Sunteți pe pagina 1din 13

ORDONAN DE URGENNR. 103/14.11.

2013 privind salarizarea personalului pltit din fonduri publice n anul 2014, precum i alte msuri n domeniul cheltuielilor publice PUB !"#$% &' ()'!$)*U )+!"!# '*, -0. din 1/ noiembrie 201. #v0nd n vedere c prin )rdonan1a de ur2en1 a 3uvernului nr, 4452012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bu2etar n anul 201., proro2area unor termene din acte normative, precum i unele msuri fiscal6bu2etare au fost aprobate msurile privind salarizarea n anul 201. a personalului bu2etar, precum i alte msuri fiscal6bu2etare cu impact semnificativ de reducere a cheltuielilor publice, care i nceteaz aplicabilitatea la data de .1 decembrie 201., 1in0nd cont c neadoptarea acestor msuri i pentru anul 2014 ar 2enera un impact suplimentar asupra deficitului bu2etului 2eneral consolidat de 4,78 din produsul intern brut, afect0nd n mod semnificativ sustenabilitatea finan1elor publice, luarea acestor msuri n re2im de ur2en1 se impune, av0ndu6se n vedere necesitatea adoptrii, n cel mai scurt timp, a le2ii bu2etului de stat i a le2ii bu2etului asi2urrilor sociale de stat, condi1ie sine 9ua non pentru men1inerea acordurilor cu or2anismele financiare interna1ionale, &ntruc0t prin semnarea acordurilor cu or2anismele financiare interna1ionale, acorduri absolut necesare pentru stabilitatea economic a 1rii, *om0nia s6a an2a:at s reduc n continuare arieratele din sectorul bu2etar, 1in0nd seama de faptul c pe perioada sezonului rece va crete consumul de ener2ie electric i termic, la nivelul ordonatorilor principali de credite ai bu2etelor locale se impune finan1area unor cheltuieli ur2ente pentru asi2urarea a2entului termic pentru popula1ie, dat fiind faptul c trecerea din subordinea (inisterului $ransporturilor n subordinea (inisterului ;nt1ii a ;pitalului 3eneral "i +erate Pacani i ;pitalului 3eneral "i +erate ;imeria are drept consecin1 pierderea finan1rii din fonduri europene a proiectului <;istem informatic privind mana2ementul actului medical=, semnat de ctre liderul de proiect ;pitalul "linic "+2 din Bucureti n numele i pentru #socia1ia spitalelor apar1in0nd (inisterului $ransporturilor, format din ;pitalul "linic "+2 din Bucureti, ;pitalul 3eneral "+ Pacani, ;pitalul 3eneral "+ ;imeria, aflat actualmente n stadiu de implementare, av0nd n vedere c, n baza an2a:amentelor asumate cu or2anismele financiare interna1ionale, ;ocietatea 'a1ional de $ransport +eroviar de (arf 6 <",+,*, (arf= 6 ;,#, este an2a:at n procesul de restructurare i privatizare, se impune adoptarea unor msuri de protec1ie social, &ntruc0t prin an2a:amentele asumate, potrivit scrisorii de inten1ie, *om0nia trebuie s accelereze procesul de producere i distribuire a cardului na1ional de asi2urri sociale de sntate, n considerarea faptului c aceste elemente vizeaz interesul 2eneral public i constituie situa1ii de ur2en1 i e>traordinare a cror re2lementare nu poate fi am0nat, &n temeiulart, 11/ alin, ?4@ din "onstitu1ia *om0niei, republicat, Guvernul Romniei adopt prezenta ordonan1 de ur2en1, "#P!$) U ! Salarizarea n anul 2014 a er!onalului l"#i# $in %on$uri u&li'e #rt,1, 6?1@ &n anul 2014, cuantumul brut al salariilor de baz5soldelor func1iei de baz5salariilor func1iei de baz5indemniza1iilor de ncadrare de care beneficiaz personalul pltit din fonduri publice se men1ine la acelai nivel cu cel ce se acord pentru luna decembrie
1

201. n msura n care personalul i desfoar activitatea n aceleai condi1ii i nu se aplic valoarea de referin1 i coeficien1ii de ierarhizare corespunztori claselor de salarizare prevzu1i n ane>ele la e2ea6cadru nr, 24452010 privind salarizarea unitar a personalului pltit din fonduri publice, cu modificrile ulterioare, ?2@ &n anul 2014, cuantumul sporurilor, indemniza1iilor, compensa1iilor i al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit le2ii, din salariul brut, solda lunar brut5salariul lunar brut, indemniza1ia brut de ncadrare se men1ine la acelai nivel cu cel ce se acord personalului pltit din fonduri publice pentru luna decembrie 201., n msura n care personalul i desfoar activitatea n aceleai condi1ii, ?.@ &n anul 2014, cuantumul brut al salariilor de ncadrare, al sporurilor, indemniza1iilor, compensa1iilor i al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare aferent personalului didactic i didactic au>iliar din nv1m0nt, stabilit n conformitate cu prevederile e2ii nr, 7.52011 privind ncadrarea i salarizarea n anul 2011 a personalului didactic i didactic au>iliar din nv1m0nt, se men1ine la acelai nivel cu cel ce se acord pentru luna decembrie 201., n msura n care personalul i desfoar activitatea n aceleai condi1ii, ?4@ &n anul 2014, n ceea ce privete salarizarea personalului didactic i didactic au>iliar din nv1m0nt, se aplic prevederile e2ii nr, 7.52011, ?/@ &n cazul schimbrii condi1iilor n care i desfoar activitatea, personalul beneficiaz de noile drepturi la nivelul acordat func1iilor actuale similare de la noile locuri de munc, ?7@ Aaloarea de referin1 se men1ine i n anul 2014 la 700 lei, #rt, 2, 6 ?1@ Prin e>cep1ie de la prevederile art, 1, ncep0nd cu luna ianuarie 2014, cuantumul brut al salariilor de baz, astfel cum au fost stabilite pentru luna decembrie 201., se ma:oreaz cu p0n la 108, fr a depi salariul de baz stabilit potrivit prevederilor art, 10 alin, ?1@ din e2ea6cadru nr, 24452010, cu modificrile ulterioare, pentru urmtoarele cate2orii de personal pltit din fonduri publiceB a@personalul didactic din nv1m0ntul preuniversitar prevzut la ane>a nr, !!, capitolul ! lit, # pct, /, din e2ea6cadru nr, 24452010, cu modificrile ulterioare, cu o vechime n nv1m0nt de p0n la 7 aniC b@personalul didactic din nv1m0ntul universitar prevzut la ane>a nr, !!, capitolul ! lit, # pct, 4, din e2ea6cadru nr, 24452010, cu modificrile ulterioare, cu o vechime n nv1m0nt de p0n la 7 ani, ?2@ ;alariul de baz stabilit potrivit prevederilor art, 10 alin, ?1@ din e2ea6cadru nr, 24452010, cu modificrile ulterioare, se determin prin nmul1irea coeficientului de ierarhizare corespunztor clasei de salarizare aferente func1iei de1inute cu valoarea de referin1 de 700 lei, prevzut la art, 10 alin, ?4@ din e2ea6cadru nr, 24452010, cu modificrile ulterioare, ?.@ ;alariul de baz stabilit pentru luna decembrie 201., care se ma:oreaz conform alin, ?1@, este cel stabilit conform prevederilor e2ii nr, 7.52011 i cuprindeB salariul de ncadrareal func1iei didactice i, dup caz, indemniza1ia de conducere, indemniza1ia pentru nv1m0nt special, 2rada1ia de merit, indemniza1ia pentru personalul didactic care ndeplinete activitatea de diri2inte, pentru nv1tori, educatoare, institutori i profesor pentru nv1m0ntul precolar i primar, sporul de vechime, sporul de predare simultan i compensa1iile tranzitorii, ?4@ &ncep0nd cu luna ianuarie 2014, cuantumul sporurilor, indemniza1iilor i al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care nu fac parte, potrivit le2ii, din salariul de baz prevzut la alin, ?.@ de care beneficiaz personalul prevzut la alin, ?1@ se ma:oreaz cu
2

