Sunteți pe pagina 1din 12

Contract de franchising

I. PARTILE CONTRACTANTE Art.1 Societatea comerciala ......................, cu sediul in ..................., jud.............., inregistrata la ...............avand cont numarul ................, deschis la .........., reprezentata legal prin domnul/doamna ......................, cu functia ................, posesor buletin de identitate seria..........., nr..................., eliberat de Politia ...................., la data de .................., in calitate de FRANCHISOR si Societatea comerciala ....................., cu sediul in ..................., jud................, inregistrata la ...............avand cont numarul ................, deschis la..........., reprezentata legal prin domnul/doamna ......................, cu functia ................posesor buletin de identitate seria..........., nr..................., eliberat de Politia ...................., la data de .................., in calitate de FRANCHISEE II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Contract de franciza
Art.2 Franchisor-ul ii transmite lui franchisee dreptul de a vinde produsul (produsele) descrise mai jos, sub numele sau si il asista in desfacere prin intermediul magazinelor pe care franchisee le-a deschis in teritoriu...........................................; Franchisor-ul desfasoara activitate specializata de .................. fiind cunoscut si avand o deosebita reputatie in ceea ce priveote marfa sii calitatea produsului (produselor): ....................................................prevazute in anexa nr. 1 la prezentul contract. Art.3 Franchisee desface produsul/produsele ..................... prevazute in anexa nr. 1 la prezentul contract sub numele si in conformitate cu practica de afaceri a lui franchisor. III. DEFINIREA TERMENILOR: PRODUSE, TERITORIU, MAGAZIN, PRET DE LIVRARE, SUB NUMELE Art.4 Prin "produs/produse", partile contractante inteleg produsul/produsele nominalizate in anexa nr. 1 la prezentul contract. Art.5 Prin "teritoriu", partile contractante inteleg aria geografica situata in ......................, in care franchisee isi poate desfasura activitatea in conditiile prezentului contract. Art.6 Prin "magazine", partile contractante inteleg orice magazin pe care franchisee il deschide in teritoriu in conditiile prezentului contract. Art.8

Prin "pret de livrare", partile contractante inteleg pretul la care franchisor livreaza produsul tertilor beneficiari, acest pret incluzand/neincluzand ........... (TVA, transport, asigurare etc.) Art.8 Prin "sub numele" partile contractante inteleg numele comercial al franchisor-ului, inclusiv marci de fabrica, marci de comert, marci de servicii, sigle, embleme si/sau alte simboluri folosite pentru identificarea si promovarea produsului/produselor cu exceptia celor care nu au fost cesionate lui franchisee. IV. DURATA CONTRACTULUI

Contract de franciza
Art.9 Contractul se incheie pe o durata de ...................., incepand cu data de ..............., pana la data de .................. . Art.10 Prezentul contract poate fi reinnoit pentru perioade consecutive de ... ani daca, in termen de ................ luni inainte de expirarea fiecarei perioade, partile hotarasc continuarea lui. V. OBLIGATIILE PARTILOR Art.11 Franchisee se obliga: - sa desfaca produsul (produsele) prevazute in anexa nr. 1 la prezentul contract sub numele si in conformitate cu practica de afaceri a lui franchisor; - sa deschida in termen de ... zile de la data semnarii prezentului contract, primul magazin amplasat la adresa ..............................; - sa deschida in termen de ... zile de la data semnarii prezentului contract inca ... magazine amplasate la adresele: .......................................; - sa transmita lui franchisor fotografii de buna calitate privind cladirea fiecarui magazin, impreuna cu vecinatatile, cu cel putin 30 zile inainte de achizitionare; in cazul in care franchisor-ul are obiectii in ceea ce priveote cladirea sau vecinatatile, franchisee nu va achizitiona magazinul; - sa transmita, dupa ce a primit avizul favorabil de la franchisor, toate actele incheiate in legatura cu achizitionarea magazinului impreuna cu planul de organizare al spatiului achizitionat; - sa respecte design-ul stabilit de franchisor, inclusiv indicatiile privitoare la mobilier, decoruri, etc.; - sa urmareasca frecventarea de catre personal a cursului de instruire organizat de franchisor; - sa plateasca cheltuielile de cazare, transport si salarizare personalului instruit; - sa utilizeze know-how-ul si informatiile primite numai in scopul deschiderii de magazine si desfacerii activitatii acestora;

