Sunteți pe pagina 1din 0

FIA DISCIPLINEI

DENUMIREA
DISCIPLINEI
CONTABILITATE PENTRU AFACERI COD: AAC2151

ANUL DE
STUDIU
I SEMESTRUL I STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-opional#/F-facultativ#) OBNumrul orelor pe
semestru/activit#i
SI TC AT AA
TOTAL ORE
SEMESTRU
TOTAL ORE
ACTIVITATE
INDIVIDUALA*
NUM&R
DE
CREDITE
TIPUL DE EVALUARE
(P-pe parcurs, C-colocviu, E-examen, M-
mixt)
LIMBADEPREDARE
5 5 6 M romn#

GRADUL DIDACTIC (I (TIIN*IFIC, PRENUMELE, NUMELE DEPARTAMENTUL, COLECTIVUL
TITULARUL
DISCIPLINEI
PROF. UNIV. DR. IULIANAGEORGESCU

CONTABILITATE, INFORMATIC&
ECONOMIC& (I STATISTIC&

DISCIPLINE ANTERIOR
ABSOLVITE
-

OBIECTIVUL GENERAL:
- argumentarea statutului de ,tiin# al contabilit#ii;
- cunoa,terea aspectelor semnificative ce in de obiectul ,i metoda contabilit#ii;
- nelegerea ,i nsu,irea modului de reflectare n contabilitate a principalelor categorii de operaiuni care pot
avea loc n cadrul unei entit#i;
- dobndirea capacit#ii de a sintetiza ,i prezenta informaiile elaborate de contabilitate n cadrul situaiilor
financiare anuale .

OBIECTIVELE
DISCIPLINEI

.

OBIECTIVE SPECIFICE VIZND COMPETEN#ELE CONCRETIZATE N CUNOTIN#E, DEPRINDERI I/SAU
COMPETEN#E GENERALE
i) competen%ecognitive(cunotin#e)
- cunoa,terea ,i nelegerea noiunilor de baz# privind contabilitatea unei entit#i;
- st#pnirea modului de utilizare a procedeelor generale ,i specifice ale metodei contabilit#ii;
- nelegerea modului de reflectare n contabilitate a operaiunilor avnd n vederea gruparea acestora pe
cicluri;
- cunoa,terea ,i acceptarea necesit#ii elabor#rii situaiilor financiare;
- fixarea aspectelor semnificative legate de calculaia costurilor;
- nsu,irea principalelor noiuni legate de inventariere, precum ,i a celor legate de tehnica contabil#.
ii) competen%efunc%ionale(deprinderi sau capacit#i de utilizare a cuno,tinelor ntr-o situaie de munc# dat#)
- cunoa,terea tratamentului contabil al principalelor operaiuni din perimetrul unei entit#i;
- dobndirea capacit#ii de a parcurge etapele unui ciclu complet de prelucrare a datelor n contabilitate;
- nsu,irea modului n care se sistematizeaz# informaiile n situaiile financiare;
iii) competen%epersonale
- cunoa,terea coninutului principalelor noiuni vehiculate frecvent n contabilitatea unei societ#i comerciale;
- st#pnirea principiilor ,i normelor care trebuie respectate n derularea ciclului contabil de prelucrarea a
datelor;
- recunoa,terea ,i interpretarea corect# a informaiilor din situaiile financiare anuale.
iv) competen%egenerale
- cunoa,terea modului n care se poate organiza sistemul informaional necesar pentru culegerea datelor ,i
sistematizarea informaiilor contabile;
- dobndirea capacit#ii de a elabora ,i interpreta informaiile din situaiile financiare ale unei entit#i;
- efectuarea unei analize pertinente privind contabilitatea unei entit#i avnd n vedere cadrul juridic ,i normativ
ce reglementeaz# organizarea acesteia.
TEMATICA
DISCIPLINEI PE
CAPITOLESI TEME