acelai procent cu care a fost ma:orat salariul de baz, n msura n care personalul i desfoar activitatea n aceleai condi1ii, ?/@ &n cazul schimbrii condi1iilor n care i desfoar activitatea, personalul beneficiaz de noile drepturi la nivelul acordat func1iilor actuale similare de la noile locuri de munc, ?7@ Personalul prevzut la alin, ?1@ al crui salariu de baz stabilit pentru luna decembrie 201. este mai mare dec0t salariul de baz stabilit potrivit prevederilor art, 10 alin, ?1@ din e2ea6cadru nr, 24452010, cu modificrile ulterioare, i men1ine cuantumul brut al salariului de baz, sporurilor, indemniza1iilor i al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare de care beneficiaz la acelai nivel cu cel ce se acord pentru luna decembrie 201., n msura n care personalul i desfoar activitatea n aceleai condi1ii, ?-@ &n cazul n care personalul didactic de predare prevzut la alin, ?1@ promoveaz la o tran de vechime n nv1m0nt superioar sau la un 2rad didactic superior i salariul de baz pentru noua ncadrare, similar n plat, este mai mic dec0t cel avut anterior promovrii, se men1in n plat drepturile salariale avute, dac i desfoar activitatea n aceleai condi1ii, #rt, .,6 &n anul 2014, indemniza1iile, compensa1iile, sporurile, ma:orrile salariilor de baz prin acordarea de clase de salarizare suplimentare i alte drepturi acordate potrivit actelor normative n vi2oare se stabilesc fr a lua n calcul drepturile incluse n salariul de baz conform prevederilor art, 14 din e2ea nr, 24/52010 privind salarizarea n anul 2011 a personalului pltit din fonduri publice i ale art, 10 al art, !! din )rdonan1a de ur2en1 a 3uvernului nr, 4052010 pentru completarea art, 11 din )rdonan1a de ur2en1 a 3uvernului nr, .-52004 privind re2lementarea unor msuri financiare n domeniul bu2etar, precum i pentru instituirea altor msuri financiare n domeniul bu2etar, aprobat cu modificri i completri prin e2ea nr, 24.52011, #rt, 4,6 Prin e>cep1ie de la prevederile art, 1 i 2, pentru personalul din autorit1ile i institu1iile publice finan1ate inte2ral din venituri proprii, aflate n subordinea, sub autoritatea, n coordonarea 3uvernului, ministerelor i a celorlalte or2ane de specialitate ale administra1iei publice centrale i locale, precum i din cele aflate n coordonarea prim6ministrului i cele aflate sub controlul Parlamentului, ale crui contracte colective de munc i nceteaz valabilitatea n anul 2014, salariile se stabilesc potrivit ane>ei nr, A!!! la e2ea6cadru nr, 24452010, cu modificrile ulterioare, #rt, /, 6?1@ &n anul 2014, pentru personalul nou6ncadrat pe func1ii, pentru personalul numit5ncadrat n aceeai institu1ie5autoritate public pe func1ii de acelai fel, precum i pentru personalul promovat n func1ii sau n 2rade5trepte, salarizarea se face la nivelul de salarizare n plat pentru func1iile similare din institu1ia5autoritatea public n care acesta este ncadrat sau din institu1iile subordonate acestora, n cazul n care nu e>ist o func1ie similar n plat, ?2@ Pentru func1ionarii publici care se transfer, sunt redistribui1i din corpul func1ionarilor publici sau sunt reinte2ra1i n func1ie, potrivit le2ii, n cursul anului 2014, salarizarea se face la nivelul de salarizare n plat pentru func1iile similare din institu1ia5autoritatea public n care acesta este ncadrat, ?.@ &n cazul func1ionarilor publici nou6ncadra1i sau promova1i, nivelul de salarizare n plat pentru func1iile similare este cel corespunztor treptei . de salarizare utilizate n anul 2010, ?4@ &n situa1ia n care, n cadrul institu1iei5unit1ii de nv1m0nt nu e>ist func1ie similar, salariul pentru acea func1ie se stabilete aplic0nd prevederile e2ii nr, 7.52011 i succesiv actele normative care au urmat dup acest act normativ,
.