- sa utilizeze marcile transmise numai in legatura cu produsele convenite si numai in stilurile, formele, culorile si marimile autorizate, in scris de franchisor; - la incetarea contractului sa inceteze folosirea marcilor cedate si sa restituie franchisor-ului toate documentele referitoare la marcile respective; - sa nu includa in numele sau comercial nici un nume sau marca din cele care fac obiectul prezentului contract; - sa aduca la cunostinta franchisor-ului orice atingere sau contestare la adresa marcilor cesionate, savarsite de terti in teritoriu si sa ia masurile corespunzatoare; - sa foloseasca magazinele numai pentru vanzarea produselor furnizate de franchisor; - sa desfasoare intreaga activitate sub numele comercial/marca Franchisorului; - sa asigure personalului, pe cheltuiala sa, uniforme cu emblema Franchisor-ului; - sa faca cunoscut tertilor si consumatorilor faptul ca este Franchisee al Franchisorului ....................; - intreaga activitate desfasurata se va face in contul si pe cheltuiala sa - sa aiba o atitudine cinstita, corecta si civilizata fata de partenerii de afaceri si consumatori si sa rezolve cu solicitudine si buna credinta orice reclamatie provenita de la acestia; - sa informeze permanent si imediat pe Franchisor asupra schimbarilor ce survin pe plan legislativ, administrativ si de afaceri, in teritoriu; - sa comande cu ... zile inainte de data deschiderii fiecarui magazin cantitatea de produse necesara desfasurarii unei activitati rentabile; - sa se asigure cu un stoc de produse care sa permita o activitate continua; - sa vanda produsele la preturi care sa nu ...................; - sa achite franchisor-ului contravaloarea produselor, sa plateasca redeventa lunara si sa suporte contravaloarea cheltuielilor de transport si asigurare a produselor. Art.12 Franchisor-ul se obliga: - sa-i transmita lui franchisee dreptul de a vinde produsul (produsele) sub numele sau si sa il asiste in desfacere prin intermediul magazinelor pe care franchisee le are deschise in teritoriu;. - sa puna gratuit la dispozitia lui Franchisee design-ul corespunzator si instructiunile necesare privitoare la mobilier si decorare, conform planului de organizare a spatiului de desfacere pe care l-a avizat sau a planului modificat; - in termen de .... zile de la data semnarii prezentului contract sa trimita ... specialisti care sa asigure instruirea si pregatirea personalului de conducere si executie al magazinului conform cu politica sa comerciala; - cheltuielile privind cazarea, transportul si salarizarea specialistilor sunt in sarcina Franchisor-ului; - sa asigure anual pregatirea unui numar de ............... salariati in tehnici si metode de distribuire a produselor, la sediul lui Franchisee;

- sa puna la dispozitia lui Franchisee, pana la data de ................, gratuit, know-how operational tehnic si administrativ, precum si manualele de utilizare si de service a produsului/produselor, tehnicile de marketing, modul de pregatire a personalului, dreptul de autor pentru aceste manuale apartinand Franchisor-uIui; - sa transmita pana la data de ......... lui Franchisee dreptul de folosinta exclusiva in limitele teritoriului, a marcilor legate de produsele care fac obiectul acestui contract; - sa nu foloseasca nici o alta marca sau nume pentru produsele respective, altele decat cele care au fost cesionate lui Franchisee; - sa verifice prin persoane imputernicite, magazinele deschise de Franchisee; - sa nu numeasca, pe durata contractu1ui, un alt Franchisee sau distribuitor pentru produsele ce fac obiectul prezentului contract; - sa garanteze produsele conform termenelor inscrise in anexa nr. 2. VI. PRETUL, REDEVENTA, MODALITATI DE PLATA Art.13 Preturile produsului/produselor sunt cele inscrise in anexa nr. 1 la prezentul contract si acesta include:..................................... Preturile pot fi modificate numai prin acordul scris al partilor. Oricare parte contractanta care solicita modificarea pretului se obliga sa notifice prealabil celeilalte parti cu acordarea unui preaviz de ... zile. Art.14 Franchisee se obliga sa achite Franchisor-ului pretul produselor astfel: a) - datele platii ...............................; b) - locul platii ................................; c). - modalitatea de plata ........................; Art.15 Franchisee va plati lunar Franchisor-ului pana la data de ........... ale fiecarei luni un procent lunar de .... % din valoarea produselor cumparate si receptionate lunar, aceasta reprezentand redeventa cuvenita Franchisor-ului. Plata redeventei se face prin .................... la .................... VII. GARANTII Art.16 Franchisor-ul garanteaza produsele conform termenelor de garantie inscrise in anexa nr. 2. Art.17 Franchisor-ul se obliga sa asigure pe cheltuiala sa, prin grija lui Franchisee, service pentru produsele necorespunzatoare.

