Curriculum vitae

Informaţii personale
Nume / Prenume Budai Nicoleta
Adres) Telefon E-mail Nationalitate Data naşterii Sex Localitatea Dorna Arini, Judetul Suceava Mobil: 0753408837 nicoletabudai@yahoo.com romana 09 11 1071 feminin

Locul de muncă Asistent medical vizat / Domeniul ocupaţional Experienţa profesională
Perioada Principalele activităţi şi responsabilităţi asistent medical – incepand cu 1 aprilie 2009 pana în prezent - anamneza şi intocmirea foii de observatie şi a fisei de tratament conform recomandarii medicului; - --- efectuarea tratamentului medicamentos şi balnear conform prescriptiei medicului; - monitorizarea pacientului pe toata perioada tratamentului (functii vitale, reactiile pacientului la tratament) - completarea foilor de observatie conform cererii CAS şi raportarea acestora SC. Intus.SRL Turism, tra Funcţia sau postul ocupat Asistent medical pe cabinet BFT precum şi în baza de tratament

Numele şi adresa angajatorului Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Educaţie şi formare
Perioada Calificarea / diploma obţinută Disciplines principale studiate / competenţe dobândite Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Nivelul in clasificarea naţionala sau internaţionala Eliminaţi rândul dacă este cazul (vezi instrucţiunile) Menţionaţi pe rând fiecare formă de învăţământ şi program de formare profesională urmat, începând cu cel mai recent (vezi instrucţiunile)

Pagina / - Curriculum vitae al Nume Prenume

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu © Comunităţile Europene, 2003 20060628

referinţe etc. artistice Eliminaţi rândul dacă este cazul (vezi instrucţiunile) Alte competenţe şi aptitudini Descrieţi competenţele şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.europa. organizatorice Eliminaţi rândul dacă este cazul (vezi instrucţiunile) Competenţe şi aptitudini tehnice Competenţe şi cunoştinţe de utilizare a calculatorului Descrieţi competenţele şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.Curriculum vitae al Nume Prenume Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass. Eliminaţi rândul dacă este cazul (vezi instrucţiunile) Competenţe şi aptitudini Descrieţi competenţele şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. de suplimentare exemplu: persoane de contact. 2003 20060628 .eu © Comunităţile Europene. daca este cazul (vezi instrucţiunile) Pagina / . Eliminaţi rândul dacă este cazul (vezi instrucţiunile) Competenţe şi aptitudini Descrieţi competenţele şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.Aptitudini şi competenţe personale Limba(i) maternă(e) Limba(i) străină(e) Autoevaluare Nivel european (*) Precizaţi limba maternă (daca este cazul specificaţi a doua limbă maternă) Înţelegere Ascultare Citire Vorbire Participare la conversaţie Scriere Discurs orale Exprimare scrisă Limba Limba (*) Nivelul cadrului european comun de referinţă pentru limbi Competente şi abilităţi sociale Descrieţi competenţele şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. Anexe Enumeraţi documentele ataşate CV-ului.cedefop. Eliminaţi rândul dacă este cazul (vezi instrucţiunile) Descrieţi competenţele şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. Eliminaţi rândul dacă este cazul (vezi instrucţiunile) Permis(e) de conducere Menţionaţi dacă deţineţi un permis şi categoria. Eliminaţi rândul dacă este cazul (vezi instrucţiunile) Informaţii Indicaţi alte informaţii utile care nu au fost menţionate anterior.