?/@ &n anul 2014, ordonatorii principali de credite5ordonatorii de credite pot aproba demararea procedurilor privind promovarea pe func1ii, 2rade sau trepte profesionale a personalului numai cu condi1ia ncadrrii n bu2etul anual aprobat la cheltuieli de personal, #rt, 7, 6 ?1@ &n anul 2014, avansarea personalului ncadrat pe func1ii de e>ecu1ie n 2rada1ia corespunztoare tranei de vechime n munc se face prin ncadrarea n clasele de salarizare corespunztoare vechimii n munc dob0ndite, prevzute la art, 11 alin, ?.@ din e2ea6cadru nr, 24452010, cu modificrile ulterioare, personalul beneficiind de o ma:orare a salariului de baz avut, corespunztor numrului de clase de salarizare succesive suplimentare multiplicat cu procentul prevzut la art, 10 alin, ?/@ din e2ea6cadru nr, 24452010, cu modificrile ulterioare, fr acordarea salariului aferent clasei de salarizare prevzut n ane>ele la e2ea6cadru nr, 24452010, cu modificrile ulterioare, dup caz, ?2@ &n anul 2014, prevederile alin, ?1@ se aplic n mod corespunztor personalului de conducere, precum i la trecerea ntr6o alt tran de vechime n func1ie personalului care ocup func1ii din cadrul familiei ocupa1ionale <Dusti1ie=, ?.@ Personalul care, n cursul anului 2014, desfoar activit1i noi care presupun, potrivit e2ii6cadru nr, 24452010, cu modificrile ulterioare, acordarea unor clase de salarizare succesive celei de1inute pentru func1ia respectiv beneficiaz de o ma:orare a salariului de baz, soldei5salariului de func1ie, respectiv a indemniza1iei de ncadrare corespunztor numrului de clase de salarizare suplimentare multiplicat cu procentul stabilit la art, 10 alin, ?/@ din le2ea sus6men1ionat, #rt, -, 6 Prin e>cep1ie de la prevederile art, 7, pentru personalul al crui salariu de baz determinat potrivit prevederilor art, 2 este e2al cu salariul de baz stabilit potrivit prevederilor art, 10 alin, ?1@ din e2ea6cadru nr, 24452010, cu modificrile ulterioare, avansarea personalului ncadrat pe func1ii de e>ecu1ie n 2rada1ia corespunztoare tranei de vechime n munc se face prin ncadrarea n clasele de salarizare corespunztoare vechimii n munc dob0ndite, personalul beneficiind de salariul de baz determinat prin nmul1irea coeficientului de ierarhizare corespunztor noii clase de salarizare cu valoarea de referin1 de 700 lei, #rt,4, 6 ?1@ Prevederile art, 21 din e2ea6cadru nr, 24452010, cu modificrile ulterioare, se aplic ncep0nd cu data de 1 ianuarie 201/, ?2@ ;porurile pentru condi1ii de munc prevzute de e2ea6cadru nr, 24452010, cu modificrile ulterioare, se acord i personalului nou6ncadrat i personalului ale crui raporturi de munc sau serviciu au fost suspendate n condi1iile le2ii i care i6a reluat activitatea n anul 2014, numai n msura n care acesta i desfoar activitatea n aceleai condi1ii de munc cu ale personalului care beneficiaz de aceste sporuri din institu1ia5autoritatea public respectiv, ntr6un cuantum e2al cu cel stabilit pentru func1iile similare n plat, #rt, E, 6 ?1@ &n anul 2014, munca suplimentar efectuat peste durata normal a timpului de lucru de ctre personalul din sectorul bu2etar ncadrat n func1ii de e>ecu1ie sau de conducere, precum i munca prestat n zilele de repaus sptm0nal, de srbtori le2ale i n celelalte zile n care, n conformitate cu re2lementrile n vi2oare, nu se lucreaz, n cadrul schimbului normal de lucru, se vor compensa numai cu timp liber corespunztor, ?2@ &n anul 2014, autorit1ile i institu1iile publice, indiferent de modul de finan1are, nu vor acorda premii i prime de vacan1, ?.@ Prin e>cep1ie de la prevederile alin, ?2@, n anul 2014, se pot acorda premii pentru sportivii i colectivele tehnice care au ob1inut performan1e deosebite la ac1iunile sportive interna1ionale, pentru elevii care au ob1inut distinc1ii la olimpiadele i concursurile interna1ionale pe obiecte de nv1m0nt i pentru profesorii care i6au pre2tit pe acetia,
4

