Sunteți pe pagina 1din 17

TMC

Prof. Popa Seminar 1 22.04.10 Conceptualizarea curriculum-ului Perspective de analiz Conceptul de CURRICULUM este amintit prima oar n literatura anglo-saxon. F. Bobbit l lanseaz n 191 n lucrarea !"#e curriculum$% pentru ca s fie consacrat doar n 19&9 de c'tre (alp# ")ler n lucrarea !Principii de baz ale curriculum-ului *i ale instruirii. +n Curriculum ,a-ional pentru +nv-m'nt .bligatoriu /cadru de referin-0 elaborat de 12, curriculum este definit n 3 sensuri4 n sens larg 5 se desemneaz prin curriculum ansamblul proceselor educative *i al experien-elor de nv-are prin care trece elevul pe durata parcursului su *colar n sens restr'ns 5 curriculum cuprinde ansamblul acelor documente *colare de tip reglator n cadrul crora se consemneaz datele esen-iale privind procesele educative *i experien-ele de nv-are pe care *coala le ofer elevului /acest ansamblu de documente poart de regul% denumirea de curriculum formal% sau oficial0 . varietate at't de mare de defini-ii creeaz un labirint conceptual. Pentru a selec-iona *i articula coerent elementele ntr-un concept integrator pentru curriculum exist4 6 premise importante pentru definirea conceptului de curriculum - dac se admite c no-iunea de curriculum este multidimensional% nseamn c ea presupune mai multe planuri de analiz7 - acest concept nu se poate defini printr-un singur termen% ci printr-o familie de termeni n cadrul creia fiecare termen *i are o anumit legitimitate% dar nici unul nu este suficient pentru a caracteriza ntregul proces curricular7 - abordarea din perspectiv istorico - dinamic conduce la concluzia c nu este un concept static% ci unul care cunoa*te cre*teri *i mbog-iri succesive% deci este un concept dinamic. (eferindu-se mai pe larg la prima premis 8. Potolea consider c abordarea multidimensional a curriculum-ului presupune 6 planuri de analiz4 planul structural7 planul procesual7 planul produsului. 9naliza din perspectiv structural indic componentele esen-iale ale curriculumului *i rela-iile dintre ele. TMC F S "1: Mm Strategii Re MI Me Fe TPE C O Curriculum se intereseaz de finalit-i *i con-inuturi R

1odelul pentagonal F C coninuturi T C F finaliti S.E. strategii e e!aluare S.I. strategii e instruire T " tim#

S.E.

S.I.

;tructura pentagonal prezint c'teva particularit-i% generatoare de implica-ii pedagogice semnificative4 -conserv cele trei variabile /F% C% "0 la care adaug alte dou4 strategii de evaluare /;.2.0 *i strategii de instruire% adic de predare 5nv-are /;.:.0 7 pstr'nd ca element dominant finalit-ile -multiplic re-eaua rela-iilor func-ionale% fiecare variabil corel'ndu-se cu alte &% de aici deriv'nd complexitatea *i dificultatea realizrii practice a acestui model -modelul are <ustificri teoretice *i practice afl'ndu-se n bun coresponden- cu teoriile moderne ale curriculum-ului% at't cele americane% c't *i cele europene /")ler% 8=>ainaut0 -dezvoltarea acestui model a fost stimulat mai ales de nevoile practice educa-ionale -n ultimii ani se remarc apropierea notabil a programelor *i manualelor *colare de modelul pentagonal% fiind c#iar recomandat ca4 orice proiect curricular s integreze cele ? componente7 ntre cele ? componente este necesar s se instituie raporturi func-ionale% asigur'ndu-se o coeren- intern ntre cele ? variabile. 9naliza din perspectiv procesual 5 exprim trei procese4 proiectare7 implementare7 evaluare. 2valuarea% de*i apare n final% ea nso-e*te de fapt fiecare etap% a*a cum este exemplificat n modelul urmtor4
PROIECTAREA
IMPLEME$T%RE%

