Sunteți pe pagina 1din 28

Ordinulministruluifinanelorpublicenr.

814din17iunie2013
pentruaprobareaGhiduluipracticprivindtratamentulfiscalalunoroperaiuniefectuate
dectrecontribuabiliicareaplicReglementrilecontabileconformecuStandardele
InternaionaledeRaportareFinanciar,aplicabileinstituiilordecredit,aprobateprin
OrdinulBnciiNaionaleaRomnieinr.27/2010,publicatnMonitorulOficialnr.385
din28iunie2013

Avnd n vedere prevederile pentru contribuabilii care aplic reglementrile contabile


conforme cu Standardele Internaionale de Raportare Financiar din Legea nr. 571/2003
privindCodulfiscal,cumodificrileicompletrileulterioare,
n temeiul art. 10 alin. (4) din Hotrrea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea i
funcionareaMinisteruluiFinanelorPublice,cumodificrileicompletrileulterioare,ial
art.1alin.(1)dinLegeanr.571/2003,cumodificrileicompletrileulterioare,

viceprimministrul,ministrulfinanelorpublice,emiteurmtorulordin:

ART.1
SeaprobGhidulpracticprivindtratamentulfiscalalunoroperaiuniefectuatedectre
contribuabiliicareaplicReglementrilecontabileconformecuStandardeleInternaionale
de Raportare Financiar, aplicabile instituiilor de credit, aprobate prin Ordinul Bncii
Naionale a Romniei nr. 27/2010, cu modificrile i completrile ulterioare, prevzut n
anexacarefaceparteintegrantdinprezentulordin.
ART.2
Direciile generale ale finanelor publice judeene i a municipiului Bucureti, Direcia
general de administrare a marilor contribuabili din cadrul Ageniei Naionale de
Administrare Fiscal, Direcia general de legislaie cod fiscal i reglementri vamale din
cadrulMinisteruluiFinanelorPublicevorducelandeplinireprevederileprezentuluiordin.
ART.3
PrezentulordinsepublicnMonitorulOficialalRomniei,ParteaI.

Viceprimministru,ministrulfinanelorpublice,
DanielChioiu

Bucureti,17iunie2013.
Nr.814.


ANEXA1

GHIDPRACTIC
privindtratamentulfiscalalunoroperaiuniefectuatedectrecontribuabiliicareaplic
ReglementrilecontabileconformecuStandardeleInternaionaledeRaportare
Financiar,aplicabileinstituiilordecredit,aprobateprinOrdinulBnciiNaionalea
Romnieinr.27/2010

Potrivit prevederilor Ordinului Bncii Naionale a Romniei nr. 9/2010 privind aplicarea
StandardelorInternaionaledeRaportareFinanciardectreinstituiiledecredit,cabaza
contabilitii i pentru ntocmirea de situaii financiare anuale individuale, ncepnd cu
exerciiulfinanciaralanului2012,ncepndcudatade1ianuarie2012,instituiiledecredit
prevzute de acest ordin vor ine evidena contabil n conformitate cu tratamentele
prevzute de Standardele Internaionale de Raportare Financiar adoptate potrivit
procedurii prevzute la art. 6 paragraful 2 din Regulamentul (CE) nr. 1.606/2002 al
Parlamentului European i al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor
internaionaledecontabilitate.
Exemplele prezentate n continuare au la baz prevederile Reglementrilor contabile
conforme cu Standardele Internaionale de Raportare Financiar, aplicabile instituiilor de
credit, aprobate prin Ordinul Bncii Naionale a Romniei nr. 27/2010, cu modificrile i
completrile ulterioare (denumite n nelesul prezentului ghid Reglementri contabile
conformecuIFRS),fiinddestinatenelegeriiregulilorfiscaleaplicabilepentrudeterminarea
profituluiimpozabil.
Exemplele respective nu au caracter de reglementare. Tratamentele contabile, inclusiv
conturile contabile prezentate, nu sunt exhaustive, dat fiind complexitatea operaiunilor
careaulocnpractic.

ExemplulIRetratareafonduluicomercial
Fondulcomercialreprezintdiferenantrecostuldeachiziiealparticipaieidobnditei
valoareapriidinactiveleneteachiziionate.
La data de 1 mai 2010 instituia de credit X prezint urmtoarea situaie cu privire la
fondulcomercial:
costuldeachiziie:12.000lei;
valorile nete de la data achiziiei ale activelor identificabile dobndite i ale datoriilor
asumate(evaluatelavaloareajust):10.000lei.
a) La data de 1 mai 2010 (data achiziiei), instituia de credit X nregistreaz, potrivit
prevederilorreglementrilorcontabileconformecudirectiveleeuropene,fondulcomercial
pozitivnvaloarede2.000lei.
b) nregistrarea lunar a amortizrii fondului comercial (potrivit prevederilor
reglementrilor contabile conforme cu directivele europene, fondul comercial se
amortizeazcontabil,deregul,peoperioaddemaximum5ani).
Amortizare:2.000lei:5ani=400lei/anual;400:12=33,33lei/lunar.
Dinpunctdevederefiscal:nconformitatecuprevederileart.24alin.(4)lit.c)dinLegea
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare (Codul fiscal),

fondulcomercialnuseamortizeaz.Astfel,cheltuielilenregistratecuamortizareafondului
comercialreprezintcheltuielinedeductibilelacalcululprofituluiimpozabil.
c)Testareaanualafonduluicomercialpentrudepreciere,ladatade31.12.2010
Se constat o depreciere a fondului comercial n valoare de 1.000 lei. Astfel, potrivit
prevederilor reglementrilor contabile conforme cu directivele europene, se nregistreaz
cheltuielicuajustrilepentrudepreciereafonduluicomercialnvaloarede1.000lei.
Dinpunctdevederefiscal:nconformitatecuprevederileart.22alin.(1)coroboratecu
prevederile art. 24 alin. (4) lit. c) din Codul fiscal, cheltuielile cu ajustrile pentru
deprecierea fondului comercial reprezint cheltuieli nedeductibile la calculul profitului
impozabil.
d) Testarea anual a fondului comercial pentru depreciere, la data de 31.12.2011. Se
constat necesitatea diminurii ajustrilor pentru deprecierea fondului comercial cu
valoarea de 700 lei. Astfel, din punct de vedere contabil, potrivit prevederilor
reglementrilor contabile conforme cu directivele europene, se nregistreaz venituri din
ajustrilepentrudepreciereafonduluicomercialnvaloarede700lei.
Dinpunctdevederefiscal:nconformitatecu prevederileart.20lit.c)dinCodulfiscal,
venituriledinajustrilepentrudepreciereafonduluicomercialsuntveniturineimpozabile,
deoarece reprezint anularea cheltuielilor cu ajustrile pentru deprecierea fondului
comercialcareaufostnedeductibilelamomentulnregistrriincontabilitate.

Operaiuniefectuatelamomentulretratriiladatade1.01.2012
n situaia n care fondul comercial recunoscut n situaiile individuale, conform
reglementrilor contabile conforme cu directivele europene, ndeplinete n continuare
condiiile de recunoatere potrivit prevederilor Standardelor Internaionale de Raportare
Financiar(IFRS),lamomentulretratriisepotefectuaurmtoareleoperaiuni:
1. Conform IFRS, fondul comercial nu se amortizeaz, ci se testeaz pentru depreciere.
Astfel, la momentul retratrii anularea amortizrii cumulate se regsete n rezultatul
reportat,contul58172"Rezultatulreportatprovenitdinalteajustri,maipuinajustareala
inflaie".
Dinpunctdevederefiscal:sumelecareprovindinanulareaunorcheltuielipentrucarenu
sa acordat deducere nu reprezint elemente similare veniturilor, n conformitate cu
prevederileart.19^3lit.c)pct.4dinCodulfiscal.
2. Conform IFRS, pierderile din deprecierea fondului comercial nu sunt reluate ntro
perioad ulterioar. Astfel, la momentul retratrii anularea diminurii ajustrilor pentru
depreciereafonduluicomercialseregsetenrezultatulreportat,contul58172"Rezultatul
reportatprovenitdinalteajustri,maipuinajustarealainflaie".
Din punct de vedere fiscal: sumele care provin din anularea unor venituri care au
reprezentat venituri neimpozabile nu reprezint elemente similare cheltuielilor, n
conformitatecuprevederileart.19^3lit.c)pct.5dinCodulfiscal.

ExemplulIIProvizioanespecifice
Cazul 1. O instituie de credit persoan juridic romn deine un portofoliu total de
creditede250.000.000lei.
Solduliniialalcontului995"Filtreprudeniale"*1)ladatade1.01.2012reprezentatde
diferenele pozitive constatate la aceast dat ntre ajustrile prudeniale de

valoare/pierderile ateptate determinate pe baza metodologiilor aplicabile ncepnd cu


exerciiul financiar al anului 2012 conform reglementrilor Bncii Naionale a Romniei
(BNR) i ajustrile pentru depreciere determinate potrivit IFRS, corespunztoare activelor
financiare care intr sub incidena respectivelor metodologii, poate fi diferit de valoarea
nregistrat la 1.01.2012 n soldul creditor al contului 58171 "Rezultatul reportat din
provizioanespecifice"*2)dincauzametodologiilordiferitedecalcul,putndastfelrezulta3
cazuri:
1.1. Soldul iniial al filtrelor prudeniale este mai mare dect soldul creditor al contului
58171 "Rezultat reportat din provizioane specifice" [dac ajustrile prudeniale de
valoare/pierderile ateptate determinate pe baza metodologiilor aplicabile sunt mai mari
dect provizioanele constituite conform Regulamentului Bncii Naionale a Romniei nr.
3/2009privindclasificareacrediteloriplasamentelor,precumiconstituirea,regularizarea
i utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit, cu modificrile i completrile
ulterioare(RegulamentulBNRnr.3/2009)];
1.2. Soldul iniial al filtrelor prudeniale este mai mic dect soldul creditor al contului
58171 "Rezultat reportat din provizioane specifice" (dac ajustrile prudeniale de
valoare/pierderile ateptate determinate pe baza metodologiilor aplicabile sunt mai mici
dectprovizioaneleconstituiteconformRegulamentuluiBNRnr.3/2009);
1.3. Soldul iniial al filtrelor prudeniale este egal cu soldul creditor al contului 58171
"Rezultat reportat din provizioane specifice" (dac ajustrile prudeniale de
valoare/pierderile ateptate determinate pe baza metodologiilor aplicabile sunt egale cu
provizioaneleconstituiteconformRegulamentuluiBNRnr.3/2009).

