Sunteți pe pagina 1din 111

Carlos Castaneda

Artqa visatului
Rao
RAO International Publishing Company
Grupul Editorial RAO CP. 2-2! "u#ure$ti% RO&'(IA
CAR)O* CA*+A(E,A
The Art of Dreamlng
--. by Carlos Castaneda
Published by arrangement /ith 0arperCollins Publishers, In#.
+radu#ere din limba engle12 )3CIA 4I+CO5*67
8 RAO International Publishing Company 2999 pentru versiunea :n limba rom;n2
+ipar digital e<e#utat de E,I+3RA RAO "u#ure$ti
2000
I*"( -=.->=?-.@-!
CUPRINS
(ota autorului A ?
. 4RBCI+ORII ,I( +I&P3RI *+RB4EC0ID
Introdu#ereA 2
2. PRI&B POAR+B A 4I*A+3)3I A .>
.. CEA ,E A ,O3A POAR+B A 4I*A+3)3I A >2
!. EIFAREA P3(C+3)3I ,E A*A&")ARE A ==
>. )3&EA EBP+3RI)OR A(ORGA(ICE A 9?
?. +BRG&3) 3&"RE)OR A ..
=. I*COA,A A)"A*+RB A>-
@. CEA ,E A +REIA POAR+B A 4I*A+3)3I A=!
-. (O3A HO(B ,E EFP)ORARE A 29!
9. *+A)6I(G3) *+A)6ERI)OR A 22!
. ARE(,AI3)A2!!
2. EE&EIA ,I( "I*ERICB A 2=9
.. G( H"OR PE ARIPI)E I(+E(JIEI A 2-?
NOTA AUTORULUI
:n ultimii dou21e#i de ani am s#ris o serie de #2rKi despre u#eni#ia mea pe l:ng2 un vr2Litor indian 7aqui din
&e<i#% don Cuan &atus. Am e<pli#at :n #2rKile respe#tive #2 a#esta m-a :nv2Kat vr2Litoria% dar nu :n sensul :n #are
este a#easta :nKeleas2 :n #onte<tul vieKii noastre #otidiene - #a Molosire a MorKelor supranaturale asupra #elorlalKi
sau invo#are a spiritelor prin Marme#e% des#:nte#e ori ritualuri pentru a produ#e eMe#te supranaturale. Pentru don
Cuan% vr2Litoria :nsemna a#Kiunea de #on#reti1are a unor prin#ipii spe#iMi#e teoreti#e $i pra#ti#e privind natura $i
rolul per#epKiei :n modelarea universului #e ne :n#onLoar2.
Respe#t:nd sugestia lui don Cuan% am evitat Molosirea termenului de $amanism - o #ategorie #e Kine de
antropologie -pentru a #ara#teri1a $tiinKa lui. Am denumit-o tot timpul% a$a #um o denumea el :nsu$iD vr2Litorie.
+otu$i% la o anali12 mai atent2% mi-am dat seama #2 a#est termen Ma#e s2 par2 $i mai #onMu1e Menomenele $i a$a
enigmati#e pe #are mi le-a pre1entat :n :nv2K2turile sale.
In lu#r2rile de antropologie% $amanismul este deMinit #a sistem de #redinKe al unor popoare indigene din nordul
Asiei -r2sp:ndit $i printre unele triburi b2$tina$e indiene din Ameri#a de (ord - #are susKine #2 s:ntem :n#onLuraKi
de o lume nev21ut2
AR+A 4I*A+3)3I
de MorKe spirituale an#estrale - bune $i rele - $i #2 a#este MorKe pot Mi invo#ate $i #ontrolate prin a#Kiunile
pra#ti#anKilor% #are s:nt intermediari :ntre t2r:mul naturalului $i #el al supranaturalului.
,on Cuan era% :ntr-adev2r% un intermediar :ntre lumea obi$nuit2 a vieKii #otidiene $i o lume nev21ut2% pe #are nu o
numea supranatural2% #i a doua atenKie. Rolul s2u% #a proMesor% era s2-mi Ma#2 a#east2 stru#tur2 a##esibil2. Am
des#ris :n lu#rarea mea anterioar2 metodele lui de predare :n a#est sens% #a $i artele vr2Litore$ti pe #are m-a
:nv2Kat s2 le pra#ti#% #ea mai important2 dintre ele numindu-se arta visatului.
,on Cuan susKinea #2 lumea noastr2% pe #are o #redem uni#2 $i absolut2% este doar o entitate dintr-un m2nun#hi de
lumi su##esive% aranLate #a Moile unui bulb de #eap2. El aMirma #2% de$i s:ntem preg2tiKi din pun#t de vedere
energeti# s2 per#epem numai lumea noastr2% avem totu$i #apa#itatea de a a##ede la #elelalte lumi% #are s:nt la Mel
de reale% uni#e% absolute $i atot#uprin12toare #a $i lumea noastr2.
,on Cuan mi-a e<pli#at #2% pentru a putea per#epe a#este lumi% nu numai #2 este ne#esar s2 dorim #u :nMo#are
a#est lu#ru% #i trebuie s2 avem $i suMi#ient2 energie pentru a le a##ede. E<istenKa lor este permanent2 $i
independent2 de #on$tiinKa noastr2% spunea el% dar Maptul #2 nu ne s:nt a##esibile este :n totalitate #onse#inKa
predetermin2rii noastre din pun#t de vedere energeti#. Cu alte #uvinte% pur $i simplu% numai datorit2 a#estei
predetermin2ri% s:ntem #onstrin$i s2 #redem #2 lumea vieKii noastre #otidiene este singura lume posibil2.
,on Cuan spunea #2 din #onvingerea #2 a#east2 predeterminare energeti#2 se poate #ore#ta% vr2Litorii din timpuri
str2ve#hi #reaser2 un set de metode menite s2 re#ondiKione1e #apa#it2Kile noastre energeti#e de a per#epe%
numind a#est set de metode - arta visatului.
CAR)O* CA*+A(E,A
AR+A 4I*A+3)3I
,in perspe#tiva pe #are mi-o oMer2 timpul s#urs de atun#i% :mi dau seama a#um #2 #ea mai ade#vat2 deMinire a
visatului M2#ut2 de don Cuan a Most de a- numi Npoarta #2tre nem2rginireO% :n momentul respe#tiv% eu am repli#at
#2 metaMora a#eea nu avea pentru mine ni#i un sens.
- Atun#i s2 renunK2m la metaMore% a #onsimKit el. *2 1i#em #2 visatul este maniera pra#ti#2 :n #are vr2Litorii Ma# #a
visele obi$nuite s2 aib2 utili1are.
- ,ar #um pot Mi utili1ate visele obi$nuiteP am :ntrebat eu.
- *:ntem mereu indu$i :n eroare de vorbe% a spus el. :n #eea #e m2 prive$te% proMesorul meu a :n#er#at s2-mi
deMineas#2 visatul% spun:ndu-mi #2 este modul :n #are vr2Litorii spun noapte bun2 lumii. ,esigur #2 :n#er#a s2-$i
aLuste1e e<pli#aKiile :n Mun#Kie de modul meu de a g:ndi. )a Mel pro#ede1 $i eu #u tine. Cu o alt2 o#a1ie% don Cuan
mi-a spusD 4isatul poate Mi doar tr2it #a e<perienK2 dire#t2. (u :nseamn2 numai s2 ai vise :n somn. (u :nseamn2
ni#i s2 vise1i #u o#hii des#hi$i% s2-Ki dore$ti sau s2-Ki imagine1i #eva. Prin intermediul visatului putem per#epe
alte lumi% pe #are desigur #2 le putem des#rie% de$i nu putem des#rie #eea #e ne Ma#e s2 le per#epem. ,ar putem
simKi #um visatul des#hide a#este lumi pentru noi. 4isatul pare a Mi o sen1aKie - un pro#es #e se desM2$oar2 :n
#orpul nostru% o stare #on$tient2 :n mintea nostr2.
:n #adrul :nv2K2turilor sale% don Cuan mi-a e<pli#at% pe larg% prin#ipiile% argumentarea logi#2 $i utili12rile pra#ti#e
ale artei visatului. Pro#esul de instruire se #ompune din dou2 p2rKiD una vi1:nd pro#edeele pra#ti#e de visat% iar
#ealalt2% e<pli#area a#estor pro#edee la nivelul abstra#ti12rilor. &etoda sa dida#ti#2 era o #ombinaKie :ntre a-mi
sus#ita #urio1itatea intele#tual2 #u prin#ipiile abstra#te ale visatului $i a m2 :ndruma s2 le g2ses# re1olvarea :n
pra#ti#2%.
Am s#ris deLa despre toate a#estea #:t de am2nunKit am putut. Am des#ris totodat2 mediul vr2Litores# :n #are m-a
plasat don Cuan pentru a m2 :nv2Ka arta lui. Intera#Kiunile mele din a#est mediu m-au interesat :n mod spe#ial%
pentru #2 s-au petre#ut :n e<#lusivitate :n #ea de a doua atenKie. Am intera#KionaK astMel #u #ele 1e#e Memei $i
#in#i b2rbaKi% #are M2#eau parte din grupul de vr2Litori al lui don Cuan $i #u #ei patru tineri $i patru tinere% #are
erau u#eni#ii s2i.
,on Cuan i-a adunat pe toKi #ei opt imediat dup2 #e am venit :n lumea lui. &i-a pre#i1at #2 a#e$tia Mormau un
grup vr2Litores# tradiKional - o repli#2 a grupului s2u - $i #2 eu trebuia s2-i #ondu#. +otu$i% dup2 #e a lu#rat #u
mine% $i-a dat seama #2 eram altMel de#:t se a$tepta. A e<pli#at a#east2 deosebire :n termenii unei #onMiguraKii
energeti#e% pe #are o vedeau numai vr2LitoriiD :n lo# s2 am patru #ompartimente de energie% a$a #um avea el
:nsu$i% eu aveam numai trei. A#east2 #onMiguraKie% despre #are el - :n mod eronat - #re1use #2 este un deMe#t #e
poate Mi #ore#tat% m2 M2#ea total ne#orespun12tor pentru a intera#Kiona #u #ei opt u#eni#i sau a-i #ondu#e% astMel
#2 a devenit absolut ne#esar #a don Cuan s2 #onstituie alt grup de persoane% #u stru#turi energeti#e mai apropiate
de a mea.
Am s#ris pe larg despre toate a#este :nt:mpl2ri. +otu$i% n-am menKionat ni#iodat2 #el de al doilea grup de u#eni#iD
don Cuan nu mi-a permis s2 o Ma#. A argumentat #2 a#e$tia M2#eau parte din domeniul meu de a#tivitate $i #2
:nKelegerea pe #are o aveam #u el era s2 s#riu despre domeniul lui $i nu despre al meu.
Cel de al doilea grup de u#eni#i avea un num2r e<trem de redus de membri - numai trei persoaneD o vis2toare%
Elorida Gr;uQ un stalRer% +aisha AbelarQ $i o Memeie nagual% Carol +iggs.
Intera#Kionam :ntre noi numai :n #ea de a doua atenKie. :n lumea de 1i #u 1i% nu aveam ni#i #ea mai vag2 idee unii
despre alKii. ,ar% :n termenii relaKiei noastre #u don Cuan% nu e<ista nimi# vagQ el a depus eMorturi #olosale s2 ne
instruias#2 :n mod egal pe
10
CAR)O* CA*+A(E,A
toKi. +otu$i% #2tre sM:r$itul perioadei de instruire% #:nd se apropia soro#ul lui don Cuan% presiunea psihologi#2
e<er#itat2 de iminenta lui ple#are a :n#eput s2 produ#2 n2ruirea graniKelor rigide ale #elei de a doua atenKii.
Re1ultatul a Most #2 intera#Kiunea noastr2 a :n#eput s2 se transMere :n lumea #otidian2 $i ne-am :nt:lnit% evident%
pentru prima dat2.
(i#i unul dintre noi nu $tia% :n mod #on$tient% nimi# despre intera#Kiunea noastr2 proMund2 $i intens2 din #ea de a
doua atenKie. :ntru#:t a#tivam #u toKii :n domeniul studiilor teoreti#e% am Most mai mult de#:t $o#aKi s2 #onstat2m
#2 ne mai :nt:lniser2m. ,esigur% a#east2 problem2 a Most $i #ontinu2 s2 Mie pentru noi #eva #u neputinK2 de admis
la nivel intele#tual% $i totu$i% $tim Moarte bine #2 Ma#e parte integrant2 din e<perienKa noastr2 personal2. Prin
urmare% am aLuns la alarmanta #onstatare #2 psihi#ul uman este inMinit mai #omple< de#:t ne-au M2#ut s2 #redem
raKionamentele noastre pra#ti#e sau $tiinKiMi#e.
Cu o o#a1ie% i-am #erut lui don Cuan% la unison% s2 #lariMi#e impasul :n #are ne aMlam. El ne-a spus #2 avea dou2
alternative din pun#t de vedere al e<pli#2rii Menomenului. 3na era s2 se o#upe de raKionalitatea noastr2 r2nit2%
:n#er#:nd s2-i restabileas#2 statutul prin a aMirma #2 #ea de a doua atenKie este o stare de #on$tiinK2 la Mel de
nereal2 #a eleManKii 1bur2tori $i #2 tot #e #redeam noi #2 am tr2it :n a#ea stare este% pur $i simplu% un produs al
sugestiei hipnoti#e. Cealalt2 alternativ2 era s2 e<pli#e #ea de a doua atenKie :n Melul :n #are o :nKeleg vr2Litorii
vis2tori% drept o #onMiguraKie energeti#2 a st2rii #on$tiente.
+otu$i% pe timpul eMe#tu2rii e<er#iKiilor mele de visat% obstru#Kionarea #elei de a doua atenKii a r2mas
nes#himbat2. ,e Mie#are dat2 #:nd intram :n visat% intram :n #ea de a doua atenKie% iar tre1irea din visat nu
:nsemna% :n mod ne#esar% #2 ie$isem din #ea de a doua atenKie. Ani de-a r:ndul mi-am putut
AR+A 4I*A+3)3I

aminti numai Mragmente din e<perienKele tr2ite :n visat. Cea mai mare parte a #eea #e M2#usem :mi era% din pun#t
de vedere energeti#% ina##esibil. &i-a trebuit #in#ispre1e#e ani de mun#2 ne:ntrerupt2 - din -=. p:n2 :n -@@ -
pentru a sto#a destul2 energie $i a putea% astMel% s2 reorgani1e1 totul :n su##esiune liniar2 :n mintea mea. Atun#i
mi-am amintit se#venKe dup2 se#venKe de :nt:mpl2ri din visat $i am putut s2 #omplete1 #el puKin unele goluri
evidente din amintirile mele. :n Melul a#esta% am reu$it s2 reMa# #ontinuitatea inerent2 a le#Kiilor lui don Cuan :n
arta visatului% #ontinuitate pe #are o pierdusem datorit2 Maptului #2 el m2 M2#use s2 pendule1 #ontinuu :ntre starea
de #on$tiinK2 a vieKii #otidiene $i starea de #on$tiinK2 din #ea de a doua atenKie. )u#rarea de MaK2 este re1ultatul
a#estei reorgani12ri.
+oate a#estea m2 adu# la partea Minal2 a e<punerii mele% $i anume% la motivul pentru #are am s#ris a#east2 #arte.
AMl:ndu-m2 :n posesia maLorit2Kii p2rKilor #omponente ale le#Kiilor lui don Cuan :n arta visatului% a$ dori s2 pre1int
:ntr-o lu#rare viitoare situaKia $i preo#up2rile a#tuale ale #elor patru :nv2K2#ei ai s2i de pe urm2D Elorinda Gr;u%
+aisha Abelar% Carol +iggs $i #u mine. ,ar% :nainte de a des#rie $i e<pli#a re1ultatele :ndrum2rilor lui don Cuan $i
ale inMluenKei lui asupra noastr2% trebuie s2 rev2d% :n lumina a #eea #e $tiu a#um% p2rKile din le#Kiile sale de visat la
#are n-am avut p:n2 a#um a##es.
&otivul hot2r:tor pentru #are am s#ris totu$i a#east2 #arte mi-a Most Murni1at de Carol +iggs. Convingerea ei este
#2 e<pli#area lumii pe #are ne-a l2sat-o #a mo$tenire don Cuan repre1int2 e<presia suprem2 a re#uno$tinKei
noastre MaK2 de el $i a angaL2rii noastre MaK2 de obie#tivele sale.
AR+A 4I*A+3)3I
.
1.VRJITORII DIN TIMPURI STRVECHI: INTRODUCERE
,on Cuan a insistat :n repetate r:nduri asupra Maptului #2 tot #eea #e m2 :nv2Ka el Musese #on#eptuali1at $i
#lariMi#at de a#ei oameni pe #are :i numea vr2Litorii din timpuri str2ve#hi. A pre#i1at% #u hot2r:re% #2 este o mare
deosebire :ntre a#ei vr2Litori $i vr2Litorii din epo#a a#tual2. :i des#ria pe vr2Litorii din timpuri str2ve#hi #a pe
oameni #e tr2iser2 :n &e<i#% probabil #u mii de ani :nainte #a a#esta s2 Mie #u#erit de spanioli% $i a #2ror reali1are
maLor2 Musese de a #onstrui stru#turile vr2Litoriei% evidenKiind #ara#terul pra#ti# $i #on#ret al a#esteia. :i :nM2Ki$a
#a pe ni$te oameni e<traordinari% dar lipsiKi de dis#ern2m:nt. :n #ontrast% :i des#ria pe vr2Litorii din
#ontemporaneitate #a pe oameni Maimo$i pentru g:ndirea lor logi#2 solid2 $i #apa#itatea de a modiMi#a - atun#i
#:nd #onsider2 ne#esar - modul de operare al vr2Litoriei.
,on Cuan mi-a e<pli#at #2 premisele vr2Litore$ti pertinente visatului Museser2 prev21ute $i #reate :n mod Mires# de
vr2Litorii din timpuri str2ve#hi. :ntru#:t a#este premise s:nt esenKiale :n e<pli#area $i :nKelegerea visatului% este
absolut ne#esar s2 s#riu din nou despre ele% dis#ut:ndu-le. Cea mai mare parte a a#estei #2rKi este% prin urmare% o
reintrodu#ere $i de1voltare a #eea #e am
pre1entat :n lu#r2rile mele pre#edente. :n timpul uneia dintre dis#uKiile noastre don Cuan a de#larat #2 pentru a
putea apre#ia statutul visatului $i a #elor #are- pra#ti#2 este ne#esar s2 Mie :nKeleas2 str2dania vr2Litorilor
#ontemporani de a diriLa vr2Litoria #2tre abstra#t% :ndep2rt:nd-o de #on#ret.
- Ce :nKelegi prin #on#ret% don CuanP am :ntrebat eu.
- Partea pra#ti#2 a vr2Litoriei% a spus el. Ei<aKia obsesiv2 a minKii pe pra#ti#i $i metode% inMluenKa neLustiMi#at2
asupra oamenilor. +oate a#estea aparKin domeniului vr2Litorilor din tre#ut.
- Ii #e :nKelegi prin abstra#tP
- A#Kiunea de #2utare a libert2Kii. A libert2Kii de a per#epe tot #eea #e este posibil din pun#t de vedere uman%
eliberat de ori#e obsesii. *usKin #2 vr2Litorii #ontemporani s:nt orientaKi #2tre abstra#t pentru #2 ei s:nt :n #2utarea
libert2KiiQ nu :i interesea12 #:tu$i de puKin #:$tigurile #on#rete. Ei nu au Mun#Kii :n so#ietate% a$a #um aveau
vr2Litorii din tre#ut. AstMel :n#:t nu-i vei des#operi :n posturi de vi1ionari oMi#iali sau vr2Litori ai #urKii.
- 4rei s2 spui% don Cuan% #2 tre#utul nu are ni#i o valoare pentru vr2Litorii din 1ilele noastreP
- "a #u siguranK2 #2 are valoare. Ceea #e nu ne pla#e :ns2 este sentimentul l2sat de a#el tre#ut. Personal detest
:ntune#imea $i morbiditatea :n g:ndire. &ie :mi pla#e imensitatea g:ndirii. Ori#um% indiMerent de #eea #e :mi
pla#e sau :mi displa#e mie% trebuie s2 re#unos# meritele vr2Litorilor din timpuri str2ve#hi% pentru #2 au Most #ei
dint:i #are au des#operit $i au apli#at tot #eea #e #unoa$tem $i apli#2m :n 1iua de a1i.
,on Cuan mi-a e<pli#at #2 #ea mai mare des#operire a vr2Litorilor din tre#ut a Most per#eperea esenKei energeti#e a
lu#rurilor. Cunoa$terea a#estui adev2r avea o importanK2 at:t de mare% :n#:K a devenit premisa Mundamental2 a
vr2Litoriei. :n pre1ent% dup2 o viaK2 de dis#iplin2 $i instruire% vr2Litorii
! CAR)O* CA*+A(E,A
dob:ndes# #u adev2rat #apa#itatea de a per#epe esenKa lu#rurilor% #apa#itate pe #are o denumes# #larvi1iune.
- Ce ar :nsemna pentru mine s2 pot per#epe esenKa energeti#2 a lu#rurilorP l-am :ntrebat o dat2 pe don Cuan.
- Ar :nsemna #2 poKi per#epe energia :n mod dire#t% a r2spuns el. Prin :nl2turarea laturii so#iale a per#epKiei% vei
per#epe esenKa tuturor lu#rurilor. +ot #eea #e per#epem este energie% dar% deoare#e nu o putem per#epe dire#t%
prelu#r2m per#epKia pentru a o adapta unui tipar. A#est tipar este latura so#ial2 a per#epKiei% pe #are trebuie s2 o
:nl2turi.
- ,e #e trebuie s2 o :nl2turP
- Pentru #2 a#easta redu#e :n mod deliberat sMera a #eea #e poate Mi per#eput $i ne Ma#e s2 #redem #2 tiparul :n
#are ne adapt2m per#epKia este tot #eea #e e<ist2. *:nt #onvins #2% pentru #a omul s2 poat2 supravieKui a#um%
per#epKia sa trebuie s2 se s#himbe din pun#t de vedere al Mundament2rii so#iale.
- Ce este a#east2 Mundamentare so#ial2 a per#epKiei% don CuanP
- Certitudinea Mi1i#2 #um #2 lumea este al#2tuit2 din obie#te #on#rete. (umes# a#easta Mundamentare so#ial2
pentru #2 toKi depun eMorturi serioase $i intense pentru a ne dire#Kiona #2tre a per#epe lumea :n a#est mod.
- ,ar atun#i #um ar trebui s2 per#epem lumeaP
- +otul este energie. :ntregul univers este energie. Eundamentarea so#ial2 a per#epKiei noastre trebuie s2 Mie
#ertitudinea Mi1i#2 #um #2 tot #eea #e e<ist2 este energie. Este ne#esar s2 se depun2 eMorturi mari #a s2 Mim
:ndrumaKi #um s2 per#epem energia #a energie. Atun#i am avea ambele alternative la :ndem:n2.
- Este posibil #a oamenii s2 Mie instruiKi :n a#est modP am :ntrebat eu.
AR+A 4I*A+3)3I
,on Cuan a r2spuns #2 este posibil $i #2 to#mai a#est lu#ru era #eea #e M2#ea el #u mine $i #u #eilalKi :nv2K2#ei ai
s2i. (e :nv2Ka un nou mod de a per#epe% Ma#:ndu-ne mai :nt:i s2 reali12m #2 ne prelu#r2m per#epKia pentru a o
adapta unui tipar% :ndrum:ndu-ne apoi #u asiduitate s2 per#epem energia :n mod dire#t. &-a asigurat #2 a#east2
metod2 este Moarte asem2n2toare #elei Molosite pentru a ne deprinde s2 per#epem lumea a#tivit2Kilor #otidiene.
Con#epKia lui don Cuan era #2 dependenKa noastr2 MaK2 de a#tul prelu#r2rii per#epKiei pentru adaptare la un tipar
so#ial dispare atun#i #:nd ne d2m seama #2 am a##eptat tiparul #a mo$tenire de la str2mo$ii no$tri% M2r2 s2 ne
ostenim s2- e<amin2m.
- Per#eperea unei lumi de obie#te materiale #u valoare po1itiv2 sau negativ2 trebuie s2 Mi Most absolut ne#esar2
pentru supravieKuirea str2mo$ilor no$tri% a spus don Cuan. ,up2 #e se#ole de-a r:ndul am per#eput lumea :n a#est
Mel% :n mod obligator vom #rede #2 lumea este al#2tuit2 din obie#te.
- (u pot s2 #on#ep lumea :n vreun alt mod% don Cuan% m-am pl:ns eu. Este M2r2 ni#i un dubiu o lume a obie#telor.
+ot #e trebuie s2 Ma#em pentru a demonstra a#est lu#ru este s2 ne lovim de ele.
- ,esigur #2 este o lume a obie#telor. (u #ontra1i#em a#est Mapt.
- Atun#i% #e vrei s2 spuiP
- 4reau s2 spun #2% :n primul r:nd% este o lume a energiei $i abia :n al doilea r:nd o lume a obie#telor. ,a#2 nu
pornim de la premisa #2 este o lume a energiei% nu vom Mi ni#iodat2 #apabili s2 per#epem energia dire#t. 4om Mi
:n permanenK2 blo#aKi de #ertitudinea Mi1i#2 a e<a#t #eea #e am evidenKiat adineauriD materialitatea obie#telor.
?
CAR)O* CA*+A(E,A
Argumentarea lui don Cuan mi se p2rea e<trem de de#on#ertant2. )a timpul respe#tiv mintea mea reMu1a% pur $i
simplu% s2 ia :n #onsiderare o alt2 modalitate de a :nKelege lumea :n aMar2 #elei #are-mi era Mamiliar2. AMirmaKiile
lui $i ideile pe #are se str2duia s2 le impun2 erau pentru mine sugestii neobi$nuite% pe #are nu puteam ni#i s2 le
a##ept% dar ni#i s2 le resping.
- &odul nostru de a per#epe lumea este #el al unui animal de prad2% mi-a spus el :ntr-o 1i. O manier2 Moarte
eMi#ient2 de evaluare $i #lasiMi#are a hranei $i a peri#olelor. ,ar nu este uni#ul mod :n #are putem per#epe lumea.
&ai e<ist2 unul% #el #u #are :n#er# s2 te Mamiliari1e1D a#tul de a per#epe esenKa tuturor lu#rurilor - energia - :n
#hip dire#t. Per#eperea esenKei tuturor lu#rurilor ne va Ma#e #apabili s2 :nKelegem% s2 #lasiMi#2m $i s2 ne :nM2Ki$2m
lumea :n termeni absolut noi% mai interesanKi $i mai #omple#$i.
A#easta era te1a lui don Cuan. Iar termenii mai #omple#$i la #are se reMerea erau #ei :nv2KaKi de la prede#esorii
s2i% termeni #e #orespund adev2rurilor vr2Litoriei% #e nu au ni#i o Mundamentare raKional2 $i ni#i o leg2tur2 #u
realit2Kile #otidiene% dar #are s:nt adev2ruri de ne#ontestat pentru a#ei vr2Litori #are per#ep energia dire#t $i pot
vedea esenKa tuturor lu#rurilor.
Pentru astMel de vr2Litori #ea mai semniMi#ativ2 a#Kiune vr2Litoreas#2 este de a vedea esenKa universului. :n opinia
lui don Cuan% vr2Litorii din timpuri str2ve#hi - primii #are au vzut esenKa universului - au Most #ei #are au des#ris-
o #el mai bine. Ei au aMirmat #2 esenKa universului seam2n2 #u ni$te Mire in#andes#ente :ntinse :n inMinit :n toate
dire#Kiile posibile% Milamente luminoase #u #on$tiinK2 de sine de un nivel #e este imposibil de :nKeles pentru
mintea omeneas#2.
,e la vizualizarea esenKei universului vr2Litorii din timpuri str2ve#hi au tre#ut la vizualizarea esenKei energeti#e a
MiinKelor umane. ,on Cuan spunea #2 ei au des#ris MiinKele umane #a pe
AR+A 4I*A+3)3I
17
ni$te Morme luminoase% similare unor ou2 uria$e% $i le-au mumit ou2 luminoase.
- Atun#i #:nd vr2Litorii vizualizeaz o MiinK2 uman2% spunea don Cuan% #eea #e vd este o Morm2 luminoas2 uria$2
#are plute$te% produ#:nd - :n mi$#area sa - o bra1d2 ad:n#2 :n energia p2m:ntului% #a $i #:nd Morma luminoas2 ar
t:r: dup2 sine o r2d2#in2.
,on Cuan avea sen1aKia #2 Morma noastr2 energeti#2 se tot s#himb2 de-a lungul timpului. El spunea #2 toKi
vi1ionarii pe #are-i #uno$tea - in#lusiv el :nsu$i - vedeau MiinKele umane :n Morme mai degrab2 de mingi sau #hiar
de pietre Munerare% de#:t de ou2. ,ar% din #:nd :n #:nd - din motive ne#unos#ute lor -vr2Litorii pot vedea o
persoan2 a #2rei energie este de Morma unui ou. ,on Cuan era de p2rere #2 oamenii #ontemporani #u energie :n
Morm2 de ou s:nt mult mai asem2n2tori #u oamenii din timpuri str2ve#hi.
Pe par#ursul prelegerilor sale% don Cuan a dis#utat $i e<pli#at :n repetate r:nduri #eea #e #onsidera el #2 este
des#operirea de#isiv2 a vr2Litorilor din timpuri str2ve#hi. O numea parti#ularitatea #ru#ial2 a MiinKelor umane #a
mingi luminoaseD o 1on2 rotund2 de str2lu#ire intens2% de m2rimea unei mingi de tenis% aMlat2 permanent :n
interiorul mingii luminoase% la a#ela$i nivel #u supraMaKa a#esteia% la o distanK2 de apro<imativ $ai1e#i de #en-
timetri :n spatele mu#hiei omoplatului drept al persoanei respe#tive.
,eoare#e mi-a Most greu s2-mi imagine1 toate a#estea de prima dat2% don Cuan mi-a M2#ut o des#riere mai e<a#t2.
El mi-a e<pli#at #2 mingea luminoas2 este mult mai mare de#:t #orpul omului% #2 1ona de str2lu#ire intens2 Ma#e
parte din a#east2 minge de energie% Miind plasat2 :ntr-un lo# #e se aMl2 la :n2lKimea omoplaKilor% la un braK distanK2
de spatele persoanei. El spunea
@
CAR)O* CA*+A(E,A
#2 - dup2 #e au vzut #e Ma#e a#east2 1on2 - vr2Litorii din ve#hime au denumit-o pun#tul de asamblare.
- Ce Ma#e pun#tul de asamblareP am :ntrebat eu.
- (e Ma#e apKi de a per#epe% a r2spuns el. 4r2Litorii din ve#hime au vzut #2 :n MiinKele umane per#epKia se
asamblea12 a#olo% :n a#el pun#t. Vznd #2 toKi oamenii vii posed2 un asemenea pun#t de str2lu#ire% vr2Litorii au
#on#his #2 per#epKia :n general are lo# :n a#el pun#t :ntr-o manier2 ade#vat2% dup2 #a1.
- Ce au vzut vr2Litorii din ve#hime #are s2 :i Ma#2 s2 trag2 #on#lu1ia #2 per#epKia are lo# :n pun#tul de
asamblareP am :ntrebat.
,on Cuan a r2spuns #2% mai :nt:i% au vzut #2 numai un num2r redus dintre milioanele de Milamente luminoase de
energie ale universului #e str2bat :ntregul #orp al mingii luminoase tre#e dire#t prin pun#tul de asamblare% #eea
#e era $i de a$teptat datorit2 Maptului #2 a#esta este mi# :n #omparaKie #u :ntregul.
Apoi au vzut :n#2 o 1on2 de lumino1itate% de Morm2 sMeri#2% puKin mai mare de#:t pun#tul de asamblare% #are se
aMl2 :ntotdeauna :n Lurul a#estuia $i intensiMi#2 la ma<imum lumino1itatea Milamentelor #e tre# dire#t prin ea.
Ii :n #ele din urm2 au v21ut dou2 lu#ruri. Primul - #2 pun#tele de asamblare ale MiinKelor umane se pot mi$#a din
lo#ul :n #are s:nt plasate de obi#ei. Al doilea- #2% atun#i #:nd pun#tul de asamblare se aMl2 :n po1iKia sa obi$nuit2%
per#epKia $i starea #on$tient2 a individului observat par s2 Mie normale% Lude#:nd dup2 #omportamentul s2u
normal.
,ar% atun#i #:nd pun#tele de asamblare $i sMerele de lumino1itate #are le :n#onLoar2 se aMl2 :ntr-o po1iKie diMerit2
de #ea obi$nuit2% #omportamentul #iudat al indivi1ilor pare s2 indi#e o stare #on$tient2 diMerit2 $i Maptul #2 ei
per#ep :ntr-un mod diMerit.
AR+A 4I*A+3)3I
-
Con#lu1ia pe #are au tras-o vr2Litorii din ve#hime din toate a#estea a Most #2% #u #:t este mai mare deplasarea
pun#tului de asamblare de po1iKia sa obi$nuit2% #u at:t este mai neobi$nuit #omportamentul% $i% evident%
modiMi#area st2rii #on$tiente $i a per#epKiei #e se maniMest2 :n #onse#inK2.
- +e rog s2 observi #2% atun#i #:nd vorbes# despre vzut% m2 e<prim :ntotdeauna #u N#re:nd impresia #2O sau
Np2r:nd #2O% m-a prevenit don Cuan. +ot #eea #e vede #ineva este at:t de uni#% :n#:t nu e<ist2 manier2 de a vorbi
despre a#east2 e<perienK2 de#:t prin #ompararea #u #eva #e ne este #unos#ut.
*punea #2 #el mai ade#vat e<emplu #are ilustrea12 a#east2 diMi#ultate este modul :n #are vr2Litorii vorbes# despre
pun#tul de asamblare $i lumino1itatea #are :l :n#onLoar2. )e #ara#teri1ea12 #u termenul de str2lu#ire% dar nu
poate Mi vorba #u adev2rat de str2lu#ire deoare#e vi1ionarii nu vd a#este lu#ruri #u o#hii. +rebuie totu$i s2
evidenKie1e diMerenKa $i atun#i spun #2 pun#tul de asamblare este o 1on2 de lumin2 str2lu#itoare $i #2 :n Lurul lui
este un halo% o lumino1itate. ,on Cuan a subliniat #2 s:ntem at:t de dependenKi de simKul v21ului% at:t de guvernaKi
de per#epKia noastr2 de animal de prad2% :n#:t tot #eea #e vedem trebuie redat :n termenii a #eea #e vede :n mod
normal o#hiul animalului de prad2.
,up2 #e au vzut #eea #e p2reau s2 Ma#2 pun#tul de asamblare $i lumino1itatea #are :l :n#onLura% vr2Litorii din
ve#hime -a spus don Cuan - au Mormulat o e<pli#aKie. Au avansat ideea #2 la MiinKele umane pun#tul de asamblare
- prin Mo#ali1area sMerei sale luminoase asupra Milamentelor de energie ale universului #e tre# dire#t prin el -
asamblea12 automat% M2r2 ni#i un Mel de premeditare% respe#tivele Milamente :ntr-o per#epKie Merm deMinit2 asupra
lumii.
- Cum s:nt Milamentele% despre #are vorbe$ti% asamblate :ntr-o per#epKie Merm2 despre lumeP am :ntrebat eu.
20
CAR)O* CA*+A(E,A
- (imeni nu poate $ti a#est lu#ru% a r2spuns el #u emMa12. 4r2Litorii vd mi$#area energiei% dar Maptul #2 vd
a#east2 mi$#are nu le poate e<pli#a #um $i de #e se mi$#2 energia.
,on Cuan susKinea #2% vznd #2 milioane de Milamente de energie #on$tient2 tre# prin pun#tul de asamblare%
vr2Litorii din ve#hime au emis ipote1a #2 - :n tre#ere - a#estea se adun2 la un lo#% unite de lumino1itatea #are
:n#onLoar2 pun#tul. ,up2 #e au vzut #2 lumino1itatea este e<trem de slab2 la oamenii :n stare de in#on$tienK2
sau pe moarte $i #2 este total absent2 la #adavre% vr2Litorii au Most #onvin$i #2 a#east2 lumino1itate este starea
#on$tient2.
- ,ar pun#tul de asamblareP Este $i el absent :n #a1ul #adavrelorP am :ntrebat.
,on Cuan a r2spuns #2 nu e<ist2 ni#i o urm2 a pun#tului de asamblare la o MiinK2 de#edat2 :ntru#:t pun#tul de
asamblare $i lumino1itatea #are :l :n#onLoar2 s:nt semne ale pre1enKei vieKii $i ale st2rii #on$tiente. Con#lu1ia
inevitabil2 a vr2Litorilor din timpuri str2ve#hi a Most #2 starea #on$tient2 $i per#epKia s:nt #orelate $i se aMl2 :n
str:ns2 dependenK2 MaK2 de pun#tul de asamblare $i lumino1itatea #are- :n#onLoar2.
- Este posibil #a vr2Litorii s2 se Mi :n$elat :n privinKa a #eea #e au vzui am :ntrebat.
- (u pot s2-Ki e<pli# de #e% dar nu e<ist2 posibilitatea #a vr2Litorii s2 se :n$ele asupra a #eea #e vd, a spus don
Cuan pe un ton #e nu admitea dis#uKie. Con#lu1iile la #are au aLuns pe ba1a #elor vzute pot Mi gre$ite% dar asta
numai din #au12 #2 erau oameni simpli% M2r2 #ultur2. Pentru a preveni un astMel de de1astru% vr2Litorii trebuie s2-$i
#ultive Ma#ult2Kile intele#tuale prin toate miLloa#ele #e le stau la :ndem:n2.
Apoi $i-a :mbl:n1it tonul $i a remar#at #2 ar Mi inMinit mai sigur pentru vr2Litori s2 r2m:n2 numai la nivelul
des#rierii a #eea
AR+A 4I*A+3)3I
21
#e vd, dar #2 tentaKia de a trage #on#lu1ii $i de a e<pli#a - Mie numai pentru ei :n$i$i - este prea mare #a s2 poat2
re1ista.
O alt2 #onMiguraKie a energiei pe #are vr2Litorii din ve#hime au putut s2 o vad $i s2 o studie1e este eMe#tul
deplas2rii pun#tului de asamblare. ,on Cuan spunea #2% atun#i #:nd pun#tul de asamblare se mut2 :n alt2 po1iKie%
:n pun#tul respe#tiv se Mormea12 o nou2 aglomerare de milioane de Milamente luminoase de energie. 4r2Litorii din
ve#hime au vzut a#est lu#ru $i au #on#his #2 - :ntru#:t lumino1itatea st2rii #on$tiente este totdeauna pre1ent2
a#olo unde se aMl2 pun#tul de asamblare - per#epKia este :n mod automat asamblat2 :n a#el lo#. :ns2% din #au1a
po1iKiei diMerite a pun#tului de asamblare% lumea repre1entat2 nu poate Mi lumea vieKii noastre #otidiene.
,on Cuan mi-a e<pli#at #2 vr2Litorii din ve#hime au putut distinge dou2 tipuri de deplasare a pun#tului de
asamblare. 3nul era deplasarea :n ori#e po1iKie pe supraMaKa sau :n interiorul mingii luminoase% pe #are au numit-
o translaie. Cel2lalt tip era o deplasare :ntr-o po1iKie aMlat2 :n aMara mingii luminoase pe #are au denumit-o
transfer. Au des#operit #2 diMerenKa dintre translaKie $i transMer #onst2 :n natura per#epKiei pe #are o permite
Mie#are.
:ntru#:t translaKiile pun#tului de asamblare s:nt deplas2ri :n interiorul mingii luminoase% lumile generate de ele -
indiMerent #:t de stranii% in#redibile sau splendide ar Mi - s:nt totu$i lumi #e Kin de domeniul umanului. A#esta este
Mormat de Milamentele de energie #are tre# prin :ntreaga minge luminoas2. Prin #ontrast% transMerul pun#tului de
asamblare - repre1ent:nd o deplasare :n aMara mingii luminoase - antrenea12 Milamente de energie de din#olo de
domeniul umanului. Per#eperea unor asemenea Milamente generea12 lumi #e s:nK mai presus de nivelul nostru de
:nKelegere% lumi de ne#on#epuK% M2r2 ni#i o urm2 de ante#edente umane :n ele.
22
CAR)O* CA*+A(E,A
AR+A 4I*A+3)3I
23
:n modul meu de a Lude#a% de pe atun#i% problema valid2rii aMirmaKiilor avea un rol esenKial.
- Iart2-m2% don Cuan% i-am spus eu :ntr-una din :mpreLur2ri% dar #hestiunea a#easta a pun#tului de asamblare este
o idee at:t de MorKat2% at:t de greu de admis% :n#:t nu $tiu #um s-o aborde1 $i #e opinie s2-mi Morme1.
- (u trebuie s2 Ma#i de#:t un singur lu#ru% a repli#at el. *2 vezi pun#tul de asamblareS (u este a$a de diMi#il s2-
vezi. ,iMi#il este s2 str2pungi 1idul pe #are :l avem #u toKii :n minKile noastre $i #are ne Kine :n lo#. Pentru a-
sparge nu avem nevoie de#:t de energie. O dat2 #e avem energie% vzutul se :nt:mpl2 de la sine. *e#retul #onst2 :n
a abandona Mort2reaKa de automulKumire $i Mals2 se#uritate :n #are ne #ompl2#em.
- Pentru mine este evident% don Cuan% #2 este nevoie de multe #uno$tinKe pentru a putea vedea. (u este doar o
#hestiune de a avea energie.
- "a este doar o #hestiune de a avea energie% #rede-m2. Partea #ea mai grea este s2 te #onvingi pe tine :nsuKi #2
a#est lu#ru poate Mi M2#ut. Ii pentru asta trebuie s2 ai :n#redere :n nagual. *plendoarea vr2Litoriei re1id2 :n Maptul
#2 Mie#are vr2Litor trebuie s2 probe1e totul prin proprie e<perienK2. :Ki vorbes# despre prin#ipiile vr2Litoriei nu :n
speranKa #2 le vei memora% #i :n speranKa #2 le vei pra#ti#a.
,on Cuan avea% M2r2 :ndoial2% dreptate :n #eea #e prive$te ne#esitatea :n#rederii. :n stadiile de :n#eput ale
u#eni#iei mele de treispre1e#e ani pe l:ng2 el% #ea mai diMi#il2 problem2 a Most s2 reali1e1 aso#ierea mea #u lumea
$i persoana sa. A#east2 aso#iere :nsemna #2 trebuie s2 :nv2K s2 am :n#redere absolul2 :n el% a##ept:ndu- M2r2
re1erve #a nagual.
Rolul esenKial al lui don Cuan :n lumea vr2Litorilor era sinteti1at :n titlul a#ordat de egalii s2iQ era numit nagual.
&i s-a e<pli#at #2 a#est #on#ept deMine$te ori#e persoan2 - b2rbat sau
Memeie - #are posed2 un anumit gen de #onMiguraKie a energiei #e unui vi1ionar i se pre1int2 #a o dubl2 minge
luminoas2. 4i1ionarii #red #2% atun#i #:nd una dintre a#este persoane intr2 :n lumea vr2Litorilor% a#east2
suprasar#in2 de energie se transMorm2 :n e<traputere $i #apa#itatea de a #ondu#e. AstMel% nagualul este :n mod
Mires# :ndrum2torul $i #ondu#2torul unui grup de vr2Litori.
)a :n#eput% mi s-a p2rut deranLant - da#2 nu #hiar detestabil -s2 nutres# o asemenea :n#redere :n don Cuan. Atun#i
#:nd am dis#utat :ns2 a#est aspe#t #u el% m-a asigurat #2 $i lui :i Musese la Mel de greu s2 aib2 :n#redere :n
proMesorul s2u :n asemenea m2sur2.
- I-am spus proMesorului meu a#ela$i lu#ru pe #are mi- spui tu mie a#um% a aMirmat don Cuan. Iar el mi-a r2spuns
#2% M2r2 s2 ai :n#redere :n nagual% nu e<ist2 posibilitatea de u$urare $i destindere% de#i nu e<ist2 posibilitatea de a
#ur2Ka resturile d2un2toare din viaKa noastr2 pentru a ne putea elibera.
,on Cuan #ontinua s2 susKin2 #:t2 dreptate avusese proMesorul s2u% iar eu #ontinuam s2-mi susKin totalul de1a#ord
MaK2 de idee. I-am spus #2 Maptul #2 Musese #res#ut :ntr-un mediu de o religio1itate suMo#ant2 a avut eMe#te
devastatoare asupra mea $i #2 pre#eptele proMesorului s2u% #a $i propria lui a##eptare deplin2 a a#estora% :mi
aminteau de dogma obedienKei% pe #are Musesem obligat s2 o :nv2K :n #opil2rie $i pe #are o detestam.
- C:nd vorbe$ti despre nagual pare #2 e<primi un Mel de pre#ept religios% am spus eu.
- PoKi s2 #re1i #e vrei% a r2spuns don Cuan #u :nd:rLire. Eaptul r;m:ne #a atare% nu se poate Ma#e nimi# M2r2 nagual.
O $tiu $i o aMirm r2spi#at. )a Mel au M2#ut toKi nagualii dinaintea mea. ,ar nu au M2#ut a#este aMirmaKii pentru a-$i
susKine importanKa $i ni#i eu nu Ma# a#est lu#ru. AMirmaKia #2 nu e<ist2 #ale M2r2 nagual se reMer2 absolut numai la
Maptul #2 omul respe#tiv - nagualul - este
24
CARLOS CASTANEDA
ARTA VISATULUI
2>
nagual pentru #2 poate s2 reMle#te abstra#tul% spiritul% mai bine de#:t alKi oameni. ,ar asta-i tot. )eg2tura noastr2
este #u spiritul :nsu$i $i doar :nt:mpl2tor #u omul #are ne adu#e mesaLul s2u.
Am :nv2Kat :ntr-adev2r s2 am :n#redere absolut2 :n don Cuan% #a nagual% $i a#easta T a$a #um spusese el - mi-a
adus un imens sentiment de u$urare $i destindere% o mai mare #apa#itate de a a##epta #eea #e se str2duia el s2 m2
:nveKe.
:n prelegerile sale don Cuan punea mare a##ent pe e<pli#area $i dis#utarea pun#tului de asamblare. )-am :ntrebat
o dat2 da#2 pun#tul de asamblare avea vreo leg2tur2 #u #orpul Mi1i#.
- (u are ni#i o leg2tur2 #u #eea #e per#epem :n mod normal drept #orpul nostru% a spus el. Este parte a oului
luminos% #are este eul nostru energeti#.
- Cum este deplasatP am :ntrebat.
- Prin #urenKii de energie. Io#uri de energie #e se produ# :n aMara sau :n2untrul Mormei noastre energeti#e. ,e
obi#ei% s:nt #urenKi imprevi1ibili% a #2ror apariKie este :nt:mpl2toare% dar- :n #a1ul vr2Litorilor - s:nt #:t se poate de
previ1ibili $i se supun voinKei vr2Litorului.
- ,umneata :nsuKi poKi simKi a#e$ti #urenKiP
- Ori#e vr2Litor :i simte. ,e Mapt% ori#e MiinK2 uman2 :i simte% dar oamenii obi$nuiKi s:nt prea preo#upaKi de
interesele lor personale #a s2 dea vreo atenKie simK2minKelor de genul a#esta.
- Cum se simt a#e$ti #urenKiP
- Ca un u$or dis#onMort% o sen1aKie vag2 de tristeKe% urmat2 imediat de una de euMorie. ,eoare#e ni#i tristeKea $i
ni#i euMoria nu au o #au12 e<pli#abil2% nu le #onsider2m ni#iodat2 #a veritabile ata#uri ale ne#unos#utului asupra
noastr2% #i drept st2ri suMlete$ti ine<pli#abile $i nemotivate.
- Ce se :nt:mpl2 U:nd pun#tul de asamblare se deplasea12 :n aMara Mormei noastre energeti#eP Plute$te% pur $i
simplu% :n e<teriorP *au este ata$at de mingea luminoas2P
- Pun#tul :mpinge #ontururile Mormei energeti#e :n aMar2% M2r2 s2 rup2 :ns2 marginile sale de delimitare
energeti#2.
,on Cuan mi-a e<pli#at #2 re1ultatul Minal al deplas2rii pun#tului de asamblare este modiMi#area total2 a Mormei
energeti#e a MiinKei umane. In lo# s2 Mie #a o minge sau #a un ou% Morma devine #eva #e seam2n2 #u o pip2.
&u$tiu#ul pipei este pun#tul de asamblare% iar bolul pipei este #eea #e r2m:ne din mingea luminoas2. ,a#2
pun#tul de asamblare #ontinu2 s2 se deplase1e% vine un moment #:nd mingea luminoas2 devine o subKire linie de
energie.
,on Cuan a pre#i1at :n #ontinuare #2 vr2Litorii din ve#hime au Most singurii #are au reu$it s2 reali1e1e a#east2
transMormare e<traordinar2 a Mormei energeti#e. Iar eu l-am :ntrebat da#2% :n noua lor Morm2 energeti#2%
respe#tivii vr2Litori mai erau totu$i oameni.
- ,esigur #2 erau :n#2 oameni% a r2spuns el. ,ar #red #2 #eea #e vrei #u adev2rat s2 $tii este da#2 erau oameni #u
raKiune logi#2% persoane pe #are s2 le poKi bi1ui. Ei bine% nu prea.
- Prin #e erau ei diMeriKiP
- Prin preo#up2ri. GriLile $i str2daniile omene$ti nu aveau ni#i o semniMi#aKie pentru ei. +otodat2% :nM2Ki$area lor
era #u totul s#himbat2.
- 4rei s2 spui #2 nu aveau :nM2Ki$are de oameniP
- Este Moarte greu s2 spui #e era s#himbat la a#ei vr2Litori. ,esigur #2 aveau :nM2Ki$are de oameni. Ce alt2
:nM2Ki$are puteau s2 aib2P ,ar nu erau to#mai #um te-ai Mi a$teptat s2 Mie. Ii totu$i% da#2 m-ai MorKa s2-Ki spun :n #e
Mel erau deosebiKi% n-a$ reu$i% a$a #um un #:ine #are se :nv:rte dup2 #oada sa nu reu$e$te s2 o prind2.
- Ai #unos#ut vreodat2 pe vreunul dintre ei% don CuanP
- ,a% am #unos#ut unul.
- Cum ar2taP
2?
CAR)O* CA*+A(E,A
- :n #eea #e prive$te :nM2Ki$area sa% ar2ta #a o persoan2 obi$nuit2. Ceea #e era neobi$nuit era #omportamentul
s2u.
- :n #e Mel era neobi$nuitP
- +ot #e pot s2-Ki spun este #2 #omportamentul a#elui vr2Litor era #eva #e dep2$e$te ori#e :n#hipuire. ,ar ar Mi
gre$it s2 redu#em totul la aspe#tul #omportamentului. Este :ntr-adev2r #eva #e trebuie v21ut pentru a putea Mi
apre#iat.
- Erau toKi a#ei vr2Litori despre #are vorbim #a #el pe #are l-ai #unos#utP
- Cu siguranK2% nu. (u pot $ti #um erau #eilalKi de#:t prin intermediul povestirilor vr2Litorilor #e s-au transmis din
generaKie :n generaKie. Iar a#este povestiri :i des#riu #a Miind Moarte #iudaKi.
- 4rei s2 spui monstruo$iP
- (i#ide#um. *e spune #2 erau Moarte pl2#uKi% dar e<trem de :nsp2im:nt2tori. Erau mai degrab2 #a ni$te #reaturi
ne#unos#ute. Ceea #e Ma#e #a omenirea s2 Mie omogen2 este Maptul #2 toKi s:ntem ni$te mingi luminoase. Iar
vr2Litorii a#eia nu mai erau mingi de energie% #i linii de energie #are :n#er#au s2 se #urbe1e :n #er#uri% #eea #e nu
prea le reu$ea.
- Ce s-a :nt:mplat :n #ele din urm2 #u ei% don CuanP Au muritP
- Povestirile vr2Litorilor susKin #2% datorit2 Maptului #2 au reu$it s2-$i alungeas#2 Morma% a#ei vr2Litori au reu$it
totodat2 s2-$i prelungeas#2 durata st2rii lor #on$tiente. AstMel :n#:t s:nt vii $i #on$tienKi p:n2 :n 1iua de a1i. E<ist2
relat2ri despre reapariKia lor periodi#2 pe p2m:nt.
- Ce #re1i personal despre toate astea% don CuanP
- Este mult prea straniu pentru mine. Ceea #e-mi dores# eu este libertate. )ibertatea de a-mi menKine starea
#on$tient2% disp2r:nd totu$i :n imensitate. ,up2 p2rerea mea personal2% a#ei vr2Litori din ve#hime au Most ni$te
oameni e<#entri#i% obsedaKi
AR+A 4I*A+3)3I
27
de o idee $i #apri#io$i% #are au Most prin$i :n ur1eala propriilor ma$inaKiuni. ,ar nu te l2sa inMluenKat de
sentimentele mele. Reali1area vr2Litorilor din ve#hime este un lu#ru M2r2 egal. Eie $i numai pentru Maptul #2 ne-au
demonstrat #2 potenKialul omului nu este delo# de negliLat.
O alt2 tem2 a e<pli#aKiilor lui don Cuan era ne#esitatea absolut2 de uniMormitate $i #oe1iune energeti#2 :n s#opul
reali12rii per#epKiei. Pun#tul lui de vedere era #2 noi% oamenii% per#epem lumea pe #are o #unoa$tem :n termenii
:n #are o Ma#em numai pentru #2 avem uniMormitate $i #oe1iune energeti#2. *punea #2 aLungem :n mod automat
s2 :ndeplinim a#este dou2 #ondiKii energeti#e :n #ursul perioadei de #re$tere $i edu#aKie $i #2 a#este #alit2Ki s:nt
at:t de a##eptate #a #eva de la sine :nKeles% :n#:t nu ne d2m seama de importanKa lor vital2 p:n2 nu ne #onMrunt2m
#u posibilitatea de a per#epe alte lumi de#:t lumea pe #are o #unoa$tem. Abia :n astMel de momente devine
evident Maptul #2 avem nevoie de o nou2 uniMormitate $i #oe1iune energeti#2 ade#vate pentru a putea per#epe
#oerent $i #omplet.
)-am :ntrebat #e erau a#elea uniMormitate $i #oe1iune $i mi-a r2spuns #2 Morma energeti#2 a omului are
uniMormitate :n sensul #2 ori#e MiinK2 uman2 de pe p2m:nt are Morma unei mingi sau a unui ou. Iar Maptul #2
energia omului este str:ns2 laolalt2 :n Morm2 de minge sau ou arat2 #2 a#easta are #oe1iune. *punea #2 un
e<emplu de unitate $i #oe1iune nou2 era Morma energeti#2 a vr2Litorilor din ve#hime% atun#i #:nd a devenit o
simpl2 linieD Mie#are dintre ei a devenit :n mod uniMorm o linie $i a r2mas :n mod #oe1iv o linie. 3niMormitatea $i
#oe1iunea la nivel de linie le-a permis a#elor vr2Litori s2 per#eap2 o lume nou2 $i omogen2.
- Cum se obKin uniMormitatea $i #oe1iuneaP am :ntrebat.
2@
CAR)O* CA*+A(E,A
- Ea#torul #heie este po1iKia pun#tului de asamblare sau% mai degrab2% Mi<area pun#tului de asamblare% a spus el.
)a momentul respe#tiv nu a vrut s2 intre :n am2nunte% a$a #2 l-am :ntrebat da#2 a#ei vr2Litori din ve#hime ar Mi
putut s2 revin2 la Morma de ou. &i-a r2spuns #2% la un anumit pun#t ar Mi putut% dar #2 nu au M2#ut-o. Iar dup2
a#eea s-a instalat #oe1iunea de tipul liniei $i a M2#ut imposibil2 revenirea la Morma iniKial2. Era de p2rere #2 #eea
#e a instalat deMinitiv #oe1iunea de tipul liniei% :mpiedi#:ndu-i s2 se :ntoar#2 la Morma iniKial2% era o #hestiune de
opKiune $i aviditate. Posibilit2Kile a#elor vr2Litori :n domeniul a #eea #e puteau per#epe $i Ma#e #a linii de energie
erau #u mult mai mari de#:t posibilit2Kile de a a#Kiona $i per#epe ale ori#2rui om obi$nuit sau vr2Litor obi$nuit.
&i-a e<pli#at #2 domeniul umanului% atun#i #:nd #ineva este o minge de energie% repre1int2 Milamentele de
energie #are tre# prin spaKiul aMlat :n interiorul graniKelor mingiei. :n mod normal% nu per#epem tot domeniul
umanului% #i probabil numai o miime din el. Opinia lui era #2% av:nd :n vedere a#est lu#ru% devine #u at:t mai
evident2 m2reKia a #eea #e au M2#ut vr2Litorii din ve#himeD ei s-au e<tins :ntr-o linie av:nd o lungime de o mie de
ori mai mare de#:t diametrul unui ou energeti# $i au per#eput toate Milamentele energeti#e #are tre#eau prin a#ea
linie.
)a insistenKele lui% am M2#ut eMorturi giganti#e s2 :nKeleg noul tipar de #onMiguraKie energeti#2 pe #are mi-
pre1enta. :n #ele din urm2% dup2 multe relu2ri% am reu$it s2-mi pre#i1e1 ideea Milamentelor de energie :n interiorul
$i :n e<teriorul mingii luminoase. ,ar da#2 :mi :n#hipuiam o mulKime de mingi luminoase% tiparul se destr2ma.
:ntr-o mulKime de mingi luminoase% raKionam eu% Milamentele de energie aMlate :n e<teriorul uneia vor Mi% prin MorKa
lu#rurilor% :n interiorul #elei adia#ente. AstMel #2%
AR+A 4I*A+3)3I
2-
:ntr-o mulKime% nu poK e<ista Milamente de energie :n aMara mingilor luminoase.
- Pentru a putea :nKelege toate a#estea nu trebuie s2 te Molose$ti de raKiune% a spus don Cuan% dup2 #e a as#ultat #u
atenKie toate argumentele mele. (u am #um s2 e<pli# #e au :n vedere vr2Litorii prin Milamentele aMlate :n interiorul
$i :n aMara Mormei umane. Atun#i #:nd vi1ionarii vd Morma energeti#2 uman2% ei vd o singur2 minge de energie.
,a#2 l:ng2 a#easta se aMl2 o alt2 minge luminoas2% #ea de a doua este $i ea vzut #a o singur2 minge energeti#2.
Ideea unei mulKimi de mingi luminoase provine din #uno$tinKele tale reMeritoare la mulKimile de oameni. :n
universul energiei% :ns2% s:nK numai entit2Ki individuale separate% :n#onLurate de inMinitate. +rebuie s2 vezi asta tu
:nsuKi.
I-am repli#at atun#i lui don Cuan #2 era lipsit de sens s2-mi spun2 s2 vd eu :nsumi #:nd $tia #2 nu pot Ma#e a#est
lu#ru. Iar el mi-a propus s2 :mprumut energia sa $i s2 m2 Moloses# de ea pentru a vedea.
- Cum pot s2 Ma# astaP *2 :mprumut energia dumitaleP
- Eoarte simplu. Pot Ma#e #a pun#tul t2u de asamblare s2 se transle1e :ntr-o alt2 po1iKie% mai propi#e pentru a
per#epe energia :n mod dire#t.
,in #:te :mi amintes#% a#eea a Most prima dat2 #:nd s-a reMerit deliberat la #eea #e M2#use tot timpulD s2 m2
determine s2 intru :ntr-o stare #on$tient2 in#oprehensibil2% #are #ontra1i#ea ideea mea despre lume $i despre
mine :nsumi% o stare pe #are o numea a doua atenKie. A$a #2% pentru a Ma#e #a pun#tul meu de asamblare s2 se
transle1e :ntr-o po1iKie mai ade#vat2 pentru a per#epe energia dire#t% don Cuan mi-a tras o palm2 :n spate% :ntre
omoplaKi% #u o asemenea MorK2% :n#:t mi s-a t2iat respiraKia. Am #re1ut #2 am le$inat sau #2 lovitura m-a adormit.
"rus#% vedeam sau visam #2 v2d #eva #e literalmente dep2$ea ori#e posibilitate de
30
CAR)O* CA*+A(E,A
des#riere. Eire str2lu#itoare de lumin2 veneau de pretutindeni% :ndrept:ndu-se :n toate dire#Kiile% Mire de lumin2 #e
nu sem2nau #u nimi# din #eea #e #uno$tea mintea mea. C:nd mi-am re#2p2tat respiraKia sau #:nd m-am tre1it%
don Cuan m-a :ntrebat plin de speranK2D
- Ei% #e ai vzuf!
C:nd i-am r2spuns #u sin#eritate% N)ovitura dumitale m-a M2#ut s2 v2d steleO% a r:s #u hohote.
A aMirmat #2 nu eram :n#2 preg2tit pentru a :nKelege per#epKiile neobi$nuite pe #are le-am avut.
- Am produs o translaKie a pun#tului t2u de asamblare% a spus el :n #ontinuare% $i pentru o #lip2 ai visat
Milamentele universului. ,ar :n#2 nu pose1i dis#iplina $i ni#i energia de a-Ki reorgani1a unitatea $i #oe1iunea.
4r2Litorii din ve#hime erau mae$tri des2v:r$iKi :n astMel de reorgani12ri. :n Melul a#esta% au vzut ei tot #eea #e
poate Mi vzut de om.
- Ce :nseamn2 s2-Ki reorgani1e1i unitatea $i #oe1iuneaP
- :nseamn2 s2 intri :n #ea de a doua atenKie% prin menKinerea pun#tului de asamblare :n noua sa po1iKie%
nepermiK:ndu-i s2 alune#e :napoi :n po1iKia iniKial2.
Apoi don Cuan mi-a dat deMiniKia tradiKional2 a #elei de a doua atenKii. *punea #2 vr2Litorii din ve#hime au numit
re1ultatul Mi<2rii :ntr-o nou2 po1iKie a pun#tului de asamblare #ea de a doua atenKie $i #2 o #onsiderau o sMer2 de
a#tivitate atot#uprin12toare% la Mel #um era $i atenKia din lumea #otidian2. A evidenKiat Maptul #2 vr2Litorii
dispuneau :ntr-adev2r de dou2 sMere #omplete pentru a#Kiunile lorD una mi#2% numit2 prima atenKie sau #on$tiinKa
lumii noastre #otidiene% :nsemn:nd Mi<area pun#tului de asamblare :n po1iKia sa obi$nuit2Q $i o sMer2 mult mai
larg2% #ea de a doua atenKie sau #on$tiinKa altor lumi% :nsemn:nd Mi<area pun#tului de asamblare :n Mie#are dintre
enormul num2r de noi po1iKii.
AR+A 4I*A+3)3I
.
,on Cuan m-a aLutat s2 #unos# lu#ruri de nee<pli#at :n #ea de a doua atenKie prin intermediul a #eea #e numea el
uneltire de vr2LitorD lovindu-m2 u$or sau #u putere pe spate% la :n2lKimea omoplaKilor. *usKinea #2 prin a#este
lovituri :mi deplasa pun#tul de asamblare. ,in pun#tul meu empiri# de vedere% a#este deplas2ri :nsemnau #2
#on$tiinKa mea intra :ntr-o e<trem de de#on#ertant2 stare de neasemuit2 #laritate% o stare de ultra-#on$tient% :n
#are m2 g2seam pentru s#urte perioade de timp% #:nd puteam :nKelege ori#e #u minimum de preg2tire prealabil2.
(u era o stare prea pl2#ut2. ,e #ele mai multe ori sem2na #u un vis #iudat% dar at:t de intens% :n#:t starea
#on$tient2 normal2 devenea - prin #omparaKie - #eva Moarte palid.
,on Cuan LustiMi#a ne#esitatea a#estor manevre% spun:nd #2 :n starea #on$tient2 normal2 vr2Litorul :l :nvaK2 pe
u#eni# #on#eptele $i pro#edurile de ba12% iar :n #ea de a doua atenKie :i d2 e<pli#aKii abstra#te am2nunKite.
,e regul2% u#eni#ii nu-$i amintes# delo# a#este e<pli#aKii% de$i le :nmaga1inea12 #umva - absolut inta#te - :n
memoria lor. 4r2Litorii s-au Molosit de a#east2 parti#ularitate spe#iMi#2 memoriei $i au transMormat a#Kiunea de a-$i
aminti tot #eea #e li se :nt:mpl2 :n #ea de a doua atenKie :ntr-una din #ele mai diMi#ile $i mai #omple<e misiuni ale
vr2Litoriei.
4r2Litorii susKin a#east2 parti#ularitate spe#iMi#2 a memoriei $i misiunea de a-$i aminti #u aMirmaKia #2% de Mie#are
dat2 #:nd #ineva intr2 :n #ea de a doua atenKie% pun#tul de asamblare este :ntr-o alt2 po1iKie. ,e#i% pentru a-$i
aminti% individul trebuie s2-$i rea$e1e pun#tul de asamblare :n e<a#t a#eea$i po1iKie pe #are o avea :n momentul
:n #are s-au petre#ut respe#tivele intr2ri :n #ea de a doua atenKie. ,on Cuan m-a asigurat #2 vr2Litorii nu numai #2
:$i aminteau perMe#t de tot% dar $i #2 - prin a#tul de redeplasare a pun#tului de asamblare :n Mie#are din po1iKiile
spe#iMi#e - #hiar retr2iau Mie#are e<perienK2 avut2. +otodat2% m-a :n#redinKat #2
32
CAR)O* CA*+A(E,A
AR+A 4I*A+3)3I
33
vr2Litorii :$i dedi#2 :ntreaga viaK2 pentru a-$i :ndeplini a#east2 misiune de a-$i aminti.
:n #ea de a doua atenKie don Cuan mi-a dat e<pli#aKii Moarte detaliate :n #eea #e prive$te vr2Litoria% $tiind #2
e<a#titatea $i #onKinutul a#estor instru#Kiuni vor r2m:ne absolut inta#te pe toat2 durata vieKii mele. :n #eea #e
prive$te a#east2 #alitate a e<a#tit2Kii el spuneaD
- A deprinde #eva :n #ea de a doua atenKie este similar #u pro#esul de deprindere a #uno$tinKelor din perioada
#opil2riei. Ceea #e deprindem atun#i r2m:ne pentru toat2 viaKa. NEste #a o a doua natur2O% obi$nuim s2 spunem
despre #eva #e am :nv2Kat #:nd eram #opii.
Cude#ind din situaKia mea a#tual2% :mi dau seama #2 don Cuan m-a M2#ut s2 intru - #:t de des a putut - :n #ea de a
doua atenKie% pentru a m2 MorKa s2-mi menKin - pentru perioade lungi de timp - noi po1iKii ale pun#tului meu de
asamblare $i s2 per#ep #oerent :n a#este po1iKii% adi#2 a avut :n vedere s2 m2 MorKe1e s2-mi reorgani1e1
uniMormitatea $i #oe1iunea.
Am reu$it de nenum2rate ori s2 per#ep totul #u a#eea$i pre#i1ie #u #are per#ep lu#rurile :n lumea #otidian2.
Problema era in#apa#itatea mea de a Ma#e leg2tura :ntre a#Kiunile mele din #ea de a doua atenKie $i #on$tiinKa mea
din viaKa #otidian2. Au Most ne#esare multe eMorturi $i mult timp #a s2 aLung s2 :nKeleg #e este #ea de a doua
atenKie. (u at:t din #au1a #ara#terului s2u #ompli#at $i #omple< - #are este :ntr-adev2r e<trem% #:t pentru #2 - o
dat2 :ntors :n starea normal2 de #on$tiinK2 - #onstatam #2-mi era imposibil s2-mi amintes# nu numai Maptul #2
intrasem :n #ea de a doua atenKie% #i $i #2 e<ista o astMel de stare.
O alt2 des#operire #olosal2 pe #are $i-o revendi#au vr2Litorii din ve#hime $i pe #are don Cuan mi-a e<pli#at-o #u
minuKio1itate a Most s2 #onstate #2 pun#tul de asamblare se
deplasea12 #u mult2 u$urinK2 :n timpul somnului. ,es#operirea a #ondus la o altaD #2 visele s:nt :n :ntregime
aso#iate #u a#east2 deplasare. 4r2Litorii din ve#hime au vzut #2% #u #:t era mai mare deplasarea% #u at:t era visul
mai neobi$nuit $i vi#eversaD #u #:t era mai neobi$nuit visul% #u at:t era mai mare deplasarea. ,on Cuan spunea #2
a#east2 #onstatare i-a determinat s2 #on#eap2 metode soMisti#ate pentru a MorKa deplasarea pun#tului de
asamblare% #um ar Mi ingerarea de plante #e pot produ#e st2ri de #on$tiinK2 modiMi#ate% supunerea la Moame%
oboseal2 $i stres $i% mai ales% e<er#itarea #ontrolului asupra viselor. :n a#est Mel - $i probabil M2r2 s2 reali1e1e
Maptul - ei au #reat visatul.
:ntr-o 1i% pe #:nd ne plimbam prin piaKa ora$ului Oa<a#a% don Cuan mi-a pre1entat #ea mai #oerent2 deMiniKie a
visatului din pun#tul de vedere al unui vr2Litor.
- 4r2Litorii #onsider2 visatul #a pe o art2 e<trem de raMinat2% a spus el% arta de a di1lo#a dup2 dorinK2 pun#tul de
asamblare din po1iKia sa obi$nuit2% pentru a intensiMi#a $i a e<tinde gama #elor #e pot Mi per#epute.
*punea #2 vr2Litorii din ve#hime au #onsolidat arta visatului pe ba1a a #in#i premise pe #are le-au vzut :n Mlu<ul
de energie al MiinKelor umane.
In primul r:nd au vzut #2 numai Milamentele de energie #are tre# dire#t prin pun#tul de asamblare pot Mi
asamblate :n per#epKie #oerent2.
:n al doilea r:nd% au vzut #2% da#2 pun#tul de asamblare este di1lo#at :n alt2 po1iKie% indiMerent #:t de mi#2 este
deplasarea sa% prin el :n#ep s2 trea#2 alte Milamente de energie% #are p:n2 atun#i nu au tre#ut pe a#olo $i #are%
angren:nd #on$tiinKa% MorKea12 asamblarea a#estor #:mpuri energeti#e neobi$nuite :ntr-o per#epKie stabil2 $i
#oerent2.
34
CAR)O* CA*+A(E,A
:n al treilea r:nd% au vzut #2 - :n #ursul viselor obi$nuite -pun#tul de asamblare se di1lo#2 de la sine #u u$urinK2
:ntr-o alt2 po1iKie de pe supraMaKa sau din interiorul oului luminos.
:n al patrulea r:nd% au vzut #2 pun#tul de asamblare poate Mi M2#ut s2 se mi$te :n po1iKii aMlate :n aMara oului
luminos% :n drumul Milamentelor luminoase ale universului.
Ii% :n al #in#ilea r:nd% au vzut #2% prin dis#iplin2 $i antrenament% este posibil2 :nv2Karea $i eMe#tuarea - :n #ursul
somnului $i al viselor obi$nuite - a deplas2rii sistemati#e a pun#tului de asamblare.
2. PRIMA POART A VISATULUI
Ca o introdu#ere la prima sa le#Kie despre visat% don Cuan a vorbit despre #ea de a doua atenKie #a progresieD
:n#ep:nd #a idee #e ne vine mai mult #a o #urio1itate de#:t #a posibilitate real2Q transMorm:ndu-se :n #eva #e poate
Mi doar simKit% a$a #um este simKit2 o sen1aKieQ $i evolu:nd :n Minal :ntr-o stare sau un domeniu de aspe#te pra#ti#e
ori o MorK2 e<traordinar2 #are des#hide :n MaKa noastr2 lumi #e dep2$es# #ele mai Mantasti#e :n#hipuiri.
Atun#i #:nd e<pli#2 vr2Litoria% vr2Litorii au dou2 opKiuni. 3na este s2 vorbeas#2 :n termeni metaMori#i despre o
lume de dimensiuni magi#e. Cealalt2 este s2 e<pli#e a#Kiunile lor :n termenii abstra#Ki spe#iMi#i vr2Litoriei. Am
preMerat :ntotdeauna a#east2 a doua modalitate% de$i ni#i una din ele nu poate satisMa#e pe deplin mintea raKional2
a unui o##idental.
,on Cuan mi-a spus #2 #eea #e avea :n vedere prin des#rierea metaMori#2 a #elei de a doua atenKii #a progresie era
s2 sublinie1e Maptul #2 - Miind un derivat al deplas2rii pun#tului de asamblare - #ea de a doua atenKie nu se
produ#e :n mod natural% #i trebuie proie#tat2 :n mod deliberat #a intenKie - :n#ep:nd #u intenKionarea ei #a idee $i
sM:r$ind prin intenKionarea ei #a o #on$tient2 stabil2 $i #ontrolat2 a deplas2rii pun#tului de asamblare.
CAR)O* CA*+A(E,A
- +e voi :nv2Ka primul pas #2tre dob:ndirea puterii% a spus don Cuan la :n#eputul instruirii :n arta visatului. +e voi
:nv2Ka #um s2 organi1e1i visatul.
- Ce :nseamn2 s2 organi1e1i visatulP
- :nseamn2 s2 st2p:ne$ti pra#ti# $i #u mare pre#i1ie situaKia general2 dintr-un vis. ,e e<emplu% poKi visa #2 te aMli
:n #las2. *2 organi1e1i visatul :nseamn2 s2 nu la$i visul s2 alune#e :n alt#eva. Cum ar Mi s2 trea#2 brus# din #las2
undeva :n munKi. Cu alte #uvinte% Kii sub #ontrol imaginea #lasei $i nu o la$i s2 dispar2 p:n2 nu vrei tu.
- ,ar este posibil s2 Ma#i a#est lu#ruP
- ,esigur #2 este posibil. A#est gen de #ontrol nu diMer2 de #ontrolul pe #are :l avem asupra ori#2rei situaKii din
viaKa #otidian2. 4r2Litorii s:nt obi$nuiKi #u el $i :l reali1ea12 de Mie#are dat2 #:nd au nevoie sau dores# s2 o Ma#2.
Pentru a te obi$nui $i tu #u a#easta% trebuie% la :n#eput% s2 Ma#i #eva #:t se poate de simplu. ,isear2% :n visele tale%
trebuie s2 :Ki prive$ti m:inile.
(u am vorbit mai mult despre asta :n starea de #on$tient2 a vieKii #otidiene. ,ar :n amintirile privind e<perienKele
mele din #ea de a doua atenKie am des#operit #2 dis#utaser2m mai larg pe a#east2 tem2. ,e pild2% :mi
e<primasem simK2mintele :n #eea #e prive$te absurditatea a#Kiunii% iar don Cuan :mi sugerase s2 #onsider totul :n
termenii unei #er#et2ri antrenante $i amu1ante $i nu ai uneia solemne $i morbide.
- PoKi s2 devii ori#:t de grav $i greoi dore$ti #:nd vorbim de visat% a spus el. Pentru e<pli#aKii este totdeauna
nevoie de o Lude#at2 ad:n#2. ,ar #:nd vise1i% s2 Mii u$or #a Mulgul. 4isatul trebuie s2 Mie M2#ut #u integritate $i
serio1itate% dar #u bun2 dispo1iKie $i #u :n#rederea #elui lipsit de ori#e griLi. (umai :n a#este #ondiKii este posibil
#a visele noastre s2 se transMorme :n visat.
,on Cuan m-a asigurat #2 alesese :n mod arbitrar m:inile mele #a #eea #e trebuia s2 #aut :n visele mele $i
#2utarea a ori#e
AR+A 4I*A+3)3I
37
alt#eva era la Mel de LustiMi#at2. *#opul a#Kiunii nu era g2sirea unui anumit lu#ru% #i antrenarea atenKiei visatului.
,on Cuan deMinea atenKia visatului #a pe st;p:nirea asupra propriilor vise pe #are o dob:nde$te #ineva atun#i #:nd
:$i Mi<ea12 pun#tul de asamblare :ntr-o ori#are nou2 po1iKie :n #are a Most deplasat :n timpul viselor. :n termeni
mai generali% numea atenKie a visatului o MaKet2 in#omprehensibil2 a #on$tiinKei% #are e<ist2 independent%
a$tept:nd momentul :n #are o vom impli#a% un moment :n #are :i vom da un s#opQ este o Ma#ultate as#uns2% pe
#are o are :n re1erv2 Mie#are dintre noi% dar pe #are nu are posibilitatea s2 o Moloseas#2 :n viaKa #otidian2.
Primele mele :n#er#2ri s2-mi prives# m:inile :n vis au Most un adev2rat Mias#o. ,up2 luni de eMorturi e$uate% am
renunKat $i m-am pl:ns din nou lui don Cuan de absurditatea unei astMel de a#Kiuni.
- E<ist2 $apte porKi% mi-a spus el :n repli#2% iar vis2torii trebuie s2 le des#hid2 pe toate $apte% una #:te una. +e aMli
:n MaKa primei porKi% pe #are trebuie s2 o des#hi1i pentru a putea visa.
- ,e #e nu mi-ai spus asta dinainteP
- Ar Mi Most lipsit de sens s2-Ki vorbes# despre porKile visatului :nainte s2 te love$ti #u #apul de prima dintre ele.
A#um $tii #2 este un obsta#ol $i #2 trebuie s2- dep2$e$ti.
,on Cuan mi-a e<pli#at #2 :n Mlu<ul de energie al universului e<ist2 multe intr2ri $i ie$iri $i #2% :n #a1ul spe#iMi# al
visatului% s:nt $apte intr2ri% resimKite #a obsta#ole% pe #are vr2Litorii le numes# #ele $apte porKi ale visatului.
- Prima poart2 este un prag pe #are trebuie s2- tre#em devenind #on$tienKi de o anumit2 sen1aKie :nainte de
somnul ad:n#% a spus el. O sen1aKie #a o toropeal2 pl2#ut2% #are nu ne las2 s2 des#hidem o#hii. ALungem la
a#east2 poart2 :n momentul :n #are devenim #on$tienKi #2 adormim% suspendaKi :n :ntuneri# $i toropeal2.
.@
CAR)O* CA*+A(E,A
AR+A 4I*A+3)3I
39
- Cum devin #on$tient #2 adormP E<ist2 prevederi sau etape de #are trebuie s2 Kinem seamaP
- (u. (u e<ist2 ni#i un Mel de prevederi sau etape. +rebuie doar s2 ai intenKia s2 devii #on$tient #2 adormi.
- ,ar #um poKi s2 ai intenKia de a deveni #on$tient de astaP
- IntenKia $i Maptul de a avea intenKie s:nt Moarte greu de deMinit. Ori#e e<pli#aKie% avansat2 de mine sau de ori#ine
alt#ineva% ar p2rea stupid2. Jine seama de asta la au1ul #elor #e-Ki voi spune :n #ontinuareD vr2Litorii
intenKionea12 ori#e se de#id s2 intenKione1e% pur $i simplu% prin intenKia de a o Ma#e.
- Asta n-are ni#i un :nKeles% don Cuan.
- Eii Moarte atent. :ntr-o 1i va Mi r:ndul t2u s2 le e<pli#i altora. AMirmaKia pare M2r2 sens% pentru #2 nu o pui :n
#onte<tul #orespun12tor. Ca ori#e om raKional% #re1i #2 :nKelegerea este e<#lusiv de domeniul raKiunii% al minKii
noastre. Pentru vr2Litori
- :ntru#:t aMirmaKia mea se reMer2 la intenKie $i la a avea intenKie
- :nKelegerea a#esteia Kine de domeniul energiei. 4r2Litorii s:nt #onvin$i #2% da#2 #ineva intenKionea12 a#east2
aMirmaKie pentru #orpul energeti#% #orpul energeti# o va :nKelege :n termeni #omplet diMeriKi de #ei ai minKii.
Important este s2 aLungi la #orpul energeti#. Pentru asta :ns2 este nevoie de energie.
- :n #e termeni va :nKelege aMirmaKia #orpul energeti#% don CuanP
- :n termenii unei sen1aKii trupe$ti% #eea #e este greu de des#ris. +rebuie s2 o simKi #a s2 :nKelegi #e vreau s2 spun.
,oream o e<pli#aKie mai e<a#t2% dar don Cuan m-a plesnit peste spate $i m-a M2#ut s2 intru :n #ea de a doua
atenKie. :n perioada a#eea% #eea #e M2#ea el era :n#2 o total2 enigm2 pentru mine. Puteam Lura #2 atingerea lui m2
hipnoti1ase. Am #re1ut #2 m-a adormit instantaneu $i #2 am visat #2 mergeam #u el pe un bulevard larg% m2rginit
de #opa#i% dintr-un ora$ ne#unos#ut. 4isul era at:t de real% iar eu eram at:t de #on$tient de tot #e m2
:n#onLura% :n#:t imediat am :n#er#at s2 m2 oriente1 #itind indi#atoarele $i observ:nd oamenii. Era #lar #2 nu era
un ora$ dintr-o Kar2 de limb2 engle12 sau spaniol2% dar era un ora$ o##idental. Oamenii p2reau s2 Mie europeni din
1ona de nord a #ontinentului% probabil lituanieni. Am devenit absorbit :n :n#er#area de a #iti #e s#ria pe panourile
publi#itare $i pe indi#atoarele str21ilor. ,on Cuan m-a :nghiontit u$or.
- (u-Ki bate #apul #u asta% a spus el. (u ne aMl2m :ntr-un lo# #e poate Mi identiMi#at. +o#mai Ki-am :mprumutat
energia mea #a s2 poKi aLunge la #orpul t2u energeti#% iar #u a#esta ai intrat :ntr-o alt2 lume. Asta nu va dura mult%
a$a #2 Molose$te-Ki timpul #u :nKelep#iune. 3it2-te la tot% dar M2r2 ostentaKie. (u-Ki Ma#e observat2 pre1enKa.
Am mers mai departe :n t2#ere pe distanKa dintre dou2 str21i% iar mersul a avut un eMe#t e<traordinar asupra mea.
Cu #:t mergeam% #u at:t #re$tea sen1aKia mea de nelini$te vis#eral2. &intea mea era #urioas2% dar trupul era
#uprins de pani#2. :nKelegeam Moarte limpede #2 nu m2 aMlam pe a#east2 lume. C:nd am aLuns la o interse#Kie $i
ne-am oprit din mers% am observat #2 #rengile #opa#ilor de pe strad2 Museser2 tunse $i aranLate #u griL2. Erau ni$te
#opa#i s#un1i% #u Mrun1e r2su#ite% #u aspe#t dur. Eie#are #opa# avea :n Lurul s2u un spaKiu p2trat de p2m:nt pentru
a putea Mi udat. :n a#este spaKii :ns2 nu se aMlau ni#i un Mel de buruieni sau gunoaie% a$a #um se g2ses# :n Lurul
#opa#ilor din ora$e% #i doar p2m:nt negru aMinat.
:n momentul :n #are mi-am #on#entrat privirea asupra bordurii trotuarului% :nainte de a #obor: de pe ea pentru a
traversa% am observat #2 pe strad2 nu erau ni#i un Mel de ma$ini. Am :n#er#at #u disperare s2 observ oamenii #are
roiau :n Lurul nostru pentru a des#operi #eva la ei% #are ar Mi putut s2 e<pli#e nelini$tea pe #are o simKeam. Cum
eu :i priveam Mi<% $i ei :mi r2spundeau
40
CAR)O* CA*+A(E,A
Mi<:ndu-m2 #u privirea. :ntr-o #lip2 s-a Mormat :n Lurul nostru un #er# de o#hi alba$tri $i #2prui #u privire dur2.
Am reali1at% #a pe o lovitur2% #ertitudinea #2 a#esta nu era delo# un visQ ne aMlam :ntr-o realitate din#olo de #eea
#e #uno$team eu #2 este realul. &-am :ntors #2tre don Cuan. Eram pe pun#tul de a reali1a #e era diMerit :n leg2tur2
#u a#ei oameni% #:nd m-a lovit :n MaK2 un straniu v:nt us#at% #are mi-a intrat pe sinusuri% mi-a :ntune#at vederea $i
m-a M2#ut s2 uit #e voiam s2-i spun lui don Cuan. :n #lipa urm2toare% m2 aMlam din nou a#olo de unde ple#asemD
:n #asa lui don Cuan. Eram :ntins pe o rogoLin2 de paie% ghemuit pe o parte.
- Ji-am :mprumutat energia mea $i ai aLuns p:n2 la #orpul t2u energeti#% a spus don Cuan se#.
:l au1eam vorbind% dar eram amorKit. O sen1aKie de iritaKie :n 1ona ple<ului solar M2#ea #a respiraKia s2-mi Mie
sa#adat2 $i dureroas2. Itiam #2 m2 aMlasem pe pun#tul de a des#operi #eva e<traordinar :n leg2tur2 #u visatul $i
#u oamenii pe #are :i v21usem% dar% #u toate a#estea% nu puteam s2 m2 #on#entre1 asupra a #eea #e $tiam.
- 3nde ne-am aMlat% don CuanP A Most totul doar un visP O stare de hipno12P
- (u a Most un vis% a r2spuns el. A Most visatul. +e-am aLutat s2 aLungi :n #ea de a doua atenKie% astMel :n#:t s2
:nKelegi intenKia #a subie#t nu pentru raKiune% #i pentru #orpul t2u energeti#. :n a#est stadiu% :n#2 nu poKi s2
p2trun1i importanKa a#estor lu#ruri% nu numai pentru #2 nu ai suMi#ient2 energie% #i $i pentru Maptul #2 nu
intenKione1i nimi#. ,a#2 ai Ma#e-o% #orpul t2u energeti# ar :nKelege imediat #2 singura #ale de a intenKiona este
prin #on#entrarea intenKiei asupra a #eea #e dore$ti s2 intenKione1i. ,e a#east2 dat2 am #on#entrat-o eu pentru
tine% aLung:nd la #orpul t2u energeti#.
AR+A 4I*A+3)3I
41
- *#opul visatului este de a intenKiona #orpul energeti#P am :ntrebat eu% sub impulsul brus# al unui straniu
raKionament.
- ,esigur #2 se poate pune problema $i a$a% a spus el. ,ar :n momentul a#esta anume - deoare#e vorbim despre
prima poart2 a visatului - s#opul visatului este de a intenKiona #orpul t2u energeti# s2 devin2 #on$tient #2 adormi.
(u te MorKa s2 devii #on$tient #2 adormi. )as2 #orpul t2u energeti# s2 Ma#2 asta. *2 intenKione1i este s2 dore$ti M2r2
a dori% s2 Ma#i M2r2 a Ma#e. A##ept2 testul intenKiei% a #ontinuat el. Pune-Ki hot2r:rea ta#it2 - M2r2 s2 stai pe g:nduri -
s2 lu#re1e :n a te #onvinge #2 ai aLuns la #orpul t2u energeti# $i #2 e$ti un vis2tor. E2#:nd a#easta% te vei pune
automat :n situaKia de a Mi #on$tient #2 adormi.
- Cum pot s2 m2 #onving #2 s:nt un vis2tor% #:nd% de Mapt% nu s:ntP
- Cum au1i #2 trebuie s2 te #onvingi% #um% automat% devii mai raKional. Cum poKi s2 te #onvingi #2 e$ti un vis2tor%
#:nd% de Mapt% nu e$tiP IntenKia :nseamn2 ambele lu#ruriD a#tul de a te #onvinge #2 e$ti :ntr-adev2r un vis2tor - de$i
nu ai mai visat ni#iodat2 p:n2 a#um - $i a#tul de a Mi #onvins.
- Ai :n vedere #2 trebuie s2-mi spun #2 s:nt un vis2tor $i s2 Ma# tot posibilul s2 o $i #redP Asta trebuie s2 Ma#P
- (u% nu asta. IntenKia este mult mai simpl2 $i% :n a#ela$i timp% inMinit mai #omple<2 de#:t at:t. Ea re#lam2
imaginaKie% dis#iplin2 $i Mermitate. :n #a1ul nostru% s2 intenKione1i :nseamn2 s2 #apeKi #unoa$terea #orporal2
in#ontestabil2 #2 e$ti un vis2tor. *imKi #2 e$ti un vis2tor #u toate #elulele din trup.
,on Cuan a ad2ugat pe un ton glumeK #2 nu avea suMi#ient2 energie spre a-mi Ma#e un nou :mprumut pentru
intenKie $i #2 #eea #e aveam de M2#ut era s2 aLung singur la #orpul meu energeti#. &-a asigurat #2 intenKionarea
primei porKi a visatului este unul dintre miLloa#ele des#operite de vr2Litorii din ve#hime% pentru a aLunge la #ea de
a doua atenKie $i la #orpul energeti#.
42
CAR)O* CA*+A(E,A
,up2 #e mi-a spus toate a#estea% m-a dat% pur $i simplu% aMar2 din #as2% porun#indu-mi s2 nu m2 :ntor# p:n2 nu
am intenKionat prima poart2 a visatului.
&-am :ntors a#as2 $i luni de-a r:ndul m2 #ul#am seara intenKion:nd din toate puterile s2 devin #on$tient #2 adorm
$i s2-mi v2d m:inile :n vis. Cealalt2 parte a testului - s2 m2 #onving #2 s:nt un vis2tor $i #2 am aLuns la #orpul
meu energeti# - mi-era total imposibil de reali1at.
Apoi% :ntr-o dup2-amia12% #:nd am aKipit puKin% am visat #2 m2 uitam la m:inile mele. Io#ul visului a Most de
aLuns pentru a m2 tre1i. ,ar s-a dovedit a Mi Most un vis singular% #are nu se putea repeta. *2pt2m:nile tre#eau% dar
eu nu eram #apabil ni#i s2 devin #on$tient #2 adorm% ni#i s2-mi reg2ses# m:inile :n vis. Am :n#eput s2 observ
:ns2 #2 :n vis aveam un sentiment vag #2 ar Mi trebuit s2 Ma# #eva $i nu-mi aminteam #e. *entimentul a devenit at:t
de puterni#% :n#:t m2 tot tre1ea noaptea din somn.
C:nd i-am relatat lui don Cuan despre :n#er#2rile mele nereu$ite de a tre#e prin prima poart2 a visatului% el mi-a
oMerit #:teva l2muriri.
- *2-i #eri unui vis2tor s2 g2seas#2 un anumit lu#ru :n visele sale este un subterMugiu% a spus el. Adev2ratul s#op
este de a deveni #on$tient #2 adormi. Ii% ori#:t de #iudat ar p2rea% a#est lu#ru nu se :nt:mpl2 da#2 :Ki ordoni s2 Mii
#on$tient #2 adormi% #i prin menKinerea prelungit2 a imaginii a #eea #e prive$ti :n vis.
&i-a spus #2 vis2torii arun#2 #u premeditare priviri rapide asupra a tot #eea #e este pre1ent :ntr-un vis. ,a#2 :$i
#on#entrea12 atenKia visatului asupra a #eva spe#iMi#% Ma# a#est lu#ru numai pentru a stabili un pun#t de pornire.
,e a#olo% ei pur#ed s2 priveas#2 la alte lu#ruri din #onKinutul visului% re:ntor#:ndu-se la pun#tul de pornire #:t de
des pot.
,up2 multe eMorturi% am reg2sit :ntr-adev2r m:ini :n visele mele% dar a#estea nu erau ni#iodat2 ale mele. Erau
m:ini #are
AR+A 4I*A+3)3I
43
doar d2deau impresia #2 :mi aparKin% m:ini #are-$i s#himbau Morma% devenind uneori #hiar groa1ni#e la :nM2Ki$are.
Cu toate a#estea% restul #onKinutului viselor mele era :ntotdeauna pl2#ut de stabil. Puteam s2 menKin :ndelung
imaginea a aproape ori#2rui lu#ru asupra #2ruia :mi #on#entram atenKia.
Ii totul a #ontinuat a$a timp de luni :ntregi% p:n2 :ntr-o 1i% #:nd #apa#itatea mea de a visa s-a modiMi#at par#2 de
la sine. (u M2#usem nimi# spe#ial :n aMar2 de a persista :n hot2r:rea mea serioas2 $i #onstant2 de a Mi #on$tient #2
adorm $i de a-mi reg2si m:inile :n vis.
Am visat #2 venisem :n vi1it2 :n ora$ul meu natal. (u pentru #2 ora$ul pe #are- visam ar Mi sem2nat #:tu$i de
puKin #u ora$ul meu natal% #i pentru #2% #umva% aveam #onvingerea #2 a#esta era lo#ul unde m2 n2s#usem. +otul
a :n#eput #a un vis obi$nuit% $i totu$i #u un aer Moarte real. Apoi lumina din vis s-a s#himbat. Imaginile au devenit
mai #lare. *trada pe #are mergeam a devenit :n mod per#eptibil mai real2 de#:t #u o #lip2 :nainte. Au :n#eput s2
m2 doar2 pi#ioarele. Puteam simKi #2 lu#rurile erau absurd de tari. ,e e<emplu% atun#i #:nd m-am lovit de o u$2%
nu numai #2 am simKit durere :n genun#hiul la #are m-am lovit% dar m-am $i :nMuriat din #au1a ne:ndem:n2rii
mele.
Am umblat :n modul #el mai realist prin a#el ora$ p:n2 #:nd am Most total epui1at. Am v21ut tot #e a$ Mi putut
vedea% da#2 a$ Mi Most un turist #are se plimb2 pe str21ile unui ora$. Ii nu era ni#i o diMerenK2 :ntre plimbarea din
vis $i ori#e plimbare pe #are am M2#ut-o vreodat2 pe str21ile unui ora$ pe #are- vi1itam pentru prima dat2.
- Cred #2 ai mers puKin #am prea departe% a spus don Cuan dup2 #e mi-a as#ultat relatarea. Ceea #e Ki se soli#ita
era s2 devii #on$tient #2 adormi. Ceea #e ai M2#ut este e#hivalent #u a d2r:ma un 1id doar pentru a strivi un K:nKar
#are st2 pe el.
- 4rei s2 spui% don Cuan% #2 am M2#ut o gaM2P
44
CAR)O* CA*+A(E,A
- (u. ,ar este evident #2 :n#er#i s2 repeKi #eva #e ai mai M2#ut :nainte. Atun#i #:nd am produs translarea
pun#tului t2u de asamblare% iar noi doi am aLuns :n a#el misterios ora$% tu nu dormeai. 4isai% dar nu dormeai%
adi#2 pun#tul t2u de asamblare nu aLunsese :n po1iKia respe#tiv2 printr-un vis obi$nuit. Eu l-am MorKat s2 se
deplase1e. ,esigur #2 poKi s2 aLungi :n a#eea$i po1iKie prin vis% dar nu te-a$ sM2tui s2 Ma#i asta :n a#est stadiu.
- Este peri#ulosP
- Ii :n#2 #e peri#ulosS 4isatul trebuie M2#ut #u mult2 serio1itate. (u ne putem permite ni#i o mi$#are gre$it2.
4isatul este un pro#es de #on$tienti1are% de dob:ndire a #ontrolului. AtenKia visatului trebuie antrenat2 sistemati#%
pentru #2 ea este portiKa #2tre #ea de a doua atenKie.
- Care este diMerenKa dintre atenKia visatului $i #ea de a doua atenKieP
- Cea de a doua atenKie este #a un o#ean% iar atenKia visatului este #a un Mluviu #e se vars2 :n el. Cea de a doua
atenKie este starea de a Mi #on$tient de lumi :n totalitatea :ntregului lor -totalitate a :ntregului la Mel #um lumea
noastr2 este o totalitate a :ntregului - pe #:nd atenKia visatului este starea de a Mi #on$tient de elementele din visele
noastre.
,on Cuan a a##entuat Maptul #2 atenKia visatului este esenKial2 pentru ori#e mi$#are :n lumea vr2Litoriilor. A
aMirmat #2 :n mulKimea de elemente din visele noastre s:nt pre1ente interMerenKe energeti#e reale% lu#ruri
neesenKiale% #are au Most plasate :n visele noastre de o MorK2 potrivni#2. Abilitatea de a le g2si $i de a le urm2ri
:nseamn2 vr2Litorie.