E&%LU%RE% IMP%CTULUI

- evaluarea4 @pe criteriul de pertinen- programului sau relevan- /dac coresobiective punde unor nevoi reale0 programului @pe criteriu coeren-ei (CD mater @fezabilitatea programului rezultatelor

- evaluarea @ini-ial @coresponden-ei dintre cerin-ele programului *i execu-ia real @formativ

- evaluarea @eficacitatea ef A rezultate B @eficien-a 2 A (ezultate B @ identificarea

Curriculum-ul exist prin cele trei procese. ,ici unul dintre acestea nu poate fi suspendat% *i n consecin-% urmeaz s fie integrate ntr-un concept compre#ensiv al curriculum-ului. 9naliza din perspectiva produsului 5 indic rezultatele a*teptate ale proiectrii curriculare. Pot fi diferen-iate mai multe produse curriculare 4 plan de nv-m'nt programa *colar manualele *colare auxiliarele curriculare care pot fi4 g#iduri metodice pentru cadrele didactice caiete de munc independent pentru elevi culegeri de texte culegeri de exerci-ii pentru elevi pac#ete de nv-are seturi multimedia softuri educa-ionale 9uxiliarele curriculare se disting prin caracterul lor instrumental-opera-ional% fa- de planul de nv-m'nt *i programa *colar% care au mai mult un caracter prescriptiv-valoric mai accentuat. Planul de nv-m'nt *i programa sunt structuri curriculare fundamentale% ns *i rolul auxiliarelor este foarte important fiind expresii autentice ale curriculumului. Curriculum este un concept c#eie% o construc-ie mental care are n vedere o realitate ce urmeaz s fiin-eze. "ermenii de referin- /nucleu0 ai curriculum-ului sunt4 program educa-ional *i disciplin de nv-m'nt /*colar0. +n <urul lor se configureaz problematica de cercetare a curriculum-ului% derivat din mai multe perspective de investiga-ie. 9ceste perspective sunt ilustrate n urmtoarea sc#em4
-plan de nv-m'nt -programe *colare -manuale *colare -auxiliare curriculare

-fundamente ideologice i social politice -fundamente *tiin-ifice% te#nologice% *i culturale -fundamente psi#ologice -fundamente pedagogice

-proiectarea -implementarea -evaluarea

' (
-Curriculum nucleu (obligatoriu, comun) -curriculum diferen-ial nevoile individuale ale elevilor nevoile speciale ale elevilor cu tulburri de dezvoltare nevoile superdota-ilor

) CURRICULU M

* ,

P(.E(91 28CC9F:.,9 G 8:;C:PG:,H IC.G9(H

+ -

-scopuri% obiective -con-inuturi -timp de instruire-nv-ar -strategii de predare-nv. -strategii de evaluare

-descrierea -explicarea -interpretarea -evaluarea

a unor fenomene curriculare

-varianta monodisciplinar -varianta interdisciplinar -varianta modular

-ameliorarea unor programe prin cercetare ac-iune -progresul teoriei *i metodologiei curriculum-ului

-ameliorarea programelor existente -produceri de inova-ii curriculare

' 5 din perspectiva produsului ) 5 din perspectiva procesului + 5 din perspectiv structural - 5 din perspectiva scopului cercetrii /tipului de cercetare0

. 5 din perspectiva tipului de dezvoltare , 5 din perspectiva organizrii * 5 din perspectiva diferen-ierii curriculare ( 5 din perspectiva fundamentelor

EL%0OR%T 1E M.E.C.T.

