Sunteți pe pagina 1din 2

,

MINISTERUL
EDUCATIEI

1Ni'6jTUL
Ht/RES .

$COLARJUDETEANMURE$

'(I.~ '';;

www.edunts.ro

Nr.

NATIONALE

:{U" ~~

!,51<:f

/19.06.2014

CUre,

TOATE UNITArlLE

DE INYArAMANT

PREUNIYERSITAR DE STAT

Conform ordinului nr.556 1/20 II pentru aprobarea Metodologiei privind formarea


continua a personalului din invatamantul preuniversitar de stat, art 84 ~i art 85, precum ~i
Hotarirea nr.72/27.02.2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea
costului standard per elev /prescolar ~i stabilirea finantarii de bazii a unitatilor de invatamant
preuniversitar de stat, care se asigura din bugetul de stat, din sume defalcate din T.Y.A. prin
bugetele locale, pe baza costului standard pe elev /pre~colar, va comunicam urmatoarele:

Finantarea cheltuielilor cu pregatirea profesionala (inspectii de grad), se asigura din


finantarea de baza a unitatilor de invatamint preuniversitar de stat (cost standard pe
elev), din sume defalcate din T.Y.A. prin bugetele locale.
Cheltuielile prilejuite de deplasarea profesorilor metodi~ti, precum ~i plata cu
ora aferentii inspectiilor efectuate, vor fi pliitite de unitatea de inviitiimant a
ciirui cadru didactic se perfectioneazii, potrivit art.85 din anexa Ordinului nr.
5561/2011
Ordinul de deplasare va fi eliberat de catre unitatea de invatamint de unde provine
metodistul.
Profesorii metodi~ti vor prezenta in unitatea unde se deplaseazii delegatia/adeverinta
emisii de unitatea de inviitiimint de unde provine metodistul ~i un document emis de unitatea la
care este titular cadrul didactic in care contine informatii legate de incadrare, CNP ~i contul
bancar.

Contabi I ~ef,
Ec. Ruta Gabriela Florina

Str.Victor Babe~ Dr.ll


RO-540097 - Targu-Mur~
Tel: 0265.213779 Fax: 0265.218473

ART.

84 din Ordinul

5561/2001

Cheltuielile cu formarea continua a personalului


se asigura din
bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata 9i
alte venituri ale bugetului de stat, prin bugetele locale, in cadrul
finantarii de baza, in conformitate cu prevederile art. 104 alin (2)
punctul b) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011.
ART. 85
(1) Utilizarea bugetului alocat formarii continue/perfectionarii
cadrelor didactice din unitatile de invatamant preuniversitar,
in
baza costului standard per elev/pre9colar,
se realizeaza pe baza
analizei numarului de inspectii curente 9i speciale planificate in
anul bugetar respectiv, a numarului de cadre didactice planificate
sa participe la formarea continua pentru acumularea de credite la
fiecare interval consecutiv de 5 ani, la programele din oferta
caselor corpului didactic avizata de MECTS, 9i la alte programe - in
concordanta cu obiectivele stabilite in domeniul dezvoltarii
resurselor umane.
(2) Ordinea de alocare a resurselor financiare, pentru formarea
continua a cadre lor didactice la nivelul fiecarui judet/Municipiul
Bucure9ti este urmatoarea:
a) acoperirea cheltuielilor
implicate de obtinerea gradelor
didactice, plata inspectiilor 9i a comisiilor din centrele de
formare/perfectionare
pentru cadrele didactice;
b) plata inspectiilor speciale efectuate cadre lor didactice care
au solicitat recunoa9terea
gradului didactic I pe baza titlului
9tiintific de doctor;
c) sustinerea financiara a programelor acreditate de Ministerul
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 9i Sportului, furnizate de casele
corpului didactic sau de universitati;
d) sustinerea financiara a programelor din oferta caselor
corpului didactic, avizata de Ministerul Educatiei, Cercetarii,
Tineretului 9i Sportului;
e) alte programe, in concordanta cu obiectivele strategice in
domeniul resurselor umane ale Ministerului Educatiei, Cercetarii,
Tineretului 9i Sportului 9i in concordanta cu nevoile de formare
identificate de inspectoratele
9colare.
(3) Activitatile de formare continua/perfectionare
se vor
desfa9ura exclusiv in centre de formare/perfectionare
sau in
institutii/unitati
de invatamant din judet acreditate conform legii.
(4) Activitatile de formare continua/perfectionare
in care este
necesara cazarea participantilor
se vor organiza, cu prioritate, in
spatii apartinand unitatilor din sistemul national de invatamant.