Punctul de service va fi organizat conform instructiunilor Franchisor-ului, in teritoriu, la sediul lui Franchisee si va fi utilizat numai pentru produsele ce fac obiectul prezentului contract. Franchisor-ul va transmite documentatia privind service-ul in termen de ... zile de la deschiderea primului magazin. VIII. CLAUZE DE NECONCURENTA Art.18 Franchisee se obliga sa nu reprezinte sau sa vanda produse identice si/sau similare cu cele care fac obiectul prezentului contract. Art.19 Fanchisor se obliga sa actioneze cu buna credinta si sa pastreze secretul comercial, astfel incat sa nu prejudicieze cu nimic pe Franchisee. Art.20 Franchisee se obliga sa actioneze cu buna credinta si sa pastreze secretul comercial astfel incat sa nu prejudicieze cu nimic pe Franchisor. IX. INCETAREA FURNIZARII PRODUSELOR Art.21 In cazul in care produsele nu se vand, Franchisor va inceta furnizarea de produse. Art.22 Franchisor va inceta furnizarea de produse si in situatia in care, verificand magazinele, constata ca Franchisee nu respecta conditiile prezentului contract sau conditiile sanitare, igienice, administrative din magazinele din teritoriu si ii stirbeste numele comercial. X. CONFIDENTIALITATE Art.23 Franchisee se obliga ca pe durata contractului sa nu divulge unei terte persoane, informatiile detinute si care au caracter secret. XI. RASPUNDEREA CONTRACTUALA Art.24 Denuntarea unilaterala a contractului este interzisa sub sanctiunea de daune, cu exceptia cazurilor expres prevazute de prezentul contract. Art.25 Pentru neexecutarea sa executarea necorespunzatoare a vreuneia din clauzele contractuale, partea vinovata se obliga sa plateasca daune in valoare de ............. . Art.26 In cazul in care Franchisee nu efectueaza plata la termenele contractuale va plati Franchisor-ului penalitati de intarziere de ....% din suma datorata, pe zi intarziere. Art.27

In cazul in care Franchisor-ul nu respecta cantitatile, calitatea si termenele de livrare solicitate de Franchisee prin inscrisuri, Franchisor va plati lui Franchisee penalitati de ...% pe zi, calculate la valoarea respectivului lot de produse. XII. FORTA MAJORA Art.28 Forta majora exonereaza de raspundere partile,in cazul neexecutarii partiale sau totale a obligatiilor asumate prin prezentul contract. Prin forta majora se intelege un eveniment independent de vointa partilor, imprevizibil si insurmontabil, aparut dupa incheierea contractului si care impiedica partile sa execute total sau partial obligatiile asumate. Partea care invoca forta majora are obligatia sa o aduca la cunostinta celeilalte parti, in scris, in maximum 10 (zece) zile de la aparitie, iar dovada fortei majore se va comunica in maximum 30 (treizeci) zile de la aparitie. Partea care invoca forta majora are obligatia sa aduca la cunostinta celeilalte parti incetarea cauzei acesteia in maximum 10 (zece) zile de la incetare. XIII. INCETAREA CONTRACTULUI Art.29 Prezentul contract inceteaza in urmatoarele cazuri: - neexecutarea unei obligatii esentiale pentru acest contract; - declararea pentru una din parti a falimentului sau incapacitatii de plata; - incalcarea de catre o parte contractanta a obligatiilor asumate dupa ce a fost avertizata de catre cealalta parte ca o noua incalcare va conduce la rezilierea contractului; - in cazul in care beneficiarul distribuie produse de la societati concurente, situatie care atrage si raspunderea materiala pentru daunele produse; - daca persoane reprezentative din cadrul beneficiarului au fost condamnate penal. Art.30 In cazul incetarii efectelor prezentului contract, franchisee este obligat sa: - restituie, pe cheltuiala sa , franchisorului toate produsele aflate in stoc si care nu au fost integral platite; - plateasca toate sumele datorate franchisorului, chiar daca asemenea sume au o scadenta ulterioara datei incetarii contractului. XIV. LITIGII Art.31 Litigiile care se vor naste din prezentul contract sau in legatura cu prezentul contract vor fi solutionate pe cale amiabila. Art.32 Daca partile nu vor ajunge la o intelegere amiabila, atunci litigiile vor fi inaintate spre solutionare instantelor competente.