9stfel se poate conc#ide c4 / Curriculum este n esen- un proiect care are valoarea unui plan de ac-iune educa-ional. 9cest proiect 4 orienteaz 8in punct de vedere func-ional organizeaz procesul de instruire educa-ional conduce finalit-i 8in punct de vedere structural integreaz ? elemente 4 con-inuturi timp strategii de predare-nv-are strategii de evaluare 8in punct de vedere al produsului se materializeaz n 6 tipuri de produse curriculare /plan% programe% manuale0 *i auxiliare curriculare. @ :mplementarea *i evaluarea nso-esc n mod necesar proiectul curricular% pentru altfel n absen-a lor proiectul rm'ne la stadiul de deziderat. ;uccesul unui program curricular depinde nu numai de caliatea proiectului% ci *i de calitatea implementrii *i evalurii Curriculum de baz /sau curriculum nucleu0 exist n orice *i mai exist concepte curriculare ca4 - curriculum ascuns 5 care se refer la situa-iile *i experien-ele de nv-are care sunt prezente n via-a *colar real% dar care nu sunt planificate n acest scop /integreaz ideologii sau stereotipuri culturale care nu sunt planificate n mod deliberat07 - curriculum nul 5 se refer la valori care ar trebui ncorporate n curriculum na-ional% dar la un moment dat nu este inserat n documentele oficiale. Curriculum nucleu 9lctuit din numrul minim de ore la disciplinele obligatorii din cadrul planului cadru de nv-m'nt O0LI2 %TORI U Curriculum a#rofun at Curriculum e4tins O#ionale in lista MECT O#ionale #ro#use e 5coal OP3IO $%L

EL%0OR%T 1E 6CO%L7

%cti!iti e4tracurriculare 9ctivit-i de spri<inire a performan-elor deosebite ob-inute de elevi

CURRICULUM"UL 6COL%R aplicat n nv-m'ntul preuniversitar din (om'nia CURRICULUM RE%L CURRICULU M %SCU$S

CURRICULM FORMAL 9oficial:


2laborat de Consiliul ,a-ional pentru Curriculum din cadrul 12C"

CURRICULUM L% 1ECI8I% 6COLII


CURRICULUM ELABORAT N COAL CURRICULM APROFUNDAT CURRICUL EXTINS

CURRICULUM $%3IO$%L $UCLEU Trunchiul comun


.bligatoriu pentru toate *colile

OPIONALE DIN TRUNCHIUL COMUN OP3IO$%LE L% $I&ELUL %RIEI OP3IO$%LE L% $I&ELUL M%I MULTOR %RII CURRICUL%RE ACTI!IT I EXTRACURRICULARE

Curriculum real A este suma cuno*tin-elor% capacit-ilor *i experien-elor de nv-are transmise efectiv din cel oficial% din cel elaborat de *coal *i din cel ascuns% prin efortul zilnic al educatorilor Curriculum formal A este curriculum oficial elaborat de Consiliul ,a-ional pentru Curriculum din cadrul 12C". Con-ine curriculum nucleu *i prevederile pentru curriculum extins *i aprofundat. Curriculum nucleu A cuprinde ansamblul experien-elor de nv-are oferite de *coal elevilor% pentru a deveni capabili s rspund cerin-elor unei realit-i n sc#imbare. 2ste concretizat n disciplinele