Denumirea capitolelor ,i a temelor
1. OBIECTUL I METODA CONTABILIT'#II: :
definirea obiectului contabilit#ii;
definirea metodei contabilit#ii ,i prezentarea procedeelor generale ,i specifice ale acesteia;
bilanul - mijloc de prezentare a poziiei financiare a entit#ii;
contul - mijloc de nregistrare a evenimentelor ,i tranzaciilor;
balana de verificare - procedeu specific al contabilit#ii.
2. REFLECTAREA NCONTABILITATEA FINANCIAR' A PRINCIPALELOR OPERA#IUNI
ECONOMICE DINTR-O ENTITATE:
reflectarea n contabilitate a operaiunilor privind ciclul de exploatare;
reflectarea n contabilitate a operaiunilor privind ciclul de investiii;
reflectarea n contabilitate a operaiunilor privind ciclul de finanare.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
analiza ,i funcionarea conturilor speciale;
analiza ,i funcionarea conturilor de gestiune.
3. CALCULA#IA CONTABIL' A COSTURILOR:
definirea conceptelor de cheltuieli ,i costuri ,i clasificarea acestora;
principiile calculaiei costurilor;
procedee de repartizare a cheltuielilor indirecte;
metode de calculaie a costurilor.
4. INVENTARIEREA :
noiuni generale privind inventarierea;
felurile ,i etapele inventarierii
5. SITUA#II FINANCIARE ANUALE:
obiectivul ,i structura situaiilor financiare;
lucr#ri de nchidere a exerciiului financiar
6. TEHNICA CONTABIL':
documente justificative n contabilitate;
registre de contabilitate;
metode de tehnic# contabil#.
TEMATICA
LUCR&RILOR
APLICATIVE
1. Structuri patrimoniale n bilan.
2. Sistemul de calcul contabil digrafic. Balane de verificare.
3. Reflectarea n contabilitate a principalelor operaiuni economico-financiare.
4. Situaii financiare anuale
METODEDE
PREDARE
Prelegere, curs interactiv ,i rezolvarea de aplicaii pe baza suportului de curs

BIBLIOGRAFIE

1. Horomnea E., Tab#r#, N., Budugan, D., Georgescu, I., Beianu, L., Introduce n contabilitate. Concepte i
Aplica#ii, Editura Sedcom Libris, Ia,i, 2010
2. Georgescu, I., Elemente de contabilitate aplicate n societ%#ile comerciale i institu#iile publice, Editura
Sedcom Libris, Ia,i, 2004
3. Budugan, D., Georgescu, I., Bazele contabilit%#ii, Editura Sedcom Libris, Ia,i, 2003
4. Istrate, C., Introducere n contabilitate, Editura Polirom, Ia,i, 2002
5. Georgescu, I., Macovei, I.C., Berheci, M., Contabilitatea firmei, Editura Junimea, Ia,i, 2003
6. ***Legea contabilit#ii nr.82/1991, republicat# n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 454 /2008,
actualizat# prin OUG nr. 37/13.04.2011, publicat# n Monitorul Oficial al Romniei nr.285/22.04.2011
7. *** Legea nr. 31/1990 privind societ#ile comerciale, republicat# n Monitorul Oficial al Romniei nr.
1066/17.11.2004, modificat# ,i completat# prin Ordonana de urgen# a Guvernului nr. 90/2010
8. OMFP nr. 3055 din 10/11/2009 pentru aprobarea Reglement#rilor contabile conforme cu directivele
europene, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 766 bis din 10/11/2009
9. *** Ordin nr. 3512/2008 privind documentele financiar-contabile, publicat n Monitorul Oficial, Partea I nr.
870 din 23/12/2008
10. *** Ordinul ministrului finan.elor publice nr. 2869/2010 pentru modificarea si completarea unor
reglementari contabile, publicat n Monitorul Oficial nr. 882 din 29 Decembrie 2010

condiii
promovarea este condiionat# de obinerea notei minime de 5 la forma de evaluare
examen
criterii evaluare pe parcurs ,i examen
forme
A. Evaluarea pe parcurs const# n prezentarea unui studiu de caz predat la sfr,itul
semestrului
B. Examen - sistem gril#
EVALUARE
formula notei
finale
A * 0,3 + B * 0,7
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com