Sunteți pe pagina 1din 39

MODELE SI INSTRUCTIUNI DE COMPLETARE/ Postat de prof. IULIAN UNTARU – sept.

2007
ROMANA
FRANCEZA
GERMANA
ENGLEZA

ROMANA

Curriculum vitae Inseraţi fotografia. (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)


Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume Nume, Prenume (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)
Adresă(e) Număr imobil, nume stradă, cod poştal, localitate, ţară (rubrică
facultativă, vezi instrucţiunile)
Telefon(oane) (rubrică facultativă, vezi Mobil: (rubrică facultativă, vezi
instrucţiunile) instrucţiunile)
Fax(uri) (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)
E-mail(uri) (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

Naţionalitate(-tăţi) (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

Data naşterii (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

Sex (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

Locul de muncă vizat (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)


/ Domeniul
ocupaţional

Experienţa
profesională
Perioada Menţionaţi separat fiecare experienţă profesională relevantă, începând cu
cea mai recentă dintre acestea. (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale
Numele şi adresa
angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul
de activitate

Educaţie şi formare
Perioada Menţionaţi separat fiecare forma de învăţământ şi program de formare
profesională absolvite, începând cu cel mai recent. (vezi instrucţiunile)
Calificarea / diploma
obţinută
Disciplinele principale
studiate / competenţe
profesionale dobândite

Pagina / - Curriculum vitae al Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina:
Nume Prenume http://europass.cedefop.europa.eu
© Comunităţile Europene, 2003 20060628
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)
naţională sau internaţională

Aptitudini şi
competenţe
personale
Limba(i) maternă(e) Precizaţi limba(ile) maternă(e) (dacă este cazul specificaţi a doua
limbă maternă, vezi instrucţiunile)

Limba(i) străină(e)
cunoscută(e)
Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere
Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la Discurs oral Exprimare
conversaţie scrisă
Limba
Limba
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Competenţe şi abilităţi Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost


sociale dobândite. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

Competenţe şi aptitudini Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost


organizatorice dobândite. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

Competenţe şi aptitudini Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost


tehnice dobândite. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

Competenţe şi aptitudini Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost


de utilizare a dobândite. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)
calculatorului

Competenţe şi aptitudini Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost


artistice dobândite. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

Alte competenţe şi Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost


aptitudini dobândite. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

Permis(e) de conducere Menţionaţi dacă deţineţi un permis de conducere şi categoria. (Rubrică


facultativă, vezi instrucţiunile)

Informaţii Includeţi aici orice alte informaţii utile, care nu au fost menţionate
suplimentare anterior, de exemplu: persoane de contact, referinţe etc. (Rubrică
facultativă, vezi instrucţiunile)

Anexe Enumeraţi documentele anexate CV-ului. (Rubrică facultativă, vezi


instrucţiunile)

ROMANA - Instrucþiuni pentru folosirea curriculumului vitae Europass


(http://europass.cedefop.eu.int)
Introducere
Redactarea unui curriculum vitae reprezintă un pas important atunci când sunteţi în căutarea unei slujbe sau a unui
curs de instruire/formare. CV –ul este adesea primul contact cu un viitor angajator, de aceea el trebuie să atragă
imediat atenţia cititorului şi să demonstreze de ce ar merita să fiţi intervievat.
Pagina / - Curriculum vitae al Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina:
Nume Prenume http://europass.cedefop.europa.eu
© Comunităţile Europene, 2003 20060628
Important! De obicei angajatorii nu alocă mai mult de un minut fiecărui CV, atunci când fac selecţia iniţială a
aplicaţiilor/candidaturilor primite. Dacă rataţi impactul corect, veţi pierde ocazia de a fi angajat.
Citiţi cu atenţie instrucţiunile următoare, înainte de a introduce informaţiile personale în modelul de CV.
Recomandãri generale
Înainte de a începe să scrieţi CV-ul, amintiţi-vă câteva principii importante:
Atenþie la modul cum vã prezentaþi CV-ul
Prezentaţi-vă calificările, aptitudinile şi competenţele în mod clar şi logic, astfel încât atributele personale să fie
puse în valoare.
Acordaþi atenþie sporitã fiecãrui detaliu relevant, atât ca fond cât şi ca formă; nu există scuză pentru
greşelile de ortografie şi de punctuaţie!
Concentraþi-vã pe aspectele esenþiale
- un CV trebuie să fie concis: în cele mai multe cazuri, două pagini sunt suficiente pentru a arăta cine sunteţi.
Un CV de trei pagini poate fi considerat prea lung în unele ţări, chiar dacă experienţa dumneavoastră
profesională este remarcabilă.
- dacă experienţa dumneavoastră profesională este încă limitată (pentru că tocmai aţi absolvit şcoala sau
facultatea), inversaţi ordinea rubricilor şi începeţi cu descrierea studiilor şi a pregătirii; scoateţi în evidenţă
stagiile de practică profesională efectuate în timpul studiilor (a se vedea exemplele online);
- concentraţi-vă pe informaţia esenţială, care aduce valoare sporită aplicaţiei dumneavoastră; experienţa de
muncă sau cursurile de pregătire vechi sau nerelevante pot fi omise.
Adaptaþi CV-ul în funcþie de postul pentru care candidaþi
Verificaţi-vă sistematic CV-ul ori de câte ori doriţi să-l trimiteţi unui angajator, pentru a corespunde profilului
cerut; puneţi-vă în evidenţă calităţile în concordanţă cu cerinţele specifice angajatorului. Căutaţi informaţii
despre compania la care urmează să candidaţi pentru a vă putea adapta CV-ul la profilul căutat.
Atenþie: nu “umflaţi” în mod artificial CV-ul; riscaţi sa fiţi descoperit la interviu.
Respectaþi structura modelului
Curriculum vitae Europass vă permite prezentarea calificărilor, aptitudinilor şi competenţelor într-o ordine
logică:
- informaţii personale;
- descrierea experienţei profesionale;
- descrierea studiilor şi a cursurilor de formare (care poate să apară înaintea rubricii ‘Experienţa profesională,
în cazul celor cu experienţă limitată de muncă; pentru a inversa ordinea celor doua rubrici, folosiţi comanda
‘copy/paste’ (copiere/lipire) a procesorului de texte utilizat);
- inventar detaliat al aptitudinilor şi competenţelor dumneavoastră, dobândite pe parcursul studiilor şi formării
profesionale, al experienţei profesionale şi vieţii cotidiene.
Observaþii:
- imprimaţi/tipăriţi curriculum vitae pe hârtie albă;
- păstraţi caracterele şi formatul sugerate;
- evitaţi sublinierile şi scrierea de fraze întregi cu majuscule sau litere îngroşate: afectează lizibilitatea
documentului;
- nu separaţi paragrafele unei rubrici pe două pagini (de exemplu: lista cursurilor de formare) – pentru a evita
acest lucru folosiţi comanda ‘page break’ (întrerupere pagină) a procesorului de texte utilizat;
- casetele care conţin diferitele rubrici nu trebuie să apară atunci când documentul este imprimat.
Fiþi clar ºi concis
Profilul dumneavoastră trebuie apreciat de către potenţialul angajator după câteva minute de lectură a CV-ului.
Prin urmare:
- folosiţi propoziţii scurte;
- concentraţi-vă pe aspectele relevante ale pregătirii şi experienţei profesionale;
- explicaţi orice întreruperi ale studiilor sau carierei dumneavoastră;
- îndepărtaţi orice rubrică facultativă (de exemplu dacă nu aveţi ‘Aptitudini şi competenţe artistice’ (a se
vedea pagina 2 a modelului) sau consideraţi că astfel de aptitudini şi competenţe nu aduc valoare în plus
aplicaţiei dumneavoastră, îndepărtaţi toată rubrica folosind comanda ‘cut’ (decupare) a procesorului de
texte utilizat.
Rugaþi pe cineva sã vã citeascã CV-ul
Verificaţi cu atenţie CV-ul la final pentru a îndepărta orice greşeala de ortografie şi ca să vă asiguraşi că este
redactat logic şi clar.
Puneţi pe altcineva să vă citească CV-ul pentru a vă asigura că are un conţinut clar şi uşor de înţeles.
Pagina / - Curriculum vitae al Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina:
Nume Prenume http://europass.cedefop.europa.eu
© Comunităţile Europene, 2003 20060628
Instrucþiuni detaliate pentru folosirea curriculumului vitae Europass
(http://europass.cedefop.eu.int)
Cum să redactaţi Curriculum Vitae Europass?
I. Utilizaþi interfaþa online sau descãrcaþi modelul de CV:
Puteţi fie să:
(a) folosiţi interfaţa online disponibilă pe website-ul Europass (http://europass.cedefop.eu.int). CV-ul
dumneavoastră poate fi apoi salvat în directorul ales;
sau
(b) să descărcaţi modelul de CV (Word sau OpenOffice) în limba preferată de pe acelaşi website şi să-l salvaţi
pe unitatea hard a calculatorului dumneavoastră; apoi completaţi diferitele rubrici în coloana din partea
dreaptă şi inseraţi datele personale.
Dacă aveţi nevoie de îndrumare, consultaţi exemplele de CV oferite pe http://europass.cedefop.eu.int
II. Completaþi diferitele secþiuni/rubrici dupã cum urmeazã:
Important:
- nu schimbaţi textul din coloana stângă;
- păstraţi formatul şi caracterele utilizate în model.

C u r r i c u l u m v i tae Europass
Ataşaţi fotografia dacă se cere (facultativ)
Observaþii:
- fotografia nu este indispensabilă într-un CV, decât dacă este cerută de angajator
- format: preferabil jpg.
Informaþii personale
Nume / Prenume (rubrică facultativă)
Scrieţi numele, prenumele (preferabil folosind litere mici după iniţiale), de exemplu:
Popescu, Ion, Andrei
în conformitate cu regulile aplicate în ţara dumneavoastră.
Observaþii: dacă aveţi mai multe prenume, începeţi cu cel pe care îl folosiţi de obicei.
Adresa(e) (rubrică facultativă)
Scrieţi adresa/ele completă/e unde vreţi să fiţi contactat, de exemplu:
Bd-ul Alba Iulia nr.12, bl. D3, ap. 21, sector 4, Bucureşti, cod poştal 3010
Observaþii:
- indicaţi clar adresa la care puteţi fi contactat rapid. Dacă adresa dumneavoastră
permanentă este diferită de cea la care locuiţi în prezent, puteţi indica ambele adrese,
menţionând datele la care puteţi fi contactat la fiecare dintre ele;
- ordinea elementelor din adresă poate varia de la ţară la ţară; respectaţi regulile în vigoare,
astfel încât corespondenţa să ajungă uşor; nu uitaţi codul de ţară dacă aplicaţi în
străinătate (vezi modele de CV);
- în cazul Irlandei, al Regatului Unit al Marii Britanii şi Olandei, numele ţării se scrie în
întregime: Dublin 2 Ireland … London SW1P 3AT United Kingdom …
2500 EA Den Haag Nederland
Pentru detalii suplimentare, consultaţi Ghidul inter-instituţional de redactare, disponibil on
line: http://publications.eu.int/code/en/en-000400.htm

Telefon (-oane) (rubrică facultativă)


Indicaţi numerele de telefon la care doriţi să fiţi contactat; dacă este necesar, precizaţi
zilele şi perioadele de timp când puteţi fi contactat (pentru a putea fi contactat rapid), de
ex.: Fix: 021 347 96 35 Mobil: 072 6945125
Observaþii:
- dacă doriţi să vă trimiteţi CV-ul în alte ţări, menţionaţi prefixul de ţară şi orice prefix regional în
paranteze. Aceste două prefixe trebuie unite printr-o liniuţă ex.: (40-21) 347 96 35 pentru un
număr din Bucureşti.
- împărţiţi numărul principal în grupe de câte două cifre începând din partea dreaptă, ultimul
grup fiind alcătuit din trei cifre dacă numărul este impar (grupele se separă printr-un spaţiu, nu
Pagina / - Curriculum vitae al Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina:
Nume Prenume http://europass.cedefop.europa.eu
© Comunităţile Europene, 2003 20060628
prin punct), ex. (40-21) 347 96 35 pentru un număr din Bucureşti.
Pentru detalii suplimentare, consultaţi Ghidul inter-instituţional de redactare, disponibil online:
http://publications.eu.int/code/den/en-000400.htm
Fax(-uri) (rubrică facultativă)
Scrieţi numerele de fax, folosind aceleaşi reguli ca pentru numerele de telefon de ex.:
021 346 95 35
E-mail(-uri) (rubrică facultativă)
Scrieţi adresa dumneavoastră de poştă electronică, specificând dacă este adresa
dumneavoastră personală sau de la serviciu de ex.: popescuion@whaoo.com
Naţionalitate (-ţi) (opţional)
Scrieţi naţionalitatea(-ţile), de ex.: Română
Data naşterii (opţional)
Scrieţi data dumneavoastră de naştere (zz/ll/aaaa), de ex.: 02.04.1963
Sex (opţional)
Indicaţi sexul dumneavoastră, (Masculin / Feminin), de ex.: Masculin
Loc de muncã vizat /
Domeniu ocupaþional (rubrică facultativă)
Specificaţi locul de muncă vizat sau domeniul ocupaţional, de ex.: Manager ºi administrator de baze de date
Observaþii: această rubrică oferă o imagine imediată a profilului dumneavoastră, axându-se pe competenţele
dumneavoastră principale.

Educaþie ºi formare profesionalã


În această rubrică, introduceţi separat fiecare formă de învăţământ şi program de formare profesională absolvite cu
diplomă sau certificat, începând cu cel mai recent.
Observaþii:
- dacă experienţa profesională este încă limitată (pentru că tocmai aţi absolvit şcoala sau facultatea), descrieţi mai întâi
forma de invăţământ şi programele de instruire/formare profesională (pentru a inversa ordinea celor două rubrici,
folosiţi comanda ‘copy/paste’ (copiere/lipire) a procesorului de texte utilizat);
- nu e nevoie să prezentaţi toate calificările dumneavoastră (diplome sau certificate de absolvire): nu menţionaţi studiile
şcolii primare dacă deţineţi o diplomă de licenţă; axaţi-vă pe calificările importante pentru aplicaţia dumneavoastră;
- reproduceţi tabelul (folosind comanda ‘copy/paste’ (copiere/lipire) a procesorului de texte utilizat), ori de câte ori este
nevoie. Pentru a şterge o rubrică, folosiţi comenzile din meniul ‘ Table’ (Tabel ) al procesorului de texte utilizat.
Perioada
Precizaţi perioadele de timp în care s-a derulat cursul absolvit, de ex.:
Din septembrie 1994 până în iunie 1998
Calificarea/diploma obţinută Scrieţi titlul exact al certificatului sau diplomei obţinute, de ex.:
Certificat de aptitudini profesionale (C.A.P.) Nivel 2: Serviciul Brutărie Patiserie
Notã: evitaţi folosirea doar a abrevierilor (ex. C.A.P.)
Disciplinele principale studiate/competenţele profesionale dobândite
Rezumaţi principalele discipline predate sau competenţe profesionale dobândite pe durata cursului urmat, grupându-le
dacă este necesar pentru concizie, e.g.:
Discipline generale
- Limba română, matematică, limbă străină (engleza)
- Educaţie fizică
Discipline profesionale
- practică profesională (fabricarea de sorturi de pâine standard, specialităţi de pâine, prăjituri şi produse de patiserie)
- ştiinţe aplicate industriei şi echipamentelor alimentare (microbiologie, biochimie, igienă)
- tehnologie profesională (materii prime, igienă şi siguranţă)
- cunoaşterea domeniului profesional şi a contextului economic, legal şi social.
Observaþii: combinaţi elementele şi axaţi-vă pe aptitudinile profesionale care ar fi valorificate
dacă aţi fi angajat.
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare
Precizaţi numele (şi adresa dacă este necesar) şi tipul instituţiei urmate de ex.:
Grupul Şcolar de Servicii Alimentare, Aleea Amandinelor nr. 36, Sector 3, Bucureşti
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională (rubrică facultativă)
Pagina / - Curriculum vitae al Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina:
Nume Prenume http://europass.cedefop.europa.eu
© Comunităţile Europene, 2003 20060628
Dacă nivelul calificării corespunde unui sistem de clasificare naţională sau internaţională existent, precizaţi nivelul şi
clasificarea (clasificare naţionala, CISE, etc.). Dacă este necesar, consultaţi organismul care a acordat
certificatul/titlul/diploma. Pentru mai multe informaţii despre CISE (Clasificarea Internaţională Standard în
Educaţie) realizată de UNESCO, consultaţi: http://www.uis.unesco.org/TEMPLATE/pdf/isced/ISCED_A.pdf

Aptitudini ºi competenþe personale


Această pagină oferă o imagine completă a aptitudinilor şi competenţelor dumneavoastră, dobândite pe parcursul
vieţii şi formării profesionale şi care nu sunt în mod necesar dovedite prin certificate şi diplome oficiale. Rubricile
următoare (limbi străine, aptitudini şi competenţe sociale, organizatorice, tehnice, de utilizare a calculatorului,
artistice) vă permit să descrieţi aptitudinile şi competenţele dobândite atât în timpul studiilor, în timpul seminariilor
sau al sesiunilor de formare continuă, cât şi pe cele dobândite într-o manieră informală şi non formală, adică în
timpul activităţilor dumneavoastră ocupaţionale şi de petrecere a timpului liber.
Observaþie generalã: Eliminaţi orice rubrică în care nu aveţi nimic relevant de trecut, folosind comanda ‘cut’
(decupare ) a procesorului de texte utilizat.
Limba maternă
Precizaţi limba/ile maternă/e de ex.: Româna
Limbi străine cunoscute (rubrică facultativă)
Observaþii: Indicaţi în secţiunea de mai jos aptitudinile şi competenţele dumneavoastră în utilizarea limbilor străine.
Utilizaţi scara de autoevaluare realizată de Consiliul Europei pentru a sprijinii oamenii în a-şi auto-evalua capacitatea de
a înţelege, vorbi şi scrie într-o limbă străină (vezi instrucţiunile de mai jos).
Autoevaluare Înþelegere Vorbire Scriere
Nivel european (*)
Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral Exprimare scrisă
Engleza (C1) Utilizator experimentat B2 Utilizator independent (A2) Utilizator elementar (B1) Utilizator independent
(B2) Utilizator independent
Franceza (B1) Utilizator independent B2 Utilizator independent (A2) Utilizator elementar (A2) Utilizator elementar (A2)
(*) Nivelul Cadrului european comun de referinþã (CECR)
Instrucþiuni de folosire a grilei de autoevaluare
Grila de autoevaluare cu şase niveluri a fost realizată de Consiliul Europei pentru « Cadrul european comun de
referinţă pentru limbi străine ».
Grila este alcătuită din trei niveluri mai mari după cum urmează:
- Utilizator elementar (niveluri A1 şi A2);
- Utilizator independent (niveluri B1 şi B2);
- Utilizator experimentat (niveluri C1 şi C2).
Pentru a va autoevalua nivelul de utilizare a limbii străine, citiţi descrierile de mai jos şi scrieţi nivelul relevant (de
ex. Utilizator experimentat - C2) în căsuţa adecvată a CV-ului (Ascultare, Citire, Participare la conversaţie, Discurs
oral şi Scriere).