obligatorii din planul de nv-m'nt% cu programe elaborate de speciali*ti *i aprobate de 12C". (eprezint unicul sistem de referin- pentru diferitele tipuri de evaluri na-ionale /examen de capacitate% bacalaureat% examen de absolvire0 Curriculum la decizia *colii este ales de ctre cadrele didactice din *coal n func-ie at't de particularit-ile individuale ale copiilor% c't *i de particularit-ile *colii ca institu-ie coroborate cu interesul comunit-ii. 8in curriculum la decizia *colii fac parte4 o Curriculum aprofundat A se realizeaz cu elevii mai slabi% prin diversificarea activit-ilor de nv-are% p'n la acoperirea numrului maxim de ore din pla<a orar /se face numai la materiile prevzute n trunc#iul comun /curriculum nucleu0 o Curriculum extins A presupune parcurgerea ntregii programe *colare /inclusiv segmentele cu asterisc0 *i se realizeaz cu elevii ce dovedesc interes pentru nv-tur o .p-ionale din cadrul disciplinelor din trunc#iul comun A sunt discipline apropiate sau derivate din cele cuprinse n trunc#iul comun% sau care apar la alte specialit-i% care completeaz pla<a orar la una din ariile curriculare viz'nd aplica-ii practice sau mbog-irea informa-iilor pentru disciplina respectiv o .p-ionale la nivelul unei arii curriculare A abordare unor teme integratoare la nivelul unei singure arii curriculare /interdisciplinar0 o .p-ionale la nivelul mai multor arii curiculare A abordarea interdisciplinar sau transdisciplinar la nivelul mai multor arii curriculare% care condenseaz informa-iile ntr-un sistem unitar o Curriculum elaborat n *coal A discipline de sine stttoare cu programe alctuite de cadrele didactice% diferite de cele propuse de autoritatea central 7 programele sunt avizate de consiliile de administra-ie ale *colii *i de ctre inspectorate. o 9ctivit-i extracurriculare Aactivit-i complementare de stimulare *i spri<inire a performan-elor% av'nd ca scop satisfacerea trebuin-elor de dezvoltare personal a elevilor /olimpici% performeri sportivi% creatori de art% etc.0 aceste activit-i se numesc cercuri de interes /aceste activit-i au la baz programe% cu obiective de referin-% con-inuturi% finalit-i% ns rezultatele lor nu se noteaz n catalog0 Curriculum ascuns A cuprinde abilit-ile dob'ndite colateral actului educa-ional n sine% cum ar fi !nv-area meseriei de elev$% !formarea bunului sim-$% !alegerea unor modele comportamentale$% !luarea unor decizii n afara *colii$. Concepte c#eie 5 introducerea noului Curriculum ,a-ional este nso-it de o serie de o serie de concepte noi4 a0 idealul educa-ional *i finalit-ile sistemului A set de aser-iuni de politic educa-ional% care consemneaz la nivelul Gegii +nv-m'ntului profilul de personalitate dezirabil la absolven-ii sistemului de nv-m'nt b0 finalit-ile pe niveluri de *colaritate /primar% gimnazial% liceal0 5 constituie o concretizare a finalit-ilor sistemului de nv-m'nt pentru diversele niveluri ale acestora c0 ciclurile curriculare 5 reprezint periodizri ale *colarit-ii% ele grup'nd mai mul-i ani de studiu care -in uneori de niveluri *colare diferite 7 se suprapun peste structura formal a sistemului de nv-m'nt cu scopul de a focaliza obiectivul ma<or al fiecrei etape *colare *i de a regla procesul de nv-m'nt. 9ceste sunt4 ciclul ac#izi-iilor fundamentale 5 de la grupa pregtitoare p'n la cl :: ciclul de dezvoltare 5 de la cl :: la cl J: ciclul de observare *i orientare 5 de la cl J:: la clasa a :K ciclul de aprofundare 5 cls. K-K: ciclul de specializare 5 cls K::-K::: d0 curriculum-ul nucleu *i curriculum-ul la decizia *colii 5 n curriculum-ul la decizia *colii sunt incluse 4 curriculum nucleu aprofundat% curriculum extins% curriculum elaborat n *coal

e0 aria curricular 5 ofer o viziune multi- *i B sau interdisciplinar asupra obiectelor de studiu 7 curriculum na-ional din (om'nia este structurat n L arii curriculare4 limb *i comunicare matematic *i *tiin-e ale naturii om *i societate arte educa-ie fizic *i sport te#nologii consiliere *i orientare.