*t2ruinKa #u #are insista asupra a#estor aMirmaKii era at:t de mare% :n#:t a trebuit s2- rog s2 mi le e<pli#e. A e1itat
un moment :nainte de a-mi r2spunde.
- 4isele repre1int2 - da#2 nu o u$iK2 - o Merestrui#2 spre alte lumi% a spus el pentru :n#eput. AstMel #2 visele s:nt o
$osea #u
AR+A 4I*A+3)3I
!>
dou2 sensuri. Con$tiinKa noastr2 tre#e prin a#ea Merestrui#2 :n alte domenii% iar a#ele domenii :$i trimit #er#eta$ii
:n visele noastre.
- Ce s:nt a#e$ti #er#eta$iP
- *ar#ini energeti#e #are se ameste#2 #u elementele viselor noastre obi$nuite. *:nt impulsuri de energie str2in2
#are apar :n visele noastre $i pe #are le interpret2m #a elemente Mamiliare sau neMamiliare nou2.
- :mi pare r2u% don Cuan% dar nu :nKeleg nimi# din e<pli#aKia dumitale.
- (i#i nu poKi% pentru #2 #ontinui :n a insista s2-Ki repre1inKi visele :n termenii #e-Ki s:nt #unos#uKiD drept #eva #e
se :nt:mpl2 :n timpul somnului nostru. Iar eu m2 str2duies# s2-Ki dau o alt2 versiuneD o Merestrui#2 :ndreptat2 #2tre
alte domenii ale per#epKiei. Prin a#east2 Merestrui#2 se stre#oar2 :ns2 :n2untru #urenKi de energie ne#unos#ut2.
Atun#i mintea sau #reierul% sau #e-o Mi a#olo #are Ma#e asta% preia a#e$ti #urenKi de energie $i-i transMorm2 :n p2rKi
#omponente ale viselor noastre.
*-a oprit% evident pentru a permite minKii mele s2 :nmaga1ine1e #eea #e-mi spunea.
- 4r2Litorii s:nt #on$tienKi de a#e$ti #urenKi de energie str2in2% a spus el :n #ontinuare. Ei :i observ2 $i se
str2duies# s2-i separe de elementele obi$nuite ale viselor lor.
- ,e #e :i separ2% don CuanP
- Pentru #2 provin din alte domenii. ,a#2 i-am urma p:n2 la surs2% ne-ar servi drept :ndrum2tori :n 1one de un
asemenea grad de mister% :n#:t vr2Litorii se #utremur2 doar la simpla menKiune a unei astMel de posibilit2Ki.
- Ii #um separ2 vr2Litorii a#e$ti #urenKi de elementele obi$nuite ale viselor lorP
- Prin antrenarea $i st2p:nirea atenKiei visatului. )a un moment dat% atenKia visatului des#oper2 #urenKii printre
ele-
!?
CAR)O* CA*+A(E,A
mentele visului $i se #on#entrea12 asupra lor% $i atun#i :ntregul vis se destram2% l2s:nd :n urm2 numai energia
str2in2.
,on Cuan a reMu1at s2 #ontinue e<pli#aKiile pe a#east2 tem2. A revenit la subie#tul visului meu $i a spus #2% una
peste alta% trebuia s2 ia visul meu drept prima mea tentativ2 autenti#2 de visat% #eea #e :nsemna #2 reu$isem s2
aLung la prima poart2 a visatului.
Cu o alt2 o#a1ie% :n timpul unei alte dis#uKii% a abordat brus# subie#tul din nou. A spusD
- 4oi repeta #eea #e ai de M2#ut :n vis% pentru a putea s2 tre#i de prima poart2 a visatului. :n primul r:nd% trebuie
s2-Ki #on#entre1i privirea pe ori#e lu#ru% la alegerea ta% #a pun#t de pornire. Apoi s2-Ki muKi privirea la alte
elemente din vis% pe #are s2 le :nregistre1i prin s#urte arun#2turi de o#hi. Prive$te astMel Mugar la ori#:t de multe
elemente poKi. Jine minte #2% da#2 le prive$ti doar :n trea#2t% imaginile nu se destram2. Apoi revino la elementul
pe #are l-ai privit :nt:i.
- Ce :nseamn2 s2 tre#i de prima poart2 a visatuluiP
- ALungem la prima poart2 a visatului prin Maptul #2 devenim #on$tienKi #2 adormim sau prin intermediul unui
vis #olosal de real% #a :n #a1ul t2u. O dat2 aLun$i la poart2% trebuie s2 tre#em de ea prin #apa#itatea de a menKine
prelungit imaginea ori#2rui element din vis.
- Aproape #2 pot s2 Mi<e1 #u privirea elementele din visele mele% dar ele se destram2 prea repede.
- +o#mai asta :n#er# s2-Ki spun. Pentru a #ontra#ara #ara#terul evanes#ent al viselor% vr2Litorii au n2s#o#it
pro#edeul de utili1are a pun#tului de pornire. ,e Mie#are dat2 #:nd prive$ti respe#tivul element $i- separi de
restul% prime$ti un impuls de energie% a$a #2% la :n#eput nu te uita la prea multe elemente din visele tale. Patru s:nt
suMi#iente. &ai t:r1iu% poKi s2 e<tin1i num2rul lor p:n2 #:nd vei putea #uprinde tot #e dore$ti% dar% ime-
AR+A 4I*A+3)3I
47
diat #e imaginile :n#ep s2 se destrame $i simKi #2 :Ki pier1i #ontrolul% :ntoar#e-te la pun#tul de pornire $i ia-o de la
:n#eput.
- E$ti #onvins #2 am aLuns :ntr-adev2r la prima poart2 a visatului% don CuanP
- Ai aLuns $i asta :nseamn2 Moarte mult. 4ei des#operi% pe m2sur2 #e avanse1i% #e u$or :Ki va Mi s2 te angaLe1i :n
visat a#um.
Credeam #2 don Cuan Mie e<agera% Mie voia s2 m2 :n#uraLe1e. ,ar el m-a asigurat #2 #eea #e spunea era #:t se
poate de adev2rat.
- Cel mai uluitor lu#ru #are li se :nt:mpl2 vis2torilor% a spus el% este #2% :n momentul aLungerii la prima poart2% ei
aLung $i la #orpul energeti#.
- Ce este #u e<a#titate #orpul energeti#P
- Este repli#a% pere#hea #omplementar2 a #orpului Mi1i#. O stru#tur2 spe#tral2 al#2tuit2 din energie pur2.
- ,ar #orpul Mi1i# nu este $i el al#2tuit din energieP
- *igur #2 da. ,iMerenKa #onst2 :n Maptul #2 a#est #orp energeti# are doar :nM2Ki$are% dar nu are mas2 material2.
:ntru#:t el este energie pur2% poate Ma#e lu#ruri #e s:nt peste posibilit2Kile #orpului Mi1i#.
- Ca% de e<emplu% #e anume% don CuanP
- Ca% de e<emplu% s2 se transporte :ntr-o #lip2 la #ap2tul universului. Iar visatul este arta de a tempera #orpul
energeti#% de a- Ma#e Mle<ibil $i #oerent prin antrenarea sa treptat2. Prin visat ne #ondens2m #orpul energeti# p:n2
#:nd devine o unitate #apabil2 s2 per#eap2.Per#epKia sa - de$i inMluenKat2 de modul nostru obi$nuit de a per#epe
lumea #otidian2 - este o per#epKie independent2. Are propriul s2u domeniu.
- Care este a#est domeniu% don CuanP
- ,omeniul energiei. Corpul energeti# se #omport2 MaK2 de energie :n termenii energiei. :n visat tratea12 energia
:n trei moduriD poate per#epe energia :n Mlu<ul ei% o poate Molosi drept
!@
CAR)O* CA*+A(E,A
impuls pentru a se proie#ta #a o ra#het2 :n 1one nea$teptate sau o poate per#epe a$a #um per#epem noi lumea :n
mod obi$nuit.
- Ce :nseamn2 a per#epe energia :n Mlu<ul eiP
- :nseamn2 a vedea. :nseamn2 #2 #orpul energeti# vede energia dire#t #a pe o lumin2% un Mel de #urent os#ilant
sau o turbulenK2. Ori o simte dire#t #a pe o 1drun#in2tur2 sau o sen1aKie #e poate Mi #hiar de durere.
- Ii #el2lalt mod despre #are ai pomenit% don CuanP Corpul energeti# Molosind energia drept impuls.
- :ntru#:t energia este domeniul s2u de a#Kiune% nu este ni#i o problem2 pentru #orpul energeti# s2 Moloseas#2
#urenKii de energie e<istenKi :n univers pentru a se propulsa. (u trebuie de#:t s2-i separe $i gata% a ple#at #u ei.
*-a oprit% p;rind inde#is% #a $i #:nd ar Mi vrut s2 mai adauge #eva% dar nu era sigur da#2 s2 o Ma#2 sau nu. &i-a
1:mbit $i% e<a#t :n momentul :n #are m2 preg2team s2-i adrese1 o :ntrebare% a #ontinuat.
- Ji-am spus mai :nainte #2 vr2Litorii i1olea12% :n visele lor% #er#eta$ii din alte lumi. Corpurile lor energeti#e Ma#
a#est lu#ru. Ele dete#tea12 energia $i o ata#2. ,ar nu este re#omandabil #a #ei #e visea12 s2 se lase antrenaKi :n
astMel de v:n2tori de is#oade. Am e1itat s2-Ki vorbes# despre asta% din #au1a u$urinKei #u #are #2utarea de #er#eta$i
se poate transMorma :ntr-o obsesie.
Apoi don Cuan a tre#ut repede la alt subie#t. &i-a e<pus pe larg un :ntreg #orpus de r:nduieli. )a momentul a#ela%
am des#operit #2 totul era :ntr-un anume plan total in#omprehensibil pentru mine% dar :n alt plan p2rea #:t se
poate de logi# $i inteligibil. El a repetat #2 aLungerea premeditat2 la prima poart2 a visatului este o modalitate de
a aLunge la #orpul energeti#. ,ar menKinerea a#estei reali12ri depinde numai de energie. 4r2Litorii obKin a#east2
energie printr-o redistribuire - :ntr-o manier2 mai
AR+A 4I*A+3)3I
!-
inteligent2 - a energiei pe #are o au $i o Moloses# pentru a per#epe lumea #otidian2.
C:nd l-am rugat s2 e<pli#e mai #lar a#est aspe#t% don Cuan a ad2ugat #2 noi toKi avem o #antitate Mi<2 de energie
de ba12. A#east2 #antitate repre1int2 toat2 energia pe #are o posed2m% iar noi o Molosim :n :ntregime pentru a
per#epe $i a tr2i :n lumea noastr2 #otidian2% de #are ne l2s2m absorbiKi total. A repetat de mai multe ori% pentru a-
sublinia% Maptul #2 nu e<ist2 ni#2ieri energie suplimentar2 pentru noi $i% :ntru#:t energia de #are dispunem este
deLa :n u1% :n noi nu r2m:ne ni#i o M2r:miK2 #are s2 poat2 Mi Molosit2 pentru vreo per#epKie ie$it2 din #omun% #um ar
Mi visatul.
- Ii atun#i% :n #e situaKie s:ntemP am :ntrebat eu.
- *:ntem :n situaKia de a Mi nevoiKi s2 N#iupimO energie de oriunde o putem g2si% a r2spuns el.
&i-a e<pli#at #2 vr2Litorii au o metod2 de a Ma#e rost de energie. Ei :$i redistribuie #u :nKelep#iune energia% prin
redu#erea ori#2ror lu#ruri pe #are le #onsider2 de prisos :n viaKa lor. O numes# metoda vr2Litorilor. :n esenK2 - a$a
#um a e<pus-o don Cuan - metoda #onst2 :ntr-o serie de opKiuni #omportamentale vi1:nd relaKia #u lumea% opKiuni
#u mult mai :nKelepte de#:t #ele transmise de str2mo$ii no$tri. Respe#tivele opKiuni s:nt menite s2 ne restru#ture1e
viaKa% prin modiMi#area rea#Kiilor noastre Mundamentale legate de Maptul #2 s:ntem vii.
- Care s:nt a#este rea#Kii MundamentaleP am :ntrebat.
- E<ist2 dou2 modalit2Ki de a Ma#e MaK2 Maptului #2 s:ntem vii% a r2spuns el. 3na este #apitularea :n MaKa a#estei
situaKii - Mie prin a##eptarea #erinKelor a#estei st2ri% Mie prin lupta :mpotriva lor. Cealalt2 este prin modelarea
situaKiei noastre spe#iMi#e de viaK2% pentru a o ade#va propriilor noastre stru#turi.
- Putem :ntr-adev2r s2 ne model2m situaKia vieKii% don CuanP
>9
CAR)O* CA*+A(E,A
- *ituaKia spe#iMi#2 de viaK2 a unui individ poate Mi modelat2 pentru a #orespunde #erinKelor sale e<prese% a insistat
don Cuan. 4is2torii Ma# a#est lu#ru. O aMirmaKie neMondat2P "a delo#% da#2 Kinem seama de #:t de puKin $tim
despre noi :n$ine.
A susKinut #2 interesul s2u% :n #alitate de proMesor% era s2 m2 impli#e proMund :n problemati#a vieKii $i a Maptului
de a Mi viu% #u alte #uvinte% :n pre#i1area diMerenKei dintre viaK2 - #a re1ultat al a#Kiunii MorKelor biologi#e - $i Maptul
de a Mi viu - #a re1ultat al #unoa$terii.
- Ceea #e au :n vedere vr2Litorii prin modelarea situaKiei de viaK2 a unui individ - a e<pli#at don Cuan - este
modelarea #on$tiinKei de a Mi viu. Prin modelarea a#estei #on$tiinKe putem obKine suMi#ient2 energie pentru a
aLunge la #orpul energeti# $i pentru a- MortiMi#a% iar #u aLutorul lui putem% M2r2 :ndoial2% s2 stru#tur2m dire#Kia
general2 de desM2$urare $i re1ultatele vieKii noastre.
,on Cuan a :n#heiat dis#uKia noastr2 despre visat pov2-Kuindu-m2 s2 nu m2 re1um doar la a m2 g:ndi la #ele #e-
mi spusese% #i s2 :n#er# s2 transMorm respe#tivele #on#epte - prin repetiKie - :ntr-un mod de viaK2 viabil. A aMirmat
#2 ori#e lu#ru nou din viaK2 - a$a #um erau teoriile vr2Litorilor% :n #are m2 iniKia - trebuie s2 ne Mie repetat p:n2 la
epui1are% p:n2 #:nd devenim re#eptivi MaK2 de el. A evidenKiat Maptul #2 repetiKia este modalitatea prin #are
str2mo$ii no$tri ne-au preg2tit din pun#t de vedere so#ial% pentru a Mun#Kiona :n lumea #otidian2.
Pe m2sur2 #e am #ontinuat e<er#iKiile mele de visat% mi-am de1voltat #apa#itatea de a Mi pe de-a-ntregul #on$tient
de Maptul #2 adormeam% #a $i #apa#itatea de a m2 opri :ntr-un vis pentru a e<amina% dup2 #um doream% ori#e era
parte #omponent2 a #onKinutului respe#tivului vis. *2 pot Ma#e a$a #eva era pentru mine% pur $i simplu% un
mira#ol.
AR+A 4I*A+3)3I
51
,on Cuan susKinea #2% pe m2sur2 #e ne :nt2rim #ontrolul asupra viselor noastre% ne :nt2rim puterea de a st2p:ni
atenKia visatului. Avusese dreptate #:nd aMirmase #2 atenKia visatului intr2 :n a#Kiune atun#i #:nd este soli#itat2%
#:nd i se d2 un s#op. Intrarea ei :n a#Kiune nu este #hiar un pro#es - :n sensul noKiunii de pro#es #u #are s:ntem
obi$nuiKiD un sistem ne:ntrerupt de operaKiuni sau o serie de a#Kiuni ori Mun#Kiuni #are produ# un anume re1ultat
Minal. Este mai degrab2 #a o de$teptare. Ceva ina#tiv% :n stare latent2% intr2 brus# :n Mun#Kiune.
3. CEA DE A DOUA POART A VISATULUI
Prin intermediul e<er#iKiilor mele de visat am des#operit #2 un proMesor :n ale visatului trebuie s2 #ree1e o sinte12
dida#ti#2 pentru a s#oate :n evidenK2 un anumit aspe#t. :n esenK2% #eea #e avusese :n vedere don Cuan :n leg2tur2
#u primul meu test era s2-mi e<erse1 atenKia visatului prin #on#entrarea ei asupra elementelor din vis. :n a#est
s#op s-a Molosit #a de o trambulin2 de ideea de a Mi #on$tient #2 adormi. *ubterMugiul Molosit de el #onsta :n a
aMirma #2 singura modalitate de a Mi #on$tient #2 adormi era s2 e<amine1i elementele din vis.
&i-am dat seama% aproape imediat dup2 #e am :n#eput antrenamentele de visat% #2 esenKial :n a#est domeniu era
e<ersarea atenKiei visatului. +otu$i% pentru Lude#ata raKional2 pare imposibil #a #ineva s2 se antrene1e pentru a Mi
#on$tient la nivelul viselor. ,on Cuan spunea #2 elementul a#tiv al unui asemenea antrenament este st2ruinKa $i #2
mintea $i toate pave1ele sale raKionale nu re1ist2 :n MaKa st2ruinKei. &ai devreme sau mai t:r1iu% barierele de
ap2rare ale Lude#2Kii raKionale se pr2bu$es# sub impa#tul st2ruinKei% iar atenKia visatului prosper2.
Pe m2sur2 #e e<ersam mai mult :n a-mi #on#entra $i menKine atenKia visatului asupra elementelor din vise% am
:n#eput s2 simt
AR+A 4I*A+3)3I
>.
o deosebit2 :n#redere :n mine% at:t de ie$it2 din #omun% :n#:t am dorit s2 aud p2rerea lui don Cuan.
- Intrarea ta :n #ea de a doua atenKie :Ki d2 a#est sentiment de :n#redere% a spus el. Asta re#lam2 $i mai mult2
serio1itate din partea ta. Ia-o #u :n#etul% dar nu te opri $i% mai presus de toate% nu vorbi despre asta% #i M2-oS
I-am spus #2 am #onMirmat :n pra#ti#2 #eea #e-mi spusese% $i anume #2% da#2 arun#i priviri Mugare la tot #eea #e se
:nt:mpl2 :ntr-un vis% imaginile nu se destram2. &i-am imaginat observaKia #2 partea diMi#il2 era de a sparge
bariera iniKial2 #are ne :mpiedi#2 s2 adu#em visele :n atenKia noastr2 #on$tient2. )-am rugat pe don Cuan s2-$i
spun2 p2rerea :n a#east2 problem2% pentru #2 eu #redeam% #u toat2 #onvingerea% #2 a#east2 barier2 este una psi-
hologi#2% #reat2 de edu#aKia noastr2 #a membri ai so#iet2Kii #e pune mare preK pe des#onsiderarea viselor.
- "ariera repre1int2 mai mult de#:t so#iali1area% a r2spuns el. Este #hiar prima poart2 a visatului. A#um% #2 ai
tre#ut de ea% Ki se pare stupid #2 nu ne putem opri% dup2 #um dorim% s2 ne #on#entr2m atenKia asupra elementelor
din visele noastre. ,ar asta este o #ertitudine Mals2. Prima poart2 a visatului prive$te Mlu<ul de energie din
univers. Este un obsta#ol natural.
,on Cuan m-a determinat atun#i s2 a##ept #2 vom #ontinua s2 dis#ut2m despre visat numai :n #ea de a doua
atenKie% #:nd va #onsidera el #2 este oportun. &-a :n#uraLat #a% :ntre timp% s2 Ma# #:t mai multe e<er#iKii% promiK:nd
#2 nu se va ameste#a :n ni#i un Mel.
Pe m2sur2 #e deveneam #:t mai pri#eput :n a-mi organi1a visatul% am :n#eput s2 am :n mod repetat sen1aKii pe
#are le #onsideram Moarte importante% pre#um ar Mi a#eea #2% e<a#t :n momentul :n #are adormeam% m2
rostogoleam :ntr-un $anK. ,on Cuan nu-mi spusese #2 a#estea s:nt sen1aKii nesemniMi#ative% #i m2 l2sase s2 le
#onsemne1 :n notele mele. :mi dau seama #:t de
54
CAR)O* CA*+A(E,A
absurd trebuie s2-i Mi p2rut totul. ,a#2 a$ preda arta visatului a#um% a$ inter1i#e #u hot2r:re un astMel de
#omportament. ,ar don Cuan doar se distra pe seama mea% numindu-m2 ego#entri# abs#ons% #are% de$i se de#lara
un lupt2tor :mpotriva suMi#ienKei% Kinea #u meti#ulo1itate un Lurnal ultrapersonal intitulat N4isele meleO.
,e #:te ori avea o#a1ia% don Cuan evidenKia Maptul #2% pentru a elibera energia ne#esar2 pentru atenKia visatului
din #ar#era so#iali12rii este nevoie s2 ne redistribuim energia e<istent2. (i#i #2 putea Mi mai adev2rat.
&aniMestarea atenKiei visatului este re1ultatul dire#t al restru#tur2rii vieKii noastre. :ntru#:t nu avem -a$a #um
spunea don Cuan - alte surse e<terne% la #are s2 apel2m pentru un impuls suplimentar de energie% trebuie s2 ne
redistribuim energia e<istent2 prin ori#e miLloa#e posibile.
,on Cuan a insistat asupra Maptului #2 metoda vr2Litorilor este #el mai ade#vat miLlo# de a unge - #a s2 spunem
a$a -me#anismul redistribuirii energiei $i #2 #el mai eMi#ient element al metodei este NrenunKarea la importanKa de
sineO. Era absolut #onvins #2 a#est lu#ru este indispensabil pentru tot #eea #e Ma# vr2Litorii $i de a#eea a#orda o
importanK2 e<trem2 :ndrum2rii tuturor :nv2K2#eilor s2i :n dire#Kia :ndeplinirii a#estei #erinKe. Era de p2rere #2
importanKa de sine este nu numai inami#ul suprem al vr2Litorilor% #i $i blestemul omenirii.
E<pli#aKia lui don Cuan era #2 #ea mai mare parte a energiei noastre este #onsumat2 pentru a ne susKine propria
importanK2% #eea #e este #:t se poate de evident :n preo#uparea obsedant2 :n leg2tur2 #u Melul :n #are ne
pre1ent2m% :n leg2tur2 #u Maptul #2 s:ntem admiraKi% pl2#uKi% a##eptaKi sau nu. Argumenta #2% da#2 am Mi #apabili
s2 renunK2m la o parte din a#east2 importanK2% ni s-ar :nt:mpla dou2 lu#ruri e<traordinare. :n primul r:nd% ne-am
elibera energia din :n#er#area de a menKine ideea ilu1orie a m2reKiei noastre. Iar% :n al doilea r:nd% ne-am putea
pune la dis-
AR+A 4I*A+3)3I
>>
po1iKie suMi#ient2 energie pentru a intra :n #ea de a doua atenKie% #a s2 :ntre12rim o Mr:ntur2 din m2reKia autenti#2
a universului.
&i-a trebuit mai bine de doi ani pentru a aLunge s2 Miu #apabil de a-mi #on#entra neab2tut atenKia visatului asupra
ori#e doream $i am devenit at:t de pri#eput la asta% :n#:t aveam sentimentul #2 o M2#eam de o viaK2. Partea #ea
mai stranie este #2 nu puteam #on#epe #2 nu avusesem a#east2 aptitudine. :mi aminteam totu$i #:t de greu :mi
Musese #hiar $i numai s2 m2 g:ndes# la a#easta #a la o eventual2 posibilitate. &i-a tre#ut prin minte #2 a#east2
#apa#itate de a ne putea e<amina #onKinutul viselor trebuie s2 Mie produsul al#2tuirii naturale a MiinKei noastre%
similar2 probabil #u #apa#itatea noastr2 de a merge. *:ntem #ondiKionaKi din pun#t de vedere al al#2tuirii Mi1i#e s2
mergem :ntr-un singur Mel% :n po1iKie biped2% $i totu$i trebuie s2 depunem un eMort imens pentru a :nv2Ka s2
mergem.
A#east2 nou2 #apa#itate de a putea s2 arun# priviri s#urte asupra elementelor din visele mele era #uplat2 #u ideea
obsedant2 de a-mi reaminti permanent s2 prives# elementele din vis. Cuno$team a#east2 tendinK2 de nest2p:nit a
Mirii mele% dar :n vis tendinKa era mult ampliMi#at2. ,evenise at:t de evident2% :n#:t nu numai #2 m2 irita s2 m2 aud
#um m2 #i#2les# :n permanenK2% #i #hiar :n#epusem s2 m2 :ntreb da#2 era vorba :ntr-adev2r de tr2s2tura Mirii mele
sau de #u totul alt#eva. Am aLuns s2 #red #2-mi pierd minKile.
- 4orbes# :n#ontinuu #u mine :n vis% reamintindu-mi s2 m2 uit la lu#ruri - i-am spus eu lui don Cuan.
Respe#tasem p:n2 atun#i :nKelegerea noastr2% #2 vom dis#uta despre visat numai #:nd adu#ea el vorba despre
a#est subie#t. :n a#est #a1% #onsideram :ns2 #2 este o urgenK2.
- Ji se pare #2 nu e$ti tu #el #are :Ki vorbe$te% #i alt#inevaP a :ntrebat el.
>?
CAR)O* CA*+A(E,A
- ,a#2 m2 g:ndes# bine% a$a este. (u mi se pare #2 s:nt eu #el #are vorbe$te :n a#ele momente.
- Atun#i ni#i nu e$ti tu. :n#2 nu a sosit timpul s2-Ki e<pli# asta. ,ar hai s2 spunem #2 nu s:ntem singuri pe a#east2
lume. *2 spunem #2 vis2torilor le s:nt a##esibile $i alte lumi% lumi totale. ,in a#este alte lumi totale% uneori vin la
noi entit2Ki energeti#e. ,ata urm2toare% #:nd te au1i #i#2lindu-te :n vis% :nMurie-te Moarte tare $i r2#ne$te ordinulD
N:n#etea12SO
AstMel% am intrat :ntr-o alt2 1on2 diMi#il2D s2-mi amintes# :n vis s2 strig a#el ordin. Cred #2% probabil% datorit2
Maptului #2 eram at:t de enervat de #i#2leala mea% mi-am amintit :ntr-adev2r s2 strigD N:n#etea12SO Ci#2leala a
:n#etat imediat $i nu s-a mai repetat.
- +oKi vis2torii tre# prin a#east2 e<perienK2P l-am :ntrebat eu pe don Cuan #:nd l-am :nt:lnit din nou.
- 3nii% a r2spuns el M2r2 interes.
Am :n#eput s2 relate1 #u patos #:t de straniu Musese totul. ,ar don Cuan m-a :ntrerupt% spun:ndD
- A#um e$ti preg2tit pentru a pur#ede la a doua poart2 a visatului.
&-am Molosit de prileL pentru a soli#ita r2spunsuri la :ntreb2rile pe #are nu putusem s2 i le pun. *en1aKiile pe #are
le tr2isem prima dat2% #:nd m2 M2#use el s2 vise1% st2ruiser2 #u preponderenK2 :n mintea mea. I-am spus #2 am
observat% pe s2turate% elementele din propriile mele vise% dar #2 ni#iodat2 nu am simKit #eva% Mie $i pe departe
similar :n termenii #larit2Kii $i detaliului% #u a#el vis.
- Cu #:t m2 g:ndes# mai mult la el% #u at:t s:nt mai nedumerit. Pe #:nd :i observam pe a#ei oameni din vis% am
simKit o team2 $i o repulsie imposibil de uitat. Ce era a#el simK2m:nt% don CuanP
AR+A 4I*A+3)3I
>=
- ,up2 p2rerea mea% #orpul t2u energeti# s-a ag2Kat de energia str2in2 a a#elui lo# $i s-a distrat de minune. Este
normal #2 te-ai simKit :nMri#o$at $i ai avut o rea#Kie de respingereQ e<aminai pentru prima dat2 :n viaKa ta o energie
str2in2. Ai tendinKa de a te #omporta #a vr2Litorii din timpuri str2ve#hi. Imediat #e ai o#a1ia% :Ki la$i pun#tul de
asamblare s2 se deplase1e. :n a#el #a1% pun#tul t2u de asamblare s-a translat pe distanK2 destul de mare.
Re1ultatul a Most #2 tu% pre#um vr2Litorii din ve#hime% ai #2l2torit din#olo de lumea pe #are o #unoa$tem. O
#2l2torie #:t se poate de real2% dar peri#uloas2.
Am eludat sensul aMirmaKiilor sale :n Mavoarea problemelor #are m2 interesau pe mine $i l-am :ntrebatD
- Era #umva a#el ora$ pe o alt2 planet2P
- (u poKi e<pli#a visatul prin lu#rurile pe #are le #uno$ti sau b2nuie$ti #2 le #uno$ti% a spus el. +ot #e-Ki pot spune
este #2 ora$ul pe #are l-ai vi1itat nu era pe a#east2 lume.
- Ii atun#i% unde eraP
- :n aMara lumii a#esteia% desigur. (u e$ti #hiar at:t de prost. A#esta este primul lu#ru pe #are l-ai observat. Ceea
#e te-a M2#ut s2 te 1baKi :n nedumerire este Maptul #2 nu poKi s2-Ki :n#hipui #2 #eva ar putea Mi din aMara lumii
a#esteia% de pe alt2 lume.
- 3nde este a#est de pe alt2 lume% don CuanP
- Crede-m2 #2 #ea mai e<traordinar2 #ara#teristi#2 a vr2Litoriei este a#ea #onMiguraKie denumit2 de pe alt2 lume.
,e pild2% ai presupus #2 $i eu vedeam a#elea$i lu#ruri pe #are le vedeai tu. Ca dovad2% nu m-ai :ntrebat ni#iodat2
#e am v21ut eu. +u $i numai tu ai v21ut un ora$ $i oamenii din a#el ora$. Eu nu am v21ut nimi# de genul a#esta.
Eu am vzut energie. A$a #2% :n aMara lumii a#esteia% a Most% #u a#ea o#a1ie% numai pentru tine un ora$.
- ,ar atun#i% don Cuan% nu era un ora$ real. El e<ista numai pentru mine% :n mintea mea.
>@
CAR)O* CA*+A(E,A
- (u. (u a$a stau lu#rurile. A#um vrei s2 redu#i #eva trans#endental la #eva lumes#% terestru. A$a #eva nu se
poate Ma#e. C2l2toria a#eea a Most real2. +u ai v21ut-o :n #hip de ora$. Eu am vzuto #a energie. (i#i unul din noi
nu are dreptate $i ni#i nu se :n$al2.
- ConMu1ia mea se produ#e atun#i #:nd spui #2 lu#rurile s:nt reale. Ai aMirmat mai :nainte #2 am aLuns :ntr-un lo#
real. ,ar da#2 este real% #um este posibil s2 avem dou2 versiuni diMerite despre elP
- Eoarte simplu. Avem versiuni diMerite% deoare#e am avut% :n a#el moment% #oeMi#ienKi diMeriKi de uniMormitate $i
#oe1iune. Ji-am e<pli#at #2 a#este dou2 propriet2Ki repre1int2 #heia per#epKiei.
- Cre1i #2 a$ putea s2 m2 :ntor# :n a#el ora$P
- Ei% ai#i m-ai prins. (u $tiu. *au poate #2 $tiu% dar nu pot s2 e<pli#. Ori% probabil% pot s2 e<pli#% dar nu vreau s2 o
Ma#. 4a trebui s2 a$tepKi $i s2-Ki dai singur seama #are este adev2rul. A reMu1at s2 mai dis#ute pe a#est subie#t. *2
ne #ontinu2m treaba pe #are am :n#eput-o% a spus el. ALungi la #ea de a doua poart2 a visatului atun#i #:nd te
tre1e$ti dintr-un vis :ntr-un alt vis. PoKi avea #:t de multe vise dore$ti sau #:t de multe e$ti #apabil s2 ai% dar
trebuie s2 e<er#iKi un #ontrol ade#vat asupra lor $i s2 nu te tre1e$ti :n lumea pe #are o #unoa$tem.
&-a #uprins pani#a.
- 4rei s2 spui #2 ar trebui s2 nu m2 tre1es# ni#iodat2 pe lumea astaP am :ntrebat.
- (u% nu asta am vrut s2 spun. ,ar% a#um #2 ai adus vorba% trebuie s2-Ki spun #2 $i a#easta este o alternativ2.
4r2Litorii din vremurile str2ve#hi obi$nuiau s2 Ma#2 a#est lu#ru% s2 nu se tre1eas#2 ni#iodat2 :n lumea pe #are o
#unoa$tem. Ii unii dintre vr2Litorii din bran$a mea au pro#edat la Mel. A#est lu#ru nu poate Mi #u siguranK2
reali1at% dar nu-l re#omand. Ceea #e vreau este #a
AR+A 4I*A+3)3I
>-
tu s2 te tre1e$ti :n mod normal #:nd ai terminat #u visatul% dar -:n timp #e vise1i - vreau s2 vise1i #2 te tre1e$ti :n
alt vis.
&-am au1it pun:nd a#eea$i :ntrebare pe #are o Mormulasem atun#i #:nd :mi vorbise pentru prima dat2 despre
organi1area visatului.
- ,ar este posibil s2 Ma#i a#est lu#ruP
,:ndu-$i evident seama #2 vorbisem M2r2 s2 m2 g:ndes#% don Cuan a repetat% r:1:nd% r2spunsul pe #are mi-l d2duse
la momentul respe#tiv.
- ,esigur #2 este posibil. A#est gen de #ontrol nu diMer2 de #ontrolul pe #are-l avem asupra ori#2rei situaKii din
viaKa #otidian2.
&i-am revenit repede din st:nLeneal2 $i eram gata s2 mai pun $i alte :ntreb2ri% dar don Cuan - anti#ip:nd intenKia
mea - a :n#eput s2 e<pli#e aspe#tele legate de #ea de a doua poart2 a visatului% e<pli#aKie #are m-a M2#ut s2 m2
simt $i mai :n#ur#at.
- E<ist2 o problem2 :n #eea #e prive$te #ea de a doua poart2 - a spus el. A#easta poate deveni serioas2% :n Mun#Kie
de tendinKele Mirii Mie#2ruia. ,a#2 avem :n#linaKia de a ne #ompla#e :n a ne ag2Ka de lu#ruri sau situaKii% s:ntem
#andidaKi la a o lua pe #o#oa$2.
- :n #e Mel% don CuanP
- G:nde$te-te puKin. Ai avut parte deLa de e<perienKa neobi$nuit2 de a e<amina #onKinutul viselor tale. :n#hipuie-
Ki #2 tre#i dintr-un vis :ntr-altul% observ:nd totul% e<amin:nd Mie#are detaliu. Este Moarte u$or s2-Ki dai seama #2 te
poKi #uMunda p:n2 la ad:n#imi Matale :n a#est sens. &ai ales da#2 ai :n#linaKia de a te l2sa antrenat :n asta.
- :n mod normal% nu ar interveni #orpul sau #reierul pentru a opri situaKiaP
- ,a#2 este vorba de o stare normal2 - adi#2 obi$nuit2 - de somn% atun#i da. ,ar a#easta nu este o stare normal2.
Ai#i este
?9
CAR)O* CA*+A(E,A
vorba despre visat. Prin tre#erea de prima poart2% #el #are visea12 a $i aLuns la #orpul s2u energeti#. AstMel :n#:t
#eea #e tre#e de #ea de a doua poart2% s2rind dintr-un vis :ntr-altul% este #orpul energeti#.
- Care este impli#aKia a#estei situaKii% don CuanP
- Impli#aKia este #2% la tre#erea prin #ea de a doua poart2 trebuie s2 intenKione1i un #ontrol mai mare $i mai serios
asupra atenKiei visatuluiD singura supap2 de siguranK2 pentru #ei #are visea12.
- Ce este a#east2 supap2 de siguranK2P
- 4ei des#operi $i singur #2 s#opul visatului este de a-Ki perMe#Kiona #orpul energeti#. 3n #orp energeti# perMe#t
are - printre alte lu#ruri% desigur - un asemenea #ontrol asupra atenKiei visatului% :n#:t o Ma#e s2 se opreas#2 atun#i
#:nd este nevoie. A#easta este supapa de siguranK2 pe #are o au #ei #are visea12. IndiMerent de #:t de mult s-ar l2sa
antrenaKi la un moment dat% atenKia visatului trebuie s2-i Ma#2 s2 revin2 la supraMaK2.
Am pornit din nou pe #alea unei alte :n#er#2ri :ntr-ale visatului. ,e data a#easta% Kinta era mai eva1iv2% iar
diMi#ultatea $i mai mare. )a Mel #a la prima :n#er#are% nu-mi d2deam seama #e trebuie s2 Ma#. Aveam deprimanta
b2nuial2 #2 a#um e<er#iKiile pra#ti#e nu-mi vor Mi de prea mare aLutor. ,up2 nenum2rate e$e#uri% am renunKat s2
mai :n#er# $i m-am #onsa#rat simplei #ontinu2ri a e<er#iKiilor de Mi<are a atenKiei visatului asupra Mie#2rui
element din vis. A##eptarea neaLunsurilor mele a p2rut s2-mi dea un impuls po1itiv $i am devenit mai e<pert :n
menKinerea imaginii ori#2rui element din visele mele.
A tre#ut astMel un an M2r2 s2 se :nt:mple nimi#. Apoi% :ntr-o 1i% #eva s-a s#himbat. Pe #:nd priveam% :n vis% o
Mereastr2 dintr-o :n#2pere% :n#er#:nd s2 des#op2r da#2 a$ putea s2 arun# o privire asupra peisaLului de aMar2% o
MorK2 #a un Mel de v:nt - pe #are am simKit-o #a un v:L:it :n ure#hi - m-a tras prin Mereastr2 aMar2.
AR+A 4I*A+3)3I
?
E<a#t :nainte de a#east2 smu#itur2% atenKia visatului :mi Musese atras2 de o stru#tur2 #iudat2% aMlat2 la o oare#are
distanK2% #e avea :nM2Ki$area unui tra#tor. :n #lipa urm2toare% m2 aMlam l:ng2 a#easta% e<amin:nd-o.
Eram perMe#t #on$tient #2 visam. Am privit :napoi s2 v2d da#2 a$ putea s2 pre#i1e1 de la #are Mereastr2 m2
uitasem aMar2. Priveli$tea era #ea a unei Merme% la Kar2. (u se vedeau ni#i un Mel de #l2diri :n preaLm2. ,oream s2
reMle#te1 asupra a#estui lu#ru% :ns2 atenKia mi-a Most :n totalitate #aptivat2 de marele num2r de ma$ini agri#ole%
r2sp:ndite peste tot% #a $i #um ar Mi Most abandonate. Am e<aminat se#er2toare% tra#toare% #ombine% pluguri #u
dis#% treier2toare. Erau at:t de multe% :n#:t am uitat visul meu iniKial. Apoi am dorit s2 m2 oriente1 prin
observarea :mpreLurimilor% :n dep2rtare se vedea #eva #e p2rea a Mi un panou publi#itar% iar% l:ng2 el% ni$te st:lpi
de teleMon.
:n momentul :n #are mi-am #on#entrat atenKia asupra panoului% m2 $i aMlam l:ng2 el. *tru#tura metali#2 a a#estuia
m-a :nsp2im:ntat. Avea un aspe#t ameninK2tor. Pe panou se aMla imaginea unei #l2diri. Am #itit te<tul :nsoKitorQ
era re#lama unui motel. Aveam strania #ertitudine #2 m2 aMlu :n Oregon sau :n nordul CaliMorniei.
Am #2utat alte tr2s2turi #ara#teristi#e ale peisaLului din vis. Am v21ut munKi la mare dep2rtare% iar% nu prea
departe% ni$te dealuri Loase% :nver1ite. Pe ele se aMlau pil#uri de #opa#i% #are -:n opinia mea - erau steLari
#aliMornieni. A$ Mi vrut s2 Miu atras de dealurile :nver1ite% dar m-au tras la ei munKii din dep2rtare. Eram #onvins
#2 erau &unKii *ierra (evada.
:n munKii a#eia s-a #onsumat toat2 energia mea de a visa. ,ar% :nainte s2 se :nt:mple a#est lu#ru% am Most atras de
toate #ara#teristi#ile posibile. 4isul meu a :n#etat s2 Mie un vis. :n #eea #e prive$te #apa#itatea mea de a per#epe%
m2 aMlam :ntr-adev2r :n &unKii *ierra (evada% tre#:nd :n tromb2 prin deMileuri% st:n#i%
?2
CAR)O* CA*+A(E,A
AR+A 4I*A+3)3I
?.
#opa#i $i grote. Am e<aminat totul% de la grohoti$ p:n2 la v:rMuri muntoase p:n2 #:nd nu am mai avut energie $i nu
mi-am mai putut #on#entra atenKia visatului asupra ni#i unui element. *imKeam #2-mi pierd #ontrolul. :n #ele din
urm2% n-am mai v21ut ni#i un Mel de peisaL% #i doar :ntuneri#.
- Ai aLuns la #ea de a doua poart2 a visatului - mi-a spus don Cuan% #:nd i-am povestit visul. Ceea #e trebuie s2
Ma#i :n #ontinuare este s2 tre#i de ea. +re#erea prin #ea de a doua poart2 este o treab2 Moarte serioas2Q pentru
a#easta este nevoie de un eMort e<trem de #ontrolat.
(u eram sigur #2 :ndeplinisem #erinKa pe #are mi-o Mi<ase% pentru #2% de Mapt% nu m2 tre1isem :n alt vis. )-am
#hestionat pe don Cuan :n leg2tur2 #u a#east2 anomalie.
- Gre$eala este a mea% a 1is el. Ji-am spus #2 trebuie s2 te tre1e$ti :n alt vis% dar #eea #e am vrut s2 spun% de Mapt%
era #2 este ne#esar s2 s#himbi visele :ntr-o manier2 sistemati#2 pre#is2% e<a#t a$a #um ai M2#ut. :n #a1ul primei
porKi% ai pierdut o mulKime de timp #2ut:ndu-Ki% :n e<#lusivitate% m:inile. ,e data a#easta% ai mers dire#t la soluKie%
M2r2 s2 te preo#upe respe#tarea ordinului primitD s2 te tre1e$ti :n alt vis.
,on Cuan a spus #2 e<ist2 dou2 modalit2Ki de a tre#e prin a doua poart2 a visatului. 3na este de a te tre1i :n alt
vis% adi#2% s2 vise1i #2 ai un vis $i apoi s2 vise1i #2 te tre1e$ti din el. Alternativa #onst2 :n a Molosi elementele
dintr-un vis pentru a de#lan$a alt vis% e<a#t #um M2#usem eu.
A$a #um pro#edase $i p:n2 atun#i% don Cuan m-a l2sat s2 e<erse1% M2r2 ni#i un ameste# din partea lui. Iar eu am
#onMirmat :n pra#ti#2 #ele dou2 alternative pre#i1ate de el. Eie #2 visam #2 am un vis% din #are visam #2 m2
tre1es#% Mie #2 tre#eam :n vite12 de la un element pre#is% a##esibil atenKiei imediate a visatului% la altul% nu #hiar
a##esibil. *au intram :ntr-o variant2 a #elei de a doua situaKiiD priveam ori#e element dintr-un vis% menKin:ndu-mi
privirea Mi<2 p:n2 #:nd elementul :n #au12 :$i s#himba Morma $i% prin a#easta% m2 tr2gea :ntr-un alt vis printr-un
v:rteL v:L:itor. +otu$i% n-am Most #apabil ni#iodat2 s2 de#id dinainte #are dintre #ele trei #2i o voi urma. E<er#iKiile
mele de visat se terminau :ntotdeauna prin a#eea #2 nu mai aveam re1erve de atenKie a visatului $i m2 tre1eam
sau prin Maptul #2 eram #uprins de un somn ad:n#% :nv2luit :n :ntuneri#.
E<er#iKiile mele se desM2$urau #alm $i netulburaK. *ingura perturbare era o neobi$nuit2 interMerenK2% un brus#
sentiment de team2 sau nelini$te% #e intervenea din #e :n #e mai Mre#vent. &odul meu de a-l :ndep2rta era s2 #red
#2 a#esta avea leg2tur2 #u groa1ni#ele mele deprinderi :n #eea #e prive$te m:n#area sau #u Maptul #2% :n a#ea
perioad2% don Cuan :mi administra - #a parte #omponent2 a instruirii mele - plante halu#inogene din abundenK2.
+otu$i% interMerenKele au devenit at:t de puterni#e% :n#:t am Most nevoit s2 soli#it sMatul lui don Cuan.
- Ai intrat a#um :n domeniul #el mai peri#ulos al #unoa$terii vr2Litore$ti% a spus el pentru :n#eput. Este% pur $i
simplu% groa1ni#% un adev2rat #o$mar. A$ putea glumi #u tine% spun:ndu-Ki #2 nu am menKionat a#east2
posibilitate din respe#t pentru preKuita ta raKionalitate% dar nu pot. Eie#are vr2Litor trebuie s2 se #onMrunte #u asta.
A#esta este pun#tul :n #are m2 tem #2 ai putea Moarte bine s2-Ki ie$i din pepeni.
,on Cuan mi-a e<pli#at apoi Moarte solemn #2 viaKa $i #on$tiinKa - Miind :n e<#lusivitate o #hestiune de energie -
nu repre1int2 o proprietate #ara#teristi#2 numai organismelor vii. A spus #2 vr2Litorii au vzut #2 e<ist2 dou2
tipuri de #reaturi #on$tiente #are h2l2duies# pe p2m:nt T organi#e $i anorgani#e -$i #2% prin #ompararea unora #u
#elelalte% au vzut #2 ambele tipuri s:nt mase luminoase traversate din toate unghiurile imaginabile de milioane
de Milamente de energie ale universului. ,iMer2 unele de altele prin Morm2 $i grad de str2lu#ire. E2pturile
?!
CAR)O* CA*+A(E,A
AR+A 4I*A+3)3I
?>
anorgani#e s:nt alungite $i seam2n2 #u ni$te lumin2ri% dar au o lumino1itate opa#2% pe #:nd M2pturile organi#e s:nt
rotunde $i% M2r2 :ndoial2%#u mult mai str2lu#itoare. O alt2 diMerenK2 important2% pe #are spunea don Cuan #2 au
vzuto vr2Litorii% este #2 viaKa $i #on$tiinKa M2pturilor organi#e durea12 puKin - pentru #2 s:nt M2#ute s2 se
gr2beas#2 - :n timp #e viaKa M2pturilor anorgani#e este inMinit mai lung2% iar #on$tiinKa lor mai #alm2 $i mai
proMund2.
- 4r2Litorii nu au ni#i o diMi#ultate :n a intera#Kiona #u a#estea% a #ontinuat el. E2pturile anorgani#e posed2
#omponenta esenKial2 ne#esar2 pentru intera#Kiune - #on$tiinKa.
- ,ar e<ist2 :ntr-adev2r a#este #reaturi anorgani#eP A$a #um e<ist2m noi doiP am :ntrebat eu.
- ,esigur #2 e<ist2% a r2spuns el. Crede-m2 #2 vr2Litorii s:nt MiinKe Moarte inteligenteQ sub ni#i o Morm2 nu s-ar
distra #u aberaKii ale minKii% #a apoi s2 le ia drept reale.
- ,e #e spui #2 a#este #reaturi s:nt viiP
- Pentru vr2Litori a avea viaK2 :nseamn2 a avea #on$tiinK2% :nseamn2 a avea un pun#t de asamblare $i str2lu#irea
st2rii de #on$tiinK2 #are-l :n#onLoar2% situaKie #are le indi#2 vr2Litorilor #2 M2ptura din MaKa lor - organi#2 sau
anorgani#2 - este perMe#t #apabil2 s2 per#eap2. Capa#itatea de a per#epe este #onsiderat2 de vr2Litori drept
premis2 a st2rii de a Mi :n viaK2.
- Atun#i $i M2pturile anorgani#e trebuie s2 moar2. Este adev2rat a#est lu#ru% don CuanP
- (ormal. :$i pierd starea #on$tient2 la Mel #a noi% #u e<#epKia Maptului #2 lungimea perioadei lor #on$tiente este
at:t de mare% :n#:t mintea omeneas#2 se #utremur2.
- A#este M2pturi anorgani#e li se :nM2Ki$ea12 vr2LitorilorP
- Este greu de spus #um se petre# lu#rurile #u ele. *2 1i#em #2 a#este M2pturi s:nt atrase de noi% mai bine 1is%
obligate s2 intera#Kione1e #u noi.
,on Cuan m-a privit #er#et2tor.
- (u admiKi nimi# din toate astea% a spus el pe tonul #uiva #are a aLuns la o anumit2 #on#lu1ie.
- &i-e aproape imposibil s2 m2 g:ndes# la asta :n mod raKional% am r2spuns eu.
- +e-am prevenit #2 subie#tul :Ki va pune raKiunea la grea :n#er#are. :n asemenea #a1uri% este indi#at s2 renunKi la
Lude#at2 $i s2 la$i lu#rurile s2-$i urme1e #ursul% #eea #e :nseamn2 s2 la$i stru#turile anorgani#e s2 vin2 la tine.
- 4orbe$ti serios% don CuanP
- Absolut serios. ,iMi#ultatea :n #eea #e prive$te M2pturile anorgani#e #onst2 :n Maptul #2 #on$tiinKa lor lu#rea12
Moarte :n#et :n #omparaKie #u a noastr2. Este nevoie de ani de 1ile pentru #a un vr2Litor s2 Mie re#unos#ut de
M2pturile anorgani#e. A$a #2 este re#omandabil s2 ai r2bdare $i s2 a$tepKi. &ai devreme sau mai K:r1iu vor ap2rea.
,ar nu a$a #um am ap2rea noi. Au un mod Moarte parti#ular de a-$i Ma#e simKit2 pre1enKa.
- Cum le atrag vr2LitoriiP Au un ritual pentru astaP
- Ei bine% este #:t se poate de #ert #2 nu se a$a12 :n miLlo#ul drumului $i le #heam2 :n mie1 de noapte% da#2 asta
este #eea #e vrei s2 spui.
- Atun#i% #e Ma#P
- )e atrag :n timpul visatului. Am spus #2 este vorba de mai mult de#:t de a le atrageQ prin a#tul visatului%
vr2Litorii oblig2 a#este M2pturi s2 intre :n intera#Kiune #u ei.
- Cum le oblig2 vr2Litorii s2 Ma#2 asta prin a#tul visatuluiP
- 4isatul :nseamn2 menKinerea po1iKiei :n #are s-a translat pun#tul de asamblare :n timpul viselor. A#Kiunea
#reea12 o :n#2r#2tur2 spe#iMi#2 de energie% #are le atrage atenKia. A#easta a#Kionea12 pre#um momeala :n #a1ul
pe$tilorQ M2pturile s:nt atrase de ea. Prin tre#erea de primele dou2 porKi ale visatului% vr2Litorii arun#2 momeala
pentru a#este M2pturi $i le MorKea12 s2-$i
66
CAR)O* CA*+A(E,A
Ma#2 apariKia. +re#:nd de #ele dou2 porKi% le-ai M2#ut #unos#ut2 invitaKia ta. A#um trebuie s2 a$tepKi un semn de la
ele.
- :n #e va #onsta a#est semn% don CuanP
- Este posibil s2 Mie apariKia uneia dintre ele% de$i asta ar Mi #am prea #ur:nd. P2rerea mea este #2 semnul va
#onsta% pur $i simplu% :n unele interMerenKe :n visat. *:nt de p2rere #2 sentimentele de team2 #are te #uprind :n
pre1ent nu se datorea12 indigestiei% #i s:nt $o#uri de energie #e-Ki s:nt trimise de M2pturile anorgani#e.
- Ce ar trebui s2 Ma#P
- +rebuie s2-Ki tempere1i a$tept2rile.
(-am :nKeles #e voia s2 spun2% $i atun#i mi-a e<pli#at pe :ndelete #2% atun#i #:nd intr2m :n intera#Kiune #u semenii
no$tri
- oamenii - sau #u alte M2pturi organi#e% de obi#ei ne a$tept2m s2 primim o rea#Kie imediat2 la soli#itarea noastr2.
:n #a1ul M2pturilor anorgani#e :ns2% :ntra#:t ne desparte de ele #ea mai Mormidabil2 barier2 - energia #are se mi$#2
#u o vite12 total diMerit2
- vr2Litorii trebuie s2-$i tempere1e a$tept2rile $i s2-$i menKin2 soli#itarea at:ta timp #:t este ne#esar pentru #a
a#easta s2 Mie primit2.
- 4rei s2 spui% don Cuan% #2 soli#itarea este similar2 #u e<er#iKiile de visatP
- ,a. ,ar pentru a obKine un re1ultat irepro$abil% trebuie s2 adaugi la a#este e<er#iKii intenKia de a lua #onta#t #u
a#este M2pturi anorgani#e. +ransmite-le un sentiment de putere $i :n#redere% un sentiment de MorK2% de deta$are.
Evit2 #u ori#e preK s2 le transmiKi un sentiment de team2 sau morbiditate. *:nt ele destul de morbide $i a$aQ s2 le
adaugi :n plus $i propria ta morbiditate este% pentru a nu spune mai mult% total nedorit.
- (u :mi este #lar% don Cuan% modul :n #are se :nM2Ki$ea12 ele vr2Litorilor. Care este modalitatea spe#iMi#2 prin #are
:$i Ma# simKit2 pre1enKaP
AR+A 4I*A+3)3I
?=
- 3neori% se materiali1ea12 #u adev2rat :n lumea #otidian2% #hiar :n MaKa o#hilor no$tri. ,ar% :n maLoritatea
#a1urilor% pre1enKa lor invi1ibil2 se Ma#e simKit2 printr-un Mel de Mior% o tres2rire #e provine din str2Mundurile MiinKei
noastre.
- ,ar #e se :nt:mpl2 :n timpul visatului% don CuanP
- :n timpul visatului avem de-a Ma#e e<a#t #u #ontrariul. 3neori le simKim a$a #um le simKi tu% #a pe un Mior de
team2. ,ar% :n maLoritatea #a1urilor% ele se materiali1ea12% pur $i simplu% :n MaKa noastr2. :ntru#:t :n Ma1ele de
:n#eput ale visatului nu avem ni#i un Mel de e<perienK2 :n #eea #e le prive$te% ele ne pot insuMla o spaim2 de
nedes#ris. A#est lu#ru repre1int2 un adev2rat peri#ol pentru noi. Prin #analul spaimei ele ne pot urm2ri p:n2 :n
viaKa #otidian2% #u re1ultate de1astruoase pentru noi.
- :n #e Mel% don CuanP
- Eri#a se poate instaura deMinitiv :n viaKa noastr2% $i ar trebui s2 Mim ni$te ne#onMormi$ti Moarte st;p:ni pe ei
pentru a-i putea re1ista. E2pturile anorgani#e pot Mi o n2past2 mai mare de#:t #iuma. Prin Mri#2 ele ne pot% #u
u$urinK2% s#oate total din minKi.
- Ce Ma# vr2Litorii #u M2pturile anorgani#eP
- InterrelaKionea12 #u ele. )e transMorm2 :n aliaKi. Eormea12 aso#iaKii $i e<traordinare prietenii. Eu numes# a#este
relaKii #arteluri giganti#e% :n #are per#epKia Loa#2 un rol primordial. (oi s:ntem MiinKe so#iale $i% :n mod inevitabil%
#2ut2m #ompanie #on$tiinKei. :n #a1ul M2pturilor anorgani#e% se#retul este s2 nu te temi de ele. Iar asta trebuie
M2#ut de la :n#eput. IntenKia pe #are trebuie s2 le-o transmitem este de putere $i degaLare. Ea trebuie s2
:n#orpore1e mesaLul N(u mi-e team2 de tine. 4ino la mine. ,a#2 vii% te voi :nt:mpina #u bu#urie. ,a#2 nu dore$ti
s2 vii% :Ki voi simKi lipsaO. )a un asemenea mesaL% M2pturile vor deveni at:t de #urioase% :n#:t vor veni #u siguranK2.
- ,e #e ar veni s2 m2 #aute sau de #e% pentru ,umne1eu% ar trebui eu s2 le #autP
68
CAR)O* CA*+A(E,A
AR+A 4I*A+3)3I
- :n timpul visatului - Mie #2 le pla#e sau nu - vis2torii #aut2 s2 se aso#ie1e #u alte #reaturi. Pentru tine asta poate
Mi un $o#% dar #ei #are visea12 #aut2 :n mod automat grup2rile de M2pturi% :n #a1ul a#esta% #one<iunile de #reaturi
anorgani#e. 4is2torii le #aut2 #u aviditate.
- Asta mi se pare Moarte straniu% don Cuan. ,e #e ar Ma#e #ei #e visea12 a$a #evaP
- Pentru noi% M2pturile anorgani#e s:nt #eva #u totul nou $i neobi$nuit. Pentru ele noutatea #onst2 :n traversarea
graniKelor domeniului lor de #2tre o M2ptur2 #a noi. Ceea #e trebuie s2 ai :n vedere de a#um :n#olo este Maptul #2
M2pturile anorgani#e - #u splendida lor #on$tiinK2 - e<er#it2 o atra#Kie e<traordinar2 asupra #elor #are visea12 $i :i
pot transporta #u u$urinK2 :n lumi #e dep2$es# ori#e posibilitate de des#riere. 4r2Litorii din ve#hime s-au Molosit
de ele $i ei au Most #ei #are au introdus termenul de aliaKi. AliaKii lor i-au :nv2Kat #um s2-$i deplase1e pun#tul de
asamblare din#olo de marginile oului energeti#% :n universul aMlat din#olo de sMera omenes#ului. AstMel :n#:t% #:nd
transport2 un vr2Litor% :l du# :n lumi #e se aMl2 din#olo de domeniul umanului.
As#ult:ndu-l #um vorbe$te% am Most #uprins de temeri $i :ndoieli stranii% lu#ru de #are don Cuan $i-a dat seama
imediat.
- E$ti un tip religios p:n2 la #ap2t% a r:s el. A#um simKi #um :Ki suMl2 diavolul :n #eaM2. ,ar g:nde$te-te la visat :n
a#e$ti termeniD visatul :nseamn2 a per#epe mai mult de#:t #eea #e #redem #2 este posibil s2 per#epem.
+rea1 Miind% m2 nelini$tea posibilitatea #a M2pturile anorgani#e #on$tiente s2 e<iste #u adev2rat. ,ar% #:nd visam%
griLile mele din starea #on$tient2 nu prea mai aveau vreun eMe#t. Continuam s2 am Miori de Mri#2 Mi1i#2% dar% de
Mie#are dat2% :n urma lor se instala un #alm #iudat% #are punea st2p:nire pe mine $i-mi permitea s2 merg mai
departe% #a $i #:nd nu mi-ar Mi Most delo# team2.
:n a#ea perioad2 se p2rea #2 ori#e progres pe #are-l M2#eam :n visat se produ#ea brus#% M2r2 vreun indi#iu
prealabil. ApariKia M2pturilor anorgani#e :n visele mele n-a M2#ut ni#i ea e<#epKie de la a#est tipi#. *-a petre#ut pe
#:nd visam un #ir# la #are Musesem :n #opil2rie. )o#ul p2rea a Mi un ora$ din munKii statului Ari1ona. Am :n#eput
s2 m2 uit la oameni #u vaga speranK2% pe #are o nutream :ntotdeauna% #2 voi revedea oamenii pe #are-i :nt:lnisem
prima dat2% #:nd don Cuan m-a M2#ut s2 intru :n #ea de a doua atenKie.
:n timp #e-i urm2ream #u privirea% am simKit un Mior de nervo1itate -#a $i #:nd a$ Mi primit un pumn - :n stoma#.
Eiorul mi-a distras atenKia $i am pierdut din vedere oamenii% #ir#ul $i lo#alitatea montan2 din Ari1ona. :n lo#ul
a#estora% :n MaKa mea se aMlau dou2 Morme #u :nM2Ki$are stranie. Erau subKiri - de mai puKin de trei1e#i de
#entrimetri l2Kime% dar lungi% ating:nd% probabil% vreo doi metri $i 1e#e #entrimetri :n :n2lKime. *e proMilau
deasupra mea #a dou2 rime uria$e.
Itiam #2 era vorba de un vis% dar $tiam% totodat2% #2 vedeam. ,on Cuan dis#utase #u mine despre a vedea $i :n
starea #on$tient2 normal2% $i :n #ea de a doua atenKie. ,e$i eram eu :nsumi in#apabil de a o Ma#e% #redeam #2
:nKelesesem #e :nseamn2 s2 per#epi energia :n mod dire#t. :n visul a#ela% privind la #ele dou2 stranii apariKii mi-
am dat seama #2 vedeam esenKa energeti#2 a #eva nemaipomenit.
Am r2mas Moarte #alm $i nu m-am mi$#at. Pentru mine% #el mai remar#abil Mapt a Most #2 nu s-au destr2mat $i nu
s-au transMormat :n alt#eva. Erau #reaturi #oe1ive #e-$i p2strau Morma lor de luminare. Ceva din interiorul lor
obliga #eva din mine s2 Mi<e1e #u privirea imaginea Mormei lor. Itiam asta% pentru #2 #eva :mi spunea #2% da#2 nu
m2 mi$#2m% ni#i ele nu se mi$#au.
+otul s-a sM:r$it la un moment dat% #:nd m-am tre1it #uprins de spaim2. Am Most imediat #uprins de temeriQ o
:ngriLorare pro-
70
CAR)O* CA*+A(E,A
Mund2 a pus st2p:nire pe mine. (u era o nelini$te de ordin psihologi#% #i mai degrab2 un simK2m:nt Mi1i# de
suMerinK2 $i m:hnire M2r2 vreun motiv aparent.
Cele dou2 Morme #iudate mi-au ap2rut de atun#i :n#olo :n Mie#are din $edinKele mele de visat. :n #ele din urm2%
totul se petre#ea de par#2 visam numai pentru a m2 :nt:lni #u ele. (u ;u :n#er#at ni#iodat2 s2 :nainte1e #2tre mine
s2u s2 intera#Kione1e #u mine :n vreun Mel. *t2teau doar a#olo% :n MaKa mea% imobile% pe tot r2stimpul #:t dura
visul. :n #eea #e m2 prive$te% nu numai #2 nu am M2#ut ni#i un eMort pentru 2-mi s#himba visele% #i #hiar am uitat
de s#opul iniKial al e<er#iKiilor mele de visat.
C:nd am aLuns s2 dis#ut% :n #ele din urm2% #u don Cuan despre #eea #e mi se :nt:mpla% petre#usem deLa luni
:ntregi #on-templ:nd% :n vis% #ele dou2 apariKii.
- +e-ai blo#at la o r2s#ru#e peri#uloas2% a spus el. (u este bine s2 le gone$ti% d2r nu este bine ni#i s2 le la$i s2
r2m:n2. Pentru moment% pre1enKa lor este un impediment pentru visatul t2u.
- Ce pot s2 Ma#% don CuanP
- :nMrunt2-le imediat :n lumea vieKii #otidiene $i spune-le s2 revin2 mai t:r1iu% #:nd vei avea mai mult2 putere a
visatului.
- Cum s2 le :nMruntP
- (u este simplu% dar se poate Ma#e. Este nevoie doar s2 ai suMi#ient #uraL% #eea #e desigur #2 ai.
E2r2 s2 m;i a$tepte s2-i spun #2 nu 2ve2m delo# #uraL% m-a luat #u el pe dealurile de l:ng2 de$ertul *onora. Pe
atun#i% lo#uia :n nordul &e<i#ului% $i :mi #reasem despre el #erta impresie #2 era un vr2Litor solitar% un b2tr:n
uitat de toKi% total :n aMara treburilor lume$ti #urente. Intuisem :ns2 #2 er2 peste m2sur2 de inteligent $i% din
a#east2 #au12% eram dispus s2 a##ept #eea #e aveam aproape Merma #onvingere #2 erau doar e<#entri#it2Ki de-ale
lui.
AR+A 4I*A+3)3I
=
Calitatea primordial2 a lui don Cuan era e<traordinara is#usinK2 a vr2Litorilor #e Musese #ultivat2 de-a lungul
timpului. El se asigurase #2 :nKeleg tot #e pot :nKelege :n starea #on$tient2 normal2% d2r - :n a#ela$i timp - se
asigurase #2 intru :n #ea de a doua atenKie% unde :nKeleg sau - #el puKin - as#ult #u pasiune tot #e m2 :nvaK2 el. :n
a#est Mel% m-a divi1at :n dou2. :n starea #on$tient2 normal2 nu puteam s2 :nKeleg de #e $i #um eram mai mult de#:t
dispus s2 iau :n serios e<#entri#it2Kile sale. :n #ea de a doua atenKie :ns2% totul mi se p2rea #:t se poate de logi#.
Argumentul s2u era #2 #ea de a doua atenKie ne este a##esibil2 tuturor% d2r #2 prin Maptul #2 ne ag2K2m #u
:nd2r2tni#ie de imatura noastr2 raKionalitate - unii dintre noi #u mai mult2 Mero#itate de#:t alKii - reu$im s2 ne
Kinem la distanK2 de #ea de a doua atenKie. Ideea sa era #2 visatul sparge barierele #are :n#onLoar2 $i i1olea12 #e2
de 2 dou2 atenKie.
:n 1iu2 :n #are m-a luat #u el pe dealurile din Lurul de$ertului *onora% pentru a :nt:lni M2pturile anorgani#e% eram
:n stare #on$tient2 normal2. Cumva% $tiam totu$i #2 trebuie s2 M2# #eva #e era% M2r2 :ndoial2% de domeniul
in#redibilului.
:n de$ert #21use o ploaie u$oar2. *olul de #uloare ro$ie era :n#2 umed $i% pe m2sur2 #e :naint2m% se :nn2molea tot
mai tare :n striaKiunile t2lpilor de #au#iu# ale pantoMilor mei. Am Most nevoit s2-mi r:#:i de pietre t2lpile pentru a
:ndep2rta gogoloaiele mari de noroi #are se Mormaser2 pe ele. &ergeam :n dire#Kia est% ur#:nd #2tre dealuri. C:nd
am aLuns :ntr-o v:l#ea :ngust2 dintre dou2 dealuri% don Cuan s-a oprit.
- A#esta este% #u siguranK2% lo#ul ideal pentru a-Ki #hema prietenii% a spus el.
- ,e #e le spui prietenii meiP
- Pentru #2 te-au ales #u de la sine putere. C:nd Ma# a#est lu#ru% :nseamn2 #2 vor s2 se aso#ie1e. Ji-am spus #2
vr2Litorii Mormea12 leg2turi de prietenie #u a#este M2pturi. Ca1ul t2u pare
72
CAR)O* CA*+A(E,A
s2 Mie un e<emplu :n a#est sens. (i#i m2#ar nu este nevoie s2 le atragi.
- :n #e #onst2 o astMel de prietenie% don CuanP
- Const2 dintr-un s#himb re#ipro# de energie. E2pturile anorgani#e Murni1ea12 gradul lor :nalt de #on$tiinK2% iar
vr2Litorii Murni1ea12 #on$tiinKa lor elevat2 $i energia lor elevat2. Re1ultatul po1itiv al unei astMel de relaKii este un
s#himb e#hilibrat. Re1ultatul negativ este subordonarea ori#2reia dintre #ele dou2 p2rKi. 4r2Litorii din ve#hime :$i
iubeau aliaKii. ,e Mapt% :i iubeau mai mult de#:t pe semenii lor% oamenii. Personal% pot prevedea peri#ole teribile
:ntr-o astMel de atitudine.
- Ce-mi re#oman1i s2 Ma#% don CuanP
- Cheam2-le. Evaluea12-le $i apoi de#ide singur #e trebuie s2 Ma#i.
- Ce trebuie s2 Ma# pentru a le #hemaP
- Re#onstituie-Ki :n minte imaginea lor din vis $i menKine-o. &otivul pentru #are te-au #ople$it #u pre1enKa lor :n
vis este #2 vor s2-Ki :ntip2reas#2 :n memorie Morma lor. Iar a#um este momentul s2 Molose$ti imaginea :ntip2rit2.
,on Cuan m-a MorKat s2-mi :n#hid o#hii $i s2-i Kin :n#hi$i. Apoi m-a aLutat s2 m2 a$e1 pe ni$te st:n#i. *imKeam
duritatea $i r2#eala pietrei. *t:n#a era :n#linat2 $i mi-era greu s2-mi p2stre1 e#hilibrul.
- Ie1i ai#i $i vi1uali1ea12 Morma lor p:n2 #:nd arat2 e<a#t #um :Ki apar ele :n vis - mi-a spus el la ure#he. AnunK2-
m2 #:nd ai Mo#ali1at imaginea lor.
&i-a trebuit Moarte puKin timp $i eMort pentru a reali1a imaginea mental2 #omplet2 a Mormei lor% e<a#t #a :n visele
mele. (u m-a surprins delo# Maptul #2 puteam Ma#e a#est lu#ru. Ceea #e m-a $o#at a Most #2 - de$i :n#er#am #u
disperare s2-l anunK pe don Cuan #2 reu$isem s2 reali1e1 imaginea :n mintea mea - nu puteam s2 vorbes# $i ni#i
s2-mi des#hid o#hii. Eram% :n mod
AR+A 4I*A+3)3I
73
#ategori#% trea1. Au1eam toate sunetele din Lur. )-am au1it pe don Cuan spun:ndD
- A#um poKi s2-Ki des#hi1i o#hii.
I-am des#his M2r2 ni#i o diMi#ultate. Eram a$e1at pi#ior peste pi#ior pe ni$te st:n#i% #are :ns2 nu erau a#elea$i pe
#are le simKisem sub mine #:nd m2 a$e1asem. ,on Cuan era #hiar :n spatele meu% puKin #2tre dreapta. Am :n#er#at
s2 m2 :ntor# #u MaKa la el% dar el mi-a Kinut #apul drept% MorK:ndu-m2 s2 r2m:n :n a#eea$i po1iKie. Atun#i am v21ut
dou2 Morme :ntune#ate% #a dou2 trun#hiuri subKiri de #opa#i% #hiar :n MaKa mea.
Am r2mas #u gura #2s#at2% uit:ndu-m2 Mi< la ele. (u erau at:t de :nalte #a :n visQ :$i reduseser2 dimensiunile la
Lum2tate. :n lo# s2 Mie Morme de o lumino1itate opa#2% erau a#um dou2 beKe #omprimate $i ameninK2toare% de o
#uloare :ntune#at2% aproape neagr2.
- Ridi#2-te $i apu#2 una din ele% mi-a ordonat don Cuan. Ii nu-i da drumul% indiMerent de #:t te-ar 1g:lK:i.
(u aveam ni#i pe departe dorinKa de a Ma#e a$a #eva% dar o MorK2 ne#unos#ut2 m-a M2#ut s2 m2 ridi# :mpotriva
voinKei mele. Am reali1at #u #laritate :n a#el moment #2 voi sM:r$i prin a Ma#e #eea #e-mi ordonase don Cuan% de$i%
#on$tient% nu aveam ni#i #ea mai mi#2 intenKie de a#est Mel.
&-am :ndreptat me#ani# #2tre #ele dou2 Morme% inima b2t:ndu-mi de s2-mi sparg2 pieptul. Am apu#at-o pe #ea
din dreapta. Ceea #e am simKit a Most un $o# ele#tri#% #are aproape m-a M2#ut s2-i dau drumul Mormei. Am au1it
vo#ea lui don Cuan #a $i #:nd ar Mi strigat de la mare distanK2D
- ,2-i numai drumul $i e$ti terminat.
Am str:ns #u putere Morma% #are se r2su#ea $i se 1b2tea. (u #a un animal mare% #i #a #eva puMos $i u$or% de$i
:n#2r#at #u ele#tri#itate. (e-am rostogolit $i ne-am 1v:r#olit destul de mult timp pe nisipul v:l#elei. Eorma :mi
administra $o# dup2 $o# dintr-un
74
CAR)O* CA*+A(E,A
Mel de #urent ele#tri# greKos. :l #onsideram greKos pentru #2 mi-l imaginam diMerit MaK2 de energia :nt:lnit2 :n
lumea noastr2 #otidian2. Eie#are $o# :mi produ#ea o g:dilitur2 $i m2 M2#ea s2 urlu% $i s2 m:r:i #a un animal% nu de
suMerinK2% #i dintr-un Mel de m:nie #iudat2.
:n #ele din urm2% Morma s-a oprit $i a devenit aproape solid2 sub mine. H2#ea inert2. )-am :ntrebat pe don Cuan
da#2 era moart2% dar nu mi-am putut au1i vo#ea.
- (i#i pe departe% mi-a r2spuns #ineva% r:1:nd% #ineva #are nu era don Cuan. I-ai epui1at :n#2r#2tura de energie.
,ar nu te ridi#a :n#2. &ai r2m:i :ntins a$a :n#2 puKin.
&-am uitat la don Cuan :ntreb2tor. &2 e<amina #u mare #urio1itate. Apoi m-a aLutat s2 m2 ridi#. Eorma
:ntune#at2 a r2mas pe p2m:nt. ,oream s2-l :ntreb da#2 Morma nu p2Kise nimi# $i totul era :n regul2 #u ea. ,ar% din
nou% nu mi-am putut e<prima :ntrebarea #u glas tare. Atun#i% am M2#ut #eva e<traordinar. Am #onsiderat #2 totul
era real. P:n2 :n a#el moment% #eva din mintea mea :mi menKinea #ara#terul raKional al g:ndirii% prin #onsiderarea
a #eea #e se :nt:mpla drept un vis provo#at de ma$inaKiile lui don Cuan.
&-am dus la Morma :ntins2 pe p2m:nt $i am :n#er#at s2 o ridi#. (u puteam :ns2 s2 o iau :n braKe% pentru #2 nu
avea mas2 material2. &-am simKit de1orientat. A#eea$i vo#e dinainte% #are nu era vo#ea lui don Cuan% mi-a spus
s2 m2 #ul# deasupra M2pturii anorgani#e. A$a am M2#ut $i ne-am ridi#at apoi :mpreun2% M2ptura anorgani#2 pre#um
o umbr2 :ntune#at2 lipit2 de mine. *-a desprins dup2 a#eea :n#eti$or de mine $i a disp2rut% l2s:ndu-m2 #uprins de
un simK2m:nt e<trem de pl2#ut de :mplinire.
&i-a trebuit peste dou21e#i $i patru de ore pentru a-mi re#2p2ta #omplet #ontrolul asupra Ma#ult2Kilor mele. :n #ea
mai mare parte a timpului am adormit. ,on Cuan m2 #ontrola din #:nd :n #:nd% pun:ndu-mi mereu a#eea$i
:ntrebareD
AR+A 4I*A+3)3I
75
- Era energia M2pturii anorgani#e pre#um Mo#ul sau pre#um apaP
:mi simKeam g:tul de par#2 ar Mi Most ars. (u-i puteam spune #2 $o#urile de energie pe #are le simKisem erau #a
ni$te Leturi de ap2 ele#tri1at2. (u avusesem ni#iodat2 :n viaK2 e<perienKa unor Leturi de ap2 ele#tri1at2. (u s:nt
sigur da#2 este posibil #a a#estea s2 Mie produse sau simKite% dar a#easta este imaginea #are-mi ap2rea :n minte ori
de #:te ori don Cuan :mi adresa :ntrebarea lui Mi<2.
C:nd% :n sM:r$it% am $tiut #2 mi-am revenit #omplet% don Cuan dormea. Con$tient #2 :ntrebarea lui avea o mare
importanK2% l-am tre1it $i i-am relatat #eea #e simKisem.
- (u vei avea prieteni la nevoie printre M2pturile anorgani#e% #i doar relaKii de o enervant2 dependenK2% a de#larat
el. Eii e<trem de pre#aut. E2pturile anorgani#e de ap2 s:nt mult mai predispuse la e<#ese. 4r2Litorii din ve#hime
#redeau #2 ele s:nt mult mai aMe#tuoase% mai #apabile de a imita sau poate #hiar de a avea sentimente. *pre
deosebire de #ele de Mo#% #are erau #onsiderate mai serioase% mai reKinute% dar - :n a#ela$i timp - $i mai inMatuate.
- Care este semniMi#aKia tuturor a#estor lu#ruri pentru mine% don CuanP
- *emniMi#aKia este prea #omple<2 #a s-o dis#ut2m :n momentul a#esta. Re#omandarea mea este s2-Ki :nMr:ngi
teama din vise $i din viaK2% pentru a-Ki ap2ra unitatea. E2ptura anorgani#2% de la #are ai luat energia $i ai
re:n#2r#at-o apoi din nou% s-a :nMiorat p:n2 la a-$i pierde Morma de luminare :n de#ursul a#estui pro#es. 4a reveni
pentru a repeta e<perienKa.
- ,e #e nu m-ai oprit% don CuanP
- (u mi-ai dat timpul ne#esar. ,e altMel% ni#i nu m-ai au1it #:nd :Ki strigam s2 la$i M2ptura anorgani#2 pe p2m:nt.
=?
CAR)O* CA*+A(E,A
- +rebuia s2-mi Mi pre1entat dinainte - a$a #um Ma#i :ntotdeauna - toate alternativele.
- (u #uno$team toate alternativele. :n materie de M2pturi anorgani#e% s:nt aproape un novi#e. Am reMu1at s2-mi
:nsu$es# a#east2 parte din $tiinKa vr2Litorilor% pe motivul #2 este prea greoaie $i in#onstant2. (u vreau s2 Miu la
#heremul ni#i unei entit2Ki% Mie ea organi#2 sau anorgani#2.
Cu a#easta dis#uKia noastr2 s-a :n#heiat. Ar Mi trebuit s2 Miu :ngriLorat din #au1a rea#Kiei #ategori# negative a lui
don Cuan% dar nu eram. Eram #umva absolut #onvins #2 ori#e M2#usem era bine.
&i-am #ontinuat e<er#iKiile de visat M2r2 vreo alt2 interMerenK2 din partea M2pturilor anorgani#e.
4. FIXAREA PUNCTULUI DE ASAMBLARE
,eoare#e :nKelegerea noastr2 Musese s2 dis#ut2m despre visat numai #:nd #onsidera don Cuan ne#esar% :l :ntrebam
rareori despre a#easta $i nu insistam ni#iodat2 #u #hestionarea din#olo de o anumit2 limit2. ,e a#eea eram mai
mult de#:t dorni# s2-l as#ult ori de #:te ori se hot2ra s2 aborde1e subie#tul. Comentariile sau dis#uKiile reMeritoare
la visat erau% :n mod invariabil% in#luse :n alte teme ale :nv2K2turilor sale $i :ntotdeauna inserate pe nea$teptate%
M2r2 vreun avertisment.
(e aMlam o dat2 - :n timpul unei vi1ite a#as2 la el - :n miLlo#ul unei #onversaKii M2r2 ni#i o leg2tur2 #u a#est
subie#t #:nd% M2r2 vreun preambul% don Cuan a spus #2% prin #onta#tele lor din vis #u M2pturile anorgani#e%
vr2Litorii din ve#hime au devenit e<trem de versaKi :n arta manipul2rii pun#tului de asamblare% un domeniul vast
$i de r2u augur.
Am proMitat imediat de o#a1ie $i l-am #hestionat pe don Cuan despre perioada estimativ2 #:nd au tr2it vr2Litorii
din ve#hime. Cu alte diMerite o#a1ii :i mai adresasem a#eea$i :ntrebare% dar ni#iodat2 nu-mi d2duse un r2spuns
satisM2#2tor. Eram :ns2 #onvins #2% :n a#el moment - probabil pentru #2 el :nsu$i abordase subie#tul - ar Mi putut
s2-mi r2spund2.
- 3n subie#t deosebit de diMi#il% a spus el.
=@
CAR)O* CA*+A(E,A
Eelul :n #are a spus-o m-a M2#ut s2 #red #2 intenKiona s2 nu ia :n seam2 :ntrebarea mea. Am Most surprins #:nd a
#ontinuatD
- :Ki va pune la :n#er#are Lude#ata raKional2 tot at:t de mult #a subie#tul M2pturilor anorgani#e. Apropo% #e #re1i
despre ele a#umP
- &i-am l2sat opiniile de o parte% am r2spuns eu. (u-mi pot permite s2 g:ndes# :n ni#i un Mel despre el.
R2spunsul meu i-a M2#ut pl2#ere. A r:s $i s-a lansat :n #omentarii reMeritoare la propriile-i temeri $i aversiuni MaK2
de M2pturile anorgani#e.
- (u s-au num2rat ni#iodat2 printre predile#Kiile mele% a spus. ,esigur #2 motivul prin#ipal era teama mea de ele.
Am Most in#apabil s-o dep2$es# #:nd trebuia% iar apoi s-a permanenti1at.
- :Ki mai este Mri#2 de ele a#um% don CuanP
- Ceea #e simt nu este #hiar Mri#2% #i o atitudine de respingere. (u vreau s2 am :n ni#i un Mel de a Ma#e #u ele.
- E<ist2 un motiv anume pentru a#east2 atitudine de respingereP
- Cel mai solid motiv din lumeD s:ntem :n total2 opo1iKie. )or le pla#e s#lavia% supunerea% iar mie-mi pla#e
libertatea. )or le pla#e s2 a#hi1iKione1e% s2 #umpere% iar eu nu s:nt dispus s2 dau din #e-i al meu.
Am devenit ine<pli#abil de agitat $i i-am spus brus# #2 subie#tul mi se p2rea at:t de absurd% :n#:t nu-l putea lua :n
serios. ,on Cuan s-a uitat la mine% 1:mbind% $i a spusD
- Cea mai bun2 manier2 de pro#edur2 :n #eea #e prive$te M2pturile anorgani#e este #eea #e Ma#i tuD s2 negi
e<istenKa lor% dar s2 le vi1ite1i #u regularitate% susKin:nd #2 vise1i% iar :n vis ori#e este posibil. :n Melul a#esta% nu te
angaLe1i :n ni#i un Mel.
&-am simKit #iudat de vinovat% de$i nu puteam s2-mi dau seama de #e% $i obligat s2 :ntrebD
AR+A 4I*A+3)3I
=-
- )a #e te reMeri% don CuanP
- )a vi1itele M2#ute de tine M2pturilor anorgani#e% a r2spuns el se#.
- Glume$tiP Ce vi1iteP
- (u voiam s2 dis#ut asta% dar #red #2 este timpul s2-Ki spun #2 vo#ea #i#2litoare% pe #are o au1eai reamintindu-Ki
s2-Ki Mi<e1i atenKia visatului pe elementele #omponente ale visului% era vo#ea unei M2pturi anorgani#e.
&i-am 1is #2 don Cuan aMirma #eva total absurd. Asta m-a iritat at:t de tare% :n#:t #hiar am Kipat la el. A r:s de
mine $i mi-a #erut s2-i relate1 despre $edinKele mele neobi$nuite de visat. *oli#itarea lui m-a surprins. (u
pomenisem ni#iodat2 nim2nui despre Maptul #2% din #:nd :n #:nd% ie$eam brus# dintr-un vis% tras de un anumit
element din el% dar% :n lo# s2 tre# :n alK vis - #um ar Mi trebuit - :ntreaga atmosMer2 a visului se modiMi#a $i m2
pomeneam :ntr-o dimensiune ne#unos#ut2 mie. Pluteam :n a#easta% :ndrumat de un ghid invi1ibil% #are m2 M2#ea
s2 m2 :nv:rtes# #ontinuu. ,in a#este vise m2 tre1eam :ntotdeauna :n#2 :nv:rtindu-m2 $i #ontinuam s2 m2 r2su#es#
$i s2 m2 1v:r#oles# timp :ndelungat :nainte de a m2 tre1i pe de-a-ntregul.
- A#estea s:nt :nt:lniri reale pe #are le ai #u prietenii t2i% M2pturi anorgani#e% a spus don Cuan.
(u voiam s2-l #ontra1i#% dar ni#i nu voiam s2 a##ept #eea #e spunea. Am t2#ut. 3itasem de :ntrebarea mea
reMeritoare la vr2Litorii din ve#hime% dar don Cuan a reluat subie#tul.
- ,up2 #uno$tinKa mea% vr2Litorii din ve#hime au tr2it #u 1e#e mii de ani :n urm2% a spus el% 1:mbind $i
urm2rindu-mi rea#Kia.
Eundament:ndu-mi r2spunsul pe datele arheologi#e #ontemporane privitoare la migraKia triburilor nomade din
Asia #2tre #ele dou2 Ameri#i% i-am spus #2 eram de p2rere #2 data indi#at2 de el era in#ore#t2. Cu 1e#e mii de ani
:n urm2 este prea mult.
@9
CAR)O* CA*+A(E,A
AR+A 4I*A+3)3I
@
- +u ai inMormaKiile tale% $i eu le am pe ale mele% a r2spuns el. Eu $tiu #2 vr2Litorii din ve#hime au domnit timp de
patru mii de ani% :ntre a#um $apte mii $i trei mii de ani :n urm2. A#um trei mii de ani au disp2rut. ,e atun#i
:n#oa#e vr2Litorii tot reasam-blea12 $i restru#turea12 #eea #e a r2mas de la #ei din timpuri str2ve#hi.
- Cum poKi Mi at:t de sigur :n privinKa datelor dumitaleP
- ,ar tu #um poKi Mi at:t de sigur :n privinKa alor taleP a repli#at el.
I-am spus #2 arheologii au metode absolut sigure de stabilire a perioadelor de e<istenK2 ale ve#hilor #ulturi. ,in
nou mi-a repli#at #2 vr2Litorii au propriile metode sigure :n a#est sens.
- (u :n#er# s2 te #ontra1i# sau s2-Ki demonstre1 #2 gre$e$ti% a #ontinuat el% dar #ur:nd vei putea s2 :ntrebi pe
#ineva #are #unoa$te e<a#t problema.
- (imeni nu poate $ti a$a #eva #u e<a#titate% don Cuan.
- A#esta este :n#2 unul dintre a#ele lu#ruri imposibil de #re1ut% dar e<ist2 #ineva #are-Ki poate dovedi toate astea.
:ntr-o 1i% vei #unoa$te a#east2 persoan2.
- Ei asta-i%don Cuan. Probabil% glume$ti. Cine poate dovedi #eea #e s-a :nt:mplat #u $apte mii de ani :n urm2P
- Eoarte simplu% unul dintre vr2Litorii din ve#hime despre #are am vorbit. Cel pe #are l-am #unos#ut eu. El este
persoana #are mi-a povestit totul despre vr2Litorii din ve#hime. *per s2-Ki aminte$ti #eea #e :Ki voi spune despre
a#est om. El deKine soluKia multora dintre str2daniile noastre $i este #el pe #are este ne#esar s2-l #uno$ti.
I-am spus lui don Cuan #2 :l as#ultam #u #ea mai mare atenKie% de$i nu :nKelegeam #e spunea. El m-a a#u1at #2
vreau doar s2-i Ma# pe pla#% dar #2 nu #redeam un #uv:nt din #eea #e spunea despre vr2Litorii din ve#hime. Am
re#unos#ut #2 :n starea #on$tient2 normal2 desigur #2 nu #re1usem a#ele povestiri
e<agerate. ,ar nu o M2#usem ni#i :n #ea de a doua atenKie% #u toate #2 :n a#ea stare ar Mi trebuit s2 am o rea#Kie
diMerit2.
- (umai #:nd reMle#te1i asupra a #eea #e Ki-am spus devine totul o povestire e<agerat2% a remar#at el. ,a#2 nu-Ki
impli#i Lude#ata raKional2% totul r2m:ne% pur $i simplu% o problem2 de energie.
- ,e #e ai spus #2 voi #unoa$te pe unul dintre vr2Litorii din ve#himeP
- Pentru #2 o vei Ma#e. Este esenKial #a voi doi s2 v2 :nt:lniKi :ntr-o bun2 1i. ,ar% pentru moment% s2-Ki relate1 o
alt2 povestire e<agerat2 despre unul dintre nagualii din bran$a mea% nagualul *ebastian.
Apoi don Cuan mi-a povestit #2% pe la :n#eputul se#olului al optspre1e#elea% nagualul *ebastian era para#liser
:ntr-o biseri#2 din sudul &e<i#ului. :n relatarea sa% don Cuan a subliniat Maptul #2 vr2Litorii - din tre#ut sau pre1ent
- :$i #aut2 $i :$i g2ses# reMugiu :n instituKii #onsa#rate% #um ar Mi biseri#a. P2rerea sa era #2% din #au1a
e<traordinarului lor spirit de ordine $i dis#iplin2% vr2Litorii pot deveni sluLba$i de :n#redere $i #2 ei s:nt Moarte
#2utaKi de instituKiile #are au totdeauna mare nevoie de persoane de a#est Mel. ,on Cuan susKinea #2% at:ta timp #:t
nimeni nu are #uno$tinK2 de a#tivit2Kile vr2Litorilor% Maptul #2 nu s:nK adepKii vreunei ideologii #rea12 impresia de
sluLba$i model.
,on Cuan $i-a #ontinuat povestirea% relat:nd #2% :ntr-o 1i% pe #:nd *ebastian :$i :ndeplinea :ndatoririle de
para#liser% la biseri#2 a venit un str2in% un indian b2tr:n #e p2rea s2 Mie bolnav. A#esta i-a spus% #u vo#e pierit2%
lui *ebastian #2 avea nevoie de aLutor. (agualul a #re1ut #2 indianul dorea s2-l vad2 pe preotul paroh% dar omul%
M2#:nd un mare eMort% s-a adresat dire#t nagualului. I-a spus pe un ton aspru $i dire#t #2 $tia #2 *ebastian era nu
numai un vr2Litor% #i #hiar nagual.
@2
CAR)O* CA*+A(E,A
*periat de a#east2 :ntors2tur2 a lu#rurilor% *ebastian l-a tras pe indian de o parte $i i-a #erut s2-$i #ear2 s#u1e.
Omul a r2spuns #2 nu se aMla a#olo pentru a-$i #ere s#u1e% #i pentru a #2p2ta asistenK2 de spe#ialitate. Avea
nevoie% a spus el% s2 primeas#2 energia nagualului pentru a se putea menKine :n viaK2% viaK2 #are T l-a asigurat el
pe *ebastian - dura de mii de ani% dar #are% :n a#el moment% se stingea.
*ebastian% #are era un om Moarte inteligent% neMiind dispus s2 dea atenKie unor asemenea prostii% i-a spus
indianului s2 termine #u buMoneriile. "2tr:nul :ns2 s-a sup2rat $i l-a ameninKat pe *ebastian #2% da#2 nu-i
:ndepline$te #ererea% :i denunK2 - pe el $i pe :ntregul lui grup - autorit2Kilor e#le1iasti#e.
,on Cuan mi-a reamintit #2% :n a#ea perioad2% autorit2Kile biseri#e$ti :ntreprindeau a#Kiuni brutale $i sistemati#e
de eradi#are a pra#ti#ilor ereti#e ale indienilor din )umea (ou2. AmeninKarea a#elui om nu era de#i un lu#ru #e
putea Mi tratat la modul u$urati#Q nagualul $i grupul s2u erau% :ntr-adev2r% :n primeLdie de moarte. *ebastian l-a
:ntrebat pe indian #um putea s2-i dea energie. Omul i-a e<pli#at #2 nagualii - prin dis#iplina lor - a#umulea12 un
anume Mel de energie% pe #are o sto#hea12 :n #orp $i pe #are el o va e<trage M2r2 durere din #entrul energeti# al lui
*ebastian% aMlat :n ombili#. :n s#himb% *ebastian va avea nu numai posibilitatea de a-$i #ontinua netulburat
a#tivit2Kile% #i va Mi% totodat2% :n1estrat #u putere.
(agualului nu-i #onvenea ideea #2 este manipulat de b2tr:nul indian% dar a#esta era inMle<ibil $i nu-i oMerea ni#i o
alt2 opKiune de#:t s2 se #onMorme1e #ererii lui.
,on Cuan m-a asigurat #2 b2tr:nul indian nu e<agerase delo# :n #eea #e aMirmase despre sine. *-a dovedit #2 el
era un vr2Litor din timpuri str2ve#hi% unul dintre #ei #unos#uKi #a !ei !are desfid moartea. *e pare #2 reu$ise s2
supravieKuias#2 p:n2 :n pre1ent
AR+A 4I*A+3)3I
@.
prin manipularea pun#tului s2u de asamblare :n moduri numai de el #unos#ute.
,on Cuan spunea #2 #eea #e s-a :nt:mplat atun#i :ntre *ebastian $i omul a#ela s-a #onstituit mai t:r1iu :n temeiul
unei :nKelegeri #are i-a legat pe toKi #ei $ase naguali #are i-au urmat lui *ebastian. Cel #are desMide moartea s-a
Kinut de #uv:ntQ :n s#himbul energiei #2p2tate de la Mie#are nagual% el :i M2#ea donatorului un dar% :n1estr:ndu-l #u
putere. *ebastian Musese nevoit s2 a##epte darul :mpotriva voinKei saleQ era :n#olKit $i nu avea de ales. ,ar toKi
#eilalKi naguali #are i-au urmat $i-au a##eptat darul #u bu#urie $i m:ndrie.
,on Cuan a :n#heiat povestirea% spun:nd #2% :n timp% #el #are desMide moartea a aLuns s2 Mie #unos#ut sub numele
de arenda". +imp de mai bine de dou2 sute de ani% nagualii din bran$a lui don Cuan au #ontinuat s2 onore1e
a#east2 :nKelegere obligatorie% d:nd na$tere la o relaKie de simbio12 #are a s#himbat #ursul evoluKiei $i Kelul Minal
al bran$ei.
,on Cuan nu a #atadi#sit s2 dea e<pli#aKii suplimentare% iar eu am r2mas #u o stranie sen1aKie de veridi#itate% #are
m2 nelini$tea mai mult de#:t mi-a$ Mi putut imagina.
- Cum a aLuns s2 tr2ias#2 at:t de multP am :ntrebat.
- (u $tie nimeni% a r2spuns don Cuan. +ot #e $tim despre el% de generaKii% este doar #eea #e ne spune el. Cel #are
desMide moartea este persoana pe #are am :ntrebat-o despre vr2Litorii din ve#hime% $i el mi-a spus #2 a#e$tia se
aMlau :n #ulmea gloriei lor a#um trei mii de ani.
- ,e unde $tii #2 #eea #e v-a spus este adev2ratP am :ntrebat eu.
,on Cuan a #l2tinat din #ap #u o e<presie de uimire% da#2 nu #hiar de repulsie.
- C:nd ai de-a Ma#e #u inimaginabilul domeniu ne#unos#ut de din#olo de noi% a spus el% M2#:nd un gest #u m:na de
Lur :mpre-
@!
CAR)O* CA*+A(E,A
Lurul s2u% nu te proste$ti Morm:nd min#iuni m2runte. &in#iunile m2runte s:nt pentru oamenii #are nu au v21ut #e
ne a$teapt2 a#olo.
- Ce ne a$tept2 a#olo% don CuanP
R2spunsul lui% o aMirmaKie :n aparenK2 inoMensiv2% m-a :ngro1it mai tare de#:t da#2 mi-ar Mi des#ris #el mai
:nMior2tor lu#ru.
- Ceva #u des2v:r$ire impersonal% a spus el.
Probabil #2 observase #2 :mi piedeam #ump2tul% pentru #2 m-a M2#ut s2-mi s#himb nivelul de #on$tiinK2% #a s2-mi
dispar2 teama.
C:teva luni mai t:r1iu e<er#iKiile mele de visat au luat o :ntors2tur2 stranie. Am :n#eput s2 #ap2t :n vis r2spunsuri
la :ntreb2ri pe #are intenKionam s2 i le pun lui don Cuan. Cel mai impresionant aspe#t al a#estei maniMest2ri
#iudate a Most a#ela #2 s-a tranMerat #ur:nd :n starea mea #on$tient2 normal2. Iar% :ntr-o 1i% pe #:nd $edeam la
biroul meu% am #2p2tat r2spunsul la o :ntrebare neMormulat2 :n#2 privind #ara#terul real al M2pturilor anorgani#e.