#rt,10, 6 ?1@ &n anul 2014 nu se acord a:utoarele sau, dup caz, indemniza1iile la ieirea la pensie, retra2ere, ncetarea raporturilor de serviciu ori la trecerea n rezerv, ?2@ &n anul 2014, prevederile art, 12 din ane>a nr, !! cap, ! lit, B la e2ea6cadru nr, 24452010, cu modificrile ulterioare, nu se aplic, #rt,11, 6 &n anul 2014, prevederile art, 20 alin, ?7@ i ?-@ din e2ea6cadru nr, 24452010, cu modificrile ulterioare, nu se aplic, #rt, 12, 6 ?1@ ;olu1ionarea contesta1iilor n le2tur cu stabilirea salariilor de baz, indemniza1iilor lunare de ncadrare i a soldelor func1iilor de baz5salariilor func1iilor de baz care se acord potrivit prevederilor prezentei ordonan1e de ur2en1 este de competen1a ordonatorilor de credite, ?2@ "ontesta1ia poate fi depus n termen de / zile de la data lurii la cunotin1 a actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale, la sediul ordonatorului de credite, ?.@ )rdonatorii de credite vor solu1iona contesta1iile n termen de 10 zile, ?4@ &mpotriva msurilor dispuse potrivit prevederilor alin, ?1@ persoana nemul1umit se poate adresa instan1ei de contencios administrativ sau, dup caz, instan1ei :udectoreti competente potrivit le2ii, n termen de .0 de zile de la data comunicrii solu1ionrii contesta1iei, #rt,1., 6 ?1@ &n anul 2014, cuantumul compensa1iei bneti, respectiv al aloca1iei valorice pentru drepturile de hran i, respectiv, valoarea financiar anual a normelor de echipare, precum i valoarea financiar a drepturilor de echipament se men1in n plat la nivelul stabilit pentru anul 201., ?2@ &n anul 2014, pentru personalul militar, poli1itii i func1ionarii publici cu statut special din sistemul administra1iei penitenciare, indemniza1iile, compensa1iile, sporurile, primele, a:utoarele, pl1ile compensatorii, desp2ubirile, compensa1iile lunare pentru chirie i alte drepturi acordate potrivit actelor normative n vi2oare se stabilesc n raport cu nivelul bazei de calcul al acestora utilizate pentru luna decembrie 2011, #rt, 14, 6 &n anul 2014 se men1in n plat la nivelul acordat pentru luna decembrie 201. urmtoarele drepturiB a@indemniza1iile prevzute deFecretul6le2e nr, 11451EE0 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurat cu ncepere de la 7 martie 1E4/, precum i celor deportate n strintate ori constituite n prizonieri, republicat, cu completrile ulterioareC b@drepturile prevzute de e2ea nr, 4E51EE1 privind acordarea de indemniza1ii i sporuri invalizilor, veteranilor i vduvelor de rzboi, cu modificrile i completrile ulterioare, i de e2ea nr, 4451EE4 privind veteranii de rzboi, precum i unele drepturi ale invalizilor i vduvelor de rzboi, republicat, cu modificrile i completrile ulterioareC c@indemniza1iile prevzute de)rdonan1a 3uvernului nr, 10/51EEE privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de ctre re2imurile instaurate n *om0nia cu ncepere de la 7 septembrie 1E40 p0n la 7 martie 1E4/ din motive etnice, aprobat cu modificri i completri prin e2ea nr, 14E52000, cu modificrile i completrile ulterioareC d@indemniza1iile prevzute de e2ea nr, .0E52002 privind recunoaterea i acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat sta2iul militar n cadrul Firec1iei 3enerale a ;erviciului (uncii n perioada 1E/061E71, cu modificrile i completrile ulterioareC e@indemniza1ia prevzut de e2ea nr, 10E5200/ privind instituirea indemniza1iei pentru activitatea de liber6profesionist a artitilor interpre1i sau e>ecutan1i din *om0nia, republicatC f@cuantumul indemniza1iei preedintelui "onsiliului 'a1ional al Persoanelor A0rstnice, prevzut de e2ea nr, 1752000 privind nfiin1area, or2anizarea i func1ionarea "onsiliului 'a1ional al Persoanelor A0rstnice, republicat, cu modificrile i completrile ulterioareC
/

2@indemniza1ia lunar, prevzut laart, 12 alin, ?1@ din e2ea nr, 4/5200E privind or2anizarea i func1ionarea #cademiei de Gtiin1e #2ricole i ;ilvice <3heor2he !onescu6 Gieti= i a sistemului de cercetare6dezvoltare din domeniile a2riculturii, silviculturii i industriei alimentare, cu modificrile i completrile ulterioareC h@cuantumul indemniza1iilor acordate membrilor #cademiei *om0ne, membrilor #cademiei )amenilor de Gtiin1 din *om0nia, membrilor #cademiei de Gtiin1e (edicale din *om0nia i membrilor #cademiei de Gtiin1e $ehnice din *om0niaC i@cuantumul spri:inului material acordat urmailor membrilor #cademiei *om0ne i urmailor membrilor #cademiei )amenilor de Gtiin1 din *om0niaC :@a:utorul lunar pentru so1ul supravie1uitor, acordat n temeiul e2ii nr, /-452004 privind acordarea unui a:utor lunar pentru so1ul supravie1uitor, cu modificrile ulterioareC H@indemniza1ia prevzut de e2ea nr, 11452002 pentru instituirea indemniza1iei de merit, cu modificrile i completrile ulterioareC l@indemniza1iile prevzute de e2ea recunotin1ei fa1 de eroii6martiri i lupttorii care au contribuit la victoria *evolu1iei rom0ne din decembrie 1E4E, precum i fa1 de persoanele care i6au :ertfit via1a sau au avut de suferit n urma revoltei muncitoreti anticomuniste de la Braov din noiembrie 1E4- nr, .4152004, cu modificrile i completrile ulterioare, "#P!$) U !! ("!uri n $omeniul ')el#uielilor u&li'e #rt,1/, 6 ?1@ &n anul 201., ncep0nd cu data intrrii n vi2oare a prezentei ordonan1e de ur2en1, prin dero2are de la prevederileart, .0 alin, ?2@ i ?.@ din e2ea nr, /0052002 privind finan1ele publice, cu modificrile i completrile ulterioare, din +ondul de rezerv bu2etar la dispozi1ia 3uvernului, prin hotr0re a 3uvernului, pot fi alocate sume ordonatorilor principali de credite ai bu2etelor locale, prin ma:orarea transferurilor de la bu2etul de stat ctre bu2etele locale, prevzute n bu2etul (inisterului Fezvoltrii *e2ionale i #dministra1iei Publice la o pozi1ie distinct, ?2@ (inisterul Fezvoltrii *e2ionale i #dministra1iei Publice repartizeaz sumele aprobate potrivit alin, ?1@ pe ordonatorii principali de credite ai bu2etelor locale pentru plata arieratelor, precum i pentru finan1area unor cheltuieli ur2ente, n vederea derulrii n bune condi1ii a activit1ilor specifice sezonului rece, #rt, 17, &n anul 201., ncep0nd cu data intrrii n vi2oare a prezentei ordonan1e de ur2en1, prin dero2are de la prevederileart, .0 alin, ?2@ din e2ea nr, /0052002, cu modificrile i completrile ulterioare, din +ondul de rezerv bu2etar la dispozi1ia 3uvernului, prin hotr0re a 3uvernului, pot fi alocate sume ordonatorilor principali de credite ai bu2etului de stat i pentru finan1area unor cheltuieli aferente obli2a1iilor de plat restante care nu pot fi asi2urate din bu2etul aprobat, #rt, 1-, &n anul 201., ncep0nd cu data intrrii n vi2oare a prezentei ordonan1e de ur2en1, prin dero2are de la prevederileart, 4- alin, ?.@ din e2ea nr, /0052002, cu modificrile i completrile ulterioare, ordonatorii principali de credite pot efectua virri de credite bu2etare la titlul <"heltuieli de personal= ntre capitolele de cheltuieli, cu ncadrarea n creditele bu2etare aprobate pe ordonator principal de credite la acest titlu, #rt,14, 6 ?1@ &ncep0nd cu data de 1 ianuarie 2014, medicii reziden1i, medicii dentiti reziden1i i farmacitii reziden1i din unit1ile sanitare de stat, cu un salariu lunar brut5sold brutlunar mai mic5mic dec0t .,000 lei, care nu include drepturile aferente 2rzilor efectuate pentru asi2urarea continuit1ii asisten1ei medicale n afara normei le2ale de munc i a pro2ramului normal de lucru de la func1ia de baz, beneficiaz de o burs de reziden1iat n cuantum lunar de 7-0 lei,
7

