Sunteți pe pagina 1din 7

Universitatea din Craiova Facultatea de Electrotehnic Specializarea: Sisteme electrice PROGRAMA ANALITIC pentru disciplina

TEHNICA TENSIUNILOR INALTE


I. CUI SE ADRESEAZ . CUNO TIN E ANTERIOARE NECESARE: Studen ilor din anul lV, Facultatea de Electrotehnic , Specializarea Sisteme electrice. Se bazeaz pe cuno tin ele acumulate la disciplinele Matematici speciale, Fizic ,, Bazele Electrotehnicii, Materiale electrotehnice. II. OBIECTIVELE SPECIFICE ALE DISCIPLINEI : Dobndirea cuno tin elor teoretice i practice referitoare la ingineria tensiunilor nalte, modelarea solicit rilor izola iei echipamentelor i instala iilor de medie i nalt tensiune, precum i ncerc rile de izola ie ale acestora. III. SITUA IA N PLANUL DE NV ANUL DE SEMESTRUL STUDII IV 8 MNT ACTIVIT C S 2 1 I DIDACTICE L P 2 FORMA DE EVALUARE Examen

Total ore : 28 Curs + 42 Aplica ii = 70 ore IV. TEMATICA 1) Curs Capitol Denumirea Cap.1. Introducere 1.1. Obiectul cursului. Defini ii. 1.2. Realiz ri i perspective n domeniul Ingineriei tensiunilor nalte. 1.3. Orientarea cercet rii n domeniul Ingineriei tensiunilor inalte. Cap.2. Supratensiuni atmosferice 2.1. Tr snetul surs de supratensiuni. 2.2. Propagarea undelor de supratensiune pe liniile electrice aeriene. 2.3. Reflexia i refrac ia undelor de supratensiune n punctele nodale ale liniilor electrice. Cap.3. Supratensiuni interne 3.1.Meteode de determinare a supratensiunilor interne. 3.2.Supratensiuni datorate punerilor la p mnt monofazate. 3.3.Tratarea neutrului re elelor electrice. 3.4. Supratensiuni de comuta ie . Cap.4. Coordonarea izola*iei 4.1.Nivele de inere. 4.2.Nivele de protec ie. 4.3.Metode de coordonare a izola iei. 4.4.Protec ia izola iei echipamentelor i instala iilor electrice de medie, nalt foarte nalt tensiune mpotriva supratensiunilor. Ore 2 ore

6 ore

6ore

6ore

Cap.5.

Izola*ia electric+ la nalt+ -i foarte nalt+ tensiune 5.1.Izola ia gazoas ; Avalan a de electroni; Legea lui Paschen. 5.2.Teoria strimerilor. 5.3.Caracteristica tensiune-timp. 5.4.Desc rcarea corona. Electrofiltre. 5.5.Desc rcarea pe suprafa a dielectricilor solizi. 5.6.Desc rc ri par iale. Metode -i instala*ii de ncercare la nalt+ tensiune 6.1.ncerc ri nedistructive i distructive. 6.2.ncercarea i instala iile de ncercare la tensiune nalt alternativ . 6.3. ncercarea i instala iile de ncercare la tensiune nalt continu . 6.4. ncercarea i instala iile de ncercare la impuls de tensiune. 6.5.M surarea desc rc rilor par iale.

6ore

Cap.6.

2ore

Total ore 28 ore 2)Seminar (dac este cazul) Nr. Tema 1. Calculul, modelarea i simularea cmpurilor electrice, utiliznd programele MathCAD i PSCAD. 2. Modelarea si simularea undelor de supratensine, refractate i reflectate, intr-un punct nodal ce con ine o inductivitate, conectat n deriva ie (paralel). 3. Modelarea si simularea undelor de supratensine, refractate i reflectate, intr-un punct nodal ce con ine o capacitate, conectat n deriva ie (paralel). 4. Modelarea si simularea undelor de supratensine, refractate i reflectate, intr-un punct nodal ce con ine o inductivitate, conectat n serie. 5. Modelarea si simularea undelor de supratensine, refractate i reflectate, intr-un punct nodal ce con ine o capacitate, conectat n serie. 6. Calculul, modelarea i simularea pierderilor corona pe LEA, utiliznd programele MathCAD i PSCAD. 7. Calculul, modelarea i simularea repartitiei tensiunilor nalte pe lan urile de izolatoare, utiliznd programele MathCAD i PSCAD. 8. Calculul, modelarea i simularea reparti iei tensiunilor nalte pe c ile de curent ondulatorii (inf ur ri de transformatoare i ma ini electrice rotative), utiliznd programele MathCAD i PSCAD. 9. Aplica ii referitoare la coordonarea izolatiei. 10. Concep ia i calculul de dimensionare a sistemelor de izola ie extern . 11. Concep ia i calculul de dimensionare a sistemelor de izola ie ntern , n ulei. 12. Concep ia i calculul de dimensionare a sistemelor de izola ie ntern , n SF6. 13. Concep ia i calculul de dimensionare a sistemelor izolante de trecere. 14. Concep ia, calculul, modelarea i simularea unor scheme de protec ie mpotriva supratensiunilor i lovoturilor directe de tr snet. Total 3) Laborator (dac este cazul) Nr. Tema 1. Instruc iuni de protec ia muncii n laboratorul de nalt tensiune. 2. M surarea tensiunilor nalte cu ajutorul eclatorului sferic. 3. M surarea tensiunilor nalte cu ajutorul divizoarelor de tensiune. 4. M surarea unghiului de pierderi cu puntea Schering. 5. M surarea desc rc rilor par iale. 6. Studiul desc rc rilor electrice n cmp slab neuniform, la tensiune continu .

