ia mpotriva electrocut rilor. Limite admise 2. STAS 12604 -87 - Protec ia mpotriva electrocut rii. Prescrip ii generale 3. STAS 12604/4-89 - Protec ia mpotriva electrocut rii. Instala ii electrice fixe. Prescrip ii 4. STAS 12604/5-90 - Protec ia mpotriva electrocut rii. Instala ii electrice fixe. Prescrip ii de proiectare, execu ie i verificare 5. SR CEI 364-4-41:1996 - Instala ii Electrice ale Cl dirilor. Partea 4: M suri de protec ie pentru asigurarea securit ii; Capitolul 41: Protec ia mpotriva ocurilor electrice 6. SR CEI 479 -1,2: 1995 - Efectele curentului asupra omului i animalelor domestice 7. SR CEI 536:1995 - Clasificarea echipamentelor electrice i electronice din punct de vedere al protec iei mpotriva ocurilor electrice 8. SR CEI 536-2:1995 - Clasificarea echipamentelor electrice i electronice din punct de vedere al protec iei mpotriva ocurilor electrice. partea 2: Instruc iuni privind aplicarea prescrip iilor de protec ie mpotriva ocurilor electrice.