?2@ Bursa de reziden1iat prevzut la alin, ?1@ nu face parte din salariul brut5solda brut, nu este supus impozitului pe venit i nu constituie baz de calcul pentru contribu1iile de asi2urri sociale de stat, asi2urri pentru oma:, asi2urri sociale de sntate sau pentru accidente de munc i boli profesionale, ?.@ Plata lunar a bursei de reziden1iat se realizeaz din bu2etul de stat, prin bu2etul aprobat (inisterului ;nt1ii, #rt,1E, 6 ?1@ &n anul 2014, numrul ma>im de posturi care se finan1eaz din fonduri publice, pentru institu1iile i autorit1ile publice, indiferent de modul de finan1are i subordonare, se stabilete astfel nc0t s se asi2ure plata inte2ral a drepturilor de natur salarial acordate n condi1iile le2ii cu ncadrarea n cheltuielile cu salariile n bani aprobate prin bu2et, ?2@ )rdonatorii principali de credite stabilesc numrul ma>im de posturi care se finan1eaz n anul 2014, n condi1iile alin, ?1@, pentru aparatul propriu i institu1iile i autorit1ile publice din subordine, coordonare, sub autoritate sau finan1ate prin bu2etul acestora i pot efectua i redistribuiri de posturi ntre acestea, cu ncadrarea n numrul total de posturi pe fiecare surs de finan1are, respectiv cu finan1are inte2ral de la bu2etul de stat, bu2etele locale, bu2etul asi2urrilor sociale de stat, bu2etele fondurilor speciale, cu finan1are din venituri proprii i subven1ii acordate de la bu2etul de stat, bu2etele locale, bu2etul asi2urrilor sociale de stat, bu2etele fondurilor speciale sau cu finan1are inte2ral din venituri proprii, dup caz, #rt, 20, 6 ?1@ &ncep0nd cu anul 2014, finan1area sistemului de protec1ie a copilului i a centrelor de asisten1 social a persoanelor cu handicap se asi2ur de la bu2etul de stat, din sume defalcate din ta>a pe valoarea adu2at, n propor1ie de cel mult -/8 din necesarul stabilit de (inisterul (uncii, +amiliei, Protec1iei ;ociale i Persoanelor A0rstnice n baza standardelor de cost calculate pentru beneficiari5tipuri de servicii sociale, aprobate prinIotr0rea 3uvernului nr, 2.52010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale, ?2@ &ncep0nd cu anul 2014, finan1area drepturilor asisten1ilor personali ai persoanelor cu handicap 2rav sau indemniza1iilor lunare ale persoanelor cu handicap 2rav, acordate n baza prevederilorart, 42 alin, ?4@ din e2ea nr, 44452007 privind protec1ia i promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, se asi2ur de la bu2etul de stat, din sume defalcate din ta>a pe valoarea adu2at, n propor1ie de cel mult -/8 din necesarul de fonduri stabilit n baza numrului de beneficiari comunicat de unit1ile administrativ6teritoriale, ?.@ Pentru finan1area inte2ral a cheltuielilor prevzute la alin, ?1@ i ?2@, autorit1ile administra1iei publice locale au obli2a1ia s aloce sume din bu2etele locale ale acestora, dar nu mai pu1in de 2/8, ?4@ a finele e>erci1iului financiar, sumele defalcate din ta>a pe valoarea adu2at utilizate pentru plata obli2a1iilor prevzute la alin, ?1@ i ?2@, care depesc procentul de -/8 din totalul pl1ilor efectuate, se restituie la bu2etul de stat, #rt, 21, 6 ?1@ Plata sumelor prevzute prin hotr0ri :udectoreti av0nd ca obiect acordarea unor drepturi de natur salarial stabilite n favoarea personalului din institu1iile i autorit1ile publice, devenite e>ecutorii n perioada 1 ianuarie6.1 decembrie 2014, se va realiza astfelB a@n primul an de la data la care hotr0rea :udectoreasc devine e>ecutorie se pltete /8 din valoarea titlului e>ecutoriuC b@n al doilea an de la data la care hotr0rea :udectoreasc devine e>ecutorie se pltete 108 din valoarea titlului e>ecutoriuC
-