Vzusem de at:tea ori M2pturi anorgani#e :n vis% :n#:t :n#epusem s2 le #onsider reale. :mi reamintisem #2% :ntr-o
stare de #on$tient2 seminormal2% #hiar atinsesem o asemenea M2ptur2 :n de$ertul *onora. Iar visele mele erau
periodi# deviate #2tre lumi despre #are m2 :ndoiam Moarte tare #2 puteau Mi produse ale minKii mele. ,oream s2 :l
:n#olKes# pe don Cuan #:t mai bine% :n termenii unei :ntreb2ri #on#ise% astMel :n#:t am Mormulat a#east2 :ntrebare :n
minteD da#2 trebuie s2 a##ept2m ideea #2 M2pturile anorgani#e s:nt la Mel de reale #a oamenii% unde anume se aMl2
-:n termenii sMerei Mi1i#e a universului - domeniul :n #are e<ist2 eleP
,up2 #e am Mormulat :ntrebarea :n sinea mea% am au1it un r:set #iudat% e<a#t #um au1isem :n 1iua :n #are m2
luasem la
AR+A 4I*A+3)3I
@>
tr:nt2 #u M2ptura anorgani#2. Apoi% o vo#e de b2rbat mi-a r2spunsD
- A#est domeniu e<ist2 :ntr-o anumit2 po1iKie a pun#tului de asamblare. +ot a$a pre#um lumea ta e<ist2 :n po1iKia
obi$nuit2 a pun#tului de asamblare.
3ltimul lu#ru pe #are-l doream era s2 intru :n dialog #u o vo#e imaterial2% a$a #2 m-am ridi#at $i am Mugit aMar2
din #as2. :n#epeam s2 #red #2-mi pierdeam minKile. O griL2 :n plus% pe #are s-o adaug la #ole#Kia mea de nelini$ti.
4o#ea Musese at:t de autoritar2 $i de limpede% :n#:t Maptul nu numai #2 m2 nedumerea% #i #hiar m2 :nsp2im:nta.
A$teptam Moarte nelini$tit ata#urile viitoare ale vo#ii% dar :nt:mplarea nu s-a mai repetat. )a prima o#a1ie pe #are
am avut-o% m-am #onsultat #u don Cuan.
(-a Most #:ru$i de puKin impresionat.
- +rebuie s2 :nKelegi o dat2 pentru totdeauna #2 astMel de lu#ruri s:nt Moarte normale :n viaKa unui vr2Litor% a spus
el. (u e$ti pe #ale de a :nnebuni% #i% pur $i simplu% au1i vo#ea unui emisar al visatului. )a tre#erea de prima sau
#ea de a doua poart2 a visatului% #ei #e visea12 aLung la un prag de energie $i :n#ep s2 vad2 lu#ruri ori s2 aud2
vo#i. (u mai multe vo#i% #i o singur2 vo#e. 4r2Litorii o numes# vo#ea emisarului visatului.
- Ce este emisarul visatuluiP
- Energie str2in2 #are are #on#i1ie. Energie str2in2 #are are #a s#op s2-i aLute pe #ei #are visea12% spun:ndu-le
unele lu#ruri. Problema este #2 emisarul visatului poate spune numai a#ele lu#ruri pe #are vr2Litorii deLa le
#unos# sau ar trebui s2 le #unoas#2% da#2-$i merit2 numele de vr2Litori.
- AMirmaKia #2 este energie str2in2 #are are #on#i1ie nu m2 aLut2 delo#% don Cuan. Ce Mel de energie - benign2%
malign2% bun2% rea% sau #umP
@?
CAR)O* CA*+A(E,A
- Este doar #e am spus #2 este% energie str2in2. O MorK2 impersonal2 pe #are noi o transMorm2m :ntr-o MorK2
personiMi#at2 pentru #2 are glas. 3nii vr2Litori au deplin2 :n#redere :n a#east2 energie% #hiar o v2d. *au% la Mel #a
tine% doar o aud sub Morma unui glas de b2rbat ori de Memeie. Glasul le poate spune #are este starea e<a#t2 a
lu#rurilor% iar de #ele mai multe ori ei iau spusele ei drept poveKe sa#re.
- ,e #e unii dintre noi o aud #a pe o vo#eP
- O vedem sau o au1im% pentru #2 ne menKinem pun#tul de asamblare Mi<at :ntr-o po1iKie nou2 spe#iMi#2Q #u #:t
este mai intens2 Mi<area% #u at:t mai intens simKim emisarul. Ai griL2S *-ar putea s2-l ve1i $i s2-l simKi #a pe o
Memeie goal2.
,on Cuan a r:s de propria sa repli#2% dar eu eram prea :nsp2im:nKat #a s2 trate1 lu#rurile #u Mrivolitate.
- Este a#east2 MorK2 #apabil2 s2 se materiali1e1eP am :ntrebat.
- ,esigur% a r2spuns el. +otul depinde de #:t de tare este Mi<at pun#tul de asamblare. ,ar Mii lini$tit% da#2 poKi s2-Ki
p2stre1i un grad de deta$are% nu se :nt:mpl2 nimi#. Emisarul r2m:ne #eea #e esteD o MorK2 impersonal2 #are
a#Kionea12 asupra noastr2 din #au1a Mi<2rii pun#tului nostru de asamblare.
- *Maturile sale s:nt temeini#eP
- (u poate Mi vorba de sMaturi. Emisarul ne pre#i1ea12 lu#rurile% iar noi ne Ma#em singuri dedu#Kiile.
I-am :mp2rt2$it apoi lui don Cuan #eea #e :mi spusese vo#ea mie.
- Este e<a#t #um am spus% a remar#at el. Emisarul nu Ki-a spus nimi# nou. AMirmaKiile sale s:nt #ore#te% dar par
doar s2-Ki demonstre1e anumite lu#ruri. Ceea #e a M2#ut emisarul a Most doar sa repete #eea #e $tiai deLa.
- &2 tem #2 nu pot s2 am pretenKia #2 $tiam toate astea% don Cuan.
AR+A 4I*A+3)3I
@=
- "a poKi. A#um $tii inMinit mai multe lu#ruri despre misterul universului de#:t poKi s2-Ki dai seama la nivel
raKional. ,ar asta este boala noastr2% a oamenilor% s2 $tim mai multe despre misterul universului de#:t ne d2m
seama.
Eaptul #2 tr2isem a#est Menomen in#redibil de unul singur% M2r2 aLutorul lui don Cuan% m2 M2#ea s2 m2 simt :n
#ulmea Meri#irii. 4oiam s2 aMlu mai multe lu#ruri despre emisar. +o#mai m2 preg2team s2-l :ntreb pe don Cuan
da#2 $i el au1ise vo#ea emisarului% #:nd el m-a :ntrerupt $i% #u un 1:mbet larg% mi-a spusD
- ,a% da. Emisarul :mi vorbe$te $i mie. :n tinereKe :l vedeam #a pe un #2lug2r #u glug2 neagr2. 3n #2lug2r
vorb2reK #are% de Mie#are dat2% m2 speria #umplit. Apoi% #:nd mi-am putut st2p:ni spaima% a devenit o vo#e
imaterial2 #are #ontinu2% p:n2 :n 1iua de a1i% s2-mi spun2 diMerite lu#ruri.
- Ce Mel de lu#ruri% don CuanP
- Ori#e lu#ru pe #are-mi #on#entre1 intenKia% lu#ruri pe #are nu vreau s2 m2 deranLe1 s2 le aproMunde1 singur.
Cum ar Mi% de e<emplu% detalii despre #omportamentul :nv2K2#eilor mei. Ce Ma# ei #:nd nu m2 aMlu :n preaLma lor.
Ii-mi spune% mai ales% lu#ruri despre tine. Emisarul :mi spune tot #e Ma#i.
ALuns2 :n a#est pun#t% nu prea :mi #onvenea dire#Kia :n #are evoluase #onversaKia noastr2. :mi s#ormoneam
Mreneti# mintea% pentru a g2si :ntreb2ri pe alte teme% :n timp #e don Cuan se pr2p2dea de r:s.
- Emisarul visatului este o M2ptur2 anorgani#2P am :ntrebat.
- *2 spunem #2 emisarul visatului este o MorK2 #are vine din t2r:mul M2pturilor anorgani#e. A#esta este motivul
pentru #are #ei #are visea12 se :nt:lnes# :ntotdeauna #u el.
- 4rei s2 spui% don Cuan% #2 ori#are dintre #ei #are visea12 :l aude sau :l vede pe emisarP
- +oKi :l audQ Moarte puKini s:nt #ei #are :l v2d sau :l simt.
- Ai vreo e<pli#aKie pentru a#est lu#ruP
@@ CAR)O* CA*+A(E,AVVVVVVVVVVVVVVVV
- (u. :n aMar2 de asta% nu prea m2 interesea12 Moarte mult emisarul. :ntr-un anumit moment din viaK2% a trebuit s2
iau o de#i1ie da#2 s2 m2 #on#entre1 pe M2pturile anorgani#e $i s2 urme1 #alea des#his2 de vr2Litorii din ve#hime
sau s2 nu #onsimt la a$a #eva. ProMesorul meu% nagualul Culian% m-a aLutat s2 m2 hot2r2s# pentru nea##eptare. (-
am regretat ni#iodat2 a#east2 de#i1ie.
- Cre1i #2 $i eu ar trebui s2 reMu1 M2pturile anorgani#e% don CuanP
(u mi-a r2spuns la :ntrebareQ :n lo# de r2spuns% mi-a e<pli#at #2 :ntregul domeniu al M2pturilor anorgani#e este
:ntotdeauna predispus s2 ne :nveKe. Probabil #2 din #au1a Maptului #2 M2pturile anorgani#e au o #on$tiinK2 mai
proMund2 #a a noastr2% se simt obligate s2 ne ia sub aripa lor o#rotitoare.
- (-am #onsiderat #2 are rost s2 devin :nv2K2#elul lor% a ad2ugat el. PreKul este prea mare.
- Care este preKulP
- 4iaKa noastr2% energia noastr2% devoKiunea noastr2 MaK2 de ele. Cu alte #uvinte% libertatea noastr2.
- ,ar #e ne :nvaK2 eleP
- )u#ruri legate de lumea lor. :n a#ela$i Mel :n #are noi :n$ine le-am :nv2Ka pe ele - da#2 am Mi #apabili s2 o Ma#em
- lu#ruri legate de lumea noastr2. :ns2 metoda lor este de a lua esenKa noastr2 primar2 drept etalon al nevoilor
noastre $i de a ne :nv2Ka :n #onMormitate #u ea. O treab2 e<trem de peri#uloas2S
- (u v2d de #e ar Mi peri#uloas2.
- ,a#2 #ineva ar lua drept etalon esenKa primar2 a eului t2u% #u toate temerile $i l2#omia% $i invidia #are o
#ara#teri1ea12 et#etera% et#etera $i te-ar :nv2Ka #eea #e satisMa#e a#east2 stare oribil2 de e<istenK2% #are #re1i #2 ar
Mi re1ultatulP
(u aveam repli#2. Credeam #2 :nKeleg perMe#t motivele reMu1ului s2u.
AR+A 4I*A+3)3I
- Problema vr2Litorilor din ve#hime% este #2 ei au :nv2Kat lu#ruri minunate% dar pe ba1a naturii lor primitive
nealterate% a #ontinuat don Cuan. E2pturile anorgani#e au devenit aliaKii lor $i% prin e<empliMi#2ri premeditate% i-au
:nv2Kat adev2rate minuni pe vr2Litori. AliaKii e<e#utau a#Kiunile% iar vr2Litorii erau :ndrumaKi pas #u pas s2 le
imite% M2r2 a s#himba #eva din natura lor primar2.
- E<ist2 a#este relaKii #u M2pturile anorgani#e $i :n 1iua de a1iP
- (u pot s2 r2spund e<a#t la a#east2 :ntrebare. +ot #e pot s2 spun este #2 eu personal nu pot #on#epe s2 am
asemenea relaKii. Impli#area :n situaKii de asemenea natur2 12d2rni#e$te eMorturile noastre de #2utare a libert2Kii%
#onsum:nd toat2 energia de #are dispunem. Pentru a putea urma #u adev2rat e<emplul aliaKilor lor% vr2Litorii din
ve#hime au Most nevoiKi s2-$i petrea#2 viaKa pe t2r:mul M2pturilor anorgani#e. Cantitatea de energie ne#esar2
pentru a reali1a o asemenea deplasare #ontinu2 este uluitoare.
- 4rei s2 spui% don Cuan% #2 vr2Litorii din ve#hime erau #apabili de a e<ista pe a#ele t2r:muri a$a #um e<ist2m noi
ai#iP
- (u to#mai #um e<ist2m noi ai#i% dar% :n mod #ert% tr2iauD :$i p2strau #on$tiinKa $i individualitatea. Pentru a#ei
vr2Litori emisarul visatului a devenit entitatea de importanK2 vital2. ,a#2 un vr2Litor dore$te s2 tr2ias#2 pe t2r:mul
M2pturilor anorgani#e% emisarul este puntea de leg2tur2 perMe#t2 pentru reali1area a#estui lu#ruQ vorbe$te% este
:n#linat s2 :nveKe $i s2 :ndrume.
- Ai Most vreodat2 :n a#el t2r:m% don CuanP
- ,e nenum2rate ori. )a Mel $i tu. ,ar nu are rost s2 dis#ut2m despre asta a#um. :n#2 nu te-ai des#otorosit de toate
resturile neMolositoare din atenKia visatului. :ntr-o bun2 1i% vom vorbi $i despre a#el t2r:m.
- *2 dedu#% de#i% don Cuan #2 nu-l a##epKi sau nu :Ki pla#e emisarulP
-9
CAR)O* CA*+A(E,A
!
AR+A 4I*A+3)3I
-
- (i#i nu-l a##ept $i ni#i nu-mi pla#e. AparKine unui alt registru% registrul vr2Litorilor din ve#hime. :n plus%
:nv2K2turile $i :ndrum2rile sale s:nt absurdit2Ki :n lumea noastr2. Iar pentru a#este absurdit2Ki emisarul ne ta<ea12
enorm :n termenii energiei. :ntr-o 1i% vei Mi $i tu de a#eea$i p2rere #u mine. 4ei vedea.
:n tonul #u #are rostise don Cuan a#este #uvinte am surprins o #onMirmare mas#at2 a #onvingerii sale #2 nu-i
:mp2rt2$eam p2rerea :n #eea #e-l privea pe emisar. +o#mai voiam s2-l :nMrunt :n a#east2 problem2% #:nd am au1it
vo#ea emisarului :n ure#hiD
- Are dreptate% a spus glasul. Jie :Ki pla# pentru #2 nu g2se$ti #2 este nimi# r2u :n a e<plora toate posibilit2Kile.
4rei s2 a#umule1i #unoa$tereQ #unoa$terea :nseamn2 putere. (u vrei s2 r2m:i :n #2lduKa siguranK2 a rutinei $i
#onvingerilor lumii #otidiene.
Emisarul a spus toate a#estea :n limba engle12% #u un pronunKat a##ent de pe #oasta Pa#iMi#ului. Apoi a s#himbat-
o pe spaniol2. Am sesi1at un u$or a##ent argentinian. (u-l mai au1isem pe emisar vorbind astMelQ m2 Mas#ina. El
mi-a vorbit despre :mplinire% #unoa$tere% despre #:t de departe m2 aMlam de lo#ul meu natalQ despre setea mea de
aventur2 $i aproape obsedanta dorinK2 de a #unoa$te lu#ruri noi% de a p2trunde ori1onturi noi. Glasul mi s-a
adresat #hiar $i :n portughe12% #u pronunKate inMle<iuni ale limbii vorbite :n pampasul de sud.
Eaptul de a au1i vo#ea debit:nd toate a#ele remar#i lingu$itoare nu numai #2 m-a :nsp2im:ntat% #i #hiar m-a
:ngreKo$at I-am spus lui don Cuan% atun#i% pe lo#% #2 trebuia s2 :n#ete1 e<er#iKiile de visat. Ii-a ridi#at% surprins%
o#hii spre mine. ,ar% #:nd i-am repetat #ele au1ite% a Most de a#ord #2 trebuie s2 m2 opres# din e<er#iKii% de$i am
simKit #2 o Ma#e numai #a s2 m2 #alme1e.
C:teva s2pt2m:ni mai t:r1iu% rea#Kia mea mi s-a p2rut puKin #am isteri#2% iar de#i1ia de a renunKa - neLustiMi#at2.
&i-am
reluat e<er#iKiile de visat. Eram sigur #2 don Cuan $tia #2-mi anulasem de#i1ia de retragere.
Cu o#a1ia uneia dintre vi1itele mele la el% a :n#eput s2 vorbeas#2% pe nea$teptate% despre vise.
- Eaptul #2 nu am Most edu#aKi s2 apre#iem visele #a pe un autenti# domeniu de e<plorare nu :nseamn2 #2 ele nu
s:nt a$a #eva% a :n#eput el. 4isele s:nt anali1ate pentru sensul lor sau #onsiderate prevestiri% dar ni#iodat2 nu s:nt
interpretate #a domeniu al unor :nt:mpl2ri reale. ,in #:te $tiu% numai vr2Litorii din ve#hime au M2#ut a#est lu#ru% a
#ontinuat el% dar% :n #ele din urm2% au dat-o :n bar2. *-au l2#omit $i% #:nd au aLuns la o biMur#aKie #ru#ial2 a
drumurilor% au luat-o pe #el gre$it. Au Lu#at totul pe o #arteD posibilitatea Mi<2rii pun#tului de asamblare :n miile
de po1iKii pe #are le putea a#esta adopta.
,on Cuan $i-a e<primat #onsternarea :n MaKa Maptului #2% din toate lu#rurile minunate pe #are vr2Litorii din
ve#hime le-au :nv2Kat% e<plor:nd a#este mii de po1iKii% r2m2seser2 numai arta visatului $i arta stalRingului. A
reaMirmat #2 arta visatului se reMer2 la deplasarea pun#tului de asamblare. A deMinit apoi stalRingul #a art2 #are se
o#up2 de modul de Mi<are al pun#tului de asamblare :n ori#e po1iKie este deplasat.
- A Mi<a pun#tul de asamblare :n ori#e po1iKie nou2 :nseamn2 a dob:ndi #oe1iune% a spus el. E<a#t asta $i M2#eai
:n e<er#iKiile sale de visat.
- Credeam #2-mi perMe#Kionam #orpul energeti#% am spus eu% :ntru#:tva surprins de aMirmaKia lui.
- Ea#i asta $i mult mai mult de#:t at:tQ :nveKi s2 ai #oe1iuneQ visatul impune a#est lu#ru Morm:ndu-i pe #ei #are
visea12 s2-$i Mi<e1e pun#tul de asamblare. AtenKia visatului% #orpul energeti#% #ea de a doua atenKie% relaKiile #u
M2pturile anorgani#e% emisarul visatului s:nt toate produse se#undare ale pro#esului de
-2
CAR)O* CA*+A(E,A
dob:ndire a #oe1iuniiQ #u alte #uvinte% s:nt produsele se#undare ale Mi<2rii pun#tului de asamblare :n mai multe
po1iKii de visat.
- Ce este a#eea o po1iKie de visat%don CuanP
- Ori#e po1iKie nou2 :n #are a Most deplasat pun#tul de asamblare :n timpul somnului.
- Cum Mi<2m pun#tul de asamblare :ntr-o po1iKie de visatP
- Prin menKinerea imaginii ori#2rui element din vis sau prin s#himbarea viselor dup2 vrere. Prin e<er#iKiile tale de
visat :Ki e<erse1i #apa#itatea de a Mi #oe1ivQ adi#2 :Ki e<erse1i #apa#itatea de a menKine o nou2 Morm2 a energiei%
prin Mi<area pun#tului de asamblare :n po1iKia unui anume vis pe #are :l ai.
- &enKin% :ntr-adev2r% o nou2 Morm2 a energieiP
- (u #hiar% $i asta nu pentru #2 nu poKi% #i numai pentru #2 :Ki transle1i doar pun#tul de asamblare :n lo# s2-l
deplase1i. +ranslaKiile pun#tului de asamblare produ# s#himb2ri de mi#2 importanK2% pra#ti# insesi1abile. Atra#Kia
trasl2rilor #onst2 :n a#eea #2 a#estea s:nt at:t de mi#i $i at:t de numeroase% :n#:t a menKine #oe1iunea :n toate
repre1int2 un adev2rat triumM.
- Cum $tim #2 menKinem #oe1iuneaP
- Itim asta dup2 #laritatea per#epKiei noastre. Cu #:t este mai #lar2 imaginea viselor noastre% #u at:t este mai mare
#oe1iunea.
Apoi mi-a spus #2 era timpul s2 Ma# o apli#aKie pra#ti#2 a #eea #e :nv2Kasem din visat. E2r2 s2-mi dea posibilitatea
s2 :ntreb #eva% m-a :ndemnat s2-mi #on#entre1 atenKia - #a $i #:nd a$ Mi Most :ntr-un vis - asupra Mrun1i$ului unui
#op2#el de de$ert #e #re$tea :n preaLm2D un Proso#is glandulosa.
,ore$ti doar s2 m2 uit Mi< la elP am :ntrebat eu.
- (u dores# doar s2 te uiKi Mi< la elQ dores# s2 Ma#i #eva spe#ial #u a#est Mrun1i$% a r2spuns el. Jine minte #2% :n
vise% o dat2 #e poKi s2 menKii imaginea ori#2rui element% :Ki menKii% de Mapt% po1iKia de visat a pun#tului t2u de
asamblare. A#um% prive$te la a#este Mrun1e% #a $i #um ai Mi :ntr-un vis% dar #u o semniMi#ativ2
AR+A 4I*A+3)3I
-.
deosebireD :Ki vei #on#entra atenKia visatului asupra Mrun1elor #op2#elului :n starea de #on$tiinK2 a lumii #otidiene.
(ervo1itatea mea a M2#ut s2-mi Mie imposibil s2-i urm2res# Mirul g:ndirii. &i-a e<pli#at #u r2bdare #2% prin Mi<area
privirii asupra Mrun1i$ului% voi reali1a o deplasare minus#ul2 a pun#tului de asamblare. Apoi% #onvo#:ndu-mi
atenKia visatului prin Mi<area #u privirea a Mrun1elor individuale% voi Mi<a% de Mapt% a#east2 mi#2 deplasare a
pun#tului% iar #oe1iunea mea m2 va Ma#e s2 per#ep :n termenii #elei de a doua atenKii. A ad2ugat% #u #hi#otit% #2
:ntregul pro#es era ridi#ol de simplu.
,on Cuan avea dreptate. +ot #e a trebuit s2 Ma# a Most s2-mi #on#entre1 privirea asupra Mrun1elor% s2 m2 uit Mi< la
ele% $i :ntr-o #lip2 #lip2 am Most atras :ntr-o sen1aKie de v:rteL% Moarte asem2n2toare #u v:rteLurile din visele mele.
Erun1i$ul #op2#elului a devenit un :ntreg univers de inMormaKii sen1oriale. Era #a $i #um Mrun1i$ul m-ar Mi
:nghiKit% dar sen1aKia o aveam nu numai la nivelul vederiiQ da#2 atingeam Mrun1ele% le simKeam :n mod real. )e
puteam simKi $i mirosul. AtenKia visatului era multisen1orial2 $i nu doar vi1ual2% #a :n visatul obi$nuit.
Ceea #e a :n#eput #a privitul Mrun1i$ului unui #op2#el s-a transMormat :ntr-un vis. Eram #onvins #2 m2 aMlu :ntr-un
#op2#el visat% a$a #um mai Musesem $i :n alKi #opa#i din nenum2rate alte vise. (atural #2 m-am #omportat :n a#est
#opa# visat la Mel #um :nv2Kasem s2 m2 #omport :n visele meleQ tre#eam de la un element la altul% tras de MorKa
unui v:rteL #e se Morma :n ori#are parte a #op2#elului% pe #are :mi #on#entram multisen1orial2 atenKie a visatului.
4:rteLurile se Mormau nu numai #:nd priveam% #i $i #:nd atingeam #eva #u ori#e parte a #orpului.
In miLlo#ul a#estei vi1iuni% sau a#estui vis% am avut un ata# de :ndoieli raKionale. Am :n#eput s2 m2 :ntreb da#2
m2 ur#asem :ntr-adev2r :n #op2#el% :ntr-o stare de n2u#eal2% $i da#2% :ntr-adev2r% m:ng:iam Mrun1ele - pierdut :n
#oroana #opa#ului - M2r2 s2 $tiu
-!
CAR)O* CA*+A(E,A
#e Ma#. *au poate #2 adormisem% hipnoti1at probabil de Mream2tul Mrun1elor :n b2taia v:ntului% $i a#um visam.
,ar% la Mel #a :n vise% nu aveam destul2 energie pentru a reMle#ta prea mult la a#este lu#ruri. G:ndurile mele erau
pasagere. ,urau doar o #lip2Q Apoi MorKa e<perienKei dire#te le-a :n2bu$it #omplet.
O mi$#are brus#2 a 1g:lK:it deodat2 totul $i m-a M2#ut% eMe#tiv% s2 ies dintr-un p:l# de Mrun1e% #a $i #um m-a$ Mi
smuls din atra#Kia magneti#2 a #op2#elului. A$e1at :ntr-o po1iKie elevat2% aveam :n MaK2 o priveli$te nem2rginit2.
,e Lur :mpreLur% erau munKi :ntune#aKi $i mult2 vegetaKie. 3n alt $o# de energie m-a M2#ut s2 m2 #utremur p:n2-n
m2duva oaselorQ apoi m-am aMlat :n alt2 parte. Eram :n#onLurat de #opa#i uria$i% mai mari #hiar de#:t pinii
,ouglas din statele Oregon $i 5ashington. (u mai v21usem ni#iodat2 o asemenea p2dure. PeisaLul era :ntr-un
at:t de mare #ontrast MaK2 de #el arid al de$ertului *onora% :n#:t nu am mai avut ni#i o :ndoial2 #2 visam.
Am menKinut vi1iunea a#elei priveli$ti e<traordinare% tem:ndu-m2 s2 o las s2 dispar2% :ntru#:t $tiam #2 este% :ntr-
adev2r% un vis $i se va destr2ma imediat #e-mi epui1am atenKia visatului. ,ar imaginile au r2mas la lo#ul lor #hiar
$i atun#i #:nd% dup2 estimarea mea% ar Mi trebuit s2 nu mai am re1erve de atenKie a visatului. Atun#i% mi-a tre#ut
prin minte un g:nd teriMiantD #e-ar Mi da#2 asta nu era ni#i vis% ni#i viaKa de 1i #u 1iP
Cuprins de pani#2% la Mel #a un animal :nsp2im:ntat% m-am retras :napoi :n p:l#ul de Mrun1e din #are ie$isem.
Impulsul mi$#2rii mele de retragere m-a purtat prin Mrun1i$ul $i printre #rengile tari ale #op2#elului. &-a tras Los
din #op2#el $i% :ntr-o Mr:ntur2 de se#und2% st2team din nou l:ng2 don Cuan% la u$a #asei sale din de$ertul *onora.
&i-am dat seama seama imediat #2 reintrasem :ntr-o stare :n #are puteam g:ndi #oerent% dar nu puteam vorbi.
,on Cuan mi-a spus s2 nu Miu :ngriLorat% aMirm:nd #2 Ma#ultatea vorbirii este
AR+A 4I*A+3)3I
->
e<trem de Mragil2 $i #2 #ri1ele de muKenie s:nt un lu#ru obi$nuit printre vr2Litorii #are se aventurea12 din#olo de
limitele per#epKiei normale.
:n sinea mea aveam simK2m:ntul #2 lui don Cuan i se M2#use mil2 de mine $i se hot2r:se s2-mi adresese #uvinte de
:mb2rb2tare. ,ar vo#ea emisarului visatului - pe #are am au1it-o :n #lipa a#eea - mi-a spus #2% dup2 o odihn2 de
#:teva ore% aveam s2 m2 simt din nou perMe#t.
C:nd m-am tre1it% i-am pre1entat lui don Cuan - la #ererea sa - o des#riere #omplet2 a #eea #e v21usem $i
M2#usem. &-a prevenit #2 nu era posibil s2 m2 ba1e1 pe Lude#ata mea raKional2 pentru a :nKelege #ele prin #are
tre#usem% nu din #au12 #2 Lude#ata mi-ar Mi Most :n vreun Mel sl2bit2% #i pentru #2 #eea #e se :nt:mplase era un
Menomen #e dep2$ea parametrii raKiunii.
(ormal #2 eu am susKinut #2 nimi# nu poate Mi :n aMara graniKelor raKiuniiQ #2 lu#rurile pot Mi enigmati#e% dar #2%
mai devreme sau mai t:r1iu% raKiunea g2se$te :ntotdeauna o #ale de Ma#e lumin2 :n absolut ori#e. Ii eram absolut
#onvins de asta.
,on Cuan mi-a e<pli#at% #u deosebit2 r2bdare% #2 raKiunea este doar un produs derivat din po1iKia obi$nuit2 a
pun#tului de asamblareQ #2% prin urmare :nKelegerea a #eea #e se petre#e :n Lurul nostru% Lude#ata s2n2toas2% #u
pi#ioarele pe p2m:nt - surse de mare m:ndrie pentru noi presupuse a Mi #onse#inKa Mireas#2 a valorii noastre - s:nt
doar re1ultatul Mi<2rii pun#tului nostru de asamblare :n lo#ul s2u obi$nuit. Cu #:t este a#esta mai rapid $i mai
staKionar% #u at:t este mai mare :n#rederea :n noi :n$ine $i sentimentul #2 #unoa$tem lumea $i s:ntem #apabili de a
Ma#e previ1iuni.
A ad2ugat #2 #eea #e Ma#e visatul este s2 ne #onMere mobilitatea ne#esar2 pentru a a##ede la alte lumi% prin
demolarea modului nostru de #unoa$tere a a#estei lumi. A numit visatul o #2l2torie de dimensiuni de ne#on#eput%
#2l2torie #are - dup2 #e
-?
CAR)O* CA*+A(E,A
AR+A 4I*A+3)3I
97
ne Ma#ilitea12 per#epKia a tot #e putem per#epe #a oameni - determin2 pun#tul de asamblare s2 se proie#te1e :n
aMara domeniului umanului $i s2 per#eap2 inimaginabilul.
- Iat2 #2 ne-am :ntors din nou s2 insist2m asupra #elui mai important subie#t al lumii vr2Litorilor% a #ontinuat el%
po1iKia pun#tului de asamblare. "lestemul vr2Litorilor din ve#hime $i -deopotriv2 - ghimpele din o#hi al
umanit2Kii.
- ,e #e spui asta% don CuanP
- Pentru #2 at:t omenirea :n general% #:t $i vr2Litorii din ve#hime s:nt vi#timele po1iKiei pun#tului de asamblareD
oamenii% pentru #2% ne$tiind #2 e<ist2 pun#tul de asamblare% s:nt nevoiKi s2 #onsidere produsul derivat al po1iKiei
sale obi$nuite #a pe #eva Minal $i de ne#ontestat. Iar vr2Litorii din ve#hime pentru #2% de$i $tiau totul despre
pun#tul de asamblare% s-au l2sat #u#eriKi de Ma#ilitatea #u #are putea Mi manipulat. +rebuie s2 te Mere$ti de a #2dea
:n a#este #ap#ane% a #ontinuat el. Ar Mi revolt2tor s2 te ralie1i #u omenirea% #a $i #:nd n-ai $ti de e<istenKa
pun#tului de asamblare. ,ar ar Mi $i mai absurd da#2 te-ai ralia #u vr2Litorii din ve#hime $i Ki-ai manipula #u
#inism pun#tul de asamblare pentru proMit.
- +otu$i% nu :nKeleg. Ce leg2tur2 au toate astea #u e<perienKa mea de ieriP
- Ieri ai Most :ntr-o alt2 lume. ,a#2 m2 :ntrebi unde este a#east2 lume% iar eu :Ki spun #2 ea este :n po1iKia
pun#tului de asamblare% r2spunsul meu nu va avea ni#i un :nKeles pentru tine.
E<pli#aKia lui don Cuan era #2 am dou2 alternative. 3na era s2 merg pe #alea anali1elor raKionale ale oamenilor $i
s2 m2 #onMrunt #u situaKia diMi#il2 #2 e<istenKa :mi va spune #2 e<ist2 $i alte lumi% iar raKiunea :mi va spune #2 nu
e<ist2 $i ni#i nu pot e<ista asemenea lumi. Cea de a doua alternativ2 era s2 urme1 #alea Lude#2Kii vr2Litorilor din
ve#hime #a1 :n #are a$ a##epta automat ideea e<istenKei altor lumi $i ar Mi nevoie numai de aviditatea mea
pentru a Ma#e #a pun#tul de asamblare s2 se menKin2 :n po1iKia #are #reea12 lumile respe#tive. Re1ultatul ar Mi un
alt gen de diMi#ultateD a#eea de a trebui s2 m2 deplase1 Mi1i# :n t2r:muri #u aspe#t himeri#% minat de perspe#tivele
de putere $i avantage.
Eram prea amorKit pentru a-i urm2ri argumentaKia% dar apoi am reali1at #2 ni#i nu trebuie s2 urm2res#% pentru #2
eram :n totalitate de a#ord #u el% :n #iuda Maptului #2 nu aveam o imagine #omplet2 a Maptelor #u #are eram de
a#ord. A#est a#ord era mai degrab2 un sentiment #e venea de departe% o #ertitudine str2ve#he pe #are o
pierdusem $i #are-$i #roia #u :n#etul #alea de revenire #2tre mine.
Reluarea e<er#iKiilor de visat mi-a :nl2turat a#este nelini$ti dar a dat na$tere altora noi. ,e e<emplu% dup2 #e o
au1isem luni de-a r:ndul 1i de 1i% am :n#etat s2 mai #onsider vo#ea emisarului un lu#ru s:#:itor sau surprin12tor.
A devenit #eva obi$nuit. ,ar am M2#ut at:t de multe gre$eli sub inMluenKa a #eea #e-mi spunea% :n#:t aproape #2
am aLuns s2 :nKeleg reKinerea lui don Cuan de a lua vo#ea :n serios. 3n psihanalist ar Mi repurtat o mare satisMa#Kie
proMesional2 din interpretarea emisarului potrivit tuturor permutaKiilor posibile ale MorKelor dinami#ii mele inte-
rioare.
,on Cuan :$i p2stra #onvingerea Merm2 :n #eea #e privea emisarulD MorK2 impersonal2% dar permanent2% din
domeniul M2pturilor anorgani#eQ astMel #2% #ei #are visea12 au #u toKii de a Ma#e #u ea% mai mult sau mai puKin :n
a#eia$i termeni. Iar da#2 opt2m s2 lu2m #uvintele ei drept sMaturi de urmat% s:ntem ni$te Mraieri in#urabili.
Eram% :n mod #ategori#% unul dintre a#e$ti Mraieri. (u aveam #um s2 r2m:n impasibil MaK2 de #onta#tul dire#t #u
un astMel de eveniment e<traordinarD o vo#e #are-mi de1v2luia #lar $i #on#is% :n trei limbi% aspe#tele as#unse ale
ori#2rui lu#ru sau MiinKe asupra #2reia :mi #on#entram atenKia. *ingurul neaLuns - #are :ns2 nu
-@
CAR)O* CA*+A(E,A
#onta pentru mine - era #2 nu eram sin#roni1aKi. Emisarul :mi relata diMerite lu#ruri despre oameni sau :nt:mpl2ri
#:nd% #u toat2 Mran#heKea% uitasem de mult #2 m2 interesaser2.
)-am :ntrebat pe don Cuan despre #au1ele a#estei #iud2Kenii% iar el mi-a spus #2 se datora rigidit2Kii pun#tului meu
de asamblare. &i-a e<pli#at #2 Musesem #res#ut de oameni b2tr:ni $i #2 a#e$tia :mi insuMlaser2 #on#epKii de
oameni b2tr:niQ :n #onse#inK2% eram peri#ulos de virtuos. +endinKa sa de a-mi administra poKiuni de plante
halu#inogene nu era de#:t un eMort% spunea el% de a-mi 1g:lK:i pun#tul de asamblare $i a-i permite s2 dob:ndeas#2 o
marL2 minim2 de mobilitate.
- ,a#2 nu-Ki #ree1i a#east2 marL2% a #ontinuat el% vei deveni ori mai virtuos% ori un vr2Litor isteri#. Interesul meu
de a-Ki povesti despre vr2Litorii din ve#hime nu este de a-i denigra% #i de a Ki-i #ontrapune. &ai devreme sau mai
t:r1iu% pun#tul t2u de asamblare va deveni mai mobil% dar nu destul de mobil pentru a evita posibilitatea s2 Mii #a
eiD virtuos $i isteri#.
- Cum pot s2 evit toate astea% don CuanP
- E<ist2 o singur2 #ale. 4r2Litorii o numes# :nKelegere absolut2. Eu o numes# idil2 #u #unoa$terea. Este eMortul pe
#are-l depun vr2Litorii pentru a #unoa$te% a des#operi% a Mi uluiKi.
,on Cuan a s#himbat subie#tul $i a #ontinuat s2 e<pli#e problema Mi<2rii pun#tului de asamblare. *punea #2%
vznd #um pun#tele de asamblare ale #opiilor se mi$#2 pemanent% #a :mpinse de vibraKii% s#himb:ndu-$i #u
u$urinK2 lo#ul% vr2Litorii din ve#hime au aLuns la #on#lu1ia #2 po1iKia obi$nuit2 a pun#tului de asamblare nu este
Mi<at2 din na$tere% #i stabilit2 prin me#anismul deprinderilor. Vznd totodat2 #2 numai la adulKi pun#tul este Mi<at
:ntr-un singur lo#% au presupus #2 lo#ali1area spe#iMi#2 a pun#tului de asamblare Mavori1ea12 un mod spe#iMi# de a
per#epe. Prin utili1are repetat2% a#est mod spe#iMi# de a per#epe devine un sistem de interpretare a datelor
sen1oriale.
AR+A 4I*A+3)3I
--
,on Cuan a subliniat #2% :ntru#:t s:ntem :n#orporaKi sistemului prin Maptul #2 ne na$tem :n el% din momentul
na$terii ne str2duim ne#esarmente s2 ne aLust2m per#epKia pentru a ne #onMorma #erinKelor sistemului% #are ne
guvernea12 pentru toat2 durata vieKii. Prin urmare% vr2Litorii din ve#hime au avut perMe#t2 dreptate s2 #read2 #2
a#Kiunea de anulare a a#estui mod de a per#epe $i per#eperea dire#t2 a energiei este #eea #e transMorm2 pe #ineva
:n vr2Litor.
,on Cuan $i-a e<primat uimirea MaK2 de #eea #e numea el #ea mai mare reali1are a edu#aKiei noastre #a oameniD
blo#area deMinitiv2 a pun#tului de asamblare :n po1iKia sa obi$nuit2. Pentru #2% o dat2 imobili1at a#olo% per#epKia
noastr2 poate Mi instruit2 $i :ndrumat2 s2 interprete1e #eea #e per#epem. Cu alte #uvinte% putem atun#i s2 Mim
diriLaKi s2 per#epem mai mult :n termenii sistemului $i nu :n termenii propriilor noastre simKuri. &-a asigurat #2
per#epKia uman2 este% :n general% uniMorm2 pentru #2 pun#tele de asamblare ale :ntregii rase umane s:nt Mi<ate :n
a#ela$i lo#.
:n #ontinuare% a spus #2 vr2Litorii :$i demonstrea12 sie$i toate a#estea #:nd vad #2% :n momentul :n #are pun#tul de
asamblare este deplasat din#olo de o anumit2 limit2 $i :n#ep s2 Mie per#epute noi Milamente de energie universal2%
#eea #e per#epem nu are sens. Cau1a imediat2 este #2 noile inMomaKii sen1oriale Ma# sistemul nostru s2 devin2
inoperantQ el nu mai poate Mi Molosit pentru a interpreta #eea #e per#epem .
- Per#epKia :n lipsa sistemului este% desigur% haoti#2% spunea don Cuan. ,ar% ori#:t de straniu ar p2rea% e<a#t #:nd
#redem #2 s:ntem total de1orientaKi% ve#hiul nostru sistem se restabile$teQ ne salvea12 $i transMorm2 noua noastr2
per#epKie in#omprehensibil2 :ntr-o nou2 lume absolut #omprehensibil2. E<a#t #e Ki s-a :nt:mplat Kie #:nd ai privit
Mrun1ele #op2#elului.
- Ce mi s-a :nt:mplat mie e<a#t% don CuanP
99
CAR)O* CA*+A(E,A
- Per#epKia ta a Most pentru un timp haoti#2Q totul Ki s-a pre1entat dintr-o dat2% iar sistemul t2u de interpretare a
lumii a Mun#Kionat. Apoi% haosul s-a #lariMi#at% iar tu te-ai pomenit :n MaKa unei lumi noi.
- (e aMl2m din nou% don Cuan% :n a#ela$i lo#% :n #are am mai Most. E<ist2 a#east2 lume sau este ea doar o
pl2smuire a minKii meleP
- (e aMl2m% #u siguranK2% :n a#ela$i lo#% iar r2spunsul este a#ela$i. E<ist2 :n po1iKia e<a#t2 :n #are s-a aMlat pun#tul
t2u de asamblare :n a#el moment. Pentru a o per#epe% ai avut nevoie de o #oe1iune% adi#2 a Most ne#esar s2-Ki
menKii pun#tul de asamblare Mi<at :n a#ea po1iKie% #eea #e ai $i M2#ut. Re1ultatul a Most #2 ai per#eput totalmente%
pentru un timp% o lume nou2.
- ,ar ar putea per#epe $i alKii a#eea$i lumeP
- ,a#2 au uniMormitate $i #oe1iune% ar putea s2 o per#eap2. 3niMormitate :nseamn2 a menKine% la unison% a#eea$i
po1iKie a pun#tului de asamblare. 4r2Litorii din ve#hime numeau :ntreaga a#Kiune de reali1are a uniMormit2Kii $i
#oe1iunii :n aMara lumii obi$nuite per#epKia de stalRing. Arta stalRingului% a #ontinuat el% a$a #um am mai spus% se
reMer2 la Mi<area pun#tului de asamblare. 4r2Litorii din timpuri str2ve#hi au des#operit% :n pra#ti#a lor% #2% ori#:t
de important2 este deplasarea pun#tului de asamblare% mult mai important este s2 Mie M2#ut s2 r2m:n; Mi<at :n
noua sa po1iKie% oriunde s-ar aMla a#easta.
&i-a e<pli#at #2% da#2 pun#tul de asamblare nu r2m:ne nemi$#at% nu putem per#epe #oerent sub ni#i o Morm2% #i
vom re#epta doar o multitudine #aleidos#opi#2 de imagini diso#iate. A#esta este motivul pentru #are vr2Litorii
din ve#hime au a#ordat a#eea$i importanK2 visatului #a $i stalRingului. (i#i una dintre a#este arte nu poate e<ista
M2r2 #ealalt2% mai ales :n #a1ul a#tivit2Kilor :n #are erau angrenaKi vr2Litorii.
- Care erau a#este a#tivit2Ki% don CuanP
AR+A 4I*A+3)3I
9
- 4r2Litorii din ve#hime le numeau aspe#te mai #omple<e ale #elei de a doua atenKii sau marea aventur2 :n
ne#unos#ut.
,on Cuan a spus #2 a#este a#tivit2Ki de#urg din deplasarea pun#tului de asamblare. 4r2Litorii din ve#hime au
:nv2Kat nu numai s2-$i deplase1e pun#tele de asamblare :n mii de po1iKii pe supraMaKa sau :n interiorul maselor lor
energeti#e% #i $i #um s2-$i Mi<e1e pun#tele de asamblare :n a#este po1iKii% menKin:ndu-$i astMel% un timp nelimitat%
#oe1iunea.
- Care era Molosul a#estui lu#ru% don CuanP
- (u putem vorbi de Moloase% #i numai de re1ultate Minale. &i-a e<pli#at #2 vr2Litorii din ve#hime aveau o
#oe1iune at:t
de puterni#2% :n#:t le permitea s2 devin2 - din pun#t de vedere per#eptual $i Mi1i# - ori#e le di#ta po1iKia spe#iMi#2
a pun#tului lor de asamblare. *e puteau transMorma :n absolut ori#e pentru #are aveau un inventar de tr2s2turi
spe#iMi#e. 3n asemenea inventar% spunea el% :nseamn2 toate detaliile de per#epKie impli#ate de a#tul de a deveni%
de e<emplu% un Laguar% o pas2re% o inse#t2% et#etera% et#etera.
- &i-e Moarte greu s2 #red #2 o asemenea transMormare este posibil2% am spus eu.
- Este posibil2% m-a asigurat el. (u at:t pentru tine sau pentru mine% #i pentru ei. Pentru ei asta era un nimi#.
A spus #2 vr2Litorii din ve#hime aveau o mobilitate e<traordinar2. Aveau nevoie doar de o mi#2 translaKie a
pun#tului de asamblare% o #:t de mi#2 sugestie per#eptual2 din visat% $i imediat :$i prelu#rau per#epKia prin
stalRing% :$i reorgani1au #oe1iunea pentru a o ade#va noilor st2ri de #on$tient2 $i erau un animal% o alt2 persoan2%
o pas2re sau ori#e alt#eva.
- ,ar nu este asta #eea #e Ma# bolnavii mintaliP :$i Mabri#2 propria lor realitate pe par#ursP am repli#at eu.
- (u% nu este a#ela$i lu#ru. AlienaKii mintali imaginea12 o realitate proprie% pentru #2 nu au ni#i un Mel de Kel
prestabilit. Ei
102
CAR)O* CA*+A(E,A
AR+A 4I*A+3)3I
103
adu# haosul :n haos. 4r2Litorii% dimpotriv2% adu# ordine :n haos. Jelul lor trans#endental prestabilit este de a-$i
elibera per#epKia. 4r2Litorii nu Mabri#2 lumea pe #are o per#epQ ei per#ep energia dire#t $i des#oper2 #2 #eea #e
per#ep este o lume nou2% #are :i poate :nghiKi #u totul% pentru #2 este la Mel de real2 #a ori#e $tim noi #2 este real.
Apoi don Cuan mi-a pre1entat o nou2 versiune a #eea #e mi se :nt:mplase mie :n timp #e :mi #on#entrasem
privirea asupra #op2#elului. A spus #2 :n#epusem s2 per#ep energia #op2#elului. )a nivel subie#tiv :ns2% #redeam
#2 vise1% pentru #2% pentru a per#epe energia% obi$nuiam s2 re#urg la metode ale visatului. A aMirmat #2 Molosirea
metodelor visatului :n lumea vieKii #otidiene era unul dintre pro#edeele #ele mai eMi#a#e la #are re#urgeau
vr2Litorii din ve#hime. Asta M2#ea #a per#eperea dire#t2 a energiei s2 Mie mai degrab2 #a un vis% :n lo# de a Mi total
haoti#2% p:n2 :n momentul :n #are #eva reorgani1a per#epKia% iar vr2Litorul se pomenea :n MaKa unei lumi noi -
e<a#t #eea #e mi se :nt:mplase mie.
I-am spus despre g:ndul #are-mi tre#use prin minte $i pe #are abia :ndr21neam s2-l g:ndes#D #2 peisaLul pe #are :l
vedeam nu era un vis $i ni#i lumea noastr2 de 1i #u 1i.
- (u era% a r2spuns el. Ji-am mai spus asta de nenum2rate ori% dar tu #re1i #2 nu Ma# alt#eva de#:t s2 m2 repet.
Itiu #:t de diMi#il :i este minKii omene$ti s2 a##epte #a reale posibilit2Ki neraKionale. ,ar lumile noi e<ist2 :ntr-
adev2rS Ele s:nt :nM2$urate una peste alta% pre#um Moile :ntr-un bulb de #eap2. )umea :n #are e<ist2m noi este una
dintre a#este Moi.
- 4rei s2 spui% don Cuan% #2 s#opul :nv2K2turilor dumitale este de a m2 preg2ti pentru a merge :n a#ele lumiP
- (u. (u vreau s2 spun asta. &ergem :n a#ele lumi numai #a e<er#iKiu. A#est Mel de #2l2torii repre1int2
ante#edentele vr2Litorilor din 1iua de a1i. (oi pra#ti#2m a#ela$i Mel de visat pe
#are-l pra#ti#au $i vr2Litorii din ve#hime% dar% la un moment dat% ne abatem pe un t2r:m nou. 4r2Litorii din
vremuri str2ve#hi preMerau translarea pun#tului de asamblare% astMel :n#:t :ntotdeauna se aMlau pe un teren mai
mult sau mai puKin #unos#ut% previ1ibil. (oi preMer2m transMerul pun#tului de asamblare. (oi #2ut2m
ne#unos#utul din aMara sMerei umanului.
- Eu nu am aLuns :n#2 a#olo% nu-i a$aP
- (u. +u e$ti :n#2 la :n#eput. Iar% la :n#eput% ori#ine trebuie s2 par#urg2 toate etapele par#urse de vr2Litorii din
ve#hime. Pentru #2% la urma urmelor% ei s:nt #ei #are au inventat visatul.
- Atun#i% :n #e stadiu voi :n#epe s2 :nv2K genul de visat al noilor vr2LitoriP
- &ai ai mult de :nv2Kat p:n2 atun#i. ,up2 #:Kiva ani% poate% :n plus% :n #a1ul t2u% trebuie s2 Miu e<traordinar de
atent. Ca Mire% te asemeni #ategori# #u vr2Litorii din ve#hime. Ji-am mai spus asta% dar totdeauna reu$e$ti s2 eviKi
testele mele. 3neori% #red #hiar #2 e$ti sM2tuit de vreo energie str2in2% dar% pe urm2% resping a#east2 idee. (u e$ti
preM2#ut.
- )a #e te reMeri% don CuanP
- Ai M2#ut% M2r2 s2-Ki dai seama% dou2 lu#ruri #are m2 :ngriLorea12 Moarte tare. Prima dat2 #:nd ai visat% ai #2l2torit
#u #orpul t2u energeti# #2tre un lo# din aMara a#estei lumi. Ii ai $i umblat pe a#oloS Iar apoi% te-ai deplasat #u
#orpul t2u energeti# :n alt lo# din aMara a#estei lumi% separ:ndu-te de starea de #on$tient2 a lumii #otidiene.
- ,e #e te-ar putea :ngriLora asta% don CuanP
- 4isatul este #eva mult prea u$or pentru tine. Iar asta poate Mi un blestem% da#2 nu s:ntem atenKi. +e #ondu#e la
ne#unos#utul din sMera umanului. A$a #um Ki-am spus :ns2% vr2Litorii din 1iua de a1i se str2duies# s2 aLung2 la
ne#unos#utul din aMara sMerei umanului.
- Ce ar putea Mi ne#unos#utul din aMara sMerei umanuluiP
9!
CAR)O* CA*+A(E,A
- Eliberarea din #ondiKia de om. )umi inimaginabile #are se aMl2 :n aMara #ategoriei umane% dar pe #are le putem
totu$i per#epe. Prin asta se abat vr2Litorii #ontemporani de la #alea tradiKional2. Ei au predile#Kie pentru #eea #e
se aMl2 :n aMara sMerei umanului. Iar #eea #e se aMl2 :n aMara a#estei sMere s:nt lumi #omplete $i #omple<e% nu doar
domeniul p2s2rilor% #el al animalelor sau #el al omului% #hiar da#2 este vorba de omul ne#unos#ut. &2 reMer la
lumi% #a a#eea :n #are tr2im% lumi totale% #u domenii de maniMestare inMinite.
- 3nde se aMl2 a#este lumi% don CuanP :n diMerite po1iKii ale pun#tului de asamblareP
- E<a#t. :n diMeritele po1iKii ale pun#tului de asamblare% po1iKii pe #are vr2Litorii le reali1ea12 prin transMerul
pun#tului de asamblare $i nu prin translaKia lui. P2trunderea :n a#este lumi este genul de visat pe #are :l pra#ti#2
numai vr2Litorii din 1iua de a1i. 4r2Litorii din ve#hime nu s-au aventurat :n asemenea Morme% :ntru#:t asta ne#esit2
o mare do12 de deta$are $i o total2 lips2 de vanitate. 3n preK pe #are nu-$i puteau permite s2-l pl2teas#2. Pentru
vr2Litorii #are pra#ti#2 visatul :n 1iua de a1i% visatul repre1int2 libertatea de a per#epe lumi #e dep2$es# ori#e
imaginaKie.
- ,ar #e rost are s2 per#epi toate asteaP
- &i-ai mai pus ast21i a#eea$i :ntrebare. 4orbe$ti #a un adev2rat negustor. Care este ris#ulP :ntrebai. Care este
pro#entul de #:$tig la investiKia meaP :mi va :mbun2t2Ki situKiaP (u se poate r2spunde la asta. &intea negustorului
g:nde$te :n termeni #omer#iali. ,ar libertatea nu poate Mi o investiKie. )ibertatea este o aventur2 nesM:r$it2% :n #are
ne ris#2m viaKa $i mult mai mult de at:t pentru #:teva momente ale unei tr2iri #e nu poate Mi e<primat2 :n #uvinte%
#e dep2$e$te ori#e g:nduri sau sentimente.
AR+A 4I*A+3)3I
9>
- (u am pus :ntrebarea :n a#est sens% don Cuan. Ceea #e vreau eu s2 $tiu este #e anume poate #onstitui pentru un
pierde-var2 #a mine stimulul de a Ma#e toate asteaP
- *etea de libertate este singurul stimul pe #are-l #unos#. )ibertatea de a 1bura :n inMinitatea de din#olo de noi.
)ibertatea de a te di1olva% de a te :n2lKa% de a Mi pre#um Mla#2ra unei lumin2ri% #are - de$i nu se poate #ompara #u
lumina a milioane de stele - r2m:ne inta#t2% pentru #2 ni#iodat2 nu a avut pretenKia #2 ar Mi mai mult de#:t #eea #e
esteD o simpl2 lum:nare.
AR+A 4I*A+3)3I
9=
5. LUMEA FPTURILOR ANORGANICE
Credin#ios :nKelegerii de a a$tepta #a don Cuan s2 Mie #el #are iniKia12 ori#e dis#uKie reMeritoare le visat% :i #eream
sMaturi numai :n #a1 de ne#esitate. ,e regul2 :ns2% nu numai #2 avea reKineri :n a aborda subie#tul% #i #hiar era
nemulKumit de mine :n leg2tur2 #u asta. :n opinia mea% nemulKumirea sa era #onMirmat2 de Maptul #2% ori de #:te
ori vorbeam de a#Kiunile mele de visat% minimali1a totdeauna importanKa reali12rilor mele.
Pentru mine% :n a#ea perioad2% e<istenKa M2pturilor anorgani#e :nsuMleKite devenise aspe#tul esenKial al e<er#iKiilor
mele de visat. ,up2 #e le :nt:lnisem :n vis $i% mai ales% dup2 #io#nirea din de$ertul din Lurul #asei lui don Cuan% ar
Mi trebuit s2 Miu mai dispus s2 a##ept e<istenKa lor #a pe o treab2 serioas2. ,ar toate a#este evenimente au avut
asupra mea e<a#t eMe#tul #ontrar. Am devenit de ne#lintit :n #onvingerea #2 ele nu e<ist2% neg:nd - prin eludare -
a#east2 posibilitate.
Apoi m-am r21g:ndit $i am hot2r:t s2 :ntreprind o #er#etare obie#tiv2 :n #eea #e le prive$te. &etoda de
desM2$urare a #er#et2rii presupunea #a% mai :nt:i% s2 :nto#mes# o evidenK2 a tot #e se :nt:mpla :n $edinKele mele de
visat% iar apoi s2 Moloses# a#este evidenKe drept ba12 pentru a stabili da#2 visatul atesta sau nega e<istenKa
M2pturilor anorgani#e. Ii #hiar am s#ris% #u
meti#ulo1itate% sute de pagini de detalii M2r2 noim2% #:nd% de Mapt% ar Mi trebuit s2-mi Mie #lar #2 problemele
doveditoare ale e<istenKei lor erau aproape toate strinse :n momentul :n #are mi-am :n#eput #er#etarea.
&i-a trebuit numai #:teva $edinKe #a s2 des#op2r #2 #eea #e #redeam eu #2 s:nt re#omand2ri obi$nuite de-ale lui
don Cuan -s2-mi stope1 Lude#ata $i s2 las M2pturile anorgani#e s2 vin2 singure la mine - era% de Mapt% #hiar
pro#edeul utili1at de vr2Litorii din timpuri str2ve#hi pentru a atrage a#este M2pturi. )2s:ndu-m2 s2 des#op2r singur
a#est lu#ru% don Cuan urma% pur $i simplu% #ursul instruirii sale :n ale vr2Litoriei. El remar#ase de nenum2rate ori
#2 este Moarte diMi#il s2-Ki determini eul s2 renunKe la sistemul s2u de ap2rare altMel de#:t prin e<er#iKiu. 3na dintre
#ele mai puterni#e linii de ap2rare ale eului este% :ntr-adev2r% Lude#ata noastr2 raKional2% #are nu este numai #ea
mai taini#2% atun#i #:nd este vorba de a#Kiuni $i e<pli#aKii vr2Litore$ti% dar $i #ea mai ameninKat2. ,on Cuan era
#onvins #2 e<istenKa M2pturilor anorgani#e este #el mai de temut ata#ator al raKiunii noastre.
In e<er#iKiile mele de visat aveam o ordine stabilit2 de a#Kiune% pe #are o respe#tam :n Mie#are 1i% M2r2 abatere.
&ai :nt:i% vi1am observarea ori#2rui element posibil din vis% apoi vi1am s#himbarea viselor. Pot s2 de#lar #u
toat2 sin#eritatea #2 am observat universuri :ntregi de detalii :n vise peste vise. :n mod obi$nuit% la un moment
daK% atenKia visatului :n#epea s2-mi sl2beas#2% iar $edinKele mele de visat $e :n#heiau Mie prin a#eea #2 adormeam
$i :n#epeam s2 am vise obi$nuite - :n #are nu-mi e<er#itam ni#i un Mel de atenKie a visatului - Mie prin a#eea #2 m2
tre1eam $i nu mai puteam s2 dorm delo#.
,in #:nd :n #:nd :ns2% a$a #um spusese don Cuan% :n visele mele era inMiltrat un #urent de energie str2in2% o
is#oad2 - #um :l numea el. Eaptul #2 Musesem prevenit m-a aLutat s2-mi adapte1 atenKia visatului $i s2 Miu #u o#hii-
n patru. Prima dat2 #:nd am
9@
CAR)O* CA*+A(E,A
observat inMiltraKiile de energie str2in2% visam #2 eram la #ump2r2turi :ntr-un mare maga1in universal. +re#eam
de la un raion la altul% :n #2utare de anti#hit2Ki. :n #ele din urm2% am g2sit un astMel de arti#ol. Ridi#olul Maptului
de a #2uta obie#te de art2 ve#hi :ntr-un maga1in universal era at:t de evident% :n#:t m-a M2#ut s2 r:d pe :nMundate%
dar% :ntru#:t am g2sit un astMel de arti#ol% am uitat de in#ongruenK2. Obie#tul #u pri#ina era un m:ner de baston.
4:n12torul mi-a spus #2 era M2#ut din iridium% pe #are l-a #ara#teri1at drept una dintre #ele mai dure substanKe din
lume. Era o pies2 s#ulptat2% repre1ent:nd #apul $i umerii unei maimuKe. &ie mi se p2rea #2 era M2#ut2 din Lad.
4:n12torul a Most oMensat #:nd am sugerat #2 ar putea Mi vorba de Lad $i% pentru a-$i demonstra aMirmaKiile a
arun#at #u toat2 puterea obie#tul pe pardoseala de #iment. A#esta nu s-a spart% #i a s2ltat #a o minge $i a 1burat
mai departe% rotindu-se :n aer% #a un dis# 1bur2tor. &-am luat dup2 el. A disp2rut :n spatele unor #opa#i. Am
alergat s2-l #aut $i l-am g2sit :nMipt :n p2m:nt. *e transMormase :ntr-un baston lung% e<traordinar de Mrumos% negru
#u verde :n#his.
,oream #u :nMo#are s2 Mie al meu. )-am apu#at $i m-am luptat s2-l s#ot din p2m:nt :nainte de a mai tre#e #ineva
pe a#olo. ,ar% ori#:t de tare m-am str2duit% nu am putut s2-l Ma# s2 ias2. &2 temeam #2-l voi rupe% da#2 a$ :n#er#a
s2-l s#ot 1g:lK:indu-l :nainte $i :napoi. A$a #2 am :n#eput s2 sap :n Lurul lui #u m:inile. :n timp #e eu s2pam% el se
topea% p:n2 #:nd% :n lo#ul lui% n-a r2mas de#:t o b2ltoa#2 de ap2 verde. &2 uitam la b2ltoa#2 $i deodat2 a p2rut #2
e<plodea12. *-a transMormat :ntr-un balon alb $i s-a evaporat. 4isul meu a #ontinuat #u alte detalii $i imagini
nesemniMi#ative% de$i deosebit de #lare.
C:nd i-am povestit lui don Cuan despre vis% el a spusD - Ai reperat o is#oad2. Is#oadele s:nt mai numeroase #:nd
visele noastre s:nt obi$nuite% neie$ite din #omun. 4isele #elor #are visea12 s:nt #iudat de lipsite de is#oade.
Atun#i #:nd a#es-
AR+A 4I*A+3)3I
9-
tea apar% pot Mi identiMi#ate datorit2 atmosMerei stranii $i in#ongruenKei #are le :nsoKe$te.
- In#ongruenK2% :n #e Mel% don CuanP
- Pre1enKa lor n-are ni#i o noim2.
- PuKine lu#ruri au vreo noim2 :n vis.
- (umai :n visele obi$nuite lu#rurile s:nt absurde. A$ spune #2 este a$a% pentru #2 :n a#ele momente s:nt inMiltrate
mai multe is#oade% deoare#e oamenii obi$nuiKi s:nt Kinta unui baraL mai puterni# din partea ne#unos#utului.
- Itii #umva de #e stau lu#rurile a$a% don CuanP
- ,up2 p2rerea mea% este vorba de un e#hilibru de MorKe. Oamenii obi$nuiKi dispun de bariere uimitor de puterni#e
pentru a se ap2ra :mpotriva a#estor ata#uri. "ariere pre#um griLa pentru sine. Cu #:t este mai solid2 bariera% #u
at:t mai puterni# este ata#ul. :n #ontrast% #ei #are visea12 dispun de mai puKine bariere% iar :n visele lor s:nt mai
puKine is#oade. *e pare #2 lu#rurile M2r2 noim2 dispar din visele lor% probabil pentru a le Ma#ilita des#operirea
pre1enKei is#oadelor.
,on Cuan m-a sM2tuit s2 rememore1 #u mare atenKie Mie#are detaliu posibil al visului pe #are-l avusesem. &-a
M2#ut #hiar s2 repet #eea #e :i spusesem.
- &2 derute1i #omplet% am spus eu. :nt:i% nu vrei s2 au1i nimi# despre visatul meu% iar apoi vrei. E<ist2 vreo
ordine de su##edare a reMu1urilor $i a##ept2rilor dumitaleP
- PoKi Mi sigur #2 la ba1a tuturor a#estor lu#ruri e<ist2 o ordine% a r2spuns el. *e prea poate #a% :ntr-o 1i% la r:ndul
t2u% s2 pro#ede1i la Mel #u un alt vis2tor. 3nele aspe#te s:nt de o importanK2 #ru#ial2% pentru #2 s:nt aso#iate #u
spiritul. Altele s:nt total neimportante% pe motivul #2 s:nt aso#iate #u r2sM2Kata noastr2 personalitate. Prima
is#oad2 pe #are o dete#te1i va Mi :ntotdeauna pre1ent2% :n ori#e Morm2 #hiar de iridiu. Apropo% #e este iridiulP
- (u $tiu e<a#t% am r2spuns eu #u total2 Mran#heKe.
9
CAR)O* CA*+A(E,A
- Ei% poMtimS Ii #e-ai spune da#2 se dovede$te a Mi una dintre #ele mai dure substanKe din lumeP
O#hii lui don Cuan str2lu#eau de :n#:ntare% :n timp #e eu r:deam nervos de absurditatea unei asemenea
posibilit2Ki% #are -a$a #um aveam s2 aMlu mai t:r1iu - este #hiar adev2rat2.
,e atun#i :n#olo am :n#eput s2 observ pre1enKa elementelor in#ongruente din visele mele. O dat2 #e a##eptasem
modul :n #are don Cuan #ategorisea energia str2in2 din vise% eram :ntru totul de a#ord #u el #2 elementele
in#ongruente erau invadatori str2ini ai viselor mele. Atun#i #:nd :i dete#tam% atenKia visatului se #on#entra #u o
intensitate at:t de mare asupra lor% #um nu se :nt:mpla ni#iodat2 :n alte :mpreLur2ri.
3n alt lu#ru pe #are l-am observat a Most #2% de Mie#are dat2 #:nd visele mi-erau invadate de energie str2in2%
atenKia visatului trebuia s2 depun2 mari eMorturi% pentru a transMorma a#east2 energie :ntr-un obie#t #unos#ut.
,e1avantaLul atenKiei mele a visatului era in#apa#itatea sa de a reali1a #omplet o astMel de transMormareQ
re1ultatul Minal erau ni$te #or#ituri hidoase% #u o :nM2Ki$are aproape ne#unos#ut2 pentru mine. Apoi energia str2in2
se destr2ma destul de u$orQ elementul #or#it disp2rea% trans-Morm:ndu-se :ntr-o pat2 de lumin2 #e era repede
absorbit2 de alte detalii din vis #are se :nghesuiau peste ea. C:nd l-am rugat pe don Cuan s2 #omente1e #eea #e mi
se :nt:mpla% el a spusD
- :n a#est stadiu al visatului% is#oadele s:nt patrule de re#unoa$tere trimise de lumea anorgani#2. *:nt Moarte
rapide% #eea #e :nseamn2 #2 nu stau mult.
- ,e #e spui #2 s:nt patrule de re#unoa$tere% don CuanP
- Ele vin :n #2utare de #on$tiinK2 potenKial2. *:nt #on$tiente $i au voinK2% de$i de ne:nKeles pentru minKile noastre%
Miind #omparabile probabil #u starea #on$tient2 $i voinKa #opa#ilor. 4ite1a l2untri#2 a #opa#ilor $i a M2pturilor
anorgani#e este in#ompre-
AR+A 4I*A+3)3I

hensibil2 pentru noi% pentru #2 este inMinit mai lent2 de#:t a noastr2.
- Ce te Ma#e s2 spui asta% don CuanP
- At:t #opa#ii% #:t $i M2pturile anorgani#e r2m:n :n viaK2 un timp mai :ndelungat de#:t noi. *:nt M2#ute s2 stea
lini$tite. *:nt imobile% $i totu$i Ma# #a totul s2 se mi$te :nLurai lor.
- 4rei s2 spui% don Cuan% #2 M2pturile anorgani#e s:nt imobile pre#um #opa#iiP
- ,esigur. Ceea #e ve1i tu :n vis #a ni$te beKiga$e luminoase ori :ntune#ate este doar proie#Kia imaginii lor. Ceea
#e au1i drept vo#e a emisarului visatului este tot o proie#Kie a a#estor M2pturi. )a Mel s:nt $i is#oadele lor.
,intr-un motiv de ne:nKeles a#este aMirmaKii m-au #ople$it. Am Most deodat2 #uprins de nelini$te. )-am :ntrebat
pe don Cuan da#2 #opa#ii au $i ei proie#Kii de genul a#esta.
- Au $i ei% a spus el. :ns2 proie#Kiile lor s:nt #hiar mai puKin prietenoase de#:t #ele ale M2pturilor anorgani#e. Cei
#are visea12 nu le #aut2 #ompania ni#iodat2 da#2 nu au o relaKie de proMund2 agreere #u #opa#ii% #eea #e este o
stare Moarte greu de reali1at. (u avem ni#i un Mel de prieteni pe a#est p2m:nt% $tiiP A #hi#otit $i a ad2ugatD (u este
o tain2 de #e.
- Pentru dumneata% don Cuan% poate nu este o tain2% dar pentru mine este% #u siguranK2.
- *:ntem distrug2tori. (e-am atras du$m2nia tuturor organismelor vii de pe p2m:nt. ,e a#eea nu avem delo#
prieteni.
Eram at:t de aMe#tat% :n#:t a$ Mi vrut s2 pun #ap2t a#estei dis#uKii. ,ar o dorinK2 nest2p:nit2 m-a M2#ut s2 m2 :ntor#
la problema M2pturilor anorgani#e.
- Ce #re1i #2 ar trebui s2 Ma# pentru a putea urm2ri is#oadeleP am :ntrebat.
- ,e #e% pentru ,umne1eu% ai vrea s2 le urm2re$tiP
- :ntreprind un studiu obie#tiv asupra M2pturilor anorgani#e.
2
CAR)O* CA*+A(E,A
- R:1i de mine% nu-i a$aP Credeam #2 p2rerea ta% #2 M2pturile anorgani#e nu e<ist2% este de ne#lintit.
+onul s2u de 1eMlemea $i r:sul amu1at demonstrau #are erau g:ndurile $i simK2mintele sale :n leg2tur2 #u
#er#etarea mea obie#tiv2.
- &-am r21g:ndit% don Cuan. A#um vreau s2 e<plore1 toate posibilit2Kile.
- Jine minte #2 domeniul M2pturilor anorgani#e era spe#ialitatea vr2Litorilor din ve#hime. Pentru a aLunge a#olo%
:$i Mi<au #u tena#itate atenKia visatului pe elementele din visele lor. :n a#est Mel% puteau dete#ta is#oadele. Ii #:nd
le aveau :n vi1or% le strigau intenKia lor de a le urma. ,e #um :$i e<primau verbal intenKia% :ntr-o #lipit2 $i
disp2reau atra$i de energia str2in2.
- Este at:t de simplu% don CuanP
(u mi-a r2spuns. A r:s doar #2tre mine% #a $i #:nd m-ar Mi provo#at s2 Ma# asta.
:ntors a#as2% am obosit s2 tot #aut sensul adev2rat al spuselor lui don Cuan. (u eram :n#linat s2 iau :n #onsiderare
posibilitatea #a el s2 Mi des#ris% de Mapt% #hiar un pro#edeu real. ,up2 #e mi-am epui1at toate ideile $i r2bdarea%
:ntr-o bun2 1i am renunKat s2 mai Miu at:t de :n#ordat $i #ir#umspe#t. :ntr-un vis pe #are l-am avut% am Most
#ontrariat de un pe$te% #are a s2rit brus# dintr-un hele$teu pe l:ng2 #are tre#eam. Pe$tele s-a 1b2tut la pi#ioarele
mele% apoi a 1burat #a o pas2re multi#olor2% poposind pe o ramur2% menKin:ndu-$i :ns2 :n #ontinuare :nM2Ki$area
de pe$te. :nt:mplarea era at:t de bi1ar2% :n#:t atenKia visatului mi-a Most% pur $i simplu% ele#tri1at2. Am $tiut
imediat #2 este vorba de o is#oad2. O se#und2 mai t:r1iu% #:nd pe$tele s-a transMormat :ntr-o pat2 de lumin2% mi-
am strigat intenKia s2 o urme1 $i% e<a#t #um spusese don Cuan% am $i ple#at spre o alt2 lume.
Am 1burat printr-un tunel #am :ntune#os% #a $i #:nd a$ Mi Most o inse#t2 1bur2toare de greutate negliLabil2. "rus#%
sen1aKia de
AR+A 4I*A+3)3I
.
tunel a disp2rut. Era e<a#t #a $i #:nd a$ Mi Most e<pul1at dintr-un tub% iar suMlul #u #are Musesem :mpins m2
proie#tase #2tre o mas2 Mi1i#2 imens2Q aproape #2 o atingeam. :n ori#e dire#Kie m-a$ Mi uitat% nu-i puteam vedea
#ap2tul. +oate astea :mi aminteau at:t de mult de Milmele $tiinKiMi#o-Mantasti#e% :n#:t eram absolut #onvins #2 eu
:nsumi #reasem priveli$tea a#elei mase% la Mel #um #ineva :$i #reea12 un vis. ,e #e nuP Credeam #2% de Mapt% eram
adormit $i visam.
&-am apu#at s2 observ detaliile visului meu. Ceea #e vedeam sem2na Moarte mult #u un burete uria$. Era poros $i
g2unos. (u-i puteam simKi te<tura% dar a#easta avea un aspe#t aspru $i Mibros% de un Mel de #aMeniu :n#his la
#uloare. Atun#i% m-a str2Mulgerat% pentru o #lip2% :ndoiala #2 a#ea mas2 t2#ut2 era doar un vis. Ceea #e se aMla :n
MaKa mea nu-$i s#himba Morma. (i#i nu se mi$#a. Cum priveam a$a Mi< la ea% :mi #rea impresia #ert2 a #eva real%
dar imobilQ era Mi<at2 undeva $i e<er#ita asupra mea o atra#Kie at:t de puterni#2% :n#:t eram in#apabil s2-mi abat
atenKia visatului pentru a e<amina $i alte lu#ruri% in#lusiv pe mine. Eram Kintuit lo#ului de o MorK2 stranie% pe #are
n-o mai :nt:lnisem ni#iodat2 p:n2 atun#i :n visat.
Apoi am simKit #u #ertitudine #2 masa a#eea mi-a eliberat atenKia visatuluiQ m-am #on#entrat #u :ntreaga mea
putere #on$tient2 asupra is#oadei #are m2 adusese a#olo. A#easta ar2ta #a un li#uri#i :n :ntuneri#ul nopKii%
plan:nd% puKin lateral% deasupra mea. Pe t2r:mul ei propriu era o pi#2tur2 de energie pur2. :i puteam vedea
pulsaKia energeti#2. P2rea #on$tient2 de pre1enKa mea. ,intr-o dat2% a virat :nspre mine $i m-a tras sau m-a
:mpins. (u i-am simKit atingerea% dar $tiam #2 m2 atinge. *en1aKia era surprin12toare $i nou2Q era #a $i #:nd o
parte din mine% #are nu se aMla a#olo% ar Mi Most ele#tri1at2 de a#ea atingere% Miind str2b2tut2 de unde su##esive de
energie.
!
CAR)O* CA*+A(E,A
,in a#el moment totul a devenit mult mai real :n vis. :mi era Moarte diMi#il s2-mi susKin ideea #2 visam un vis. )a
a#east2 diMi#ultate s-a ad2ugat #ertitudinea mea #2% o dat2 #u atingerea% is#oada reali1ase o leg2tur2 energeti#2 #u
mine. ,in momentul :n #are a p2rut s2 m2 trag2 sau s2 m2 :mping2% am $tiut #e dorea s2 Ma#2.
Primul lu#ru pe #are l-a M2#ut a Most s2 m2 :mping2 printr-o des#hi12tur2 larg2 :n2untrul masei Mi1i#e :n MaKa #2reia
m2 aMlam. O dat2 intrat% mi-am dat seama #2 interiorul era la Mel de uniMorm de poros #a $i e<teriorul% dar mult
mai neted #a aspe#t% #a $i #:nd ar Mi Most $leMuit. Ceea #e vedeam era o stru#tur2 #e sem2na #u MotograMia m2rit2 a
unui stup de albine. (enum2rate tunele de Morm2 geometri#2 se :ndreptau :n toate dire#Kiile. 3nele erau orientate
:n sus ori :n Los sau #2tre st:nga ori dreapta meaQ erau Mie perpendi#ulare unele pe altele% Mie :n pant2 as#endent2
sau des#endent2 mai abrupt2 ori mai domoal2.
)umina era Moarte slab2% totu$i totul se vedea perMe#t. +unelele p2reau s2 Mie vii $i #on$tienteQ pulsau. &-am uitat
la ele $i mi-am dat brus# seama #2 vedeam. A#estea erau tunele de energie. :n momentul :n #are am reali1at a#est
lu#ru% vo#ea emisarului visatului a bubuit :n ure#hile mele at:t de tare% :n#:t n-am putut distinge #e-mi spunea.
- E2 volumul mai mi#% am strigat eu #u o iritare neobi$nuit2 $i mi-am dat seama #2% da#2 vorbeam% blo#am
imaginea tunelelor $i intram :ntr-un vid% unde tot #e puteam Ma#e era s2 aud. Emisarul $i-a modulat vo#ea $i a
spusD
- +e aMli :n2untrul unei M2pturi anorgani#e. Alege un tunel $i vei putea #hiar tr2i :n el. 4o#ea a t2#ut o #lip2% apoi
a ad2ugatD Adi#2% da#2 vrei s2 Ma#i asta.
(u m-am putut de#ide s2 spun nimi#. &2 temeam #2 ori#e de#laraKie din partea mea ar Mi putut Mi interpretat2
drept e<a#t #ontrariul a #eea #e voiam s2 spun.
AR+A 4I*A+3)3I
>
- AvantaLele pe #are le poKi avea s:nt nenum2rate% a #ontinuat vo#ea emisarului. PoKi lo#ui :n ori#:t de multe
tunele dore$ti. Eie#are dintre ele te va :nv2Ka alt#eva. 4r2Litorii din timpuri str2ve#hi au tr2it :n a#est Mel $i au
:nv2Kat lu#ruri minunate.
&i-am dat seama - M2r2 s2 simt :ntr-adev2r asta - #2 is#oada m2 :mpingea de la spate. P2rea #2 vrea #a eu s2 merg
mai departe. Am luat-o pe tunelul #e se aMla imediat la dreapta mea. Imediat #e am intrat :n el% #eva m-a M2#ut
#on$tient de Maptul #2 nu mergeam prin tunel% #i planam% 1buram. Eram o pi#2tur2 de energie la Mel #a is#oada.
4o#ea emisarului mi-a r2sunat din nou :n ure#hiD
- ,a% e$ti doar o pi#2tur2 de energie% a spus ea. Eaptul #2 repeta #onstatarea mi-a adus o imens2 u$urare.
- Ii plute$ti :n interiorul unei M2pturi anorgani#e% a #ontinuat vo#ea. A#esta este modul :n #are dore$te is#oada s2
te deplase1i :n a#east2 lume. C:nd te-a atins% te-a s#himbat pentru totdeauna. A#um e$ti% pra#ti#% unul de-ai no$tri.
,a#2 vrei s2 r2m:i ai#i% spune-Ki intenKia #u glas tare.
Emisarul a t2#ut $i :n o#hi mi-a revenit imaginea tunelului. C:nd el a vorbit din nou% se eMe#tuase o reglare% $i
imaginea lumii :n #are m2 aMlam nu a mai disp2rut :n vreme #e au1eam vo#ea emisarului.
- 4r2Litorii din timpuri str2ve#hi au aMlat tot #eea #e $tiau despre visat st:nd ai#i% printre noi% a spus vo#ea.
&2 preg2team s2 :ntreb da#2 au :nv2Kat tot #eea #e $tiau numai tr2ind :n interiorul a#elor tunele% dar% :nainte de a-
mi Mormula :ntrebarea% emisarul mi-a r2spunsD
- ,a% au :nv2Kat totul numai tr2ind :n interiorul M2pturilor anorgani#e% a spus el. Pentru a putea tr2i :n ele% tot #e
trebuia s2 Ma#2 vr2Litorii era s2 spun2 #2 doreau a#est lu#ru% la Mel #um tot #e a trebuit s2 Ma#i tu pentru a aLunge
ai#i a Most s2-Ki e<primi verbal intenKia% #lar $i M2r2 e#hivo#.
?
CAR)O* CA*+A(E,A
Is#oada m-a :mpins pentru a-mi semnala #2 trebuie s2 #ontinuu s2 m2 deplase1. Am e1itat% $i ea a M2#ut #eva
e#hivalent #u a m2 :mbr:n#i% dar #u o asemenea MorK2% :n#:t am K:$nit #a din pu$#2% par#urg:nd :n vite12
nenum2rate tunele. :n #ele din urm2% m-am oprit pentru #2 is#oada s-a oprit. Am planat pe lo# o #lip2% apoi ne-am
l2sat :n Los :ntr-un tunel verti#al. (u simKeam s#himbarea drasti#2 de dire#Kie. ,in pun#t de vedere al propriei
mele per#epKii% se p2rea #2 m2 mai mi$# :n#2 paralel #u ori1ontala.
Am s#himbat de multe ori dire#Kia de deplasare% #u a#elea$i eMe#te per#eptuale asupra mea. :n#epusem s2-mi
Mormule1 un g:nd #u privire la in#apa#itatea mea de a simKi da#2 m2 deplase1 :n sus ori :n Los% #:nd am au1it
vo#ea emisarului.
- Cred #2 te-ai simKi mai :n largul t2u da#2 te-ai t:r:% :n lo# s2 1bori% a spus. PoKi% de asemenea% s2 te simKi #a un
p2ianLen sau o mus#2% dire#t pe verti#al2 :n sus ori :n Los sau #hiar #u #apul :n Los.
Imediat% m-am $i l2sat :n Los. Ca $i #:nd Musesem puMos $i u$or% $i dintr-o dat2 am dob:ndit #eva greutate% #are m-a
M2#ut s2 ateri1e1. (u puteam simKi pereKii tunelului% dar emisarul avusese dreptate :n privinKa Maptului #2 m2
simKeam mai :n largul meu de-a bu$ilea.
- :n lumea a#easta nu este nevoie s2 Mii Mi<at de gravitaKie. Eire$te% de asta puteam s2-mi dau $i singur seama.
- (u trebuie ni#i s2 respiri% a #ontinuat vo#ea. Ii numai pentru propria #omoditate poKi s2-Ki p2stre1i simKul
v21ului $i s2 ve1i a$a #um ve1i :n lumea ta.
Emisarul a p2rut inde#is da#2 s2 mai spun2 #eva sau nu. A tu$it% e<a#t #a un om #are-$i drege glasul% $i a spusD
- 4ederea nu este ni#iodat2 dereglat2Q prin urmare% un vis2tor vorbe$te :ntotdeauna despre visatul s2u :n termenii
a #eea #e vede.
AR+A 4I*A+3)3I
=
Is#oada m-a :mpins :ntr-un tunel din dreapta mea. Era #eva mai :ntune#os de#:t #elelalte. &ie% :ntr-un mod
ilogi#% mi s-a p2rut mai tihnit $i mai pl2#ut de#:t #elelalte% mai primitor sau #hiar #unos#ut mie. &i-a tre#ut prin
minte g:ndul #2 eu eram #a tunelul a#ela ori #2 tunelul era #a mine.
- 4oi doi v-aKi mai :nt:lnit% a spus vo#ea emisarului.
- PoMtimP am 1is eu.
:nKelesesem #e spusese% dar aMirmaKia nu avea ni#i un sens.
- 4oi doi v-aKi luptat #orp la #orp $i% din a#east2 #au12% a#um Mie#are din voi este purt2torul energiei #eluilalt.
Am #re1ut #2 dete#te1 o do12 de maliKie sau #hiar de sar#asm :n vo#ea emisarului.
- (u% nu este sar#asm% a spus emisarul. &2 bu#ur #2 ai rude ai#i% printre noi.
- Ce :nKelegi prin rudeP am :ntrebat eu.
- Cei #e-$i :mpart energia :n #omun se leag2 prin leg2turi de rudenie% a r2spuns el. Energia este #a s:ngele.
(-am mai Most :n stare s2 spun nimi#. &-au #uprins Miori de team2.
- +eama este #eva #e lipse$te #u des2v:r$ire :n a#east2 lume% a spus emisarul.
Iar asta era singura aMirmaKie neadev2rat2.
4isatul meu s-a :n#heiat :n a#est pun#t. Eram at:t de impresionat de #ara#terul veridi# $i animat al tuturor
lu#rurilor din vis% de e<traordinara #laritate $i #oerenK2 a aMirmaKiilor emisarului% :n#:t abia a$teptam s2-i spun tot
lui don Cuan. &-a surprins $i m-a nelini$tit Maptul #2 el nu voia s2 aud2 relatarea mea. ,e$i nu a spus asta% am
avut impresia #2 este #onvins #2 totul era un produs al mult prea permisivei mele personalit2Ki.
- ,e #e te porKi a$a #u mineP am :ntrebat. E$ti nemulKumit de mineP
@
CAR)O* CA*+A(E,A
- (u% nu s:nt nemulKumit de tine% a r2spuns el. Problema este #2 nu pot s2 dis#ut despre a#est #apitol din visatul
t2u. :n a#est #a1 e$ti absolut de unul singur. Ji-am spus #2 M2pturile anorgani#e s:nt reale. ,es#operi a#um #:t de
reale s:nt. ,ar #eea #e Ma#i #u a#east2 des#operire este treaba ta $i numai a ta. :ntr-o 1i vei :nKelege motivul pentru
#are m2 Kin deoparte.
- ,ar nu-mi poKi spune m2#ar #eva reMeritor la a#est visP am insistat eu.
- Ceea #e pot s2-Ki spun este #2 nu a Most un vis. A Most o #2l2torie :n ne#unos#ut. O #2l2torie ne#esar2. A$ putea
#hiar ad2uga% una ultrapersonal2.
Apoi a s#himbat subie#tul $i a :n#eput s2 vorbeas#2 despre alte aspe#te ale :nv2K2turilor lui.
:n#ep:nd #u a#ea 1i% :n #iuda Mri#ii mele $i a reMu1ului lui don Cuan de a m2 aLuta% am :n#eput s2 #2l2tores# #u
regularitate :n a#ea lume spongioas2. Am des#operit imediat #2% pe m2sur2 #e #re$tea #apa#itatea mea de a
observa detaliile din vis% :mi era #u at:t mai u$or s2 dete#te1 is#oadele. ,a#2 optam pentru a le a##epta #a energie
str2in2% ele r2m:neau un timp :n #:mpul meu de per#epKie. ,ar% da#2 optam pentru a transMorma is#oadele :n
obie#te semi#unos#ute% ele r2m:neau #hiar mai mult timp% s#himb:ndu-$i% la :nt:mplare% Morma. ,a#2 le urmam
:ns2 -e<prim:ndu-mi verbal intenKia de a merge #u ele - is#oadele :mi transportau :ntr-adev2r atenKia visatului
:ntr-o lume #e dep2$ea ori#e a$ Mi putut eu s2-mi imagine1 :n mod normal.
,on Cuan spusese #2 M2pturile anorgani#e s:nt :ntotdeauna :n#linate s2 :nveKe pe #ineva. ,ar nu-mi spusese #2
#eea #e ne :nvaK2 ele este visatul. AMirmase #2 emisarul visatului - Miind o vo#e - este puntea de leg2tur2 ideal2
dintre lumea a#eea $i lumea noastr2. Am #onstatat #2 emisarul nu era numai vo#ea unui proMesor% #i $i vo#ea unui
abil #omer#iant. El repeta mereu T :n momentul $i o#a1ia potrivit2 - avantaLele lumii din #are prove-
AR+A 4I*A+3)3I
-
nea. +otu$i% m2 :nv2Ka $i lu#ruri inestimabile despre visat. As#ult:nd la #ele #e-mi spunea% am :nKeles preMerinKa
vr2Litorilor din timpuri str2ve#hi pentru e<er#iKiile pra#ti#e #on#rete.
- Pentru a reali1a un visat perMe#t% primul lu#ru pe #are trebuie s2-l Ma#i este s2-Ki anule1i dialogul interior% mi-a
spus el o dat2. Ca s2 obKii #ele mai bune re1ultate :n a-l opri% pune-Ki :ntre degete ni$te #ristale de #uarK de vreo
#in#i p:n2 la opt #entimetri lungime sau #:teva pietre de r:u plate $i netede. :ndoaie puKin degetele% pres:nd :n
a#ela$i timp #ristalele sau pietrele dintre ele.
Emisarul spunea #2 agraMele de metal - da#2 erau de lungimea $i l2Kimea degetelor - erau la Mel de potrivite.
Pro#edeul #onsta :n a presa #el puKin trei obie#te subKiri :ntre degetele Mie#2rei m:ini $i #rearea% :n a#est Mel% a unei
presiuni aproape dureroase :n m:ini. Presiunea a#easta avea #iudata proprietate de a :ntrerupe dialogul intern.
Emisarul preMera :n mod evident #ristalele de #uarKQ spunea #2 ele dau #ele mai bune re1ultate% de$i - dup2
oare#are pra#ti#2 - se putea Molosi la Mel de bine ori#e.
- ,a#2 adormi :ntr-un moment de total2 lini$te% a#easta :Ki garantea12 o intrare perMe#t2 :n visat - spunea vo#ea
emisarului - asigur:nd% totodat2% intensiMi#area atenKiei visatului. Este re#omandabil #a #ei #are visea12 s2 poarte
un inel de aur% aMirma el #u alt2 o#a1ie% de preMerinK2 puKin #am str:ns pe deget.
E<pli#aKia lui era #2 un asemenea inel serve$te drept punte pentru a ie$i din visat :napoi :n lumea #otidian2 sau
pentru a te #uMunda din starea #on$tient2 obi$nuit2 :n lumea M2pturilor anorgani#e.
- Cum Mun#Kionea12 a#east2 punteP am :ntrebat euQ nu :nKelesesem :n #e Mel se petre# lu#rurile.
- Conta#tul degetelor #u inelul al#2tuie$te puntea% a r2spuns emisarul. C:nd un vis2tor vine :n lumea mea% purt:nd
un inel% a#el inel atrage energia lumii mele $i o reKine. Iar #:nd este
29
CAR)O* CA*+A(E,A
nevoie% energia :l transport2 din nou pe vis2tor :n a#east2 lume% inelul degaL:nd-o :n degetele vis2torului.
Presiunea inelului asupra degetului pe #are st2 serve$te la Mel de bine pentru asigurarea re:ntoar#erii vis2torului :n
lumea lui. :i #reea12 o sen1aKie Mamiliar2 #onstant2 pe deget.
:n timpul unei alte $edinKe de visat% emisarul a spus #2 pielea noastr2 este organul #el mai ade#vat pentru a
transporta unde de energie de la nivelul lumii #otidiene la nivelul M2pturilor organi#e $i vi#eversa. &i-a
re#omandat s2-mi menKin pielea la o temperatur2 medie $i #urat2% M2r2 urme de pigmenKi sau gr2simi. Re#omanda
totodat2 #a #ei #are visea12 s2 poarte un #ordon% un guler sau o bentiK2 pe #ap - bine str:nse - pentru a #rea un
pun#t de presiune #e serve$te #a #entru de s#himb de energie al pielii. Emisarul mi-a e<pli#at #2 pielea reMle#t2
automat energia $i #2 #eea #e trebuie s2 Ma#em pentru #a ea nu numai s2 reMle#te energia% #i s2 Ma#2 $i s#himb de
energie :ntre un nivel $i #el2lalt este s2 ne e<prim2m #u glas tare intenKia :n timpul visatului.
:ntr-o 1i% vo#ea emisarului mi-a M2#ut o surpri12 e<traordinar2. &i-a spus #2% pentru a garanta a#uitatea $i pre#i1ia
atenKiei visatului% trebuie s2 o s#oatem din spatele #entrului gurii% lo#ul unde se aMl2 la toKi oamenii o re1erv2
uria$2 de atenKie. Instru#Kiunile spe#iMi#e ale emisarului erau de a e<ersa $i deprinde m2iestria $i #ontrolul
ne#esare pentru a Kine v:rMul limbii ap2sat pe #erul gurii :n timpul visatului. O treab2 la Mel de diMi#il2 $i de
soli#itant2% spunea emisarul% #a $i g2sirea propriilor m:ini :n vis. ,ar% o dat2 reali1at% a#est lu#ru d2 re1ultate
uluitoare :n #eea #e prive$te #ontrolul e<er#itat asupra atenKiei visatului.
Am primit o multitudine de :ndrum2ri reMeritoare la toate subie#tele imaginabile% :ndrum2ri pe #are le uitam pe
lo#% da#2 nu-mi erau repetate mereu. )-am soli#itat pe don Cuan s2 m2 sM2tuias#2 :n #e mod puteam soluKiona
a#east2 problem2 a uit2rii. Comentariul s2u a Most% a$a #um m2 a$teptam% Moarte s#urtD
AR+A 4I*A+3)3I
2
- Con#entrea12-te numai asupra a #eea #e-Ki spune emisarul despre visat.
:mi :nsu$eam #u un interes $i o r:vn2 teribile toate inMormaKiile pe #are vo#ea emisarului le repeta de suMi#ient de
multe ori. Respe#t:nd re#omand2rile lui don Cuan% urm2ream numai a#ele :ndrum2ri #are se reMereau la visat $i
puteam #onMirma personal valoarea :nv2K2turilor sale. Cea mai important2 pentru mine a Most inMormaKia #2
atenKia visatului provine din spatele #erului gurii. A Most ne#esar s2 depun multe eMorturi pentru a putea simKi - :n
timpul visatului - #2 :mi ap2sam #erul gurii #u v:rMul limbii. ,ar% o dat2 #e am reu$it a#est lu#ru% atenKia visatului
a dob:ndit par#2 o viaK2 proprie $i% a$ putea spune% o a#uitate mai mare de#:t atenKia normal2 pe #are o e<er#itam
:n lumea #otidian2.
(u mi-a trebuit mult s2-mi dau seama #:t de proMund2 trebuie s2 Mi Most relaKia vr2Litorilor din ve#hime #u
M2pturile anorgani#e. *pusele $i avertismentele lui don Cuan reMeritoare la peri#olul unei astMel de relaKii au
#2p2tat% mai mult de#:t ori#:nd% o importanK2 #ru#ial2. Am M2#ut tot #e-mi st2tea :n putere s2-mi apli# normele
sale privind introspe#Kia M2r2 ni#i un Mel de menaLamente. AstMel :n#:t vo#ea emisarului $i spusele sale au devenit
pentru mine o suprasoli#itare e<trem2. +rebuia s2 m2 Meres#% #u ori#e preK% s2 #ede1 :n MaKa tentaKiei promisiunii
M2#ute de emisar reMeritoare la #unoa$tere $i trebuia s2 Ma# asta prin propriile mele puteri% :ntru#:t don Cuan reMu1a
:n #ontinuare s2-mi as#ulte relat2rile.
- +rebuie s2-mi sugere1i indire#t m2#ar #eea #e ar Mi indi#at s2 Ma#% am insistat eu #u o o#a1ie% #:nd am avut
destul #uraL s2 aborde1 subie#tul.
- (u pot% a spus el #u Mermitate% $i s2 nu-mi mai #eri asta. Ji-am spus #2% :n astMel de #a1uri% vis2torii trebuie
l2saKi s2 se des#ur#e singuri.
22
CAR)O* CA*+A(E,A
- ,ar ni#i m2#ar nu $tii #e vreau s2 te rog.
- "a sigur #2 $tiu. 4rei s2-Ki spun #2 poKi lo#ui :ntr-unui din a#ele tuneluri% da#2 nu pentru alt motiv% m2#ar pentru
a #onstata la #e se reMer2 vo#ea emisarului.
Am re#unos#ut #2 e<a#t a#easta era dilema mea. 4oiam s2 $tiu #el puKin #e impli#a aMirmaKia #2 #ineva putea tr2i
:n interiorul a#elor tunele.
- Am tre#ut $i eu #:ndva prin a#eea$i dilem2 #hinuitoare% a #ontinuat don Cuan% $i nimeni nu m-a putut aLuta%
pentru #2 asta este o de#i1ie ultrapersonal2 $i deMinitiv2% pe #are o iei :n momentul :n #are :Ki e<primi verbal
#ererea de a tr2i :n lumea a#eea. Pentru a te Ma#e s2 :Ki e<primi a#east2 vrere% M2pturile anorgani#e s:nt gata s2-Ki
:ndeplineas#2 #ele mai se#rete dorinKe.
- ,ar asta este de-a dreptul diaboli#% don Cuan.
- PerMe#t adev2rat. ,ar nu numai pe motivul la #are te g:nde$ti tu. Pentru tine% diaboli#2 este tentaKia de a #eda%
mai ales #2 este vorba de re#ompense at:t de mari. Pentru mine% #ara#terul diaboli# al lumii M2pturilor anorgani#e
este Maptul #2 s-ar putea Moarte bine s2 Mie singurul reMugiu pe #are-l au vis2torii :ntr-un univers ostil.