Înþelegere
Ascultare
A 1: Pot să înţeleg expresii cunoscute si propoziţii foarte simple referitoare la mine, la familie şi la împrejurări
concrete, când se vorbeşte rar şi cu claritate.
A 2: Pot să înţeleg expresii şi cuvinte uzuale frecvent întâlnite pe teme ce au relevanţă imediată pentru mine
personal (de ex., informaţii simple despre mine şi familia mea, cumpărături, zona unde locuiesc , activitatea
profesională). Pot să înţeleg punctele esenţiale din anunţuri şi mesaje scurte, simple şi clare.
B 1: Pot să înţeleg punctele esenţiale în vorbirea standard clară pe teme familiare referitoare la activitatea
profesională, scoală, petrecerea timpului liber etc. Pot să înţeleg ideea principală din multe programe radio
sau TV pe teme de actualitate sau de interes personal sau profesional, dacă sunt prezentate într-o manieră
relativ clară şi lentă.
B 2: Pot să înţeleg conferinţe şi discursuri destul de lungi şi să urmăresc chiar şi o argumentare complexă, dacă
subiectul îmi este relativ cunoscut. Pot să înţeleg majoritatea emisiunilor TV de ştiri şi a programelor de
actualităţi. Pot să înţeleg majoritatea filmelor în limbaj standard.
C 1: Pot să înţeleg un discurs lung, chiar dacă nu este clar structurat, iar conexiunile sunt numai implicite şi nu
semnalate în mod explicit. Pot să înţeleg programe de televiziune şi filme fără prea mare efort.
C 2: Nu am nici o dificultate în a înţelege limba vorbită, indiferent dacă este vorba despre comunicarea directă sau
în transmisiuni radio, sau TV, chiar dacă ritmul este cel rapid al vorbitorilor nativi, cu condiţia de a avea timp să
Pagina / - Curriculum vitae al Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina:
Nume Prenume http://europass.cedefop.europa.eu
© Comunităţile Europene, 2003 20060628
mă familiarizez cu un anumit accent.
Citire
A 1: Pot să înţeleg nume cunoscute, cuvinte şi propoziţii foarte simple, de exemplu, din anunţuri, afişe sau
cataloage.
A 2: Pot să citesc texte foarte scurte şi simple. Pot să găsesc anumite informaţii previzibile în diverse materiale
cotidiene (de ex., reclame, prospecte, meniuri, orare) şi pot să înţeleg scrisori personale scurte şi simple.
B 1: Pot să înţeleg texte redactate, în principal, într-un limbaj uzual sau referitor la activitatea mea profesională. Pot
să înţeleg descrierea evenimentelor, exprimarea sentimentelor şi a urărilor din scrisori personale.
B 2: Pot să citesc articole şi rapoarte pe teme contemporane, în care autorii adoptă anumite atitudini şi puncte de
vedere. Pot să înţeleg proză literară contemporană.
C 1: Pot să înţeleg texte faptice şi literare lungi şi complexe, sesizând diferenţele stilistice. Pot să înţeleg articolele
specializate şi instrucţiunile tehnice lungi, chiar dacă nu se referă la domeniul meu.
C 2: Pot să citesc cu uşurinţă orice tip de text, chiar dacă este abstract sau complex din punct de vedere lingvistic
sau al structurii, de exemplu, manuale, articole specializate şi opere literare.
Vorbire
Participare la conversaþie
A 1: Pot să comunic într-o conversaţie simplă, cu condiţia ca interlocutorul să fie dispus să repete sau să
reformuleze frazele sale într-un ritm mai lent şi să mă ajute să formulez ceea ce încerc să spun. Pot să
formulez întrebări simple pe teme cunoscute sau de necesitate imediată şi să răspund la asemenea întrebări.
A 2 : Pot să comunic în situaţii simple şi uzuale care presupun un schimb de informaţii simplu şi direct pe teme şi
despre activităţi familiare. Pot să particip la discuţii foarte scurte, chiar dacă, în general, nu înţeleg suficient
pentru a întreţine o conversaţie
B 1: Pot să fac faţă în majoritatea situaţiilor care pot să apară în cursul unei călătorii printr-o regiune unde este
vorbită limba. Pot să particip fără pregătire prealabilă la o conversaţie pe teme familiare, de interes personal
sau referitoare la viaţa cotidiană (de ex. familie, petrecerea timpului liber, călătoriile, activitatea profesională şi
actualităţi).
B 2: Pot să comunic cu un grad de spontaneitate şi de fluentă care fac posibilă participarea normală la o
conversaţie cu interlocutori nativi. Pot să particip activ la o conversaţie în situaţii familiare, exprimându-mi şi
susţinându-mi opiniile.
C 1: Pot să mă exprim fluent şi spontan, fără a fi nevoie să-mi caut cuvintele în mod prea vizibil. Pot să utilizez
limba în mod flexibil şi eficient în relaţii sociale şi în scopuri profesionale. Pot să-mi formulez ideile şi punctele
de vedere cu precizie şi să-mi conectez intervenţiile bine de cele ale interlocutorilor mei.
C 2: Pot să particip fără efort la orice conversaţie sau discuţie şi sunt familiarizat(ă) cu expresiile idiomatice şi
colocviale. Pot să mă exprim fluent şi să exprim cu precizie nuanţe fine de sens. În caz de dificultate, pot să
reiau ideea şi să-mi restructurez formularea cu abilitate, în aşa fel încât dificultatea să nu fie sesizată.
Discurs oral
A 1: Pot să utilizez expresii şi fraze simple pentru a descrie unde locuiesc şi oamenii pe care îi cunosc.
A 2: Pot să utilizez o serie de expresii şi fraze pentru o descriere simplă a familiei mele şi a altor persoane, a
condiţiilor de viată, a studiilor şi a activităţii mele profesionale prezente sau recente.
B 1: Pot să leg expresii şi să mă exprim coerent într-o manieră simplă pentru a descrie experienţe şi evenimente,
visele mele, speranţele şi obiectivele mele. Pot să îmi argumentez şi explic pe scurt opiniile şi planurile. Pot să
povestesc o întâmplare sau să relatez intriga unei cărţi sau a unui film şi să-mi exprim reacţiile.
B 2: Pot să prezint descrieri clare şi detaliate într-o gamă vastă de subiecte legate de domeniul meu de interes. Pot
să dezvolt un punct de vedere pe o temă de actualitate, arătând avantajele şi dezavantajele diferitelor opţiuni.
C 1: Pot să prezent descrieri clare şi detaliate pe teme complexe, integrând subtemele, dezvoltând anumite puncte
şi terminându-mi intervenţia cu o concluzie adecvată.
C 2: Pot să prezint o descriere sau o argumentaţie cu claritate şi fluentă, într-un un stil adaptat contextului; cu o
structură logică eficientă, care să ajute auditoriul să sesizeze şi să retină punctele semnificative.
Scriere
A 1: Pot să scriu o carte poştală scurtă şi simplă, de exemplu, cu salutări din vacantă. Pot să completez formulare
cu detalii personale, de exemplu, numele, naţionalitatea şi adresa mea pe un formular de hotel.
A 2: Pot să scriu mesaje scurte şi simple. Pot să scriu o scrisoare personală foarte simplă, de exemplu, de
mulţumire.
B 1: Pot să scriu un text simplu şi coerent pe teme familiare sau de interes personal. Pot să scriu scrisori personale
descriind experienţe şi impresii.
B 2: Pot să scriu texte clare şi detaliate într-o gamă vastă de subiecte legate de domeniul meu de interes. Pot să
Pagina / - Curriculum vitae al Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina:
Nume Prenume http://europass.cedefop.europa.eu
© Comunităţile Europene, 2003 20060628
scriu un eseu sau un raport, transmiţând informaţii sau argumentând în favoarea sau împotriva unui punct de
vedere. Pot să scriu scrisori subliniind semnificaţia pe care o atribui personal evenimentelor sau experienţelor.
C 1: Pot să mă exprim prin texte clare, bine structurate, dezvoltând punctele de vedere. Pot să tratez subiecte
complexe într-o scrisoare, un eseu sau un raport, subliniind aspectele pe care le consider importante. Pot să
selectez un stil adecvat destinatarului.
C 2: Pot să scriu texte clare, cursive, adaptate stilistic contextului. Pot să redactez scrisori, rapoarte sau articole
complexe, cu o structură logică clară, care să-l ajute pe cititor să sesizeze şi să retină aspectele semnificative.
Pot să redactez rezumate sau recenzii ale unor lucrări de specialitate sau opere literare.
Grila completă de autoevaluare poate fi accesată pe site-ul Consiliului Europei la (www.coe.int/portfolio).

Observaþii:
- dacă aveţi un certificat care să vă ateste competenţele (ca de exemplu TOEIC -Test of English for International
Communication), precizaţi nivelul şi data la care l-aţi obţinut;
- nu vă supraestimaţi nivelul, care poate fi foarte bine verificat atunci când veţi fi intervievat!
Competenţe şi abilităţi sociale (rubrică facultativă)
Despre ce este vorba?
Competenţele şi abilităţile sociale se referă la capacitatea de a trăi şi munci împreună cu alţi oameni, în locuri de
muncă unde comunicarea este importantă iar munca în echipă este esenţială (de exemplu în cultura şi sport), în mediile
multiculturale etc.
Descrieţi competenţele şi abilităţile sociale, de ex.:
- spiritul de echipă;
- capacitate de adaptare la medii multiculturale, obţinută prin experienţa de muncă în străinătate;
- o bună capacitate de comunicare, obţinută ca urmare a experienţei de director de vânzări.
Specificaţi în ce context au fost dobândite (formare profesională, seminarii, context profesional, activităţi de voluntariat
sau în timpul liber etc.).
Competenţe şi aptitudini organizatorice (rubrică facultativă)
Despre ce este vorba?
Competenţele şi aptitudinile organizatorice se referă la capacitatea de a coordona şi administra oameni, proiecte şi
bugete în timpul activităţilor profesionale, de voluntariat (de exemplu cultură şi sport) şi acasă etc.
Descrieţi competenţele şi aptitudinile organizatorice, de ex.:
- leadership (conducător)(în prezent responsabilul unei echipe compuse din 10 oameni);
- spirit organizatoric (experienţă în logistică);
- experienţă bună a managementului de proiect sau al echipei.
Specificaţi în ce context au fost dobândite (formare profesională, context profesional, seminarii, în activităţi de
voluntariat sau în timpul liber etc.).

Competenţe şi aptitudini tehnice (rubrică facultativă)


Despre ce este vorba?
Competenţele şi aptitudinile tehnice se referă la capacitatea de a mânui echipamente şi maşini, altele decât
calculatoarele sau la cele dintr-un domeniu specializat (industrie manufacturieră, sănătate, domeniul bancar etc.).
Descrieţi competenţele şi aptitudinile tehnice de ex.:
- o bună cunoaştere a proceselor de control al calităţii (am fost responsabil cu implementarea controlului calităţii în
departamentul în care am lucrat);
Specificaţi în ce context au fost dobândite (formare profesională, context profesional, seminarii, în activităţi de
voluntariat în timpul liber etc.)
Competenţe şi cunoştinţe de utilizare a calculatorului (rubrică facultativă)
Despre ce este vorba?
Competenţele şi cunoştinţele de utilizare a calculatorului se referă la abilităţile de utilizare a procesoarelor de texte şi a
altor aplicaţii, a bazelor de date, a Internetului, precum şi la abilităţile avansate (programare etc.).
Descrieţi competenţele şi cunoştinţele de utilizare a calculatorului de ex.:
- o bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office™ (Word™, Excel™ şi PowerPoint™);
- cunoştinţe elementare ale aplicaţiilor de grafică pe calculator(Adobe Illustrator™, PhotoShop™).
Observaþii:
- competenţele şi cunoştinţele de utilizare a calculatorului pot fi evaluate şi recunoscute prin “permisul european de
conducere a computerului", adică certificatul ECDL, un standard de competenţe recunoscut internaţional, care certifica

Pagina / - Curriculum vitae al Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina:
Nume Prenume http://europass.cedefop.europa.eu
© Comunităţile Europene, 2003 20060628
că posesorul deţine cunoştinţele şi abilităţile necesare pentru a utiliza în mod eficient şi productiv cele mai comune
aplicaţii informatice;
- pentru mai multe informaţii cu privire la ECDL, accesaţi: http://www.ecdl.com/main/region_eur.php
Competenţe şi aptitudini artistice (rubrică facultativă)
Descrieţi competenţele şi aptitudinile artistice care constituie un avantaj (muzica; scrisul; design, etc.) de ex..: sculptură
în lemn. Specificaţi în ce context au fost dobândite (formare profesională, context profesional, seminarii, în activităţi de
voluntariat sau în timpul liber etc.)
Alte competenţe şi aptitudini (rubrica facultativa)
Descrieţi aici orice alte competenţe şi aptitudini care constituie un avantaj şi care nu sunt menţionate în rubricile
anterioare (hobby-uri, sporturi, funcţii de răspundere în organizaţii de voluntari), de ex.:
- planorism
Specificaţi în ce context au fost dobândite (formare profesională, context profesional, seminarii, în activităţi de
voluntariat sau în timpul liber etc.)

Permis/e de conducere (rubrică facultativă)


Menţionaţi dacă deţineţi un permis de conducere ţi categoria,de ex.: Categoria B
Informaþii suplimentare
(rubrică facultativă)
Menţionaţi aici alte informaţii pe care le consideraţi utile
- publicaţii sau activităţi de cercetare;
- apartenenţa la organizaţii profesionale;
- stagiul militar (dacă e important);
- starea civilă (dacă e important);
- persoane de contact sau referinţe (nume, funcţie, adresa de contact , vezi nota de dedesubt), de ex.:
Publicaþii
Articol: “Caracterizarea moleculară a celulei nervoase încărcate cu H3O”, Immunology Quarterly, New York, 02/2002
Note:
- nu indicaţi adresa unei persoane de contact fără să fi obţinut în prealabil acordul acesteia; e de preferat să menţionaţi
‘Referinţele pot fi furnizate la cerere’ pentru a nu supraîncărca curriculumul vitae;
- dacă este cazul, faceţi o descriere scurtă a publicaţiei sau a activităţii de cercetare; specificaţi tipul documentului
(teză, articol, raport etc.).
Anexe (rubrică facultativă)
Enumeraţi orice document ataşat CV-ului, de ex.:
- copii după diplome şi certificate obţinute, incluzând orice certificat al unui curs de formare
finalizat fără o atestare formală a calificării;
- dovezi ale angajării şi stagiului;
- publicaţii sau activitatea de cercetare etc.
Observaþii:
- enumeraţi documentele în ordine logică (de ex., grupaţi diplomele şi dovezile de angajare împreună, numerotaţi-le
dacă e necesar) pentru a ajuta cititorul;
- nu trimiteţi niciodată diplomele şi certificatele în original deoarece acestea ar putea fi rătăcite/pierdute; fotocopiile
sunt adecvate.
Instrucţiuni de utilizare a Curricumului Vitae Europass - http://europass.cedefop.eu.int - © Comunităţile Europene 2003

FRANCEZA

Curriculum vitae Insérez votre photographie. (Rubrique facultative, voir


Europass instructions)

Information
personnelle
Pagina / - Curriculum vitae al Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina:
Nume Prenume http://europass.cedefop.europa.eu
© Comunităţile Europene, 2003 20060628
Nom(s) / Prénom(s) Nom(s) Prénom(s) (Rubrique facultative, voir instructions)
Adresse(s) Numéro, rue, code postal, ville, pays (Rubrique facultative, voir
instructions)
Téléphone(s) (Rubrique facultative, voir Portable: (Rubrique facultative, voir
instructions) instructions)
Télécopie(s) (Rubrique facultative, voir instructions)
Courrier électronique (Rubrique facultative, voir instructions)

Nationalité (Rubrique facultative, voir instructions)

Date de naissance (Rubrique facultative, voir instructions)

Sexe (Rubrique facultative, voir instructions)

Emploi recherché / (Rubrique facultative, voir instructions)


Domaine de
compétence

Expérience
professionnelle
Dates Décrivez séparément chaque expérience professionnelle pertinente, en
commençant par la plus récente. Rubrique facultative (voir instructions)
Fonction ou poste occupé
Principales activités et
responsabilités
Nom et adresse de
l'employeur
Type ou secteur d’activité

Education et
formation
Dates Décrivez séparément chaque programme d’enseignement ou de
formation achevé, en commençant par le plus récent.
Intitulé du certificat ou
diplôme délivré
Principales
matières/compétences
professionnelles couvertes
Nom et type de
l'établissement
d'enseignement ou de
formation
Niveau dans la classification (Rubrique facultative, voir instructions)
nationale ou internationale

Aptitudes et
compétences
personnelles
Langue(s) maternelle(s) Précisez ici votre langue maternelle (au besoin ajoutez
votre/vos autre(s) langue(s) maternelle(s), voir instructions)