c@n al treilea an de la data la care hotr0rea :udectoreasc devine e>ecutorie se pltete 2/8 din valoarea titlului e>ecutoriuC d@n al patrulea an de la data la care hotr0rea :udectoreasc devine e>ecutorie se pltete 2/8 din valoarea titlului e>ecutoriuC e@n al cincilea an de la data la care hotr0rea :udectoreasc devine e>ecutorie se pltete ./8 din valoarea titlului e>ecutoriu, ?2@ &n cursul termenului prevzut la alin, ?1@, orice procedur de e>ecutare silit se suspend de drept, ?.@ ;umele prevzute la alin, ?1@, pltite n temeiul prezentei ordonan1e de ur2en1, se actualizeaz cu indicele pre1urilor de consum comunicat de !nstitutul 'a1ional de ;tatistic, ?4@ Prin ordin al ordonatorilor principali de credite va fi stabilit procedura de efectuare a pl1ii titlurilor e>ecutorii, cu respectarea termenelor prevzute la alin, ?1@, #rt, 22, Prin dero2are de la prevederileart, 10 din )rdonan1a 3uvernului nr, 2E5201. privind re2lementarea unor msuri bu2etare, venitul lunar de completare prevzut de )rdonan1a de ur2en1 a 3uvernului nr, .75201. privind aplicarea n perioada 201.62014 a unor msuri de protec1ie social acordat persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate n baza planurilor de disponibilizare, aprobat cu completri prin e2ea nr, 2/E5201., se acord i persoanelor disponibilizate de la ;ocietatea 'a1ional de $ransport +eroviar de (arf <",+,*, (arf= 6 ;,#, #rt, 2., 6 ?1@ ;umele reprezent0nd compensa1ii de la bu2etul de stat prevzute la art, / din )rdonan1a de ur2en1 a 3uvernului nr, 1251EE4 privind transportul pe cile ferate rom0ne i reor2anizarea ;ociet1ii 'a1ionale a "ilor +erate *om0ne, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, se solicit (inisterului $ransporturilor de ctre operatorii de transport feroviar public de cltori i se utilizeaz cu prioritate pentruB a@achitarea obli2a1iilor curente ctre administratorul infrastructurii feroviare publice, a tarifului de utilizare a infrastructurii feroviare, precum i plata contravalorii ener2iei electrice aferente lunii anterioareC b@achitarea obli2a1iilor curente ctre bu2etul de stat, bu2etul asi2urrilor sociale de stat, bu2etul asi2urrilor pentru oma:, precum i bu2etul +ondului na1ional unic de asi2urri sociale de sntate, ?2@ Fiferen1a dintre suma alocat i sumele utilizate potrivit alin, ?1@ lit, a@ i b@ se utilizeaz pentru asi2urarea celorlalte cheltuieli prevzute n bu2etele de venituri i cheltuieli ale operatorilor de transport feroviar public de cltori, ?.@ (inisterul $ransporturilor rspunde de modul de utilizare, n conformitate cu dispozi1iile le2ale, a sumelor prevzute la alin, ?1@ i ?2@, #rt, 24, 6 ?1@ Prevederile art, E alin, ?2@ i art, 101 alin, ?2@ referitoare la finan1area de baz pentru nv1m0ntul preuniversitar particular i confesional acreditat, precum i prevederileart, .71 alin, ?.@ lit, e@ i 2@ din e2ea educa1iei na1ionale nr, 152011, cu modificrile i completrile ulterioare, se proro2 p0n la data de .1 decembrie 2014, ?2@ P0n la data de .1 decembrie 2014 nu se acord cupoanele sociale prevzute la art, 2- alin, ?7@ din e2ea nr, 152011, cu modificrile i completrile ulterioare, #rt, 2/, e2ea nr, E/52007 privind reforma n domeniul snt1ii, publicat n (onitorul )ficial al *om0niei, Partea !, nr, .-2 din 24 aprilie 2007, cu modificrile i completrile ulterioare, se modific dup cum urmeazB 1, a articolul ..2, alineatele ?2@ i ?4@ vor avea urmtorul cuprinsB ?2@ "heltuielile necesare pentru producerea solu1iilor informatice pentru administrarea cardului na1ional de asi2urri sociale de sntate, precum i cheltuielile pentru distribu1ia
4

acestuia prin servicii potale se suport de "'#; din bu2etul +ondului na1ional unic de asi2urri sociale de sntate, ,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,, ,,,,,,,,,, ?4@ Fistribu1ia cardurilor ctre asi2ura1i se realizeaz prin servicii potale, n condi1iile prevzute n normele metodolo2ice prevzute la art, ..1 alin, ?7@, 2, #rticolul ..41 va avea urmtorul cuprinsB #rt, ..41, 6?1@ Producerea cardului na1ional de asi2urri sociale de sntate se realizeaz de ctre "ompania 'a1ional J!mprimeria 'a1ionalK 6 ;,#,, care poate primi n acest scop sume n avans din bu2etul (inisterului ;nt1ii de .08, precum i pl1i par1iale, cu re1inerea avansului aferent, din fondurile alocate anual pentru producerea cardului na1ional de asi2urri sociale de sntate, pentru cardurile na1ionale de asi2urri sociale de sntate produse, nainte de a fi personalizate cu datele asi2ura1ilor, ?2@ Fiferen1a de plat, p0n la valoarea inte2ral a cardurilor na1ionale de asi2urri sociale de sntate, se realizeaz dup recep1ia cardurilor na1ionale de asi2urri sociale de sntate personalizate cu datele asi2ura1ilor, ?.@ Personalizarea cardului na1ional de asi2urri sociale de sntate se realizeaz de ctre "entrul 'a1ional Unic de Personalizare a Paapoartelor Llectronice din cadrul Firec1iei 3enerale de Paapoarte, structur component a (inisterului #facerilor !nterne, ?4@ Lchipamentele i aplica1iile de personalizare necesare potrivit alin, ?2@, precum i serviciile pentru func1ionarea nentrerupt a acestora se asi2ur de ctre "ompania 'a1ional J!mprimeria 'a1ionalK 6 ;,#, i de ctre "'#;, #rt, 27,6?1@ ;pitalul 3eneral "i +erate Pacani i ;pitalul 3eneral "i +erate ;imeria trec din subordinea (inisterului ;nt1ii n subordinea (inisterului $ransporturilor, ?2@ #tribu1iile i competen1ele (inisterului ;nt1ii rezult0nd din calitatea de ordonator principal de credite al unit1ilor sanitare prevzute la alin, ?1@ se transfer (inisterului $ransporturilor, ?.@ (inisterul $ransporturilor preia patrimoniul unit1ilor sanitare prevzute la alin, ?1@, stabilit pe baza situa1iilor financiare ntocmite potrivitart, 24 alin, ?1@ din e2ea contabilit1ii nr, 4251EE1, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, precum i a protocolului de predare6preluare, ncheiat n termen de 10 zile de la data intrrii n vi2oare a prezentei ordonan1e de ur2en1, ?4@ "u creditele bu2etare rmase neutilizate n bu2etul (inisterului ;nt1ii aferente unit1ilor sanitare prevzute la alin, ?1@ se ma:oreaz bu2etul (inisterului $ransporturilor, (inisterul +inan1elor Publice este abilitat s introduc modificrile corespunztoare n volumul i n structura cheltuielilor bu2etului de stat, precum i n bu2etele ordonatorilor principali de credite, la propunerea acestora, pe baza protocoalelor de predare6preluare, ?/@ Personalul unit1ilor sanitare cu paturi prevzute la alin, ?1@ i pstreaz drepturile i obli2a1iile avute la data intrrii n vi2oare a prezentei ordonan1e de ur2en1, #rt, 2-, 6#rticolul 2 din)rdonan1a 3uvernului nr, 2E5201. privind re2lementarea unor msuri bu2etare, publicat n (onitorul )ficial al *om0niei, Partea !, nr, //0 din .0 au2ust 201., se abro2, #rt, 24,6 Prevederileart, 17 din )rdonan1a 3uvernului nr, 2E5201. se aplic n mod corespunztor i n anul 2014, #rt, 2E, 6 $ermenul prevzut laart, 1.7 din e2ea nr, .0452004 privind or2anizarea :udiciar, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, se proro2 p0n la data de 1 ianuarie 201/, #rt, .0, 6 #lineatul ?2@ al articolului 4 din)rdonan1a de ur2en1 a 3uvernului nr, 1E52007 privind utilizarea pla:ei (rii 'e2re i controlul activit1ilor desfurate pe pla:,
E

