Sunteți pe pagina 1din 39

MINISTERUL EDUCAIEI NAIONALE

ORDIN
pentru modificarea i completarea Metodologiei de evaluare anual a activit ii personalului didactic i
didactic auxiliar, aprobat prin Ordinul ministrului educa iei, cercetrii, tineretului i sportului nr.
6.1!"#$11
n baza prevederilor art. 9 alin. !"# din Le$ea ed%&a iei na ionale nr. "'("") &% *odi+i&,rile i &o*plet,rile
%lterioare) -n te*ei%l .ot,r/rii 0%vern%l%i nr. "12'("3 privind or$anizarea i +%n& ionarea Mini4ter%l%i Ed%&a iei
Na ionale) &% *odi+i&,rile i &o*plet,rile %lterioare)
ministrul educa iei na ionale e*ite prezent%l ordin.
%rt. I. 5 Metodolo$ia de eval%are an%al, a a&tivit, ii per4onal%l%i dida&ti& i dida&ti& a%6iliar) aprobat, prin
Ordin%l *ini4tr%l%i ed%&a iei) &er&et,rii) tineret%l%i i 4port%l%i nr. 7."83'("") p%bli&at n Monitor%l O+i&ial al
Ro*/niei) 9artea I) nr. 18 i 18 bi4 din noie*brie ("") &% *odi+i&,rile %lterioare) 4e *odi+i&, i 4e
&o*pleteaz, d%p, &%* %r*eaz,:
1. &a articolul ' alineatul (#) litera e), punctul v se abrog.
#. &a articolul ' alineatul (#), dup litera f) se introduce o nou liter, litera g), cu urmtorul
cuprins*
g) Do*eni%l Cond%ita pro+e4ional,) &% %r*,toarele &riterii de per+or*an ,:
!i# Mani+e4tarea atit%dinii *orale i &ivi&e !li*ba;) in%t,) re4pe&t) &o*porta*ent#
!ii# Re4pe&tarea i pro*ovarea deontolo$iei pro+e4ionale.<
!. %nexele nr. #, , 6, +,1$,1#,1,16,1+, #$,##,#, #6, #+ i !$ se ,nlocuiesc cu anexele nr.
1,#,!,,-,6,',+,.,1$, 11, 1#, 1!, 1 i 1- care fac parte integrant din pre/entul ordin.
%rt. II. 5 Dire& ia $eneral, *ana$e*ent) re4%r4e %*ane i re ea &olar, na ional, din &adr%l Mini4ter%l%i
Ed%&a iei Na ionale) in4pe&toratele &olare i %nit, ile de -nv, ,*/nt d%& la -ndeplinire prevederile prezent%l%i
ordin.
%rt. III. 5 9rezent%l ordin 4e p%bli&, -n Monitor%l O+i&ial al Ro*/niei) 9artea I.

Mini4tr%l ed%&a iei na ionale)
Remus 0ricopie

=%&%re ti) "1 i%nie ("8.
Nr. 3.29>.

ANEXA Nr. 1 (Anexa nr. 2 la metodologie)
SCOALA 0IMNA?IALA NR. "33
SECTOR 8) =UCURESTI
1I2%34%DR5
de autoevaluare"evaluare ,n vederea acordrii calificativului anual pentru cadrele didactice din
,nv m6ntul preuniversitar
N%*,r%l +i ei po4t%l%i: ................................
N%*ele i pren%*ele &adr%l%i dida&ti&: ....................................................
Spe&ialitatea: ................................................................................................
9erioada eval%at,: .................................................................
Cali+i&ativ%l a&ordat: .............................................................
Domenii ale
evalurii
4riterii de performan
Indicatori de
performan
0uncta7
maxim

0uncta7
acordat

8alidare
consiliul
profesoral
%utoevaluare
9valuare
comisie
9valuare
consiliu de
administra ie
1. 0roiectarea
activit ii
".". Re4pe&tarea pro$ra*ei
&olare) a nor*elor de elaborare a
do&%*entelor de proie&tare)
pre&%* i adaptarea a&e4teia la
parti&%larit, ile $r%pei'&la4ei

".. I*pli&area -n a&tivit, ile de
proie&tare a o+ertei ed%&a ionale
la nivel%l %nit, ii

".3. @olo4irea teAnolo$iei
in+or*,rii i &o*%ni&,rii (TIC) -n
a&tivitatea de proie&tare

".8. 9roie&tarea %nor a&tivit, i
e6tra&%rri&%lare &orelate &%
obie&tivele &%rri&%lare) nevoile i
intere4ele ed%&abililor) plan%l
*ana$erial al %nit, ii

"2
#. Reali/area
activit ilor
didactice
.". Utilizarea %nor 4trate$ii
dida&ti&e &are a4i$%r, &ara&ter%l
apli&ativ al -nv, ,rii i +or*area
&o*peten elor 4pe&i+i&e

.. Utilizarea e+i&ient, a
re4%r4elor *ateriale din %nitatea
de -nv, ,*/nt -n vederea
opti*iz,rii a&tivit, ilor dida&ti&e 5
in&l%4iv a re4%r4elor TIC

.3. Di4e*inarea) eval%area i
valorizarea a&tivit, ilor realizate

.8. Or$anizarea i de4+, %rarea
a&tivit, ilor e6tra&%rri&%lare)
parti&iparea la a& i%ni de
vol%ntariat

.2. @or*area deprinderilor de
4t%di% individ%al i -n e&Aip, -n
vederea +or*,rii'dezvolt,rii
&o*peten ei de Ba -nv, a 4,
-nve i<

2
!. 9valuarea
re/ultatelor
,nv rii
3." .A4i$%rarea tran4paren ei
&riteriilor) a pro&ed%rilor de
eval%are i a rez%ltatelor
a&tivit, ilor de eval%are

3.. Apli&area te4telor predi&tive)
interpretarea i &o*%ni&area
rez%ltatelor

3.3. Utilizarea diver4elor
in4tr%*ente de eval%are) in&l%4iv
a &elor din ban&a de in4tr%*ente
de eval%are %ni&,

3.8. 9ro*ovarea a%toeval%,rii i
intereval%,rii

3.2. Eval%area 4ati4+a& iei
bene+i&iarilor ed%&a ionali

3.7. Coordonarea elabor,rii
porto+oli%l%i ed%&a ional &a
ele*ent &entral al eval%,rii
rez%ltatelor -nv, ,rii

(
. Managementul
clasei de elevi
8." Stabilirea %n%i &adr% ade&vat
!re$%li de &ond%it,) atit%dini)
a*bient# pentr% de4+, %rarea
a&tivit, ilor -n &on+or*itate &%
parti&%larit, ile &la4ei de elevi

8.. Monitorizarea
&o*porta*ent%l%i elevilor i
$e4tionarea 4it%a iilor &on+li&t%ale

8.3. C%noa terea) &on4ilierea i
tratarea di+eren iat, a elevilor

8.8) Motivarea elevilor prin
valorizarea e6e*plelor de b%n,
pra&ti&,

"
-. Managementul
carierei i al
de/voltrii
personale
2.". Calori+i&area &o*peten elor
tiin i+i&e) dida&ti&e i *etodi&e
dob/ndite prin parti&iparea la
pro$ra*ele de +or*are
&ontin%,'per+e& ionare

2.. I*pli&area -n or$anizarea
a&tivit, ilor *etodi&e la nivel%l
&o*i4iei'&atedrei're4pon4abil

2.3. Realizarea'A&t%alizarea
porto+oli%l%i pro+e4ional i
do4ar%l%i per4onal

2.8. Dezvoltarea &apa&it, ii de
&o*%ni&are i rela ionare -n
interior%l i -n a+ara %nit, ii !&%
elevii) per4onal%l &olii) e&Aipa
*ana$erial, i &% bene+i&iarii din
&adr%l &o*%nit, ii5+a*iliile
elevilor#

2.2. Mani+e4tarea atit%dinii
*orale i &ivi&e !li*ba;) in%t,)
re4pe&t) &o*porta*ent#)
re4pe&tarea i pro*ovarea
deontolo$iei pro+e4ionale

1
6. 4ontribu ia la
de/voltarea
institu ional l
la promovarea
imaginii unit ii
colare
7.". Dezvoltarea de parteneriate i
proie&te ed%&a ionale -n vederea
dezvolt,rii in4tit% ionale

7.. 9ro*ovarea o+ertei
ed%&a ionale

7.3. 9ro*ovarea i*a$inii &olii -n
&o*%nitate prin parti&iparea i
rez%ltatele elevilor la oli*piade)
&on&%r4%ri) &o*peti ii) a&tivit, i
e6tra&%rri&%lare i e6tra &olare

7.8. Realizarea'9arti&iparea la
pro$ra*e'a&tivit, i de prevenire i

&o*batere a violen ei i
&o*porta*entelor ne4,n,toa4e -n
*edi%l &olar) +a*ilie i 4o&ietate
7.2. Re4pe&tarea nor*elor)
pro&ed%rilor de 4,n,tate i
4e&%ritate a *%n&ii i de 9SI i
ISU pentr% toate tip%rile de
a&tivit, i de4+, %rate -n &adr%l
%nit, ii de -nv, ,*/nt) pre&%* i
a 4ar&inilor 4%pli*entare

7.7. I*pli&area a&tiv, -n &rearea
%nei &%lt%ri a &alit, ii la nivel%l
or$aniza iei

"2
'. 4onduita
profesional
>.". Mani+e4tarea atit%dinii
*orale i &ivi&e !li*ba;) in%t,)
re4pe&t) &o*porta*ent#

>.. Re4pe&tarea i pro*ovarea
deontolo$iei pro+e4ionale
3
2
:O:%& "((

Data: N%*ele i pren%*ele:
5 Cadr% dida&ti& eval%at:
5 Re4pon4abil &o*i4ie:
5 Dire&tor:
5 Me*brii &on4ili%l%i de ad*ini4tra ie:
Se*n,t%ri:

SCOALA 0IMNA?IALA NR. "33
SECTOR 8) =UCURESTI
1I2%34%DR5
de autoevaluare"evaluare ,n vederea stabilirii calificativului anual pentru func iile de bibliotecar,
documentarist, redactor ,n ,nv m6ntul preuniversitar
N%*,r%l +i ei po4t%l%i: ......................................
N%*ele i pren%*ele tit%lar%l%i: ....................................................
9erioada eval%at,: ...........................................................................
Cali+i&ativ%l a&ordat: .......................................................................
Domenii ale
evalurii
4riterii de performan
Indicatori de
performan
0uncta7
maxim
0uncta7
autoevaluare
0uncta7 evaluare
compartiment
0uncta7
evaluare
consiliu de
administra ie
8alidare
consiliul
profesoral
1. 0roiectarea
activit ii
".". Re4pe&tarea nor*elor
bibliote&ono*i&e -n vi$oare
re&o*andate pentr%
+%n& ionarea bibliote&ii
&olare

".. Re4pe&tarea
pro&ed%rilor e6i4tente la
nivel%l %nit, ii &% privire
la:
5 e+e&t%area opera iilor -n
do&%*entele de eviden ,
!R@M. RI) +i ele de
eviden ,) +i e de &ititor#D
5 tran4*iterea in+or*a iilor
-n interior%l i e6terior%l
%nit, ii.