Autre(s) langue(s)
Auto-évaluation Comprendre Parler Ecrire
Pagina / - Curriculum vitae al Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina:
Nume Prenume http://europass.cedefop.europa.eu
© Comunităţile Europene, 2003 20060628
Niveau européen (*) Ecouter Lire Prendre part à S’exprimer
une oralement en
conversation continu
Langue
Langue
(*) Cadre européen commun de référence (CECR)

Aptitudes et Décrivez ces compétences et indiquez dans quel contexte vous les avez
compétences sociales acquises. (Rubrique facultative, voir instructions)

Aptitudes et Décrivez ces compétences et indiquez dans quel contexte vous les avez
compétences acquises. (Rubrique facultative, voir instructions)
organisationnelles

Aptitudes et Décrivez ces compétences et indiquez dans quel contexte vous les avez
compétences techniques acquises. (Rubrique facultative, voir instructions)

Aptitudes et Décrivez ces compétences et indiquez dans quel contexte vous les avez
compétences acquises. (Rubrique facultative, voir instructions)
informatiques

Aptitudes et Décrivez ces compétences et indiquez dans quel contexte vous les avez
compétences artistiques acquises. (Rubrique facultative, voir instructions)

Autres aptitudes et Décrivez ces compétences et indiquez dans quel contexte vous les avez
compétences acquises. (Rubrique facultative, voir instructions)

Permis de conduire Inscrivez le(s) permis de conduire dont vous êtes titulaire en précisant si
nécessaire la catégorie de véhicule. (Rubrique facultative, voir
instructions)

Information Indiquez ici toute autre information utile, par exemple personnes de
complémentaire contact, références, etc. (Rubrique facultative, voir instructions)

Annexes Enumérez les pièces jointes au CV. (Rubrique facultative, voir


instructions)

Instructions pour l’utilisation du curriculum vitae Europass (http://europass.cedefop.europa.eu)


Introduction
La rédaction du curriculum vitae est une étape importante pour obtenir un emploi ou une formation. Le CV
constitue souvent le premier contact avec un futur employeur; il doit donc retenir son attention dès les
premières secondes de lecture, et vous permettre de décrocher un entretien.
Important ! Sachez qu’un employeur consacre généralement moins d’une minute à l’examen d’un CV en
vue d’effectuer une première sélection des candidats. Vous devez vous montrer convaincant pour ne pas
perdre vos chances.
Lisez attentivement les informations qui suivent avant de remplir le modèle de CV qui vous est proposé.
Recommandations générales
Avant de commencer à rédiger votre curriculum vitae, remémorez-vous quelques principes importants:
Soignez la rédaction de votre CV
Présentez vos qualifications et compétences de manière claire et logique, en vue de mettre vos atouts
en valeur.
Aucun détail ne doit être négligé, ni sur le fond, ni sur la forme; les fautes d’orthographe et de
ponctuation sont évidemment à proscrire.
Concentrez-vous sur l’essentiel
- Un CV doit être bref: dans la plupart des cas, deux pages suffisent pour valoriser votre profil. Trois
pages pourront sembler excessives dans certains pays, même si votre expérience professionnelle
est étendue ;
Pagina / - Curriculum vitae al Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina:
Nume Prenume http://europass.cedefop.europa.eu
© Comunităţile Europene, 2003 20060628
- Si cette dernière est encore limitée (par ex. si vous venez de quitter l'école ou l'université), inversez
l’ordre des rubriques et commencez par le paragraphe «Education et formation»; mettez en valeur
les périodes de stage effectués lors de vos études (voir les exemples de CV);
- Concentrez-vous sur les informations essentielles donnant une valeur ajoutée à votre candidature:
vous pouvez ainsi ne pas mentionner une expérience professionnelle ancienne ou sans rapport
avec votre candidature.
Ajustez votre CV en fonction du poste recherché
Relisez systématiquement votre CV avant de l’envoyer à un employeur, pour vérifier qu’il correspond
au profil recherché; faites ressortir les atouts qui mettent votre candidature en valeur. Efforcez-vous
d’obtenir de l’information sur l’entreprise concernée afin de mieux adapter votre CV au profil recherché.
Attention: ne gonflez pas artificiellement votre CV; vous risqueriez de vous discréditer lors d’un
entretien.
Respectez la structure du modèle
Le curriculum vitae Europass vous permet de présenter vos qualifications, aptitudes et compétences
d’une manière logique:
- informations personnelles;
- description de l’expérience professionnelle;
- description de votre parcours d’éducation et de formation (que vous pouvez placer avant la rubrique « Expérience pro-
fessionnelle » si cette dernière est limitée; pour inverser l'ordre des rubriques, utilisez la fonction «copier/coller» de votre
traitement de texte);
- inventaire détaillé de l’ensemble de vos aptitudes et compétences, acquises au cours de votre parcours de formation, de
votre carrière professionnelle ou de votre vie quotidienne.
Note:
- imprimez votre curriculum vitae sur papier blanc;
- conservez la police de caractères et la mise en page du format;
- évitez d'écrire des phrases entières en caractères soulignés, majuscules ou gras, qui nuisent à la lisibilité du document;
- évitez qu’une rubrique (par exemple une séquence de formation) soit à cheval sur deux pages; pour cela, utilisez la fonc-
tion «saut de page» de votre traitement de texte;
- les cadres qui entourent les différentes rubriques n’apparaissent pas à l’impression du document.
Soyez clairs et concis
La lecture du CV doit permettre au recruteur de connaître votre profil en quelques secondes. En conséquence:
- utilisez des phrases courtes;
- concentrez-vous sur les éléments pertinents de votre formation et de votre expérience professionnelle;
- justifiez les interruptions dans vos études ou votre carrière;
- supprimez toute rubrique signalée ci-dessous comme facultative pour laquelle vous n’avez aucun élément pertinent à
exprimer (par exemple, si vous n’avez aucune aptitude ou compétence artistique (voir page 2 du modèle) ou si vous con-
sidérez que cette rubrique n’apporte aucune valeur ajoutée à votre candidature, supprimez-la en utilisant la fonction
«couper» de votre logiciel de
traitement de texte. Toutes les rubriques peuvent être supprimées si vous les considérez sans objet.
Faites relire votre CV
Relisez attentivement votre CV une fois rempli, afin d’éliminer toute faute d’orthographe et de vérifier que la formulation
est claire et logique.
Faites relire votre CV par un tiers afin de vous assurer que son contenu est clair et facile à comprendre.
Instructions détaillées pour l’utilisation du curriculum vitae Europass (http://europass.cedefop.europa.eu)
Comment rédiger votre curriculum vitae Europass?
I. Utilisez l’interface en ligne ou téléchargez le format du CV
Vous pouvez:
(a) soit utiliser l’interface proposée dans la langue de votre choix sur le site Europass (http://europass.cedefop.europa.eu).
Vous pourrez ensuite sauvegarder votre CV dans le répertoire de votre choix;
(b) soit télécharger le modèle (au format Word ou OpenOffice) dans la langue de votre choix à partir du même site et le
sauvegarder sur le disque dur de votre ordinateur; vous compléterez ensuite les différentes rubriques de la colonne droite
en inscrivant vos données personnelles;
Pour vous aider, consultez les exemples de CV sur le site http://europass.cedefop.europa.eu
II. Remplissez les différentes rubriques en suivant les instructions ci-dessous
Important:
- ne modifiez pas le texte de la colonne de gauche;
- respectez la mise en page du modèle, ainsi que la police de caractères utilisée.
Pagina / - Curriculum vitae al Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina:
Nume Prenume http://europass.cedefop.europa.eu
© Comunităţile Europene, 2003 20060628
Curriculum vitae
Europass
Insérez votre photographie à cet endroit (facultatif).
Notes:
- la photographie n’est pas indispensable sur un CV, sauf indication contraire de l’employeur;
- utilisez de préférence le format jpg.
Informations personnelles
Nom(s) / Prénom(s) (rubrique facultative)
Inscrivez votre/vos nom(s) (de préférence en utilisant des petites capitales) et
prénom(s), par ex.: Dupont, Pierre André conformément aux usages en vigueur dans votre pays.
Note: Si vous avez plusieurs prénoms, commencez par le prénom d’usage.
Adresse(s) (rubrique facultative)
Inscrivez votre (ou vos) adresse(s) postale(s) complète(s), par ex.: 12, rue du moulin, F-12354 Villiers
Notes:
- indiquez clairement l’adresse à quelle vous pouvez être contacté rapidement. Si votre adresse permanente est différente
de celle du moment, vous pouvez inscrire plusieurs adresses en précisant pour chacune d’elles les périodes auxquelles
vous pouvez y être contacté;
- l’ordre des éléments de l’adresse peut varier selon les pays, conformez-vous aux règles en vigueur, afin de faciliter l’a-
cheminement rapide de toute correspondance postale; n’oubliez pas le code pays en cas de candidature à l’étranger, par
ex. F-75019 Paris, voir les exemples de CV;
- pour l’Irlande, le Royaume-Uni et les Pays-Bas, le nom du pays s’écrit en toutes lettres:
Dublin 2
Ireland

London SW1P 3AT
United Kingdom

2500 EA Den Haag
Nederland
Pour plus de précisions, consultez le guide interinstitutionnel de rédaction, disponible en ligne: http://publication-
s.europa.eu/code/fr/fr-000400.htm

Téléphone(s) (rubrique facultative)


Inscrivez le(s) numéro(s) de téléphone auquel vous souhaitez être contacté(e). Si nécessaire, indiquez les jours et heures
auxquels il est possible de vous joindre (afin de permettre une prise de contact rapide), par ex.: 01 45 12 34 56 Portable:
65 12 34 56 78
Notes:
- si vous souhaitez envoyer votre CV dans différents pays, mentionnez le préfixe du
pays et l’éventuel préfixe régional entre parenthèses, ces deux préfixes étant reliés par un trait d’union; exemple: (33-1)
46 06 45 78 pour un numéro situé à Paris;
- séparez le numéro principal en groupes de deux à partir de la droite, le dernier groupe comptant trois chiffres si le
nombre de chiffres est impair (les groupes sont séparés par une espace fine, et non par un point; exemple pour un numéro
situé à Bruxelles: (32-2) 220 20 20);
- pour plus de précisions, consultez le guide interinstitutionnel de rédaction, disponible en ligne: http://publication-
s.europa.eu/code/fr/fr-000400.htm
Télécopie(s) (rubrique facultative)
Inscrivez, le cas échéant, votre/vos numéro(s) de télécopie en appliquant les mêmes règles que pour le(s) numéro(s) de
téléphone, par ex.: 01 23 45 67 89.
Courrier(s) électronique(s) (rubrique facultative)
Inscrivez votre/vos adresse(s) électronique(s), en précisant le cas échéant s’il s’agit de votre adresse personnelle ou pro-
fessionnelle, par ex.: pdurant@waho.com
Nationalité(s) (rubrique facultative)
Inscrivez votre/vos nationalité(s), par ex.: Français
Date de naissance (rubrique facultative)
Inscrivez votre date de naissance (jj/mm/aaaa), par ex.: 02.04.1963
Sexe (rubrique facultative)
Pagina / - Curriculum vitae al Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina:
Nume Prenume http://europass.cedefop.europa.eu
© Comunităţile Europene, 2003 20060628
Indiquez votre sexe (Masculin / Féminin), par ex.: Masculin
Emploi recherché /
Domaine de compétence (rubrique facultative)
Précisez l'emploi recherché ou votre domaine de compétence, par exemple: Administrateur de bases de données
Note: cette rubrique donne un aperçu immédiat de votre profil et doit être remplie avec la plus grande attention.

Expérience professionnelle
Sous cette rubrique, décrivez séparément chaque expérience professionnelle pertinente, en commençant
par la plus récente.
Notes:
- si vous êtes à la recherche d’un premier emploi, n’oubliez pas de mentionner vos périodes de stage, qui
témoignent d’un premier contact avec le monde du travail;
- si votre expérience professionnelle est encore limitée (par ex. si vous venez de quitter l'école ou l'université),
faites figurer en premier la rubrique «Education et formation» (pour inverser l'ordre des rubriques, utilisez la
fonction «copier/coller» de votre traitement de texte); mettez en valeur les périodes de stage effectués lors de
vos études (voir les exemples de CV);
- dans un souci de concision, privilégiez les expériences professionnelles qui apportent une valeur ajoutée à votre
candidature. Ne négligez pas les expériences qui, sans avoir un lien direct avec le profil du poste, peuvent
constituer un atout (séjour à l’étranger, travail au contact du public, etc.);
- reproduisez le tableau (à l’aide de la fonction «copier/coller» de votre traitement de texte) autant de fois qu’il est
nécessaire. Pour supprimer une ligne, utilisez les fonctions du menu «Tableau» de votre traitement de texte.
Dates Précisez la durée de l’expérience professionnelle concernée, par ex.:
De mars 1994 à décembre 1999
Fonction ou poste occupé Indiquez la fonction ou le poste occupé, par ex.:
Mécanicien poids lourds, Technicien de maintenance, Réceptionniste
Principales activités et responsabilités
Indiquez vos principales activités et responsabilités, par ex.: Maintenance du parc informatique
ou
Relations avec les fournisseurs
ou
Entretien des espaces verts.
Au besoin, quantifiez vos responsabilités (pourcentage du temps de travail, durée dans la fonction, etc.).
Nom et adresse de l'employeur Inscrivez le nom et l’adresse de l’employeur), par ex.:
Entreprise Dubois, 15 rue des sapins, F-12345 Courtepaille
Note: si nécessaire, ajoutez d’autres éléments (téléphone, télécopie, adresse électronique ou site Internet), par ex.:
Tél. 04 31 12 23 67 - Fax 04 31 12 45 68 - Courrier électronique: dub@aho.fr Site Internet: http://www.dub.org
Type ou secteur d’activité Indiquez le type ou secteur d’activité de l’employeur, par ex.:
Transport routier
ou
Cabinet d’audit financier
ou
Fabrication de pièces automobiles

Education et formation
Sous cette rubrique, décrivez séparément chaque programme d’enseignement ou de formation achevé,
c’est-à-dire sanctionné par un certificat ou diplôme, en commençant par le plus récent.
Notes:
- si votre expérience professionnelle est encore limitée (par ex. si vous venez de quitter l'école ou l'université),
faites figurer en premier la rubrique «Education et formation» (pour inverser l'ordre des rubriques, utilisez la
fonction «copier/coller» de votre traitement de texte);
- il n’est nullement indispensable de faire figurer l’ensemble de vos certificats et diplômes: ne remontez pas jusqu’à
l’enseignement primaire si vous êtes titulaire d’un diplôme universitaire; mettez l’accent sur les qualifications qui
représentent un atout pour votre candidature;
- reproduisez le tableau (à l’aide de la fonction «copier/coller» de votre traitement de texte) autant de fois qu’il est
nécessaire. Pour supprimer une ligne, utilisez les fonctions du menu «Tableau» de votre traitement de texte.
Dates
Précisez la durée de l’enseignement ou de la formation concernée, par ex.: De septembre 1994 à juin 1998
Pagina / - Curriculum vitae al Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina:
Nume Prenume http://europass.cedefop.europa.eu
© Comunităţile Europene, 2003 20060628
Intitulé du certificat ou diplôme délivré
Inscrivez l’intitulé exact du certificat ou diplôme délivré, par ex.: Certificat d'aptitude professionnelle (C.A.P.) Boulanger
Note: évitez l’emploi d’abréviations seules (ex. C.A.P.).
Principales matières/compétences professionnelles couvertes
Résumez les principales matières ou compétences professionnelles enseignées durant le programme d’enseignement ou de
formation concerné, au besoin en les regroupant, dans un souci de concision, par ex.:
Domaine général
- Expression française, mathématiques, calculs professionnels, langue étrangère (espagnol)
- Education physique et sportive
Domaine professionnel
- Pratique professionnelle (fabrication de pains courants, pains spéciaux et viennoiseries)
- Sciences appliquées à l'alimentation et aux équipements (microbiologie, biochimie, hygiène)
- Technologie professionnelle (matières premières, hygiène et sécurité)
- Connaissance de l'entreprise et de son environnement économique, juridique et social.
Note: soyez synthétique, et mettez l’accent sur les compétences professionnelles valorisantes pour votre recrutement.
Nom et type de l'établissement d'enseignement ou de formation
Précisez le nom (le cas échéant, l’adresse) et le type d’établissement fréquenté, par ex.:
Lycée d’enseignement professionnel André Malraux
Place des Flandres
F-12354 Villiers
Niveau dans la classification nationale ou internationale (rubrique facultative)
Si le niveau du certificat/titre/diplôme correspond à une classification nationale ou internationale existante, précisez le
niveau et la classification concernés (classification nationale, CITE, etc.); au besoin consultez l’organisme ayant délivré
le certificat/titre/diplôme.
Pour plus d’information sur la classification CITE (Classification internationale type de l'éducation) développée par l'UN-
ESCO, consultez le site http://www.uis.unesco.org/TEMPLATE/pdf/isced/ISCED_F.pdf

Aptitudes et compétences personnelles


Les rubriques ci-dessous vous permettent de présenter les différentes aptitudes et compétences acquises au cours de votre
vie et de votre parcours professionnel, y compris en dehors de votre formation. Ainsi, vous pourrez dresser un inventaire
complet de vos aptitudes et compétences. Les différentes rubriques (langues, aptitudes et compétences sociales, organi-
sationnelles, techniques, informatiques et autres) vous permettent donc de formuler les compétences acquises au cours de
votre parcours d’éducation et de formation (pendant vos études), durant des séminaires ou des cours de formation contin-
ue, et de manière non formelle (au cours de votre activité professionnelle ou de vos loisirs).
Note générale: supprimez toute rubrique pour laquelle vous n’avez aucune information pertinente à mentionner, à
l’aide de la fonction «couper» de votre traitement de texte.
Langue(s) maternelle(s) Inscrivez ici votre/vos langue(s) maternelle(s), par ex.:
Français
Autre(s) langue(s)
(rubrique facultative)
Note: Indiquez ci-dessous vos aptitudes et compétences en langues étrangères.
Pour évaluer votre niveau, utilisez la grille pour l’autoévaluation élaborée par le Conseil de l’Europe afin de permettre
aux individus d’évaluer eux-mêmes leur capacité à comprendre, parler et écrire dans une langue étrangère (voir instruc-
tions ci-dessous).
Auto évaluation Comprendre Parler Écrire
Niveau européen (*)
Écouter Lire Prendre part à une conversation S’exprimer oralement en continu
Espagnol
(C1) Utilisateur expérimenté
B2 Utilisateur indépendant
(A2) Utilisateur élémentaire
(B1) Utilisateur indépendant
(B2) Utilisateur indépendant
Allemand (B1)
Utilisateur indépendant
(B2) Utilisateur indépendant
(A2) Utilisateur élémentaire
Pagina / - Curriculum vitae al Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina:
Nume Prenume http://europass.cedefop.europa.eu
© Comunităţile Europene, 2003 20060628
(A2) Utilisateur élémentaire
(A2) Utilisateur élémentaire
(*) Niveau du Cadre européen commun de référence (CECR)
Instructions pour l'utilisation de la grille d'autoévaluation
La grille d’autoévaluation a été développée par le Conseil de l’Europe pour le «Cadre européen commun de
référence pour les langues».
Cette grille est constituée de trois catégories:
- Utilisateur élémentaire (niveaux A1 et A2);
- Utilisateur indépendant (niveaux B1 et B2);
- Utilisateur expérimenté (niveaux C1 et C2).
Pour évaluer votre niveau de maîtrise dans une langue étrangère, lisez les descriptions ci-dessous et pour
chaque sous-rubrique (Ecouter, Lire, Prendre part à une conversation, S’exprimer oralement en continu,
Ecrire) reportez le niveau correspondant (par ex. Utilisateur indépendant - B1).