Ore 1 or 1 or 1 or 1 or 1 or 1 or 1 or 1 or 1 or 1 or 1 or 1 or 1 or 1 or 14 ore Ore 2 ore 2 ore 2 ore 2 ore 2 ore 2 ore

Studiul desc rc rilor electrice n cmp puternic neuniform, la tensiune continu . Studiul desc rc rilor electrice n cmp slab neuniform, la tensiune alternativ . Studiul desc rc rilor electrice n cmp puternic neuniform, la tensiune alternativ . Studiul ecranelor dielectrice. ncercarea la tensiune nalt alternativ de frecven industrial . ncercarea la impuls de tensiune. Studiul reparti iei tensiunilor nalte pe lan uri de izolatoare. Aplica ii la reflexia i refrac ia undelor de impuls de tensiune. Total ore 28 4) Proiect (dac este cazul) Nr. Tema V. BIBLIOGRAFIE Nr 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Lucrarea Tu aliu, P. Isolations et sollicitations lectriques, Editions Universitaria , Craiova, 2006 Tu aliu,P. La coordination et la vrification de lisolation lectrique, Editions Universitaria , Craiova, 2006 Tu aliu, P. Genie des hautes tensions, Editions Universitaria, Craiova, 1999. Dr gan, Gb. Tehnica tensiunilor nalte. Editura Tehnic , volumul I, Bucure ti, 1996. Dragan, Gb. Tehnica tensiunilor nalte, volumul III, Editura Academiei Romne, Bucure ti, 2oo3. Negru, V. Tehnica tensiunilor nalte, Supratensiuni interne, Universitatea Politehnica Timi oara, 1995. Sirotinski, L.I. Tehnica tensiunilor inalte. Editura Energetica de stat, Bucuresti, 1994 Titih zan, V. Impactul re elelor electrice asupra mediului i aspecte de compatibilitate electromagnetic , Editura AGIR Bucure ti, 2ooo. Gavrilas, N., .a. Tehnica tensiunilor nalte. Supratensiuni n sistemele electroenergetice. Editura Funda iei Culturale - Rena terea Romn , Ia i, 1996. Horvath, T., .a. ncercarea izola iei electrice. Editura Tehnic , Bucure ti, 1982. Cristescu, D., Olah, R. Supratensiuni i izola ia re elelor electrice. E.D.P., Bucure ti, 1983. Tu aliu, P. Tehnica tensiunilor nalte. Reprografia Universit ii din Craiova, 1991. Gu , M., .a. Tehnica tensiunilor nalte. Supratensiuni n sistemeleelectroenergetice. Editura Funda iei Culturale - Rena terea Romn , Ia i 1997. Dr gan, Gb., .a. Supratensiuni interne n sistemele electroenergetice. Editura Tehnic Bucure ti, 1975.

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

2 ore 2 ore 2 ore 2 ore 2 ore 2 ore 2 ore 2 ore 28 ore Ore

Exemplare disponibile la bibliotec 2 2 5 3 3 2 3 2 2 3 3 5 3 3

VI. OBLIGATIILE STUDENTILOR I EVALUAREA CUNO TIN ELOR - n elegerea si asimilarea materiei predate la curs (C), aplicarea cuno tin elor pentru rezolvarea unor aplica ii practice n cadrul lucr rilor de laborator.