Componentele curriculum-ului na-ional /din (om'nia0; 1. Curriculum ,a-ional pentru +nv-m'ntul obligatoriu . Cadru de referin- 5 document reglator care asigur coeren-a componentelor sistemului curricular n termeni de procese *i produse. 2. Planurile-cadru de nv-m'nt pentru clasele :-K::BK::: 5 document care stabile*te ariile curriculare% obiectele de studiu *i resursele de timp necesare abordrii acestora 3. Programele *colare 5 stabilesc obiectivele cadru% obiectivele de referin-% exemplele de activit-i de nv-are% con-inuturile nv-rii% precum *i standardele curriculare de performan- prevzute pentru fiecare disciplin existent n planurile cadru de nv-m'nt 4. E#iduri% norme metodologice *i materiale suport 5 descriu condi-iile de aplicare *i de monitorizare ale procesului curricular 5. 1anualele alternative.

Seminar 2 29.04.10 Con-inuturile nv-m'ntului Conceptul de con-inut% tipuri de con-inut Con-inutul procesului de nv-m'nt reprezint ansamblul resurselor pedagogice informa-ionale% stabilite la nivelul structurii materiale a sistemului de nv-m'nt% conform finalit-ilor macrostructurale /ideal% scopuri0 *i microstructurale /obiective generale% specifice0 care determin criteriile de elaborare a planului de nv-m'nt% programelor *colare% manualelor *i a altor materiale necesare pentru stimularea activit-ii de nv-are. Con-inutul nv-m'ntului ocup o pozi-ie central n ansamblul componentelor procesului de nv-m'nt pentru c4 - formarea elevilor se bazeaz pe informare% pe calitatea informa-iilor *i pe modalit-ile de ac#izi-ionare a acestora - obiectivele pedagogice se pot determina numai n raport cu con-inuturile informa-ionale ve#iculate n activitatea de instruire - metodele% mi<loacele% formele de organizare ale instruirii se stabilesc n func-ie de particularit-ile continuturilor - proiectarea demersului didactic se realizeaz n func-ie de con-inuturi - probele de evaluare au n vedere elemente esen-iale din con-inut Con-inutul nv-m'ntului este componenta procesului de nv-m'nt cu cea mai rapid mobilitate% datorit dinamicii societ-ii% fiind determinant pentru nivelul de cultur al unui popor. Con-inutul nv-m'ntului este dimensionat con<unctural% n func-ie de4 @gradul de dezvoltare cognitiv a societ-ii @specificitatea cultural a unei societ-i @marile curente de idei devenite dominante @interesele *i nzuin-ele oamenilor @cerin-ele de formare a omului n societate Caracteristicile con-inutului nv-m'ntului dinamica 5 exprimat printr-o permanent mbog-ire *i nnoire amplificarea 5 pe msura trecerii de la nv-m'ntul general% la cel mediu% universitar *i postuniversitar diversificarea *i specializarea continu 5 ca urmare a diversificrii *tiin-elor pe ramuri *i a sporirii cerin-elor de calificare *i specializare prelucrarea pedagogic 5 printr-un mecanism din ce in ce mai suplu a ntregului fond de cuno*tin-e *i deprinderi% preluat de nv-m'nt din *tiin- caracterul istoric 5 exprimat prin rela-ia str'ns ntre dezvoltarea social% idealul educativ *i con-inutul nv-m'ntului Func-iile con-inutului nv-m'ntului4 1. func-ia informativ 5 implicat de ns*i structura sa% care presupune informa-ie esen-ializat% structurat% sistematizat% n a*a fel nc't cuno*tin-ele prevzute pe o etap s se constituie ca baz pentru urmtoarele 3. func-ia formativ5 rezult din conceperea sistemului de cuno*tin-e ca baz pentru formarea unor priceperi% deprinderi% competen-e% atitudini% motiva-ii% at't pentru pe c'mpul intelectual% c't *i pentru cel psi#omotor *i atitudinal-afectiv

6. func-ia de mediere 5 ntre ac-iunea componentelor structurale% a celor opera-ionale *i a celor func-ionale n cadrul procesului de nv-m'nt Cuno*tin-ele ce reprezint con-inutul nv-m'ntului sunt selectate din4 *tiin- art te#nologie literatur cultur via-a social% politic% economic