Comprendre
Ecouter
A 1: Je peux comprendre des mots familiers et des expressions très courantes au sujet de moi-même, de
ma famille et de l'environnement concret et immédiat, si les gens parlent lentement et distinctement.
A 2: Je peux comprendre des expressions et un vocabulaire très fréquent relatifs à ce qui me concerne de
très près (par ex. moi-même, ma famille, les achats, l’environnement proche, le travail). Je peux saisir
l'essentiel d'annonces et de messages simples et clairs.
B 1: Je peux comprendre les points essentiels quand un langage clair et standard est utilisé et s’il s’agit de
sujets familiers concernant le travail, l’école, les loisirs, etc. Je peux comprendre l'essentiel de
nombreuses émissions de radio ou de télévision sur l'actualité ou sur des sujets qui m’intéressent à
titre personnel ou professionnel si l’on parle d'une façon relativement lente et distincte.
B 2: Je peux comprendre des conférences et des discours assez longs et même suivre une argumentation
complexe si le sujet m'en est relativement familier. Je peux comprendre la plupart des émissions de
télévision sur l'actualité et les informations. Je peux comprendre la plupart des films en langue
standard.
C 1: Je peux comprendre un long discours même s'il n'est pas clairement structuré et que les articulations
sont seulement implicites. Je peux comprendre les émissions de télévision et les films sans trop
d'effort.
C 2: Je n'ai aucune difficulté à comprendre le langage oral, que ce soit dans les conditions du direct ou
dans les médias et quand on parle vite, à condition d'avoir du temps pour me familiariser avec un
accent particulier.
Lire
A 1: Je peux comprendre des noms familiers, des mots ainsi que des phrases très simples, par exemple
dans des annonces, des affiches ou des catalogues.
A 2: Je peux lire des textes courts très simples. Je peux trouver une information particulière prévisible dans
des documents courants comme les petites publicités, les prospectus, les menus et les horaires et je
peux comprendre des lettres personnelles courtes et simples.
B 1: Je peux comprendre des textes rédigés essentiellement dans une langue courante ou relative à mon
travail. Je peux comprendre la description d'événements, l'expression de sentiments et de souhaits
dans des lettres personnelles.
B 2: Je peux lire des articles et des rapports sur des questions contemporaines dans lesquels les auteurs
adoptent une attitude particulière ou un certain point de vue. Je peux comprendre un texte littéraire
contemporain en prose.
C 1: Je peux comprendre des textes factuels ou littéraires longs et complexes et en apprécier les
différences de style. Je peux comprendre des articles spécialisés et de longues instructions
techniques même lorsqu'ils ne sont pas en relation avec mon domaine.
C 2: Je peux lire sans effort tout type de texte, même abstrait ou complexe quant au fond ou à la forme, par
exemple un manuel, un article spécialisé ou une œuvre littéraire.

Parler
Prendre part à une conversation
A 1: Je peux communiquer, de façon simple, à condition que l'interlocuteur soit disposé à répéter ou à
reformuler ses phrases plus lentement et à m'aider à formuler ce que j'essaie de dire. Je peux poser
Pagina / - Curriculum vitae al Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina:
Nume Prenume http://europass.cedefop.europa.eu
© Comunităţile Europene, 2003 20060628
des questions simples sur des sujets familiers ou sur ce dont j’ai immédiatement besoin, ainsi que
répondre à de telles questions.
A 2: Je peux communiquer lors de tâches simples et habituelles ne demandant qu'un échange
d'informations simple et direct sur des sujets et des activités familiers. Je peux avoir des échanges très
brefs même si, en règle générale, je ne comprends pas assez pour poursuivre une conversation.
B 1: Je peux faire face à la majorité des situations que l'on peut rencontrer au cours d'un voyage dans une
région où la langue est parlée. Je peux prendre part sans préparation à une conversation sur des
sujets familiers ou d'intérêt personnel ou qui concernent la vie quotidienne (par exemple famille, loisirs,
travail, voyage et actualité).
B 2: Je peux communiquer avec un degré de spontanéité et d'aisance qui rende possible une interaction
normale avec un locuteur natif. Je peux participer activement à une conversation dans des situations
familières, présenter et défendre mes opinions.
C 1: Je peux m'exprimer spontanément et couramment sans trop apparemment devoir chercher mes mots.
Je peux utiliser la langue de manière souple et efficace pour des relations sociales ou
professionnelles. Je peux exprimer mes idées et opinions avec précision et lier mes interventions à
celles de mes interlocuteurs.
C 2: Je peux participer sans effort à toute conversation ou discussion et je suis aussi très à l’aise avec les
expressions idiomatiques et les tournures courantes. Je peux m’exprimer couramment et exprimer
avec précision de fines nuances de sens. En cas de difficulté, je peux faire marche arrière pour y
remédier avec assez d'habileté et pour qu'elle passe presque inaperçue.
S’exprimer oralement en continu
A 1: Je peux utiliser des expressions et des phrases simples pour décrire mon lieu d'habitation et les gens
que je connais.
A 2: Je peux utiliser une série de phrases ou d'expressions pour décrire en termes simples ma famille et
d'autres gens, mes conditions de vie, ma formation et mon activité professionnelle actuelle ou récente.
B 1: Je peux articuler des expressions de manière simple afin de raconter des expériences et des
événements, mes rêves, mes espoirs ou mes buts. Je peux brièvement donner les raisons et
explications de mes opinions ou projets. Je peux raconter une histoire ou l'intrigue d'un livre ou d'un
film et exprimer mes réactions.
B 2: Je peux m'exprimer de façon claire et détaillée sur une grande gamme de sujets relatifs à mes centres
d'intérêt. Je peux développer un point de vue sur un sujet d’actualité et expliquer les avantages et les
inconvénients de différentes possibilités.
C 1: Je peux présenter des descriptions claires et détaillées de sujets complexes, en intégrant des thèmes
qui leur sont liés, en développant certains points et en terminant mon intervention de façon appropriée.
C 2: Je peux présenter une description ou une argumentation claire et fluide dans un style adapté au
contexte, construire une présentation de façon logique et aider mon auditeur à remarquer et à se
rappeler les points importants.

Ecrire
A 1: Je peux écrire une courte carte postale simple, par exemple de vacances. Je peux porter des détails
personnels dans un questionnaire, inscrire par exemple mon nom, ma nationalité et mon adresse sur
une fiche d'hôtel.
A 2: Je peux écrire des notes et messages simples et courts. Je peux écrire une lettre personnelle très
simple, par exemple de remerciements.
B 1: Je peux écrire un texte simple et cohérent sur des sujets familiers ou qui m’intéressent
personnellement. Je peux écrire des lettres personnelles pour décrire expériences et impressions.
B 2: Je peux écrire des textes clairs et détaillés sur une grande gamme de sujets relatifs à mes intérêts. Je
peux écrire un essai ou un rapport en transmettant une information ou en exposant des raisons pour
ou contre une opinion donnée. Je peux écrire des lettres qui mettent en valeur le sens que j’attribue
personnellement aux événements et aux expériences.
C 1: Je peux m'exprimer dans un texte clair et bien structuré et développer mon point de vue. Je peux
écrire sur des sujets complexes dans une lettre, un essai ou un rapport, en soulignant les points que je
juge importants. Je peux adopter un style adapté au destinataire.
C 2: Je peux écrire un texte clair, fluide et stylistiquement adapté aux circonstances. Je peux rédiger des
lettres, rapports ou articles complexes, avec une construction claire permettant au lecteur d’en saisir et
de mémoriser les points importants. Je peux résumer et critiquer par écrit un ouvrage professionnel ou
une œuvre littéraire.
Pagina / - Curriculum vitae al Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina:
Nume Prenume http://europass.cedefop.europa.eu
© Comunităţile Europene, 2003 20060628
La grille d’autoévaluation est consultable en ligne sur le site du Conseil de l’Europe: www.coe.int/portfolio
Notes:
- si vous possédez un certificat attestant de votre compétence (tel que : le Diplôme d'Études en Langue Française
(DELF) 1er degré), précisez le niveau et la date d’obtention;
- ne surestimez pas votre niveau, qui sera de toute façon contrôlé lors d’un éventuel entretien.

Aptitudes et compétences sociales (rubrique facultative)


De quoi parle-t-on?
Les aptitudes et compétences sociales se définissent comme la capacité à vivre et travailler avec d’autres personnes, à des
postes ou la communication joue un rôle important, dans des situations ou l’esprit d’équipe est essentiel (par ex. La cul-
ture et le sport), dans des environnements interculturels, etc.
Décrivez vos aptitudes et compétences sociales, par ex.:
- bon esprit d’équipe;
- capacités adaptation aux environnements multiculturels;
- bonnes capacités de communication (par exemple à rédiger clairement ou à transmettre efficacement une information);
etc.
Précisez dans quel contexte elles ont été acquises (formation, séminaires, contexte professionnel, vie associative, loisirs,
etc.).
Aptitudes et compétencesorganisationnelles (rubrique facultative)
De quoi parle-t-on?
Les aptitudes et compétences organisationnelles se définissent comme la capacité à coordonner et administrer des projets
ou des budgets, dans son travail, lors d’activités bénévoles (par ex. la culture et le sport), ainsi que dans la sphère
privée.
Décrivez vos aptitudes et compétences organisationnelles, par ex.:
- leadership (je suis actuellement à la tête d’une équipe de 10 personnes);
- sens de l’organisation (expérience en logistique);
- bonne aptitude à la gestion de projet et d’équipe.
Précisez dans quel contexte elles ont été acquises (formation, séminaires, contexte professionnel, vie associative, loisirs,
etc.).
Aptitudes et compétences techniques (rubrique facultative)
De quoi parle-t-on?
Les aptitudes et compétences techniques se réfèrent à la maîtrise d'équipements ou de machines spécifiques (hors inform-
atique), ou à des aptitudes et compétences à caractère technique acquises dans un domaine de spécialité
(industrie de production, secteur de la santé, secteur bancaire, etc.).
Décrivez vos aptitudes et compétences, par exemple:
- mise en œuvre des procédés de contrôle qualité (j’ai été en charge de l’audit qualité
dans mon service); etc.
Précisez dans quel contexte elles ont été acquises (formation, contexte professionnel, vie associative, loisirs, etc.).
Aptitudes et compétences informatiques (rubrique facultative)
De quoi parle-t-on?
Les aptitudes et compétences informatiques couvrent les logiciels de traitement de texte et autres logiciels (consultation
d’une base de données, navigation sur l’Internet, compétences avancées (programmation, etc.).
Mentionnez ici vos aptitudes et compétences informatiques, par ex.:
- bonne maîtrise des logiciels Office™ (Word™, Excel™ and PowerPoint™);
- connaissance de base des applications graphiques (Adobe Illustrator™, PhotoShop™).
Précisez dans quel contexte elles ont été acquises (formation, séminaire, contexte professionnel, vie associative, loisirs,
etc.).

Aptitudes et compétences artistiques (rubrique facultative)


Mentionnez ici vos aptitudes et compétences à caractère artistique représentant un atout (musique, écriture; dessin, etc.),
par ex:
- pratique du piano
Précisez dans quel contexte elles ont été acquises (formation, séminaire, contexte professionnel, vie associative, loisirs,
etc.).
Autres aptitudes et compétences (rubrique facultative)
Mentionnez ici toute(s) autre(s) aptitude(s) et compétence(s) représentant un atout (hobbies, sport; responsabilités associ-
atives, etc.) et non reprise(s) dans les rubriques précédentes, par exemple:
Pagina / - Curriculum vitae al Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina:
Nume Prenume http://europass.cedefop.europa.eu
© Comunităţile Europene, 2003 20060628
- pratique du trekking
Précisez dans quel contexte elles ont été acquises (formation, séminaire, contexte professionnel, vie associative, loisirs,
etc.).
Permis de conduire (rubrique facultative)
Précisez ici le(s) permis de conduire dont vous êtes titulaire, par ex.: Permis B
Information complémentaire (rubrique facultative)
Indiquez ici toute autre information que vous jugez utile, par exemple:
- publications ou travaux de recherche;
- appartenance à une organisation professionnelle, etc.;
- situation en regard des obligations militaires (si nécessaire);
- personnes de contact ou de référence (nom, fonction et coordonnées, voir note plus bas);
- situation de famille.
Exemple:
Publication
Article: « Les Jurassiens parlent aux Jurassiens - Fragments du discours épilinguistique sur la diglossie franco-suisse ».
Dans Présence transfrontalières 12, Université de La Brévine, 2003
Notes:
- ne mentionnez pas les coordonnées d’une personne de contact sans avoir obtenu son accord formel; il est préférable
d’inscrire la mention: «Références fournies sur demande» afin de ne pas surcharger le curriculum vitae;
- fournissez, le cas échéant, une brève description de vos publications ou travaux de recherche; spécifiez le type de docu-
ment (thèse, article, rapport, etc.).
Annexes (facultatif)
Enumérez les pièces jointes au CV le cas échéant, par ex.:
- copies de vos diplômes et certificats, y compris les attestations délivrées à l’issue d’un cours de formation continue et
non sanctionnées par un certificat ou diplôme;
- attestation de travail ou de stage;
- publications ou rapports de recherche; etc.
Note:
- énumérez les pièces dans un ordre logique (par exemple regroupez – au besoin numérotez – les diplômes, les certificats
de travail, etc.) pour faciliter leur lecture;
- n’envoyez jamais l’original de vos certificats et diplômes, qui pourraient être égarés; une photocopie suffit.

GERMANA

Europass- Hier Foto einfügen. Falls nicht relevant, Spalte bitte löschen
Lebenslauf (siehe Anleitung)

Angaben zur Person


Nachname(n) / Nachname(n) Vorname(n) (Falls nicht relevant, bitte löschen.
Vorname(n) Siehe Anleitung)
Adresse(n) Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort, Staat (Falls nicht relevant, bitte
löschen. Siehe Anleitung)
Pagina / - Curriculum vitae al Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina:
Nume Prenume http://europass.cedefop.europa.eu
© Comunităţile Europene, 2003 20060628
Telefon (Falls nicht relevant, bitte Mobil: (Falls nicht relevant, bitte
löschen. Siehe Anleitung) löschen. Siehe Anleitung)
Fax (Falls nicht relevant, bitte löschen. Siehe Anleitung)
E-mail (Falls nicht relevant, bitte löschen. Siehe Anleitung)

Staatsangehörigkeit (Falls nicht relevant, bitte löschen. Siehe Anleitung)

Geburtsdatum (Falls nicht relevant, bitte löschen. Siehe Anleitung)

Geschlecht (Falls nicht relevant, bitte löschen. Siehe Anleitung)

Gewünschte (Falls nicht relevant, bitte löschen. Siehe Anleitung)


Beschäftigung /
Gewünschtes
Berufsfeld

Berufserfahrung
Daten Mit der am kürzesten zurückliegenden Berufserfahrung beginnen und für
jeden relevanten Arbeitsplatz separate Eintragungen vornehmen. Falls
nicht relevant, Zeile bitte löschen (siehe Anleitung)
Beruf oder Funktion
Wichtigste Tätigkeiten und
Zuständigkeiten
Name und Adresse des
Arbeitgebers
Tätigkeitsbereich oder
Branche

Schul- und
Berufsbildung
Daten Mit der am kürzesten zurückliegenden Maßnahme beginnen und für jeden
abgeschlossenen Bildungs- und Ausbildungsgang separate Eintragungen
vornehmen. Falls nicht relevant, Zeile bitte löschen (siehe Anleitung)
Bezeichnung der
erworbenen Qualifikation
Hauptfächer/berufliche
Fähigkeiten
Name und Art der Bildungs-
oder Ausbildungseinrichtung
Stufe der nationalen oder (Falls nicht relevant, bitte löschen. Siehe Anleitung)
internationalen
Klassifikation

Persönliche
Fähigkeiten und
Kompetenzen
Muttersprache(n) Muttersprache angeben (falls zutreffend, weitere
Muttersprache(n) angeben, siehe Anleitung)