*1) Conform prevederilor pct. 204 din Reglementrile contabile conforme cu IFRS,
coninutul contului este urmtorul: "995 filtre prudeniale reprezentnd diferenele
pozitive dintre ajustrile prudeniale de valoare/pierderile ateptate determinate pe baza
metodologiiloraplicabilencepndcuexerciiulfinanciaralanului2012iajustrilepentru
depreciere determinate potrivit IFRS, corespunztoare activelor financiare care intr sub
incidenarespectivelormetodologii."
*2) Conform prevederilor pct. 204 din Reglementrile contabile conforme cu IFRS,
coninutul contului este urmtorul: "58171 rezultatul reportat provenit din ajustrile
cerutedeimplementareaIFRScabazacontabilitiireprezentnddiferenelenetedintre
valoareaprovizioanelorspecifice,aferentefiecruielementpentrucareaufostconstituite
respectivele provizioane specifice, determinate la data de 31 decembrie 2011 potrivit
Regulamentului Bncii Naionale a Romniei nr. 3/2009 privind clasificarea creditelor i
plasamentelor,precumiconstituirea,regularizareaiutilizareaprovizioanelorspecificede
risc de credit, cu modificrile i completrile ulterioare, i ajustrile pentru depreciere
evideniateladatade1ianuarie2012potrivitprevederilorIFRS,aferentefiecruielement
pentrucareaufostconstituiteprovizioanespecifice."

Cazul1.1
nacestexemplu,diferenadintrevaloareasolduluiiniialalfiltrelorprudenialecalculate
ladatade1.01.2012ivaloareasumeinregistrateladatade1.01.2012nsoldulcreditoral
contului58171"Rezultatulreportatdinprovizioanespecifice",aferentcreditelorexistente
n sold la data de 31.12.2011, este pozitiv, de 10.000.000 lei. Evoluia ajustrilor pentru

depreciere determinate conform IFRS i a ajustrilor prudeniale de valoare/pierderi


ateptatedeterminatepebazametodologiiloraplicabilencepndcuexerciiulfinanciaral
anului2012esteprezentatntabelulurmtor:

Tabelulnr.1
- lei ______________________________________________________________________________
|
Data
|Ajustri
|Provizioane |Ajustri
|Sold 58171 |Sold filtre |
|
|pentru
|specifice
|prudeniale |Rezultatul |prudeniale -|
|
|depreciere |R3/2009*3) |de valoare/ |reportat
|Total
|
|
|IFRS
|
|pierderi
|din
|
|
|
|
|
|ateptate
|provizioane |
|
|
|
|
|R11/2011*4),|specifice
|
|
|
|
|
|R16/2012*5) |
|
|
|
|
|
|i R15/20/ |
|
|
|
|
|
|2006*6)
|
|
|
|____________|____________|____________|____________|____________|_____________|
|
|total
|total
|total
|creditor
|creditor
|
|
|credite
|credite
|credite
|
|
|
|____________|____________|____________|____________|____________|_____________|
| 31.12.2011 |
|175.000.000 |
- |
- |
- |
|____________|____________|____________|____________|____________|_____________|
| 1.01.2012 |100.000.000 |
- |185.000.000 | 75.000.000 | 85.000.000 |
|____________|____________|____________|____________|____________|_____________|
| 31.03.2012 |105.000.000 |
- |192.000.000 |
- | 87.000.000 |
|____________|____________|____________|____________|____________|_____________|
| 30.06.2012 |113.000.000 |
- |185.000.000 |
- | 72.000.000 |
|____________|____________|____________|____________|____________|_____________|
| .......... | .......... | .......... | .......... | .......... | ........... |
|____________|____________|____________|____________|____________|_____________|
| 31.12.2012 |117.000.000 |
- |180.000.000 |
- | 63.000.000 |
|____________|____________|____________|____________|____________|_____________|
| 31.12.2013 |120.000.000 |
- |196.000.000 |
- | 76.000.000 |
|____________|____________|____________|____________|____________|_____________|
- continuare _____________________________________________________________________
|
Data
|Parte
|Variaie
|
Efect fiscal filtre
|
|
|component a|filtre
|
prudeniale
|
|
|soldului
|prudeniale -|
|
|
|filtrelor
|curente
|
|
|
|prudeniale |
|
|
|
|
|Analitic
|
|
|
|
|extra|
|
|
|
|bilanier
|
|
|
|
|distinct
|
|
|____________|____________|_____________|_____________________________|
|
| creditor
| - debitor/ | trimestrial | anual
|
|
|
| + creditor |
|
|
|____________|____________|_____________|______________|______________|
| 31.12.2011 |
- |
- | | |
|____________|____________|_____________|______________|______________|
| 1.01.2012 | 75.000.000 |
- | | |
|____________|____________|_____________|______________|______________|
| 31.03.2012 |
- |
2.000.000 | (10.000.000 +|
|
|
|
|
| 2.000.000): |
|
|
|
|
| elemente
|
|
|
|
|
| similare
|
|
|
|
|
| cheltuielilor|
|
|____________|____________|_____________|______________|______________|
| 30.06.2012 |
- |(15.000.000) | 12.000.000: | |
|
|
|
| elemente
|
|
|
|
|
| similare
|
|
|
|
|
| veniturilor |
|
|
|
|
| 3.000.000:
|
|

|
|
|
| fr impact |
|
|
|
|
| fiscal
|
|
|____________|____________|_____________|______________|______________|
| .......... | .......... | ........... | ............ | ............ |
|____________|____________|_____________|______________|______________|
| 31.12.2012 |
- | (9.000.000) | 9.000.000:
| 22.000.000: |
|
|
|
| fr impact | fr impact |
|
|
|
| fiscal
| fiscal
|
|____________|____________|_____________|______________|______________|
| 31.12.2013 |
- | 13.000.000 | *)
| 12.000.000: |
|
|
|
|
| fr impact |
|
|
|
|
| fiscal
|
|
|
|
|
| (1.000.000): |
|
|
|
|
| elemente
|
|
|
|
|
| similare
|
|
|
|
|
| cheltuielilor|
|____________|____________|_____________|______________|______________|

*) n cazul contribuabililor care aplic sistemul trimestrial de declarare i plat a


impozituluipeprofit,pentrudeterminareaprofituluiimpozabilsevaanalizaimpactulfiscal
al ajustrilor pentru depreciere determinate conform IFRS i al filtrelor prudeniale la
nivelulfiecruitrimestru,urmrindraionamentulprezentatpentruanul2012.
*3)RegulamentulBnciiNaionaleaRomnieinr.3/2009privindclasificareacreditelori
plasamentelor,precumiconstituirea,regularizareaiutilizareaprovizioanelorspecificede
riscdecredit,cumodificrileicompletrileulterioare.
*4)RegulamentulBnciiNaionaleaRomnieinr.11/2011privindclasificareacreditelor
iplasamentelor,precumideterminareaiutilizareaajustrilorprudenialedevaloare,aa
cum a fost modificat i completat prin Ordinul Bncii Naionale a Romniei nr. 26/2011
privind unele dispoziii de aplicare a cerinelor de pruden bancar n contextul
modificrilorlegislativelegatedeimplementareaStandardelorinternaionalederaportare
financiarlanivelindividualceintrnvigoareladatade1ianuarie2012,cuaplicabilitate
pnladatade19.12.2012.
*5)RegulamentulBnciiNaionaleaRomnieinr.16/2012privindclasificareacreditelor
iplasamentelor,precumideterminareaiutilizareaajustrilorprudenialedevaloare,cu
aplicabilitatencepndcudatade20.12.2012.
*6) Regulamentul Bncii Naionale a Romniei i al Comisiei Naionale a Valorilor
Mobiliarenr.15/20/2006privindtratamentulrisculuidecreditpentruinstituiiledecredit
i firmele de investiii potrivit abordrii bazate pe modele interne de rating, aprobat prin
Ordinul Bncii Naionale a Romniei i al Comisiei Naionale a Valorilor Mobiliare nr.
12/109/2006,cumodificrileicompletrileulterioare.

Operaiuniefectuatelamomentulretratriiladatade1.01.2012
anularea provizioanelor specifice constituite conform Regulamentului BNR nr. 3/2009
prinintermediulcredituluicontului58171"Rezultatulreportatdinprovizioanespecifice";i
nlocuirea acestora cu ajustri pentru depreciere determinate conform IFRS, prin
intermediuldebituluicontului58171"Rezultatulreportatdinprovizioanespecifice":

Provizioane specifice conform


175.000.000 lei
Regulamentului BNR nr. 3/2009 (a)
Ajustri pentru depreciere determinate conform IFRS (b)
100.000.000 lei
-------------------------------------------------------------------------Diferena (sold creditor 58171) (a) - (b)
75.000.000 lei

nconformitatecuprevederileart.19^3lit.a)pct.1dinCodulfiscal,diferenareflectat
n soldul creditor al contului 58171 "Rezultatul reportat din provizioane specifice" este
tratatcarezerv,aceastaurmndsfieimpozitatpotrivitart.22alin.(5)dinacelaiact
normativ.
De asemenea, potrivit Reglementrilor contabile conforme cu IFRS, se nregistreaz n
contul 995 "Filtre prudeniale" diferenele pozitive dintre ajustrile prudeniale de
valoare/pierderile ateptate determinate pe baza metodologiilor aplicabile ncepnd cu
exerciiulfinanciaralanului2012iajustrilepentrudeprecieredeterminateconformIFRS,
corespunztoare activelor financiare care intr sub incidena respectivelor metodologii
(sumade85.000.000lei).

OperaiunidinaplicareaefectivaIFRS

Ladatade31.03.2012
n sensul prevederilor Reglementrilor contabile conforme cu IFRS, filtrele prudeniale
reprezintdiferenelepozitivedintreajustrileprudenialedevaloare/pierderileateptate
determinate pe baza metodologiilor aplicabile ncepnd cu exerciiul financiar al anului
2012 i ajustrile pentru depreciere determinate potrivit IFRS, corespunztoare activelor
financiarecareintrsubincidenarespectivelormetodologii.

Ajustri prudeniale de valoare/pierderi ateptate (a)


192.000.000 lei
Ajustri pentru depreciere determinate conform IFRS (b)
105.000.000 lei
-------------------------------------------------------------------------Filtre prudeniale potrivit reglementrilor BNR (a) - (b)
87.000.000 lei

ncazulcontribuabililorcareaplicsistemultrimestrialdedeclarareiplataimpozitului
peprofit,pentrudeterminareaimpozituluipeprofitseaplicurmtoarele:
conformprevederilorart.22alin.(1)lit.d^1)dinCodulfiscaliprevederilorpct.53^1
din Normele metodologice date n aplicarea titlului II Impozitul pe profit, aprobate prin
HotrreaGuvernuluinr.44/2004pentruaprobareaNormelormetodologicedeaplicarea
Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare (Normele
metodologicedatenaplicareatitluluiIIImpozitulpeprofit),instituiadecreditdeducela
calcululprofituluiimpozabil:
creterea ajustrilor pentru depreciere determinate conform IFRS n sum de
5.000.000lei;
diferena pozitiv de 10.000.000 lei dintre soldul iniial al filtrelor prudeniale
calculate la 1.01.2012 (85.000.000 lei) i suma nregistrat la data de 1.01.2012 n soldul
creditoralcontului58171"Rezultatulreportatdinprovizioanespecifice"(75.000.000lei);
filtrele prudeniale calculate ncepnd cu 1.01.2012, n cazul prezentat suma de
2.000.000leireprezentnddiferenadintrefiltrulprudenialpotrivitreglementrilorBNRn
sumde87.000.000leiisolduliniialalfiltruluiprudenialcalculatla1.01.2012nsumde
85.000.000lei.