".3. Realizarea plani+i&,rii
&alendari4ti&e a a&tivit, ii
bibliote&ii -n &on&ordan ,
&% 4tr%&t%ra an%l%i &olar
i adaptat, la
parti&%larit, ile %nit, ii
&olare

".8. 9roie&tarea an%*itor
a&tivit, i de ini iere i
valorizare a di*en4i%nii
ed%&ative a teAnolo$iei
in+or*,rii i &o*%ni&,rii
(TIC) -n &adr%l bibliote&ii

".2. Elaborarea de
in4tr%*ente de plani+i&are
pe tip%ri de a&tivit, i:
peda$o$i&e) &%lt%rale) de
&o*%ni&are i de
$e4tionare a bibliote&ii

(
#. Reali/area
activit ii
.". Or$anizarea re4%r4elor
bibliote&ii -n vederea
p%nerii lor la di4pozi ia
%tilizatorilor -n &adr%l
a&tivit, ilor

.. Realizarea
&o*plet,'&ore&t,'le$al, a
opera iilor
bibliote&ono*i&e
!&atalo$are)
&la4i+i&are'inde6are)
depozitare) eviden ,)
-*pr%*%t) inventariere)

&a4are# prin &olaborare &%
alte &o*parti*ente
.3. 0e4tionarea prin
4e&%ritate i b%n, p,4trare
a dot,rii i &ole& iilor
bibliote&ii

.8. Or$anizarea de
e6pozi ii) vizite i -nt/lniri
te*ati&e) ateliere de
&rea ie privind pro*ovarea
o+ertei bibliote&ii -n
&o*%nitate i atra$erea
&ititorilor

.2. Adaptarea la
&o*ple6itatea *%n&ii pe
baza nivel%l%i de
&on&ep ie) de analiz, i
4intez, a a&tivit, ii

3(
!. 4omunicare i
rela ionare
3.". A4i$%rarea %nei b%ne
&o*%ni&,ri i rela ion,ri la
nivel intern !&% elevii)
&adrele dida&ti&e) dida&ti&5
a%6iliare#

3.. Co*%ni&area e+i&ient,
&% %tilizatorii e6terni
!p,rin i) &o*%nitate# i
parteneri

3.3. Atra$erea elevilor
&,tre a&tivit, ile bibliote&ii
i 4ti*%larea le&t%rii
!n%*,r%l +i elor de &ititor#

3.8. Con4olidarea rela iei
dintre &oal, i &o*%nitate

3.2. Colaborarea &%
in4tit% ii de &%lt%r, i
ed%&a ie -n vederea
realiz,rii %nor proie&te &%
&ara&ter &%lt%ral i
ed%&ativ

(
.
Managementul
carierei i al
de/voltrii
personale
8.". Analiza nivel%l%i i
4tadi%l%i propriei pre$,tiri
pro+e4ionale

8.. 9arti&iparea
per*anent, la &er&%ri i
a&tivit, i *etodi&e la nivel
lo&al';%de ean'na ional

8.3. 9arti&iparea la
pro$ra*e de +or*are -n
vederea dezvolt,rii
pro+e4ionale

"(
-. 4ontribu ia la
de/voltarea
institu ional i
la promovarea
imaginii colii
2.". Realizarea inte$ral, i
la ti*p a atrib% iilor
4tabilite prin +i a po4t%l%i

2.. Re4pe&tarea
re$%la*ent%l%i de
or$anizare i +%n& ionare a
bibliote&ii &olare i a
re$%la*ent%l%i intern al
bibliote&ii &olare)
re4pe&tarea nor*elor de
&on4ervare i 4e&%ritate a
&ole& iilor) a nor*elor i
pro&ed%rilor de 4,n,tate i
4e&%ritate a *%n&ii) 9SI i
ISU

2.3. 9ro*ovarea valorilor
&%lt%rale ro*/ne ti prin
realizarea de parteneriate

ed%&ative na ionale i
interna ionale
2.8. Ini iative per4onale
privind 4ti*%larea
dona iilor i ob inerea %nor
4pon4oriz,ri -n 4&op%l
dezvolt,rii re4%r4elor
bibliote&ii

2.2. Utilizarea ra ional, i
e+i&ient, a alo&a iilor
b%$etare pentr% a&Aizi ii)
abona*ente

"2
6. 4onduita
profesional
7.". Mani+e4tarea atit%dinii
*orale i &ivi&e !li*ba;)
in%t,) re4pe&t)
&o*porta*ent#

7.. Re4pe&tarea i
pro*ovarea deontolo$iei
pro+e4ionale
3
2
:O:%& "((

Data: N%*ele i pren%*ele:
5 Cadr% dida&ti& eval%at:
5 Re4pon4abil &o*i4ie:
5 Dire&tor:
5 Me*brii &on4ili%l%i de ad*ini4tra ie:
Se*n,t%ri:

SCOALA 0IMNA?IALA NR. "33
SECTOR 8) =UCURESTI
1I2%34%DR5
de autoevaluare"evaluare ,n vederea stabilirii calificativului anual pentru func ia de informatician
N%*,r%l +i ei po4t%l%i: ......................................
N%*ele i pren%*ele tit%lar%l%i: ....................................................
9erioada eval%at,: ...........................................................................
Cali+i&ativ%l a&ordat: .......................................................................
Domenii ale
evalurii
4riterii de performan
Indicatori de
performan
0uncta7
maxim
0uncta7
autoevaluare
0uncta7 evaluare
compartiment
0uncta7
evaluare
consiliu de
administra ie
8alidare
consiliul
profesoral
1. 0roiectarea
activit ii
".". 0e4tionarea i
veri+i&area per*anent, a
4t,rii de +%n& ionare a
e&Aipa*entelor de &al&%l
din dotare i a4i$%rarea
%tiliz,rii -n b%ne &ondi ii a
a&e4tora

".. ntre inerea i
ad*ini4trarea re elei
internet a &olii

".3. I*pli&area -n
a&tivit, ile de proie&tare a
o+ertei ed%&a ionale la
nivel%l %nit, ii

".8. 9arti&iparea la
a&tivit, i e6tra&%rri&%lare
&orelate &% obie&tivele
&%rri&%lare e6tra4e din
plan%l *ana$erial al
%nit, ii

(
#. Reali/area
activit ilor
didactice
.". A4i$%rarea a4i4ten ei
teAni&e pro+e4orilor de alt,
4pe&ialitate de&/t
in+or*ati&, -n ti*p%l
orelor de4+, %rate -n
laborator%l AEL 4a% -n
ori&are alt laborator de
in+or*ati&,

.. Utilizarea i
$e4tionarea e+i&ient, a
re4%r4elor p%4e la
di4pozi ia po4t%l%i:
bibliote&, de 4o+tEare i
do&%*enta ii)
e&Aipa*ente de teAni&, de
&al&%l i a%6iliare et&.

)3. 9arti&iparea la
a&tivit, i e6tra&%rri&%lare)
pre&%* i parti&iparea la
a& i%ni de vol%ntariat


3(
!. 4omunicare i
rela ionare
3." Dezvoltarea &apa&it, ii
de &o*%ni&are i
rela ionare &% elevii

3.. Dezvoltarea
&apa&it, ii de &o*%ni&are
i rela ionare &%
per4onal%l &olii

3.3. Dezvoltarea
&apa&it, ii de &o*%ni&are

i rela ionare &%
e&Aipa *ana$erial,
3.8) Dezvoltarea
&apa&it, ii de &o*%ni&are
i rela ionare -n &adr%l
&o*%nit, ii

3.2. Rela ionarea &%
+ir*ele prod%&,toare de
4o+t%ri) de e&Aipa*ente de
&al&%l) &% +ir*ele &are
a4i$%r, 4ervi&e5%l
e&Aipa*entelor de &al&%l)
rela ionarea &% provider%l
de internet

"2
.
Managementul
carierei l al
de/voltrii
personale
8.". Calori+i&area
&o*peten elor tiin i+i&e)
dob/ndite prin parti&iparea
la pro$ra*ele de
+or*are'per+e& ionare

8.. I*pli&area -n
or$anizarea a&tivit, ilor
*etodi&e la nivel%l
&o*i4iei'&atedrei de
in+or*ati&,

8.3.
Realizarea'a&t%alizarea
porto+oli%l%i i do4ar%l%i
per4onal

"2
-. 4ontribu ia la
de/voltarea
institu ional i
la promovarea
imaginii unit ii
colare
2.". Dezvoltarea de
parteneriate i proie&te
ed%&a ionale -n vederea
dezvolt,rii in4tit% ionale

2.. 9ro*ovarea o+ertei
ed%&a ionale

2.3.
Realizarea'parti&iparea la
pro$ra*e'a&tivit, i de
prevenire i &o*batere a
violen ei i
&o*porta*entelor
ne4,n,toa4e -n *edi%l
&olar

2.8. Re4pe&tarea
nor*elor) pro&ed%rilor de
4,n,tate i 4e&%ritate a
*%n&ii) de 9SI i ISU
pentr% toate tip%rile de
a&tivit, i de4+, %rate -n
&adr%l %nit, ii de
-nv, ,*/nt) pre&%* i a
4ar&inilor 4%pli*entare

2.2. I*pli&area a&tiv, -n
&rearea %nei &%lt%ri a
&alit, ii la nivel%l
or$aniza iei

"2
6. 4onduita
profesional
7.". Mani+e4tarea atit%dinii
*orale i &ivi&e !li*ba;)
in%t,) re4pe&t)
&o*porta*ent#

7.. Re4pe&tarea i
pro*ovarea deontolo$iei
pro+e4ionale
3
2
:O:%& "((

Data: N%*ele i pren%*ele:
5 Cadr% dida&ti& eval%at:
5 Re4pon4abil &o*i4ie:
5 Dire&tor:
5 Me*brii &on4ili%l%i de ad*ini4tra ie:
Se*n,t%ri:

ANEXA Nr. 4 (Anexa nr. 1 la metodologie)
ANTET
1I2%34%DR5
de autoevaluare"evaluare ,n vederea stabilirii calificativului anual pentru func ia de laborant
N%*,r%l +i ei po4t%l%i: ......................................
N%*ele i pren%*ele tit%lar%l%i: ....................................................
9erioada eval%at,: ...........................................................................
Cali+i&ativ%l a&ordat: .......................................................................
Domenii ale
evalurii
4riterii de performan
Indicatori de
performan
0uncta7
maxim
0uncta7
autoevaluare
0uncta7
evaluare
compartiment
0uncta7
evaluare
consiliu
de
administra ie
8alidare
consiliul
profesoral
1. 0roiectarea
activit ii
".". Corelarea a&tivit, ii &%
pro$ra*a &olar, i &% nor*ele
de elaborare a do&%*entelor de
proie&tare

".. I*pli&area -n a&tivit, ile de
proie&tare a o+ertei
ed%&a ionale la nivel%l %nit, ii

".3. @olo4irea teAnolo$iei
in+or*,rii i &o*%ni&,rii [TIC)
-n a&tivitatea de proie&tare

".8. 9roie&tarea de a&tivit, i
e6tra&%rri&%lare &orelate &%
obie&tivele &%rri&%lare e6tra4e
din plan%l *ana$erial al %nit, ii

(
#. Reali/area
activit ilor
didactice
.". Realizarea %nor
e6peri*ente dida&ti&e &are
a4i$%r, &ara&ter%l apli&ativ al
-nv, ,rii i +or*area
&o*peten elor 4pe&i+i&e

.. Utilizarea e+i&ient, a
re4%r4elor *ateriale din
%nitatea de -nv, ,*/nt -n
vederea opti*iz,rii a&tivit, ilor
dida&ti&e) in&l%4iv a re4%r4elor
TIC

.3. 9arti&iparea la a&tivit, i
e6tra&%rri&%lare) pre&%* i
parti&iparea la a& i%ni de
vol%ntariat

3(
!. 4omunicare
i rela ionare
3.". Dezvoltarea &apa&it, ii de
&o*%ni&are i rela ionare &%
elevii

3.. Dezvoltarea &apa&it, ii de
&o*%ni&are i rela ionare &%
per4onal%l &olii

3.35 Dezvoltarea &apa&it, ii de
&o*%ni&are i rela ionare &%
e&Aipa *ana$erial,

3.8. Dezvoltarea &apa&it, ii de
&o*%ni&are i rela ionare -n
&adr%l &o*%nit, ii

3.2. Rela ionarea &% +ir*ele
prod%&,toare de re4%r4e
*ateriale ne&e4are
laboratoarelor de 4pe&ialitate i

&% +ir*ele &are a4i$%r, 4ervi&e5
%l di4pozitivelor din dotare
(
.
Managementul
carierei i al
de/voltrii
personale
8.". Calori+i&area &o*peten elor
tiin i+i&e) dob/ndite prin
parti&iparea la pro$ra*ele de
+or*are'per+e& ionare

8.. I*pli&area -n or$anizarea
a&tivit, ilor *etodi&e la nivel%l
&o*i4iei'&atedrei're4pon4abil

8.3. Realizarea'a&t%alizarea
porto+oli%l%i i do4ar%l%i
per4onal

"(
-. 4ontribu ia
la de/voltarea
institu ional i
la promovarea
imaginii unit ii
colare
2.". Dezvoltarea de parteneriate
i proie&te ed%&a ionale -n
vederea dezvolt,rii in4tit% ionale

2.) 9ro*ovarea o+ertei
ed%&a ionale

2.3. Realizarea'parti&iparea la
pro$ra*e'a&tivit, i de
prevenire i &o*batere a
violen ei i &o*porta*entelor
ne4,n,toa4e -n
*edi%l &olar

2.8. Re4pe&tarea nor*elor)
pro&ed%rilor de 4,n,tate i
4e&%ritate a *%n&ii) de 9SI i
ISU pentr% toate tip%rile de
a&tivit, i de4+, %rate -n &adr%l
%nit, ii de -nv, ,*/nt) pre&%*
i a 4ar&inilor 4%pli*entare

2.2. I*pli&area a&tiv, -n
&rearea %nei &%lt%ri a &alit, ii la
nivel%l or$aniza iei

"2
6. 4onduita
profesional
7.". Mani+e4tarea atit%dinii
*orale i &ivi&e !li*ba;) in%t,)
re4pe&t) &o*porta*ent#

7.. Re4pe&tarea i pro*ovarea
deontolo$iei pro+e4ionale
3
2
:O:%& "((

Data: N%*ele i pren%*ele:
5 Cadr% dida&ti& eval%at:
5 Re4pon4abil &o*i4ie:
5 Dire&tor:
5 Me*brii &on4ili%l%i de ad*ini4tra ie:
Se*n,t%ri:

ANEXA Nr. 5 (Anexa nr. 10 la metodologie)
ANTET
1I2%34%DR5
de autoevaluare"evaluare ,n vederea stabilirii calificativului anual pentru func ia de te;nician
N%*,r%l +i ei po4t%l%i: ......................................
N%*ele i pren%*ele tit%lar%l%i: ....................................................
9erioada eval%at,: ...........................................................................
Cali+i&ativ%l a&ordat: .......................................................................
Domenii ale
evalurii
4riterii de performan
Indicatori de
performan
0uncta7
maxim
0uncta7
autoevaluare
0uncta7
evaluare
compartiment
0uncta7
evaluare
consiliu
de
administra ie
8alidare
consiliul
profesoral
1. 0roiectarea
activit ii
".". Corelarea a&tivit, ii teAni&ian%l%i
&% a&tivit, ile &olii

".. Realizarea plan%l%i *ana$erial
4pe&i+i& po4t%l%i

".3. Apli&area re$le*ent,rilor le$ale -n
vi$oare la lo&%l de *%n&, i -n
a&tivit, ile realizate &% elevii

(
#. Reali/area
activit ii
.". ndeplinirea 4ar&inilor de 4ervi&i%
prev,z%te de +i a po4t%l%i

.. Utilizarea ra ional, i e+i&ient, a
re4%r4elor *ateriale) +inan&iare)
in+or*a ionale i de ti*p

.3. @or*area'Dezvoltarea la elevi a
%nor deprinderi i a %nor abilit, i
4pe&i+i&e &ali+i&,rii

3(
!.
4omunicarea
i rela ionarea
3.". Capa&itatea de a +a&e e&Aip, &%
&adrele dida&ti&e i &% &eilal i an$a;a i ai
&olii

3.. Realizarea &o*%ni&,rii &% elevii
3.3. Realizarea &o*%ni&,rii &%
&ond%&erea %nit, ii de -nv, ,*/nt

3.8. Monitorizarea 4it%a iilor
&on+li&t%ale

(
.
Managementul
carierei l al
de/voltrii
personale
8.". Identi+i&area nevoilor proprii de
dezvoltare

8.. 9arti&iparea la 4ta$ii de
+or*are'&%r4%ri de per+e& ionare et&.

8.3. Apli&area
&%no tin elor'abilit, ilor'&o*peten elor
dob/ndite

"(
-. 4ontribu ia
la de/voltarea
institu ional
i la
promovarea
imaginii colii
2.". 9ro*ovarea %nei atit%dini proa&tive
+a , de a&tivit, ile &olii

2.. 9ro*ovarea -n &o*%nitate a
a&tivit, ii in4tit% iei) parti&ip/nd la
pro$ra*e i parteneriate

2.3. Realizarea a&tivit, ilor -n
&on+or*itate &% politi&a ed%&a ional, a
&olii

2.8. Re4pe&tarea i apli&area re$%lilor
&olii

"2
6. 4onduita
profesional
7.". Mani+e4tarea atit%dinii *orale i
&ivi&e !li*ba;) in%t,) re4pe&t)

&o*porta*ent#
7.. Re4pe&tarea i pro*ovarea
deontolo$iei pro+e4ionale
3
2
:O:%& "((

Data: N%*ele i pren%*ele:
5 Cadr% dida&ti& eval%at:
5 Re4pon4abil &o*i4ie:
5 Dire&tor:
5 Me*brii &on4ili%l%i de ad*ini4tra ie:
Se*n,t%ri:

ANEXA Nr. 9 (Anexa nr. 12 la metodologie)
ANTET
1I2%34%DR5
de autoevaluare"evaluare ,n vederea stabilirii calificativului anual pentru func ia de pedagog colar
N%*,r%l +i ei po4t%l%i: ......................................
N%*ele i pren%*ele tit%lar%l%i: ....................................................
9erioada eval%at,: ...........................................................................
Cali+i&ativ%l a&ordat: .......................................................................
Domenii ale
evalurii
4riterii de performan
Indicatori de
performan
0uncta7
maxim
0uncta7
autoevaluare
0uncta7
evaluare
compartiment
0uncta7
evaluare
consiliu
de
administra ie
8alidare
consiliul
profesoral
1. 0roiectarea
activit ii
".". Corelarea &on in%t%l%i a&tivit, ii de
peda$o$ &olar &% obie&tivele $enerale
ale in4tit% iei

".. Realizarea plan%l%i *ana$erial al
peda$o$%l%i &olar

".3. Apli&area re$le*ent,rilor le$ale n
vi$oare &e a% n vedere a&tivitatea
peda$o$%l%i &olar

(
#. Reali/area
activit ii
.". ndeplinirea 4ar&inilor de 4ervi&i%
4pe&i+i&e po4t%l%i

.. Utilizarea ra ional, i e+i&ient, a
re4%r4elor *ateriale) +inan&iare)
in+or*a ionale i de ti*p

.3. Contrib% ii la dezvoltarea
per4onalit, ii elev%l%i

3(
!. 4omunicare
i rela ionare
3.". Capa&itatea de a 4e inte$ra'de a
l%&ra -n e&Aip,

3.. Realizarea &o*%ni&,rii &% elevii
3.3. Realizarea &o*%ni&,rii &% +a&torii
de r,4p%ndere din &oal,

3.8) Realizarea &o*%ni&,rii &% +a*ilia
3.2. Monitorizarea 4it%a iilor
&on+li&t%ale din &,*in

(
.
Managementul
carierei i al
de/voltrii
personale
8.". Identi+i&area nevoilor proprii de
dezvoltare

8.. 9arti&iparea la 4ta$ii
de+or*are'&%r4%ri de per+e& ionare et&.