Sonstige Sprache(n)
Selbstbeurteilung Verstehen Sprechen Schreiben

Pagina / - Curriculum vitae al Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina:
Nume Prenume http://europass.cedefop.europa.eu
© Comunităţile Europene, 2003 20060628
Europäische Hören Lesen An Gesprächen Zusammen-
Kompetenzstufe (*) teilnehmen hängendes
Sprechen
Sprache Elementare Elementare Elementare Elementare Elementare
A1 Sprach- A1 Sprach- A1 Sprachv- A1 Sprach- A1 Sprach-
verwendung verwendung erwendung verwendung verwendung
Sprache Elementare Elementare Elementare Elementare Elementare
A1 Sprach- A1 Sprach- A1 Sprach- A1 Sprach- A1 Sprach-
verwendung verwendung verwendung verwendung verwendung
(*) Referenzniveau des gemeinsamen europäischen Referenzrahmens

Soziale Fähigkeiten und Diesen Text durch eine Beschreibung der einschlägigen Kompetenzen
Kompetenzen ersetzen und angeben, wo diese erworben wurden. Falls nicht relevant,
Rubrik bitte löschen (siehe Anleitung)

Organisatorische Diesen Text durch eine Beschreibung der einschlägigen Kompetenzen


Fähigkeiten und ersetzen und angeben, wo diese erworben wurden. Falls nicht relevant,
Kompetenzen Rubrik bitte löschen (siehe Anleitung)

Technische Fähigkeiten Diesen Text durch eine Beschreibung der einschlägigen Kompetenzen
und Kompetenzen ersetzen und angeben, wo diese erworben wurden. Falls nicht relevant,
Rubrik bitte löschen (siehe Anleitung)

IKT-Kenntnisse und Diesen Text durch eine Beschreibung der einschlägigen Kompetenzen
Kompetenzen ersetzen und angeben, wo diese erworben wurden. Falls nicht relevant,
Rubrik bitte löschen (siehe Anleitung)

Künstlerische Fähigkeiten Diesen Text durch eine Beschreibung der einschlägigen Kompetenzen
und Kompetenzen ersetzen und angeben, wo diese erworben wurden. Falls nicht relevant,
Rubrik bitte löschen (siehe Anleitung)

Sonstige Fähigkeiten und Diesen Text durch eine Beschreibung der einschlägigen Kompetenzen
Kompetenzen ersetzen und angeben, wo diese erworben wurden. Falls nicht relevant,
Rubrik bitte löschen (siehe Anleitung)

Führerschein(e) Hier angeben, ob Sie einen Führerschein besitzen und wenn ja, für
welche Fahrzeugklassen dieser gilt. Falls nicht relevant, Rubrik bitte
löschen (siehe Anleitung)

Zusätzliche Angaben Hier weitere Angaben machen, die relevant sein können, z. B. zu
Kontaktpersonen, Referenzen usw. Falls nicht relevant, Rubrik bitte
löschen (siehe Anleitung)

Anlagen Gegebenenfalls Anlagen auflisten. Falls nicht relevant, Rubrik bitte


löschen (siehe Anleitung)

Leitfaden für die Verwendung des Europass Lebenslaufs


(http://europass.cedefop.europa.eu)
Einleitung
Die Erstellung des Lebenslaufs stellt eine entscheidende Etappe im Prozess der Arbeits- bzw. Ausbildungssuche
dar. Häufig ist der Lebenslauf das Erste, was ein potenzieller künftiger Arbeitgeber von Ihnen zu Gesicht bekommt.
Er muss deshalb die Aufmerksamkeit des Lesers von der ersten Sekunde an fesseln und klar vermitteln, weshalb
man Sie zu einem Vorstellungsgespräch einladen sollte.
Wichtig! Ein Arbeitgeber nimmt sich bei der Vorauswahl der Bewerber für die Durchsicht eines Lebenslaufes in der
Regel nicht mehr als eine Minute Zeit. Schaffen Sie es nicht, in dieser Phase zu überzeugen, dann ist die Chance
vergeben. Lesen Sie bitte die folgenden Informationen aufmerksam durch, bevor Sie die Lebenslauf-Formatvorlage aus-
füllen.
Allgemeine Empfehlungen
Bevor Sie nun Ihren Lebenslauf in Angriff nehmen, sollten Sie sich noch einmal einige grundlegende Regeln
Pagina / - Curriculum vitae al Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina:
Nume Prenume http://europass.cedefop.europa.eu
© Comunităţile Europene, 2003 20060628
vergegenwärtigen:
Verwenden Sie große Sorgfalt auf Ihren Lebenslauf
Stellen Sie Ihre Qualifikationen und Kompetenzen klar und übersichtlich dar, so dass Ihre besonderen
Qualitäten ins Auge stechen.
Widmen Sie jedem Detail höchste Beachtung. Dies gilt sowohl für die inhaltliche als auch für die formale
Gestaltung (Rechtschreibung und Zeichensetzung müssen einwandfrei sein!).
Konzentrieren Sie sich auf das Wesentliche
- Ein Lebenslauf muss kurz sein: In den meisten Fällen reichen zwei Seiten aus, um Ihr Profil zur Geltung zu
bringen. Ein dreiseitiger Lebenslauf kann in manchen Ländern als zu lang empfunden werden, selbst wenn
Sie außergewöhnliche Berufserfahrungen vorzuweisen haben.
- Sollte es Ihnen noch an Berufserfahrung mangeln (weil Sie die Schule oder Universität gerade erst
abgeschlossen haben), dann machen Sie zuerst Angaben zu Ihrer Schul- und Berufsbildung; verweisen
Sie auf Ihre Praktika im Rahmen der Ausbildung (siehe Lebenslauf-Beispiele im Netz).
- Konzentrieren Sie sich auf wesentliche Informationen, die Ihrer Bewerbung einen „Mehrwert“ verleihen:
Angaben zu weit zurückliegenden oder für die Bewerbung nicht relevanten Berufserfahrungen oder
Ausbildungsgängen sind verzichtbar.

Passen Sie Ihren Lebenslauf den Besonderheiten des angestrebten Arbeitsplatzes an


Sehen Sie Ihren Lebenslauf vor dem Versenden an einen Arbeitgeber jedes Mal sorgfältig daraufhin durch, ob
er dem geforderten Profil entspricht. Stellen Sie Ihre Qualitäten heraus und orientieren Sie sich dabei an den
speziellen Anforderungen des avisierten Arbeitgebers. Informieren Sie sich gut über das betreffende
Unternehmen, denn das hilft Ihnen, Ihren Lebenslauf optimal auf das geforderte Profil zuzuschneiden.
Achtung: Blähen Sie Ihren Lebenslauf nicht künstlich auf. Sie laufen Gefahr, sich in einem möglicherweise
folgenden Vorstellungsgespräch zu blamieren.
Halten Sie sich an die Gliederung, die die Formatvorlage vorgibt
Der Europass Lebenslauf erlaubt es Ihnen, Ihre Qualifikationen, Fähigkeiten und Kompetenzen in leicht
nachvollziehbarer Form darzustellen:
- Angaben zur Person;
- Beschreibung Ihrer Berufserfahrung;
- Beschreibung Ihrer Schul- und Berufsbildung (Nutzer, die nur über begrenzte Berufserfahrung verfügen,
können die Beschreibung Ihrer Schul- und Berufsbildung der Rubrik „Berufserfahrung“ voranstellen. Sie
können die zwei Rubriken mit Hilfe der Funktion „Kopieren/Einfügen“ ihres Textverarbeitungsprogramms
umstellen);
- detaillierte Auflistung der Fähigkeiten und Kompetenzen, die Sie im Rahmen Ihrer Ausbildung, Ihres
bisherigen Berufslebens oder im Alltag erworben haben.
Anmerkungen:
- Drucken Sie Ihren Lebenslauf auf gutem weißen Papier aus.
- Verwenden Sie die vorgegebene Schriftart und halten Sie sich an das vorgegebene Seitenlayout.
- Verzichten Sie auf Unterstreichungen und darauf, ganze Sätze in Großbuchstaben oder im Fettdruck
wiederzugeben: Dies beeinträchtigt die Lesbarkeit des Dokuments.
- Achten Sie darauf, dass eine Rubrik (beispielsweise zu einem bestimmten Abschnitt Ihrer Ausbildung) nicht auf einer
Seite beginnt und auf der Folgeseite weitergeht (Sie können dies vermeiden, indem Sie die „Seitenwechsel“-Funktion
Ihres Textverarbeitungsprogramms benutzen).
- Die Rahmen um die verschiedenen Rubriken in der Vorlage werden beim Ausdrucken des Dokuments nicht
wiedergegeben.
Wählen Sie klare Formulierungen und fassen Sie sich kurz
Ihr Lebenslauf muss so gestaltet sein, dass sich ein künftiger Arbeitgeber bzw. der zuständige Personalchef
innerhalb weniger Sekunden ein Bild von Ihrem Profil machen kann. Deshalb:
- Verwenden Sie kurze Sätze.
- Konzentrieren Sie sich auf die Aspekte Ihrer Ausbildung und Berufserfahrung, die für die angestrebte Stelle
relevant sind.
- Begründen Sie Lücken in Ihrer Biografie, d. h. Unterbrechungen in Ausbildung und beruflichem
Werdegang.
- Löschen Sie jede optionale Zeile bzw. Rubrik, zu der Sie keine relevanten Angaben machen können
(haben Sie beispielsweise keine „Künstlerischen Fähigkeiten und Kompetenzen“ vorzuweisen (siehe Seite
2 der Formatvorlage) bzw. sind Sie der Auffassung, dass die betreffenden Fähigkeiten und Kompetenzen
Ihrer Bewerbung keinen „Mehrwert“ verleihen, dann löschen Sie den gesamten Eintrag unter Zuhilfenahme
Pagina / - Curriculum vitae al Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina:
Nume Prenume http://europass.cedefop.europa.eu
© Comunităţile Europene, 2003 20060628
der Funktion „Ausschneiden“ Ihres Textverarbeitungsprogramms.

Lassen Sie Ihren Lebenslauf nach Fertigstellung gegenlesen


Sehen Sie Ihren Lebenslauf nach der Fertigstellung sorgfältig durch, um mögliche Rechtschreibfehler zu
eliminieren und sicherzustellen, dass er klar und übersichtlich abgefasst ist.
Um sicherzugehen, dass Ihr Lebenslauf inhaltlich klar und leicht verständlich formuliert ist, lassen Sie ihn von
einer dritten Person gegenlesen.

Detaillierte Anleitung zur Verwendung des Europass Lebenslaufs


(http://europass.cedefop.europa.eu)
Wie erstelle ich meinen Europass Lebenslauf?
I. Nutzen Sie die Online-Schnittstelle oder laden Sie die Lebenslauf-Formatvorlage herunter
Sie können entweder
(a) die Online-Schnittstelle nutzen, die Ihnen die Europass-Webseite (http://europass.cedefop.europa.eu)
bietet und Ihren Lebenslauf anschließend in einem Verzeichnis Ihrer Wahl abspeichern;
oder
(b) die Lebenslauf-Formatvorlage in einer Sprache Ihrer Wahl von derselben Internet-Seite herunterladen
(Dateienformat: Word oder OpenOffice) und auf der Festplatte Ihres Rechners abspeichern. Füllen Sie
anschließend die verschiedenen Zeilen in der rechten Spalte aus und setzen Sie die Angaben zu Ihrer
Person ein.
Lebenslauf-Beispiele, an denen Sie sich orientieren können, finden Sie unter http://europass.cedefop.europa.eu
II. Füllen Sie die verschiedenen Abschnitte wie folgt aus
Wichtig:
- Lassen Sie bitte den Text in der linken Spalte unverändert.
- Halten Sie sich bitte an das in der Vorlage vorgegebene Seitenlayout und die verwendete Schriftart.

Europass
Lebenslauf
Hier Foto einfügen (optional)
Anmerkungen:
- Ein Lebenslauf muss nicht unbedingt ein Foto enthalten, es sei denn, der Arbeitgeber wünscht dies.
- Verwenden Sie vorzugsweise ein Bild im jpg-Format.
Angaben zur Person
Nachname(n) / Vorname(n) (Falls nicht relevant, Zeile bitte löschen)
Geben Sie Ihre(n) Nachnamen (vorzugsweise in Kapitälchen) und Ihre(n) Vornamen (vorzugsweise in Normalschreibung)
an, beispielsweise
Müller, Horst-Rüdiger
Halten sie sich dabei bitte an die in Ihrem Land geltenden Regeln.
Anmerkung: Falls Sie mehr als einen Vornamen haben, nennen Sie bitte zuerst Ihren Rufnamen.
Adresse(n) (Falls nicht relevant, Zeile bitte löschen)
Geben Sie Ihre vollständige(n) Postanschrift(en) an, unter der (denen) Sie vorzugsweise zu erreichen sind, beispielsweise
Mainanger 16, D-96103 Hallstadt
Anmerkungen:
- Geben Sie bitte klar an, unter welcher Adresse Sie kurzfristig zu erreichen sind. Sollten Sie derzeit unter einer anderen
als Ihrer ständigen Adresse zu erreichen sein, können Sie auch mehrere Adressen anführen. Wichtig ist, dass Sie genau an-
geben, zu welchen Zeiten Sie unter den verschiedenen Adressen jeweils zu erreichen sind.
- In welcher Reihenfolge die verschiedenen Adressbestandteile angeführt werden, ist in den einzelnen Ländern unter-
schiedlich. Halten Sie sich bitte an die jeweils geltenden Regeln.
Sie erleichtern damit eine rasche Zustellung der Postsendungen. Bei Bewerbungen im Ausland vergessen Sie bitte nicht
den jeweiligen Ländercode (siehe Lebenslauf-Beispiel).
- Für Irland, das Vereinigte Königreich und die Niederlande wird der Name des Landes ausgeschrieben:
Dublin 2
Ireland

London SW1P 3AT
United Kingdom

Pagina / - Curriculum vitae al Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina:
Nume Prenume http://europass.cedefop.europa.eu
© Comunităţile Europene, 2003 20060628
2500 EA Den Haag
Nederland
Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte den ‚Interinstitutionellen Regeln für Veröffentlichungen‘, im Internet zu finden
unter
http://publications.europa.eu/code/de/de-000400.htm

Telefon (Falls nicht relevant, Zeile bitte löschen)


Geben Sie bitte die Rufnummer(n) an, unter der (denen) Sie vorzugsweise zu erreichen sind, sowie erforderlichenfalls
bestimmte Tage bzw. Zeiten, zu denen man Sie erreichen kann (damit eine rasche Kontaktaufnahme möglich ist), beis-
pielsweise Festnetz: Mobil:
Anmerkungen:
- Sofern Sie Ihren Lebenslauf in verschiedene Länder versenden möchten, geben Sie bitte die Vorwahl Ihres Landes und,
falls notwendig, die Ortsvorwahl an. Setzen Sie die beiden durch Bindestrich verbundenen Vorwahl-Nummer in Klam-
mern vor Ihre Rufnummer. Beispiel: (49-
221) 12 45 78 für die Rufnummer eines Anschlusses in Köln.
- Geben Sie die Ziffern Ihrer Rufnummer in Zweierblöcken an (von rechts nach links); bei Nummern, die aus einer un-
geraden Zahl von Ziffern bestehen, ergibt sich so ein Dreierblock am Anfang der Rufnummer (die einzelnen Blöcke sind
durch eine Leerstelle voneinander getrennt, nicht durch einen Punkt). Beispielhalber hier nun eine Rufnummer in Brüssel:
(32) 2 220 20 20.
Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte den ‚Interinstitutionellen Regeln für Veröffentlichungen‘, im Internet zu finden
unter http://publications.europa.eu/code/de/de- 000400.htm
Fax (Falls nicht relevant, Zeile bitte löschen)
Tragen Sie hier Ihre Faxnummer(n) ein. Es gelten dabei dieselben Regeln wie für Ihre Rufnummer(n), z. B.: 0845 120 30
46.
E-Mail (Falls nicht relevant, Zeile bitte löschen)
Tragen Sie hier bitte Ihre vollständige E-Mail-Adresse(n) ein und geben Sie an, ob es sich um Ihre private oder berufliche
Adresse handelt. Beispiel:
Staatsangehörigkeit (Falls nicht relevant, Zeile bitte löschen)
Geben Sie Ihre Staatsangehörigkeit an, beispielsweise Deutsch
Geburtsdatum (Falls nicht relevant, Zeile bitte löschen)
Geben Sie Ihr Geburtsdatum an (tt/mm/jjjj), beispielsweise 02.04.1963
Geschlecht (Falls nicht relevant, Zeile bitte löschen)
Geben Sie Ihr Geschlecht an (Männlich / Weiblich), beispielsweise Männlich
Gewünschte Beschäftigung / Gewünschtes Berufsfeld (Falls nicht relevant, Rubrik bitte löschen)
Geben Sie die angestrebte Position bzw. das gewünschte Berufsfeld an, beispielsweise
Datenbank-manager und -administrator
Anmerkung: Dieser Eintrag vermittelt auf den zersten Blick ein Bild Ihres Profils, indem er Ihre Kernkompetenzen in
den Blickpunkt rückt.