Ladatade30.06.2012

Ajustri prudeniale de valoare/pierderi ateptate (a)


Ajustri pentru depreciere determinate conform IFRS (b)

185.000.000 lei
113.000.000 lei

-------------------------------------------------------------------------Filtre prudeniale potrivit reglementrilor BNR (a) - (b)


72.000.000 lei

ncazulcontribuabililorcareaplicsistemultrimestrialdedeclarareiplataimpozitului
peprofit,pentrudeterminareaimpozituluipeprofitseaplicurmtoarele:
conform prevederilor art. 22 alin. (1) lit. d^1) din Codul fiscal, instituia de credit
deduce, cumulat, la calculul profitului impozabil ajustrile pentru depreciere determinate
conformIFRSnsumde13.000.000lei(5.000.000leitrimestrulI+8.000.000leitrimestrul
II);
la 30.06.2012 filtrele prudeniale se reduc de la 87.000.000 lei la 72.000.000 lei,
rezultndoreluarede15.000.000lei.Lacalcululimpozituluipeprofitcurentla30.06.2012,
conform prevederilor art. 22 alin. (1) lit. d^1) din Codul fiscal, instituia de credit va trata
sumade15.000.000leiastfel:
suma de 12.000.000 lei care corespunde unei reduceri a filtrelor prudeniale de la
87.000.000 lei la 75.000.000 lei i care a fost dedus la nivelul trimestrului I reprezint
elementsimilarveniturilor;
suma de 3.000.000 lei care corespunde unei reduceri a filtrelor prudeniale pn la
72.000.000 lei, sub nivelul sumei nregistrate la data de 1.01.2012 n soldul creditor al
contului 58171 "Rezultatul reportat din provizioane specifice" (75.000.000 lei), este fr
impactfiscal.

Ladatade31.12.2012

Ajustri prudeniale de valoare/pierderi ateptate (a)


180.000.000 lei
Ajustri pentru depreciere determinate conform IFRS (b)
117.000.000 lei
-------------------------------------------------------------------------Filtre prudeniale potrivit reglementrilor BNR (a) - (b)
63.000.000 lei

ncazulcontribuabililorcareaplicsistemultrimestrialdedeclarareiplataimpozitului
peprofit,pentrudeterminareaimpozituluipeprofitseaplicurmtoarele:
conform prevederilor art. 22 alin. (1) lit. d^1) din Codul fiscal, instituia de credit
deduce, cumulat, la calculul profitului impozabil ajustrile pentru depreciere determinate
conformIFRSnsumde17.000.000lei(5.000.000leitrimestrulI+8.000.000leitrimestrul
II+4.000.000leitrimestrulIV);
reducereafiltrelorprudenialedela72.000.000leila63.000.000leinuvaaveaimpact
fiscaldeoarecereprezint,deasemenea,oreduceresubnivelulsumeinregistrateladata
de 1.01.2012 n soldul creditor al contului 58171 "Rezultatul reportat din provizioane
specifice"(75.000.000lei).
ncazulcontribuabililorcareaplicsistemulanualdedeclarareiplataimpozituluipe
profit,cuplianticipate,efectuatetrimestrial,seaplicurmtoarele:
conformprevederilorart.22alin.(1)lit.d^1)dinCodulfiscal,instituiadecreditdeduce
lacalcululprofituluiimpozabilcretereaajustrilorpentrudeprecieredeterminateconform
IFRSnsumde17.000.000lei;
suma de 22.000.000 lei care corespunde unei reduceri a filtrelor prudeniale de la
85.000.000leila63.000.000leiestefrimpactfiscal.

Ladatade31.12.2013


Ajustri prudeniale de valoare/pierderi ateptate (a)
196.000.000 lei
Ajustri pentru depreciere determinate conform IFRS (b)
120.000.000 lei
-------------------------------------------------------------------------Filtre prudeniale potrivit reglementrilor BNR (a) - (b)
76.000.000 lei

ncazulcontribuabililorcareaplicsistemulanualdedeclarareiplataimpozituluipe
profit,cuplianticipate,efectuatetrimestrial,seaplicurmtoarele:
conformprevederilorart.22alin.(1)lit.d^1)dinCodulfiscal,instituiadecreditdeduce
lacalcululprofituluiimpozabilcretereaajustrilorpentrudeprecieredeterminateconform
IFRSnsumde3.000.000lei;
cretereafiltruluiprudenialdela63.000.000leila76.000.000leisevatratadupcum
urmeaz:
suma de 12.000.000 lei nu va avea impact fiscal deoarece reprezint o cretere a
filtrelorprudenialepnlanivelulsumeinregistrateladatade1.01.2012nsoldulcreditor
alcontului58171"Rezultatulreportatdinprovizioanespecifice"(75.000.000lei);
suma de 1.000.000 lei reprezint creterea filtrelor prudeniale peste nivelul sumei
nregistrateladatade1.01.2012nsoldulcreditoralcontului58171"Rezultatulreportatdin
provizioane specifice" (75.000.000 lei) i va fi considerat element similar cheltuielilor la
calcululprofituluiimpozabil.

Cazul1.2
nacestexemplu,diferenadintrevaloareasolduluiiniialalfiltrelorprudenialecalculate
ladatade1.01.2012ivaloareasumeireflectatela1.01.2012nsoldulcreditoralcontului
58171"Rezultatulreportatdinprovizioanespecifice",aferentcreditelorexistentensold
la data de 31.12.2011, este negativ, de 20.000.000 lei. Evoluia ajustrilor pentru
depreciere determinate conform IFRS i a ajustrilor prudeniale de valoare/pierderi
ateptatedeterminatepebazametodologiiloraplicabilencepndcuexerciiulfinanciaral
anului2012esteprezentatntabelulurmtor:

Tabelulnr.2
- lei ______________________________________________________________________________
|
Data
|Ajustri
|Provizioane |Ajustri
|Sold 58171 |Sold filtre |
|
|pentru
|specifice
|prudeniale |Rezultatul |prudeniale -|
|
|depreciere |R3/2009
|de valoare/ |reportat
|Total
|
|
|IFRS
|
|pierderi
|din
|
|
|
|
|
|ateptate
|provizioane |
|
|
|
|
|R11/2011,
|specifice
|
|
|
|
|
|R16/2012
|
|
|
|
|
|
|i
|
|
|
|
|
|
|R15/20/2006 |
|
|
|____________|____________|____________|____________|____________|_____________|
|
|total
|total
|total
|creditor
|creditor
|
|
|credite
|credite
|credite
|
|
|
|____________|____________|____________|____________|____________|_____________|
| 31.12.2011 |
|175.000.000 |
- |
- |
- |
|____________|____________|____________|____________|____________|_____________|
| 1.01.2012 |100.000.000 |
- |155.000.000 | 75.000.000 | 55.000.000 |
|____________|____________|____________|____________|____________|_____________|
| 31.03.2012 |105.000.000 |
- |162.000.000 |
- | 57.000.000 |
|____________|____________|____________|____________|____________|_____________|
| 30.06.2012 |113.000.000 |
- |169.000.000 |
- | 56.000.000 |
|____________|____________|____________|____________|____________|_____________|

|
...
|
...
|
...
|
...
|
...
|
...
|
|____________|____________|____________|____________|____________|_____________|
| 31.12.2012 |117.000.000 |
- |197.000.000 |
- | 80.000.000 |
|____________|____________|____________|____________|____________|_____________|
| 31.12.2013 |120.000.000 |
- |193.000.000 |
- | 73.000.000 |
|____________|____________|____________|____________|____________|_____________|
- continuare _____________________________________________________________________
|
Data
|Parte
|Variaie
|
Efect fiscal filtre
|
|
|component a|filtre
|
prudeniale
|
|
|soldului
|prudeniale -|
|
|
|filtrelor
|curente
|
|
|
|prudeniale |
|
|
|
|
|Analitic
|
|
|
|
|extra|
|
|
|
|bilanier
|
|
|
|
|distinct
|
|
|____________|____________|_____________|_____________________________|
|
| creditor
| - debitor/ | trimestrial | anual
|
|
|
| + creditor |
|
|
|____________|____________|_____________|______________|______________|
| 31.12.2011 |
- |
- | | |
|____________|____________|_____________|______________|______________|
| 1.01.2012 | 55.000.000 |
- |
| |
|____________|____________|_____________|______________|______________|
| 31.03.2012 |
|
2.000.000 | 2.000.000:
| |
|
|
|
| fr impact |
|
|
|
|
| fiscal
|
|
|____________|____________|_____________|______________|______________|
| 30.06.2012 |
| (1.000.000) | 1.000.000:
| |
|
|
|
| fr impact |
|
|
|
|
| fiscal
|
|
|____________|____________|_____________|______________|______________|
|
...
|
...
|
...
|
...
|
...
|
|____________|____________|_____________|______________|______________|
| 31.12.2012 |
| 24.000.000 | 19.000.000: | 20.000.000: |
|
|
|
| fr impact | fr impact |
|
|
|
| fiscal
| fiscal
|
|
|
|
| (5.000.000): | 5.000.000:
|
|
|
|
| elemente
| elemente
|
|
|
|
| similare
| similare
|
|
|
|
| cheltuielilor| cheltuielilor|
|____________|____________|_____________|______________|______________|
| 31.12.2013 |
| (7.000.000) | *)
| 5.000.000:
|
|
|
|
|
| elemente
|
|
|
|
|
| similare
|
|
|
|
|
| veniturilor |
|
|
|
|
| 2.000.000:
|
|
|
|
|
| fr impact |
|
|
|
|
| fiscal
|
|____________|____________|_____________|______________|______________|

*) n cazul contribuabililor care aplic sistemul trimestrial de declarare i plat a


impozituluipeprofit,pentrudeterminareaprofituluiimpozabilsevaanalizaimpactulfiscal
al ajustrilor pentru depreciere determinate conform IFRS i al filtrelor prudeniale la
nivelulfiecruitrimestru,urmrindraionamentulprezentatpentruanul2012.