+n condi-iile descentralizrii nv-m'ntului% politica educa-ional n domeniul curriculum-ului propune realizarea unui curriculum orientativ /core-curriculum0 pe sc#eletul cruia s se grefeze n func-ie de particularit-ile zonei% ale *colii% ale elevilor. +n acest sens E. MirN propune urmtoarele criterii pentru un core-curriculum la nivel na-ional4 - s fie determinat de guvernul central dup un proces democratic de consultare - s ia forma unor aser-iuni asupra structurii generale a curriculum-lui - s fie derivat din *i n rela-ie direct cu obiectivele educa-ionale generale - s faciliteze alegerea elevilor *i s maximizeze posibilit-ile de autonv-are - s includ o strategie pentru luarea n considerare a varia-iilor ritmurilor de nv-are a elevilor - s implice un sistem na-ional de evaluare *i certificare +n condi-iile unui nv-m'nt descentralizat% 2nciclopedia :nterna-ional a educa-iei prezint o tipologie nuan-at a curriculum-urilor4 curriculum recomandat 5 document n care o regiune% o institu-ie stipuleaz curriculum-ul pe care l cred necesar pentru o disciplin% sau pentru o topic interdisciplinar /acest document nu are statut oficial *i nici o alt institu-ie sau zon nu au obliga-ia s adere la el0 curriculum mandatat 5 este curriculum-ul oficial% cu statut formal% obligatoriu curriculum de predat 5 ceea ce se transmite n clas% n cadrul lec-iilor suport curricular 5 manuale% orare% ec#ipamente folosite n clas curriculum testat 5 curriculum acoperit prin teste sau examene curriculum nv-atBatins 5 cel pe care l nva- elevii /nu este acela*i cu cel testat% are un scop mai larg0 Surse, criterii i modaliti de selecie i organizare pedagogic a coninutului 9. ;ursele con-inutului nv-m'ntului 9stzi se poate observa multiplicarea *i diversificarea surselor care alimenteaz con-inutul nv-m'ntului. ;peciali*tii n domeniu consider c principalele surse pasibile de a fi puncte de reper n dimensionarea con-inuturilor sunt4
- evolu-ia *tiin-elor exacte 5 muta-ii *i revolu-ii epistemologice% transformri metodologice *i interdisciplinare% generalizarea folosirii informa-iilor - evolu-ia te#nologiei 5 impactul ei excep-ional asupra produc-iei moderne% asupra urbanismului% a vie-ii familiale% a stilurilor de via- - evolu-ia lumii muncii 5 muta-ii n profesiuni4 apari-ia unor noi ocupa-ii *i dispari-ia altora - evolu-ia *tiin-elor sociale *i umane 5 rolul lor sporit n cultivarea atitudinilor% capacit-ilor% valorilor - evolu-ia culturii *i a artei 5 noi curente% forme inedite de participare la crea-ie - dezvoltarea sportului *i turismului 5 ca modalitate de apropiere a popoarelor% de cre*tere a spiritului olimpic - impactul sporit al viitorului asupra prezentului 5 necesitatea introducerii unor module sau activit-i de studiere a viitorului - aspira-iile tineretului 5 participarea% nevoia de via- democratic% dorin-a de a cunoa*te *i de a comunica - importan-a cresc'nd a mi<loacelor de informare n mas *i a comunicrii 5 sporirea considerabil a volumului informa-iei acumulate de elevi n afara activit-ilor didactice - ac#izi-iile cercetrii pedagogice 5 privitoare la selec-ionarea *i organizarea con-inuturilor4 i. interdisciplinaritate ii. transdisciplinaritate iii. organizarea modular