Berufserfahrung
In dieser Rubrik machen Sie Angaben zur erworbenen Berufserfahrung. Beginnen Sie mit der am kürzesten
zurückliegenden Berufserfahrung und nehmen Sie für jeden relevanten Arbeitsplatz separate Eintragungen vor.
Anmerkungen:
- Sofern Sie auf der Suche nach einer Erstbeschäftigung sind, denken Sie bitte daran, Ihre praktischen Ausbildungsphasen
bzw. Praktika aufzuführen, die erste Erfahrungen in der Arbeitswelt belegen.
- Sollte es Ihnen noch an Berufserfahrung mangeln (weil Sie die Schule oder Universität gerade erst abgeschlossen
haben), dann machen Sie zuerst Angaben zu Ihrer Schul- und Berufsbildung (Sie können die zwei Rubriken mit Hilfe der
Funktion „Kopieren/Einfügen“ ihres Textverarbeitungsprogramms in der Reihenfolge umstellen); verweisen Sie auf Ihre
Praktika im Rahmen der Ausbildung (siehe Lebenslauf-Beispiele im Netz).
- Bemühen Sie sich um Kürze und Prägnanz: Führen Sie vorrangig die Berufserfahrungen auf, die Ihrer Bewerbung einen
„Mehrwert“ verleihen. Berücksichtigen Sie auch Erfahrungen, die zwar nicht unmittelbar mit der angestrebten Stelle in
Zusammenhang stehen, aber dennoch für Sie sprechen können (Auslandsaufenthalt, Tätigkeit mit direktem
Kundenkontakt, usw.).
- Kopieren Sie die Tabelle (unter Zuhilfenahme der Funktion „Kopieren/Einfügen“ Ihres Textverarbeitungsprogramms) so
oft, wie Sie diese benötigen. Um eine Zeile herauszulöschen, verwenden Sie die Funktionen im Menü „Tabelle“ Ihres
Textverarbeitungsprogramms.
Datum Geben Sie an, von wann bis wann Sie die betreffende berufliche Tätigkeit ausgeübt haben, z. B.:
Pagina / - Curriculum vitae al Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina:
Nume Prenume http://europass.cedefop.europa.eu
© Comunităţile Europene, 2003 20060628
Von März 1994 bis Dezember 1999
Beruf oder Funktion Geben Sie den ausgeübten Beruf bzw. die ausgeübte Funktion an, z. B.:
Lkw-Mechaniker, Wartungstechniker, Empfangsangestellte(r)
Wichtigste Tätigkeiten und
Zuständigkeiten
Nennen Sie Ihre wichtigsten Tätigkeiten und Zuständigkeiten, z. B:
Wartung der EDV-Anlagen
oder
Betreuung der Zulieferer
oder
Instandhaltung von Grünanlagen
Falls erforderlich, machen Sie zahlenmäßige Angaben zu Ihren Zuständigkeiten (wie viel Prozent Ihrer Arbeitszeit
wenden Sie auf, wie lange sind/waren Sie in dieser Funktion tätig usw.).
Name und Adresse des Arbeitgebers Geben Sie Name und Adresse des Arbeitgebers an, z. B.: Firma Meier, August-
Bebel-Str. 26, D-14482 Potsdam
Anmerkung: Führen Sie gegebenenfalls weitere relevante Informationen auf (Rufnummer,
Faxnummer, E-Mail-Adresse bzw. Webseite), z. B.:
Tel.: (49-331) 721 52 46, Fax: (49-331) 721 52 56, E-Mail: ameier@freenet.de
Tätigkeitsbereich oder Branche Machen Sie Angaben zum Tätigkeitsbereich oder der Branche des Arbeitgebers, z. B.:
Transport und Logistik oder Wirtschaftsprüfungskanzlei oder Fertigung von Kfz-Teilen

Schul- und Berufsbildung


In dieser Rubrik machen Sie Angaben zu Ihrer Schul- und Berufsbildung. Beginnen Sie mit der am kürzesten
zurückliegenden Maßnahme und nehmen Sie für jeden abgeschlossenen, d. h. durch ein Zeugnis oder ein Diplom
bescheinigten Bildungs- bzw. Ausbildungsgang separate Eintragungen vor.
Anmerkungen:
- Sollte es Ihnen noch an Berufserfahrung mangeln (weil Sie die Schule oder Universität gerade erst abgeschlossen
haben), dann machen Sie zuerst Angaben zu Ihrer Schul- und Berufsbildung (Sie können die zwei Rubriken mit Hilfe der
Funktion „Kopieren/Einfügen“ ihres Textverarbeitungsprogramms in der Reihenfolge umstellen).
- Sie müssen keinesfalls alle Ihre Zeugnisse und Diplome aufführen: Wenn Sie Inhaber eines Hochschulabschlusses sind,
macht es wenig Sinn, bis zum Primarschulabschluss zurückzugehen; konzentrieren Sie sich schwerpunktmäßig auf die
Qualifikationen, die für Ihre Bewerbung von Vorteil sind.
- Kopieren Sie die Tabelle (unter Zuhilfenahme der Funktion „Kopieren/Einfügen“ Ihres Textverarbeitungsprogramms) so
oft, wie Sie diese benötigen. Um eine nicht benutzte Zeile herauszulöschen, verwenden Sie die Funktionen im Menü
„Tabelle“ Ihres Textverarbeitungsprogramms.
Datum Geben Sie an, wann Sie den betreffenden Bildungs- oder Ausbildungsgang aufgenommen und abgeschlossen
haben, z. B.: Von September 1994 bis Juni 1998
Bezeichnung der erworbenen Qualifikation
Geben Sie die genaue Bezeichnung des erworbenen Zeugnisses, Abschlusses oder Diploms an, z. B.:
Staatlich geprüfter Lebensmitteltechniker
Anmerkung: Geben Sie immer die volle Bezeichnung des Zeugnisses, Abschlusses oder Diploms an; verzichten Sie auf
Abkürzungen.
Hauptfächer/berufliche Fähigkeiten Beschreiben Sie kurz die Hauptfächer und beruflichen Fähigkeiten, die im Rahmen
des betreffenden Bildungs- bzw. Ausbildungsgangs vermittelt wurden. Bleiben Sie kurz und prägnant und unterliegen Sie
bei Bedarf, z. B.:
Grundlagenfächer
- Deutsch, Mathematik, berufsbezogenes Rechnen, Fremdsprache (Englisch)
- Sport und Leibeserziehung
Fachspezifische Fächer
- Berufspraxis (Herstellung von Brot, Spezialgebäck und feinen Backwaren)
- Lebensmittel- und anlagenbezogene wissenschaftliche Kenntnisse (Mikrobiologie, Biochemie, Hygiene)
- berufsrelevante technische Kenntnisse (Roh- und Ausgangsstoffe, Hygiene und Sicherheit)
- Unternehmensbezogene Kenntnisse: Das Unternehmen und sein ökonomisches, rechtliches und soziales Umfeld.
Anmerkung: Geben Sie einen zusammenfassenden Überblick und stellen Sie die beruflichen
Fähigkeiten heraus, die Ihre Bewerbung aufwerten.
Name und Art der Bildungs- oder
Ausbildungseinrichtung
Pagina / - Curriculum vitae al Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina:
Nume Prenume http://europass.cedefop.europa.eu
© Comunităţile Europene, 2003 20060628
Geben Sie Namen (und gegebenenfalls die Adresse) sowie Art der besuchten Bildungseinrichtung an, z. B.:
Staatliche Fachschule für Lebensmitteltechnik Kulmbach
E.C.-Baumann-Str. 22
D-95326 Kulmbach

Stufe der nationalen bzw. internationalen Klassifikation (Falls nicht relevant, Zeile bitte löschen)
Sofern das Zeugnis/der Abschluss/das Diplom nach einer vorhandenen nationalen oder
internationalen Klassifikation eingestuft werden kann, geben Sie bitte an, welcher
Qualifikationsstufe der betreffenden Klassifikation (nationale Klassifikation, ISCED
usw.) es/er entspricht.
Erkundigen Sie sich nötigenfalls bei der Einrichtung, die das Zeugnis/den Abschluss/das Diplom ausgestellt hat.
Nähere Informationen über die von der UNESCO entwickelte Internationale Standardklassifikation für das Bildung-
swesen (ISCED) finden Sie auf der UNESCOWebseite (in englischer Sprache) unter http://www.uis.unesco.org/TEM-
PLATE/pdf/isced/ISCED_A.pdf
Persönliche Fähigkeiten und Kompetenzen
Diese Seite ist Fähigkeiten und Kompetenzen gewidmet, die Sie im Laufe Ihres Lebens/Berufslebens erworben haben,
die jedoch nicht unbedingt Gegenstand von formalen Zeugnissen und Diplomen sind. Sie dient dazu, ein umfassendes
Bild Ihrer Fähigkeiten und Kompetenzen zu zeichnen. Die nachstehenden Rubriken (Sprachen, soziale,
organisatorische und technische Fähigkeiten und Kompetenzen, IKT-Kenntnisse und Kompetenzen sowie künstlerische
und sonstige Fähigkeiten und Kompetenzen) bieten Ihnen die Möglichkeit, Fähigkeiten und Kompetenzen zur Geltung
zu bringen, die Sie durch allgemeine bzw. berufliche Bildung (im Rahmen Ihrer Ausbildung), aber auch auf nicht
formalen Wegen (im Rahmen Ihrer Berufstätigkeit oder in der Freizeit) erworben haben.
Allgemeine Anmerkung: Löschen Sie alle Rubriken, zu denen Sie keine relevanten Angaben machen können.
Verwenden Sie dazu die Funktion „Ausschneiden“ Ihres Textverarbeitungsprogramms.
Muttersprache(n) Geben Sie hier Ihre Muttersprache(n) an, z. B.:
Deutsch
Sonstige Sprache(n) (Falls nicht relevant, Rubrik bitte löschen)
Anmerkung: Führen Sie im folgenden Abschnitt Ihre fremdsprachlichen Kenntnisse und Kompetenzen auf. Nutzen Sie
zu diesem Zweck die vom Europarat entwickelte Skala zur Selbstbeurteilung. Diese Skala soll dem Einzelnen helfen, den
Stand der eigenen fremdsprachlichen Kenntnisse und Kompetenzen in den Bereichen Verstehen, Sprechen und Schreiben
zu beurteilen und einzustufen (siehe Erläuterungen im Anschluss an diese Rubrik).
Selbstbeurteilung Verstehen Sprechen schreiben
Europäische Kompetenzstufe (*) Hören Lesen An Gesprächen teilnehmen Zusammenhängendes Sprechen
Englisch
(C1) Kompetente Sprachverwendung
B2 Selbständige Sprachverwendung
(A2) Elementare Sprachverwendung
(B1) Selbständige Sprachverwendung
(B2) Selbständige Sprachverwendung
Französisch
(B1) Selbständige Sprachverwendung
B2 Selbständige Sprachverwendung
(A2) Elementare Sprachverwendung
(A2) Elementare Sprachverwendung
(A2) Elementare Sprachverwendung
(*) Kompetenzstufe des gemeinsamen europäischen Referenzrahmens
Erläuterungen zur Verwendung des Rasters zur Selbstbeurteilung
Das Raster zur Selbstbeurteilung fußt auf der sechsstufigen Skala des Gemeinsamen EuropäischenReferenzrahmens für
Sprachen, den der Europarat entwickelt hat.

Das Raster sieht drei breit angelegte Stufen vor:


- Elementare Sprachverwendung (mit den Niveaus A1 und A2);
- Selbständige Sprachverwendung (mit den Niveaus B1 und B2);
- Kompetente Sprachverwendung (mit den Niveaus C1 und C2).
Um den Stand Ihrer fremdsprachlichen Kenntnisse und Kompetenzen zu beurteilen und einzustufen, lesen Sie bitte
die nachstehenden Beschreibungen durch und geben Sie in den einschlägigen Zeilen des Lebenslaufs (Hören,
Lesen, an Gesprächen teilnehmen, Zusammenhängendes Sprechen, Schreiben) jeweils das betreffende Niveau an
Pagina / - Curriculum vitae al Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina:
Nume Prenume http://europass.cedefop.europa.eu
© Comunităţile Europene, 2003 20060628
(z. B. kompetente Sprachverwendung – C2).
Verstehen
Hören
A 1: Ich kann vertraute Wörter und ganz einfache Sätze verstehen, die sich auf mich selbst, meine Familie oder auf
konkrete Dinge um mich herum beziehen, vorausgesetzt es wird langsam und deutlich gesprochen.
A 2: Ich kann einzelne Sätze und die gebräuchlichsten Wörter verstehen, wenn es um für mich wichtige Dinge geht
(z. B. sehr einfache Informationen zur Person und zur Familie, Einkaufen, Arbeit, nähere Umgebung). Ich verstehe das
Wesentliche von kurzen, klaren und einfachen Mitteilungen und Durchsagen.
B 1: Ich kann die Hauptpunkte verstehen, wenn klare Standardsprache verwendet wird und wenn es um vertraute
Dinge aus Arbeit, Schule, Freizeit usw. geht. Ich kann vielen Radio- oder Fernsehsendungen über aktuelle
Ereignisse und über Themen aus meinem Berufs- oder Interessengebiet die Hauptinformation entnehmen, wenn relativ
langsam und deutlich gesprochen wird.
B 2: Ich kann längere Redebeiträge und Vorträge verstehen und auch komplexer Argumentation folgen, wenn mir
das Thema einigermaßen vertraut ist. Ich kann im Fernsehen die meisten Nachrichtensendungen und
aktuellen Reportagen verstehen. Ich kann die meisten Spielfilme verstehen, sofern Standardsprache gesprochen wird.
C 1: Ich kann längeren Redebeiträgen folgen, auch wenn diese nicht klar strukturiert sind und wenn Zusammenhänge
nicht explizit ausgedrückt sind. Ich kann ohne allzu große Mühe Fernsehsendungen und
Spielfilme verstehen.
C 2: Ich habe keinerlei Schwierigkeit, gesprochene Sprache zu verstehen, gleichgültig ob „live“ oder in den Medien,
und zwar auch, wenn schnell gesprochen wird. Ich brauche nur etwas Zeit, mich an einen besonderen Akzent zu
gewöhnen.
Lesen
A 1: Ich kann einzelne vertraute Namen, Wörter und ganz einfache Sätze verstehen, z. B. auf Schildern, Plakaten
oder in Katalogen.
A 2: Ich kann ganz kurze, einfache Texte lesen. Ich kann in einfachen Alltagstexten (z. B. Anzeigen, Prospekten,
Speisekarten oder Fahrplänen) konkrete, vorhersehbare Informationen auffinden und ich kann kurze, einfache
persönliche Briefe verstehen.
B 1: Ich kann Texte verstehen, in denen vor allem sehr gebräuchliche Alltags- oder Berufssprache vorkommt. Ich
kann private Briefe verstehen, in denen von Ereignissen, Gefühlen und Wünschen berichtet wird.
B 2: Ich kann Artikel und Berichte über Probleme der Gegenwart lesen und verstehen, in denen die Schreibenden
eine bestimmte Haltung oder einen bestimmten Standpunkt vertreten. Ich kann zeitgenössische literarische
Prosatexte verstehen.
C 1: Ich kann lange, komplexe Sachtexte und literarische Texte verstehen und Stilunterschiede wahrnehmen. Ich
kann Fachartikel und längere technische Anleitungen verstehen, auch wenn sie nicht in meinem Fachgebiet
liegen.

C 2: Ich kann praktisch jede Art von geschriebenen Texten mühelos lesen, auch wenn sie abstrakt oder inhaltlich
und sprachlich komplex sind, z. B. Handbücher, Fachartikel und literarische Werke.
Sprechen
An Gesprächen teilnehmen
A 1: Ich kann mich auf einfache Art verständigen, wenn mein Gesprächspartner bereit ist, etwas langsamer zu
wiederholen oder anders zu sagen, und mir dabei hilft zu formulieren, was ich zu sagen versuche. Ich kann
einfache Fragen stellen und beantworten, sofern es sich um unmittelbar notwendige Dinge und um sehr
vertraute Themen handelt.
A 2: Ich kann mich in einfachen, routinemäßigen Situationen verständigen, in denen es um einen einfachen,
direkten Austausch von Informationen und um vertraute Themen und Tätigkeiten geht. Ich kann ein sehr
kurzes Kontaktgespräch führen, verstehe aber normalerweise nicht genug, um selbst das Gespräch in Gang
zu halten.
B 1: Ich kann die meisten Situationen bewältigen, denen man auf Reisen im Sprachgebiet begegnet. Ich kann ohne
Vorbereitung an Gesprächen über Themen teilnehmen, die mir vertraut sind, die mich persönlich interessieren
oder die sich auf Themen des Alltags wie Familie, Hobbys, Arbeit, Reisen, aktuelle Ereignisse beziehen.
B 2: Ich kann mich so spontan und fließend verständigen, dass ein normales Gespräch mit einem Muttersprachler
recht gut möglich ist. Ich kann mich in vertrauten Situationen aktiv an einer Diskussion beteiligen und meine
Ansichten begründen und verteidigen.
C 1: Ich kann mich spontan und fließend ausdrücken, ohne öfter deutlich erkennbar nach Worten suchen zu
müssen. Ich kann die Sprache im gesellschaftlichen und beruflichen Leben wirksam und flexibel gebrauchen.
Ich kann meine Gedanken und Meinungen präzise ausdrücken und meine eigenen Beiträge geschickt mit
Pagina / - Curriculum vitae al Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina:
Nume Prenume http://europass.cedefop.europa.eu
© Comunităţile Europene, 2003 20060628
denen anderer verknüpfen
C 2: Ich kann mich mühelos an allen Gesprächen und Diskussionen beteiligen und bin auch mit Redewendungen
und umgangssprachlichen Wendungen gut vertraut. Ich kann fließend sprechen und auch feinere
Bedeutungsnuancen genau ausdrücken. Bei Ausdrucksschwierigkeiten kann ich so reibungslos wieder
ansetzen und umformulieren, dass man es kaum merkt.
Zusammenhängendes Sprechen
A 1: Ich kann einfache Wendungen und Sätze gebrauchen, um Leute, die ich kenne, zu beschreiben und um zu
beschreiben, wo ich wohne.
A 2: Ich kann mit einer Reihe von Sätzen und mit einfachen Mitteln z. B. meine Familie, andere Leute, meine
Wohnsituation, meine Ausbildung und meine gegenwärtige oder letzte berufliche Tätigkeit beschreiben.
B 1: Ich kann in einfachen zusammenhängenden Sätzen sprechen, um Erfahrungen und Ereignisse oder meine
Träume, Hoffnungen und Ziele zu beschreiben. Ich kann kurz meine Meinungen und Pläne erklären und
begründen. Ich kann eine Geschichte erzählen oder die Handlung eines Buches oder Films wiedergeben und
meine Reaktionen beschreiben.
B 2: Ich kann zu vielen Themen aus meinen Interessengebieten eine klare und detaillierte Darstellung geben. Ich
kann einen Standpunkt zu einer aktuellen Frage erläutern und Vor- und Nachteile verschiedener Möglichkeiten
angeben.
C 1: Ich kann komplexe Sachverhalte ausführlich darstellen und dabei Themenpunkte miteinander verbinden,
bestimmte Aspekte besonders ausführen und meinen Beitrag angemessen abschließen.
C 2: Ich kann Sachverhalte klar, flüssig und im Stil der jeweiligen Situation angemessen darstellen und erörtern; ich
kann meine Darstellung logisch aufbauen und es so den Zuhörern erleichtern, wichtige Punkte zu erkennen
und sich diese zu merken.