Operaiuniefectuatelamomentulretratriiladatade1.01.2012
anularea provizioanelor specifice constituite conform Regulamentului BNR nr. 3/2009
prinintermediulcredituluicontului58171"Rezultatulreportatdinprovizioanespecifice";i
nlocuirea acestora cu ajustri pentru depreciere determinate conform IFRS, prin
intermediuldebituluicontului58171"Rezultatulreportatdinprovizioanespecifice":


Provizioane specifice conform
175.000.000 lei
Regulamentului BNR nr. 3/2009 (a)
Ajustri pentru depreciere determinate conform IFRS (b)
100.000.000 lei
-------------------------------------------------------------------------Diferena (sold creditor 58171) (a) - (b)
75.000.000 lei

nconformitatecuprevederileart.19^3lit.a)pct.1dinCodulfiscal,diferenareflectat
n soldul creditor al contului 58171 "Rezultatul reportat din provizioane specifice" este
tratatcarezerv,aceastaurmndsfieimpozitatpotrivitart.22alin.(5)dinacelaiact
normativ.
De asemenea, potrivit Reglementrilor contabile conforme cu IFRS, se nregistreaz n
contul 995 "Filtre prudeniale" diferenele pozitive dintre ajustrile prudeniale de
valoare/pierderile ateptate determinate pe baza metodologiilor aplicabile ncepnd cu
exerciiulfinanciaralanului2012iajustrilepentrudeprecieredeterminateconformIFRS,
corespunztoare activelor financiare care intr sub incidena respectivelor metodologii
(sumade55.000.000lei).
Pentrusituaiailustratnacestcaz,avndnvederecsolduliniialestede55.000.000
lei, iar suma nregistrat n soldul creditor al contului 58171 "Rezultatul reportat din
provizioane specifice" este de 75.000.000 lei, referina pentru deducerea/impozitarea
filtrelorprudenialeestesumade75.000.000lei.Astfel:
creterea filtrelor prudeniale de la 55.000.000 lei pn la 75.000.000 lei este fr
impactfiscal;
cretereafiltrelorprudenialepeste75.000.000leiesteelementsimilarcheltuielilor;
reducereafiltrelorprudenialepnla75.000.000leiesteelementsimilarveniturilor;
reducereafiltrelorprudenialesub75.000.000leiestefrimpactfiscal.

OperaiunidinaplicareaefectivaIFRS

Ladatade31.03.2012
Potrivit Reglementrilor contabile conforme cu IFRS, filtrele prudeniale reprezint
diferenele pozitive dintre ajustrile prudeniale de valoare/pierderile ateptate
determinate pe baza metodologiilor aplicabile ncepnd cu exerciiul financiar al anului
2012 i ajustrile pentru depreciere determinate potrivit IFRS, corespunztoare activelor
financiarecareintrsubincidenarespectivelormetodologii.

Ajustri prudeniale de valoare/pierderi ateptate (a)


162.000.000 lei
Ajustri pentru depreciere determinate conform IFRS (b)
105.000.000 lei
-------------------------------------------------------------------------Filtre prudeniale potrivit reglementrilor BNR (a) - (b)
57.000.000 lei

ncazulcontribuabililorcareaplicsistemultrimestrialdedeclarareiplataimpozitului
peprofit,pentrudeterminareaimpozituluipeprofitseaplicurmtoarele:
conformprevederilorart.22alin.(1)lit.d^1)dinCodulfiscaliprevederilorpct.53^1
din Normele metodologice date n aplicarea titlului II Impozitul pe profit, instituia de
credit deduce la calculul profitului impozabil creterea ajustrilor pentru depreciere
determinateconformIFRSnsumde5.000.000lei;

ncazulprezentatsumade2.000.000lei,reprezentndcretereafiltrelorprudenialede
la55.000.000leipnla57.000.000lei,estefrimpactfiscal,fiindsubniveluldereferin
de75.000.000lei.

Ladatade30.06.2012

Ajustri prudeniale de valoare/pierderi ateptate (a)


169.000.000 lei
Ajustri pentru depreciere determinate conform IFRS (b)
113.000.000 lei
-------------------------------------------------------------------------Filtre prudeniale potrivit reglementrilor BNR (a) - (b)
56.000.000 lei

ncazulcontribuabililorcareaplicsistemultrimestrialdedeclarareiplataimpozitului
peprofit,pentrudeterminareaimpozituluipeprofitseaplicurmtoarele:
conform prevederilor art. 22 alin. (1) lit. d^1) din Codul fiscal, instituia de credit
deduce, cumulat, la calculul profitului impozabil ajustrile pentru depreciere determinate
conformIFRSnsumde13.000.000lei(5.000.000leitrimestrulI+8.000.000leitrimestrul
II);
la 30.06.2012 filtrele prudeniale se reduc de la 57.000.000 lei la 56.000.000 lei,
rezultndoreluarede1.000.000lei.Lacalcululimpozituluipeprofitcurentla30.06.2012,
aceast sum de 1.000.000 lei este fr impact fiscal ntruct nu a fost element similar
cheltuielilorlanivelultrimestruluiI.

Ladatade31.12.2012

Ajustri prudeniale de valoare/pierderi ateptate (a)


197.000.000 lei
Ajustri pentru depreciere determinate conform IFRS (b)
117.000.000 lei
-------------------------------------------------------------------------Filtre prudeniale potrivit reglementrilor BNR (a) - (b)
80.000.000 lei

ncazulcontribuabililorcareaplicsistemultrimestrialdedeclarareiplataimpozitului
peprofit,pentrudeterminareaimpozituluipeprofitseaplicurmtoarele:
conform prevederilor art. 22 alin. (1) lit. d^1) din Codul fiscal, instituia de credit
deduce, cumulat, la calculul profitului impozabil ajustrile pentru depreciere determinate
conformIFRSnsumde17.000.000lei(5.000.000leitrimestrulI+8.000.000leitrimestrul
II+4.000.000leitrimestrulIV);
creterea filtrelor prudeniale de la 56.000.000 lei la 80.000.000 lei este tratat dup
cumurmeaz:
suma de 19.000.000 lei care corespunde unei creteri a filtrelor prudeniale de la
56.000.000leila75.000.000leiestefrimpactfiscal;
suma de 5.000.000 lei care corespunde unei creteri a filtrelor prudeniale de la
75.000.000leila80.000.000leireprezintelementsimilarcheltuielilor.
ncazulcontribuabililorcareaplicsistemulanualdedeclarareiplataimpozituluipe
profit,cuplianticipate,efectuatetrimestrial,seaplicurmtoarele:
conformprevederilorart.22alin.(1)lit.d^1)dinCodulfiscal,instituiadecreditdeduce
lacalcululprofituluiimpozabilcretereaajustrilorpentrudeprecieredeterminateconform
IFRSnsumde17.000.000lei;

creterea filtrelor prudeniale de la 55.000.000 lei la 80.000.000 lei este tratat dup
cumurmeaz:
suma de 20.000.000 lei care corespunde unei creteri a filtrelor prudeniale de la
55.000.000leila75.000.000leiestefrimpactfiscal;
suma de 5.000.000 lei care corespunde unei creteri a filtrelor prudeniale de la
75.000.000leila80.000.000leireprezintelementsimilarcheltuielilor.

Ladatade31.12.2013

Ajustri prudeniale de valoare/pierderi ateptate (a)


193.000.000 lei
Ajustri pentru depreciere determinate conform IFRS (b)
120.000.000 lei
-------------------------------------------------------------------------Filtre prudeniale potrivit reglementrilor BNR (a) - (b)
73.000.000 lei

ncazulcontribuabililorcareaplicsistemulanualdedeclarareiplataimpozituluipe
profit,cuplianticipate,efectuatetrimestrial,seaplicurmtoarele:
conformprevederilorart.22alin.(1)lit.d^1)dinCodulfiscal,instituiadecreditdeduce
lacalcululprofituluiimpozabilcretereaajustrilorpentrudeprecieredeterminateconform
IFRSnsumde3.000.000lei;
reducerea filtrelor prudeniale de la 80.000.000 lei la 73.000.000 lei se va trata dup
cumurmeaz:
sumade5.000.000leiesteelementsimilarveniturilordeoarecereprezintreducerea
filtrelorprudeniale,anteriordeduse,pnlanivelulde75.000.000lei;
sumade2.000.000leiestefrimpactfiscaldeoarecereprezintreducereafiltrelor
prudenialesubnivelulde75.000.000lei.

Cazul1.3
n acest caz, soldul iniial al filtrelor prudeniale i soldul creditor al contului 58171
"Rezultat reportat din provizioane specifice" sunt egale. Analiza fiscal se va efectua
utilizndraionamentuldincadrulexemplelorprezentatelacazurile1.1i1.2.
Evoluia ajustrilor pentru depreciere determinate conform IFRS i a ajustrilor
prudeniale de valoare/pierderi ateptate determinate pe baza metodologiilor aplicabile
ncepnd cu exerciiul financiar al anului 2012, precum i tratamentul fiscal aferent sunt
prezentatentabelulurmtor:

Tabelulnr.3
- lei ______________________________________________________________________________
|
Data
|Ajustri
|Provizioane |Sold 58171 |Ajustri
|Sold filtre |
|
|pentru
|specifice
|Rezultatul |prudeniale |prudeniale -|
|
|depreciere |R3/2009
|reportat
|de valoare/ |Total
|
|
|IFRS
|
|din
|pierderi
|
|
|
|
|
|provizioane |ateptate
|
|
|
|
|
|specifice
|R11/2011,
|
|
|
|
|
|
|R16/2012
|
|
|
|
|
|
|i
|
|
|
|
|
|
|R15/20/2006 |
|
|____________|____________|____________|____________|____________|_____________|
|
| total
| total
| creditor
| total
| creditor
|
|
| credite
| credite
|
| credite
|
|
|____________|____________|____________|____________|____________|_____________|

| 31.12.2011 |
|175.000.000 |
|
- |
- |
|____________|____________|____________|____________|____________|_____________|
| 1.01.2012 |100.000.000 |
- | 75.000.000 |175.000.000 | 75.000.000 |
|____________|____________|____________|____________|____________|_____________|
| 31.03.2012 |105.000.000 |
- |
|192.000.000 | 87.000.000 |
|____________|____________|____________|____________|____________|_____________|
| 30.06.2012 |113.000.000 |
- |
|185.000.000 | 72.000.000 |
|____________|____________|____________|____________|____________|_____________|
| 31.12.2012 |117.000.000 |
- | .......... |180.000.000 | 63.000.000 |
|____________|____________|____________|____________|____________|_____________|
| 31.12.2013 |120.000.000 |
- |
|196.000.000 | 76.000.000 |
|____________|____________|____________|____________|____________|_____________|
- continuare _____________________________________________________________________
|
Data
|Parte
|Variaie
|
Efect fiscal filtre
|
|
|component a|filtre
|
prudeniale
|
|
|soldului
|prudeniale |
|
|
|filtrelor
|curent
|
|
|
|prudeniale |
|
|
|
|
|Analitic
|
|
|
|
|extra|
|
|
|
|bilanier
|
|
|____________|____________|_____________|_____________________________|
|
| creditor
| - debitor/ | trimestrial | anual
|
|
|
| + creditor |
|
|
|____________|____________|_____________|______________|______________|
| 31.12.2011 |
- |
- | | |
|____________|____________|_____________|______________|______________|
| 1.01.2012 | 75.000.000 |
- | | |
|____________|____________|_____________|______________|______________|
| 31.03.2012 |
| 12.000.000 | (12.000.000):|
|
|
|
|
| elemente
|
|
|
|
|
| similare
|
|
|
|
|
| cheltuielilor|
|
|____________|____________|_____________|______________|______________|
| 30.06.2012 |
|(15.000.000) | 12.000.000: |
|
|
|
|
| elemente
|
|
|
|
|
| similare
|
|
|
|
|
| veniturilor |
|
|
|
|
| 3.000.000:
|
|
|
|
|
| fr impact |
|
|
|
|
| fiscal
|
|
|____________|____________|_____________|______________|______________|
| 31.12.2012 |
| (9.000.000) | 9.000.000:
| 12.000.000
|
|
|
|
| fr impact | fr impact |
|
|
|
| fiscal
| fiscal
|
|____________|____________|_____________|______________|______________|
| 31.12.2013 |
| 13.000.000 | *)
| 12.000.000
|
|
|
|
|
| fr impact |
|
|
|
|
| fiscal
|
|
|
|
|
| (1.000.000): |
|
|
|
|
| elemente
|
|
|
|
|
| similare
|
|
|
|
|
| cheltuielilor|
|____________|____________|_____________|______________|______________|

*) La 31.12.2013 n cazul contribuabililor care aplic sistemul trimestrial de declarare i


plat a impozitului pe profit, pentru determinarea profitului impozabil se va analiza
impactul fiscal al ajustrilor pentru depreciere determinate conform IFRS i al filtrelor
prudeniale la nivelul fiecrui trimestru, urmrind raionamentul prezentat pentru anul
2012.