8.3. Apli&area
&%no tin elor'abilit, ilor'&o*peten elor
dob/ndite

"(
-. 4ontribu ia
la de/voltarea
institu ional
i promovarea
Imaginii colii
2.". Mani+e4tarea %nei atit%dini
proa&tive -n le$,t%r, &% a&tivit, ile
4pe&i+i&e &,*in%l%i

2.. 9ro*ovarea -n &o*%nitate a
a&tivit, ii in4tit% iei) parti&ip/nd la
pro$ra*e i parteneriate'pre$,tind
parti&iparea elevilor la
pro$ra*e'parteneriate

2.3. Realizarea %n%i &li*at de
di4&iplin, i de 4i$%ran , -n &adr%l
&,*in%l%i de elevi

"2
6. 4onduita 7.". Mani+e4tarea atit%dinii *orale i
profesional &ivi&e !li*ba;) in%t,) re4pe&t)
&o*porta*ent#
7.. Re4pe&tarea i pro*ovarea
deontolo$iei pro+e4ionale
3
2
:O:%& "((

Data: N%*ele i pren%*ele:
5 Cadr% dida&ti& eval%at:
5 Re4pon4abil &o*i4ie:
5 Dire&tor:
5 Me*brii &on4ili%l%i de ad*ini4tra ie:
Se*n,t%ri:

ANEXA Nr. (Anexa nr. 141a metodologie)
ANTET
1I2%34%DR5
de autoevaluare"evaluare ,n vederea stabilirii calificativului anual pentru func ia de instructor de educa ie
extra colar
N%*,r%l +i ei po4t%l%i: ......................................
N%*ele i pren%*ele tit%lar%l%i: ....................................................
9erioada eval%at,: ...........................................................................
Cali+i&ativ%l a&ordat: .......................................................................

Domenii ale
evalurii
4riterii de performan
Indicatori de
performan
0uncta7
maxim
0uncta7
autoevaluare
0uncta7
evaluare
compartiment
0uncta7
evaluare
consiliu
de
administra ie
8alidare
consiliul
profesoral
1. 0roiectarea
activit ilor
".". Corelarea &on in%t%l%i a&tivit, ii &%
plan%l *ana$erial al dire&tor%l%i

".. Realizarea plan%l%i an%al i
4e*e4trial de a&tivit, i e6tra &olare

".3. Apli&area re$le*ent,rilor le$ale -n
vi$oare

(
#. Reali/area
activit ilor
.". Realizarea a&tivit, ilor e6tra &olare
prop%4e

.. Utilizarea ra ional, i e+i&ient, a
re4%r4elor *ateriale) +inan&iare)
in+or*a ionale i de ti*p

.3. A4i$%rarea %n%i &li*at propi&e
dezvolt,rii per4onale

.8. Realizarea a&tivit, ilor re4pe&t/nd
prin&ipi%l e$alit, ii de an4e

.2. Contrib% ii la dezvoltarea
per4onalit, ii elev%l%i

3(
!.
4omunicarea
i rela ionarea

3.". Capa&itatea de a l%&ra -n e&Aip,
3.. Realizarea &o*%ni&,rii &% elevii) &%
&adrele dida&ti&e) &% &ond%&erea &olii

3.3. Men inerea rela iilor &% di+eri i
parteneri din &o*%nitatea lo&al,

3.8. Monitorizarea 4it%a iilor &on+li&t%ale
(
.
Managementul
carierei l al
de/voltrii
personale
8.". Identi+i&area nevoilor proprii de
dezvoltare

8.. 9arti&iparea la a&tivit, i *etodi&e)
4ta$ii de +or*are'&%r4%ri de per+e& ionare
et&.

8.3. Apli&area
&%no tin elor'abilit, ilor'&o*peten elor
dob/ndite

"(
-. 4ontribu ia
la de/voltarea
institu ional
i la
promovarea
imaginii colii
2.". @or*area la elevi a %nei atit%dini
proa&tive +at, de a&tivit, ile &olii

2.. 9ro*ovarea -n &o*%nitate a
a&tivit, ii in4tit% iei) parti&ip/nd la
pro$ra*e i parteneriate

2.3. Contrib% ia la
-*b%n,t, irea'&on4olidarea i*a$inii

&olii -n &o*%nitate
2.8. @a&ilitarea pro&e4%l%i de &%noa tere)
-n ele$ere) -n4% ire i re4pe&tare a
re$%lilor 4o&iale

"2
6. 4onduita
profesional
7.". Mani+e4tarea atit%dinii *orale i
&ivi&e !li*ba;) in%t,) re4pe&t)
&o*porta*ent#

7.. Re4pe&tarea i pro*ovarea
deontolo$iei pro+e4ionale
3
2
:O:%& "((

Data: N%*ele i pren%*ele:
5 Cadr% dida&ti& eval%at:
5 Re4pon4abil &o*i4ie:
5 Dire&tor:
5 Me*brii &on4ili%l%i de ad*ini4tra ie:
Se*n,t%ri:

ANEXA Nr. ! (Anexa nr. 1" la metodologie)
ANTET
1I2%34%DR5
de autoevaluare"evaluare ,n vederea stabilirii calificativului anual pentru func ia de asistent social
N%*,r%l +i ei po4t%l%i: ......................................
N%*ele i pren%*ele tit%lar%l%i: ....................................................
9erioada eval%at,: ...........................................................................
Cali+i&ativ%l a&ordat: .......................................................................
Domenii ale
evalurii
4riterii de performan
Indicatori de
performan
0uncta7
maxim
0uncta7
autoevaluare
0uncta7 evaluare
compartiment
0uncta7
evaluare
consiliu
de administra ie
8alidare
consiliul
profesoral
". 9roie&tarea
a&tivit, ii
".". 9ro$ra*area a&tivit, ii
de a4i4ten , 4o&ial,

".. Or$anizarea a&tivit, ii
i a lo&%l%i de *%n&,

".3. Re4pe&tarea &od%l%i
deontolo$i& al a4i4tent%l%i
4o&ial

(
. Realizarea
a&tivit, ii
.". Re4pe&tarea pro$ra*%l%i
de l%&r%

.. ndeplinirea la ter*en a
obli$a iilor de 4ervi&i%

.3. Utilizarea
&ore4p%nz,toare a
do&%*entelor 4pe&i+i&e
!le$i4la ie) *etodolo$ii i
pro&ed%ri#

.8. Utilizarea lo$i4ti&ii
%nit, ii n &are - i
de4+, oar, a&tivitatea

3(
3. Co*%ni&are i
rela ionare
3.". De*on4trarea abilit, ilor
de &o*%ni&are +or*al, intra5
i interin4tit% ional,

3.. @a&ilitarea &o*%ni&,rii
+or*ale intra5 i
interin4tit% ional,) &oal,5
+a*ilie) &oal,5&o*%nitate
&olar,5&o*%nitate 4o&ial,

3.3. Monitorizarea
4it%a iilor &on+li&t%ale

3.8. Capa&itate de a 4e
inte$ra i de a l%&ra -n
e&Aip,

(
8.
Mana$e*ent%l
&arierei l al
dezvolt,rii
per4onale
8.". Identi+i&area nevoilor
proprii de dezvoltare -n
&arier, i per4onal,

8.. 9arti&iparea la a&tivit, i
*etodi&o5 tiin i+i&e de
4pe&ialitate) 4ta$ii de
+or*are'&%r4%ri de
per+e& ionare et&.

8.3. Apli&area -n a&tivitatea
&%rent, a
&%no tin elor'abilit, ilor'
&o*peten elor pro+e4ionale
dob/ndite -n pro$ra*ele de
+or*are &ontin%,'
per+e& ionare

"(
2. Contrib% ia la
dezvoltarea
in4tit% ional, l
la pro*ovarea
i*a$inii %nit, ii
&olara
2.". 9ro*ovarea -n
&o*%nitate a a&tivit, ii
%nit, ii de -nv, ,*/nt) o+ertei
ed%&a ionale i a rez%ltatelor
ob in%te

2.. Re4pe&tarea inte$ral, a
re$%la*entelor interne i a
pro&ed%rilor 4tabilite la
nivel%l %nit, ii de
-nv, ,*/nt

2.3. 9arti&iparea la
a&tivit, ile or$anizate de
%nitate privind &%noa terea
i apli&area nor*elor i
pro&ed%rilor de 4,n,tate i
4e&%ritate -n *%n&,) de 9SI
i ISU

2.8. 9arti&iparea la
pro$ra*e'a&tivit, i de
prevenire i &o*batere a
violen ei i
&o*porta*entelor
ne4,n,toa4e

"2
7. Cond%ita
pro+e4ional,
7.". Mani+e4tarea atit%dinii
*orale i &ivi&e !li*ba;)
in%t,) re4pe&t)
&o*porta*ent#

7.. Re4pe&tarea i
pro*ovarea deontolo$iei
pro+e4ionale
3
2
TOTAL "((

Data: N%*ele i pren%*ele:
5 Cadr% dida&ti& eval%at:
5 Re4pon4abil &o*i4ie:
5 Dire&tor:
5 Me*brii &on4ili%l%i de ad*ini4tra ie:
Se*n,t%ri:

ANEXA Nr. 9 (Anexa nr. 1! la metodologie)
ANTET
1I2%34%DR5
de autoevaluare"evaluare ,n vederea stabilirii calificativului anual pentru func ia de corepetitor
N%*,r%l +i ei po4t%l%i: ......................................
N%*ele i pren%*ele tit%lar%l%i: ....................................................
9erioada eval%at,: ...........................................................................
Cali+i&ativ%l a&ordat: .......................................................................

Domenii ale
evalurii
4riterii de performan
Indicatori de
performan
0uncta7
maxim
0uncta7
autoevaluare
0uncta7
evaluare
compartiment
0uncta7
evaluare
consiliu
de
administra ie
8alidare
consiliul
profesoral
1. 0roiectarea
activit ii
".". 9ro$ra*area a&tivit, ii de &orepeti ie)
&on+or* proie&t,rii a&tivit, ii dida&ti&e

".. 9roie&tarea %nor a&tivit, i
e6tra&%rri&%lare &orelate &% obie&tivele
&%rri&%lare) nevoile i intere4ele
ed%&abililor

".3. I*pli&area -n a&tivit, ile de
proie&tare a o+ertei ed%&a ionale la
nivel%l %nit, ii

(
#. Reali/area
activit ii
.". Or$anizarea i a*ena;area 4pa i%l%i
de l%&r%

.. ndeplinirea la ter*en a obli$a iilor
de 4ervi&i%

.3. Utilizarea &ore4p%nz,toare a
*i;loa&elor i *etodelor 4pe&i+i&e

.8. Or$anizarea i parti&iparea la
a&tivit, i e6tra&%rri&%lare

.2. @or*area deprinderilor de 4t%di%
individ%al i -n e&Aip, -n vederea
+or*,rii'dezvolt,rii &o*peten ei de Ba
-nv, a 4, -nve i<

3(
!. 4omunicare
i rela ionare
3.". De*on4trarea abilit, ilor de
&o*%ni&are +or*al, intra5 i inter5
in4tit% ional,

3.. Co*%ni&area &oal, 5 +a*ilie 5
&o*%nitate

3.3. Capa&itatea de a +a&e e&Aip, &%
&adrele dida&ti&e i &% &eilal i an$a;a i ai
&olii

"2
.
Managementul
carierei i al
de/voltrii
personale
8.". 9arti&iparea la pro$ra*ele de +or*are
&ontin%, i per+e& ionare

