Sunteți pe pagina 1din 11

Aspecte obligatorii de clarificat

Art. 258 din Codul Muncii prevede ca Regulamentul intern cuprinde cel putin urmatoarele categorii de dispozitii:

a) reguli privind protectia, igiena si securitatea in munca in cadrul unitatii;

b) reguli privind respectarea principiului nediscriminarii si al inlaturarii oricarei forme de incalcare a demnitatii;

c) drepturile si obligatiile angajatorului si ale salariatilor;

d) procedura de solutionare a cererilor sau reclamatiilor individuale ale salariatilor;

e) reguli concrete privind disciplina muncii in unitate;

f) abaterile disciplinare si sanctiunile aplicabile;

g) reguli referitoare la procedura disciplinara;

h) modalitatile de aplicare a altor dispozitii legale sau contractuale specifice;

i) criteriile si procedurile de evaluare profesionala a salariatilor.

Pe langa acestea, se mai regasesc in cuprinsul Codului Muncii o serie de prevederi care trebuie clarificate prin regulamentul in

1. Modalitatile in care urmeaza sa se realizeze verificarea prealabila a aptitudinilor profesionale si personale ale persoanei car

2. Toate drepturile si toate obligatiile pe durata perioadei de proba ale salariatilor;

3. Alte drepturi si obligatii ale partilor CIM, daca acestea sunt prevazute prin regulamente interne.

4. Conditiile in care se poate suspenda contractul individual de munca in situatia absentelor nemotivate ale salariatului.

5. Procedura de evaluare a abaterilor grave sau repetate de la regulile de disciplina a muncii

6. Modul concret de stabilire a programului de lucru inegal in cadrul saptamanii de lucru de 40 de ore;

7. Modul concret de stabilire a programului de lucru in cadrul saptamanii de lucru comprimate in cazul in care nu a fost negoc

8. Procedura de reexaminare a normelor de munca, precum si situatiile concrete in care poate interveni aceasta.

9. Conditiile acordarii pauzei de masa, cu specificarea faptului daca sunt incluse sau nu in programul de lucru;

10. Regulile de acordare a repausului saptamanal in alte zile decat samabata si duminica, In cazul in care repausul in zilele de

11. Regulile de plata a salariului;

12. Reguli privind securitatea si sanatatea in munca.

13. Modul concret de informare a fiecarui salariat cu privire la continutul regulamentului intern.

14. Modalitatile de sesizare a angajatorului de catre salariati cu privire la drepturile sale incalcate prin regulamentul intern;

15. Definirea notiunii de salariati cu functie de conducere.

16. Regulile de acordare a concediilor de odihna;

17. Modul de organizare a societii pe sectii, ateliere, servicii, birouri etc.;

18. Atributiile conducatorilor diferitelor compartimente din cadrul societatii comerciale.

Autor: CALUIANU DRAGOS FLORIN Avocat

ategorii de dispozitii:

alcare a demnitatii;

uie clarificate prin regulamentul intern:

nale si personale ale persoanei care solicita angajarea, in masura in care legea nu dispune altfel.

nemotivate ale salariatului.

ate in cazul in care nu a fost negociat prin contractul colectiv de munca la nivelul angajatorului.

ate interveni aceasta.

ogramul de lucru;

cazul in care repausul in zilele de sambata si duminica ar prejudicia interesul public sau desfasurarea normala a activitatii;

alcate prin regulamentul intern;

rmala a activitatii;