Cazul 2. O instituie de credit persoan juridic romn deine un portofoliu total de


creditede150.000.000lei.
Ladatade1ianuarie2012instituiadecreditnregistreazovaloareaajustrilorpentru
depreciere determinate potrivit IFRS mai mare dect valoarea ajustrilor prudeniale de
valoare/pierderilor ateptate determinate pe baza metodologiilor aplicabile ncepnd cu
exerciiulfinanciaralanului2012conformreglementrilorBNR,astfelnctnuseconstituie
filtreprudenialepotrivitreglementrilorBNR.nfunciedeevoluiaulterioaradiferenei
respectivepotrezultadoucazuri:
2.1. valoarea ajustrilor pentru depreciere determinate potrivit IFRS rmne n
continuaremaimaredectvaloareaajustrilorprudenialedevaloare/pierderileateptate
determinate pe baza metodologiilor aplicabile, astfel nct nu se vor constitui filtre
prudeniale;
2.2.valoareaajustrilorprudenialedevaloare/pierderileateptatedeterminatepebaza
metodologiilor aplicabile ulterior datei de 1 ianuarie 2012 este mai mare dect valoarea
ajustrilor pentru depreciere determinate potrivit IFRS, astfel nct instituia de credit va
constituifiltreprudeniale.

Cazul2.1
n acest caz, la data de 1 ianuarie 2012 instituia de credit nregistreaz o valoare a
ajustrilorpentrudeprecieredeterminatepotrivitIFRSmaimaredectvaloareaajustrilor
prudenialedevaloare/pierderilorateptatedeterminatepebazametodologiiloraplicabile
ncepndcuexerciiulfinanciaralanului2012conformreglementrilorBNR,astfelnctnu
se constituie filtre prudeniale potrivit reglementrilor BNR. Ulterior, valoarea ajustrilor
pentru depreciere determinate potrivit IFRS rmne mai mare dect valoarea ajustrilor
prudenialedevaloare/pierderileateptatedeterminatepebazametodologiiloraplicabile,
astfelnctnusevorconstituifiltreprudeniale.

Tabelulnr.4
- lei ____________________________________________________________________
|
Data
| Ajustri
| Provizioane| Ajustri
| Sold cont
|
|
| pentru
| specifice | prudeniale | 58171
|
|
| depreciere | R3/2009
| de valoare/ | Rezultatul
|
|
| IFRS
|
| pierderi
| reportat din |
|
|
|
| ateptate
| provizioane |
|
|
|
| R11/2011,
| specifice
|
|
|
|
| R16/2012 i |
|
|
|
|
| R15/20/2006 |
|
|____________|_____________|____________|_____________|______________|
|
| total
| total
| total
| debitor
|
|
| credite
| credite
| credite
|
|
|____________|_____________|____________|_____________|______________|
| 31.12.2011 |
- | 85.000.000 |
- |
- |
|____________|_____________|____________|_____________|______________|
| 1.01.2012 | 100.000.000 |
- | 85.000.000 | (15.000.000) |
|____________|_____________|____________|_____________|______________|
| 31.12.2012 | 110.000.000 |
- | 90.000.000 | (15.000.000) |
|____________|_____________|____________|_____________|______________|
| 31.12.2013 | 125.000.000 |
- | 100.000.000 | (15.000.000) |
|____________|_____________|____________|_____________|______________|
- continuare ______________________________________________________________

|
Data
| Sold filtre | Parte
| Variaie filtre
|
|
| prudeniale | component a| prudeniale curente |
|
| Total
| soldului
|
|
|
|
| filtrelor
| Analitic
|
|
|
| prudeniale | extrabilanier
|
|____________|_____________|_____________|_____________________|
|
| creditor
| creditor
| - debitor/+ creditor|
|____________|_____________|_____________|_____________________|
| 31.12.2011 |
- |
- |
- |
|____________|_____________|_____________|_____________________|
| 1.01.2012 |
- |
- |
- |
|____________|_____________|_____________|_____________________|
| 31.12.2012 |
- |
- |
- |
|____________|_____________|_____________|_____________________|
| 31.12.2013 |
- |
- |
- |
|____________|_____________|_____________|_____________________|

Operaiuniefectuatelamomentulretratriiladatade1.01.2012
anulareaprovizioanelorspecifice de risc decreditconstituiteconformRegulamentului
BNR nr. 3/2009 prin intermediul creditului contului 58171 "Rezultatul reportat din
provizioanespecifice";i
nlocuirea acestora cu ajustri pentru depreciere determinate conform IFRS prin
intermediuldebituluicontului58171"Rezultatulreportatdinprovizioanespecifice"

Provizioane specifice conform


85.000.000 lei
Regulamentului BNR nr. 3/2009 (a)
Ajustri pentru depreciere determinate conform IFRS (b)
100.000.000 lei
-------------------------------------------------------------------------Diferena (sold debitor 58171) (a) - (b)
(15.000.000) lei

nconformitatecuprevederileart.19^3lit.a)pct.2dinCodulfiscal,diferenareflectat
nsolduldebitoralcontului58171"Rezultatulreportatdinprovizioanespecifice"reprezint
elementsimilarcheltuielilor,nmodealonat,ntraneegale,peoperioadde3ani.

OperaiunidinaplicareaefectivaIFRS

Ladatade31.12.2012
Potrivit Reglementrilor contabile conforme cu IFRS, nu se constituie filtre prudeniale
ntruct diferenadintreajustrileprudeniale devaloare/pierderileateptateiajustrile
pentrudeprecieredeterminatepotrivitIFRS,corespunztoareactivelorfinanciarecareintr
subincidenarespectivelormetodologii,estenegativ.

Ajustri prudeniale de valoare/pierderi ateptate


90.000.000 lei
Ajustri pentru depreciere determinate conform IFRS
110.000.000 lei
-------------------------------------------------------------------------Filtre prudeniale potrivit reglementrilor BNR
0 lei

ncazulcontribuabililorcareaplicsistemuldedeclarareiplataimpozituluipeprofit,
cuplianticipate,efectuatetrimestrial,seaplicurmtoarele:
conformprevederilorart.22alin.(1)lit.d^1)dinCodulfiscal,instituiadecreditdeduce
cheltuielile cu ajustrile pentru depreciere determinate conform IFRS n sum de
10.000.000lei;

suma de 5.000.000 lei se deduce ca element similar cheltuielilor, n conformitate cu


prevederileart.19^3lit.a)pct.2dinCodulfiscal.
La data de 31.12.2012 n cazul contribuabililor care aplic sistemul trimestrial de
declarare i plat a impozitului pe profit, pentru determinarea profitului impozabil se va
analiza impactul fiscal al ajustrilor pentru depreciere determinate potrivit IFRS la nivelul
fiecrui trimestru. De asemenea, suma de 5.000.000 lei se deduce ca element similar
cheltuielilor,nconformitatecuprevederileart.19^3lit.a)pct.2dinCodulfiscal.

Ladatade31.12.2013
ntruct diferena dintre ajustrile prudeniale de valoare/pierderile ateptate i
ajustrilepentrudeprecieredeterminatepotrivitIFRSestenegativ,nuserecunoatefiltru
prudenial:

Ajustri prudeniale de valoare/pierderi ateptate


100.000.000 lei
Ajustri pentru depreciere determinate conform IFRS
125.000.000 lei
-------------------------------------------------------------------------Filtre prudeniale potrivit reglementrilor BNR
0 lei

ncazulcontribuabililorcareaplicsistemulanualdedeclarareiplataimpozituluipe
profit,cuplianticipate,efectuatetrimestrial,seaplicurmtoarele:
conformprevederilorart.22alin.(1)lit.d^1)dinCodulfiscal,instituiadecreditdeduce
cheltuielile cu ajustrile pentru depreciere determinate conform IFRS n sum de
15.000.000lei;
suma de 5.000.000 lei se deduce ca element similar cheltuielilor, n conformitate cu
prevederileart.19^3lit.a)pct.2dinCodulfiscal.
La data de 31.12.2013 n cazul contribuabililor care aplic sistemul trimestrial de
declarare i plat a impozitului pe profit, pentru determinarea profitului impozabil se va
analiza impactul fiscal al ajustrilor pentru depreciere determinate potrivit IFRS la nivelul
fiecrui trimestru. De asemenea, suma de 5.000.000 lei se deduce ca element similar
cheltuielilor,nconformitatecuprevederileart.19^3lit.a)pct.2dinCodulfiscal.

Cazul2.2
n acest caz, la data de 1 ianuarie 2012 instituia de credit nregistreaz o valoare a
ajustrilorpentrudeprecieredeterminatepotrivitIFRSmaimaredectvaloareaajustrilor
prudenialedevaloare/pierderilorateptatedeterminatepebazametodologiiloraplicabile
ncepndcuexerciiulfinanciaralanului2012conformreglementrilorBNR,astfelnctnu
se constituie filtre prudeniale potrivit reglementrilor BNR. La 31 decembrie 2013,
valoarea ajustrilor prudeniale de valoare/pierderilor ateptate determinate pe baza
metodologiilor aplicabile este mai mare dect valoarea ajustrilor pentru depreciere
determinatepotrivitIFRS,astfelnctsevorconstituifiltreprudenialelaaceastdat.