8.. Apli&area -n a&tivitatea &%rent, a
&%no tin elor pro+e4ionale dob/ndite -n
pro$ra*ele de +or*are &ontin%, i
per+e& ionare

8.3. I*pli&area -n or$anizarea
a&tivit, ilor *etodi&e la nivel%l
&o*i4iei'&atedrei'%nit, ii

8.8. Realizarea'a&t%alizarea porto+oli%l%i
i a do4ar%l%i per4onal

"2
-. 4ontribu ia
la de/voltarea
institu ional
i promovarea
Imaginii colii
2.". I*pli&area -n dezvoltarea de
parteneriate i proie&te ed%&a ionale -n
vederea dezvolt,rii in4tit% ionale

2.. 9ro*ovarea -n &o*%nitate a
a&tivit, ii %nit, ii de -nv, ,*/nt) a o+ertei
ed%&a ionale i a rez%ltatelor ob in%te

2.3. 9arti&iparea la a&tivit, ile or$anizate
de %nitate privind &%noa terea i
apli&area nor*elor i pro&ed%rilor de
4,n,tate i
4e&%ritate a *%n&ii) de 9SI i ISU

2.8. Realizarea'parti&iparea la
pro$ra*e'a&tivit, i de prevenire i
&o*batere a violen ei i
&o*porta*entelor ne4,n,toa4e -n *edi%l
&olar

"2
6. 4onduita
profesional
7.". Mani+e4tarea atit%dinii *orale i
&ivi&e !li*ba;) in%t,) re4pe&t)
&o*porta*ent#

7.. Re4pe&tarea i pro*ovarea
deontolo$iei pro+e4ionale
3
2
:O:%& "((

Data: N%*ele i pren%*ele:
5 Cadr% dida&ti& eval%at:
5 Re4pon4abil &o*i4ie:
5 Dire&tor:
5 Me*brii &on4ili%l%i de ad*ini4tra ie:
Se*n,t%ri:

ANEXA Nr. 10 (Anexa nr. 20 la metodologie)
ANTET
1I2%34%DR5
de autoevaluare"evaluare ,n vederea stabilirii calificativului anual pentru func ia de mediator colar
N%*,r%l +i ei po4t%l%i: ......................................
N%*ele i pren%*ele tit%lar%l%i: ....................................................
9erioada eval%at,: ...........................................................................
Cali+i&ativ%l a&ordat: .......................................................................

Domenii ale
evalurii
4riterii de performan
Indicatori de
performan
0uncta7
maxim
0uncta7
autoevaluare
0uncta7
evaluare
compartiment
0uncta7
evaluare
consiliu de
administra ie
8alidare
consiliul
profesoral
1. 0roiectarea
activit ii de
mediator
colar
".". @%nda*entarea proie&t,rii
a&tivit, ilor 4pe&i+i&e +%n& iei e4te
realizat, &on+or* +i ei po4t%l%i.
Stabile te obie&tivele i d%rata a&tivit, ii
-n +%n& ie de 4pe&i+i&%l a&tivit, ii i
ti*p%l di4ponibil

".. Strate$iile de l%&r% 4%nt &ore&t
4tabilite.

".3. Elaboreaz, in4tr%*ente de
l%&r%'proie&tare.


".8. @olo4e te in4tr%*entele teAnolo$iei
in+or*,rii i &o*%ni&,rii (TIC) -n
proie&tarea a&tivit, ilor'e6perien elor
der%late.


".2. 9roie&tarea a&tivit, i
e6tra&%rri&%lare


(
#. Reali/area
activit ii de
mediator
colar
.". Or$anizarea i diri;area a&tivit, ilor
plani+i&ate 4%nt realizate &on+or*
plani+i&,rii


.. Utilizeaz, *ateriale i in4tr%*ente
4pe&i+i&e) ade&vate +%n& iei.


.3. Monitorizeaz, &opiii de v/r4t,
pre &olar, i de v/r4t, &olar,.


.8. A;%t, la apli&area pra&ti&ilor
in&l%zive -n &oal,.


.2. 9ro*oveaz, li*ba) tradi iile i
obi&ei%rile &o*%nit, ii -n &oal,.


3(
!. 4omunicare
i rela ionare
3." Stabile te *odalit, ile de &o*%ni&are:
5 tran4*iterea &ore&t, a in+or*a ieiD
5 *edierea &o*%ni&,riiD
5 4tabilirea *odelelor de &olaborare ale
&olii &% +a*ilia) &o*%nitatea lo&al,)
ON05%riD
5 &on4ilierea +a*iliilor dezavanta;ate
privind rol%l i i*portan a &olariz,rii.


3.. Tran4*ite &ore&t in+or*a ia.
3.3. Mediaz, &o*%ni&area -n &az%ri de
&on+li&t din &oal,.

3.8) Stabile te *odele de &olaborare ale
&olii &% +a*ilia) &o*%nitatea lo&al,)
ON05%ri.


3.2. Con4iliaz, +a*iliile dezavanta;ate
privind rol%l i i*portan a &olariz,rii.


(
.
Managementul
carierei l al
de/voltrii
personale
8.". Identi+i&, nevoile proprii de
dezvoltare)


8.) 9arti&ip, la a&tivit, i'4ta$ii de
+or*are) &%r4%ri de per+e& ionare)
*ani+e4t,ri tiin i+i&e et&.


8.3. Apli&,
&%no tin ele'abilit, ile'&o*peten ele
dob/ndite)


8.8. Inte$rarea i %tilizarea TIC
"(
-. 4ontribu ia
la de/voltarea
institu ional
i la
promovarea
Imaginii colii
2.". Rela ionarea e+i&ient, &% partenerii
e&ono*i&i i 4o&iali


2.. 0e4tionarea a&tivit, ilor pra&ti&e -n
&adr%l %nor proie&te -n parteneriat


2.3. I*pli&area -n a&tivitatea 4pe&i+i&,
4i4te*%l%i de a4i$%rare a &alit, ii din
in4tit% ie


2.8. 9ro*ovarea 4i4te*%l%i de valori al
%nit, ii la nivel%l &o*%nit, ii


2.2. @a&ilitarea pro&e4%l%i de &%noa tere)
-n ele$ere) -n4% ire i re4pe&tare a
re$%lilor 4o&iale


2.7. Ini ierea i der%larea proie&telor i
parteneriatelor


"2
6. 4onduita
profesional
7.". Mani+e4tarea atit%dinii *orale i
&ivi&e !li*ba;) in%t,) re4pe&t)
&o*porta*ent#

7.. Re4pe&tarea i pro*ovarea
deontolo$iei pro+e4ionale
3
2
TOTAL "((

Data: N%*ele i pren%*ele:
5 Cadr% dida&ti& eval%at:
5 Re4pon4abil &o*i4ie:
5 Dire&tor:
5 Me*brii &on4ili%l%i de ad*ini4tra ie:
Se*n,t%ri:

SCOALA 0IMNA?IALA NR. "33
SECTOR 8) =UCURESTI
1I2%34%DR5
de autoevaluare"evaluare ,n vederea stabilirii calificativului anual pentru func ia de secretar ,n ,nv m6ntul
preuniversitar
N%*,r%l +i ei po4t%l%i: ......................................
N%*ele i pren%*ele tit%lar%l%i: ....................................................
9erioada eval%at,: ...........................................................................
Cali+i&ativ%l a&ordat: .......................................................................
Domenii ale
evalurii
4riterii de
performan
Indicatori de
performan
0uncta7
maxim
0uncta7
autoevaluare
0uncta7 evaluare
compartiment
0uncta7 evaluare
consiliu de
administra ie
8alidare
consiliul
profesoral
1. 0roiectarea
activit ii
".". Re4pe&tarea
plan%rilor
*ana$eriale ale &olii

".. I*pli&area -n
proie&tarea a&tivit, ii
&olii) la nivel%l
&o*parti*ent%l%i

".3. Realizarea
plani+i&,rii
&alendari4ti&e a
&o*parti*ent%l%i

".8. C%noa terea i
apli&area le$i4la iei
-n vi$oare

".2. @olo4irea
teAnolo$iei
in+or*ati&e -n
proie&tare

(
#. Reali/area
activit ilor
.". Or$anizarea
do&%*entelor o+i&iale

.. A4i$%r,
ordonarea i
arAivarea
do&%*entelor
%nit, ii.

.3. 0e4tionarea
do&%*entelor pentr%
re4%r4a %*an, a
%nit, ii !&adre
dida&ti&e) per4onal
dida&ti& a%6iliar)
per4onal nedida&ti&#.
nre$i4trarea i
prel%&rarea
in+or*ati&, periodi&,
a datelor -n
pro$ra*ele de
4alarizare i
RECISAL

.8. nto&*irea i
a&t%alizarea
do&%*entelor de
4t%dii ale elevilor

.2. Al&,t%irea de
pro&ed%ri

3(
!. 4omunicare i
rela ionare
3.". A4i$%rarea
+l%6%l%i in+or*a ional
al &o*parti*ent%l%i

3.. Raportarea
periodi&, pentr%

&ond%&erea in4tit% iei
3.3. A4i$%rarea
tran4paren ei
de&iziilor din
&o*parti*ent

3.8. Eviden a)
$e4tionarea i
arAivarea
do&%*entelor

3.2. A4i$%rarea
inter+e ei privind
&o*%ni&area &%
bene+i&iarii dire& i i
indire& i

(
. Managementul
carierei i al
de/voltrii
personale
8.". Identi+i&area
nevoilor proprii de
dezvoltare

8.. 9arti&iparea la
a&tivit, i de+or*are
pro+e4ional, i
dezvoltare -n &arier,

8.3. 9arti&iparea
per*anent, la
in4tr%irile or$anizate
de in4pe&torat%l
&olar

"(
-. 4ontribu ia la
de/voltarea
institu ional l la
promovarea
imaginii colii
2.". 9lani+i&area
a&tivit, ii
&o*parti*ent%l%i prin
pri4*a dezvolt,rii
in4tit% ionale i
pro*ovarea i*a$inii
&olii

2.. A4i$%rarea
per*anent, a
le$,t%rii &%
reprezentan ii
&o*%nit, ii lo&ale
privind a&tivitatea
&o*parti*ent%l%i

2.3. ndeplinirea
altor atrib% ii di4p%4e
de e+%l ierarAi&
4%perior i'4a% de
dire&tor) &are pot
rez%lta din
ne&e4itatea der%l,rii
-n b%ne &ondi ii a
atrib% iilor a+late -n
4+era 4a de
re4pon4abilitate

2.8. Re4pe&tarea
nor*elor) ROI) a
pro&ed%rilor de
4,n,tate i 4e&%ritate
a *%n&ii) de 9SI i
ISU pentr% toate
tip%rile de a&tivit, i
de4+, %rate -n &adr%l
%nit, ii de
-nv, ,*/nt