- Este a#ea lume :ntr-adev2r un ad2post sigur pentru #ei #are visea12% don CuanP
- Categori#% pentru unii dintre ei. ,ar nu pentru mine. Eu nu am nevoie de suporturi $i proptele. Itiu #e s:nt. *:nt
singur :ntr-un univers potrivni# $i am :nv2Kat s2 spunD NAsta esteSO
Cu a#easta s-a :n#heiat dialogul nostru pe a#east2 tem2. (u-mi spusese #e voiam eu s2 aud% $i totu$i $tiam #2
numai s2 dore$ti a $ti #um era s2 tr2ie$ti :ntr-un tunel :nsemna #2 aproape ai ales a#el mod de viaK2. (u eram
interesat de a$a #eva. Am luat pe lo# hot2r:rea s2 #ontinuu e<er#iKiile de visat M2r2 alte impli#aKii. I-am spus
imediat lui don Cuan despre asta.
AR+A 4I*A+3)3I
2.
- (u-mi spune nimi#% m-a sM2tuit el. ,ar trebuie s2 :nKelegi #2% da#2 opte1i s2 r2m:i ai#i% de#i1ia ta este deMinitiv2.
4ei r2m:ne ai#i pentru totdeauna.
:mi este imposibil s2 apre#ie1 #u obie#tivitate% :n timpul nenum2ratelor o#a1ii% #:nd am visat a#ea lume. Pot s2
spun #2 p2rea a Mi o lume at:t de real2 pe #:t poate Mi de real ori#e vis. *au pot s2 spun #2 p2rea s2 Mie la Mel de
real2 pe #:t este de real2 lumea noastr2 #otidian2. 4is:nd lumea a#eea% am :nKeles #eea #e-mi spusese don Cuan de
multe oriD #2% sub inMluenKa visatului% realitatea suMer2 o metamorMo12. &-am pomenit astMel #onMruntat #u dou2
alternative #are% potrivit aMirmaKiilor lui don Cuan% s:nt opKiunile aMlate :n MaKa tuturor #elor #are visea12D Mie ne
restru#tur2m #u griL2 sistemul nostru de interpretare a stimulilor sen1oriali% Mie nu Kinem delo# seama de el.
Pentru don Cuan% restru#turarea sistemului de interpretare :nsemna intenKionarea #ore#t2rii lui. :nsemna
:n#er#area premeditat2 $i atent2 de a-i e<tinde #apa#it2Kile. +r2ind potrivit modului de viaK2 al vr2Litorilor%
vis2torii e#onomises# $i sto#hea12 energia ne#esar2 pentru a stopa Lude#ata $i a Ma#ilita astMel restru#turarea
intenKionat2. &i-a e<pli#at #2% da#2 opt2m pentru #ore#tarea sistemului nostru de interpretare% realitatea devine
Mluid2% iar sMera a tot #eea #e poate Mi real este m2rit2% M2r2 a pune :n peri#ol integritatea realit2Kii. :n a#est Mel%
visatul des#hide% :ntr-adev2r% #alea de a##es #2tre alte aspe#te a #eea #e este real.
,a#2 opt2m s2 nu Kinem seama de sistem% sMera a tot #eea #e poate Mi per#eput M2r2 interpretare #re$te e<#esiv de
mult. E<tensia per#epKiei noastre este at:t de uria$2% :n#:t ne r2m:n Moarte puKine instrumente de interpretare
sen1orial2 $i% astMel% avem sentimentul unei inMinite realit2Ki #are este ireal2 sau al unei inMinite irealit2Ki% #are ar
putea Moarte bine s2 Mie real2% dar nu este.
2!
CAR)O* CA*+A(E,A
AR+A 4I*A+3)3I
2>
Pentru mine% singura alternativ2 a##eptabil2 era s2-mi #ore#te1 $i s2-mi e<tind sistemul de interpretare. C:nd
visam lumea M2pturilor anorgani#e% eram #onMruntat #u #ara#terul #onse#vent al a#elei lumi de la un vis la altul%
de la depistarea is#oadelor $i as#ultarea spuselor emisarului visatului p:n2 la str2baterea tunelurilor. +re#eam prin
ele M2r2 s2 simt nimi#% dar eram #on$tient #2 timpul $i spaKiul erau #onstante% de$i nu :n termenii pe #are i-ar Mi
putut dis#erne raKiunea :n #ondiKii normale. +otu$i% observ:nd diMerenKele de detalii% absenKa sau multitudinea
a#estora din Mie#are tunel% reali1:nd distanKa dintre tunele sau lungimea ori l2Kimea aparent2 a Mie#2rui tunel prin
#are m2 deplasam% am reu$it s2-mi #ree1 un simK de observaKie obie#tiv2.
,omeniul asupra #2ruia restru#turarea sistemului meu de interpretare a avut #el mai dramati# eMe#t a Most #el al
#unoa$terii modului de interrelaKionare #u lumea M2pturilor anorgani#e. In lumea a#eea - #are% pentru mine% era
real2 - eu eram o pi#2tur2 de energie. AstMel% puteam s2 tre# val-v:rteL prin tunele #u vite1a luminii sau puteam s2
m2 #aK2r pe pereKii a#estora pre#um o inse#t2. C:nd 1buram% o vo#e :mi #omuni#a inMormaKii pertinente% $i
ni#ide#um arbitrare #u privire la detaliile de pe pereKii asupra #2rora :mi #on#entram atenKia visatului. A#este
detalii erau ni$te protuberante #ompli#ate% asem2n2toare #u sistemul de s#riere "raille. C:nd m2 #2K2ram pe
pereKi% puteam vedea detaliile #u mai mare #laritate% iar vo#ea pe #are o au1eam :mi d2dea inMormaKii mai
#omple<e.
Pentru mine% #onse#inKa a #onstat :n #rearea unei atitudini dualiste. Pe de o parte% $tiam #2 vise1 un visQ pe de alt2
parte% $tiam #2 s:nt impli#at :ntr-o #2l2torie pragmati#2% la Mel de real2 #a ori#e #2l2torie din lume. A#east2
dedublare real2 #onMirma #eea #e spusese don Cuan% $i anume% #2 e<istenKa M2pturilor anorgani#e era #el mai mare
peri#ol pentru raKiunea noastr2.
Abia dup2 #e am reu$it :ntr-adev2r s2-mi suspend Lude#ata% am putut s2 m2 mai lini$tes#. )a un moment dat% #:nd
tensiunea situaKiei mele imposibile - de a #rede :n modul #el mai serios :n e<istenKa atestabil2 a M2pturilor
anorgani#e $i% :n a#ela$i timp% de a #rede Moarte serios #2 totul nu era de#:t un vis - era #:t pe #e s2 m2 distrug2%
#eva s-a modiMi#at drasti# :n atitudinea mea% de$i M2r2 ni#i o a#Kiune din partea mea.
,on Cuan susKinea #2 nivelul meu de energie% #are #res#use mereu :n mod progresiv% a atins :ntr-o bun2 1i un
prag valori# #are mi-a permis s2 Ma# abstra#Kie de ipote1ele $i ideile pre#on#epute reMeritoare la natura omului%
realitate $i per#epKie. :n 1iua a#eea am devenit un :ndr2gostit al #unoa$terii% indiMerent de logi#a sau valoarea ei
Mun#Kional2% $i% mai presus de ori#e% indiMerent de avantaLul personal.
C:nd investigaKia mea obie#tiv2 pe tema M2pturilor anorgani#e :n#etase s2 m2 mai interese1e% don Cuan a adus el
:nsu$i :n dis#uKie subie#tul #2l2toriei mele visate :n a#ea lume.
- (u #red #2 reali1e1i #u #:t2 regularitate au lo# :nt:lnirile tale #u M2pturile anorgani#e% a spus el.
Avea dreptate. (u-mi tre#use prin #ap s2 m2 g:ndes# la asta. Am spus #eva reMeritor la #iud2Kenia Maptului #2
s#2pasem din vedere a#est aspe#t.
- (u este o s#2pare din vedere% a r2spuns el. Este :n natura a#elei lumi s2 #ultive #ara#terul as#uns% se#ret al
lu#rurilor. E2pturile anorgani#e se :nv2luie :n mister% :n :ntuneri#. G:nde$te-te la lumea lorD imobil2 $i
nes#himbat2% #a s2 ne atrag2 pre#um lumina sau Mla#2ra atrage Mluturii de noapte. Emisarul n-a :ndr21nit s2-Ki
spun2 p:n2 a#um #evaD #2 M2pturile anorgani#e s:nt interesate de #on$tiinKa noastr2 ori de #on$tiinKa ori#2rei MiinKe
le #ade :n plas2. Ele ne dau #unoa$tere% dar iau o plat2 pentru asta - MiinKa noastr2 total2.
CAR)O* CA*+A(E,A
AR+A 4I*A+3)3I
- 4rei s2 spui% don Cuan% #2 M2pturile anorgani#e s:nt #a pes#ariiP
- E<a#t. )a un moment dat% emisarul :Ki va ar2ta oameni #are au Most prin$i a#olo sau alte MiinKe - #are nu s:nt
umane - dar #are au Most $i ele prinse.
Rea#Kia mea ar Mi trebuit s2 Mie una de repulsie $i team2. ,ar% de$i de1v2luirile lui don Cuan m-au aMe#tat proMund%
o M2#user2 :n sensul st:rnirii unei #urio1it2Ki de nest2p:nit% #are aproape #2 m2 suMo#a.
- E2pturile anorgani#e nu pot MorKa pe nimeni s2 r2m:n2 la ele% a #ontinuat don Cuan. *2 tr2ie$ti :n lumea lor este o
a#Kiune M2#ut2 de bun2voie. Ii totu$i% s:nt #apabile s2-l reKin2 pe ori#are dintre noi prin a#eea #2 ne :mplines#
dorinKele% ne r2sMaK2 $i ne Ma# toate hat:rurile. Eere$te-te de #on$tiinKa imobil2. O asemenea #on$tiinK2 trebuie s2
#aute mi$#area $i o Ma#e% a$a #um Ki-am mai spus% prin #rearea de proie#Kii% uneori #hiar Mantasmagori#e.
I-am soli#itat lui don Cuan s2 e<pli#e #e :nseamn2 Nproie#Kii Mantasmagori#eO. El a spus #2 M2pturile anorgani#e
a#ro$ea12 #ele mai intime sentimente ale vis2torilor $i se Moloses# de ele M2r2 ni#i o mil2. Creea12 Mantasme
pentru a le Ma#e pl2#ere vis2torilor sau pentru a-i :nsp2im:nta. &i-a reamintit #2 m2 luptasem #u o astMel de
Mantasm2. &i-a e<pli#at #2 M2pturile anorgani#e s:nt ni$te e<traordinari M2uritori de proie#Kii% #2rora le Ma#e mare
pl2#ere s2 se proie#te1e pe sine pre#um se proie#tea12 imaginile pe un perete.
- Pe vr2Litorii din ve#hime i-a dus la pier1anie :n#rederea prosteas#2 :n a#este proie#Kii% a #ontinuat el. Ei #redeau
#2 aliaKii lor s:nt puterni#i. Au pierdut din vedere Maptul #2 aliaKii erau energie rareMiat2% proie#tat2 prin lumi% #a
:ntr-un Milm #osmi#.
- +e #ontra1i#i% don Cuan. Chiar dumneata :nsuKi ai aMirmat #2 M2pturile anorgani#e s:nt reale. A#um :mi spui #2
s:nt doar ni$te imagini.
- Ceea #e vreau s2 spun este #2 M2pturile anorgani#e s:nt% :n lumea noastr2% #a ni$te imagini mi$#2toare% proie#tate
pe un e#ran. Ii a$ mai putea ad2uga #2 s:nt pre#um imagini ale energiei rareMiate% proie#tate prin Mrontierele a
dou2 lumi.
- ,ar :n lumea lor% #um s:nt M2pturile anorgani#eP +ot #a ni$te imagini mi$#2toareP
- (i#i pe departe. )umea a#eea este la Mel de real2 #a lumea noastr2. 4r2Litorii din ve#hime au des#ris lumea
M2pturilor anorgani#e #a pe o b2$i#2 de #averne $i pori plutind :ntr-un lo# :ntune#os. Iar pe M2pturile anorgani#e
le-au des#ris #a pe ni$te tulpini goale pe din2untru% sudate laolalt2 #a #elulele #orpului nostru. Ei numeau snopul
a#esta uria$ - labirintul de penumbr2.
- Atun#i :nseamn2 #2 ori#e vis2tor vede lumea a#eea :n a#ela$i Mel% a$a-iP
- ,esigur. Eie#are vis2tor o vede #um este ea de Mapt. Cre1i #2 e$ti uni#ulP
Am re#unos#ut #2 #eva din a#ea lume :mi d2duse permanent sen1aKia #2 s:nK uni#. Ceea #e #rea a#est pl2#ut $i
distin#t sentiment #2 e$ti spe#ial $i uni# nu era vo#ea emisarului visatului $i nimi# de #are puteam s2-mi dau
seama :n mod #on$tient.
- Asta este e<a#t #eea #e le-a venit de ha# $i ve#hilor vr2Litori% a spus don Cuan. E2pturile anorgani#e le-au M2#ut
#eea #e-Ki Ma# Kie a#umQ le-au #reat sentimentul #2 s:nt spe#iali $i uni#i. :n plus% le-au mai #reat un sentiment $i
mai d2un2torD sentimentul de a avea putere. *entimentul puterii $i #el al uni#it2Kii s:nt imbatabile #a Ma#tori de
#orupere. Eii atentS
- Cum ai evitat dumneata a#est peri#ol% don CuanP
- Am Most :n lumea a#eea de #:teva ori% dar% apoi% nu m-am mai dus ni#iodat2.
,on Cuan mi-a e<pli#at #2% :n opinia vr2Litorilor% universul este pr2dalni# prin natura sa% iar vr2Litorii T mai mult
de#:t ori#ine - trebuie s2 Kin2 seama de asta :n a#Kiunile lor vr2Litore$ti
2@
CAR)O* CA*+A(E,A
de 1i #u 1i. Con#epKia sa era #2 #on$tiinKa este intrinse# obligat2 s2 evolue1e $i s2 se de1volte% iar singura
modalitate prin #are poate reali1a a#est lu#ru este prin lupt2% prin #onMrunt2ri pe viaK2 $i pe moarte.
- Con$tiinKa vr2Litorilor se de1volt2 #:nd a#e$tia visea12% a #ontinuat el. Iar atun#i #:nd se de1volt2% #eva de a#olo%
din univers% ia #uno$tinK2 de evoluKie% o identiMi#2 $i Ma#e :n#er#area de a o prelua. E2pturile anorgani#e s:nt
amatoare de a#east2 nou2 Morm2 de #on$tiinK2% elevat2. Cei #are visea12 trebuie s2 Mie :n permanenK2 #u o#hii-n
patra. Ei devin prad2 :n momentul :n #are se aventurea12 :n universul pr2dalni#.
- Ce-mi sugere1i s2 Ma# pentru a Mi :n siguranK2% don CuanP
- *2 Mii #u o#hii-n patru :n Mie#are #lip2S *2 nu permiKi #a nimeni $i nimi# s2 de#id2 :n lo#ul t2u. ,u-te :n lumea
M2pturilor anorgani#e numai #:nd vrei tu s2 te du#i.
- A#um% #instit% don Cuan% n-a$ $ti #um s2 Ma# asta. :n momentul :n #are depiste1 o is#oad2% simt #um asupra mea
se e<er#it2 o presiune e<traordinar2 s2 merg dup2 ea. (-am ni#i #ea mai mi#2 $ans2 s2 m2 opun.
- Ei% las2S Pe #ine #re1i tu #2 proste$tiP PoKi% #u siguranK2% s2 te opre$ti. (umai #2 n-ai :n#er#at% asta-i tot.
Am insistat #u toat2 #onvingerea #2-mi era imposibil s2 m2 opres#. El n-a mai st2ruit asupra a#estui subie#t%
lu#ru pentru #are i-am Most re#unos#2tor. *imKeam #um :n#epe s2 m2 #hinuie un in#omod sentiment de vinov2Kie.
,in motive ne#unos#ute% g:ndul de a m2 opune :n mod #on$tient MorKei de atra#Kie a is#oadelor nu-mi tre#use
ni#iodat2 prin minte.
Ca de obi#ei% don Cuan a avut dreptate. Am des#operit #2 pot s#himba #ursul visatului% e<er#it:ndu-mi intenKia.
)a urma urmelor% eu intenKionasem #a is#oadele s2 m2 transporte :n lumea lor. Era de#i posibil #a% da#2
intenKionam :n mod deliberat #ontrariul% visatul meu s2 urme1e #ursul #ontrar.
AR+A 4I*A+3)3I
2-
Cu e<er#iKiu% #apa#itatea mea de a-mi intenKiona #2l2toriile :n lumea M2pturilor anorgani#e a devenit
e<traordinar2. Capa#itatea sporit2 de intenKie a #ondus la :mbun2t2Kirea #ontrolului pe #are-l aveam asupra
atenKiei visatului. A#est #ontrol sporit m-a M2#ut s2 devin mai #ute12tor. *imKeam #2 pot #2l2tori M2r2 ni#i o
team2% pentru #2 puteam s2-mi opres# #2l2toria :n ori#e moment doream.
- :n#rederea ta :n tine este :nsp2im:nt2toare% a Most repli#a lui don Cuan #:nd i-am povestit - la #ererea sa - despre
noul aspe#t al #ontrolului pe #are-l aveam asupra atenKiei visatului.
- ,e #e ar Mi :nsp2im:nt2torP am :ntrebat eu.
Eram absolut #onvins de valoarea pra#ti#2 a #eea #e des#operisem.
- Pentru #2 este o :n#redere prosteas#2% a r2spuns el. :Ki voi spune povestea unui vr2Litor% #are este e<a#t la
subie#t. &artor al :nt:mpl2rii n-am Most #hiar eu :nsumi% #i proMesorul proMesorului meu% nagualul Elias.
,on Cuan a spus #2 nagualul Elias $i iubirea vieKii lui% o vr2Litoare pe nume Amalia% se pierduser2 :n tinereKe :n
lumea M2pturilor anorgani#e. (u-l au1isem ni#iodat2 p:n2 atun#i pe don Cuan e<prim:ndu-se despre vr2Litori #a
Miind iubirea vieKii #uiva. AMirmaKia lui m-a uluit. )-am #hestionat :n leg2tur2 #u a#east2 in#ongruenK2.
- (u este ni#i un Mel de in#ongruenK2. Pur $i simplu% m-am abKinut p:n2 a#um s2-Ki povestes# despre viaKa aMe#tiv2
a vr2Litorilor - a spus el. Ai Most at:t de suprasaturat de iubire pe tot par#ursul vieKii tale% :n#:t am vrut s2 las a#est
subie#t deoparte. Ei bine% nagualul Elias $i iubirea vieKii sale% vr2Litoarea Amalia% s-au pierdut :n lumea M2pturilor
anorgani#e% a #ontinuat el. *e duseser2 a#olo nu prin visat% #i #hiar #u trupurile lor Mi1i#e #u tot.
- Cum s-a :nt:mplat asta% don CuanP
130
CAR)O* CA*+A(E,A
- ProMesorul lor% nagualul Rosendo% era Moarte asem2n2tor #a temperament $i pra#ti#i #u vr2Litorii din vremuri
str2ve#hi. El avusese intenKia s;-i aLute pe Elias $i Amalia% dar% :n lo# de a#easta% :i :mpinsese din#olo de ni$te
graniKe Matale. (agualul Rosendo ni#i nu se g:ndise la o asemenea deplasare. Ceea #e voise s2 Ma#2 era s2-i pun2
pe #ei doi dis#ipoli ai s2i :n #ea de a doua atenKie% :ns2 re1ultatul obKinut Musese dispariKia a#estora.
,on Cuan a spus #2 nu intenKiona s2 intre :n detaliile a#elei istorii lungi $i #ompli#ate. 3rma s2-mi spun2 numai
#um aLunseser2 #ei doi s2 Mie pierduKi :n lumea a#eea. A aMirmat #2 gre$eala nagualului Rosendo Musese s2
presupun2 #2 pe M2pturile anorgani#e nu le interesea12 #:tu$i de puKin Memeile. RaKionamentul s2u Musese #ore#t $i
se ba1ase pe Maptul #2 vr2Litorii $tiau #2 universul este :n mod evident Meminin $i #2 mas#ulinitatea -Miind un
vl2star al Meminit2Kii - este o raritate $i% de a#eea% Moarte #2utat2.
Ai#i% don Cuan a M2#ut o digresiune% #oment:nd #2% probabil% num2rul mi# de b2rbaKi este #au1a dominaKiei
ne:ntemeiate a b2rbaKilor pe planeta noastr2. A$ Mi dorit s2 mai r2m:nem #u dis#uKia la a#est subie#t% dar el $i-a
#ontinuat povestirea. A spus #2 planul nagualului Rosendo Musese s2 le dea instru#Kiuni lui Elias $i Amaliei
numai :n #ea de a doua atenKie. Iar :n a#est s#op apli#ase metoda stabilit2 de vr2Litorii din ve#hime. Conta#tase :n
timpul visatului o is#oad2 $i :i ordonase s2 :i transporte pe dis#ipolii s2i :n #ea de a doua atenKie% prin deplasarea
pun#telor lor de asamblare :n po1iKia ade#vat2.
+eoreti#% o is#oad2 puterni#2 ar Mi putut deplasa% M2r2 ni#i un Mel de eMort% pun#tele de asamblare :n po1iKia
#orespun12toare. )a #e nu se g:ndise :ns2 nagualul Rosendo era :n#linaKia spre :n$el2torie a M2pturilor anorgani#e.
Is#oada deplasase :ntr-adev2r pun#tele de asamblare ale dis#ipolilor s2i% dar :ntr-o po1iKie din
AR+A 4I*A+3)3I
131
#are era u$or #a ei s2 Mie transportaKi #u #orp #u tot :n lumea M2pturilor anorgani#e.
- Este posibil a#est lu#ru% s2 Mii transportat #u #orp #u totP am :ntrebat eu.
- Este posibil% m-a asigurat don Cuan. (oi s:ntem energie #are-$i p2strea12 o Morm2 $i un lo# spe#iMi#e% prin
Mi<area pun#tului de asamblare :ntr-o anumit2 po1iKie. ,a#2 po1iKia este s#himbat2% Morma $i lo#ul energiei se vor
modiMi#a :n #onse#inK2. E2pturile anorgani#e trebuie doar s2 ne a$e1e pun#tul de asamblare :n po1iKia
#orespun12toare% iar noi am $i ple#ai #a din pu$#2% #u p2l2rie $i #u pantoMi #u tot.
- Ii asta poate s2 i se :nt:mple ori#2ruia dintre noi% don CuanP
- Absolut sigur. &ai ales da#2 suma total2 a energiei noastre este potrivit2. Evident% totalul energiilor #ombinate
ale lui Elias $i Amaliei era de un nivel #are nu le s#2pase M2pturilor anorgani#e. Este absurd s2 ai :n#redere :n
M2pturile anorgani#e. Ele au propriul lor ritm% iar a#esta nu este #el uman.
)-am :ntrebat pe don Cuan #e anume M2#use nagualul Rosendo #:nd :$i trimisese dis#ipolii :n lumea a#eea. Itiam
#2 era o prostie din partea mea s2 :ntreb a$a #eva% #on$tient Miind #2 el :mi va ignora :ntrebarea. Am Most sin#er
surprins #:nd a :n#eput s2-mi e<pli#e.
- Etapele s:nt simplitatea personiMi#at2% a spus. (agualul i-a a$e1ai pe dis#ipolii s2i :ntr-un spaKiu :n#his de mi#i
dimensiuni% #eva #a un Mel de debara. Pe urm2 a tre#ut :n visat% a #hemat o is#oad2 din lumea M2pturilor
anorgani#e% prin e<primarea #u vo#e tare a intenKiei sale de a primi una% iar apoi $i-a e<primat intenKia de a-i oMeri
pe dis#ipoli is#oadei. A#easta% #um era normal% a a##eptat darul $i i-a luat #u ea pe nea$teptate% pe #:nd a#e$tia
M2#eau dragoste :n debara. C:nd nagualul a des#his u$a ei nu mai erau a#olo.
.2
CAR)O* CA*+A(E,A
,on Cuan mi-a e<pli#at #2 oMerirea propriilor dis#ipoli :n dar M2pturilor anorgani#e era e<a#t #eea #e obi$nuiau s2
Ma#2 vr2Litorii din timpuri str2ve#hi. (agualul Rosendo nu voise s2 Ma#2 asta% dar a#Kionase sub inMluenKa
#onvingerii absurde #2 M2pturile anorgani#e se aMlau sub #ontrolul s2u.
- &anevrele vr2Litorilor s:nt Matale% a #ontinuat don Cuan. +e #onLur s2 Mii :n permanenK2 e<trem de vigilent. (u te
l2sa antrenat de vreo n2t:ng2 :n#redere :n tine.
- Ce s-a :nt:mplat% :n #ele din urm2% #u nagualul Elias $i #u AmaliaP am :ntrebat eu.
- A Most ne#esar #a nagualul Rosendo s2 se du#2 :n lumea a#eea #u #orp #u tot% pentru a-i #2uta% a r2spuns el.
- Ii i-a g2sitP
- I-a g2sit dup2 str2danii de nedes#ris. +otu$i% nu a putut s2-i s#oat2 #u totul de a#olo. AstMel #2 #ei doi tineri au
r2mas pentru totdeauna semipri1onieri ai a#elei lumi.
- I-ai #unos#ut% don CuanP
- *igur #2 i-am #unos#ut $i pot s2 te asigur #2 erau tare #iudaKi.
. TRIMUL UMBRELOR
- +rebuie s2 Mii e<trem de atent% pentru #2 e$ti pe #ale s2 devii vi#tima M2pturilor anorgani#e% mi-a spus don Cuan
pe nea$teptate odat2% dup2 #e vorbiser2m despre #eva #e nu avea ni#i o leg2tur2 #u visatul.
AMirmaKia lui m-a luat prin surprindere. Ca de obi#ei% am :n#er#at s2 m2 ap2r.
- (u este nevoie s2 m2 previi. *:nt Moarte atent% l-am asigurat eu.
- E2pturile anorgani#e #omplotea12% a spus el. O simt $i nu m2 pot #onsola spun:nd #2 la :n#eput ele :ntind #urse
vis2torilor% #a% :n a#est Mel% s2-i elimine eMe#tiv $i permanent pe #ei nedoriKi.
Era at:ta st2ruinK2 :n tonul s2u% :n#:t m-am gr2bit s2-l asigur din nou #2 nu voi #2dea :n ni#i o #urs2.
- +rebuie s2 iei Moarte serios :n #onsiderare Maptul #2 M2pturile anorgani#e au la dispo1iKie miLloa#e uluitoare% a
#ontinuat el. Con$tiinKa lor este e<traordinar2. :n #omparaKie% noi s:ntem ni$te bieKi #opii% dar #u mult2 energie% pe
#are o r:vnes# M2pturile anorgani#e.
4oiam s2-i spun #2% :n plan abstra#t% :nKelegeam #eea #e susKinea $i :ngriLorarea sa% dar #2% :n plan #on#ret% nu
vedeam ni#i
.!
CAR)O* CA*+A(E,A
un motiv pentru avertismentul s2u% deoare#e e<er#itam un #ontrol total asupra e<er#iKiilor mele de visat.
Au tre#ut #:teva minute de t2#ere :n#ordat2 :nainte #a don Cuan s2 vorbeas#2 din nou. A s#himbat subie#tul $i a
spus #2 trebuia s2-mi atrag2 atenKia asupra unei probleme Moarte importante din #adrul :nv2K2turii sale despre
visat% o problem2 #are% p:n2 atun#i% s#2pase :nKelegerii mele.
- ,e-a#um :nKelegi #2 porKile visatului s:nt obsta#ole determinate% dar :n#2 nu ai :nKeles #2 e<er#iKiile #are se dau
pentru a aLunge la o poart2 $i a tre#e de ea nu repre1int2% de Mapt% semniMi#aKia a#elei porKi.
- Asta nu mi-e delo# #lar% don Cuan.
- Adi#2 nu este #onMorm #u realitatea s2 spunem% de e<emplu% #2 se aLunge la #ea de a doua poart2 $i se tre#e de
ea atun#i #:nd un vis2tor :nvaK2 s2 se tre1eas#2 :n alt vis sau #:nd un vis2tor :nvaK2 s2 trea#2 dintr-un vis :nKr-altul%
M2r2 s2 se tre1eas#2 :n lumea #otidian2.
- ,e #e nu este #onMorm #u realitatea% don CuanP
- Pentru #2 se aLunge la #ea de a doua poart2 a visatului $i se poate tre#e de ea numai atun#i #:nd #el #are visea12
:nvaK2 s2 identiMi#e $i s2 urme1e is#oadele energiei str2ine.
- Atun#i de #e se mai vehi#ulea12 ideea tre#erii dintr-un vis :naltulP
- +re1irea :n alt vis sau tre#erea dintr-un vis :ntr-altul #onstituie metoda #on#eput2 de vr2Litorii din ve#hime
pentru a de1volta #apa#itatea vis2torilor de a identiMi#a $i urm2ri o is#oad2.
,on Cuan susKinea #2 urm2rirea unei is#oade este o reali1are deosebit de important2 $i #2% atun#i #:nd #ei #are
visea12 s:nt :n stare s2 Ma#2 asta% #ea de a doua poart2 se des#hide larg :n MaKa lor% iar universul #e se aMl2 din#olo
de ea le devine a##esibil. *ublinia #2 a#est univers e<ist2 a#olo :n permanenK2% dar #2 nu putem p2trunde :n el
pentru #2 ne lipse$te m2iestria energeti#2
AR+A 4I*A+3)3I
.>
ne#esar2 $i #2% :n esenK2% #ea de a doua poart2 a visatului este poarta #2tre lumea M2pturilor anorgani#e% iar visatul
este #heia #are o des#hide.
- Poate un vis2tor s2 identiMi#e o is#oad2 dire#t% M2r2 s2 Mie nevoie s2 mai par#urg2 e<er#iKiile de tre#ere dintr-un
vis :nKr-altulP am :ntrebat eu.
- (u% ni#ide#um% a r2spuns el. E<er#iKiile s:nK esenKiale% :ntrebarea este da#2 a#easta este singura metod2
e<istent2. *au ar putea vis2torii s2 urme1e o alt2 metod2P
,on Cuan s-a uitat la mine :ntreb2tor. P2rea #2 #hiar se a$tepta #a eu s2 r2spund la :ntrebare.
- Este mult prea greu s2 #on#epi o metod2 la Mel de #omplet2 #a #ea #reat2 de vr2Litorii din ve#hime% am spus eu
pe un ton% M2r2 s2 $tiu de #e% de in#ontestabil2 autoritate.
,on Cuan a #onMirmat #2 aveam absolut2 dreptate $i a spus #2 vr2Litorii din ve#hime au #on#eput o serie de
e<er#iKii perMe#te de tre#ere% prin porKile visatului% :n lumile spe#iMi#e #are e<ist2 din#olo de Mie#are. A reiterat
prin#ipiul #2 visatul% Miind invenKia vr2Litorilor din timpuri str2ve#hi% trebuie e<e#utat #onMorm regulilor stabilite
de ei. A Mormulat regula #elei de a doua porKi :n termenii unei su##esiuni :n trei etapeD prima - e<ers:nd pra#ti#
tre#erea dintr-un vis :ntr-altul% #ei #are visea12 aMl2 despre e<istenKa is#oadelorQ a doua - urm2rind is#oadele% intr2
:ntr-un alt univers adev2ratQ $i a treia - :n a#el univers% prin intermediul a#Kiunilor lor% vis2torii des#oper2 singuri
legile $i reglement2rile Mundamentale ale a#elui univers.
,on Cuan a spus #2% :n relaKiile mele #u M2pturile anorgani#e% m-am #onMormat at:t de bine a#estei reguli% :n#:t se
temea #2 vor e<ista unele #onse#inKe devastatoare. Credea #2 rea#Kia inevitabil2 a M2pturilor anorgani#e va Mi
tentativa de a m2 reKine :n lumea lor.
- (u #re1i #2 e<agere1i% don CuanP am :ntrebat eu.
.?
CAR)O* CA*+A(E,A
(u puteam s2 #red #2 situaKia era at:t de sumbr2 pe #:t o des#ria el.
- (u e<agere1 delo#% a r2spuns el se#% pe un ton sobru. 4ei vedea. E2pturile anorgani#e nu las2 pe nimeni s2 le
s#ape $i% :n ni#i un #a1% nu M2r2 o lupt2 serioas2.
- ,ar #e te Ma#e s2 #re1i #2 ele m2 vorP
- Ji-au ar2tat deLa prea multe lu#ruri. Chiar #re1i #2 depun at:ta str2danie numai pentru a se distraP
,on Cuan a r:s de propria sa remar#2. (u g2seam delo# #2 este amu1ant. O temere #iudat2 m-a M2#ut s2-l :ntreb
da#2 era de p2rere #2 ar trebui s2-mi :ntrerup sau #hiar s2-mi :n#ete1 e<er#iKiile de visat.
- +rebuie s2-Ki #ontinui visatul p:n2 #:nd vei Mi tre#ut prin universul de din#olo de #ea de a doua poart2% mi-a
r2spuns el. 4reau s2 spun #2 tu :nsuKi e$ti singurul #are trebuie Mie s2 a##epte% Mie s2 resping2 tentativa de
ademenire a M2pturilor anorgani#e. ,e a#eea eu m2 Kin deoparte $i nu #omente1 aproape delo# e<er#iKiile tale de
visat.
I-am m2rturisit #2 nu-mi putusem e<pli#a de #e era at:t de generos #u #lariMi#2rile :n elu#idarea altor aspe#te ale
$tiinKei sale $i at:t de 1g:r#it #u inMormaKiile privind visatul.
- Am Most obligat s2 te :nv2K visatul% mi-a spus el% numai pentru #2 a#esta este modelul de instruire stabilit de
vr2Litorii din ve#hime. E2ga$ul visatului :ns2 este plin de #ap#ane% iar a le evita sau a #2dea :n ele este problema
personal2 a Mie#2rui vis2tor :n parte $i% a$ putea ad2ug2% este de#isiv2.
- *:nt #2derile :n #ap2#an2 re1ultatul #ed2rii :n MaKa adulaKiei sau a promisiunilor de putereP am :ntrebat.
- (u numai ale #ed2rii :n MaKa a#estora% #i $i :n MaKa a ori#e alt#eva oMerit de M2pturile anorgani#e. (u e<ist2 ni#i o
posibilitate #a vr2Litorii s2 a##epte ori#e ar oMeri ele% din#olo de o anumit2 limit2.
AR+A 4I*A+3)3I
.=
- Ii #are este a#east2 limit2% don CuanP
- )imita este :n Mun#Kie de noi #a indivi1i. Pentru Mie#are dintre noi :n#er#area #2reia trebuie s2-i Ma#em MaK2 este
s2 lu2m din a#ea lume numai #eea #e ne este ne#esar% nimi# m2i mult. A $ti #e este ne#esar repre1int2 m2iestria
vr2Litorilor% dar a lua numai #eea #e este ne#esar este #e2 m;i m2re reali1are a lor. (eputinKa de a :nKelege a#east2
regul2 simpl2 este #alea #ea mai sigur2 spre pr2bu$irea :ntr-o #ap#an2.
- Ce se :nt:mpl2 da#2 :ntr-adev2r #21i :ntr-o #ap#an2% don Cu2nP
- ,a#2 se :nt:mpl2 s2 #a1i% pl2te$ti% iar preKul depinde de :mpreLur2ri $i de ad:n#imea la #are ai #21ut. ,ar nu
putem dis#uta o asemenea eventualitate :n a#e$ti termeni% pentru #2 nu este vorba de un sistem punitiv. :n a#est
#a1% intr2 :n Lo# #urenKii energeti#i% #are #reea12 situaKii mai #umplite de#:t moartea. Pe drumul urmat de vr2Litori
totul este o #hestiune de viaK2 sau de moarte% dar pe M2ga$ul visatului a#east2 #ara#teristi#2 se intensiMi#2 de sute
de ori.
)-am asigurat din nou pe don Cuan #2 eram :ntotdeauna e<trem de prudent :n timpul e<er#iKiilor mele de visat%
Miind Moarte dis#iplinat $i #on$tiin#ios.
- Itiu #2 e$ti% a spus el. ,ar vreau s2-Ki apli#i o dis#iplin2 $i mai sever2 $i s2 te #omporKi #u tot #e este legat de
visat #u o pre#auKie e<trem2. &ai presus de toate% Mii permanent :n gard2. (u pot s2 pre1i# de unde va veni ata#ul.
- Vezi, a$adar% #a un vi1ionar% un peri#ol iminent pentru mine% don CuanP
- Am :n#eput s2 vd un peri#ol iminent pentru tine din 1iua :n #are ai mers prin a#el ora$ misterios% de prima dat2
#:nd te-am aLutat s2-Ki #on#entre1i laolalt2 #orpul energeti#.
- ,ar $tii #u pre#i1ie #e ar trebui s2 Ma# $i #e s2 evitP
.@
CAR)O* CA*+A(E,A
- (u% nu $tiu. Itiu doar #2 universul de dup2 #ea de a doua poart2 este #el mai apropiat de universul nostru% #are
este Moarte vi#lean $i ne#ruK2tor. A$a #2 #ele dou2 nu pot s2 diMere prea mult.
Am st2ruit #u soli#itarea s2-mi spun2 #e m2 a$teapt2. ,ar el a persistat :n a de#lara #2% :n #alitate de vr2Litor%
simKea o stare general2 de peri#ol% M2r2 :ns2 s2 poat2 spune nimi# mai pre#is.
- 3niversul M2pturilor anorgani#e este :n permanenK2 preg2tit s2 ata#e% a #ontinuat el. ,ar la Mel este $i universul
nostru. ,e a#eea trebuie s2 te du#i :n lumea lor% #a $i #um te-ai du#e :ntr-o 1on2 de r21boi.
- 4rei s2 spui% don Cuan% #2 #ei #are visea12 trebuie s2 se team2 :ntotdeauna de lumea a#eeaP
- (u% nu vreau s2 spun asta. O dat2 #e un vis2tor tre#e prin lumea din spatele #elei de a doua porKi sau o dat2 #e
reMu12 s2 #onsidere asta drept o opKiune viabil2% griLile iau sM:r$it.
,on Cuan susKinea #2 numai atun#i s:nt vis2torii liberi s2 #ontinue. (u eram sigur #e voia s2 spun2. &i-a e<pli#at
#2 universul de din#olo de #ea de a doua poart2 este at:t de puterni# $i agresiv% :n#:t serve$te drept dispo1itiv de
sortare sau ramp2 de testare% :n #are #ei #are visea12 s:nt e<aminaKi pentru determinarea pun#telor slabe. ,a#2
reu$es# s2 trea#2 testele% pot pur#ede #2tre urm2toarea poart2% iar% da#2 nu% r2m:n pentru totdeauna pri1onierii
a#elui univers.
&2 suMo#a dorinKa de a aMla mai multe% dar% :n #iuda tuturor insistenKelor mele% n-a mai spus nimi# alt#eva. :ntors
a#as2% mi-am #ontinuat #2l2toriile :n lumea M2pturilor anorgani#e% dar Miind -de Mie#are dat2 T Moarte prudent.
PrudenKa nu p2rea de#:t s2-mi intensiMi#e pl2#erea pe #are mi-o M2#eau a#este #2l2torii. ALunsesem :ntr-un stadiu
:n #are simpla #ontemplare a lumii M2pturilor anorgani#e era suMi#ient2 pentru a-mi #rea o stare de e<ultare
imposibil de des#ris. &2 temeam #2 desM2tarea mea
AR+A 4I*A+3)3I
.-
urma s2 ia sM:r$it mai devreme sau mai t:r1iu% dar nu s-a :nt:mplaK a$a. Ceva nea$teptat a M2#ut #a ea s2 Mie $i mai
intens2.
:ntr-una dintre o#a1ii% o is#oad2 m-a #ondus viLelios prin nenum2rate tunele% #a $i #um ar Mi #2utat #eva sau #a $i
#um ar Mi :n#er#at s2-mi #onsume toat2 energia $i s2 m2 oboseas#2. :n momentul :n #are% :n sM:r$it% s-a oprit% m2
simKeam #a $i #:nd a$ Mi alergat la maraton. *e p2rea #2 m2 aMlam la marginea a#elei lumi. :n lo#ul a#ela nu mai
erau tunele% #i doar :ntuneri# de Lur :mpreLur. Apoi #eva a luminat 1ona aMlat2 #hiar :n MaKa meaQ lumina venea
dintr-o surs2 indire#t2. Era o lumin2 diMu12 #e M2#ea #a totul s2 par2 de un ne#lar #enu$iu sau maroniu. C:nd m-
am obi$nuit #u lumina% am distins vag #:teva Morme mi$#2toare :ntune#ate. ,up2 un timp% mi s-a p2rut #2% da#2-
mi #on#entram atenKia visatului asupra Mormelor a#elora mi$#2toare% asta le d2dea mai mult2 substanK2. Am
observat #2 erau de trei MeluriD unele erau rotunde #a ni$te mingiQ altele aveau o Morm2 #a de #lopotQ iar #elelalte
erau #a ni$te uria$e Ml2#2ri unduitoare de luminare. +oate erau esenKialmente stru#turate pe linii rotunLite $i aveau
a#eea$i m2rime. Am apre#iat #2 diametrul lor era #uprins :ntre nou21e#i de #entimetri $i un metru $i dou21e#i de
#entimetri. *e aMlau a#olo sute% poate #hiar mii de astMel de Morme.
Itiam #2 am o vi1iune stranie% soMisti#at2% $i totu$i Mormele a#elea erau at:t de reale% :n#:t m-am surprins
rea#Kion:nd #u o veritabil2 sen1aKie de greaK2. Aveam simK2m:nKul de proMund2 s#:rb2 #2 m2 aMlu :n MaKa unui #uib
de uria$e inse#te #aMenii $i #enu$ii. &2 simKeam :ntr-un Mel :n siguranK2 totu$i% deoare#e m2 aMlam mai sus de ele.
,ar am de1avuat toate a#este #onsideraKii :n momentul :n #are mi-am dat seama #2 era o prostie s2 m2 simt :n
siguranK2 sau deranLat de #eva% #a $i #:nd visul ar Mi Most o situaKie din viaKa real2. +otu$i% uit:ndu-m2 #um
viermuiau
!9
CAR)O* CA*+A(E,A
Mormele a#elea asem2n2toare unor g:nda#i% am devenit Moarte nelini$tiKi la ideea #2 voiau s2 m2 ating2.
- *:ntem unitatea mobil2 a lumii noastre% a spus pe nea$teptate vo#ea emisarului. (u-Ki Mie team2. *:ntem energie%
$i poKi Mi sigur #2 nu avem intenKia s2 te atingem. Ori#um% asta ar Mi imposibil. (e despart graniKe reale. ,up2 o
lung2 pau12 vo#ea a ad2ugatD 4rem s2 ni te al2turi. 4ino Los% unde ne aMl2m noi. Ii nu te simKi st:nLenit. Cu
is#oadele $i% M2r2 :ndoial2% #u mine nu te simKi stingherit. Ii eu% $i is#oadele s:ntem la Mel #a #eilalKi. Eu am Morm2
de #lopot% iar is#oadele s:nt #a Mla#2ra de luminare.
3ltima aMirmaKie a Most :n mod #ert un Mel de sugestie adresat2 #orpului meu energeti#. )a au1ul ei% mi-au disp2rut
at:t greaKa% #:t $i teama. Am #obor:t la nivelul la #are se aMlau ele% iar mingile% #lopotele $i Ml2#2rile m-au
:n#onLurat. Au venit at:t de aproape de mine% :n#:t% da#2 a$ Mi avut un #orp Mi1i#% m-ar Mi atins. ,ar a$a% am tre#ut
unii prin alKii pre#um ni$te puMuri de aer :n#apsulate.
:n a#el moment% am avut o sen1aKie in#redibil2. ,e$i nu simKeam nimi# #u #orpul meu energeti# sau :n2untrul
s2u% simKeam $i eram #on$tient de o g:dilitur2 Moarte neobi$nuit2 undeva% :n alt2 parteQ ni$te lu#ruri puMoase% #a de
aer% tre#eau :n mod #ategori# prin mine% dar nu #hiar a#olo. *en1aKia a Most vag2 $i de s#urt2 durat2% ned:ndu-mi
timp s2 o #apte1 pe de-a-ntregul. :n lo# s2-mi #on#entre1 atenKia visatului pe ea% m-am ad:n#it #omplet :n
observarea a#elor g:nda#i supradimensionaKi de energie.
)a nivelul unde ne aMlam% mi se p2rea #2 e<ist2 o asem2nare :ntre mine $i entit2Kile de umbr2D dimensiunile.
Probabil Maptul #2 apre#iam #2 au a#elea$i dimensiuni #u #orpul meu energeti# m2 M2#ea s2 am aproape un
sentiment de tihn2 $i #onMort al2turi de ele. E<amin:ndu-le% am aLuns la #on#lu1ia #2 nu m2 deranLa nimi# la ele.
Erau impersonale% re#i% deta$ate $i :mi pl2#eau
AR+A 4I*A+3)3I
!
imens. &-am :ntrebat pentru o #lip2 da#2 Maptul #2 nu mi-au pl2#ut la :n#eput% #a% imediat dup2 a#eea% s2-mi
pla#2% era o #onse#inK2 normal2 a visatului sau produsul vreunei inMluenKe energeti#e pe #are a#ele entit2Ki o
e<er#itau asupra mea.
- *:nt Merme#2toare% i-am spus emisarului #hiar :n momentul :n #are m-am simKit #ople$it de un val de proMund2
prietenie sau #hiar aMe#Kiune pentru ele.
,ar de-abia am apu#at s2 spun #e g:ndes#% #2 Mormele :ntune#ate au luat-o la goan2% #a ni$te hamsteri m2t2h2lo$i%
l2s:ndu-m2 singur :n semi:ntuneri#.
- Ai proie#tat prea mult2 emoKie $i le-ai speriat% a spus vo#ea emisarului. *entimentele s:nt prea greu de suportat
pentru ele% #a% de altMel% $i pentru mine.
Emisarul #hiar a r:s #u sMii#iune. Cu a#easta s-a :n#heiat $edinKa mea de visat. )a tre1ire% prima rea#Kie a Most s2-
mi Ma# bagaLele $i s2 ple# :n &e<i#% pentru a-l vedea pe don Cuan. ,ar% :n #iuda preg2tirilor mele Mreneti#e% un
eveniment nea$teptat din viaKa mea personal2 a M2#ut #2l2toria imposibil2. *tarea de tensiune #reat2 de a#est
impediment a avut #a re1ultat :ntreruperea total2 a e<er#iKiilor de visat. (u mi-am Molosit voinKa #on$tient2 pentru
a le opriQ M2r2 s2 reali1e1% d2deam at:t de mult2 importanK2 a#estui vis anume #2% pur $i simplu% $tiam #2 nu avea
ni#i un sens s2 mai #ontinuu #u visatul% da#2 nu reu$eam s2 aLung la don Cuan.
,up2 o :ntrerupere de peste o Lum2tate de an% #eea #e se :nt:mplase m2 deruta din #e :n #e mai mult. (u
avusesem idee #2 doar sentimentele mele puteau s2-mi opreas#2 e<er#iKiile. &-am :ntrebat atun#i da#2 simpla
dorinK2 de a le re:n#epe ar Mi suMi#ient2 pentru reluarea lor. Ii s-a dovedit a Mi suMi#ient2S O dat2 #e am Mormulat
g:ndul de a-mi relua visatul% e<er#iKiile au #ontinuat de par#2 nu s-ar Mi :ntrerupt ni#iodat2. Is#oada a restabilit
!2
CAR)O* CA*+A(E,A
visul din momentul :n #are :l l2sasem $i m-a transportat dire#t :n vi1iunea pe #are o avusesem :n timpul ultimei
$edinKe.
- A#esta este t2r:mul umbrelor% a spus vo#ea emisarului de :ndat2 #e am aLuns a#olo. ,ar% de$i s:ntem umbre%
r2sp:ndim lumin2. (u numai #2 s:ntem mobile% #i noi s:ntem lumina din urnele. *:ntem un alt gen de M2pturi
anorgani#e #are e<ist2 ai#i. E<ist2 trei tipuriD unele s:nt #a ni$te tunele imobile% altele s:nt #a ni$te umbre mobile.
(oi s:ntem umbrele mobile. +unelele ne dau energia lor% iar noi le oMerim servi#iile noastre.
Emisarul a t2#ut. *imKeam #2 m2 provoa#2 s2 :ntreb despre #el de al treilea tip de M2pturi anorgani#e. *imKeam%
de asemenea% #2% da#2 nu-l :ntrebam% nu mi-ar Mi spus.
- Care este #el de al treilea tip de M2pturi anorgani#eP am 1is. Emisarul a tu$it $i a #hi#otit. &i s-a p2rut #2 :i M2#ea
o
pl2#ere gro1av2 #2 Musese :ntrebat despre asta.
- Oh% a r2spuns el% asta este tr2s2tura noastr2 #ea mai se#ret2. Cel de al treilea tip este pre1entat vis2torilor no$tri
numai #:nd a#e$tia se de#id s2 r2m:n2 la noi.
- ,e #e astaP am :ntrebat eu.
- Pentru #2 este nevoie de Moart2 mult2 energie pentru a le vedea. Iar a#east2 energie trebuie Murni1at2 de noi.
Itiam #2 emisarul spunea adev2rul. Itiam% totodat2% #2 m2 p:ndea un peri#ol :ngro1itor. Ii totu$i% m2 simKeam
m:nat de o #urio1itate M2r2 limite. 4oiam s2 v2d #el de al treilea tip de M2pturi. Emisarul a p2rut s2 $tie #eea #e
simKeam.
- Ai dori s2 le ve1iP a :ntrebat el pe un ton obi$nuit.
- Cu siguranK2% am 1is eu.
- +ot #e ai de M2#ut este s2 spui #u glas tare #2 vrei s2 r2m:i la noi% a r2spuns emisarul% #u o inMle<iune indiMerent2.
- ,ar% da#2 spun a#est lu#ru% trebuie s2 r2m:n ai#i nu-i a$aP am :ntrebat.
AR+A 4I*A+3)3I
!.
- (ormal% a repli#at emisarul pe un ton de deplin2 #onvingere. +ot #e spui #u glas tare :n a#east2 lume este
deMinitiv.
(u m2 puteam opri s2 g:ndes# #2% da#2 ar Mi vrut s2 m2 p2#2leas#2% MorK:ndu-m2 s2 spun a#est lu#ru% ar Mi Most de
aLuns s2 m2 mint2% iar eu nu mi-a$ Mi putut da seama de asta.
- (u pot s2 te mint% pentru #2 min#iuna este #eva ine<istent% a spus emisarul% intervenind :n g:ndurile mele. :Ki pot
relata numai despre #eea #e e<ist2. :n lumea mea% nu e<ist2 de#:t intenKiaQ min#iuna nu este susKinut2 de ni#i o
intenKie% prin urmare% nu e<ist2.
Am vrut s2-l #ontra1i# spun:nd #2 $i la ba1a min#iunilor e<ist2 intenKie% dar% :nainte de a-mi putea e<prima
p2rerea verbal% emisarul mi-a spus #2 la ba1a min#iunilor e<ist2 o intenKie% #a idee general2 $i plan% dar #2 a#easta
nu este intenKia #a destinare% prin r:vn2 #on#entrat2% asupra unei de#i1ii sau s#op% despre #are vorbim.
(u-mi puteam #on#entra atenKia visatului asupra argument2rii emisarului% a#easta Miindu-mi atras2 de M2pturile de
umbr2. ,eodat2% am observat #2 ar2tau #a o turm2 de animale stranii% dar #andide pre#um #opiii. 4o#ea
emisarului m-a prevenit s2-mi Kin :n Mr:u emoKiile% pentru #2 i1bu#nirile sentimentale bru$te aveau darul de a le
Ma#e s2 se :mpr2$tie pre#um un stol de p2s2ri.
- Ce vreKi voi s2 Ma#P am :ntrebat.
- 4ino Los% l:ng2 noi% $i :n#ear#2 s2 ne :mpingi sau s2 ne tragi% m-a :ndemnat vo#ea emisarului. Cu #:t :nveKi mai
repede s2 Ma#i asta% #u at:t mai #ur:nd vei putea s2 mi$ti lu#rurile din lumea ta numai prin Maptul #2 te uiKi la ele.
&inKea mea de #omer#iant a Most #ople$it2 de a#east2 minunat2 perspe#tiv2. :n a#eea$i #lip2 eram l:ng2 ele%
:n#er#:nd #u disperare s2 le :mping sau s2 le trag. ,up2 un timp% :mi epui1a-
!!
CAR)O* CA*+A(E,A
sem :n :ntregime energia. Aveam impresia #2 :n#er#am s2 Ma# #eva e#hivalent #u a ridi#a o #as2 #u dinKii.
O alt2 impresie pe #are o aveam era a#eea #2% pe m2sur2 #e m2 str2duiam mai mult% #re$tea $i num2rul umbrelor
din Lurul meu. Era #a $i #um ar Mi venit din toate #olKurile% s2 m2 observe sau s2 se alimente1e de la mine. :n
momentul :n #are am avut a#est g:nd% umbrele au luat-o din nou la goan2.
- (u ne aliment2m de la tine% a spus emisarul. 4enim s2-Mi simKim energia% Moarte asem2n2tor #u #eea #e Ma#i #u
lumina soarelui :ntr-o 1i Mriguroas2.
Emisarul m-a :ndemnat s2 m2 des#hid #2tre ele% anul:ndu-mi g:ndurile suspi#ioase. Am au1it vo#ea $i% as#ult:nd
la #ele #e-mi spunea% mi-am dat seama #2 au1eam% simKeam $i g:ndeam e<a#t #a :n lumea de 1i #u 1i. &-am
:ntors :n#et s2 prives# :n Lurul meu. )u:nd #a reper #laritatea per#epKiei mele% am tras #on#lu1ia #2 m2 aMlu :ntr-o
lume real2.
:n ure#hi mi-a r2sunat vo#ea emisarului% #are mi-a spus #2 singura diMerenK2 dintre per#eperea lumii mele $i
per#eperea lumii lor era #2 per#eperea lumii lor :n#epea $i se sM:r$ea :ntr-o #lipit2. Ceea #e nu era valabil pentru
per#eperea lumii mele% deoare#e #on$tiinKa mea - :mpreun2 #u #on$tiinKa unui imens num2r de MiinKe #a mine%
#are menKineau lumea mea la lo#ul s2u #u intenKia lor - era Mi<at2 asupra lumii mele. Emisarul a ad2ugat #2
per#eperea lumii mele :n#epea $i se sM:r$ea :n a#ela$i Mel pentru M2pturile anorgani#e - :ntr-o #lipit2 - dar
per#eperea lumii lor nu se produ#ea astMel% :ntru#:t un num2r imens de asemenea M2pturi menKineau lumea lor la
lo#ul s2u prin intenKia lor.
:n #lipa a#eea imaginea a :n#eput s2 se destrame. Eram #a un s#uMund2tor% iar tre1irea din lumea a#eea era
similar2 #u a :noia pentru a reveni la supraMaKa apei.
:n #adrul $edinKei urm2toare% emisarul $i-a :n#eput dialogul #u mine prin reaMirmarea Maptului #2 :ntre umbrele
mobile $i
AR+A 4I*A+3)3I
!>
tunelele staKionare e<ista o relaKie de #onlu#rare total #oordonat2. Ii-a :n#heiat spusele #u de#laraKiaD
- (u putem e<ista unele M2r2 #elelalte.
- :nKeleg #e vrei s2 spui% am r2spuns eu.
4o#ea emisarului avea o und2 de dispreK #:nd mi-a repli#at #2 nu aveam #um s2 :nKeleg #e :nseamn2 s2 Ke aMli
:ntr-o relaKie de a#est Mel% #are :nsemna inMinit mai mult de#:t o relaKie de dependenK2 re#ipro#2. 4oiam s2-l rog pe
emisar s2 e<pli#e #e avea :n vedere prin asta% dar :n #lipa urm2toare m2 aMlam :n2untrul a #eea #e pot numi drept
Kesutul tunelului. Am v21ut ni$te protuberante asem2n2toare unor glande% :mbinate :ntr-o manier2 grotes#2% #e
emiteau o lumin2 opa#2. &i-a tre#ut prin minte #2 a#estea erau a#elea$i protuberante #are :mi d2duser2 impresia
#2 erau #a s#rierea "raille. Jin:nd seama de Maptul #2 erau ni$te bule de energie #u un diametru de nou21e#i de
#entimetri p:n2 la un metru $i dou21e#i de #entimetri Mie#are% m2 :ntrebam #are ar putea Mi dimensiunile reale ale
tunelelor.
- ,imensiunile :n lumea a#easta nu s:nt #a #ele din lumea ta% a spus emisarul. Energia a#estei lumi este un tip
diMerit de energieQ #ara#teristi#ile ei nu #oin#id #u #ara#teristi#ile energiei din lumea voastr2Q totu$i% lumea asta
este la Mel de real2 #a lumea ta.
Emisarul a aMirmat apoi #2 :mi spusese totul despre M2pturile de umbr2 atun#i #:nd :mi des#risese $i :mi e<pli#ase
protuberantele de pe pereKii tunelurilor. I-am repli#at #2 au1isem e<pli#aKiile% dar nu Musesem atent la ele% :ntru#:t
#redeam #2 nu au leg2tur2 dire#t2 #u visatul.
- +ot #e se aMl2 ai#i% :n a#east2 lume% are leg2tur2 dire#t2 #u visatul% a de#larat emisarul.
4oiam s2 m2 g:ndes# #are ar Mi putut Mi #au1a apre#ierii mele gre$ite% dar mintea mi s-a golit. AtenKia visatului
:mi s#2dea. &i-era greu s2 o #on#entre1 asupra lumii din Lurul meu. &i-am
!?
CAR)O* CA*+A(E,A
:n#ordat toate puterile pentru a-mi reveni. Emisarul a re:n#eput s2 vorbeas#2 $i sunetul vo#ii sale m-a aLutat
#onsiderabil. AtenKia visatului mi s-a reanimat.
- 4isatul #onstituie miLlo#ul #are-i transport2 pe #ei #are visea12 :n a#east2 lume% a spus emisarul% $i noi i-am
:nv2Kat pe vr2Litori tot #e $tiu ei despre visat. )umea noastr2 este legat2 de a voastr2 printr-o u$2 numit2 vis. (oi
$tim #um s2 tre#em prin a#east2 u$2% dar oamenii nu $tiu. Ei trebuie s2 :nveKe #um se Ma#e asta.
4o#ea emisarului a #ontinuat s; vorbeas#2% e<pli#:ndu-mi #e-mi mai e<pli#ase o dat2.
- Protuberantele de pe pereKii tunelelor s:nt M2pturi de umbr2. Eu s:nt una dintre a#este M2pturi. (oi ne mi$#2m :n
interiorul tunelelor% pe pereKii lor% :n#2r#:ndu-ne #u energia din tunele% #are este energia noastr2.
Prin minte mi-a tre#ut un g:nd M2r2 sensD eram in#apabil s2 #on#ep o relaKie de simbio12 #a a#eea pe #are o
vedeam.
- ,a#2 vei r2m:ne :ns2 :n miLlo#ul nostru% vei :nv2Ka% #u siguranK2% s2 simKi #e :nseamn2 s2 Mii interrelaKionat% a$a
#um s:ntem noi% a spus emisarul.
Apoi a p2rut #2 a$teapt2 r2spunsul meu. Aveam sentimentul #2 #eea #e dorea% de Mapt% era #a eu s2 spun #2
hot2r:sem s2 r2m:n a#olo.
- C:te M2pturi de umbr2 s:nt :n Mie#are tunelP am :ntrebat eu% #a s2 s#himb orientarea dis#uKiei% dar am regretat
imediat pentru #2 emisarul a :n#eput s2-mi pre1inte o situaKie detaliat2 a num2rului $i Mun#Kiilor M2pturilor de
umbr2 din Mie#are tunel. *punea #2 Mie#are tunel avea un anume num2r de entit2Ki dependente% #are :ndeplineau
:ndatoriri spe#iMi#e% legate de #erinKele $i dorinKele tunelelor #are le g21duiau.
(u voiam #a emisarul s2 intre :n prea multe am2nunte. Consideram #2% #u #:t $tiam mai puKin despre tunele $i
M2pturile
AR+A 4I*A+3)3I
!=
de umbr2% #u at:t era mai bine pentru mine. :n momentul :n #are am Mormulat a#est g:nd% emisarul s-a oprit% iar
#orpul meu energeti# a 1v:#nit% #a $i #:nd ar Mi Most smu#it de un #ablu. :n #lipa urm2toare% eram trea1 de-a
binelea% :n propriul meu pat.
,e atun#i :n#olo% nu am mai avut parte de ni#i un Mel de temeri #are ar Mi putut s2-mi :ntrerup2 e<er#iKiile de visat.
O alt2 idee :n#epuse s2 pun2 st2p:nire pe mineD a#eea #2 des#operisem un stimulent M2r2 egal. :n Mie#are 1i%
a$teptam% #u ner2bdare% s2 :n#ep visatul $i s2 Miu dus de is#oad2 :n lumea umbrelor. O atra#Kie :n plus o #onstituia
Maptul #2 vi1iunile mele privind a#ea lume deveniser2 $i mai realiste de#:t :nainte. Cude#ata din perspe#tiva
#riteriilor subie#tive de ordine a g:ndurilor% inMormaKiilor sen1oriale vi1uale $i auditive% pre#um $i a rea#Kiilor din
partea mea% e<perienKele prin #are tre#eam - pe toat2 durata lor - erau la Mel de reale #a ori#e situaKie din lumea
noastr2 #otidian2. (u mai avusesem ni#iodat2 p:n2 atun#i e<perienKe per#eptuale :n #are singura diMerenK2 :ntre
vi1iuni $i lumea de 1i #u 1i era doar rapiditatea #u #are luau sM:r$it vi1iunile. :ntr-un moment m2 aMlam :ntr-o
lume stranie% dar real2% iar% :n momentul urm2tor% eram :n patul meu.
+:nLeam dup2 #omentariile $i e<pli#aKiile lui don Cuan% dar eram :n#2 reKinut :n )os Angeles. Cu #:t :mi anali1am
mai mult situaKia% #u at:t deveneam mai nelini$titQ am :n#eput #hiar s2 am simK2m:nKul #2 :n lumea M2pturilor
anorgani#e mi se N#o#eaO #eva :n mare grab2.
Ii #um nelini$tea mea #re$tea% trupul meu a intrat :ntr-o stare permanent2 de spaim2 proMund2% de$i mintea era :n
#ontinuare e<ta1iat2 de #ontemplarea lumii umbrelor. Pentru a Ma#e lu#rurile $i mai diMi#ile% vo#ea emisarului
visatului s-a inMiltrat :n starea mea #on$tient2 normal2. :ntr-o 1i% pe #:nd m2 aMlam la or2% la universitate% am au1it
vo#ea% #are repeta :ntruna #2 ori#e :n#er#are din partea mea de a stopa e<er#iKiile de visat ar d2una
!@
CAR)O* CA*+A(E,A
tuturor Kelurilor mele. Am repli#at #2 lupt2torii nu se dau :n l2turi din #alea provo#2rii $i #2 nu am ni#i o
argumentaKie raKional2 valid2 pentru a-mi opri e<er#iKiile. Eram de a#ord #u emisarul. (u aveam intenKia s2
opres# nimi#% iar vo#ea nu M2#ea alt#eva de#:t s2 reaMirme #eea #e simKeam.
(u numai emisarul s-a s#himbat% dar :n s#en2 a ap2rut $i o nou2 is#oad2. :ntr-una din o#a1ii% :nainte #a eu s2 Mi
:n#eput sa e<amine1 elementele visului% o is#oad2 a s2rit literalmente :n MaKa mea $i mi-a #aptat :n mod agresiv
atenKia visatului. Cara#teristi#a remar#abil2 a a#estei is#oade era Maptul #2 nu ne#esita ni#i un Mel de metamorMo12
energeti#2Q era de la :n#eput un strop de energie% :ntr-o #lipit2% m-a transportat - M2r2 s2 Mie nevoie s2-mi e<prim
intenKia de a merge #u ea - :ntr-o alt2 parte a lumii M2pturilor anorgani#eD t2r:mul Melinelor #u dinKi-sabie WMeline
#e au tr2it pe p2m:nt :ntre perioada oligo#en2 $i #ea pleisto#en2 $i ai #2ror #anini superiori erau Moarte lungi%
asem2n2tori unor palo$eX.
Am des#ris :n alte lu#r2ri ale mele Mragmente din a#ele vi1iuni. *pun Mragmente% pentru #2 pe atun#i nu aveam
suMi#ient2 energie pentru a Ma#e lumile per#epute de :nKeles pentru Lude#ata mea liniar2.
4i1iunile mele no#turne de Meline #u dinKi-sabie s-au su##edat #u regularitate o perioad2 :ndelungat2% p:n2 :ntr-o
noapte% #:nd a reap2rut is#oada agresiv2 #are m2 dusese pentru prima dat2 pe a#el t2r:m. E2r2 s2-mi a$tepte
#onsimK2m:ntul% m-a dus :n tunele.
Am au1it vo#ea emisarului% #are s-a lansat imediat :n #ea mai ditirambi#2 re#lam2 #omer#ial2 pe #are am au1it-o
vreodat2. &i-a relatat despre e<traordinarele avantaLe ale lumii M2pturilor anorgani#e. &i-a vorbit despre
dob:ndirea unei #unoa$teri absolut uluitoare pentru mintea omeneas#2 $i despre modul de a#umulare a a#esteia
prin simplul a#t de r2m:nere :n a#ele minunate tunele. *-a reMerit la avantaLul unei mobilit2Ki in#redibile% la tim-
AR+A 4I*A+3)3I
!-
pul nelimitat avut la dispo1iKie pentru des#operiri $i #onstat2ri $i% :n spe#ial% la avantaLul de a Mi r2sM2Kat de
servitori #osmi#i% #are :mi vor Ma#e toate hat:rurile.
- EiinKe #on$tiente din #ele mai in#redibile #olKuri ale #osmosului tr2ies# la noi% a spus emisarul :n :n#heiere. Ii le
pla#e $ederea la noi. ,e altMel% nimeni nu vrea s2 ple#e de ai#i.
G:ndul #are mi-a tre#ut :n momentul a#ela prin minte a Most #2 ideea de servitute :mi era total opus2. (u m-am
simKit ni#iodat2 :n largul meu #u servitorii sau #:nd eram servit.
Is#oada a preluat iniKiativa $i m-a M2#ut s2 plutes# prin mai multe tunele. *-a oprit :ntr-un tunel #e p2rea #eva mai
larg de#:t #elelalte. AtenKia visatului mi-a Most atras2 de dimensiunile $i #onMiguraKia tunelului% $i a$ Mi r2mas
Kintuit a#olo% da#2 #eva nu m-ar Mi M2#ut s2 m2 r2su#es#. AtenKia visatului mi s-a #on#entrat atun#i asupra unei
bule de energie puKin mai mare de#:t entit2Kile de umbr2. Era de #uloare albastr2% a#el albastru din #entrul Ml2#2rii
unei lum:n2ri. Itiam #2 a#east2 #onMiguraKie de energie nu este o entitate de umbr2 $i #2 nu era lo#ul ei ai#i.
&-am #uMundat :n anali1a ei sen1orial2. Is#oada mi-a semnali1at s2 ple#2m% dar #eva m2 M2#ea s2 nu iau :n seam2
semnele ei. Am r2mas% :n#ur#at% pe lo#. +otu$i% semnalele is#oadei :mi :ntrerupseser2 #on#entrarea $i am pierdut
din vedere Morma #ea albastr2.
,eodat2% o MorK2 #olosal2 m-a M2#ut s2 m2 r2su#es# $i m-a a$e1at dire#t :n MaKa Mormei albastre. Pe #:nd o priveam%
a#easta s-a transMormat :n silueta unei persoaneD Moarte mi#2% 1velt2% deli#at2% aproape transparent2. Am :n#er#at
#u disperare s2 stabiles# da#2 era b2rbat sau Memeie% dar% ori#:t m-am str2duit% nu am reu$it.
+entativele mele de a-l :ntreba pe emisar au dat gre$. A#esta a disp2rut brus#% l2s:ndu-m2 suspendat :n tunel% MaK2
:n MaK2 #u o persoan2 ne#unos#ut2. Am :n#er#at s2-i vorbes# persoanei :n
>9
CAR)O* CA*+A(E,A
modul :n #are-i vorbeam emisarului. (-am primit ni#i un r2spuns. &-a #uprins un sentiment puterni# de Mrustrare
:n MaKa neputinKei de a str2punge bariera #are ne desp2rKea. Apoi am Most #ople$it de spaima de a Mi r2mas singur
#u #ineva #are putea Mi un du$man.
Pre1enKa persoanei str2ine mi-a de#lan$at o varietate de rea#Kii. &-am simKit #hiar transportat de bu#urie% pentru
#2 $tiam #2 is#oada :mi ar2tase% :n sM:r$it% o alt2 MiinK2 uman2 #aptiv2 :n lumea a#eea. ,ar posibilitatea #a noi s2
nu putem #omuni#a% probabil pentru #2 persoana era unul dintre vr2Litorii din ve#hime $i aparKinea% astMel% unei
alte perioade de timp% diMerit2 de a mea% m2 M2#ea s2 de1n2d2Lduies#.
Cu #:t se intensiMi#au bu#uria $i #urio1itatea mea% #u at:t deveneam mai greu% p:n2 :n momentul :n #are am
devenit at:t de solid% :n#:t m-am re:ntors :n propriul trup $i :n lume. &-am tre1it :n )os Angeles% :ntr-un par# de
l:ng2 3niversitatea CaliMornia. Eram pe iarb2% printre #ei #are Lu#au golM.
Persoana din MaKa mea s-a materiali1at #u a#eea$i iuKeal2. (e-am uitat Mi< unul la #el2lalt preK de o #lip2. Era o
MetiK2% de vreo $ase sau $apte ani. &i s-a p2rut #2 o #unos#. )a vederea ei% bu#uria $i #urio1itatea mea au #res#ut
at:t de nem2surat% :n#:t au de#lan$at pro#esul invers. &i-am pierdut masa at:t de repede% :n#:t #hiar :n #lipa
urm2toare eram din nou o pi#2tur2 de energie :n lumea M2pturilor anorgani#e. Is#oada a venit dup2 mine $i m-a
s#os de a#olo :n grab2.
&-am tre1it #u o tres2rire de spaim2. :n pro#esul :ntoar#erii la lumea #otidian2% #eva l2sase s2 se stre#oare un
mesaL. &intea mi-a Most #uprins2 de Mrene1ie :n :n#er#area de a asambla #eea #e $tiam sau #redeam #2 $tiu. Am
petre#ut peste patru1e#i $i opt de ore str2duindu-m2 :n#ontinuu s2 #apte1 un misterios sentiment sau inMormaKie
#are se prinsese de mine. *ingurul su##es pe #are l-am repurtat a Most s2 simt o MorK2 - pe #are mi-o :n#hipuiam
AR+A 4I*A+3)3I
>
e<terioar2 minKii $i trupului meu - #are-mi spunea s2 nu mai dau #re1are visatului meu.
,up2 #:teva 1ile% a pus st2p:nire pe mine o #ertitudine :ntune#at2 $i misterioas2% #are a devenit din #e :n #e mai
puterni#2% p:n2 #:nd nu am mai avut ni#i o :ndoial2 :n privinKa autenti#it2Kii saleD eram sigur #2 bula albastr2 de
energie era un pri1onier :n lumea M2pturilor anorgani#e.
Aveam% mai mult de#:t ori#:nd% disperat2 nevoie de sMaturile lui don Cuan. Itiam #2 arun# pe Mereastr2 ani :ntregi
de mun#2% dar nu aveam :n#otroQ am l2sat totul balt2 $i am Mugit :n &e<i#.
- ,e Mapt% #e vreiP m-a :ntrebat don Cuan% mai mult pentru a-mi tempera tr2n#2neala sures#itat2.
(u-i puteam e<pli#a #e voiam% pentru #2 nu $tiam ni#i eu.
- Problema ta trebuie s2 Mie Moarte serioas2 de te-a M2#ut s2 vii :ntr-o asemenea goan2% a spus don Cuan #u o
e<presie g:ndi-toare.
- Este% :n #iuda Maptului #2 nu pot s2-mi dau seama #are este% de Mapt% problema mea% am r2spuns eu.
&i-a #erut s2-i des#riu e<er#iKiile mele de visat #u toate detaliile importante. I-am povestit despre vi1iunea MetiKei
$i despre #:t de mult m2 aMe#tase a#easta din pun#t de vedere emoKional. &-a sM2tuit pe lo# s2 ignor :nt:mplarea $i
s2 o #onsider #a pe o Mlagrant2 tentativ2 din partea M2pturilor anorgani#e de a-mi satisMa#e toate Mante1iile. A
subliniat #2% da#2 se e<agerea12 #u visatul% a#esta devine #eea #e a Most pentru vr2Litorii din ve#himeD o surs2
nese#at2 de pl2#ere vi#ioas2.
,intr-un motiv ine<pli#abil% nu prea voiam s2-i spun lui don Cuan nimi# despre t2r:mul entit2Kilor de umbr2.
(umai dup2 #e a de1avuat vi1iunea #u MetiKa% m-am simKit obligat s2-i des#riu vi1itele mele :n a#ea lume. A
r2mas t2#ut mult timp% #a $i #um ar Mi Most #ople$it de #eea #e au1ise. C:nd% :n #ele din urm2% a vorbit% mi-a spusD
>2
CAR)O* CA*+A(E,A
- E$ti mai singur de#:t am #re1ut% pentru #2 nu pot delo# s2 #omente1 e<er#Kiile tale de visat. +e aMli :n situaKia
vr2Litorilor din ve#hime. +ot #e pot Ma#e este s2-Ki repet #2 trebuie s2-Ki e<er#iKi toat2 atenKia de #are e$ti #apabil.
- ,e #e spui #2 s:nt :n situaKia vr2Litorilor din ve#himeP
- Ji-am spus de nenum2rate ori #2 Mirea ta se aseam2n2 peri#ulos de mult #u #ea a vr2Litorilor din vremuri
str2ve#hi. Erau MiinKe Moarte :n1estrateQ pun#tul lor slab a Most #2 le-a pl2#ut lumea MiinKelor anorgani#e #a pe$telui
:n ap2. +u e$ti :n a#eea$i situaKie. Itii despre lumea a#eea lu#ruri pe #are nimeni dintre noi ni#i m2#ar nu le poate
#on#epe. ,e pild2% personal n-am avut #uno$tinK2 de t2r:mul umbrelorQ n-2u $tiut de ea ni#i nagualul Culian ori
nagualul Elias% :n #iuda Maptului #2 a#esta din urm2 a petre#ut mult timp :n lumea M2pturilor anorgani#e.
- ,ar #u #e s#himb2 lu#rurile Maptul #2 #ineva #unoa$te t;r:mul umbrelorP
- Cu Moarte mult. 4is2torii s:nt #ondu$i a#olo numai atun#i #:nd M2pturile anorgani#e s:nt sigure #2 ei au de g:nd
s2 r2m:n2 :n lumea lor. Itim asta din povestirile vr2Litorilor din ve#hime.
- +e asigur% don Cu2n% #2 nu 2m ni#i #ea m2i mi#2 intenKie s2 r2m:n a#olo. 4orbe$ti de par#2 s:nt pe pun#tul de a
m2 l2sa ademenit de promisiuni% de servi#ii sau putere. (u m2 interesea12 ni#i unul dintre a#este aspe#te $i #u
asta basta.
- )a nivelul a#esta nu mai este at:t de u$or. Ai dep2$it pun#tul :n #are puteai% pur $i simplu% s2 renunKi. :n plus% ai
avut neMeri#irea de a Mi Most ales de o M2ptur2 anorgani#2 de ap2. :Ki aminte$ti #e tr:nt2 ai avut #u eaP Ii #e-ai
simKitP Ji-am spus atun#i #2 M2pturile anorgani#e de ap2 s:nt #ele mai enervante. *:nt dependente $i posesive $i% o
dat2 #e $i-au :nMipt ghearele :n #eva% nu-i mai dau drumul.
- Ce :nseamn2 asta :n #a1ul meu% don CuanP
AR+A 4I*A+3)3I
>.
- :nseamn2 bu#lu#uri Moarte mari. E2ptura anorgani#2 #e #ondu#e toat2 operaKiunea este #ea pe #are ai :nh2K2t-o
:n 1iua a#eea Matal2. :n timp% s-a Mamiliari1at #u tine. +e #unoa$te :ndeaproape% :n #ele mai intime aspe#te.
I-am repli#at lui don Cuan% #u toat2 sin#eritatea% #2 simpla idee #2 o M2ptur2 anorgani#2 m2 #unoa$te :n #ele mai
intime aspe#te :mi provo#a r2u de l; stoma#.
- C:nd vis2torii reali1ea12 #2 M2pturile anorgani#e nu pre1int2 ni#i o atra#Kie% a spus el% este% de obi#ei% prea t:r1iu
pentru ei% deoare#e atun#i au Most deLa #apturaKi de M2pturile anorgani#e.
:n ad:n#ul suMletului meu simKeam #2 don Cu;n vorbe$te% l2 modul abstra#t% despre peri#ole #are pot e<ista
teoreti#% dar nu $i :n pra#ti#2. :n sinea mea% eram #onvins #2 nu e<ist2 ni#i un Mel de peri#ol.
- (u am de g:nd s2 permit M2pturilor anorgani#e s2 m2 ademeneas#2 :n vreau Mel% da#2 la asta te g:nde$ti% am spus
eu.
- Eu m2 g:ndes# #2 ele te vor p2#2li% mi-a r2spuns el. A$a #um l-au p2#2lit pe nagualul Rosendo. :Ki vor preg2ti o
#urs2% pe #are ni#i n-o vei putea prevedea $i ni#i n-o vei observa. C2#i ele a#Kionea12 Moarte abil. A#um au mai
inventat $i o MetiK2.
- ,ar :n mintea mea nu este ni#i o :ndoial2 #2 MetiKa e<ist2 #u adev2rat% am insistat eu.
- (u e<ist2 ni#i o MetiK2% a spus el pe un ton t2ios. "ula a#eea alb2struie de energie este o is#oad2. 3n e<plorator
prins :n lumea M2pturilor anorgani#e. Ji-am spus #2 M2pturile anorgani#e s:nt #a pes#ariiQ atrag $i prind #on$tiinK2.
,on Cuan a spus #2 nu 2ve; ni#i o :ndoial2 #2 bul2 alb2struie de energie provenea dintr-o alt2 dimensiune% total
diMerit2 de ; noastr2% $i era o is#oad2% un #er#eta$% #are se :mpotmolise $i Musese prins% pre#um o mus#2% :n plasa
unui p2ianLen.
>!
CAR)O* CA*+A(E,A
(u mi-a pl2#ut analogia lui. &2 tulbura p:n2 la a-mi #rea sen1aKia de dis#onMort Mi1i#. (u am menKionat Maptul :n
MaKa lui don Cuan% iar el mi-a spus #2 preo#uparea mea :n leg2tur2 #u is#oada pri1onier2 :l M2#ea s2 se simt2
aproape de1n2d2Lduit.
- ,e #e te Mr2m:nt2 astaP am :ntrebat eu.
- *e N#oa#eO #eva :n lumea a#eea aMurisit2% a spus el. Ii nu pot s2-mi dau seama #e este.
:n timpul #:t am r2mas #u don Cuan $i :nsoKitorii s2i% nu am visat delo# despre lumea M2pturilor anorgani#e. Ca de
obi#ei% e<er#iKiile #onstau din #on#entrarea atenKiei visatului pe elementele din vis $i tre#erea dintr-un vis :n altul.
Ca modalitate de #ontrabalansare a griLilor mele% don Cuan m-a pus s2 prives# :ndelung norii $i v:rMurile munKilor
din dep2rtare. Re1ultatul a Most instalarea imediat2 a simK2m:ntului #2 m2 aMlu la a#ela$i nivel #u norii sau #2 s:nt
a#olo% departe% :ntre v:rMurile munKilor.
- *:nK Moarte mulKumit% dar $i Moarte :ngriLorat% a spus don Cuan drept #omentariu MaK2 de str2daniile mele. :nveKi
lu#ruri minunate $i ni#i m2#ar nu $tii asta. (u vreau :ns2 s2 spun #2 eu s:nt #el #are te :nvaK2 a#este lu#ruri.
- +e reMeri la M2pturile anorgani#e% adev2ratP
- ,a% la M2pturile anorgani#e. :Ki re#omand s2 nu prive$ti :ndelung la nimi#Q a#easta era metoda vr2Litorilor din
ve#hime. Puteau s2 aLung2 la #orpul lor energeti# :ntr-o #lipit2% prin simpla Mi<are a privirii pe obie#tele pe #are le
preMerau. O metod2 de-a dreptul impresionant2% dar neMolositoare pentru vr2Litorii moderni. Ea nu #ontribuie #u
nimi# la #re$terea serio1it2Kii noastre sau a #apa#it2Kii de a ne #2uta libertatea. +ot #e Ma#e este s2 ne Mi<e1e de
#on#ret% o stare total nedorit2.
,on Cuan a ad2ugat #2% da#2 nu m2 supraveghe1% :n momentul :n #are :mi voi Mi #ontopit #ea de a doua atenKie #u
atenKia din viaKa de 1i #u 1i% voi deveni un om insuportabil. *punea #2 este o dis#repanK2 peri#uloas2 :ntre
mobilitatea mea :n #ea de a doua
AR+A 4I*A+3)3I
>>
atenKie $i perseverenKa mea :n imobilitate :n starea #on$tient2 din lumea #otidian2. A subliniat #2 dis#repanKa este
at:t de mare% :n#:t :n viaKa de 1i #u 1i s:nt aproape un imbe#il% iar :n #ea de a doua atenKie s:nt un nebun.
:nainte de a ple#a a#as2% mi-am luat libertatea de a dis#uta #u Carol +iggs vi1iunile t2r:mului umbrelor din visele
mele% de$i don Cuan m2 sM2tuise s2 nu le dis#ut #u nimeni. :ntru#:t era repli#a mea e<a#t2% ea a Most Moarte
:nKeleg2toare $i s-a ar2tat deosebit de interesat2. ,on Cuan a Most Moarte sup2rat pe mine pentru #2 mi-am
dest2inuit problemele MaK2 de ea. &2 simKeam mai r2u de#:t ori#:nd. *t2p:niK de un neK2rmurit sentiment de
auto#omp2timire% am :n#eput s2 m2 vait #2 tot timpul M2#eam numai gre$eli.
- P:n2 a#um% n-ai M2#ut :n#2 nimi#% m-a repe1it don Cuan. Asta $tiu pre#is.
Ii #:t2 dreptate aveaS :n urm2toarea mea $edinK2 de visai% de a#as2% s-a de1l2nKuit tot inMernul. Am aLuns :n
t2r:mul umbrelor% a$a #um mai M2#usem de nenum2rate oriQ #eea #e era diMerit% de a#east2 dat2% era pre1enKa
Mormei albastre de energie. *e aMla printre #elelalte M2pturi de umbr2. Am simKit #2 era posibil #a bula s2 Mi Most
a#olo $i mai :nainte% iar eu s2 n-o Mi observat. Imediat #e am v21ut-o% atenKia visatului mi-a Most :n mod inelu#tabil
atras2 de ea. ,oar :n #:teva se#unde m2 $i aMlam l:ng2 ea. Celelalte umbre au venit #2tre mine% #a de obi#ei% dar
nu le-am dat ni#i o atenKie.
,intr-o dat2% Morma #ea rotund2 $i albastr2 s-a transMormat :n MetiKa pe #are o mai v21usem. Ii-a l2sat u$or g:tul
subKire $i deli#at pe o parte $i a arti#ulat :ntr-o $oapt2 abia au1it2%% ALut2-m2SO Eie #2 #hiar ea a spus asta% Mie #2
eu mi-am :n#hipuit #2 a spus-o% re1ultatul a Most a#ela$iD am r2mas stan2 de piatr2% Mulgerat de un sentiment
autenti# de parti#ipare aMe#tiv2. Am simKit un Mior re#e% dar nu :n masa mea energeti#2. Am simKit o :nMiorare :n
alt2 parte
>?
CAR)O* CA*+A(E,A
din mine. Era prima dat2 #:nd :mi d2deam pe deplin seama #2 e<perienKa prin #are tre#eam era #omplet separat2
de impresiile mele sen1oriale. +r2iam tot #e mi se :nt:mpla :n t2r:mul umbrelor sub toate aspe#tele a #eea #e
#onsider eu :n mod normal #2 :nseamn2 a tre#e printr-o e<perienK2D puteam g:ndi% evalua% de#ideQ aveam
#ontinuitate :n plan psihologi#Q #u alte #uvinte% eram eu :nsumi. *ingura parte din mine #are lipsea era eul meu
sen1orial. (u aveam sen1aKii #orporale. +oate inMormaKiile :mi parveneau prin #eea #e vedeam $i au1eam.
Cude#ata mea raKional2 a #ump2nit atun#i o stranie dilem2D vederea $i au1ul :n a#est #a1 nu erau Ma#ult2Ki Mi1i#e%
#i #ara#teristi#i ale vi1iunilor pe #are le aveam.
- 4e1i $i au1i :ntr-adev2r% a spus vo#ea emisarului% i1bu#nind :n miLlo#ul g:ndurilor mele. :n asta #onst2
splendoarea a#estui lo#. PoKi s2 parti#ipi la tot prin v21 $i au1% M2r2 s2 Mie nevoie s2 respiri. G:nde$te-te numaiS (u
este ne#esar s2 respiriS PoKi s2 te du#i oriunde :n univers M2r2 s2 respiri.
Am Most str2b2tut de un val tulbur2tor de emoKie% dar% din nou% nu l-am simKit a#olo unde eram% :n t2r:mul
umbrelor. )-am simKit :n alt2 parte. Am devenit e<trem de agitat% reali1:nd #u #ertitudine% dar :n#2 voalat% #2
e<ista o leg2tur2 real2 :ntre eul #are tre#ea prin a#este e<perienKe $i o surs2 de energie% o surs2 de per#epere
sen1orial2% aMlat2 undeva% :n alt2 parte. &i-a tre#ut prin minte #2 a#est undeva era trupul meu Mi1i#% #are dormea
:n patul meu.
:n #lipa :n #are am g:ndit asta% M2pturile de umbr2 au luat-o la goan2% iar :n #:mpul meu vi1ual a r2mas doar MetiKa.
&-am uitat atent la ea $i am Most #onvins #2 o #unos#. P2rea #2 se #latin2% de par#2 era pe pun#tul de a le$ina. Am
Most :nv2luit de un val de neK2rmurit2 aMe#Kiune pentru ea.
Am :n#er#at s2-i vorbes#% dar eram in#apabil s2 arti#ule1 sunete. &i-a Most #lar atun#i #2 toate dialogurile mele
#u emisa-
AR+A 4I*A+3)3I
>=
rul Museser2 iniKiate $i reali1ate de energia emisarului. Av:nd la dispo1iKie numai propriile mele miLloa#e% eram
total neaLutorat. Apoi am :n#er#at s2-mi dire#Kione1 g:ndurile #2tre MetiK2. E2r2 ni#i un re1ultat. Eram desp2rKiKi de
o membran2 de energie pe #are n-o puteam str2punge.
EetiKa a p2rut s2 :nKeleag2 de1n2deLdea mea $i a #omuni#at #u mine :n mod real% dire#t :n g:ndurile mele. :n
esenK2% mi-a spus #eea #e don Cuan :mi spusese deLaD #2 era o is#oad2% pri1onier2 :n p2ienLeni$urile a#elei lumi.
Apoi a ad2ugat #2 adoptase Morma unei MetiKe pentru #2 a#easta ne era Mamiliar2 at:t mie% #:t $i ei $i #2 avea nevoie
de aLutorul meu la Mel de mult #:t aveam eu nevoie de al ei. &i-a transmis toate a#estea :ntr-un singur m2nun#hi
de sen1aKie energeti#2% sen1aKie #are a Most #a $i #:nd #uvintele mesaLului mi-ar Mi parvenit toate laolalt2% :n
a#ela$i timp. (u mi-a Most delo# greu s2 o :nKeleg% de$i era prima dat2 #:nd mi se :nt:mpla a$a #eva.
(u $tiam #e s2 Ma#. Am :n#er#at s2-i transmit simK2m:ntul meu de neputinK2. A p2rut s2 m2 :nKeleag2 imediat. &-
a implorat t2#ut% #u o#hi ar12tori. Chiar a 1:mbit% #a $i #um mi-ar Mi #omuni#at #2 se l2sa #u totul :n griLa mea%
pentru a o elibera din robie. C:nd i-am repli#at% :nKr-un g:nd% #2 nu aveam asemenea puteri% rea#Kia ei mi-a daK
impresia unui #opil isteri1at% aMlat :n #hinurile unei de1n2deLdi totale.
Am :n#er#at #u disperare s2-i vorbes#. EetiKa pl:ngea de-ade-v2ratelea% a$a #um ar Mi pl:ns ori#e #opil de v:rsta ei
de de1n2deLde $i spaim2. (u mai puteam s2 suport. &-am av:ntat #2tre ea% dar M2r2 vreun re1ultat eMe#tiv. &asa
mea energeti#2 a tre#ut prin ea. Ideea mea era s2 o ridi# :n braKe $i s2 o iau #u mine.
Am repetat a#east2 manevr2 de nenum2rate ori% p:n2 #:nd am obosit. &-am oprit s2 m2 g:ndes# la #e ar Mi trebuit
s2 Ma# :n #ontinuare. &2 temeam #2 atenKia visatului :mi va sl2bi $i nu voi mai vedea Mata. &2 :ndoiam #2
M2pturile anorgani#e aveau s2 m2
>@
CAR)O* CA*+A(E,A
mai readu#2 :n a#el lo# din lumea lor. Aveam sentimentul #2 a#easta avea s2 Mie ultima vi1it2 pe #are le-o
M2#eamD vi1ita de#isiv2.
Atun#i am M2#ut #eva de ne#on#eput. :nainte s2-mi sl2beas#2 atenKia visatului% mi-am strigat #u glas tare $i
limpede intenKia de a uni energia mea #u energia is#oadei pri1oniere $i de a o elibera.
!. ISCOADA ALBASTR
4isam un vis total lipsit de sens. Carol +iggs se aMla l:ng2 mine. :mi vorbea% de$i nu puteam :nKelege #e-mi
spune. ,on Cuan era $i el pre1ent :n visul meu% la Mel #a $i toKi membrii grupului s2u. P2reau #2 :n#ear#2 s2 m2
trag2 aMar2 dintr-o lume #eKoas2 $i galben2.
,up2 str2danii serioase - pe par#ursul #2rora i-am avut :n #:mpul vi1ual $i apoi i-am piedut de mai multe ori T
ei au reu$it s2 m2 s#oat2 din a#el lo#. ,eoare#e nu puteam s2-mi imagine1 #are era sensul :ntregii a#Kiuni% am
#re1ut% :n #ele din urm2% #2 aveam un vis in#oerent obi$nuit.
*urpri1a mea a Most #olosal2 #:nd m-am tre1it $i am des#operit #2 m2 aMlu :n pat% :n #asa lui don Cuan. Eram
in#apabil s2 m2 mi$#. (u aveam pi# de energie. (u $tiam #e s2 #red% de$i imediat mi-am dat seama de gravitatea
situaKiei mele. Aveam sentimentul vag #2 :mi pierdusem energia datorit2 oboselii produs2 de visat.
Cei din anturaLul lui don Cuan p2reau e<trem de aMe#taKi de #eea #e mi se :nt:mpla. 4eneau mereu :n #amera mea%
unul #:te unul. Eie#are st2tea puKin% :ntr-o t2#ere absolut2% p:n2 #:nd venea alt#ineva. Am dedus #2 m2 vegheau #u
r:ndul. Eram prea sl2bit pentru a le #ere s2-mi e<pli#e motivul #omportamentului lor.
?9
CAR)O* CA*+A(E,A
:n 1ilele urm2toare% am :n#eput s2 m2 simt mai bine% iar ei au :n#eput s2-mi vorbeas#2 despre visatul meu. )a
:n#eput nu $tiam #e voiau de la mine. Apoi% din #au1a :ntreb2rilor pe #are mi le puneau% mi-am dat seama #2 :i
obseda problema M2pturilor anorgani#e. +oKi p2reau a Mi :nsp2im:ntaKi $i :mi spuneau% mai mult sau mai puKin%
a#ela$i lu#ru. *t2ruiau asupra Maptului #2 nu Museser2 ni#iodat2 :n t2r:mul umbrelor. 3nii susKineau #hiar #2 nu
$tiau de e<istenKa lui. ,e#laraKiile $i rea#Kiile lor mi-au intensiMi#at simK2m:ntul de uimire $i de team2.
:ntreb2rile pe #are mi le puneau #u toKii erau% NCine te-a dus :n lumea a#eeaP Cum Ki-ai dat seama de modul :n
#are puteai aLunge a#oloPO C:nd le-am spus #2 is#oadele :mi ar2taser2 lumea a#eea% nu le-a venit s2 #read2. Era
evident #2 presupuneau #2 eu Musesem a#olo% dar% :ntru#:t le era imposibil s2-$i Moloseas#2 propria e<perienK2 #a
pun#t de reMerinK2% nu puteau :nKelege pe deplin #eea #e spuneam. Cu toate astea% voiau s2 aMle tot #e le puteam
relata despre M2pturile de umbr2 $i t2r:mul lor. )e-am M2#ut pe pla#. +oKi - #u e<#epKia lui don Cuan - se a$e1au
l:ng2 patul meu $i-mi sorbeau Mie#are #uvinKel. +otu$i% de Mie#are dat2 #:nd :i :ntrebam despre situaKia mea%
Mugeau de l:ng2 mine la Mel #a M2pturile de umbr2.
O alt2 rea#Kie #are m2 deranLa - $i pe #are n-o mai avuseser2 ni#iodat2 MaK2 de mine - era Maptul #2 evitau% #u ori#e
preK% ori#e #onta#t Mi1i# #u mine. *t2teau la distanK2 de mine% #a $i #:nd a$ Mi Most purt2tor al vreunei boli
molipsitoare. Rea#Kia lor m2 nelini$tea at:t de mult% :n#:t m-am simKit obligat s2-i :ntreb despre asta. Au negat #2
se #omportau astMel. Au p2rut LigniKi $i #hiar au mers at:t de departe% :n#:t s2 insiste s2-mi demonstre1e #2 m2
:n$elam. Am r:s #u poMt2 de situaKia tensionat2 #are s-a is#at. ,e Mie#are dat2 #:nd :n#er#au s2 m2 :mbr2Ki$e1e%
#orpurile le deveneau rigide.
AR+A 4I*A+3)3I
?
Elorinda Gr;u% adepta lui don Cuan #ea mai apropiat2 lui% era singura din tot grupul #are rev2rsa #u genero1itate
asupra mea tot Melul de atenKii Mi1i#e $i :n#er#a s2-mi e<pli#e #e se-nt:mpl2. Ea mi-a spus #2 Musesem des#2r#at de
energie :n lumea M2pturilor anorgani#e $i apoi re:n#2r#at% dar #2 noua mea sar#in2 energeti#2 :i nelini$tea pe #ei
mai mulKi dintre ei.
Elorinda obi$nuia s2 m2 #ul#e :n Mie#are sear2% de par#2 a$ Mi Most un invalid. Chiar :mi vorbea imit:nd limbaLul
#opiilor% #eea #e :i M2#ea pe #eilalKi s2 i1bu#neas#2 :n hohote de r:s. ,ar% indiMerent de #um se amu1a pe seama
mea% apre#iam griLa pe #are mi-o ar2ta $i #are p2rea autenti#2. Am mai s#ris despre Elorinda% :n leg2tur2 #u Melul
:n #are ne-am #unos#ut. Era% M2r2 dis#uKie% #ea mai Mrumoas2 Memeie pe #are o :nt:lnisem vreodat2. I-am spus o
dat2 - $i asta #u toat2 sin#eritatea - #2 ar Mi putut Mi mane#hin pentru revistele de mod2. NPentru o revist2 din
-9O% repli#ase ea.
