Sunteți pe pagina 1din 1

Domnule Presedinte,

Subsemnatul/a ................................................................... in calitate


de proprietar/chirias al apartamentului nr. ..............., din Bloc ....................
scara ........., situat in Str. ..........................................................., nr ...............,
va rog sa binevoiti a scoate / introduce un numar de ............ persoane de la
cotele de intretinere pe o perioada de ........................................................ (*)
incepand cu data de ......./......./.............
Mentionez ca in aceasta perioada, in apartament vor ramane un numar de
................ persoane din totalul de ................. persoane
Ma oblig sa anunt administratorul in momentul in care vor interveni
modificari fata de aceasta cerere,
Data depunerii cererii
./.../..

Semnatura

(*) se va trece: numarul de luni sau nedeterminata


conform H.G. Nr. 1588 /2007 Art 17 lit r),
proprietarii, respectiv chiria ii, pot solicita n scris scutirea de la plata
cheltuielilor pe persoan i care trebuie s fie de cel pu in 15 zile pe lun ,
conform hot rrii adun rii generale
Presedinte Asociatie de Proprietari
Se aproba scoaterea / introducerea la intretinere a .. persoane,
pe o perioada de .. luni, incepand cu lista la
intretinere pe luna .. anul
Semnatura Presedinte