XV. ALTE CLAUZE Art.33 In cazul in care o clauza sau o parte din prezentul contract va fi declarata nula, clauzele ramase valabile vor continua sa-si produca efectele, cu exceptia cazurilor in care clauza sau partea anulata va contine o obligatie esentiala. Sunt considerate esentiale urmatoarele obligatii ...................(se indica obligatiile respective). XVI. CESIUNEA CONTRACTULUI Art.34 Partile contractante nu vor cesiona drepturile si obligatiile ce le revin in baza acestui contract unei terte persoane, fara acordul scris al celeilalte parti. Acordul va fi comunicat celeilalte parti in termen de maximum ... zile de la data cand i s-a cerut consimtamantul. In caz ca cedentul nu raspunde an termenul stabilit, se considera ca cedatul nu consimte la cedarea contractului. XVII. DISPOZITIILE FINALE Art.35 Prezentul contract are urmatoarele anexe: - anexa nr. 1 (produse, preturi, ...........................) - anexa nr. 2 (termene de garantie ........................) Art.36 Contractul intra in vigoare la data semnarii de catre parti. Art.37 Modificarile aduse prezentului contract nu sunt valabile decat daca rezulta expres din acte semnate de ambele parti contractante. Prezentul contract a fost incheiat astazi ................. in limba ...................... in ... exemplare cu aceeasi putere valabila, cate ......... exemplare pentru fiecare parte contractanta.

LEGEA REPUBLICII MOLDOVA cu privire la franchising Nr.1335-XIII din 01.10.97

Monitorul Oficial al R.Moldova nr.82-83 din 11.12.1997 ---------Parlamentul adopta prezenta lege. Prezenta lege reglementeaza raporturile dintre intreprinderi, indiferent de tipul de proprietate si forma de organizare juridica, in domeniul acordarii dreptului de a produce si/sau de a comercializa produse (marfuri), de a presta servicii in schimbul unei redevente. Capitolul I DISPOZITII GENERALE Articolul 1. Notiunea de franchising Franchisingul reprezinta un sistem de raporturi contractuale intre intreprinderi in care partea denumita franchiser acorda partii denumite franchisee dreptul de a produce si/sau a comercializa anumite produse (marfuri), de a presta anumite servicii in numele si cu marca franchiserului, precum si dreptul de a beneficia de asistenta tehnica si organizatorica a acestuia. Articolul 2. Franchiserul (1) Franchiser este intreprinderea producatoare, reputata pe o anumita piata, care dispune de marca proprie si care a incheiat contract de franchising cu o alta intreprindere. (2) Franchiser poate fi o persoana fizica sau juridica: a) din Republica Moldova care a incheiat contract de franchising cu o intreprindere autohtona sau straina; b) din alta tara care a incheiat contract de franchising cu o intreprindere autohtona. Articolul 3. Franchisee (1) Franchisee este intreprinderea care a incheiat contract de franchising sau care s-a creat in urma incheierii unui astfel de contract. (2) Franchisee poate fi o persoana fizica sau juridica: a) din Republica Moldova care a incheiat contract de franchising cu o intreprindere autohtona sau straina; b) din alta tara care a incheiat contract de franchising cu o intreprindere autohtona. Articolul 4. Reglementarea juridica (1) Franchisingul reprezinta o totalitate de raporturi de arenda, leasing, vinzare-cumparare, antrepriza, de reprezentanta, o intreprindere mixta, o intreprindere cu investitii straine. (2) Franchisingul si raporturile juridice aferente lui se reglementeaza prin Codul civil, prin prezenta lege si prin alte acte normative. (3) Raporturile dintre franchiser si franchisee nereglementate prin actele mentionate la alin.(2) se reglementeaza prin contractul de franchising. (4) Daca acordul international la care Republica Moldova este parte stabileste in domeniul franchisingului alte norme decit cele prevazute de prezenta lege, intreprinderile autohtone care au incheiat contracte de franchising cu intreprinderi straine cad sub incidenta normelor acordului international. Articolul 5. Sfera de aplicare si obiectul franchisingului (1) Franchisingul se aplica in toate domeniile economiei, cu exceptia celor interzise de legislatie, si cuprinde toate tipurile de activitati de intreprinzator, pentru unele genuri de activitate fiind obligatorie licenta de stat. (2) Obiectul franchisingului il constituie producerea si/sau