- problematica lumii contemporane 5 caracterizat prin universalitate% globalitate% interdependen- *i caracter prioritar B.Criterii de selec-ie a con-inuturilor nv-m'ntului ;elec-ia *i structurarea con-inuturilor% care dau direc-ie *i sens ntregului curriculum% se realizeaz n concordan- cu o serie de criterii ce regleaz procesul de proiectare *i dezvoltare a acestora. +n opinia lui C. Cuco* criteriile de selec-ie a con-inutului nv-m'ntului4

- criterii filosofice 5 conceperea con-inuturilor se face n perspectiva unei concep-ii despre om *i despre realitate% ce caracterizeaz comunitatea care a existat *i care exist - criterii ideologice 5 formularea *i propunerea unor con-inuturi depind *i de interesele *i nzuin-ele celor care au puterea de a lua decizii la un moment dat - criterii epistemologice 5 orice con-inut *colar urmeaz o logic a lui care este n legtur cu logica ariei academice sau practice pe care o reprezint - criterii sociologice 5 con-inuturile oglindesc la dorin-ele% posibilit-ile *i idealurile societ-ii la un moment dat - criterii psi#ologice 5 selectarea *i ordonarea con-inuturilor se realizeaz prin respectarea particularit-ilor publicului *colar% -in'ndu-se seama de psi#ogeneza structurilor de cunoa*tere% de posibilit-ile obiective de a accede *i ncorpora elemente cognitive% afective *i comportamentale - criterii etice 5 se opereaz diferite selectri excluz'ndu-se ceea ce deontologic este malefic cunoa*terii - criterii pedagogice 5 n con-inuturi vor fi incluse nu numai ansambluri de informa-ii ci *i dispozitive pentru a forma capacit-i psi#ice *i trsturi de personalitate C.1odalit-i de organizare a con-inutului .rganizarea interdisciplinar 5 are la baz conexiunea disciplinar care cunoa*te & niveluri de concretizare4 multidisciplinaritatea 5 const n <uxtapunerea unor elemente ale diverselor discipline% pentru a pune n lumin aspectele lor comune /este modalitatea cea mai pu-in dezvoltat a conexiunii0 pluridisciplinaritatea .- constituie o integrare mai accentuat *i se bazeaz pe o comunicare simetric ntre diferite paradigme explicative interdisciplinaritatea 5 form a cooperrii ntre discipline diferite cu privire la o problematic a crei complexitate nu poate fi surprins dec't printr-o combinare a punctelor de vedere 7 se bazeaz pe principiul interdisciplinarit-ii deriv din spa-iul cercetrii *tiin-ifice% iar ca demers epistemic n domeniul educa-iei poate fi sesizat sub dou aspecte4 a. conceperea con-inuturilor n perspectiv interdisciplinar b. proiectarea *i organizarea proceselor didactice n viziune interdisciplinar transdisciplinaritatea 5 presupune ntreptrunderea mai multor discipline care pot conduce n timp% la constituirea de noi discipline sau noi domenii ale cunoa*terii .rganizarea modular 5 const n structurarea con-inuturilor n moduli didactici A seturi de cuno*tin-e% situa-ii didactice% activit-i *i mi<loace de nv-m'nt delimitate% menite a se plia pe cerin-ele *i posibilit-ile unor grupe sau clase de elevi 7 cursurile modulare sunt at't structuri organizatorice% c't *i de con-inut% ce presupun ac-iuni de selec-ie a elevilor% sau sunt frecventate n urma op-iunilor libere a acestora .rganizarea integrat a con-inuturilor 5 presupune integrarea unor elemente de con-inut particulare n noi structuri explicative /noi discipline0 care realizeaz un salt !metateoretic$ sau !metavaloric$% prelu'nd *i integr'nd con-inuturi esen-ializate *i resemnificate din perspectiva noii discipline explicative mai cuprinztoare /discipline precum4 *tiin-ele naturii% <ocurile sociale% sau trebuin-ele omului se bazeaz pe acest mod de structurare a cuno*tin-elor0.

Seminar 3 13.05.10