- Studen ii vor ntocmi referate pentru lucr rile de laborator. - Examenul const n sus inerea unui test rapid, referitor la chestiunile de baz ale disciplinei, de circa 10 minute; - Cei care promoveaz testul, sus in examenul oral, care const n 2 subiecte teoretice i o aplica ie; - Participarea la examen este condi ionat de efectuarea integral a lucr rilor de laborator i a aplica iilor teoretice de semestru (desc rcate pe calculatoarele din Laborator); - Nota final ine cont de activitatea desf urat pe parcursul semestrului, cu pondere de 30%. Remarc : Toate componentele sistemului de evaluare sunt obligatorii. Titular curs, Prof.dr.ing. Petre TUOALIU

FI A DISCIPLINEI Universitatea din Craiova Facultatea de Electrotehnic+ Specializarea :

Denumirea disciplinei : TEHNICA TENSIUNILOR INALTE


1. Situa*ia disciplinei n planul de nv+*+mnt Semestrul Curs Seminar 8 2 1 2. Cadre didactice Nr. Numele -i prenumele A. Titular curs 1 Tu aliu Petre Institu*ia/ Facultatea/ Catedra Grad Nr. didactic / Vrst norm+/ titlu a tip -tiin*ific norm+* profesor 59 11.2.1 Norma de baz Laborator 2 Proiect -

Universitatea din Craiova, Facultatea de Electrotehnic , Catedra de Aparate electrice i Tehnologii B. Alte cadre didactice care pot sus$ine cursul 2 Ciontu Marian Universitatea din Craiova, Facultatea de Electrotehnic , Catedra de Energetic 3 Dolan Alin Universitatea din Craiova, Facultatea de Electrotehnic , Catedra de Aparate electrice i Tehnologii C. Seminar 4 Tu aliu Petre Universitatea din Craiova, Facultatea de Electrotehnic , Catedra de Aparate electrice i Tehnologii 5 D. Laborator 6 Tu aliu Petre Universitatea din Craiova, Facultatea de Electrotehnic , Catedra de Aparate electrice i Tehnologii 7 E. Proiect 8 9 * baz / cumul / plata cu ora 3. Prezentare laborator (dac+ este cazul) Nr. Denumire laborator 1. Laboratorul de Tehnica Tensiunilor nalte Cl+dire/Sal+

profesor Oef de lucr ri profesor cumul

profesor

cumul

Suprafa*a Circa 150 m2

Laborator TTI

Nr. locuri 10-15

List+ lucr+ri n cadrul disciplinei Nr. ndrumare sau platforme lab. Indrumare + Platforme 15-20

Nr.

Tema

1. Tu aliu,P., Tehnica tensiunilor nalte, curs (format electronic). 2. Tu aliu,P., Tehnica tensiunilor nalte, Lucr ri de laborator (format electronic) 3. Tu aliu,P., Tehnica tensiunilor nalte, Aplica ii, Modelare, Simulare (format electronic) 4. M surarea tensiunilor nalte cu ajutorul eclatorului sferic 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. M surarea unghiului de pierderi cu puntea Schering M surarea desc rc rilor par iale Studiul desc rc rilor electrice n cmp slab neuniform, la tensiune continu Studiul desc rc rilor electrice n cmp puternic neuniform, la tensiune continu Studiul desc rc rilor electrice n cmp slab neuniform, la tensiune alternativ Studiul desc rc rilor electrice n cmp puternic neuniform, la tensiune alternativ Studiul ecranelor dielectrice ncercarea la tensiune nalt alternativ de frecven industrial ncercarea la impuls de tensiune Studiul reparti iei tensiunilor nalte pe lan uri de izolatoare

Platform format electronic ---------------------------------------------------

Dotare laborator : 1. Instala ii i aparate pentru m surarea tensiunilor nalte (Eclataoare de m surare; Divizoare de tensiune, Kilovoltmetru etc); 2. Sta ie de ncercare cu tensiune nalt alternativ , de 500 kV; 3. Sta ie de ncercare cu tensiune nalt continu , de 60 kV; 4. Sta ie de ncercare la impuls de nalt tensiune, de 4x70 kVmax; 5. Sta ie de ncercare cu tensiune nalt alternativ , de 110/ 3 kV; 6. Echipament pentru m surarea rigidit ii dielectrice; 7. Cmp exterior de ncercare la nalt tensiune, cu izolator de trecere; 8. Re ea de calculatoare, 9 posturi, pentru prelucrarea i modelarea rezultatelor experimentale; 9. Sistem de operare: WINDOWS XP (cu licen ); 10. Surs de curen i inten i (maxim 12 kA);

Data: 28.01.2009

Semn tura Titular curs

1.

2. 3.

Obs : Conform cerin elor ARACIS : Cel pu in un profesor universitar i un conferen iar universitar trebuie s fie specializa i n cte una din disciplinele din categoria celor de specialitate. Dac aceast cerin a nu este verificat de c tre cadrele didactice care desf oar activitate didactic vor fi incluse alte cadre didactice la rubrica B. Alte cadre didactice care pot sus ine cursul Se vor anexa CV-uri i liste de lucr ri pentru cadrele didactice care desf oar activit i didactice Dac disciplina are alocat activitate de laborator lucr rile experimentale trebuie s acopere cel pu in 50% din num rul de ore de laborator.