Elorinda% de$i :n v:rst2% nu era delo# b2tr:n2. Era t:n2r2 $i plin2 de viaK2. C:nd l-am :ntrebat pe don Cuan despre
#au1a neobi$nuitei ei tinereKi% a#esta mi-a r2spuns #2 vr2Litoria o menKinea :ntr-o stare de elan vital. O#hiul
omenes# vedea energia vr2Litorilor% sublimase el% #a tinereKe $i vigoare.
,up2 #e $i-au satisM2#ut #urio1itatea iniKial2 :n leg2tur2 #u t2r:mul umbrelor% adepKii lui don Cuan au :n#etat s2
mai vin2 :n #amera mea% iar #onversaKiile lor #u mine au r2mas la nivelul :ntreb2rilor o#a1ionale despre starea
s2n2t2Kii mele. ,e Mie#are dat2 :ns2% #:nd :n#er#am s2 m2 ridi# din pat% se aMla #ineva :n preaLm2% #are m2 rea$e1a
#u bl:ndeKe :n a$ternut. (u le soli#itam servi#iile% dar se p2rea #2 aveam nevoie de eleQ eram Moarte sl2bit. Am
a##eptat situaKia. ,ar #eea #e m-a dat gata era Maptul #2 nimeni nu-mi e<pli#a #e #2utam eu :n &e<i#% #:nd% de
Mapt% m2 #ul#asem s2 vise1 :n )os Angeles. I-am :ntrebat asta de nenum2rate ori% dar Mie#are dintre ei mi-a dat
a#ela$i r2spunsD
?2
CAR)O* CA*+A(E,A
- :ntreab;-l pe nagual. Este singurul #are poate s2 e<pli#e a#est lu#ru.
:n #ele din urm2% Elorinda a spart gheaKa.
- Ai Most atras :ntr-o #urs2Q asta s-a :nt:mplat #u tine% a spus ea.
- 3nde am Most atras :ntr-o #urs2P
- :n lumea M2pturilor anorgani#e% desigur. A#eea este lumea #u #are ai de a Ma#e de ani de 1ile. (u-i a$aP
- :n mod #ert% Elorinda. ,ar poKi s2-mi spui #e Mel de #urs2 a Most astaP
- (u prea. +ot #e pot s2-Ki spun este #2 a#olo Ki-ai pierdut toat2 energia. ,ar te-ai luptat Moarte bine.
- ,e #e s:nt bolnav% ElorindaP
- (u e$ti bolnav de o boal2Q e$ti r2nit la nivel energeti#. Ai Most :n stare #riti#2% dar a#um e$ti doar grav r2nit.
- Cum s-au :nt:mplat toate asteaP
- Ai intrat :ntr-o lupt2 de#isiv2 #u M2pturile anorgani#e $i ai Most :nvins.
- (u-mi amintes# s2 m2 Mi luptat #u #ineva% Elorinda.
- ,a#;-Ki aminte$ti sau nu% asta nu are ni#i o importanK2. +e-ai b2tut $i ai Most :nMr:nt. (u aveai ni#i o $ans2 :n
lupta :mpotriva unor asemenea e<perKi :n manipulare.
- &-am b2tut #u M2pturile anorgani#eP
- ,a. Ai avut #u ele o lupt2 pe viaK2 $i pe moarte. (i#i nu $tiu #um de ai putut supravieKui loviturii lor mortale.
A reMu1at s2-mi spun2 mai multe% l2s:nd s2 se :nKeleag2 #2 nagualul urma s2 vin2 s2 m2 vad2 Moarte #ur:nd.
,on Cuan a ap2rut a doua 1i. Era Moarte Lovial $i avea o atitudine :n#uraLatoare. &-a anunKat pe un ton glumeK #2
m2 vi1ita :n #alitatea sa de do#tor energeti#. &-a e<aminat% privindu-m2 din #ap p:n2-n pi#ioare.
- E$ti aproape vinde#at% a #on#his el.
AR+A 4I*A+3)3I
?.
- Ce s-a :nt:mplat #u mine% don CuanP l-am :ntrebat eu.
- Ai #21ut :ntr-o #ap#an2 pe #are Ki-au :ntins-o M2pturile anorgani#e% a r2spuns el.
- Ii #um am aLuns ai#iP
- Bsta este% #u siguranK2% marele mister% a spus el $i a 1:mbit :nveselit% :n#er#:nd evident s2 trate1e la modul u$or
o problem2 Moarte serioas2. E2pturile anorgani#e te-au r2pit% #u trup #u tot. &ai :nt:i% Ki-au luat #orpul energeti# :n
lumea lor% #:nd ai urmat una dintre is#oadele lor% iar apoi Ki-au luat $i trupul Mi1i#.
&embrii grupului lui don Cuan p2reau s2 Mie :ntr-o stare de $o#. 3nul dintre ei l-a :ntrebat da#2 M2pturile
anorgani#e puteau r2pi pe ori#ine. ,on Cuan a r2spuns #2 puteau Ma#e asta% #u siguranK2. )e-a amintit #2 nagualul
Elias Musese dus :n a#el univers $i era #ert #2 el nu intenKionase s2 mearg2 a#olo.
+oKi au dat din #ap :n semn de aprobare. ,on Cuan a #ontinuat s2 le vorbeas#2% reMerindu-se la mine la persoana a
treia. A spus #2 #on$tiinKa #ombinat2 a unui grup de M2pturi anorgani#e mi-a #onsumat% mai :nt:i% #orpul
energeti#% Morm:nd o i1bu#nire emoKional2 din partea meaD dorinKa de a elibera is#oada albastr2. Apoi #on$tiinKa
#ombinat2 a a#eluia$i grup a tras masa mea Mi1i#2 inert2 :n lumea lor. ,on Cuan a ad2ugat #2% M2r2 #orpul
energeti#% ori#ine este doar o gr2mad2 de materie organi#2% materie #are poate Mi Moarte u$or manipulat2 de
#on$tiinK2.
- E2pturile anorgani#e s:nt lipite laolalt2 pre#um #elulele #orpului% a #ontinuat el. C:nd :$i unes# #on$tiinKa% s:nt
imbatabile. Pentru ele este o nimi#a toat2 s2 ne smulg2 din an#ora-Lele noastre $i s2 ne #uMunde :n lumea lor. &ai
ales% da#2 atragem atenKia asupra noastr2 $i ne ar2t2m a##esibili% a$a #um a M2#ut el.
:n#2perea a r2sunat de suspine $i i#nituri :ngro1ite. +oKi #ei pre1enKi p2reau #u-adev2rat :nsp2im:ntaKi $i
nelini$tiKi.
?!
CAR)O* CA*+A(E,A
A$ Mi dorit s2 m2 v2i#2res# $i s2 dau vina pe don Cuan #2 nu m-a oprit la timp% dar mi-am amintit #um :n#er#ase el
- mereu $i mereu - s2 m2 previn2% sa m2 abat2 de pe a#el drum% dar totul M2r2 ni#i un re1ultat. ,on Cuan :$i d2dea
pre#is seama #e se petre#e :n mintea mea. A 1:mbit #u sub:nKeles.
- &otivul pentru #are te simKi bolnav% a spus el% adres:ndu-mi-se mie% este #2 M2pturile anorgani#e Ki-au des#2r#at
energia $i Ki-au dat-o :n lo# pe a lor. Asta ar Mi Most de aLuns #a s2 omoare pe ori#ine. Ca nagual :ns2% tu dispui de
e<traenergieQ de a#eea ai reu$it totu$i s2 supravieKuie$ti.
I-am pomenit lui don Cuan #2-mi aminteam Mragmente dintr-un vis #am in#oerent% :n #are m2 aMlam :ntr-o lume
de #eaK2 galben2. El% Carol +iggs $i adepKii s2i m2 tr2geau aMar2 de a#olo.
- O#hiul Mi1i# vede lumea M2pturilor anorgani#e #a pe un univers de #eaK2 galben2% a spus el. C:nd #redeai #2 ai un
vis in#oerent% vedeai% de Mapt% pentru prima dat2 #u o#hii t2i Mi1i#i universul M2pturilor anorgani#e. Ori#:t de
#iudat ar p2rea% atun#i a Most $i pentru noi tot prima dat2 #:nd l-am v21ut. Itiam de #eaK2 numai din povestirile
vr2Litorilor% dar nu din proprie e<perienK2.
(imi# din #eea #e spunea nu avea :nKeles pentru mine. ,on Cuan m-a asigurat #2% din #au1a lipsei mele de
energie% o e<pli#aKie mai #omplet2 nu era posibil2Q trebuia s2 m2 de#lar satisM2#ut% a spus el% #u #eea #e-mi
spunea $i #u modul :n #are :nKelegeam spusele sale.
- ,ar nu :nKeleg delo#% am insistat eu.
- Atun#i ni#i n-ai pierdut nimi#% a r2spuns el. C:nd te mai :nt2re$ti% :Ki vei r2spunde singur la :ntreb2ri.
I-am m2rturisit lui don Cuan #2 m2 tre#eau din #:nd :n #:nd valuri de #2ldur2. +emperatura mi se ridi#a brus#% iar
:n timpul
AR+A 4I*A+3)3I
15
#:t m2 simKeam Mierbinte $i transpirat% intuiam #u o #laritate e<traordinar2% dar tulbur2toare% :ntreaga mea situaKie.
,on Cuan mi-a s#rutat #u privirea sa p2trun12toare :ntreg #orpul. A spus #2 eram :ntr-o stare de $o# energeti#.
Pierderea energiei m2 aMe#tase temporar $i #eea #e interpretam eu drept valuri de #2ldur2 erau% :n esenK2% e<plo1ii
de energie% :n timpul #2rora :mi re#2p2t2m pentru moment #ontrolul asupra #orpului meu energeti# $i $tiam tot #e
mi se :nt:mplase.
- E2 un eMort $i spune-mi tu :nsuKi #e Ki s-a :nt:mplat :n lumea M2pturilor anorgani#e% mi-a ordonat el.
I-am spus #2 sen1aKia #lar2 pe #are o aveam din #:nd :n #:nd era #2 el $i adepKii s2i intraser2 :n lumea a#eea #u
trupurile lor Mi1i#e $i m2 smulseser2 din ghearele M2pturilor anorgani#e.
- Core#tS a e<#lamat el. +e des#ur#i Moarte bine. A#um% transMorm2 sen1aKia :n imaginea a #eea #e s-a :nt:mplat.
(u am putut s2 reali1e1 #eea #e doream% ori#:t de tare m-am str2duit. (ereu$ita m-a M2#ut s2 simt o sM:r$eal2
neobi$nuit2 #e par#2 m2 golise pe din2untru. :nainte #a don Cuan s2 p2r2seas#2 :n#2perea% i-am atras atenKia #2
suMeream de an<ietate.
- Asta nu are ni#i o importanK2% a spus el #u indiMerenK2. Re#ap2t2-Ki energia $i nu-Ki mai bate #apul #u Mlea#uri.
Au tre#ut mai bine de dou2 s;pt2m:ni% timp :n #are mi-am re#2p2tat% :n#etul #u :n#etul% energia. +otu$i%
#ontinuam s2-mi Ma# griLi :n leg2tur2 #u tot. &2 :ngriLora :n spe#ial Maptul #2 eram str2in mie :nsumi% mai ales sub
aspe#tul unei anumite r2#eli a Mirii mele% un soi de indiMerenK2 sau deta$are% pe #are n-o mai remar#asem p:n2
atun#i $i pe #are - p:n2 :n momentul :n #are mi-am re#2p2tat energia - o atribuisem lipsei a#esteia. Atun#i :ns2
mi-am dat seama #2 a#easta era o nou2 :nsu$ire a MiinKei mele% o #ara#teristi#2 #e m2 Kinea :n permanenK2 :ntr-o
stare de desin#roni1are. Pentru a avea sentimente% altMel obi$nuite mie%
??
CAR)O* CA*+A(E,A
era nevoie s2 m2 sMorKe1 s2 le re#hem $i #hiar s2 a$tept o #lip2 p:n2 #:nd :mi ap2reau :n minte.
O alt2 tr2s2tur2 a MiinKei mele era un dor #iudat% #are punea st2p:nire pe mine din #:nd :n #:nd. &i-era dor de
#ineva pe #are nu-l #uno$team% dar sentimentul era at:t de #ople$itor $i de mistuitor% :n#:t% ori de #:te ori m2
n2p2dea% eram nevoit s2 m2 plimb M2r2 :n#etare prin #amer2 pentru a-l mai domoli. ,orul m-a tot :n#er#at p:n2
#:nd m-am Molosit de o alt2 :nsu$ire nou ap2rut2 :n viaKa meaD un #ontrol stri#t asupra propriei mele persoane% at:t
de M2r2 pre#edent $i de puterni#% :n#:t nu M2#ea de#:t s2-mi sporeas#2 :ngriLorarea.
)a sM:r$itul #elei de a patra s2pt2m:ni% toat2 lumea era de p2rere #2% :n sM:r$it% m2 M2#usem bine. Ii-au redus
drasti# num2rul de vi1ite pe #are mi le M2#eau% astMel :n#:t :mi petre#eam maLoritatea timpului singur% dormind.
Odihna $i rela<area erau at:t de #omplete% #2 energia mea a :n#eput s2 #reas#2 semniMi#ativ. *imKeam #2 m2
restabilisem #omplet. Am :n#eput #hiar s2 Ma# e<er#iKii Mi1i#e.
:ntr-o 1i% :n Lurul amie1ii% dup2 o gustare u$oar2% m-am :ntors :n #amer2 s2 trag un pui de somn. :nainte :ns2 de a
m2 l2sa prad2 somnului% m2 tot r2su#eam :n pat% #2ut:nd o po1iKie mai #onMortabil2% #:nd o ap2sare stranie pe
t:mple m-a M2#ut s2-mi des#hid o#hii. EetiKa din lumea M2pturilor anorgani#e st2tea la pi#ioarele patului% Mi<:ndu-
m2 #u o#hii ei re#i% alba$tri #a oKelul.
Am s2rit din pat $i am Kipat at:t de tare% :n#:t trei dintre adepKii lui don Cuan au $i Most :n #amer2% :nainte #a s2-mi
sM:r$es# Kip2tul. Erau :ngro1iKi. Au privit #u #onsternare #um MetiKa a venit #2tre mine $i a Most oprit2 de linia de
demar#aKie a MiinKei mele Mi1i#e luminoase. (e-am uitat unul la #el2lalt timp :ndelungat. Ea :mi spunea #eva #e la
:n#eput n-am putut s2 :nKeleg% dar #are% :n #lipa urm2toare% a devenit #lar #a lumina 1ilei. &i-a transmis
AR+A 4I*A+3)3I
?=
#2% pentru a :nKelege #e-mi spunea% trebuia s2-mi transMer #on$tiinKa din #orpul Mi1i# :n #orpul energeti#.
:n a#el moment% a intrat :n #amer2 don Cuan. El $i MetiKa s-au uitat lung unul la #el2lalt. E2r2 un #uv:nt% don Cuan
s-a :ntors $i a ie$it din :n#2pere. EetiKa a K:$nit pe u$2 :n urma lui.
AgitaKia pe #are a produs-o a#east2 s#en2 :n rindul adepKilor lui don Cuan a Most de nedes#ris. Ii-au pierdut de tot
#ump2tul. *e pare #2 v21user2 #u toKii #um MetiKa p2r2sise :n#2perea :mpreun2 #u nagualul.
Eu :nsumi m2 simKeam pe pun#tul de a e<ploda. Eram sM:r$it $i a trebuit s2 m2 a$e1. Re#eptasem pre1enKa MetiKei
#a pe o lovitur2 :n ple<ul solar. *em2na surprin12tor de mult #u tat2l meu. &-au n2p2dit valuri de emoKie. &-am
:ntrebat #are putea Mi sensul a#estui lu#ru p:n2 #:nd mi s-a M2#ut r2u de-a binelea.
C:nd don Cuan a revenit :n :n#2pere% reu$isem s2-mi re#ap2t o oare#are st2p:nire de sine. (er2bdarea de a au1i #e
avea el de spus :n leg2tur2 #u MetiKa m2 M2#ea s2 respir #u mare greutate. CeilalKi erau la Mel de tulburaKi #a $i
mine. +oKi i s-au adresat lui don Cuan deodat2 $i% #:nd $i-au dat seama #e Ma#% au :n#eput s2 r:d2. Ceea #e :i
interesa% :n primul r:nd% era s2 se #onving2 da#2 e<ista vreo uniMormitate :n Melul :n #are per#e-puser2 :nM2Ki$area
is#oadei. Erau :n #onsens :n #eea #e prive$te Maptul #2 v21user2 o MetiK2% de $ase-$apte ani% Moarte 1velt2 $i #u
tr2s2turi as#uKite% dar Mrumoase. Erau :n #onsens $i asupra Maptului #2 o#hii ei erau alba$tri #a oKelul $i privirea :i
era :nMl2#2rat2 de o emoKie mut2Q o#hii ei e<primau% spuneau ei% re#uno$tinK2 $i devotament.
Eram :ntrutotul de a#ord #u toate detaliile pre1entate de ei :n leg2tur2 #u MetiKa. Privirea o#hilor ei era at:t de
:nMl2#2rat2 $i de #ople$itoare% :n#:t eMe#tul asupra mea Musese #eva asem2n2tor #u durerea. *imKisem literalmente
privirea ei #a pe o greutate pe piept.
?@
CAR)O* CA*+A(E,A
Problema grav2 #are :i Mr2m:nta pe adepKii lui don Cuan - la Mel #a $i pe mine - privea impli#aKiile a#estei
:nt:mpl2ri. +oKi erau de a#ord #2 is#oada era un Mragment de energie str2in2 #are se stre#urase prin 1idurile #are
desp2rKeau #ea de a doua atenKie $i atenKia din lumea #otidian2. Au stabilit #2% :ntru#:t nu visau% $i totu$i% v21user2
#u toKii energia str2in2 proie#tat2 :ntr-o Morm2 de #opil% :nsemna #2 a#el #opil e<ista #u adev2rat.
Au susKinut #2 trebuia s2 Mi e<istat sute% da#2 nu #hiar mii de #a1uri% :n #are energia str2in2 s-a stre#urat
neobservat2 prin barierele naturale :n lumea noastr2% a oamenilor% dar #2% :n toat2 istoria bran$ei lor% nu e<ista
ni#i o menKiune reMeritoare la vreo :nt:mplare de Melul #elei petre#ute a#um. Ceea #e-i :ngriLora #el mai mult era
Maptul #2 nu e<istau povestiri ale vr2Litorilor despre a$a #eva.
- Este a#easta prima dat2 :n istoria omenirii #:nd se :nt:mpl2 a$a #evaP l-a :ntrebat unul dintre ei pe don Cuan.
- Cred #2 se :nt:mpl2 mereu% a spus el% dar ni#iodat2 nu a avut lo# :ntr-o manier2 at:t de M2Ki$2 $i hot2r:t2.
- Ce :nseamn2 asta pentru noiP a :ntrebat alt membru al grupului.
- Pentru noi% nimi#% dar pentru el% totul% a r2spuns don Cuan% ar2t:nd spre mine.
+oKi s-au #uMundat :ntr-o t2#ere de#on#ertant2. ,on Cuan a M2#ut #:Kiva pa$i prin :n#2pere% apoi s-a oprit :n MaKa
mea. *-a uitat lung la mine% av:nd aerul #uiva #are nu g2se$te #uvintele potrivite pentru a e<prima o #onstatare
#ople$itoare.
- (i#i nu pot s2 :n#er# s2 evalue1 proporKiile a #eea #e ai M2#ut% a spus el% :n #ele din urm2% pe un ton #onsternat.
Ai #21ut :ntr-o #ap#an2% dar nu :n genul de #ap#an2 de #are mi-era mie Mri#2. Cea :n #are ai #21ut a Most spe#ial
#reat2 pentru tine $i mult mai peri#uloas2 de#:t ori#e mi-a$ Mi putut imagina. Eu :mi M2#eam griLi #2 vei #eda :n
MaKa m2gulirii $i a pl2#erii de a Mi slu-
AR+A 4I*A+3)3I
?-
Lit. (u mi-am :n#hipuit :ns2 ni#i o #lip2 #2 M2pturile anorgani#e :Ki vor :ntinde o #urs2 Molosindu-se de aversiunea
ta :nn2s#ut2 MaK2 de tot #e :nseamn2 s#lavie $i #aptivitate.
,on Cuan #omparase #:ndva modul :n #are rea#Kionam Mie#are dintre noi doi% :n lumea vr2Litorilor MaK2 de
lu#rurile #are ne aMe#tau #el mai mult. *pusese% M2r2 s2 o Ma#2 s2 sune #a o insatisMa#Kie% #2% de$i dorea $i
:n#er#ase% nu putuse ni#iodat2 s2 tre1eas#2 :n oameni genul de aMe#Kiune pe #are-l tre1ea proMesorul s2u% nagualul
Culian.
- Rea#Kia mea #instit2% $i de1interesat2% pe #are Ki-o pre1int M2r2 o#oli$uri s-o anali1e1i% este de a Mi #apabil s2 spun
#u toat2 sin#eritateaD nu s:nt predestinat s2 inspir aMe#Kiunea oarb2 $i total2. Asta esteS Rea#Kia ta de1interesat2 $i
autenti#2% a #ontinuat el% este #2 nu poKi suporta :nrobirea% lanKurile% $i Ki-ai da $i viaKa pentru a le sM2r:ma.
)-am #ontra1is #u toat2 buna #redinK2 $i i-am spus #2 e<agerea12. Con#epKiile mele nu erau a$a de bine deMinite.
- (u te nelini$ti% a spus el% r:1:nd. 4r2Litoria :nseamn2 a#Kiune. C:nd va veni timpul% :Ki vei tradu#e dorinKa
ar12toare :n Mapt2% la Mel #um Ma# $i eu. ,orinKa mea este de a-mi a##epta soarta% dar nu pasiv% #a un prost% #i
a#tiv% #a un lupt2tor. A ta este de a s2ri - nu dintr-o toan2 $i M2r2 premeditare - s2 tai lanKurile #uiva.
,on Cuan mi-a e<pli#at #2% atun#i #:nd :mi unisem energia #u #ea a is#oadei% :n#etasem% de Mapt% s2 e<ist. +oat2
materialitatea mea Musese transportat2 :n lumea M2pturilor anorgani#e $i% da#2 n-ar Mi Most is#oada - #are :i
:ndrumase pe el $i pe :nsoKitorii s2i p:n2 la lo#ul unde m2 aMlam - a$ Mi murit sau a$ Mi r2mas% deMinitiv pierdut% :n
lumea a#eea.
- ,e #e v-a :ndrumat is#oada #2tre lo#ul unde m2 aMlamP am :ntrebat eu.
=9
CAR)O* CA*+A(E,A
- Is#oada este o MiinK2 #on$tient2 dintr-o alt2 dimensiune% a spus el. A#um este o MetiK2 $i - :n a#east2 Morm2 - mi-a
spus #2% pentru a obKine energia ne#esar2 spargerii baterierei #are o Kinea #aptiv2 :n lumea M2pturilor anorgani#e%
a trebuit s2 ia toat2 energia ta. A#um se maniMest2 latura ei uman2. Ceva asem2n2tor #u re#uno$tinKa a adus-o la
mine. C:nd am v21ut-o% am $tiut imediat #2 e$ti terminat.
- Ii #e-ai M2#ut atun#i% don CuanP
- I-am #hemat pe toKi pe #are am putut% :n spe#ial pe Carol +iggs% $i am ple#at imediat #u toKii :n lumea M2pturilor
anorgani#e.
- ,e #e Carol +iggsP
- :n primul r:nd% pentru #2 dispune de o #antitate nelimitat2 de energie% iar :n al doilea r:nd% pentru #2 trebuia s2
se Mamiliari1e1e #u is#oada. +oKi ne-am ales #u #eva inestimabil din a#east2 e<perienK2. +u $i Carol +iggs% #u
is#oada. Iar noi% toKi #eilalKi% #u motivaKia de a ne uni toat2 materialitatea $i de a o a$e1a pe #orpurile noastre
energeti#e% devenind astMel energie.
- Cum aKi reu$it s2 Ma#eKi asta #u toKii% don CuanP
- (e-am deplasat pun#tele de asamblare la unison. Impe#abila noastr2 intenKie de a te salva a Ma#ilitat totul.
Is#oada ne-a dus :ntr-o #lipit2 :n lo#ul unde 12#eai% pe Lum2tate mort% iar Carol te-a s#os de a#olo.
Pentru mine e<pli#aKia lui n-avea ni#i un :nKeles. ,on Cuan a r:s #:nd am :n#er#at s2-i spun asta.
- Cum ai putea s2 :nKelegi a$a #eva% #:nd n-ai suMi#ient2 energie ni#i pentru a te ridi#a din patP a repli#at el.
I-am m2rturisit #2 eram #onvins #2 $tiam mult mai mult de#:t admiteam :n mod raKional% dar #2 #eva :mi blo#a
adu#erea-aminte.
AR+A 4I*A+3)3I
=
- )ipsa de energie este #eea #e Ki-a blo#at adu#erea-aminte% a spus el. C:nd vei avea suMi#ient2 energie% memoria
:Ki va Mun#Kiona perMe#t.
- 4rei s2 spui #2 pot s2-mi amintes# totul%da#2 vreauP
- (u to#mai. PoKi s2 vrei ori#:t de mult% dar% da#2 nivelul energiei tale nu este #orespun12tor gradului de
importanK2 a #eea #e $tii% poKi s2-Ki iei adio de la #uno$tinKele taleD nu vei aLunge ni#iodat2 la ele.
- Atun#i% #e este de M2#ut% don CuanP
- Energia are tendinKa de a Mi #umulativ2Q da#2 urme1i% M2r2 abatere% #alea lupt2torilor% va veni #lipa :n #are
adu#ea-aminte Ki se va des#hide #omplet.
Am re#unos#ut #2% au1indu-l #um vorbe$te% aveam absurda sen1aKie #2 m2 #ompl2#eam :n a m2 #omp2timi $i #2%
de Mapt% nu era nimi# :n neregul2 #u mine.
- (u te #ompla#i doar% a spus el. A#um patru s2pt2m:ni erai realmente mort din pun#t de vedere energeti#. A#um
e$ti numai buim2#it. "uim2#eala $i lipsa de energie s:nt Ma#torii #are te Ma# s2-Ki as#un1i #uno$tinKele. Este #ert #2
tu $tii mai multe de#:t ori#are dintre noi despre lumea M2pturilor anorgani#e. )umea a#eea a Most preo#uparea
e<#lusiv2 a vr2Litorilor din ve#hime. Ji-am spus #u toKii #2 $tim despre ea numai din pove$tile vr2Litorilor. O
spun #u toat2 sin#eritatea #2 mi se pare mai mult de#:t straniu #2 :Ki revine Kie a#um rolul de surs2 de astMel de
povestiri pentru noi.
I-am spus din nou #2-mi era imposibil s2 #red #2 M2#usem #eva #e el nu M2#use. ,ar nu puteam ni#i s2 #red #2
vrea doar s2 m2 :n#uraLe1e.
- (u te Mlate1 $i ni#i nu vreau s2 te :n#uraLe1% a spus el vi1ibil iritat. E<prim% pur $i simplu% o realitate
vr2Litoreas#2. Eaptul #2 $tii mult mai multe lu#ruri de#:t ori#are dintre noi despre a#ea lume nu este un motiv s2
te simKi :n#:ntat. A#east2
=2
CAR)O* CA*+A(E,A
AR+A 4I*A+3)3I
=.
#unoa$tere nu pre1int2 ni#i un Mel de avantaLQ de Mapt% :n #iuda a tot #e $tii% nu te-ai putut salva. (oi te-am salvat
pentru #2 te-am g2sit. ,ar% M2r2 aLutorul is#oadei% nu ar Mi avut vreun rost ni#i m2#ar s2 :n#er#2m s2 te g2sim. Erai
at:t de deMinitiv pierdut :n lumea a#eea% :n#:t numai g:ndul la asta este de aLuns #a s2 m2 trea#2 toKi Miorii.
:n starea mea de spirit% nu mi s-a p2rut delo# #iudat s2 v2d un Mior de emoKie str2b2t:ndu-i pe toKi adepKii $i
u#eni#ii lui don Cuan. *ingura persoan2 #are a r2mas imperturbabil2 a Most Carol +iggs. P2rea s2-$i Mi a##eptat pe
deplin rolul s2u. Era una #u mine.
- Ai reu$it s2 elibere1i is#oada% a #ontinuat don Cuan% dar Ki-ai daK% :n s#himb% viaKa. Ori% $i mai r2u% libertatea.
E2pturile anorgani#e i-au dat drumul is#oadei :n s#himbul t2u.
- :mi vine greu s2 #red a$a #eva% don Cuan. (u #2 pun la :ndoial2 spusele dumitale% m2 :nKelegi% dar #eea #e-mi
des#rii este o manevr2 at:t de in#ore#t2% :n#:t s:nt $o#at.
- (u o #onsidera in#ore#t2 $i vei vedea esenKa lu#rurilor. E2pturile anorgani#e s:nt permanent :n #2utare de
#on$tiinK2 $i energieQ da#2 le oMeri posibilitatea s2 le obKin2 pe am:ndou2% #e #re1i #2 ar Ma#e eleP Ar sKa deoparteP
Itiam #2 don Cuan are dreptate. (-am putut% totu$i% s2-mi p2stre1 a#east2 #ertitudine pentru mult timpQ
limpe1imea #on#eptual2 #ontinua s2-mi s#ape.
AdepKii lui don Cuan :i puneau mai departe :ntreb2ri. 4oiau s2 $tie da#2 el reMle#tase asupra a #eea #e era de M2#ut
#u is#oada.
- ,a% m-am g:ndit. Este o problem2 deosebit de serioas2% pe #are trebuie s2 o re1olve nagualul ai#i pre1ent% a
spus el% ar2t:nd #2tre mine. El $i Carol +iggs s:nt singurii #are pot elibera is#oada. Asta o $tie $i el.
(ormal% i-am pus singura :ntrebare posibil2 :n a#este :mpreLur2ri.
- Cum pot s-o elibere1P
- :n lo# s2-Ki spun eu #um s2 Ma#i% e<ist2 o #ale mai bun2 $i mai #ore#t2 de a des#operi a#est lu#ru% a pus don Cuan
#u un 1:mbet larg. :ntreab2-l pe emisar. Itii doar% M2pturile anorgani#e nu pot minKi.
". CEA DE A TREIA POART A VISATULUI
- ALungi la #ea de a treia poart2 a visatului atun#i #:nd te pomene$ti :ntr-un vis uit:ndu-te la #ineva #are doarme.
Ii #onstaKi #2 a#el #ineva e$ti #hiar ui :nsuKi% a spus don Cuan.
(ivelul energiei mele era at:t de ridi#at :n a#ea perioad2% :n#:t m-am apu#at imediat s2 lu#re1 pentru tre#erea
#elei de a treia :n#er#2ri% de$i don Cuan nu mi-a mai Murni1at inMormaKii suplimentare :n leg2tur2 #u asta. Primul
lu#ru pe #are l-am observat% :n e<er#iKiile mele de visat% a Most Maptul #2 un $uvoi de energie a rearanLat imediat
pun#tul de #on#entrare al atenKiei visatului. A#easta se #on#entra a#um asupra tre1irii :ntr-un vis :n #are m2 v2d
pe mine :nsumi dormindQ #2l2toriile :n lumea M2pturilor anorgani#e nu mai erau pentru mine problema la ordinea
1ilei.
Eoarte #ur:nd dup2 a#eea% m-am pomenit :ntr-un vis :n #are m2 uitam la mine #um dorm. I-am #omuni#at imediat
a#est lu#ru lui don Cuan. Avusesem visul pe #:nd m2 aMlam la el a#as2.
- :n leg2tur2 #u Mie#are dintre porKile visatului e<ist2 dou2 etape% a spus el. Prima% a$a #um $tii% este de a aLunge la
poart2Q #ea de a doua #onst2 :n a tre#e prin poart2. 4is:nd #eea #e ai visat - #2 te ve1i pe tine :nsuKi dormind - ai
reu$it s2 aLungi la
AR+A 4I*A+3)3I
=>
#ea de a treia poart2. Pentru #ea de a doua etap2 este ne#esar #a% dup2 #e te-ai v21ut dormind% s2 te mi$ti dintr-un
lo# :ntr-altul. )a #ea de a treia poart2 a visatului% :n#epi s2-Ki #ontope$ti :n mod deliberat realitatea visatului #u
realitatea lumii #otidiene% :n asta #onstau e<er#iKiile% iar vr2Litorii numes# asta des2v:r$ire a #orpului energeti#.
Contopirea #elor dou2 realit2Ki trebuie s2 Mie at:t de perMe#t2% :n#:t trebuie s2 Mii mai Mluid de#:t ori#:nd.
E<aminea12 totul #u mare atenKie $i #urio1itate la #ea de a treia poart2.
&-am pl:ns #2 re#omand2rile sale erau prea abs#onse $i nu le :nKelegeam.
- Ce vrei s2 spui prin mare atenKie $i #urio1itateP am :ntrebat.
- +endinKa noastr2 este s2 ne pierdem :n detalii la #ea de a treia poart2% a r2spuns don Cuan. *2 e<amine1i
lu#rurile #u mare atenKie $i #urio1itate :nseamn2 s2 re1i$ti tentaKiei aproape ire1istibile de a te #uMunda :n detalii.
Obie#tivul stabilit pentru poarta a treia% a$a #um am spus% este de a #onsolida #orpul energeti#. 4is2torii :n#ep s2-
$i modele1e #orpul energeti# prin :ndeplinirea obie#tivelor primei $i #elei de a doua porKi. C:nd aLung la #ea de a
treia poart2% #orpul energeti# este gata s2 ias2 la iveal2 sau% poate% ar Mi mai bine s2 spunem #2 este gata s2 se
maniMeste% s2 a#Kione1e. ,in neMeri#ire% asta :nseamn2 totodat2 #2 este gata s2 se lase Mas#inat de detalii.
- Ce :nseamn2 a Mi Mas#inat de detaliiP
- Corpul energeti# este #a un #opil #are a Most Kinut :n#his undeva de #:nd e<ist2. :n momentul :n #are devine
liber% #aptea12 #u nesaK tot #e :nt:lne$te :n #ale $i% vreau s2 spun% #hiar tot. Ori#e detaliu% m2runt $i
nesemniMi#ativ% :l poate absorbi total.
1!
CAR)O* CA*+A(E,A
AR+A 4I*A+3)3I
1!!
A urmat o t2#ere st;nLenitoare. (u $tiam #e s2 spun. :l :nKelesesem perMe#t. (umai #2 :n e<perienKa mea nu e<ista
nimi# #are s2 poat2 s2-mi #ree1e o idee asupra a #eea #e :nsemnau toate
astea.
- Cel mai stupid detaliu devine pentru #orpul energeti# un adev2rat univers% mi-a e<pli#at don Cuan. EMortul pe
#are trebuie s2-l Ma#2 vis2torii pentru a diriLa #orpul energeti# este #olosal. Itiu #2 este impropriu s2-Ki spun s2
e<amine1i lu#rurile #u atenKie $i #urio1itate% dar a#easta este #ea mai bun2 modalitate de a-Ki pre#i1a #eea #e
trebuie s2 Ma#i. )a #ea de a treia poart2 vis2torii trebuie s2 re1iste impulsului aproape ire1istibil de a se ad:n#i :n
e<aminarea unui lu#ru anume $i reu$es# s2 Ma#2 asta Miind at:t de #urio$i $i de ahtiaKi de a vedea totul% :n#:t nu
permit ni#i unui lu#ru individual s2-i #apte1e :n totalitate.
,on Cuan a ad2ugat #2 re#omand2rile sale% #are $tia #2 p2reau absurde pentru Lude#ata logi#2% erau menite anume
pentru #orpul meu energeti#. A a##entuat :n permanenK2 #2 este nevoie de unirea tuturor resurselor #orpului
energeti# #a a#esta s2 poat2 a#Kiona.
- ,ar nu a a#Kionat #orpul meu energeti# :n tot a#est timpP am :ntrebat eu.
- O parte din el a a#Kionat% altMel nu ai Mi putut s2 #2l2tore$ti :n lumea M2pturilor anorgani#e% a r2spuns el. A#um%
#orpul t2u energeti# trebuie s2 se angaLe1e total% pentru a putea reali1a e<er#iKiile aMerente #elei de a treia porKi.
,e a#eea% pentru a Ma#e lu#rurile mai u$oare pentru #orpul energeti#% trebuie s2 pui stavil2 Lude#2Kii raKionale.
- &2 tem #2 ai#i n-ai nimerit-o% i-am spus eu. A mai r2mas Moarte puKin2 raKionalitate :n mine% dup2 toate
e<perienKele pe #are mi le-ai adus :n viaK2.
- (u Ke pronunKa. )a #ea de a treia poart2% raKionalitatea este responsabil2 de insistenKa #u #are #orpurile noastre
energeti#e s:nt obsedate de detaliile semniMi#ative. )a a#east2 poart2 avem% prin urmare% nevoie de o Mluiditate
iraKional2 $i de o iraKional2 uitare de sine% pentru a putea #ontra#ara a#east2 insistenK2.
AMirmaKia lui don Cuan #2 Mie#are poart2 este un obsta#ol nu putea Mi mai e<a#t2. Ca s2 :ndeplines# #erinKele #elei
de a treia porKi a visatului% am mun#it mult mai serios de#:t mun#isem la #elelalte dou2 la un lo#. ,on Cuan a
e<er#itat presiuni teribile asupra mea. :n plus% :n viaKa mea mai ap2ruse #evaD un autenti# sentiment de team2.
,e-a lungul vieKii :mi mai Musese% normal ori e<#esiv% team2 de una sau alta% dar nimi# din e<perienKa mea tre#ut2
nu se #ompara #u spaima pe #are o nutream dup2 #io#nirea mea #u M2pturile anorgani#e. Ii totu$i% tot a#est te1aur
de e<perienK2 era ina##esibil memoriei mele normale. Amintirile respe#tive :mi reveneau numai :n pre1enKa lui
don Cuan.
)-am #hestionat :n leg2tur2 #u a#east2 situaKie stranie o dat2% pe #:nd ne aMlam la &u1eul (aKional de
Antropologie $i Istorie din &e<i#o City. Ceea #e m-a :ndemnat s2 :ntreb era Maptul #2% :n a#el moment% aveam
#apa#itatea stranie de a-mi aminti absolut tot #e mi se :nt:mplase pe par#ursul aso#ierii mele #u don Cuan. Iar asta
m2 M2#ea s2 m2 simt at:t de liber% at:t de #ute12tor $i sprinten% :n#:t eMe#tiv mergeam :n pas de dans.
- *e :nt:mpl2 #a pre1enKa nagualului s2 produ#2 o translaKie a pun#tului de asamblare% mi-a spus el.
&-a #ondus apoi :ntr-una din s2lile mu1eului% 1i#:nd #2 :ntrebarea mea avea leg2tur2 #u #eea #e pl2nuise el s2-mi
spun2.
=@
CAR)O* CA*+A(E,A
- IntenKia mea era s2-Ki e<pli# #2 po1iKia pun#tului de asamblare este #a un seiM% unde vr2Litorii :$i p2strea12 datele
de reMerinK2. &-a bu#urat e<trem de tare Maptul #2 #orpul t2u energeti# mi-a simKit intenKia $i m-ai :ntrebat despre
asta. Corpul energeti# #unoa$te o inMinitate de lu#ruri. :Ki voi ar2ta #:t de multe lu#ruri $tie.
&-a pus s2 m2 #uMund :ntr-o t2#ere total2. &i-a reamintit #2 m2 g2seam deLa :ntr-o stare spe#ial2 de #on$tiinK2%
:ntru#:t pun#tul meu de asamblare Musese M2#ut s2 se deplase1e datorit2 pre1enKei sale. &-a asigurat #2 starea de
t2#ere total2 avea s2 permit2 s#ulpturilor din :n#2pere s2 m2 Ma#2 s2 v2d $i s2 aud lu#ruri e<traordinare. Par#2
pentru a-mi a##entua starea de #onMu1ie% a ad2ugat #2 unele dintre piesele arheologi#e din :n#2pere aveau
proprietatea de a produ#e% ele :nsele% deplasarea pun#tului de asamblare $i #2% da#2 intram :ntr-o stare de t2#ere
absolut2% puteam vedea s#ene din viaKa oamenilor #are le #onMe#Kionaser2.
Apoi a :n#eput #u mine #ea mai stranie vi1it2 de mu1eu la #are mi-a Most dat vreodat2 s2 parti#ip. A mers de Lur
:mpreLurul s2lii% pre1ent:ndu-mi $i #oment:nd detalii uimitoare :n leg2tur2 #u Mie#are dintre e<ponatele de mari
dimensiuni. ConMorm spuselor lui% Mie#are pies2 din :n#2pere era un do#ument l2sat #u premeditare de oamenii
din anti#hitate% iar don Cuan - :n #alitatea sa de vr2Litor - :mi #itea a#este do#umente a$a #um #ineva ar #iti o
#arte.
- Eie#are pies2 de ai#i este menit2 s2 Ma#2 pun#tul de asamblare s2 se deplase1e% a #ontinuat el. Ei<ea12-Ki privirea
pe ori#are dintre ele% M2-Ki mintea s2 ta#2 $i #onstat2 da#2 pun#tul t2u de asamblare poate Mi M2#ut s2 se deplase1e.
- Cum voi $ti #2 s-a deplasatP
AR+A 4I*A+3)3I
=-
T 4ei $ti% pentru #2 vei vedea $i vei simKi lu#ruri #are :Ki s:nt altMel ina##esibile.
&-am uitat la s#ulpturi $i am v21ut% $i am au1it lu#ruri pe #are n-a$ $ti #um s2 le e<pli#. :n tre#ut e<aminasem
a#este piese av:nd :n minte pre#eptele antropologilor% de#i din perspe#tiva ideilor pre#on#epute pe #are se
ba1ea12 a#east2 $tiinK2. &odul :n #are pre1entau ei rolul a#estor piese% av:nd #a surs2 premisele #unoa$terii lumii
de #2tre omul modern% mi-a ap2rut pentru prima dat2 #a Miind absolut eronat% da#2 nu #hiar stupid. Ceea #e mi-a
spus don Cuan despre ele $i #eea #e am au1it $i am v21ut eu :nsumi - Mi<:ndu-mi privirea asupra lor - era total
diMerit de #eea #e #itisem despre ele.
Cena mea era at:t de mare% :n#:t m-am simKit obligat s2-mi #er s#u1e lui don Cuan pentru #eea #e #redeam eu #2
Musese sugestibilitatea mea. El n-a r:s $i ni#i nu m-a ridi#uli1at. &i-a e<pli#at% #u r2bdare% #2 vr2Litorii aveau
#apa#itatea de a l2sa date pre#ise% privind des#operirile lor% :n po1iKia pun#tului de asamblare. *usKinea #2 pentru
a putea p2trunde esenKa #onsemn2rilor s#rise trebuie s2 ne Molosim simKul de parti#ipare solidar2 sau imaginativ2%
astMel :n#:t s2 tre#em din#olo de te<tul s#ris $i s2 :nKelegem evenimentul #a atare. :n universul vr2Litorilor% nee<is-
t:nd #onsemn2ri s#rise% se p2strea12 arhive de date #on#rete :n po1iKia pun#tului de asamblare% #are - :n lo# de a Mi
#itite - s:nt retr2ite.
Pentru a ilustra spusele sale% don Cuan s-a reMerit la :nv2K2turile vr2Litorilor privind #ea de a doua atenKie. A spus
#2 a#estea s:nt #omuni#ate atun#i #:nd pun#tul de asamblare al :nv2K2#elului se aMl2 :n alt2 po1iKie de#:t #ea
normal2. Po1iKia pun#tului de asamblare devine astMel #onsemnarea le#Kiei. Pentru a o revedea% :nv2K2#elul
trebuie s2-$i readu#2 pun#tul de
@9
CAR)O* CA*+A(E,A
asamblare :n po1iKia :n #are Musese a#esta #:nd i se predase le#Kia. ,on Cuan $i-a :n#heiat #onsideraKiile subliniind
#2 readu#erea pun#tului de asamblare :n toate po1iKiile o#upate de a#esta #:nd au Most audiate le#Kiile este o
reali1are de o remar#abil2 :nsemn2tate.
+imp de aproape un an% don Cuan nu m-a :ntrebat nimi# :n leg2tur2 #u #e; de a treia misiune a mea :ntr-ale
visatului. Apoi brus#% :ntr-o 1i% mi-a #erut s2-i des#riu aspe#tele de MineKe ale e<er#iKiilor mele de visat.
Primul lu#ru menKionat de mine a Most modul derutant :n #are se repetau unele vise. ,e luni de 1ile aveam vise :n
#are m2 pomeneam uit:ndu-m2 la mine% #um dorm :n pat. Curioas2 era :ns2 regularitatea #u #are se su##edauD la
Mie#are patru 1ile% #u o pre#i1ie de #easorni#. :n #elelalte trei 1ile% visatul meu era la Mel #um Musese $i p:n2 atun#iD
e<aminam Mie#are element posibil din vis% tre#eam dintr-un vis :n altul $i% #:teodat2% m:nat de o #urio1itate
sinu#iga$2% urm2m is#oadele de energie str2in2% de$i m2 simKeam e<trem de vinovat pentru asta. &2 g:ndeam #2
s:nt #a #ineva #are se droghea12 pe as#unsQ veridi#itatea a#elei lumi repre1enta pentru mine o atra#Kie ire1istibil2.
:n se#ret% m2 simKeam oare#um e<onerat de totala responsabilitate% :ntru#:t #hiar don Cuan :mi sugerase s2-l :ntreb
pe emisarul visatului despre #e era de M2#ut pentru a elibera is#oada albastr2 #aptiv2 printre noi. El avusese :n
vedere s2 pun :ntrebarea :n realitatea pra#ti#2 #otidian2% dar eu am interpretat #2 sensul spuselor sale Musese s2
:ntreb emisarul #hiar :n lumea lui. :ns2 :ntrebarea pe #are voiam :ntr-adev2r s2 i-o pun emisarului era da#2
M2pturile anorgani#e :mi :ntinseser2 o #urs2. Emisarul nu numai #2 mi-a #onMirmat #2 #eea #e-mi spusese don
Cuan era
AR+A 4I*A+3)3I
@
adev2rat% #i mi-a dat $i instru#Kiuni reMeritoare la #e trebuia s2 Ma#em eu $i Carol +iggs pentru a elibera is#oada.
- Regularitatea viselor tale este un aspe#t la #are m2 a$teptam% a remar#at don Cuan% dup2 #e m2 as#ultase.
- ,e #e te a$teptai la a$a #eva% don CuanP
- ,in #au1a relaKiilor tale #u M2pturile anorgani#e.
- ,ar ast2 este o #hestiune :n#heiat2% don Cuan% am minKit eu% sper:nd #2 nu v-a insista pe a#est subie#t.
- O spui spe#ial pentru mine% nu-i a$aP (u este nevoieQ $tiu #are-i adev2rata situaKie. Crede-m2 #2% o dat2 #e ai
intrat :n Lo# #u ele% e$ti prins pentru totdeauna. +e vor urm2ri tot timpul. *au% #eea #e este $i mai r2u% tu le vei
urm2ri tot timpul.
&-a privit Mi<% $i sentimentul meu de vinov2Kie trebuie s2 mi se Mi oglindit at:t de evident pe MaK2% :n#:t a r:s.
- *ingura e<pli#aKie posibil2 pentru asemenea regularitate a viselor este a#eea #2 M2pturile anorgani#e te sluLes#
din nou% a spus el pe un ton serios.
&-am gr2bit s2 s#himb subie#tul $i i-am spus #2 o alt2 tr2s2tur2 a visatului meu% #are merita s2 Mie adus2 :n
dis#uKie% era rea#Kia mea la vederea propriei mele persoane dormind. Imaginea a#easta m2 surprindea de Mie#are
dat2 at:t de tare% :n#:t Mie #2 m2 Kintuia lo#ului p:n2 se s#himba visul% Mie #2 m2 speria at:t de tare% :n#:t m2 M2#ea
s2 m2 tre1es# Kip:nd din Mundul r2run#hilor. ALunsesem :n situaKia #2 mi-era Mri#2 s2 m2 #ul# :n 1ilele :n #are
$tiam #2 voi avea visul #u pri#ina.
- :n#2 nu e$ti preg2tit pentru o Mu1iune real2 a realit2Kii visatului #u realitatea de 1i #u 1i% a #on#his el. +rebuie s2-
Ki mai re#apitule1i viaKa :n#2 o dat2.
@2
CAR)O* CA*+A(E,A
- ,ar am M2#ut toat2 re#apitularea posibil2% am protestat eu. Re#apitule1 :ntruna de ani de 1ile. (u mai am #e s2-
mi amintes# despre viaKa mea.
- +rebuie s2 Mie vorba de mult mai multe lu#ruri% a spus el #u Mermitate% altMel nu te-ai tre1i Kip:nd.
(u-mi #onvenea ideea de a Mi nevoit s2 mai Ma# o re#apitulare. O M2#usem $i #redeam #2 o M2#usem at:t de bine%
:n#:t nu s-ar mai Mi putut s2 se pun2 vreodat2 problema s2 mai aborde1 a#est subie#t.
- Re#apitularea vieKii noastre nu se :n#heie ni#iodat2% indiMerent de #:t de bine am M2#ut-o #:ndva% a spus don
Cuan. &otivul pentru #are oamenii obi$nuiKi s:nt lipsiKi de voinK2 :n vis este a#ela #2 ei nu $i-au re#apitulat
ni#iodat2 viaKa% iar a#easta este umplut2 p:n2 la reMu1 de tr2iri aMe#tive #u :n#2r#2tur2 puterni#2 pre#um amintiri%
speranKe% temeri et#etera% et#etera. *pre deosebire de a#e$tia% vr2Litorii s:nt relativ eliberaKi de emoKiile puterni#e%
:nrobitoare% datorit2 re#apitul2rii pe #are o Ma#. Iar da#2 #eva :i blo#hea12% #um te-a blo#at pe tine :n a#est
moment% se dedu#e #2 mai este :n ei #eva #e nu a Most #lariMi#at pe deplin.
- Re#apitularea #omport2 un grad prea mare de impli#are% don Cuan. Poate #2 e<ist2 $i alt2 metod2 la #are a$
putea s2 re#urg #a alternativ2.
- (u% nu e<ist2. Re#apitularea $i visatul merg m:n2-n m:n2. Pe m2sur2 #e ne revi1uim viaKa% ne desprindem tot
mai mult din leg2turile #are ne Kin la sol.
,on Cuan :mi d2duse instru#Kiuni Moarte detaliate $i e<pli#ite reMeritor la re#apitulare. A#easta #onsta din retr2irea
totalit2Kii :nt:mpl2rilor din viaK2% prin rememorarea tuturor detaliilor posi-
AR+A 4I*A+3)3I
@.
bile ale a#estora. El #onsidera re#apitularea o #ondiKie esenKial2 pentru redeMinirea $i reorgani1area energiei unui
vis2tor.
- Re#apitularea eliberea12 energia blo#at2 :n2untrul nostru% iar M2r2 eliberarea a#estei energii% visatul nu este
posibil% susKinea el.
Cu ani :n urm2% don Cuan m2 :nv2Kase #um s2 :nto#mes# o list2 #u toate persoanele pe #are le #unos#usem de-a
lungul vieKii% :n#ep:nd #u pre1entul. &2 aLutase s2-mi ordone1 lista% :mp2rKind-o :n #apitole pe genuri de
a#tivit2Ki% #um ar Mi servi#ii pe #are le-am avut% $#oli pe #are le-am Mre#ventat et#. ,up2 a#eea m-a :ndrumat #um
s2 anali1e1 Mie#are persoan2 de pe list2% de la prima p:n2 la ultima% retr2ind% M2r2 abatere% absolut toate momentele
de intera#Kiune pe #are le avusesem #u ele.
:mi e<pli#ase #2 re#apitularea unei :nt:mpl2ri :n#epe prin a#eea #2 mintea organi1ea12 toate aspe#tele pertinente
ale :nt:mpl2rii :n #au12. A#easta :nseamn2 re#onstituirea bu#at2 #u bu#at2 a evenimentului% pornind de la
rememorarea detaliilor Mi1i#e ale lo#ului unde s-a petre#ut% tre#:nd apoi la detaliile privind persoana #u #are a
avut lo# intera#Kiunea $i aLung:nd% :n #ele din urm2% la propria persoan2% la e<aminarea simK2mintelor proprii
legate de a#east2 :nt:mplare.
,on Cuan m-a :nv2Kat #2 re#apitularea trebuie :nsoKit2 de o respiraKie normal2% dar ritmi#2. Cel impli#at e<pir2
lung% :n timp #e-$i mi$#2 :n#et #apul de la dreapta spre st:nga% $i inspir2 ad:n#% :n timp #e-$i mi$#2 u$urel #apul de
la st:nga spre dreapta. (umea a#east2 mi$#are a #apului dintr-o parte :ntr-alta NaeraKie a evenimentuluiO. &intea
e<aminea12 evenimentul de la :n#eput p:n2 la sM:r$it% :n timp #e #orpul aerea12% Miltrea12 #ontinuu toate aspe#tele
asupra #2rora se #on#entrea12 mintea.
@!
CAR)O* CA*+A(E,A
,on Cuan spunea #2 vr2Litorii din ve#hime% inventatorii re#apitul2rii% #onsiderau respiraKia o a#Kiune magi#2%
d2t2toare de viaK2% $i% :n #onse#inK2% o Moloseau #a mediu transportor magi#Q e<perienKa% pentru a elimina
re1iduurile de energie str2in2 r2mas2 :n ei :n timpul intera#Kiunii pe #are o re#apitulau% iar inhalarea% pentru a-$i
re:n#orpora energia pe #are ei :n$i$i o l2saser2 :n urma lor :n timpul respe#tivei intera#Kiuni.
,in #au1a preg2tirii mele universitare% am #re1ut #2 re#apitularea este un pro#es prin #are Mie#are :$i anali1ea12
viaKa. ,ar don Cuan susKinea #2 este #eva mult mai #omple< $i mai proMund de#:t psihanali1a. Pretindea #2
re#apitularea este $iretli#ul prin #are vr2Litorii produ# deplas2ri minus#ule% dar #onstante% ale pun#tului de
asamblare. *punea #2 pun#tul de asamblare - sub impa#tul revi1uirii a#Kiunilor $i simK2mintelor din tre#ut - se
mi$#2 #ontinuu :ntre po1iKia lui a#tual2 $i po1iKia pe #are a avut-o #:nd s-a :nt:mplat evenimentul re#apitulat.
,on Cuan aMirma #2 argumentul vr2Litorilor din ve#hime :n Mavoarea re#apitul2rii era #onvingerea lor #2 :n
univers e<ist2 o e<traordinar2 MorK2 de1integrant2% #are Ma#e #a organismele s2 tr2ias#2 :mprumut:ndu-le
#on$tiinKa.+ot a#east2 MorK2 Ma#e organismele s2 moar2% pentru a e<trage din ele #on$tiinKa pe #are le-a
:mprumutat-o $i pe #are organismele au :mbog2Kit-o prin e<perienKele lor de viaK2. ,on Cuan mi-a e<pli#at
raKionamentul vr2Litorilor din ve#hime. Ei #redeau #2% :ntru#:t a#east2 MorK2 este interesat2 de e<perienKa noastr2
de viaK2% Maptul de a o putea satisMa#e #u o reprodu#ere a a#estei e<perinKe - re#apitularea -#2p2ta o importanK2
#ov:r$itoare. ObKin:nd #eea #e o interesa% MorKa de1integrant2 :i l2sa pe vr2Litori :n pa#e% liberi s2-$i de1volte
#apa#itatea de a aLunge prin ea la limitele e<treme ale timpului $i spaKiului.
AR+A 4I*A+3)3I
@>
:n momentul :n #are am re:n#eput s2 re#apitule1% spre marea mea surpri12% automat s-au sistat e<er#iKiile pra#ti#e
de visat. )-am :ntrebat pe don Cuan despre motivele a#estei nedorite pau1e.
- Pentru visat este nevoie de toat2 energia de #are dispunem% a r2spuns el. ,a#2 e<ist2 o alt2 preo#upare :n viaKa
noastr2% nu avem posibilitatea s2 vis2m.
- ,ar am mai Most proMund preo#upat $i alt2 dat2% am spus eu% dar visatul meu nu s-a :ntrerupt.
- :nseamn2 #2 de Mie#are din a#este daKi% #:nd ai #re1ut #2 e$ti preo#upat% erai doar tulburat la nivelul
ego#entrismului t2u% a r2spuns el% r:1:nd. A Mi preo#upat :nseamn2% din pun#t de vedere al vr2Litorilor% #2 toate
sursele tale de energie s:nt soli#itate. Asta este prima dat2 #:nd Ki-ai angaLat sursele de energie :n totalitate% :n
restul timpului% #hiar $i atun#i #:nd ai mai re#apitulat% nu ai Most total absorbit de #e M2#eai.
,on Cuan mi-a dat o alt2 s#hem2 de re#apitulare de a#east2 dat2. +rebuia s2 #ree1 un pu11le prin re#apitularea%
M2r2 vreo ordine prestabilit2% a unor evenimente diMerite din viaKa mea.
- ,ar o s2 ias2 o harababur2% am protestat eu.
- (u% n-o s2 ias2% m-a asigurat el. 4a Mi o harababur2 numai da#2 la$i latura m2runt2% insigniMiant2 a MiinKei tale s2
Ma#2 alegerea evenimentelor pe #are le vei re#apitula. &ai bine las2 spiritul s2 de#id2. CuMund2-te :n t2#ere $i
apoi :ndreapt2-te spre evenimentul pe #are Ki-l indi#2 spiritul.
Re1ultatele a#estei s#heme de re#apitulare au Most $o#ante pentru mine sub multe aspe#te. A Most Moarte
impresionant s2 des#op2r #2% ori de #:te ori :mi redu#eam mintea la t2#ere% o MorK2 aparent independent2 m2
#uMunda imediat :n #ea mai detaliat2 rememorare a vreunui eveniment din viaKa mea. ,ar $i mai
@?
CAR)O* CA*+A(E,A
impresionant2 a Most #onMiguraKia ordonat2 #are a re1ultat din toate astea. Ceea #e am #re1ut #2 va Mi haoti# s-a
dovedit a Mi Moarte eMi#a#e.
)-am :ntrebat pe don Cuan de #e nu m-a pus s2 re#apitule1 :n a#est Mel de la bun :n#eput. &i-a r2spuns #2 :n
re#apitulare erau dou2 #i#luri% unul este numit Mormalism $i rigiditate% iar al doilea - Mluiditate.
(u aveam ni#i #ea mai mi#2 b2nuial2 despre #:t de diMerit2 avea s2 Mie de data a#easta re#apitularea mea.
Capa#itatea de a m2 #on#entra% pe #are o dob:ndisem prin e<er#iKiile mele de visat% :mi permitea s2-mi e<amine1
viaKa #u o proMun1ime pe #are nu mi-a$ Mi putut-o imagina vreodat2. Revi1uirea tuturor aspe#telor posibile% legate
de e<perienKele mele de viaK2% mi-a luat peste un an. :n Minal% am Most obligat s2 Miu de a#ord #u #eea #e spusese
don CuanD :n mine e<istaser2 #antit2Ki imense de emoKii sto#ate at:t de ad:n#% :n#:t erau eMe#tiv ina##esibile.
Re1ultatul #elei de a doua re#apitul2ri a Most o nou2 atitudine% mult mai rela<at2. Chiar din prima 1i% :n #are mi-
am reluat e<er#iKiile de visat% m-am v21ut :n vis #um dormeam. &-am :ntors pe #2l#:ie $i am ie$it #u :ndr21neal2
din #amer2% #obor:nd% treptat% #ele #:teva trepte ale s#2rii #e du#ea la strad2.
Eram :n#:ntat de #eea #e reu$isem s2 Ma# $i i-am povestit lui don Cuan despre asta. ,e1am2girea mea a Most
enorm2% #:nd el mi-a spus #2 nu #onsider2 a#est vis #a M2#:nd parte din antrenamentele mele de visat. A susKinut
#2 nu am ie$it :n strad2 #u #orpul meu energeti#% pentru #2% da#2 a$ Mi M2#ut-o% a$ Mi avut o #u totul alt2 sen1aKie
de#:t a#eea #2 am #obor:t pe o s#ar2.
- ,espre #e Mel de sen1aKie vorbe$ti% don CuanP am :ntrebat eu #u o #urio1itate nedisimulat2.
AR+A 4I*A+3)3I
@=
- +rebuie s2-Ki stabile$ti ni$te #riterii valide pentru a determina #u pre#i1ie #2 #eea #e ve1i este :ntr-adev2r #orpul
t2u adormit :n pat% a spus el% :n lo# s2-mi r2spund2 la :ntrebare. Jine minte #2 trebuie s2 te aMli #hiar :n #amera ta
$i s2 ve1i #hiar #orpul t2u% #el adev2rat. AltMel% este vorba doar de un vis obi$nuit. ,a#2 a$a stau lu#rurile%
#ontrolea12 visul Mie prin observarea detaliilor sale% Mie prin s#himbarea lui #u altul.
Am insistat% #erindu-i s2-mi spun2 mai multe despre #riteriile valide la #are se reMerise% dar el mi-a rete1at-oD
- G:nde$te-te la un miLlo# de a valida Maptul #2 Ke uiKi #hiar la tine :nsuKi.
- Ai vreo sugestie :n #eea #e prive$te #eea #e poate Mi #u adev2rat un #riteriu validP am st2ruit lung.
- Eolose$te-Ki propria Lude#at2. (e apropiem de sM:r$itul perioadei petre#ute :mpreun2. Eoarte #ur:nd va trebui s2
te des#ur#i singur.
Apoi a s#himbat subie#tul% iar eu am r2mas #u dovada #lar2 a in#apa#it2Kii mele. (u puteam pri#epe #e voia sau
#e :nKelegea el prin #riterii valide.
:n urm2torul vis :n #are m-am v21ut dormind% :n lo# s2 p2r2ses# :n#2perea $i s2 #obor pe s#ar2 ori s2 m2 tre1es#
Kip:nd% am r2mas Kintuit timp :ndelungat :n lo#ul din #are priveam. E2r2 s2 m2 agit sau s2 disper% am :n#eput s2
observ detaliile din vis. Am v21ut astMel #2 dormeam :mbr2#at :ntr-un tri#ou alb% rupt la um2r. Am :n#er#at s2 m2
apropii $i s2 e<amine1 ruptura% dar nu aveam puterea s2 m2 mi$#. *imKeam un Mel de greutate% #are p2rea s2 Ma#2
parte din :ns2$i MiinKa mea. ,e Mapt% simKeam #2 s:nt tot o mare greutate. (e$tiind #e s2 Ma#% am intrat :ntr-o stare
de tulburare e<trem2. Am :n#er#at s2 tre# :n alt vis% dar o
@@
CAR)O* CA*+A(E,A
MorK2 neobi$nuit2 m2 Kinea lo#ului% uit:ndu-m2 la trupul meu adormit.
:n miLlo#ul agitaKiei mele% l-am au1it pe emisarul visatului spun:nd #2 lipsa #ontrolului ne#esar pentru a m2 putea
deplasa m2 :nsp2im:nta p:n2-ntrat:t% :n#:t se putea s2 Mie ne#esar s2 mai Ma# o re#apitulare. (u am Most #:tu$i de
puKin surprins de vo#ea emisarului $i ni#i de #eea #e mi-a spus. (u m2 simKisem ni#iodat2 at:t de real $i de
:ngro1itor de in#apabil de a m2 mi$#a. Ii totu$i% nu m-am l2sat dominat de spaima mea. Am e<aminat-o $i am
#onstatat #2 nu era de ordin psihi#% #i o sen1aKie Mi1i#2 de neputinK2% disperare $i iritare. &2 enerva peste m2sur2
Maptul #2 nu puteam s2-mi mi$# membrele. Iritarea mea #re$tea pe m2sur2 #e :mi d2deam tot mai bine seama #2
#eea #e m2 Kintuia #u brutalitate era #eva aMlat :n e<teriorul meu. EMortul pe #are :l M2#eam :n#er#:nd s2-mi mi$#
braKele $i pi#ioarele era at:t de intens $i de hot2r:t% :n#:t% la un moment dat% am v21ut unul din pi#ioarele trupului
meu adormit smu#indu-se% #a $i #:nd ar Mi dat un $ut.
Con$tiinKa mea a Most atun#i atras2 :n trupul meu adormit $i m-am tre1it at:t de brus#% #2 mi-a trebuit mai mult de
o Lum2tate de or2 pentru a m2 lini$ti. Inima-mi b2tea de1ordonat% d:rd:iam% iar unii mu$#hi din pi#ioare :mi
1v:#neau in#ontrolabil. *uMerisem o at:t de radi#al2 pierdere de energie #alori#2% :n#:t% pentru a-mi restabili
temperatura normal2% a Most ne#esar s2 m2 :nveles# :n p2turi $i s2-mi pun buiote #u ap2 #ald2.
Eire$te% am ple#at :n &e<i# pentru a-i #ere lui don Cuan p2rerea :n #eea #e prive$te sen1aKia de parali1ie $i Maptul
#2% :n momentul visului% purtam :ntr-adev2r un tri#ou rupt la um2r% #eea #e :nsemna #2 m2 v21usem #u adev2rat
pe mine dormind% :n plus% :mi era :ngro1itor de Mri#2 de hipotermie. ,ar nu p2rea
AR+A 4I*A+3)3I
@-
dispus s2 dis#ute problemele mele. +ot #e-am obKinut de la el a Most o remar#2 sar#asti#2.
- :Ki pla#e s2 dramati1e1i% a spus el se#. "ine:nKeles #2 te-ai v21ut #u adev2rat pe tine dormind. Problema este #2
te-ai speriat% pentru #2% p:n2 a#um #orpul t2u energeti# n-a mai Most ni#iodat2 la un lo# :n mod #on$tient. ,a#2 te
mai sperii $i te r2#e$ti vreodat2% Kine-te de penis. Asta :Ki va restabili temperatura #orporal2 :ntr-o #lip2 $i M2r2 ni#i
un Mel de agitaKie.
&-am simKit puKin oMensat de grosol2nia lui. +otu$i% sMatul s-a dovedit eMi#a#e. 3rm2toarea dat2 #:nd mi s-a M2#ut
Mri#2% am reu$it s2 m2 #alme1 $i s2-mi revin la normal :n #:teva minute% M2#:nd #eea #e-mi re#omandase. :n a#est
Mel% am des#operit #2% da#2 m2 agitam $i-mi Kineam iritarea $ub #ontrol% nu intram :n pani#2. Eaptul #2 reu$eam s2
m2 st2p:nes# nu m-a aLutat s2 m2 mi$#% dar :mi d2dea :n mod #ert o proMund2 sen1aKie de pa#e $i lini$te.
,up2 luni :ntregi de str2danii 1adarni#e de a merge% am apelat din nou la don Cuan% de data a#easta nu at:t pentru
a-i #ere sMatul% #i pentru #2 voiam s2-mi re#unos# :nMr:ngerea. &2 luptam #u un obsta#ol imposibil de tre#ut $i
$tiam #u in#ontestabil2 #ertitudine #2 d2dusem gre$.
- 4is2torii trebuie s2 Moloseas#2 imaginaKia% a spus don Cuan #u un sur:s maliKios. +u nu Ma#i u1 de ea. (u Ke-am
averti1at #2 este ne#esar s2 Ma#i u1 de imaginaKie pentru a-Ki putea deplasa #orpul energeti#% pentru #2 am vrut s2
v2d da#2 poKi s2 g2se$ti singur soluKia a#estei enigme. (u ai reu$it $i ni#i prietenii t2i nu te-au aLutat.
:n tre#ut% avusesem tendinKa s2 m2 ap2r #u :n#2p2K:nare ori de #:te ori m2 a#u1a de lips2 de imaginaKie. Credeam
#2 am imaginaKie% dar Maptul de a-l avea pe don Cuan #a proMesor :mi
-9
CAR)O* CA*+A(E,A
dovedise :n timp - prin aspre :n#er#2ri - #2 nu aveam. ,eoare#e nu aveam imaginaKia s2-mi #heltuies# energia :n
pledoarii inutile :n ap2rarea mea% l-am :ntrebatD
- Care este a#east2 enigm2 despre #are vorbe$ti% don CuanP
- Enigma a #:t de imposibil% $i totu$i% #:t de u$or este s2-Ki mi$ti #orpul energeti#. +u :n#er#i s2-l deplase1i% #a $i
#:nd te-ai aMla :n lumea #otidian2. (oi% oamenii% #heltuim at:t de mult timp $i eMort pentru a :nv2Ka s2 mergem%
:n#:t #redem #2 $i #orpurile noastre din sMera visatului trebuie $i ele s2 mearg2. (u e<ist2 vreo alt2 motivaKie
pentru asta% :n aMara Maptului #2 mersul este preponderent :n modul nostru de a g:ndi.
&-am minunat de simplitatea soluKiei. Am $tiut imediat #2 don Cuan avea dreptate. &2 blo#asem din nou la
nivelul interpret2rii. El :mi spusese #2% o dat2 aLuns la #ea de a treia poart2 a visatului% trebuie s2 m2 mi$#% iar
pentru mine a m2 mi$#a :nsemna a merge. I-am spus #2 :nKelegeam a#um sensul spuselor sale.
- (u este sensul spuselor mele% a r2spuns el t2ios. Este sensul avut :n vedere de vr2Litori. Ei aMirm2 #2 la #ea de a
treia poart2 #orpul energeti# :n :ntregul s2u se poate mi$#a #um se mi$#2 energiaD rapid $i dire#t. Corpul t2u
energeti# $tie e<a#t #um s2 se mi$te. *e poate deplasa a$a #um se deplasea12 :n lumea M2pturilor anorgani#e.
Ceea #e ne adu#e la #el2lalt aspe#t al problemei de MaK2% a ad2ugat el #u un aer g:nditor. ,e #e nu te-au aLutat
prietenii t2i% M2pturile anorgani#eP
- ,e #e le nume$ti prietenii mei% don CuanP
- Pentru #2 s:nt pre#um prietenii tipi#i% #are% :n realitate% nu s:nt prea griLulii sau prea binevoitori MaK2 de noi% dar
ni#i nu s:nt mes#hini. Prietenii #are abia a$teapt2 s2 ne :ntoar#em% #a s2 ne :nLunghie pe la spate.
AR+A 4I*A+3)3I
-
:nKelegeam pe deplin $i eram :ntrutotul de a#ord #u #eea #e-mi spunea.
- Ce m2 Ma#e s2 m2 du# a#oloP Este asta o tendinK2 sinu#iga$2P l-am :ntrebat% mai mult retori#.
- (u maniMe$ti ni#i un Mel de tendinK2 sinu#iga$2% a spus el. Ceea #e maniMe$ti tu este o total2 ne:n#redere MaK2 de
Maptul #2 ai Most la un pas de moarte. Pentru #2 nu ai avut dureri Mi1i#e% nu te poKi #onvinge #2 Ke-ai aMlat :ntr-un
peri#ol de moarte.
Argumentarea sa era #:t se poate de logi#2% #u e<#epKia Maptului #2 eu $tiam #2% din momentul :nMrunt2rii #u
M2pturile anorgani#e% viaKa mi-era guvernat2 de o team2 ne#unos#ut2 $i proMund2. ,on Cuan m-a as#ultat :n t2#ere
:n vreme #e-i pre1entam diMi#ila situaKie :n #are m2 aMlam. (u puteam s2 re1ist nevoii pe #are o simKeam s2 merg
:n lumea M2pturilor anorgani#e - :n #iuda a #eea #e $tiam despre ea - ni#i nu puteam s2 o e<pli#.
- Am o do12 de nebunie% am spus. Ceea #e Ma# nu este normal.
- "a este. E2pturile anorgani#e te mai trag #2tre ele a$a #um tragi% #u mulineta% un pe$te prins :n #:rlig% a spus el.
,in timp :n timp% :Ki mai arun#2 o momeal2 M2r2 valoare% #a s2-Ki :ntreKin2 interesul. AKi aranLa visele% #a ele s2 se
su##ead2 M2r2 gre$ la Mie#are patru 1ile% este o momeal2 M2r2 valoare. ,ar nu te-au :nv2Kat #um s2-Ki mi$ti #orpul
energeti#.
- ,e #e #re1i #2 nu m-au :nv2KatP
- Pentru #2% atun#i #:nd #orpul t2u energeti# :n#ear#2 s2 se mi$te independent% vei deveni absolut ina##esibil
pentru ele. A Most prematur s2 #red #2 ai s#2pat de ele. E$ti relativ liber% dar nu total. :n#2 le mai interesea12
#on$tiinKa ta.
Am simKit un Mior re#e de-a lungul spin2rii. &2 atinsese la #oarda sensibil2.
-2
CAR)O* CA*+A(E,A
- *pune-mi #e s2 Ma#% don Cuan% $i o s2 Ma#% i-am 1is.
- Eii impe#abil. Ji-am spus asta de 1e#i de ori. A Mi impe#abil :nseamn2 s2-Ki pui $i viaKa :n peri#ol pentru a-Ki
susKine de#i1iile% iar apoi s2 Ma#i mult mai mult de#:t tot posibilul pentru a le reali1a. C:nd nu iei de#i1ii% nu Ma#i
alt#eva de#:t s2 Lo#i alandala la rulet2 #u viaKa ta.
,on Cuan a :n#heiat #onversaKia% :ndemn:ndu-m2 s2 reMle#te1 asupra a #eea #e-mi spusese.
Cu prima o#a1ie pe #are am avut-o% am testat sugestia dat2 de don Cuan :n leg2tur2 #u mi$#area #orpului meu
energeti#. C:nd m-am pomenit uit:ndu-m2 la trupul meu adormit% :n lo# s2 m2 MorKe1 s2 merg #2tre el% mi-am
impus% pur $i simplu% s2 m2 deplase1 mai aproape de pat. Imediat% m2 $i aMlam at:t de aproape de trupul meu%
:n#:t era s2-l ating. &i-am v21ut MaKa. ,e Mapt% :mi puteam vedea toKi porii din piele. (u pot s2 spun #2-mi pl2#ea
#eea #e vedeam. Imaginea propriului meu trup era mult prea am2nunKit2 pentru a putea Mi pl2#ut2 din pun#t de
vedere esteti#. Apoi #eva #a un Mel de v:nt a intrat :n #amer2% a r2v2$it totul $i mi-a $ters imaginea.
:n timpul viselor urm2toare% mi-am #onMirmat pe deplin #2 singurul mod :n #are se putea deplasa #orpul energeti#
era s2 pluteas#2 :n 1bor glisat sau planat. Am dis#utat asta #u don Cuan. A p2rut neobi$nuit de satisM2#ut de #eea
#e M2#usem% lu#ru #are Mire$te% m-a surprins. Eram obi$nuit s2 rea#Kione1e #u r2#eal2 la tot #e M2#eam :n
antrenamentele mele de visat.
- Corpul t2u energeti# este obi$nuit s2 se mi$te numai #:nd :l trage #eva% a spus el. E2pturile anorgani#e l-au tot
tras :n#olo $i-n#oa#e $i p:n2 a#um nu l-ai mi$#at ni#iodat2 singur% din propria ta voinK2. (u pari s2 Mi reali1at prea
mult% mi$#:ndu-te :n Melul :n #are ai M2#ut-o% totu$i te :n#redinKe1 #2 :n#epusem s2 m2
AR+A 4I*A+3)3I
-.
g:ndes# Moarte serios s2-Ki opres# e<e#iKiile. 3n timp am #re1ut #2 nu aveai s2 :nveKi ni#iodat2 #um s2 te mi$ti
singur% independent.
- +e g:ndeai s2-mi opre$ti e<e#iKiile de visat pentru #2 :nKeleg greuP
- (u :nKelegi greu. 4r2Litorii au nevoie de Moarte mult timp% o eternitate% pentru a :nv2Ka s2-$i mi$te #orpul
energeti#. Aveam de g:nd s2-Ki opres# e<er#iKiile de visat% pentru #2 nu mai am timp. *:nt alte teme% mult mai
presante de#:t visatul% asupra #2rora :Ki poKi Molosi energia.
- A#um% #-am :nv2Kat #um s2-mi mi$# #orpul energeti# de unul singur% #e mai trebuie s2 Ma#% don CuanP
- Continu2 s2 te mi$ti. ,eplasarea #orpului energeti# a des#his pentru tine o 1on2 nou2% de e<plor2ri
e<traordinare.
&-a :ndemnat din nou s2 vin #u o idee pentru validarea #ara#terului Midel al viselor meleQ #ererea sa nu mi-a mai
p2rut at:t de #iudat2 #a prima dat2 #:nd a e<primat-o.
- ,up2 #um $tii% s2 Mii transportat de o is#oad2 este obie#tivul real al #elei de a doua porKi a visatului% a e<pli#at
el. Este o problem2 serioas2% dar nu at:t de serioas2 pre#um #onsolidarea $i deplasarea #orpului energeti#. Prin
urmare% trebuie s2 te asiguri prin miLloa#e proprii da#2 :ntr-adev2r te ve1i pe tine dormind sau da#2 doar vise1i #2
te ve1i dormind. (oile $i e<traordinarele tale e<plor2ri depind de Maptul de a te vedea :ntr-adev2r dormind.
,up2 mult2 reMle#Kie $i #ump2tare% am #re1ut #2 am reu$it s2 :nto#mes# un plan M2r2 #usur. 4ederea tri#oului meu
rupt mi-a dat o idee de #riteriu valid. Am pornit de la supo1iKia #2% da#2 m2 observam :ntr-adev2r pe mine
dormind% a$ Mi v21ut% :n a#ela$i timp% da#2 port a#elea$i haine :n #are m-am #ul#at% haine pe #are
-!
CAR)O* CA*+A(E,A
am hot2r:t s2 le s#himb total la Mie#are patru 1ile. Eram #onvins #2 nu voi avea ni#i o diMi#ultate :n a-mi aminti :n
vis #u #e eram :mbr2#at #:nd m-am #ul#at. ,is#iplina pe #are o deprinsesem datorit2 e<er#iKiilor mele de visat m-
a M2#ut s2 #red #2 aveam #apa#itatea s2 memore1 e<a#t lu#ruri de genul a#esta $i s2 le rememore1 :n vis.
Am depus toate eMorturile s2 apli# a#est #riteriu% dar re1ultatele nu au Most la nivelul a$tept2rilor mele. (u aveam
#ontrolul ne#esar asupra atenKiei visatului $i nu puteam s2-mi amintes# prea bine am2nuntele hainelor :n #are m2
#ul#asem. Ii totu$i% #eva a#KionaQ #umva $tiam :ntotdeauna da#2 visele mele erau vise obi$nuite sau nu.
Cara#teristi#a remar#abil2 a viselor #e nu erau vise obi$nuite #onsta :n Maptul #2 trupul meu dormea :n pat% :n
timp #e #on$tiinKa mea :l e<amina.
3n aspe#t notabil al a#estor vise :l #onstituia #amera mea. (u sem2na ni#iodat2 #u #amera mea adev2rat2% din
lumea real2% #i era o sal2 imens2 $i goal2% :n #are% la un #ap2t% se aMla patul. +rebuia s2 glise1 pe o distanK2 destul
de mare #a s2 aLung la pat% unde era #ul#at trupul meu. :n momentul :n #are aLungeam ling2 el% o MorK2 #a un Mel
de v:nt m2 M2#ea s2 r2m:n suspendat :n aer% deasupra lui% #a o pas2re #olibri. 3neori% #amera disp2reaQ se
volatili1a porKiune #u porKiune% p:n2 #:nd nu mai r2m:neau de#:t patul $i trupul meu. Alteori% simKeam #2-mi pierd
total voinKa. AtenKia visatului p2rea s2 Mun#Kione1e independent de mine. Eie #2 devenea total absorbit2 de primul
element pe #are-l :nt:lnea :n #amer2% Mie #2 p2rea in#apabil2 s2 de#id2 #e s2 Ma#2. :n astMel de #a1uri% aveam
sen1aKia #2 plutes# neputin#ios de la un element la altul.
4o#ea emisarului visatului mi-a e<pli#at #u o o#a1ie #2 toate elementele viselor #e nu erau vise obi$nuite
#onstituiau% de Mapt%
AR+A 4I*A+3)3I
->
#onMiguraKii energeti#e diMerite de #ele din lumea noastr2 normal2. Emisarul mi-a atras atenKia% de pild2% #2 pereKii
erau li#hi1i% iar apoi m-a :ndemnat s2 plonLe1 :n ei.
E2r2 s2 m2 g:ndes# de dou2 ori% m-am arun#at :ntr-un perete% #a $i #:nd a$ Mi plonLat :ntr-un mare la#. (u am
simKit peretele de ap2Q #eea #e am simKit nu era ni#i sen1aKia Mi1i#2 de #uMundare :ntr-o mas2 de li#hid. Era mai
mult o repre1entare mental2 a noKiunii de a plonLa $i sen1aKia vi1ual2 a tre#erii printr-o substanK2 li#hid2. &2
#uMundam #u #apul :n Los :n #eva #are se des#hidea :n MaKa mea Miind permeabil pre#um apa.
*en1aKia de #uMundare #u #apul :nainte era at:t de real2% :n#:t am :n#eput s2 m2 :ntreb #:t timp sau #:t de ad:n#%
sau #:t de departe aveam s2 m2 #uMund. ,in perspe#tiva mea% am petre#ut o eternitate a#olo. Am v21ut nori $i
mase de materie #a ni$te st:n#i suspendate :ntr-o substanK2 asem2n2toare apei. *e aMlau a#olo $i obie#te
in#andes#ente% #u o stru#tur2 geometri#2 asem2n2toare #ristalelor% $i pete :n #ele mai intense #ulori primare pe
#are mi-a Most dat s2 le v2d vreodat2. Erau% de asemenea% 1one de lumin2 puterni#2 $i altele de :ntuneri# proMund.
+otul tre#ea pe l:ng2 mine% :n#et sau :n mare vite12. &i-a tre#ut prin minte #2 vedeam #osmosul. :n momentul :n
#are am g:ndit asta% vite1a mea de deplasare a #res#ut at:t de tare% :n#:t totul a devenit ne#lar% $i% dintr-o dat2% m-
am pomenit #2 s:nt trea1% #u nasul lipit de peretele #amerei mele.
O team2 as#uns2 m-a M2#ut s2-l #onsult pe don Cuan. &-a as#ultat #u mare atenKie% urm2rind relatarea mea #uv:nt
#u #uv:nt.
- :n a#east2 Ma12% trebuie s2 iei ni$te m2suri drasti#e% mi-a spus el. Emisarul visatului nu are ni#i o #2dere s2 se
ameste#e :n
-?
CAR)O* CA*+A(E,A
e<er#iKiile tale de visat. *au% mai #ur:nd% tu n-ar trebui s2-i permiKi sub ni#i o Morm2 s2 Ma#2 a#est lu#ru.
- Cum pot s;-l opres#P
- E<e#ut2 o manevr2 simpl2% dar diMi#il2. :n mometul intr2rii :n visat% e<prim2-Ki #u glas tare dorinKa de a nu-l mai
avea pe emisarul visatului #u tine.
- Asta :nseamn2% don Cuan% #2 nu-l voi mai au1i ni#iodat2P
- Categori#. 4ei s#2pa de el pentru totdeauna.
- ,ar este re#omandabil s2 m2 s#ap de el pentru totdeaunaP
- In mod #ert% este% :n a#est pun#t.
Cu a#este #uvinte% don Cuan m-a l2sat prad2 unei dileme e<trem de diMi#ile. (u voiam s2 pun #ap2t relaKiei mele
#u emisarul% dar% :n a#ela$i timp% voiam s2 urme1 sMatul lui don Cuan. El a observat e1itarea mea.
- Itiu #2 este o treab2 Moarte grea% a admis% dar% da#2 n-o Ma#i% M2pturile anorgani#e te vor putea inMluenKa
totdeauna. ,a#2 vrei s2 eviKi asta% M2 #e Ki-am spus $i M2-o a#um.
:n timpul urm2toarei mele $edinKe de visat% e<a#t #:nd m2 preg2team s2-mi rostes# intenKia% vo#ea emisarului s-a
:ntrerupt $i mi-a spusD
- ,a#2 renunKi s2-Ki de#lari soli#itarea% :Ki promit s2 nu m2 mai ameste# ni#iodat2 :n e<er#iKiile tale de visat $i s2-
Ki vorbes# numai atun#i #:nd :mi pui :ntreb2ri dire#t adresate mie.
Am a##eptat imediat propunerea lui% simKind sin#er #2 era o :nKelegere bun2. &2 simKeam #hiar u$urat #2 totul se
re1olvase astMel. +otu$i% m2 temeam #2 don Cuan avea s2 Mie nemulKumit.
- A Most o manevr2 reu$it2% a remar#at el $i a r:s. Ai Most sin#erQ ai intenKionat :ntr-adev2r s2-Ki e<primi #u glas
tare #ererea. +ot #e era ne#esar s2 Ma#i era s2 Mii sin#er. :n esenK2% nu era
AR+A 4I*A+3)3I
-=
nevoie s2-l elimini pe emisar. Ceea #e-Ki trebuia era s;-l MorKe1i s2-Ki propun2 o alternativ2 #are s2-Ki #onvin2. *:nt
sigur #2 emisarul nu se va mai ameste#a.
A avut dreptate. &i-am #ontinuat e<er#iKiile de visat M2r2 vreun ameste# din partea emisarului. Conse#inKa
e<traordinar2 a a#estui Mapt a Most a#eea #2 am :n#eput s2 am vise :n #are #amerele pe #are le visam erau #u
adev2rat #amera mea din viaKa #otidian2% #u o singur2 diMerenK2D :n vis% #amera era at:t de obli#2 $i deMormat2% #2
ar2ta pre#um o uria$2 pi#tur2 #ubist2Q unghiurile obtu1e $i as#uKite #onstituiau regula imaginilor% :n lo#ul unghiu-
rilor drepte normale% Mormate de pereKi #u plaMonul $i podeaua% :n a#east2 #amer2 str:mb2% :n#linaKia #reat2 de
unghiurile as#uKite sau obtu1e era un miLlo# de a s#oate :n evidenK2 unele am2nunte absurde $i nesemniMi#ative%
#um ar Mi liniile din lemnul podelei% petele de#olorate de vreme de pe pereKi% d:rele de praM de pe plaMon sau
urmele de degete de pe mu#hia u$ii.
:n a#este vise% m2 pierdeam inevitabil :n universul #a de ap2 al detaliului evidenKiat de :n#linare. Pe tot par#ursul
e<er#iKiilor de visat% absenKa detaliilor din #amera mea era at:t de e<agerat2 $i atra#Kia lor at:t de puterni#2% :n#:t
m2 M2#ea s2 m2 #uMund imediat :n am2nunte.
Imediat #e am avut un moment liber% m-am dus la lo#uinKa lui don Cuan s2-l #onsult asupra a#estei st2ri de lu#ru.
- (u pot s2-mi birui #amera% i-am spus% dup2 #e :i des#risesem toate am2nuntele antrenamentelor mele de visat.
- Ce te Ma#e s2 #re1i #2 trebuie s-o biruiP m-a :ntrebat el #u un sur:s.
- *imt #2 trebuie s2 m2 mi$# din#olo de #amera mea% don Cuan.
-@
CAR)O* CA*+A(E,A
- ,ar te mi$ti din#olo de ea. Poate ar trebui s2 te :ntrebi da#2 nu #umva te-ai :n#ur#at din nou :n interpret2ri. Ce
#re1i #2 :nseamn2 a te mi$#a :n a#est sensP
I-am spus #2 ie$irea din #amera mea :n strad2 a Most un vis #are m-a urm2rit at:t de mult% :n#:t simKeam nevoia
imperioas2 s2 repet e<perienKa.
- Ea#i lu#ruri mult mai importante de#:t asta% a protestat el. +e deplase1i :n 1one in#redibile. Ce mai vreiP
Am :n#er#at s2-i e<pli# #2 simKeam o nevoie Mi1i#2 s2 m2 dep2rte1 de #ap#ana detaliilor. Ceea #e m2 nemulKumea
#el mai mult era in#apa#itatea mea de a m2 desprinde de elementele #are-mi atr2geau atenKia. *2 am un minimum
de voinK2 era pentru mine esenKial.
A urmat o lung2 t2#ere. A$teptam s2 aud mai multe lu#ruri despre #ap#ana detaliilor. )a urma urmelor% el era #el
#are m2 prevenise asupra peri#olelor a#esteia.
- +e des#ur#i Moarte bine% a spus el% :n #ele din urm2. 4is2torilor le trebuie mult timp pentru a-$i perMe#Kiona
#orpul energeti#. Ii despre asta este vorba ai#iD despre perMe#Kionarea #orpului enegeti#.
,on Cuan mi-a e<pli#at #2 motivul pentru #are #orpul meu energeti# era #aptivat de e<aminarea detaliilor $i se
blo#a M2r2 ie$ire :n a#est pro#es re1id2 :n lipsa lui de e<perienK2 $i de1voltarea sa in#omplet2. A spus #2 vr2Litorii
:$i petre# :ntrega viaK2 #onsolid:ndu-$i #orpul energeti# prin a#eea #2 :l las2 s2 absoarb2 toate inMormaKiile
posibile.
- P:n2 :n momentul :n #are devine #omplet de1voltat $i matur% #orpul energeti# este preo#upat de sine% a
#ontinuat don Cuan. (u-$i poate st2p:ni dorinKa mistuitoare de a se l2sa absorbit
AR+A 4I*A+3)3I
--
de tot. ,ar% da#2 Kii seama de asta% :n lo# s2 te :mpotrive$ti a#estei tendinKe a sale% #um Ma#i tu a#um% poKi s2-l
aLuKi.
- Cum pot s2 Ma# asta% don CuanP
- Ghid:ndu-i #omportamentul% adi#2% pra#ti#:nd sKalRingul asupra sa.
&i-a e<pli#at #2% datorit2 Maptului #2 tot #e are leg2tur2 #u #orpul energeti# depinde de po1iKia ade#vat2 a
pun#tului de asamblare% iar visatul nu este alt#eva de#:t miLlo#ul prin #are pun#tul de asamblare poate Mi di1olvat%
sKalRingul este% :n #onse#inK2% modul :n #are pun#tul de asamblare poate Mi M2#ut s2 r2m:n2 :n po1iKia perMe#t2% :n
#a1ul a#esta% po1iKia :n #are #orpul energeti# se poate #onsolida $i des2v:r$i% devenind independent.
,on Cuan spunea #2 :n momentul :n #are #orpul energeti# se poate mi$#a independent% vr2Litorii #onsider2 #2 a
Most determinat2 po1iKia optim2 a pun#tului de asamblare. 3rm2torul pas #onst2 :n a-l supune sKalRingul ui% adi#2
de a-l Mi<a :n a#ea po1iKie pentru a-l des2v:r$i. A subliniat #2 pro#edura este e<trem de simpl2. Este nevoie doar
s2 intenKione1i sKalRingul pun#tului.
In t2#erea #e a urmat% ne-am arun#at re#ipro# priviri pline de speranK2. Eu m2 a$teptam s2-mi spun2 mai multe%
iar el se a$tepta #a eu s2 Mi :nKeles #eea #e-mi spusese. ,ar nu :nKelesesem.
- )as2-Ki #orpul energeti# s2 intera#tione1e s2 aLung2 :n po1iKia de visat optim2% a e<pli#at el. Apoi% las2-l s2
intera#Kione1e s2 r2m:n2 :n a#ea po1iKie $i% astMel% :l vei supune stalRingului.
*-a oprit $i m-a :ndemnat% din o#hi% s2 reMle#te1 la spusele lui.
200
CAR)O* CA*+A(E,A
- +ot se#retul #onst2 :n intenKionare% dar asta o $tii deLa% a spus. 4r2Litorii :$i deplasea12 pun#tul de asamblare
prin intenKionare $i :l Mi<ea12 tot prin intenKionare. (u e<ist2 vreo metod2 de a intenKiona #are se poate :nv2Ka. +e
deprin1i s2 o Ma#i prin pra#ti#2.
Era inevitabil #a :n a#est pun#t s2 Ma# iar apre#ieri e<agerate :n #eea #e prive$te valoarea mea #a vr2Litor. Eram
absolut :n#redinKat #2 #eva avea s2-mi indi#e #um s2 intenKione1 Mi<area pun#tului meu de asamblare :n po1iKia
ideal2. Reali1asem :n tre#ut tot Melul de manevre :n#ununate de su##es% M2r2 s2 $tiu #um pro#edasem. :nsu$i don
Cuan se minunase de talentul sau de noro#ul meu% $i eram sigur #2 a#easta avea s2 Mie una dintre a#ele :n#er#2ri
reu$ite. ,ar m2 :n$elam Moarte tare. IndiMerent #e am M2#ut sau #:t am a$teptat% n-am putut delo# s2-mi Mi<e1
pun#tul de asamblare :n ni#i o po1iKie% #u at:t mai puKin :n #ea ideal2.
,up2 luni de str2danii serioase% dar nereu$ite% am renunKat.
- Am #re1ut #u adev2rat #2 pot s2 o Ma#% i-am spus eu lui don Cuan de #um am intrat :n #as2. &2 tem #2% :n
pre1ent% s:nt mai vanitos de#:t ori#:nd.
- Ei% ni#i #hiar a$a% a spus el% 1:mbind. Ceea #e se :nt:mpl2 este #2 te-ai l2sat din nou prins :ntr-una dintre
obi$nuitele tale runde de r2st2lm2#ire a termenilor. 4rei s2 des#operi po1iKia ideal2% #a $i #:nd ai vrea s2-Ki g2se$ti
#heile pierdute de la ma$in2. Apoi vrei s2 legi pun#tul de asamblare% #a $i #um Ki-ai lega $ireturile la pantoMi.
Po1iKia ideal2 $i Mi<area pun#tului de asamblare s:nt noKiuni metaMori#e. (u au ni#i o leg2tur2 #u #uvintele
Molosite pentru a le des#rie.
&i-a #erut apoi s2-i relate1 ultimele evoluKii din e<er#iKiile mele de visat. Primul lu#ru pe #are l-am menKionat a
Most a#ela
AR+A 4I*A+3)3I
29
#2 tendinKa mea de a m2 l2sa absorbit de detalii se domolise #onsiderabil. I-am spus #2% probabil% pentru #2 :n vis
m2 mi$# nest2p:nit $i M2r2 :n#etare% mi$#area trebuie s2 Mi Most #eea #e ru$ea s2 m2 opreas#2 :nainte de a m2
#uMunda :n e<aminarea detaliului pe #are-l observam. Eaptul #2 Musesem oprit :n a#est Mel :mi d2duse o#a1ia s2
anali1e1 Menomenul de a Mi absorbit de detalii. ALunsesem la #on#lu1ia #2 materia ne:nsuMleKit2 posed2% :n
realitate% o MorK2 de imobili1are% pe #are am v21ut-o sub Morma unei ra1e de lumin2 tern2 #e m2 Kinea Kintuit
lo#ului. ,e e<emplu% de multe ori un mi# semn de pe pereKi sau de pe podeaua de lemn emitea o astMel de ra12 de
lumin2 #are m2 pironeaQ din momentul :n #are atenKia visatului mi se #on#entra asupra a#elei lumini% :ntregul vis
pivota :n Lurul semnului respe#tiv. :l vedeam m2rit p:n2 la dimensiuni #osmi#e% iar imaginea sa persista p:n2 :n
momentul :n #are m2 tre1eam% de obi#ei #u nasul lipit de perete sau de du$umea. ObservaKiile mele personale
erau #2% :n primul r:nd% detaliul era real% iar% :n al doilea r:nd eu p2ream s2-l e<amine1 pe #:nd dormeam. ,on
Cuan a 1:mbit $i a spusD
- +oate astea Ki se :nt:mpl2% deoare#e #onstituirea #orpului t2u energeti# a luat sM:r$it :n momentul :n #are s-a
mi$#at independent. (u Ki-am spus-o dire#t% dar am l2sat s2 se :nKeleag2 a#est lu#ru. Am vrut s2 v2d da#2 e$ti sau
nu #apabil s2-l des#operi singur% #eea #e% desigur% ai $i M2#ut.