Tabelulnr.5
- lei ____________________________________________________________________
|
Data
| Ajustri
| Provizioane| Ajustri
| Sold debitor |
|
| pentru
| specifice | prudeniale | cont 58171
|
|
| depreciere | R3/2009
| de valoare/ | Rezultatul
|
|
| IFRS
|
| pierderi
| reportat din |

|
|
|
| ateptate
| provizioane |
|
|
|
| R11/2011,
| specifice
|
|
|
|
| R16/2012 i |
|
|
|
|
| R15/20/2006 |
|
|____________|_____________|____________|_____________|______________|
|
| total
| total
| total
|
|
|
| credite
| credite
| credite
|
|
|____________|_____________|____________|_____________|______________|
| 31.12.2011 |
- | 85.000.000 |
- |
- |
|____________|_____________|____________|_____________|______________|
| 1.01.2012 | 100.000.000 |
- | 85.000.000 | (15.000.000) |
|____________|_____________|____________|_____________|______________|
| 31.12.2012 | 110.000.000 |
- | 90.000.000 | (15.000.000) |
|____________|_____________|____________|_____________|______________|
| 31.12.2013 | 125.000.000 |
- | 140.000.000 | (15.000.000) |
|____________|_____________|____________|_____________|______________|
- continuare ______________________________________________________________
|
Data
| Sold filtre | Parte
| Variaie filtre
|
|
| prudeniale | component a| prudeniale curente |
|
| Total
| soldului
|
|
|
|
| filtrelor
| Analitic
|
|
|
| prudeniale | extrabilanier
|
|____________|_____________|_____________|_____________________|
|
| creditor
| creditor
| - debitor/+ creditor|
|____________|_____________|_____________|_____________________|
| 31.12.2011 |
- |
- |
- |
|____________|_____________|_____________|_____________________|
| 1.01.2012 |
- |
- |
- |
|____________|_____________|_____________|_____________________|
| 31.12.2012 |
- |
- |
- |
|____________|_____________|_____________|_____________________|
| 31.12.2013 | 15.000.000 |
- |
15.000.000 |
|____________|_____________|_____________|_____________________|

Operaiuniefectuatelamomentulretratriiladatade1.01.2012
anulareaprovizioanelorspecifice de risc decreditconstituiteconformRegulamentului
BNR nr. 3/2009 prin intermediul creditului contului 58171 "Rezultatul reportat din
provizioanespecifice";i
nlocuirea acestora cu ajustri pentru depreciere determinate conform IFRS prin
intermediuldebituluicontului58171"Rezultatulreportatdinprovizioanespecifice"

Provizioane specifice conform


85.000.000 lei
Regulamentului BNR nr. 3/2009 (a)
Ajustri pentru depreciere determinate conform IFRS (b)
100.000.000 lei
-------------------------------------------------------------------------Diferena (sold debitor 58171) (a) - (b)
(15.000.000) lei

nconformitatecuprevederileart.19^3lit.a)pct.2dinCodulfiscal,diferenareflectat
nsolduldebitoralcontului58171"Rezultatulreportatdinprovizioanespecifice"reprezint
elementsimilarcheltuielilor,nmodealonat,ntraneegale,peoperioadde3ani.

OperaiunidinaplicareaefectivaIFRS

Ladatade31.12.2012
Potrivit Reglementrilor contabile conforme cu IFRS, nu se constituie filtre prudeniale
ntruct diferenadintreajustrileprudeniale devaloare/pierderileateptateiajustrile

pentrudeprecieredeterminatepotrivitIFRS,corespunztoareactivelorfinanciarecareintr
subincidenarespectivelormetodologii,estenegativ.

Ajustri prudeniale de valoare/pierderi ateptate


90.000.000 lei
Ajustri pentru depreciere conform IFRS
110.000.000 lei
-------------------------------------------------------------------------Filtre prudeniale potrivit reglementrilor BNR
0 lei

ncazulcontribuabililorcareaplicsistemulanualdedeclarareiplataimpozituluipe
profit,cuplianticipate,efectuatetrimestrial,seaplicurmtoarele:
conformprevederilorart.22alin.(1)lit.d^1)dinCodulfiscal,instituiadecreditdeduce
cheltuielile cu ajustrile pentru depreciere determinate conform IFRS n sum de
10.000.000lei;
suma de 5.000.000 lei se deduce ca element similar cheltuielilor, n conformitate cu
prevederileart.19^3lit.a)pct.2dinCodulfiscal.
La data de 31.12.2012 n cazul contribuabililor care aplic sistemul trimestrial de
declarare i plat a impozitului pe profit, pentru determinarea profitului impozabil se va
analiza impactul fiscal al ajustrilor pentru depreciere determinate potrivit IFRS la nivelul
fiecrui trimestru. De asemenea, suma de 5.000.000 lei se deduce ca element similar
cheltuielilor,nconformitatecuprevederileart.19^3lit.a)pct.2dinCodulfiscal.

Ladatade31.12.2013
Potrivit Reglementrilor contabile conforme cu IFRS, filtrele prudeniale reprezint
diferenele pozitive dintre ajustrile prudeniale de valoare/pierderile ateptate
determinate pe baza metodologiilor aplicabile ncepnd cu exerciiul financiar al anului
2012 i ajustrile pentru depreciere determinate potrivit IFRS, corespunztoare activelor
financiarecareintrsubincidenarespectivelormetodologii.

Ajustri prudeniale de valoare/pierderi ateptate (a)


140.000.000 lei
Ajustri pentru depreciere determinate conform IFRS (b)
125.000.000 lei
-------------------------------------------------------------------------Filtre prudeniale potrivit reglementrilor BNR (a) - (b)
15.000.000 lei

ncazulcontribuabililorcareaplicsistemulanualdedeclarareiplataimpozituluipe
profit,cuplianticipate,efectuatetrimestrial,seaplicurmtoarele:
conformprevederilorart.22alin.(1)lit.d^1)dinCodulfiscal,instituiadecreditdeduce
cheltuielile cu ajustrile pentru depreciere determinate conform IFRS n sum de
15.000.000lei;
suma de 5.000.000 lei se deduce ca element similar cheltuielilor, n conformitate cu
prevederileart.19^3lit.a)pct.2dinCodulfiscal;
sumade15.000.000leireprezentndfiltreleprudenialesededuce,nconformitatecu
prevederileart.22alin.(1)lit.d^1)dinCodulfiscal.
La data de 31.12.2013 n cazul contribuabililor care aplic sistemul trimestrial de
declarare i plat a impozitului pe profit, pentru determinarea profitului impozabil se va
analizaimpactulfiscalalajustrilorpentrudeprecieredeterminatepotrivitIFRSialfiltrelor
prudeniale la nivelul trimestrului n care acestea se constituie. De asemenea, suma de

5.000.000leisededucecaelementsimilarcheltuielilor,nconformitatecuprevederileart.
19^3lit.a)pct.2dinCodulfiscal.

ExemplulIIIActivefinanciaredisponibilenvedereavnzrii
Ladatade31decembrie2011,oinstituiedecreditarenportofoliuldetitluriobligaiuni
corporatiste(instrumentededatorie)emisedecompaniaXndecembrie2009,clasificate
ca active financiare disponibile n vederea vnzrii (titluri de plasament conform
reglementrilor contabile conforme cu directivele europene). Costul unitar de achiziie a
acestorobligaiuniladatarespectivafostde760U.M.
Valoareanominalaobligaiunii(sumacareseramburseazdeemitentlascaden)este
de1.000U.M.,iarcuponulde6%estepltitanual.Maturitateaacestorobligaiuniestela
31decembrie2015.
La data de 31.12.2011, n evidena instituiei de credit aceste active financiare erau
trecutelapreuldeachiziie.
Valoareadepiaaacestortitlurila31.12.2011estede960U.M.,iarlafineleanului2012
valoareadepiascadela750U.M.
Scderea semnificativ a valorii juste a obligaiunilor la 31.12.2012 ndeplinete
caracteristicileuneideprecieri,companiaemitentconfruntndusecudificultifinanciare
majorenonorareaangajamentelordeplat.

Operaiuniefectuatelamomentulretratriiladatade1.01.2012

A.nregistrareadiferenelordinevaluareaportofoliului
1. Diferena favorabil din evaluarea la valoarea just a titlurilor clasificate ca active
financiaredisponibilenvedereavnzriiseevideniazprinalteelementealerezultatului
global,fraafectarezultatulreportatlaretratare.
Dinpunctdevederefiscal:aceastoperaiunenugenereazimpactfiscal.
2. n cazul n care valoarea just a titlurilor clasificate ca active financiare disponibile
pentru vnzare evolueaz nefavorabil ntre data achiziiei i 31.12.2011, la momentul
retratriiseefectueazurmtoareleoperaiuni:
a)anulareaajustrilorpentrudepreciereatitlurilorialtoractivefinanciareprincreditul
contului 58172 "Rezultatul reportat provenit din alte ajustri, mai puin ajustarea de
inflaie";
Din punct de vedere fiscal: potrivit prevederilor art. 19^3 lit. c) pct. 4 din Codul fiscal,
sumele care provin din anularea unor cheltuieli pentru care nu sa acordat deducere nu
reprezintelementesimilareveniturilor.
b)nregistrareamodificriivaloriijusteprinalteelementealerezultatuluiglobal.
Dinpunctdevederefiscal:aceastoperaiunenugenereazimpactfiscal.

B.Tratamentulfiscalalajustriiveniturilordindobnzicalculatepnla31.12.2011prin
utilizareametodeiliniare,caurmareaaplicriiretrospectiveametodeidobnziiefective
1.Difereneledintremetodaliniarimetodadobnziiefective,aferenttitluriloraflate
n sold la 31.12.2011, nregistrate n creditul contului 58172 "Rezultatul reportat provenit
dinalteajustri,maipuinajustarealainflaie",sevortrataastfel:

Din punct de vedere fiscal: potrivit prevederilor art. 19^3 lit. c) pct. 2 din Codul fiscal,
sumele reprezentnd elemente de natura veniturilor nregistrate suplimentar sunt
elementesimilareveniturilor.
2.Difereneledintremetodaliniarimetodadobnziiefective,aferenttitluriloraflate
n sold la 31.12.2011, nregistrate n debitul contului 58172 "Rezultatul reportat provenit
dinalteajustri,maipuinajustarealainflaie",sevortrataastfel:
Din punct de vedere fiscal: potrivit prevederilor art. 19^3 lit. c) pct. 3 din Codul fiscal,
sumele reprezentnd elemente de natura cheltuielilor nregistrate suplimentar sunt
elementesimilarecheltuielilor.

OperaiunidinaplicareaefectivaIFRS

1.31decembrie2012
Diferenele din modificarea valorii juste nregistrate n alte elemente ale rezultatului
globalnuauimpactfiscallacalcululimpozituluipeprofitlamomentulnregistrriiacestora.
Cheltuielilecudepreciereaobligaiunilornregistratecaurmareadiminuriivaloriijustea
activelor financiare n conformitate cu reglementrile contabile IFRS sunt deductibile la
determinareaprofituluiimpozabil.

2.31decembrie2013
Caurmareancasriipreuluidevnzaresenregistreazanulareadeprecieriinregistrate
la31.12.2012.
Veniturile reprezentnd anularea cheltuielilor cu deprecierea obligaiunilor, nregistrate
potrivit reglementrilor contabile, sunt venituri impozabile la determinarea profitului
impozabil.