comercializarea de produse (marfuri), prestarea de servicii, efectuate de franchisee conform standardelor si cerintelor privind calitatea stabilite de franchiser. (3) Franchiserul este in drept sa incheie concomitent contracte cu mai multe intreprinderi. Articolul 6. Formele franchisingului (1) Franchisingul poate fi corporativ sau comercial. (2) Franchisingul corporativ prevede participarea partii denumite franchisee la intregul ciclu de productie al franchiserului si se caracterizeaza prin: a) contacte permanente intre franchiser si franchisee; b) schimb permanent de informatii; c) reglementare detaliata a activitatii si grad inalt de responsabilitate a partii denumite franchisee. (3) Franchisingul comercial prevede comercializarea de productie finita (marfuri) sau prestarea de servicii de catre franchisee si se caracterizeaza prin: a) specializarea ingusta a partii denumite franchisee in comercializarea unui anumit tip de produse (marfuri) sau in prestarea unui anumit tip de servicii; b) plata redeventei catre franchiser din volumul total de vinzari; c) riscul partii denumite franchisee legat de comercializarea de produse (marfuri) sau de prestarea de servicii; d) gradul scazut de reglementare a obligatiilor partii denumite franchisee. Articolul 7. Forma de organizare juridica si modul de inregistrare a partenerilor la franchising (1) Partenerii la franchising desfasoara activitate sub orice forma de organizare juridica, in conformitate cu legislatia tarii lor de resedinta. (2) Intreprinderea autohtona creata inainte de incheierea contractului de franchising are dreptul sa-si mentina forma de organizare juridica. (3) Intreprinderea creata in urma incheierii contractului de franchising se inregistreaza in modul stabilit de legislatia tarii ei de resedinta. (4) Partenerii la franchising dispun de conturi si balante individuale in banca, asigura independent darea de seama contabila si statistica in modul stabilit de legislatia tarii lor de resedinta. Capitolul II CONTRACTUL DE FRANCHISING Articolul 8. Propunerile privind incheierea contractului de franchising (1) Contractul de franchising poate fi incheiat la propunerea franchiserului sau a partii denumite franchisee potentiale. (2) Propunerea privind incheierea contractului trebuie sa contina business-planul cu specificarea pentru producereasi/sau comercializarea de produse (marfuri), prestarea de servicii, dimensiunile procesului de productie, cuantumul remunerarii angajatilor, veniturile prezumtive, cuantumul si destinatia investitiilor suplimentare, alte conditii, la cererea franchiserului sau a partii denumite franchisee. (3) Informatia despre partenerii la franchising, existenti sau potentiali, o culege si o pastreaza Agentia de Stat pentru Protectia Proprietatii Industriale. (4) Potentialii franchiseri si franchisee au dreptul sa solicite informatii Agentiei de Stat pentru Protectia Proprietatii Industriale contra plata, stabilita de agentie. (5) Potentialii franchiseri si franchisee publica propunerile lor in mass-media autohtona sau straina si/sau le comunica nemijlocit partenerului potential.