(u aveam idee #e voia s2 spun2. ,on Cuan m-a s#rutat :n maniera sa obi$nuit2. Privirea sa p2trun12toare :mi
e<amina #u atenKie #orpul.
- Ce anume am des#operit singur% don CuanP am Most eu MorKat s2 :ntreb.
202
CAR)O* CA*+A(E,A
AR+A 4I*A+3)3I
203
- Ai #onstatat #2 de1voltarea #orpului t2u energeti# s-a :n#heiat% a r2spuns el.
- (-am #onstatat a$a #eva% te asigur.
- "a da. Asta a :n#eput #u #eva timp :n urm2% #:nd nu puteai s2 g2se$ti un #riteriu pentru a valida #ara#terul real
al viselor tale% dar apoi #eva a a#Kionat :n Mavoarea ta $i te-a inMormat da#2 aveai un vis obi$nuit sau nu. A#el #eva
era #orpul t2u energeti#. A#um e$ti disperat #2 n-ai putut g2si po1iKia ideal2 pentru a-Ki Mi<a pun#tul de asamblare.
Iar eu :Ki spun #2 ai g2sit-o. ,ovada #onst2 :n a#eea #2% mi$#:ndu-se :n permanenK2% #orpul t2u energeti# $i-a
redus preo#uparea obsesiv2 pentru detalii.
Am r2mas perple<. (-am Most :n stare s2 pun ni#i m2#ar una dintre :ntreb2rile mele debile.
- Ceea #e te a$teapt2 :n #ontinuare este #el mai Mrumos lu#ra din viaKa unui vr2Litor% a spus don Cuan :n
#ontinuare. 4ei e<ersa :n visat vederea energiei. Ai :ndeplinit obie#tivul programului de e<er#iKii al #elei de a
treia porKiD mi$#area independent2 a #orpului energeti#. A#um urmea12 s2 e<e#uKi adev2rata misiuneD s2 vezi
energia #u #orpul t2u energeti#. Ai mai vzut energie $i p:n2 :n a#est moment% de Mapt% #hiar de mai multe ori.
,ar% de Mie#are din a#ele daKi% vzutul a Most o simpl2 :nt:mplare Meri#it2. A#um vei Ma#e asta #u premeditare.
4is2torii au o regul2 empiri#2 de veriMi#are. Atun#i #:nd #orpul lor energeti# este #omplet de1voltat% ei vd
energie ori de #:te ori prives# #u atenKie un lu#ru din lumea #otidian2. C:nd visea12 $i vd energia unui lu#ru% $tiu
#2 au de-a Ma#e #u o lume real2% indiMerent #:t de deMormat2 poate p2rea a#easta atenKiei visatului% iar% da#2 nu pot
vedea energia unui lu#ru% se aMl2 :ntr-un vis obi$nuit $i nu :ntr-o lume real2.
- Ce este o lume real2% don CuanP
- O lume #are generea12 energieQ opusul unei lumi Mantomati#e de proie#Kii% unde nimi# nu generea12 energie% #a
maLoritatea viselor noastre% unde nimi# nu are eMe#t energeti#.
Apoi don Cuan mi-a dat o alt2 deMiniKie a visatuluiD pro#esul prin intermediul #2ruia vis2torii dete#tea12 situaKiile
de vis :n #are pot g2si elemente generatoare de energie. Probabil #2 a observat #onsternarea mea% pentm #2 a r:s
$i mi-a oMerit o alt2 deMiniKie $i mai :ntorto#heat2D visatul este pro#esul prin #are intenKion2m s2 g2sim po1iKii
ade#vate ale pun#tului de asamblare% po1iKii #are ne permit s2 per#epem elementele generatoare de energie :n
#ondiKii asem2n2toare visului.
&i-a e<pli#at #2 #orpul energeti# este #apabil s2 per#eap2 $i energie #are este diMerit2 de energia lumii noastre
proprii% #a :n #a1ul elementelor din lumea M2pturilor anorgani#e% pe #are #orpul energeti# o per#epe #a energie
#are pulsea12. A ad2ugat #2 :n lumea noastr2 nimi# nu pulsea12Q totul ai#i Mlu#tuea12.
- ,e a#um :n#olo% a spus el% problema #entral2 a visatului t2u va Mi s2 stabile$ti da#2 elementele asupra #2rora :Ki
#on#entre1i atenKia visatului s:nt generatoare de energie% simple proie#Kii Mantomati#e sau generatoare de energie
str2in2.
,on Cuan a re#unos#ut #2 sperase #2 eu voi veni #u ideea de a m2 Molosi de vederea energiei #a miLlo# de
pre#i1are a Maptului #2 :mi observam adev2ratul meu trap adormit sau nu. A r:s de #ara#terul artiMi#ial al
modalit2Kii la #are re#ursesem de a m2 s#himba :n haine minuKios alese la Mie#are patra 1ile. *punea #2 avusesem%
tot timpul la :ndem:n2% toate inMormaKiile ne#esare pentru a dedu#e #are era misiunea real2 a #elei de a treia porKi
a visatului $i a g2si soluKia #ore#t2% dar #2 sistemul meu de interpretare m2 obligase s2 n2s#o#es# soluKii #2rora le
lipsea simplitatea $i naturaleKea vr2Litoriei.
AR+A 4I*A+3)3I
29>
#. NOUA $ON DE EXPLORARE
,on Cuan mi-a spus #2% pentru a vedea :n vis% era ne#esar #a nu numai s2 intenKione1 s2 vd, #i $i s2-mi e<prim
intenKia #u glas tare. ,in motive pe #are a reMu1at s2 le e<pli#e% a st2ruit #2 trebuia s2 m2 pronunK #u vo#e tare. A
re#unos#ut #2 e<ist2 $i alte modalit2Ki de a obKine a#ela$i re1ultat% dar a subliniat #2 aMirmarea #u glas tare a
intenKiei #onstituie #ea mai simpl2 $i mai dire#t2 #ale.
Prima dat2 #:nd mi-am Mormulat :n #uvinte intenKia de a vedea, visam un ba1ar de bineMa#ere organi1at de
biseri#2. Erau a#olo at:t de multe obie#te% :n#:t nu m2 puteam hot2r: asupra #2ruia s2-mi opres# privirea. O va12
uria$2% #u o :nM2Ki$are ostentativ2% aMlat2 :ntr-un #olK% m-a M2#ut s2 m2 de#id asupra ei. Am privit-o Mi<%
e<prim:ndu-mi verbal intenKia de a vedea. 4a1a a r2mas pentru o #lip2 :n #:mpul meu vi1ual% apoi s-a
transMormat :n alt obie#t.
Am Mi<at #u privirea :n visul a#ela #:t de multe obie#te am putut. ,up2 #e-mi e<primam #u glas tare intenKia de a
vedea, Mie#are dintre a#este obie#te disp2rea sau se transMorma :n alt#eva% e<a#t a$a #um se :nt:mplase
:ntotdeauna :n e<er#iKiile mele de visat. :n #ele din urm2% atenKia visatului mi-a obosit $i m-am tre1it teribil de
Mrustrat% aproape Murios.
)uni de-a r:ndul am #ontinuat s2-mi #on#entre1 privirea asupra a sute de obie#te din vis $i s2-mi e<prim%
deliberat $i #u glas tare% intenKia de a vedea, dar nu s-a :nt:mplat nimi#. Obosit s2 tot a$tept s2 se :nt:mple #eva%
am Most nevoit% :n #ele din urm2% s2-l #onsult pe don Cuan :n leg2tur2 #u asta.
- +rebuie s2 ai r2bdare. :nveKi s2 Ma#i #eva e<traordinar% a repli#at el. :nveKi s2 intenKione1i s2 vezi :n vis. :ntr-o 1i
nu va mai Mi nevoie s2-Ki e<primi intenKia #u glas tareQ Ki-o vei impune% pur $i simplu% :n t2#ere.
- Cred #2 nu :nKeleg #are este Mun#Kionalitatea a #eea #e Ma#% am spus eu. C:nd :mi strig intenKia de a vedea, nu se
:nt:mpl2 nimi#. Ce poate s2 :nsemne astaP
- :nseamn2 #2% p:n2 a#um% visele tale au Most vise obi$nuite% proie#Kii Mantomati#e% imagini #are au viaK2 numai :n
atenKia visatului.
A dorit s2 $tie #e se :nt:mplase e<a#t #u obie#tele asupra #2rora :mi #on#entrasem privirea. I-am spus #2 a#estea
disp2ruser2 ori :$i s#himbaser2 Morma sau #hiar produseser2 v:rteLuri #are m2 tre#user2 :n alt vis.
- A$a s-au petre#ut lu#rurile :n toate e<er#iKiile mele 1ilni#e de visat% am 1is. *ingurul lu#ru ie$it din #omun este
Maptul #2 :nv2K #um s2 Kip din toate puterile :n vis.
3ltima aMirmaKie i-a produs lui don Cuan o adev2rat2 #ri12 de r:s homeri#% #eea #e m-a nedumerit Moarte tare. (u
vedeam #are era partea #omi#2 a spuselor mele $i ni#i #are putea Mi motivul rea#Kiei sale.
- :ntr-o 1i :Ki vei da seama #:t de ha1liu este totul% a spus el #a r2spuns la protestul meu ta#it. ,ar p:n2 atun#i nu
renunKa $i nu te l2sa des#uraLat. Perseverea12. &ai devreme sau mai t:r1iu vei reu$i.
29?
CAR)O* CA*+A(E,A
Ca de obi#ei% a avut dreptate. 4reo dou2 luni mai t:r1iu am dat lovitura. Am avut un vis e<trem de neobi$nuit. A
:n#eput #u apariKia unei is#oade din lumea M2pturilor anorgani#e. Is#oadele% #a $i emisarul visatului% Museser2% :n
mod straniu% absente din visele mele :n ultima perioad2. (u le simKisem lipsa $i ni#i nu reMle#tasem asupra
motivelor dispariKiei lor. ,e Mapt% m2 simKeam at:t de bine M2r2 ele% :n#:t #hiar uitasem s2-l #onsult pe don Cuan :n
leg2tur2 #u absenKa lor.
:n visul #u pri#ina% is#oada Musese% la :n#eput% un uria$ topa1 galben% pe #are-l g2sisem :n Mundul unui sertar. :n
momentul :n #are :mi e<primasem #u glas tare intenKia de a vedea% topa1ul se transMormase :ntr-o pi#2tur2 de
energie s#:nteietoare. +em:ndu-m2 #2 voi Mi nevoit s2 o urme1% mi-am luat privirea de la is#oad2 $i mi-am
#on#entrat-o asupra unui a#variu #u pe$ti tropi#ali. &i-am e<primat intenKia s2 vd $i am avut parte de o surpri12
uluitoare. A#variul a :n#eput s2 emit2 o slab2 lumin2 ver1uie $i s-a transMormat :ntr-un portret suprarealist de
mari dimensiuni% repre1ent:nd o Memeie :mpodobit2 #u biLuterii. Portetul a :n#eput s2 emit2 a#eea$i lumin2
ver1uie% #:nd mi-am e<primat din nou intenKia de a vedea.
:n timp #e priveam a#ea lumin2% visul s-a s#himbat #omplet. &ergeam pe o strad2 dintr-un ora$ #e-mi p2rea
#unos#utQ putea Mi +u#son. &-am uitat la #onMe#Kiile de dam2 e<puse :ntr-o vitrin2 a unui maga1in $i mi-am
Mormulat #u glas tare intenKia de a vedea. :n a#eea$i #lip2% un mane#hin% repre1ent:nd o negres2% #are era a$e1at
mai :n MaK2% a :n#eput s2 radie1e lumin2. &-am uitat apoi la o v:n12toare% #are venise to#mai atun#i s2 rearanLe1e
#eva :n vitrin2. A#easta m-a privit% la r:ndul ei. ,up2 #e mi-am e<primat intenKia% am v21ut $i lumines#enKa ei.
Era at:t de uluitoare% :n#:t m-am temut #2 vreun detaliu din splendida ei radiaKie luminoas2 m2 va prinde #a :ntr-
un laK% dar Memeia s-a
AR+A 4I*A+3)3I
20!
deplasat #2tre interiorul maga1inului% :nainte #a eu s2 Mi avut timp s2-mi #on#entre1 total atenKia asupra ei.
Aveam% Mire$te% de g:nd s2 o urme1 :n2untru% dar% :n a#el moment% atenKia visatului mi-a Most atras2 de o
lumines#enKa #e se apropia de mine. A#easta s-a arun#at asupra mea% plin2 de ur2. Emana aversiune $i r2utate.
Am s2rit :napoi din #alea ei. )umines#enKa $i-a oprit ata#ulQ am Most :nv2luit de o substanK2 neagr2 $i m-am tre1it.
Imaginile Museser2 at:t de veridi#e% #2 eram Merm #onvins #2 vzusem energie% iar visul meu Musese una dintre
a#ele st2ri pe #are don Cuan le numea st2ri asem2n2toare visului% generatoare de energie. Ideea #2 visele pot avea
lo# :n realitatea #onsensual2 a lumii noastre de 1i #u 1i m2 #ontraria la Mel #um m2 #ontra-riaser2 imaginile din
vis ale lumii M2pturillor anorgani#e.
- ,e data asta nu numai #2 ai v21ut energie% dar ai $i dep2$it o graniK2 peri#uloas2% a spus don Cuan% dup2 #e mi-a
as#ultat relatarea.
A subliniat din nou #2 s#opul e<er#iKiilor la #ea de a treia poart2 a visatului era de a Ma#e #orpul energeti# s2 se
mi$te independent% :n ultima mea $edinK2 de visat% spunea el% dep2$isem% M2r2 $2-mi dau seama% sMera e<er#iKiilor
$i tre#usem :ntr-o alt2 lume.
- Corpul t2u energeti# s-a deplasat% a spus el. A #2l2torit singur. A#est gen de #2l2torii s:nt peste nivelul
#apa#it2Kilor tale din a#est moment% a$a #2 ai Most ata#at de #eva.
- Ce #re1i #2 a Most #eea #e m-a ata#atP
- 3niversul a#esta are o natur2 pr2dalni#2. Putea s2 Mie ori#are dintre miile de lu#ruri #are e<ist2 :n el.
- )u#rurile s:nt #hiar at:t de pre#is determinate% don CuanP
- ,esigur. *:nt at:t de pre#ise #a #eea #e ai Ma#e da#2 ai vedea un p2ianLen straniu merg:nd pe biroul t2u :n timp
#e
29@
CAR)O* CA*+A(E,A
lu#re1i. )-ai strivi imediat de team2% :n lo# s2-l admiri sau s2-l e<amine1i.
(u-mi g2seam #uvintele potrivite pentru a pune o :ntrebare ade#vat2. 4oiam s2-l :ntreb unde avusese lo# visul
meu sau :n #e lume m2 aMlasem :n a#el vis. ,ar a#este :ntreb2ri nu aveau sensQ de asta :mi d2deam $i singur
seama. ,on Cuan s-a dovedit Moarte :nKeleg2tor.
- 4rei s2 $tii pe #e s-a #on#entrat atenKia visatului% nu-i a$aP a :ntrebat el #u un sur:s.
E<a#t a$a voiam s2-mi Mormule1 $i eu :ntrebarea. Consideram #2 :n visul #u pri#ina trebuie s2 m2 Mi uitat la un
obie#t real. Ca atun#i #:nd vedeam :n vis detaliile minus#ule de pe podeaua% pereKii sau u$a #amerei mele% detalii
#are% ulterior% #onstatam #2 e<ist2 :n realitate.
,on Cuan a spus #2 :n anumite vise spe#iale% #a #el pe #are-l avusesem% atenKia visatului se #on#entrea12 asupra
lumii #otidiene $i #2 se deplasea12 permanent :n a#ea lume de la un obie#t real la altul. Ceea #e Ma#e #a o astMel
de mi$#are s2 Mie posibil2 este Maptul #2 pun#tul de asamblare se aMl2 :n po1iKia ade#vat2 pentru visat. ,in a#ea
po1iKie% pun#tul de asamblare :i #onMer2 atenKiei visatului o asemenea Mluiditate% :n#:t a#easta se poate deplasa
:ntr-o Mr:ntur2 de se#und2 pe distanKe in#redibile $i% M2#:nd asta% produ#e o per#epKie at:t de rapid2 $i de pasager2%
:n#:t seam2n2 perMe#t #u un vis obi$nuit.
,on Cuan mi-a e<pli#at #2 vzusem o va12 real2 :n visul meu% iar apoi atenKia visatului mi se deplasase la distanKe
mari% pentru a vedea o pi#tur2 suprarealist2 real2 :nM2Ki$:nd o Memeie :mpodobit2 #u biLuterii. Re1ultatul - #u
e<#epKia Maptului de a Mi vzut energie - Musese Moarte asem2n2tor #u un vis obi$nuit% :n #are obie#tele - atun#i #:nd
s:nt privite st2ruitor - se transMorm2 rapid :n alt#eva.
AR+A 4I*A+3)3I
29-
- Itiu #:t de de#on#ertant este% a #ontinuat el% reali1:nd :n mod #ert #onsternarea mea. ,intr-o anumit2 #au12 #e
Kine de stru#tura minKii% a vedea energie :n vis este mai tulbur2tor de#:t ori#e alt#eva ne-am putea imagina.
Am remar#at #2 mai vzusem $i :nainte energie :n vis% dar #2 ni#iodat2 nu m2 aMe#tase :n Melul a#esta.
- A#um #orpul t2u energeti# este #omplet de1voltat $i Mun#Kionea12 la deplina lui #apa#itate% a spus el. Prin
urmare% impli#aKia Maptului #2 ve1i energie :n vis este a#eea #2 per#epi o lume real2 prin v2lul unui vis. :n asta
#onst2 importanKa #2l2toriei pe #are ai M2#ut-o. A#easta a Most real2. A #uprins elemente generatoare de energie%
#are erau #:t pe #e s2-Ki pun2 #ap2t vieKii.
- A Most #hiar at:t de serios% don CuanP
- PoKi s2 Mii #onvinsS Creatura #are te-a ata#at era al#2tuit2 din #on$tiinK2 pur2 $i #:t se poate de peri#uloas2. I-ai
vzut energia. *:nt sigur #2 de-a#um reali1e1i #2% da#2 nu vedem :n vis% nu putem deosebi un lu#ru real% generator
de energie% de o proie#Kie Mantomati#2. A$a #2% #hiar da#2 te-ai luptat #u M2pturile anorgani#e $i ai vzut #u
adev2rat is#oadele $i tunelele% #orpul t2u energeti# nu are #ertitudinea #2 erau reale% adi#2 generatoare de energie.
E$ti nou21e#i $i nou2 la sut2 sigur% dar nu sut2 la sut2.
,on Cuan insista s2 vorbim despre #2l2toria pe #are o M2#usem. ,in motive ine<pli#abile% nu prea doream s2
dis#ut a#est subie#t. *pusele lui au produs o rea#Kie instantanee :n suMletul meu. &-am pomenit #2 :n#er# s2-mi
reprim o stranie $i proMund2 team2% :ntune#at2 $i obsesiv2 :ntr-un Mel s:#:itor% vis#eral.
- Ai p2truns :n mod #ert :ntr-o alt2 Moaie a bulbului de #eap2% a spus don Cuan% :n :n#heierea unei aMirmaKii pe #are
n-o urm2risem.
- Ce este a#east2 alt2 Moaie a bulbului de #eap2% don CuanP
29
CAR)O* CA*+A(E,A
- 3niversul este #a un bulb de #eap2% este Mormat din mai multe Moi. )umea pe #are o #unoa$tem este doar una
dintre Moi. 3neori% tre#em graniKele dintre ele $i intr2m :n alta MoaieD o alt2 lume% Moarte asem2n2toare a#esteia%
dar nu identi#2. Iar tu ai intrat :ntr-o astMelde lume% de unul singur.
- Cum este posibil2 o astMel de #2l2torie% #a #ea despre #are vorbim a#um% don CuanP
- Este o :ntrebare M2r2 rost% pentru #2 nimeni nu poate r2spunde la ea. :n #on#epKia vr2Litorilor% universul este
stru#turat :n straturi% pe #are #orpul energeti# le poate traversa. Itii unde #ontinu2 s; e<iste p:n2 :n 1iua de a1i
vr2Litorii din ve#himeP :ntr-un alt strat% :n alt2 Moaie a bulbului de #eap2.
- Pentru mine ideea unei #2l2torii reale% pragmati#e% eMe#tuate :n vis este Moarte greu de :nKeles ori de a##eptat%
don Cuan.
- Am dis#utat a#est aspe#t p:n2 la epui1are. Am Most #onvins #2 ai :nKeles #2 a#east2 #2l2torie a #orpului energeti#
depinde :n e<#lusivitate de po1iKia pun#tului de asamblare.
- &i-ai spus asta. Ii am #ugetat :ndelung asupra a#estei probleme. +otu$i% a aMirma #2 a#east2 #2l2torie re1id2 :n
po1iKia pun#tului de asamblare nu-mi spune nimi#.
- Problema ta este #inismul. Asta te #ara#teri1ea12. Cinismul este #eea #e nu ne permite s2 oper2m s#himb2ri
drasti#e :n maniera noastr2 de a :nKelege lumea. +ot el ne oblig2 s2 avem sentimentul #2 avem :ntotdeauna
dreptate.
:nKelegeam perMe#t #e voia s2 spun2% dar i-am reamintit #2 m2 luptam #u a#este tendinKe.
- :Ki sugere1 s2 Ma#i un lu#ru absurd% #are ar putea s2 s#himbe totul% a spus el. Repet2-Ki M2r2 :n#etare #2 prin#ipiul
de ba12% de #are depinde vr2Litoria% este taina pun#tului de asamblare. ,a#;-Ki repeKi asta timp destul de
:ndelungat% o MorK2 nev21ut2 va interveni $i va Ma#e s#himb2rile ne#esare :n MiinKa ta.
AR+A 4I*A+3)3I
2
,on Cuan nu avea aerul #2 ar glumi. Itiam #2 #eea #e-mi spusese era #:t se poate de serios. Ce m2 deranLa :ns2
era insistenKa #u #are susKinea #2 trebuie s2 repet ne:n#etat Mormula respe#tiv2 :n sinea mea. &-am surprins
g:ndind #2 totul era o t:mpenie.
- :n#etea12 #u atitudinea asta #ini#2% s-a r2stit el la mine. Repet2 #eea #e Ki-am spus #u toat2 buna #redinK2. +aina
pun#tului de asamblare este totul pentru vr2Litorie% a #ontinuat el% M2r2 s2 se uite la mine. *au% mai degrab2% totul
:n vr2Litorie depinde de Melul :n #are este manipulat pun#tul de asamblare. Itii asta% doar #2 trebuie s-o repeKi.
Au1indu-i aMirmaKiile% am #re1ut pentru o #lip2 #2 voi muri de at:ta #hin. 3n sentiment in#redibil de m:hnire
aproape Mi1i#2 mi-a prins pieptul #a :ntr-o menghin2 $i m-a M2#ut s2 Kip de durere. *toma#ul $i diaMragma p2reau a
se ridi#a% intr:nd :n #avitatea tora#i#2. Presiunea era at:t de mare% :n#:t #on$tiinKa $i-a s#himbat registrul% $i am
intrat :n starea mea #on$tient2 normal2. +ot #eea #e dis#utasem a devenit doar o vag2 idee despre #eva #e s-ar Mi
putut :nt:mpla% dar nu se :nt:mplase% potrivit raKionamentului obi$nuit al #on$tiinKei mele #otidiene.
,ata urm2toare% #:nd am vorbit #u don Cuan despre visat% am dis#utat motivele pentru #are luni :n $ir nu mai
Musesem :n stare s2-mi #ontinuu e<er#iKiile de visat. El m-a prevenit #2% pentru a-mi e<pli#a situaKia :n #are m2
aMlam% trebuia s2 o ia pe o#olite. &ai :nK:i% a evidenKiat Maptul #2 este o diMerenK2 enorm2 :ntre ideile $i Maptele
oamenilor din ve#hime $i #ele ale oamenilor #ontemporani. Apoi a subliniat #2 oamenii din vremuri str2ve#hi
aveau o #on#epKie Moarte realist2 despre per#epKie $i #on$tiinK2% deoare#e #on#epKia lor se ba1a pe observarea $i
respe#tarea universului din Lur. *pre deosebire de ei% oamenii #ontemporani au o #on#epKie absurd de nerealist2
despre per#epKie $i #on$tiinK2% pentru
22
CAR)O* CA*+A(E,A
#2 a#easta se bazeaz pe observarea $i respe#tarea ordinii so#iale $i a interrelaKiei lor #u a#easta.
- ,e #e :mi spui astaP am :ntrebat.
- Pentru #2 e$ti un #ontemporan preo#upat de #on#epKiile $i #onstat2rile oamenilor din vremuri str2ve#hi% a
r2spuns el. Iar a#estea nu-Ki s:nt Mamiliare. A#um% mai mult de#:t ori#:nd% ai nevoie de serio1itate $i :n#redere :n
tine. Eu :n#er# s2 #onstruies# o punte solid2% o punte pe #are s2 poKi merge% :ntre #on#epKiile oamenilor din
timpuri str2ve#hi $i #ele ale oamenilor #ontemporani.
A subliniat #2% dintre toate #onstat2rile trans#edentale ale oamenilor din ve#hime% singura #are-mi era #unos#ut2%
deoare#e Musese transmis2 de-a lungul timpului p:n2 :n 1ilele noastre% era ideea de a-Ki vinde suMletul diavolului :n
s#himbul imortalit2Kii% #are% re#uno$tea el% i se p2rea #2 provine dire#t din e<perienKa relaKiilor vr2Litorilor din
vremuri str2ve#hi #u M2pturile anorgani#e. &i-a reamintit #um :n#er#ase emisarul visatului s2 m2 #onving2 s2
r2m:n :n lumea lui% oMerindu-mi posibilitatea de a-mi menKine personalitatea $i #on$tiinKa de sine aproape pentru
eternitate.
- ,up2 #um $tii% a #eda ispitei M2pturilor anorgani#e nu este doar o simpl2 idee% #i este #eva real% a spus don Cuan
:n #ontinuare. ,ar :n#2 n-ai reali1at impli#aKiile a#estui #ara#ter real. +ot a$a% $i visatul este realQ este o stare
generatoare de energie. Au1i #e-Ki spun $i% #u siguranK2% :nKelegi sensul aMirmaKiilor mele% dar #on$tiinKa ta nu a
p2truns :n#2 toate impli#aKiile a#estor lu#ruri.
A spus #2 Lude#ata mea raKional2 #uno$tea #:t de mare este importanKa unei reali12ri de asemenea natur2 $i #2% pe
par#ursul ultimei noastre #onvorbiri% mi-a MorKat #on$tiinKa s2 trea#2 :n alt registru. :nainte de a putea s2-mi
anali1e1 visul :n toate nuanKele sale% m-am pomenit :n starea mea #on$tient2 normal2. Cude#ata
AR+A 4I*A+3)3I
2.
mea raKional2 :$i luase m2suri suplimentare de prote#Kie sus-pend:ndu-mi e<er#iKiile de visat.
- +e asigur #2 :mi dau perMe#t de bine seama #e :nseamn2 o stare generatoare de energie% am 1is eu.
- Iar eu te asigur #2 nu-Ki dai seama% a repli#at el. ,a#2 ar Mi a$a% Ki-ai anali1a visatul #u mai mult2 atenKie $i
prudenK2. ,ar #um tu #re1i #2 #eea #e Ma#i este un simplu vis% a#Kione1i la :nt:mplare% ri$ti inutil de mult.
RaKionamentul t2u deMe#tuos :Ki spune #2% indiMerent #e s-ar :nt:mpla% la un moment dat visul se va sM:r$i% iar tu te
vei tre1i.
Avea dreptate. :n #iuda tuturor lu#rurilor pe #are le v21usem pe par#ursul e<er#iKiilor mele de visat% #umva :mi
menKinusem impresia general2 #2 totul nu era de#:t un vis.
- :Ki vorbes# despre #on#epKiile oamenilor din ve#hime $i #on#epKiile oamenilor #ontemporani% a spus don Cuan :n
#ontinuare% :ntru#:t #on$tiinKa ta% #are este #on$tiinKa unui om modem% preMer2 s2 trate1e #on#eptele #e nu-i s:nt
Mamiliare #a $i #:nd a#estea ar Mi te1e idealiste M2r2 #onKinut. ,a#2 a$ l2sa asta :n seama ta% ai #onsidera visatul o
simpl2 idee. *:nt% desigur% #onvins #2 iei :n serios visatul% dar% de Mapt% nu prea #re1i :n realitatea visatului.
- :nKeleg #e spui% don Cuan% dar nu :nKeleg de #e-mi spui toate astea.
- :Ki spun toate astea pentru #2 a#um e$ti% pentru prima dat2% :n situaKia s2 :nKelegi #2 visatul este o stare
generatoare de energie. Pentru prima dat2 poKi :nKelege #2 visele obi$nuite s:nt miLloa#ele de prelu#rare #u
aLutorul #2rora pun#tul de asamblare este :nv2Kat s2 ating2 a#ea po1iKie #e #reea12 starea generatoare de energie
numit2 visat.
&-a prevenit #2 - deoare#e vis2torii pot intra :n #onta#t $i #hiar pot p2trunde :n lumi reale #e e<er#it2 asupra lor
eMe#te #u
2!
CAR)O* CA*+A(E,A
impa#t general - a#e$tia trebuie s2 Mie :n permanenK2 :ntr-o stare de a#ut2 $i susKinut2 vigilenK2Q ori#e abatere de la
starea de vigilenK2 #ontinu2 :i e<pune pe vis2tori la peri#ole mai mult de#:t mortale.
:n a#el moment% am :n#eput din nou s2 simt o mi$#are :n #avitatea tora#i#2% e<a#t #um simKisem :n 1iua :n #are
#on$tiinKa $i-a s#himbat singur2 registrul de per#epKie. ,on Cuan m-a s#uturat #u putere de braK.
- Consider2 visatul #a #eva e<trem de peri#ulosS mi-a prun#it el. Ii asta% din a#est momentS :n#etea12 #u
manevrele tale aiurite.
+onul s2u era at:t de insistent% :n#:t m-am oprit din #eea #e - :n mod in#on$tient - eram pe #ale s2 Ma#.
- Ce se :nt:mpl2 #u mine% don CuanP am :ntrebat.
- Ce se :nt:mpl2 #u tine este Maptul #2 poKi s2-Ki deplase1i rapid $i #u mare u$urinK2 pun#tul de asamblare% a spus
el. :ns2 asta are tendinKe s2 Ma#2 deplasarea aleatorie. ,is#iplinea12-Ki a#east2 Ma#ilitate. Ii nu-Ki permite ni#i #ea
mai mi#2 abatere de la #ursul #ore#t.
A$ Mi putut Moarte u$or s2 susKin #2 nu $tiu la #e se reMer2% dar $tiam prea bine. Itiam% totodat2% #2 aveam numai
#:teva se#unde la dispo1iKie pentru a-mi #on#entra toat2 energia $i a-mi s#himba atitudinea. Ii a$a am $i M2#ut.
Cu a#easta% dis#uKia noastr2 din 1iua a#eea a luat sM:r$it. Am ple#at a#as2 $i timp de aproape un an am repetat
1ilni#% #u evlavie% #eea #e :mi #eruse don Cuan s2 spun. Re1ultatele a#estei invo#aKii #a o litanie au Most
in#redibile. Eram Merm #onvins #2 avusese asupra #on$tiinKei mele a#ela$i eMe#t pe #are e<er#iKiul Mi1i# :l are
asupra mu$#hilor #orpului. Pun#tul meu de asamblare a devenit mai agil% #eea #e a :nsemnat #2 singurul obie#tiv
al e<er#iKiilor mele era vederea energiei :n vis. Capa#itatea mea de
AR+A 4I*A+3)3I
2>
a intenKiona s2 vd a #res#ut proporKional #u eMorturile depuse. A sosit $i #lipa :n #are era de aLuns doar s2
intenKione1 s2 vd, M2r2 s2 spun o vorb2% $i s2 obKin a#ela$i re1ultat #a atun#i #:nd :mi e<primam intenKia #u glas
tare.
,on Cuan m-a Meli#itat pentru #eea #e reali1asem. (ormal #2 eu am #re1ut #2 glume$te. &-a asigurat #2 o spunea
#u toat2 Mran#heKea% dar m-a rugat st2ruitor s2 #ontinuu s2 strig% #el puKin atun#i #:nd m2 aMlam :n :n#ur#2tur2.
Cererea lui nu mi s-a p2rut delo# #iudat2. Continuasem% din proprie iniKiativ2% s2 strig din toate puterile :n vis ori
de #:te ori #onsideram ne#esar.
,es#operisem Maptul #2 energia lumii noastre os#ilea12% p:lp:ie. Radia12 lumin2. (u numai M2pturile :nsuMleKite%
#i tot #e se aMl2 :n lumea noastr2 li#2re$te #u o lumin2 interioar2 proprie. ,on Cuan mi-a e<pli#at #2 energia lumii
noastre este al#2tuit2 din straturi de #ulori s#lipitoare. *tratul superior este albi#ios% #el imediat adia#ent este
verde g2lbui% iar #el de al treilea% mai :ndep2rtat% este #hihlimbarul.
,es#operisem toate a#este #ulori sau% mai degrab2% v21usem li#2riri ale a#estora ori de #:te ori obie#tele pe #are
le :nt:lneam :n st2rile asem2n2toare visului :$i s#himbau Morma. +otu$i% la vederea ori#2rui lu#ru #are genera
energie% impa#tul iniKial :l #onstituia :ntotdeauna o str2lu#ire albi#ioas2.
- E<ist2 numai trei tente diMerite de #uloareP l-am :ntrebat eu pe don Cuan.
- E<ist2 un num2r nelimitat de #ulori% a r2spuns el% dar% pentru :n#eput% trebuie s2 te preo#upe numai a#estea trei.
&ai t:r1iu% poKi s2 devii #:t de raMinat poMte$ti $i s2 determini - da#2 e$ti #apabil s-o Ma#i - 1e#i de nuanKe. *tratul
albi#ios repre1int2 #uloarea po1iKiei a#tuale a pun#tului de asamblare al omenirii% a spus el :n #ontinuare. *2
spunem #2 este o tent2 #ontemporan2. 4r2Litorii #red #2 tot #e Ma#e omul :n pre1ent are a#east2 str2lu#ire
2?
CAR)O* CA*+A(E,A
#u tent2 albi#ioas2. :n alte timpuri% po1iKia pun#tului de asamblare al omenirii M2#ea #a tenta de #uloare a energiei
predominante din lume s2 Mie verde-g2lbuieQ iar :n timpuri mult mai :ndep2rtate% po1iKia pun#tului M2#ea #a tenta
s2 Mie #hihlimbarie. Culoarea energiei vr2Litorilor este #hihlimbarie% #eea #e :nseamn2 #2 ei s:nt aso#iaKi% din
pun#t de vedere energeti#% #u oamenii #are au e<istat :n tre#utul :ndep2rtat.
- Cre1i #2 a#east2 tent2 albi#ioas2 a #ontemporaneit2Kii se va s#himba #:ndvaP
- ,a#2 omul se va dovedi #apabil s2 evolue1e. &isiunea #ea mai important2 a vr2Litorilor este de a promova
ideea #2% pentru a putea evolua% oamenii trebuie% mai :nt:i% s2-$i elibere1e #on$tiinKa de leg2turile de subordonare
MaK2 de ordinea so#ial2. O dat2 #e #on$tiinKa este eliberat2 de a#estea% intenKia o va redi-re#Kiona pe o nou2 #ale de
evoluKie.
- Cre1i #2 vr2Litorii vor reu$i s2-$i :ndeplineas#2 a#east2 misiuneP
- Au reu$it deLa. Ei :n$i$i s:nt dovada reu$itei. A-i #onvinge :ns2 pe alKii de valoarea $i importanKa evoluKiei este
#u totul alt#eva.
Cel2lalt gen de energie% pe #are l-am des#operit #a pre1ent :n lumea noastr2% dar #ontrar a#esteia% a Most energia
is#oadelor% #ea pe #are don Cuan o des#ria #a s#:nteietoare sau in#andes#ent2% :n visele mele am :nt:lnit
nenum2rate elemente #are% o dat2 #e le vedeam% se transMormau :n pi#2turi de energie #e p2rea s2 ard2% #lo#otind
de o a#tivitate intern2 asem2n2toare pro#esului de produ#ere a #2ldurii.
- Jine minte #2 nu toate is#oadele pe #are le vei des#operi :n vis provin din lumea M2pturilor anorgani#e% mi-a
atras atenKia don Cuan. +oate is#oadele pe #are le-ai des#operit p:n2 a#um -#u e<#epKia #elei albastre - au Most din
a#ea lume% dar asta s-a
AR+A 4I*A+3)3I
2=
:nt:mplat din #au12 #2 a#Kione1i de unul singur% independent. 3nele dintre is#oadele pe #are le vei :nt:lni nu vor
proveni din lumea M2pturilor anorgani#e% #i din alte niveluri de #on$tiinK2% :n#2 $i mai :ndep2rtate.
- Au is#oadele #on$tiinK2 de sineP am :ntrebat.
- E2r2 ni#i o :ndoial2% a r2spuns el.
- Atun#i% de #e nu ne #onta#tea12 #:nd s:ntem treLiP
- "a ne #onta#tea12. ,ar marea noastr2 nenoro#ire este #2 #on$tiinKa noastr2 este at:t de o#upat2 #u alt#eva% :n#:t
nu avem timp s2 a#ord2m atenKie is#oadelor. C:nd dormim :ns2% se des#hide trapa de #onta#t #u sens dubluD
vis2m. Iar% :n vis% reali12m #onta#tul.
- E<ist2 vreo modalitate de a pre#i1a da#2 is#oadele provin dintr-un nivel din aMara lumii M2pturilor anorgani#eP
- Cu #:t este mai intens2 s#:nteierea lor in#andes#ent2% #u at:t este mai :ndep2rtat nivelul din #are provin. Pare
simplist% dar trebuie s2-Ki la$i #orpul energeti# s2-Ki spun2 e<a#t #u #e ai de a Ma#e. +e asigur #2 va $ti s2 Ma#2
distin#Kii Moarte Mine $i s2 se pronunKe M2r2 gre$ de Mie#are dat2 #:nd va Mi #onMruntat #u energie str2in2.
,in nou a avut dreptate. ,up2 mult2 tevatur2% #orpul meu energeti# a distins dou2 mari #ategorii de energie
str2in2. Prima #uprindea is#oadele din lumea M2pturilor anorgani#e. Energia lor s#:nteia #u moderaKie. (u era
:nsoKit2 de ni#i un Mel de sunet% dar avea aspe#tul #lar de eMerves#enK2 ori de ap2 #are to#mai este pe pun#tul s2
dea :n #lo#ot.
Energia #elei de a doua #ategorii de is#oade mi-a l2sat impresia #2 este de o mult mai mare putere. Is#oadele
a#estea p2reau #2 s:nt pe pun#tul de a lua Mo#. 4ibrau din interiorul lor% #a $i #um ar Mi Most umplute #u ga1 sub
presiune.
2@
CAR)O* CA*+A(E,A
Conta#tele mele #u energia str2in2 erau :ntotdeauna Moarte s#urte% :ntru#:t urmam #u mare atenKie re#omandarea
lui don Cuan. El mi-a spusD N,a#2 nu $tii e<a#t #e Ma#i $i #e vrei s2 obKii de la energia str2in2% trebuie s2 te
mulKume$ti s2 prive$ti Moarte Mugar a#este apariKii. +ot #e dep2$e$te o s#urt2 privire este la Mel de peri#ulos $i de
prostes# #a a de1mierda un $arpe #u #lopoKei.O
- ,e #e este peri#ulos% don CuanP l-am :ntrebat.
- Pentru #2 is#oadele s:nt totdeauna Moarte agresive $i e<trem de temerare% a spus el. +rebuie s2 Mie astMel pentru a
putea i1b:ndi :n e<plor2rile lor. A ne menKine atenKia visatului Mi<at2 asupra lor este e#hivalent #u a soli#ita
#on$tiinKei lor s2 se #on#entre1e asupra noastr2. O dat2 #e $i-au #on#entrat atenKia asupra noastr2% s:ntem obligaKi
s2 le urm2m. Ii to#mai a#esta este peri#olul #el mare. (e putem tre1i :n lumi #e dep2$es# posibilit2Kile noastre
energeti#e.
,on Cuan mi-a e<pli#at #2 e<ist2 mult mai multe #ategorii de is#oade% :n aMara #elor dou2 des#operite de mine%
dar #2% la nivelul meu de energie din a#el moment% m2 puteam #on#entra numai asupra a trei tipuri. A aMirmat #2
primele dou2 erau #el mai u$or de depistat. &odul :n #are se as#und ele :n visele noastre este at:t de bi1ar% spunea
el% :n#:t atrag imediat atenKia visatului. A pre1entat is#oadele din #ea de a treia #ategorie #a Miind #ele mai
peri#uloase - sub aspe#tul agresivit2Kii $i puterii lor - $i din #au1a Maptului #2 se as#und sub travestiuri Moarte
is#usite.
- 3nul dintre #ele mai stranii lu#ruri pe #are le des#oper2 vis2torii $i pe #are :l vei des#operi $i tu Moarte #ur:nd% a
#ontinuat don Cuan% este a#est al treilea tip de is#oade. P:n2 a#um ai dat numai de e<emple din primele dou2
#ategorii% dar asta doar din #au12 #2 nu ai #2utat unde trebuia.
- 3nde trebuia s2 #aut% don CuanP
AR+A 4I*A+3)3I
2-
- Ai Most din nou vi#tima #uvintelorQ de data a#easta% #uv:ntul #are te-a indus :n eroare este NelementeO% #are ai
#onsiderat #2 :nseamn2 numai lu#ruri% obie#te. Ei bine% #ele mai Mero#e is#oade se as#und sub mas#a oamenilor
din visele noastre. Am avut parte de o surpri12 Mormidabil2 atun#i #:nd - :n timpul visatului - mi-am #on#entrat
privirea pe imaginea din vis a mamei mele. ,up2 #e mi-am e<primat intenKia de a vedea, a#easta s-a transMormat
:ntr-o :nsp2im:nt2toare% teribil2 bul2 de energie s#:nteietoare.
,on Cuan s-a oprit% pentru a l2sa timp spuselor sale s2-$i Ma#2 eMe#tul. &2 simKeam stupid #2 m2 nelini$tea
posibilitatea de a des#operi o is#oad2 sub imaginea mamei mele.
- Enervant este #2 ele s:nt aso#iate :ntotdeauna #u imaginile de vis ale p2rinKilor sau ale prietenilor no$tri
apropiaKi% a reluat el. Probabil de a#eea ne simKim deseori tulburaKi #:nd :i vis2m. *ur:sul s2u :mi d2dea impresia
#2 :i M2#ea pl2#ere #hinul meu interior. Regula de ba12 pentru vis2tori este #a% ori de #:te ori se simt tulburaKi de
pre1enKa :n vis a p2rinKilor sau prietenilor% s2 :nKeleag2 #2 se #onMrunt2 #u pre1enKa #elui de la treilea tip de
is#oade. Cel mai re#omandabil este #a a#este imagini s2 Mie evitate. Pentru #2 s:nt no#ive :n #el mai :nalt grad.
- Care este situaKia is#oadei albastre :n relaKia #u #elelalte is#oadeP am :ntrebat eu.
- Energia albastr2 nu s#:nteia12 in#andes#ent% a r2spuns el. Este #a a noastr2Q p:lp:ie% os#ilea12% dar este albastr2%
:n lo# de alb2. Energia albastr2 nu e<ist2 :n stare natural2 :n lumea noastr2. Iar asta ne adu#e la o problem2
despre #are n-am dis#utat ni#iodat2. Ce #uloare aveau is#oadele pe #are le-ai vzut p:n2 :n pre1entP
P:n2 :n momentul :n #are a menKionat a#est aspe#t% nu m2 g:ndisem ni#iodat2 la el. I-am spus #2 is#oadele pe
#are le
220
CAR)O* CA*+A(E,A
vzusem erau Mie de #uloare trandaMirie% Mie ro$iati#2. Iar el mi-a spus #2 is#oadele peri#uloase din #ea de a treia
#ategorie erau de un porto#aliu aprins.
Am des#operit pe pielea mea #2 is#oadele de #el de al treilea tip s:nt :nsp2im:nt2toare. ,e Mie#are dat2 #:nd
d2deam de #:te una% a#easta se as#undea sub mas#a imaginii de vis a p2rinKilor mei% :n spe#ial a mamei mele.
Vederea a#estor is#oade :mi amintea :ntotdeauna de pi#2tura de energie #are m2 ata#ase :n primul meu vis
premeditat% a<at pe a vedea. Ori de #:te ori o des#opeream% energia str2in2 aMlat2 :n re#unoa$tere p2rea #2 era
gata s2 sar2% pur $i simplu% asupra mea. Corpul meu energeti# avea o rea#Kie de groa12 #hiar :nainte #a eu s2 vd
energia.
:n timpul urm2toarei noastre dis#uKii reMeritoare la visat% l-am :ntrebat pe don Cuan despre motivul totalei absenKe
din visele mele a M2pturilor anorgani#e.
- ,e #e nu se mai arat2 delo#P am :ntrebat.
- Ele se arat2 numai la :n#eput% mi-a e<pli#at el. ,up2 #e is#oadele lor ne du# :n lumea lor% proie#Kiile M2pturilor
anorgani#e nu mai s:nt ne#esare. ,a#2 vrem s2 vedem M2pturile anorgani#e% ne va #ondu#e la ele o is#oad2.
Pentru #2 nimeni% $i vreau s2 spun #2% :ntr-adev2r% nimeni% nu poate s2 #2l2toreas#2 singur :n lumea lor.
- ,e #e este a$a% don CuanP
- )umea lor este i1olat2 ermeti#. (imeni nu poate intra sau ie$i M2r2 :n#uviinKarea M2pturilor anorgani#e. *ingurul
lu#ru pe #are poKi s2-l Ma#i din proprie iniKiativ2% o dat2 #e ai intrat% este% desigur% s2-Ki e<primi intenKia de a
r2m:ne a#olo. A rosti #u glas tare a#est lu#ru :nseamn2 a pune :n mi$#are #urente de energie #e s:nt ireversibile.
:n timpurile de alt2dat2% #uvintele aveau o putere in#redibil2. A#um nu mai au. ,ar% :n lumea M2pturilor
anorgani#e% ele nu $i-au pierdut puterea.
AR+A 4I*A+3)3I
22
,on Cuan a r:s $i a spus #2 #hiar nu era de #ompetenKa lui s2 vorbeas#2 despre lumea M2pturilor anorgani#e%
pentru #2 eu $tiam% #u adev2rat% mult mai multe despre a#easta de#:t el $i toKi u#eni#ii lui la un lo#.
- E<ist2 o ultim2 problem2 :n leg2tur2 #u a#ea lume% pe #are nu am dis#utat-o% a 1is el. A tre#ut mai mult timp% #a
$i #:nd $i-ar Mi #2utat #uvintele potrivite. :n ultim2 anali12% a :n#eput el% aversiunea mea MaK2 de a#Kiunile
vr2Litorilor din ve#hime este o #hestiune Moarte personal2. Ca nagual% detest #eea #e au M2#ut ei. *-au reMugiat% #a
ni$te la$i% :n lumea M2pturilor anorgani#e. Au motivat asta prin a#eea #2% :n a#est univers pr2dalni#% gata :n per-
manenK2 s2 ne sM:$ie% singurul reMugiu posibil este :n a#ea lume.
- ,e #e #redeau astaP am :ntrebat eu.
- Pentru #2 2sta este adev2rul. ,eoare#e M2pturile anorgani#e nu pot minKi% argumentele emisarului visatului s:nK
perMe#t adev2rate. )umea a#eea ne poate oMeri un ad2post $i ne poate prelungi starea #on$tient2 aproape pentru
eternitate.
- Argumentele emisarului% #hiar da#2 $:nt adev2rate% nu m2 atrag #:tu$i de puKin% am spus eu.
- 4rei s2 spui #2% mai #ur:nd% ai ris#a s2 mergi pe o #ale #are ar putea :nsemna totala ta demolareP a :ntrebat el #u
o not2 de uimire :n glas.
)-am asigurat #2 nu-mi trebuia lumea M2pturilor anorgani#e% indiMerent de #:K de multe avantaLe mi-ar Mi oMerit.
,e#laraKia mea a p2rut s2-i Ma#2 nespus de mult2 pl2#ere.
- Atun#i% e$ti preg2tit s2 au1i o ultim2 pre#i1are :n leg2tur2 #u lumea a#eea. Cea mai :ngro1itoare pre#i1are pe
#are o pot Ma#e% a spus el $i a :n#er#at s2 1:mbeas#2% dar n-a prea reu$it.
&-a privit s#rut2tor :n o#hi% pentru a des#operi :n ei un li#2r de :n#uviinKare sau #omprehensiune% presupun. A
r2mas o #lip2 t2#ut.
222
CAR)O* CA*+A(E,A
AR+A 4I*A+3)3I
223
- Energia ne#esar2 pentru a deplasa pun#tele de asamblare ale vr2Litorilor provine din lumea M2pturilor
anorgani#e% a spus apoi% #a $i #:nd voia s2 termine repede #u asta.
Inima mea aproape #2 s-a oprit. &-a luat ameKeala $i a trebuit s2 tropotes# din pi#ioare #a s2 nu le$in.
- A#esta este adev2rul% a #ontinuat don Cuan% $i mo$tenirea pe #are ne-au l2sat-o vr2Litorii din ve#hime. Ii p:n2 :n
1iua de a1i am r2mas blo#aKi :n a#east2 situaKie de dependenK2. A#esta este motivul pentru #are nu-mi pla#. :mi
displa#e proMund s2 Miu obligat s2 apele1 numai la o singur2 surs2. Personal% reMu1 s2 o Ma#. Ii am :n#er#at s2 te
Kin departe de a#ea lume. ,ar M2r2 su##es% pentru #2 #eva te atrage #2tre ea% #a un magnet.
:l :nKelegeam pe don Cuan mai bine de#:t m-a$ Mi a$teptat. C2l2toriile #2tre a#ea lume :nsemnaser2 :ntotdeauna
pentru mine - :n plan energeti# - un impuls de energie :ntune#at2. G:ndeam #hiar despre ea :n a#e$ti termeni #u
mult :nainte #a don Cuan s2 Mi M2#ut pre#i1area respe#tiv2.
- Ce putem Ma#e :n leg2tur2 #u a#east2 situaKieP am :ntrebat.
- (u ne putem l2sa antrenaKi :n a stabili relaKii #u ele% a r2spuns el% $i totu$i nu ne putem lipsi de ele. *oluKia pe
#are am adoptat-o eu a Most de a le lua energia% dar de a nu #eda :n MaKa inMluenKei lor. Asta se nume$te stalRing de
Mond. *e reali1ea12 prin menKinerea intenKiei nestr2mutate de libertate $i independenK2% de$i ni#i un vr2Litor nu
$tie e<a#t #e :nseamn2 libertate.
- PoKi s2-mi e<pli#i% don Cuan% de #e vr2Litorii trebuie s2 ia energie din lumea M2pturilor anorgani#eP
- (u e<ist2 alt Mel de energie viabil2 pentru vr2Litori. Pentru a-$i putea deplasa pun#tul de asamblare :n maniera :n
#are o Ma#% vr2Litorii au nevoie de un volum e<traordinar de mare de energie.
I-am reamintit propria sa aMirmaKie% potrivit #2reia% pentru a pra#ti#a visatul% este nevoie s2 se opere1e o
reorgani1are a energiei.
- E<a#t% a r2spuns el. Pentru a se dedi#a visatului% vr2Litorii trebuie s2-$i redeMineas#2 premisele $i s2-$i
e#onomiseas#2 energia% dar redeMinirea este suMi#ient2 doar #a s2 obKin2 ne#esarul de energie pentru a Ma#ilita
visatul. A 1bura :n alte lumi% a vedea energia% a de1volta #orpul energeti# et#etera% et#etera este #u totul alt#eva.
Pentru asemenea a#Kiuni% vr2Litorii au nevoie de #antit2Ki uria$e de energie :ntune#at2% de origine str2in2.
- ,ar #um o iau din lumea M2pturilor anorgani#eP
- Prin simplul a#t de a merge :n a#ea lume. +oKi vr2Litorii din bran$a noastr2 trebuie s2 Ma#2 a#est lu#ru. :ns2 ni#i
unul dintre noi nu este at:t de des#reierat% :n#:t s2 Ma#2 #eea #e ai M2#ut tu. ,ar asta din #au12 #2 ni#i unul dintre
noi nu are asemenea :n#linaKii.
,on Cuan m-a trimis a#as2 s2 reMle#te1 la #eea #e-mi de1v2luise. Aveam :ntreb2ri M2r2 sM:r$it s2-i pun% dar ni#i n-a
vrut s2 aud2.
- )a toate a#este :ntreb2ri poKi s2-Ki r2spun1i $i singur% mi-a spus el% Mlutur:ndu-$i m:na :n semn de r2mas bun.
10. STAL%INGUL STAL%ERILOR
Re:ntors a#as2% mi-am dat #ur:nd seama #2 mi-era imposibil s2 r2spund la ori#are dintre :ntreb2rile mele. ,e Mapt%
ni#i nu le puteam Mormula. Asta se :nt:mpla% probabil% din #au12 #2 graniKele #e :mi delimitau stri#t sMera #elei de
a doua atenKii :n#epuser2 s2 se n2ruie. +otul s-a petre#ut #:nd le-am :nt:lnit :n viaKa de toate 1ilele pe Elorinda
Gr;u $i pe Carol +iggs. H2p2#eala pe #are mi-o produ#ea Maptul #2 nu le #uno$team delo#% dar% :n a#ela$i timp% le
#uno$team at:t de bine% :n#:t a$ Mi Most gata ori#:nd s2-mi dau $i viaKa pentru ele% :mi d2una Moarte mult. O
:nt:lnisem pe +aisha Abelar #u #:Kiva ani :n urm2 $i abia :n#epusem s2 m2 obi$nuies# #u simK2m:ntul #onMu1 de a
o Mi #unos#ut dinainte% M2r2 s2 am ni#i #ea mai vag2 idee despre #um se petre#use a#est lu#ru. Ad2ugarea a :n#2
dou2 persoane #are s2 tulbure $i mai mult sistemul meu $i a$a suprasoli#itat a Most prea mult pentru mine.
E<tenuarea m-a :mboln2vit $i am Most nevoit s2 soli#it aLutorul lui don Cuan. Am ple#at :n or2$elul din sudul
&e<i#ului% unde lo#uia el% :mpreun2 #u :nv2K2#eii s2i.
,on Cuan $i #olegii s2i vr2Litori au i1bu#nit :n hohote de r:s la simpla menKiune a #hinurilor prin #are tre#eam.
,on Cuan mi-a e<pli#at #2 nu r:deau% de Mapt% de mine% #i de ei :n$i$i. Problemele
AR+A 4I*A+3)3I
22>
mele de #unoa$tere le adu#eau aminte de #ele #u #are se #onMruntaser2 $i ei #:ndva% atun#i #:nd li se n2ruiser2 $i
lor graniKele #elei de a doua atenKii% e<a#t #um mi se :nt:mpla mie a#um. Con$tiinKa lor% #a $i a mea% nu Musese
preg2tit2 pentru a$a #eva% a spus el.
- Eie#are vr2Litor% la r:ndul lui% tre#e prin a#east2 agonie% a #ontinuat don Cuan. Con$tiinKa este o 1on2 de
e<plorare nelimitat2 pentru vr2Litori $i pentru oameni% :n general. Pentru a o de1volta% nu trebuie s2 ne d2m :n
l2turi de la asumarea ni#i unui ris# sau de la a##eptarea ori#2ror miLloa#e. Jine minte% totu$i% #2 ea poate Mi
de1voltat2 numai #u #ondiKia menKinerii unei Lude#2Ki s2n2toase.
Apoi don Cuan a de#larat din nou #2 timpul pe #are-l avea la dispo1iKie se apropia de sM:r$it $i #2 trebuia s2-mi
Moloses#% inteligent% resursele pentru a putea s2 :nv2K #:t mai mult posibil :nainte #a el s2 ple#e. 4orbele de Melul
a#esta :mi produ#eau :n tre#ut st2ri de proMund2 deprimare. ,ar% pe m2sur2 #e timpul ple#2rii sale se apropia%
:n#epusem s2 rea#Kione1 #u mai mult2 resemnare. (u m2 mai simKeam deprimat% dar :n#2 intram :n pani#2.
,up2 asta% n-am mai vorbit despre nimi# alt#eva. :n 1iua urm2toare% la soli#itarea lui% l-am dus pe don Cuan #u
ma$ina la &e<i#o City. Am aLuns pe la amia12 $i ne-am dus dire#t la 0otelul del Prado din Paseo Alameda% unde
lo#uia de obi#ei ori de #:te ori se aMla :n ora$. ,on Cuan avea o :ntrevedere #u un avo#at la ora patru dup2 amia12.
Cum aveam destul timp la dispo1iKie% ne-am dus s2 lu2m masa de pr:n1 la vestitul restaurant CaMe +a#uba% aMlat
:n #hiar #entrul ora$ului% unde se spunea #2 se poate m:n#a% :ntr-adev2r% bine.
22?
CAR)O* CA*+A(E,A
)ui don Cuan nu-i era Moame. El a #omandat numai dou2 turte de m2lai dul#i% :n timp #e eu m-am ghiMtuit #u un
osp2K somptuos. El r:dea de mine $i M2#ea semne de mut2 disperare :n MaKa 1dravenei mele poMte de m:n#are.
- :Ki voi sugera o linie de a#Kiune% a spus el s#urt% dup2 #e ne-am terminat masa. Este ultima misiune legat2 de #ea
de a treia poart2 a visatului $i #onst2 din stalRingul stalRerilor% o a#Kiune deosebit de :n#2r#at2 de mister.
*talRingul stalRerilor :nseamn2 sustragerea premeditat2 de energie din lumea M2pturilor anorgani#e% :n s#opul de
a reali1a o Mapt2 vr2Litoreas#2 deosebit2.
- Ce Mel de Mapt2 vr2Litoreas#2% don CuanP
- O #2l2torie #are Molose$te #on$tiinKa #a pe un element de mediu% a e<pli#at el. :n lumea vieKii #otidiene% apa este
un element de mediu pe #are-l Molosim pentru a #2l2tori. Imaginea12-Ki #on$tiinKa #a pe un Ma#tor similar% #are
poate Mi Molosit pentru a #2l2tori. Prin intermediul #on$tiinKei vin la noi is#oade din tot universul $i vi#eversaQ prin
#on$tiinK2 #2l2tores# $i vr2Litorii p:n2 la #ap2tul universului.
Printre mulKimea de noKiuni #u #are ne Mamiliari1ase don Cuan pe par#ursul prelegerilor sale% e<istau unele
#on#epte #are :mi #aptaser2 total interesul% M2r2 s2 Mie nevoie de mun#2 de #onvingere :n a#est sens. A#esta era
unul dintre ele.
- Ideea #2 #on$tiinKa este un element Mi1i# este revoluKionar2% am rostit eu #u :nMiorare.
- (-am spus #2 este un element Mi1i#% m-a #ore#tat el. Este un element energeti#. +rebuie s2 Ma#i a#east2
deosebire. Pentru vr2Litorii #are vd, #on$tiinKa este o lumines#enK2. :$i pot ata$a #orpul energeti# de a#ea
lumines#enK2 $i se pot deplasa :mpreun2 #u ea.
AR+A 4I*A+3)3I
22!
- Care este diMerenKa dintre un element Mi1i# $i unul energeti#P am :ntrebat.
- ,iMerenKa este a#eea #2 elementele Mi1i#e Ma# parte din sistemul nostru de interpretare% pe #:nd elementele
energeti#e nu. Elementele energeti#e% pre#um #on$tiinKa% e<ist2 :n universul nostru. ,ar noi% #a oameni obi$nuiKi%
per#epem numai elementele Mi1i#e pentru #2 a$a am Most :nv2KaKi s2 Ma#em. 4r2Litorii per#ep elementele
energeti#e din a#ela$i motivD au Most :nv2KaKi s2 Ma#2 a$a.
,on Cuan mi-a e<pli#at #2 Molosirea #on$tiinKei #a element energeti# al mediului nostru repre1int2 esenKa
vr2Litoriei% iar% termenii a#Kiunii pra#ti#e% traie#toria urmat2 de vr2Litorie vi1ea12% :nt:i% s2 elibere1e energia
e<istent2 :n noi prin impe#abila urmare a #2ii des#hise de vr2Litori% doi% s2 Moloseas#2 a#east2 energie pentru a
de1volta #orpul energeti# prin intermediul visatului $i% trei% s2 Moloseas#2 #on$tiinKa #a element al mediului%
pentru a intra #u #orpul energeti# $i :ntreaga noastr2 materialitate :n alte lumi.
- E<ist2 dou2 Meluri de #2l2torii energeti#e :n alte lumi% a spus el :n #ontinuare. 3nul este #el :n #are #on$tiinKa ia
#orpul energeti# $i :l transport2 oriunde poate% iar #el2lalt este #el :n #are vr2Litorul de#ide% deplin #on$tient% s2
utili1e1e #alea #on$tiinKei pentru a Ma#e o #2l2torie. +u ai M2#ut #2l2torii de primul Mel. ,ar este nevoie de e<trem
de mult2 dis#iplin2 pentru a putea reali1a #el de al doilea gen de #2l2torii.
,up2 o :ndelung2 t2#ere% don Cuan a de#larat #2 :n viaKa vr2Litorilor e<ist2 #hestiuni #are ne#esit2 o abordare
is#usit2% iar Molosirea #on$tiinKei #a element energeti# a##esibil #orpului energeti# este #ea mai important2% vital2
$i peri#uloas2 dintre a#estea.
22@
CAR)O* CA*+A(E,A
(u mai aveam ni#i un #omentariu de avansat. ,intr-o dat2 st2team #a pe a#e% sorbindu-i #u nesaK Mie#are
#uvinKel.
- ,e unul singur% nu ai destul2 energie pentru a :ndeplini ultima misiune a #elei de a treia porKi a visatului% a
#ontinuat el% dar tu $i Carol +iggs puteKi% #u siguranK2% Ma#e :mpreun2 #eea #e am pl2nuit eu.
*-a oprit% :ndemn:ndu-m2 :n mod #:t se poate de evident prin t2#erea sa s2-l :ntreb #e pl2nuise% #eea #e am $i
M2#ut. R:sul s2u n-a M2#ut de#:t s2 a##entue1e aerul r2u prevestitor al dis#uKiei.
- 4reau #a voi doi s2 str2pungeKi graniKele lumii normale $i - Molosind #on$tiinKa drept element energeti# - s2
intraKi :n alta% a spus. A#east2 str2pungere $i intrare repre1int2 sKalRingul stalRerilor. 3tili1area #on$tiinKei #a
element al mediului proteLea12 :mpotriva inMluenKei M2pturilor anorgani#e% Molosind totu$i :n #ontinuare energia
lor.
(-a vrut s2-mi mai dea $i alte inMormaKii% 1i#ea el% #a s2 nu m2 inMluenKe1e. Convingerea sa era #2 #u #:t $tiam
mai puKin dinainte% #u at:t era mai bine pentru mine. )-am #ontra1is% dar el m-a asigurat #2% la str:mtoare% #orpul
meu energeti# era perMe#t #apabil s2-$i poarte de griL2.
,e la restaurant ne-am dus la biroul avo#atului. ,on Cuan $i-a :n#heiat repede treburile a#olo $i Moarte #ur:nd ne
$i aMlam :ntr-un ta<i% :ndrept:ndu-ne #2tre aeroport. Carol +iggs sosea #u un avion din dire#Kia )os Angeles% m-a
inMormat don Cuan% $i venea la &e<i#o City :n e<#lusivitate pentru a reali1a a#east2 ultim2 misiune :n domeniul
visatului :mpreun2 #u mine.
- C:mpia &e<i#ului este un lo# superb pentru a du#e la :ndeplinire a#esta reali1are vr2Litoreas#2 de e<#epKie% pe
#are o urm2re$ti% a #omentat el.
AR+A 4I*A+3)3I
22-
- (u mi-ai spus :n#2 #e etape e<a#te trebuie par#urse% am spus eu% dar el nu mi-a r2spuns.
(u am mai vorbit :n ma$in2% dar% :n timp #e a$teptam s2 ateri1e1e avionul% mi-a e<pli#at pro#edura pe #are
trebuia s2 o urme1. 3rma s2 m2 du# :n #amera lui Carol din 0otelul Regis% aMlat peste drum de hotelul nostru% $i%
dup2 #e intram :ntr-o stare de total2 t2#ere interioar2% aveam s2 alune# u$or :n visat :mpreun2 #u ea% e<prim:ndu-
ne #u glas tare intenKia de a merge :n lumea M2pturilor anorgani#e.
)-am :ntrerupt pentru a-i aminti #2 :ntotdeauna trebuia s2 a$KepK s2 apar2 o is#oad2% :nainte de a-mi e<prima
intenKia de a merge :n lumea M2pturilor anorgani#e. ,on Cuan a #hi#otit $i a spusD
- (-ai mai visat ni#iodat2 :mpreun2 #u Carol +iggs. 4ei #onstata #2 este o adev2rat2 :n#:ntare. 4r2Litoarele nu au
nevoie de ni#i un Mel de aLutoare. *e du#% pur $i simplu% :n lumea a#eea ori de #:te ori dores#Q ele au% :n
permanenK2% o is#oad2 la dispo1iKia lor.
(u puteam #rede #2 o vr2Litoare ar Mi #apabil2 s2 Ma#2 #eea #e susKinea el. Credeam #2 am o oare#are e<perienK2
:n #e prive$te modul de #omportament :n relaKia #u lumea M2pturilor anorgani#e. C:nd i-am spus #e g:ndeam% mi-
a repli#at #2 e<perienKa mea nu avea ni#i o valoare :n #omparaKie #u #eea #e puteau Ma#e vr2Litoarele.
- ,e #e #re1i #2 am luat-o #u mine pe Carol +iggs #:nd a Most nevoie s2 te s#oatem #u trupul Mi1i# #u tot din
lumea a#eeaP m-a :ntrebat el. Cre1i #2 am M2#ut-o pentru #2 este Mrumoas2P
- ,e #e ai luat-o% don CuanP
230
CAR)O* CA*+A(E,A
- Pentru #2 eu nu puteam Ma#e a#est lu#ruQ iar pentru ea a Most o nimi#a toat2. Are un adev2rat talent :n a se
des#ur#a :n a#ea lume.
- Este ea un #a1 de e<#epKie% don CuanP
- Eemeile% :n general% au aptitudini naturale pentru lumea a#eeaQ vr2Litoarele s:nt% desigur% #ele mai dotate :n a#est
sens% dar Carol +iggs este #ea mai bun2 dintre toate pe #are le #unos#% pentru #2 ea% #a Memeie nagual% are o
energie de o #alitate e<#elent2.
Am #re1ut #2 l-am prins pe don Cuan #ontra1i#:ndu-se la modul #el mai serios. :mi spusese #2 pe M2pturile
anorgani#e nu le interesea12 delo# Memeile. A#um aMirma #ontrariul.
- (u. (u aMirm #ontrariul% a de#larat el #:nd l-am #onMruntat #u a#east2 #ontradi#Kie. Ji-am spus #2 M2pturile
anorgani#e nu urm2res# Memeile% #i numai b2rbaKii. ,ar Ki-am mai spus totodat2 #2 M2pturile anorgani#e s:nt de
genul Meminin $i #2 :ntregul univers este :n #ea mai mare parte Meminin. A$a #2 trage singur #on#lu1ia.
:ntru#:t nu aveam #um s2 trag singur vreo #on#lu1ie% don Cuan mi-a e<pli#at #2% teoreti#% vr2Litoarele pot intra :n
a#ea lume $i ie$i din ea dup2 #um poMtes#% din #au1a #on$tiinKei lor elevate $i din #au12 #2 s:nt de genul Meminin.
- E$ti absolut sigur de astaP l-am :ntrebat.
- Eemeile din grupul meu n-au M2#ut asta ni#iodat2% a re#unos#ut el% nu pentru #2 nu ar putea% #i pentru #2 le-am
#onvins eu s2 n-o Ma#2. Eemeile din grupul t2u% pe de alt2 parte% o Ma# #u u$urinKa #u #are :$i s#himb2 Mustele.
Am simKit un gol :n stoma#. ,e Mapt% nu $tiam nimi# despre Memeile din grupul meu. ,on Cuan m-a #onsolat%
spun:ndu-mi #2 situaKia mea era diMerit2 de a lui% tot a$a #um era $i rolul meu
AR+A 4I*A+3)3I
2.
#a nagual. &-a asigurat #2 nu aveam #alit2Kile ne#esare pentru a le Ma#e pe Memeile din grupul meu s2 renunKe la
#eva% #hiar da#2 st2team :n #ap.
:n timp #e ta<iul ne du#ea #2tre hotel% Carol ne-a :n#:ntat pe am:ndoi% imit:nd diverse persoane #unos#ute. Am
:n#er#at s2 Miu serios $i am #hestionat-o :n leg2tur2 #u misiunea noastr2. A b:iguit ni$te s#u1e reMeritor la Maptul #2
nu putea s2-mi r2spund2 #u serio1itatea pe #are o meritam. ,on Cuan a r:s :n hohote de modul :n #are ea a imitat
tonul solemn #u #are :i vorbisem.
,up2 #e am :ns#ris-o pe Carol :n registrul hotelului% am hoin2rit toKi trei prin #entrul ora$ului% :n #2utare de
anti#ariate. Apoi am luat o #in2 u$oar2 la Restaurantul *anbornYs de la 0ouse oM +iles. Pe la ora 1e#e ne-am
:ntors pe Los la 0otelul Regis. (e-am :ndreptat dire#t spre liMt. +eama #are m2 st2p:nea :mi as#uKise #apa#itatea
de a per#epe detaliile. Cl2direa hotelului era ve#he $i masiv2. Era evident #2 mobilierul din hol avusese parte $i
de 1ile mai bune. +otu$i% :n tot #e ne :n#onLura persista #eva din tre#uta splendoare #e e<er#ita un Marme# de
net2g2duit. :nKelegeam Moarte bine de #e lui Carol :i pl2#ea at:t de mult a#est hotel. :nainte de a ne ur#a :n liMt%
nelini$tea mea a atins asemenea niveluri paro<isti#e% :n#:t a trebuit s2-i soli#it lui don Cuan instru#Kiuni de ultim
moment.
- *pune-mi din nou #um vom pro#eda% l-am rugat.
,on Cuan ne-a tras #2tre imensele Motolii tapiKate% ve#hi $i demodate% din hol $i ne-a e<pli#at r2bd2tor #2% o dat2
aLun$i :n lumea M2pturilor anorgani#e% trebuia s2 ne e<prim2m #u glas tare intenKia de a ne transMera #on$tiinKa din
starea #on$tient2 normal2 :n #orpurile noastre energeti#e. (e-a sugerat s2 ne e<prim2m intenKia am:ndoi odat2%
de$i a#est aspe#t nu era prea important. Cu adev2rat important% a spus el% era #a Mie#are din noi s2
232
CAR)O* CA*+A(E,A
intenKione1e transMerul #on$tiinKei totale din viaKa de 1i #u 1i :n #orpul nostru energeti#.
- Cum Ma#em a#est transMer de #on$tiinK2P am :ntrebat eu.
- +ransMerul de #on$tiinK2 este doar o problem2 de e<primare #u glas tare a intenKiei :n #ondiKiile posesiei
volumului ne#esar de energie% a spus el. Carol $tie asta. A mai M2#ut a$a #eva. A intrat Mi1i# :n lumea M2pturilor
anorgani#e atun#i #:nd te-a s#os de a#olo% Ki-adu#i aminteP Energia ei va reali1a asta. 4a Ma#e #a balanKa s2 se
:n#line :n Mavoarea voastr2.
- Ce :nseamn2 a Ma#e #a balanKa s2 se :n#lineP *:nt :n total2 ne#uno$tinK; de #au12% don Cuan.
El mi-a e<pli#at #2 a Ma#e balanKa s2 se :n#line :nsemna ad2ugarea masei Mi1i#e totale a unei persoane la #orpul
s2u energeti#. A spus #2 Molosirea #on$tiinKei #a agent miLlo#itor pentru eMe#tuarea unei #2l2torii :n alt2 lume nu
este re1ultatul apli#2rii vreunor metode% #i re1ultatul nemiLlo#it al intenKion2m $i al posesiei volumului suMi#ient
de energie. +otalul energiei lui Carol +iggs ad2ugat la energia mea% sau totalul energiei mele ad2ugat la #ea a lui
Carol% avea s2 ne Ma#2 s2 devenim o singur2 entitate% #apabil2 - din pun#t de vedere energeti# - s2 dislo#e
materialitatea noastr2 $i s-o a$e1e pe #orpul energeti# pentru a Ma#e #2l2toria posibil2.
- Ce trebuie s2 Ma#em e<a#t pentru a putea intra :n a#ea alt2 lumeP a :ntrebat Carol.
:ntrebarea ei m-a speriat :ngro1itorQ #redeam #2 ea #unoa$te toate a#este lu#ruri.
- &asa ta Mi1i#2 total2 trebuie ad2ugat2 la #orpul t2u energeti#% i-a r2spuns don Cuan% privind-o drept :n o#hi.
,iMi#ultatea a#estei a#Kiuni #onst2 :n menKinerea dis#iplinei #orpului energeti#% lu#ru pe #are voi doi l-aKi M2#ut
deLa. )ipsa dis#iplinei este
AR+A 4I*A+3)3I
233
singurul motiv pentru #are voi doi aKi putea s2 nu reu$iKi s2 reali1aKi a#east2 e<traordinar2 a#Kiune de stalRing
suprem. C:teodat2% pur $i simplu% dintr-un noro#% un om obi$nuit reu$e$te s2 reali1e1e a#est lu#ru $i s2 intre :ntr-o
alt2 lume. ,ar Mapta lui este imediat eti#hetat2 drept nebunie sau halu#inaKie.
A$ Mi dat ori#e pe lume #a don Cuan s2 #ontinue s2 ne vorbeas#2. ,ar el ne-a ur#at :n liMt $i ne-a dus la etaLul al
doilea% #on-du#:ndu-ne #2tre #amera lui Carol% :n #iuda protestelor mele $i a nevoii raKionale de a $ti. :n ad:n#ul
MiinKei :ns2% nelini$tea mea nu provenea at:t din nevoia de a $tiQ adev2ratul motiv era Mri#a pe #are o simKeam.
Cumva% a#east2 a#Kiune vr2Litoreas#2 m2 :nsp2im:nta mai tare de#:t ori#e M2#usem p:n2 atun#i. Cuvintele pe #are
ni le-a adresat don Cuan la ple#are au MostD
- 3itaKi de sine $i nu v2 va Mi team2 de nimi#.
H:mbetul s2u $i Melul :n #are d2dea din #ap erau o invitaKie de a reMle#ta asupra spuselor sale. Carol a r:s $i a
:n#eput s2 se prosteas#2% imit:nd tonul #u #are don Cuan ne :mp2rt2$ea instru#Kiunile sale #u sens abs#ons. 4orba
ei s:s:it2 ad2uga o tent2 inedit2 spuselor lui don Cuan. C:teodat2 g2seam adorabil2 s:s:iala ei% dar% de #ele mai
multe ori% nu puteam s-o suM2r. ,in Meri#ire% :n seara a#eea% de abia se observa.
(e-am dus :n #amera ei $i ne-am a$e1at pe marginea patului. 3ltimul meu g:nd #on$tient a Most #2 patul era o
reli#v2 de la :n#eputul se#olului. :nainte de a avea timp s2 emit un #uvinKel% m-am pomenit #ul#at :ntr-un alt pat%
#u o :nM2Ki$are #am #iudat2. Carol se aMla $i ea a#olo. *-a ridi#at :ntr-un #ot o dat2 #u mine. Eram goi% a#operiKi
Mie#are #u o p2tur2 u$oar2.
- Ce se petre#eP a :ntrebat ea #u vo#e slab2.
- E$ti trea12P am 1is eu proste$te.
- *igur #2 s:nt trea12% mi-a r2spuns ea pe un ton iritat.
234
CAR)O* CA*+A(E,A
- :Ki aminte$ti unde eramP am :ntrebat.
A urmat o lung2 t2#ere% timp :n #are ea :n#er#a% evident% s2-$i pun2 ordine :n g:nduri.
- Cred #2 eu s:nt real2% dar tu nu e$ti% a spus ea% :n #ele din urm2. Itiu unde m2 aMlam :nainte de asta. Iar tu vrei s2
m2 p2#2le$ti.
&-am g:ndit #2 $i ea M2#ea a#ela$i lu#ru. Itia #e se petre#e $i m2 testa sau voia s2 m2 trag2 pe sMoar2. ,on Cuan
:mi spusese #2 sminteala noastr2 #onsta :n a#eea #2 eram am:ndoi eva1ivi $i nu aveam :n#redere :n alKii. &i se
servea a#um un superb e$antion din a#east2 atitudine.
- ReMu1 s2 parti#ip la ori#e t:mpenie :n #are tu e$ti #el #are diriLea12 lu#rurile% a spus ea. &i-a arun#at o privire
plin2 de venin. Cu tine vorbes#% ori#ine ai Mi tu. A luat una din p2turile #u #are Museser2m a#operiKi $i s-a :nM2$urat
:n ea. 4oi sta #ul#at2 ai#i $i m2 voi :ntoar#e a#olo de unde am venit% a spus apoi #u Mermitate. +u $i nagualul
puteKi s2 mergeKi s2 v2 Lude#aKi unul #u #el2lalt.
- +rebuie s2 :n#ete1i #u prostiile astea% i-am spus eu #u hot2r:re. (e aMl2m :n alt2 lume.
(u mi-a dat ni#i o atenKie $i s-a :ntors #u spatele la mine% #a un #opil alintat% sup2rat de #eva. (u voiam s2-mi
iroses# atenKia visatului :n dis#uKii inutile despre veridi#itate. Am :n#eput s2 e<amine1 lo#ul unde ne aMlam.
*ingura lumin2 din #amer2 era #ea a lunii #e p2trundea prin Mereastra aMlat2 #hiar :n MaKa noastr2. Eram :ntr-o
#amer2 mi#2% #ul#aKi :ntr-un pat :nalt. Am observat #2 patul era de #onstru#Kie primitiv2. Patru st:lpi gro$i
Museser2 :nMipKi :n podea% iar somiera patului era un grilaL al#2tuit din pr2Lini lungi Mi<ate de st:lpi. Patul avea o
saltea groas2 ori% mai #ur:nd% #ompa#t2. (u e<istau #ear#eaMuri sau perne. *a#i de
AR+A 4I*A+3)3I
2.>
p:n12 grosolan2% plini #u #eva% erau stivuiKi la perete. ,oi astMel de sa#i% pu$i unul peste altul :n Morm2 de trepte%
serveau drept s#ar2 pentru ur#area :n pat.
3it:ndu-m2 dup2 un :ntrerup2tor de lumin2% mi-am dat seama #2 a#el pat :nalt se aMla :ntr-un #olK% lipit de perete.
Eram #ul#aKi #u #apetele spre unul dintre pereKiQ eu m2 aMlam pe partea de pat dinspre #amer2% iar Carol% pe
partea dinspre perete. C:nd m-am a$e1at pe marginea patului% am reali1at #2 a#esta era la o :n2lKime de% probabil%
peste nou21e#i de #entimetri MaK2 de podea. Carol s-a ridi#at brus# :n $e1ut $i a spus% s:s:ind Moarte puterni#D
- Este de1gust2torS (agualul nu mi-a spus ni#i pe departe #2 m2 voi pomeni :ntr-o astMel de situaKie.
- (i#i eu n-am $tiut asta% am spus.
4oiam s2 spun mai multe $i s2 :nMiripe1 o #onversaKie% dar nelini$tea mea aLunsese de proporKii e<#esive.
- +u s2 ta#i% s-a r2stit ea la mine pe un ton plin de m:nie. +u nu e<i$ti. E$ti o Mantom2. ,ispariS ,ispariS
*:s:iala ei era #hiar amu1ant2 $i mi-a ab2tut atenKia de la teama obsesiv2 #are m2 st2p:nea. Am s#uturat-o de
umeri. Ea a Kipat% nu at:t de durere% #:t de surprindere sau enervare.
- (u s:nt o Mantom2% i-am spus. Am M2#ut a#east2 #2l2torie pentru #2 ne-am unit energia.
Carol +iggs era vestit2 printre noi pentru rapiditatea #u #are se adapta la ori#e situaKie. :ntr-o #lipit2 a Most
#onvins2 de realitatea situaKiei diMi#ile :n #are ne aMlam $i a :n#eput s2-$i #aute hainele :n semi:ntuneri#ul din
#amer2. Eram uimit de Maptul #2 nu-i era team2. *e agita% #uget:nd #u glas tare unde ar Mi putut s2-$i pun2 hainele%
:n #a1ul #2% :ntr-adev2r% se #ul#ase de #u sear2 :n a#east2 #amer2.
2.?
CAR)O* CA*+A(E,A
- 4e1i vreun s#aun pe undevaP m-a :ntrebat.
Am :ntre12rit :ntr-o parte a :n#2perii un morman Mormat din trei sa#i% #are putea s2 Mi servit drept mas2 sau laviK2.
Carol s-a dat Los din pat% s-a apropiat de morman $i a g2sit at:t hainele ei% #:t $i pe ale mele% :mp2turite #u griL2% :n
Melul :n #are obi$nuia ea s2-$i aranLe1e :mbr2#2mintea. &i-a dat hainele meleQ erau% :ntr-adev2r% ale mele% dar nu
#ele pe #are le purtasem #u #:teva minute :n urm2% :n #amera lui Carol de la 0otel Regis.
- (u s:nt hainele mele% a s:s:it ea. Ii totu$i% s:nt ale mele. Ce #iudatS
(e-am :mbr2#at :n t2#ere. 4oiam s2-i spun #2 simKeam #2 ple1nes# de nelini$te. 4oiam% totodat2% s2 Ma# unele
#omentarii reMeritor la vite1a #u #are se desM2$urase #2l2toria noastr2% dar -:n timpul #:t durase s2-mi pun hainele -
noKiunea #2l2toriei noastre devenise #eva Moarte vag. :mi aminteam #u greu unde ne aMlaser2m :nainte de a ne
tre1i :n #amera a#eea. Era #a $i #:nd a$ Mi visat doar #amera de hotel. Am M2#ut un eMort suprem s2-mi adu#
aminte% s2 dau la o parte in#ertitudinea #are :n#epuse s2 m2 :nv2luie. Am reu$it s2 risipes# #eaKa nesiguranKei% dar
sMorKarea mi-a epui1at :ntreaga energie. )a sM:r$iK% g:M:iam $i eram transpirat tot.
- Ceva era #:t p-a#i% #:t p-a#i s2 m2 dea gata% a spus Carol. &-am uitat la ea. )a Mel #a mine% era $i ea transpirat2
toat2. Era #:t pe #e s2 te dea gata $i pe tine. Ce #re1i #2 poate Mi astaP
- Po1iKia pun#tului de asamblare% am spus eu #u absolut2 #onvingere.
(u era de a#eea$i p2rere.
- *:nt M2pturile anorgani#e% venite s2 ia #e li se #uvine% a spus ea% #utremur:ndu-se. (agualul m-a averti1at #2 va
Mi groa1ni#% dar nu mi-am imaginat #eva at:t de :nMior2tor.
AR+A 4I*A+3)3I
23!
Eram total de a#ord #u eaQ ne aMlam :ntr-o :n#ur#2tur2 :ngro1itoare% $i totu$i nu puteam s2-mi Ma# idee :n #e
#onsta oroarea situaKiei. Carol $i #u mine nu eram ni$te novi#iQ v21user2m $i M2#user2m tot Melul de lu#ruri% unele
dintre ele de-a dreptul :nMior2toare. ,ar :n #amera a#eea din vis era #eva #are m2 :nsp2im:nta din#olo de
imaginabil.
- 4is2m% nu-i a$aP a :ntrebat Carol.
Am asigurat-o% M2r2 s2 e1it% #2% :ntr-adev2r% visam% de$i eu :nsumi a$ Mi dat ori#e s2-l am pe don Cuan al2turi% #a s2
m2 asigure de a#ela$i lu#ru.
- ,e #e mi-e at:t de team2P m-a :ntrebat ea% #a $i #:nd eu a$ Mi Most #apabil s2 e<pli# asta :n mod raKional.
,ar :nainte #a eu s2 pot Mormula m2#ar o idee reMeritor la asta% Carol $i-a r2spuns singur2 la :ntrebare. A spus #2
#eea #e o :nsp2im:nta era reali1area% la nivel #orporal% #2 per#epKia este un pro#es atot#uprin12tor% atun#i #:nd
pun#tul de asamblare a Most imobili1at :ntr-o anume po1iKie. &i-a reamintit #2 don Cuan ne spusese #2 puterea pe
#are o are lumea #otidian2 asupra noastr2 este re1ultatul Maptului #2 pun#tul nostru de asamblare este nemi$#at :n
po1iKia sa obi$nuit2. A#east2 imobilitate este #eea #e Ma#e #a per#epKia noastr2 asupra lumii s2 domine toate
aspe#tele vieKii noastre $i pe noi :n$ine% astMel :n#:t nu ne putem debarasa de ea. Carol mi-a mai reamintit $i un alt
lu#ru pe #are ni-l spusese nagualulD #2 da#2 vrem s2 ne eliber2m de a#east2 MorK2 dominanK2% tot #e avem de M2#ut
este s2 risipim #eaKa% adi#2% s2 ne deplas2m pun#tul de asamblare prin intenKionarea deplas2rii sale.
(u :nKelesesem #u adev2rat sensul spuselor lui don Cuan p:n2 :n momentul :n #are a trebuit s2-mi adu# pun#tul de
asam-
2.@
CAR)O* CA*+A(E,A
blare :ntr-o alt2 po1iKie pentru a risipi #eaKa lumii% #are :n#epuse s2 m2 :nv2luie.
E2r2 s2 mai spunem un #uv:nt% Carol $i #u mine ne-am dus la Mereastr2 $i am privit aMar2. (e aMlam undeva la
Kar2. :n lumina lunii se puteau vedea #ontururile :ntune#ate ale unor #ase s#unde. ,up2 toate indi#iile ne aMlam :n
odaia de unelte sau provi1ii a unei Merme sau #ona#.
- :Ki aminte$ti s2 Mi mers la #ul#are :n a#east2 #amer2P m-a :ntrebat Carol.
- Aproape #2 da% am 1is eu #u #onvingere.
I-am spus #2 trebuia s2 m2 lupt pentru a-mi putea p2stra :n minte imaginea #amerei ei de hotel% #a pun#t de
reMerinK2.
- Ii eu la Mel% a $optit ea :nMri#o$at2. Itiu #2% da#2 l2s2m a#east2 amintire s2 dispar2% ne-am dus pe #op#2.
Apoi m-a :ntrebat da#2 doream s2 ie$im din #o#ioaba a#eea $i s2 ne aventur2m aMar2. (u doream a#est lu#ru.
(elini$tea mea era at:t de puterni#2% :n#:t nu am putut s2 rostes# asta :n vorbe. Am putut doar s2-i Ma# semn din
#ap.
- Ai Moarte mult2 dreptate s2 nu vrei s2 ie$i aMar2% a spus ea. Am sentimentul #2% da#2 p2r2sim a#east2 boLdeu#2%
nu ne vom mai putea :ntoar#e ni#iodat2 de unde am venit.
Am vrut s2 des#hid u$a $i doar s2 m2 uit aMar2% dar ea m-a oprit.
- (u Ma#e asta% a 1is. Ai putea s2 la$i lumea e<terioar2 s2 intre ai#i.
G:ndul #are mi-a tre#ut :n #lipa a#eea prin minte a Most #2 Museser2m a$e1aKi :n interiorul unei #olivii Mragile.
Ori#e% #hiar des#hiderea u$ii% putea s2 distrug2 e#hilibrul pre#ar al #oliviei% :n momentul :n #are am g:ndit asta%
am:ndoi am simKit a#ela$i impuls. (e-am s#os hainele #u o vite12 de par#2 viaKa noastr2
AR+A 4I*A+3)3I
2.-
depindea de asta. Apoi am s2rit :n paiul #el :nalK M2r2 s2 ne Molosim de #ei doi sa#i a$e1aKi :n #hip de trepte. ,ar
imediat am $i s2rit :napoi% aMar2 din el.
Era evident #2 am:ndoi reali1aser2m instantaneu a#ela$i lu#ru. Carol mi-a #onMirmat a#east2 presupunere%
spun:ndD
- Ori#e lu#ru aparKin:nd a#estei lumi $i pe #are-l Molosim nu Ma#e de#:t s2 ne sl2beas#2 puterile. C:nd stau ai#i
de1br2#at2% departe de pat $i de Mereastr2% nu am ni#i o diMi#ultate :n a-mi aminti de unde am venit. ,ar da#2 m2
#ul# :n pat sau :mi pun hainele astea ori m2 uit pe Mereastr2% s:nt terminat2.
Am stat un timp :ndelungat :n miLlo#ul :n#2perii% ghemuiKi unul :ntr-altul. :n mintea mea a :n#eput s2 se :nMiripe o
stranie suspi#iune.
- Cum ne vom putea :ntoar#e :n lumea noastr2P am :ntrebat% a$tept:ndu-m2 #a ea s2 $tie a#est lu#ru.
- Reintrarea :n lumea noastr2 se Ma#e automat% da#2 nu l2s2m s2 se instaure1e #eaKa% a spus ea #u aerul de
suprem2 autoritate% #are era #ara#teristi#a ei distin#tiv2.
A avut dreptate. (e-am tre1it% am:ndoi odat2% :n patul din #amera ei de hotel. Era at:t de evident #2 reveniser2m
:n lumea vieKii noastre #otidiene% :n#:t nu am pus ni#i un Mel de :ntreb2ri $i nu am #omentat veridi#itatea Maptului.
)umina soarelui era aproape orbitoare.
- Cum ne-am :ntorsP a :ntrebat Carol. *au% mai #ur:nd% #:nd ne-am :ntorsP
(u aveam ni#i o idee #e s2 spun sau #e s2 #red. Eram prea stupeMiat s2 Ma# spe#ulaKii% #eea #e ar Mi Most singurul
lu#ru pe #are l-a$ Mi putut Ma#e.
240
CAR)O* CA*+A(E,A
- Cre1i #2 to#mai ne-am :ntorsP a insistat Carol. *au poate am dormit ai#i toat2 noaptea. Prive$teS *:ntem
de1br2#aKi. C:nd ne-am s#os haineleP
- )e-am s#os a#olo% :n #ealalt2 lume% am spus eu $i am Most surprins de sunetul propriei mele vo#i.
R2spunsul meu a p2rut s-o pun2 pe Carol :n :n#ur#2tur2. *-a uitat nedumerit2 la mine $i apoi la propriul trup gol.
Am stat a#olo% a$a% M2r2 s2 ne mi$#2m% timp :ndelungat. Ambii p2ream s2 Mim lipsiKi de ori#e putere de voinK2. Pe
urm2 :ns2% brus#% am avut instantaneu a#ela$i g:nd. (e-am :mbr2#at :n mare vite12% am ie$it :n Mug2 din #amer2%
am #obor:t pe s#2ri #ele dou2 etaLe% am traversat strada $i ne-2m n2pustit :n hotelul lui don Cuan.
G:M:ind ine<pli#abil de tare - :ntru#:t% de Mapt% nu M2#user2m un eMort Mi1i# at:t de mare - i-am relatat a#estuia%
lu:ndu-ne vorba din gur2% #eea #e M2#user2m. El ne-a #onMirmat b2nuielile.
- Ceea #e aKi M2#ut voi doi este aproape #el mai peri#ulos lu#ru pe #are $i-l poate imagin2 #ineva% a spus el.
*-a adresat apoi lui Carol% spun:ndu-i #2 a#Kiunea noastr2 Musese deopotriv2 un su##es total $i un Mias#o.
Reu$iser2m s2 ne transMer2m #on$tiinKa din lumea #otidian2 :n #orpurile noastre energeti#e% eMe#tu:nd astMel
#2l2toria :n toat2 materialitatea noastr2% dar nu reu$iser2m s2 ne sustragem inMluenKei M2pturilor anorgani#e. A
aMirmat #2% de obi#ei% vis2torii tr2ies# :ntreaga e<perienK2 #a pe o su##esiune lent2 de etape de tran1iKie $i #2 tre-
buie s2-$i e<prime #u glas tare intenKia de a Molosi #on$tiinKa #a element Ma#ilitant. In #a1ul noastru :ns2% toate
a#este etape au Most anulate. ,in #au1a intervenKiei M2pturilor anorgani#e% noi doi Museser2m de-; dreptul a1v:rliKi
#u o vite12 :nsp2im;nt2toare :ntr-o lume :ngro1itor de peri#uloas2.
AR+A 4I*A+3)3I
2!
- (u energia voastr2 #ombinat2 a Most #ea #are a M2#ut posibil2 #2l2toria a#easta% a #ontinuat el% #i alt#eva. Ceva
#e a ales $i hainele potrivite pentru voi.
- 4rei s2 spui #2 hainele $i patul% $i :n#2perea a#eea au e<istat numai pentru #2 totul a Most organi1at de M2pturile
anorgani#eP a :ntrebat Carol.
- E2r2 doar $i poate% a r2spuns don Cuan. :n mod obi$nuit% vis2torii s:nt doar spe#tatori. ,ar a$a #um s-a
desM2$urat #2l2toria voastr2% voi doi aKi #2p2tat lo#uri #hiar :n primul r:nd de l:ng2 s#en2 $i aKi tr2it damnaKiunea
vr2Litorilor din ve#hime. Ceea #e vi s-a :nt:mplat vou2 este e<a#t #eea #e li s-a :nt:mplat lor. E2pturile anorgani#e
i-au dus :n lumi de unde nu s-au mai putut :ntoar#e. +rebuia s2-mi Mi dat seama - dar ni#i nu mi-a tre#ut prin g:nd
a$a #eva - #2 M2pturile anorgani#e vor prelua #omanda $i vor :n#er#a s2 v2 :ntind2 $i vou2 a#eea$i #urs2.
- 4rei s2 spui #2 voiau s2 ne Kin2 pentru totdeauna a#oloP a :ntrebat Carol.
- ,a#2 ie$eaKi din #o#ioaba a#eea% a#um aKi Mi r2t2#it M2r2 speranK2 prin a#ea lume% a spus don Cuan.
(e-a e<pli#at #2% deoare#e intrasem :n a#ea lume #u toate #ara#teristi#ile noastre Mi1i#e% Mi<area pun#telor noastre
de asm-blare :n po1iKia aleas2 :n prealabil de M2pturile anorgani#e e<er#ita o asemenea dominaKie% :n#:t a #reat un
Mel de #eaK2 #are a $ters ori#e amintire a lumii din #are veniser2m. A ad2ugat #2% la Mel #a :n #a1ul vr2Litorilor din
ve#hime% #onse#inKa natural2 a unei astMel de imobili12ri este Maptul #2 pun#tul de asamblare al vis2torilor nu se
poate re:ntoar#e :n po1iKia sa obi$nuit2.
- G:ndiKi-v2 numai% ne-a in#itat el. Probabil #2 asta este #e ni se :nt:mpl2 tuturor :n lumea vieKii noastre de 1i #u
1i. *:ntem ai#i% iar Mi<area pun#tului nostru de asamblare ne domin2 at:t de
242
CAR)O* CA*+A(E,A
tare% :n#:t ne-a M2#ut s2 uit2m de unde venim $i #are a Most motivul pentru #are am venit ai#i.