Schreiben
A 1: Ich kann eine kurze einfache Postkarte schreiben, z. B. Feriengrüße. Ich kann auf Formularen, z. B. in Hotels,
Namen, Adresse, Nationalität usw. eintragen.
A 2: Ich kann kurze, einfache Notizen und Mitteilungen schreiben. Ich kann einen ganz einfachen persönlichen
Brief schreiben, z. B. um mich für etwas zu bedanken.
B 1: Ich kann über Themen, die mir vertraut sind oder mich persönlich interessieren, einfache zusammenhängende
Texte schreiben. Ich kann persönliche Briefe schreiben und darin von Erfahrungen und Eindrücken berichten.
B 2: Ich kann über eine Vielzahl von Themen, die mich interessieren, klare und detaillierte Texte schreiben. Ich
kann in einem Aufsatz oder Bericht Informationen wiedergeben oder Argumente und Gegenargumente für
oder gegen einen bestimmten Standpunkt darlegen. Ich kann Briefe schreiben und darin die persönliche
Bedeutung von Ereignissen und Erfahrungen deutlich machen.
C 1: Ich kann mich schriftlich klar und gut strukturiert ausdrücken und meine Ansicht ausführlich darstellen. Ich
kann in Briefen, Aufsätzen oder Berichten über komplexe Sachverhalte schreiben und die für mich
wesentlichen Aspekte hervorheben. Ich kann in meinen schriftlichen Texten den Stil wählen, der für die
jeweiligen Leser angemessen ist.
C 2: Ich kann klar, flüssig und stilistisch dem jeweiligen Zweck angemessen schreiben. Ich kann anspruchsvolle
Briefe und komplexe Berichte oder Artikel verfassen, die einen Sachverhalt gut strukturiert darstellen und so
dem Leser helfen, wichtige Punkte zu erkennen und sich diese zu merken. Ich kann Fachtexte und literarische
Werke schriftlich zusammenfassen und besprechen.
Das Raster zur Selbstbeurteilung steht in der Website des Europarates (www.coe.int/portfolio) zur Verfügung.
Anmerkungen:
- Wenn Sie ein Zertifikat vorweisen können, das Ihre Sprachkompetenz bescheinigt (beispielsweise den TOEIC -Test
of English for International Communication), geben Sie bitte das erreichte Kompetenzniveau und das
Ausstellungsdatum an.
- Überschätzen Sie nicht das Niveau Ihrer Sprachkenntnisse; im Rahmen eines möglicherweise stattfindenden
Vorstellungsgesprächs wird Ihre fremdsprachliche Kompetenz mit Sicherheit überprüft...
Soziale Fähigkeiten und Kompetenzen (Falls nicht relevant, Rubrik bitte löschen)
Was ist gemeint?
Soziale Fähigkeiten und Kompetenzen beziehen sich auf das Leben und Arbeiten mit anderen Menschen, in Funktionen,
für die Kommunikation wichtig ist und in Situationen,
in denen Teamwork wesentlich ist (z. B. Kultur und Sport), in einem multikulturellen Umfeld usw.
Führen Sie hier Ihre sozialen Fähigkeiten und Kompetenzen auf, z. B.:
- Teamgeist;
- gute Fähigkeit zur Anpassung an ein multikulturelles Umfeld, erworben durch meine Berufserfahrung im Ausland;
Pagina / - Curriculum vitae al Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina:
Nume Prenume http://europass.cedefop.europa.eu
© Comunităţile Europene, 2003 20060628
- gute Kommunikationsfähigkeit und –fertigkeiten, erworben durch meine Erfahrungen als Vertriebsleiter.
Geben Sie an, in welchem Zusammenhang Sie diese Fähigkeiten und Kompetenzen erworben haben (Ausbildung, Beruf-
sleben, Vereins- und Verbandsleben, Freizeit usw.).

Organisatorische Fähigkeiten und Kompetenzen (Falls nicht relevant, Rubrik bitte löschen)
Was ist gemeint?
Organisatorische Fähigkeiten und Kompetenzen beziehen sich auf die Koordinierung und Verwaltung von Personal, Pro-
jekten und Haushaltsmitteln bei der Arbeit, einer gemeinnützigen Tätigkeit (z. B. Kultur und Sport) und zu Hause usw.
Führen Sie hier Ihre organisatorischen Fähigkeiten und Kompetenzen auf, z. B.:
- Führungskompetenz (derzeit verantwortlich für ein Team von 10 Personen);
- Organisationsfähigkeit (Erfahrung im Bereich Logistik);
- umfassende Erfahrung im Bereich Projekt-, Teamleitung.
und geben Sie an, in welchem Zusammenhang Sie diese erworben haben (Ausbildung, Berufsleben, Vereins- und Verb-
andsleben, Freizeit usw.).
Technische Fähigkeiten und Kompetenzen (Falls nicht relevant, Rubrik bitte löschen)
Was ist gemeint?
Technische Fähigkeiten und Kompetenzen meinen die Fähigkeit zum Umgang mit speziellen Arten von Geräten und
Maschinen usw. (Computer ausgenommen) bzw. technische Fähigkeiten und Kompetenzen in einem bestimmten Fachge-
biet (Fertigungsindustrie, Gesundheitswesen, Bankensektor usw.).
Führen Sie hier Ihre technischen Fähigkeiten und Kompetenzen auf, z. B.:
- souveräne Handhabung von Verfahren zur Qualitätskontrolle (Ich war für die Durchführung der Qualitätsprüfung in
meiner Abteilung zuständig.)
Geben Sie an, in welchem Zusammenhang Sie diese Fähigkeiten und Kompetenzen erworben haben (Ausbildung, Beruf-
sleben, Vereins- und Verbandsleben, Freizeit usw.).
IKT-Kenntnisse und Kompetenzen (Falls nicht relevant, Rubrik bitte löschen)
Was ist gemeint?
IKT-Kenntnisse und Kompetenzen beziehen sich auf die Handhabung von Textverarbeitungsprogrammen und anderen
Anwendungen, die Recherche in Datenbanken, den routinierten Umgang mit dem Internet sowie hochqualifizierte
Fähigkeiten (Programmieren usw.).
Führen Sie hier Ihre IKT-Kompetenzen auf, z. B.:
- souverän im Umgang mit Microsoft Office™-Programmen (Word™, Excel™ und PowerPoint™);
- Grundkenntnisse im Umgang mit Grafikdesign-Anwendungen (Adobe Illustrator™, PhotoShop™).
Geben Sie an, in welchem Zusammenhang Sie diese Fähigkeiten und Kompetenzen erworben haben (Ausbildung, Beruf-
sleben, Vereins- und Verbandsleben, Freizeit usw.).
Künstlerische Fähigkeiten und Kompetenzen (Falls nicht relevant, Rubrik bitte löschen)
Führen Sie hier Ihre künstlerischen Fähigkeiten und Kompetenzen auf, die für Ihre Bewerbung vorteilhaft sein können
(Musik, Schriftstellerei, Gestaltung/Design), z. B.: - Zimmererarbeiten
Geben Sie an, in welchem Zusammenhang Sie diese Fähigkeiten und Kompetenzen erworben haben (Ausbildung, Beruf-
sleben, Vereins- und Verbandsleben, Freizeit usw.).

Sonstige Fähigkeiten und Kompetenzen (Falls nicht relevant, Rubrik bitte löschen)
Führen Sie hier alle sonstigen Fähigkeiten und Kompetenzen auf, die für Ihre Bewerbung vorteilhaft sein können und in
den übrigen Rubriken bisher nicht genannt wurden (Hobbys, Sport, verantwortliche Aufgaben in der Vereins- oder Verb-
andsarbeit
usw.) z. B.: - Trekking
Geben Sie an, in welchem Zusammenhang Sie diese Fähigkeiten und Kompetenzen erworben haben (Ausbildung, Beruf-
sleben, Vereins- und Verbandsleben, Freizeit usw.).
Führerschein(e) (Falls nicht relevant, Rubrik bitte löschen)
Geben Sie hier an, ob Sie einen Führerschein besitzen und wenn ja, für welche Fahrzeugklassen er gilt, z. B.: Klasse B
Zusätzliche Angaben (Falls nicht relevant, Rubrik bitte löschen)
Machen Sie hier weitere Angaben, die Ihnen relevant erscheinen (zu Veröffentlichungen oder Forschungsarbeiten, zur
Mitgliedschaft in einer Berufsorganisation, zum Wehrdienst [wenn Sie es als wichtig erachten, darauf hinzuweisen, dass
Sie Wehrdienst geleistet haben], zum Familienstand [wenn Sie es als wichtig erachten], zu Kontaktpersonen bzw. Person-
en, die Ihnen Referenzen ausstellen können (Name, Funktion und Kontaktadresse), z. B.:
Veröffentlichung
Artikel: Molecular characterisation of a H3o-loaded brain cell, Immunology Quarterly, New York,
02/2002
Pagina / - Curriculum vitae al Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina:
Nume Prenume http://europass.cedefop.europa.eu
© Comunităţile Europene, 2003 20060628
Anmerkungen:
- Geben Sie die Adresse(n) bzw. Rufnummer(n) einer Kontaktperson nur an, wenn Sie zuvor deren formale Zustimmung
eingeholt haben. Damit Ihr Lebenslauf nicht überfrachtet wird, ist es besser, sich hier auf die Formulierung „Referenzen
können auf Anfrage vorgelegt
werden“ zu beschränken.
- Liefern Sie gegebenenfalls eine knappe Beschreibung Ihrer Veröffentlichungen oder Forschungsarbeiten; geben Sie an,
um welche Art von Text es sich handelt (wissenschaftliche Arbeit, Artikel, Bericht usw.).
Anlagen (Falls nicht relevant, Rubrik bitte löschen)
Listen Sie gegebenenfalls die Dokumente auf, die Ihrem Lebenslauf als Anlagen beiliegen, z. B.:
- Diplome und Zeugnisse, inklusive Bescheinigungen über die Teilnahme an nicht zertifizierten Weiterbildungskursen (in
Kopie);
- Arbeitszeugnisse bzw. Praktikumsnachweise;
- Veröffentlichungen bzw. Forschungsarbeiten; usw.
Anmerkungen:
- Um dem Leser die Arbeit zu erleichtern, sollten Sie die Dokumente systematisch geordnet auflisten (fassen Sie Ab-
schlusszeugnisse, Arbeitszeugnisse usw. in Gruppen zusammen und nummerieren Sie wenn nötig durch).
- Legen Sie auf keinen Fall die Originale Ihrer Zeugnisse und Bescheinigungen bei; diese könnten abhanden kommen.
Fotokopien reichen aus.

ENGLEZA

Europass Insert photograph. Remove heading if not relevant (see


Curriculum Vitae instructions)

Personal information
First name(s) / First name(s) Surname(s) (remove if not relevant, see
Surname(s) instructions)
Address(es) House number, street name, postcode, city, country (remove if not
relevant, see instructions)
Telephone(s) (remove if not relevant, Mobile: (remove if not relevant,
see instructions) see instructions)
Fax(es) (remove if not relevant, see instructions)
E-mail (remove if not relevant, see instructions)

Nationality (remove if not relevant, see instructions)

Date of birth (remove if not relevant, see instructions)

Gender (remove if not relevant, see instructions)

Desired employment (remove if not relevant, see instructions)


/ Occupational field

Work experience

Pagina / - Curriculum vitae al Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina:
Nume Prenume http://europass.cedefop.europa.eu
© Comunităţile Europene, 2003 20060628
Dates Add separate entries for each relevant post occupied, starting from the
most recent. (remove if not relevant, see instructions)
Occupation or position held
Main activities and
responsibilities
Name and address of
employer
Type of business or sector

Education and
training
Dates Add separate entries for each relevant course you have completed,
starting from the most recent. (remove if not relevant, see instructions)
Title of qualification
awarded
Principal
subjects/occupational skills
covered
Name and type of
organisation providing
education and training
Level in national or (remove if not relevant, see instructions)
international classification

Personal skills and


competences
Mother tongue(s) Specify mother tongue (if relevant add other mother tongue(s),
see instructions)

Other language(s)
Self-assessment Understanding Speaking Writing
European level (*) Listening Reading Spoken Spoken
interaction production
Language
Language
(*) Common European Framework of Reference for Languages

Social skills and Replace this text by a description of these competences and indicate
competences where they were acquired. (Remove if not relevant, see instructions)

Organisational skills and Replace this text by a description of these competences and indicate
competences where they were acquired. (Remove if not relevant, see instructions)

Technical skills and Replace this text by a description of these competences and indicate
competences where they were acquired. (Remove if not relevant, see instructions)

Computer skills and Replace this text by a description of these competences and indicate
competences where they were acquired. (Remove if not relevant, see instructions)

Artistic skills and Replace this text by a description of these competences and indicate
competences where they were acquired. (Remove if not relevant, see instructions)

Other skills and Replace this text by a description of these competences and indicate
competences where they were acquired. (Remove if not relevant, see instructions)
Pagina / - Curriculum vitae al Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina:
Nume Prenume http://europass.cedefop.europa.eu
© Comunităţile Europene, 2003 20060628
Driving licence State here whether you hold a driving licence and if so for which
categories of vehicle. (Remove if not relevant, see instructions)

Additional Include here any other information that may be relevant, for example
information contact persons, references, etc. (Remove heading if not relevant, see
instructions)

Annexes List any items attached. (Remove heading if not relevant, see
instructions)

Instructions for using the Europass curriculum vitae (http://europass.cedefop.europa.eu)


Introduction
Drawing up a curriculum vitae is an important step in looking for any job or training. The CV is often the first contact
with a future employer. It needs to seize the reader’s attention immediately and to demonstrate why you should be
given an interview.
Important! Employers generally spend no more than a minute on each CV when making an initial selection from
applications received. If you fail to make the right impact, you will waste your opportunity. Read the following informa-
tion carefully before entering your details into the template.
General recommendations
Before starting to write your curriculum vitae, remind yourself of a few important principles:
Take care over the presentation of your CV
Set out your qualifications, skills and competences clearly and logically, so that your specific attributes are
easily seen.
Give proper attention to all relevant detail, both of substance and presentation; there is no excuse for
mistakes in spelling and punctuation!
Concentrate on the essentials
- a CV must be brief: in most cases, two pages are enough to show who and what you are. A three page CV
may be considered too long in some countries, even if your work experience is outstanding.
- if your work experience is still limited (because you have just left school or university), describe your
education and training first; highlight work placements during training (see online examples);
- concentrate on essential information that brings added value to your application: work experience or
training which is old or not relevant for the application can be omitted.
Adapt your CV to suit the post applied for
Systematically check your CV every time you want to send it to an employer to see if it corresponds to the profile re-
quired; highlight your advantages according to the specific requirements of the prospective employer.
A good knowledge of the company will help you tailoring your CV to the appropriate profile.
Take care: do not artificially inflate your CV; if you do, you are likely to be found out at the interview.

Keep to the structure of the template


The Europass curriculum vitae allows you to present your qualifications, skills and competences in a logical
order:
- personal information;
- description of your work experience;
- description of your education and training (which may appear before the heading ‘Work experience’ for
users with limited work experience; to invert the order of the two headings, use the ‘copy/paste’ command
in your word processing software);
- detailed inventory of your skills and competences, acquired in the course of your training, work and daily
life.
Notes:
- print your curriculum vitae on white paper;
- retain the suggested font and layout;
- avoid underlining or writing whole sentences in capitals or bold: it affects the readability of the document;
- do not split an entry under one heading over two pages (e.g. your list of training courses) – to avoid this use the
‘page break’ command in your word processing software;
- the boxes containing the various headings should not appear when the document is printed.
Pagina / - Curriculum vitae al Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina:
Nume Prenume http://europass.cedefop.europa.eu
© Comunităţile Europene, 2003 20060628
Be clear and concise
Your profile must be appreciated by the potential employer after a few seconds’ reading. In consequence:
- use short sentences;
- concentrate on the relevant aspects of your training and work experience;
- explain any breaks in your studies or career;
- remove any optional heading (e.g. if you have no ‘Artistic skills and competences’ (see page 2 of the
template) or if you consider that such skills and competences do not bring added value to your application,
remove the whole entry using the ‘cut’ command in your word processing software.
Have someone else read your CV on completion
Check your CV carefully once you have filled it in to remove any spelling mistakes and to ensure it is laid out
clearly and logically.
Have someone else read your CV so that you are sure the content is clear and easy to understand.

Detailed instructions for using the Europass curriculum vitae


(http://europass.cedefop.europa.eu)
How to draft your Europass curriculum vitae?
I. Use the online interface or download the CV template:
You can either
(a) use the online interface available on the Europass website. (http://europass.cedefop.europa.eu) Your CV
can be then saved to the directory of your choice;
or
(b) download the CV template (in Word or OpenOffice format) in the language of your choice from the same
website and save it on your computer hard disk; you then complete the various headings in the right-hand
column, and insert your personal data.
If you need guidance, consult the sample CVs provided on http://europass.cedefop.europa.eu
II. Fill in the different sections as follows
Important:
- do not change the wording of the left-hand column;
- keep to the layout and font used in the template.

