Sunteți pe pagina 1din 5

Activitatea Camerei Deputatilor Camera deputatilor isi desfasoara activitatea in doua sesiuni ordinare pe an.

Prima dintre sesiuni incepe in luna februarie si se termina cel tarziu la sfarsitul lunii iunie iar cea de-a doua incepand din luna septembrie si nu poate depasi sfarsitul lunii decembrie. La cererea Presedintelui Romaniei,a biroului permanent sau a cel putin unei treimi din numarul deputatilor,Camera deputatilor se poate intruni si in sesiuni extraordinare.Convocarea unei sesiuni extraordinare se face in scris si trebuie sa cuprinda ordinea de zi si perioada de desfasurare a acesteia.In cazul in care ordinea de zi nu este aprobata ,nu va mai fi posibila tinerea sesiunii extraordinare. Presedintele camerei este cel care va convoca sesiunea.In timpul sesiunilor Camera Deputatilor isi poate desfasura activitatea in cadrul sedintelor in plen cat sip e comisii ,subcomisii si in grupuri parlamentare. Ordinea de zi si programul de lucru Dezbaterea proiectelor de lege sunt incluse in cadrul ordinii de zi. Biroul permanent al Camerei Deputatilor este cel care va intocmi proiectul ordinii de zi si a programului de lucru pentru saptamana viitoare.Daca exista un proiect de lege al carui termen a fost depasit,Biroul Permanent il va putea include in ordinea de zi. Proiectele de legi si propunerile legislative se inscriu in proiectul ordinii de zi in termen de cel mult 5 zile de la primirea de catre Biroul permanent a raportului comisiei care a fost sesizata in fond,in cazul in care Camera Deputatilor a fost sesizata ca prima instanta,si in termen depana la 7 zile pentru cele in care este Camera decizionala. La intocmirea si adoptarea ordinii de zi se va asigura prioritate cererilor adresate de birourile comisiilor permanente,dezbaterilor in procedura de urgenta,cererilor pentrua doptarea unei asemenea proceduri,proiectelor de legi si propunerilor legislative pentru care Camera Deputatilor este prima camera sesizata si dezbaterile rapoartelor intocmite de comisiile de mediere.Alte propuneri sau documente decat cele din domeniul legislative se transmit Biroului permanent pentru a fi inclusein proiectul ordinii de zi, cu cel putin doua zile inainte de sedinta Comitetului ordinii de zi.. Cererile Presedintelui Romaniei si rapoartele si declaratiile primului ministru vor fi incluse cu prioritate in cadrul ordinii de zi.

Proiectul ordinii de zi si proiectul programului de lucru sunt saptamanale si se aproba de comitetul ordinii de zi pana la sfarsitul fiecarei saptamani de lucru a camerei.Modificarea ordinii de zi si a programului de lucru se aproba in cazuri exceptionale.Ordinea de zi si programul de lucru aprobate se transmit deputatilor pana in ultima zi de lucru a camerei.In prima sedinta a camerei,dupa votul din comitetul ordinii de zi,liderii grupurilor parlamentare au dreptul sa prezinte pozitia grupului fata de ordinea de zi si programului de lucru. Printre actele care sunt supuse dezbaterii si aprobarii Camerei Deputatilor ca prima instanta se pot enumera urmatoarele: Proiectele de legi si propunerile legislative pentru ratificarea tratatelor sau a altor acorduri internationale Legea contenciosului administrativ Rolul si structura guvernuluisi incompatibilitatile acestuia Structura curtii constitutionale Curtea de conturi Instantele judecatoresti Administratia publica locala Fortele armate; etc.

Dintre actele supuse dezbaterii camerei deputatilor,in calitate de camera de camera decizionala putem enumera: Sistemul electoral ; Regimul starii de asediu si al starii de urgenta Infractiunile,pedepsele si regimul executarii acestora Statutul functionarilor publici Teritoriul Cetatenia Regimul general privind raporturile de munca,sindicatele,patronatele si protectia civila Acordarea amnistiei sau a gratierii colective;etc.