publicat n (onitorul )ficial al *om0niei, Partea !, nr, 220 din 10 martie 2007, aprobat cu modificri i completri prin e2ea nr, 2-452007, cu modificrile i completrile ulterioare, se modific i va avea urmtorul cuprinsB ?2@ ;ursele de finan1are pentru realizarea obli2a1iilor prevzute la alin, ?1@ sunt asi2urate din bu2etele locale i din alte surse, potrivit le2ii, #rt, .1, 6 &n anul 2014, personalul didactic au>iliar i nedidactic an2a:at n unit1ile de nv1m0nt preuniversitar de stat poate fi transferat ntre unit1ile de nv1m0nt preuniversitar de stat, n cadrul aceleiai unit1i administrativ6teritoriale, ntr6o func1ie pentru care sunt ndeplinite condi1iile specifice prevzute n fia postului, cu acordul scris al an2a:atului transferat, la solicitarea conductorului institu1iei, cu aprobarea consiliului de administra1ie al fiecrui an2a:ator, pe baza unei metodolo2ii aprobate prin ordin al ministrului educa1iei na1ionale, #rt, .2, 6 a articolul 4E din e2ea nr, 2-.52007 privind finan1ele publice locale, publicat n (onitorul )ficial al *om0niei, Partea !, nr, 714 din 14 iulie 2007, cu modificrile i completrile ulterioare, alineatul ?1. E@ se modific i va avea urmtorul cuprinsB ?1.E@ &n cazul nerespectrii prevederilor alin, ?1. 1@ i ?1.4@, unit1ile teritoriale ale $rezoreriei ;tatului au obli2a1ia s nu opereze pl1i din conturile institu1iilor publice de subordonare local, finan1ate inte2ral din venituri proprii, cu e>cep1ia pl1ilor pentru achitarea drepturilor salariale i a contribu1iilor aferente acestora, respectiv pentru stin2erea arieratelor, precum i a pl1ilor efectuate pentru implementarea pro2ramelor na1ionale de sntate, #rt, .., 6 )rdonan1a de ur2en1 a 3uvernului nr, 245201. pentru aprobarea Pro2ramului na1ional de dezvoltare local, publicat n (onitorul )ficial al *om0niei, Partea !, nr, 2.0 din 22 aprilie 201., se modific i se completeaz dup cum urmeazB 1, a articolul 2, literele a@ i b@ se modific i vor avea urmtorul cuprinsB a@obiective de investi1ii noi reprezint obiectivele de investi1ii pentru care nu au fost ncheiate contracte5conven1ii de finan1areC b@obiective de investi1ii n continuare reprezint obiectivele de investi1ii pentru care au fost alocate fonduri de la bu2etul de stat, bu2etul local sau din alte surse le2al constituite i5sau au fost ncheiate contracte5conven1ii de finan1are, contracte de lucrri pentru investi1iile aflate n derulare n cadrul pro2ramelor de investi1ii preluate n pro2ram sau n alte pro2rame locale ori 2uvernamentale, 2, a articolul - alineatul ?1@, partea dispozitiv i litera e@ se modific i vor avea urmtorul cuprinsB #rt, -, 6 ?1@ )biectivele de investi1ii care pot fi finan1ate n cadrul pro2ramului trebuie s se ncadreze n cel pu1in unul din urmtoarele domenii specificeB ,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,, ,,,,,,,,,, e@construirea5modernizarea5reabilitarea drumurilor publice clasificate i ncadrate n conformitate cu prevederile le2ale n vi2oare ca drumuri :ude1ene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale i5sau drumuri publice din interiorul localit1ilorC ., #rticolul 4 se modific i va avea urmtorul cuprinsB #rt, 4, 6 +inan1area pro2ramului se asi2ur din transferuri de la bu2etul de stat, n limita fondurilor aprobate anual cu aceast destina1ie n bu2etul (inisterului Fezvoltrii *e2ionale i #dministra1iei Publice, din fonduri aprobate anual cu aceast destina1ie n bu2etele locale ale unit1ilor administrativ6teritoriale beneficiare i din alte surse le2al constituite, 4, a articolul E, alineatele ?1@ i ?2@ se modific i vor avea urmtorul cuprinsB #rt, E, 6 ?1@ &n limita fondurilor aprobate anual prin le2ea bu2etului de stat, (inisterul Fezvoltrii *e2ionale i #dministra1iei Publice comunic consiliilor :ude1ene bu2etul previzionat pentru fundamentarea propunerilor de finan1are a obiectivelor de investi1ii, pentru
10