Europass
curriculumvitae
Insert photograph if requested (optional)
Notes:
- a picture is not essential in a CV, unless requested by the employer
- format: preferably jpg.
Personal information
Surname(s) / First name(s) (remove if not relevant)
State your surname(s) (preferably using small capitals) and first name(s), (preferably using lower case), e.g.:
Smith, John Andrew
in conformity with the rules that apply in your country.
Note: if you have more than one other name, start with the one you usually use.
Address(es) (remove if not relevant)
State your complete postal address(es) where you wish to be contacted, e.g.: 12, High Street, Newtown AB12 3CD
Notes:
- show clearly the address at which you can be contacted quickly. If your permanent address is different from where you
are living at present, you may write both addresses, stating the dates between which you can be contacted at each;
- the order in which the items in an address appear may vary from country to country; follow the rules that apply so that
post will reach you quickly; do not forget the country code if you are applying abroad (see sample CV);
- in the case of Ireland, the United Kingdom and the Netherlands, the name of the country is written out in full:
Dublin 2
Ireland

London SW1P 3AT
United Kingdom

2500 EA Den Haag
Pagina / - Curriculum vitae al Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina:
Nume Prenume http://europass.cedefop.europa.eu
© Comunităţile Europene, 2003 20060628
Nederland
For further details, consult the Interinstitutional style guide, available on line:
http://publications.europa.eu/code/en/en-000400.htm

Telephone(s) (remove if not relevant)


State the telephone number(s) where you wish to be contacted; if necessary, give specific days and times when it is pos-
sible to reach you (so that you can be contacted quickly), e.g.: Fixed: 0845 120 30 45 Mobile: 6945 12 36 54
Notes:
- if you wish to send your CV to other countries, give the country prefix and any regional prefix in brackets. These two
prefixes should be joined by a hyphen, e.g.: (44-20) 80 12 34 56 for a number in London.
- divide the principal number into groups of two from the right-hand side, the last group consisting of three digits if the
number is odd (groups are separated by a space, not by a full stop), e.g. (353-1) 220 20 20 for a number in Dublin.
For further details, consult the Interinstitutional style guide, available on line http://publications.europa.eu/code/den/en-
000400.htm
Fax(es) (remove if not relevant)
Write your fax number(s), using the same rules as for your telephone number(s) e.g.:
0845 120 30 46.
E-mail(s) (remove if not relevant)
Write your e-mail address(es) in full, specifying if it is your personal or professional address, e.g.:
bragov@whaoo.com
Nationality(-ies) (optional)
Write your nationality(-ies), e.g.: Irish
Date of birth (optional)
Give your date of birth (dd/mm/yyyy), e.g.: 02.04.1963
Gender (optional)
Specify your gender, (Male / Female) e.g.: Male
Desired employment /
Occupational field (remove if not relevant)
Specify your job target or occupational field, e.g.: Database manager and administrator
Note: this entry gives an immediate overview of your profile by focusing on your core competences.

Work Experience
Under this heading, make a separate entry for each relevant job held, starting with the most recent.
Notes:
- if you are applying for your first job, do not forget to mention work placements during training which provide evidence
of initial contact with the world of work;
- if your work experience is still limited (because you have just left school or university), describe your education and
training first (to invert the order of the two headings, use the ‘copy/paste’ command in your word processing software);
highlight work placements during training (see online examples);
- for the sake of brevity, focus on the work experience that gives added weight to your application. Do not overlook
experience which may be an asset even though it is not directly related to the profile of the job for which you are applying
(e.g., time spent abroad, work bringing you into contact with the public, etc.);
- reproduce the table (using the ‘copy/paste’ command in your word processing software) as many times as required. To
delete a heading, use the ‘Table’ commands menu in your word processing software.
Dates Write the dates to show how long you held the job in question, e.g.:
From March 1994 to December 1999
Occupation or position held State your job title or the nature of your occupation, e.g.:
HGV mechanic, Maintenance technician, Receptionist
Main activities and responsibilities State your main activities and responsibilities, e.g.:
Maintenance of computers
or
Relations with suppliers
or
Maintaining parks and gardens
If necessary, quantify your responsibilities (percentage of working time, length of time spent on each occupation, etc.).
Name and address of employer State the name and address of the employer, e.g.:
Anderson and Dobbs Ltd., 12 Highland Road, Edinburgh EH3 4AB, United Kingdom
Pagina / - Curriculum vitae al Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina:
Nume Prenume http://europass.cedefop.europa.eu
© Comunităţile Europene, 2003 20060628
Note: if relevant, add more information (telephone, fax, e-mail or Internet address), e.g.:
Tel.: (44-31) 123 45 67 - Fax (44-31) 123 45 68 - E-mail: J.Robinson@andes.co.uk;
Website: http://www.anderdobbs.co.uk
Type of business or sector State the nature of the employer’s business or sector, e.g.:
Transport and logistics
or
Auditing
or
Manufacturer of motor vehicle parts

Education and training


Under this heading, make a separate entry for each course completed, i.e., each course leading to a qualification,
starting with the most recent.
Notes:
- if your work experience is still limited (because you have just left school or university), describe your education and
training first (to invert the order of the two headings, use the ‘copy/paste’ command in your word processing software);
- there is no need to show all your qualifications: do not go back as far as primary school if you hold a university degree;
focus on the qualifications which are an asset to your application;
- reproduce the table (using the ‘copy/paste’ command in your word processing software) as many times as required. To
delete a heading, use the ‘Table’ commands menu in your word processing software.
Dates Write the dates to show how long the course in question lasted, e.g.:
From September 1994 to June 1998
Title of qualification awarded Write the exact title of the qualification awarded, e.g.:
National Vocational Qualification (NVQ) Level 2: Bakery Service
Note: avoid using abbreviations on their own (e.g. NVQ).
Principal subjects/occupational skills
covered
Summarise the main subjects or occupational skills taught during the course in
question, grouping them together if necessary for the sake of brevity, e.g.:
General
- English language, Welsh language, mathematics, foreign language (Spanish)
- physical education and sports
Occupational
- occupational techniques (making of standard breads, fancy breads, cakes and pastries)
- science applied to food and equipment (microbiology, biochemistry, hygiene)
- occupational technology (basic principles, hygiene and safety)
- knowledge of business and its economic, legal and social context.
Note: combine items, and focus on the occupational skills which would be an asset if you were appointed.
Name and type of organisation providing education and training
State the name (and if appropriate, the address) and type of the institution attended,
e.g.: South Wales Technical College
Glamorgan Place
Cardiff CF1 2AB
Level in national or international classification (remove if not relevant)
If the level of the qualification corresponds to an existing national or international classification system, state the level
within the classification concerned (national classification, ISCED, etc.).
If necessary, ask the body which awarded the qualification. For more information on ISCED (International Standard Clas-
sification of Education) devised by UNESCO, consult: http://www.uis.unesco.org/TEMPLATE/pdf/isced/ISCED_A.pdf

Personal skills and competences


This page is dedicated to skills and competences acquired in the course of life and career but not necessarily
covered by formal certificates and diplomas. In other words, it aims to give a complete picture of your skills and
competences. The headings below (languages, social, organisational, technical, computer-related, artistic and other
skills and competences) allow you describe skills and competences acquired both in the course of your education
and training (during your studies) during seminars or continuing training sessions, and in a non-formal manner (in
the course of your occupational or leisure activities).
General note: Delete any heading under which you have nothing relevant to say, using the ‘cut’ command menu in
Pagina / - Curriculum vitae al Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina:
Nume Prenume http://europass.cedefop.europa.eu
© Comunităţile Europene, 2003 20060628
your word processing software.
Mother tongue(s) State your mother tongue(s) here, e.g.: English
Other language(s) (remove if not relevant)
Note: state in the section below your skills and competences in foreign languages. Use the self-assessment scale de-
veloped by the Council of Europe to help people selfassessing their foreign language level of proficiency in understand-
ing, speaking and writing (see instructions below heading).
Self-assessment Understanding Speaking Writing
European level (*) Listening Reading Spoken interaction Spoken production
Spanish (C1) Proficient user B2 Independent user (A2) Basic user (B1) Independent user (B2) Independent
user
French (B1) Independent user B2 Independent user (A2) Basic user (A2) Basic user (A2) Basic user
(*) Common European Framework of Reference (CEF) level
Instructions for using the self-assessment grid
The self-assessment grid is based on the six level scale of the common European framework of reference for
languages developed by the Council of Europe.
The grid consists of three broad levels as follows:
- Basic user (levels A1 and A2);
- Independent user (levels B1 and B2);
- Proficient user (levels C1 and C2).
To self-assess your foreign language level, read the descriptions below and write the relevant level (e.g. Proficient
user - C2) in the adequate box of your CV (Listening, Reading, Spoken interaction, Spoken production and Writing).

Understanding
Listening
A 1: I can understand familiar words and very basic phrases concerning myself, my family and immediate
surroundings when people speak slowly and clearly.
A 2: I can understand phrases and the highest frequency vocabulary related to areas of most immediate personal
relevance (e.g. very basic personal and family information, shopping, local area, employment). I can catch the
main points in short, clear, simple messages and announcements.
B 1: I can understand the main points of clear standard speech on familiar matters regularly encountered in work,
school, leisure, etc. I can understand the main points of many radio or TV programmes on current affairs or
topics of personal or professional interest when the delivery is relatively slow and clear.
B 2: I can understand extended speech and lectures and follow even complex lines of argument provided the topic
is reasonably familiar. I can understand most TV news and current affairs programmes. I can understand the
majority of films in standard dialect.
C 1: I can understand extended speech even when it is not clearly structured and when relationships are only
implied and not signalled explicitly. I can understand television programmes and films without too much effort.
C 2: I have no difficulty in understanding any kind of spoken language, whether live or broadcast, even when
delivered at fast native speed, provided I have some time to get familiar with the accent.
Reading
A 1: I can understand familiar names, words and very simple sentences, for example on notices and posters or in
catalogues.
A 2: I can read very short, simple texts. I can find specific, predictable information in simple everyday material such
as advertisements, prospectuses, menus and timetables and I can understand short simple personal letters.
B 1: I can understand texts that consist mainly of high frequency everyday or job-related language. I can
understand the description of events, feelings and wishes in personal letters.
B 2: I can read articles and reports concerned with contemporary problems in which the writers adopt particular
attitudes or viewpoints. I can understand contemporary literary prose.
C 1: I can understand long and complex factual and literary texts, appreciating distinctions of style. I can
understand specialised articles and longer technical instructions, even when they do not relate to my field.
C 2: I can read with ease virtually all forms of the written language, including abstract, structurally or linguistically
complex texts such as manuals, specialised articles and literary works.
Speaking
Spoken interaction
A 1: I can interact in a simple way provided the other person is prepared to repeat or rephrase things at a slower
rate of speech and help me formulate what I'm trying to say. I can ask and answer simple questions in areas of
immediate need or on very familiar topics.
Pagina / - Curriculum vitae al Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina:
Nume Prenume http://europass.cedefop.europa.eu
© Comunităţile Europene, 2003 20060628
A 2: I can communicate in simple and routine tasks requiring a simple and direct exchange of information on
familiar topics and activities. I can handle very short social exchanges, even though I can't usually understand
enough to keep the conversation going myself.
B 1: I can deal with most situations likely to arise whilst travelling in an area where the language is spoken. I can
enter unprepared into conversation on topics that are familiar, of personal interest or pertinent to everyday life
(e.g. family, hobbies, work, travel and current events).
Instructions for using the Europass curriculum vitae - http://europass.cedefop.europa.eu - © European Communities 2003
Page 9
B 2: I can interact with a degree of fluency and spontaneity that makes regular interaction with native speakers
quite possible. I can take an active part in discussion in familiar contexts, accounting for and sustaining my
views.
C 1: I can express myself fluently and spontaneously without much obvious searching for expressions. I can use
language flexibly and effectively for social and professional purposes. I can formulate ideas and opinions with
precision and relate my contribution skilfully to those of other speakers.
C 2: I can take part effortlessly in any conversation or discussion and have a good familiarity with idiomatic
expressions and colloquialisms. I can express myself fluently and convey finer shades of meaning precisely. If
I do have a problem I can backtrack and restructure around the difficulty so smoothly that other people are
hardly aware of it.
Spoken production
A 1: I can use simple phrases and sentences to describe where I live and people I know.
A 2: I can use a series of phrases and sentences to describe, in simple terms, my family and other people, living
conditions, my educational background and my present or most recent job.
B 1: I can connect phrases in a simple way in order to describe experiences and events, my dreams, hopes and
ambitions. I can briefly give reasons and explanations for opinions and plans. I can narrate a story or relate the
plot of a book or film and describe my reactions.
B 2: I can present clear, detailed descriptions on a wide range of subjects related to my field of interest. I can
explain a viewpoint on a topical issue giving the advantages and disadvantages of various options.
C 1: I can present clear, detailed descriptions of complex subjects integrating sub-themes, developing particular
points and rounding off with an appropriate conclusion.
C 2: I can present a clear, smoothly-flowing description or argument in a style appropriate to the context and with
an effective logical structure which helps the recipient to notice and remember significant points.
Writing
A 1: I can write a short, simple postcard, for example sending holiday greetings. I can fill in forms with personal
details, for example entering my name, nationality and address on a hotel registration form.
A 2: I can write short, simple notes and messages. I can write a very simple personal letter, for example thanking
someone for something.
B 1: I can write simple connected text on topics which are familiar or of personal interest. I can write personal
letters describing experiences and impressions.
B 2: I can write clear, detailed text on a wide range of subjects related to my interests. I can write an essay or
report, passing on information or giving reasons in support of or against a particular point of view. I can write
letters highlighting the personal significance of events and experiences.
C 1: I can express myself in clear, well-structured text, expressing points of view at some length. I can write about
complex subjects in a letter, an essay or a report, underlining what I consider to be the salient issues. I can
select a style appropriate to the reader in mind.
C 2: I can write clear, smoothly-flowing text in an appropriate style. I can write complex letters, reports or articles
which present a case with an effective logical structure which helps the recipient to notice and remember
significant points. I can write summaries and reviews of professional or literary works.
The self-assessment grid can be accessed from the website of the Council of Europe (www.coe.int/portfolio).
Notes:
- if you have a certificate testifying to your competence (such as TOEIC -Test of English for International
Communication), state the level and the date when you obtained;
- do not overestimate your level, which may well be checked if you are interviewed!
Social skills and competences (remove if not relevant)
What are we talking about?
Social skills and competences refer to living and working with other people, in positions where communication is import-
ant and situations where teamwork is essential (for
example culture and sports), in multicultural environments, etc.
Pagina / - Curriculum vitae al Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina:
Nume Prenume http://europass.cedefop.europa.eu
© Comunităţile Europene, 2003 20060628
Describe your social skills and competences, e.g.:
- team spirit;
- good ability to adapt to multicultural environments, gained though my work experience
abroad;
- good communication skills gained through my experience as sales manager.
Specify in what context they were acquired (through training, work, seminars, voluntary or leisure activities, etc.).
Organisational skills and competences (remove if not relevant)
What are we talking about?
Organisational skills and competences refer to coordination and administration of people, projects and budgets; at work,
in voluntary work (for example culture and sports) and at home, etc.
Describe your organisational skills and competences, e.g.:
- leadership (currently responsible for a team of 10 people);
- sense of organisation (experience in logistics);
- good experience in project or team management.
and say in what context they were acquired (through training, work, seminars, voluntary or leisure activities, etc.).
Technical skills and competences (remove if not relevant)
What are we talking about?
Technical skills and competences refer to mastery of specific kinds of equipment, machinery, etc. other than computers, or
to technical skills and competences in a specialised field (manufacturing industry, health, banking, etc.).
Describe your technical skills and competences, e.g.:
- good command of quality control processes (I was responsible for the implementation of quality audit in my dept);
Specify in what context they were acquired (through training, work, seminar, voluntary or leisure activities, etc.).
Computer skills and competences (remove if not relevant)
What are we talking about?
Computer skills and competences refer to word processing and other applications, database searching, acquaintance with
Internet, advanced skills (programming etc.).
Describe your computer skills and competences, e.g.:
- good command of Microsoft Office™ tools (Word™, Excel™ and PowerPoint™);
- basic knowledge of graphic design applications (Adobe Illustrator™, PhotoShop™).
Specify in what context they were acquired (through training, work, seminar, voluntary or leisure activities, etc.).

Artistic skills and competences (remove if not relevant)


State here your artistic skills and competences which are an asset (music; writing; design, etc.) e.g.: carpentry
Specify in what context they were acquired (through training, work, seminars, voluntary or leisure activities, etc.).
Other skills and competences (remove if not relevant)
State here any other skill(s) and competence(s) which are an asset and are not mentioned under earlier headings (hobbies;
sports, positions of responsibility in voluntary organisations), e.g.: trekking
Specify in what context they were acquired (through training, work, voluntary or leisure activities, etc.).
Driving licence(s) (remove if not relevant)
State here whether you hold a driving licence and, if so, for which category of vehicle, e.g.: Category B
Additional information (remove if not relevant)
State here any other information which you think relevant (publications or research; membership of professional organisa-
tions, military information [if you judge it important to specify that you have completed military service], marital status
[if you judge it important to specify], contact persons or referees [name, job title, contact address, see
note below]), e.g.:
Publication
Article: Molecular characterisation of a H3o-loaded brain cell, Immunology Quarterly, New York, 02/2002
Notes:
- do not give the address of a contact person without obtaining his/her formal agreement; it is preferable to state ‘Refer-
ences supplied on request’ in order not to overload the curriculum vitae;
- where appropriate, provide a brief description of your publications or research; specify the type of document (thesis, art-
icle, report, etc.).
Annexes (remove if not relevant)
List any items attached to the CV, e.g.:
- copies of degrees and other qualifications, including any certificates issued at the end of training courses which did not
lead to a formal qualification;
- testimonial of employment or work placement;
Pagina / - Curriculum vitae al Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina:
Nume Prenume http://europass.cedefop.europa.eu
© Comunităţile Europene, 2003 20060628
- publications or research; etc.
Notes:
- list the items in a logical order (e.g., place degrees or testimonials of employment together,
numbering them if required) to help the reader;
- never send originals of degree or qualification certificates as these might be lost;
photocopies are adequate.
Instructions for using the Europass curriculum vitae - http://europass.cedefop.europa.eu - © European Communities 2003
Page 12

Pagina / - Curriculum vitae al Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina:
Nume Prenume http://europass.cedefop.europa.eu
© Comunităţile Europene, 2003 20060628

S-ar putea să vă placă și