ExemplulIVOperaiunideacoperire

Operaiuniefectuatelamomentulretratriiladatade1.01.2012

1.Instrumentuldeacoperire:
1.1. Instrumentul de acoperire a riscului de valoare just: diferenele
favorabile/nefavorabile de valoare just aferente instrumentului de acoperire acumulate
ntre momentul iniierii relaiei de acoperire i 31.12.2011, evideniate prin
creditarea/debitarea contului 58172 "Rezultatul reportat provenit din alte ajustri, mai
puinajustarealainflaie",sevortrataastfel:
Dinpunctdevederefiscal:
potrivit art. 19^3 lit. c) pct. 2 din Codul fiscal, sumele care reprezint elemente de
natura veniturilor nregistrate suplimentar, potrivit reglementrilor contabile conforme cu
Standardele internaionale de raportare financiar, reprezint elemente similare
veniturilor;
potrivit art. 19^3 lit. c) pct. 3 din Codul fiscal, sumele care reprezint elemente de
naturacheltuielilornregistratesuplimentar,potrivitreglementrilorcontabileconformecu
Standardele internaionale de raportare financiar, sunt considerate elemente similare

cheltuielilornumaidacacesteasuntdeductibilenconformitatecuprevederileart.21din
Codulfiscal.
1.2.Instrumentuldeacoperirearisculuifluxurilordetrezorerie:
a) partea eficient a diferenei favorabile/nefavorabile de valoare just aferente
instrumentului de acoperire acumulat ntre momentul iniierii relaiei de acoperire i
31.12.2011, evideniat prin creditarea/debitarea contului 523 "Diferene privind
instrumenteledeacoperireafluxurilordetrezorerie(parteaeficient)",sevatrataastfel:
Dinpunctdevederefiscal:aceastoperaiunenugenereazimpactfiscal.
b) partea ineficient a diferenei favorabile/nefavorabile de valoare just aferente
instrumentului de acoperire acumulat ntre momentul iniierii relaiei de acoperire i
31.12.2011, evideniat prin creditarea/debitarea contului 58172 "Rezultatul reportat
provenitdinalteajustri,maipuinajustarealainflaie",sevatrataastfel:
Dinpunctdevederefiscal:
potrivit art. 19^3 lit. c) pct. 2 din Codul fiscal, sumele care reprezint elemente de
natura veniturilor nregistrate suplimentar, potrivit reglementrilor contabile conforme cu
Standardele internaionale de raportare financiar, reprezint elemente similare
veniturilor;
potrivit art. 19^3 lit. c) pct. 3 din Codul fiscal, sumele care reprezint elemente de
naturacheltuielilornregistratesuplimentar,potrivitreglementrilorcontabileconformecu
Standardele internaionale de raportare financiar, sunt considerate elemente similare
cheltuielilornumaidacacesteasuntdeductibilenconformitatecuprevederileart.21din
Codulfiscal.

2. Elementul acoperit n cadrul unei relaii de acoperire a valorii juste: diferenele


favorabile/nefavorabile de valoare just aferent elementului acoperit acumulat ntre
momentuliniieriirelaieideacoperirei31.12.2011evideniatcuajutorulcontului58172
"Rezultatulreportatprovenitdinalteajustri,maipuinajustarealainflaie",sevortrata
astfel:
Dinpunctdevederefiscal:
potrivit art. 19^3 lit. c) pct. 2 din Codul fiscal, sumele care reprezint elemente de
natura veniturilor nregistrate suplimentar, potrivit reglementrilor contabile conforme cu
Standardele internaionale de raportare financiar, reprezint elemente similare
veniturilor;
potrivit art. 19^3 lit. c) pct. 3 din Codul fiscal, sumele care reprezint elemente de
naturacheltuielilornregistratesuplimentar,potrivitreglementrilorcontabileconformecu
Standardele internaionale de raportare financiar, sunt considerate elemente similare
cheltuielilornumaidacacesteasuntdeductibilenconformitatecuprevederileart.21din
Codulfiscal.

OperaiunidinaplicareaefectivaIFRS

I.Operaiuniledeacoperirearisculuivaloriijuste
1. Modificrile de valoare just ale instrumentului financiar derivat de acoperire,
nregistrate n conturile de cheltuieli/venituri privind instrumentele de acoperire se vor
trataastfel:

Din punct de vedere fiscal: veniturile i cheltuielile generate de evaluarea ulterioar a


instrumentelor financiare derivate, nregistrate potrivit reglementrilor contabile, sunt
luate n calcul la stabilirea profitului impozabil potrivit prevederilor pct. 12 din Normele
metodologicedatenaplicareatitluluiIIImpozitulpeprofit.
2. Modificrile de valoare just ale elementului acoperit i atribuite riscului acoperit
nregistrate n conturile de cheltuieli/venituri privind elementele acoperite se vor trata
astfel:
Din punct de vedere fiscal: sunt venituri impozabile/cheltuieli deductibile potrivit
prevederilorart.19alin.(1)iart.21alin.(1)dinCodulfiscal.

II.Operaiuniledeacoperirearisculuifluxurilordetrezorerie
Operaiunile de acoperire a riscului fluxurilor de trezorerie aferente unei tranzacii
viitoare angajate care are drept rezultat ulterior recunoaterea unui activ financiar sau a
uneidatoriifinanciare
Modificriledevaloarejustaleinstrumentelordeacoperire:
a)aferentepriieficienteaacopeririievideniatenalteelementealerezultatuluiglobal,
sevortrataastfel:
Dinpunctdevederefiscal:aceastoperaiunenugenereazimpactfiscal.
b) aferente prii ineficiente a acoperirii nregistrate n conturile de cheltuieli/venituri
privindinstrumenteledeacoperirearisculuifluxurilordenumerar,sevortrataastfel:
Din punct de vedere fiscal: veniturile i cheltuielile generate de evaluarea ulterioar a
instrumentelor financiare derivate, nregistrate potrivit reglementrilor contabile, sunt
luate n calcul la stabilirea profitului impozabil potrivit prevederilor pct. 12 din Normele
metodologicedatenaplicareatitluluiIIImpozitulpeprofit.
n momentul recunoaterii n contul de profit i pierdere a ctigurilor/pierderilor,
evideniateanteriornalteelementealerezultatuluiglobal,acesteasevortrataastfel:
Din punct de vedere fiscal: sunt venituri impozabile/cheltuieli deductibile potrivit
prevederilorart.19alin.(1)iart.21alin.(1)dinCodulfiscal.

ExemplulVRetratareamijloacelorfixeamortizabilecaurmareatreceriidelamodelul
reevaluriilamodelulbazatpecost
Oinstituiedecreditprezinturmtoareasituaiecuprivirelaunmijlocfixamortizabil:
costdeachiziie:1.000.000lei;
rezervdinreevaluarenregistratla31.12.2003:300.000lei;
rezervdinreevaluarenregistratla31.12.2004:500.000lei;
amortizarea rezervelor din reevaluare cumulat la 31.12.2011 este de 350.000 lei, din
care:
suma de 150.000 lei a fost dedus potrivit prevederilor Codului fiscal n vigoare
pentruperioadelerespectiveinuaintratsubincidenaprevederilorart.22alin.(5^1)din
Codulfiscal;
sumade200.000leinuafostdeduspotrivitprevederilorCoduluifiscal;
actualizareacuratainflaieiamijloculuifix,evideniatladatade1.01.2012ncontul
rezultatul reportat, este de 200.000 lei (suma brut), iar amortizarea cumulat aferent
costuluiinflatatestede50.000lei;
metodadeamortizare:amortizareliniar.

Pentru simplificare considerm c durata de amortizare contabil este egal cu durata


normaldeutilizarefiscal.

Operaiuniefectuatelamomentulretratriiladatade1.01.2012
La1.01.2012,odatcuaplicareaIFRS,nsituaiancaresetrecedelamodelulreevalurii
lamodelulbazatpecost,aulocurmtoareleoperaiuni:
EtapaI:Eliminareaefectuluireevalurilor:
1.eliminareasurplusuluidinreevaluarensumde800.000lei;
2.anulareasumelorreprezentndamortizareareevaluriinsumde350.000lei.
Dinpunctdevederefiscal:
Operaiunea de anulare a rezervei nu are impact fiscal, deoarece, n acest caz,
impozitarea se efectueaz ca urmare a anulrii sumelor reprezentnd amortizarea
reevalurii n sum de 350.000 lei. Pentru sumele provenite din anularea amortizrii
rezervelordereevaluare,dinpunctdevederefiscal,sevafacedistinciantreamortizarea
rezervei din reevaluare care a fost dedus la calculul profitului impozabil i amortizarea
rezerveidinreevaluarecarenuafostdeduslacalcululprofituluiimpozabil,astfel:
conform prevederilor art. 19^3 lit. c) pct. 1 din Codul fiscal, sumele care provin din
anularea unor cheltuieli pentru care sa acordat deducere reprezint elemente similare
veniturilor(150.000leinexempluldat);
conform prevederilor art. 19^3 lit. c) pct. 4 din Codul fiscal, sumele care provin din
anularea unor cheltuieli pentru care nu sa acordat deducere nu reprezint elemente
similareveniturilor(200.000leinexempluldat).
EtapaaIIa:nregistrareaactualizriicuratainflaiei
1.actualizareacuratainflaieiavaloriimijloculuifixcusumade200.000lei;
2.actualizareacuratainflaieiavaloriiamortizriimijloculuifixcusumade50.000lei.
Dinpunctdevederefiscal:
Conform art. 19^3 lit. b) pct. 1 din Codul fiscal, sumele brute nregistrate n creditul
contului rezultatul reportat, provenite din actualizarea cu rata inflaiei a mijloacelor fixe
amortizabileiaterenurilor,sunttratatecarezerveiimpozitatepotrivitart.22alin.(5)din
acelaiactnormativ,cucondiiaevidenieriinsoldulcreditoralacestuia,analiticdistinct.
Prinurmare,sumade200.000leiestetratatcarezervdacaceastaesteevideniatn
soldulcreditoralcontuluirezultatulreportat,analiticdistinct.
Sumade50.000leireprezintelementsimilarcheltuielilor,potrivitart.19^3lit.b)pct.3
dinCodulfiscal.
n situaia n care sumele brute nregistrate n creditul contului rezultatul reportat,
provenitedinactualizareacuratainflaieiamijloacelorfixeamortizabileiaterenurilor,nu
suntmeninutensoldulcreditoralacestuia,analiticdistinct,conformart.19^3lit.b)pct.
1^1dinCodulfiscal,sumelerespectiveseimpoziteazastfel:
sumelecareaufostanteriordeduseseimpoziteazlamomentulutilizriipotrivitart.22
alin.(5)dinCodulfiscal;diminuareasolduluicreditoralcontuluirezultatulreportat,analitic
distinct,ncaresuntnregistratesumeledinactualizareacuratainflaieiamijloacelorfixe
amortizabile i a terenurilor cu sumele rezultate din actualizarea cu rata inflaiei a
amortizriimijloacelorfixeseconsiderutilizarearezervei;
sumelecaresuntdeduseulteriorprinintermediulamortizriifiscalesaualcheltuielilor
privindactivelecedatei/saucasateseimpoziteazconcomitentcudeducereaamortizrii

fiscale, respectiv la momentul scderii din gestiune a mijloacelor fixe i terenurilor, dup
caz.