Articolul 9. Contractul de franchising (1) Raporturile dintre franchiser si franchisee se reglementeaza prin contractul de franchising. (2) In contract se indica: a) partile contractante; b) denumirea, tipul si domeniul businessului; c) cuantumul si termenele efectuarii platilor (plata initiala unica, royalty (plati permanente), taxa pentru reclama); d) drepturile si obligatiile partilor, inclusiv dupa expirarea contractului; e) angajamentul franchiserului de a acorda asistenta partii denumite franchisee; f) responsabilitatea partilor pentru neexecutarea sau executarea neadecvata a stipulatiilor din contract; g) modul de solutionare a litigiilor; h) teritoriul pe care va fi folosita marca franchiserului; i) termenul de valabilitate a contractului si conditiile de modificare, prelungire sau reziliere a acestuia; j) sediul, datele bancare si semnaturile partilor; k) alte clauze convenite de parti, care nu contravin legislatiei. (3) Contractul de franchising intra in vigoare la data semnarii lui sau la o alta data prevazuta in contract. (4) Contractele de franchising se inregistreaza la Agentia de Stat pentru Protectia Proprietatii Industriale. Plata pentru inregistrare se efectueaza in modul stabilit de Guvern. Articolul 10. Modificarea, prelungirea si rezilierea contractului de franchising (1) La expirarea contractului de franchising, daca clauzele lui nu au fost incalcate, partea denumita franchisee are dreptul preferential de prelungire a contractului. In acest caz, clauzele contractului pot fi modificate conform intelegerii dintre parti. (2) Partile au dreptul sa ceara modificarea sau rezilierea contractului de franchising in caz de: a) comun acord; b) incalcare a clauzelor de catre una din parti; c) lichidare a unei parti persoana juridica; d) faliment al unei parti; e) pronuntare de catre instanta de judecata a unei hotariri privind nulitatea documentelor de constituire ale unei parti; f) deces al unei persoane de raspundere care reprezenta partile la incheierea contractului; precum si g) in alte cazuri prevazute de legislatie si/sau de contract. (3) La expirarea contractului de franchising, precum si la rezilierea lui, partile sint obligate sa intrerupa activitatea de intreprinzator si, in decursul unei luni, sa aduca faptul la cunostinta Agentiei de Stat pentru Protectia Proprietatii Industriale. (4) In cazul continuarii activitatii de intreprinzator dupa incetarea actiunii contractului de franchising, partile raspund cu profitul obtinut si cu taxele vamale neachitate de la data nevalabilitatii contractului pina la data depistarii acestei incalcari si sint supuse unei penalizari in aceeasi marime. Sumele indicate se depun in cote egale la bugetul de stat si la cel local. Articolul 11. Platile acordate franchiserului (1) Platile prevazute de contract care se acorda franchiserului se stabilesc in expresie baneasca sau naturala in forma de plata initiala unica si de royalty. (2) Plata initiala unica se acorda pentru dreptul de folosire a marcii pe teritoriul determinat, precum si pentru compensarea cheltuielilor efectuate de franchiser, inclusiv pentru instruirea personalului si consultatii. (3) Royalty reprezinta recompense periodice proportionale indicilor