,on Cuan nu a mai vrut s2 vorbeas#2 despre #2l2toria noastr2. Am avut sentimentul #2 se Merea s2 ne provoa#e
alte nelini$ti $i temeri. (e-a s#os :n ora$ s2 lu2m o :nt:r1iat2 mas2 de pr:n1. C:nd am aLuns la restaurant - aMlat
dou2 #vartale mai Los pe bulevardul Eran#is#o &adero Tse M2#use ora $ase dup2-a-mia1;. Eu $i Carol
dormi$er2m - da#2 asta era #eea #e am M2#ut - apro<imativ optspre1e#e ore.
(umai lui don Cuan :i era Moame. Carol a remar#at% #u o und2 de iritare% #2 a#esta m:n#a pre#um un por#. )a
au1ul r:sului lui don Cuan% multe #apete s-au :ntors :n dire#Kia noastr2.
Era o sear2 #ald2. Cerul era senin. A$e1aKi pe o ban#2 din Paseo Alameda ne simKeam m:ng:iaKi de o bri12 u$oar2.
- E<ist2 o :ntrebare #are nu-mi d2 pa#e% i s-a adresat Carol lui don Cuan. (u am Molosit #on$tiinKa #a miLlo# pentru
a ne deplasa% a$a-iP
- Este adev2rat% a spus don Cuan $i a oMtat ad:n#. &isiunea era de a v2 Muri$a M2r2 #a M2pturile anorgani#e s2 prind2
de veste $i nu de a Mi #ondu$i de ele.
- Ce se va :nt:mpla a#umP a :ntrebat ea.
- 42 veKi am:na stalRingul stalRerilor p:n2 veKi Mi mai puterni#i% a spus el. *au poate #2 nu veKi reali1a ni#iodat2
asta. (u are o prea mare importanK2Q da#2 nu se poate a#Kiona :ntr-o dire#Kie% se va putea :n alta. 4r2Litoria este
str2danie #ontinu2.
(e-a e<pli#at din nou% #a $i #um ar Mi vrut s2 Mi<e1e deMinitiv e<pli#aKiile sale :n minKile noastre% #2 pentru a Molosi
#on$tiinKa #a pe un instrument al mediului% vis2torii trebuie% mai :nt:i% s2 Ma#2 o #2l2torie :n lumea M2pturilor
anorgani#e. Apoi trebuie s2 se Moloseas#2 de a#east2 #2l2torie #a de o trambulin2 $i% posed:nd
AR+A 4I*A+3)3I
243
energia :ntune#at2 ne#esar2% trebuie s2 intenKione1e s2 Mie a1v:rliKi% prin intermediul #on$tiinKei% :n alt2 lume.
- E$e#ul #2l2toriei voastre s-a datorat Maptului #2 nu aKi avut timp s2 v2 MolosiKi #on$tiinKa #a element al deplas2rii%
a #ontinuat el. :nainte #hiar de a aLunge :n lumea M2pturilor anorgani#e% voi doi v2 $i aMlaKi :n alt2 lume.
- Ce ne re#oman1i s2 Ma#em a#umP l-a :ntrebat Carol.
- 42 re#omand s2 v2 vedeKi #:t mai rar #u putinK2% a spus el. *:nt sigur #2 M2pturile anorgani#e nu vor rata $ansa
de a v2 :nhaK2 pe am:ndoi% mai ales da#2 v2 uniKi MorKele.
AstMel #2 eu $i Carol +iggs ne-am Kinut :n mod premeditat departe unul de altul de atun#i :n#olo. Perspe#tiva #2
am Mi putut% din neatenKie% s2 provo#2m o alt2 #2l2torie similar2% repre1enta un ris# prea mare pentru noi. ,on
Cuan a susKinut de#i1ia noastr2% repet:ndu-ne mereu $i mereu #2 am:ndoi% la un lo#% aveam destul2 energie pentru
a tenta M2pturile anorgani#e s2 :n#er#e s2 ne ademeneas#2 din nou.
,on Cuan mi-a readus e<er#iKiile de visat :n sMera preo#up2rii de a vedea energie :n st2ri generatoare de energie
asem2n2toare visului. :n de#ursul timpului% am vzut tot #e se :nM2Ki$a :n MaKa mea. :n Melul a#esta% am aLuns :ntr-o
situaKie Moarte stranieD am devenit in#apabil s2 relate1 pe :nKeles #eea #e vzusem. *en1aKia mea era #2 atinsesem
st2ri de per#epKie pentru #are nu e<istau #uvinte.
,on Cuan a e<pli#at vi1iunile mele in#omprehensibile $i indes#riptibile prin Maptul #2 #orpul meu energeti#
Molosea #on$tiinKa #a element% nu pentru a #2l2tori% pentru #2 nu aveam suMi#ient2 energie% #i pentru a p2trunde :n
#:mpurile energeti#e ale materiei ne:nsuMleKite sau ale MiinKelor vii.
11. ARENDA&UL
Pentru mine nu au mai urmat e<er#iKii de visat :n maniera :n #are m2 obi$nuisem. Cu urm2toarea o#a1ie #:nd l-
am v21ut% don Cuan m-a reparti1at sub :ndrumarea a dou2 Memei din grupul s2uD Elorinda $i Hulei#a% #ele mai
apropiate adepte ale sale. :nv2K2turile lor nu se reMereau delo# la porKile visatului% #i la diMeritele modalit2Ki de
utili1are a #orpului energeti#% iar le#Kiile nu au durat suMi#ient #a s2 aib2 vreo inMluenK2 2upra mea. &i-au l2sat
impresia #2 le interesa mai mult s2 m2 veriMi#e de#:t s2 m2 :nveKe #eva.
- (u mai am #e s2 te :nv2K despre visat% a spus don Cuan #:nd l-am #hestionat asupra a#estei situaKii. +impul
petre#ut de mine pe p2m:nt s-a :n#heiat. ,ar Elorinda r2m:ne. Ea este #ea #are v2 va :ndruma% nu numai pe tine%
#i $i pe toKi #eilalKi u#eni#i ai mei.
- 4a #ontinua antrenamentele mele de visatP
- (u $tiu asta $i ni#i ea nu $tie. +otul depinde de spirit. Adev2ratul #ondu#2tor al Lo#ului. (oi nu s:ntem Lu#2tori
independenKi. *:ntem doar pioni :n m:inile lui. 3rm:nd porun#ile spiritului% trebuie s2-Ki spun #e este #ea de a
patra poart2 a visatului% de$i nu te mai pot :ndruma.
- Ce rost mai are s2-mi st:rne$ti interesulP PreMer s2 nu $tiu.
AR+A 4I*A+3)3I
2!>
- *piritul nu las2 2sta la dis#reKia ta sau a mea. +rebuie s2-Ki pre1int #ea de a patra poart2 a visatului% Mie #2-mi
pla#e sau nu.
,on Cuan mi-a e<pli#at #2 la #ea de a patra poart2 a visatului #orpul energeti# #2l2tore$te #2tre lo#uri #on#rete
spe#iMi#e $i #2 s:nt trei moduri de utili1are a #elei de a patra porKiD unu - pentru a #2l2tori :n lo#uri #on#rete din
a#east2 lumeQ doi - pentru a #2l2tori :n lo#uri #on#rete% aMlate :n aMara a#estei lumiQ $i trei -pentru a #2l2tori :n
lo#uri #are e<ist2 numai :n intenKia altora. A spus #2 #el de al treilea mod este #el mai diMi#il $i #el mai peri#ulos
dintre #ele trei $i% indis#utabil% #ategoria preMerat2 de #2l2torii a vr2Litorilor din timpuri str2ve#hi.
- Ce vrei s2 Ma# #u a#este #uno$tinKeP am :ntrebat eu.
- Pentru moment% nimi#. Clasea12-le p:n2 #:nd vei avea nevoie de ele.
- 4rei s2 spui #2 pot tre#e prin #ea de a patra poart2 de unul singur% M2r2 ni#i un aLutorP
- ,a#2 poKi sau nu s2 Ma#i asta depinde numai de spirit.
A abandonat brus# subie#tul% dar nu mi-a l2sat sen1aKia #2 ar trebui s2 :n#er# s2 aLung la #ea de a patra poart2 $i
s-o tre# de unul singur.
Apoi don Cuan a Mi<at o ultim2 :nt:lnire #u mine pentru a-mi oMeri% spunea el% un Mel de le#Kie Minal2% #are s2
:nsume1e #on#lu1iile $i sMaturile sale la :n#heierea antrenamentelor mele de visat. &i-a spus s2 vin :n or2$elul din
sudul &e<i#ului% unde lo#uia :mpreun2 #u #eilalKi vr2Litori din grupul s2u.
Am aLuns a#olo dup2-;mia1a t:r1iu. Am stat #u don Cuan :n #urtea interioar2 a #asei sale% :n ni$te Motolii
in#omode de r2#hit2 :mpletit2% #2ptu$ite #u perne groase% supradimensionate. ,on Cuan a r:s $i mi-a M2#ut #u
o#hiul. Eotoliile erau un dar primit din partea uneia dintre membrele grupului s2u% a$a #2% pur $i simplu%
2!?
CAR)O* CA*+A(E,A
trebuia s2 st2m pe ele #a $i #um nu ne-ar Mi in#omodat nimi#. &ai ales pe el. Euseser2 #ump2rate pentru el :n
Phoeni<% Ari1ona% $i aduse #u mare diMi#ultate :n &e<i#.
,on Cuan m-a rugat s2-i #ites# o poe1ie de ,ylan +homas% #are% spunea el% era deosebit de :n#2r#at2 de
semniMi#aKii pentru mine :n a#el moment.
Doream fierbinte s m nde#rtez
De min!iuna !e sfrie #r$olit
%i de vaietul !ontinuu al ve!hilor s#aime
&e !re"te tot mai teribil #e msur !e ziua
Tre!e #este deal s se !ufunde n mrea adn!...
Dores! fierbinte s m nde#rtez, darmie team'
( frm de via, ne!onsumat n!, ar #utea srin
s!nteie
Din ve!hea min!iun !e arden arin
%i, e)#lodnd n aer% s m lase #e $umtate orb.
,on Cuan s-a ridi#at $i a spus #2 se du#e s2 Ma#2 o plimbare :n piaKa din #entrul or2$elului. &-a invitat s2 merg #u
el. Am presupus imediat #2 poe1ia :i produsese o rea#Kie negativ2 $i simKea nevoia s2 o risipeas#2.
Pe drumul #2tre piaK2 ni#i unul din noi nu a s#os un #uv:nt. Am M2#ut de vreo dou2 ori :n#onLurul pieKei% tot M2r2
ni#i o vorb2. *e aMlau a#olo destul de mulKi oameni% :nghesuindu-se :n Lurul maga1inelor de pe str21ile #e
:n#adrau par#ul pe laturile de est $i de nord. +oate str21ile din Lurul pieKei aveau pavaLe pline de neregularit2Ki.
Casele erau masive% #l2diri #u un singur nivel% #onstruite din #2r2mi1i de argil2 alb2% #u a#operi$uri de olane%
AR+A 4I*A+3)3I
24!
pereKi v2ruiKi $i u$i vopsite :n albastru sau #aMeniu. Pe o strad2 lateral2% la un #vartal distanK2 de piaK2% se proMilau
ameninK2tor% pe deasupra a#operi$ului singurului hotel din ora$% 1idurile :nalte ale uria$ei biseri#i #oloniale #e
sem2na #u o mos#hee musulman2. Pe latura de sud erau dou2 restaurante% #are #oe<istau :n mod ine<pli#abil
unul l:ng2 altul $i M2#eau aMa#eri bune% servind% pra#ti#% a#ela$i meniu la a#elea$i preKuri.
Am rupt t2#erea $i l-am :ntrebat pe don Cuan da#2 $i lui i se p2rea #iudat #2 :ntre #ele dou2 restaurante nu era ni#i
o diMerenK2.
- Ori#e este posibil :n a#est ora$% a r2spuns el. Eelul :n #are a spus-o :ns2 m-a nelini$tit.
- ,e #e e$ti at:t de nervosP m-a :ntrebat el #u o e<presie serioas2. Itii #eva $i nu-mi spuiP
- ,e #e s:nt nervosP "un2 glum2. *:nt totdeauna nervos #:nd m2 aMlu :n preaLma ta% don Cuan. C:teodat2% mult
mai mult de#:t #eilalKi.
A p2rut #2 Ma#e un eMort serios s2 nu i1bu#neas#2 :n ris.
- (agualii nu s:nt to#mai #ele mai pl2#ute MiinKe de pe MaKa p2m:ntului% a spus el pe un ton de s#u12. Am :nv2Kat
asta din proprie e<perienK2% Miind pus :n situaKia de a avea de a Ma#e #u proMesorul meu% teribilul nagual Culian.
*impla lui pre1enK2 m2 speria de moarte. Iar #:nd :$i :ndrepta atenKia asupra mea% aveam :ntotdeauna sen1aKia #2
viaKa mea nu M2#ea ni#i #:t o #eap2 degerata.
- Este in#ontestabil% don Cuan% #2 tu ai a#ela$i eMe#t asupra mea.
A r:s din toat2 inima.
- (u% nu. Categori#% e<agere1i. :n #omparaKie #u el% eu s:nt un :nger.
2!@
CAR)O* CA*+A(E,A
- Poate #2 e$ti un :nger :n #omparaKie% numai #2 nagualul Culian nu este ai#i% pentru a te putea #ompara #u el.
A r:s o #lip2% apoi a devenit din nou serios.
- (u $tiu de #e% d;r este #lar #2 s:nt #uprins de spaim2% ;m e<pli#at eu.
- Cre1i #2 ai vreun motiv s2 Mii #uprins de spaim2P a :ntrebat el $i s-a oprit din mers pentru a m; privi :n MaK2.
+onul s2u $i spr:n#enele ridi#ate mi-a #reat impresia #2 m2 suspe#ta #2 $tiu #eva #e nu-i de1v2luiam. Era evident
#2 a$teapt2 o dest2inuire din partea mea.
- InsistenKa ta m2 pune pe g:nduri% am spus eu. E$ti sigur #2 nu tu e$ti #el #are are un as as#uns :n m:ne#2P
- Am% :ntr-adev2r% un as :n m:ne#2% ; admis el $i a 1:mbit. ,ar nu asta este problema. Problema este #2 ai#i% :n
a#est ora$% e<ist2 #eva #e te a$teapt2 pe tine. I2r tu nu prea $tii e<a#t #e este sau $tii #e este% dar nu :ndr21ne$ti s2-
mi spui% ori #hiar nu $tii nimi# despre asta.
- Ce m2 a$teapt2 pe mine ai#iP
:n lo# s2-mi r2spund2% don Cuan $i-a reluat brus# mersul $i am #ontinuat s2 ne plimb2m :n Lurul pieKei :n deplin2
t2#ere. Am :n#onLurat-o de mai multe ori% #2ut:nd un lo# unde s2 ne a$e12m. )a un moment dat% #:teva tinere%
#are st2teau pe o ban#2% s-au ridi#at $i au ple#at.
- ,e ani de 1ile :Ki tot vorbes# despre pra#ti#ile aberante ale vr2Litorilor din &e<i#ul anti#% a spus don Cuan%
a$e1:ndu-se pe ban#2 $i M2#:ndu-mi semn s2 m2 a$e1 l:ng2 el.
Cu r:vna #uiva #are nu mai vorbise ni#i#:nd despre asta% mi-a relatat din nou #eea #e-mi spusese de nenum2rate
ori% #2 a#ei vr2Litori% m:naKi de interese e<trem de egoiste :$i #on#entraser2 toate eMorturile :n a#Kiunea de
perMe#Kionare a pra#ti#ilor #are i-au
AR+A 4I*A+3)3I
2!-
:ndep2rtat tot mai tare de #ump2tare $i de e#hilibrul psihi# $i #2% :n #ele din urm2% au Most e<terminaKi atun#i #:nd
stru#turile #ompli#ate de #redinKe $i pra#ti#i% pe #are le al#2tuiser2% au devenit at:t de :mpov2r2toare% :n#:t nu le-
au mai putut susKine.
- 4r2Litorii din timpuri str2ve#hi au tr2it $i au proliMerat :n a#east2 1on2% bine:nKeles% a spus el% urm2rindu-mi
rea#Kiile. Ai#i% pe lo#ul a#estui ora$. Ora$ul a#tual a Most #onstruit pe MundaKiile unuia dintre ora$ele lor. Ai#i% :n
a#east2 1on2% $i-au desM2$urat ei :ntreaga a#tivitate.
- E$ti sigur de asta% don CuanP
- ,a. Ii la Mel vei Mi $i tu% Moarte #ur:nd.
(elini$tea me2 #res#:nd2 m2 MorKa s2 M2# #eva #e detestamD s2 m2 #on#entre1 asupra mea. ,on Cuan% sesi1:nd
:n#ur#2tura mea% m-a in#itat :n #ontinuare.
- Eoarte #ur:nd vom $ti da#2 semeni :ntr-adev2r #u vr2Litorii din ve#hime s2u #u vr2Litorii #ontemporani% a spus
el.
- &2 s#oKi din minKi #u toat2 vorb2ria asta #iudat2 $i r2u-pre-vestitoare% am protestat eu.
Cei treispre1e#e ani petre#uKi al2turi de don Cuan m2 preg2tiser2% mai presus de toate% :n sensul de a #on#epe
pani#a drept #eva #e era :n permanenK2 Moarte aproape% gata s2 se de#lan$e1e.
,on Cuan p2rea s2 $ov2ie. Am observat privirile Muri$e pe #are le arun#a :n dire#Kia biseri#ii. Era #hiar neatent.
C:nd i-am vorbit% nu a au1it #e i-am spus. Am Most nevoit s2 repet :ntrebarea.
- A$tepKi pe #inevaP
- ,a% a$tept% a spus el. Eire$te #2 a$tept pe #ineva. :n#er#am doar s2 simt pulsul :mpreLurimilor. &-ai surprins :n
a#Kiunea de sondare a 1onei #u aLutorul #orpului meu energeti#.
2>9
CAR)O* CA*+A(E,A
AR+A 4I*A+3)3I
2>
- Ii #e ai simKit% don CuanP
- Corpul meu energeti# simte #2 toate s:nt la lo#ul lor. Piesa se Loa#2 :n seara asta. +u e$ti prin#ipalul protagonist.
Eu s:nt un a#tor de #ompo1iKie% #u un rol mi#% dar :nsemnat. Ies din s#en2 :n primul a#t.
- ,espre #e tot vorbe$ti% pentru numele lui ,umne1euP (u mi-a r2spuns. A 1:mbit doar #u sub:nKeles.
- Preg2tes# terenul% a spus. :Ki Ma# :n#2l1irea - #a s2 1i#em a$a - insist:nd asupra ideii #2 vr2Litorii din timpurile
moderne au primit o le#Kie dur2. Ii-au dat seama #2 numai da#2 r2m:n total deta$aKi pot avea energia de a Mi
liberi. ,eta$area lor este de un tip spe#ial% n2s#ut2 nu din Mri#2 sau indolenK2% #i din #onvingere.
,on Cuan s-a oprit% s-a ridi#at $i $i-a :ntins braKele :n MaK2% lateral $i% apoi% #2tre spate.
- E2 $i tu la Mel% m-a sM2tuit. :Ki rela<ea12 #orpul% iar tu trebuie s2 Mii Moarte rela<at pentru a Ma#e MaK2 la #eea #e te
a$teapt2 disear2. A 1:mbit larg. ,isear2 te a$teapt2 Mie totala deta$are% Mie #ompleta subLugare de #2tre propriile
pl2#eri $i sl2bi#iuni. Este o opKiune pe #are trebuie s2 o Ma#2 ori#e nagual din bran$a mea. *-a a$e1at din nou $i a
r2suMlat ad:n#. P2rea #2 #eea #e-mi spusese :i epui1ase :ntreaga energie. Cred #2 :nKeleg #e :nseamn2 deta$area $i
subLugarea% a #ontinuat el% pentru #2 am avut privilegiul de a #unoa$te doi nagualiD pe bineM2#2torul meu%
nagualul Culian% $i pe bineM2#2torul a#estuia% nagualul Elias. Am observat #e-i deosebea. (agualul Elias era :ntr-
at:t de deta$at% :n#:t avea #apa#itatea s2 renunKe la un dar de putere. (agualul Culian era $i el deta$at% dar nu
:ndeaLuns pentru a putea renunKa la un asemenea dar.
- Cude#ind dup2 #um vorbe$ti% am spus eu% a$ 1i#e #2 ai de g:nd s2 m2 supui unui test oare#are disear2. A$a esteP
- Eu nu am puterea s2 te supun la ni#i un Mel de teste% dar spiritul are a#east2 putere% a spus el #u un sur:s $i a
ad2ugatD eu s:nt doar un intermediar al s2u.
- Ce intenKionea12 spiritul s2-mi Ma#2% don CuanP
- +ot #e-Ki pot spune este #2 disear2 vei avea o le#Kie de visat% a$a #um au Most pre#edentele din a#est domeniu%
dar le#Kia nu va Mi predat2 de mine. Alt#ineva :Ki va Mi proMesor $i te va :ndruma disear2.
- Cine va Mi proMesorul $i :ndrum2torul meuP
- 3n musaMir a #2rui pre1enK2 poate Mi pentru tine o groa1ni#2 surpri12 sau poate s2 nu te surprind2 delo#.
- Ii #are este tema le#Kiei de visat pe #are o voi aveaP
- Este #ea de a patra poart2 a visatului. )e#Kia este #ompus2 din dou2 p2rKi. Prima parte Ki-o voi e<pli#a eu
imediat. Cea de a doua parte nu-Ki poate Mi e<pli#at2 de nimeni% pentru #2 este #eva #e Kine numai de tine. +oKi
nagualii din bran$a mea au beneMi#iat de a#east2 le#Kie :n dou2 p2rKi% dar ni#iuna dintre a#este le#Kii nu s-a
asem2nat #u #elelalteQ Mie#are a Most astMel stru#turat2% :n#:t s2 #orespund2 tr2s2turilor de #ara#ter ale Mie#2rui
nagual.
- E<pli#aKiile tale nu m2 aLut2 deMel% don Cuan. ,evin din #e :n #e mai nervos.
Am r2mas t2#uKi un r2stimp :ndelungat. Eram tulburat $i nu aveam ast:mp2r. (u $tiam #e s2 mai spun% M2r2 s2
devin #i#2litor.
- ,up2 #um $tii% pentru vr2Litorii #ontemporani per#eperea dire#t2 a energiei este o reali1are #e se obKine prin
eMortul personal al Mie#2ruia% a spus don Cuan. (u manevr2m pun#tul de asamblare prin auto dis#iplin2. Pentru
vr2Litorii din ve#hime% deplasarea pun#tului de asamblare era #onse#inKa situaKiei de supunere :n #are se plasau
MaK2 de alKii% MaK2 de proMesorii lor% #are
2>2
CAR)O* CA*+A(E,A
AR+A 4I*A+3)3I
2>.
reali1au a#este deplas2ri prin operaKiuni misterioase $i le oMereau dis#ipolilor lor #a daruri de putere. Cineva #u
mai mult2 energie de#:t noi ne poate Ma#e ori#e% a #ontinuat el. ,e e<emplu% nagualul Culian ar Mi putut s2 m2
transMorme :n ori#e ar Mi dorit el% :ntr-un demon sau :ntr-un sM:nt. ,ar era un nagual impe#abil $i m-a l2sat s2 Miu
eu :nsumi. 4r2Litorii din ve#hime nu erau at:t de impe#abili $i% prin str2dania lor permanent2 de a-$i asigura
#ontrolul asupra altora% au reu$it s2 instaure1e o atmosMer2 de :ntuneri# $i teroare% #are s-a transmis de-a lungul
timpului de la proMesor la dis#ipol. *-a ridi#at $i $i-a rotit privirea asupra :mpreLurimilor. ,up2 #um ve1i% nu este
mare lu#ru de #apul ora$ului 2stuia% a spus :n #ontinuare% dar el e<er#it2 o Mas#inaKie uni#2 pentru lupt2torii din
bran$a mea. Ai#i se aMl2 sursa a #eea #e s:ntem $i sursa a #eea #e nu vrem s2 Mim. ,eoare#e mie mi-a sosit
soro#ul% trebuie s2-Ki transmit unele idei% s2-Ki relate1 unele :nt:mpl2ri% s2 te pun :n leg2tur2 #u unele MiinKe% #hiar
ai#i% :n a#est ora$% e<a#t a$a #um a M2#ut #u mine bineM2#2torul meu.
,on Cuan a spus #2 repet2 #eva #e-mi era deLa #unos#ut% #2 #eea #e era el $i tot #e $tia repre1entau mo$tenirea
l2sat2 de proMesorul s2u% nagualul Culian. A#esta% la r:ndul s2u% mo$tenise totul de la proMesorul s2u% nagualul
Elias. Ii a$a mai departe% nagualul Elias% de la nagualul RosendoQ a#esta% de la nagualul )uLanQ nagualul )uLan%
de la nagualul *antistebanQ iar nagualul *antisteban% de la nagualul *ebastian.
&i-a spus din nou% pe un ton Moarte oMi#ial% #eva #e-mi e<pli#ase de mai multe ori :n tre#ut% #2 :naintea nagualului
*ebastian e<istaser2 opt alKi naguali% dar #2 a#e$tia Museser2 total diMeriKi de #ei #are au urmat. Avuseser2 o #u
totul alt2 atitudine MaK2 de vr2Litorie% o #u totul alt2 #on#epKie asupra ei% de$i M2#eau totu$i parte din a#eea$i linie
de des#endenK2 #u #ei din bran$a sa.
- A#um% trebuie s2-Ki aminte$ti $i s2-mi repeKi tot #e Ki-am spus despre nagualul *ebastian% mi-a #erut el.
*oli#itarea sa mi s-a p2rut #iudat2% dar am repetat tot #eea #e-mi Musese spus Mie de el% Mie de #ei din grupul s2u
reMeritor la nagualul *ebastian $i legendarul b2trin vr2Litor% #el #are sMidea12 moartea% #unos#ut sub apelativul de
arenda$.
- Itii #2 #el #are sMidea12 moartea ne Ma#e daruri de putere la Mie#are nou2 generaKie% a spus don Cuan. Iar natura
spe#iMi#2 a a#estor daruri este #eea #e a s#himbat #ursul evoluKiei bran$ei noastre.
&i-a e<pli#at #2 arenda$ul% Miind un vr2Litor din ve#hea $#oal2% :nv2Kase de la proMesorii s2i toate subtilit2Kile
reMeritoare la deplasarea pun#tului de asamblare. :ntru#:t avea la a#tiv% probabil% mii de ani de viaK2 $i #on$tiinK2
str2in2 nou2 - timp din bel$ug pentru a se perMe#Kiona - $tia #um se pot obKine $i menKine sute% da#2 nu #hiar mii%
de po1iKii ale pun#tului de asamblare. ,arurile lui erau deopotriv2 #a ni$te diagrame repre1ent:nd deplasarea
pun#tului de asamblare :n po1iKii spe#iMi#e $i #a ni$te ghiduri #onKin:nd instru#Kiuni asupra modului :n #are
pun#tul poate Mi imobili1at :n ori#are dintre a#este po1iKii% astMel put:ndu-se reali1a #oe1iunea.
,on Cuan era :n #ea mai bun2 Morm2 de povestitor. (u-l mai v21usem ni#iodat2 relat:nd #eva #u at:Ka dramatism.
,a#2 nu l-a$ Mi #unos#ut bine% a$ Mi putut Lura #2 vo#ea sa avea inMle<iunile Loase $i :n#2r#ate de nelini$te ale
#uiva st2p:nit de team2 sau griLi. Gesturile sale :mi #reau impresia unui a#tor talentat #are interpretea12 la
perMe#Kie o stare de nervo1itate $i ad:n#2 preo#upare.
El s-a uitat #u atenKie la mine $i% pe tonul $i :n maniera #uiva #are M2#ea o de1v2luire dureroas2% a spus #2% de
e<emplu%
2>!
CAR)O* CA*+A(E,A
nagualul )uLan primise din partea arenda$ului un dar de #in#i1e#i de po1iKii. ,2dea din #ap sa#adat% #a $i #:nd m-
ar Mi :ndemnat% M2r2 vorbe% s2 reMle#te1 la #eea #e to#mai :mi spusese. (-am 1is nimi#.
- Cin#i1e#i de po1iKiiS a e<#lamat el #u uimire. Pentru un dar% una sau% #el mult% dou2 po1iKii ar Mi Most mai mult
de#:t suMi#ient. A ridi#at din umeri :n semn de #onsternare. &i s-a spus #2 arenda$ul :l pl2#ea pe nagualul )uLan
Moarte mult% a #ontinuat el. Au legat o prietenie at:t de str:ns2% :n#:t erau% pra#ti#% nedesp2rKiKi. *e spune #2
nagualul )uLan $i arenda$ul obi$nuiau s2 intre ta#ti#os :n biseri#a de #olo :n Mie#are dimineaK2% pentru a asista la
sluLba de dimineaK2.
- Chiar ai#i% :n a#est ora$P am :ntrebat eu% total surprins.
- Chiar ai#i% a r2spuns el. Este posibil #a ei s2 Mi $e1ut #hiar :n a#est lo#% pe o alt2 ban#2% #u mai bine de o sut2 de
ani.
- (agualul )uLan $i arenda$ul s-au plimbat :ntr-adev2r prin a#east2 piaK2P am :ntrebat eu din nou% in#apabil s2-mi
st2p:nes# uimirea.
- Cu siguranK2S a e<#lamat el. +e-am adus ai#i :n seara asta pentru #2 poe1ia pe #are mi-ai #itit-o mi-a sugerat #2
este timpul s2-l #uno$ti pe arenda$.
Am Most #uprins instantaneu de pani#2% de par#2 a$ Mi Most tr21nit. Pentru un moment a trebuit s2 respir pe gur2.
- Am tot dis#utat despre e<traordinarele reali12ri ale vr2Litorilor din vremuri str2ve#hi% a spus don Cuan :n
#ontinuare. ,ar este diMi#il atun#i #:nd trebuie s2 vorbe$ti numai :n termeni abstra#Ki% M2r2 a avea posibilitatea
unei #unoa$teri dire#te. Pot s2-Ki repet p:n2-n 1iua de apoi #eva #e este #lar #a lumina 1ilei pentru mine% dar
imposibil de :nKeles ori de #re1ut pentru tine% pentru #2 :Ki lipse$te #unoa$terea pra#ti#2 a respe#tivei noKiuni.
AR+A 4I*A+3)3I
2>>
*-a ridi#at $i m-a privit din #re$tet p:n2-n t2lpi.
- 0ai s2 mergem la biseri#2% mi-a spus. Arenda$ului :i s:nt dragi biseri#a $i :mpreLurimile ei. *:nt sigur #2 a#um
este momentul s2 mergem a#olo.
,e Moarte puKine ori pe tot par#ursul relaKiei mele #u don Cuan am simKit o asemenea aprehensiune. Eram #a
parali1at. C:nd m-am ridi#at% tremuram din tot #orpul. *toma#ul :mi era un ghem de nervi. +otu$i% l-am urmat pe
don Cuan% M2r2 o vorb2% #:nd s-a :ndreptat spre biseri#2. &2 :mpleti#eam $i mi se t2iau genun#hii la Mie#are pas.
,up2 #e am str2b2tut s#urta distanK2 din piaK2 p:n2 la treptele de #al#ar ale pridvorului biseri#ii% era #:t pe #e s2
le$in. ,on Cuan m-a luat de dup2 umeri #a s2 m2 spriLine.
- Iat2-l a#olo pe arenda$% a spus el pe un ton at:t de normal de par#2 to#mai v21use un ve#hi prieten.
Am privit :n dire#Kia :n #are se uita $i am v21ut un grup de #in#i Memei $i trei b2rbaKi :n #ap2tul opus al
pridvorului. Privirea mea rapid2 $i speriat2 nu a :nregistrat nimi# neobi$nuit :n leg2tur2 #u oamenii a#eia. (u am
putut ni#i m2#ar s2-mi dau seama da#2 intrau :n biseri#2 sau ie$eau din ea. Am observat totu$i #2 p2reau s2 se Mi
:nt:lnit :nt:mpl2tor $i nu erau :mpreun2.
P:n2 #:nd don Cuan $i #u mine am aLuns la u$iKa s#und2% t2iat2 :n masivul portal de lemn% trei dintre Memei
intraser2 :n biseri#2. Cei trei b2rbaKi $i #elelalte dou2 Memei to#mai ple#au. Am avut un moment de 12p2#eal2 $i
m-am uitat la don Cuan pentru instru#Kiuni. &i-a indi#ai% #u o mi$#are din #ap% re#ipientul #u ap2 sMinKit2.
- +rebuie s2 respe#t2m r:nduiala $i s2 ne Ma#em semnul #ru#ii% mi-a $optit.
- 3nde este arenda$ulP am :ntrebat eu% tot :n $oapt2.
2>?
CAR)O* CA*+A(E,A
,on Cuan $i-a :nmuiat v:rMurile degetelor :n re#ipient $i s-a :n#hinat. Cu un gest hot2r:t din #ap% m-a :ndemnat s2
Ma# la Mel.
- Arenda$ul era unul dintre #ei trei b2rbaKi #are au ple#atP am $optit eu aproape dire#t :n ure#hea lui.
- (u% a r2spuns el :n $oapt2. Arenda$ul este una din Memeile #are au r2mas ai#i. Cea din ultimul r:nd de b2n#i.
:n #lipa a#eea% o Memeie din ultimul r:nd $i-a :ntors #apul #2tre mine% a 1:mbit $i a dat din #ap. ,intr-un salt% am
Most la u$2 $i am Mugit aMar2. ,on Cuan a alergat dup2 mine. Cu o agilitate in#redibil2% m-a aLuns din urm2 $i m-a
apu#at de braK.
- 3nde te du#iP m-a :ntrebat el #u MaKa $i :ntregul #orp #ontorsionate de r:s.
&-a Kinut str:ns de braK% :n timp #e eu g:M:iam% :n#er#:nd s2 trag #:t mai mult aer :n piept. *imKeam #2 m2 suMo#.
0ohotele de r:s ale lui don Cuan se su##edau #a valurile o#eanului. &-am smu#it din str:nsoarea m:inilor lui $i m-
am :ndreptat #2tre piaK2. El a venit dup2 mine.
- (u mi-am imaginat #2 vei Mi at:t de tulburat% a spus%
1guduit de noi hohote de r:s.
- ,e #e nu mi-ai spus #2 arenda$ul este o MemeieP
- 4r2Litorul de a#olo% din biseri#2% este #el #are sMidea12 moartea% a spus el solemn. Pentru un vr2Litor de talia lui%
at:t de versat :n domeniul deplas2rii pun#tului de asamblare% a Mi b2rbat sau Memeie este o #hestiune de preMerinK2
sau de #ir#umstanK2. A#easta este prima parte a le#Kiei de visat pe #are am spus #2 o vei avea. Iar #el #are
sMidea12 moartea este musaMirul misterios #are te va :ndruma pe par#ursul ei.
*e Kinea de $ale% :ne#:ndu-se $i tu$ind de at:ta r:s. R2m2sesem M2r2 grai. Apoi m-a apu#at o Murie subit2. (u eram
Murios pe don Cuan sau pe mine ori pe #ineva anume. Era o Murie re#e
AR+A 4I*A+3)3I
25!
#are m2 M2#ea s2 m2 simt de par#2 pieptul $i mu$#hii g:tului erau gata s2-mi e<plode1e.
- *2 mergem :napoi la biseri#2% am strigat #u o vo#e pe #are nu mi-am re#unos#ut-o.
- 0aide% haide% a spus el pe un ton lini$titor. (u trebuie #hiar s2 te arun#i a$a :n Mo#. G:nde$te-te. ReMle#tea12.
Cump2ne$te lu#rurile. )ini$te$te-Ki #ugetul. (-ai mai Most ni#iodat2 :n viaK2 pus :n MaKa unei asemenea :n#er#2ri.
A#um ai nevoie de #alm. (u pot s2-Ki spun #e anume s2 Ma#i. Pot doar% #a ori#e alt nagual% s2 te #onMrunt #u
provo#area% dup2 #e-Ki voi Mi spus - :n termeni indire#Ki - tot #e este oportun. A#easta este :n#2 una dintre
manevrele utili1ate de nagualiD s2 spui tot% M2r2 a spune lu#rurilor pe nume% sau s2 soli#iKi% M2r2 #a% eMe#tiv% s2 #eri.
4oiam s2 termin2m #:t mai repede #u tot. ,ar don Cuan a spus #2 un s#urt respiro m-ar putea aLuta s2-mi re#ap2t
#e mai r2m2sese din :n#rederea :n mine. &i s-au t2iat genun#hii. Cu mult2 soli#itudine% don Cuan m-a aLutat s2
m2 a$e1 pe bordur2 $i s-a a$e1at l:ng2 mine.
- Prima parte a le#Kiei a#esteia de visat se reMer2 la Maptul #2 mas#ulinitatea $i Meminitatea nu s:nt st2ri deMinitive%
#i re1ultatul unei a#Kiuni spe#iMi#e de po1iKionare a pun#tului de asamblare% a spus el. A#Kiunea este% normal% o
#hestiune de voinK2 $i de instruire #orespun12toare. :ntru#:t a#esta a Most un subie#t Moarte :ndr2git de vr2Litorii
din ve#hime% ei s:nt singurii #are pot Ma#e lumin2 :n problema respe#tiv2.
Probabil% pentru #2 era singurul lu#ru raKional pe #are-l puteam Ma#e% am :n#eput o #ontrovers2 #u don Cuan.
- (u pot s2 a##ept sau s2 #red #eea #e-mi pre1inKi% i-am spus $i am simKit #um m2 :n#ing la MaK2.
2>@
CAR)O* CA*+A(E,A
- ,ar ai v21ut Memeia% a ripostat don Cuan. Cre1i #2 toate astea nu s:nt de#:t tru#uriP
- (u $tiu #e s2 #red.
- EiinKa a#eea din biseri#2 este #u adev2rat o Memeie% a spus el #u vehemenK2. ,e #e trebuie s2 te nelini$teas#2
asta at:t de multP Eaptul #2 ea s-a n2s#ut b2rbat nu Ma#e de#:t s2 ateste #e putere au a#Kiunile vr2Litorilor din
ve#hime. A#est lu#ru n-ar trebui s2 te surprind2. Ai e<perimentat deLa :n pra#ti#2 toate prin#ipiile vr2Litoriei.
*imKeam #2 ple1nes# de at:ta :n#ordare. ,on Cuan mi-a spus% pe un ton a#u1ator% #2 vreau doar s2 dis#ut :n
#ontradi#toriu. Cu o r2bdare MorKat2% dar #u nedisimulat; morg2% i-am e<pus prin#ipiile biologi#e #e stau la ba1a
#ara#terului mas#ulin $i Meminin.
- :nKeleg toate astea% a 1is el. Ii ai dreptate :n #eea #e spui. Cusurul t2u este #2 :n#er#i s2 #onMeri aMirmaKiilor tale
o valabilitate universal2.
- ,ar vorbim ai#i despre prin#ipii de ba12% am strigat eu. A#estea vor Mi determinante pentru om ai#i sau :n
ori#are alt lo# din univers.
- A$a este% a$a este% a spus el pe un ton #alm. +ot #e spui tu este adev2rat at:ta timp #:t pun#tul nostru de
asamblare r2m:ne :n po1iKia sa obi$nuit2. ,ar% :n momentul :n #are este deplasat din#olo de anumite limite $i nu
mai Mun#Kionea12 regulile lumii noastre de 1i #u 1i% ni#i unul dintre prin#ipiile at:t de dragi Kie nu mai are
valabilitatea total2 pe #are o susKii. Gre$eala pe #are o Ma#i este s2 uiKi #2 #el #are sMidea12 moartea a dep2$it
a#este limite de mii $i mii de ori. (u trebuie s2 Mii un geniu pentru a-Ki da seama #2 arenda$ul nu mai este sub
inMluenKa a#elora$i MorKe #are te guvernea12 pe tine a#um.
AR+A 4I*A+3)3I
2>-
I-am spus #2 disputa mea% da#2 putea Mi numit2 disput2% era nu #u el% #i #u a##eptarea laturii pra#ti#e a vr2Litoriei%
#are - p:n2 :n a#el moment - Musese at:t de abstra#t2 $i :ndep2rtat2% :n#:t nu #onstituise ni#iodat2 o problem2 real2
pentru mine. Am subliniat #2% :n #alitate de vis2tor% aveam e<perienKa ne#esar2 pentru a #onMirma #2 :n visat este
posibil ori#e. I-am reamintit #2 el :nsu$i :mi susKinuse $i #ultivase a#east2 #onvingere% :mpreun2 #u #ea privind
ne#esitatea imperioas2 a unei minKi s2n2toase. Ceea #e-mi pre1enta el a#um :n #a1ul arenda$ului era o nebunie%
un subie#t #e se preta doar pentru visat% dar nu $i pentru lumea real2. I-am de#larat #2 pentru mine #eea #e
susKinea el era de1gust2tor $i de ne#on#eput.
- Ii de #e a#east2 rea#Kie violenK2P a :ntrebat el #u un 1:mbet. :ntrebarea lui m-a luat prin surprindere. &-am
simKit penibil.
- Cred #2 o per#ep #a pe un ata# la :ns2$i esenKa mea de om% am re#unos#ut.
A$a $i era. (umai g:ndul #2 Memeia din biseri#2 era b2rbat :mi produ#ea #umva greaK2.
&i-a tre#ut deodat2 prin minte o ideeD probabil #2 arenda$ul este un travestit. )-am #hestionat imediat pe don
Cuan #u toat2 serio1itatea asupra unei asemenea posibilit2Ki. A r:s at:t de tare% :n#:t p2rea gata s2 le$ine.
- Este o posibilitate #are Kine prea mult de #ele lume$ti% a spus el. Poate #2 ve#hii t2i prieteni ar Ma#e a$a #eva. Cei
noi :ns2 au resurse mult mai mari $i s:nt mai puKin obsedaKi de se<. Repet. EiinKa a#eea din biseri#2 este o Memeie.
Este o NeaO. Ii are toate organele $i tr2s2turile #ara#teristi#e unei Memei. A 1:mbit maliKios. :ntotdeauna te-ai
simKit atras de Memei% nu-i a$aP *e pare #2 a#east2 situaKie a Most #reat2 spe#ial pentru tine.
2?9
CAR)O* CA*+A(E,A
Amu1amentul s2u era at;t de autenti# $i de ino#ent% :n#:t m-am molipsit $i eu. Am r:s am:ndoi. El% #u toat2
impetuo1itatea% iar eu% #u toat2 aprehensiunea.
Atun#i% am luat o de#i1ie. &-am ridi#at $i am spus r2spi#at #2 nu nutream ni#i o dorinK2 s2 am de-a Ma#e #u
arenda$ul% indiMerent de Morma $i aspe#tul s2u. OpKiunea mea era s2 m2 retrag din a#east2 a#Kiune $i s2 m2 :ntor#
la #asa lui don Cuan% apoi a#as2 la mine.
,on Cuan a spus #2 - din pun#tul lui de vedere - nu avea nimi# :mpotriva de#i1iei mele% $i am pornit pe drumul
de :ntoar#ere #2tre lo#uinKa lui. :n mintea mea% g:ndurile mi se su##edau #u o vite12 s2lbati#2. Pro#edam oare
#um era mai bineP Eugeam de team2P ,esigur #2 imediat am e<pli#at raKional de#i1ia mea #a Miind #ore#t2 $i
inevitabil2. )a urma urmelor% pe mine nu m2 interesau a#hi1iKiile de ni#i un Mel - m2 asiguram eu pe mine :nsumi
- iar primirea darurilor arenda$ului era #a $i #:nd a$ Mi a#hi1iKionat o proprietate. Apoi am Most #uprins de :ndoieli
$i de #urio1itate. Erau at:tea :ntreb2ri pe #are a$ Mi putut s2 i le pun #elui #are sMidea12 moartea.
Inima a :n#eput s2-mi bat2 at:t de tare% :n#:t :i simKeam b2t2ile :n stoma#. "2t2ile s-au transMormat brus# :n vo#ea
emisarului% #are $i-a :n#2l#at promisiunea de a nu se ameste#a $i mi-a spus #2 o MorK2 inimaginabil2 :mi a##elera
pulsul pentru a m2 Ma#e s2 m2 :ntor# la biseri#2Q s2 merg #2tre #asa lui don Cuan :nsemna s2 merg la moarte. &-
am oprit $i i-am #omuni#at grabni# lui don Cuan spusele emisarului.
- Este adev2ratP l-am :ntrebat.
- &2 tem #2 da% a re#unos#ut el timid.
AR+A 4I*A+3)3I
2?
- ,e #e nu mi-ai spus asta% don CuanP Aveai de g:nd s2 m2 la$i s2 mor% pentru #2 #re1i #2 s:nt un la$P l-am
:ntrebat eu m:nios.
- (u mureai tu a$a% #u una #u dou2. Corpul t2u energeti# are resurse inepui1abile. Ii nu mi-a tre#ut ni#iodat2 prin
minte s2 Ke #onsider un la$. :Ki respe#t de#i1iile $i puKin :mi pas2 #are s:nt motivaKiile lor. E$ti% #a $i mine% la #ap2t
de drum. A$a #2 Mii un adev2rat nagual. (u te ru$ina de #eea #e e$ti. ,a#2 ai Mi Most la$% #red #2 ai Mi murit de Mri#2
demult% #u mulKi ani :n urm2. ,ar da#2 Ki-e prea team2 s2-l #uno$ti pe #el #are sMidea12 moartea% atun#i mai
degrab2 mori de#:t s2 dai o#hii #u el. (u este ni#i o ru$ine :n asta.
- *2 mergem :napoi la biseri#2% am spus eu #:t se poate de #alm.
- Ei% a#um aLungem la Mondul problemeiS a e<#lamat don Cuan. ,ar% mai :nt:i% hai s2 ne :ntoar#em :n par#% s2 ne
a$e12m pe o ban#2 $i s2 e<amin2m #u griL2 opKiunile tale. Avem timpul disponibilQ de altMel% este prea devreme
pentru apropiata noastr2 a#Kiune.
(e-am dus :napoi :n par# $i am g2sit imediat o ban#2 liber2% pe #are ne-am a$e1at.
- +rebuie s2 :nKelegi #2 numai tu :nsuKi poKi lua de#i1ia de a-l :nt:lni sau nu pe arenda$% de a a##epta sau de a
reMu1a darurile sale de putere% a spus don Cuan. ,ar de#i1ia ta trebuie s2 o e<primi :n MaKa Memeii din biseri#2%
:ntre patru o#hi% altMel nu va avea valabilitate.
,on Cuan a mai spus #2 darurile arenda$ului s:nt Mormidabile% dar preKul pl2tit pentru ele este #olosal% iar el%
personal% nu era prea :n#:ntat de daruri% ni#i de preK.
2?2
CAR)O* CA*+A(E,A
- :nainte de a lua de#i1ia deMinitiv2% a spus don Cuan :n #ontinuare% trebuie s2 #uno$ti toate detaliile tran1a#Kiilor
noastre #u a#est vr2Litor.
- PreMer s2 nu mai aud nimi# despre asta% don Cuan% m-am rugat eu.
- Este de datoria ta s2 $tii% a spus el. Cum altMel vei putea s2 iei o hot2r:reP
- (u #re1i #2 da#2 $tiu mai puKine lu#ruri despre arenda$ va Mi mai bine pentru mineP
- (u. Asta nu este o situaKie :n #are te as#un1i p:n2 tre#e peri#olul. A#esta este momentul adev2rului. +ot #e ai
M2#ut $i ai tr2it :n lumea vr2Litorilor te-a :ndreptat #2tre a#est pun#t. (u voiam s2-Ki spun% pentru #2 $tiam #2 Ki-o
va spune #orpul t2u energeti#% dar nu e<ist2 ni#i o modalitate prin #are s2 s#api de a#east2 :nt:lnire. (i#i #hiar
prin moarte nu poKi s#2pa. :nKelegiP &-a 1g:lK:it de umeri. &2 :nKelegiP a repetat.
:nKelegeam at:t de bine% :n#:t l-am :ntrebat da#2 putea s2 m2 Ma#2 s2 intru :ntr-un alt registru de #on$tiinK2% pentru
a-mi diminua teama $i tulburarea. EorKa #u #are a spus nu% m-a M2#ut s2 tresar.
- +rebuie s2 te #onMrunKi #u #el #are sMidea12 moartea #u #alm $i absolut2 st2p:nire de sine% a ad2ugat el. Ii nu
poKi Ma#e asta prin substituiri.
,on Cuan a :n#eput s2-mi spun2 lini$tit iar2$i tot #eea #e-mi mai spusese despre #el #are sMidea12 moartea. :n
timp #e vorbea% mi-am dat seama #2% :n parte% #onMu1ia mea era #onse#inKa modului :n #are utili1a el #uvintele. :n
spaniol2 Molosea% pentru N#el #are sMidea12 moarteaO% el desafiante de la muerte, iar pentru Narenda$O% el
inguilino, ambele desemn:nd :n mod automat un b2rbat. ,ar% :n des#rierea relaKiei dintre arenda$ $i nagualii
AR+A 4I*A+3)3I
2?.
din bran$a sa% ameste#a desinenKele $i termenii de gen mas#ulin $i Meminin% #re:nd o mare #onMu1ie :n mintea
mea.
*punea #2 arenda$ul trebuia s2 pl2teas#2 pentru energia pe #are el o lua de la nagualii din bran$a noastr2% dar
plata lui :i legase pe a#e$ti vr2Litori de el pentru generaKii :ntregi. Ca plat2 pentru energia #2p2tat2% Memeia din
biseri#2 :i :nv2Ka pe naguali #e s2 Ma#2 e<a#t% pentru a-$i deplasa pun#tele de asamblare :n po1iKii spe#iMi#e% pe
#are ea :ns2$i le alesese. Cu alte #uvinte% ea :i :nrobea pe Mie#are dintre a#e$tia #u un dar de putere% #onst:nd din
po1iKii spe#iMi#e presele#tate% ale pun#tului de asamblare% $i toate impli#aKiile a#estuia.
- Ce vrei s2 spui prin Ntoate impli#aKiile a#estuiaO% don CuanP
- &2 reMer la #onse#inKele negative ale a#estor daruri. Eemeia din biseri#2 nu #unoa$te de#:t dele#tarea $i r2sM2Kul
:n pl2#ere. (u e<ist2 #ump2tare $i moderaKie :n a#east2 Memeie. ,e pild2% l-a :nv2Kat pe nagualul Culian #um s2-$i
po1iKione1e pun#tul de asamblare pentru a Mi la Mel #a ea% o Memeie. A-l :nv2Ka asta pe bineM2#2torul meu% #are era
un hedonist in#urabil% e#hivala #u a da b2utur2 unui beKiv.
- ,ar nu s:ntem Mie#are r2spun12tori de #eea #e Ma#emP
- ,a% :ntr-adev2r% a$a este. +otu$i% unora dintre noi le este mai diMi#il de#:t altora s2 a#Kione1e #u deplin2
responsabilitate. *2 spore$ti a#east2 diMi#ultate :n mod deliberat% a$a #um Ma#e a#east2 Memeie% :nseamn2 s2
spore$ti :n mod inutil presiunile la #are s:ntem supu$i.
- Cum $tii #2 Memeia din biseri#2 Ma#e asta :n mod deliberatP
- )e-a M2#ut-o tuturor nagualilor din bran$a mea. ,a#2 ne uit2m la noi #u imparKialitate $i onestitate% trebuie s2
re#unoa$tem #2 #el #are sMidea12 moartea ne-a transMormat - prin
2?!
CAR)O* CA*+A(E,A
intermediul darurilor sale - :ntr-o #ategorie de vr2Litori Moarte dedaKi dele#t2rii $i dependenKi de a#easta.
(u am putut s2 :i mai tre# #u vederea in#onse#venKa :n utili1area termenilor $i i-am atras atenKia asupra a#estui
lu#ru.
- +rebuie s2 vorbe$ti despre a#est vr2Litor Mie la mas#ulin% Mie la Meminin% dar nu la ambele genuri% am spus eu #u
severitate. *:nt $i a$a Moarte :n#ordat% iar a#east2 Molosire arbitrar2 a genurilor m2 Ma#e s2 Miu $i mai agitat.
- Ii eu s:nt Moarte agitat% a m2rturisit el. ,ar adev2rul este #2 #el #are sMidea12 moartea este $i de genul mas#ulin%
$i de genul Meminin. (i#iodat2 nu am reu$it s2 am o atitudine de #omple1enK2 MaK2 de s#himb2rile de gen ale
a#estui vr2Litor. Am Most sigur #2 $i tu vei rea#Kiona la Mel% :ntru#:t l-ai #unos#ut :nt:i #a b2rbat.
,on Cuan mi-a amintit de o :nt:mplare% petre#ut2 #u ani :n urm2% #:nd m-a luat #u el pentru a-l :nt:lni pe #el #are
sMidea12 moartea $i am #unos#ut un indian #iudat% ni#i K:n2r% ni#i b2tr:n% de o #onstituKie Mirav2. :mi r2m2sese :n
minte mai ales a##entul s2u straniu $i e<presia neobi$nuit2 pe #are o Molosea atun#i #:nd povestea despre lu#rurile
pe #are susKinea #2 le v21use% mis o$os se #asearon, o#hii mi se plimbau. ,e e<emplu% spuneaD No#hii mi se
plimbau pe #oiMurile #u#eritorilor spanioli.O
Amintirea a#elei :nt:mpl;ri era at:t de slab2% :n#:t #re1usem :ntotdeauna #2 :nt:lnirea durase numai #:teva minute.
,on Cuan :mi spusese :ns2 mai t:r1iu #2 petre#usem o 1i :ntreag2 :n tov2r2$ia #elui #are sMidea12 moartea.
- &otivul pentru #are am :n#er#at% mai devreme% s2 aMlu de la tine da#2 $tii #e se petre#e% a #ontinuat don Cuan%
este #2 am #re1ut #2 atun#i% #u ani :n urm2% Ki-ai Mi<at #hiar tu o :nt:lnire #u #el #are sMidea12 moartea.
AR+A 4I*A+3)3I
2?>
- &2 supraestime1i% don Cuan. :n #a1ul a#esta #hiar #2 nu am habar de nimi#. ,ar #e te-a M2#ut s2 #re1i #2 $tiu
#evaP
- Cel #are sMidea12 moartea a p2rut s2 te pla#2 Moarte mult. Asta pentru mine a :nsemnat #2 el ar Mi putut s2-Ki Mi
daK un dar de putere% de$i tu nu-Ki aminteai nimi#. *au ar Mi putut s2 stabileas#2 a#east2 :nt:lnire #u el #a Memeie.
Am b2nuit #hiar #2 Ki-a dat instru#Kiuni pre#ise :n a#est sens.
,on Cuan a pre#i1at #2 #el #are sMidea12 moartea% Miind #ategori# un s#lav al ritualului% :$i :nt:lnea :ntotdeauna
nagualii din domeniul s2u mai :nt:i #a b2rbat - a$a #um s-a :nt:mplat :n #a1ul nagualului *ebastian - iar apoi #a
Mameie.
- ,e #e nume$ti darurile #elui #are sMidea12 moartea daruri de putereP Ii de #e se Ma#e a$a un se#ret din astaP am
:ntrebat eu. +u :nsuKi :Ki poKi deplasa singur pun#tul de asamblare :n ori#e po1iKie dore$ti% nuP
- *e numes# daruri de putere% pentru #2 s:nt produsul $tiinKei de :nalt2 spe#iali1are a vr2Litorilor din vremuri
str2ve#hi% a spus el. Cara#terul se#ret al a#estor daruri re1id2 :n Maptul #2 absolut nimeni de pe a#est p2m:nt - :n
aMar2 de arenda$ - nu ne-ar putea oMeri un e$antion din a#east2 :nalK2 $tiinK2. *igur #2 poK s2-mi deplase1 pun#tul
de asamblare :n ori#e po1iKie vreau% :n interiorul sau :n e<teriorul Mormei energeti#e umane. ,ar #eea #e nu pot eu
$i numai #el #are sMidea12 moartea poate% este s2 $tiu #e s2 Ma# #u #orpul meu energeti# :n Mie#are din a#este
po1iKii pentru a reali1a o per#epKie total2% #oe1iunea total2.
&i-a e<pli#at apoi #2 vr2Litorii din 1iua de a1i nu #unos# detaliile miilor $i miilor de po1iKii posibile ale pun#tului
de asamblare.
- Ce vrei s2 spui prin detaliiP am :ntrebat.
2??
CAR)O* CA*+A(E,A
I
AR+A 4I*A+3)3I
2?=
- &odalit2Ki spe#iMi#e de a#Kiune asupra #orpului energeti#% pentru a putea menKine pun#tul de asamblare Mi<at :n
anumite po1iKii% a r2spuns el.
*-a luat drept e<emplu pe sine. A spus #2 darul de putere pe #are i-l M2#use #el #are sMidea12 moartea era po1iKia
pun#tului de asamblare al unui #orb $i pro#edurile de manipulare a #orpului s2u energeti# pentru a reali1a
per#epKia total2 a unui #orb. A e<pli#at #2 #eea #e urm2riser2 s2 obKin2 #u ori#e preK vr2Litorii din ve#hime era
per#epKia total2% #oe1iunea total2% iar :n #a1ul propriului dar de putere% per#epKia total2 se putea reali1a prin
intermediul unui pro#es de a#Kiune deliberat2% pe #are a trebuit s2-l deprind2 pas #u pas% a$a #um ai :nv2Ka s2
lu#re1i #u un me#anism Moarte #ompli#at.
,on Cuan a e<pli#at :n #ontinuare #2 maLoritatea deplas2rilor pun#tului de asamblare pe #are le obKin vr2Litorii
#ontemporani s:nt mi#i transl2ri ale a#estuia% #e impli#2 un m2nun#hi redus de Milamente energeti#e luminoase
din interiorul oului luminos% numit banda umanului ori aspe#tul pur omenes# al energiei universului. ,in#olo de
a#east2 band2% dar tot :n interiorul oului luminos% se aMl2 1ona deplas2rilor grandioase ale pun#tului de asamblare.
C:nd este translat :n ori#e po1iKie din a#ea 1on2% per#epKia pe #are o reali12m este #omprehensibil2% dar s:nt
ne#esare pro#eduri e<trem de detaliate pentru #a ea s2 Mie total2.
- E2pturile anorgani#e v-au Lu#at% Kie $i lui Carol +iggs% un renghi #u prileLul ultimei voastre #2l2torii% aLut:ndu-v2
s2 reali1aKi #oe1iunea total2 :n #adrul unei deplas2ri de amploare a pun#tului de asamblare% a spus el. Ele v-au
:mpins pun#tele de asamblare :n #ea mai :ndep2rtat2 po1iKie $i% apoi% v-au aLutat s2 per#epeKi realitatea de a#olo%
#a $i #:nd v-aKi Mi aMlat :n lumea
#otidian2. 3n lu#ru aproape imposibil. Pentru a reali1a o astMel de per#epKie% vr2Litorii au nevoie de #uno$tinKe
Moarte detaliate sau de prieteni puterni#i. Prietenele voastre v-ar Mi tr2dat% :n #ele din urm2% $i v-ar Mi l2sat s2 v2
des#ur#aKi singuri% $i s2 :nv2KaKi pe pielea voastr2 #um s2 supravieKuiKi :n lumea a#eea. AKi Mi sM:r$it% pre#um a#ei
e<trem de versaKi vr2Litori din ve#hime% :mbibaKi p:n2 la saturaKie #u detalii de pro#edur2 pra#ti#e. Eie#are
deplasare grandioas2 are se#retele sale% pe #are vr2Litorii din 1iua de a1i le-ar putea deslu$i da#2 ar $ti #um s2-$i
Mi<e1e% un timp suMi#ient de :ndelungat% pun#tul de asamblare :n po1iKia respe#tiv2. (umai vr2Litorii din ve#hime
aveau #uno$tinKele ne#esare pentru a Ma#e a#est lu#ru.
,on Cuan a spus :n #ontinuare #2 #elor opt naguali% #are i-au pre#edat lui *ebastian% nu le Museser2 #unos#ute
pro#edurile spe#iMi#e impli#ate de deplasarea pun#tului de asamblare $i #2 arenda$ul :i ar2tase nagualului
*ebastian #um s2 reali1e1e per#epKia total2 :n 1e#e noi po1iKii ale pun#tului de asamblare. (agualul *antisteban
primise $apte% nagualul )uLan% #in#i1e#i% nagualul Rosendo% $ase% nagualul Elias% patru% nagualul Culian%
$aispre1e#e% iar lui :i Museser2 ar2tate dou2Q #eea #e se #iMra la un total de nou21e#i $i #in#i de po1iKii spe#iMi#e ale
pun#tului de asamblare despre #are aveau #uno$tinK2 #ei din bran$a lui. *punea #2% :ntrebat da#2 #onsider2 a#est
lu#ru un avantaL pentru breasl2% ar spune #2 nu era ni#i un avantaL% pentru #2 povara #unoa$terii a#estor lu#ruri :i
situa mai aproape de Melul de a Mi al vr2Litorilor din ve#hime.
- A#um este r:ndul t2u s2 te :nt:lne$ti #u arenda$ul% a spus el :n #ontinuare. Poate #2 darurile pe #are Ki le va da Kie
vor de1e#hilibra s#orul total% iar breasla noastr2 se va #uMunda :n be1na #are i-a :nghiKit pe vr2Litorii din ve#hime.
2?@
CAR)O* CA*+A(E,A
- Chestiunea asta este at:t de serioas2% #2 te :mboln2ve$te% am spus eu.
- Ai sin#era mea #ompasiune% mi-a r2spuns el #u o e<presie serioas2. Itiu #2 nu este ni#i o #onsolare pentru tine
da#2-Ki spun #2 asta este #ea mai grea :n#er#are pentru nagualul din 1iua de a1i. *2 te #onMrunKi #u #eva at:t de
anti# $i de misterios #a arenda$ul% nu numai #2-Ki d2 Miori% #i te revolt2% pur $i simplu. Cel puKin% pentru mine a$a a
Most $i :n#2 mai este.
- ,e #e trebuie s2 #ontinuu #u a#east2 :nKelegere% don CuanP
- Pentru #2% M2r2 s2 $tii% ai a##eptat provo#area #elui #are sMidea12 moartea. Ji-am smuls a#east2 a##eptare% pe
par#ursul u#eni#iei tale% :n a#eea$i manier2 :n #are proMesorul meu a smuls-o pe a mea% pe as#uns. Ii eu am Most
pus :n a#eea$i situaKie groa1ni#2% numai #2 :ntr-o manier2 mai brutal2. A :n#eput s2 #hi#oteas#2. (agualului
Culian :i pl2#ea s2 Ma#2 glume oribile pe seama altora. &i-a spus #2 o v2duv2 Mrumoas2 $i plin2 de pasiune era
:ndr2gostit2 de mine. (agualul obi$nuia s2 m2 ia deseori #u el la biseri#2 $i o v21usem a#olo pe Memeia #u
pri#ina% uit:ndu-se Mi< la mine. Am #on#his #2 era o Memeie ar2toas2. Iar eu eram un t:n2r :n putere. C:nd nagualul
mi-a 1is #2 ea m2 pla#e% m-am l2sat dus de nas. +re1irea a Most Moarte dur2.
A trebuit s2 Ma# mari eMorturi pentru a nu r:de de a#tul prin #are-$i pierduse don Cuan ino#enKa. Apoi mi-am dat
brus# seama #2 situaKia lui nu era #:tu$i de puKin #omi#2% #i :nMior2toare.
- E$ti sigur% don Cuan% #2 Memeia a#eea este arenda$ulP am :ntrebat eu% sper:nd #2% poate% este doar o gre$eal2 sau
o glum2 proast2.
- *:nt Moarte% Moarte sigur% mi-a r2spuns el. ,e altMel% #hiar da#2 a$ Mi at:t de 12lud% :n#:t s2-l uit pe arenda$%
vederea nu m2 poate :n$ela.
AR+A 4I*A+3)3I
2?-
- 4rei s2 spui% don Cuan% #2 arenda$ul are alt tip de energieP
- (u% nu un alt tip de energie% dar% #u siguranK2% #alit2Ki energeti#e diMerite MaK2 de oamenii obi$nuiKi.
- E$ti absolut sigur% don Cuan% #2 Memeia a#eea este arenda$ulP am insistat eu% m:nat de o stranie rea#Kie de
respingere $i team2.
- Eemeia a#eea este arenda$ulS a e<#lamat don Cuan pe un ton #e nu admitea ni#i un Mel de dubiu.
Am r2mas am:ndoi t2#uKi. A$teptam mi$#area urm2toare :ntr-o stare de pani#2 de nedes#ris.
- Ji-am mai spus #2 a Mi un b2rbat sau o Memeie normal2 depinde de orientarea pun#tului de asamblare% a spus
don Cuan. Prin normal :nKeleg #2 #ineva este% din na$tere% Mie b2rbat% Mie Memeie. 4i1ionarii vd partea #ea mai
luminoas2 a pun#tului de asamblare :ndreptat2 #2tre e<terior% :n #a1ul Memeilor% $i #2tre interior% :n #a1ul
b2rbaKilor. Pun#tul de asamblare al arenda$ului a Most orientat iniKial #2tre interior% dar el i-a modiMi#at a$e1area%
r2su#indu-l $i transMorm:ndu-$i Morma energeti#2 de ou :ntr-una de #o#hilie :n#ol2#it2 :n spiral2 :n Lurul s2u.
12. FEMEIA DIN BISERIC
,on Cuan $i #u mine $edeam a#olo :n t2#ere. Eu :mi epui1asem :ntreb2rile% iar el p2rea s2-mi Mi spus tot #eea #e
era important. (u putea s2 Mie mai mult de ora $apte% dar piaKa era neobi$nuit de pustie. Era o sear2 #ald2. :n a#el
ora$ oamenii se plimbau de obi#ei seara prin piaK2 p:n2 pe la 1e#e% unspre1e#e.
&i-am :ng2duit un r2ga1 pentru a reMle#ta asupra a #eea #e mi se :nt:mpla. +impul petre#ut al2turi de don Cuan se
apropia de sM:r$it. El $i #ei din grupul s2u urma s2 pun2 :n pra#ti#2 visul vr2Litorilor de a p2r2si a#east2 lume $i a
intra :ntr-o alt2 e<traordinar2 dimensiune. Pe ba1a su##esului meu limitat :n domeniul visatului% eram #onvins #2
aspiraKiile lor nu erau ilu1orii% #i perMe#t lu#ide% de$i #ontrare Lude#2Kii raKionale. 4oiau s2 per#eap2 neu#nos#utul
$i reu$iser2.
,on Cuan avea dreptate #:nd spunea #2% prin produ#erea unei deplas2ri sistemati#e a pun#tului de asamblare%
visatul eliberea12 per#epKia% l2rgind sMera a #eea #e poate Mi per#eput. Pentru vr2Litorii din grupul s2u% visatul nu
numai #2 des#hisese u$ile altor lumi per#eptibile% #i :i preg2tise totodat2 pentru a intra deplin #on$tienKi :n a#ele
lumi. Pentru ei% visatul devenise
AR+A 4I*A+3)3I
2=
#eva ineMabil% M2r2 pre#edent% #eva a #2rui natur2 $i domeniu puteau Mi des#rise numai :n termeni indire#Ki% #a
arun#i #:nd don Cuan spunea #2 a#esta este poarta #2tre lumina $i be1na universului.
Pentru ei mai e<ista doar o singur2 #hestiune r2mas2 :n suspensieD :nt:lnirea mea #u #el #are sMidea12 moartea.
Regretam #2 don Cuan nu m2 prevenise% astMel :n#:t s2 m2 Mi putut preg2ti mai bine pentru asta. ,ar el era un
nagual #are M2#ea tot #e era important sub impulsul momentului% M2r2 premeditare sau preg2tire prealabil2.
Pentru puKin timp mi s-a p2rut #2 m2 simt bine% st:nd a#olo #u don Cuan :n par#% a$tept:nd #a lu#rurile s2 se
derule1e. ,ar% apoi% stabilitatea mea emoKional2 a suMerit o #2dere $i% :ntr-o #lipit2% eram iar2$i #uprins de #ea mai
neagr2 disperare. Am Most asaltat de #onsiderente mes#hine legate de se#uritatea persoanei mele% de Kelul meu :n
viaK2% speranKele $i griLile mele. )a o e<aminare mai atent2% totu$i% trebuie s2 re#unos# #2% poate% singura
preo#upare adev2rat2 #are m2 Mr2m:nta era :n leg2tur2 #u #ele trei membre ale #etei mele din lumea lui don Cuan.
,ar% da#2 m2 g:ndeam Moarte bine% ni#i m2#ar a#eea nu #onstituia% :ntr-adev2r% o griL2 pentru mine. ,on Cuan le
:nv2Kase s2 Mie genul de vr2Litoare #are $tiau :ntotdeauna #um s2 se des#ur#e $i% #eea #e este #el mai important%
#um s2 se des#ur#e #u #eea #e $tiau.
Cum m2 de1b2rasem #u mult timp :n urm2 de toate motivaKiile lume$ti produ#2toare de suMerinK2% tot #e-mi mai
r2m2sese era griLa pentru propria persoan2. Ii m-am l2sat% M2r2 ru$ine% st2p:nit de ea. 3n ultim r2sM2K :nainte de a
pomi la drumD teama de a muri de m:inile #elui #are sMidea12 moartea. &i s-a
2!2
CAR)O* CA*+A(E,A
M2#ut at:t de Mri#2% :n#:t am simKit #2-mi vine r2u de la stoma#. Am :n#er#at s2 m2 s#u1% dar don Cuan a r:s.
- (u e$ti uni#ul #are vomit2 de Mri#2% a spus el. C:nd l-am :nt:lnit eu pe #el #are sMidea12 moartea% am M2#ut :n
pantaloni. Crede-m2.
Am a$teptat :n t2#ere un moment insuportabil de lung.
- E$ti gataP m-a :ntrebat el. Am spus #2 da% iar el a ad2ugat% ridi#:ndu-seD Atun#i% hai s2 mergem $i s2 vedem #um
re1i$ti :n prima linie de b2taie.
A luat-o :nainte #2tre biseri#2. +ot #e s:nt :n stare s2-mi mai amintes# p:n2-n 1iua de a1i despre asta este Maptul #2
don Cuan a trebuit% pur $i simplu% s2 m2 t:ras#2 dup2 el tot drumul. (u-mi mai amintes# #um am aLuns la biseri#2
$i #:nd am intrat. 3rm2torul lu#ru de #are-mi adu# aminte este #2 st2team :n genun#hi :ntr-unui din $irurile de
b2n#i ve#hi de lemn ale biseri#ii% al2turi de Memeia pe #are o v21usem mai devreme. Ea :mi 1:mbea. &-am uitat
:n Lurul meu disperat% :n#er#:nd s2 v2d unde era don Cuan% dar el nu se 12rea ni#2ieri. A$ Mi luat-o pre#is la
s2n2toasa #a s#2pat din iad% da#2 Memeia nu m-ar Mi reKinut% apu#:ndu-m2 de braK.
- ,e #e Ki-e at:t de Mri#2 de mititi#a de mineP m-a :ntrebat Memeia :n engle12.
Am r2mas pironit lo#ului% a$a :ngenun#heat. Ceea #e m-a #u#erit instantaneu $i #omplet a Most vo#ea ei. (u pot
s2 spun #e anume din tonul u$or r2gu$it al vo#ii mi-a evo#at #eva #unos#ut% dar imposibil de pre#i1at. Era #a $i
#:nd a$ Mi #unos#ut vo#ea a#eea de #:nd m2 $tiu.
*t2team nemi$#at% #a hipnoti1at de sunetul vo#ii. Eemeia m-a mai :ntrebat #eva :n engle12% dar nu am reu$it s2
deslu$es# #e a spus. A 1:mbit% #u :nKelegere.
AR+A 4I*A+3)3I
2!3
- E :n ordine% a $optit ea :n spaniol2. *t2tea :n genun#hi la dreapta mea. :nKeleg #e este adev2rata Mri#2. Eu tr2ies#
:n permanenK2 #u ea.
+o#mai voiam s2 m2 adrese1 Memeii% #:nd am au1it :n ure#hi vo#ea emisarului.
- Este glasul 0ermelindei% doi#a ta% mi-a spus el. *ingurul lu#ru pe #are l-am $tiut vreodat2 despre 0erme-
linda era #eea #e mi se relatase% #2 Musese omorit2 din :nt:mplare de un #amion #are Mugise de la lo#ul
a##identului. Eaptul #2 vo#ea Memeii :mi st:rnise amintiri at:t de proMunde $i de :ndep2rtate era pentru mine de-a
dreptul $o#ant. PreK de o #lip2 am simKit o nelini$te dureroas2.
- *:nt doi#a taS a e<#lamat Memeia pe un ton bl:nd. Ce e<traordinarS 4rei s2-Ki dau pieptP
+rupul :i era 1g:lK:it de r:s. Am M2#ut un eMort suprem s2 r2m:n #alm% dar $tiam #2 st2p:nirea mi se di1olv2 rapid $i
Moarte #ur:nd aveam s2-mi pierd #ontrolul.
- (u lua :n seam2 glumele mele% a spus Memeia pe un ton grav. Adev2rul este #2 :mi pla#i Moarte mult. Ai o
energie debordant2. Iar noi doi ne vom :mp2#a de minune.
,oi b2rbaKi mai :n v:rst2 au :ngenun#heat :n r:ndul de b2n#i din MaKa noastr2. 3nul din ei a :ntors #urios #apul $i
s-a uitat la noi. Eemeia nu i-a dat ni#i o atenKie $i a #ontinuat s2-mi $opteas#2 la ure#he.
- )as2-m2 s2 te Kin de m:n2% m-a rugat ea% dar rug2mintea a sunat #a un ordin. &i-am l2sat m:na :n m:na ei%
in#apabil s2 spun nu. :Ki mulKumes#. :Ki mulKumes# pentru :n#rederea $i as#ultarea pe #are mi le a#or1i% a $optit.
*unetul glasului ei m2 :nnebunea. 3$oara r2gu$eal2 avea o not2 at:t de e<oti#2% de Meminitate deplin2. (i#i :ntr-
un #a1 n-a$
2!4
CAR)O* CA*+A(E,A
Mi putut #rede #2 este vo#ea unui b2rbat% #are se str2duie$te s2 vorbeas#2 #u glas de Memeie. Era u$or r2gu$it2% dar
nu gutural2 sau aspr2 $i distonant2. Adu#ea mai degrab2 #u sunetul mersului des#ulK pe pietri$.
Am M2#ut o sMorKare e<traordinar2 s2 str2pung o perdea invi1ibil2 de energie #e p2rea s2 m2 Mi :nv2luit. Am avut
sentimentul #2 am reu$it. &-am ridi#at% gata s2 ple#% $i a$ Mi M2#ut-o da#2 Memeia nu s-ar Mi ridi#at $i ea $i nu mi-ar
Mi $optit la ure#heD
- (u Mugi. Am at:tea s2-Ki spun.
&-am a$e1at automat la lo#% minat de #urio1itate. :n mod straniu% nelini$tea :mi disp2ruse brus#% la Mel $i teama.
Am avut #hiar suMi#ient s:nge re#e s-o :ntrebD
- E$ti #u adev2rat MemeieP
Ea a #hi#otit :n#eti$or% #a o MetiK2. Apoi a rostit o Mra12 #am :ntorto#heat2.
- ,a#2 ai nes2buinKa s2 #re1i #2 m-a$ transMorma :ntr-un b2rbat Mioros #a s2-Ki Ma# r2u% te :n$eli amarni#% a spus ea%
a##entu:nd $i mai tare tonalit2Kile Mas#inante ale vo#ii a#eleia stranii. +u e$ti bineM2#2torul meu. Iar eu te sluLes#%
a$a #um i-am sluLit pe toKi nagualii dinaintea ta.
Adun:ndu-mi toat2 energia de #are eram :n stare% i-am spus% pe MaK2% #e g:ndeamD
- +e invit s2 iei din energia pe #are o deKin. Este un #adou pe #are Ki-l oMer% dar nu vreau% :n s#himb% ni#i un Mel de
daruri de putere de la tine. 4orbes# #:t se poate de serios.
- (u pot lua energie de la tine gratis% a $optit ea. :ntotdeauna pl2tes# pentru #eea #e #ap2t. A$a e :nKelegerea. Este
o prostie s2-Ki dai energia gratis.
AR+A 4I*A+3)3I
2=>
- +oat2 viaKa am Most un prost. Crede-m2% i-am r2spuns eu. Pot% pre#is% s2-mi permit s2-Ki Ma# vreun #adou% nu mi-
e greu delo#. Ai nevoie de energie% ia-o. ,ar nu vreau s2 Miu :mpov2rat #u lu#ruri inutile. (u posed nimi# $i-mi
pla#e a#east2 stare.
A #hi#otit :n#:ntat2 $i a spus #2 s-ar putea s2-mi ia energia% de vreme #e o oMeream #u at:ta genero1itate% dar #2
trebuia s2-mi pl2teas#2 pentru asta. +rebuia s2-mi dea #eva de valoare similar2.
As#ult:nd-o #um vorbe$te% mi-am dat seama #2 vorbea limba spaniol2 #u un Moarte pronunKat a##ent str2in.
Ad2uga un Monem :n plus la silaba din miLlo#ul Mie#2rui #uv:nt (u mai au1isem ni#iodat2 :n viaK2 pe #ineva #are
s2 vorbes#2 :n Melul a#esta.
- A##entul t2u este Moarte neobi$nuit% i-am spus. ,in #e 1on2 provineP
- ,in apropierea eternit2Kii% a spus ea $i a oMtat.
:ntre noi leg2tura se stabilise% #omuni#am. Am :nKeles de #e a oMtat. Ea era #el mai aproape de #eea #e :nseamn2
permanent% pe #:nd eu eram vremelni#% tre#2tor. A#esta era avantaLul meu. Cea #are sMida moartea era la
ananghie% iar eu eram liber.
Am e<aminat-o #u atenKie. Ca v:rst2 p2rea s2 aib2 :ntre trei1e#i $i #in#i $i patru1e#i de ani. Era o Memeie indian2
sadea% brunet2 $i de o #onstituKie robust2% de$i nu gras2 $i ni#i m2#ar #orpolent2. Am v21ut #2 pielea de pe
antebraKe $i m:ini era neted2% iar mu$#hii elasti#i #a la persoanele tinere. Am apre#iat #2 avea o :n2lKime #uprins2
:ntre %?> $i %=9 m. Purta o ro#hie lung2% un $al negru $i mo#asini. A$a #um st2tea :ngenun#heat2% puteam
totodat2 s2-i v2d #2l#:iele netede $i o porKiune din gambele puterni#e. Era svelt2 de miLlo# $i avea s:ni mari% pe
#are nu putea% sau poate nu voia% s2-i as#und2 sub $al. P2rul :i era negru #a pana #orbului $i-l purta :mpletit :ntr-o
#oad2 lung2. (u era
2=?
CAR)O* CA*+A(E,A
AR+A 4I*A+3)3I
2!!
Mrumoas2% dar ni#i banal2. +r2s2turile #hipului ei nu erau :n ni#i un Mel deosebite. P2rerea mea era #2 nu ar Mi
putut atrage #u nimi# atenKia #uiva% #u e<#epKia o#hilor% pe #are :i Kinea :ndreptaKi :n Los% as#un$i sub pleoapele
l2sate. O#hii :i erau sublimi% limpe1i $i senini. :n aMar2 de o#hii lui don Cuan% nu mai v21usem alKii mai vii $i mai
str2lu#itori.
O#hii ei m-au M2#ut s2 m2 simt :n largul meu. O#hi #a a#eia nu puteau as#unde o pornire r2uvoitoare. Am Most
brus# #uprins de un val de :n#redere $i optimism% $i de sentimentul #2 o #uno$team de #:nd lumea. ,ar eram
totodat2 #on$tient $i de alt#evaD de instabilitatea mea emoKional2. :mi M2#use :n permanenK2 ne#a1uri :n lumea lui
don Cuan% M2#:ndu-m2 s2 m2 #omport #a o Lu#2rie yo-yo. Aveam momente de total2 :nKelegere $i :n#redere%
urmate imediat de o stare de #umplit2 ne:n#redere $i suspi#iune. (i#i :n a#est #a1 lu#rurile nu aveau s2 Mie altMel.
&intea mea b2nuitoare a s#ornit imediat avertismentul #2 eram pe #ale s2 #ad vi#tim2 Marme#elor Memeii.
- Ai :nv2Kat spaniola de #ur:nd% nu-i a$aP am spus eu doar pentru a ie$i de sub dominaKia g:ndurilor mele $i a
evita posibilitatea #a ea s2 le #iteas#2.
- ,e abia ieri% a repli#at ea $i a i1bu#nit :ntr-un r:s #ristalin% ar2t:ndu-$i dinKii mi#i% uimitori de albi #e str2lu#eau
#a un $irag de perle.
Oamenii din biseri#2 s-au :ntors s2 se uite la noi. &i-am :n#linat #apul% #a $i #:nd a$ Mi Most #uMundat :n rug2.
Eemeia s-a apropiat $i mai mult de mine.
- E<ist2 vreun lo# unde am putea vorbi :n lini$teP am :ntrebat-o.
- 4orbim ai#i% a spus ea. Ai#i am vorbit #u toKi nagualii din breasla ta. ,a#2 vorbe$ti :n $oapt2% nimeni nu-$i va
da seama #2 purt2m o #onversaKie.
&uream de #urio1itate s-o :ntreb #e v:rst2 are. ,ar mi-a venit :n aLutor o amintire% #are m-a M2#ut s2-mi revin.
&i-am amintit de un prieten de-al meu% #are% ani de-a r:ndul% :mi tot :ntinsese tot Melul de #urse pentru a m2
determina s2-i spun #:Ki ani am. ,etestasem preo#uparea lui m2runt2 MaK2 de a#est aspe#t% iar a#um era #:t pe-a#i
s2 pro#ede1 $i eu la Mel. Am renunKat imediat la idee.
4oiam s2-i spun asta $i ei% numai de dragul #onversaKiei% dar ea p2rea s2 $tie #e se petre#e :n mintea mea. &-a
str:ns de braK #u un gest prietenes#% #a $i #:nd ar Mi vrut s2-mi spun2 #2 am avut a#ela$i g:nd.
- In lo# s2-mi dai un dar% n-ai putea s2-mi spui #eva #are s2 m2 aLute :n sensul a #eea #e vreau euP am :ntrebat-o.
A #l2tinat din #ap.
- (u% a $optit. *:ntem e<trem de diMeriKi. &ult mai diMeriKi de#:t am #re1ut #2 este posibil.
*-a ridi#at $i a ie$it lateral din r:ndul de b2n#i. A eMe#tuat% #u de<teritate% o reverenK2 #u MaKa la altarul prin#ipal.
*-a :n#hinat $i mi-a M2#ut semn s2 o urme1 la un altar lateral de mai mari dimensiuni.
Am :ngenun#heat am:ndoi :n MaKa unui #ru#iMi< repre-1ent:ndu-l pe &:ntuitor :n m2rime natural2. :nainte s2 apu#
s2 spun #eva% a :n#eput ea s2 vorbeas#2.
- *:nt :n viaK2 de Moarte% Moarte mult timp% a spus. ,atore1 a#east2 viaK2 lung2 Maptului #2-mi #ontrole1 transl2rile
$i deplas2rile pun#tului de asamblare. Ii #2% totodat2% nu r2m:n :n
2=@
CAR)O* CA*+A(E,A
lumea voastr2 prea mult2 vreme. +rebuie s2-mi dr2muies# energia pe #are o #ap2t de la nagualii din breasla ta.
- Cum este s2 e<i$ti :n alte lumiP am :ntrebat eu.
- Este #a :n visat% #u e<#epKia Maptului #2 eu am mai mult2 mobilitate. ,e asemenea% pot r;m:ne mai mult timp
oriunde dores#. )a Mel #a atun#i #:nd tu ai putea s2 stai #:t de mult vrei :n ori#are din visele tale.
- C:nd te aMli :n a#east2 lume% e$ti obligat2 s2 te limite1i doar la a#east2 1on2P
- (u. Pot merge oriunde vreau.
- :ntotdeauna iei :nM2Ki$are de MemeieP
- Am Most Memeie un timp mai :ndelungat de#:t am Most b2rbat. :n mod #ert% :mi pla#e mult mai mult. Cred #2
aproape am $i uitat #um e s2 Mii b2rbat. *:nt :ntru totul MemeieS
&i-a luat m:na $i m-a M2#ut s2-i ating pelvisul. Inima :mi b2tea s2-mi sparg2 pieptul. Era% :ntr-adev2r% Memeie.
- (u pot s2-Ki iau a$a% pur $i simplu% energia% a spus ea% s#himb:nd subie#tul. +rebuie s2 :n#heiem un alt Mel de
:nKelegere.
:n momentul a#ela% am Most #uprins de un alt a##es de raKionament pur lumes#. 4oiam s-o :ntreb unde lo#uie$te
#:nd se aMl2 :n lumea a#easta. (u a Most nevoie s2-mi Mormule1 :ntrebarea pentru a primi r2spunsul de la ea.
- E$ti #u mult% #u Moarte mult mai t:n2r de#:t mine% a spus Memeia% $i deLa ai diMi#ult2Ki :n a le spune oamenilor
unde tr2ie$ti. Chiar da#2-i du#i :n #asa al #2rei proprietar e$ti sau pentru #are pl2te$ti #hirie% nu a#olo tr2ie$ti #u
adev2rat.
- *:nt at:t de multe lu#ruri despre #are a$ vrea s2 te :ntreb% dar prin minte nu-mi tre# de#:t g:nduri proste$ti% am
spus eu.
AR+A 4I*A+3)3I
2=-
- (u este nevoie s2 m2 :ntrebi nimi#% a r2spuns ea. Itii deLa tot #e $tiu $i eu. +ot #e-Ki trebuie este un impuls
pentru aKi revendi#a #eea #e $tii. Eu :Ki dau a#est impuls.
(u numai #2-mi tre#eau prin minte g:nduri proste$ti% dar m2 aMlam $i :ntr-o asemenea stare de sugestibilitate%
:n#:t% imediat #e mi-a spus #2 $tiu tot #e $tie $i ea% am $i simKit #2 $tiam totul $i #2 nu mai era nevoie s2 mai :ntreb
nimi#. I-am spus% r:1:nd% despre naiva mea :mp2unare.
- (u e$ti delo# naiv% m-a asigurat ea #u autoritate. Itii totul% pentru #2 te aMli a#um #omplet :n #ea de a doua
atenKie. Prive$te :n Lurul t2uS
Pentru un moment nu am putut s2-mi Mo#ali1e1 privirea. Ca $i #:nd mi-ar Mi intrat ap2 :n o#hi. C:nd am reu$it s2
m2 #on#entre1% am $tiut #2 se :nt:mplase #eva grav. "iseri#a era altMel% mai :ntune#oas2% #u un aer mai opresiv $i%
#umva% mai dur. &-am ridi#at $i am M2#ut #:Kiva pa$i #2tre naos. Ceea #e mi-a atras imediat atenKia au Most
r:ndurile de b2n#iQ nu erau M2#ute din lemn masiv% #i din pr2Lini subKiri% :mpletite. Erau b2n#i #onMe#Kionate
arti1anal% a$e1ate :n2untrul unei m2reKe #l2diri de piatr2. ,e asemenea% lumina din biseri#2 era s#himbat2. O
lumin2 g2lbuie $i slab2 #are Morma #ele mai :ntune#ate umbre pe #are le-am v21ut vreodat2. Provenea de la
lumin2rile #e ardeau :n MaKa multitudinii de altare. Am putut s2-mi dau seama dire#t #e bine se potrivea lumina
lum:n2rilor #u pereKii masivi de piatr2 $i #u ornamentele biseri#ii #oloniale.
Eemeia m2 Mi<a #u privireaQ str2lu#irea o#hilor ei era Mas#inant2. Atun#i am $tiut #2 vise1 $i #2 ea regi1ea12 visul.
,ar numi era Mri#2 de ea $i ni#i de vis.
&-am dep2rtat de altarul lateral $i am privit din nou :n naos. A#olo se aMlau oameni :ngenun#heaKi% #are se rugau.
Eoarte
CAR)O* CA*+A(E,A
mulKi% bi1ar de mi#i de statur2% oameni oa#he$i $i v:nLo$i. 4edeam #apetele lor aple#ate pe toat2 distanKa p:n2 la
ba1a altarului prin#ipal. Cei #are se aMlau :n ve#in2tatea lo#ului unde eram eu se uitau lung la mine% v2dit
de1aprobator. Eu m2 uitam #u uimire la ei $i la tot #e m2 :n#onLura. :ns2 nu au1eam ni#i un sunet. Oamenii se
mi$#au% dar nu se au1ea nimi#.
- (u aud nimi#% i-am spus Memeii% $i vo#ea mi-a bubuit #u un asemenea r2sunet de par#2 biseri#a ar Mi Most o
#ar#as2 goal2.
Aproape toKi #ei din biseri#2 au :ntors #apul s2 se uite la mine. Eemeia m-a tras :napoi :n 1ona :ntune#at2 a
altarului lateral.
- 4ei au1i da#2 nu as#ulKi #u ure#hile% mi-a spus. As#ult2 #u atenKia visatului.
*e pare #2 singurul lu#ru de #are aveam nevoie era alu1ia ei. ,intr-o dat2% am Most :nv2luit de 1um12itul monoton
#ara#teristi#% produs de o mulKime de oameni #uMundaKi :n rug2#iune. A#est sunet m-a #u#erit instantaneu. &i s-a
p2rut #el mai e<traordinar din #:te au1isem vreodat2. 4oiam s2 m2 lanse1 :ntr-o apologie a a#estuia :n MaKa
Memeii% dar ea nu mai era l:ng2 mine. &-am uitat :mpreLur s2 v2d unde este. Aproape #2 aLunsese la u$2. *-a
:ntors #2tre mine $i mi-a M2#ut semn s2 o urme1. Am aLuns-o din urm2 :n pridvorul biseri#ii. Pe strad2 nu erau
Melinare de ni#i un Mel. *ingura lumin2 era #ea a lunii. Ii MaKada biseri#ii ar2ta altMelQ era neterminat2. Peste tot
12#eau r2sp:ndite blo#uri de #al#ar. :n Lurul biseri#ii nu erau ni#i un Mel de #ase sau alte #l2diri. :n lumina lunii
s#ena avea un aer sinistru.
- 3nde mergemP am :ntrebat.
AR+A 4I*A+3)3I
- (i#2ieri% a r2spuns Memeia. Am ie$it% pur $i simplu% aMar2 #a s2 avem mai mult spaKiu $i s2 nu Mim deranLaKi. Ai#i
putem s2 vorbim #:t vrem.
&-a :ndemnat s2 m2 a$e1 pe o piatr2 rombi#2% pe Lum2tate #i1elat2.
- Cea de a doua atenKie are #omori nesM:r$ite de des#operit% a :n#eput ea. Po1iKia iniKial2 :n #are-$i a$a12 vis2torul
#orpul este de o importanK2 esenKial2. +o#mai :n asta re1id2 se#retul vr2Litoarelor din anti#hitate% #are :n#2 din
vremea mea erau deLa anti#e. G:nde$te-te numai.
*t2tea at:t de aproape de mine% #2 :i simKeam #2ldura trupului. &i-a pus un braK pe dup2 um2r $i m-a tras la
pieptul s2u. Corpul ei avea un parMum #u totul spe#ialQ :mi amintea de #opa#i sau de salvie. (u #2 s-ar Mi dat #u
parMum% #i :ntreaga ei MiinK2 p2rea s2 e<ale a#el miros #ara#teristi# al p2durilor de #oniMere. +otodat2% #2ldura
trupului ei nu era #a a mea sau a ori#ui alt#uiva dintre oamneii pe #are :i #unos#. Era o #2ldur2 potolit2% mento-
lat2% egal2% e#hilibrat2. G:ndul #are mi-a tre#ut prin minte a Most #2 a#east2 #2ldur2 este genul #are st2ruia M2r2
preget% M2r2 :ns2 s2 se pripeas#2.
Apoi a :n#eput s2-mi $opteas#2 la ure#hea sting2. &i-a spus #2 darurile pe #are le d2duse nagualilor din bran$a
mea erau legate de #eea #e vr2Litorii din ve#hime numeau po1iKiile gemene. Adi#2% po1iKia iniKial2 :n #are-$i Kine
vis2torul #orpul Mi1i# pentru a :n#epe s2 vise1e este reMle#tat2 Midel de po1iKia :n #are :$i Kine a#esta #orpul
energeti#% :n vis% pentru a-$i Mi<a pun#tul de asamblare :n ori#e lo# dore$te. Cele dou2 po1iKii Mormea12 o unitate%
iar vr2Litorilor din ve#hime le-a trebuit mii de ani pentru a putea des#operi relaKia perMe#t2 dintre #ele dou2 po1iKii
pentru toate #a1urile de po1iKii gemene. A observat% #hi#otind% #2
2@2
CAR)O* CA*+A(E,A
vr2Litorii din 1iua de a1i nu vor avea ni#iodat2 timpul $i ni#i dispo1iKia ne#esare pentru a se dedi#a unei astMel de
mun#i $i #2 b2rbaKii $i Memeile din breasla mea erau% :ntr-adev2r% noro#o$i #2 o aveau pe ea% #are le putea oMeri
astMel de daruri. R:sul ei avea un sunet e<traordinar de #ristalin.
(u prea :nKelesesem e<pli#aKia reMeritoare la po1iKiile gemene. I-am spus% #u aplomb% #2 nu doream s2 pra#ti#
a#este lu#ruri% #i doar s2 am #uno$tinK2 de ele #a miLloa#e de :mbog2Kire a posibilit2Kilor intele#tuale.
- Ce vrei s2 $tii e<a#tP a :ntrebat ea :n#et.
- E<pli#2-mi #e :nKelegi prin po1iKii gemene ori prin po1iKia iniKial2 :n #are vis2torul :$i Kine #orpul pentru a
:n#epe s2 vise1e% i-am #erut eu.
- :n #e po1iKie te #ul#i pentru a :n#epe s2 vise1iP m-a :ntrebat ea.
- :n ori#e po1iKie. (u am un model prestabilit. ,on Cuan nu a a##entuat ni#iodat2 a#est aspe#t.
- Ei bine% eu :l a##entue1% a spus ea $i s-a ridi#at.
Ii-a s#himbat lo#ul. *-a a$e1at :n dreapta mea $i mi-a $optit la ure#he #2% potrivit #uno$tinKelor sale% po1iKia :n
#are :$i a$a12 vis2torul #orpul este de o e<traordinar2 importanK2. A sugerat o modalitate de veriMi#are a a#estui
lu#ru prin intermediul unui e<er#iKiu minuKios% dar simplu.
- :n#epe-Ki visatul #ul#at pe partea dreapt2% #u genun#hii puKin :ndoiKi% a spus ea. Regula obligatorie este s2-Ki
menKii po1iKia $i s2 adormi a$a. Apoi% o dat2 aMlat :n vis% e<er#iKiul prevede s2 vise1i #2 e$ti :n e<a#t a#eea$i
po1iKie $i #2 adormi din nou a$a.
- Ce are asta darul s2 Ma#2P am :ntrebat.
AR+A 4I*A+3)3I
2@.
- Ea#e #a pun#tul de asamblare s2 stea lo#ului% vreau s2 spun #u adev2rat lo#ului% :n ori#e po1iKie s-ar aMla :n
momentul #elei de a doua adormiri.
- Care este re1ultatul a#estui e<er#iKiuP
- Per#epKia total2. *:nt sigur2 #2 proMesorii t2i Ki-au spus #2 darurile mele s:nt daruri de per#epKie total2.
- ,a. ,ar #red #2 nu mi-e prea #lar #e :nseamn2 per#epKie total2% am minKit eu.