ExemplulVIActiveimobilizatedeinutenvedereavnzrii

1.Clasificareaactivelorimobilizatedreptdeinutenvedereavnzrii
Seconsiderurmtorulexemplu:
Ca urmare a existenei unui plan de vnzare, o instituie de credit deine un activ
imobilizat pentru activitatea proprie pentru care ia decizia clasificrii acestuia n vederea
vnzrii.Laacestmoment,pentruactivulimobilizatrespectivsedeinurmtoareledate:
costdeachiziie:15.000lei;
amortizarecumulat:4.000lei;
valoarecontabil:11.000lei.
Pentru simplificare considerm c amortizarea contabil este egal cu amortizarea
fiscal.
La momentul transferului valoarea just a activului imobilizat este de 7.500 lei i se
constatodeprecierefadevaloareacontabil(11.000lei)nsumde3.500lei.
Dinpunctdevederefiscal:
Veniturile reprezentnd anularea cheltuielilor cu ajustrile pentru deprecierea
imobilizrilor corporale/stocurilor sunt venituri neimpozabile la calculul profitului
impozabil. Cheltuielile cu ajustrile pentru deprecierea imobilizrilor corporale/stocurilor
suntcheltuielinedeductibilelacalcululprofituluiimpozabil.

2.ncetareaclasificriiactivelorimobilizatedeinutenvedereavnzrii
Ulterior, la 6 luni dup momentul clasificrii, se modific planul de vnzare al activului
imobilizat deinut n vederea vnzrii. Drept urmare, acesta este transferat n categoria
imobilizricorporalenscopulutilizriipentruactivitateaproprie.Amortizareacumulatla
momentulclasificriiestensumde4.000lei,iaramortizareacaresarfinregistratdac
activulnuarfifosttransferatestensumde1.000lei.
Operaiuniregsiteneviden:
transferulactivuluiimobilizatdeinutnvedereavnzriincategoriaactivelordeinute
pentruactivitateproprie;
cheltuielilecuamortizareasuplimentarnregistratlamomentultransferuluiactivului
imobilizat deinut n vederea vnzrii n categoria activelor deinute pentru activitate
proprie;
veniturile/cheltuielile cu ajustrile pentru deprecierea activelor imobilizate care
nceteaz a mai fi clasificate ca deinute n vederea vnzrii, la momentul reclasificrii n
categoriaactivelorimobilizatedeinutepentruactivitateaproprie.
Dinpunctdevederefiscal:
Cheltuiala cu amortizarea suplimentar nregistrat la momentul reclasificrii activului
imobilizat deinut n vederea vnzrii n categoria activelor deinute pentru activitate
proprie este nedeductibil fiscal, urmnd a se recalcula valoarea fiscal rmas
neamortizatiduratadeamortizareconformart.24alin.(23)dinCodulfiscal.
Astfel,valoareafiscalrmasneamortizateste11.000lei.

Durata de amortizare este durata normal de utilizare rmas determinat n baza


duratei normale de utilizare iniiale, din care se scade durata n care a fost clasificat n
categoria activelor imobilizate deinute n vederea vnzrii. Amortizarea fiscal se
calculeazncepndculunaurmtoareceleincareafostreclasificatncategoriaactivelor
imobilizatedeinutepentruactivitateaproprie,prinrecalculareacoteideamortizarefiscal.
Veniturile reprezentnd anularea cheltuielilor cu ajustrile pentru deprecierea
imobilizrilor corporale/stocurilor sunt venituri neimpozabile la calculul profitului
impozabil. Cheltuielile cu ajustrile pentru deprecierea imobilizrilor corporale/stocurilor
suntcheltuielinedeductibilelacalcululprofituluiimpozabil.

ExemplulVIIInvestiiiimobiliare
Instituia de credit A deine o cldire clasificat n categoria imobilizrilor corporale
pentru care se ia decizia utilizrii n scopul realizrii de venituri din chirii. Prin urmare,
aceasta este transferat n categoria investiiilor imobiliare. La acest moment se dein
urmtoareledate:
costdeachiziie:15.000lei;
amortizarecumulat:4.000lei;
valoarecontabil:11.000lei.
Pentru simplificare considerm c amortizarea contabil este egal cu amortizarea
fiscal.
Transferuldincategoriaimobilizricorporalencategoriainvestiiilorimobiliare
Duprecunoatereainvestiieiimobiliarepentruevaluareaacesteiasepoatealegeunul
dintreurmtoarelemodele:

a)Modelulbazatpecost
ncazulmodeluluibazatpecost,concomitentcutransferulcostuluideachiziie(15.000
lei)sevafaceitransferulvaloriiamortizate(4.000lei).
Operaiuniregsiteneviden:
nregistrareacheltuielilorcuamortizarea;
nregistrareacheltuielilorcuajustrilepentrudepreciereainvestiiilorimobiliare;
reluarea(anularea/diminuarea)ajustrilorpentrudepreciereainvestiiilorimobiliare.
Dinpunctdevederefiscal:
Cheltuielile cu amortizarea investiiilor imobiliare sunt deductibile conform art. 24 din
Codulfiscal.
Cheltuielilecuajustrilepentrudepreciereainvestiiilorimobiliaresuntnedeductibile,iar
veniturile reprezentnd anularea/diminuarea ajustrilor pentru depreciere sunt
neimpozabileladeterminareaprofituluiimpozabil.

b)Modelulbazatpevaloareajust
n cazul modelului bazat pe valoarea just, transferul se face la valoarea contabil
(11.000),iarevaluareainvestiieiimobiliaresefacelavaloareajust.
Operaiuniregsitenevidensunt:
nregistrarea veniturilor din ajustrile valorii juste (diferenele pozitive rezultate din
reevaluareatuturorelementelordinclasadeinvestiiiimobiliarelavaloareajust);

nregistrarea cheltuielilor cu ajustrile valorii juste (diferenele negative rezultate din


reevaluareatuturorelementelordinclasadeinvestiiiimobiliarelavaloareajust).
Dinpunctdevederefiscal:
Potrivit art. 7 alin. (1) pct. 34 lit. d) din Codul fiscal, pentru proprietile imobiliare
clasificate ca investiii imobiliare, valoarea fiscal este reprezentat de costul de achiziie,
deproduciesaudevaloareadepiaainvestiiilorimobiliaredobnditecutitlugratuitori
constituitecaaportladataintrriinpatrimoniulcontribuabilului,utilizatpentrucalculul
amortizrii fiscale, dup caz. n valoarea fiscal se includ i evalurile efectuate potrivit
reglementrilorcontabile.ncazulncareseefectueazevalurialeinvestiiilorimobiliare
caredeterminodescretereavaloriiacestorasubvaloarearmasneamortizatstabilit
n baza costului de achiziie/producie sau valorii de pia a investiiilor imobiliare
dobndite cu titlu gratuit ori constituite ca aport, valoarea fiscal rmas neamortizat a
investiiilor imobiliare se recalculeaz pn la nivelul celei stabilite pe baza costului de
achiziie/produciesauvaloriidepia,dupcaz,ainvestiiilorimobiliare.
Veniturile reprezentnd modificarea valorii juste a investiiilor imobiliare, ca urmare a
evaluriiulterioareutilizndmodelulbazatpevaloareajust,suntneimpozabilepotrivitart.
20 lit. g) din Codul fiscal. Aceste sume sunt impozabile concomitent cu deducerea
amortizrii fiscale, respectiv la momentul scderii din gestiune a acestor investiii
imobiliare,dupcaz.
Cheltuielile reprezentnd modificarea valorii juste a investiiilor imobiliare ca urmare a
evalurii ulterioare utiliznd modelul bazat pe valoarea just, n cazul n care se
nregistreazodescretereavaloriiacestora,suntnedeductibilepotrivitart.21alin.(4)lit.
^3)dinCodulfiscal.

ExemplulVIIIRetratareacheltuielilordeconstituire
Ladatade31decembrie2008instituiadecreditXaefectuatcheltuielideconstituiren
sumde100.000lei.
Din punct de vedere contabil, conform prevederilor pct. 99 alin. (1) din Ordinul Bncii
NaionaleaRomnieinr.13/2008pentruaprobareaReglementrilorcontabileconformecu
directivele europene, aplicabile instituiilor de credit, instituiilor financiare nebancare i
Fondului de garantare a depozitelor n sistemul bancar, cu modificrile i completrile
ulterioare, instituia de credit a optat pentru imobilizarea cheltuielilor de constituire i a
amortizatliniaracestecheltuielipeoperioadde5ani.
Cheltuielilecuamortizareacheltuielilordeconstituireaferenteperioadei1ianuarie2009
31decembrie2011suntnsumde60.000lei.
Din punct de vedere fiscal: amortizarea cheltuielilor de constituire este deductibil la
calcululprofituluiimpozabilpotrivitprevederilorpct.12dinNormelemetodologicedaten
aplicareatitluluiIIImpozitulpeprofit.

Operaiuniefectuatelamomentulretratriiladatade1.01.2012
Conform IFRS, cheltuielile de constituire sunt recunoscute drept cheltuieli atunci cnd
suntsuportate.Prinurmare,seefectueazretratareaacestora,instituiadecreditXputnd
optasefectuezeaceastretratareprinunadintreceledouvarianteprezentatemaijos:
Varianta1

Anulareacheltuielilorcuamortizareaimobilizrilornecorporalensumde60.000leiprin
creditareacontului58172"Rezultatulreportatprovenitdinalteajustri,maipuinajustarea
la inflaie" i reclasificarea cheltuielilor de constituire din categoria "imobilizri
necorporale" n categoria "cheltuieli" prin debitarea corespunztoare a contului 58172
"Rezultatul reportat provenit din alte ajustri, mai puin ajustarea la inflaie" cu suma de
100.000lei.
Din punct de vedere fiscal, suma de 60.000 lei nregistrat n creditul contului 58172
"Rezultatul reportat provenit din alte ajustri, mai puin ajustarea la inflaie" reprezint
elementsimilarveniturilor,nconformitatecuprevederileart.19^3lit.c)pct.1dinCodul
fiscal.
Sumade100.000leinregistratndebitulcontului58172"Rezultatulreportatprovenit
dinalteajustri,maipuinajustarealainflaie"reprezintelementsimilarcheltuielilor,n
conformitatecuprevederileart.19^3lit.c)pct.3dinCodulfiscal.
Varianta2
nregistrareandebitulcontului58172"Rezultatulreportatprovenitdinalteajustri,mai
puinajustarealainflaie"avaloriirmaseneamortizateaimobilizriinecorporalecheltuieli
deconstituirensumde40.000lei.
Din punct de vedere fiscal, suma de 40.000 lei nregistrat n debitul contului 58172
"Rezultatul reportat provenit din alte ajustri, mai puin ajustarea la inflaie" reprezint
elementsimilarcheltuielilor,nconformitatecuprevederileart.19^3lit.c)pct.3dinCodul
fiscal.

S-ar putea să vă placă și