de activitate, convenite intre partile la contract. (4) Cuantumul si formele platilor, modul si termenele achitarii lor se stabilesc in contractul de franchising. Articolul 12. Investitiile capitale Investitiile capitale prevazute in contractul de franchising le efectueaza partea denumita franchisee din contul mijloacelor lui si/sau din contul arendarii fondurilor fixe din proprietatea franchiserului. Capitolul III DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTENERILOR LA FRANCHISING Articolul 13. Drepturile si obligatiile franchiserului si ale partii denumite franchisee Drepturile si obligatiile franchiserului si ale partii denumite franchisee se reglementeaza de legislatie si de contractul de franchising. Articolul 14. Relatiile de munca si asigurarea sociala Relatiile de munca si asigurarea sociala in cadrul franchisingului se reglementeaza de legislatia tarii de resedinta a partii denumite franchisee. Articolul 15. Impunerea fiscala Intreprinderile care au incheiat contracte de franchising platesc impozite si achita alte plati la buget si in fondurile extrabugetare conform legislatiei tarii lor de resedinta. Capitolul IV GARANTIILE SI APARAREA DREPTURILOR PARTENERILOR LA FRANCHISING Articolul 16. Garantiile si apararea drepturilor franchiserului si ale partii denumite franchisee (1) Franchiserul persoana fizica sau juridica straina beneficiaza de garantiile si drepturile prevazute de legislatia cu privire la investitiile straine. (2) Franchiserul si partea denumita franchisee - persoane fizice sau juridice autohtone - beneficiaza de garantiile si drepturile prevazute de legislatie. (3) Franchiserului se asigura apararea drepturilor patrimoniale transmise temporar partii denumite franchisee conform contractului de franchising. (4) Este interzisa urmarirea, pentru datoriile partii denumite franchisee, a mijloacelor transmise lui in baza contractului de franchising. (5) Contractul de franchising ramine in vigoare si in cazul in care, dupa incheierea lui, legislatia stabileste norme ce inrautatesc situatia partilor. (6) Apararea drepturilor partenerilor la franchising este exercitata de catre instantele de judecata, inclusiv internationale, sau de catre arbitraj conform intelegerii dintre parti. Articolul 17. Asociatiile franchiserilor (1) Pentru stabilirea si asigurarea respectarii normelor etice ale franchisingului, franchiserii au dreptul sa se asocieze, inclusiv in asociatii internationale. (2) Asociatiile franchiserilor au dreptul: a) sa colaboreze strins cu autoritatile administratiei publice si cu asociatiile obstesti; b) sa acorde ajutor autoritatilor administratiei publice, asociatiilor obstesti, potentialilor parteneri la franchising, organelor mass-media in propagarea experientei de aplicare a franchisingului; c) sa contribuie la participarea franchiserilor si a partilor denumite franchisee la expozitiile din republica si strainatate;

d) sa desfasoare activitate editoriala. Capitolul V DISPOZITII FINALE SI TRANZITORII Articolul 18. Intrarea in vigoare a prezentei legi (1) Prezenta lege intra in vigoare la data publicarii. (2) Pina la aducerea in concordanta cu prezenta lege, actele legislative si alte acte normative se aplica in masura in care nu contravin prezentei legi. Articolul 19. Aducerea actelor normative in concordanta cu prezenta lege Guvernul, in termen de doua luni, va aduce actele sale normative in concordanta cu prezenta lege. PRESEDINTELE PARLAMENTULUI Chisinau, 1 octombrie 1997. Nr. 1335-XIII. Dumitru MOTPAN

Obinerea veniturilor suplimentare din taxele de franchising. Indiferent de tipul de franchising, franchisee trebuie s plteasc: Taxa iniial unic, ce reprezint o sum fix achitat pentru dreptul de a practica afacerea sub marca franchiserului pe un anumit teritoriu, precum i o recompens a cheltuielilor efectuate de franchiser, inclusiv pentru instruirea personalului i consultaii. Mrimea taxei iniiale variaz de la un franchiser la altul i poate fi egal cu milioane de dolari. De regul, franchisee achit taxa imediat dup ncheierea contractului. Pentru a atrage un numr mai mare de franchisee, unii franchiseri divizeaz taxa iniial n dou sau mai multe trane. De exemplu, 50% la momentul ncheierii contractului, 25% cu o sptmn nainte de lansarea cursurilor de instruire a personalului i 25% dup finalizarea cursurilor. Royalty este o tax periodic pe drepturile de marc, ce reprezint recompensa pentru dreptul de a obine o franciz. Mrimea taxei date este stipulat n contract i constituie de la 0 pn la 15% de la un indice de activitate, de regul de la cifra de afaceri nregistrat sau veniturile de la vnzri. Costul ridicat al francizei i contribuia la profit. Franchisee-ul suport cheltuielile pentru lansarea afacerii (procurarea sau nchirierea spaiilor, amenajarea acestora, formarea stocului iniial etc.), investiia fiind de la 5000 euro, pentru o patiserie cu o suprafa de 8-12 m2 pn la peste 500000 euro, n cazul unui magazin sau restaurant.