Desfasurarea dezbaterilor in Camera Deputatilor Proiectele de legi se vor inainta Camerei Deputatilor spre dezbatere insotite de avizul consiliului legislativ.Dezbaterea generala a proiectului de lege sau a propunerii legislative este precedata de prezentarea de catre initiator a motivelor care au condus la promovarea proiectului,precum si a raportului comisiei permanente de catre presedintele acesteia sau de un raportor desemnat de comisie.pentru dezbaterea generala a proiectului sau a propunerii legislative,fiecare grup parlamentar poate desemneze un singur reprezentant.Presedintele camerei da cuvantul reprezentantilor grupurilor parlamentare in ordinea inscrierii.El poate propune camerei limitarea timpului destinat dezbaterii generale. Initiatorul proiectului poate sa ia cuvantul inainte de incheierea dezbaterii generale.In cadrul dezbaterii generale a proiectului nu mai pot fi aduse amendamente. In cazul in care,in urma raportului comisiei sesizate in fond,se propune respingerea proiectului sau a propunerii legislative,dupa incheierea dezbaterii generale presedintele cere camerei sa se pronunte prin vot. Camera va trece la dezbaterea pe articole a proiectului numai dupa ce in cadrul raportului comisiei sesizate in fond exista amendamente admise sau respinse.In cadrul discutarii articolelor,deputatii,reprezentantul guvernului sau al initiatorului si raportorul comisiei sesizate in fond pot lua cuvantul pentru a-si exprima punctual de vedere. Durata unei interventi a unui deputat este,in mod normal,de cinci minute. Dar se poate stabili si o alta durata a interventiei la inceputul dezbaterii proiectului de lege.La inscrierea pentru a lua cuvantul in scopul dezbaterii deputatii vor preciza daca sunt pentru sau contra amendamentului sau prevederilor textului supus dezbaterii.Autorii amendamentelor sau subamendamentelor se considera a fi contra textului initial. Dupa luarile de cuvant ale gupurilor parlamentare care vor sa intervina pot lua cuvantul initiatorul proiectului si raportorul comisiei sesizate.Grupurile parlamentare pot intervene printr-un singur reprezentant. Presedintele camerei are dreptul sa supuna aprobarii intreruperea discutiilor la articolul dezbatut.

In cadrul dezbaterii pe articole ,prioritate au amendamentele facute .In cursul dezbaterilor deputatii,guvernul sau grupurile parlamentare pot pune in discutie amendamentele respinse de comisia sesizata in fond sau amendamentele depuse la comisie dar care nu figureaza in raportul acesteia.Amendamentele propuse pot fi de natura gramaticala,lingvistica sau de corelare tehnico-legislativa, cu exceptia celor de fond.In cazul in care dezbaterea amendamentelor releva consecinte importante asupra proiectului de lege presedintele camerei deputatilor poate trimite textele in discutie comisiei sesizate,cu stabilirea termenului de prezentare a punctului de vedere,caz in care autorii amendamentelor au dreptul sa fie ascultati in cadrul comisiei.De acelasi drept se mai bucura si reprezentantii guvernului. Discutarea amendamentelor incepe cu cele prin care se propune eliminarea unora dintre textele cuprinse in articolul supus dezbaterii si continua cu cele privind modificarea sau completarea acestuia.In cazul in care exista mai multe amendamente de acelasi fel,ele se supun la vot in ordinea in care au fost prezentate,incepand cu cele cuprinse in raportul comisiei sesizate.Ulterior, camera se va pronunta prin vot distinc pentru fiecare amendament in patre,cu exceptia cazului in care adoptarea unuia exclude acceptarea celorlalte.Fac obiectul dezbaterii si votului camerei numai articolele la care sau facut amendamente.Adoptarea lor se face cu majoritatea deputatilor prezenti.Ulterior,proiectele de lege se supun spre adoptare in forma rezultata din dezbaterea pe articole. Dezbaterea in procedura de urgenta La cerea guvernului sau din proprie initiative,camera deputatilor poate adopta proiecte de lege in regim de urgenta.Se supun dezbaterii si adoptarii camerei deputatilor proiectele de legi referitoare la armonizarea legislatiei Romaniei cu cea a Uniunii Europene si a Consiliului Europei si cele privind adoptarea sau respingerea ordonantelor de urgenta.Procedura de urgenta se aplica si in cazul in care Camera Deputatilor a adoptat,ca prima camera sesizata ,o prevedere din proiectul de lege care intra in competenta sa decizionala,neinsusita de senat si retrimisapentru o noua dezbatere,precum si in cazul in care senatul,in calitate de camera decizionala, a adoptat intr-un proiect de

lege o prevederepentru care competenta decizionala apartine camerei deputatilor,decizia camerei deputatilor fiind definitiva. In cazurile de neconstitutionalitate constatate,Camera Deputatilor reexamineaza prevederile respective pentru punerea lor de acord cu decizia Curtii Constitutionale,pe baza raportului Comisiei juridice,de disciplina si imunitati.Raportul acestei comisii vacuprinde propuneri pentru eliminarea sau modificarea prevederilor declarate neconstitutionale.Raportul comisiei se va supune dezbaterii. Camera Deputatilor supune spre dezbatere si raportul comisiei de mediere.Procedura de mediere se initiaza atunci cand cele doua camere adopta un proiect de lege intr-o redactare diferita si se desfasoara prin intermediul unei comisii paritare.