"2
6. 4onduita
profesional
7.". Mani+e4tarea
atit%dinii *orale i
&ivi&e !li*ba;) in%t,)
re4pe&t)
&o*porta*ent#

7.. Re4pe&tarea i
pro*ovarea
deontolo$iei
3
pro+e4ionale
2
:O:%& "((

Data: N%*ele i pren%*ele:
5 Cadr% dida&ti& eval%at:
5 Re4pon4abil &o*i4ie:
5 Dire&tor:
5 Me*brii &on4ili%l%i de ad*ini4tra ie:
Se*n,t%ri:

SCOALA 0IMNA?IALA NR. "33
SECTOR 8) =UCURESTI
1I2%34%DR5
de autoevaluare"evaluare ,n vederea stabilirii calificativului anual pentru func ia de administrator financiar
(contabil) ,n ,nv m6ntul preuniversitar
N%*,r%l +i ei po4t%l%i: ......................................
N%*ele i pren%*ele tit%lar%l%i: ....................................................
9erioada eval%at,: ...........................................................................
Cali+i&ativ%l a&ordat: .......................................................................
Domenii ale
evalurii
4riterii de performan
Indicatori de
performan
0uncta7
maxim
0uncta7
autoevaluare
0uncta7 evaluare
compartiment
0uncta7
evaluare
consiliu de
administra ie
8alidare
consiliul
profesoral
". 9roie&tarea
a&tivit, ii
".". Re4pe&tarea plan%rilor
*ana$eriale ale &olii

".. I*pli&area -n
proie&tarea a&tivit, ii
&olii) la nivel%l
&o*parti*ent%l%i +inan&iar

".3. C%noa terea i
apli&area le$i4la iei -n
vi$oare

".8. @olo4irea teAnolo$iei
in+or*ati&e -n proie&tare

(
. Realizarea
a&tivit, ilor
.". Or$anizarea a&tivit, ii
.. nre$i4trarea i
prel%&rarea in+or*ati&,
periodi&, a datelor -n
pro$ra*ele de &ontabilitate

.3. Monitorizarea
a&tivit, ii

.8.
Con4ilierea'ndr%*area i
&ontrol%l periodi& al
per4onal%l%i &are
$e4tioneaz, valori
*ateriale

.2. Al&,t%irea de
pro&ed%ri

3(
3. Co*%ni&are i
rela ionare
3.". A4i$%rarea +l%6%l%i
in+or*a ional al
&o*parti*ent%l%i

3.. Raportarea periodi&,
pentr% &ond%&erea
in4tit% iei

3)3. A4i$%rarea
tran4paren ei de&iziilor din
&o*parti*ent

3.8. Eviden a) $e4tionarea
i arAivarea do&%*entelor

3.2. A4i$%rarea inter+e ei
privind li&ita iile 4a%
-n&redin ,rilor dire&te

(
8.
Mana$e*ent%l
&arierei i al
dezvolt,rii
per4onale
8.". Nivel%l i 4tadi%l
propriei pre$,tiri
pro+e4ionale

8.. @or*are pro+e4ional,
i dezvoltare -n &arier,

8)3. Coordonarea
per4onal%l%i din 4%bordine

privind *ana$e*ent%l
&arierei
8.8. 9arti&iparea la
in4tr%irile or$anizate de
in4pe&torat%l &olar

"(
2. Contrib% ia la
dezvoltarea
in4tit% ionala i
la pro*ovarea
i*a$inii &olii
2.". 9lani+i&area b%$etar,
prin pri4*a dezvolt,rii
in4tit% ionale i pro*ovarea
i*a$inii &olii

2.. A4i$%rarea
per*anent, a le$,t%rii &%
reprezentan ii &o*%nit, ii
lo&ale privind a&tivitatea
&o*parti*ent%l%i

2.3. ndeplinirea altor
atrib% ii di4p%4e de e+%l
ierarAi& 4%perior i'4a% de
dire&tor) &are pot rez%lta
din ne&e4itatea der%l,rii -n
b%ne &ondi ii a atrib% iilor
a+late -n 4+era 4a de
re4pon4abilitate

2.8. Re4pe&tarea nor*elor)
pro&ed%rilor de 4,n,tate i
4e&%ritate a *%n&ii) de 9SI
i ISU pentr% toate tip%rile
de a&tivit, i de4+, %rate -n
&adr%l %nit, ii de
-nv, ,*/nt

"2
7. Cond%ita
pro+e4ional,
7.". Mani+e4tarea atit%dinii
*orale i &ivi&e !li*ba;)
in%t,) re4pe&t)
&o*porta*ent#

7.. Re4pe&tarea i
pro*ovarea deontolo$iei
pro+e4ionale
3
2
TOTAL "((

Data: N%*ele i pren%*ele:
5 Cadr% dida&ti& eval%at:
5 Re4pon4abil &o*i4ie:
5 Dire&tor:
5 Me*brii &on4ili%l%i de ad*ini4tra ie:
Se*n,t%ri:

ANEXA Nr. 1# (Anexa nr. 2" la metodologie)
ANTET
1I2%34%DR5
de autoevaluare"evaluare ,n vederea stabilirii calificativului anual pentru func ia de Instructor3animator
N%*,r%l +i ei po4t%l%i: ......................................
N%*ele i pren%*ele tit%lar%l%i: ....................................................
9erioada eval%at,: ...........................................................................
Cali+i&ativ%l a&ordat: .......................................................................
Domenii ale
evalurii
4riterii de performan
Indicatori de
performan
0uncta7
maxim
0uncta7
autoevaluare
0uncta7 evaluare
compartiment
0uncta7
evaluare
consiliu de
administra ie
8alidare
consiliul
profesoral
1. 0roiectarea
activit ii
".". Elaborarea
do&%*entelor de proie&tare a
a&tivit, ii &on+or*
4pe&i+i&%l%i po4t%l%i

".. @%nda*entarea
proie&t,rii a&tivit, ilor
ed%&ative'+or*ative pe
analiza de nevoi e+e&t%at,
-n %nitatea de -nv, ,*/nt

".3. @olo4irea teAnolo$iei
in+or*,rii i &o*%ni&,rii
(TIC) -n a&tivitatea de
proie&tare

".8. Realizarea proie&t,rii
pro$ra*elor ed%&ative
pentr% a&tivit, ile de ti*p
liber i de va&an , pe &are
le realizeaz, la nivel%l
&olilor) al &l%b%rilor
&opiilor 4a% -n taberele
&olare

".2. Elaborarea proie&telor
de parteneriat &% alte
in4tit% ii de -nv, ,*/nt

(
#. Reali/area
activit ilor
.". Or$anizarea a&tivit, ilor
ed%&ative &o*ple*entare
&are vizeaz, dezvoltarea
aptit%dinilor elevilor -n
do*eniile &%lt%ral5arti4ti&)
teAni&5apli&ativ) 4portiv5
t%ri4ti&

.. De4+, %rarea
a&tivit, ilor atelierelor de
l%&r% te*ati&e) -n
&on+or*itate &% nevoile
elevilor i &% 4pe&i+i&%l
%nit, ii de -nv, ,*/nt

.3. Coordonarea
+or*a iilor &%lt%ral5arti4ti&e

.8. A*ena;area 4pa iilor
ade&vate pentr%
de4+, %rarea a&tivit, ilor
re&reative -n peri*etr%l
%nit, ii de -nv, ,*/nt 4a%
-n tabere &olare

.2. @a&ilitarea i*pli&,rii
4pe&iali tilor din palatele i
&l%b%rile

&opiilor -n realizarea
pro$ra*elor i proie&telor
de4+, %rate -n %nitatea de
-nv, ,*/nt
3(
!. 4omunicare i
rela ionare
3.". Rela ionarea e+i&ient, &%
-ntre$%l per4onal al %nit, ii
de -nv, ,*/nt

3.. 9ro*ovarea %n%i
&o*porta*ent a4ertiv -n
rela iile &% per4onal%l
%nit, ii de -nv, ,*/nt

3.3. @a&ilitarea i
&olaborarea &olii &%
diver4e in4tit% ii !&entre de
pla4a*ent) &oli 4pe&iale
et&.#) &% alte 4tr%&t%ri &% rol
ed%&a ional &are &ontrib%ie
la ed%&area i inte$rarea
elevilor -n
4o&ietate

3.8. 9op%larizarea -n r/nd%l
elevilor a pro$ra*elor
prop%4e de in4tit% iile
4pe&ializate -n a&tivit, ile
de ti*p liber

(
.
Managementul
carierei i al
de/voltrii
personale
8.". Identi+i&area nevoilor
proprii de dezvoltare
pro+e4ional,

8.. 9arti&iparea la 4ta$ii de
+or*are'&%r4%ri de
per+e& ionare

8.3. Apli&area -n a&tivitatea
&%rent, a
&%no tin elor'abilit, ilor'
&o*peten elor dob/ndite
prin +or*are
&ontin%,'per+e& ionare

"(
-. 4ontribu ia la
de/voltarea
institu ional l
la promovarea
imaginii unit ii
colara
2.". 9ro*ovarea 4i4te*%l%i
de valori al %nit, ii la nivel%l
&o*%nit, ii

2.. @a&ilitarea pro&e4%l%i
de &%noa tere) -n ele$ere)
-n4% ire i re4pe&tare a
re$%lilor 4o&iale

2.3. Elaborarea) reda&tarea
i pop%larizarea %nor
*ateriale in+or*ative
!b%letine *etodi&e)
p%bli&a ii de 4pe&ialitate)
&%le$eri te*ati&e) plan e)
+i e) 4t%dii) pro$ra*e)
trad%&eri) 4&ri4ori *etodi&e)
porto+olii) alb%*e#

2.8. Ini ierea i der%larea
proie&telor i
parteneriatelor

2.2. Colaborarea &% *a445
*edia -n vederea di+%z,rii
i pop%lariz,rii a&tivit, ilor
de4+, %rate -n %nitatea de
-nv, ,*/nt

"2
6. 4onduita
profesional
7.". Mani+e4tarea atit%dinii
*orale i &ivi&e !li*ba;)
in%t,) re4pe&t)
&o*porta*ent#

7.. Re4pe&tarea i
pro*ovarea deontolo$iei
3
pro+e4ionale
2
:O:%& "((

Data: N%*ele i pren%*ele:
5 Cadr% dida&ti& eval%at:
5 Re4pon4abil &o*i4ie:
5 Dire&tor:
5 Me*brii &on4ili%l%i de ad*ini4tra ie:
Se*n,t%ri:

SCOALA 0IMNA?IALA NR. "33
SECTOR 8) =UCURESTI
1I2%34%DR5
de autoevaluare"evaluare ,n vederea stabilirii calificativului anual pentru func ia de administrator de
patrimoniu
N%*,r%l +i ei po4t%l%i: ......................................
N%*ele i pren%*ele tit%lar%l%i: ....................................................
9erioada eval%at,: ...........................................................................
Cali+i&ativ%l a&ordat: .......................................................................
Domenii ale
evalurii
4riterii de performan
Indicatori de
performan
0uncta7
maxim
0uncta7
autoevaluare
0uncta7 evaluare
compartiment
0uncta7
evaluare
consiliu de
administra ie
8alidare
consiliul
profesoral
1. 0roiectarea
activit ii
".". Elaborarea
do&%*entelor de proie&tare a
a&tivit, ii &on+or*
4pe&i+i&%l%i po4t%l%i i
&orelarea a&e4tora &%
do&%*entele de proie&tare
ale %nit, ii de -nv, ,*/nt

".. I*pli&area -n
elaborarea do&%*entelor de
proie&tare a a&tivit, ii
&o*parti*ent%l%i
+%n& ional

".3. @olo4irea teAnolo$iei
in+or*,rii i &o*%ni&,rii
(TIC) -n a&tivitatea de
proie&tare

".8. Elaborarea te*ati&ii i
$ra+i&%l%i de &ontrol ale
a&tivit, ii per4onal%l%i din
4%bordine

(
#. Reali/area
activit ilor
.". Identi+i&area i apli&area
4ol% iilor opti*e) prin
&on4%ltare &% &ond%&erea
%nit, ii) pentr% toate
proble*ele &e revin
4e&tor%l%i ad*ini4trativ

.. Or$anizarea FI
$e4tionarea bazei *ateriale
a %nit, ii de -nv, ,*/nt

.3. Elaborarea
do&%*enta iei ne&e4are)
&on+or* nor*elor -n
vi$oare) pentr% realizarea
de a&Aizi ii p%bli&e -n
vederea dezvolt,rii bazei
teAni&o5*ateriale a %nit, ii
de -nv, ,*/nt

.8. 0e4tionarea
inventar%l%i *obil i i*obil
al %nit, ii de -nv, ,*/nt -n
re$i4tr%l inventar al a&e4teia
i -n eviden ele &ontabile

3(
!. 4omunicare i
rela ionare
3.". Rela ionarea e+i&ient, &%
-ntre$%l per4onal al %nit, ii
de -nv, ,*/nt

3.. 9ro*ovarea %n%i
&o*porta*ent a4ertiv -n
rela iile &% per4onal%l
%nit, ii de -nv, ,*/nt

3.3. Dezvoltarea &apa&it, ii
de &o*%ni&are i
rela ionare -n interior%l i -n
a+ara %nit, ii !&% elevii)
per4onal%l &olii) e&Aipa
*ana$erial, i -n &adr%l
&o*%nit, ii#

(
.
Managementul
carierei i al
de/voltrii
personale
8.". Identi+i&area nevoilor
proprii de dezvoltare

8.. 9arti&iparea la 4ta$ii
de+or*are'&%r4%ri de
per+e& ionare et&.

8.3. Apli&area -n a&tivitatea
&%rent, a
&%no tin elor'abilit, ilor'
&o*peten elor dob/ndite
prin +or*are
&ontin%,'per+e& ionare

"(
-. 4ontribu ia la
de/voltarea
Institu ionala i
la promovarea
imaginii unit ii
colara
2.". 9ro*ovarea 4i4te*%l%i
de valori al %nit, ii la nivel%l
&o*%nit, ii

2.) @a&ilitarea pro&e4%l%i
de &%noa tere) -n ele$ere)
-n4% ire i re4pe&tare a
re$%lilor 4o&iale

2.3. 9arti&iparea i
i*pli&area -n pro&e4%l
de&izional -n &adr%l
in4tit% iei i la elaborarea i
i*ple*entarea proie&t%l%i
in4tit% ional

2.8. Ini ierea i der%larea
proie&telor i
parteneriatelor

2.2. Atra$erea de 4pon4ori
-n vederea dezvolt,rii bazei
*ateriale a %nit, ii

"2
6. 4onduita
profesional
7.". Mani+e4tarea atit%dinii
*orale i &ivi&e !li*ba;)
in%t,) re4pe&t)
&o*porta*ent#

7.. Re4pe&tarea i
pro*ovarea deontolo$iei
pro+e4ionale
3
2
:O:%& "((

Data: N%*ele i pren%*ele:
5 Cadr% dida&ti& eval%at:
5 Re4pon4abil &o*i4ie:
5 Dire&tor:
5 Me*brii &on4ili%l%i de ad*ini4tra ie:
Se*n,t%ri:

ANEXA Nr. 15 (Anexa nr. #0 la metodologie)
ANTET
1I2%34%DR5
de autoevaluare"evaluare ,n vederea stabilirii calificativului anual pentru func ia de profesor documentarist
din ,nv m6ntul preuniversitar
N%*,r%l +i ei po4t%l%i: ......................................
N%*ele i pren%*ele tit%lar%l%i: ....................................................
9erioada eval%at,: ...........................................................................
Cali+i&ativ%l a&ordat: .......................................................................

Domenii ale
evalum
Indicatori de performan
0uncta7
maxim
0uncta7 acordat
8alidare
consiliul
profesoral
%utoevaluare
9valuare
comisie
9valuare
consiliu de
administra ie
1. 0roiectarea
i planificarea
activit ilor
4entrului de
documentare
i Informare
(CDI)
".". Con4e&ven , i rit*i&itate -n &on&eperea) adaptarea)
apli&area i analiza in4tr%*entelor de analiz, a nevoilor
bene+i&iarilor
".. 9arti&ipare la elaborarea %nei politi&i do&%*entare la
nivel%l %nit, ii de -nv, ,*/nt
".3. Obie&tivele 4%nt 4tabilite pe ter*en l%n$) *edi% i 4&%rt
-n +%n& ie de plan%l *ana$erial al &olii i de re4%r4e) -n
raport &% e6i$en ele la nivel na ional) &% 4pe&i+i&%l zonei
$eo$ra+i&e) &% l%area -n &on4iderare a dina*i&ilor de
*odernizare'4&Ai*bare la nivel in4tit% ional i zonal i &%
re4pe&tarea prevederilor le$i4la iei.
".8. A&tivitatea CDI e4te proie&tat, -n &on+or*itate &%
obie&tivele 4tabilite pe baza &on&l%ziilor dia$nozei i a
pro$nozei i r,4p%nde +%n& iilor CDI i *i4i%nilor
pro+e4or%l%i do&%*entari4t) e4te adaptat, nevoilor
%tilizatorilor i 4pe&i+i&%l%i &olii.
".2. C%rri&%l%* la de&izia &olii (C$%) privind ini ierea -n
teAni&i de &er&etare do&%*entar, 4a% ed%&a ie pentr%
in+or*a ie e4te elaborat -n +%n& ie de parti&%larit, ile $r%p%l%i
in4tr%it.
".7. 9roie&t%l CDI e4te elaborat prin &on4%ltarea i -n
&olaborare &% &adrele dida&ti&e.
".>. Realizarea %nei proie&t,ri a a&tivit, ii &are 4, per*it,
p%nerea -n pra&ti&, a politi&ii do&%*entare de+inite) re4pe&tiv
4, dezvolte 4ervi&iile o+erite %tilizatorilor.
".1. Capa&itatea de rela ionare &% &adrele dida&ti&e pentr%
elaborarea proie&t%l%i CDI.
".9. n plan%l *ana$erial al CDI 4%nt eviden iate &lar
obie&tivele) a&tivit, ile plani+i&ate) orizont%l de ti*p)
partenerii) indi&atorii de e+i&ien , ai a&tivit, ii) *odalit, i de
&ore& ie'a&t%alizare a obie&tivelor) *odalit, ile de
*onitorizare i eval%are) rez%ltatele a teptate.
"(
"."(. 9lani+i&area i or$anizarea a&tivit, ilor &olare i
e6tra &olare 4%nt -n &on&ordan , &% obie&tivele ed%&a ionale
i $rad%l de intere4 al elevilor i al &o*%nit, ii lo&ale.
#. Reali/area
activit ilor
4DI
.". @le6ibilitate) adaptabilitate i &reativitate -n &on&eperea
a&tivit, ilor i a 4ar&inilor de l%&r%) a4t+el -n&/t 4, +ie
valori+i&ate di+eritele 4til%ri de -nv, are) 4, in, &ont de
po4ibilit, ile i rit*%l de a4i*ilare proprii $r%p%l%i in4tr%it
.. A&tivit, ile or$anizate p%n -n pra&ti&, 4trate$iile ini ial
elaborate i 4%nt &%prin4e -n proie&t%l CDI.
.3. Utilizarea %nor 4trate$ii dida&ti&e &are a4i$%r, &ara&ter%l
apli&ativ al -nv, ,rii) +or*area &o*peten elor 4pe&i+i&e i
dezvoltarea &o*peten elor5&Aeie ale elevilor
.8. @or*area deprinderilor de 4t%di% individ%al i -n e&Aip,
-n vederea +or*,rii'dezvolt,rii &o*peten ei de Ba -nv, a 4,
-nve i<
.2. A&tivit, ile de4+, %rate +avorizeaz, e6ploatarea re4%r4elor
CDI.
.7. Carietatea re4%r4elor %tilizate -n &adr%l a&tivit, ilor CDI
.>. A&&e4%l la noile *i;loa&e de in+or*are i &o*%ni&are e4te
+a&ilitat.
"2
.1. Utilizarea e+i&ient, a re4%r4elor *ateriale din %nitatea de
-nv, ,*/nt i CDI -n vederea opti*iz,rii a&tivit, ilor
dida&ti&e 5 in&l%4iv re4%r4e di$itale i teAnolo$ia in+or*,rii
i &o*%ni&,rii !TIC#
.9. Di4e*inarea) eval%area i valorizarea a&tivit, ilor
realizate
."(. A&tivit, ile &% &ara&ter &%lt%ral 4%nt der%late in/nd
&ont de priorit, ile &olii) politi&a %nit, ii de -nv, ,*/nt)
+iind -n &on+or*itate &% re$le*ent,rile Mini4ter%l%i
Ed%&a iei Na ionale.
."". 9rin a&tivit, ile or$anizate 4e p%ne -n valoare
poten ial%l &%lt%ral al +ond%l%i do&%*entar) prod%& iile
&%lt%rale ro*/ne ti i e%ropene) din per4pe&tiva %nei
identit, i &%lt%rale &o*%ne.
.". Obie&tivele in+o5do&%*entare din pro$ra*ele &olare
4%nt identi+i&ate i dezvoltate i a&tivit, ile de4+, %rate -n
&olaborare &% pro+e4orii de di4&iplin,.
."3. Identi+i&area &,ilor i *odalit, ilor de &ooperare -ntre
arii &%rri&%lare i di4&ipline) re$,4irea lor -n a&tivit, ile
de4+, %rate -n &olaborare