Ea a ignorat spusele mele $i a #ontinuat s2-mi e<pli#e #2 #ele patru variante ale e<er#iKiului erau de a adormi
#ul#at pe partea dreapt2% pe partea st:ng2% pe spate sau pe burt2. Apoi% :n sMera visatului% e<er#iKiul #onsta :n a
visa #2 adormi a doua oar2 :n a#eea$i po1iKie :n #are ai :n#eput visatul. &-a asigurat #2 voi obKine re1ultate
e<traordinare% #are a spus #2 s:nt imposibil de pre1is. "rus#% a s#himbat subie#tul $i m-a :ntrebatD
- Ce dar :Ki dore$ti tuP
- (i#i un dar pentru mine. Ji-am spus deLa asta.
- ,ar insist. +rebuie s2-Ki oMer un dar% iar tu trebuie s2-l a##epKi. A$a este :nKelegerea noastr2.
- :nKelegerea noastr2 este s2-Ki d2m energie. ,e#i ia-o de la mine. Ji-o oMer M2r2 plat2. Cadoul meu pentru tine.
Eemeia a p2rut #onsternat2. Iar eu am st2ruit :n a-i spune #2 eram absolut de a#ord s2-mi ia energie. I-am spus
#hiar #2 o pl2#eam enorm. Ceea #e% natural% a$a $i era. Avea #eva e<trem de trist $i% :n a#ela$i timp% e<trem de
Merme#2tor.
- *2 mergem :napoi :n biseri#2% a murmurat ea.
- ,a#2 vrei% :ntr-adev2r% s2-mi Ma#i un dar% am spus eu% M2 #u mine o plimbare prin a#est ora$% sub #lar de lun2.
Ea a dat din #ap aMirmativ.
- Cu #ondiKia s2 nu spui ni#i un #uv:nt.
2@!
CAR)O* CA*+A(E,A
- ,e #e nuP am :ntrebat% dar $tiam deLa r2spunsul.
- Pentru #2 vis2m% a spus ea% $i% astMel% te vei du#e mai ad:n# :n visul meu.
&i-a e<pli#at #2% at:ta timp #:t r2m:neam :n biseri#2% eu aveam suMi#ient2 energie pentru a g:ndi $i #onversa% dar%
din#olo de graniKele 1onei biseri#ii% situaKia era #u totul alta.
- ,e #e astaP am :ntrebat eu #u :ndr21neal2.
Pe un ton e<trem de serios% #are nu numai #2 i-a a##entuat aerul misterios% #i #hiar m-a :nsp2im:ntaK% Memeia mi-a
spusD
- Pentru #2 a#est din#olo sau :n aMar2 nu e<ist2. A#esta este un vis. +e aMli la #ea de a patra poart2 a visatului%
vis:nd visul meu.
&i-a spus #2 arta ei #onsta :n a Mi #apabil2 de a-$i proie#ta intenKia $i #2 tot #e vedeam :n Lurul meu era intenKia
sa. A spus% :n $oapt2% #2 biseri#a $i ora$ul erau re1ultatul intenKiei saleQ nu e<istau $i% totu$i% e<istau. A ad2ugat%
privindu-m2 drept :n o#hi% #2 a#easta este una dintre tainele intenKion2m :n #ea de a doua atenKie a po1iKiilor
gemene ale visatului. Poate Mi M2#ut2% dar nu poate Mi e<pli#at2 sau :nKeleas2.
&i-a povestit apoi #2 se tr2gea dintr-o breasl2 de vr2Litori #are $tiau #um s2 se mi$te :n #ea de a doua atenKie prin
proie#tarea intenKiei lor. 4r2Litorii a#eia pra#ti#au arta de a-$i proie#ta propriile g:nduri :n visat :n s#opul
reali12rii unei reprodu#eri Midele a ori#2rui obie#t% stru#turi% pun#t de reper sau peisaL doreau.
*punea #2 vr2Litorii :n#epeau prin a privi #u atenKie un obie#t simplu% memor:nd toate detaliile a#estuia. Apoi
:n#hideau o#hii $i vi1uali1au obie#tul% adu#:nd #ore#turi imaginii mentale prin #onMruntare #u obie#tul real% p:n2
#:nd puteau s2-l vad2% #u o#hii :n#hi$i% :n toat2 #omple<itatea sa.
AR+A 4I*A+3)3I
2@>
3rm2torul stadiu :n planul lor de preg2tire era s2 vise1e obie#tul $i s2 reali1e1e :n vis - din pun#tul de vedere al
propriei lor per#epKii - materiali1area total2 a a#estuia. A#Kiunea% spunea ea% se nume$te primul pas #2tre
per#epKia total2.
4r2Litorii tre#eau apoi de la obie#tele simple la lu#ruri din #e :n #e mai #ompli#ate. Jelul Minal era #a toKi
:mpreun2 s2 vi1uali1e1e o lume total2% iar apoi s2 vise1e lumea respe#tiv2% re#re:nd astMel un t2r:m absolut
autenti# unde puteau tr2i.
- Atun#i #:nd un vr2Litor din breasla mea devenea #apabil s2 Ma#2 asta% a spus Memeia :n #ontinuare% putea s2
atrag2 #u u$urinK2 pe ori#ine :n intenKia sa% :n visul s2u. Asta este #eea #e-Ki Ma# eu Kie a#um $i #eea #e le-am M2#ut
tuturor nagualilor din bran$a ta. PoKi s2 Mii #onvins de asta% a spus ea% #hi#otind% #a $i #um n-a$ Mi Most. PopulaKii
:ntregi au disp2rut vis:nd :n Melul a#esta. A#esta este temeiul pentru #are am aMirmat #2 a#east2 biseri#2 $i a#est
ora$ s:nt una dintre tainele intenKion2m :n #ea de a doua atenKie.
- *pui #2 populaKii :ntregi au disp2rut :n a#est Mel. Cum a Most posibil a$a #evaP am :ntrebat eu.
- Au vi1uali1at $i% apoi au re#reat :n visat a#ela$i tablou% a r2spuns ea. +u n-ai vi1uali1at ni#iodat2 nimi#% a$a #2
pentru tine este Moarte peri#ulos s2 intri :n visul meu.
&-a averti1at apoi #2 tre#erea pragului #elei de a patra porKi $i #2l2toria :n lo#uri #are e<ist2 numai :n intenKia
#uiva este un lu#ru ris#ant% :ntru#:t Mie#are element dintr-un astMel de vis este% :n mod ne#esar% de esenK2 stri#t
personal2.
- +ot mai vrei s2 mergiP m-a :ntrebat.
Am spus #2 da. Atun#i mi-a relatat mai multe reMeritor la po1iKiile gemene. :n esenK2% #eea #e mi-a e<pli#at este
#2% :n #a1ul :n #are% de e<emplu% a$ visa ora$ul meu natal% visul Miind
2@?
CAR)O* CA*+A(E,A
:n#eput #:nd s:nt #ul#at pe partea dreapt2% a$ putea r2m:ne Moarte u$or :n ora$ul din vis% da#2 - :n vis - m-a$ #ul#a
pe partea dreapt2 $i a$ visa #2 adorm. Cel de al doilea vis nu numai #2 va Mi% :n mod inevitabil% un vis despre
ora$ul meu natal% #i va Mi $i #el mai #on#ret vis imaginabil.
Era #onvins2 #2 :n antrenamentele mele de visat avusesem nenum2rate vise #u un pronuKat #ara#ter #on#ret% dar
m-a asigurat #2 toate a#estea se datoraser2 purei :nt:mpl2ri. Pentru #2 uni#a modalitate de a avea un #ontrol
absolut asupra viselor este utili1area metodei po1iKiilor gemene.
- Ii s2 nu m2 :ntrebi de #e% a ad2ugat ea. *e :nt:mpl2% pur $i simplu. )a Mel #a toate #elelalte lu#ruri.
&-a pus s2 m2 ridi# $i m-a pov2Kuit din nou s2 nu vorbes# $i s2 nu m2 :ndep2rte1 de ea. &-a luat #u bl:ndeKe de
m:n2% de par#2 eram un #opil% $i a pornit :n dire#Kia unui grup de #ase #e se proMilau :n :ntuneri#. (e aMlam pe o
strad2 pavat2 #u bolovani. Pietre dure de r:u Museser2 b2t2torite #u mu#hia as#uKit2 :n Los :n p2m:ntul drumului.
Presiunea inegal2 a #ir#ulaKiei #rease supraMeKe denivelate. *e p2rea #2 mun#itorii #are lu#raser2 la pavaL
urmaser2% pur $i simplu% #ontururile terenului% M2r2 a se mai obosi s2-l nivele1e mai :nt:i.
Casele erau #onstru#Kii voluminoase% spoite% banale% #u un singur nivel $i a#operi$uri de Kigl2. Pe l:ng2 ele se
perindau :n t2#ere tot Melul de oameni. 3mbrele :nune#ate din interiorul lor :mi d2deau sentimentul #2 ve#ini
#urio$i% dar speriaKi% b:rMeau :n spatele u$ilor :n#hise. 4edeam% de asemenea% munKii te$iKi dim-preLurul ora$ului.
*pre deosebire de #eea #e mi se :nt:mpl2 tot timpul :n $edinKele mele de visat% pro#esele mele mentale erau
neaMe#tate. G:ndurile nu-mi erau date la o parte de MorKa evenimentelor din
AR+A 4I*A+3)3I
2@=
vis. Iar dup2 apre#ierile mele m2 aMlam :n versiunea de vis a ora$ului :n #are lo#uia don Cuan% dar :ntr-o epo#2
diMerit2. Curio1itatea :mi Musese aK:Kat2 la ma<imum. Eram #u adev2rat :mpreun2 #u #ea #are sMidea12 moartea :n
visul ei. ,ar era a#esta un visP Ea :ns2$i spusese #2 era. 4oiam s2 observ totul% s2 Miu ultraatent. 4oiam s2 teste1
totul vznd energia. Eram :n#ur#at% dar Memeia m-a str:ns mai tare de m:n2% #a pentru a-mi semnala #2 era de
a#ord #u mine.
Cuprins :n#2 de o absurd2 timiditate% mi-am e<primat% automat% #u glas tare% intenKia de a vedea. :n timpul
e<er#iKiilor mele de visat% m2 Molosisem tot timpul de Mormularea N4reau s2 vad energieO. C:teodat2% era ne#esar
s2 o spun de mai multe ori la r:nd p:n2 reu$eam s2 obKin re1ultatele s#ontate. ,e data a#easta% :n ora$ul de vis al
Memeii% de :ndat2 #e am :n#eput s2 repet Mormula mea :n maniera obi$nuit2% ea a i1bu#nit :n r:s. R:sul ei era #a #el
al lui don CuanD proMund% nest2vilit% din toat2 inima.
- Ce-i a$a de #omi#P am :ntrebat eu% veselia ei molipsindu-m2 $i pe mine :ntru#:tva.
- Cuan &atus nu-i agreea12 pe vr2Litorii din ve#hime% :n general $i pe mine% :n mod spe#ial% a spus Memeia printre
hohote de r:s. +ot #e avem de M2#ut% pentru a putea vedea :n vis% este s2 ar2t2m #u degetul mi# elementul pe #are
dorim s2-l vedem. Eaptul de a Mi M2#ut s2 strigi :n visul meu este maniera lui de a-mi transmite mesaLul s2u.
+rebuie s2 re#uno$ti #2 este% :ntr-adev2r% de$tept. *-a oprit o #lip2% apoi a spus pe un ton de dest2inuireD ,esigur
#2 $i s2 strigi #a un nebun are eMe#tul s#ontat.
*imKul umorului de #are d2deau dovad2 vr2Litorii m2 uimea peste m2sur2. Eemeia r:dea at:t de tare% :n#:t p2rea
in#apabil2 s2 mai mearg2. &2 simKeam prost. C:nd s-a #almat $i $i-
2@@
CAR)O* CA*+A(E,A
a re#2p2tat st2p:nirea de sine% mi-a spus% #u amabilitate% #2 puteam s2 ar2t #u degetul #2tre ori#e doream :n visul
a#ela% in#lusiv #2tre ea.
Am indi#at #u degetul mi# de la m:na sting2 o #as2. ,ar :n #asa a#eea nu era ni#i un Mel de energie. Era #a ori#e
alt element dintr-un vis obi$nuit. Am ar2tat #u degetul #2tre tot #e se aMla :n Lur% #u a#ela$i re1ultat.
- :ndreapt2-Ki degetul #2tre mine% m-a :ndemnat ea. +rebuie s2 te #onvingi #2 a#easta este metoda pe #are o
Moloses# vis2torii pentru a vedea.
Avea perMe#t2 dreptate. A#easta era metoda. :n #lipa :n #are mi-am :ndreptat degetul #2tre ea% a devenit o pi#2tur2
de energie. Ii a$ putea s2 adaug - o pi#2tur2 de energie Moarte #iudat2. Eorma ei energeti#2 era e<a#t a$a #um o
des#risese don CuanQ ar2ta #a o #o#hilie imens2% r2su#it2 spre interior de-a lungul unei ad:n#ituri #e se :ntindea pe
:ntreaga ei supraMaK2.
- *:nt singura M2ptur2 generatoare de energie din a#est vis% a spus ea. A$a #2 #el mai indi#at lu#ru pe #are :l ai de
M2#ut este s2 observi totul.
:n momentul a#ela% am reali1at pentru prima dat2 #e Mars2 #olosal2 :mi M2#use don Cuan. (2s#o#ise% :n mod
intenKionat% metoda prin #are m2 M2#use s2 :nv2K s2 strig :n vis% astMel :n#:t s2 pot striga :n intimitatea visului #elei
#are sMidea12 moartea. G2seam a#east2 not2 spe#iMi#2 at:t de ha1lie% :n#:t m-a puMnit un r:s nebun% de aproape nu
mai puteam s2 respir.
- *2 ne #ontinu2m plimbarea% a spus Memeia #u bl:ndeKe% dup2 #e am terminat de hohotit.
:n ora$ e<istau numai dou2 str21i% #are se interse#tauQ pe Mie#are din ele se aMlau trei grupuri de #ase. Am mers pe
ambele str21i% nu o dat2% #i de patru ori. Priveam tot #e era :n Lur $i as#ul-
AR+A 4I*A+3)3I
2@-
tam #u atenKia visatului% #a s2 #apte1 ori#e sunet. ,ar se au1eau puKine sunete T numai l2tratul unor #:ini undeva
:n dep2rtare $i vorba $optit2 a oamenilor pe l:ng2 #are tre#eam.
)2tratul #rinilor mi-a st:rnit un alean ne$tiut $i proMund. A trebuit s2 m2 opres#. Am :n#er#at s2 m2 lini$tes#%
spriLinindu-m2 #u um2rul de un 1id. Conta#tul #u a#esta a Most pentru mine surprin12tor% nu pentru #2 peretele ar
Mi avut #eva neobi$nuit% #i pentru #2 lu#rul de #are m2 spriLineam era% :ntr-adev2r% un 1id material% #on#ret% la Mel
#a ori#are alt 1id pe #are :l atinsesem vreodat2. )-am pip2it #u m:na mea liber2. &i-am tre#ut degetele pe
supraMaKa lui aspr2. Era #u adev2rat un 1idS
Con#reteKea uluitoare a peretelui a pus imediat #ap2t aleanului meu $i mi-a resus#itat interesul de a observa tot #e
m2 :n#onLura. C2utam% :n spe#ial% #ara#teristi#i #are puteau Mi #orelate #u ora$ul din 1ilele noastre. ,ar% indiMerent
de atenKia :n#ordat2 #u #are observam totul% nu am avut ni#i un su##es. Ii :n ora$ul a#ela era o piaK2% dar se aMla
:n MaKa biseri#ii% #hiar :n dreapta pridvorului.
&unKii din Lurul ora$ului se distingeau #lar :n lumina lunii% Miind aproape re#ognos#ibili. Am :n#er#at s2 m2
oriente1% observ:nd luna $i stelele% #a $i #um m-a$ Mi aMlat :n realitatea #onsensual2 a vieKii de 1i #u 1i. )una era :n
des#re$tere% probabil la o 1i dup2 #e Musese plin2. Era sus% deasupra ori1ontului. +rebuie s2 Mi Most ora opt sau
nou2 seara. :n dreapta lunii puteam vedea #onstelaKia OrionQ #ele dou2 stele prin#ipale ale a#esteia% "etelgeuse $i
Rigel% se aMlau pe ori1ontal2 :n linie #u luna. Am estimat #2 trebuia s2 Mie :n#eputul lunii de#embrie. :n viaKa mea
real2 era luna mai% iar :n mai Orion nu este vi1ibil2. &-am uitat Mi< la lun2 #:t de mult am putut. (u s-a s#himbat
nimi#. Era #hiar
2-9
CAR)O* CA*+A(E,A
luna% din #:te :mi d2deam seama. (e#on#ordanKa dintre perioadele din an m-a nelini$tit Moarte tare.
3it:ndu-m2 din nou spre sud% mi s-a p2rut #2 disting% la ori1ont% v:rMul de munte :n Morm2 de #lopot% #are se vedea
$i din #urtea interioar2 a lui don Cuan. Am :n#er#at apoi s2 stabiles# #am pe unde s-ar Mi situat #asa lui. PreK de o
#lip2 mi s-a p2rut #2 #hiar am des#operit-o. A#est lu#ru m-a #aptivat :ntr-at:t% :n#:t mi-am smuls m:na dintr-a
Memeii. :n a#eea$i #lip2 m-a #uprins o an<ietate groa1ni#2. Itiam #2 trebuia s2 m2 :ntor# la biseri#2% pentru #2%
da#2 n-o M2#eam% a$ Mi #21ut a#olo mort pe lo#. &-am :ntors $i am luat-o la goan2 spre biseri#2. Eemeia m-a
apu#at repede de m:n2 $i m-a urmat.
Pe #:nd ne apropiam :n Mug2 de biseri#2% am reali1at #2 ora$ul din visul a#ela se aMla :n spatele #l2dirii ei. ,a#2 a$
Mi Kinut seama de asta% poate m-a$ Mi putut orienta. ,ar a$a #um st2teau lu#rurile% nu mai aveam atenKia visatului
pentru asta. &i-am #on#entrat-o pe toat2 pe detaliile arhite#turale $i de ornamentaKie ale spatelui biseri#ii. (u
v21usem partea a#eea a ediMi#iului :n viaKa de 1i #u 1i $i #redeam #2% da#2 memore1 #ara#teristi#ile ei% le pot
#onMrunta mai t:r1iu #u detaliile #l2dirii reale.
A#esta era planul pe #are l-am n2s#o#it atun#i% pe moment. Ceva din mine totu$i lua :n der:dere :n#er#2rile mele
de a valida totul. Pe tot par#ursul u#eni#iei mele m2 #hinuise :n permanenK2 nevoia de obie#tivitate% #are m2
MorKase s2 veriMi# $i s2 reveriMi# tot #e privea lumea lui don Cuan. ,ar% :n Mond% nu era vorba de validare #a atare%
#i de nevoia de a m2 Molosi de a#east2 tendinK2 obsesiv2 pentru obie#tivitate drept pav212 #are s2 m2 apere :n #ele
mai a#ute momente de dis#repanK2 #ognitiv2Q #:nd venea :ns2 timpul s2 veriMi# #eea #e validasem% nu o M2#eam
ni#iodat2.
AR+A 4I*A+3)3I
2-
:n biseri#2% eu $i Memeia am :ngenun#heat :n MaKa mi#ului altar de pe latura din st:nga% unde Musesem :nainte $i%
dup2 o #lip2% m-am tre1it :n biseri#a luminat2 din plin din 1ilele noastre.
Eemeia $i-a M2#ut semnul #ru#ii $i s-a ridi#at. Am M2#ut $i eu% automat% a#ela$i lu#ru. Ea m-a luat de braK% pornind
#2tre u$2.
- *tai% a$teapt2% am spus eu $i am Most surprins #2 pot vorbi. (u prea puteam s2 g:ndes# #lar% dar voiam s2-i pun
o :ntrebare #ompli#at2. Ceea #e voiam s2 $tiu era #um este posibil #a #ineva s2 aib2 energia de a vi1uali1a toate
detaliile unui :ntreg ora$.
H:mbind% Memeia a r2spuns la :ntrebarea mea nerostit2Q a spus #2 este Moarte talentat2 :n arta vi1uali12rii deoare#e%
dup2 o viaK2 :ntreag2 :n #are M2#use a$a #eva% avusese parte de multe% multe alte vieKi :n #are putuse s2 se
perMe#Kione1e. A ad2ugat #2 ora$ul pe #are-l vi1itasem $i biseri#a :n #are vorbiser2m erau e<emple ale
vi1uali12rilor sale re#ente. "iseri#a era una $i a#eea$i #u #ea :n #are *ebastian Musese para#liser. )a drept
vorbind% :$i impusese s2 memore1e toate detaliile Mie#2rui #olKi$or din a#ea biseri#2 $i din a#el ora$ din nevoia de
a putea supravieKui. Ii-a :n#heiat spusele #u o remar#2 e<trem de tulbur2toare.
- :ntru#:t $tii destul de multe lu#ruri despre a#est ora$% de$i nu ai :n#er#at ni#iodat2 s2-l vi1uali1e1i% a spus% m2
aLuKi a#um pe mine s2-l intenKione1. Pun r2m2$ag #2 n-o s2 m2 #re1i da#2-Ki spun #2 a#est ora$% pe #are-l ve1i
a#um% nu e<ist2 #u adev2rat% :n aMara intenKiei mele $i a intenKiei tale.
&2 #er#eta #u privirea $i a r:s v21:nd #e groa12 m-a #uprins #:nd am reali1at #e spunea.
- :n#2 mai vis2mP am :ntrebat eu% uluit.
2-2
CAR)O* CA*+A(E,A
- ,a% a spus. ,ar a#est visat este mai real de#:t #el2lalt% pentru #2 m2 aLuKi. Asta nu se poate e<pli#a de#:t spun:nd
#2 se :nt:mpl2% pur $i simplu. Ca :n toate #elelalte #a1uri. A indi#at tot #e ne :n#onLura. (u e<ist2 modalitate de a
spune #um se :nt:mpl;% dar se :nt:mpl2. *2-Ki aminte$ti :ntotdeauna #e Ki-am spusD a#easta este taina de a
intenKiona :n #ea de a doua atenKie. &-a tras u$or #2tre ea. 0ai s2 ne plimb2m p:n2 la piaKa din a#est vis% a spus.
,ar probabil #2 este #a1ul s2 m2 aranLe1 puKin% #a s2 te simKi mai :n largul t2u :n #ompania mea.
&-am uitat la ea% ne:nKeleg:nd #e vrea s2 spun2% :n vreme #e :$i s#himba #ostumaKia. A M2#ut-o #u #:teva mi$#2ri
simple% #:t se poate de obi$nuite. Ii-a s#os Musta lung2 $i a r2mas :n Musta #u aspe#t #omun% p:n; la Lum2tatea
gambei% pe #are o purta pe dedesubt. Apoi $i-a r2su#it #oada :ntr-un #o# $i s-a s#himbat din mo#asini :n pantoMi
#u to# Los% pe #are :i avea :ntr-o sa#o$2 de p:n12. Ii-a :ntors $alul pe partea #ealalt2% a#esta transMorm:ndu-se
astMel :ntr-o e$arM2 beL. Ar2ta a#um #a o me<i#an#2 tipi#2 din #lasa de miLlo#% aMlat2% probabil% :ntr-o vi1it2 :n a#el
or2$el. &-a luat de braK #u aplombul #ara#teristi# Memeilor $i a pornit :n dire#Kia pieKei.
- Ce-ai t2#ut a$aP Ji-ai :nghiKit limbaP a spus ea :n engle12. Eram total absorbit de ideea de ne#on#eput #2 m-a$ Mi
aMlat
:n#2 :ntr-un visQ mai mult% :n#epusem s2 #red #2% da#2 a$a st2teau lu#rurile% ris#am s2 nu m2 mai tre1es#
ni#iodat2. Pe un ton non$alant% pe #are nu l-am putut re#unoa$te #a aparKin:ndu-mi% am spusD
- (u mi-am dat seama p:n2 a#um #2 mi te-ai mai adresat :n engle12. 3nde ai :nv2Kat limbaP
- :n lumea de din#olo. Itiu multe limbi. *-a oprit $i m-a s#rutat #u privirea. Am avut timp destul la dispo1iKie s2
le :nv2K.
AR+A 4I*A+3)3I
2-.
:ntru#:t vom petre#e vreme :ndelungat2 :mpreun2% :ntr-o 1i te voi :nv2Ka propria mea limb2.
A #hi#otit% M2r2 :ndoial2 #a rea#Kie la e<presia mea disperat2. &-am oprit.
- 4om petre#e mult timp :mpreun2P am :ntrebat% tr2d:nd #eea #e simKeam.
T ,esigur% a r2spuns ea pe un ton vesel. +u :mi vei da - $i trebuie s2 spun #2 :ntr-un mod Moarte generos -
energia ta gratis. +u :nsuKi ai spus asta% nu-i a$aP Eram oripilat. Care-i problemaP a :ntrebat Memeia% din nou :n
spaniol2. *2 nu-mi spui #2 regreKi de#i1ia pe #are ai luat-o. *:ntem vr2Litori. Este prea t:r1iu s2 te r21g:nde$ti. (u-
Ki este Mri#2% nu-i a$aP
Eram din nou mai mult de#:t teriMiat% dar% da#2 m-ar Mi pus #ineva s2 pre#i1e1 #e anume m2 :nsp2im:nta% n-a$ Mi
$tiut s2 spun. &ai mult #a sigur #2 nu-mi era team2 #2 m2 aMlu :mpreun2 #u #ea #are sMidea12 moartea :ntr-un alt
vis ori #2-mi pierd minKile sau #hiar viaKa. &i-era team2 de MorKa r2uluiP m-am :ntrebat. ,ar ideea de MorK2 a
r2ului nu re1ista la o anali12 serioas2. Ca re1ultat al anilor petre#uKi :n mediul vr2Litores#% $tiam% M2r2 ni#i o
umbr2 de :ndoial2% #2 :n univers e<ist2 doar energieQ #on#eptul de MorK2 a r2ului era un produs al minKii umane
#reat sub #ov:r$itoarea inMluenK2 a Mi<2rii pun#tului de asamblare :n po1iKia sa obi$nuit2. )ogi#% nu aveam de #e s2
m2 tem. Itiam asta% dar $tiam% de asemenea% #2 adev2rata mea sl2bi#iune #onsta :n lipsa de #ursivitate :n a-mi
Mi<a imediat pun#tul de asamblare :n ori#e nou2 po1iKie era deplasat. Apropierea de #ea #are sMidea12 moartea :mi
deplasa pun#tul de asamblare #u o vite12 #olosal2% iar eu nu aveam #apa#itatea s2 Kin pasul #u a#est ritm.
Re1ultatul era o vag2 pseudosen1aKie de team2 #2 a$ Mi putut s2 nu m2 mai tre1es# ni#iodat2.
2-!
CAR)O* CA*+A(E,A
AR+A 4I*A+3)3I
2->
- (u e<ist2 ni#i o problem2% am spus. *2 ne #ontinu2m plimbarea din vis.
Ii-a petre#ut braKul pe dup2 al meu $i am mers :n t2#ere p:n2 :n p2r#uleK. (u era delo# o t2#ere MorKat2. ,ar
mintea mea se 1b2tea sub imperiul nedumeririi. Ce #iudat% g:ndeam eu% numai #u puKin timp :n urm2 mersesem
#u don Cuan dinspre par# #2tre biseri#2% #uprins de #ea mai teriMiant2 Mri#2 normal2. A#um mergeam :napoi
dinspre biseri#2 spre par# :mpreun2 #u obie#tul Mri#ii mele $i eram mai :ngro1it de#:t ori#:nd% dar :ntr-un Mel
diMerit% mai matur $i mai teribil% mai Matal.
Pentru a-mi mai #alma nelini$tea% am :n#eput s2 prives# :n Lurul meu. ,a#2 a#esta era un vis - a$a #um #redeam
#2 este -e<ista o #ale prin #are puteam dovedi sau inMirma asta. &i-am :ndreptat degetul mi# #2tre #ase% #2tre
biseri#2% #2tre pavaLul str21ii% #2tre oameni. Am ar2tat totul #u degetul. Cute12tor% #hiar am apu#at #u m:na vreo
doi indivi1i% pe #are se pare #2 i-am speriat Moarte tare. )e-am simKit masa Mi1i#2. Erau la Mel de reali #a ori#e
alt#eva #e #onsider eu #2 este real% #u e<#epKia Maptului #2 nu generau energie. (imi# din a#el ora$ nu genera
energie. +otul p2rea real $i normal% $i totu$i% era doar un vis. &-am :ntors #2tre Memeie% #are se Kinea de braKul
meu% $i am #hestionat-o asupra a#estui lu#ru.
- 4is2m% a rostit ea #u vo#ea ei u$or r2gu$it2 $i a #hi#otit.
- ,ar #um se poate #a oamenii $i lu#rurile din Lurul nostru s2 Mie at:t de reale% de tridimensionaleP
- A#easta este taina intenKion2m :n #ea de a doua atenKieS a e<#lamat ea pe un ton reverenKios. Oamenii a#e$tia
s:nt at:t de reali% :n#:t #hiar g:ndes#.
A#easta a Most lovitura de graKie. (u mai voiam s2 mai pun la :ndoial2 nimi#. 4oiam s2 m2 lase total :n voia
a#elui vis. O
1mu#itur2 puterni#2 a braKului m-a readus la realitatea momentului. ALunseser2m :n piaK2. Eemeia se oprise $i m2
tr2gea s2 m2 a$e1 pe o ban#2. Am $tiut #2 s:nt :n peri#ol atun#i #:nd% a$e1:ndu-m2% nu am simKit ban#a sub mine.
Am :n#eput s2 m2 rotes#. ,up2 #:te :mi d2deam seama% :ntr-o mi$#are as#endent2. Am :nregistrat% pentru un
moment e<trem de s#urt% imaginea par#ului #a $i #:nd l-a$ Mi privit de undeva de sus.
T Am :n#ur#at-oS am urlat.
Credeam #2 mor. &i$#area de rotire as#endent2 s-a transMormat :ntr-o mi$#are de :nv:rteLire des#endent2 :n
:ntuneri#.
AR+A 4I*A+3)3I
2-=
13. 'N $BOR PE ARIPILE INTEN(IEI
- (agualule% M2 un eMort% m-a :ndemnat o vo#e de Memeie. (u te s#uMunda. Ie$i la supraMaK2% ie$i la supraMaK2.
Eolose$te-te de pro#edeele visatuluiS
&intea a :n#eput s2-mi lu#re1e. &-am g:ndit #2 vo#ea pe #are o au1isem era a unui vorbitor de engle12 $i #2%
da#2 era s2 m2 Moloses# de metodele visatului% trebuia s2 g2ses#% mai :nt:i% un pun#t de pornire pentru a m2
energi1a.
- ,es#hide o#hii% a spus vo#ea. ,es#hide-i a#um. Eolose$te-te de primul lu#ru pe #are-l ve1i% #a pun#t de pornire.
Am M2#ut un eMort suprem $i mi-am des#his o#hii. Am v21ut #opa#i $i #er albastru. Era 1iu2S Am v21ut% #a prin
#eaK2% un #hip #are se aple#a deasupra mea. ,ar nu-mi puteam Mo#ali1a privirea. Am #re1ut #2 #ea #are se uita la
mine era Memeia din biseri#2.
- Eolose$te-te de #hipul meu% a spus vo#eaQ era o vo#e Mamiliar2% dar nu puteam s-o identiMi#. Ia MaKa mea% #a
pun#t de pornireQ apoi prive$te la toate #elelalte.
Au1ul :n#epuse s2 mi se limpe1eas#2% la Mel $i vederea. &-am uitat lung la #hipul Memeii% apoi la #opa#ii din par#%
la ban#a de Mier MorLat% la oamenii #are tre#eau pe a#olo $i% pe urm2 din nou%
la #hipul ei. :n #iuda Maptului #2 MaKa ei era altMel de Mie#are dat2 #:nd o priveam% am simKit #2 :n#ep s2 am un
minim de #ontrol asupra mea. C:nd mi-am re#2p2tat mai dephn Ma#ult2Kile% mi-am dat seama #2 Memeia era
a$e1at2 pe ban#2% Kin:ndu-mi #apul :n poala ei. Ii nu era Memeia din biseri#2Q era Carol +iggs.
- Ce #auKi ai#iP am bolborosit eu.
*perietura $i surprinderea mea erau at:t de mari% :n#:t doream s2 m2 ridi# $i s-o rup la Mug2% dar #orpul meu nu
as#ulta delo# de #omen1ile #on$tientului. Au urmat #:teva momente #hinuitoare% :n #are am :n#er#at #u disperare%
dar M2r2 ni#i un Molos% s2 m2 ridi#. )umea #are m2 :n#onLura avea prea mult2 #laritate #a s2 mai #red #2 :n#2
vise1% dar neMun#Kionarea #ontrolului asupra sistemului motor m2 M2#ea s2 b2nuies# #2 totu$i era vorba de un vis.
:n plus% pre1enKa lui Carol era prea nea$teptat2Q nu e<istau ni#i un Mel de ante#edente #are s-o LustiMi#e.
Cu pre#auKie% am :n#er#at s2-mi impun voinKa de a m2 ridi#a% a$a #um M2#usem de sute de ori :n visat% dar nu s-a
:nt:mplat nimi#. ,a#2 se impusese vreodat2 nevoia s2 Miu obie#tiv% a#esta era momentul. Cu #ea mai mare
atenKie% am :n#eput s2 m2 uit% mai :nt:i #u un o#hi% la tot #e se aMla :n #:mpul meu vi1ual. Am repetat apoi
pro#esul #u #el2lalt o#hi. Am #onsiderat #on#ordanKa dintre imaginile :nregistrate de #ei doi o#hi #a indi#:nd #2
m2 aMlam :n realitatea #onsensual2 a vieKii de 1i #u 1i.
,up2 a#eea% am e<aminat-o pe Carol. :n momentul a#ela% am observat #2 pot s2-mi mi$# braKele. (umai
Lum2tatea inMerioar2 a #orpului :mi era parali1at2. Am atins MaKa $i m:inile lui CarolQ am :mbr2Ki$at-o. Avea
#onsistenK2 material2% $i #redeam #2 era #u adev2rat Carol +iggs. 3$urarea mea a Most enorm2% pentru #2% pentru
un moment% avusesem :ntune#ata b2nuial2 #2
2-@
CAR)O* CA*+A(E,A
era vorba de #ea #are sMidea12 moartea% #are se d2dea drept Carol.
Cu mult2 griL2% Carol m-a aLutat s2 m2 ridi# :n po1iKia $e1:nd. Eusesem :ntins pe spate% #ul#at Lum2tate pe ban#2%
Lum2tate pe p2m:nt. Atun#i am observat #eva ie$it total din #omun. Eram :mbr2#at #u blugi )eviYs de#oloraKi $i
:n#2lKat #u o pere#he ponosit2 de #i1me maro% de piele. Aveam o #2ma$2 de dril $i o La#het2 )eviYs.
- *tai puKin% i-am spus eu lui Carol. 3it2-te la mine. Astea s:nt hainele meleP *:nt eu #u adev2ratP
Carol a r:s $i m-a 1g:lK:it de umeri% a$a #um M2#ea :ntotdeauna :n semn de #amaraderie% atitudine b2rb2teas#2% s2
arate #2 M2#ea parte din ga$#2.
- :l am :n MaKa o#hilor pe Mrumosul de tine% a spus ea #u vo#ea ei #omi#2 :n Malset #ontraM2#ut. Oh% domnuY% #ine
alt#ineva ar putea Mi% da#2 nu tuP
- Cum naiba de s:nt :mbr2#at #u )eviYs $i port #i1meP am insistat eu. (i#i nu am a$a #eva.
- E$ti :mbr2#at #u hainele mele. C:nd te-am g2sit% erai #omplet golS
- 3ndeP C:ndP
- :n preaLma biseri#ii% a#um apro<imativ o or2. Am venit ai#i% :n piaK2% s2 te #aut. (agualul m-a trimis s2 v2d
da#2 te pot g2si.
Am luat hainele #u mine pentru ori#e eventualitate. I-am spus #2 m2 simKeam teribil de vinovat $i Lenat pentru
Maptul de a Mi umblat prin ora$ de1br2#at.
- :n mod #u totul straniu% nu era nimeni prin preaLm2% m-a asigurat ea. Am simKit #2 o spunea doar #a s2-mi
diminue1e Lena. H:mbetul ei amu1at mi-a #onMirmat asta.
AR+A 4I*A+3)3I
2--
- Probabil #2 mi-am petre#ut #u arenda$ul toat2 noaptea tre#ut2 sau #hiar mai mult% am spus. Ce 1i este ast21iP
- (u-Ki Ma#e griLi :n privinKa datelor% a spus ea% r:1:nd. C:nd :Ki vei reveni #omplet% o s2 numeri singur 1ilele.
- (u m2 #o#oli% Carol +iggs. *pune-mi #e 1i este ast21i. 4o#ea mea avea un ton sever $i Merm #e nu p2rea s2-mi
aparKin2.
- Este 1iua de dup2 marea Miest2% a 1is ea $i m-a lovit u$or #u palma pe um2r. +e #2ut2m #u toKii :n#2 de asear2.
- ,ar #e #aut eu ai#iP
- +e-am dus la hotelul din partea opus2 a pieKei. (u aveam #um s2 te #ar tot drumul p:n2 la #asa nagualului.
A#um #:teva minute ai Mugit din #amer2% $i a$a am aLuns ai#i.
- ,e #e nu ai #erut aLutorul nagualuluiP
- Pentru #2 asta este o treab2 #are ne prive$te numai pe mine $i pe tine. (oi doi trebuie s-o re1olv2m :mpreun2.
Asta mi-a :n#his gura. :nKelegeam perMe#t #e spunea. I-am mai pus totu$i :n#2 o :ntrebare #are m2 s:#:ia.
- Ce Ki-am spus #:nd m-ai g2sitP
- Ai spus #2 Musese$i at:t de ad:n# #uMundat :n #ea de a doua atenKie $i un timp at:t de :ndelungat% #2 :n#2 nu erai
:n stare s2 raKione1i pe deplin. +ot #e-Ki doreai s2 Ma#i era s2 dormi.
- C:nd mi-am pierdut #oordonarea motorieP
- ,e-abia a#um un moment. :Ki va reveni. Itii $i tu Moarte bine #2 atun#i #:nd intri :n #ea de a doua atenKie $i
prime$ti un #onsiderabil $o# de energie% este absolut normal s2-Ki pier1i #ontrolul asupra #entrilor vorbirii $i
asupra membrelor.
- ,ar tu #:nd Ki-ai pierdut s:s:iala% CarolP
Asta a luat-o #omplet prin surprindere. *-a uitat lung la mine $i a :n#eput s2 rida #u poMt2.
300
CAR)O* CA*+A(E,A
- ,e mult timp m2 tot str2dui s2 remedie1 asta% a m2rturisit ea. Cred #2 este :ngro1itor de enervant s2 au1i o
Memeie :n toat2 Mirea s:s:ind. :n plus% Kie-Ki displa#e teribil.
(u-mi era delo# greu s2 re#unos# #2 detestam s:s:iala ei. ,on Cuan $i #u mine :n#er#aser2m s2 o le#uim% dar
aLunseser2m la #on#lu1ia #2 ea nu era interesat2 s2 s#ape de a#est deMe#t. *:s:iala :i d2dea un Marme# deosebit $i o
M2#ea atr2g2toare :n o#hii multora% iar p2rerea lui don Cuan era #2 ei :i pl2#ea a#est lu#ru $i nu voia s2 renunKe la
el. *2 o aud vorbind M2r2 s2 s:s:ie era pentru mine o gro1av2 $i emoKionant2 satisMa#Kie. Asta :mi demonstra #2 ea
era #apabil2 $i sigur2 de s#himb2ri radi#ale% un lu#ru de #are ni#i eu $i ni#i don Cuan nu am Most ni#iodat2 siguri.
- Ce alt#eva Ki-a mai spus nagualul #:nd te-a trimis s2 m2 #auKiP am :ntrebat.
- A spus #2 vei avea o #onMruntare #u #el #are sMidea12 moartea.
Pe un ton de #onMidenK2 i-am dest2inuit lui Carol #2 #el #are sMidea12 moartea era Memeie. Iar ea a spus #u
non$alanK2 #2 $tia asta.
- Cum adi#2 $tiiP am strigat eu. (imeni nu a avut ni#iodat2 #uno$tinK2 de asta% :n aMar2 de don Cuan. El Ki-a spusP
- *igur #2 mi-a spus% a r2spuns ea% neimpresionat2 de strig2tele mele. Ceea #e Ki-a s#2pat este #2 $i eu m-am
:nt:lnit #u Memeia din biseri#2. Ii asta :nainte de a o :nt:lni tu. Am sporov2it amiabil :n biseri#2 destul de mult
timp.
Eram #onvins #2 :mi spunea adev2rul. Ce-mi relata era e<a#t #eea #e ar Mi M2#ut don Cuan. Ar Mi trimis-o% #u
siguranK2% pe Carol :n re#unoa$tere% pentru a putea trage unele #on#lu1ii.
AR+A 4I*A+3)3I
.9
- C:nd te-ai :nt:lnit #u #el #are sMidea12 moarteaP am :ntrebat.
- A#um vreo dou2 s;pt2m:ni% a r2spuns ea pe un ton impasibil. Pentru mine n-a Most un eveniment important. (u
aveam energie de oMerit sau% #el puKin% nu genul de energie pe #are-l vrea Memeia a#eea.
- Atun#i de #e te-ai v21ut #u eaP Conta#tul #u Memeia nagual Ma#e $i el parte din :nKelegerea dintre #el #are
sMidea12 moartea $i vr2LitoriP
- &-am v21ut #u ea% pentru #2 nagualul a spus #2 tu $i #u mine s:ntem inters#himbabili% din ni#i un alt motiv.
Corpurile noastre energeti#e au Mu1ionat de multe ori. (u-Ki aminte$tiP Eemeia $i #u mine am vorbit despre
u$urinKa #u #are ne #ontopim. Am stat #u ea poate trei sau patru ore% p:n2 #:nd a venit nagualul $i m-a luat de
a#olo.
- AKi r2mas :n biseri#2 :n tot a#est timpP am :ntrebat eu% pentru #2 nu-mi venea s2 #red #2 au stat a#olo :n
genun#hi trei sau patru ore% vorbind doar despre Mu1ionarea #orpurilor noastre energeti#e.
- &-a luat #u ea :ntr-o alt2 MaKet2 a intenKiei sale% a admis Carol dup2 un moment de g:ndire. &-a M2#ut s2 v2d
#um a reu$it s2 s#ape din #aptivitate.
Carol mi-a relatat apoi o istorie uimitoare. A spus #2% potrivit #elor pe #are Memeia din biseri#2 o M2#use s2 le
vad2% toKi vr2Litorii din timpuri str2ve#hi deveniser2% inevitabil% vi#timele M2pturilor anorgani#e. A#estea% dup2 #e
:i #apturau% le d2deau puterea de a Mi intermediari :ntre lumea noastr2 $i lumea lor% pe #are oamenii o numeau
inMern.
Cel #are sMidea12 moartea Musese $i el% inelu#tabil% prins :n mreLele M2pturilor anorgani#e. Carol estima #2%
probabil% petre-
302
CAR)O* CA*+A(E,A
AR+A 4I*A+3)3I
303
#use mii de ani :n #aptivitate% p:n2 :n momentul :n #are Musese #apabil s2 se transMorme :n Memeie. Reali1ase #2
asta este singura lui #ale de s#2pare din a#ea lume :n 1iua :n #are des#operise #2 M2pturile anorgani#e #onsider2
#2 prin#ipiul Meminin este indestru#tibil. Ele #red #2 prin#ipiul Meminin are o asemenea Mle<ibilitate $i o sMer2 de
a#Kiune at:t de vast2% :n#:t indivi1ii #are :i aparKin s:nt imuni la ori#e Mel de #ap#ane sau :ns#en2ri $i nu pot Mi
reKinuKi :n #aptivitate. +ransMormarea #elui #are sMidea12 moartea Musese at:t de total2 $i am2nunKit2% :n#:t Musese
imediat a1v:rlit aMar2 din lumea M2pturilor anorgani#e.
- Ji-a spus #2 M2pturile anorgani#e s:nt :n#2 pe urmele eiP am :ntrebat eu.
- (ormal #2 o urm2res# :n#2% m-a asigurat Carol. Eemeia mi-a spus #2 trebuie s2 aib2 griL2 :n permanenK2 s2-$i
Kin2 urm2ritorii la distanK2.
- Ce i-ar putea Ma#e a#e$tiaP
- *2 reali1e1e #2 este b2rbat $i s-o du#2 din nou :n #aptivitate% presupun. Cred #2 se teme de a#ele M2pturi mai
mult de#:t ai putea s2-Ki imagine1i #2 este posibil s2 te temi de #eva.
Carol mi-a spus% #u non$alanK2% #2 Memeia din biseri#2 $tia totul despre #onMli#tul meu #u M2pturile anorgani#e $i
avea #uno$tinK2 de is#oada albastr2.
- Itie totul despre tine $i despre mine% a spus Carol :n #ontinuare. Ii nu pentru #2 i-a$ Mi spus eu #eva% #i pentru #2
ea Ma#e parte din viaKa noastr2 $i a vr2Litorilor dinaintea noastr2. A pre#i1at #2 ne-a urm2rit :ntotdeauna pe toKi%
dar pe tine $i pe mine :n mod spe#ial.
Carol mi-a relatat #a1urile pe #are le #uno$tea Memeia $i :n #are eu $i Carol a#Kionaser2m :mpreun2. :n timp #e
vorbea% am :n#eput s2 simt o nostalgie M2r2 pere#he pentru :ns2$i persoana
#are se aMla :n MaKa meaD Carol +iggs. ,oream #u disperare s-o :mbr2Ki$e1. Am :ntins braKele spre ea% dar mi-am
pierdut e#hilibrul $i am #21ut de pe ban#2.
Carol m-a aLutat s2 m2 ridi# de Los $i mi-a e<aminat% #u :ngriLorare% pi#ioarele% pupilele o#hilor% g:tul $i regiunea
lombar2. A spus #2 :n#2 mai suMeream eMe#tele $o#ului energeti#. &i-a spriLinit #apul pe pieptul ei $i m-a
m:ng:iat% #a $i #um ar Mi alintat un #opil #are se preM2#ea bolnav. ,up2 un timp% m-am simKit mai bineQ am
:n#eput #hiar s2-mi re#ap2t #oordonarea motorie.
- Ce p2rere ai despre hainele #u #are s:nt :mbr2#at2P m-a :ntrebat pe nea$teptate Carol. Ar2t prea elegant2 pentru
a#east2 o#a1ieP Ji se pare #2 s:nt ade#vat :mbr2#at2P
Carol era :ntotdeauna e<trem de Mrumos :mbr2#at2. ,a#2 era #eva sigur :n #eea #e o privea% a#esta era gustul s2u
irepro$abil :n materie de :mbr2#2minte. Realitatea este #2% de #:nd o #uno$team% :ntre don Cuan $i #eilalKi din
grupul s2u se M2#ea :n permanenK2 ha1 pe seama Maptului #2 singura ei #alitate remar#abil2 era talentul de a
#ump2ra haine Mrumoase $i de a le purta #u graKie $i stil. Am #onsiderat :ntrebarea ei Moarte #iudat2 $i am
#omentat-o.
- ,e #e ai putea Mi nesigur2 :n #eea #e prive$te :nM2Ki$area taP Asta n-a Most ni#iodat2 o problem2 pentru tine.
:n#er#i #umva s2 impresione1i pe #inevaP
- :n#er# s2 te impresione1 pe tine% desigur% a spus ea.
- ,ar nu este momentul a#um% am protestat eu. Ceea #e se :nt:mpl2 :n leg2tur2 #u #el #are sMidea12 moartea este
problema important2% nu :nM2Ki$area ta.
304
CAR)O* CA*+A(E,A
- 4ei Mi surprins s2 aMli #:t de important2 este :nM2Ki$area mea% a r:s ea. Eelul #um ar2t esta o problem2 de viaK2 $i
de moarte pentru noi am:ndoi.
- Ce tot spuiP :mi aminte$ti de modul :n #are nagualul a preg2tit :nt:lnirea mea #u #el #are sMidea12 moartea.
Aproape #2 m-a s#os din minKi #u vorb2ria lui misterioas2.
- A Most vorb2ria lui misterioas2 LustiMi#at2P a :ntrebat Carol #u o e<presie e<trem de serioas2.
- Cu siguranK2% a Most LustiMi#at2% am re#unos#ut eu.
- A$a este $i :nM2Ki$area mea. E2-mi a#est hat:r. *pune-mi% #um m2 g2se$tiP Plin2 de Marme# sau lipsit2 de Marme#%
atr2g2toare% #omun2% resping2toare% obositoare% autoritar2 $i
dominant2P
&-am g:ndit puKin $i mi-am stabilit apre#ierea. O #onsideram deosebit de Merme#2toare. *ituaKia era stranie
pentru mine. (u m2 g:ndisem ni#iodat2 #on$tient la Marme#ul ei.
- G2ses# #2 e$ti e<traordinar de Mrumoas2% i-am spus. ,e Mapt% e$ti de-a dreptul superb2.
- Atun#i% :nseamn2 #2 :nM2Ki$area mea este #ea potrivit2% a
oMtat ea.
:n#er#am s2 ghi#es# #are puteau Mi intenKiile ei% #:nd a vorbit
din nou.
- Cum a Most :n tov2r2$ia #elui #are sMidea12 moarteaP I-am relatat% pe s#urt% :nt:mpl2rile prin #are tre#usem%
reMerindu-m2 mai ales la primul vis. Am spus #2 eram de p2rere #2 #el #are sMidea12 moartea m2 M2#use s2 v2d
ora$ul a#ela% dar :ntr-un alt moment% din tre#ut.
- ,ar asta nu este posibil% a i1bu#nit ea. In univers nu e<ist2 tre#ut sau viitor. E<ist2 numai momentul pre1ent.
AR+A 4I*A+3)3I
.9>
- Itiu pre#is #2 era :n tre#ut% am spus eu. "iseri#a era a#eea$i% dar ora$ul ar2ta altMel.
- G:nde$te-te o #lip2% a insistat ea. :n univers e<ist2 numai energie% iar energia #unoa$te doar imediatul% un
nesM:r$it $i permanent moment pre1ent.
- Atun#i% #e #re1i #2 s-a :nt:mplaK #u mine% CarolP
- Cu aLutorul #elui #are sMidea12 moartea ai tre#ut prin #ea de a patra poart2 a visatului% a spus ea. Eemeia din
biseri#2 te-a luat #u ea :n visul ei% :n intenKia ei. :n vi1uali1area a#estui ora$ de #2tre ea. Evident% ea l-a vi1uali1at
:n tre#ut $i a#ea vi1uali1are este :n#2 inta#t2 :n mintea ei. +ot a#olo trebuie s2 se aMle $i vi1uali1area a#tual2 a
ora$ului.
,up2 o t2#ere prelungit2% Carol mi-a mai pus o :ntrebare.
- Ce alt#eva a mai M2#ut Memeia #u tineP
I-am povestit despre #el de-al doilea vis% #el despre ora$% a$a #um este el :n 1iua de a1i.
- Ei% ve1iS a 1is ea. Eemeia nu numai #2 te-a dus :n intenKia sa tre#ut2% #i te-a aLutat $i mai mult :n tre#erea prin
#ea de a patra poart2% M2#:ndu-Ki #orpul energeti# s2 se deplase1e :ntr-un alt lo#% #are e<ist2 ast21i doar :n intenKia
ei.
*-a oprit% apoi m-a :ntrebat da#2 Memeia din biseri#2 :mi e<pli#ase #e :nseamn2 s2 intenKione1i :n #ea de a doua
atenKie% dar nu-mi adu#eam aminte s2-mi Mi $i e<pli#at #e :nseamn2. Carol se reMerea la #on#epte despre #are don
Cuan nu vorbise ni#iodat2.
- 3nde ai aMlat toate a#este idei noiP am :ntrebat eu% minun:ndu-m2 sin#er de #:t de #lar :i era totul.
Pe un ton neutru% Carol m-a :n#redinKat #2 Memeia din biseri#2 :i e<pli#ase o mulKime de lu#ruri :n leg2tur2 #u
toate a#este aspe#te #ompli#ate.
.9?
CAR)O* CA*+A(E,A
AR+A 4I*A+3)3I
30!
- A#um% intenKion2m :n #ea de a doua atenKie% a spus ea :n #ontinuare. Eemeia din biseri#2 ne-a M2#ut s2 adormimQ
tu - ai#i% iar eu - :n +u#son. Iar apoi% am adormit din nou :n vis. ,ar tu nu-Ki aminte$ti nimi# despre a#east2 parte%
pe #:nd eu% da. Este vorba despre se#retul po1iKiilor gemene. Adu-Ki aminte #e Ki-a spus MemeiaQ #el de al doilea
vis este intenKionare :n #ea de a doua atenKieD singura modalitate de a tre#e prin #ea de a patra poart2 a visatului.
,up2 o pau12 mai lung2% timp :n #are nu am putut s2 arti#ule1 ni#i m2#ar o vorb2% Carol mi-a spusD
- Cred #; Memeia din biseri#2 Ki-a M2#ut% de Mapt% un dar% de$i nu voiai s2 prime$ti vreunul. ,arul ei a Most s2-$i
adauge energia proprie la a noastr2 pentru a ne putea mi$#a :nainte $i :napoi pe energia a#tual2 a universului.
Am :n#eput s2 Mream2t de emoKie. Cuvintele lui Carol veneau e<a#t la momentul potrivit. Ea deMinise% pentru
mine% #eva #e eu #onsiderasem #u neputinK2 de deMinit% de$i nu $tiam #e anume. ,a#2 m-a$ Mi putut mi$#a% a$ Mi
s2rit s-o :mbr2Ki$e1. H:mbea e<ta1iat2% :n timp #e eu peroram agitat despre #:t de semniMi#ative erau spusele ei
pentru mine. Am #omentat retori# #; don Cuan nu-mi spusese ni#iodat2 #eva similar.
- Poate #2 nu $tie% a spus Carol% nu pe un ton denigrator% #i #on#iliator.
(-am #ontra1is-o. Am r2mas un timp t2#ut% #iudat de golit de g:nduri. Apoi g:ndurile $i #uvintele s-au rev2rsat
din mine #a o erupKie vul#ani#2. Prin piaK2 #ir#ulau tot Melul de oameni $i% din #:nd :n #:nd% unii se uitau lung la
noi sau se opreau :n MaKa noastr2 s2 ne priveas#2. +rebuie s2 Mi oMerit un tablou de tot dragulD Carol +iggs
s2rut:ndu-mi $i m:ng:indu-mi MaKa% :n timp
#e eu peroram M2r2 oprire despre #laritatea e<pli#aKiilor ei $i despre :nt:lnirea mea #u #el #are sMidea12 moartea.
C:nd am Most :n stare s2 merg% Carol m-a #ondus% prin piaK2% la uni#ul hotel din ora$. &-a asigurat #2 nu aveam
:n#2 destul2 energie #a s2 pot merge p:n2 la #asa lui don Cuan% dar #2 toKi #ei de a#olo $tiau unde ne aMl2m.
- ,e unde ar putea s2 $tie unde ne aMl2mP am :ntrebat eu.
- (agualul este un vr2Litor e<perimentat $i Moarte abil% a r2spuns ea% r:1:nd. El mi-a spus #2% da#2 te g2ses# 1drobit
din pun#t de vedere energeti#% s2 te du# la hotel $i s2 nu ris# s2 traverse1 tot ora$ul% t:r:ndu-te dup2 mine.
Cuvintele ei% dar :n spe#ial 1:mbetul #u #are le-a :nsoKit% m-au M2#ut s2 m2 simt at:t de u$urat% :n#:t am mers mai
departe :ntr-o stare de beatitudine. Am dat #olKul :ndrept:ndu-ne #2tre intrarea hotelului% #are se aMla la #:Kiva pa$i
:n Losul str21ii% #hiar :n MaKa biseri#ii. Am tre#ut prin holul mohor:t $i am ur#at s#2rile de beton p:n2 la etaLul :nt:i%
unde am intrat imediat :ntr-o #amer2 neospitalier2% pe #are n-o mai v21usem ni#iodat2. Carol spunea #2 mai
Musesem a#oloQ totu$i% nu-mi aminteam delo# ni#i de hotel% ni#i de #amer2. :ns2 eram at:t de obosit% #2 nu eram :n
stare s2 m2 g:ndes# la asta. &-am pr2bu$it% pur $i simplu% pe pat% #u MaKa :n Los. +ot #e-mi doream era s2 dorm%
:ns2 eram prea sures#itat. Erau prea multe pun#te ne#lare% de$i totul p2rea s2 Mie :n bun2 ordine. Am Most str2b2tut
brus# de un val de e<#itaKie nervoas2 $i m-am ridi#at :n $e1ut.
- Eu nu Ki-am spus #2 nu am a##eptat darul #elui #are sMidea12 moartea% am 1is% privind-o pe Carol. Cum de-ai
$tiut #e-am M2#utP
.9@
CAR)O* CA*+A(E,A
- Oh% #hiar tu mi-ai spus% a protestat ea% a$e1:ndu-se l:ng2 mine. Erai a$a de m:ndru de asta. A Most prima
propo1iKie #are Ki-a ie$it din gur2% #:nd te-am g2sit.
A#esta era% p:n2 :n a#el moment% singurul r2spuns #are nu prea m2 satisM2#ea. Ceea #e relata ea nu p2rea s2 Mie
de#laraKia mea.
- Cred #2 nu ai :nKeles #um trebuie spusele mele% i-am 1is. Pur $i simplu% nu doream s2 #ap2t nimi# #e m-ar Mi
putut abate de la Kelul s2u.
- 4rei s2 spui #2 nu te simKeai m:ndru de a Mi reMu1atP
- (u. (u m2 simKeam :n ni#i un Mel. (u mai s:nK #apabil s2 simt nimi# :n aMar2 de team2.
&i-am :ntins pi#ioarele $i mi-am pus #apul pe pern2. *imKeam #2% da#2 :n#hid o#hii sau :n#ete1 s2 vorbes#% voi
adormi pe lo#. I-am povestit lui Carol #um dis#utasem #u don Cuan% la :n#eputul relaKiei mele #u el% despre
motivul s2u m2rturisit de a r2m:ne pe #alea lupt2torilor. *pusese #2 teama :l menKinea pe linia dreapt2 $i de #e se
temea #el mai mult era s2 piard2 nagualul% abstra#tul% spiritul.
- :n #omparaKie #u a pierde #alitatea de nagual% moartea este un Mlea#% spusese el #u o not2 de autenti#2 pasiune :n
vo#e. +eama mea de a pierde nagualul este singurul suport real pe #are :l am% pentru #2 M2r2 el a$ Mi :ntr-o stare
mai rea de#:t da#2 a$ Mi mort.
I-am spus lui Carol #2 atun#i :l #ontra1isesem imediat pe don Cuan $i m2 l2udasem #2% :ntru#:t s:nt imun MaK2 de
team2% da#2 este s2 r2m:n :n graniKele unei #2i uni#e pe #are s-o urme1% MorKa motri#e% :n #a1ul meu% trebuie s2 Mie
iubirea.
,on Cuan repli#ase #2% atun#i #:nd se produ#ea adev2rata #onsa#rare% teama este singura stare #are are sens
pentru un
AR+A 4I*A+3)3I
.9-
lupt2tor. :n sinea mea% :l antipati1asem :n momentul a#ela pentru #eea #e #redeam #2 este t2inuita sa :ngustime de
vederi.
- Iat2 #2 am aLuns din nou :n a#eea$i situaKie% i-am spus lui Carol% $i uit2-te la mine a#um. Pot s2 Lur #2 #eea #e
m2 impulsionea12 $i m2 Kine :n linia de a#Kiune este teama de a pierde nagualul.
Carol se uita Mi< la mine% #u o privire #iudat2% pe #are n-o v21usem ni#iodat2 la ea.
- :mi permit s2 te #ontra1i#% a spus ea :n#et. Eri#a nu-i nimi# :n #omparaKie #u aMe#Kiunea. Eri#a te Ma#e s2 Mugi
nebune$teQ iubirea te Ma#e s2 te mi$ti inteligent.
- Ce tot spui a#olo% Carol +iggsP Au aLuns a#um vr2Litorii s2 Mie ni$te :ndr2gostiKiP
(-a r2spuns. *-a :ntins l:ng2 mine $i $i-a pus #apul pe um2rul meu. Am r2mas a#olo a$a% :n t2#ere% :n #amera
a#eea #iudat2 $i neospitalier2% un timp :ndelungat.
- Eu simt #e simKi tu% a spus Carol brus#. A#um% :n#ear#2 tu s2 simKi #e simt eu. PoKi s-o Ma#i. ,ar hai s-o Ma#em
pe :ntuneri#.
Ii-a :ntins braKul :n sus $i a stins lumina de deasupra patului. ,intr-o 1v:#nitur2 m-am ridi#at :n po1iKia $e1:nd.
&2 tre#use un Mior de team2 #a un #urent ele#tri#. Imediat #e Carol stinsese lumina% :n #amer2 se M2#use :ntuneri#
#a noaptea. Prad2 unei mari agitaKii% am :ntrebat-o pe Carol #are este #au1a Menomenului.
- :n#2 nu e$ti pe deplin restabilit% a spus ea pe un ton lini$titor. Ai avut parte de o #onMruntare de proporKii
monumentale. CuMundarea at:t de proMund2 :n #ea de a doua atenKie te-a l2sat puKin #am 1drobit% #a s2 1i#em a$a.
*igur #2 este 1iu2% dar
.9
CAR)O* CA*+A(E,A
AR+A 4I*A+3)3I
.
o#hii t2i nu se pot :n#2 aLusta #um trebuie la lumina slab2 din a#east2 #amer2.
&ai mult sau mai puKin #onvins% m-am :ntins din nou :n pat. Carol #ontinua s2 vorbeas#2% dar eu n-o as#ultam.
Am pip2it #ear#eaMurile. Erau #ear#eaMuri adev2rate. &i-am tre#ut m:inile pe rama patului. Era #u adev2rat un
patS &-am aple#at $i mi-am tre#ut palmele pe dalele re#i ale pardoselii. &-am dat Los din pat $i am veriMi#at toate
lu#rurile din #amer2 $i din baie. +otul era perMe#t normal% absolut real. I-am spus lui Carol #2% atun#i #:nd
stinsese lumina% avusesem sen1aKia #lar2 #2 vise1.
- &ai lini$te$te-te% a spus ea. +ermin2 #u prostiile astea de investigaKii $i vino :n pat s2 te odihne$ti.
Am dat la o parte draperiile de la Mereastra #are d2dea :n strad2. AMar2 era 1iu2. :n momentul :n #are am tras
draperiile la lo#% :n2untru s-a M2#ut iar2$i :ntuneri# be1n2. Carol m2 ruga s2 m2 :ntor# :n pat. :i era team2 #2 a$
putea s2 Mug $i s2 aLung iar :n strad2% #um mai M2#usem o dat2. Avea dreptate. &-am #ul#at la lo# :n pat% M2r2 s2
observ #2 ni#i m2#ar pentru o #lip2 nu-mi tre#use prin minte s2 ar2t lu#rurile #u degetul mi#. Era #a $i #:nd
noKiunea :mi Musese $tears2 din memorie.
:ntuneri#ul din #amera a#eea de hotel era #u totul neobi$nuit% :mi d2dea o sen1aKie deli#ioas2 de pa#e $i armonie.
:mi d2dea% totodat2% $i o sen1aKie de proMund2 tristeKe% o nostalgie pentru #2ldura sentimentelor umane% pentru
#ompania oamenilor. Eram mai mult de#:t uluit. (u mi se mai :nt:mplase a$a #eva p:n2 atun#i. *t2team #ul#at :n
pat% :n#er#:nd s2-mi amintes# da#2 nostalgia a#eea era un sentiment #unos#ut. (u era. (ostalgiile #are-mi erau
#unos#ute nu vi1au #ompania oamenilor% #i erau abstra#teQ #a un Mel de tristeKe pentru a nu Mi reu$it s2 aLung la
#eva nedeMinit.
- *imt #2-mi pierd #ontrolul% i-am spus eu lui Carol. A#u$i o s2 :n#ep s2 pl:ng de dragul oamenilor.
Credeam #2 ea va lua aMirmaKia mea #a Miind #omi#2. IntenKia mea Musese s2 Ma# o glum2. ,ar ea n-a spus nimi#Q
p2rea s2 Mie de a#ord #u #eea #e spusesem. A oMtat. Eiind :ntr-o stare de spirit labil2% m-am simKit imediat #uprins
de sentimentalisme. &-am :ntors #2tre ea :n :ntuneri# $i am b:iguit #eva #e% :ntr-un moment de mai mare
lu#iditate% mi s-ar Mi p2rut total iraKional.
- Pur $i simplu% te ador.
4orbe de genul a#esta erau de ne#on#eput :ntre vr2Litorii din breasla lui don Cuan. Carol +iggs era Memeia nagual.
:ntre noi doi nu erau ne#esare demonstraKii de aMe#Kiune. ,e Mapt% ni#i nu $tiam #e simKeam unul pentru #el2lalt.
Euseser2m :nv2KaKi de don Cuan #2 :ntre vr2Litori nu este nevoie $i ni#i timp pentru astMel de sentimente.
Carol mi-a 1:mbit $i m-a :mbr2Ki$at. Iar eu am Most #uprins de o iubire at:t de mistuitoare pentru ea% :n#:t%
involuntar% mi-au dat la#rimile.
- Corpul t2u energeti# :naintea12 pe Milamentele luminoase de energie ale universului% mi-a $optit ea la ure#he.
*:ntem purtaKi de darul de intenKie al #elui #are sMidea12 moartea.
Aveam destul2 energie pentru a :nKelege #e spunea. Am :ntrebat-o #hiar da#2 ea :ns2$i :nKelege :ntr-adev2r #e
:nseamn2 asta. &-a Kistuit s2 ta# $i a #ontinuat s2-mi $opteas#2 la ure#heD
- :nKeleg Moarte bineQ darul pe #are Ki l-a M2#ut #el #are sMidea12 moartea s:nt aripile intenKiei. Cu aLutorul lor noi
doi ne vis2m :ntr-un alt timp. :ntr-un vis #e va s2 vie.
Am :mpins-o la o parte $i m-am ridi#at :n #apul oaselor. Eelul :n #are Carol enunKa a#este #on#epte vr2Litore$ti
#omple<e
.2
CAR)O* CA*+A(E,A
m2 nelini$tea. Ea nu avea :n#linaKie pentru o abordare serioas2 a g:ndirii #on#eptuale. ,eseori glumea :ntre noi%
reMerindu-ne la Maptul #2 ea nu avea minte de MilosoM.
- Ce-i #u tineP am :ntrebat eu. *#himbarea asta a ta este #eva #u totul nou pentru mineD Carol vr2Litoarea MilosoM.
4orbe$ti e<a#t #a don Cuan.
- (u :n#2% a r2spuns ea% r:1:nd. ,ar este pe #ale s2 se produ#2. Este :n #urs de desM2$urare% iar% #:nd se va
:nt:mpla% pentru mine va Mi #el mai u$or lu#ru din lume s2 Miu o vr2Litoare MilosoM. 4ei vedea. Ii nimeni nu va
putea e<pli#a asta% deoare#e% pur $i simplu% se va :nt:mpla.
:n minte mi-a sunat un #lopoKel de alarm2.
- +u nu e$ti CarolS am strigat. E$ti #el #are sMidea12 moartea $i te dai drept Carol. Itiam eu.
Carol a r:s% #:tu$i de puKin tulburat2 de a#u1aKia mea.
- (u Mi absurd% a spus. 4ei rata le#Kia. Am $tiut #2% mai devreme sau mai t:r1iu% vei #eda $i te vei l2sa :n voia
dorinKelor tale. *:nt #hiar Carol% #rede-m2. ,ar a#um noi doi Ma#em #eva #e n-am mai M2#ut ni#iodat2D
intenKion2m :n #ea de a doua atenKie% a$a #um au M2#ut vr2Litorii din timpuri str2ve#hi.
(u eram #onvins% dar nu mai aveam energia s2 #ontinuu #ontroversa% pentru #2 #eva asem2n2tor marilor v:rteLuri
din visatul meu :n#epuse s2 m2 trag2 :n2untrul s2u. Am au1it slab vo#ea lui Carol% spun:ndu-mi la ure#heD
- (e vis2m pe noi :n$ine. 4isea12 intenKia ta despre mine. IntenKionea12-m2 de a#i :nainteS IntenKionea12-m2 :n
viitorS
Cu un mare eMort% am reu$it s2-mi e<prim #el mai intim g:ndD
- R2m:i ai#i #u mine pentru totdeauna - am spus #u o vo#e #u turaKie :n#etinit2% #a un #asetoMon deMe#t.
AR+A 4I*A+3)3I
313
Ea mi-a r2spuns #eva #e n-am :nKeles. 4oiam s2 rid de vo#ea mea% dar atun#i m-a :nghiKit v:rteLul.
C:nd m-am tre1it% eram singur :n #amera de hotel. (u aveam idee #:t de mult timp dormisem. &-am simKit
e<trem de de1am2git #2 n-am g2sit-o pe Carol l:ng2 mine. &-am :mbr2#at :n grab2 $i am #obor:t :n holul
hotelului s-o #aut. :n plus% voiam s2 s#ap $i de starea stranie de somnolenK2 #are m2 mai st2p:nea.
)a re#epKie% dire#torul hotelului mi-a spus #2 t:n2ra #are :n#hinase #amera to#mai ple#ase #u numai un moment
:nainte. Am alergat :n strad2% sper:nd s-o aLung din urm2% dar n-am v21ut-o ni#2ieri. Era amia12Q soarele str2lu#ea
pe un #er absolut senin. Era puKin prea #ald.
&-am :ndreptat spre biseri#2. Am avut autenti#a% dar lipsita de emoKie% surpri12 s2 #onstat #2 :n visul meu
v21usem% :ntr-adev2r% detaliile stru#turii ei arhite#turale reale. Cu deta$are% mi-am asumat rolul propriului meu
avo#at al diavolului $i mi-am a#ordat beneMi#iul :ndoielii. Poate #2 don Cuan $i #u mine e<aminaser2m #:ndva $i
partea din spate a #l2dirii biseri#ii% dar eu nu-mi mai aminteam de asta. &-am g:ndit la a#east2 alternativ2. (u
mai #onta. Planul meu de validare nu mai avea% ori#um% ni#i un sens pentru mine. &i-era prea somn s2-mi mai
pese.
,e a#olo% am luat-o :n#et #2tre #asa lui don Cuan% tot :n ideea de a o #2uta pe Carol. Eram sigur #2 o voi g2si
a#olo% a$-tept:ndu-m2. ,on Cuan mi-a M2#ut o primire de par#2 m2 :ntorsesem din lumea #elor morKi. AK:K el% #:t $i
:nsoKitorii s2i erau #uprin$i de o agitaKie Mreneti#2 :n vreme #e m2 e<aminau #u nedisimulat2 #urio1itate.
- 3nde ai MostP m-a :ntrebat don Cuan.
.!
CAR)O* CA*+A(E,A
(u puteam :nKelege #are era motivul a#estei agitaKii. I-am spus #2 petre#usem noaptea la hotelul de l:ng2 piaK2
:mpreun2 #u Carol% pentru #2 nu aveam suMi#ienK2 energie #a s2 merg toK dramul de la biseri#2 p:n2 la #asa lor%
dar #2 ei $tiau deLa a#est lu#ra.
- (u $tiam absolut nimi#% a ripostat el t2ios.
- (u v-a spus Carol #2 era #u mineP am :ntrebat eu% #uprins de o :ntune#at2 suspi#iune% #are - da#2 n-a$ Mi Most
at:t de obosit - mi-ar Mi st:rnit imediat pani#a.
(u mi-a r2spuns nimeni. *e uitau #er#et2tor unul la altul. &-am :ntors spre don Cuan $i i-am spus #2 impresia
mea era #2 el o trimisese pe Carol s2 m2 #aute. ,on Cuan s-a plimbat un timp prin #amer2 M2r2 s2 spun2 o vorb2.
- Carol +iggs n-a Most delo# pe la noi% a spus el apoi. Iar tu lipse$ti de nou2 1ile.
(umai starea mea de oboseal2 m-a M2#ut s2 nu #la#he1 la au1ul a#estor $tiri. +onul lui don Cuan $i :ngriLorarea
maniMestat2 de #eilalKi dovedeau #u #ertitudine #2 vorbeau serios. ,ar eu eram at:t de amorKit% :n#:t n-am putut
repli#a :n ni#i un Mel.
,on Cuan mi-a #erat s2 le povestes# :n #ele mai mi#i am2nunte #e se petre#use :ntre mine $i #el #are sMidea12
moartea. Am Most e<trem de surprins de #:t de multe lu#ruri :mi aminteam $i de #:t de e<a#t puteam relata totul%
:n #iuda e<tenu2rii mele. +ensiunea s-a risipit :n momentul de amu1ament #reat #:nd le-am povestit #:t de tare
r:sese Memeia de Melul prostes# :n #are :mi strigam :n visul ei intenKia de a vedea.
Ar2tarea lu#rului #u degetul mi# este o metod2 mai bun2% i-am spus eu lui don Cuan% dar M2r2 simK2minte
re#riminatorii.
,on Cuan m-a :ntrebat da#2 Memeia mai avusese $i alte rea#Kii MaK2 de strig2tele mele% :n aMar2 de ris. (u-mi
aminteam alt#evaQ
AR+A 4I*A+3)3I
.>
de#:t #2 se amu1ase #opios $i #2 M2#use o remar#2 reMeritor la #:t de mult o antipati1a el.
- (-o antipati1e1% a protestat don Cuan. ,oar #2 nu-mi pla#e #oer#iKia vr2Litorilor din ve#hime.
Adres:ndu-m2 tuturor% am spus #2 mie personal :mi pl2#use imens% $i M2r2 ni#i un Mel de re1erve% Memeia. Ii #2
simKisem pentru Carol +iggs o iubire #um nu #redeam #2 2$ Mi putut s2 simt vreodat2 pentru #ineva. (u p2rea s2
le Ma#2 pl2#ere #eea #e spuneam. *e uitau unii la alKii% #a $i #:nd a$ Mi :nnebunit% a$a% dintr-o dat2. Am vrut s2 spun
mai mult% s2 m2 e<pli#. ,ar don Cuan - dup2 p2rerea mea% doar #a s2 m2 opreas#2 s2 mai b:igui t:mpenii - m-a
t:r:t% pur $i simplu% aMar2 din #as2% du#:ndu-m2 :napoi la hotel.
A#ela$i dire#tor% #u #are vorbisem mai devreme% a as#ultat #u amabilitate #um i-am des#ris-o pe Carol +iggs% dar
a negat #ategori# #2 ne-ar Mi v21ut% pe ea sau pe mine% vreodat2. )e-a #hemat #hiar $i pe #ameristeQ a#estea au
:nt2rit spusele sale.
- Ce pot s2 :nsemne toate asteaP s-a :ntrebat don Cuan #u glas tare. :ntrebarea p2rea s2 Mie adresat2 sie$i. &-a
#ondus :n#eti$or aMar2 din hotel. *2 ple#2m din lo#ul 2sta blestemat% a spus.
ALun$i :n strad2% mi-a porun#it s2 nu m2 :ntor# #a s2 m2 uit la hotel sau la biseri#a de peste drum% #i s2-mi Kin
privirea :n Los. &i-am :ndreptat o#hii #2tre pantoMi $i% dintr-o dat2% am reali1at #2 nu mai eram :mbr2#at #u
hainele lui Carol% #i #u ale mele. +otu$i% ori#:t m-am str2duit% nu mi-am putut aminti #:nd mi-am s#himbat
:mbr2#2mintea. &i-am :n#hipuit #2 asta trebuie s2 se Mi :nt:mplat atun#i #:nd m2 tre1isem :n #amera de hotel $i
#:nd% probabil% m2 :mbr2#asem #u propriile mele haine% de$i Maptul nu era #onsemnat :n memorie.
.?
CAR)O* CA*+A(E,A
&erg:nd a$a% am aLuns :n piaK2. :nainte de a o traversa% pentru a o lua pe drumul #2tre #asa lui don Cuan% i-am
e<pus problema :n leg2tur2 #u hainele. El :$i #l2tina ritmi# #apul% as#ult:nd #u atenKie Mie#are #uvinKel. Apoi s-a
a$e1at pe o ban#2 $i% pe un ton #e e<prima o autenti#2 :ngriLorare% m-a averti1at #2% pentru moment% nu aveam
#um s2 $tiu #e se petre#use :n #ea de a doua atenKie :ntre Memeia din biseri#2 $i #orpul meu energeti#. Interludiul
meu #u a#ea Carol +iggs de la hotel Musese doar v:rMul vi1ibil la aisbergului.
- Este :nsp2im:nt2tor #:nd te g:nde$ti #2 ai Most :n #ea de a doua atenKie timp de nou2 1ile% a #ontinuat don Cuan.
Pentru #el #are sMidea12 moartea nou2 1ile s:nt doar o se#und2% dar pentru noi s:nt o eternitate. :nainte de a putea
s2 proteste1% s2 e<pli# sau s2 spun #eva% m-a oprit 1i#:ndD G:nde$te-te la asta. ,a#2 :n#2 nu-Ki poKi aminti toate
#:te te-am :nv2Kat $i le-am M2#ut #u tine :n #ea de a doua atenKie% imaginea12-Ki #:t de #onsiderabil mai mare
trebuie s2 Mie diMi#ultatea de a-Ki aminti #eea #e te-a :nv2Kat $i #e a M2#ut #u tine #el #are sMidea12 moartea. Eu te-
am M2#ut doar s2 tre#i :n alt nivel de #on$tiinK2Q #el #are sMidea12 moartea te-a M2#ut s2 tre#i :n alte universuri.
&2 simKeam umil $i :nvins. ,on Cuan $i #ei doi :nsoKitori ai s2i m-au :ndemnat s2 Ma# un eMort titani# $i s2 :n#er#
s2-mi amintes# #:nd anume :mi s#himbasem hainele. (u puteam s2-mi amintes#. :n mintea mea nu mai era
nimi#D ni#i sentimente% ni#i amintiri. Cumva% eram :n totalitate pre1ent a#olo% :n a#el lo#% #u ei.
AgitaKia lui don Cuan $i a #elor doi :nsoKitori ai s2i a atins paro<ismul. (u-l mai v21usem ni#iodat2 at:t de
de#on#ertat. :n tot #e M2#ea sau spunea era :ntotdeauna o not2 de umor% #a $i #:nd el :nsu$i nu s-ar Mi luat prea :n
serios. (u $i de data asta :ns2.
AR+A 4I*A+3)3I
.=
Am :n#er#at din nou s2 m2 g:ndes#% s2-mi amintes# #eva #e ar Mi putut s2 #lariMi#e toate asteaQ $i din nou nu am
reu$it% dar nu m-am simKit :nvinsQ am Most #uprins de un neverosimil optimism. *imKeam #2 totul de#urge a$a
#um trebuie.
:ngriLorarea de#larat2 a lui don Cuan #onsta :n Maptul #2 nu $tia nimi# despre visatul pe #are-l M2#usem #u Memeia
din biseri#2. Pentru el #rearea :n vis a e<istenKei unui hotel% a unui ora$% a unei Carol +iggs% #onstituia numai o
mostr2 a m2iestriei vr2Litorilor din ve#hime :ntr-ale visatului% posibilit2Kile totale ale a#esteia dep2$ind imaginaKia
uman2. ,on Cuan $i-a des#his larg braKele $i a 1:mbiK% :n sM:r$it% #u obi$nuita desM2tare.
- Putem doar dedu#e #2 Memeia din biseri#2 Ki-a ar2tat #um s-o Ma#i% a spus el rar $i t2r2g2nat. 4a Mi pentru tine o
misiune titani#2 s2 Ma#i inteligibil2 o manevr2 in#oprehensibil2. A Most o mutare is#usit2 pe tabla de $ah% eMe#tuat2
de #el #are sMidea12 moartea sub :nM2Ki$area Memeii din biseri#2. Ea s-a Molosit de #orpul energeti# al lui Carol $i al
t2u pentru a se propulsa $i a-$i rupe lanKurile. +e-a obligat s2-Ki onore1i oMerta de a-i da energie gratis.
Ceea #e spunea nu avea ni#i un sens pentru mineQ dup2 #:te se p2rea :ns2% avea o mare importanK2 pentru #ei doi
:nsoKitori ai s2i. A#e$tia au devenit e<trem de agitaKi. Adres:ndu-se lor% don Cuan a e<pli#at #2 #el #are sMidea12
moartea $i Memeia din biseri#2 erau e<presii diMerite ale a#eleia$i energii% Memeia din biseri#2 Miind #ea mai
puterni#2 $i mai #omple<2 din #ele dou2. Prelu:nd #ontrolul% s-a Molosit de #orpul energeti# al lui Carol +iggs
:ntr-o manier2 abs#ons2 $i r2u intenKionat2% asem2n2toare a#Kiunilor vr2Litorilor din ve#hime% $i o #rease pe Carol
+iggs de la hotel% o Carol +iggs #e era doar re1ultatul intenKiei. ,on Cuan a ad2ugat #2 Memeia $i Carol
aLunseser2% probabil% la un
.@
CAR)O* CA*+A(E,A
Mel de :nKelegere privind s#himbul energeti# :n timpul :nt:lnirii lor.
:n a#el moment a p2rut #2 don Cuan a Most str2Mulgerat de un g:nd. I-a Mi<at #u o e<presie de in#redulitate pe #ei
doi :nsoKitori ai s2i. A#e$tia se uitau #:nd la el% #:nd unul la #el2lalt. Am Most sigur #2 nu #2utau doar o
:n#uviinKare% pentru #2 p2reau s2 Mi aLuns% la unison% la a#eea$i #on#lu1ie.
- +oate spe#ulaKiile noastre s:nt 1adarni#e% a spus don Cuan pe un ton #alm $i egal. Cred #2 nu mai e<ist2 ni#i o
Carol +iggs. Ii nu mai e<ist2 ni#i vreo Memeie :n biseri#2. Cele dou2 s-au uniMi#at $i au 1burat pe aripile intenKiei%
dup2 p2rerea me2% :n viitor. &otivul pentru #are Carol +iggs% #ea din hotel% era at:t de preo#upat2 de :nM2Ki$area
ei este a#ela #2% de Mapt% ea era Memeia din biseri#2 #e te M2#ea s2 vise1i o Carol +iggs de o #u totul alt2 Ma#tur2% o
Carol +iggs inMinit mai puterni#2. (u-Ki aminte$ti #e Ki-a spusP N4isea12 intenKia ta despre mine. IntenKionea12-
m2 :n viitor.O
- Ce :nseamn2 a#est lu#ru% don CuanP am :ntrebat eu uluit.
- :nseamn2 #2 #ea #are sMidea12 moartea a v21ut #alea prin #are se poate elibera total. A proMitat de o#a1ia pe #are
i-ai oMerit-o tu. ,estinul t2u este destinul ei.
- Cum adi#2% don CuanP
- Prin intermediul lui Carol +iggs. ,ar nu-Ki Ma#e griLi :n privinKa lui Carol% a ad2ugat el% :nainte de a apu#a eu s2-
mi e<prim temerile. Are #apa#itatea s2 Ma#2 a#east2 manevr2 $i multe alte lu#ruri% pe deasupra.
*imKeam #um m2 apas2 nem2rginirea #u toat2 strivitoarea ei greutate. Am avut un moment de lu#iditate $i l-am
:ntrebat pe don CuanD
- Care va Mi re1ultatul tuturor a#estor lu#ruriP
AR+A 4I*A+3)3I
.-
(u mi-a r2spuns imediat. &-a privit lung $i s#rut2tor din #re$tet p:n2-n t2lpi. Apoi a vorbit rar% Mormul:ndu-$i #u
griL2 Mra1eleD
- ,arul #elui #are sMidea12 moartea #onst2 din posibilit2Ki nelimitate pentru visat. 3na dintre a#estea a Most s-o
vise1i pe Carol +iggs :ntr-un alt timp $i :ntr-o alt2 lumeQ o lume mai vast2% des#his2% M2r2 limite% o lume unde
#hiar $i imposibilul poate Mi posibil. Asta impli#2 nu numai Maptul #2 vei tr2i toate a#este posibilit2Ki% #i #2% :ntr-o
bun2 1i% le vei $i :nKelege.
*-a ridi#at $i am pornit :n t2#ere #2tre #asa lui. G:ndurile :mi alergau nebune$te. ,e Mapt% nu erau g:nduri% #i
imagini% un ameste# de amintiri despre Memeia din biseri#2 $i despre Carol +iggs% vorbindu-mi :n :ntuneri#ul
#amerei de hotel. ,e vreo dou2 ori era #:t pe-a#i s2 reu$es# s2 #ondense1 a#este imagini :ntr-un simK2m:nt real al
eului meu normal% dar a trebuit s2 renunK - nu aveam destul2 energie pentru a$a #eva.
:nainte de a aLunge a#as2% don Cuan s-a oprit $i s-a :ntors #u MaKa spre mine. &-a s#rutat din nou atent #u privirea%
#a $i #:nd ar Mi #2utat anumite indi#ii :n trupul meu. Atun#i m-am simKit obligat s2 #lariMi# lu#rurile :ntr-o
problem2 :n #are #redeam #2 se :n$ela Moarte tare.
- )a hotel am Most #u Carol +iggs #ea adev2rat2% am spus eu. Pentru o #lip2% #hiar eu :nsumi am #re1ut #2 era #ea
#are sMidea12 moartea% dar% dup2 #e am anali1at #u atenKie totul% nu mai pot s2 m2 menKin l2 a#east2 p2rere. A
Most% :ntr-2dev2r% Carol. :ntr-un mod ine<pli#abil $i teribil ea a Most pre1ent2 :n a#el hotel% la Mel #um am Most $i eu
:nsumi.
- "ine:nKeles #2 a Most Carol% a :n#uviinKat don Cuan. ,ar nu Carol pe #are o #unoa$tem noi doi. Ci o Carol din
vis% a$a #um Ki-am spus% o Carol #reat2 numai din intenKie. +u ai aLutat-o pe
320
CAR)O* CA*+A(E,A
Memeia din biseri#2 s2 Keas2 visul #u pri#ina. &2iestria ei a #onstat :n a transMorma visul :ntr-o realitate #omplet2D
arta vr2Litorilor din ve#hime% #el mai :nMri#o$2tor lu#ru #are e<ist2. Ji-am spus eu #2 vei avea parte de le#Kia #e
va :n#ununa tot studiul t2u din domeniul visatului% nu-i a$aP
- Ce #re1i #2 s-a :nt:mplat #u Carol +iggsP am :ntrebat.
- Carol +iggs a disp2rut% a r2spuns el. ,ar :ntr-o 1i o vei des#operi pe noua Carol +iggs% #ea din #amera de hotel
din vis.
- Cum adi#2 a disp2rutP
- (u mai e<ist2 pe lume% a spus el.
Am simKit un val de nervo1itate str2b2t:ndu-mi ple<ul solar. &2 tre1eam. Con$tiinKa de sine :n#epuse s2-mi
redevin2 Mamiliar2% dar :n#2 nu aveam #ontrol deplin asupra ei. :n#epuse totu$i $2 str2bat2 prin #eaKa visuluiQ mai
:nt:i% #a un amalgam :ntre ne#unoa$terea #elor #e se petre#eau $i presimKirea #2 nem2rginirea se aMla Moarte
aproape. Probabil #2 aveam o e<presie de ne:n#redere% pentru #2 don Cuan a ad2ugat pe un ton MermD
- A#esta este visatul. Ar Mi trebuit s2 $tii #2 tran1a#Kiile :n#heiate :n #adrul lui s:nt deMinitive. Carol +iggs nu mai
e<ist2.
- ,ar unde #redeKi #2 s-a dus% don CuanP
- A#olo unde s-au dus vr2Litorii din vremuri str2ve#hi. Ji-am spus #2 darul #elui #are sMidea12 moartea #onst2 din
posibilit2Ki nelimitate de visat. +u n-ai vrut nimi# #on#ret% a$a #2 Memeia din biseri#2 Ki-a dat un dar abstra#tD
posibilitatea de a 1bura pe aripile intenKiei.
rao
s#e!ial
Editura RAO v2 oMer2 a#um un nou tip de #arte% reali1at2 :n #ondiKii graMi#e
deosebite% Molosind o metod2 avansat2 :n tehni#a imprim2riiD tiparul digital.
PuteKi astMel obKine :n avanpremier2 titluri #e vor ap2rea :n bine#unos#utele
#ole#Kii ale Editurii RAO sau puteKi re#iti% prin retip2rirea lor la #ererea
dumneavoastr2% unele titluri de mare su##es $i rapid epui1ate% publi#ate de
Editura RAO.
rao
rao
PuteKi #omanda urm2toarele titluri prin
Clubul Crii RAO
CP. 2-l2! "u#ure$ti
e-mailD rao.b Z b<.logi#net.ro
/ebsiteD ///.rao.ro
rao
rao
&ole!ia
RAU
C)A*IC
Jane Austen Emma
&:ndrie $i preLude#at2
RaKiune $i simKire
F.M. Dostoies!i Amintiri din #asa morKilor
Crim2 $i pedeaps2
Adoles#entul
,emonii
EraKii 6arama1ov
Idiotul
3miliKi $i obidiKi
"eor#e Eliot &iddlemar#h *+,-*
&oara de pe Eloss O[6
J.$. "oet%e AMinit2Kile ele#tive O[p\
*uMerinKele t:n2rului 5erther
T%o&as 'ar() +ess ,Y3rberville
LA. "on*earo Oblomov
Ra++i * am vel i.
Sten(%al Ro$u $i negru
&:n2stirea din Parma
Suetonius 4ieKile #elor doispre1e#e #e1ari
Le Tolstoi :nvierea
Ca1a#ii $i alte povestiri ifr*
*onaKa 6reut1er $i alte povestiri i/r*
&ole!ia OPERE FF
"abriel "ar*ia M,r-ue. ,espre dragoste $i alKi demoni
Croni#a unei morKi anunKate 3n vea# de singur2tate ,ragoste :n vremea holerei Generalul :n labirintul s2u
+oamna patriarhului Co#ul #u m2rgele de sti#l2 6nulpA,emian
'er&ann 'esse
] nou2 apariKie
Eran1 6aMRa
+homas &ann
0enry de &ontherlant
C.P. *artre
CeMMrey Ar#her
rao
GertrudARosshaldeA3ltima var2
a lui 6lingsor (ar#is $i Gur2-de-Aur *iddharthaAC;l;toria spre
*oare-R2sare )upul de step2 Ameri#a Castelul Opera antum2 AlteK2 regal2 Casa "uddenbrooR ,o#tor Eaustus
&untele vr2Lit Eetele [
:ndurare pentru Memei 1jr~ ,emonul binelui O[-)eproasele ijr~ CuvinteleAGreaKa Hidul &u$teleACu u$ile
:n#hiseA&orKi
M2r2 :ngrop2#iuneA,iavolul $i
bunul ,umne1euA*e#hestraKii
din Altona
C2ile libert2KiiD4:rsta :nKelep#iunii Am:narea Cu moartea :n suMletA O prietenie #iudata
&ole!ia *3CCE*E
I(+ER(AJIO(A)E
:n linie dreapt2
O du1in2 de tertipuri
Primul :ntre egali
0oKi de onoare
O #hestiune de onoare
(i#i un ban :n plus% ni#i un ban :n minus
] nou2 apariKie
rao
Cathy Cash *pellman +om Clan#y
Robin CooR (elson ,e&ille
5illiam ,iehl
,aniel Easterman Paul Erdman
Coseph Einder Ian Eleming
3n lo# de Loa#2 pentru 1ei *
E2r2 $ov2ire
,atorie de onoare
,uel la :n2lKime
Peri#ol iminent
Centrul de #omand2 I
Centrul de #omand2 II - Imaginea
din oglind2
Centrul de #omand2 III- Co#uri de stat Ris# asumat )a apa "abilonului Eii#a generalului Cuv:nt de onoare Plum
Island ifr~ Eabri#a de spioni 2=
Calul thailande1 Cameleonul Chipul r2ului 0uliganii
&a$in2ria lui *harRy ,omnie :n iad i/r* +estamentul lui Iuda Al $aptelea san#tuar *ub semnul ris#ului Eiliera
elveKian2 Puteri e<#epKionale Casino Royale ,iamantele s:nt eterne ,in Rusia% #u dragoste OperaKiunea
&oonraRer +r2ie$te $i las2-i $i pe #eilalKi s2
moar2
,o#torul (o GoldMinger ,oar pentru o#hii t2i i/r*
rao
rao
Colin Forbes
Fre(eri*! Fors)t% T%o&as "i++or(
Jo%n "ris%a&
Mar) 'i##ins Clar! /.D. Ja&es Jo%n 0at.enba*%
'ans 'ell&ut 0irst Dean 0oont. Ri(le) /earson Rosa&un(e /il*%er
Anne Ri*e Robert Tine
4:rteLul
Omul #u dou2 MeKe
Euria
+erminal
Abis
Puterea
(avele Mantom2
Obie#tivul >
Al patrulea proto#ol
Puterea destinului
Primul sa#riMi#iu +^[
Assassini O[r-
...Ii vreme e #a s2 u#i1i
Eirma
Ca1ul Peli#an
Clientul
Omul #are adu#e ploaia
Camera morKii
Partenerul
Avo#atul str21ii
Curiul
+estamentul
ClopoKelul n-are limb2
Gustul morKii
C2l2torul
Omul din umbr2 'ifr~
(oaptea generalilor
Ioapte
(ume de #odD Albatros
Caruselul
C2ut2torii de s#oi#i
*eptembrie
*M:r$itul verii
4o#ile verii
,iavolul &emno#h
Pururea t:n2r
] nou2 apariKie
rao
CO(+E&PORA(
&ole!ia
Mar#aret At1oo( &ireasa hoKoman2
Julian 2arnes O istorie a lumii :n 9 #apitole $i Lum2tate
0a.uo Is%i#uro (em:ng:iaKii O[6
&oh!tia
PROHB RO&'(B CO(+E&PORA(A
Vartan Ara*%elian Ale3 Mi%ai Stoenes*u
(oaptea bastar1ilor (oaptea in#endiului
&ole!ia
RA
o PE(+R3 COPII
C.S. Le1is
Croni*ile (in Narnia4
(epotul magi#ianului
IiMonierul% leul $i vr2Litoarea
Calul $i b2iatul
PrinKul Caspian
C2l2torie pe mare #u NHori-de-1iO
CilKul de argint [
3ltima b2t2lie
J.R.R. Tol!ien
Er2Kia Inelului Cele dou2 turnuri
&ole!i
ia
/oul An(erson
Jo%n 2runner
*CIE(CE-EIC+IO(
Pav21a timpului
Avatarul
Orion va r2s2ri
(isipuri mi$#2toare
Oile prives# :n sus
ReKelele inMinitului
*2 prin1i o stea #212toare
rao
rao
0ein J. An(erson
C%ris Carter C%arles "rant
5uentin T%o&as
,O*ARE)E F
Anti#orpii Pun#tul 1ero :nMrunt2 viitorul ,uhurile 4:rteLul As#ensiunea
&oh0iu (O(-EICJI3(E
An(rei A&alri! /eter 2ro1n Carlos Castane(a
M.I. Finle) Robert "uillain
Rasputin
+rupul $i so#ietatea Cealalt2 realitate C2l2torie la I<tlan Povestiri despre putere Al doilea #er# de putere ,arul
vulturului Eo#ul l2untri# Puterea t2#erii Arta visatului i/r* 31 $i abu1 de istorie *orge
&o1a
RAO
I*+ORIE
Alesan(ru Duu 6
Mi%ai Rete#an
R21boi $i so#ietate Rom;nia :n r21boiD -!l-l-!> /voi. +2 De la Prut n &rimeea /33 iunie 4 noiembrie +50+2.
s#e!ial
rao