anul n curs, calculat ca diferen1 dintre creditele bu2etare aprobate i nean2a:ate i re1inerea prevzut laart, 21 alin, ?/@ din e2ea nr, /0052002 privind finan1ele publice, cu modificrile i completrile ulterioare, ?2@ Bu2etul previzionat prevzut la alin, ?1@ se fundamenteaz pe baza criteriilor de alocare, aprobate prin normele metodolo2ice de aplicare a pro2ramului, care vor avea n vedere cel pu1in unul dintre urmtorii indicatoriB ponderea obiectivelor de investi1ii aflate n derulare pe fiecare :ude1, datedemo2rafice i administrativ6teritoriale, capacitatea financiar a beneficiarilor, /, a articolul E, alineatul ?.@ se abro2, 7, a articolul E, alineatele ?4@6?-@ se modific i vor avea urmtorul cuprinsB ?4@ &n termen de 1/ zile de la comunicarea bu2etului previzionat, consiliile :ude1ene, dup consultarea autorit1ilor administra1iei publice locale, transmit (inisterului Fezvoltrii *e2ionale i #dministra1iei Publice propunerile de finan1are, detaliate pe obiective de investi1ii n continuare i obiective de investi1ii noi, pentru anul n curs, pe baza criteriilor de prioritizare, ?/@ "riteriile de prioritizare sunt aprobate prin normele metodolo2ice de aplicare a pro2ramului pentru obiective de investi1ii n continuare i obiective de investi1ii noi i vor avea n vedere cel pu1in unul dintre urmtorii indicatoriB data semnrii contractului, stadiul fizic, popula1ia deservit, procentul de cofinan1are de la bu2etul local, dup caz, ?7@ (inisterul Fezvoltrii *e2ionale i #dministra1iei Publice centralizeaz propunerile transmise conform alin, ?4@, iar n baza datelor de1inute i a analizelor proprii de specialitate, ntocmete lista final de obiective propuse spre finan1are, list care se aprob prin ordin al ministrului dezvoltrii re2ionale i administra1iei publice, ?-@ &n cazul nerespectrii termenului prevzut la alin, ?4@ sau a prevederilor alin, ?/@, lista obiectivelor de investi1ii din :ude1ul respectiv finan1ate n cadrul pro2ramului, pentru anul n curs, se ntocmete e>clusiv de (inisterul Fezvoltrii *e2ionale i #dministra1iei Publice, pe baza datelor de1inute i analizelor proprii de specialitate, utiliz0nd cel pu1in unul dintre indicatorii prevzu1i la alin, ?/@, -, a articolul E, alineatul ?11@ se abro2, 4, a articolul 11, dup alineatul ?1@ se introduce un nou alineat, alineatul ?2@, cu urmtorul cuprinsB ?2@ Beneficiarii au obli2a1ia s transmit consiliilor :ude1ene toate documentele necesare monitorizrii i finan1rii prin pro2ram a obiectivelor de investi1ii i sunt responsabili pentru realitatea, e>actitatea i le2alitatea datelor prezentate, E, #rticolul 12 se modific i va avea urmtorul cuprinsB #rt, 12, 6 ?1@ &n vederea decontrii fondurilor alocate de la bu2etul de stat, unit1ile administrativ6teritoriale transmit solicitrile de fonduri la consiliile :ude1ene, care, dup verificarea documenta1iilor specifice, le avizeaz i le transmit n mod centralizat (inisterului Fezvoltrii *e2ionale i #dministra1iei Publice, ?2@ (inisterul Fezvoltrii *e2ionale i #dministra1iei Publice deconteaz beneficiarilor cheltuielile necesare pentru realizarea lucrrilor aferente obiectivelor de investi1ii, n limita contractelor de finan1are prevzute la art, 10, 10, a articolul 1., alineatul ?.@ se modific i va avea urmtorul cuprinsB ?.@ *eprezentan1ii (inisterului Fezvoltrii *e2ionale i #dministra1iei Publice, precum i reprezentan1ii consiliilor :ude1ene, dup caz, pot participa n comisiile de recep1ie, n calitate de invita1i, 11, a articolul 14 alineatul ?1@, partea dispozitiv se modific i va avea urmtorul cuprinsB
11

#rt, 14, 6 ?1@ &ncep0nd cu data intrrii n vi2oare a prezentei ordonan1e de ur2en1 se preiau n cadrul pro2ramului toate obiectivele de investi1ii n continuare, care au fost finan1ate de la bu2etul de stat n baza prevederilorB 12, a articolul 14, alineatul ?.@ se modific i va avea urmtorul cuprinsB ?.@ &n cadrul pro2ramului pot fi incluse i obiective de investi1ii n continuare care au fost finan1ate de la bu2etul de stat, bu2etul local sau din alte surse de finan1are, prin alte pro2rame derulate de institu1ii ale administra1iei publice centrale5locale, cu condi1ia ncadrrii n domeniile specifice prevzute la art, -, #rt, .4, 6 ?1@ ;e autorizeaz (inisterul Fezvoltrii *e2ionale i #dministra1iei Publice s eviden1ieze distinct <Pro2ramul 'a1ional de Fezvoltare ocal= la capitolul -0,01 < ocuin1e, servicii i dezvoltare public=, titlul /1 <$ransferuri ntre unit1i ale administra1iei publice=, ?2@ a pro2ramul prevzut la alin, ?1@ se prevd sumele cumulate aprobate i nedeschise aferente subpro2ramelor prevzute laart, . din )rdonan1a de ur2en1 a 3uvernului nr, 245201., ?.@ ;e autorizeaz (inisterul Fezvoltrii *e2ionale i #dministra1iei Publice s introduc n mod corespunztor modificrile n ane>ele la bu2etul aprobat i s le comunice (inisterului +inan1elor Publice n termen de / zile, P*!(6(!'!;$*U A!"$)*6A!)*L P)'$# "ontrasemneazB Aiceprim6ministru, ministrul finan1elor publice, Faniel "hi1oiu Aiceprim6ministru, ministrul dezvoltrii re2ionale i administra1iei publice, 'icolae6 iviu Fra2nea p, (inistrul dele2at pentru bu2et, 3heor2he 3her2hina, secretar de stat (inistrul muncii, familiei, protec1iei sociale i persoanelor v0rstnice, (ariana "0mpeanu (inistrul educa1iei na1ionale, *emus Pricopie (inistrul transporturilor, *amona6'icole (nescu (inistrul snt1ii, 3heor2he6Lu2en 'icolescu (inistrul :usti1iei, *obert (arius "azanciuc (inistrul dele2at pentru nv1m0nt superior, cercetare tiin1ific i dezvoltare tehnolo2ic, (ihnea "osmin "ostoiu

12

Bucureti,14 noiembrie 201. 'r, 10.,

1.