!. 1ormarea
elevilor i
de/voltarea
competen elor
specifice


3.". Modalit, i variate -n &are a% +o4t %tilizate ele*ente de
ini iere -n &er&etarea do&%*entar,
3.. Sit%a iile de -nv, are ale4e 4ti*%leaz, $/ndirea elev%l%i i
&apa&itatea de ar$%*entare) +or*eaz, deprinderile de *%n&,
i 4t%di% ne&e4are in4tr%irii pe d%rata -ntre$ii vie i.
3.3. 0rad%l de e6ploatare a noilor TIC -n a&tivit, ile
de4+, %rate -n CDI
3.8. @or*ele de &er&etare do&%*entar, 4%nt diver4i+i&ate) -n
&on&ordan , &% &erin ele -nv, ,rii interdi4&iplinare.
3.2. 0rad%l de a%tono*ie al elevilor -n %tilizarea re4%r4elor
CDI
3.7. Realizarea a&tivit, ilor de4+, %rate i*pli&, e6ploatarea
(
re4%r4elor *%lti*edia) +avorizeaz, inova ia peda$o$i&, i
%tilizarea *etodelor a&tiv5parti&ipative.
3.>. 9arteneriatele ed%&ative la nivel%l %nit, ii de -nv, ,*/nt
%r*,re4& at/t obie&tive 4pe&i+i&e di4&iplinelor de 4t%di%) &/t i
obie&tive din do*eni%l in+o5do&%*entare) de dezvoltare de
aptit%dini i &o*peten e 4pe&i+i&e.
3.1. Te*ele tran4di4&iplinare r,4p%nd nevoilor de +or*are ale
elevilor.
3.9. A&tivit, ile der%late &re4& intere4%l elevilor pentr% 4t%di%.
3."(. A&tivit, ile privind ani*area CDI i*pli&, i parti&iparea
elevilor.
.
Monitori/area
i evaluarea
activit ii 4DI
i a
re/ultatelor
elevilor


8.". Metodele de *onitorizare i eval%are a a&tivit, ilor
4tabilite pentr% realizarea obie&tivelor 4%nt adaptate
4pe&i+i&%l%i a4pe&telor vizate i al re4%r4elor di4ponibile.
8.. A&tivit, ile or$anizate -n CDI 4%nt diver4e i r,4p%nd
+%n& iilor CDI.
8.3. N%*,r%l de parti&ipan i la a&tivit, ile or$anizate -n CDI.
8.8. N%*,r%l de %tilizatori
8.2. N%*,r%l de do&%*ente &on4%ltate -n &adr%l CDI 8.75
N%*,r%l de vol%*e -*pr%*%tate
8.>. Diver4itatea *odalit, ilor de eval%are i valorizare a
*%n&ii elevilor
8.1. 0rad%l de atin$ere a obie&tivelor i de realizare a
a&tivit, ilor plani+i&ate
8.9. 0rad%l de &ore&tare'a&t%alizare a obie&tivelor a&tivit, ilor
plani+i&ate) at%n&i &/nd e4te ne&e4ar
8."(. 9ro*ovarea a%toeval%,rii i intereval%,rii
8."". Eval%area 4ati4+a& iei bene+i&iarilor ed%&a ionali
8.". 9arti&iparea la &o*pletarea porto+oli%l%i ed%&a ional &a
ele*ent &entral al eval%,rii rez%ltatelor -nv, ,rii
"(
-.
Managementul
clasei de elevi
2.". Stabilirea %n%i &adr% ade&vat in&l%4 -n re$%la*ent%l de
or$anizare i +%n& ionare al CDI !re$%li de &ond%it,) atit%dini)
a*bient) re$%li de %tilizare i e6ploatare a re4%r4elor CDI)
re$%li de a&&e4 -n CDI# pentr% de4+, %rarea a&tivit, ilor -n
&on+or*itate &% parti&%larit, ile &la4ei de elevi i 4pe&i+i&%l
a&tivit, ii -n 4tr%&t%ri in+o5do&%*entare
2.. Monitorizarea &o*porta*ent%l%i elevilor i $e4tionarea
4it%a iilor &on+li&t%ale
2.3. Motivarea elevilor prin valorizarea e6e*plelor de b%n,
pra&ti&,
2
6. De/voltarea
de
parteneriate
7.". N%*,r%l proie&telor de4+, %rate -n &olaborare
7.. Carietatea a&tivit, ilor de4+, %rate -n &olaborare
7.3. N%*,r%l partenerilor i*pli&a i -n de4+, %rarea
a&tivit, ilor prop%4e
7.8. Relevan a parteneriatelor -n &alitatea de4+, %r,rii i
"(
&on in%t%l%i a&tivit, ilor
7.2. Aport%l parteneriatelor -n atin$erea obie&tivelor 4tabilite
-n proie&t%l de a&tivitate) re4pe&tiv -n +or*area %nei &%lt%ri
in+or*a ionale a elevilor i -n dezvoltarea &o*peten elor5
&Aeie ale elevilor
'. 4omunicare >." S%r4ele de in+or*are din e6terior%l i interior%l %nit, ii de
-nv, ,*/nt 4%nt identi+i&ate i %tilizate.
>.. In+or*a ia de intere4 pentr% bene+i&iari e4te a&t%alizat,
periodi&.
>.3. Mediatizarea rez%ltatelor ob in%te i *%ltipli&area
e6perien elor ob in%te la nivel%l -ntre$ii %nit, i de -nv, ,*/nt
>.8. A&tivit, ile de pro*ovare a i*a$inii i a&tivit, ii CDI
4%nt realizate periodi&.
>.2. Capa&itatea de a 4e i*pli&a -n a&tivit, i or$anizate i
de4+, %rate -n parteneriat
2
<. =estionarea
4DI
1.". Or$anizarea 4pa i%l%i CDI re4pe&t, 4tandardele i
&riteriile de a*ena;are ale %n%i CDI.
1.. 0rad%l de +%n& ionalitate i re4pe&tarea para*etrilor
teAni&i ai e&Aipa*entelor.
1.3. 9rin or$anizarea CDI i a&tivit, ile prop%4e a&&e4%l liber
la in+or*a ie e4te +a&ilitat i a4i$%rat.
1.8. 0rad%l de a%tono*ie a %tilizatorilor -n reperarea
re4%r4elor pl%ridi4&iplinare i *%lti4%port
1.2. 9ra&ti&area %nei politi&i do&%*entare pro4pe&tive
1.7. Realizarea opera iilor bibliote&ono*i&e &on+or*
nor*elor -n vi$oare
1.>. 0rad%l de re4pe&tare a 4i4te*%l%i de &la4i+i&are a
do&%*entelor
1.1. 0rad%l de re4pe&tare a &riteriilor de 4ele& ie a +ond%l%i
do&%*entar
1.9. Capa&itatea de apli&are a nor*elor de a&Aizi ii
do&%*entare
1."(. Corelarea ne&e4ar%l%i de +ond do&%*entar &% nat%ra
a&tivit, ii -n CDI i &% nevoile %tilizatorilor
1."". Stadi%l in+or*atiz,rii CDI i de realizare a bazelor de
date
1.". A4i$%rarea %n%i pro$ra* +le6ibil &are 4, per*it, a&&e4%l
%tilizatorilor -n CDI at/t -n &adr%l &%r4%rilor) &/t i -n a+ara lor
1."3. Adaptarea orar%l%i CDI) a plan%l%i *ana$erial al CDI la
realitatea %nit, ii &olare
1."8. ROI al CDI e4te prop%4 &a parte inte$rant, a ROI al
%nit, ii &olare
1."2. Utilizatorii i a&tivit, ile der%late -n CDI 4%nt
-nre$i4trate rit*i& pentr% eviden ierea i valorizarea lor i
pentr% re*edierea di4+%n& ionalit, ilor.
"3
1."7. Ne&e4ar%l de a&Aizi ii a +o4t prop%4.
..
Managementul
carierei i al
de/voltrii
profesionale
9.". Obie&tivitate -n a%toeval%are i identi+i&area propriilor
nevoi de +or*are) -n +%n& ie de dina*i&a in+or*a iei -n
do*eni%
9.. N%*,r%l de &%r4%ri'4ta$ii de +or*are i 4&Ai*b%ri de
e6perien , la &are a parti&ipat -n vederea 4ati4+a&erii nevoilor
per4onale privind per+e& ionarea i ale or$aniza iei prin
raportare la 4tandardele de &alitate
9.3. 0rad%l de apli&are a &%no tin elor i de %tilizare a noilor
&o*peten e dezvoltate -n &adr%l +or*,rilor -n a&tivit, ile CDI
9.8. Arti&ole) p%bli&a ii) parti&iparea la 4&Ai*b%ri de b%ne
pra&ti&i) parti&iparea la &er&%rile peda$o$i&e
9.2. 0rad%l de %tilizare a &o*peten elor dezvoltate -n 4ta$iile
de +or*are
8

1$.
4ontribu ia la
de/voltarea
institu ional
i la
promovarea
imaginii
unit ii de
,nv m6nt
"(.". 9ro*ovarea o+ertei ed%&a ionale
"(.. 9ro*ovarea i*a$inii &olii -n &o*%nitate prin
parti&iparea i rez%ltatele elevilor la oli*piade) &on&%r4%ri)
&o*peti ii) a&tivit, i e6tra&%rri&%lare i e6tra &olare
"(.3. Rea liza re a'p/rtiei pa rea la pro$ra*e'a&tivit, i de
prevenire i &o*batere a violen ei i &o*porta*entelor
deviante -n *edi%l &olar) +a*ilie i 4o&ietate
"(.8. Re4pe&tarea nor*elor) pro&ed%rilor de 4,n,tate i
4e&%ritate a *%n&ii) de 9SI i ISU pentr% toate tip%rile de
a&tivit, i de4+, %rate n &adr%l %nit, ii de -nv, ,*/nt) pre&%*
i a 4ar&inilor 4%pli*entare
"(.2. I*pli&area a&tiv, -n &rearea %nei &%lt%ri a &alit, ii i a
%nei &%lt%ri in+or*a ionale la nivel%l or$aniza iei
3
11. 4onduita
profesional
"".". Mani+e4tarea atit%dinii *orale i &ivi&e !li*ba;) in%t,)
re4pe&t) &o*porta*ent#

"".. Re4pe&tarea i pro*ovarea deontolo$iei pro+e4ionale 3
:O:%& "((

Data: N%*ele i pren%*ele:
5 Cadr% dida&ti& eval%at:
5 Re4pon4abil &o*i4ie:
5 Dire&tor:
5 Me*brii &on4ili%l%i de ad*ini4tra ie:
Se*n,t%ri: