Arhim. Haralambie D.

Vasilopoulos „Ecumenismul fără mască"

Despre autor Părintele Haralambie Vasilopoulos a fost unul dintre cei mai mari apărători ai Ortodoxiei din Grecia secolului XX. Credin a lui !n Dumne"eu era #ie $i fermă. Prin predicile lui !nflăcărate% prin căr ile lui re#elatoare% a demascat pe cei care luptă !mpotri#a Ortodoxiei $i a neamului elen. &-a demascat pe masoni% pe ecumeni$ti% pe ieho#i$ti $i pe to i ereticii contemporani care luptă !mpotri#a Ade#ărului. A or'ani"at manifestări temerare% a !nfiin at o asocia ie anti-eretică (Presa Ortodoxă Elenă) $i a scris o mul ime de articole. De asemenea, este autorul a zeci de cărţi cu duh patristic, care zidesc duhovniceşte, întăresc şi trezesc sufletele binecredincioşilor. Multe din ele sunt traduse în alte limbi, spre folosul drepcredincioşilor de pretutindeni. A publicat temerarul "iar Orthodoxos Typos (Presa Ortodoxă) care este% probabil% reali"area lui cea mai importantă. Vrednicul de pomenire Părintele Arhimandrit aralambie, apărătorul neobosit al credinţei noastre, s!a născut în anul "#"$, în satul Analipsi %rihonidos, din localitatea &toloa'arnania. Părinţii lui, evlavioşi şi cu mulţi copii, erau Dimitrie şi (piridula. Aici şi!a trăit copilăria, iar primele trăiri duhovniceşti le!a avut în bisericuţele din afara localităţii şi în mănăstirea (f)ntului *oan +otezătorul. Aici a citit şi viaţa (f)ntului *acob ,oul Mucenic -sărbătorit pe " noiembrie., care i!a influenţat foarte mult sufletul, aprinz)nd în inima lui flacăra pentru credinţa în ristos. /imnaziul l!a terminat în ,afpa'tos, în anul "#01. Apoi a urmat cursurile 2acultăţii de %eolo3ie din Atena, fiind licenţiat în anul "#44. După aceea a hotăr)t să devină predicator în cadrul 2răţietăţii %eolo3ilor 5Viaţa6, lucr)nd la Mitropoliile din Patra, 7alavr8ta şi Ai3ialia, 9orint, :ev'ada, *fha'i, ,afpa'tia, Arti, 7arpenisio *oannina, Driinupoleos, Po3oniani, 7oniţa şi &dessa. Predica lui, vie şi simplă, intra în inimile ascultătorilor, liniştind şi încura;)nd sufletele triste. <dată cu începutul războiului 3reco!italian ia parte ca subofiţer în prima linie. Anii ne3ri de ocupaţie îl 3ăsesc în lupta din /iannena, unde este închis şi condamnat la moarte. *nsă în februarie "#== este eliberat din închisoare cu a;utorul lui Dumnezeu şi vine ca predicator laic în &toloa'arnia, unde desfăşoară, în afară de alte activităţi, o bo3ată activitate socială, mai ales în satul Papadates, p)nă în anul "#>?. *n anul "#>", pe 0$ mai, în ziua de duminică, este hirotonit diacon de Mitropolitul *erothei în +iserica (fintei %reimi din A3rinio. în ziua următoare, pe 0" mai, este hirotonit preot şi înaintat la treapta de arhimandrit şi duhovnic, în +iserica (finţilor 9onstantin şi &lena şi la comunitatea cu acelaşi nume, în eparhia din %rihonidos. După anul "#>? vine în Atena şi slu;eşte în +iserica (fintei Măria, din strada @omvis. Pe 0" noiembrie, eAact în ziua *ntrării în +iserică a Maicii Domnului, în anul "#>1, înfiinţează asociaţia 5Bniunea <rtodoAă Panelenă6. *ată ce spunea înainte să o înfiinţezeC 5Vom înfiinţa o <r3anizaţie Antieretică Panelenă. < Asociaţie 9reştină le3ală de @ezistenţă împotriva duşmanilor cu diferite denumiri reli3ioase ai ţării noastre, care fără piedici înşeală suflete şi prin metode viclene de convertire recrutează DieniceriE. Vom denunţa activităţile lor ile3ale de convertire. Vom dezvălui masca lor înşelătoare. Vom divul3a înşelătoriile lor. Fi toate acestea prin publicaţii, prin lansări de cărţi antieretice, prin omilii, prin adunări de proteste, prin lupte ;udiciare şi, în 3eneral, prin toate mi;loacele le3ale de rezistenţă.6
ECUMENISMUL FĂRĂ MASCĂ

*n anul "#?" publică, prin marea lui dăruire, ziarul 5Presa <rtodoAă6. P)nă la trecerea lui către Domnul a publicat sute de cărţi antieretice, moralizatoare, omilii, %)lcuirea ,oului %estament, Vieţile (finţilor, care au adus şi aduc mare folos cititorilor. Din anul "#?0 p)nă în anul "#?1 a fost stareţul mănăstirii Petra'i, cu hramul (finţilor Arhan3heli, de unde a fost îndepărtat în timpul dictaturii. A adormit întru Domnul pe "= februarie, în zorii zilei de duminică a anului "#10 şi înmorm)ntat în ziua următoare în satul lui natal. Părintele Haralambie Vasilopoulos trăia pentru Hristos% #orbea pentru Hristos% scria pentru Hristos. !ntrea'a lui #ia ă a fost un neobosit $i temerar apărător al Ortodoxiei% al *fintei +radi ii $i al patriei sale. ,n lucrător !nflăcărat al -#an'heliei% care $i-a !nmul it talantul primit. *ă a#em binecu#.ntarea lui/ C,P0&1* 9BVG,% H,A*,%& :A &D*I*A A D<BA J 9BVG,% H,A*,%& :A &D*I*A H,%G* # *ntroducere "4 9e este ecumenismulK "4 9e este ecumenismul reli3ios de astăziK "= PA0+-A 21+3& CAP&+O4,4 & - &*+O0&A -C,5-1&*5,4,& *. &cumenicitatea creştin!ortodoAă "# **. &cumenismul antihristic 00 " .&cumenismul papal 00 &cumenismul protestant 04 &cumenismul sionist 0> "J

Masoneria 0J iliasmul 01 ***. (tadiile ecumenismului 4$ ". LM9A şi LM9A. 4$ MetaAas dizolvă LM9A 44 0. 9ercetaşii 4> Puii de lup 4J 9onsiliul 9reştin Mondial al Vieţii şi Acţiunii 41 9onsiliul Mondial al 9redinţei şi <rdinii 41 9onsiliul Mondial a +isericilor 4# 9ine se ascunde în spatele ecumenismuluiK =$ Patronii ecumenismului sunt duşmanii :ui ristos @u3ăciunea masonilor adresată satanei => CAP&+O4,4 && - *COP,4 -C,5-1&*5,4,& =# *. 2ăr)miţarea şi surparea statelor creştine>" @olul evreilor în revoluţia rusească >4 **. Dispariţia pro3ramată a +isericii >> CAP&+O4,4 &&& - P4A1,4 -C,5-1&*5,4,& >J *. Planul M@A ># **. Punerea în aplicare a planului M@A ?"

=0

ECUMENISMUL FĂRĂ MASCĂ

împreună!ru3ăciunile creştinilor cu cei de alte reli3ii ?0 %rădarea lui *uda ?> ***. Planul ecumenismului coincide cu cel al sionismului ?J Puterea nevăzută ?1 *V. <rtodocşii în capcană J$ 2apte ce nu se pot ;ustifica J" @ăspunderea ortodocşilor J= CAP&+O4,4 &V - -C,5-1&*5,4 *- D-*COP-06 J> Despre 9M+ JJ întrunirile 9onsiliului Mondial al +isericilor J1 Prima întrunire J1 A doua întrunire J1 A treia întrunire J# 9e a spus ieri şi ce face astăzi +iserica @usieiK J# d. A patra întrunire 1" ***. &cumenismul duşmanul de moarte al +isericii Bna, (f)ntă, (oborni! cească şi Apostolească 10 D(f)nta (criptură la muzeuEN 14 &cumeniştii luptă împotriva (fintelor 9anoane 1= &cumenismul declară război dumnezeirii Domnului nostru *isus ristos Dezdo3matizează ! descreştinează 1# CAP&+O4,4 V - 5&74OAC-4- P- CA0- 4- 21+0-8,&19-A:6 -C,5-1&*5,4 #4 *. 2ilantropia #> **. 9on3rese şi (inoade #> Al 1!lea D(inod &cumenicE ce se pre3ăteşte #1 %urnul +abei "$$ (ă vină ca să condamne ecumenismul "$$ 9are sunt temeleK "$4 ,u eAistă condiţii prealabile "$= (impozioane ecumenice "$> 9omunismul "$? 9M+!ul i3noră catacombele de astăzi "$J V. întrebuinţează Dcalul troianE "$# Povestea caracatiţei ""$ V*. Momeala pro3resului ""0 V*: E+ombonicaE dra3ostei ""4 Btopia ""= Fi actualul *acov al Americii ""> Bnire, dar nu în pre;udiciul papismului ""> DDra3osteaE leului îmbătr)nit ""? V***. (chimbarea datinilor şi obiceiurilor ""J *O. %ineretul ""# %inerii hipp8 "0$ O. (ubminarea "0" 9e zice Ma'r8ianis despre conspiraţie "0= 9onspiraţia astăzi "0> CAP&+O4,4 V& - P- C&1- ;O4O*-<+- -C,5-1&*5,4 D0-P+ ,1-4+- D--A4- *A4- "0J

11

ECUMENISMUL FĂRĂ MASCĂ

4A -D&9&A A DO. fiecare în felul său. *ntr!o perioada de doar trei luni. Departe de orice unire "== Persecuţia în 9ehoslovacia "=> Masacrele Papismului în (erbia "=J ***. %rezvie "=4 **.er al <rtodoAiei ">0 *V.4 & . împotriva ECUMENISMUL FĂRĂ MASCĂ .A 9u toate că ştiam c)t de serios şi uriaş este subiectul tratat de cartea mea D&cumenismul fără mascăE. stră.Pe eretici "0# Pe stăp)nii lumeşti "0# Pe cei căldicei "4" Acoliţi vrednici de pl)ns "4" PA0+-A A DO.utorul lui Dumnezeu. mii de eAemplare au fost epuizate. şi în al doilea r)nd r)vnei credincioşilor ortodocşi de a face cunoscut.are şi zeci de scrisori din partea lor au constituit o mare susţinere morală în lupta noastră de a demasca ecumenismul. @econstruirea templului lui (olomon "4? Plăsmuiesc Mahomedanismul "4J *nventează comunismul "41 V. toate c)te sunt înfierate în pa3inile ei.<6 "44 *. la publicarea ediţiei a *l!a. înc)t ne!a îndatorat să purcedem. care astăzi conlucrează cu înfricoşătoarea panerezie a ecumenismului. :uminarea "># Astfel vor putea afla toţi "?0 Despre autor "?J C. cu a. 9oaliţie în <rtodoAie ">4 V. Departe de ecumenism ">$ Poporul evlavios. @eacţiile cititorilor au fost impresionante. &puizarea primei ediţii a acestei cărţi se datorează în primul r)nd subiectului foarte serios tratat. în timp ce interesul din partea cititorului obişnuit pentru procurarea cărţii a fost at)t de viu. 9reează hitlerismul "4# CAP&+O4. la modul practic. totuşi nu!mi închipuiam că va avea un aşa răsunet şi că va înre3istra o aşa de mare circulaţie. (ute de telefoane de încura.4 21 9-P. %oţi subliniau. @ăsti3nirea Domnului "4> **. într!o perioadă de timp aşa de scurtă.4 && . Păzirea tezaurului <rtodoAiei ">? V*. datoria de a contribui la demascarea duşmanilor perfizi şi pierzători ai sfintei noastre credinţe ortodoAe. denunţ)nd instrumentele lor şi făc)nd vădite toate mi. &ste imposibil de descris interesul manifestat al credincioşilor pentru răsp)ndirea acestei cărţi. Din sutele de cazuri impresionante. pe c)t posibil. care arată c)t de sensibil este poporul nostru 3rec ortodoA în chestiunea credinţei şi cu c)tă vehemenţă ripostează.DA+O0&A O0+ODOC<&4O0 "=" *. P&C&O0.loacele satanice ce le folosesc. 9u multă bunăvoinţă au transmis şi altora această lucrare care îi descoperă pe duşmanii întunecaţi ai credinţei noastre.V31+ 21A&1+.A CAP&+O4.4OV-*C C. la c)t mai mulţi.

consemnăm cele de mai . Din cauza i3noranţei care predomină şi a propa3andei dezlănţuite. %oţi ortodocşii avem datoria sf)ntă să denunţăm acest ecumenism blestemat de Dumnezeu.el"uială serioasă pen"ru a cumpăra *i a "ransmi"e car"ea la "o+i ar. fără să cunoască eAact ce înseamnă cuv)ntul ecumenism. Astfel. după ce a studiat cu 3ri. etc. din epoca noastră. şi că duce la surparea a însuşi neamului nostru) In aceas"ă confrun"are. %oţi trebuie să ştie că ecumenismul urmăreşte în3roparea <rtodoAiei. pentru a le dărui la cunoscuţi. nu se arată a fi surprins. (obornicească şi Apostolească. poate pentru că în +iserica noastră sunt folosite eApresii asemănătoare -(inod ecumenic. şi e trebuinţă ca toţi ortodocşii din ţara noastră şi din toată lumea să ne unim împotriva ecumenismului. crede. Patriarhie ecumenică. Vasilopoulos C. sau ascultătorul neinformat al unei predici cu referire la 5Mişcarea ecumenică6 sau la 5Bnirea +isericilor6.osC Bn profesor pensionar. Acestea au fost apoi trimise la studenţii şi profesorii Academiei Peda3o3ice unde a fost şi el profesor. *i cu $anii o$i*nui+i să 'ispună cumpărarea *i răsp#n'irea căr+ii) Cre'e că !n felul aces"a !*i poa"e a'uce *i el con"ri$u+ia la demascarea ecumenismului evreo-masonic fară de Dumnezeu. prieteni sau chiar ecumeniştilor şi celor ce sunt de partea lor. (e face multă reclamă la el. (e depun eforturi mari şi concertate pentru ca el să apară în faţa lumii ca un lucru plin de importanţă. &ste semnificativ faptul că toţi care au cumpărat la început un eAemplar. a înţeles acţiunea luciferică dusă împotriva credinţei noastre ortodoAe şi a dat din strictul său necesar o anumită sumă de bani pentru cumpărarea a două sute de eAemplare.duşmanilor ei înşelători. devine şi acesta ecumenist. şi!au arătat interesul în continuare să mai cumpere şi altele. creştin şi folositor. Mulţi sunt atraşi de acest fenomen din pricina lipsei unei informări corecte. %ermenul ecumenism nu provoacă reacţii de împotrivire.ucat de ecumenism. De aceea.ă cartea şi a văzut planul satanic şi ţesătura masonică din cadrul ecumenismului blestemat. pentru a nu fi răstălmăcit şi catalo3at ca retro3rad sau obscurantist în ochii celorlalţi. a +isericii Bna. &Aplic)nd motivele pentru care a preferat să trimită cărţil e la profesori. Arhim. mai de3rabă. aralambie D. impun)ndu!se ca ceva m)ntuitor pentru omenire.a-a" la o c. (f)ntă.iereii or"o'oc*i 'in /recia *i 'in afară) & 'oamnă e%la%ioasă a cumpăra" 012 'e e(emplare pe care le-a răsp#n'i" !n in"eriorul *i !n afara /reciei pen"ru a 'e%eni cunoscu"e "oa"e cele ce sun" 'e3%ălui"e 'e aceas"ă car"e) Un ci"i"or 'e-al nos"ru 'in Salonic ne-a scris că el consi'eră 'e 'a"oria lui să "aie 'in ra+ia 'e p#ine. ne-aspus Mai !n"#i profesorii "re$uie să afle cine sun" cei ce plănuiesc !mpo"ri%a &r"o'o(iei) Să 'e%ină con*"ien+i pen"ru a nu 'e%eni *i ei %ic"imele propa. cititorul neavizat -neobişnuit să fie susceptibil. 9a atare. iar $iruin+a %a fi a cre'incio*ilor ce-I urmea3ă Lui) Athena01 martie "#J0.V31+ 21A&1+. să nu ui"ăm că 4omnul A"o"pu"ernic es"e cu noi. care ar putea face lumină în privinţa rolului adevărat . în momentul în care se înt)mplă să întrebi brusc pe cinevaC ECUMENISMUL FĂRĂ MASCĂ . termenul de ecumenism fiind popularizat cu multă dibăcie. al unui articol de ziar. că este vorba de ceva foarte bun.an'ei celei cu mul"e fe+e ale ecumenismului) Să *"ie ce es"e ecumenismul. pen"ru a !n'ruma !n mo' corec" pe cei mici *i mari) Un al" pensionar s-a an..4A -D&9&A 21+3& *n ultimii ani se vorbeşte mult de ecumenism.

asta o vei vedea prea limpede. c)t de mare!i prime.! &şti pentru ecumenismK Pentru 5Bnirea +isericilor6K înainte ca să apuci să mai adau3i ceva. căruia se încearcă să i se dea un ipostas. că sunt pentru ecumenism. cititorule. M#n"ui"orul nos"ru) ECUMENISMUL FĂRĂ MASCĂ . De altfel at)tea milioane de creştini au mărturisit pentru dreapta credinţă în ristos.enţă. Brmăreşte cu atenţie tot acest nimic. *ţi vei da seama din această carte. să se îndepărteze de la falsa îmbrăţişare sentimentalistă a ecumenismului. Priveşte.e doare şi ne t)n3uim mai mult pentru cei care. îi chemăm smerit să 3ăsească răspuns la întrebări de acest fel în cartea de faţă.u vei răm)ne insensibil văz)nd urzirea planurilor vră. . aşadar. . Ar fi o mare cinste pentru noi dacă Dumnezeu ne!ar învrednici şi pe noi de acest lucru măreţ. cu atenţie această creaţie a întunericului. îţi înfăţişăm ecumenismul ! acest mare şi întunecat uci3aş al între3ii omeniri ! aşa cum este.e sărmana omenire) 4esi.eşte voii Domnului nostru *isus ristos. o demascare. ce %a m#n"ui lumea. fără să ştie nimic. Vorbeşte de ceva ce nu cunoaşte. "e %ei !n. frumos şi av)nd un caracter c)t se poate de creştinesc. @ăspunde la o întrebare importantă. îi chemăm.. Vei înţele3e că ecumenismul este o alcătuire demonică. *nsă.utorul :ui Dumnezeu. Aşadar. mai de3rabă. şi vei vedea clar cine şi ale cui instrumente sunt cei ce vorbesc continuu în favoarea ecumenismului. . de a ne da s)n3ele şi viaţa pentru ri s"os. diri3uitori ai +isericii şi ai societăţii. DdezbrăcatE de acum.ro3i !n fa+a !n*elăciunii *i a planurilor 'ia$olice care se ascun' !n spa"ele cu%#n"ului ecumenism. ci echivalează cu crima. cu a. în cele ce urmează. Pl)n3em pentru ei că au a. &ste suficient că prin aceasta se slu. *ar aceasta deoarece propa3anda ecumenistă i!a lăsat o astfel de impresie. un înţeles şi un conţinut bun. vorbeşte de ceva ce îi pare bun. planurile cui le servesc şi la ce pericole se eApun. în pa3inile cărţii ce o ţii în m)nă. la o chestiune capitală.ur că ci"in' *i s"u'iin'. conlucr)nd fără să!şi dea seama cu aceia care pre3ătesc zdruncinarea +isericii şi dispariţia neamului. în timp ce se luptă pentru +iserică şi neam cu bune intenţii. în toată această confuzie şi ambi3uitate. de minciună şi ipocrizie.. . aşadar. prin puterea şi spre slava Domnului nostru *isus ristos. a planurilor şi lucrării ecumeniste. pe mulţi. cititorule. a mişcării ecumenice şi a 5Bnirii +isericilor6. (unt pentru unireNNN <mul nu are habar. Am încercat.maşilor <rtodoAiei şi ai neamului nostru. 9ele scoase la lumină de această carte poate că vor provoca ur3ie împotriva noastră. şi pe care se străduiesc să!" prezinte ca pe un Deux ex machina.uns să se întovărăşească cu duşmanii lui ristos şi ai neamului. . promov)nd ecumenismul infam. 'ar care !n reali"a"e complo"ea3ă cum ar 'is"ru. cu anevoie de observat. această i3noranţă şi indiferenţă în chestiunea ecumenismului nu este o simplă ne3li.ădă. uimindu!i şi cutremur)ndu!i.. el îţi va replica imediatC ! Desi3ur. cine îi direcţionează. războiesc cu o i3noranţă de neiertat +iserica şi patria. Fi că mulţi se vor ridica împotriva scopurilor antihristice..e este indiferent. să cerceteze poziţia pe care o au şi să se întrebeC unde se 3ăsesc. să reflecteze. Atunci vei simţi c)t de înşelătoare şi false sunt lozincile pe care le flutură ecumenismul. să!şi vină în fire.duim că ea va trezi. (au. o Ddez3olireE a ecumenismului şi sperăm că am reuşit s!o facem.dia prin care trece creştinătatea şi lumea. *a aminte cu răbdare la această enormă minciună at)t de amă3itoare.e doare şi pl)n3em din ad)ncul sufletului pentru că în această înşelare în3rozitoare a ecumenismului au fost atrase şi persoane sus puse. cer)nd capul nostru pe tipsie.

Fi acesta. poate te întrebi ce este ecumenismulK 9are este crezul luiK Pe ce se spri. !ncerc#n' as"fel să le "ă. 'e la o %reme !ncoace) Cu 'a"e 'e ne"ă. pe care şi le doresc cu toţii. Va trebui însă. spune 4omnul) Car"ea 'e fa+ă scoa"e la lumină "oa"e cele ce au fos" *i sun" ur3i"e la !n"uneric cu %icle*u.i?7 @Nu?A) Să i3$ă%ească lumea 'e un nou co"ropi"or. !n 3iua !n care /recia săracă !n mi-loace mili"are a spus acel eroic 6&. economică şi reli3ioasă a umanităţii..inile păm#n"ului un nou is"oric 6&. chiar de la început. Vasilopoulos (tareţul (f. Fi cine nu!şi doreşte dra3osteKN *nsă iubirea promo#ată de ecumenism este o !n$elare. ca să se ştie despre ce este vorba cu eAactitate.5oa"e că %or ins"rumen"a "er"ipuri 'e necre3u" !mpo"ri%a a'e%ărurilor !nfrico*ă"oare ce ies la lumină. aralambie D.ă7) Am scris aces" cu%#n" !n A". la mănăs"irea 5e"rac.ă'uiască) 5en"ru că 6"o" cel ce face păca"ul ură*"e lumina *i nu %ine la lumină pen"ru a nu fi cerce"a"e fap"ele lui. la unison despre iubire. să clarificăm cumva lucrurile. pe 0.i. care urmăreau să cucerească lumea) Am scris "oa"e aces"ea *i pen"ru că m-am . o "r#m$i+ă 'e*"ep"ă"oare c. -cumenismul este o mi$care mondială a sionismului interna ional $i are ca unic scop cucerirea politică $i reli'ioasă a lumii/ &cumenismul apare în ochii lumii ca o mişcare mondială ce urmăreşte unirea politică. foar"e !nfrico*ă"or *i "icălos. pen"ru că au fos" lucra"e !n !n"uneric7. desi3ur. urm#n' calea "rasa"ă 'e ecumenism) 8ris"os %a !n%in.i?7 @NuA co"ropi"orilor lipsi+i 'e min"e. care se nume*"e ecumenism.#n'i" că as"ă3i es"e imperioasă ne%oia ca /recia or"o'o(ă să "r#m$i+e3e p#nă la mar. -a nu ECUMENISMUL FĂRĂ MASCĂ . un astfel de ţel care vizează unirea omenirii pare bun şi folositor.ris"ului) Nu %a face alian+e cu i'ola"ria. ai 9isericii Lui *i ai neamului nos"ru $inecu%#n"a") :re$uie să *"im !ncă 'e acum că 9iserica &r"o'o(ă nu %a 'e%eni nicio'a"ă un ins"rumen" al pu"erilor !n"unericului) Nu se %a supune An"i. de asemenea. oc"om$rie <=><. pentru a putea apoi urmări cu uşurinţă întrea3a desfăşurare a descoperirilor cutremurătoare despre scopul urmărit de ecumenism şi mi. :a prima vedere.ă'ui" se %a preci3a esen+a ecumenismului *i se %or face cunoscu"e cau3ele *i in"en+iile sale) As"fel %a fi cu pu"in+ă ca aceas"ă car"e să 'e%ină un !n'rumar. Arhim.inăK 9ine se ascunde în spatele luiK 9e urmăreşte şi ce mi. un a-u"or serios !n 'escoperirea marii ră"ăciri a ecumenismului.loace foloseşteK 9artea de faţă îţi va da răspunsuri la toate aceste întrebări serioase.em#n'u-i la lup"ă pe "o+i iu$i"orii 'e 8ris"os.ena.loacele satanice la care acesta apelează. %rebuie ca dintru început să te afli în miezul înţelesului acestei chestiuni capitale. (e vorbeşte.e pen"ru 6că a %eni" ca un $irui"or *i ca să !n%in. pentru că în ecumenism este tr)mbiţată cu insistenţă acea lozincă despre pace şi unitate. Mănăstiri Petrachi &ntroducere Ce este ecumenismul? Fi acum cititorule.

este să dispară în acest creuzet !reştinismul. -ste o !n$elăciune #icleană% ur"ită de un plan satanic care sus ine că nu există nicăieri un Ade#ăr unic% absolut $i unitar% deci nici !n Ortodoxie. este vorba de o acţiune diplomatică ce duce la prăbuşirea şi dispariţia statelor mici şi slabe. c$ipurile. %oate se desfăşoară sistematic. conlucrare economică şi monedă unică. Pentru ecumenism nu există reli'ii $i ări. pentru că are valoare. Es"e o ere3ie imensă *i !nfrico*ă"oare sau mai $ine 3is o panere3ie) &ste o sinteză de religii. aşadar. %oate sunt.me% după cum !$i !nchipuie% =. -ste un ura'an sălbatic al puterilor !ntunericului% care !$i concentrea"ă toată nebunia distructi#ă !mpotri#a Ortodoxiei% pentru a o nimici $i a o face să dispară. disputelor şi a urii. vedem însă. -cumenismul nu crede cu ade#ărat !n nimic% dar nici nu respin'e ce#a din tot acest amestec sau sinte"ă reli'ioasă de tip nou pe care urmăre$te s-o reali"e"e. Deşi planurile ecumenismului sunt at)t de cumplite ele sunt ţinute ascunse cu consecvenţă şi o foarte mare dibăcie. în timp ce îi auzim vorbind de unitate. zdrobite. <i aceasta pentru că $tie că numai Ortodoxia de ine ade#ărul nefalsificat $i că numai prin ea omul se poate m. . filosofii şi tradiţii care urmăreşte o unitate nefirească şi grotescă. Observăm că. -cumenismul este asemenea unei #i>elii !nspăim. cu studiu şi or3ani3are) ECUMENISMUL FĂRĂ MASCĂ .nta% *oborniceasca $i Apostoleasca 8iserică? a 4ui Hristos. cea care deţine #devărul ) Dumnezeu cu cea adusă satanei. 4e aceea. &ar !n a doua fa"ă se are !n #edere unirea tuturor reli'iilor !ntr-una sin'ură% uria$ă% !ntr-o panreli'ie (O religie globală). Pentru ecumenism% Dumne"eu este ce#a nedefinit care acceptă !n mod e'al !nchinarea $i lauda tuturor reli'iilor. prin acţiunile de care astăzi auzim at)t de des că se vorbeşte.ntui) 6Cei care au nuci 'au cu pie"re !n ele7 spunea su. *nsă nu vom lun3i aici mai mult cuv)ntul despre lanţul satanic al puterilor întunericului. aşadar. amestecate şi în3hiţite de 3ura fără fund a ecumenismului. fiind puse sub acoperăm)ntul unei aparente nevinovăţii. &cumenismul este ! şi vom aduce în continuare în acest sens destule elemente doveditoare serioase şi de neclintit ! o construcţie satanică a puterilor întunericului. în fapt. -cumenismul de#ine% astfel% un monstru care !n'hite totul% un cuptor care !ncearcă să amestece $i să mistuie toate reli'iile. în du$ de pace.nd pune problema conlucrării !ntre oamenii diverselor etnii. pace. ca în ultimă fază a acestui plan întunecat să fie înlocuită înc$inarea adusă %ui Aceasta poate părea la prima vedere de necrezut. pe de altă parte. copul ultim. iubire. cultivarea diferenţelor. care pre3ătesc în secret distru3erea neamurilor şi în special a statelor creştin ortodoAe.oi vom insista aici numai pe ecumenismul reli3ios. şi în special Ortodo"ia.es"i% BoloCo"ronis) A*a *i ecumenismul loveşte în Ortodo"ie. Pentru ecumenism nu există Dumne"eu personal. e urmăreşte.porne$te din suferin a pentru aproapele% a$a cum ne-a !n#ă at Hristos% ci% !n realitate% din ură% ipocri"ie $i minciună% cu scopul supunerii tuturor. însă. -l #ine cu subtilitate $i promo#ea"ă la modul indirect acea de#i"ă =>os cu 'rani ele/? atunci c. -l este un sincretism eretic de tip mai nou% care promite să re"ol#e toate problemele.ntătoare care se pre'ăte$te să dăr. în condiţiile dorite de ecumenism. însă chiar acest lucru este urmărit de mecanismul labirintic al mişcării ecumenice. Ce este ecumenismul religios de astăzi? -cumenismul reli'ios de astă"i este% !n prima fa"ă% o mi$care de unire a mărturisirilor eretice ale Apusului cu Ortodoxia. pentru că deţine comoara #devărului.na% *f. Acest aspect poate fi cercetat de alţii mai pre3ătiţi pentru aşa ceva.

ascunz)nd sub această denumire sincretismul reli3ios -n. Pentru a crea confuzie. . Astfel ne vom forma o idee completă despre ecumenism. $i unirea tuturor reli'iilor !ntr-o panreli'ie% astfel înc't să dispară !reştinismul. pe toate fronturile şi aceasta sub nevinovata titulatură a ecumenismului de către aceste puteri ale infernului.. se luptă ecumenismul actual o vedem nemi. pe diavol )aşa să şadă el în *iserica %ui Dumnezeu. (fintele (inoade &cumenice sunt (fintele (oboare ale <rtodoAiei din întrea3a lume. să dispară m'ntuitoarea !redinţă Ortodo"ă şi la sf'rşit. ce se ascun'e !n spa"ele %or$elor frumoase. ! Ecumenicitatea cre"tin#ortodoxă DPentru a înţele3e bine ecumenismul de astăzi. cei mai mul+i nici nu-*i 'au seama) :o+i 'u*manii lui 8ris"os. -es.. lucrea3ă 3i *i noap"e pen"ru a face să 'ispară Sf#n"a Lui 9isericăE vor să falsifice adevărul pe care Dumnezeu-Omul ni l-a revelat. 'in păca"e. *ar în continuare. duşmanii <rtodoAiei au născocit termenul ecumenism. ca şi conducător al lumii. zădărnicind astfel m'ntuirea omului. planul lui Dumnezeu pentru m)ntuirea între3ii lumi. afla+i !n spa"ele unor cen"re 'e coman'ă ne%ă3u"e) Es"e ră3$oi) Di un ră3$oi pu"ernic 'e care. Bnitatea pentru care. cititorule. ca să vedem baza lui reală./).. care este misiunea ecumenică @ Ecumenic se referă la toată lumea.P a +isericii. în locul adevăratului Dumnezeu. -cumenismul% !n pu ine cu#inte% este o infernală mi$care 'lobală% politică $i reli'ioasă% ce are ca obiecti# supunerea umanită ii sub un conducător uni#ersal. chipurile..anismelor 'e "o" felul cu aer 'e serio3i"a"e *i a slo.anelor care propun o uni"a"e !n*elă"oare. vom vedea cu amănunte şi dezvăluiri înfiorătoare.locit dintru ECUMENISMUL FĂRĂ MASCĂ . a or. Vom vedea mai înt)i. Partea întâi CAP&+O4. ed. s"r#ns uni+i su$ coman'a unui s"a" ma-or ne%ă3u". 8iserica 4ui Hristos este supusă prin ecumenism unui atac concentrat din partea unor du$mani ne!ndupleca i $i #icleni . să fie înc$inat satana.Astă"i ecumenismul a a>uns la un stadiu de de"#oltare !nfrico$ător% prin care toate acele planuri stabilite dinainte sunt puse !n practică de instrumentele *atanei% ce au a>uns să lo#ească acum !n cel mai decisi# punct. este necesar să cunoaştem mai înt)i istoria lui din trecut p)nă în prezent. în puţine cuvinte. ecumenismul de astăzi% !n$elător% mincinos $i antihristic. pun'nd în locul %ui (ristos.. ca un Dumnezeu arăt'ndu-se pe sine cum că ar fi el Dumnezeu+ (. (ubiectul.4 0 &*+O0&A &!12&30 21%10. îl vom lua de la început. +iserica :ui ristos este supusă în ultima vreme unui atac 3eneralizat.

6 Fi după învierea (a le spuneC D:uaţi putere. (!a ridicat o barieră de netrecut. să se apropie iarăşi de Qiditorul său. 5Dumnezeu desăv)rşit fiind. venind Duhul (f)nt peste voi. de voieşte.început. Dumnezeu însă n!o uită. Vrea m)ntuirea între3ii lumi.nirea aceasta a oamenilor se reali"ea"ă doar !n 8iserica pe care Dumne"eu-Omul a !ntemeiat-o !n acest scop. *nsă. :umea întrea3ă plină de sciziuni pl)n3e.n'ă Dumne"eu $i unit cu -l.nte$ti. *i trimite la toate neamurile. om desăv)rşit se face.. Fi le face pe toate noi şi foarte noi. şi fiţi Mie martori în *erusalim şi în toată *udeea şi (amaria şi p)nă la mar3inile păm)ntuluiE şi iarăşi le!a dat poruncăC Dpropovăduiţi pocăinţa si iertarea păcatelor la toate neamurileE. De acum omul poate. cu puţin înainte de înălţarea (a. !n afara 8isericii nu există nici o unire reală% nefiind posibilă nici o !nfră ire a lumii. 9ăderea omului a sf)şiat!o. într!o ordine şi armonie uimitoare. +răia !ntr-o bucurie ecumenică desă#. De asemenea. Ca atare% numai prin Dumne"eu-Omul $i doar !n 8iserica lui Hristos pot oamenii să se desă#. unde 9reatorul Atotputernic şi!a pus pecetea atotînţelepciunii (ale. Dumnezeu se uneşte iarăşi cu umanitatea într!un mod mai desăv)rşit prin întruparea :ui ristos. Astfel s!a produs un rău cutremurător. . se zv)rcoleşte şi suspină sub tirani cumpliţi. "?C">. -ra atotfericit.nt% este calea ce duce la unire% m.r$ită% !n armonia uni#ersală a lumii cere$ti $i păm. să trăiască din nou unit cu acesta şi fericit. . Hristos !i une$te pe oameni nu numai cu Dumne"eu% ci $i !ntre ei. făc)ndu!se şi el părtaş dumnezeieştii firi. precum spune (f)ntul *oan Damaschin. Drept aceea. <mul a căzut în continuare şi a a. O unire nemincinoasă a oamenilor poate a#ea loc numai !n 8iserică prin &isus Hristos. 3uvern)nd!o ca pe un tot.nită este $i lumea !n'erilor cea fără de număr% care slu>e$te Creatorului. 9orpurile cereşti. a sf)rşit prin a fi un sălbatic. pentru ca omul să poată astfel să devină una cu trupul (ău teandric. *ar Rertfa de pe cruce a Dumnezeului!<m întinde o punte peste hăul abisal pe care l!a deschis căderea omului. *ar 9uv)ntul întrupat al :ui Dumnezeu. ca %rup al (ău. ristos.. +rupul tainic al lui Hristos% adică 8iserica luptătoare de pe păm. Dumnezeu!omul (!a lăsat pe (ine în lume ca +iserică. sin3urul lucru nou sub soare6. Vrea unirea tuturor oamenilor de pe ECUMENISMUL FĂRĂ MASCĂ ..t $i !ntre ei. Aceasta este ecumenicitatea cre$tin-ortodoxă. <bservăm de asemenea o unitate şi armonie uimitoare şi în universul material. Atunci a avut loc o ruptură între om şi Dumnezeu. foarte numeroase şi uriaşe îşi urmează calea în spaţiu.uns nefericit. ca un cutremur înspăim)ntător.t cu Dumne"eu c. Dumnezeu a făurit unitară şi armonioasă această lume mare şi preafrumoasă. Departe de Dumnezeu. +răia l. &ată marele plan al lui Dumne"eu/ &ată misiunea ecumenică ade#ărată a 8isericii% adică m. 9el mai mare rău din lumeC @uperea omului de Qiditorul său.ntuirea tuturor oamenilor prin 8iserica 4ui Hristos.ntul 4ui Dumne"eu $i unit cu -l. Omul trăia la !nceput !n cadrul acestei unită i superioare $i armonii minunate sub acoperăm. Parcur3erea istoriei popoarelor divizate ce s!au m)ncat unele pe altele relevă din plin acest lucrul.ntuire $i !ndumne"eire. s!a produs ruperea acestei unităţi. ristos 5Fi!a întins palmele şi le!a unit pe cele despărţite6. dintr!o dată. Domnul a dat această poruncă apostolilorC 5Mer3)nd învăţaţi toate neamurile.r$ească $i să se unească at. şi comuniunea dintre om şi Dumnezeu începe din nou. aceasta a fost ultima (a chemareC DMer3eţi în toată lumea şi propovăduiţi &van3helia la toată zidireaE -Mc. 5:!a trimis pe 2iul (ău6 ca să creeze o punte peste această prăpastie. Are în plan să restaureze unitatea zdruncinată dintre &l şi om.

fiind întinsă în toată lumea. adică +iserica (obornicească. +iserica :ui ristos este pentru toţi. deplin. 8iserica 4ui Hristos% 8iserica Ortodoxă C#rea ca tot omul să se m. cea creştin!ortodoAă. sobornicească şi apostolească +iserică6. +iserica <rtodoAă este numită katholiki Ekklisia.P De ce toate acesteaK Pentru ca un om. împotriva 9apului +isericii noastre. +iserica este împărăţia :ui Dumnezeu pe păm)nt. ristos. ! Ecumenismul antihristic $! Ecumenismul papal Papa% prin e'oismul său luciferic% a #rut să domine reli'ios $i politic !ntrea'a lume. :!au ECUMENISMUL FĂRĂ MASCĂ .tot păm)ntul -c)ţi doresc. Papalitatea E-a substituit pe Hristos% Dumne"eu-omul% cu omul papă/ Fi deşi ristos (!a întrupat. Vrea să-i unească pe oameni% nu !n !ntunecatele $i satanice$tile plăsmuiri mincinoase ale ecumenismului% ci !n unitatea #e$nică $i neclintită cu Dumne"eu. după cum vom vedea limpede în continuare. mai desăv)rşitK &Aistă ceva mai curat. Papismul $i protestantismul nu sunt 8iserici ci comunită i $i adunări eretice. uzurp)nd desi3ur şi titulatura de 5+iserică catolică6 S%ermenul 3recesc katholikos este tradus în limba rom)nă prin sobornicesc.B . *n 9rezul ortodoA. precum şi apostolia m)ntuitoare şi ecumenică a +isericii. stabilit la al doilea (f)nt (inod &cumenic. A transformat +iserica într!o împărăţie lumească. (e luptă.umai ristos poate să!i unească şi să!i m)ntuiască pe oameni. Papismul :!a alun3at pe ristos ca şi cap al +isericii şi în locul :ui l!a pus pe papă. mai clar.8iserica Ortodoxă. Fi face aceasta prin silnicie. au răpit termenul katholiki. Aceasta este adevărata ecumenicitate. ed.ntuiascăD% !i #rea uni i pe to i cu +rupul Celui ce o conduce. Aceasta este misiunea ecumenică a +isericii. duhovnicească şi ecumenică a +isericii :ui ristos. adică. întruc)t 5nu eAistă m)ntuire în altul6.. A făcut din ea un re3im lumesc. numindu!se ei D+iserica catolicăE. &ste un or'anism duho#nicesc prezent în toată lumea. mai plin de bucurie. 8iserica nu este o or'ani"a ie lumească după cum vrea papalitatea eretică şi nici nu este destinată pentru un re3im lumesc după cum voia iudaismul. papa. 9redem 5întru una sf)ntă. să ia locul lui ristos din +iserică. prin +iserică. încerc)nd prin aceasta să arate că ei sunt +iserica universală -n. mai stabil şi mai si3urK . prin credinţa în &l. Avem şi o Patriarhie ecumenică. politică şi crime. -l a #rut să cucerească !mpără iile lumii pe care să le conducă !n numele cre$tinismului. &l războieşte cu furie creştinismul ortodoA ecumenic. rupţi de +iserică prin schisma din "$>=. fireşte. &Aistă aşadar un ecumenism mai înaltK &Aistă ceva mai presus de planul lui DumnezeuK &Aistă ceva mai luminos. minciună. -ste de la sine !n eles că după schisma papalită ii% o sin'ură 8iserică ade#ărată există !n lume . viclenie. din anul 41". (ă!i conducă pe cei credincioşi din +iserica luptătoare la cea triumfătoare. &a se 3ăseşte desi3ur în lume dar nu este din lumea aceasta. &cumenismul lumesc şi potrivnic lui Dumnezeu nu doreşte şi nu recunoaşte misiunea dumnezeiască. episcopul @omei. ipocrizie. +iserica este ecumenică @OiAoumeniAi% adică !n toată lumea. Vrea să-i călău"ească pe to i% din toate neamurile% din toată lumea% la ade#ărata pace $i la fericirea cea #e$nică ce se 'ăse$te numai aproape de Dumne"eu. universal. papa :!a dezîntrupat pe Dumnezeu!omul şi :!a eAilat în cer.. Papistaşii.

u s!a întors însă la Bna (f)ntă. A ne3at realitatea îndrumării sale de către Duhul (f)nt.camoMcculture. în puţine cuvinte. o D+isericăE contrafăcută şi cu totul de nerecunoscut. toate le!a pus în mişcare pentru ca papii să fie recunoscuţi ca şi conducători ai +isericii şi tirani ai lumii. sistem filosofic. (obornicească şi Apostolească +iserică. A deformat adevăratul creştinism numai şi numai pentru a deveni el stăp)n al lumii.făcut pe papă cap şi stăp)n absolut al +isericii. Papismul a deformat învăţătura lui ristos şi a creat un creştinism lumesc.ndu-se după modelul !mpără iei romane a apărut pe scara istoriei ca o putere politică% desi'ur interna ională.nd omenesc searbăd% uscat $i nesăbuit.ectarie %aumatur3ul scrie referitor la aceastaC D*ubirea de putere şi de slavă le!a uneltit pe toate.alnic. măceluri.ntuire% ci care #i"ea"ă reu$ita unor obiecti#e lume$ti. A se vedeaC httpCUUTTT.ele care erau mai presus de fire. Protestantismul a înălţat raţiunea omenească.ntuirea omului% ci cu ce '. Pro3ramul a fost întocmit. învăţătura (inoadelor &cumenice şi a Părinţilor purtători de Dumnezeu. la +iserica <rtodoAă. A făcut din teolo3ie discuţie. &cumenismul papistaş nu a putut să!şi ducă la îndeplinire planurile sale datorită opoziţiei de lun3ă durată pe care a făcut!o <rtodoAia. ECUMENISMUL FĂRĂ MASCĂ . 3noseolo3ie. Protestantismul a fost tăiat de la i"#oarele harului dumne"eiesc $i a conceput o Cteolo'ieD păcătoasă% care nu conduce lumea la m. papismul. iar punerea lui în aplicare necesita toată puterea. A eşuat însă în mod . crime şi cu toate acestea nu şi!a atins scopul. ca şi fratele său mai mare. &cumenismul papal. A cobor)t!o la un nivel inferior. Papismul a schimbat temelia creştinismului care este Dumnezeu!<mul 9el veşnic şi în locul :ui a pus un muritor efemer. s!a îndepărtat de el. cuv)ntul raţional ca pe un nou dumnezeu!idol. . duce la divizarea or3anismului divino!uman al +isericii în care lumea se poate uni şi m)ntui. A desfiinţat tradiţia şi a ciuntit (f)nta (criptură. despuind!o de pasa. Acesta este deci. D%rupul :ui ristosE devenind o asociaţie lumească.S 9ardinalul Milliam :evada a declarat de cur)ndC Dunion Tith the 9atholic 9hurch is the 3oal of ecumenism.Tordpress. (f)ntul . A tă3ăduit sfinţenia +isericii. ci a căzut într!o altă rătăcire şi mai rea. 0omano-catolicismul% inspir. %oate SreleleP le!a născocit. în3rădindu!: pe ristos în cer.. <rice obstacol urma să fie înlăturat şi orice rezistenţă înfr)ntăE. +iserica de nezdruncinat a lui ristos. a recurs la violenţă.comU0$"$U"0U">U P %! Ecumenismul protestant *n afară de ecumenismul papal mai eAistă şi unul protestant. Protestantismul. C+eolo'iaD protestantismului a !ncetat să mai fie rodul *f. A lepădat (f)nta %radiţie. în raţionalism. A transformat !mpără ia 4ui Dumne"eu !ntr-o !mpără ie a acestei lumi% de$i Hristos a mărturisit clar că C!mpără ia 5ea nu este din lumea aceastaD. să dea o direcţie umanităţii pe baza raţionalismului. pe papă. A vrut şi acesta la r)ndul lui să conducă lumea -oi'umeni. Papa a #isat un cre$tinism lumesc care să se extindă de-a lun'ul $i de-a latul lumii% al cărui conducător să fie el !nsu$i. (f)rşeşte în antropocentrism. distru3eri. pentru a izb)ndi în acest lucru. C+eolo'iaD protestantă nu se ocupă cu ce spune $i ce porunce$te Dumne"eu pentru i"bă#irea $i m.E -Dţinta ecumenismului este unirea cu +iserica 9atolicăE.ntului Duh $i a de#enit '. Fi protestantismul. prin teoriile lui eretice..nde$te omul despre Dumne"eu. ecumenismul papal.or3UneTsUheadlinesUindeAcn%iK stor8idV>???WreposV=WsubreposV0W dV?#"11#şihttpCUUacvila4$. dezamă3it de papism. supun)nd!o cuv)ntului omenesc.

-cumenismul protestant este prima treaptă a ecumenismului potri#nic lui Hristos% ce se desfă$oară astă"i. trebuie să eAplicăm cititorului în c)teva cuvinte ce este cu această scriere.S întruc)t în cartea de faţă vom face referire în diverse situaţii la DProtocoalele !n elep ilor *ionuluiE cit)nd din ea fra3mente le3ate de planurile (ionismului. 4-au 'ăsit astfel potri#it (pe potri#a lor) $i-l folosesc ca ba"ă a planurilor lor.nt un Hristos după cum le-ar plăcea lor% după cum l-au plăsmuit !n fante"ia lor bolna#ă $i !n #isele lor e'oiste. Astfel protestantismul a avansat de la raţionalism la ateism şi materialism.u a venitE. &nsă sioni$tii a$teaptă !ncă să #ină pe păm. l!au întrebat pe ristosC 5*n vremea aceasta vei restaura împărăţia lui *sraelK6.ntul 1ectarie spune !n acest sensF =pe de-o parte la protestan i fiecare om constituie o 8iserică% iar pe de alta% !n catolicism un om constituie toată 8iserica?. Bnde se îndreaptă protestantismul prin această anarhie şi lipsă de evlavieK 9um speră să m)ntuiască lumea printr!o astfel de învăţăturăK Din păcate cade tot mai . Acesta a fost #isul e#reilor dintotdeauna . va fi adevăratul papă al lumii.&n aceste două ere"ii% locul 4ui Dumne"eu este luat de om% !n elepciunea 4ui Dumne"eu este !nlocuită cu cea omenească. Ecumenismul sionist &cumenismul actual am putea să!" numim ecumenism al sionismului întruc)t slu. !l pun !nt. patriarhul +isericii internaţionale6 -Protocoale cap.i ca promotor al ecumenismului antihristic% al ecumenismului din #remea noastră. 4. şi s!a a. Astă"i face >ocul pe care !l doresc puterile !ntunericului.teolo3ia păcătoasă a protestantismului să ne vorbească de 5teolo3ia morţii :ui Dumnezeu6. Mer3e din erezie înspre ateism. Bcenicii. Adică îşi revendică infailibilitatea sa personală în materie de credinţă. care urma să zdrobească armata romană invincibilă şi să restaureze împărăţia lui *srael.nească politic $i reli'ios !ntrea'a lume. însă ristos le!a răspuns clarC 5împărăţia mea nu este din lumea aceasta6. at)ta timp c)t temelia sa dintru început este infailibilitatea omuluiX !n timp ce !n papism infailibilitatea apar ine papei% !n protestantism dimpotri#ă% fiecare protestant de#ine infailibil. Au pre'ătit mai dinainte pe protestan i% in. . Ce urmăre$te a$adar astă"i protestantismulG Acesta nu urmăre$te nimic% fiind o masă nedecisă $i amorfă. Protocoalele sunt ECUMENISMUL FĂRĂ MASCĂ . 5împăratul iudeilor.ici că se putea ceva mai rău. Prin acesta% !nsă se urmăresc multe. Voiesc $i a$teaptă un 5esia% nu smerit ca Dumne"eu-Omul% ci ca un !mpărat atotputernic. Au aşteptat să vină Mesia ca un conducător lumesc atotputernic. trec)nd de la erezie la ateism.ndu-i !n indiferen ă% !n confu"ie $i !ntr-o stare căldicică. nimicită de romani. *ar scopul sionismului interna ional este să a>un'ă% !ntr-o "i% să stăp. După cum creştinii se salută de Paşti cu D ristos a înviatNE şi răspund cu DAdevărat a înviatE aşa şi mulţi evrei întreabă în multe locuriC DA venit MesiaKE şi răspundC D.os. împlinindu!se în persoana (a toate profeţiile Vechiului %estament.eşte planurilor infernale ale acestuia. &vreii continuă încă să aştepte venirea :ui Mesia. se spune.uns ca astăzi. *f..rmăre$te să cree"e o domina ie e#reiască la scară mondială.. Aceştia nu au crezut la venirea :ui acum 0$$$ de ani deşi a fost însoţită de at)tea semne doveditoare foarte clare. av)nd o autoritate şi o putere materială uriaşă.. .u i!au convins cuvintele profeţilor care au vestit în amănunt evenimentele vieţii Domnului şi care s!au împlinit cuv)nt cu cuv)nt în ristos. *nsă cum să nu se a. "J. .un3ă aici. Capul $i conducătorul absolut al 8isericii nu mai este Dumne"eu-Omul% ci omul. sub influenţa acestei concepţii.

P (ioniştii vor un ristos care să aibă putere materială şi autoritate lumească şi care să le confere în continuare atotputernicie şi dominaţie mondială. &le au nimicit orice ordine în societate pentru a ridica pe aceste dăr)mături tronul @e3elui lui *sraelX dar rolul lor va fi încheiat în momentul ridicării pe tron a re3elui nostru.e6. îşi închipuie un Mesia care să fie croit după măsurile vanităţii lor.icolaevici (ouchotin. au urmărit în continuare să convin3ă lumea că nu sunt rodul activităţii lor oculte şi că nu se spri. toţi vor crede că văd destinul cu căile lui necunoscute. Protocoalele şi răsturnarea lumii. care au tă3ăduit chiar puterea lui Dumnezeu. nu duhovniceşti şi cereşti. cap. a. *ată ce ne descoperă Protocoalele în acest sensC Dvom înfiinţa şi vom înmulţi societăţile francmasonice în toate ţările din lumeX vom atra3e în ele pe toţi aceia care sunt sau pot fi nişte buni a3enţi. de bestialitate iar nu de umanitate.efuiesc.imeni nu va şti ce vrea să atin3ă re3ele prin poruncile sale.. Acest conducător ecumenic -al lumii. . sub preteAtul libertăţii şi al unor drepturi. fie sustrase dintr!un seif deţinut de sionişti în Alasacia.ertfească poporului din toate 3usturile sale personaleE -Protocoalele.. Pentru ca sionismul internaţional să!şi vadă visul cu ochii. @euşeşte de asemenea prin susţinere satanică să se infiltreze în or3anizaţiile de. autorului. (t)lpul omenirii ! în persoana domnitorului universal din săm)nţa sf)ntă a lui David ! trebuie să . Aceste puteri triumfa astăzi. în spatele cărora stă nevăzut. apăr)nd multe articole prin ziarele vremii. De atunci au urmat multe editări. astfel înc)t ele să lucreze ! fără să bănuiască ! la împlinirea visului sionismului de a conduce lumea. &le au fost întocmite în "1#J. mareşal din aristocraţia din (herno. &l le!a editat în "#$0. creează diferite or3anizaţii cu scopuri pretins bune. vor fi biroul nostru principal de informaţii ECUMENISMUL FĂRĂ MASCĂ . pentru a sfăr)ma puterile nesăbuite. Acest ales al lui Dumnezeu e numit de sus. Bn alt Mesia aşteaptă evreii. de a conduce lumea. săv)rşesc tot felul de violenţe. *nsă faptul sustra3erii Protocoalelor este dovedit de circulara comitetului sionist din "#$". în persoana re3elui. scrie că manuscrisul lor i!a fost înm)nat prin "#$" de către AleAis . a) &asoneria O astfel de or'ani"a ie este masoneria% care lucrea"ă pentru reu$ita planurilor sioni$tilor. acest domnitor va trebui înainte de toate să stin3ă această flacără mistuitoare. Motivul neliniştii mondiale.locul societăţilor demoralizate de către noi. şi în s)nul cărora se ridică din toate părţile focul anarhiei. profesorul rus (er3hie . şi de aceea nimeni nu va îndrăzni să se pună de!a curmezişul drumului necunoscut. Aceste societăţi. Protocoalele au fost. *ată ce zicC DDomnitorul care va lua locul 3uvernelor de astăzi. ertzi vorbeşte de acest fapt ca o realitate. în care dr.a eAistente şi să le folosească în vederea scopurilor sale întunecate. < altă dovadă pentru autenticitatea Protocoalelor sunt evenimentele însele care s!au succedat p)nă astăzi şi care urmăresc îndeaproape planurile sioniştilor. etc. întruc)t au încercat să le ne3e.ină pe fapte reale serioase. fie s!au scurs într! un alt mod. depl)n3)nd a. . ca parte practică. cu titluri incendiare cum ar fiC Duşmanul umanităţii. mişcate de instincte iar nu de raţiune. *n cartea de faţă cititorul poate vedea felul în care planul sionist a fost pus în aplicare. un Mesia lumesc cu care să conducă lumea. stăp)n pe sine însuşi şi pe omenire.documente ce scot la i#eală amănunte din planul final !ntocmit de sioni$ti% care constituie strate'ia metodică ce #a conduce la acapararea puterii mondiale de către ei. ci materiale şi lumeşti. mulţumită unei voinţe neclintite. aceste 5lo. Dezvăluirile acestea i!au zdruncinat pe sionişti. să corespundă măsurilor unei fericiri.ilus. atunci c)nd societăţile sioniste s!au adunat într!un mare con3res la +ăle. care îşi t)răsc viaţa în mi. Deci sioniştii aşteaptă un conducător lumesc în persoana căruia vor vedea Dpersonificarea forţei şi puteriiE şi Dvor crede toţi că văd destinul cu căile lui necunoscuteE. 04!0=. Primul editor al lor.un3erea unor teAte secrete aşa de importante pe m)na neamurilor.un3)nd în m)inile creştinilor. Aceste teAte care descoperă planul sionismului sunt direcţiile finale ale acestuia. va fi din Dsăm)nţa sf)ntă a lui DavidE. aşa cum a fost 3)ndit în Protocoale -n. -ste planul ambi iilor lor dintotdeauna pentru conducerea lumii .

cu alte cuvinte. OV.. <bli3aţia pentru oricare :o. a se vedeaC D:andmar'urile 2rancmasoneriei BniversaleC "". atunci c)nd urma să se amestece puternic în orice mişcare umanistă. această creaţie a sionismului. ridic)nd de!a dreptul în slăvi asociaţia înfiinţată în "1#J de un anumit evreu. -n. pastorul @ousel.roUbiblioteca -site oficial.E httpCUUTTT.şi îndrumări. iar susţinătorii lui au pierit. 3arantează că evreul acesta a fost ales de Dumnezeu şi că asociaţia înfiinţată de el. DDe altfel. pe nume (ionismul -de la oraşul sf)nt (ion sau *erusalim. Fi astfel. că cei ce diri. *ar mai . se ascundea şi se ascunde ! si3ur că nu de frică. De aceea.a de a lucra acoperit ! adică de a nu permite nici unui nemason să participe la lucrări ! este un :andmar' ce nu poate fi ne3li. şi mi. aşadar. laudă mult.ed. i!a biruit.. socială şi cu caracter educativ. şi să dea din nou evreilor Palestina..m8forum. Fi masoneria la r)ndul ei. Profesorul %rembelas de la Athena scria despre eiC D iliaştii şi neamul celor ce :!au răsti3nit pe ristos sunt unul şi acelaşi lucru. Vom centraliza toate aceste societăţi într!o administraţie cunoscută numai de noi şi compusă din înţelepţii noştri. iliaştii.at şi el îşi are ori3inea în caracterul ezoteric al 2rancmasoneriei.ro. :e3ătura dintre conducătorii hiliasmului şi evrei însă trebuie dovedită. &Aistă.. nu doar simple indicii..ele6 vor avea c)te!un reprezentant. ctitorul şi părintele hiliasmului modern 5a dat o bună mărturie în anul "#"1 pentru poporul evreu pe ECUMENISMUL FĂRĂ MASCĂ . pe de!o parte el denaturează şi războieşte cu turbare creştinismul. de c)te ori a încălcat principiul acesta a eşuat lamentabil sau şi!a atins foarte puţine din obiectivele propuseE. av)nd rolul de a duce la împlinire obiectivele ce şi le!au propus. P DMasoneria ! scriu masonii înşişi ! după cum ne încredinţează de altfel trecutul ei. iliaştii vorbesc de evreul acesta ca fiind foarte dra3 inimii lor şi îl spri.ină întruc)t a fost ales 5de Dumnezeu la momentul potrivit pentru a!şi aduce aportul la naşterea sionismului6. marea lo. iliaştii mai susţin că din vara anului "1J1 bunăvoinţa :ui Dumnezeu s!a întors către evrei 5şi că p)r3a anului s!a dat în mod vădit poporului iudeu6. Mai bine spus. eliberatoare. iliaştii. +iserica.ă naţională din @om)nia. d)ndu!i un conţinut potrivit pentru reuşita planului ecumenist.S D(ite!ul Pita3oraZ04 este membru recunoscut al Meb@in3 2reemasonr8 *nternational..eşte şi lucrează pentru un 3uvern mondial evreiesc. A venit însă sionismul şi l!a scos de la naftalină. în dosul căruia se va ascunde administraţia despre care am vorbit. Despre caracterul secret al masoneriei. iar activitatea acesteia este lucru binecuv)ntat de Dumnezeu.os printre altele sunt date ca eAempleC D9on3resul internaţional anual pentru paceE. ian "#4$.locul cel mai influent -al activităţii noastre. ci din necesitate ! în spatele or3anizaţiilor oficiale pe care le îndrumă şi le susţineE..mlnr. ') (iliasmul iliasmul este o altă născocire vicleană a evreilor sionişti.E -httpCUUpita3ora.ează hiliasmul şi sunt capii. Acest lucru îl aflăm chiar din or3anul lor oficial de presă DPita3oraE -fascicolul ". prin strădaniile Părinţilor ei purtători de Dumnezeu. 5:o. D2răţia creştină a tinerilorE şi alte nenumărate or3anizaţii umaniste şi culturale. cap. pe nume %eodor ertzi şi care asociaţie este evreiască şi are ca scop să reînfiinţeze @e3atul evreiesc în *udeea. iar pe de alta slu. se ascunde şi ea în spatele diverselor asociaţii şi or3anizaţii care îi promovează scopurile ei ascunse care sunt şi scopurile sionismului. fondatorii şi învăţătorii lui. sunt de ori3ine evrei. iar acest reprezentant va fi acela care va da cuv)ntul de ordine şi va alcătui pro3ramul de activitateY -Protocoalele înţelepţilor (ionului.. hiliasmul a eAistat ca erezie încă din primii ani ai 9reştinismului. este lucrarea lui Dumnezeu. ci dovezi palpabile. *ată deciC (ioniştii înşişi spun că masoneria este creaţia lor.

(usţin)nd interesele sionismului. după cum spun hiliaştii. *udeii l!au aşteptat pe Mesia încă dinainte de venirea lui ristos ca pe un conducător şi împărat lumesc.a eAistente. instrumentele şi or3anizaţiile prin care ia amploare şi din care se năpusteşte cu m)nie nimicitoare ca să provoace un dezastru nemaiînt)lnit. M99 -9M+. reconstruirea *erusalimului ca oraş al evreilor. vom constata cu date concrete. cu a. &l este ascuns însă cu viclenie. ceea ce înseamnă ecumenismul. $! )&C* si )+C* ECUMENISMUL FĂRĂ MASCĂ . iar ceilalţi s!ar fi răsp)ndit în diferite părţi importante ale lumii ca reprezentanţi ai 3uvernului de la *erusalim. Av)nd în vedere acest plan antihristic al sionismului de conducere a lumii şi mecanismul lui compleA prin care influenţează şi direcţionează mişcările reli3ioase şi sociale ce servesc scopurilor acestuia.eT Lor'6. cu colaboratori diferiţi ! membri ai acestui 3uvern. cei mai mulţi dintre evrei n!au crezut în ristos. au început şi acestea să servească interesele sale. că ecumenismul actual% !n profun"ime% nu este o mi$care cre$tină% ci una politică% a#. plasaţi în punctele cele mai importante ale lumii. iubite cititorule. tot ce este important pe păm)nt. Dacă luăm în considerare acest vis străvechi ce a înşelat doririle şi speranţele lui *srael şi citim. şi altele.hipodromul din . Dar şi hiliaştii un astfel de lucru doresc şi aşteaptă. (ionismul. că de n!ar fi ascuns. LM9A. (ă vedem care sunt stadiile evoluţiei sale. ce spun şi propovăduiesc hiliaştii. înţele3em cu claritate că hiliasmul este un iudaism ascuns. av)nd convin3erea că va fi partea aleasă care va institui viitoarea împărăţie a lui Dumnezeu. a trecut prin mai multe faze. Astfel de or3anizaţii suntC LM9A. &l urma să elibereze neamul evreiesc din robie. *saa'. ei cred că această asociaţie evreiască va secătui 9reştinismul. Va ale3e *erusalimul ca centru al între3ii lumi şi va supune toate neamurile păm)ntului iudaismului. pas cu pas.H *tadiile ecumenismului D(ă vedem acum. încet!încet şi pe nesimţite. dovezile şi tot lanţul de ar3umente despre rolul şi scopul promotorilor tăinuiţi ai ecumenismului infam. cheltuieşte mari sume de bani şi urmăreşte înfiinţarea unui 3uvern evreiesc. şi în 3eneral Palestina să fie iarăşi evreiască. %ocmai pentru aceasta. să reînvie domnia slăvită a lui David şi să înalţe puterea iudaică pe culmi nemaiînt)lnite. 9iteşte. %rebuie ţinut seama că la acest vis dintotdeauna al iudeilor tind şi hiliaştii. Pentru ca ecumenismul să!şi atin3ă scopurile infernale a înfiinţat ! aşa cum s!a mai zis ! c)teva or3anizaţii internaţionale şi a reuşit să se infiltreze în altele de. Avraam urma să coordoneze de la *erusalim. pe de altă parte. Mişcarea ecumenică pe care o vedem astăzi în stadiul ei avansat. %rebuie adău3at la toate acestea că hiliaştii au aşteptat în "#0> să se ridice din morm)nt Avraam. din muntele (ionului. n!ar căuta să se facă auzitE.utorul unor posturi mass!media performante. va revi3ora iudaismul. aşa înc)t. *acov şi toate marile personalităţi ale Vechiului %estament şi că unele dintre ele ar fi făurit 3uvernul visat cu sediul la *erusalim. elementele. 9onsiliul mondial al +isericilor. cercetaşii.nd o fa adă cre$tină% dar un scop antihristic. fiindcă ei îl aşteptau să vină ca împărat şi cuceritor slăvitX însă &l a venit ca să întemeieze o împărăţie duhovnicească şi nu un stat lumesc.

a pus bazele unui cerc. adică la "" ani de la înfiinţarea LM9A. Aceste asociaţii fac dovada unui comportament protector faţă de creştini.urul v)rstei de 4> de ani. la :ondra. la filiala LM9A.a. a sănătăţii. cu DlapteleE indiferenţei şi al unei stări căldicele faţă de credinţă. Au a#ut o teorie umanistă asupra lumii% în care nu se face referire nici la păcatul strămoşesc şi nici la m)ntuirea sufletului. D9rucea şi stea3ulE. chiar dacă sunt fără conţinut do3matic. din păcate. orchestrate din afară s!au pus în mişcare. citim la pa3ina "?1 despre vizita în /recia din "#40 a unor americani şi de primirea pe care le!a făcut!o lo. a.Primul strămoş al ecumenismului actual şi!a făcut apariţia pe la mi. *n "1==. *n carte se scrie printre altele şi despre unele lucruri demne de atenţie şi care scot la lumină multe aspecte deosebit de importanteC DAceste 3rupări aflate în vizită aparţineau acelor or3anizaţii cunoscute cum ar fi 9rucea @oşie. a avorturilor ş. *n "1>>.niunea tinerelor cre$tineD. cele două asociaţii s!au unit într!una sin3ură. /eor3e Milliams a înfiinţat LM9A sau altfel spus CAsocia ia cre$tină a tinerilorD. chipurile. LM9A şi LM9A au creat nuclee cu membri ai lor. a întreprins o campanie susţinută pentru le3alizarea folosirii marihuanei. sufletul este antrenat într! un sistem sentimentalist.m. Acceptă filantropia ca pe o !mpăr ire de bunuri materiale% dar nu !n numele lui Hristos $i al 8isericii *ale. doamna 7inerd a înfiinţat o asociaţie pentru doamne tinere care avea ca scop practicarea filantropiei. destule 3eneraţii.d. de desfătare a simţurilor. Ceea ce ne descoperă cartea aceasta editată !n EKLM% la Afhena cu aprobarea 5arii 4o>e $i !naltului demnitar al Consiliului de 'radul LL% este faptul că masoneria penetrea"ă toate sectoarele importante ale #ie ii publice. >0. aflate sub conducerea evreicei Pepper (chTartz de la filiala de acolo a or3anizaţiei LM9A. Au avut însă o ideolo3ie neclară. editată în "#>0. Aceste asociaţii. pe nume &ma @oberts. *n "1#=. ca unele ce sunt formate din masoni în proporţie de #$ la sutăE. între timp.un3)ndu!se p)nă la un cult adus trupului.. < astfel de formare a conştiinţelor promovează LM9AN în %oronto. s!au or3anizat în An3lia două asociaţii de femei. Acest tip de educaţie favorizează o atitudine laAă faţă de păcat şi o ironizare a adevărului do3matic al +isericii 9reştine. despre suflet. în "#>0 număra "$$$$ de filiale şi = milioane de membri. un comportament ca faţă de nişte copii buni. Fi c)nd te 3)ndeşti că poartă numele de frăţie creştinăN Puterile întunericului.urirea masoneriei. s!a acceptat într!un 3las ca să nu mai fie menţionat nicăieri numele lui *isus ristos. După cum este menţionat în publicaţia periodică americană din :os An3eles.a masonică locală. ce şi!a propus realizarea de înt)lniri în vederea ru3ăciunii împreună. Multe 3eneraţii au crescut într!un creştinism fals. *n cartea DDouă sute de ani de masonerie 3receascăE a lui Marino Polato. Preia po"i iile cheie !n conducerile ECUMENISMUL FĂRĂ MASCĂ . au DalăptatE. iar începutul denaturării credinţei în Bna (f)ntă Apostolească şi (obornicească +iserică. nu se scotea o vorbă. neprecisă şi semi!creştină.ei masonice ateniene DPrometeuE. membru al lo. pun)ndu!se accentul şi d)ndu!se o atenţie specială trupului. LM9A şi M)n3)ierea <rientului Apropiat -pa3. Av)nd la bază această teorie. 9eea ce s!a cultivat în mod fin a fost o întoarcere a omului spre trup. Dimpotrivă. Această or3anizaţie de tineret a reuşit să se eAtindă în foarte puţin timp în toată lumea. lu)nd numele LM9A sau C. dar idioţi şi absurzi. pentru prote. < t)nără din sudul An3liei. 9anada. aproAimativ >$$ de tinere în . :a :ondra. LM9A şi LM9A nu au avut nici o doctrină clar stabilită.locul secolului al OlO!lea. &ndiferen a do'matică $i starea căldicică fa ă de credin ă promo#ate de IJCA $i I5CA se explică prin faptul că ele sunt sub !nr.area. s!a produs. despre păcatul strămoşesc sau despre m)ntuire care se 3ăsesc la modul absolut numai în +iserica adevărată a lui ristos. Masoneria 3recească a acordat conducerilor acestor or3anizaţii toată cinstea ce se cuvenea conform uzanţelor masonice.

moral şi socialE -art. Meletie MetaA'i şi a profesorului ecumenist Amilcas Alivizatos. (copul declarat a fost Dspri. 3en sau cultură. prin minciună şi înşelătorie. %he Vatican.. Atunci. . rasă.8mca. După dizolvarea LM9A din /recia.inul filialelor desfiinţate. +rebuie preci"at% !ncă o dată% aici că masoneria% pentru a-$i !mplini obiecti#ele propuse% nu creea"ă doar propriile or'ani"a ii% ci se infiltrea"ă $i !n cele de>a constituite% ce au o anumită importan ă% pun.de altminteri. 0 din darea de seamă a LM9A.uNE. dat de *. neav)nd dec)t unele mici contacte cu cele internaţionale.S *mplicarea LM9A în ecumenism este uşor de verificatC D< mişcare ecumenică 3lobală pentru tineri. LM9A americană este cea care a înfiinţat în "#"1 or3anizaţia similară din /recia. MetaAas a denunţat LM9A. MetaAas. *. a protestat ener3ic. ed..ul fin al diplomaţiei.u este admis ca o or3anizaţie străină să se ocupe pe viitor de situaţia tinerilor noştri. cel care a spus acel istoric D<hiNE S Qiua D<hiNE -D. LM9A. fapt care n!a fost dezminţit p)nă astăzi. Morld 9ouncil of 9hurches -M99. Acesta este în fapt şi scopul ecumenismului. Dar or3anizarea LM9A începe mai cu seamă în "#04. dar şi spun)nd limpede. Pasul următor este să facă aceste or'ani"a ii instrumentele ei !n reali"area scopurilor sale !ntunecate% iar acum% unirea 8isericilor. (usţinem acest lucru pentru că ne bazăm pe ceea ce ne!au învăţat doi mari învăţători ai umanităţii C Platon şi Aristotel. Atunci. promovarea şi dezvoltarea armonioasă a tinerilor. este în conformitate cu tradiţiile noastre. %he Morld (tudent 9hristian 2ederation -M(92. confisc)nd patrimoniul lor. LM9A promovează . care activează în "0> de ţări cu peste => de milioane de membri. indiferent de reli3ie. Pentru că deşi au fost înfiinţate ca asociaţii 3receşti.intUTho! Te!areUpartnersUecumeriical!or3anisationsU. ener3ic şi ferm. trupeşte.ndu-$i oamenii ei !n func ii de conducere.ustiţia socială şi pacea pentru tineri şi comunităţile lor. Fi!a adus contribuţia la iniţierea mişcării mondiale misionare şi apropierea +isericilorE. fondatoarea şi finanţatoarea ei.. pe care a şi finanţat!o. o reţea ce cuprinde "$$ de D+isericiE şi or3anizaţii cu caracter bisericesc. Athena. -n. în timpul celui de!al doilea război mondial. Pentru o mică perioadă de timp I5CA a func ionat la *eres% apoi !n NerAira% fiind spri>inită personal de către patriarhul Afhena'ora% un notoriu ecumenist% cunoscut pentru ac iunea sa unionistă $i ecumenistă% de altfel% acu"at oficial ca fiind mason . <r3anizaţiile ecumeniste corelate cu LM9A suntC &cumenical Advocac8ABiance -&AA. activitatea ei ia amploare. în amintirea răspunsului ne3ativ. s!a disociat de ea încep)nd din acel an. Au fost înfiinţate ! scrie MetaAas ! ca asociaţii 3receşti fără nicio dependenţă de or3anizaţiile internaţionale. 9a atare. P *ar faptul că LM9A din /recia e fost prezidată pentru mulţi ani de ecumenistul Amilcas Alivizatos.or'ani"a iilor% cum ar fi I5CA% IJCA% Crucea 0o$ie etc.intU. a intervenit în spri. fără a depinde de ceva din eAterior. &etaxas dizol. *nsă. este sărbătorită în /recia în fiecare an. totuşi LM9A americană -asociaţia mamă. după cum scrie şi în D&nciclopedia eticii reli3ioaseE.inirea. LM9A din America. Da fost în multe privinţe un deschizător de drumuri. P)nă şi în @e3ulamentele lor se specifică independenţa şi autonomia..E -httpCUUTTT. Această. P în faţa italienilor. spiritual.ă I5CA *n "#4#.a mitropolitului mason de Athena.. %rebuie amintit aici că p)nă în "#0" *. făc)nd uz de limba. acuz)nd!o că a dus neamul în eroare. a dizolvat toate filialele LM9A din /recia... primul ministru de atunci.nse dintre I5CA $i ecumenism. arată le'ăturile str. prin 3ri. MetaAas a fost mason. Pontifical 9oundl for Promotin3 9hristian Bnit8.8mca. MetaAas lui Mussolini.De altfel statul 3recesc are dreptul incontestabil de a!şi educa tineretul ţării în consonanţă cu acele ECUMENISMUL FĂRĂ MASCĂ . LM9A din America nu are nici un drept le3al să intervină. -httpCUUTTT. în urma cererii acestuia de a li se da trupelor italiene trecere liberă prin teritoriul /reciei. cunosc)nd acolo în masonerie multe despre activitatea ei distructivă.

fie prin donaţii anuale la înfiinţarea şi funcţionarea LM9A Dacă mai este însă cineva care se îndoieşte de le3ăturile str)nse ce eAistă între LM9A.ine şi să asi3ure în mod eAclusiv credinţa ortodoAă 3recească şi nici nu i s!ar putea pretinde aşa ceva. *ar o indiferenţă c)t de mică faţă de cele ce privesc +iserica <rtodoAă /reacă nu se împacă cu inte3ritatea noastră naţională. :ordul mason +aden PoTell înfiinţează în "#$1.e#reu $i mason !. ce a avut loc în /recia în anul "#?4. Av)nd în vedere că ma. 5artin . chiar dacă acest lucru ar fi eAact. au ieşit la iveală multe elemente care atestă le3ăturile dintre cercetaşi şi masonerie. trebuie să ţinem cont de faptul că aceste contribuţii au fost făcute pentru binele societăţii 3receşti şi acest lucru nici n!ar mai fi trebuit menţionat.. &ste prezent acelaşi semn ca al masoneriei ! triun3hiul răsturnat cu v)rful în . ne!a surprins în mod neplăcut. de!a lun3ul unei istorii de secole. în "#"$. Datorită celei de!a Ol!a manifestări internaţionale de cercetaşi Ramaboree. citim despre felul în care masonii cercetaşi au fost primiţi de către Marea :o. or3anizaţia mondială a cercetaşilor.idei şi convin3eri şi să asi3ure încrederea absolută şi eAclusivă în do3mele +isericii <rtodoAe. . a dat în "#"J acestei or3anizaţii internaţionale un conţinut eminamente masonic. nu trebuie dec)t să fie atent la si3la celor două asociaţii. care este triun3hiul satanic. LM9A şi LM9A %! Cerceta"ii <r3anizaţia cercetaşilor este cel de!a al doilea predecesor al ecumenismului. iar mai . aşadar. sub idealul unei înfrăţiri umane mondiale. Această or3anizaţie. Primii părinţi ai mişcării ecumenice actuale sunt.e a /reciei.ă a /reciei. nu ascund că dovedirea faptului că ea provenea din contribuţii americane..os.oritatea cov)rşitoare a populaţiei este ortodoAă -la 1 milioane de ortodocşi fiind doar 0$$$$$ de neortodocşi. Plec)nd chiar de la scopurile ce le are în pro3ram. Mai sunt menţionate şi alte elemente revelatoriiC D(unt cunoscute le3ăturile dintre masonerie şi or3anizaţia cercetaşilor.. . membru al comitetului 3eneral de ECUMENISMUL FĂRĂ MASCĂ . *ar faptul că avem tot dreptul să confiscăm averea LM9A -din /recia. *n al doilea r)nd. După doar 0 ani. apare evident faptul că cerceta$ii spri>ină planurile ecumenismului $i că a pre'ătit calea acestuia prin procesul de descre$tinare al tineretului. întruc)t ea este le3ată indisolubil de neamul nostru. şi că voinţa donatorilor nu ar fi putut intra în contradicţie nici cu scopurile asociaţiilor. Prin urmare orice presiune venită din eAterior pentru ca LM9A să fie menţinută în continuare. at)t de cunoscută astăzi. care este curat 3recesc. or3anul oficial al Marii :o.utoare. LM9A şi masonerie. are ca obiectiv educarea tineretului într! un spirit defensiv.nse cu masoneria care se ascunde !n spatele ecumenismului% fapte ce le #om pre"enta !n continuare. să nu uităm faptul că at)t (tarul 3rec c)t şi mulţi 3reci de peste hotare şi!au adus contribuţia fie prin a. în An3lia. Fi spunem aceasta pentru că suntem si3uri că ar fi fost făcute cu bună credinţă fără a se aştepta vreo răsplată. Cerceta$ii% pe de altă parte% au le'ături str.. a cărui ctitor a fost fratele +aden PoTellE. nici cu le3ea 3recească şi nici cu specificul etnic al asociaţiilor. ar constitui un amestec în treburile interne ale statului nostru. este de condamnat pentru că nu! şi lasă tineretul să fie educat de or3anisme ce se 3ăsesc în afara ei.imeni nu poate susţine că LM9A ar putea să spri. *n broşura numărul >> din "#?4 a D+uletinului masonicE.osC D2ratele cercetaş. *n ce priveşte averea LM9A.imeni nu poate afirma că societatea 3recească ce este reprezentată de stat. a fost înfiinţată şi în /recia. statul se obli3ă să le prote. (ecretarul ei 3eneral. se datorează următoarelor priciniC *n primul r)nd.eze conştiinţa reli3ioasă.

-VeziC DPuterile întunericului sub lumina creştinismuluiE. @otar8 spri.n% 1iciodată nu trebuie să se asculte pe sine sau pe cel mai mic 6. cu următoarele cuvinteC Dîmi s)n3era inima c)nd auzeam laudele pe care masonii le aduceau cercetaşilor.icolae Psaruda'i. care n!a putut să se 3ăsească la lucrările de astăzi. De asemenea. *e dore$te ca to i cerceta$ii să fie masoni . .nd pe cerceta$i că au inter"is ru'ăciunea =!mpărate ceresc? care se făcea la inau'urarea adunărilor cercetase (a =puilor de lup?)% !nlocuind-o printr-un imn de inau'urareF =!ntotdeauna un pui de lup trebuie să-E asculte pe lupul cel bătr.a Victoriei a Australiei şi şeful reprezentanţei cercetaşilor australieni. cheltuind 4 milioane de dolari. am fost cercetaş şi liderul 5puilor de lup6. @u3ăciunea Domnească.e de cercetaşiE. :auda a fost însoţită de sfatul de a stima idealul masonic al lui +aden PoTell. Aflăm astfel că al Ol!lea con3res mondial al cercetaşilor din "#?4 a avut în frunte nu pur şi simplu admiratori ai masoneriei. se dă la i#eală faptul că planul masoneriei este impunerea totală a cerceta$ilor !n diferite state% unde nu s-a reu$it p. între "#=0!"#=J. impun)nd ca unică ru3ăciune următoarele cuvinte anoste şi confuzeC 5Qiua se duce. ofiţer 3eneral al 9orpului 3recesc de cercetaşi şi conducător 3eneral al celei de!a Ol!a adunări mondiale cercetase -Ramboree. noaptea vine şi se lasă întunericul. după ce a mulţumit pentru invitaţia ce i s!a făcut. în cadrul întrunirii marii adunări eparhiale din ECUMENISMUL FĂRĂ MASCĂ . Acest lucru l!a spus de altfel în mod clar şi reprezentantul /ermaniei atunci c)nd a accentuat că Dar fi fericit dacă şi în /recia s!ar înfiinţa lo>e de cerceta$iD.ei masonice. care este curat masonică.e a /reciei pentru lupta ce a dus!o împotriva analfabetismului. :a această adunare masono!cercetaşă a Marii :o.inile lo>ei masonice. ca într!o bună zi să urmez acestuia. aduce îmbrăţişare frăţească întreită fratelui AleAandru.nă acum ca ea să >oace un rol dominant. Perfida activitate a cercetaşilor este denunţată de un cunoscut specialist în drept al baroului de pe l)n3ă 9urtea de Apel din Atena. am spus deschis.t $i !n ara noastră% 0otarO se 'ăse$te !n m. zic)nd că sunt o or3anizaţie eAemplară. ce lucrează şi aduce cu adevărat iubirea creştină între oameni. D0O+A0I este antecamera masoneriei% fiind condusă de acelea$i puteri malefice ca $i ea.nd !n timpul *fintei 4itur'hii excursii $i tot felul de adunări. @otar8 a venit în /recia în "#01 din iniţiativa masonerieiE. Dumnezeu ne păzeşte6. pun)nd accent pe marea le'ătură ce există !ntre or'ani"a ia cerceta$ilor $i masonerieD.ină mult or3anizaţia cercetaşilor. am fost lăudat că sunt un copil 5deştept şi iscoditor6 şi trebuie să fiu luminat. acu". repre"entantul Germaniei% masonul Daunn% a spus printre alteleF C4o>ele masonice 'ermane au deschis por ile cerceta$ilor tocmai pentru !nrudirea ce există !ntre ei $i masonerie. Am acuzat mult lăudata or3anizaţie a cercetaşilor pentru că a interzis -cel puţin în perioada "#=4 ! "#==. atunci c)nd voi fi 3ăsit vrednicE. *ar în plus.e!am bucura dacă s!ar înfiinţa şi în /recia lo.e din /recia Dslăvitul frateE Pi' din :o. ci persoane însemnate. fiind ocupat cu MaratonulE -din actele lucrărilor lo. . 9onducătorii şi membrii ei de încredere sunt masoni. Profesorul universitar *oan 7armiris a adeverit.. Am trecut la contraatac. cu durere în suflet. Dfelicită eforturile Marii :o. îmi amintesc faptul că. *copurile anticre$tine ale cerceta$ilor se #ăd din faptul că a reu$it cu măiestrie să-i scoată pe tineri din 8iserică% or'ani". Peste tot !n lume% c.conducere Ramboree. 9)nd am auzit că i!au scos în faţă pe cercetaşi ca model de frăţietate al popoarelor şi al punerii în practică a 5iubirii creştine6. Mi!aduc aminte că pe vremea c)nd aveam v)rsta de "J ani şi s!a înt)mplat să protestez pentru interdicţia mai sus amintită. că cercetaşii sunt lupi în piele de oaie. &a a înfiinţat numai în (BA din proprie iniţiativă 0$$$ de unităţi de cercetaşi.

nirii 8isericilorD.$0. *copul acestei asocia ii a fost să clarifice toate dificultă ile $i piedicile do'matice ce stau !n fa a C.un3em însă la ecumenismul actual. 9onsiliul mai sus menţionat începe să arate încet. 0ădăcina =lOA? se 'ăse$te !n cu#intele =lOAi? (lumină)% =lOAa#'hes? ("ori de "i)% =4OAeios? (Apollon)% adică 4uceafăr% *atana% 4ux% 4ucifer?.eiE. adevărata faţă a puterilor întunericului. pa3. 9a atare. av)nd un rol de administrare. într!o ceremonie specială. Această or3anizaţie a fost convocată de două ori. atunci c)nd. ci pro3enituri ai acestor animale s)n3eroaseK & timpul să ne trezim ca stat.ei "i Ordinii *n paralel cu asociaţia menţionată mai sus a luat fiinţă şi s!a dezvoltat o altă asociaţie cu numele D9onsiliul Mondial al 9redinţei şi <rdiniiE. at)t cercetaşii c)t şi masonii. înfiinţarea de către puterile antihristice a or3anizaţiilor şi asociaţiilor cu conţinut ecumenist internaţional. ca +iserică. sunt puşi Dsub protecţia spirituală a lo."#J$ faptul că DCerceta$ii sunt antecamera masonerieiD. Mare surpriză şi nedumerire mi!a făcut această denumire.0?. am văzut că înseamnă micul pui nou născut al lupului. 4. au şi ei odraslele lor.ii "i *c.. Pentru că lupul% după #echii e'ipteni% era ima'inea marelui "eu 0a% "eul soarelui $i al luminii. Acesta este primul început vizibil de ne3ociere a credinţei. aşadar. :a două con3rese vorbeşte despre importanţa studierii şi cercetării relaţiilor reciproce dintre diferitele +iserici creştine.ntul =lOAideus? !nseamnă fiul celui ce aduce lumină% a celui luminat ce #ede lumina ini iatică. Pui de lup îi numesc pe copii. ca familie pentru că duşmanii credinţei şi neamului nostru uneltesc împotriva noastră cu viclenie. sunt lupi însetaţi de s)n3e sau 3reci creştini. părinţii ce i!au născut. -Dicţionar enciclopedic. 9e le3ătură poate fi. ?04. am căutat prin enciclopedii şi dicţionare pentru a 3ăsi o eAplicaţie. între nevinovaţii copii şi pro3eniturile acestui animal sălbatic şi însetat de s)n3eK 9ontinu)ndu!mi cercetările. (ă fie aceasta o simplă coincidenţă sau este rodul înrudirii şi conlucrării dintre cercetaşi şi masonerieK (e pune întrebareaC cine a în3ăduit sau şi!a pus semnătura ca micuţii copii curaţi şi nevinovaţi ai 3recilor creştini ortodocşi să fie numiţi pui de lupi Adică. Puii de lup 9ercetaşii. însă. nu se opreşte la cercetaşi.t $i pe cele ale masoneriei a cărei pro'enituri iubite $i sunt. /! Consiliul &ondial al Credin. "0. ce poartă numele Dpuii de lupE. cuv)ntul 5iliou6. *ată ce spune enciclopediaC C-ste numit =lOAideus? fiul minor de mason ce este pus . *n "#"$ a fost înfiinţată o asociaţie purt)nd titulatura de D9onsiliul 9reştin Mondial al Vieţii şi AcţiuniiE care a fost convocat în "#0> la (toc'holm şi în "#4J la <Aford. Aşa înc)t nu mai sunt copiii lui Dumnezeu. <i acest CConsiliul 5ondial al Credin ei $i OrdiniiD a ECUMENISMUL FĂRĂ MASCĂ . &ste începutul punerii în practică a planului ecumenismului.sub protec ia spirituală a lo>ei% căreia% de re'ulă% !i apar ine $i tatăl său. am descoperit cu surpriză în dreptul cuv)ntului Dl8'ideusE -care înseamnă tot pui de lup) că această denumire este folosită pentru minori. încet. 9ercet)nd cuv)ntul Dl8'opouloE. Or'ani"a ia cerceta$ilor% I5CA $i IJCA descre$tinea"ă pe tineri% !mplinind atent planurile ecumenismului% c.iunii P)nă să a. mă 3)ndeam. prima oară la :ozan în "#0J şi apoi la &dinbur3 în "#4J.!n cadrul unei solemnită i oficiale% la care este permis să fie pre"en ii $i cei neini ia i . începe să!şi dea la iveală planurile. voi. Cu#. Consiliul Cre"tin &ondial al -ie.

Morld 9on3ress of 2aiths. <i pentru aceasta lucrea"ă. din oamenii care au o părere bună despre eaE. Bniversal (piritual 9hurch. dintre care menţionămC adventiştii. reformaţii.ină întrea3a mişcare ecumenică şi din care se completează nucleele colaboratorilor ei. Morld @eli3ious 9on3ress. (couts şi 9M+.nirea 8isericilorD. prezintă o listă de or3anizaţii ecumenisteC Morld 2elloTship of 2aiths.do#edit că era interesat de tema ecumenismului. penticostalii. ECUMENISMUL FĂRĂ MASCĂ .. Bniversal @eli3ious Alliance. Aşadar. <i cum să nu semene% din moment ce toate sunt tentaculele aceleia$i or'ani"a ii a !ntunericului. Mitropolitul Vitalie al Montrealului şi 9anadei. *ă unească adică% !n primul r. -n. recrutaţi. în cuv)ntul său adresat (inodului +isericii @use din Diaspora.eT Delhi în "#?" şi la Bpsala în l#?1. Morld 9ouncil of @eli3ions.. &cumenismul promovat de acest consiliu se vede şi din amestecătura de 4=# de Ddenominaţiuni creştineE membre ale consiliului.airobi -"#J>. or3anizaţia cercetaşilor şi 9M+ sunt baza văzută a ecumenismului. 9ine sunt. Bniversal @eli3ious 2elloTship. *n "#=1 a avut loc prima întrunire a 9onsiliului la Amsterdam. din "#?=. însă. să vedem evoluţia şi mersul istoric al ecumenismului. Această or3anizaţie a început să!şi dea pe faţă planurile mai ales după cel de al doilea război mondial. +oate aceste or'ani"a ii sunt ecumeniste. 9amberra -"##". P. Bniversal +rofherhood. Morld Alliance for *nternational 2riendship %hrou3h @eli3ion.. P Periodicul ortodoA DApocalipsaE.. Porto Ale3re -0$$?. Vancouver -"#14. din păcate. din popor. Obser#a i că foarte multe denumiri ale acestor or'ani"a ii seamănă !ntre ele.or3U -site!ul oficial al Morld 9ouncil of 9hurches ! 9onsiliul Mondial al +isericilor. Morld (piritual 9on3ress.nd% Ortodoxia% papismul $i protestantismul. 9aracterul ecumenist al acestei afirmaţii este evident. reprezentanţi ecumenişti din +iserica <rtodoAă. an3licanii. metodiştii. spune următoareleC DAceste trei or3anizaţii -LM9A. Peace and +rotherhood. Morld Parliament of @eli3ions.of'oumene. în 3enere. CConsiliul Cre$tin 5ondial al Vie ii $i Ac iuniiD $i CConsiliul 5ondial al Credin ei $i OrdiniiD au ca scop #ădit C. (e menţionează aici foarte clar că acest consiliu este Do comunitate de +iserici care mer3 spre o unitate văzută ce constă într!o sin3ură credinţă şi o sin3ură comuniune euharisticăE. *nsă acum... luteranii. la &vaston în "#>4.. baptiştii. la . +oate aceste or'ani"a ii sunt conduse din umbră de către un centru unic luciferic care urmăre$te distru'erea tuturor reli'iilor . Consiliul &ondial a 0isericilor D9onsiliul 9reştin Mondial al Vieţii şi AcţiuniiE şi D9onsiliul Mondial al 9redinţei şi <rdiniiE s!au unit în "#40 într!un or3anism ce poartă astăzi numele de D9onsiliul Mondial a +isericilorE -9M+.S P)nă în momentul scrierii cărţii. LM9A. Activitatea actuală a 9M+ poate fi urmărită peC httpC UUTTT. @ăzboiul nu a lăsat!o să!şi pună în practică mai devreme planurile. De atunci s!a mai întrunit laC . 9M+ se întrunise numai de patru ori. sunt p)nă astăzi st)lpii pe care se spri. monofiziţii şi. LM9A. cei care au înfiinţat asociaţiile acestea ce au un înţeles at)t de lar3K 9ine sunt aceia care i!au pus să studieze piedicile în plan do3matic ce stau în calea Dunirii +isericilorEK Poate un Patriarh ortodoAK Poate vreun sinod al +isericii <rtodoAeK 9ine le!a cerut părereaK 9ine i!a împuternicit pe aceşti domni să se ocupe de chestiuni de credinţă at)t de subtile şi de riscanteK Aceasta o vom vedea în continuare. Au mai urmat p)nă astăzi alte trei adunări. ed.

ndrie că planul Cunirii 8isericilorD pro#oacă un #iu interes or'ani"a iei lor. (Protocoalele !n elep ilor *ionului% cap.a. şi se bucură de lucrarea lor. &n spatele lor% după cum #om #edea !n continuare% ac ionea"ă masoneria $i% !n ultimă instan ă% sionismul interna ional. cu scopul ca. 9artesius. prezintă un viu interes pentru masonerie fiindu!i foarte familiară. asta se datorează aran. adău3ăm că.m.. :eibniz.firesc să fim noi $i nu altcine#a% cei care #om conduce afacerile francmasoneriei% pentru că $tim unde mer'em $i cunoa$tem scopul final al fiecărei lucrăriD. întruc)t poartă în ea ideea 3lobalizării. 1e spun !ntr-o manieră re#elatoare $i brutală% următoareleF faptul că această unire se află pe calea cea bună se datorea"ă masoneriei. Problema ce s!a ridicat în cadrul acestui plan al unirii +isericilor care mărturisesc pe ristos. şi orice domeniu în care eAistă o anumită parte de adevăr prezintă interes pentru noi. dar directivele şi ordinele le urmează îndeaproapeE. dacă această unire ! cel puţin în ceea ce priveşte cultele necatolice ! se află pe drumul cel bun.d. că se află pe Ddrumul cel bunE.d. şi de aceea la prima vedere le3ăturile lor cu lo.ele nu se văd. . la acea unire la care visăm dintotdeauna.aptul că masoneria direc ionea"ă din umbră $i cu #iclenie ecumenismul n-o spunem pur $i simplu la !nt. unde nu are acces nimeni. D. determinismul lui Ran @ostan ş.m. al con3reselor ecumenice ş. 5asoneria% a$adar% ca instrument al sionismului interna ional% coordonea"ă prin firele ne#ă"ute ale ecumenismului desfă$urarea $i ducerea la capăt a acestui plan ce este potri#nic 8isericii 4ui Hristos. De aceasta ne încredinţează sioniştii înşişi care spunC D . dacă ni se permite.Cine se ascunde în spatele ecumenismului? Aceste or'ani"a ii sunt #ă"ute. însăşi realitatea eAistenţei reli3iilor ne cheamă la un efort asiduu în a!i str)n3e pe toţi muritorii într!o unire.. *n revista Orthodoxos Typos (Presa Ortodoxă) din iunie "#?? este publicat un articol demascator.mplare% ci reiese din lucrurile petrecute% iar asta o spun chiar masonii !n$i$i. Fi.a. fără nicio reţinere că se află în fruntea mişcării ecumenice.e punem întrebarea ! se spune în revistă ! de ce să a. &atăF 0e#ista C+emplulD ce apare la Paris ca or'an oficial de presă al 5asoneriei de rit sco ian% a publicat !n EKRS un articol cu pri#ire la Cunirea 8isericilorD% !n care este lăudată contribu ia masoneriei la mi$carea ecumenică.amentului nostruE. *ar în continuare se spuneC D-cumenismul (născocire masonică) !ncearcă să ni#ele"e toate reli'iile să le ba'e pe toate !n acela$i malaxor% pentru a pre'ăti !ncetul cu !ncetul aluatul unei indiferen e reli'ioase 'enerale% indiciu premer'ător al #enirii lui antihristD. poate prezenta un interes pentru masonerieK *n laboratoarele noastre.un3em la polemici de natură reli3ioasă at)ta timp c)t chestiunea unirii +isericilor. Altfel spus% masonii declară cu m. aşadar.t un tentacul al francmasoneriei% precum I5CA% 0otarO% Cerceta$iiG *ar membrii lor nu sunt neapărat iniţiaţi. ce a fost trimis din spatele cortinei de fier şi în care printre altele se spune că M99 este un tentacul al masoneriei. Patronii ecumenismului sunt du"manii 1ui (ristos ECUMENISMUL FĂRĂ MASCĂ . Masonii mărturisesc. Fi este de dorit să nu avem nici un interes faţă de problema dezvoltării concepţiei creştineK 9hiar şi dacă am încerca să uităm că masoneria are o provenienţă reli3ioasă. alXV-lea). &n spatele acestora !nsă $i al mi$cării ecumenice !n 'eneral se află cine#a mai puternic care or'ani"ea"ă $i le diri>ea"ă.. 1u uita i că masoneria este crea ia sionismului $i slu>e$te lucrării lui . nici un fel de apriorism să nu poată intra în concluziile noastre. toate do3mele sunt disecate -studiate. *ată ce denunţăC D 1u la Gene#a este locul unde s-a !nfiin at !n EKMQ C58-ul% care nu este altce#a dec.

ed.ta timp c.urirea lor #a fi nulă fa ă de aceea pe care au a#ut-o altădatăD. culturale şi reli3ioase. &n cadrul acestei or'ani"a ii interna ionale a masoneriei cea mai mare influen ă o exercită desi'ur sionismul. S*n 3eneral. Cei care continuă să ne'e faptul că masoneria $i sionismul sunt du$manii cre$tinismului% să citească următoarele texte do#editoare care #in dintr-o sursă si'urăF *crisoarea enciclică a *inodului 8isericii 0use din diaspora spuneF C5asoneria este un du$man nemilos al cre$tinismului.mte% !nc. !nr. masoneria luptă împotriva neamurilor. *ntr!un cuv)nt -para3raful #. rostit în faţa mai multor clerici din 7efalonia. putem afla modalitatea în care masoneria lucra pe vremea aceea pentru subminarea <rtodoAiei şi eAterminarea neamului 3recesc. au înlocuit re3ii cu preşedinţi uşor de ECUMENISMUL FĂRĂ MASCĂ . httpCUUapolo3eticum. al lui 9osma 2lamiat. Prin urmare ea spri>ină ura acestuia !mpotri#a lui Hristos% ură care este principala sa trăsătură din "iua răsti'nirii Domnului.Dar cine sunt masonii sau sioni$tii ce se arată at.nă la căderea desă#. P Voltaire% cunoscut ca mason% spunea c. Celelalte reli'ii le #om dăr. pentru a constitui un stat 3lobal.t de str. *copul ei este distru'erea 8isericii% ră"boirea reli'iilor% "druncinarea temeliilor 'u#ernelor na ionale cre$tine $i declan$area re#olu iei !n toată lumeaD.Tordpress.urirea ei asupra poporului scade din "i !n "i. Pentru atin3erea acestui scop..a.t !nr. C1e-am !n'ri>it de>a să nimicim puterea de influen ă a ta'mei preo ilor cre$tini $i să pro#ocăm astfel e$ecul misiunii lor% fiindcă altminteri ne-ar fi putut pune be e-n roate. Astă"i libertatea con$tiin ei e pretutindeni proclamată.ma $i mai u$or% dar !ncă nu e timpul să ne ocupăm de ele. +iserica os)ndeşte francmasoneria ca doctrină. @Bn comunicat asemănător a dat (inodul +isericii <rtodoAe @om)ne în anul "#4J.scribd.nd#aF C*ă "drobim licheaua/D% !n ele'.m.crestinortodoAroUforumUshoTthread. httpCUUTTT. &ată ce "icF CDar% at.nd prin aceasta 8iserica.nit din partea lorG De ce sunt interesa i at.phpKtV"0#= . voind să desfiinţeze 3raniţele teritoriale. A$adar% du$manul 8isericii% masoneria este interesată de mi$carea ecumenică $i !n Cunirea 8isericilorDG/ &n CProtocoalele *ionuluiD (cap.comU0$"$U"$U01Uieromonahul!savatie!bastovoi!considera!ca! este! necesara!reirinoirea!anatemei!asupra!masoneriei!si!comunismuluiUşi httpCUUTTT.comUdocU"J$"">##U otararea!+isericii!<rtodoAe!+<@!contra!masoneriei! "#4J -n. ca or3anizaţie şi ca metodă de lucru ocultă. Din elementele pe care le-am men ionat de>a% reiese clar că !n spatele I5CA% IJCA% or'ani"a iei cerceta$ilor $.t de mult de Cunirea 8isericilorD ace$ti du$mani ne!ndupleca i ai 8isericiiG 1u cum#a din dra'oste pentru 8iserica lui HristosG Cu si'uran ă că nu% ci interesul lor #ine din faptul că masoneria este o or'ani"a ie secretă interna ională% re#olu ionară al cărui scop este ră"boiul !mpotri#a cre$tinismului% !mpotri#a 8isericii. 5asoneria ser#e$te deci scopurilor sionismului.d. Ace$tia sunt deci cei ce sunt interesa i de Cunirea 8isericilorDF Vră>ma$ii !n#er$una i ai 8isericii/ Cei ce culti#ă semin ele discordiei. !n consecin ă% foarte pu ini ani au mai rămas p. Atunci de ce at.t de interesa i de Cunirea 8isericilorDG *unt oare cre$tini credincio$iG *unt mădulare de#otate ale 8isericiiG Dimpotri#ă% ei sunt du$manii lui Hristos. EQ) se #ede clar furia sioni$tilor !mpotri#a 8isericii.ta entu"iasm nestăp.t nu #om fi crescut tineretul !n noile credin e de tran"i ie% $i apoi !n a noastră% nu ne #om atin'e pe fa ă de 8isericile existente% ci #om lupta !mpotri#a lor prin critică $i pro#ocare de ne!n ele'eriD.r$ită a reli'iei cre$tine. în ianuarie "#=". este masoneria. Vom a$e"a puterea bisericească $i preo imea% !n ni$te cadre at.

Dumne"eu nu ne este necesarD. Aceasta% !nsă% ar !nsemna $i altce#a% foarte important pentru masonerieF proiectarea unui dumne"eu propriu% care nu #a fi altul dec.t antihristul. Con'resul masonic din EKVV a hotăr.t distru'erea reli'iei. desfiinţarea &van3helieiE. se spun următoareleC D(!au depus eforturi pentru a se a. lozinca lor pentru DunireE c)şti3ă tot mai mult teren.e .ieriF C*ă terminăm odată pentru totdeauna cu 0ăsti'nitul.t de pro$ti ne credG Prin urmare% pentru ce se bucură% bat at. vor reuşi prin înşelăciune şi prin alocarea a mari sume de bani. An3lia speră să!şi menţină coloniile sale din /recia şi din celelalte părţi ale @ăsăritului şi că. Masoneria este cea care a or3anizat revoluţia franceză. Putem vedea că această înşelăciune se răsp)ndeşte fără încetare la toate v)rstele şi clasele sociale.. P Vedem că s!a întins înşelăciunea necredinţei prin lucrarea asociaţiei blestemate a celor ce se numesc masoni.care de data aceasta.t de mult din palme $i iau parte acti#ă la Cunirea 8isericilorD% de #reme ce !n realitate sunt du$manii 4ui Hristos $i ai 8isericiiG Pur $i simplu% pentru că sunt si'uri că prin aceasta #isul lor se #a !mplini. 9inta lor este eserea acelui 'iul'iu peste toate reli'iile. &i socotesc necesar să spulbere mai înt)i piedicile care stau în calea scopului lor. s!a recunoscut clar. Acestea sunt a$adar cele pe care masonii le doresc $i le sus in. @ăsărit şi din . >? din "#?4. . în "#1#.un3e la o înţele3ere cu cele două +iserici creştine din /ermania.n membru al 5arii 4o>i din . . Asta cred $i urmăresc să reali"e"e.cumpărat. prin aderarea la această asociaţie a multor popoare din &uropa şi a evreilor renumiţi de pretutindeni. *ă distru'ă cu orice pre reli'ia% nu doar să pri#e"e 8iserica de autoritatea ei. a celei pe care An3lia cu mulţi ani înainte a or3anizat!o şi a pus!o în mişcare în toate popoarele din Apus.roUmasoni!celebri. urmărind o subminare pe nesimţite a <rtodoAiei şi desfiinţarea neamului nostru. &ar aceasta !nseamnă "drobirea $i anihilarea 8isericii care de ine ade#ărul. &ată ce lucruri !nfrico$ătoare $i blasfemiatoare scria !n ETTE masonul . -ste necesar să distru'em reli'ia !nsă$iD. httpCUUTTT. în care se face referire la masoneria 3ermană.nă la biruin ă sau moarteU este ră"boiul !mpotri#a tuturor soiurilor de du$mani ai libertă ii de con$tiin ă% a ra iunii% a $tiin ei $i dreptă ii omene$ti% care se re'ăsesc !n toate do'mele tuturor 8isericilorD. C1u este suficient să "drobim influen a clerului $i să lipsim 8iserica de autoritatea ei. ba chiar s!a subliniat că a fost or3anizată de 2rancmasoneria 2rancezăE. spre folosul propriu dar în detrimentul tuturor celorlalţi. sub preteAtul libertăţii. Aceasta s!a făcut pentru a!şi împlini scopurile sale.n alt mason pe nume *icard de Plo"ol spunea !n EKEL următoareleF =Dacă există o pace cu care nu putem fi de acord% o de"armare pe care n-o putem semna% un ră"boi pe care suntem datori să ducem fără !ncetare p. care ECUMENISMUL FĂRĂ MASCĂ . fapt care a provocat at)ta apostazie în toate statele din Vest şi &st.mlnr.ran a spune răspicatF C*ă lucrăm% să esem cu dibăcie la acel 'iul'iu care !ntr-o bună "i #a !nfă$ură toate reli'iile% $i atunci #om putea pro#oca "drobirea !n toată lumea a puterii clericale $i a supersti iei pe care aceasta o culti#ă de #eacuriD.. -n. Acest fapt este recunoscut astăzi în mod oficial de masoniC D2rancois Mitterand a condus festivităţile celei de!a 0$$!a aniversări a @evoluţiei franceze. conform site!ului oficial al Marii :o. +u care ii de>a de ET #eacuri lumea sub >u'ul tău% trebuie să $tii că !mpără ia +a a apus. Pentru aceasta. *unt si'uri că !n mi>locul unei babilonii a unirii% unde toate reli'iile #or fi amestecate% nu #a mai exista credin ă $i ade#ăr.t de interesa i de Cunirea 8isericilorD/ Oare chiar at. ed. Fi pentru asta lucrează intens. Ace$tia sunt cei care% chipurile% ar fi at.aţionale din @om)nia.ord. *n buletinul masonic nr.

LM9A. Am preluat-o din mult tr.ntului #a fi temelia societă iiD. în mod succint. străpun3)ndu!o cu un pumnal în mi. Aceasta ar fi. -ste uneltirea !ntunericului care #i"ea"ă dispari ia credin ei cre$tine . *ar mai . Fi totuşi. *ar acesta este unirea credinţelor creştine şi a reli3iilor şi dispariţia +isericii. ed. &ste un plan ce are o lucrare tentaculară incredibilă. bărbatul cel mai de seamă al *sraelului. &ată o astfel de Cru'ăciuneD F CVino% 4ucifere% #ino/ +u% pe care preo ii te-au cle#etit. LQR-LQP) $i o inserăm aici cu teamă $i oroare. O facem !nsă pentru a-i a>uta pe cititori să-$i dea seama de satanismul din masonerie% care este cea care are rolul principal !n ecumenism $i !n Cunirea 8isericilorD. VitalieC DLM9A. -n.mbi ata carte a lui 4eo +axil =5isterele masonilor? (pa'. istoria ecumenismului. aşa cum cred amăr)ţii de ei. despre lume. C. ci sunt şi alţii mai mari ce stau în umbră. Fi la cele patru conferinţe mondiale ale ei.6E. chiar acestui 4ucifer% lui satana% masonii !i dedică o ru'ăciune !nfrico$ătoare $i hulitoare.. mulţumită căreia a reuşit 9M+ să ia fiinţă şi care se consideră pe sine ca o +iserică adevărată. P Dumne"eu Hrăpăre % Dumne"eu nedrept% te rene'ăm/. (unt interesaţi de tot acest proces pentru că ecumenismul nu este un simplu plan de unire% ci unul de nimicire. Vino% #ino să te !mbră i$ăm% să te str. +oate armatele #or fi ECUMENISMUL FĂRĂ MASCĂ .ertfeşte satanei.loace 3reu de depistat în totalitate. 9u aceste scopuri este în consonanţă şi naşul (ionismului.u doar LM9A. .. -ste o capcană !nfrico$ătoare a mor ii.os :eo %arii vorbeşte de masonii de 3radul 40C Dcare în3enunchează în faţa lui +aphomet ce stă aşezat pe altar. acele sinoade pseudo! ecumenice.acum se 3ăsesc pe calea cea bunăE. pentru a pre3ăti din timp în popor 3eneraţii între3i de oameni cărora să le fie infuzată o teorie necreştină -descreştinată.**0 ca stat federat euro-asiatic% toate celelalte state #or de#eni unite !ntr-o alian ă mondială% la dispo"i ia căreia #a fi o for ă poli ienească interna ională.. 2ugăciunea masonilor adresată satanei Asta pare de necrezut. Ace$ti du$mani ne!mpăca i ai lui Hristos sunt a$adar direct interesa i $i implica i !n ac iunea de unire a 8isericilor. iar atunci c)nd conducerea superioară a masoneriei reuşeşte să pună la dispoziţie sf)nta ostie -împărtăşania papistaşă. pentru masoni. cercetaşii sau 9M+ lucrează voit sau nu pentru unire. LM9A şi cercetaşii au fost înfiinţaţi şi or3anizaţi de masonerie. iar la final adorarea satanei. Fi adau3ă :eo %aAilC C5arele Arhitect !n care masoneria crede este satana !nsu$iD. o profanează şi o . ce urmăresc cu tenacitate realizarea scopurilor lor. 5.. +u% cel condamnat de !mpăra i. care îşi continuă desi3ur activitatea intensă p)nă în zilele noastre prin contribuţia 9M+ şi a altor mişcări văzute şi nevăzute. şi!a eAprimat crezul săuE. D9alea bunăE. Ve"i% cititorule% cine sunt cei care se ascund !n spatele ecumenismului $i sunt interesa i de Cunirea 8isericilorDG Du$manii declara i ai 4ui Hristos.t timp umanitatea #a >ura pe numele tău mi"erabil% călcarea >urăm. aşadar.e'am AdonaiN. +en /urion. este reuşita scopului lor. av)nd de partea sa o întrea3ă reţea de instrumente şi mi. *ată ce spune despre aceasta Arhiepiscopul Montrealului şi 9anadei.n'em !n bra ele noastre/ &ar tu Adonai%@ Adonai este un nume al adevăratului Dumnezeu.. numărul din noiembrie "#J$C D Cu excep ia .locul unor ţipete sălbatice.. după cum reiese chiar din declaraţiile sale publicate în periodicul demn de încredere D9rucea şi stea3ulE.

*ată ce scrieC 5De mult a fost acceptată re3ula sau principiul convenţional potrivit căruia masoneriei îi este ECUMENISMUL FĂRĂ MASCĂ .5-1&*5.ă. precum şi lipsă de 3uvernareE. 1a iunile .4 -C.4 && *COP.mi area $i surparea statelor cre$tine DAm văzut cine se ascunde în spatele ecumenismului.e a /reciei este similar cu articole echivalente ale masonilor din alte state.4. *n buletinul oficial al Marelui <rient al 2ranţei din anul "11?. Aceştia. Primul articol al constituţiei Marii :o. 0ă"boiul dus de sionism $i de masonerie% care se ascund !n spate% se extinde $i dincolo de aspectele ce in de credin ă% p. Pentru aceasta au născocit un anumit tip de sinucidere pentru creştini. aşa cum apare în DProtocoalele înţelepţilor (ionuluiE.D Declaraţiile de mai sus ale lui +en /urion sunt aproape identice. &le sunt. Acesta #a fi sediul Cur ii *upreme a umanită ii.H [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[.locul căreia trăiesc ca nişte paraziţi. însă. *ar scopul lor este unulC să stăp)nească lumea politic şi reli3ios. identice cu erezia hiliaştilor. Articolele acestea. căC D2rancmasoneria nu este reli3ie şi nici or3anism politic. susţin)nd. (criitorul M. cu planul sionismului trasat mai demult. cei ce se ascund în spatele lui. provoc)nd printre ei cu dibăcie tot felul de diver3enţe civile. deci. +a chiar fac referire. într!un anumit sens. De aceea prima lor intă este să desfiin e"e statele $i !n special pe cele ortodoxe% care constituie o piedică !n fa a domina iei lor mondiale.. pentru a fi mai convin3ători. au un scop bine definit pe care urmăresc să!" împlinească printr!un efort de durată.ăr. +oate instrumentele sionismului #orbesc !n mod direct sau acoperit despre !nfiin area unui stat unic care să dure"e #e$nic $i care #a a#ea sediul $i conducerea la &erusalim. citim despre raţiunile pentru care masoneria a fost nevoită să introducă aceste articole despre neamestecul masonilor în politică. CAP&+O4. după cum realitatea însăşi o dovedeşte. la articolele constituţiilor lor.& &. fapt pentru care se interzice în :o.. au menirea să!i păcălească pe naivi şi pe cei neinformaţi.desfiin ate $i nu #a mai fi ră"boi. Damtschan'o vorbea de aceste lucruri în cartea sa publicată în "#""C D:u)nd în considerare numărul mic de iudei. precum susţin toţi masonii. în acelaşi duh. aceştia nu pot sin3uri să învin3ă o ma.. *tatele $i conducerile cre$tine sunt luate cu asalt prin toate metodele pentru a fi destabili"ate $i "drobite% căci numai astfel #or putea să-$i ducă la capăt planurile lor secrete. care interzic orice discuţie politică şi orice amestec în conflictele dintre diferitele partide.nite #or construi la &erusalim un altar al profe ilor care #a deser#i uniunea federati#ă a tuturor continentelor. în mod cate3oric. masonii nea3ă o astfel de implicare.oritate în mi. . orice discuţie despre reli3ii sau chestiuni politice. ea neparticip)nd din principiu la astfel de disputeE.nă la autoritatea statală. de administraţii proaste. 9u toate acestea.

!nrobirea poporului rus este o aplicare cu consec#en ă a pro'ramului lo>elor masonice% !n ceea ce pri#e$te ră"boiul dus !mpotri#a 4ui Dumne"eu% a 8isericii% a poporului dreptcredincios% a familiei% a statelor cre$tine% a educa iei cre$tine% !mpotri#a a tot ce constituie i"#or al #alorilor patriei noastreD. Principiile $i metodele pe care le folosesc bol$e#icii pentru ca să nimicească 0usia seamănă mult cu cele ale masoneriei?. *erarhul a priceput ! scrie în continuare acesta ! că sub preteAtul 9rucii @oşii interlocutorul ECUMENISMUL FĂRĂ MASCĂ . &nsă le'ăturile lor cu puterile antihristice sunt scoase la i#eală de masoni prin declara iile $i lucrările lor. (e vorbeşte aşadar deschis de tăinuirea scopului considerat ca unic. *n convorbirea ce a avut loc. reiese în mod clar că învăţăceii urmăresc întru!totul sfaturile învăţătorilor lor.interzis să se amestece în chestiuni reli3ioase şi politice. :a pa3inile ">" ! ">4 ale cărţii mai sus pomenite se menţionează următoareleC D*n prima săptăm)nă din decembrie a vizitat %rapezuntul fostul preşedinte al dumei -parlamentului. Marele Duce a spus pe un ton confidenţial că războiul cu %urcia ar trebui să înceteze.na masoneriei s-a făcut părta$ă de asemenea $i la distru'erea 0usiei. (ub presiunea eAercitată de persecuţiile poliţieneşti. D+io3rafia şi amintiri despre Arhimandritul risant din %rapezunt -"11""#=#. @evoluţia din @usia din "#$> a fost apreciată de către un ziar masonic cu următoarele cuvinteC D%oţi democraţii şi în special masonii sunt datori să eAprime cele mai calde urări pentru triumful rapid al revoluţiei ruseştiE.icolaevici.n'a politică% fiind planificat la ni#el !nalt. -i speră să triumfe !n fiecare stat pe care !l descre$tinea"ă. întruc)t se văd nori întunecaţi la orizontul @usiei. Vom birui numai prin unirea celor de st. 5arele Duce mărturise$te că a$a-"isa re#olu ie comunistă CruseascăD ce bătea la u$ă era re"ultatul ac iunilor or'ani"a iilor de francmasoni. care partid a cerut constituţie pentru @usia. Pre"en a masonilor este acti#ă !n acest ră"boi. şi apoi al consiliului de stat.nd printre alteleF =&n spatele simbolului masonic% care este steaua (comunistă)% lucrea"ă toate puterile !ntunericului care distru' statele cre$tine.icolae . Acesta împreună cu Melici'ov erau reprezentanţi ai dumei. am fost nevoiţi să trecem sub tăcere care este scopul unic urmărit de noi6. 5. se face referire şi la participarea masonilor la revoluţia din "#"J din @usiaC DPe "J iulie "#"? a venit în %rapezunt Marele Duce . naţionalişti şi lideri ai partidului constituţional. &ată cum !n ele'e pre$edintele 5arii 4o>e a . După cum putem vedea.. iar francmasonii sapă în mod pro3ramat la temelia împărăţieiE.ntul democra ie !nseamnă putere anticlericală% antimilitarism% socialism.n'a% care #a constitui cel mai important nucleu din care e constituită lo>aD.ran ei% Desmond% re'imul democraticF CPentru mine cu#. *n cartea despre care s!a scris şi în presa cotidiană (Tribuna din 0>!"0!"#J$. ca reprezentant al 9rucii @oşii. *ar scrisoarea continuă această acuză făc)nd următoarea constatare cutremurătoareC DDacă se urmăreşte pe o perioadă de "> ani procesul de dezor3anizare la care a fost supusă ţara. frumos ornamentată.E.. AleAandru /uţ'of. Mitropolitul i!a oferit o masă. 0ă"boiul% a$adar% nu doar !mpotri#a 8isericii lui Hristos% ci $i !mpotri#a statelor% mai ales a celor cre$tine% este instrumentat dinspre st. Conlucrea"ă $i cu comunismul ateist% care% trebuie re inut% repre"intă tot crea ia lor. *crisoarea enciclică din EKLM a *inodului rusesc din diaspora denun ă participarea masoneriei la distru'erea 0usiei cre$tine% spun. *n cadrul acestei vizite mitropolitul i!a prezentat Marelui Duce decizia asociaţiilor societăţii ortodoAe 3receşti prin care s!a hotăr)t să!i fie dăruită o spadă de onoare.

< dovadă ar putea constitui faptul că în @usia. :a întrevederea sa cu mitropolitul.. ed.reilor în re.uns să fie loviţi mai puternic. etc. propa3andă împotriva ţarului. 2olul e. Piaţa 9omună. Pan!&uropa. Consiliul comitetului popular al primului 'u#ern comunist din 0usia a a#ut MM de membri. (!a reuşit darea ei la o parte. dornici de autonomie. -#reii din 0usia nu nea'ă că ar fi autorii ade#ăra i ai re#olu iei comuniste din EKEQ. NerensAi% care a fost puntea de le'ătură !ntre duma democratică $i comunismul s. masonii şi evreii nu sunt persecutaţi at)t de tare ca în @usia comunistă. :a un anumit timp după preluarea puterii. sioniştii. pentru că metoda revoluţiilor nu este întotdeauna eficientă. &sraeliteanul 5.inile lor chestiunea so#ietului. pentru a izbuti dispariţia statelor. care vor în3hiţi @usia. interesaţi să!i înlocuiască pe re3i cu preşedinţi. *n nici o altă parte. de fapt. se vede că folosesc o altă metodă care să ducă la dispariţia statelor. &ar toate acestea se !nt. Masonii. un conducător asemenea unui re3e. -n.ta timp c.olu. :ansează lozinci noi care cheamă la unirea statelor -&uropa Bnită. S2iindcă era evreu. totuşi n!au reuşit să!şi împlinească visul de a conduce toată lumea. A fost lovită şi +iserica rusă.oritatea zdrobitoare în 3uvernul postrevoluţionar. Dintre ei% EQ au fost e#rei $i numai L ru$i. sioniştii c)şti3)nd ma.6E. pentru înlăturarea lui 9eauşescu şi pentru inte3rarea @om)niei în B&. ceea ce n!a înt)rziat să răm)nă fără efecte. tocmai acolo. Afost cel care a creat şi a or3anizat Armata @oşie. (talin îl dă afară din toate funcţiile. că 5sunt francmasoni.inile lui +ro Ai6. statornicit pe viaţă. De asemenea dintre cei PPR de 'u#ernatori% repre"entan i ai 0usiei postre#olu ionare% numai LV au fost ru$i% !n timp ce RRQ au fost e#rei// 9ifrele acestea spun mult despre rolul nefast . ci şi patronii lor. distru3erea @usiei creştine şi dominaţia bolşevismului ateu.evreii au fost înlăturaţi de la conducere de către comuniştii rom)ni. 4enin a fost fiul unei e#reice $i mason de 'radul LL.t conducerea superioară a armatei ro$ii #a fi !n m. au pus la cale lovitura de stat din decembrie "#1#. P Astăzi. care au luptat ! cu preţul vieţii ! pentru eliberarea ţării din dictatura comunistăX însă revoluţia lor a fost confiscată apoi de masoni. monedă comună.său făcea. 9eauşescu a fost un dictator..aptele !nsele do#edesc că re#olu ia rusească a fost lucrarea e#reilor $i masonilor. Nohn scria !n "iarul din HarAo# !n aprilie EKEKF C*e poate spune fără exa'erare că marea re#olu ie socialistă a fost lucrarea e#reilor $i că ace$tia nu numai că au diri>at !ntrea'a desfă$urare a ei% dar au $i preluat !n m. astăzi au a.mplă pentru ca popoarele să de#ină o pradă u$oară pentru ei $i să a>un'ă !ntr-o "i să le conducă. Deşi numit preşedinte. Marele Duce a făcut referire la /uţ'of şi Milin'ov şi la cei de un cu3et cu ei. *ub aceste de"iderate politice sunt desfiin ate !n mod automat 'rani ele% coe"iunea $i con$tiin a etnică a fiecărui neam% iar apoi% !ncet-!ncet% unitatea statală. Dimpotrivă. dar în acel an.ia rusească *nsă nu este doar masoneria cea care a contribuit la dezor3anizarea. deşi revoluţia s!a impus. încet)nd să mai fie o piedică în calea şi dezvoltarea ecumenismului sionist. ed.n'eros a fost $i el israelit.. -n. după ce mai înt)i a fost zdruncinat statul şi +iserica la un loc printr!o propa3andă calomniatoare din partea sioniştilor. 1oi% e#reii% putem fii lini$ti i at. *n felul acesta s!a reuşit distru3erea @usiei ţariste ortodoAe care reprezenta o piedică în calea răului din lume.. SBn fenomen asemănător s!a petrecut în @om)nia (ocialistă. (e vede că din această pricină au schimbat tactica. pe numele său adevărat :ev Davîdovici. însă. P .ucat de evreo!masonerie în dispariţia statelor şi mai ales al celor creştine.în urma unui conflict de interese. Aparticipat la revoluţia din "#$>!"#$J. &ste adevărat că la evenimentele din decembrie "#1# au participat mulţi oameni sinceri. P)nă în "#0# a ocupat diferite funcţii importante în stat. Conducătorii ECUMENISMUL FĂRĂ MASCĂ . Narl 5arx (5ordenhau) fondatorul comunismului a fost e#reu 'erman.

. cuv)ntare care i!a determinat pe mulţi dintre compatrioţii săi să cu3ete mai ad)nc la anumite probleme.ntul e#reiesc N-H&4AH sau Gahal (Cahal)% care !nseamnă comandament local sau re'ional al minorită ii e#reie$ti aflate !ntre străini. care era o alterare a cuv)ntului 3recesc sinedrion.a o putere nevăzută.n ră"boi nedeclarat este pe rol% !mpotri#a 8isericii duc. Cum să lucre"e C58 pentru dispari ia 8isericii% c. Blterior au fost şi alte personalităţi ale epocii care s!au referit la această chestiune. *n *talia. marele politician britanic. în mi.4 -C. &ste condusă de alte persoane dec)t acelea pe care şi le închipuie şi care pentru a putea fi văzute trebuie să! ţi arunci puţin privirea în culise. Brmătorul pas a fost ca oamenii să fie informaţi care erau planurile /ahalei -9ahalului. Planul 50A :a "= iulie "1>?. Acesta este $i scopul ascuns al ecumenismului% cel mai important de altfel% dispari ia de pe păm. contele +i'onsfield a ţinut una dintre cele mai importante cuv)ntări din cariera sa politică.. A trebuit !nsă să treacă destui ani pentru ca lumea să afle că statul ma>or mondial al satani$tilor era compus din LVV de persoane $i că se numea CGahalaD% care !n limba>ul secret haldeo-e#reiesc !nseamnă comandament ! Din acest cu#.locul parlamentului en3lez plin p)nă la refuz.popoarelor care sunt responsabili să ia aminte la toate acestea/ &&. 5oti#ul !l constituie faptul că credin a cre$tină $i mai ales cea ortodoxă le este cea mai puternică piedică !n fa a reali"ării scopurilor lor infernale.nd ma>oritatea cred că este un or'anism cre$tin ce lucrea"ă pentru binele $i propă$irea ei. A să te con#in'i% cititorule% de aceasta% fiind suficient să cite$ti cele ce urmea"ă.nt a 8isericii 4ui Hristos.5-1&*5.. !mpotri#a ei !$i concentrea"ă% a$adar% ecumeni$tii !ntre'ul arsenal de luptă. 2ranţa. Aceste cuvinte au fost de a.nt se pare că pro#ine $i cu#. care 3uverna sau cel puţin încerca să 3uverneze politic şi economic ţările europene. Dispari ia pro'ramată a 8isericii &n continuare #om trece la anali"area celei de-a doua inte a lorF dispari ia pro'ramată a 8isericii. Puterea aceasta vrea să ia păm)ntul celor ce îl posedă şi să sf)rşească cu +isericile.& &.4 &&& P4A1.uns pentru ca mulţi să înţelea3ă faptul că eAista un anumit stat ma. De aceea C8iserica 4ui Hristos trebuie să fie scoasă din mi>locul lumii $i să disparăD. Astă"i acest ră"boi este dus prin C58% fapt care pentru mul i #a părea de necre"ut. .4.ndu-se o luptă de durată. faţă ECUMENISMUL FĂRĂ MASCĂ . <i totu$i lucrea"ă pentru de"rădăcinarea 8isericii. *ată numai c)teva fra3mente din discursul acestaC D:umea este în realitate 3uvernată de puteri de care nu are deloc cunoştinţă. /ermania eAistă de. într!un mod chiar mai concret.. *n Palestina mai ales acesta purta numele de sanhedrin.H CAP&+O4. Fi poate că în timp va avansa în astfel de lucruri tot mai multE.or nevăzut.

3ăsim aceeaşi amestecare reli3ioasăC DQeii 5iniţiatori6 -Vishva'arma. -l a !ncercat să desfiin e"e toate "eită ile e'iptene $i de#ia iile lor doctrinare $i să le contopească !ntr-o reli'ie unitară cu un sin'ur "eu. 4o"inca aceasta i-a prins pe mul i de>a% fapt pentru care !i putem deseori au"i că spunF C*ă credem !ntr-un Dumne"eu% ce ne mai interesea"ă amănunteleGD &n felul acesta a>un' să-E dea la o parte pe 5. ed. Dobrescu. Acela$i lucru !ncearcă să facă acum $i ecumeni$tii prin mi$cările lor de unire care să-i cuprindă pe to i. Desi'ur că această unire nu putea să aibă loc direct de la !nceput% spre exemplu a ortodoc$ilor cu mahomedanii sau a papista$ilor cu e#reii. &ar !n final #a a#ea loc o !nlocuire treptată a tuturor "eită ilor celorlalte reli'ii printr-un "eu comun . P De altfel recunoa$terea tuturor reli'iilor $i contopirea lor !ntr-o sin'ură reli'ie% nu !nseamnă !n esen ă desfiin area 'enerală a reli'iilorG Această lo"incă a CuniriiD este atracti#ă la prima #edere% !nsă contopirea presupune nimicirea elementelor componente% a Cre$tinismului $i !ndeosebi a Ortodoxiei. !n mod similar se pot uni brahmanii% budi$tii% $intoi$tii $.ntuire !n altce#a $i nu este nici un alt nume sub cer !n care să ne m.t satana. 9a şi în celelalte situaţii. 0$$4. puterile întunericului au pus baza unui pro3ram de lun3ă durată. cunoscuţi sub numele de 5Divinii :ucrători6 ţin în m)nă un ciocan. Desi3ur că acest pro3ram nu se poate realiza dintr!o dată. *ă nu #ă pară lucru de mirare% !nsă acesta este planul $i scopul final 50A. syn"honevsis înseamnă contopire. el cere mult timp. Aceste CuniriD nu #i"ea"ă numai credin ele amintite ci $i pe masoni $i celelalte cercuri conexe acestora.d. Căci se #rea ca !n final să se reali"e"e acea reli'ie unitară% o panreli'ie% conform planului trasat dinainte% !n care #a fi un "eu $i o !nchinare unică adusă% cui altcui#a% dec. *isus însuşi este supranumit 52iul dul3herului6 *osifE -n. !ntre timp se depun eforturi ca toate reli'iile să-$i piardă coe"iunea interioară% iar mai pe urmă% prin ceea ce ele au !n comun% #or fi !mpinse spre unire.S în Dic ionarul de terminolo!ie masonică a lui &milian M.ntuitorul lumii% pe Hristos% de$i ei $tiu foarte clar că Cnu există m.au"i i $i #ă !nfrico$a i .Cini iatD% pun. Pita'ora $i &isus sunt unii dintre cei mai cunoscu i nouă% am..nt !ntr-o panreli'ie unitară exprimată prin trei litere C50AD.emira.ndu-E !n r. mistuirea celor aflate împreună -n.m. efaistos. .% !ntr-o altă 'rupare% $i după acest model toate celelalte. . %ovastri.ntuim afară de cel al lui HristosD% $i că numai Hristos% care este Dumne"eu ade#ărat% este 5. &n cartea CPentru instruirea discipolului masonD scrisă de un mason de 'radul LL% putem citiF C5arii ini ia i prin ale'orie au reu$it să transmită toate misterele $i ade#ărurile pe care le posedau.de celelalte reli3ii. ECUMENISMUL FĂRĂ MASCĂ .ntuitorul 4umii.nd chiar cu Pita'ora. *unt mai mari posibilită i de unire a ortodoc$ilor% papista$ilor $i protestan ilor pe de-o parte% iar pe de alta a islamicilor cu restul reli'iilor. *in'ura diferen ă este că atunci s-a !ncercat desfiin area nenumăra ilor dumne"ei mincino$i% pentru a se aduce !nchinare unuia sin'ur .a.ltima etapă a acestui pro'ram o constituie unirea tuturor reli'iilor de pe păm. &d.desi'ur $i acesta mincinos -% "eului soare 0a.t satanei . Acum% !nsă% se !ncearcă prin diferite mane#re să ne facă să-E respin'em pe sin'urul Dumne"eu ade#ărat $i să ne !nchinăm dia#olului . 4s 3r..nt #echi de pro#enien ă e'ipteană% care a !nceput să fie folosit !n secolul al Xl&&-lea !Hr% !n timpul faraonului Amenhotep. Planul 50A-Panreli'ie urmăre$te contopirea tuturor reli'iilor !ntr-una sin'ură% oamenilor oferindu-li-se un sin'ur dumne"eu spre !nchinare. 50A este un cu#. ed. De aceea el a fost numit Dde lun3ă duratăE. %hor.ndoi fiind considera i dascăli ai umanită ii $i fii ai lui Dumne"eu E.care nu #a fi altul dec. &nsă cei mai sus aminti i !l numesc pe Hristos .

*ată numai c)teva titluri de articole pline de revoltă faţă de înnoirile papeiC D. evrei. după cum a declarat reprezentantul Vaticanului în "#?#C D<rtodocşii înţele3 unirea ca apropiere iar noi o vedem sub un papăE. Astfel se eAplică înt)lnirile secrete sau nu ale defunctului cardinal +ea cu rabinii evrei şi masonii. Despre ce fel de lucrare !mpreună poate fi #orba !ntre 8iserica 4ui Hristos $i sina'o'ăG -ste bine $tiut că iudaismul nu crede !n Hristos cel născut% răsti'nit% !n'ropat $i !n#iat. în aceeaşi lumină pot fi înţelese diversele studii papistaşe cum ar fi cartea lui Drah DDespre armonia dintre +iserică şi sina3o3ăE ş.a în multe ţări catolice voci de protest care condamnă în mod public actele ruşinoase de trădare ale conducerii papistaşe. Vaticanul s-a a$e"at deseori !n ultimii ani la masa rotundă pentru discu ii% pe picior de e'alitate cu ateii% masonii% comuni$tii% e#reii $i cu repre"entan ii altor puteri antihristice. împotriva acestor inovaţii papistaşe s!a st)rnit de. crez)nd cu naivitate că astfel îi va supune pe toţi sub papă. l!au atacat cu duritate pe papă care a transformat creştinismul în papism. P Cei care au acceptat cu bucurie planul 50A $i s-au do#edit campioni !n promo#area lui au fost papista$ii. mai ales din 2ranţa. 1u doar că nu crede dar este du$manul lui ne!mpăcat. pentru a mer3e apoi la unirea cu protestanţii şi în final cu cei de alte reli3ii. -n. aşa cum 3ăsim scris în Dic ionarul de terminolo!ie masonică. ortodoAă. Acest lucru a fost posibil întruc)t planul respectiv coincidea eAact cu propriul lor pro3ram de a!i supune pe toţi creştini sub un papă.a bazele unei mişcări anti!papale puternice.a. De asemenea. periodicelor şi ziarelor. după tiparul său. DMarele MaestruE /erard @amond a declaratC D. (ute de clerici. 9ititorul merită însă să ECUMENISMUL FĂRĂ MASCĂ .&&. împreună#rugăciunile cre"tinilor cu cei de alte religii *emnele influen ei satanice asupra acestui plan al unei panreli'ii !n lumea cre$tină sunt mai mult dec. S Pentru realizarea acestui obiectiv. .d. D@eli3ia papeiE.m. *n aceste condiţii patriarhul Athena3ora şi alţii c)ţiva vor să predea sf)nta credinţă ortodoAă corăbiei papale care se scufundă cu viteză sub 3reutatea fărădele3ilor ei. prin intermediul cuv)ntărilor. Această atitudine de ne!n eles $i trădătoare% a pro#ocat% pe bună dreptate% indi'nare chiar !n r. (e aud de. protestantă. D%alismanul PapeiE. care tind să distru3ă întrea3a creştinătate.t e#idente..ntuitor al lumii% dar care sunt du$manii ne!mpăca i ai 4ui !n mod #ădit.u putem enumera aici toate aceste cumplite ru3ăciuni împreună.. s!au pus de. masonii au nevoie de colaborarea unor persoane cu poziţii importante în cadrul acestor confesiuni şi reli3ii. cărţilor.ebunii au fost lăsaţi liberiE.. Dîncotro mer3e +isericaKE. D+iserica întinatăE.ndul papista$ilor. 0u'ăciunile !mpreună ce au loc !n timpul nostru cu aceea$i u$urin ă cu care se desfă$oară conferin ele conducătorilor politici $i simpo"ioanele% nu sunt altce#a dec. !n "ilele noastre le #edem !n ru'ăciunile lipsite de cu#iin ă ce se fac de către cre$tini !mpreună cu membrii altor reli'ii% care nu doar că nu !l acceptă pe Hristos ca 5.oi suntem m)ndri de a număra printre noi creştini de confesiune catolică. Punerea !n aplicare a planului 50A Primul pas al planului M@A a fost încercarea unirii <rtodoAiei cu papismul. *nsă puterile internaţionale ale întunericului sunt mai viclene dec)t papistaşii.a pretutindeni furtuna revoltei care scutură din temelii papismul. dar mai ales în 2ranţa.t un stadiu a#ansat al planului 50A% al planului ecumenismului. ed. în multe ţări catolice. +ineînţeles că Vaticanul a îmbrăţişat de mult timp marea idee promovată de M@A. musulmaniE.

facă efortul de a trece în revistă ru3ăciunile împreună care s!au desfăşurat în /ermania de Vest şi apoi să tra3ă sin3ur concluziile ce se cuvinC *n perioada 4!> iunie "#J" la Au3sbur3 s!a întrunit adunarea catolicilor şi protestanţilor din /ermania, sub titulatura Dînt)lnirea ecumenică a cincizecimiiE -<e'umenishes Pfin3sttref2en.. ,u a fost vorba de o înt)lnire numai a teolo3ilor ci, prin eAcelenţă, a laicilor, a căror număr a depăşit #$$$ -Vezi C Orthodoxos Typos din iunie "#J".. înt)lnirea a fost precedată de o reclamă pe măsură la adresa evenimentului. Au fost chemaţi şi ortodocşi ca observatori şi a fost săv)rşită (f)nta :itur3hie de către mitropolitul s)rb pentru &uropa şi Australia, :avrentie, la care au colitur3hisit "0 preoţi şi 0 diaconi. (f. :itur3hie a fost săv)rşită la ru3ămintea papistaşilor şi protestanţilor Dpentru ca să aibă şi Apusul eAperienţa bo3ăţiei duhovniceşti a @ăsărituluiE. Au mai participat la această slu;bă şi mulţi ortodocşi ce locuiau în oraş şi a fost hirotonit în cadrul ei un diacon s)rb ca preot. 9eea ce s!a înt)mplat poate fi înţeles p)nă într!un punct, însă nu putem înţele3e, oric)t ne!am da silinţa, de ce a trebuit să aibă loc pentru încă o dată la Au3sbur3 acea ru3ăciune împreună dintre papistaşi, protestanţi şi evreiK &ste bine să amintim că la această întrunire s!a pus accentul în mod deosebit pe Dnevoia de conlucrare şi dialo3 între creştini şi celelalte reli3iiE -musulmani, evrei, ş.a.m.d.. ca şi cum dialo3ul inter!creştin ar fi fost epuizat. 9)t despre conlucrarea la nivel social între toţi oamenii, nimeni nu are nici o obiecţie, ea p)nă la urmă fiind o chestiune politică şi nicidecum una reli3ioasă. (e pune întrebareaC 9e loc i s!a conferit în cadrul acestei înt)lniri dialo3ului reli3ios, pentru că despre aşa ceva este vorbaK Pentru că o lo3ică simplă ne spune că în urma acestui dialo3 două lucruri trebuiau să se înt)mpleC ori creştinii să!i încreştineze pe cei din celelalte reli3ii, ori cei dint)i să fie convertiţi la una sau alta din aceste reli3iiX întruc)t pentru noi, creştinii, nici nu poate fi vorba de Dcăutarea comună a adevăruluiE. ,oi avem convin3erea fermă că Arca (f)ntă a dreptei credinţe, <rtodoAia, este cea care deţine adevărul. -ste% desi'ur% misiunea cre$tinilor de Ca propo#ădui -#an'helia !ntre'ii "idiriD pentru ca $i ceilal i să a>un'ă cre$tini% $i aceasta numai $i numai pentru m.ntuirea lor. 1iciodată !n 8iserică n-au existat laolaltă ade#ărul $i minciuna% lumina cu !ntunericul. Dacă cre$tinismul ar fi !nceput un astfel de dialo' ecumenist !n #remea &mperiului 0oman% astă"i nu am mai fi fost cre$tini% ci adep ii unui sistem sincretist% !n care Hristos ar fi fost poate mai pre>os dec.t 5ithra. Cre$tinismul autentic nu cunoa$te metoda Cnobilă $i ci#ili"atăD a ecumeni$tilor% fapt pentru care nici nu a !ntreprins un astfel de dialo' al Cdra'osteiD. Cre$tinii au propo#ăduit $i propo#ăduiesc chiar sub pri'oană credin a. Aceasta pentru că suntem con#in$i de caracterul absolut al credin ei noastre% de exclusi#itatea reli'iei noastre !n a oferi m.ntuire% at.ta timp c.t *criptura "ice clar că Cnu este !ntru altul m.ntuireD (;apte R% EM) fără numai !n &isus Hristos. !n dialo'ul ecumenist sunt puse pe picior de e'alitate principial toate reli'iile% !ncerc.ndu-se% ca plec.nd de la principiul monotelismului% să se a>un'ă la un ade#ăr comun. Acest fapt !nsă% cel pu in pentru noi% ortodoc$ii% este de neacceptat. Bnii ar putea invoca faptul că celelalte reli3ii poate au o bună dispoziţie spre o astfel de căutare. *n ceea ce îi priveşte însă pe evrei, dar mai ales pe conducătorii lor, nimic nu ne poate convin3e că aceştia ar dori să se apropie de DcreştiniiE apuseni, chiar în urma unui dialo3 de lun3ă durată, pentru că, chipurile, ar fi descoperit superioritatea creştinismului. Acest lucru este dovedit chiar de cuv)ntarea unui rabin şef ţinută în sina3o3a din Au3sbur3, care printre altele a spus că Diudaismul îşi arată înţele3erea sa faţă de fiicele sale întru credinţă ! faţă de creştinism şi mahomedanism ! şi că creştinii şi evreii nu pot eAista unii fără de alţiiE. Aceste afirmaţii au fost ascultate cu bucurie de către mulţi papistaşi şi protestanţi fără ca nimeni
ECUMENISMUL FĂRĂ MASCĂ

să protesteze, fapt care s!a repetat şi la discuţiile ce au urmat, atunci c)nd rabinul a declarat că iudaismul va răm)ne statornic în aşteptările şi concepţiile sale despre Mesia, de acum at)t de cunoscute. :a aceste afirmaţii reprezentanţii papistaşi şi protestanţi nu numai că nu au reacţionat dar au şi confirmat indirect cele spuse prin diversele amabilităţi faţă de rabinii evreiN ,e punem aşadar întrebarea, cui se roa3ă împreună episcopul catolic dr. *osif (tibfle, rabinul eidelber3ului, dr. ,athan :evinson şi pastorul evan3helic prof. V. DadineK 9are este oare dumnezeul pe care îl invocă fiecare în acest momentK Pentru cre$tini Dumne"eu este numai unulF Cel care se descoperă !n +reime. &nsă e#reii% după cum se $tie% nici pe &isus Hristos nu-4 acceptă ca Dumne"eu $i nici pe Duhul *f.nt. Din *f.nta +reime mai răm.ne Dumne"eul +atăl. Poate că-4 acceptă pe AcestaG 0ăspunsul nu poate fi dec.t unulF 1ici pe -l nu-4 recunosc cu ade#ărat pentru că refu"ă tocmai *f.nta +reime !n care cred cre$tinii. C;undamentul monotelitD pe care se ba"ea"ă dialo'ul ecumeni$tilor cade% !ntruc.t pentru noi% cre$tinii% Dumne"eu-+atăl este +atăl Domnului nostru &isus Hristos pe care e#reii nu-4 recunosc $i de care nu #or să $tie. Pentru ei Dumne"eul Vechiului +estament nu are nici o le'ătură cu &isus Hristos% 5.ntuitorul nostru% care% să nu uităm% a fost ucis de părin ii lor Cpentru că s-a făcut pe sine ;iul 4ui Dumne"euD (ioan EK%Q). Ca atare% dacă am fi sinceri $i consec#en i fa ă de credin a noastră ar trebui să-i numim% fără să 're$im% pe e#rei atei! !ntruc.t pentru noi Dumne"eul Vechiului +estament este numai Acela ce a fost propo#ăduit $i descoperit de &isus Hristos ca +ată al *ău ade#ărat (nu !n mod simbolic) cu care este deofiin ă. 0espin'.ndu-4% a$adar% aceia pe Hristos% 4-au respins $i pe +atăl 4ui% răm.n.nd% potri#it -#an'heliei% fii ai dia#olului (ioan T% RR). Deci% să nu ne !n$elăm/ Aici nu-i #orba de ru'ăciune% ci de o ticluire #icleană. Cine are !nsă de pierdut de aiciG Dumne"euG Desi'ur că nu% =pentru că -l nu se lasă bat>ocorit?. Această bat>ocorire cade pe capetele Ccre$tinilorD din Apus% care se roa'ă !mpreună cu necre$tinii $i contribuie la !n$elarea ortodoc$ilor !ncă nai#i% care% !ntr-o totală lipsă de discernăm.nt% se lasă din păcate entu"iasma i de epidemia modernă a ecumenismului sau% mai de'rabă% a sincretismului aberant. Trădarea lui uda Planul acesta care #i"ea"ă instituirea unei panreli'ii $i care este identic cu acela al ecumenismului% #edem că se extinde cu efecte distru'ătoare $i !n ortodoxie. &ar acest lucru se !nt.mplă% fie pentru că conducătorii 8isericii Ortodoxe au că"ut cu bună $tiin ă !n trădarea credin ei% fie pentru că au că"ut din ne$tiin ă !n capcana puterilor !ntunericului% fie pentru că demnită ile sau func iile !n care au a>uns se datorea"ă tocmai implicării $i slu>irii planurilor ecumeniste. Altfel nu se eAplică acest patos al unirii, această neclaritate -confuzie pe care o 3enerează. a dialo3ului iubirii, această îndepărtare cumplită de la do3mele +isericii Bna, (f)ntă, (obornicească şi Apostolească. ,u se poate eAplica altcumva această clătinare a încrederii în (f)nta %radiţie şi această nerespectare a hotăr)rilor (inoadelor &cumenice. ,umai aşa se eAplică faptul înfricoşător prin care Patriarhia Moscovei a a;uns să dea păm)nteştii or3anizaţii politice a Vaticanului, preacuratele %aine ale ortodocşilor. Despre această acţiune unionistă, Părintele *ustin Popovici, un mărturisitor al ortodoAiei din zilele noastre, a spusC D2apta +isericii @useşti este ca trădarea lui *uda. 9u si3uranţăN înfricoşător este ca cineva, om fiind, să!: calce în picioare pe Dumnezeu!<mulN %oate acestea nu sunt nimic altceva dec)t o înfricoşătoare sinucidere duhovnicească. :a acesta conduce ecumenismul ateuE.
ECUMENISMUL FĂRĂ MASCĂ

%rădarea aceasta se eAtinde şi prin practicarea dialo3urilor cu îmbrăţişări ale dra3ostei, prin ru3ăciunile împreună şi prin declaraţiile conducătorilor ortodocşi ai +isericii, care lucrează cu vră;măşie faţă de do3mele de credinţă şi se alătură duşmanilor :ui ristos. %oate acestea ne convin3 odată în plus că ecumenismul infernal - ce lucrea"ă fie ca panreli'ie% fie ca putere a !ntunericului% fie ca or'ani"a ie iubitoare de pace% fie ca proces de unificare 'lobală% ca solidaritate% iubire $i fră ietate - un el are% să rănească de moarte sf.nta credin ă ortodoxă. &cumenismul încearcă, aşadar, să desfiinţeze hotarele do3matice şi canonice ale +isericii :ui ristos. -cumenismul !nsu$i este fără limite% consider.nd orice fiin ă umană de pe păm.nt mădular al C8isericiiD. De ce se duce această luptă pentru Dunirea +isericiiE, pentru crearea unei D+isericiE aşa cum visează ecumenismulK ,n exemplu de astfel de reli'ie care acceptă toate reli'iile $i orice compromis există de>a. Aceasta este masoneria. &ste de;a bine ştiut că ea îi acceptă pe toţi. &a poate reuşi compromisuri în credinţă la cei slabi de minte. &a poate aplana contradicţiile reli3ioase. De ce se caută oare soluţii conciliante în privinţa diferenţelor do3matice ale D+isericilorE şi nu se avansează la unirea reli3iilor prin intermediul masonerieiK De altfel% la ora actuală suficien i conducători reli'io$i importan i $i cu renume au a>uns să fie masoni% fapt afirmat deschis de masonerie. Masonii, aşadar, chiar şi din cei cu rase -preoţeşti. se străduiesc să ne conducă la DBnirea +isericilorE şi apoi la Dunirea reli3iilorE. Bn ecumenist pe nume Anderson, reprezentant în 9M+, declara la Athena în "#41 următoareleC DBrmătorul pas al activităţii ecumenice va fi unirea creştinilor cu credincioşii altor reli3ii care au ca fundament monoteismulE. &cumeniştii au redactat de;a o Dru3ăciuneE ecumenică care mulţumeşte toate do3mele şi reli3iile. @u3ăciunea aceasta face referire de >!? ori la cuv)ntul DDumnezeuE, însă nici măcar o sin3ură dată la numele Dumnezeului şi M)ntuitorului nostru *isus ristos. însă acest DDumnezeuE al unei panreli3ii întinse peste toată lumea, la care se face referire, cine ar putea fi, at)ta timp c)t ristos este eAclusK &n conclu"ie% toate credin ele $i reli'iile% monoteiste sau idolatre% !n care intrăF Ortodoxia% papismul% protestantismul% islamismul% budismul% hinduismul $.a.m.d.. sunt #i"ate de ecumenism% prin intermediul planului 50A pentru a se uni !ntr-o reli'ie unică. &n ce #a a>un'e atunci să creadă omul unei astfel de reli'iiG Omul narcoti"at de toată această confu"ie #a crede doar spre interesul material% pentru ca !n final !nchinarea ce ar trebui adusă 4ui Dumne"eu să fie !nlocuită cu cea adusă satanei. &n orice ca"% planul 50A% la a cărui aplicare s-a trecut de>a% #a conduce exact acolo. Acolo unde dore$te $i ecumenismul să !ndrepte umanitateaF să acorde satanei cinstea cu#enită lui Dumne"eu. Despre acestea vei fi convins întru totul, cititorule, parcur3)nd cele ce urmează. &&&. Planul ecumenismului coincide cu cel al sionismului &cumenismul, după cum am văzut, are în plan unirea reli3iilor. *mportant de reţinut este că acest plan ecumenist coincide cu cel al sionismului internaţional. &l a fost 3)ndit să se desfăşoare pe o perioadă lun3ă de timp, p)nă c)nd ultimele scopuri ale lui vor fi atinse. *n primul capitol din Protocoalele în.elep.ilor 3ionului citimF CA#em !naintea noastră un plan% !n care e trasă !n mod strate'ic linia de care nu ne putem !ndepărta% fără a schimba opera mai multor #eacuriD.
ECUMENISMUL FĂRĂ MASCĂ

CC.nd #a sosi domnia noastră% nu #om recunoa$te nici o altă reli'ie afară de aceea a Dumne"eului nostru unic% de care e le'at destinul% deoarece noi suntem poporul ales% prin care chiar acest destin e unit cu soarta lumii. Din acest moti# suntem datori să nimicim toate credin eleD. (Protocoalele în.elep.ilor 3ionului4 Cap. X&V). <i mai !ncoloF C1e-am !n'ri>it de>a să discredităm clasa preo ilor cre$tini $i să le de"or'ani"ăm astfel misiunea% care ne-ar putea astă"i st.n>eni multU !nr.urirea ei asupra poporului scade din "i !n "i. Astă"i libertatea con$tiin ei e pretutindeni proclamată. Prin urmare nu mai e dec.t un anumit număr de ani care ne desparte de căderea desă#.r$ită a reli'iei cre$tineU celelalte reli'ii le #om dăr.ma $i mai u$or% dar e !ncă prea de#reme să #orbim despre aceasta. Vom a$e"a puterea bisericească $i preo imea% !n ni$te cadre at.t de str.mte% !nc.t !nr.urirea lor #a fi nulă fa ă de aceea pe care au a#ut-o altădată. C.nd #a #eni momentul de a distru'e pe #e$nicie curtea papală% atunci de'etul unei m.ini ne#ă"ute #a arăta popoarelor această curte. Dar c.nd popoarele se #or a"#.rli asupra ei% noi #om apărea ca apărători ai acestei cur i% pentru a nu !n'ădui #ărsarea de s.n'e. Prin această di#ersiune #om pătrunde !năuntrul cetă ii papale% din care nu #om mai ie$i p.nă ce nu o #om fi nimicit !n !ntre'imeD. Care este scopul sionismuluiG O spun ei !n$i$iF să distru'ă credin a $i să fie creată o altă reli'ie. C0e'ele iudeilor #a fi ade#ăratul papă al lumii% patriarhul bisericii interna ionaleD. (Protocoalele în.elep.ilor 3ionului4 cap. XV&&) &cumenismul, eAact pentru această biserică internaţională luptă şi el. <r, prin acest proces de unire a toate şi a tuturor care a căpătat o aşa amploare la ora actuală, se înaintează fără stavilă la nimicirea credinţei, la răsturnarea <rtodoAiei şi la realizarea unei noi D+isericiE şi reli3ii mondiale. Puterea ne,ăzută 9uv)ntul ţinut de arhiepiscopul de Montreal şi 9anada Vitalie în faţa sinodului +isericii ruseşti din diaspora amintea de faptul că ecumenismul este susţinut de o anumită putere nevăzută. *ată eAact cuvintele luiC D&cumenismul nu se intimidează în faţa nici unei critici teolo3ice de vreme ce evită orice eAprimare do3matică. Acţiunea şi eAtinderea lui nu se face la un nivel de profunzime, ci la unul superficial care cuprinde acele ramificaţii ale ereziilor care au supravieţuit de!a lun3ul timpului, dar este spri;init de o anumită putere ocultă, subtilă, ce stă în umbră. *ntr!un mod similar, în spatele ecumenismului eAistă şi o imensă forţă materială condusă de o politică economică inteli3entă, care îşi oferă cu dibăcie a;utorul. Astfel, prin darurile ce le face la momentul oportun ştie sau încearcă să încline de partea lui pe cel care se clatină în credinţă sau care nu şi!a pierdut încă simţul conştiinţeiE. 9are este această putere pe care episcopul Vitalie n!o numeşteK ,u cumva puterea abilă ce stă în umbră, cu forţa ei materială imensă, este aceea de care se vorbeşte în ProtocoaleK Pentru că şi acolo, în capitolul patru, se vorbeşte de o putere nevăzută, dar se mai spune şi de altceva, care coincide cu planul ecumenismului. (e vorbeşte de nimicirea credinţei. CCine ar putea - sublinia"ă Protocoalele - răsturna o putere ne#ă"utăG Căci puterea noastră e una de felul acesta (adică a sionismului interna ional% n. aut.). ;rancmasoneria exterioară% de la suprafa ă% nu ser#e$te dec.t pentru acoperirea planurilor noastreU planul ac iunii acestei puteri% $i !n plus locul or'ani"a iilor sale% #or răm.ne totdeauna necunoscute poporuluiD. &ar mai >os se fac următoarele de"#ăluiriF C&ată de ce trebuie să dăr.măm credin a% $i să smul'em din sufletul cre$tinilor !nsă$i ideea (principiul) dumne"eirii $i al Duhului
ECUMENISMUL FĂRĂ MASCĂ

*f.nt% pentru a le !nlocui cu ne#oi materiale. Pentru ca cele mai alese suflete ale cre$tinilor să nu aibă timp să cu'ete $i să obser#e% trebuie să-i abatem de la aceste preocupări% !mpin'.ndu-i către 'ri>ile industriei $i ale comer ului% !n acest fel toate na iunile !$i #or căuta c.$ti'urile lor $i lupt.nd fiecare pentru propriile foloase% nu-$i #or bă'a !n seamă du$manul comunD. 9ele spuse mai sus au caracter eAtraordinar prin descoperirile ce se fac. Din ele reiese clar că masoneria este o creaţie, o plăsmuire a sionismului, prin care el să!şi poată atin3e scopurile întunecate. *ar scopul sionismului, după cum spun ce!i ce îl patronează, este să distru3ă credinţa, fapt pentru care astăzi se luptă din răsputeri să!" obţină prin această unire a reli3iilor, după cum vom vedea în continuare. Prin urmare masoneria, ca şi creaţie a sionismului, care serveşte scopurilor lui, conlucrează şi spri;ină ecumenismul în procesul Dunirii +isericilorE. DDacă !spun masonii ! problema unirii +isericilor se 3ăseşte pe o cale bună, aceasta se datorează implicării noastre...E &ste oare înt)mplătoare această coincidenţă a planurilor sioniştilor, masonilor şi ecumeniştilorK (untem convinşi că de acum sunt 3ata să ne spună că!i neîndreptăţim, că!i clevetim, însă răspunsul ni!" dau tot ei. 9itim din nou în Protocoale -cap. V. ce spun sioniştii înşişi despre eiC D,umai iezuiţii ar putea să stea alături de noi în această privinţă, dar am reuşit să!i discredităm în faţa mulţimii stupide, din pricină că ei formau o or3anizaţie vizibilă, neascunsă, în timp ce noi răm)neam în umbră cu or3anizaţia noastră secretă. De altfel, ce!i pasă lumii ce stăp)n areK 9e însemnătate are că acesta ar fi şeful catolicismului, sau despotul nostru din s)n3ele (ionuluiK *nsă pentru noi, care suntem poporul ales, lucrul acesta are o deosebită însemnătateE. Aşadar, întunericul, ocultismul şi ipocrizia ce se 3ăsesc la un nivel mai înalt dec)t al iezuiţilor, sunt mi;loacele prin care îşi acoperă planurile şi lucrările lor. &ată% deci% că planurile sionismului% masoneriei $i ecumenismului coincid. De ce oareG Această coinciden ă% desi'ur% nu este !nt.mplătoare. *copul lor este comun. <i să nu se mai ascundă ecumeni$tii spun.nd că sunt interesa i de 8iserica 4ui Hristos. 1e-am lămurit de acum cine sunt. Am aflat $i scopul lor. *ă nu mai aplice strate'ia #rednică de r.s a stru ului% #.r.ndu-$i capul !n nisip pentru a nu fi #ă"ut. *ă ia aminte% p.nă nu-i prea t.r"iu% $i aceia dintre teolo'i% clerici $i credincio$i ortodoc$i% care au fost atra$i pe panta !nfrico$ătoare a marii !n$elăciuni ce o constituie ecumenismul/ &&&. Ortodoc$ii !n capcană *nsă, din păcate, la această mişcare ecumenică, la acest 9M+, care are ca scop să distru3ă credinţa dar mai ales <rtodoAia, iau parte astăzi toate +isericile <rtodoAe. %oate patriarhiile sunt membre în aceste or3anisme. <rtodocşii au căzut din nefericire în cursa întinsă de ecumenişti. Fi!au închipuit că dacă vor lua parte activă la ea, îi vor a;uta pe ceilalţi să se m)ntuiască. ;aptul că ortodoc$ii sunt membri or'anici ai acestor or'ani"a ii ce #i"ea"ă unirea cu ereticii contemporani% nu-i sfin e$te pe cei din urmă. &n schimb !i răce$te $i !i !nstrăinea"ă de unitatea Ortodoxiei pe ortodoc$ii care participă la a$a ce#a. Ortodoc$ii au intrat !n C58% sus in unii% !ntruc.t astă"i ere"iile nu mai sunt ca pe #remea *inoadelor -cumenice% at.t de rău inten ionate $i de distructi#e cum erau !n trecut. &nsă% noi sus inem că ele sunt chiar mai rele dec.t acelea% !ntruc.t ecumeni$tii de data
ECUMENISMUL FĂRĂ MASCĂ

nta +radi ie a 8isericii să dispară% pier".nd o desfr. Dacă soţia credincioasă va pleca urechile la astfel de poveţe ale oamenilor depravaţi. după cum scrie mitropolitul 2lorinei. care sub preteAtul sociabilităţii. -i ac ionea"ă cu mult entu"iasm $i a#. -cumeni$tii sunt mai răi dec.ndu-se astfel $i credin a noastră ortodoxă. !nsă noi ortodoc$ii ce ade#ăr mai putem afla at.t cele din trecut. 5apte ce nu se pot 6usti7ica C1u/ . Adică să !ncepem un dialo' ca să aflăm ade#ărul. @ecomandările pe care ecumeniştii ni le fac.t !l a#emG 1i l-a făcut arătat Dumne"eu-Omul% Domnul nostruF CAm aflat credin a cea ade#ărată% nedespăr itei *fintei +reimi !nchin. în a!şi deschide porţile şi în a începe fără nici o reţinere să aibă relaţii cu ereticii şi necredincioşii. nu a deschis un Ddialo3 al dra3osteiE cu ereticii. Fi totuşi. 7alnică pri#eli$te $i pentru !n'eri $i pentru oameni.t arieniiG Cu si'uran ă că astă"i ere"iile acestea sunt mai periculoase dec.nu sunte i #oi cei care de ine i ade#ărul% pentru că el este fra'mentat. chiar şi cu cei mai desfr)naţi.ndu-ne.nt. sfătuiesc pe soţia fidelă să cedeze şi ea puţin la re3ulile ţinute cu stricteţe p)nă atunci. +rebuie să căutăm !n toate mărturisirile de credin ă $i !n toate reli'iile pentru a le 'ăsi. Că Aceasta ne-a m. însoţindu!se cu detaşare şi voie bună cu toţi cu care are ocazia. 8iserica Ortodoxă a *inoadelor -cumenice nu a deschis un dialo' cu Cbisericile ECUMENISMUL FĂRĂ MASCĂ .die să pătimească şi <rtodoAia. Cei care au plecat din 8iserica lui Hristos $i au că"ut !n ere"ie $i !n$elare ne cheamă să de#enim parteneri de discu ii% ca unii fără de minte% asupra ade#ărurilor noastre de credin ă $i să lepădăm credin a noastră !n 8iserica $i !n +rupul +ainic al Domnului Hristos. Păr i din ade#ăr se 'ăsesc pretutindeni.ntă 4itur'hie. Acest lucru. Va a. Va !nceta (8iserica) atunci să mai fie mireasa preafrumoasă a 4ui Hristos% a>un'.nată% ce stă pe fiara din Apocalipsă.nta $i pe sfin i $i nu recunosc preo ia% sau papista$ii care au ticluit sofistic alte !n$elăciuni% se 'ăsesc mai aproape de 8iserică dec. care fiindu!i tăiată coada. din păcate.uns membru al acestei uniri cu ereticii contemporani. Apoi putem să le punem !n discu ie% !n a$a fel !nc.t din toate aceste fra'mente să construim .aceasta ră"boiesc 8iserica cu #iclenie.nt !n numele% chipurile% al CiubiriiD. Cine poate spune că protestan ii% care o respin' pe Preasf. dacă va face imprudenţa nebunească să asculte de sfatul ecumeniştilor. amintesc de cele ale oamenilor stricaţi.o nouă 8iserică $i o nouă reli'ieD. +rebuie să acceptăm% altfel spus% $i noi% cre$tinii ortodoc$i% că nu posedăm !n totalitate ade#ărul% că suntem $i noi !n$ela i !n credin a noastră. &i fac ca vulpea din fabula lui &sop. Acesta este marele păcat al ei. +iserica <rtodoAă a a. le îndemna pe celelalte să!şi taie şi ele coada.ne spune ecumenismul . ca să fie mai frumoase.au"i !ndră"neală/ . *fin ii Părin ii nu purtau de loc con#orbiri (tratati#e) cu ereticii% nu se uitau la amabilită i $i polite uriU ei doar mărturiseau ade#ărul.ntuit pre noiD% mărturisim% c.nd la fiecare *f. Au3ustin. -cumenismul ne cheamă să luăm parte la discu ii despre credin a ortodoxă !n numele iubirii. (ă înceapă să Dse deschidă puţin şi în afarăE.t ereticii din trecut. *untem chema i% a$adar% ca să de#enim parteneri de discu ie !n ceea ce pri#e$te credin a. este în prime.t *f.un3e adulteră. în perioada marilor erezii. Cu alte cu#inte% trebuie să ne'ăm credin a pe care ne-a predat-o Domnul nostru &isus Hristos prin Apostoli $i Părin ii 8isericii $i să !ncepem să ne tocmim $i să tratăm cu ereticii. !ncearcă ca sub acest stindard să ne amestece pe noi ortodoc$ii cu tot felul de ere"ii $i do'me false% !n a$a fel !nc. Bnioniştii nu ţin cont de faptul că +iserica.ta timp c. va înceta peste puţin timp să mai dea dovadă de credincioşie.

udecăţiiK (tarea căldicică în care se complac. 1u au !ntre inut dialo'uri%!n termeni de e'alitate% după cum #or astă"i unioni$tii. iar acest lucru îl spune un Arhiepiscop ortodoA -dacă se mai poate numi cineva ortodoA cu astfel de 3reşeli sau deraieri 3rave de la credinţă. P (ecretarul 3eneral al 9M+.. Astăzi vorbeşte în numele diferitelor credinţe eretice spun)ndC D+iserica învaţăE.neau neclinti i !n !n$elarea lor% Părin ii purtători de Dumne"eu !ntrerupeau comuniunea cu ei% !i cateriseau $i !i anatemi"au. adică de DbisericaE 9M+. acest consiliu mondial a început să vorbească de pe poziţia unei +iserici. ed. Ortodoc$ii au !ntrat !n felul acesta !n cursă $i acum% sub tăcerea #ino#ată a repre"entan ilor ei% trădea"ă ade#ărata 8iserică% . unele +iserici <rtodoAe au părăsit 9M+!u: Din păcate..na% *f.. -n. &i !ndepărtau de la +rupul *f. a spusC DDupă cum ştiţi foarte bine. ne aduc aminte de înfricoşătoarele cuvinte din Apocalipsă. *nsă de care D+iserică mondialăE vorbeşte aici d!" *acovK Poate de +iserica <rtodoAăK +ineînţeles că nu. s!a autoproclamat ca +iserică6 -vezi D&cclisiaE din "#?4.S :a ora actuală. 9e se înt)mplă însă astăziK !n "ilele noastre 8iserica Ortodoxă a intrat !n capcana !ntinsă de ecumenism% de#enind membru !n C58% !ntr-o or'ani"a ie a ereticilor. Dar 9M+!ului nu!i pasă. 1u există% a$adar% dialo' cu ereticii care continuă să răm. tăcerea vinovată de care dau dovadă. După ce a reuşit să le facă membre ale sale pe toate +isericile <rtodoAe. toate ereziile. adresate ECUMENISMUL FĂRĂ MASCĂ .. 8iserica 5ondială este chemată ca în faţa cererilor lumii să facă dovada deplină a ceea ce este şi să!şi mărturisească credinţa eiE.*ar ortodocşii încuviinţează.nd aceia răm.ntă% *obornicească $i Apostolească% #orbind !n numele unei alte C8isericiD% a unei pseudo-biserici omene$ti% crea ia păcătoasă a puterilor !ntunericului. D+iserica hotăreşteE. Fi iată cum Arhiepiscopul &cumenist al Americii. *.nă !n !n$elare. cum ar fi C59onsiliul Mondial al +isericilor -M99. 2ăspunderea ortodoc"ilor <are aceşti reprezentanţi ortodocşi chiar nu se 3)ndesc la DumnezeuK :a faptul că vor trebui să dea răspuns în ziua . &l vorbeşte de acea DbisericăE ce concentrează în sine toate mărturisirile de credinţă... în cuv)ntul său de răspuns la alocuţiunea Arhiepiscopului (uediei. *acov. Aţi auzitK &ste vorba deci de D+iserica MondialăE. 1u s-a declarat pe sine membru or'anic al unei societă i care urmărea s-o unească cu eunomienii% anomeii% arienii% apolinarienii sau cu sabelienii.ereticilor. &ar acolo s-a !ncurcat tot mai mult !n labirint cu ereticii.. Visser\t ooft a făcut la Montreal şi @otester propuneri cu un conţinut nemaiînt)lnit p)nă atunci... >1J.@ *n această capcană nu a căzut +iserica <rtodoAă în între3ime.. ed.. 0espin'eau afirma iilor lor% iar atunci c. <i preferă să păstre"e tăcerea !n situa ii prin care se trădea"ă !ntr-un mod nemai#ă"ut credin a% !ntruc.t prin pre"en a ei acolo recunoa$te implicit că nici ea nu posedă ade#ărul $i că se 'ăse$te !n !n$elare. P Din păcate 9M+ înaintează în acţiunile şi planurile sale din pricina confuziei şi stării căldicele cultivate de ecumenism.. ci mer3e înainte cu toate forţele spre obiectivele propuse. Dimpotri#ă% primul canon al celui de-al doilea *inod ecumenic nu cheamă la o unire% !n cadrul #reunei or'ani"a ii% cu ereticii% ci !i anatemi"ea"ă. +iserica <rtodoAă @om)nă are în continuare reprezentanţi în 9M+.nt al 8isericii ca pe unii ce apar ineau Csina'o'ii satanei E. vorbind în numele adunării 3enerale de la Bpsala.n ii Părin ii nu au #orbit cu ereticii de la e'al la e'al.. -n.D+iserica spune aceastaE.. ci reprezentanţii oficiali care participă la asemenea manifestări eretice. pa3.

ntul pe care !l #or da ace$ti nenoroci iG C CAP&+O4.. Pentru că dacă ei ne-au chemat% se !n ele'e că doresc să #ă treacă de partea lor. 4. A mai lansat avertismente şi &vlo3hie 7orilas care a spusC DPentru DumnezeuN Voi ştiţi ce faceţiK Aţi lepădat. Această indiferen ă fa ă de ade#ăr este mai rea dec. < astfel de participare se poate crede că are un caracter misionar.4 *. Care #a fi a$adar cu#.4 &V -C. <. Fi asta încearcă să realizeze. Căldiceii nu sunt accepta i% ei #or fi cei mai #ino#a i. zic ei. comunişti vă chemau în munţi ca să purtaţi discuţii cu ei le3ate de problemele neamului. Mulţi nu aveau nici o bănuială. acest 9onsiliu Mondial al +isericilor -9M+. care este sin3ura care posedă adevărul şi care poate m)ntui pe om. caracterul conducerii ecumenice al +isericii @ăsăritene şi aţi lăsat!o în m)inile protestanţilor care ne vor duce unde vor ei. Despre C58 &cumenismul camuflat loveşte prin instrumentele sale credinţa creştină şi mai ales <rtodoAia. *n 3eneral. că nu eşti nici rece. pentru că astfel se face cunoscută şi credinţa ortodoAă. *nsă unii ierarhi.#nă !n mărturisirea credin ei sc. aţi fi răspuns la invitaţie. adevărul. de ai fi rece sau fierbinteN Astfel.D-*COP-06 &. cum ar fi Mitropolitul (amosului. 1u !i #rea !n 8iserica *a doar cu numele de cre$tini.ndu-se de ei. *rineu. multe +iserici ortodoAe au urmat iniţiativa Patriarhiei de 9onstantinopol şi au început să ia parte la adunările lui.">C"?. nici fierbinte.u este nimic rău în a opune adevărul <rtodoAiei înşelării eterodocşilor.t "elul arătat de cine#a care sus ine o !n$elăciune. nici rece ! am să te vărs din 3ura MeaE. -Ap. care printre primii a semnalat furtuna iminentă ceva izbucni din 9M+.rbe$te pe Dumne"eu mai mult ca orice. de fiAarea unui re3im social care să fie mai potrivit pentru ţară.5-1&*5. chipurile. cei mai mulţi cred că +iserica nu păţeşte nimic dacă reprezentanţii ei se apropie de diferiţi eterodocşi care caută. . fiindcă eşti căldicel ! nici fierbinte.episcopului din :aodiceeaC DFtiu faptele tale.ta timp c. v!aţi fi dusK &Aact de acelaşi lucru e vorba şi cu aceste adunări reli3ioaseE. pentru a arăta lumii că ei deţin puterea spirituală.t >oacă oribilul rol al lui &uda. După primii paşi cu caracter or3anizatoric al acestui 9onsiliu. Acesta este adevărul. luminaţi de Dumnezeu ai +isericii <rtodoAe au tras un semnal de alarmă. ECUMENISMUL FĂRĂ MASCĂ . Dumne"eu !i #a lepăda% !ndepărt. după cum am văzut. 9e faceţi aşadarK 9e răspuns daţi ca şi 3reciK Dacă antarţii -partizanii. ca şi ortodocşi. Această lipsă de r. 1u are ne#oie de ei at. 9M+ este instrumentul văzut al ecumenismului şi şi!a început activitatea după cel de!al doilea război mondial. Această stare căldicică% această apatie% această trecere sub tăcere a ade#ărului% care este astfel trădat% nu #a fi iertată de Dumne"eu.

în declaraţii separate. *n acest fel au devenit membri re3ulaţi ai mişcării ecumenice nu numai patriarhia Moscovei. Planul ticluit cu şiretenie a prins.at pe ecumenişti. 9onducătorii lor nevăzuţi ştiu toate secretele pentru a!şi impune reaua credinţă. Această idee a fost lansată ca sperietoare. *n urma acestei întruniri se poate desprinde concluzia că ecumenismul are fiAat ca scop nimicirea do3melor +isericii celei adevărate. 9e a spus ieri "i ce 7ace astăzi 0iserica 2usiei? Pentru a înţele3e însă cumplitul şanta. reprezentanţii ortodocşi au declarat într!un 3las că hotăr)rile întrunirii se 3ăsesc at)t de departe de învăţătura +isericii noastre. *ată un eAemplu în acest sensC 9M+ ar putea să ridice.. 9a atare. ci şi cele ale @om)niei. Planurile puse la cale cu dibăcie de puterile întunericului au început să prindă contur. căut)nd să 3ăsească în fiecare acea parte care să fie apoi prezentată ca parte constitutivă acestei mişcări ecumenice mondiale. A fost de fapt o ocazie pentru meditaţie şi o abordare lumească a amintitei probleme... ') A doua întrunire A doua conferinţă a 9M+ a avut loc la &veston în "#>=.ul. înc)t este imposibil ca ei să fie de acord cu toţi ceilalţi. ceea ce a făcut ca a la treia adunare a C58 ce a a#ut loc la 1eW Deliii !n EKSE% patriarhia 5osco#ei să fie obli'ată de statul comunist să ia $i ea parte. pre3ătind cu meticulozitate D3iul3iul care să!" arunce peste toate reli3iileE. ECUMENISMUL FĂRĂ MASCĂ . @azum8s'8 să dea un răspuns oficial la această chemareC D+iserica @usiei nu a luat şi nu ia parte la nicio înt)lnire sau conferinţă ecumenistă. Alchimiştii ecumenismului au analizat învăţăturile tuturor confesiunilor creştine.:ucrurile aşa păreau la început. însă n!au ţinut mult. @eprezentanţii ortodocşi au eAprimat apoi învăţătura +isericii <rtodoAe. realiz)nd astfel unirea cu toate celelalte D+isericiE care se 3ăsesc în mişcarea ecumenică. &a a fost în aşa fel aleasă înc)t să poată fi abordată de orice confesiune în felul ei propriu. (inodul @usiei din "#=1 l!a însărcinat pe protoiereul /. ce au putut fi auzite la cele patru conferinţe 9M+. subiectul a sf)rşit într!o discuţie fără rezultat. a DMarii +isericiE nou create. *nsă cine le!a mai acordat vreo importanţăK &cumeniştii au mers mai departe cu planurile lor. *n metodolo3ia lor este cuprins şi şanta. sub devizaC D ristos este speranţa lumiiE. comuniştilor de la Moscova. %ema acestei conferinţe precum şi altor întruniri nu a avut nimic do3matic. Adevărata faţă a ecumenismului a fost descoperită chiar de către ei înşişi. la care a fost supusă +iserica @usiei de către ecumenism prin intermediul comuniştilor. (trate3ia prin şanta.. +ul3ariei şi Poloniei. :a această adunare 3enerală a 9M+. a ecumenismului a repurtat aşadar cu această ocazie o mare victorie. întrea3a lume împotriva pri3oanelor ce au loc la adresa creştinilor din @usia... &&. c) * treia întrunire Poziţia intransi3entă a +isericii <rtodoAe la a doua conferinţă a 9M+ nu i!a descura. de către mişcarea ecumenică. Masca a căzut în urma declaraţiilor reprezentanţilor diferitelor biserici. dacă vrea. !ntrunirile Consiliului 5ondial al 8isericilor a) Prima întrunire Prima conferinţă de la Amsterdam din "#=1 s!a desfăşurat sub direcţia unei anumite idei centrale. (ubiectul a fost DVoia lui Dumnezeu şi neor)nduiala omuluiE. trebuie să ne amintim care a fost răspunsul patriarhiei Moscovei atunci c)nd a fost chemată să participe la prima adunare ecumenistă.

precum şi de reprezentanţii patriarhiilor AleAandriei şi Antiohiei. *ar această hotăr)re a +isericii @usiei. . între3ul ansamblu al +isericilor aflate în statele comuniste. cele declarate cu tărie. d) * patra întrunire A patra Adunare 9M+. Vancouver -"#14.. unde întrunirile sunt însoţite de ru3ăciuni în comun.ută!ne ca să trăim pentru alţii.D/// @eprezentanţii +isericilor <rtodoAe trebuie să fi simţit 3roază şi cutremur în momentul acela. ceea ce a făcut ca vocea ei autentică să nu se mai audă. a avut loc de. 9M+ se întrunise numai de patru ori.ertfei unice a :ui ristos şi profeţia unei noi şi viitoare po3or)ri 5în ceasul al treilea6 prin care se va descoperi aşteptata împărăţie a (f)ntului Duh. Porto Ale3re -0$$?. ca ea să fie implicată în ecumenism.a şi că creştinii nu trebuie să aştepte o nouă po3or)re a (f)ntului Duh. ci cea de!a doua şi slăvită venire a :ui ristos. că toate 8isericile Ortodoxe locale% ce iau parte la !ntrunirea pre"entă% se obli'ă să refu"e participarea la mi$carea ecumenică sub chipul !n care ea se !nfă i$ea"ă astă"iD. %u poţi să le faci pe toate noi. Dumnezeule %ată. 9amberra -"##".. responsabilă fiind în apărarea canoanelor +isericii ortodoAeKE *ar în continuare teAtul precizeazăC D+iserica <rtodoAă @usă a învăţat întotdeauna că @usaliile. Au participat la ea "=$ de reprezentanţi de la toate +isericile <rtodoAe locale. (ub stindardul 9M+ s!au unit laolaltă toate blasfemiile. ultima p)nă astăzi S După cum am mai menţionat. Poziţia ei în faţa tocmelilor ecumeniste asupra credinţei a scos la iveală o linie ortodoAă sănătoasă. Polonia.. cu puţini ani înainte. (au poate că patriarhia 9onstantinopolului a dat uitării cinstea de care se bucură. Acestea sunt. a avut loc la Bpsala în "#?1.. 9omunismul a vrut.. *ă căutăm $i să cercetăm ade#ărul pe care nu l-am cunoscut. din interese politice. contradicţiile şi înşelările omeneşti. Deschiderea conferin ei a fost ca un ade#ărat $oc electric pentru ortodoc$i. -n.. +iserica @usiei a fost supusă cu desăv)rşire de către partid. . în calitate de membrii ai acesteia. &a a ales ca deviză sau subiect de dezbătut cuvintele :ui ristosC D*ată &u pe toate le fac noiE.&zităm în a stabili cauzele pentru care reprezentanţii +isericii 9onstantinopolului de la sectorul ecumenic de activitate.eT Delhi.P .e încredinţăm Iie. Desi3ur că n!au renunţat cu ceva la planurile lor.airobi -"#J>. căci şi dra3ostea %a se întinde peste toţi oamenii. ca răspuns la invitaţia de a lua parte la înt)lnirea de la Amsterdam. p)nă în momentul scrierii cărţii. la . încă de la început au ţinut să sublinieze care e scopul unirii pe care o urmăresc. nu este altceva dec)t vechiul ecou al învăţăturilor mincinoase al înşelăciunilor acestor ereticiE. (!a citit o ru3ăciune ecumenistă care spuneaC D<. este o caracteristică a învăţăturii masonilor şi ereticilor. ca prima între +isericile autocefale. 9onducătorii ecumenişti i!au tratat cu tact. 2apt care a fost aprobat şi de celelalte +iserici <rtodoAe din statele aflate în spatele cortinei de fier. Albania şi 9ehoslovacia. ce se află sub influenţa Moscovei. Blterior. n!au refuzat participarea la ele.oua profeţie a unor aşteptate D@usaliiE ecumenice. De atunci s!a mai întrunit laC . Au aplicat acea strate3ie care nu forţează nimic. de +iserica <rtodoAă @usă. încheie prin următoareleC DAducem la cunoştinţa 9M+... în "#?". 9u această orientare au fost de acord şi patriarhia AleAandriei şi Antiohiei. adică Po3or)rea Duhului (f)nt. @om)nia. aşadar. A. tocmai pentru a evita reacţiile de împotrivire şi de nemulţumire. este reprezentat astăzi în 9M+. +ul3aria. Micşorarea importanţei . semnată apoi şi de înt)istătătorii +isericilor din /eor3ia. ed. Astfel că. %oate +isericile <rtodoAe locale au devenit mădulare ale ecumenismului -afară de +iserica rusească a diasporei de sub conducerea arhiepiscopului 2ilaret. ereziile şi înşelăciunile au făcut front comun. ECUMENISMUL FĂRĂ MASCĂ .

desfiinţarea do3mei +isericii Bna. c)nd a afirmatC C8iserica cea ade#ărată este sinte"a tuturor bisericilorD $i Cto i cre$tinii sunt membrii acestei 8isericiD. minciuni şi înşelări..ntă% *obornicească $i Apostolească Din toate declaraţiile ecumeniştilor de la cele patru Adunări 3enerale reiese clar că se urmăreşte un anumit plan şi se tinde către un scop mai înainte stabilit. va fi rostit astfel C D9red într!una sf)ntă. care a lovit în do3ma +isericii Bna. Ade#ărul este !nsu$i Hristos. &n acest fel $i-ar fi dorit Ollen să fie 8iserica% nu . pe parcursul discursului său. :a +iserică s!a referit ca la DMarea +isericăE. Primul vorbitor al acestei întruniri. Puterile întunericului. 9rezul sau (imbolul nostru de 9redinţă. (f)ntă. încă de la prima Adunare de la Amsterdam. a eAplicat auditoriului ce trebuie înţeles prin termenul catholic.. inte3rală şi apostolească +isericăE. Acestea sunt de. inte3ral. insistăm ca +iserica /reciei să iasă c)t de repede din 9M+. &ste acea D+isericăE ce acceptă creştini din toate confesiunile. însă.a fapte oficiale. (f)ntă. (obornicească şi Apostolească. fapt pentru care atacă din răsputeri do3ma +isericii Bna. -$ti ereticG C5area 8isericăD te prime$te% nu este respins nimeni. dec)t predecesorii. avansează tot mai mult pentru a dezarticula creştinismul. ridic)ndu!se în picioare şi zic)ndC C. C-u sunt Calea% Ade#ărul $i Via aD.D Din păcate. +o i sunt chema i% !ntr-un amestec% fără să-i pese cui#a de Ade#ăr% din moment ce este ECUMENISMUL FĂRĂ MASCĂ .(!ar fi cuvenit să stri3e cu 3las puternic şi să!" mărturisească pe ristos. termenii de credinţă ai +isericii :ui ristos. *ar în ce priveşte harismele (f)ntului Duh.. nici o voce de protest nu s!a auzit. +iserica /reciei n!a participat la această conferinţă trădătoare. D+isericaE ecumenistului /re' este un mozaic. în concepţia lui. 9u toate acestea. ecumeniştii şi!au concentrat eforturile pentru alterarea. cea care. din această or3anizaţie paneretică. Cre"i !n ade#ărG -$ti acceptat. 1oi am cunoscut de>a Ade#ărul. Prin aceste adunări care au a#ut loc ni s-a descoperit de>a că ecumenismul nu urmăre$te să facă cunoscut Ade#ărul% ci urmăre$te confu"ia $i distru'erea credin ei ortodoxe. 0u'ăciunea #oastră este pentru noi o blasfemie. Ade#ărată $i #ie ne este credin a. după ce la început a dat impresia că este întru!totul ortodoA. şi!a arătat adevăratul chip mai pe urmă. chiar dacă n!a făcut!o neapărat din motive de credinţă. 9u alte cuvinte. profesorul le vede ca deviaţie. Dîi cuprinde pe toţi creştinii indiferent de convin3ere sau mărturisireE. Cre"i !n minciunăG &ară$i e$ti acceptat. -$ti cre$tin ortodoxG Găse$ti $i tu acolo adăpost. &l a atacat cu o şi mai mare ascuţime.na% ci o sinte"ă% unită fiind cu toate !n$elăciunile. Din fericire. (f)ntă. adevăruri. Ce ade#ăr să mai căutămG. un amestec de erezii. confirmate de declaraţiile blasfemiatoare pe care ecumeniştii înşişi le! au făcut în cadrul Adunărilor 9M+. -cumenismul du$manul de moarte al 8isericii .ace i o 're$eală domnilor ecumeni$ti. (obornicească şi Apostolească.na% *f. şi susţine că Dîn +iserică trebuie să eAiste o mare varietate de eApresieE. în viziune ecumenistă. Bn alt profesor 7larens 7rei3. Voi% ceilal i trebuie să căuta i $i să cerceta i. (obornicească şi Apostolească.. ca abatere. :a această primă Adunare ecumenică a M99 a vorbit şi profesorul ecumenist *oan /re'. /ustav <llen. nici un reprezentant ortodoA n!a avut o atitudine incomodă pentru ecumenişti în acea clipă de trădare 3roaznică. consecvente acestui plan. 9onform acestui înţeles. &&&. echival)ndu!" cu între3.

ortodocşii. (f)ntă. &i lovesc în do3mele +isericii. toate cele sfinte şi cinstite sunt perimate şi au a. . %ot el a spusC C8iblia% do'matica% catehe"a% educa ia bisericească% *f. adică eAact ceea ce reprezintă coloana ei vertebrală. C*f.nă la supersti iile $i ere"iile contemporane. uzurp)nd locul adevăratei +iserici a lui ristos. cel puţin p)nă acum. Fi la astfel de Dteolo3iE şi credinţă suntem chemaţi şi noi. renumitul profesor de do3matică de la Bniversitatea @e3ală. ca teolo3.nta 4itur'hie% propo#ăduirea% +ainele% au a>uns exponate de mu"euD. delapidarea.nt to i antihri$tiiG (au. A de#enit astfel ere"ia tuturor ere"iilor.a 37intelor Canoane (fintele 9anoane sunt le3ile +isericii.d.ntă% *obornicească $i Apostolească. (unt acei care se pre3ătesc să ducă (f)nta (criptură la muzeu. Aşa cum societatea nu poate sta în picioare fără le3i. -cumenismul une$te toate ere"iile% de la #echiul arianism% monofi"itism% monotelism p.ocorirea. teolo3hiseşte sau spune nebuniiK Astfel de lucruri au a. chipurile. fapt care. (obornicească şi Apostolească. (tatul face le3i imperfecte şi le corectează ulterior. Auziţi creştini şi vă cutremuraţiN După acest domn. Dunirea +isericilorE. pe nume 7arl +arth. al prezentului ! care este comunismul mondialEK (au poate că teolo3hiseşte.ntă% *obornicească $i Apostolească 8isericăD. pentru că îşi doresc să fie scoase din 9reştinism. la fel şi +iserica fără 9anoane.urăm)ntul fals. atunci c)nd profeţeşte despre iminenta catastrofa a 9reştinismuluiK <are n!a citit niciodată. este teolo3N Acest om. să mer3em. atunci c)nd spune că Dsin3ura speranţă a creştinilor de asupravieţui în epoca actuală este căutarea unui mod adecvat prin care să poată fuziona cu acel curent. +iserica. *ar acum încearcă să se prezinte ca +isericăN încearcă să fie cinstită precum +iserica cea Bna. spuneţi!mi. s!a dovedit adevărat în ciuda tuturor atacurilor întunericuluiK -cumenismul actual% pentru a lo#i !n do'mă% a unit toate ere"iile.. de acum vital. zic)nd că Dnici porţile iadului nu vor putea zdrobi +isericaE. ecumenismul.uns eAponate de muzeu. crima ş. bat.uns să susţină apărătorii ecumenismului.na% *f. însă. stabileşte le3i întru (f)ntul Duh.na% *f.nta *criptură la mu"euD/ :a prima Adunare ecumenistă. nu cumva este interesat de 9reştinism şi +iserică acest filo!comunist. %rebuie subliniat că astfel de oameni luptă pentru Dunirea +isericilorE sub acoperăm)ntul 9M+. asi3urarea pe care ristos ne!o face. -!ntrebăm% a$adar% pe ecumeni$tiF după toate aceste declara ii catastrofale% cu ce se deosebesc de ateiG 1u #ăd că luptă pentru ecumenism to i ereticii% ateii% masonii $i comuni$tii% !ntru-un cu#. +oate celelalte ere"ii au !ncercat să "druncine primele articole ale Cre"ului% ecumenismul actual !nsă% se pre'ăte$te să lo#ească cel mai important para'raf al Cre"ului% care esteF CCred !ntru . (inoadele &cumenice şi cele locale au emis hotăr)ri prin ECUMENISMUL FĂRĂ MASCĂ . (tatul dă le3i şi pedepseşte furtul. care au de 3)nd să desfiinţeze (f)nta :itur3hie şi %ainele pe motiv că ar fi perimate. *e !ncearcă% de fapt% nu ca cei !n$ela i să 'ăsească ade#ărul% ci să-E piardă $i aceia care !l posedă% adică cei care cred !n 8iserica cea . a afirmat că vede ca sin3ura soluţie a renaşterii +isericii. &. Ecumeni"tii luptă împotri. *ar acesta.m. cunoscut pentru simpatiile sale comuniste. 7arl +arfh.a.un amestec de nimicire a ade#ărului.

nt% acolo unde !ncepe #ia a ade#ărată.nt% nu le pasă sau nu !n ele' prea mult cealaltă #ia ă. a ne adapta la ea.. Pentru acest fapt *fintele Canoane sunt ade#ărate $i au o #alabilitate #e$nică. :ucrurile acum. -l $tie că a fost chemat la #e$nicia cea de dincolo de morm.nd de la fiecare să se silească pe sine% aplic. dimpotrivă. Heterodoxia #ede ba"ele ci#ili"a iei actuale ca ce#a de neclintit% ce nu poate fi schimbat.nte$ti $i traiul bun. Heterodoc$ii% ecumeni$tii% papista$ii% protestan ii nu #or să se conforme"e acestei credin e% deoarece credin a lor !n !n#iere este plăp.luminarea (f)ntului Duh. Cre$tinismul este o reli'ie ascetică.r$im $i să de#enim #rednici de !mpără ia 4ui Dumne"eu cea #e$nică. +oate rătăcirile Apusului pornesc de aiciF faptul că nu au #rut să !n elea'ă $i să accepte că Cre$tinismul !nseamnă asce"ă $i reapătimire% ca să ne desă#. De ce ecumeniştii spun totuşi altcevaK 9are este punctul de plecareK Punctul de plecare al ecumenismului !n această chestiune !$i 'ăse$te suportul !n starea căldicică% caracteristică ereticilor. ..ndi #irtutea ce ne este necesară m.t aceste temelii să poată fi schimbate. Aceste lozinci sunt repetate neîncetat. în cor. fapt care ne obli3ă să ne adaptăm epocii în care trăim. 9reştinii ortodocşi respin3 astfel de lucruri înşelătoare şi viclene care ne cheamă. (e spri. sunt cu totul diferite. 1oi% ortodoc$ii% a#em credin a cre$tină autentică% ceilal i una mutilată% ciuntită.ndescD% spune Apostolul Pa#el. <rtodoAia ne cere să trăim conform cu cerinţele desăv)rşirii creştine. Ortodoxul nu are aici Ccetate stătătoare% ci pe cea #iitoare o cautăD. însă susţin că sunt depăşite în raport cu epoca în care trăim.u!i vom urma pe ecumenişti pe această pantă periculoasă a lipsei de evlavie. &ar acolo% !n cealaltă #ia ă a$teptăm cele pe care 5. Ftim că ele nu mer3 împreună cu moda şi nu se adaptează cu păcatul.ndu-le nefolositoare. Asce"a se 'ăse$te la ortodoc$i% la ceilal i po i #edea alipirea de cele păm. Ortodoxia #ede Cre$tinismul ca pe temelia #ie ii ade#ărate% cer. Cei din urmă #or fericirea umanită ii aici pe păm. -ste !n#ă ătura luptei continue !mpotri#a patimilor noastre. că vremea pentru care au fost făcute a apus de mult. pentru a o duce bine în această lume. iau din 9reştinism numai acele elemente care pot fi conciliate cu obiceiurile vieţii civilizate de astăzi. Ortodoxia cere un a$a de mare eroism moral !nc. pentru a tra3e +iserica :ui ristos departe de &l şi de m)ntuire. +rebuie accentuat raptul că Ortodoxia este ascetică. chipurile. zic ei.ntuitorul nostru ni le-a fă'ăduit. eterodocşii caută să 3ăsească în creştinism ceea ce consideră că le este de folos în condiţiile vieţii noastre. &i nu nea3ă că ar fi adevărate. CPe toate le consider de nimic ca pe Hristos să-4 dob. pentru a furniza o scuză la fărădele3ile noastre. pentru că ştim că *fintele Canoane nu repre"intă ni$te porunci temporare% ci ele au #alabilitate #e$nică. &cumeniştii luptă tocmai împotriva acestor canoane pe care doresc să le desfiinţeze. Premisele suntF asce"a% con#in'erile noastre ECUMENISMUL FĂRĂ MASCĂ . Aci% !nsă% nu dincolo. -i cred mult !n fericirea #ie ii pre"ente% care% oricum% este asemenea unui abur care repede se duce.ntuirii.nd !n #ia a sa ceea ce Hristos ne-a !n#ă at.ină pe antropocentrismul lor.ndă. 5ecanismele #ie uirii actuale sunt pentru ortodoc$i efemere $i de$arte% consider. -ste !n#ă ătura despre acele mi>loace $i condi ii prin care putem dob. eterodocşii. la a ne pune în r)nd cu lumea. Pentru heterodox% !nsă% credin a !n #ia a #iitoare este fără putere% este mai mult o idee sub ire% bunăU e ade#ărat că-E a>ută să-$i facă #ia a de aici mai bună.

pentru ca ei să!şi poată linişti conştiinţa. Dar astfel omul nu se m. (e vrea.bă specială a nunţii.a astfel de căsătorii înfricoşătoare. -ste o subminare a Ortodoxiei. -cumeni$tii #or să desfiin e"e toate acele Canoane ce caracteri"ea"ă Ortodoxia drept credin ă ascetică. Vor astfel să netrebnicească sarea. %ot el a secularizat averile mănăstireşti. &cumeniştii şi unioniştii nu văd oare cu cine vor să ne uneascăK Profesorul de Drept 9anonic 7 Muratidis de la 2acultatea de %eolo3ie din Athena denunţă a3resiunea şi lipsa de cuviinţă cu care sunt tratate la ora actuală (fintele 9anoaneC D9anoanele (inoadelor &cumenice sunt încălcate sau mai bine zis desfiinţate fără nici cea mai mică mustrare de conştiinţă.. care pedepseşte pe clerici cu caterisirea şi pe laici cu afurisenia dacă lipsesc de la +iserică trei duminici la r)nd fără un motiv serios. *ar propunerea vine din partea unui DepiscopE an3lican.uns să consfinţească o slu.do'matice $i +ainele prin care ni se transmite harul dumne"eiesc% pentru a ne #indeca $i a a>un'e la desă#.ntuie$te. 0eformatorii% ecumeni$tii nea'ă acest fundament al Ortodoxiei care este asce"a% mi>loc prin care de"rădăcinăm patimile $i sădim #irtu ile% ei prefer. ed. 9ei mai sus pomeniţi recomandă desfiinţarea (fintelor 9anoane pentru a se institui permisiunea unei vieţi le. %ot aceştia sunt şi cei care recomandă ca să fie desfiinţate canoanele. întruc)t nu mai concordă cu vremurile. aşadar.ei #teaua Dunării din /alaţi. care interzice clericilor să intre în c)rciumă. Astă"i această lucrare este continuată de patriarhul actual Athena'oras $i de al i c. P . 1u #a #edea !mpără ia cerurilor. cei vinovaţi uit)nd prea lesne cuvintele Domnului 5Vai omului care se face pricină de poticnire.m.a. (unt DpastoriE protestanţi care au săv)rşit de. a fost iniţial venerabilul lo. (unt le3iferate anticoncepţionalele şi avorturile. (e fac pre3ătiri pentru recunoaşterea DnormalităţiiE sc)rboasei şi ur3isitei de Dumnezeu patimi a homoseAualităţii. în istoricul francmasoneriei rom)ne -v.nd să se conforme"e epocii actuale. fără să le pese de întrebarea DomnuluiC DDacă sarea se va strica cu ce se va mai săraKE Ceea ce urmăre$te ecumenismul este un atac #ădit !mpotri#a 8isericii lui Hristos. *n felul acesta credincioşii a. c)teva din canoanele pe care vor să le desfiinţezeC 9anonul 0= de la %rulo. mai bine ar ECUMENISMUL FĂRĂ MASCĂ . 9anonul 1$. întru!un mod de!a dreptul provocator. care interzice clericilor şi monahilor de a mer3e la hipodrom şi la alte distracţii. fiarele acestea.ere şi nepăsătoare. epoca noastră diferind mult de cea a (inoadelor &cumenice c)nd ele au fost stabilite şi care astăzi. le3iferarea căsătoriei civile a fost realizată de francmasonul AleAandru *oan 9uza. (ă vedem. i#a arhiepiscopi $i episcopi Cpro'resi$tiD $i moderni.. Drept aceea% #edem că !n EKML% patriarhul ecumenic 5eletios 5etaxaAis% ecumenist $i mason% a con#ocat la Constantinopol un Csinod panortodoxD $i a pus la cale anumite CreformeD cum ar fiF hirotonia !ntru episcop a celor căsători i% acceptarea celei de a doua căsătorii la preo i% desfiin area monahismului% scurtarea sfintelor slu>be% desfiin area raselor preo e$ti% a bărbilor% $. Dic ionarul de terminolo!ie masonică) citim că DAleAandru *oan 9uza. primul domnitor al Principatelor. nu mai pot fi aplicate.r$ire. le3iferarea fărădele3iiX păcatul să fie astfel validat. chipurile. Fi vedem c)şti3)nd teren în zilele noastre propa3anda care vizează desfiinţarea oficială a %ainei 9ăsătoriei pentru a se le3ifera căsătoria civilă şi libertina.un3 să se smintească. altfel spus. care pun sub anatemă şi afurisanie pe călcătorii lor. 9anonul >= al (finţilor Apostoli. %rulo. în taverne fără o mare nevoie 9anonul # al (finţilor Apostoli care interzice credincioşilor odată ce au intrat în +iserică să mai iasă p)nă la sf)rşitul :itur3hiei fără o mare nevoie.ul Sîn @om)nia.E -n. Au a.d.

LM9A.nt."#J$. +oată !n#ă ătura e#reo-masoneriei ne este altce#a dec. practicată de ecumenism. ei cultivă o teorie lumească a unui pseudo! creştinism. (e urmăreşte o credinţă căldicică.iul% acesta este antihristul(loan M%MM).ntuitor al lumii. do3mă sau m)ntuirea omului. :ucrarea de slăbire duhovnicească avansează.t o respin'ere a lui &isus Hristos% ca Dumne"eu $i 5.r$ire de lumina ade#ărului/ Atunci care este Dumne"eul !n care cred ecumeni$tiiG -#an'helistul &oan spune că C+ot cel care !l nea'ă pe . Adică participan ii la mi$carea ecumenică au a>uns să-E rene'e pe Hristos prin tăcere $i să accepte că sunt lipsi i cu desă#. . (!ar putea întreba cineva. 4a una din !nt. din păcate. Prin ce se deosebe$te atunci ecumenismul de e#reo-masonerieG Am. iar învăţătura creştină este omisă cu abilitate. ECUMENISMUL FĂRĂ MASCĂ . Prin ne3area tacită a dumnezeierii lui ristos este servită propa3anda evreo!masonică şi planul antihristului. Vrea să-i facă pe cre$tini ca masonii care% cu aceea$i u$urin ă% spun CDomnul nostru &isus HristosD $i CDomnul nostru 8udaD.lnirile pe plan local ale Consiliului 8isericilor% ce a a#ut loc la 8oston% pastorul unitarian ce a fost pre"ent acolo a cerut ca numele lui &isus Hristos să nu mai fie pomenit nici măcar o sin'ură dată la astfel de !nt.a că ecumenismului nu!i pasă cu adevărat de creştinismK Dovezile care scot la vedere aceste adevăruri se înmulţesc pe zi ce trece. s!a alăturat învăţăturii evreilor. 5i$carea ecumenică este interesată de a pune la cale o !mpreună #ie uire $i lucrare a oamenilor care se 'ăse$te departe de -#an'helie.ndouă au% !n cele din urmă% aceea$i !n#ă ătură. clubului @otar8 şi a altor or3anizaţii similare. care nu urmăreşte altceva dec)t zdruncinarea credinţei creştinilor în M)ntuitorul ristos şi nimicirea lucrării lui Dumnezeu de m)ntuire a omului. fără ca să fie preocupată în vreun fel de Adevăr.lniri% pentru a nu se sim i >i'ni i membrii C8isericiiD lui care sunt dei$ti. fie că nu.ntul scolastic $i tehnic au intrat !n $colile noastre% pre'ătind oameni de $tiin ă% intelectuali% !nsă nu $i cre$tini mărturisitori ai credin ei .fi să i se le3e o piatră de 3)t şi să fie aruncat în ad)nc6. ci dimpotrivă. este susţinut clasicismul. 4. Fi aici se urmăreşte o cercetare teoretică şi rece a sfintelor adevăruri ale învăţăturii creştine. care cred că Mesia nu a venit încă şi că &l trebuie aşteptat. Această ne3are prin tăcere a lui *isus ristos. cercetaşilor. Ca atare% astă"i #edem cum mi$carea ecumenică !$i face loc printre cre$tini $i e#rei . fie pe baza unui plan. teozofiei. Această teorie s!a născut şi a crescut la s)nul masoneriei. ca iconomi credincioşi ai tainelor :ui DumnezeuK Bnde poate să ne conducă o astfel de pantă alunecoasăKE ($Orthodoxos Typos% 0$. în baza căror criterii desfiinţează ei (fintele 9anoane ale +isericii. *n acest sens. -a #orbe$te de !mbunătă irea societă ii chiar dacă !n acest #is ade#ărul se pierde.rmăre$te $i culti#ă un amal'am. dovedeşte un lucru importantC că ecumenismul.$>. Clasicismul unilateral% !n#ă ăm. %! Ecumenismul declară răz'oi dumnezeirii 8omnului nostru isus (ristos! De ce să ne mirăm de poziţia aceasta a 9M+ at)ta timp c)t se ştie de. 8ezdogmatizează # descre"tinează Din toată mişcarea ecumenică constatăm că creştinismul ecumeniştilor nu este cel transmis nouă de Domnul şi Apostoli. LM9A. tot mai mult în lumea ortodoAă. Dovadă stă şi faptul că au trecut ">$ de ani de c)nd suntem 3reci liberi şi textele *fin ilor Părin i nu au fost introduse !n pro'rama de !n#ă ăm. faţă de care păstorii +isericii au fă3ăduit supunere.iul% nu-E are nici pe +atălD (E &oan M%ML) Cel care !l respin'e pe +atăl $i pe .

9el care a introdus aceste burse a fost patriarhul ecumenic. Fi în /recia mulţi absolvenţi de %eolo3ie au a. 1u are duh dătător de #ia ă care să !nsufle ească sufletele teolo'ilor $i ale credincio$ilor simpli.ertfa fundamentează credinţa. +eolo'ia nu de#ine dec. (!a instituit re3ula ca nimeni să nu poată ocupa o catedră în sistemul universitar dacă nu a ECUMENISMUL FĂRĂ MASCĂ . Mi'o3ian şi alţi membrii de vază ai 7/+. *n r)vnă s!a instituit o stare căldicică. Fi deşi . Pentru a izb)ndi în scopurile ce şi le!au propus. au introdus în şcolile teolo3ice o învăţătură creştină fără duh. Pentru ca ecumeni$tii să poată altera $i pe teolo'ii ortodoc$i din Grecia% au pus la dispo"i ie burse pe la uni#ersită ile catolice $i protestante din străinătate.ntă% *obornicească $i Apostolească. *untem !n situa ia ca Ortodoxia să fie subminată de ace$ti teolo'i $i clerici descre$tina i% ce au studiat teolo'ia ca pe o $tiin ă.ără !n#ă ătura morală a do'melor sufletul celui ce studia"ă teolo'ia nu este mi$cat !n #reun fel $i nu are parte de experien a unei credin e fierbin i !n Ade#ărul care este Dumne"eul !n +reime.nă la refu" cuno$tin ele cu teorii filosofice de pro#enien ă protestantă sau papista$ă $i care au rămas cu inimile 'oale de experien a trăită !n har a credin ei ortodoxe. s!a început printr!o manieră satanică o discuţie hulitoare despre 9redinţă şi Do3mă în şcolile de teolo3ie &fectele unui astfel de tip de învăţătură au fost că din 2acultăţile şi (eminariile %eolo3ice au răsărit (talin.nd #om #eni noi la putere% #om !nlătura din educa ie toate obiectele de !n#ă ăm.it m)inile cu s)n3e frăţesc. <tiin a teolo'ică a>un'e să-$i piardă fundamentul pentru că din ea lipse$te latura morală a do'mei. care este pseudo!creştinismul. *copul acestei tactici !nfiorătoare este ca din $colile de teolo'ie să nu iasă r. iar în credinţa fierbinte răceala. Ace$ti Cteolo'iD sunt ne'hina sădită !n o'orul 8isericii% cei care $i-au 'arnisit p. la con3resul din 9onstantinopol din "#04.na% *f. -cumeni$tii dedo'mati"ea"ă teolo'ia (promo#ea"ă ado'matismul teolo'ic) prin mecanismele lor satanice.&ată ce spuneau sioni$tii !n Protocoale cu mai mult de QV de ani !nainteF CAtunci !nsă c. Această teolo'ie descre$tinată a #remurilor noastre a scos la i#eală din $colile teolo'ice $i pe !n#ă ătorii ecumenismului% pe sus inătorii $i apărătorii procesului de CunireD cre$tină% pe Cteolo'iiD de profesie% care lucrea"ă temeinic la surparea do'mei 8isericii% . masonul Meletie MetaAa'is. Popoarele cre$tine sunt !ndobitocite de băuturăU tinere ea le e !n>osită de studiile clasice $i de desfr. mai ales în timpul ocupaţiei 3ermano!italiene din /recia şi mai apoi în războiul civil. 9el care le!a pus în aplicare a fost înflăcăratul ecumenist al /reciei. M)inile nevăzute ale puterilor întunericului lucrează de zor la planul satanic pus de ele la cale.nt care pot pricinui frăm.ntări% $i #om face din tineret ni$te copii care ascultă de autorită i% iubind pe acela care-i !ndrumă% ca pe un spri>in $i o năde>de de pace $i lini$te.#nitori ai credin ei% ci teolo'i pseudocre$tini.uns căpetenii comuniste care şi!au m)n. . &). A>un'e $i ea ca una din celelalte $tiin e lume$ti% cum ar fi fi"ica $i chimia. Ami'as Alevizatis.t o $tiin ă seacă prin i'norarea păr ii morale a do'mei.narea precoce la care i-au !mpins a'en ii no$tri -profesorii% oamenii de ser#iciu% 'u#ernantele din casele bo'ate% apoi ne'ustorii no$tri $i femeile noastre din localurile de petrecere ale cre$tinilorD (cap. Ca atare% am a>uns pe punctul ca din $colile teolo'ice să ne pomenim nu cu teolo'i lumina i de Dumne"eu $i mărturisitori ai dreptei credin e% ci cu participan i la discu ii despre credin ă% teolo'hisind fără credin ă $i fără cunoa$terea misiunii la care sunt chema i. Au încercat să coboare credinţa la nivelul unui sistem peda3o3ico!raţionalist care conferă DfleAibilitateE în do3mă. în do3mă nepăsarea.

(unt manifestări de vitrină. Bnde. Dar se pune !ntrebarea% cum #or reu$i una ca asta% de #reme ce ei sunt !n afara Ortodoxiei $i #ră$ma$i ai 8isericii OrtodoxeG Pur $i simplu% cei ce conduc din umbră% Consiliul 5ondial al 8isericilor% promo#ea"ă !n posturi biserice$ti cheie pe ecumeni$ti si pro-unioni$ti. . . 9M+!ul se foloseşte de multe mi. Cu re eaua lor or'ani"ată% reu$esc să !ndepărte"e pe ortodoc$ii sinceri% pe ca i !i doare pentru Ortodoxie% !nc. Are un plan umanitar% de solidaritate umană% pe care !l răsp.ace un fel de filantropie.ace u" de tactica tuturor propa'andelor.ntuitoare. Prin urmare% ecumenismul nu putea răm. . Con'rese $i *inoade Ca ecumenismul să i"butească a face să dispară credin a ortodoxă% a$a cum !$i !nchipuie% con#oacă *inoade ortodoxe% con'rese $i conferin e.nde$te $i !l face cunoscut public prin diferite moduri. burse. Astfel amă3esc o parte din lumea creştină.4 &5PO+0&VA O0+ODOX&-& Or'anismul prin care ni se arată ecumenismul astă"i este CConsiliul 5ondial al 8isericilorD.&19-A:6 -C. însă. care din păcate se află în neştiinţă. haine de m)na a doua. aşadar. la heterodocşi. . vitrina lui.r$a#e. Acesta este camufla.ne mai pre>os% care este nu doar o propa'andă sau ere"ie% ci panere"ie.studiat mai înt)i în Apus.loace pentru ca scopul lui să reuşească. Au de"do'mati"at cre$tinismul $i !i descre$tinea"ă acum% !ncetul cu !ncetul $i pe credincio$i.ută cu multă îndem)nare. Fi iată mi. Deoarece preţul e foarte scump.CA0. Prin ei con#oacă *inoade% Con'rese% Conferin e $i *inoade Panortodoxe.iindcă toate propa'andele folosesc ca mi>loc filantropia% ca să-$i ducă la !ndeplinire scopurile lor m.t să nu a>un'ă să repre"inte 8iserica la aceste Con'rese si ECUMENISMUL FĂRĂ MASCĂ . care!i susţine şi Do colosală forţă materială cu o economie politică inteli3entăE care îi a.5-1&*5.4 V 5&74OAC-4.P.ul.loacele principaleC &.loc prin care izbutesc să!şi atin3ă scopurile. con3rese. 2ilantropia. 3ăsesc mulţimea banilor de care dispunK Despre aceasta ne informează mitropolitul Vitalios spun)nd că în spatele lor se află Do putere secretă şi abilăE.4.H CAP&+O4.21+0-8. Dar de!acum e timpul ca +iserica /reciei să înceteze de a mai accepta astfel de a. &&. 0idică pe clericii căldicei $i moi !n importante ran'uri biserice$ti. *ată modalităţile prin care ecumeni$tii formea"ă pseudo-cre$tini $i culti#ă o credin ă străină de cea autentică% m. este folosită de ecumenişti ca mi.utor din partea D 9onsiliului Mondial al +isericilorE. Aceste alimente pe care le trimit. conferinţe sunt doar manifestări la arătare.ilantropia C58-ul or'ani"ea"ă reuniuni $i manifestări de simpatie fa ă de !nfometa i% precum si alte ac iuni de a>utorare a săracilor.

în urma tele3ramei samavolnice a Patriarhului &cumenic imediat ce s!a întors la 9onstantinopol.e aşteaptă lucruri cumplite.u îi permit să vorbească mai mult de cinci minute dintr!o ora.dioasă.iepiscopal. 8iserica 0usă a purces la 're$eala de neiertat $i !nfrico$ătoare% adică aceea de a da *fintele +aine papista$ilor. şi care 9onferinţă mai pe urmă a fost numită a *l! a 9onferinţă PanortodoAăX şi unde.ă. Dar $i de ar #rea care#a să spri>ine Ortodoxia% !i astupă 'ura ca să nu fie au"it .. fără ca semnatarii să apuce a pricepe despre ce este vorba. acel mare ierarh nu a recunoscut a *l!a şi a *l*!a conferinţă!reuniune din @odos. 9a să fie înţeles mai bine modul surprinzător şi rapid prin care acţionează ecumenismul. *n baza acestei decizii. Au propus acest lucru. . (!au eAercitat şi presiuni telefonice asupra noastră dar n!am cedat.e cheamă să mer3em în @odos. foarte prime. Bite tele3rama Patriarhului &cumenic. 9)nd am ridicat receptorul.enei !n"re <=F0 *i <=F>) !n "impul 'ic"a"urii mili"are 'e > ani 'in /recia @<=F>-<=>GA. 7armiris. pentru a!şi impune părerile lui.. Fi atunci acel pururea!pomenit apărător al <rtodoAiei s!a uitat la mine cu multă tristeţe. era de o insistenţă ieşită din comun ! în ceea ce priveşte participarea noastră la 9onsfătuirea din @odos. Pe atunci eram e3umen al Mănăstirii Petra'i. Fi dacă se socoteşte că. cins"i"ul Ierar.uns plin de nelinişte în c)teva minute la el. Am a.fos" mi"ropoli" 'e Ba%ala) A fos" ar. din anul "#?4.Conferin e. la capătul celalalt al firului am auzit vocea tulburată a arhiepiscopului ce mă chema să vin de ur3enţă la Arhiepiscopie. şi doar trei minute îi mai răm)n.E. vorbeşte nelimitat. el a fost preşedintele primului (inod PanortodoA din @odos şi a intuit foarte bine planurile lor.iepiscop al A". Prin acest fel al lor. pentru (inod. +iserica intră într!o v)ltoare mare. după cum spun. *. după cum spunea profesorul de la Bniversitatea din Atena.ul „*i-ar fi pier'u" facul"ă+ile min"ale" *i ca a"are nu mai pu"ea fi ar.re !n dauna ortodoc$ilor% $i să !nainte"e apoi% pas cu pas% spre distru'erea do'mei 8isericii celei ade#ărate. &l s!a nevoit ca nimeni altul ca să zădărnicească planurile întunecate ale ecumeniştilor. &ar aceasta ca ade#ărul să nu se facă au"it% $i ca să nu apară #reo !mpotri#ire. în vederea luării unei decizii faţă de cererea abuzivă a patriarhului ! care. în continuare. *ată ce scrie el însuşi în cartea saC DPoziţia do3matică şi canonică a +isericiiEC D(!a considerat drept o datorie a +isericii /reciei să nu participe la 9onferinţa din @odos din septembrie "#?4 la care a fost chemată forţat. c)nd sinodul se terminase. risostom al **!lea". *ar asta ca să nu fim pre3ătiţi.. . cel puţin două minute sunt necesare pentru traducere. -adică să nu mer3em. au luat semnăturile si bineînţeles. surprinzător. după at)ta superficialitate. Am întrebat pe toţi membrii venerabilei noastre ierarhii şi de la toţi în afară de unul ! am primit răspuns ne3ativ. neoficial. De altminteri. 2oarte de dimineaţă telefonul suna insistent. Acest (inod va fi în Duhul (f)nt sau va fi (inod t)lhărescK Pentru aceasta. au !mp#n3i" 3%onul că ierar. 'in pricina ac"i%i"ă+ii *i po3i+iei sale ne" an"i-ecumenis"e) @n) e')A ECUMENISMUL FĂRĂ MASCĂ .iepiscop) 4e fap" aceas"a era mone'a cu care !i „plă"eau" ecumeni*"ii *i masonii pen"ru a-< scoa"e 'in scaunul ar. 'ar !n reali"a"e. unde au luat hotăr)rea catastrofală ca +isericile locale ortodoAe să poată purta dialo3uri cu eterodocşii. s-a re"ras 'in Scaun) Surse oficiale au spus la %remea aceea că 'in cau3a %#rs"ei !nain"a"e a "re$ui" să se re"ra.. (ă luăm ca eAemplu al ***!lea (inod PanortodoA din @odos. în timp ce preşedintele care fireşte e totdeauna unionist. !n aceste false Con'rese si *inoade Panortodoxe % !ncearcă să smul'ă o hotăr. după o lun3ă vizită în eparhiile /reciei (f)ntul nostru (inod s!a întrunit în luna Au3ust "#?4. 9uprins de uimire. &cumenismul desfăşoară o activitate de neînchipuit convoc)nd în diferite locuri din lume tot < 8risos"om 8a"3is"a%ro . s!a hotăr)t chiar şi fără cuvenita punere în discuţie şi în doar trei zile prezentarea propunerii către +iserica @omei de deschidere a dialo3ului de la e3al la e3al cu aceastaNN. şi nu ne spune motivul pentru care suntem convocaţi. dar cu o privire hotăr)tă şi mi!a zisC ! Momentul este dificil. . 2ără ca nici măcar subiectul să fie pus în discuţie. se impune să fac referire la un moment istoric al pururea!pomenitului Arhiepiscop al Atenei.

De altfel subiectele sunt cunoscute. ce se ascund cu s)r3uinţă în spatele lui. fiindcă toate +isericile <rtodoAe din 9ortina de 2ier.oră.după cum mereu se repetă -contopirea tuturor cre$tinilor de diferite mărturisiri $i a tuturor reli'iilor. pe care ei înşişi le promovează astăzi în +iserică şi îşi impun părerile lor ! fireşte.at)tea 9on3rese şi (inoade. care este desfiinţarea <rtodoAiei.nd necontenit con'rese $i sinoade.ena) Se numără prin"re cei mai %e.lhăresc% dacă . Din păcate $i al Vl&&-lea *inod -cumenic ce se pre'ăte$te #a fi t. ECUMENISMUL FĂRĂ MASCĂ . <dată cu analizarea posibilităţii întrunirii celui de!al Vl**!lea (inod &cumenic. fără să se observe ! folosindu!se de presti3iul Dhotăr)rii (inodului &cumenicEN &cumeniştii sunt principalii prota3onişti în ur3entarea (inodului &cumenic. *l 9#lea :3inod Ecumenic.nduielii do'matice $i canonice a 8isericii OrtodoxeD. de o importanţă istorică ma. printr!o epistolă de mare importanţă adresată sf)ntului (inod al +isericii (erbiei. nici mai mul" nici mai pu+in. de vreme ce îl or3anizează după bunul lor plac.ie a Uni%ersi"ă+ii 'in A".'is"ins "eolo. r)vnitor al <rtodoAiei. Murat8dis 0 caracterizează astfelC D. la care ecumeniştii vor tra3e toate sforile. #or pune !n aplicare CreformaD. Fi p)nă azi a reuşit să altereze 3)ndirea ortodoAă a unor teolo3i şi clerici într!un stadiu alarmant. *ar acest pas îşi propune convocarea unui (inod &cumenic. ecumeniştii uneltesc validarea inovaţiilor. Profesorul de la Bniversitatea din Atena.ină reuşita scopului lor. dacă ne 3)ndim.udecăm din c)te vedem p)nă în clipa de faţă. &ar acolo% prin cu#inte frumoase% lo"inci amă'itoare% #orbe mari $i lin'u$itoare ne #or spune brusc că trebuie să semnăm unirea 8isericii Ortodoxe cu papista$ii% protestan ii $i mai apoi cu musulmanii% budi$tii etc. Ca atare% un mi>loc prin care scopul lor să aibă succes sunt con'resele $i sinoadele% ce sunt con#ocate necontenit !n "ilele noastre. Planul $i #isul ecumenismului este de a i"buti . &iserica Ortodoxă 'i ecumenismul. :a al V***!lea (inod &cumenic ce se are în vedere. Prin urmare% #ră>ma$ii credin ei $i ai patriei noastre uneltesc% con#oc.emen+i com$a"an+i ai ecumenismului *i unul 'in cei mai impor"an+i lup"ă"ori ai re3is"en+ei or"o'o(e) 4e aceea .oarte !n'ri>orător este faptul că sub influen a teolo'iei ecumeniste% unii teolo'i ortodoc$i nu e"ită !n a purcede la propuneri catastrofale !n dauna r. domnul 7. a fost tradusă în limba rom)nă. fost profesor de Do3matică. încearcă acum să facă încă un pas decisiv pentru a!şi pune în aplicare planurile lor de nimicire a <rtodoAiei. ecumenismul ca. deoarece pe asta se spri. Distinsul Arhimandrit s)rb Rustin Popovici S9uviosul Părinte Rustin Popovici a fost canonizat de +iserica <rtodoAă a (erbiei. la Bniversitatea din +el3rad. !n"r-o conferin+ă pu$lică 'in 0< &c"om$rie <=>2. 9artea sa. a tras un semnal de alarmă asupra pericolului ce ameninţă <rtodoAia odată cu întrunirea (inodului &cumenic ce se are în plan. sunt astăzi sub stăp)nirea apăsătoare a comunismului ateu $i ac ionea"ă potri#it ordinelor 'u#ernelor antihristice. ce va distru3e din temelii deciziile de la cele şapte (inoade &cumenice anterioare. *n scrisoarea sa. Pe aceştia îi folosesc la aceste con3rese. Arhimandritul 0Bons"an"inos Mura"H'is .P. Au pretenţia să fie un (inod. (e poate observa multă 3rabă fără o pre3ătire prealabilă adecvată. demonism. *ar rolul acestui D(inodE nu poate fi diferit. A ridicat acum problema unirii +isericii <rtodoAe cu papismul. (unt cele ce le promovează ecumeniştii. ce se pregăte"te &cumenismul şi întunecaţii lui conducători.'#n'u-*i seama 'e consecin+ele ca"as"rofale ale ecumenismului el a carac"eri3a". pentru a!şi eAprima şi impune prin ei ideile lor. *i eminen" profesor la Facul"a"ea 'e :eolo.

%oţi (finţii Părinţi şi toate (inoadele au fost dispreţuite. Do3mele şi 9anoanele +isericii au fost călcate în picioare. ba chiar şi în ziare anul şi locul întrunirii (inoduluiC "#J4 în AleAandriaE. astfel fiind. Dar şi de ar eAista o astfel de nevoie imperioasă Dmomentul de faţă este de. 0eferindu-se la Patriarhul Athena'oras scrieF CPatriarhul ConstantinopoluluiG Acesta prin comportamentul său neo-papista$% at. prin neruşinarea lor ieşită din comun. De. +iserica lui ristos.t !n 'raiuri c.a a început clipa ispitei ce va să vină peste toată lumea ca să ispitească pe cei ce locuiesc pe păm)ntE -Apoc. care în ultima vreme se precipită şi este impusă +isericii <rtodoAe de anumite 3rupări.nd Ade#ărul unic $i preadrept al Credin ei $i 8isericii Ortodoxe recunosc. Mireasa cea fără prihană. conştiinţa neliniştită a fiecărui ortodoA. după cum caracterizează el însuşi. a fost aruncată în mocirla înveninată a ereticilor. au uimit lumea. din toate punctele de vedere şi în ceea ce priveşte convocarea unui nou (inod &cumenic. care este împotriva tuturor (fintelor Do3me şi 9anoane ale +isericii <rtodoAeK Prin această decizie de intercomuniune cu ereticii învederaţi ! nemaiauzită în istoria şi tradiţia do3matică şi canonică a +isericii <rtodoAe ! între3 trupul Dumnezeiesc!<menesc al <rtodoAiei a fost rănit ad)nc.7ustin Popo#ici acu"ă că se !ncearcă o !ntrunire a *inodului fără Hristos $i reliefea"ăF CDacă problemele contemporane ale 8isericii Ortodoxe nu se re"ol#ă prin Dumne"euOmul $i !ntr-o manieră dumne"eiesc-omenească% apostolească $i patristică% este cu neputin ă ca ele să se re"ol#e !ntru-un mod ortodox $i plăcut lui Dumne"eu. Accentuează mai departe. "#?#. *ar ea. va trebui să reprezinte +iserica <rtodoAă @usă la un posibil (inod &cumenic în viitorul apropiatK (ă nu în3ăduie Dumnezeu o astfel de 3rozăvie apocalipticăNE. 4. la fel de 3ravă ca şi v)nzarea lui *uda."$. dar şi conştiinţa sobornicească a +isericii <rtodoAe pe bună dreptate se întreabă cu surprindereC De unde una ca asta.t $i !n fapte% de #reo "ece ani !ncoace sminte$te con$tiin ele ortodoxe% ne'. <dinioară <rtodoAia era credinţa maselor lar3i ale oamenilor din popor. aduce apoi în discuţie 3estul de trădare a ierarhiei ei. acum însă credinţa este considerată 5opiul popoarelor6E. *n continuare Părintele Rustin subliniază că nu vede în con. adică hotăr)rea de intercomuniune cu romano!catolicii subliniindC D9e să mai zicem de hotăr)rea Patriarhiei Moscovei. De altminteri recunoaşte neputinţa +isericilor <rtodoAe din ţările slave de a se mişca liber. 9e mărturisesc toate acesteaK 9ă ierarhia rusă a Moscovei se află într!o înfiorătoare paralizie duhovnicească. Astfel de fapte şi manifestări. (e publică în reviste.. ortodoA şi patristic la al Vl**!lea (inod &cumenic scriindC D*n faţa acestui eveniment. Fi după ce face referire cu date solide la pri3oana antihristică din @usia.a nepotrivit în istoria +isericii noastreE. eAistă lucruri diametral opuse între situaţiile ante şi postbelice ale +isericilor <rtodoAe locale. o vede în dezastrul pro!unionist ce stăp)neşte în unele patriarhii din afara 9ortinei de 2ier.nd catolicismul $i ECUMENISMUL FĂRĂ MASCĂ . Va duce neapărat la catastrofa% schisme% eresuri $i la o #arietate de rătăciri umaniste% la nihilism $i anarhism. Mărturisitorul intransi3ent. că nu trebuie uitat faptul căC C-poca noastră este !n multe pri#in e una apocaliptică. în care se află +iserica <rtodoAă de acolo.unctura momentului istoric de azi necesitatea întrunirii unui (inod &cumenic. Asta este valabil. Turnul 0a'ei Dar dificultatea întrunirii unui (inod &cumenic. de intercomuniune cu romano!catolicii din "?U0# Dec. (e trimit reprezentanţi de la +isericile <rtodoAe locale ca să se discute despre aceasta. Părintele &ustin. şi mai ales în clipa în care aproape toate +isericile <rtodoAe locale sunt sub stăp)nirea comunismului ostil reli3ieiK în ceea ce priveşte acest fapt.

ndria lui demonică $i anti-ecle"ială.alte ere"ii ca a#. && pre'ăte$te% bine!n eles% ca un turn 8abei al lumii contemporane anarhiste $i nihiliste% fără participarea ade#ăra ilor mărturisitori ortodoc$i% purtători ai Credin ei% +eolo'iei% +radi iei $i -clesiolo'iei Ortodoxe.ină ca să condamne ecumenismul :a această chestiune serioasă şi la întrebarea dacă e nevoie de convocarea unui (inod &cumenic. &cumenismul este revenirea curentului din vechime. Ace$tia #ăd doar asemănarea $i datorită asemănărilor cheamă pe to i să se unească% astfel !nc. îndoindu!se despre adevărul reli3iilor lor.r$ia anarhismului $i nihilismului !n lumea ortodoxă. 5itropolit al .ntului lui Dumne"eu% i"#orul limpede $i nede$ertat spre care neamuri $i popoare trebuie să se !ntoarcă ca să scoată apa #ie $i nemuritoare. A'hiori ii !l numesc% pe drept cu#. Din păcate% nu pu ini au fost #ătăma i de ecumenism% dintre ortodoc$i% clerici $i laici% teolo'i sau nu% ba !ncă $i dintre monahi. &n ultima #reme% patriarhul Afhena'oras a de#enit ob. deoarece în acest curent al sincretismului s!au contopit multe şi diferite revărsări de doctrine.ndit% nici mai mult nici mai pu in% !n toate 8isericile $i reli'iile $i !n toate sistemele filo"ofice.nt comun% tind spre un amal'am de elemente #ariate pentru a crea o nouă reli'ie sau mai bine spus supra-reli'ie% un amestec de ade#ăr $i minciună care să fie pe placul tuturor ideolo'iilor $i concep iilor oamenilor. *us inătorii &ui consideră că ade#ărul re#elat nu se află deplin !ntr-o 8iserică $i nici doar !ntr-o reli'ie sau sistem filo"ofic% ci că el se află răsp. 3ă .lorinei% Au'ustin% !n articolul de mare importan ă din re#ista C*c. -ste o ere"ie contemporană% produsul confu"iei duho#nice$ti a "ilelor noastre.t $i pe pontiful suprem% cu toată m.ndite% este $i ere"ia tuturor ere"iilor (care a$a a fost numită de către pururea-pomenitul ierarh al 8isericii Greciei).ntuirii omului $i a lumii% ci pe o tematică scolastico-protestantă limpede.. Cei atin$i de duhoarea ecumenismului suferă de daltonism duho#nicesc.nt-tradi ională a m. răspunde &. a sincretismului prin care strămoşii noştri de demult. <i pre'ăte$te de mai !nainte cu o u$urătate $i rapiditate sinuci'a$ă% după modelul Vaticanului% acest a$a-numit =5are *inod Panortodox?% nu pe o temă de ba"ă e#an'helică $i sf. încercau să potolească setea lor metafizică.nteiaD (*pitha). adresate către el deschis prin intermediul presei. 1umele ere"ieiG -cumenism..*.nt% eretic $i apostat% în epistolele lor.P.nie $i turbea"ă dacă cine#a !ndră"ne$te să le aducă aminte diferen ele do'matice $i că !ntre ortodoc$i $i heterodoc$i se află o mare prăpastie% fiind extrem de prime>dios să ECUMENISMUL FĂRĂ MASCĂ .lp $i temelie a ade#ărului?U #istierie a Cu#. &ată% dar% ce scrie printre alteleF CDacă moti#ul principal pentru care *inoadele -cumenice sunt con#ocate% este ere"ia% !ntr-ade#ăr există un moti# serios ca să se !ntrunească un *inod -cumenic. 1eprimind unicitatea Ortodoxiei% parti"anii ecumenismului se !ntorc către alte i"#oare tulburi potri#it profetului.nd aceea$i cinste $i #aloare cu Ade#ărul% c.t toate credin ele să fie una/ *e m. &ar moti#ul acesta esteF !n afară de alte rătăciri $i eresuri% care trebuie os. 1u deosebesc diferen ele ma>ore dintre 8iserica Ortodoxă $i heterodoc$i% ba chiar $i dintre cei de alte reli'ii. Ace$tia% ca să le #ină mai u$or% ca un acoperăm. De asemenea el este la cuţite cu +iserica @usă din pricina acordării autocefaliei Mitropoliei @use din America din partea Patriarhiei MoscoveiE. <i ca atare% potri#it lor% Ortodoxia nu poate spune că posedă !ntre' ade#ărul re#elat $i că este =st. Dacă se pune problema unei astfel de con#ocări% reliefea"ă &erarhul% asta trebuie să se facă pentru a condamna această mare $i !nfrico$ătoare ere"ie% adică ecumenismul% ere"ia tuturor ere"iilor.

a ne punem întrebareaC astea vor fi temele care vor preocupa pe cei întruniţi la (inodul din AleAandriaK Din nefericire. doar pentru aceste teme trebuie convocat Marele (inod. Dar !n afară de rădăcinile $i ere"iile sistemelor antihristice% care trebuie să constituie subiecte de discu ie la *inodul -cumenic $i să fie condamnate% există $i teme morale ce trebuie luate !n discu ie $i luată o hotăr. O astfel de temă esteF teoria lui .reud% potri#it căreia% !nfr.narea este cu neputin ă% cură enia este luată !n r. Pentru că ecumeniştilor nu le convine.E. nuN 9i. conform cerinţelor epocii în care trăimX 9hestiunea calendaristică şi *conomia în +iserica <rtodoAă şi *mpedimentele privitoare la oficierea unor căsătorii.ndită $i unia ia !mpreună cu alte rădăcini ale papismului% iar ortodoc$ii care au urmat acesteia% să se afurisească ca aposta i $i #..nd lumea ortodoxăU *piritismul% reli'ia demonilor% rătăcire a multora% mai ales din r. Dar dacă.s iar cur#ia $i celelalte păcate trupe$ti au !ncetat de a mai fi socotite abateri de la ordinea firească $i moralăD. Dar despre aceste învăţături nu se vorbeşte nimic.nd drept un mit existen a lui HristosU 5asoneria% care este re!n#ierea #echilor reli'ii $i ne'area dumne"eirii lui Hristos% cuprinde !n r. după cum anunţă comisia pre3ătitoare interortodoAă din /eneva. Cele mai importante dintre ele suntF Comunismul ateu care nu se limitea"ă doar la un sistem economic% ci se eri>ea"ă !ntr-o luptă fermă $i 'ro"a#ă !mpotri#a reli'iei% numind-o =opiul popoarelor? $i declar. Pericolul ce re"ultă din ecumenism este de neima'inat.ndul celor !n#ă a i care doresc sa audă #e$ti $i profe ii din cealaltă lume $i să intre !n le'ătură cu sufletele persoanelor adormite fa#orite. Din activitatea comisiei pre3ătitoare inter!ortodoAe ca şi din rapoarte.de influen ă satanică -!ncearcă cu impertinen ă să facă pro"eli i !n r. <u există condi. V)ntul unui Da33iornamentoE în înţeles ecumenist lumesc. Care sunt temele? DFi de.ndurile ei persoane sus-puse% bo'ate $i influente% $i prin ac iunile ei tenebroase de#ine o piedică serioasă !n propă$irea Cre$tinismuluiU Ad#entismul care este deformarea $i răsturnarea do'melor Cre$tinismuluiU este o formă de ciumă duho#nicească $i ac ionea"ă !n păturile cele mai de >os ale societă ii $i "ilnic face noi #ictime% decim. după cum reiese din istoria (inoadelor &cumenice.ustificare suficientă a întrunirii lui. se poate înţele3e lesne care v)nt bate. +rebuie ca la acest *inod -cumenic să fie os.ii preala'ile ECUMENISMUL FĂRĂ MASCĂ . care ! accentuăm iarăşi ! trebuie să fie.care fac ra#a'ii !n spa iul ortodox . <i doar pentru a fi condamnat ecumenismul ca ere"ie !nfrico$ătoare ce a infestat toată Ortodoxia% trebuie să se !ntrunească un *inod -cumenic.re cu pri#ire la ele% care să fie !n conformitate cu +radi ia Ortodoxă.ndul cre$tinilor ortodoc$i $i să-i aducă de partea papei. Odată asimilată de ecumenism% Ortodoxia !$i pierde culoarea $i sa#oarea ei% s.n"ători ai Ortodoxiei. 4a acestea trebuie adău'at pericolul re"ultat din papism% care prin unia ie . Dar !n afară de ecumenism există astă"i% după cum spuneam% $i alte rădăcini $i eresuri .n'ele $i buna-mireasma lui Hristos. condamnarea învăţăturilor străine de %radiţia <rtodoAă. de pildă.!ncerce un astfel de salt ame itor. al +isericii /reciei se propune căsătoria diaconilor după hirotonieN. articole şi declaraţii publice ale unor ierarhi şi teolo3i membri ai ei.ce trebuie luate !n discu ie $i condamnate. altele vor fi subiectele după cum urmeazăC Dumnezeiasca @evelaţieX Participarea mai activă a elementului laic în viaţa +isericiiX @eadaptarea poruncilor bisericeşti cu privire la post. Printr!un referat. nu vedem în asta o .

#ră>ma$ii Ortodoxiei se luptă să t. 4ocul de frunte la *inod !l #or ocupa indi#i"i incrimina i $i rene'a i de con$tiin a ortodoxă% episcopi $i mitropoli i fără turmă% cu titluri de$arte% cu con$tiin ă fri#olă% lipsi i de sim ul răspunderii. din nefericire. (ărbătoarea Paştelui au stabilit!o în anul 40> la . *ocotim% cu toate acestea% de datoria noastră să chemăm clerul $i poporul ortodox la #e'here% căci lupii #or să de#ină păstori !n turma lui Hristos/ Asta este ce#a despre care to i trebuie să fim !n$tiin a i% ca să putem #edea corect $i să ne !mpotri#im cum se cu#ine. vor să o modifice. în cadrul primului (inod &cumenic. Pentru că. <r3anizatorul simpozionului. 9a atare. Fi cinstitul Mitropolit conchideC C<i !n timp ce la de"bateri #or lua parte ierarhii din Cortina de . ca acela ce a avut loc la Athena în "#?#. av)nd drept obiectiv fiAarea sărbătorii comune a Paştelui. mai înt)i. i au supra#ie uit pri'oanei cumplite a fiarei ro$ii $i poartă pe trupurile lor rănile Domnului &isus. Meliton. Planurile ecumenismului #or fi "drobite deoarece sunt !mpotri#a lui Hristos $i a 8isericii.u sunt condiţii prealabile. 9i vorbesc şi scriu sub influenţa fricii şi a constr)n3erii re3imului ateuE.u eAistă. :e or3anizează cu membri laici.. &n astfel de condi ii% a$a-"isul 5are *inod #a e$ua >alnic $i are să de#ină sursa noilor catastrofe duho#nice$ti pentru lumea ortodoxăD. din punct de vedere ortodoA.. marele om de afaceri Dra3an ECUMENISMUL FĂRĂ MASCĂ .nta noastră 8iserică !n schisme% de"binări $i eresuri. au zdruncinat din temelii încrederea pliromei +isericii. Prin urmare. .iceea. aşa cum s!a înt)mplat în chestiunea calendaristică din "#04. cine convoacă (inodul &cumenicK 9are împărat bine!cinstitorK .D< cercetare a persoanelor şi lucrurilor în toate ţările ortodoAe convin3e chiar şi pe cel optimist că astăzi nu eAistă condiţiile ce se impun.E. c)t şi dihonii. Fi ce este mai rău. nu sunt libere ca să!şi eAprime convin3erile lor. Ce contrast i"bitor !ntre sinodul ce se pre'ăte$te $i Primul *inod -cumenic% la care au participat mărturisitorii credin ei cu rănile muceniciei lor din timpul pri'oanelor $i a căror pre"en ă pro#oacă un fior sf. Ace$tia sunt noii mărturisitori ai credin ei% c. Patriarhia &cumenicăK Dar ea este 3reu încercată. *impo"ioane ecumenice &cumeniştii mai folosesc şi Dsimpozioane ecumeniceE. prin manifestările şi declaraţiile lor antiortodoAe. e că patriarhul Athena3oras şi reprezentantul său mitropolitul 9alcedonului.nde eroii $i mărturisitorii% care #or asi'ura inte'ritatea OrtodoxieiG Vai/ Astfel de bărba i nu #or fi de fa ă. Ortodoxia pri#e'hea"ă. *mpreună!sărbătorirea este un tertip al ecumeniştilor cu scopul de a provoca a3itaţie şi tulburare în r)ndurile ortodocşilor.ier cu re'imurile lor totalitare atee% dimpotri#ă% #or lipsi cei ce% primii ar fi trebuit să participe la *inod $i al căror cu#.nt ar fi trebuit să se impună cu mult mai mult. potrivit conştiinţei ortodoAe. fiindcă at)t +iserica @usă c)t şi celelalte +iserici <rtodoAe de după 9ortina de 2ier. O comisie pre'ătitoare% numită Cinter-ortodoxăD% care ne pre'ăte$te subiectele de discutat% !$i are sediul la Gene#a unde% după cum se $tie% este $i sediul ecumenismului/ Aducem !nsă la cuno$tin ă patronilor !ntuneca i ai ecumenismului că !n "adar se luptă să ne atra'ă !n cursă. &&&. .neltesc !mpotri#a ei ecumeni$tii $i necredincio$ii. iar acum oarecare con3resişti laici aparţin)nd unei or3anizaţii dubioase numită DD@A/A.nt/ De către cine% ro'u-#ă% #a fi con#ocat noul *inod -cumenicG .rască *f. certuri şi schisme. ecumenismul $i CConsiliul 5ondial al 8isericilorD se străduiesc ca $i prin alte mi>loace să desfiin e"e *fintele Canoane $i +radi ia 8isericii Ortodoxe. (finţii Părinţi Purtători de Dumnezeu.nde sunt acei mari titani duho#nice$tiG .

$ti'e teren !n detrimentul lui% deoarece nici unul din ei nu crede !n Dumne"eu. cititorule. pe l)n3ă multe altele.nd fiecare din ei să !n$ele $i să c. De altminteri.voia să!şi impună perfidul său Dsimpozion ecumenicE deasupra (fintelor 9anoane. &ar ecumenismul este ere"ie% asemenea proorocului mincinos din Apocalipsă.să determine 8iserica 0usă să de#ină membră a lui% mai pe urmă a lăsat de i"beli$te poporul cre$tin-ortodox rus. este totuna cu (f)ntul (piridon. în timp ce poporul ortodoA rus împovărat de pri3oane sălbatice a luat calea catacombelor. aşa st)nd lucrurile. *unt am. *nsă. care a stabilit data sărbătorii PaşteluiC D& vorba ! au zis ! de o simplă re3ulă de tipic introdusă de oameni. Dar dacă #or să sărbătorească Pastele !n comun cu ortodoc$ii% atunci de ce nu re#in la 8iserica Ortodoxă% ereticii papista$i $i protestan iG Dar nuN Planurile lor sunt viclene.ndoi >oacă acela$i >oc perfid pe seama cre$tinismului% !ncerc. &V. Părinţii de Dumnezeu purtători au ! potrivit lui Dra3an ! aceeaşi autoritate ca şi indivizii de la Dsimpozioanele ecumeniceE. pe teritoriul Bniunii (ovietice. Comunismul -cumenismului% după cum am men ionat de>a% nu !i pasă de do'me $i credin a lui Hristos. colaborează. a căror modificare se află la latitudinea noastrăEN Adică Dra3an afaceristul.adică prin aceste pri'oane . *ată ce au spus despre hotăr)rea sobornicească de la primul (inod &cumenic din . ECUMENISMUL FĂRĂ MASCĂ . De aceea face totul ca s-o distru'ă. Comunismul este constr. (f)ntul . de mai bine de .iceea.umătate de secolN C58-ul% după ce a reu$it prin amenin ări apocaliptice . *copul său nu a fost să prote>e"e cre$tinismul persecutat% ci să atra'ă la sine partida bisericească supusă statului comunist% !n folosul ecumenismului. Mai rău nici că se puteaN Dar ce altceva să ne fi aşteptat de la ecumenismul antihristicK +a chiar are obrăznicia acest individ să propună patriarhului ecumenic fondarea de 2acultăţi %eolo3ice cu profesori şi studenţi aparţin)nd diferitelor confesiuniN Acesta este haosul în care ecumenismul vrea să ne surpe.icolaeKN 9e lipsă de respectN.. 1u $o#ăie să colabore"e p.. s!a a. Prin urmare. !în nici o adunare oficială sau neoficială a 9M+!ului.nă $i cu comunismul ateu. comerciantul şi t)r3oveţul. asta ne!o dovedeşte atitudinea 9M+!ului faţă de pri3oanele la care este supusă +iserica @usă. care suferă sub . 9M+!ul să păstreze o tăcere de morm)nt. De aceea convoacă Dsimpozioane ecumeniceE ca prin ele să izbutească ! în măsura în care pot !concretizarea lor. (ă nu ţi să pară.ndouă unelte ale antihristului% dar cu chipuri diferite. Prin anularea% desfiin area $i relati#i"area tuturor do'melor el se străduie$te ca scopul lui final $i satanic să fie !ncununat de succes.uns ca. <tie !nsă destul de bine că cel mai mare inamic al său este do'ma $i mai cu seamă do'ma 8isericii Ortodoxe. Acei bărbaţi sfinţi ce au luat parte la primul (inod &cumenic. Astea sunt intenţiile unioniştilor care încearcă să le pună în aplicare şi prin Dsimpozioanele ecumeniceE.u3ul comunismului ateu. Marele Athanasie.n'ere% asemenea fiarei din Apocalipsă. acest lucru ieşit din comunN Am. 8a dimpotri#ă !ncearcă să desfiin e"e orice do'mă. nimeni dintre ecumenişti n!a scos o vorbă de simpatie şi împreună!pătimire faţă de milioanele de creştini ce!au mărturisit şi mărturisesc pentru credinţa în ristos.

Preo ii $i le#i ii ecumeni$ti trec pe alături !n tăcere $i cu indiferen ă pe l. 9M+ !ul le ştie foarte bine.n'ă părin ii lor ca nu cum#a să primească #reo educa ie reli'ioasăG De bună seamă că toate astea sunt cunoscute celor ce citesc presa. De ce se fac că nu #ăd toate asteaG De ce tratea"ă cu indiferen ă faptul că se inter"ice copiilor !n#ă ăturile de ba"ă reli'ioase $i participarea lor la Dumne"eie$tile *lu>beG De ce nu le pasă de milioane de sur'hiuni i pentru credin ă precum $i de copiii răpi i de l.1u protestea"ă #ehement pentru bisericile ce se !nchid !n 0usia% de$i $tie foarte bine că din QL.posibil ca membrii C58-ului să i'nore complet persecu iile reli'ioase din . dar în ciuda tuturor acestora păstrează o tăcere condamnabilă. O do#adă reală a colaborării C58-ului cu comunismul ateu este faptul că% sub pretextul a>utorării popoarelor sub>u'ate $i intensificării mi$cărilor de eliberare% sus ine economic cu milioane de dolari pe comuni$ti !n diferite col uri ale lumii. 1u !nsă $i pe mărturisitorii ortodoc$i ce suferă silnicii !n .nd% sunt ne#oi i să spună ceea ce le dictea"ă 5osco#a comunistă. Fi subliniazăC D9ruzimea lui .VVV/ DAutorităţile politice ale Moscovei sunt dintre cele mai dure din c)te a cunoscut istoria lumiiE.te erau la sf. ca să scape de ur3ia comunismului ateu luptător împotriva creştinismului.VVV erau deschise !n EKPM $i din Q.. Mitropolitul 2ilaret.rlită prin temni e sau ascunsă !n catacombeD.ndit..r$itul anilor XQV este 'reu de cre"ut că astă"i mai sunt deschise P.ero şi ura lui *ulian apostatul împotriva creştinismului pălesc în faţa acestora.VVV de biserici ce erau !n 0usia !nainte de EKEQ% doar MV.n'ă cre$tinii pri'oni i din . pentru cei ce suferă de pe urma ciocnirilor armate ale <rientului Mi. în iulie "#?#. Ace$ti oameni nu sunt liberi.niunea *o#ieticăG +rec cu #ederea faptul că acolo !mpărăte$te fărădele'eaU că at. în epistola. adică a autorităţilor politice de care spuneamE. Vr.niunea *o#ietică% fără ca măcar să le arunce #reo pri#ire.lociu sau Vietnam. Această tăcere a 9M+!ului a fost înfierată de înt)istătătorul (f)ntului (inod al +isericii @use din diaspora. Greutatea persecu iilor !i face să fie% mai de'rabă #rednici de compătimit% dec.VVV c. cu comunismul ateu colaborea"ă ecumenismul ca să-$i pună !n faptă planurile lui demonice. pe care a trimis!o către toţi episcopii ortodocşi.nd-ne#r. V. Fi iată ce spune *erarhulC D+une sunt manifestările de împreună!pătimire cu cei ce pier de foame în +iafra. înt)istătătorul +isericii @use din diaspora.niunea *o#ietică. *nsă ele acoperă drama umană din zilele noastreK .tea mii de biserici se demolea"ăU că mucenicii credin ei se numără cu milioanele $i că *f.t de os. Păstrea"ă tăcerea fiindcă repre"entan ii oficiali ai 8isericii 0usiei% de$i este $tiut foarte bine% nea'ă existen a unor astfel de persecu ii% spre a-i mul umi pe conducătorii politici. <i fiind robi morali ai ateilor% nu pot fi repre"entan i autentici ai 8isericii Ortodoxe 0use% care suferă $i e pri#ată de drepturi% redusă la tăcere $i a"#. ruşii dreptcredincioşi fac adunări tăinuite ca pe vremea catacombelor din +iserica primară şi săv)rşesc cele sfinte departe de lumea de afară. spune Mitropolitul 2ilaret.nta *criptură nu se mai tipăre$te iar !mpăr irea $i difu"area ei se pedepse$te cu muncă silnică. cu certitudine. Aşadar. %oate astea. !ntrebuin ea"ă Ccalul troianD ECUMENISMUL FĂRĂ MASCĂ . C&0#ul ignoră catacom'ele de astăzi At)t de cumplită este pri3oana în @usia ! despre care 9M+! ul tace m)lc !înc)t. Dar despre ele nu se face nici cea mai mică aluzie în deciziile 9M+!ului. de o însemnătate copleşitoare.

părintele meu.*n epoca noastră lupta antihriştilor împotriva credinţei <rtodoAe. -ste inserată !n +rupul 8isericii lui Hristos% treptat% de către unii capi biserice$ti% ce au uitat că sunt doctori duho#nice$ti $i au a>uns acum #. &cumenismul.acultă ile de +eolo'ie $i !n func ii biserice$ti !nalte $i de acolo% fie ei patriarhi% arhiepiscopi% mitropoli i% clerici% ieromonahi sau teolo'i moderni$ti% lucrea"ă cu ".#nitori $i pă"itori ai Credin ei% după cum ne !n#a ă Domnul $i precum Apostolii ne-au propo#ăduit% iar *fin ii Părin i ne-au predanisit. în acea noapte unii chefuiau. %roienii c)nd au 3ăsit la porţile cetăţii calul. Ace$tia% fie !ntru cuno$tin ă% fie !ntru necuno$tin ă% de#in !n acest mod du$mani de moarte ai Ortodoxiei. Fi pentru aceasta au dărmat zidurile. sunt I Fo"ios Bon"o. De#in #ră>ma$i din umbră% acele m. &ar aceste marionete otră#esc pliroma 8isericii. Otra#a ere"iei nu #ine% nu este propo#ăduită% nu este introdusă doar din afară. cu z)mbetul pe buze. s"răină 'e :ra'i+ia milenară a 9isericii &r"o'o(e. este una perfidă. cu nenumărate arme de ofensivă. Ftiu duşmanii credinţei că redutele nu cad at)t din afară. &cumenismul întrebuinţează în această luptă m)rşavă. !mbră i$ea"ă% chipurile% din dra'oste pe cre$tinul ortodox $i% str. !nlă"ur#n' as"fel pic"ura realis"ă 'e influen+ă occi'en"ală.n'.=1-<=F1A -pic"or *i scrii"or 'inA%iali @B3'onicA-Asia Mică) A fos" primul care a rein"ro'us !n ar"a $isericească pic"ura$i3an"ină. au născocit calul troian. *n cele din urmă. Po. ce erau ascunşi în cal.nde !n aparen ă% dar care "'. 0.ntă% *obornicească $i Apostolească. căci nu încăpea pe poartă. 1u ră"boiesc Ortodoxia numai din afară% ca p. Merită în acest punct să redăm povestea caracatiţei. Otra#a ecumenismului este adusă !n 8iserica Ortodoxă de către unii teolo'i $i clerici care au primit bursă de studii !n străinătate unde au plecat pentru studii. 4a fel fac $i ecumeni$ti astă"i. *lios.ndu-E !n bra e% !ncearcă să-E sufoce. @n) e')A ECUMENISMUL FĂRĂ MASCĂ .ei 2ericitul 2otie 7onto3lu4.estea caracati.nă mai ieri #ră>ma$ii 8isericii. care nu iese în prima linie. -i% prin laxismul $i atitudinea lor căldicică fa ă de do'mă% ce !i caracteri"ea"ă% deschid por ile Ortodoxiei% ca să intre #ră>ma$ii !nlăuntrul bastionului ne>efuit al 8isericii celei .ă. Astă"i% ecumenismul $i-a schimbat felul de a ac iona. au vrut să îl ba3e în cetate. Fi aşa a căzut invincibila %roie.mbetul pro-unionist pe bu"e% pentru a submina Ortodoxia.nă a"i% ci au introdus mi>loace perfide. 1u !ndră"ne$te să lupte fa ă !n fa ă% a$a cum o făceau p.nduiesc !n func iile biserice$ti corespun"ătoare oamenii lor. metoda calului troian. au ieşit afară. &a lucrează în ascuns. împotriva lui ristos..na% *f. 9apitala %roiei antice. însă ascund toate astea şi ne ucid cu D3in3ăşieE. care se prefăcuseră că părăsesc lupta. :anţul intenţiilor sale ascunse este nedepistat. pe c)t dinlăuntru. Fi de bucurie. iar alţii dormeau fără 3ri. au deschis porţile cetăţii şi astfel au intrat în cetate şi ceilalţi ostaşi 3reci. i!a spus şi povestea caracatiţeiC DPotrivnicii de azi ai credinţei şi ai neamului. după cum se ştie. Ace$tia !nsă% se furi$ea"ă !n 8iserică% !n . @estul oastei a încetat asediul şi s!a ascuns departe in insula %enedos.rie rău% a$a cum "ice pro#erbul.. Astă"i ucid cu sur. la sfatul iscusitului Blise.n"ători $i călăi.sul pe bu"e. ce era un imens cal din lemn. e bl. în zilele noastre mai cu seamă. *n p)ntecele lui s! au ascuns războinicii 3reci. era cu neputinţă de cucerit. 2oloseşte imense maşinării de asediu. duşman de neîmpăcat al ecumenismului şi r)vnitor al 9redinţei <rtodoAe. Ar fi trebuit ca ei să fie r. @ăzboinicii 3reci.lu @<. nu dispune doar de un sin3ur fel de a acţiona. %imp de "$ ani s!au războit 3recii să o ia în stăp)nire dar nu puteau. vorbind odată despre DMişcarea &cumenicăE cu ieromonahul Pantelimon din +oston.

dar n!am murit fiindcă lupta ne oţelea. beau vinN AhN %e!am pierdut.maşi văzuţi şi cumpliţi. vră. de fapt ! şi mai ales pentru puiul de caracatiţă ! este cel mai mare duşman. care ucide caracatiţa.mai prime. inofensivul vin. 5omeala Cpro'resuluiD% pe care ecumenismul o !ntrebuin ea"ă pe scară lar'ă% este in#en ia sioni$tilor $i masonilor. 5omeala pro'resului *n zilele noaste planul acţionat din umbră şi viclean al ecumenismului a luat mare amploare. lănci şi arme de tot felulC perşi. caC spectacoleleX divertismentele. turci şi alţii. prieteni vicleni ce par inofensivi. ba chiar binefăcători şi buni sfetnici. Aşa cum sunt acele capcane otrăvite ! aşa!zisele 5bunuri culturale6. aşa cum arată şi o poveste pescărească. turismul etc.i!" prezintă drept un plan frumos şi salvator.ntul Cpro'resD.dui p)nă ce mai au puţin şi te în3hit. Mamă. Acum însă. Micuţul stri3ă la mama luiC Mamă. Pe melea3urile noastre l!au strecurat cu etichetă de cultură. nici mestecatul. . deoarece ne înşeală prin înfăţişarea lor bl)ndă şi ni se arată ca inofensivi. părinte. nici cuţitul. Acum ne cheamă să rene3ăm credinţa noastră şi să căutăm împreună cu necredincioşii o altă credinţă Dmai adevăratăEN *ar noi. dar nu şi năravul. mă scot din apă. nenorociţii. Acestea spunea şi scria fericitul 2otie 7onto3lu. să 3ăsim cel mai bun model. Au devenit mişei ce!ţi împl)ntă cuţitul pe la spate cu z)mbetul pe buze. copilul meuN6 Vinul care pare cel mai inofensiv în comparaţie cu cuţitul şi mestecatul. Aşa şi pentru noi.dioşi dec)t cei din vechime. de pro3res. Aşadar. . ne!au torturat.e!au măcelărit. mă izbesc de pietre. De cei dint)i te poţi păzi. . de parcă ar fi vorba de vizite pe la casele de modă. arabi. în vremurile noastre.u te temeN Mamă. Astfel de duşmani par fără răutate şi incapabili să ne facă vreun rău. m!au prinsN . copilul meuN îi răspunse ea.u te temeN Mă măn)ncă. nici fiertul. nici lovirea de st)nci. alamani. înc)t te poţi prime. ci vicleni ca şi c)inii care te muşcă pe la spate fără să latre. copilul meuN Mă fierb în oalăN .u te teme. uci3aşi cu săbii. că toate chinurile crunte prin care a trecut puiul de caracatiţă nu erau de moarte. pentru credinţa noastră este ecumenismulE. oameni sălbatici şi cruzi. Fi să nu pară nimănui aberaţiiN V&. &n CProtocoalele !n elep ilor *ionuluiD% pe noi% cre$tinii% ne numesc CsecăturiD% deoarece ne supun foarte lesne prin cu#.u te teme. &n ECUMENISMUL FĂRĂ MASCĂ .maşii lupi şi!au schimbat părul. aler3ăm pe la reuniunile ecumeniştilor şi la 9M+. copilul meuN Mă în3hitN . Au venit peste noi furtuni cumplite de orice fel.u te teme. mă mestecă în 3urăN . Am răspuns cu foc la foc. ne!au sp)nzurat. franci. pe care ti!o voi spuneC *ntr!o zi stătea o caracatiţă cu puiul în mare şi la un moment dat puiul este prins cu o plasă şi tras afară. Am avut de!a face cu vră. nici prinderea. pentru că nu sunt sălbatici la arătare. a stri3atC 5%e!am pierdut. Dar c)nd mama lui a auzit că beau vin cei ce!" prinseseră ! după ce!" m)ncaseră ! ca să!" di3ere. 3recii. însă de ceilalţi nu. copilul meuN Povestea vrea să spună. stri3ă iar micuţul.

.rb% Arhimandritul 7ustin Popo#ici. . Marele 2otie.t noi ale$ii lui Dumne"eu $i pă"itorii luiD. Deci% c. *ă acceptăm adică Cere"ia ere"iilorD după cum a "is cinstitul do'matist s.ni#ersitatea din Atena% Pana'hiotis +rembelas% despre linia neclintită a Ortodoxiei% iată ce a răspuns acelora ce acu"ă Ortodoxia că răm.nea"ă să răm. -ste acela$i !n #eci.#orba de o mare amă'ire% de un plan satanic. dragostei -cumenismul este du$manul de moarte al Ortodoxiei .ne deci 8iserica noastră neschimbatăG Ce #orbă-i asta% iubi ii mei cre$tiniG Ce este 8isericaG +rupul lui Hristos% aceasta este/ Dar Hristos =ieri $i a"i $i !n #eci este acela$i?.nă neschimbată $i nu !mbră i$ea"ă Cpro'resulDF CDar ne spun . deformează do3ma +isericii.nirea la care ecumeni$tii ne cheamă cu amabilitate% curtoa"ie $i ru'ăciuni comune% ECUMENISMUL FĂRĂ MASCĂ . .nd ne #orbesc de Cpro'resD% e #orba de un >oc perfid% >ucat de #ră>ma$ii lui Hristos $i ai 8isericii... *nsă aceste două erezii ale papismului.ntului Athanasie cel 5are% profesorul de la .nicul Ade#ăr al 8isericii lui Hristos $i să ne arunce !n bra ele minciunii $i amă'irii% ale antihristului $i satanei.ne !n acelea$i $i că de-a lun'ul secolelor se !ncăpă . Curentul său !ncearcă concreti"area unei uniri for ate% exterioare% a Ortodoxiei cu papismul $i confesiunile protestante. apăr)nd <rtodoAia. -ste deci Hristos schimbătorG 1u este numit Hristos% =*oarele Dreptă ii?G *oarele Dreptă ii/ Da.e cheamă să călcăm în picioare toate hotăr)rile şi do3mele (inoadelor &cumenice. din păcate. Vorbind prin anul EKQV !n biserica mitropolitană din Atena% la pră"nuirea *f.a "is .otie.e cheamă să ne lepădăm pe această cale de titanii <rtodoAieiC (f)ntul Marcu &v3heni'os şi toţi apărătorii <rtodoAiei.mpla asta $i !n 8iserica lui Hristos% dacă ea se #a abate de la calea ei% care nu este re#elată de om% ci de !nsu$i Hristos $i Apostolii *ăiG =Hristos ieri $i a"i $i !n #eci este Acela$i?% stri'ă Apostolul.ilioYue% ce deformea"ă do'ma *fintei +reimi% nu constituie un impediment pentru unire% ci este pur $i simplu o datină/ <i totu$i acest eres a fost caracteri"at drept Cblasfemie $i 'las luptător !mpotri#a lui Dumne"euD de către 5arele . 4a această unire mincinoasă suntem chema i să lepădăm credin a noastră $i să acceptăm Csuprema iaD $i CinfailibilitateaD papei. Dacă s-ar schimba% atunci nu ar fi Ade#ăr. 1u este Hristos *oarele dreptă iiG &ar 8iserica este +rupul lui Hristos.capitolul EP din CProtocoaleD sioni$tii recunosc căF CPro'resul% ca falsă idee% este folosit ca să !ntunece ade#ărul% astfel !nc. Cu momeala a$a-"isului pro'res% a$adar% ecumenismul !ncearcă să ne smul'ă de la . -cumeni$tii ne acu"ă de sta'nare pe noi% ortodoc$ii% dar ce altce#a ne trebuie% de #reme ce a#em ade#ărul !ntre'G Ade#ărul nu Cpro'resea"ăD% nu suferă #reo e#olu ie. . (f)ntul . care s!au luptat împotriva papismului. de vreme ce papa se propovăduieşte pe sine drept sin3ura voce infailibilă.t nimeni să nu-E cunoască% dec.0om'onica. (f)ntul /ri3orie Palama. chiar şi Patriarhul &cumenic cu teolo3ii moderniştiN -cumeni$tii Cortodoc$iD dispre uiesc !n a$a măsură do'mele credin ei% că nu-i de mirare au"ind pe patriarhul Afhene'oras spun.nduită de Creator% ar urma să fie pro#ocate catastrofe 'ro"a#e. Fi ne cheamă la aceste fapte sinuci3aşe în zilele noastre. Cum deci% nu se #a !nt. <i care ne'hiob #a acu"a soarele sim it că de mii de ani !$i urmea"ă aceea$i cale% pe care o $tim de la na$terea noastrăG Prin urmare dacă soarele sim it ar a#ea o mică abatere din calea lui% pe care o $tim că dintru !nceputuri a fost r. -ste !nsu$i Hristos dăinuind peste #eacuriD.nd că eresul !nfrico$ător .1 . supremaţia şi infailibilitatea. .ectarie făcătorul de minuni.#a răm.

*nsă. . DAcest lucru ! a zis ! după umila mea părere. n!a călcat vreodată pra3ul vreunei biserici protestanteE. Vino încoace să trăim de!acuma în dra3oste şi frăţie şi să fim una. a atras atenţia asupra pericolului ce ameninţă <rtodoAia din partea Dmişcării ecumeniceE a 9M+!ului.nat premiul C8ărbatul anuluiD% deoarece la Con'resul General al C58ului a introdus deci"ia unanimă !mpotri#a antisemitismului -. Aşadar. *ntre timp însă. &n loc să ină linia ortodoxă nefalsificată% !n loc să se lupte pentru tradi ia Dascălilor a toată lumea ai 8isericii% frec#entea"ă adesea $i au rela ii str. Puterile (ntunecate 'i )re'tinismul). să trăim depărtaţi şi despărţiţiK (e cade să uităm cele vechi. încetul cu încetul. Psaruda'i. <i totu$i ne cheamă la asta !n numele CiubiriiD.i Ade#ărul $i apoi dra'ostea. Pururea!pomenitul arhiepiscop al Americii. Dar ei nu se pocăiesc. De aceea a schimbat tactica şi zise către nevinovatul mielC !De ce. în America. Mă 3)ndesc la victimele propa3andei protestante din /recia şi pretutindeni. măcar şi pentru puţin luminarea papistaşilor şi a protestanţilor şi să!i facem ortodocşi aşa cum ecumeniştii susţin în chip ne3hiob.ac #. Dra'ostea fără Ade#ăr nu există. Deci acesta este rolul actualilor capi ai 8isericiiG *ă ia apărarea e#reilor $i să uite că sunt conducători responsabili $i păstori duho#nice$tiG Asta este totul% adică să dob. De vin l)n3ă tine.. lacov.r$ire.$ul pe care au apucat.este cu neputin ă% fiindcă pentru Ortodoxie ar !nsemna trădare a Credin ei. !De bună seamă. de c)nd am venit în America. se petrece contrariul din păcate.ndească un oarecare premiu lumesc% $i mai ales de la or'ani"a ia antihristică C&nterna ionala -#reiascăDG O stare mai nenorocită pentru arhiepiscop nici că există. &ubire da% dar $i Ade#ăr.ta timp c. Mihail.. 5ai !nt. Fi eAact pentru acest lucru noi. >i actualul laco.nse cu ereticii apuseni !n numele dra'ostei.l#ă !n >urul unui Cdialo' al dra'osteiD% la care credin a $i do'ma ortodoxă este dată la o parte cu desă#. ci unaN =topia 5ul i ecumeni$ti pro#eni i dintre ortodoc$i% sus in cu nai#itate că Ortodoxia trebuie să colabore"e cu heterodoc$ii !n iubire% ca să-i atra'ă la Ortodoxie.utători ai mei. C&ubirea primea"ăD% ne spun. Vor să ne corupă şi să ne în3hită ca lupul din fabula lui &sop. Asta ar fi un lucru !mbucurător. <i ce-i mai rău e că a#ocatul e#reu . -ste numit de către or'ani"a ia antihristică e#reiască interna ională C8ina-i-8erifhDF Cbărbatul anuluiD. bunul meu mieluţ. nici altcineva din ceilalţi şapte episcopi a. suntem foarte prudenţi în relaţiile noastre cu protestanţii. ne3reşit vom fi una.. ECUMENISMUL FĂRĂ MASCĂ . <i-au concentrat pe CiubireD toate for ele. este utopie şi iluzie. A caracterizat drept naiv 3)ndul că e cu putinţă să reuşim. al *mericii *ar arhiepiscopul actual al Americii. (e cuvine să o amintim ca cititorul să înţelea3ă ce fel de dra3oste au ecumeniştiiC (e zice că lupul îmbătr)nise şi nu mai putea aler3a ca să prindă mielul şi să!" măn)nce. Am sa fiu în burta ta şi atunci n!o să mai fim doi.t din această comuniune% Ortodoxia este !n prime>die totală. c)t s!au schimbat de atunci lucrurileN -cumeni$tii contemporani nu in seama de nimic. îi răspunse acela. fiindcă ai să mă măn)nci. a uitat cuvintele pururea!pomenitului său predecesor şi acţionează scandalos prin comportamentul său faţă de papistaşi şi protestanţi. Fi astea le zicea pururea!pomenitul în "#>?. Din nefericire !nsă% asta se do#ede$te a fi o utopie at. nici eu.ranA Goldman% !n calitate de pre$edinte de onoare a 4o>ei interna ionale e#reie$ti C8ina-i-8erifhD% la o recep ie reli'ioasă i-a !nm. *e men in !n cobor.

Vom trăi de!acum încolo în frăţie şi iubire.nia ia #a răm. îi răspunse vulpea. Ai cuv)ntul meu de onoare. *ar asta este Ddra3osteEN :8ragostea. încetează de a mai vorbi de dra3osteN Ar trebui să repetăm cuvintele lui :aocoon către troieni c)nd aceştia voiau să ba3e calul troian în cetatea lorC D%emeţi!vă de cei ce vă aduc daruriNE %roienii nu l!au ascultat şi au păţit!o. . săbiile. Acum vom trăi în iubire.ne neschimbată. 1-au dec. dar ea stătea departe şi nu se apropia de vreme ce văzu în . făc)nd 3reşeli tra3ice şi cumplite şi devenind pricini de sminteală.t ortodoc$ii să se unească cu papismul% . trebuie să avem înţelepciunea vulpii. ] DaN îi răspunse. bătăile şi chinurile. A văzut că folosind b)ta.ertfească ceva de dra3ul unirii. de iubire. şi temerile sale pentru Dvictimele propa3andei protestante din /recia şi de pretutindeniE. dar văd aici ceva oaseN :a fel face şi papa. c)nd a îmbătr)nit şi nu se mai putea hrăni. o să am cuv)ntul tău de onoare. Pe "# aprilie "#J$.u te teme.ini uniaţia. . Atenţie însă să nu păţim şi noi ortodocşii la felN De aceea stri3ăm cu 3las de tunet tuturorC Pă"i i-#ă de papista$i $i ecumeni$ti ce aduc daruri $i propun cele ale dra'ostei/// V&&&.spune papa .ne la fel. că o să mă măn)nci. chem)ndu!le în peştera lui ca să încheie pace ca pe mai departe să trăiască în armonie şi dra3osteN 9ele mai multe crezură vorbele lui şi merseră r)nd pe r)nd la culcuşul lui.u. De aceea a schimbat tactica. (ă uităm cele vechi şi să trăim ca fraţii. spaima pustiului şi a .un3lei.u poate prinde pe ortodocşi. ] . . *ă nu ne !ncredem !n slo'anurile de iubire% pe care ni le-aruncă !n ochi ca să ne prindă $i să ne !n'hită/ 9i să zicem şi noiC ] Vedem că menţii şi spri. papa Paul al Vl!lea a declaratC D.ne neschimbate. (!a terminat cu cele vechi.#or răm. ] 9ine ţi!a zis că am să te măn)ncK *a!o uşorN &u te iubesc. căci îi era cu neputinţă să v)neze animale şi să le măn)nce. Vedem pe ecumeniştii 2anarului că sunt de acord cu teoriile eretice ale protestanţilor. Dar acolo leul le prindea şi le m)nca. îi zice leul. (!a dus de!acum cu ura. prin care va fi înlăturată do3ma adevărată. papismul ne!o spune limpede că n!are de 3)nd să . ] Vino. în numele dra3ostei.dioase pentru <rtodoAie.u vin. n!a isprăvit nimica. Papa #rea unirea% dar !n !n elesul unei supuneri din partea Ortodoxiei !n fa a papismului. A trimis veste la toate animalele.e trădeazăN =nire4 dar nu în pre6udiciul papismului *n timp ce ecumeniştii +isericii <rtodoAe calcă pe alături.urul peşterii oasele animalelor de mai înainte. At)ta timp c)t faci asta.nia ia #a răm.oi nu putem concepe ca restabilirea unei uniri sincere între romano!catolici şi +iserica <rtodoAă @ăsăriteană să se facă în detrimentul +isericilor 9atolice din @ăsărit şi a împărtăşirii comune a credinţei. cel mai puternic animal. . ortodocşii. 3ener)ndu!se confuzie şi autoamă3ireE. atunci a recurs la o tactică vicleană. 1u deci !n !n elesul unei lepădări% !n #reun fel sau altul% a suprema iei $i infailibilită ii/ Vrea să acapare"e Ortodoxia. (e hotărî şi vulpea cea şireată să mear3ă. *chimbarea datinilor $i obiceiurilor ECUMENISMUL FĂRĂ MASCĂ . devenind realitate tra3ică. Adică C8isericile Catolice din 0ăsăritD . Apropie!te să stăm de vorbă.Astăzi vedem adeverirea cuvintelor pururea!pomenitului Arhiepiscop Mihail. prime. leului îm'ătrânit 9)t de potrivită este fabula lui &sop cu leulN :eul. Dar noi. Acum ne vorbeşte de dra3oste. . pri3oanele.

<r3anizaţiile ştiute şi neştiute ale ecumenismului s!au împ)nzit după un plan satanic şi războiesc cu arme nebănuite datinile noastre. fără numai un sistem de luptă pe mai multe fronturi a ecumenismului. suro3atele de artă.). Fi ne aduc orice rău şi stricăciune ce este odrăslită în &uropa. . De altminteri toate astea sunt în conformitate. la diferite munci. sărbători. A3enţii ecumenismului voluntari sau nu.e înstrăinează de c)ntecul popular autentic. intră moda nebunească.e vrea lipsiţi de simţuri şi dro3aţi ca să nu avem nici măcar dorinţa va3ă de a ne împotrivi. are în viaţa lui diferite datini şi obiceiuri. Cu modernismul ne exilea"ă din inima $i sufletul neamului nostru. &nteresul pentru acestea #a pre!nt. hippismul. /recul se porneşte de la mar3inile lumii.mpina definiti# !mpotri#irea cu duhul a celor !n cau"ă% căci altfel ar fi trebuit ca% de ECUMENISMUL FĂRĂ MASCĂ . felul lui de a se distra. .ndească la toate astea. litanii. Poporul nostru are arta lui. nuntă. *ar toate astea se transmit în toate statele din lume. botez. şi mai ales poporul 3rec. Astfel noi. de omenie. &cumenismul ne vrea nepăsători faţă de fiecare credinţă sau ideal.. . Acolo% printre altele% sunt scrise $i următoarele despre cre$tiniF CCa nu cum#a medit. Aceste datini şi obiceiuri definesc cultura fiecărui popor şi dau o caracteristică a viaţii acelui neam. 1e inoculea"ă microbul admira iei exa'erate pentru tot ceea ce este străin% ca să ne !nstrăine"e de tradi ie. Putea deci ecumenismul să lase toate acestea (tradi ia% datinile $i obiceiurile) neatinse% el care #rea ni#elarea tuturor $i a toate% oameni $i neamuriG -cumenismul% !n preocuparea sa mai lar'ă% lo#e$te !n orice are #reo le'ătură cu datinile $i obiceiurile bune% orice este le'at de tradi ie. de onestitatea transmisă de la părinţi. De la muzică şi c)ntece p)nă la hipism şi ecumenismN 9e înseamnă toate asteaK &le nu sunt nimic altceva. lo3odnă. -le intensifică trăirile credin ei. posturi.ns le'at de neamul său. panseAualismul. aut. ce încearcă în orice chip să se infiltreze peste tot şi să strice toate ca scopul lui să aibă succes.e vrea D3ata de tăiereE ca să nu mai eAistăm ca popor ortodoA cu credinţă ortodoAă. cu ceea ce pro3ramase sinodul internaţional !n CProtocoalele !n elep ilor *ionuluiD acum mai bine de $apte"eci de ani. de rădăcinile vieţii noastre ca neam. moarte. Datinile şi obiceiurile 3recilor sunt prin eAcelenţă bune şi curate. curentul de europenizare. 1u #rea ca omul să trăiască ata$at de i"#orul purtător de #ia ă al tradi iei $i istoriei sale. *n locul datinilor sănătoase ale 3recilor. cultivă în noi nepăsarea şi ura pentru tot ce e 3recesc. în mod curios. c)ntecele şi dansurile lui.nd prea mult să i"butească ce#a% !i #om face ca prin distrac ii% >ocuri de noroc% a'rement% pasiuni% case de toleran ă% să nu se mai '. !n toate culti#ă un climat de interna ionalism. tradiţia noastră. izvorul de viaţă limpede al poporului nostru.2iecare popor. 1u #rea ca fiecare popor să trăiască aproape de credin a lui% pentru că atunci >ocul ecumeni$tilor ar da 're$.. ca să vadă (f)ntul &pitaf şi să prăznuiască Pastele în satul său. pe unde îşi duce eAistenţa. nudismul. 1u după mult timp #om propune prin intermediul mass-mediei !ntreceri artistice% sporti#e% (concursurile de frumuse e% se #ede% sunt născociri mai noi de-ale lor% n. 3recii. avem datini şi obiceiuri la naştere. c)ntecele şi muzica modernă. De"rădăcinarea datinilor $i obiceiurilor 'recilor este capul de pod al du$manilor credin ei $i ai patriei. bunătate şi alte valori. -le in pe om str. . încearcă să ne îndepărteze de datinile şi obiceiurile noastre. obiceiurile noastre. imoralitatea.e cultivă repulsie şi suspiciune faţă de orice este autohton.

*n DProtocoaleE. c)ntece oribile. +ineretul &ra cu putinţă ca ecumenismul să nu folosească la momentul oportun şi tineretul astfel înc)t să!i reuşească scopulK &cumenişti. %oate astea au drept scop ca să atra3ă tineretul de partea lor şi să!" descreştineze. . 4o#esc deci !n datini $i obiceiuri $i abat mintea oamenilor spre interese de$arte.dea. ca să pre3ătească de mai înainte un tineret drept pradă uşoară pentru ceea ce urmăresc ecumeniştii prin planurile lor întunecate. A$adar% du$manii no$tri se luptă să destrame $i să !ndobitocească marea sursă de ener'ieF tineretul. După ce trăi acolo l. O spun limpede% că #or abate aten ia noastră !n altă parte% ca să-$i facă treaba lor nestin'heri i/ De exemplu% fotbalul. scene de teatru şi secvenţe de cinemato3raf şi televizor distructive. (e luptă să pună pe aceeaşi frecvenţă pe tinerii din întrea3a lume şi să!i direcţioneze spre scopul lor. lovesc în tineretul nostru.. .n'ă ei% s-a !ntors !n .n tineret pe mar'inea prăpastiei% care să cadă .ran a $i $i-a publicat impresiile. De aceea prin tipărituri bolnave.u vedeţi unde i!au adusK Tinerii hippy 2enomenul hipp8 nu e înt)mplător. *n tineret şi!au pus ei năde. şi care au fost insuflate de noiE.u credem că mai este nevoie de comentarii. !$i doresc un tineret bolna#% căldicel $i neputincios !n a apăra credin a% Ortodoxia $i patria lor. 1u-i ăsta planul ecumenismuluiG <i mai >os% referindu-se la filo"ofia tinerilor hippO% ECUMENISMUL FĂRĂ MASCĂ . aşa cum ştim.!n cursele du$manilor lui% !n !mbră i$area ecumenismului cea purtătoare de moarte. Vor adică să facă pe to i tinerii una.fără !mpotri#ire .ne#oie% să ne luptăm !mpotri#a lorD. unde sunt eApuse planurile sionismului internaţional. astfel înc)t să!i atra3ă la scopurile lor. . &i preocupă $i pe ei unirea reli'iilor. Vorbind despre reli'ia lor a "is printre alteleF CAm impresia% a accentuat% că o nouă reli'ie e pe cale să se nască% $i că celebrările ce au loc ne amintesc de ceremoniile e"oterice ale #echilor reli'ii. Dro3urile seceră tineretul de pe tot 3lobul. 8a se 'răbesc% !n felul lor% să a>un'ă la o reli'ie a ecumenismului. încearcă să nimicească orice zv)cnire a tineretului. De"interes fa ă de reli'ie% patrie% familie.. Acest >oc barbar% au reu$it să-E facă să fie adorat de tineretul lumii !ntre'i. ale masoneriei. :!au plămădit încetul cu încetul. însă ele nu servesc nimănui. în toate ţările ce se numesc DavansateE. Vor ca tineretul să fie o masă de indivizi care nu ştiu ce vor. Aşa înc)t ei insuflă tot ceea ce este vătămător şi c)şti3ă de partea lor tineretul nostru. 9unoscutul sociolo3 francez &d3ar Moren. citim următoarele lucruri înfricoşătoare şi apocalipticeC DAm c)şti3at şi pervertit tineretul creştin prin educaţie bazată pe principii şi teorii mincinoase. îndeosebi. de #reme ce tinerii hippO sunt de"interesa i de toate% fac >ocul ecumenismului. vr)nd să stabilească cu precizie ce este această mi$care hippO% a mers !n California% ca să-i cunoască !ndeaproape% să #orbească cu ei% să priceapă ideile $i cre"ul lor. Ce este această reli'ieG -a a !mbră i$at budi$ti% trotAi$ti% maoi$ti% admiratori ai bibliei% prieteni ai păciiD. A trecut prin multe stadii şi o pre3ătire distructivă de mulţi ani. *ă aibă acelea$i preocupăriF distrac iile% dolce-#ita% >ocuri $i de"interes fa ă de toate celelalte. au creat o literatură obscenă şi respin3ătoare. De aceea. ci doar planurilor înfricoşătoare ale puterilor întunecate şi ale ecumenismului. 4X. muzică cu ritm sălbatic şi prin toate roadele străine ale depravării morale.

poate. 4e re5erim nu la aceea istorie măsluită care.bitoare a ceea ce s"a petrecut (n -recia după . v)nzători ai credinţei. protestanţi şi indiferenţi reli3ios.loc întrebuinţat de ecumenişti ca să surpe zidul de necucerit al <rtodoAiei este subminarea.om2ne odată cu revolu ia pa'optistă (de la /030). aşa cum a fost. de aceea o scindează încetul cu încetul. o adevărată otravă pentru <rtodoAie. Adică şi tinerii hipp8 şi!au mobilizat toate forţele ca să contribuie. secretarul (f)ntului (inod şi profesor universitar 2arma'idis. cole!i de 5acultate pe la 8niversită ile europene. din nefericire. va conduce lumea în numele lui (*umea *iberă "1. 9u toate acestea. Dar nu 'i pentru cei ce cunosc istoria. Au 3ăsit şi aici. al ii (n . într!un somn profund. cu directive precise. 9iuntesc încontinuu c)te ceva din viaţa litur3ică şi tradiţia +isericii <rtodoAe. a contribuit la eliberare particip)nd efectiv la revoluţie şi ar fi trebuit să!i arate respect. 2iindcă nu pot în mod direct şi dintr!o dată să o surpe. al cărei şef era.evolu ia de la /01/ 'i cele (nt2mplate (n Principatele .im de sănătatea psihică şi duhovnicească a tinerilor noştriK De ce lăsăm pe partizanii ateilor. ereticilor şi antihriştilor să acţioneze în dauna copiilor noştriK (ă ne trezim p)nă nu e prea t)rziuN X.om2nia. De ce nu pare surprin.u3ul turcesc.nul dintre martorii de la proces a declarat că $eful tinerilor hippO credea că este !n acela$i timp $i &isus Hristos $i satana/ Vedea pe C8eatlesD ca pe cei patru călăre i din Apocalipsă.ătoare asemănarea i. *ubminarea Bn alt mi. căci riscă să a7un!ă la tribunal. ba chiar aprobate prin le!e " a se citi 5ărădele!e " 'i (mpotriva cărora nimeni nu poate spune ceva. ca prim precursor.spune că ea se re"umă Csă cree"e o cultură ce #a succede cultura actuală a lumii ci#ile $i care să constituie o amestecare de diferite reli'ii de pe 'lob% din care să apară un amal'amF o nouă reli'ieD.maşii noştri ecumenişti lucrează infernal ca să ne nimiceascăK De ce nu ne în3ri. ci cea adevărată din care putem !ăsi cr2mpeie (n memoriile 'i scrierile unor adevăra i patrio i 'i luptători (mpotriva curentului de distru!ere a valorilor neamului 'i &isericii. unde au 5ost (ndoctrina i 'i apoi retrimi'i unii (n -recia. ECUMENISMUL FĂRĂ MASCĂ ... care au luat în m)inile lor fr)iele +isericii. Alt martor a declarat că 5an$on credea că cei patru călăre i de la C8eatlesD sunt proroci. ed)9 neamului 3recesc de sub . . CGu#ernul mondial #a fi condus de satanaD% s-a descoperit !n timpul procesului său. $5ra i% de lo7ă 'i. (ă ne neliniştească şi să ne umple de întrebări şi frăm)ntări. mai cu seamă.. Au DaterizatE atunci în /recia tot felul de venetici şcoliţi. (n. +iserica. străinii voiau să o lichideze cumva pe neobservate.."#J$."$. 9ă omul ne3ru în cele din urmă se va alătura DfamilieiE Manşon şi că banda de hipp8. prin modul lor de viaţă şi obiceiurile lor inima3inabile.ătoare6 Pentru simplul 5apt că $bravii eroi% ce"au pro5itat de pe urma revolu iilor erau masoni.i la loc de cinste.. în timp ce vră. din păcate. (e cuvine să dormim duşi. se predă la 'coli. (nlocuindu"le cu non"valorile pe care le vedem p2nă astă. *nsă această depravare şi distru3ere a tineretului trebuie să ne pună pe 3)nduri serios. Planul distru3erii +isericii <rtodoAe a început să fie pus în aplicare în /recia după eliberareaS +r putea părea surprin. la reuşita planului final al ecumenismuluiN -i% fire$te% se 'răbesc ca scopul ecumenismului să a>un'ă la final% care este !nchinarea la satana% precum se do#ede$te din ceremoniile ma'ice $i satanice ce le fac% a$a cum s-a descoperit la procesul criminalului 5an$on% supranumit CsatanaD din America. ca +iserică şi ca neam. să pună (n aplicare planurile masoneriei de distru!ere a valorilor din ările ortodoxe. colaboratori.

&le. &3ipt şi mai cu seamă. (erbia. noile proiecte de le3e şi inovaţiile. +ul3aria. Azv)rleau sfintele icoane.F>A. lucrează de atunci în toate ţările ortodoAe prin felurite şi perfide chipuri. cu predicile sale înflăcărate şi minunile luiX eruditul monah 7osmas 2lamiatos cu or3anizaţia DAmbelosE. &n această uneltire au fost atra$i% prin !n$elăciune% pu inii episcopi existen i din Grecia $i mul i al i clerici% aproape to i oamenii de $tiin ă $i cei de neam nobil% to i c. i au profesii $i po"i ii pri#ile'iate% to i sa#an ii actuali $i !n#ă ătorii% $i prin ei% tineretul ortodox este $colit% !nc. &nsă $i pu inii episcopi care au mai rămas% nu doar că au că"ut !n această uneltire !mpotri#a credin ei% fiind considera i Cco"ile de toporD ale #ră>ma$ilor% ci niciunul dintre G &""o I @<.>0A. erau bastioanele +isericii şi ale neamului.t $i desfiin area $i pierderea 'enerală a popoarelor ortodoxe $i !nainte de toate a neamului 'recesc.IGA) Fon'a"or al le.Atunci puterile întunecate au 3ăsit prile. şi în tot *mperiul <toman. chipurile. <i toate se mi$că $i tind spre acela$i scopF distru'erea pe nesim ite $i !n masă a toată 8iserica% c.<1-<. sub preteAtul libertăţii de 3)ndire şi reli3ioase.II-<. ci însăşi vră. smintelile referitoare la credinţă ce se aud peste tot.a"ului /reciei!n urma ră3$oiului 'e in'epen'en+ă 'e la <.primul re.en+ei lui &""o @<. Atunci au desfiinţat =0$ de mănăstiri -cele mai mari. Principalul #ino#at $i născocitor al acestei conspira ii% după satana% este masoneria. *z3oneau monahiile cu forţa din lăcaşurile Domnului cu bătăi şi ocări. Au confiscat sfintele vase şi podoabele bisericilor.isla+iei neo.F0. .0<) 1 /eor. &ată ce scrieF C!n urmă cu #reo RV de ani s-a făcut un complot ocult $i secret !mpotri#a 8isericii Ortodoxe a lui Hristos% $i de atunci% "i de "i% răul !naintea"ă fără să fie perceput% aposta"ia% propa'area rătăcirii% depra#area 'enerală% de"binările biserice$ti% politice% ci#ile $i familiare% smintelile !n r.. în re3atul /reciei şi în insulele de lun3ul coastei de vest a /reciei.. nu doar persoane laice şi lipsite de scrupule şi necredincioase. şi toate societăţile secrete ce sunt or3anizate. (!au luptat cu vi3oare împotriva curentelor vătămătoare de europenizare. cea mai mare parte a presei şi mulţi ziarişti. &ste adevărat că.maşii de neîmpăcat ai lui Dumnezeu administrează prin intermediul le3ii şi sistematic şi fac le3ea în +iserică. unul 'in cei "rei mem$rii ai re.ndul credincio$ilor% !nnoiri $i ino#a ii. blasfemii şi c)te alte nenumărate lucruri. neştiutor de carte dar făcător de minuni. în @usia.rece*"i) ECUMENISMUL FĂRĂ MASCĂ .ul potrivit sub re3ele <tto =. :e!au răpit averile. clericii 3reci autentici. Acum cu mulţi ani în urmă. prin intermediul le3ii şi sistematic. Astfel de luptători pentru <rtodoAie au fost destuiC cunoscutul cleric 9onstantinos *conomos. masoneria a provocat schismele bisericeşti şi îndată a validat le3ea conform căreia +iserica trebuia să fie administrată de către autorităţile civile. după sistemul luterano!calvinist din An3lia. cu frăţiile lor monastice numeroase. în insulele coastei de vest a /reciei şi în timpul re3enţei din re3atul /reciei. cu scrierile luiX monahul ristoforos Papoula'os. Mauer @<>=2-<. care a fost închis şi otrăvit de en3lezii protestanţi. care era papistaş şi Mauer> care era protestant.t !ntrea'a nouă 'enera ie a ortodoc$ilor se prime>duie$te să a>un'ă pe nesim ite !n acest naufra'iu de"astruos $i !nfrico$ător al rătăcirii . pe care le promovau puterile întunecate. c)t şi laicii credincioşi lui ristos şi %radiţiei s!au opus la aceste DreformeE.e al /reciei !n"re <. Masoneria încearcă să acapareze şi Marea +iserică a 9onstantinopolului şi spre acest scop tind toate şcolile de azi din @ăsărit. 'upăfăurirea re. unde masoneria este implicată şi are o mare înr)urire asupra lucrurilor.I0-<. în ea se poate vedea atacul turbat al puterilor !ntunecate !mpotri#a Ortodoxiei. -a a pus !n mi$care de atunci% !n chip perfid $i ascuns% toate popoarele de alt neam ale Apusului $i 0ăsăritului !n această conspira ie.le. 2lamiatos a trimis din Patras în "1=$ o epistolă către Părinţii din (f)ntul Munte. Această uneltire. le călcau în picioare şi le ardeau. Apus şi Miazănoapte.. Anatolia.is" 'in 9a%aria. Aşadar în /recia.urămintele impuse. Moldo!Vlahia.

0<. 2oarte multe tulburări se produc în (f)ntul Munte. înainte de toate.eneral la Re%olu+ia 'in <. %oi) II.ie Despre conspiraţia împotriva +isericii. pornite dintr!o ipocrizie impertinentă.iori"ul.enumărate intri3i.ei nu-$i !mpline$te datoriile biserice$ti% fi'ur. Prin acest sistem ordinar $i ticălos% clerul este . De aceea se cuvine faţă de toate astea multă ve3here. Conspira ia urmăre$te ca acest sistem să se implante"e !n toată lumea% !n toate ările ortodoxe% pentru ca prin el să distru'ă% !n mod nebănuit $i !n pu ină #reme% toată 8iserica Ortodoxă. de e posibil. pătimirăm astea. p) 00I.. Bnul din scopurile acestei urzeli împotriva credinţei este şi desfiinţarea monahismului şi. fiin' apoi eli$era" 'upă 0 ani) A a'ormi" !n"ru 4omnul pe 0> aprilie <. Prin atare intri3i.. iar altele au a. fiind în fruntea complotului să răsp)ndească smintelile astfel înc)t. 9e zice &a?ryianis despre conspira. Aceştia au adus ţara şi credinţa în halul în care sunt şi ei instruiţi de către cei necredincioşi. Bna dintre cele multe este.FG) 4espre el. c#" *i a celor na+ionale @Cu%iosul 5aisie A.ra+ie. au F s> MaCrHianis Ioannis @<>=>-<. pe nesimţite şi fără nici cea mai mică bănuială.inul curţii re3ale a lui <tto. ei mai înt)i au început să sape ca să dăr)me din temelii +iserica. şi care intri3i nu am acum timp să le enumăr. pe care au pus!o la cale cei de atunci. turcii nu clinteau o piatră din vechile biserici. ară"#n'u-< a fi unul 'in a'e%ăra+ii pa"rio+i *i apără"ori ai Cre'in+ei &r"o'o(e.ios. locul vieţii monahale prin eAcelenţă şi eAemplu sf)nt al trăirii ortodoAe.t stăp. 'e loc 'in 4ori'a. De la astfel de sfinţiţi. . Aceşti semidocţi teolo3i şi alţii. scrie în DMemoriileE sale şi 3eneralul Ma'r8ianis ?. &n 0usia% ministerul cultelor de acolo% care este diri>at de masonerie% face le'ea !n *inod !n toate c. cel mai veritabil luptător 3rec al revoluţiei din "10".. Prin urmare. pe l)n3ă altele.FGA.potri#it acestui duh de depra#are $i rătăcire ! dus !n eroare necontenit% iar do'mele $i +ainele sunt desfiin ate lent $i imperceptibil% introduc. iar oarecare bătr)ni au doar numele şi chipul de afară de povăţuitori. să tra3ă în rătăcire pe toţi. fiindcă sub preteAtul cererii fă3ăduinţei vieţii monahale pricinuiesc sminteli. es"e ares"a" !n <. &a ! spune el ! a făcut mare vătămare în patrie şi reli3ieC D. iar aceşti amă3itori şi!au unit interesele meschine cu fanarioţii v)nduţi ! şi cu alţii asemenea. Trezire Duhovnicească. DinstruireaE după duhul rătăcirii a multor rasofori şi novici. E') E%an. ce!au studiat în &uropa. contaminaţi de microbul &uropei ! şi ne!au stricat mănăstirile şi bisericile. după cum se poate observa. . viaţa monahală să înceteze. prin"re mul"e al"ele *i pen"ru ela$orarea *i %o"area Cons"i"u+iei) Că3u" !n 'i3. 9omplotul are drept ţel. Pe unele le!au p)n3ărit. monahismul din insulele de pe coasta de vest a /reciei a fost desfiinţat şi aceleaşi intri3i acţionează.die să ne pierdem patria şi credinţaE.elismos. Pe vremea stăp)nirii turceşti. din neatenţie să cădem în lepădare de Dumnezeu şi într!o trădare 3enerală a +isericiiE.inile autorită ilor fără de Dumne"eu% care de multă #reme pre'ătesc #enirea antihristului. de o bucată de vreme. care este p)nă astăzi.. 9ucure*"i 022I.te #rea% iar !n Constantinopol% Vo'oridis $i al i oficiali% to i unelte ale masoneriei% tra' Patriarhia -cumenică spre acest scop. şi în re3atul /reciei. a celui din (f)ntul Munte Athos. au născocit acest plan antihristic şi m)rşav. prin Dumnezeiescul ar. Cu%iosul 5aisie A.iori"ul @"l==GA %or$e*"e elo.uns adăpost pentru vite. a3hioriţii răsp)ndiţi pe la metocurile din afara (f)ntului Munte.ndu-se !n loc% relele credin e ale rătăcirii.nd% prin le'e% func ionari ai statului% !nc.nirea cea din #eac a Duhului *f. Fi de la astfel de indivizi. înfier)nd!o cu asprime.10. ca apoi din acest aluat să!i promoveze în funcţia de e3umeni în toate mănăstirile din (f)ntul Munte şi după aceea ei.. n) e')A) ECUMENISMUL FĂRĂ MASCĂ .nt a !ncăput pe m. ca nu cumva. ostaşi şi civili. după ce vărsarăm r)uri de s)n3e suntem în prime. sus+ină"or al %alorilor 9isericii. s-a lup"a".nd doar cu numele $i forma exterioară% a>un'. cu spri.

Pe "i ce trece fac un ră"boi fără '. devenind cara3hioşi ca măscăricii. cu veninul ecumenismului.u sufereau să vadă privirea sobră a lui ristos. începură să!şi radă bărbile. Apoi au început să vorbească despre portul bărbii. nu!i bun în +iserică.maşii 9redinţei <rtodoAe.dispreţuit tradiţia şi!au făcut tot ce le!a stat în putinţă să falsifice Adevărul credinţei. .maşii credinţei noastre tot 3ăsesc c)te ceva DanapodaE şi ne!o aruncă în faţă ca astfel să ciuntească ceva din 9ultul Dumnezeiesc al +isericii. Preoţii moderni. au aruncat rasele şi reverendele. astfel se fac servicii proiectelor ecumenismului satanic. Modernismul promovat de ecumenism ia amploare din ce în ce mai mult ca să facă +iserica lui ristos lumeascăN Am văzut în ultima vreme. din păcate. 1e despart $i ne !ndepărtea"ă de tot ce este autentic. 1e-a spus-o HristosF C<i por ile iadului nu o #or biruiD (adică pe 8iserică). umbl)nd civil doar în pantaloni..H CAP&+O4. *nvocau pro3resul şi evoluţia.eule îl c)ntă la repezealăX la fel şi (f)nta &van3helie. Bnii. demont)nd catapetesmele de la biserici şi mănăstiri istorice. 9u trecerea timpului conspiraţia se intensifică. < voiau z)mbitoare. %rei sferturi de oră să dureze (f)nta :itur3hie. De exemplu o biserică frumoasă ce #or s-o transforme !n obiecti# turistic% iar cultul 8isericii !ntr-o paradă teatrală. :e!au raşchetat şi scurtat.ia astăzi -cumeni$tii $i puterile !ntunecate din spatele lor n-au !ncetat de atunci să uneltească !mpotri#a 8isericii. Fi am văzut. &ar despre asta suntem absolut si'uri. ca să nu!i mai mustre pentru fărădele3i şi pentru trădarea 9redinţei. . Vră. la orice pas 3ăsesc c)te ceva. Duhul lumesc îşi face loc între clerici.u le!a plăcut farmecul şi puritatea muzicii +isericeşti şi!au făcut totul să introducă prin biserici coruri de c)ntăreţi cu muzică de sor3inte europeană. unul ca acesta. .lcea#a. Cu atotputernicul a>utor al Capului 8isericii% Dumne"eu-Omul% planurile lor #or răm. fără ca să!şi dea seama. . Deci vră.. !ncă se mai folosesc de momeala pro'resului% CbombonicaD dra'ostei% Ccalul troianD% !nlocuirea datinilor $i obiceiurilor neamului% subminarea +radi iei $i a Cultului Dumne"eiesc. &ată% cititorule% ce mi>loace !ntrebuin ea"ă ecumenismul $i cei ascun$i !n spatele lui% masoneria $i sionismul #oind să nimicească 8iserica lui Hristos.beX un #5inte Dumne.u le plăcea muzica bizantină şi începură s!o schimbe cu muzica europeană. cu duh lumesc adăpaţi. Astfel se pierde orice deosebire ce se află între <rtodoAie şi eterodoAie -papism şi protestantism.olosesc filantropia% con#ocarea diferitelor Con'rese $i *inoade% *impo"ioane ecumenice $i Comunismul ateu. Poate că mulţi nu sunt conştienţi de ceea ce fac. chipurile. după modelul pastorilor protestanţi. desi3ur. Fi am văzut această maladie strecur)ndu!se cu insistenţă în +iserica noastră. *nsă în orice caz.4 V& ECUMENISMUL FĂRĂ MASCĂ . av)nd cea mai mare autoritate la 9atedrala Mitropolitană din AthenaN *ar asta o fac ca să nu mai eAiste deosebire între ei şi pastorii protestanţi. (curtează din (lu. care.. *ă fie informat poporul despre toate astea% ca să se !mpotri#ească din toate puterile. Conspira.ne de$arte.

ce au îmbrăţişat această mişcare unionistă. adică un sin3ur popor unit reli3ios. în Parlamentul /rec.nitorii necredincio$i. (ă demascam pe mizerabilii tovarăşi de drum ai săi.A%< reli3ios. să facă şi un . Cu stăp. cred că..1-4+.olose$te drept !mpreună-luptători pe to i #ră>ma$ii lui Hristos $i ai 8isericii 4ui.O4O*-<+.P. fie întru neştiinţă.ndu-o oficiu de stat $i corpora ie% persoană >uridică de drept public/ -cumenismul propulsea"ă !n func ii !nalte ale aparatelor de stat% pe aposta ii credin ei lui Hristos. nu acolo unde a fost hărăzită de ristos. ca planul M@A.!au sesizat că asta serveşte doar planului satanic şi distru3ător al ecumenismuluiK . pe cine foloseşte ecumenismul ca unelte ale lui. 5obili"ea"ă pe to i oponen ii Ade#ărului% 4uminii% Ortodoxiei. -cumenismul !mbră i$ea"ă% ca pe ni$te odrasle ale sale iubite% pe to i sus inătorii ere"iilor $i face totul ca să nesocotească $i răsp.nirea lor lumească $i despotică% ecumenismul reu$e$te să "druncine% să calce !n picioare% ba chiar să desfiin e"e Dreptul di#in al 8isericii/ Cu spri>inul unor oameni influen i% ce trădea"ă Ortodoxia% ecumenismul se străduie$te să de'rade"e 8iserica lui Hristos d. interesul lor politic. acel . să fie încununat de succesK .-C. %! Pe stăpânii lume"ti Pentru promo#area $i i"b. *nsă c)t de 3rozavă şi de dramatică este neînţele3ereaN Dar oamenii ăştia nu pot pricepe că ristos nu aparţine şi nici n!are vreo le3ătură cu acordul Pactului de la Varşovia şi . ca eAemplu. <i cu puterile lor !ncearcă $i reu$esc din c.aţi de ecumenism.!au priceput capcana pe care le!a întins!o ecumenismul. despre care s!au făcut multe dezbateri în urmă cu ceva ani. < încătuşează astfel înc)t să devină slu.esc.C&1.*A4- (ă vedem acum. fie întru ştiinţă. Puterile oculte i!au convins că dacă eAistă un ..ută scopurilor satanice ale ecumenismului. fără ca să!şi dea seama căror planuri infernale ale puterilor antihristice slu. .olose$te ca unelte ale sale pe masoni% sau 'u#ernan i de state pseudo-cre$tini.5-1&*5.nd #otarea $i #alidarea unor le'i potri#nice duhului $i literei Dreptului Dumne"eiesc al 8isericii. (tăp)nitorii lumii.u văd că Dunirea +isericilorE este imposibilă şi că prin această DunireE ce!o pun la cale unii ECUMENISMUL FĂRĂ MASCĂ . $! Pe eretici Primii $i cei mai buni colaboratori ai ecumenismului fără de Dumne"eu% !n planurile sale antihristice% sunt ereticii% adică aceia ce se abat de la dreapta credin ă $i răm. după părerea lor. cel al &uropei.nda planului său luptător !mpotri#a cre$tinismului% se folose$te de puternicii lumii $i stăp.A%<K . Vor ca 9reştinismul să servească diplomaţiei. pot conduce +iserica.4 D0-P+ .nd !n c. Cu a>utorul lor% lo#e$te 8iserica.D--A4..A%< ecleziastic.A%< ecleziastic pentru apărare împotriva 9omunismului.itoare a lumii acesteia.ucărie în m)inile puterilor civile şi politice ale lumii. mişcaţi de puteri din umbră. . a.ndu-i un con inut lumesc% $i făc.ndească noi ere"ii. @ăsti3nesc iarăşi pe ristos ca astfel să poată avea o D+isericăE drept . (ă vedem cine sunt aceia care. ce constă în unirea confesiunilor creştine şi apoi a reli3iilor.n cu !ndărătnicie ancora i !n !n$elarea lor . vor face un zid împotriva slavismului. Voiau. intenţiilor şi intereselor lor. prin e3oismul şi semidoctismul ce!i caracterizează. (ă luăm în discuţie. ce sunt diri. ci acolo unde se află.

Fi atunci c)nd neamurile sunt sf)şiate de animozităţi şi discordii. ci dimpotrivă se va a.. atunci şi combativitatea lor paralizează. dar arată că le pasă. 3recii ! se 3ăsesc resurse inepuizabile pentru biruinţa ei. că noi 3recii. 4. Pe cei căldicei Cel mai cumplit e că -cumenismul satanic !$i pune !n aplicare% adesea% planurile sale cu a>utorul unor demnitari biserice$ti. *coli. iar nu pentru rătăciri.t a>ută ecumenismului la punerea !n aplicare a planului său satanicG 1u există iertare pentru această 'roa"nică #.ntă% *obornicească $i ApostoleascăU ce-a uitat că este ortodox $i !ncalcă la arătare *fintele Canoane de#enind una cu ereticii% se află foarte departe de Hristos $i 8iserica 4ui.ntD. Acela nu are drept scop acelF CVie !mpără ia lui Dumne"euD% ci CVie !mpără ia lui antihrist pe păm. corabia noastră. fiindcă un ecumenism% adică o unire a ortodoc$ilor cu eterodoc$ii #a a#ea drept urmări% scindarea% ura% discordia $i ne!n ele'eri la fiecare neam . iar apoi se lasă influenţaţi de autorităţile politice şi se supun lor. presiunii lor apăsătoare. cu flacăra sf)ntă a credinţei în (f)nta <rtodoAie am ridicat stea3ul de luptă împotriva blestematei AAe.na% *f. că în vremea noastră diferite patriarhii $i arhiepiscopii suferă mari presiuni de la conducătorii lume$ti% politicieni $i tirani. eresuri şi idolatria spre care ne îndreaptă ecumenismul.rednici deplâns Ce >ustificare poate a#ea colaborarea unor capi biserice$ti cu ecumenismul luptător !mpotri#a 8isericiiG Ce circumstan e atenuante ar afla ei% at. chipurile. Fi lupt)ndu!se cu hoardele de fier ale inamicilor. *nsă care ortodoA 3rec ar lupta pentru papa sau pentru ecumenismul antihristicK Prin urmare. a arătat o mare biruinţă a 9redinţei. de altminteri.utorul ca să pună m)na pe tronuri. nu se va realiza intensificarea apărării. &ste lupta pentru +iserica lui ristos. Poporul nostru ortodoA a smerit cornul m)ndru al invaziilor antihristice. :e!a dat peste cap planurile lui Mussolini şi itler. :e mai aducem aminte adepţilor întunecaţi ai ecumenismului şi tuturor celor ce se fac că nu văd Adevărul. luptătoare de Dumnezeu..ta timp c.i . c)nd ne!au atacat patria.n"are a lor. după cum am văzut mai sus.. asta se datorează. Această înr)urire a contribuit mult la intrarea Patriarhiei în le3ătură cu protestantul D9onsiliu Mondial al +isericilorE. chipurile. să!şi lepede ecumeniştii ar3umentele lor viclene şi fără temei. că trebuie să ne unim reli3ios. Pe ECUMENISMUL FĂRĂ MASCĂ . ne3reşit. Din păcate sunt clerici care primesc a. Dar şi Patriarhia de la 9onstantinopol este influenţată inima3inabil de către politica apuseană. ca să întărim. apărarea ApusuluiN Asta s!o spună altora. cu certitudine. de!a dreptul.. *ă nu #i să pară ciudat asta% deoarece -cumenismul% cu a>utorul Calor săi conducători lume$ti% ridică !n tronuri% după bunul plac $i !n mod nele'iuit% patriarhi% arhiepiscopi $i episcopi% iar pe ace$ti C!ndatora iD !i folose$te apoi ca să aducă la !ndeplinire scopul său. laAismul va fi o consecinţă si3ură. &cumeniştii ştiu.un3e la o indiferenţă şi slăbire a eiK Fi. în timpul (fintei :itur3hii în insula %inos. de binele omenirii..conducători politici din Apus.. &ste ştiut. condusă de casapii de la 7remlin. toate acestea. Dar orice episcop sau cleric ce-a uitat că apar ine 8isericii celei . în al doilea @ăzboi Mondial. *nsă suntem datori să le aducem la cunoştinţă că atunci c)nd se duce o luptă pentru <rtodoAie ! cel puţin pentru noi. ci este. De eAemplu Patriarhia Moscovei nu doar că este influenţată. 1u există de"#ino#ă ire. c)nd credinţa lor se clatină. *ar dacă a intrat în D9onsiliul Mondial al +isericilorE.

. Vedem de-acum limpede că !n "ilele noastre% ecumenismul de#ine camarad de luptă cu #ră>ma$ii 8isericii lui Hristos $i se luptă sistematic să substituie pe Hristos Cel dintru !nceput (#.nt $i că prin urmare% n-a adus i"bă#irea% m. Acceptă mitul potri#it căruia Hristos n-a #enit !ncă pe păm. Prin toate astea% !nsă% a>un' hulitori ai lui Dumne"eu% trădători ai Credin ei noastre $i colaboratori ai #ră>ma$ilor lui Hristos/ &n acest mod% ortodoc$ii a>ută ecumenismul% care !ncearcă să răpească Dumne"eirea Domnului nostru &isus Hristos $i s-o dea #ră>ma$ului lui Hristos% adică antihristului. P&C&O0. Prin urmare% nea'ă faptul că Hristos este Dumne"eu Ade#ărat.*6 -cumeni$tii $i cei care-E diri>ea"ă% masoni $i sioni$ti% ră"boiesc cu !n#er$unare 8iserica lui Hristos% precum am #ă"ut.. Pentru Dumne"eu/ fra i Cre$tin-Ortodoc$i% Cu#io$i Părin i $i 5onahi% Cucernici Preo i $i Preasfin i i Arhierei. 1ecredincio$ii $i puterile oculte% ce fac front comun !mpotri#a lui Dumne"eu% se ECUMENISMUL FĂRĂ MASCĂ . &nsă lucrurile nu stau chiar a$a. &o.nd #i l-am !nfă i$at !n ade#ăratul său chip hidos $i monstruos% fără mască/ Are să #ă facă #.ntuirea $i Ade#ărul. Partea a doua CAP&+O4.tă #reme intră !n ecumenism% asta !nseamnă că sunt de acord cu inten iile lui% care se !ntorc !mpotri#a lui Hristos% !mpotri#a Credin ei Ortodoxe.posibil ca aceasta să pro#oace cititorului nostru% melancolie% de"amă'ire $i de"năde>de. . Va fi domnul !ntunericului Cstăp. *ta i departe de mi$carea antihristică a ecumenismului% măcar acum% c. Crima lor #a fi cumplită $i de neiertat.4 & 4OV-*C C.nd cu ecumenismul% ortodoc$ii cad% de-a dreptul% !n lepădare de Hristos.n"ători ai lui Hristos $i lupi ai turmei. Dar% pentru că sunt $i mul i care% bine inten iona i $i fără să bănuiască ce#a% cochetea"ă cu ecumenismul% fără să $tie sau măcar să-$i dea seama de planurile sale ur"ite de mult% de aceea am cre"ut de cu#iin ă să facem pre"enta demascare a lui. Poate că lo#iturile acestui ră"boi al ecumenismului% luptător !mpotri#a cre$tinismului% să lase impresia că totul se năruie$te $i nu mai este năde>de de m.ntuitorD.c. *unt de aceea$i părere cu masonii% care numesc pe Domnul nostru &isus Hristos% CmisticD $i Cmare ini iatD. Alătur. A$adar% să ia aminte colaboratorii $i parti"anii ecumenismului/ *ă ină seama de răspunderea !nfrico$ătoare fa ă de Dumne"eu% omenire $i istorie. Ace$tia cred% ca $i ereticii% că Hristos este C"idireaD lui Dumne"eu.ndu-se deci% $i colabor. E% l) cu "eită ile idolatrilor% iar la urmă să dea tronul $i cinstea lui Hristos% #reunei "eită i oarecare% care #a fi plăsmuire omenească.. <i% mai ales% repre"entan ii 8isericilor Ortodoxe să aibă 'ri>ă să nu de#ină colaboratori ai ecumenismului $i C'ropariiD multor suflete ortodoxe.ca $i cum ar a$tepta alt Cm.4 21 +-P.ntuire.nitorul #eacului acestuiaD. Deoarece cititorul trebuie să cunoască faptul că CViu este Domnul Dumne"euD $i că -l este Atotputernic% iar 8iserica 4ui este nebiruită.

. că nu va răm)ne aici piatră peste piatră care să nu se risipeascăE -Marcu "4. *erusalimul a fost ras de pe faţa păm)ntului. ci dimpotrivă. Dar evreii. Pe durata asediului o foamete cruntă a cuprins pe poporul evreu. Dar şi acum s!au aşezat c)ţiva în Palestina. de atunci a început tra3edia lor. spune înaintea tuturor proorocia lui Daniil şi a lui ristos însuşi cu privire la cele ce se înt)mplau.r$it crima cea mai cutremurătoare din toate #eacurile% 0ăsti'nirea Celui fără de prihană% a . s!a întors asupra capetelor lor şi a copiilor lor. De asemenea au v)ndut milioane de evrei ! prizonieri de război ! ca sclavi în pieţele din AleAandria şi &3ipt.ul Ierusalimului se scrie mai pe lar. *... 'e A) S"ur3a. sub a cărui privire se înt)mplau toate acestea. cu astaK . Mustră această încercare luptătoare de Dumnezeu. Luna Mar"ie. 0econstruirea templului lui *olomon <dată cu căderea *erusalimului sub %it.măşie.maşii lui ristos lovesc cu picioarele 3oale în ţepuşă. Dumne"eu !i #a "drobi Cca pe #asul olaruluiD a$a cum "ice psalmistul. Deci.Amin. nisip > Je3i Mărturii ale scriitorilor iudei şi latini despre Hristos. au voit să reconstruiască templul lui (olomon şi să scoată drept mincinos cuv)ntul :ui cel profetic.. *erusalimul a fost încon. Aceasta ne!o adevereşte p)nă astăzi vră. De atunci e#reii au fost !mpră$tia i !n cele patru "ări ale păm. dar de fiecare dată ieşeau din păm)nt flăcări. este istoria. &l îi do. Dovadă a faptului că.irii pa"riar.u s!au descotorosit de ristos. Apoi.ntului. *n 4?4 d.nirea 4ui. pa. 3iua a-<.locul unor duşmani de moarte. Fi iatăC &. ce!au folosit răsti3nindu!: pe ristosK Doar şi!au atras s)n3ele (ău asupra lor şi a copiilor lorN. vră.urat de armata romanilor conduşi de %it.. în vremea lui *ulian Paravarul. r. că nu mai 3ăseau alte lemne ca să continue răsti3nirile.. Mamele îşi m)ncau pruncii.-a un'e es"e scrisă %ia+a Sf#n"ului C. A urmat căderea *erusalimului în m)inile romanilor şi dezlănţuirea ur3iei Dumnezeieşti. în cele din urmă. (!a împlinit cuv)ntul Domnului ce l!a spusC . ce i!a speriat de moarte. va fi zdrobită şi se va întoarce iarăşi asupra capetelor lor.. Atunci episcopul *erusalimului 9hirii1. templul lui (olomon a fost distrus p)nă la ultima piatră. 'espre cele afirma"e) A se %e'ea Jie+ile Sfin+ilor. Atunci romanii au răsti3nit at)t de mulţi evrei. au încercat de trei ori să pună temelia.utat material să!şi reconstruiască templulJ.) 0G<) n) au") . r. după cum ne relatează istoricul evreu *osif. aşa cum ceruseră. au 3ăsit prile.ul să facă reconstrucţia templului.enea pe faţă ca un vrednic Părinte apostolic. 9e!au izbutit. 0. zic vouă. c)t şi truda zadarnică a lor. D()n3ele :ui asupra noastră şi asupra copiilor noştriE ! au stri3at atunci. &&.măşia şi răutatea sioniştilor împotriva Domnului nostru şi a +isericii (ale şi care vră.irii) ECUMENISMUL FĂRĂ MASCĂ . înfricoşătoarea ur3ie a lui Dumnezeu 9el Drept. s!a pornit un cutremur. *n anul J$ d.ire. dar trăiesc încontinuu o viaţă riscantă în mi. *ulian i!a susţinut şi a. !n %ia+a Sf#n"ului C. 0ăsti'nirea Domnului 9u o ură de moarte. însă.n'ele lui Hristos !i urmăre$te. care n!au crezut niciodată în ristos şi în cuv)ntul (ău veşnic şi neclintit.iului lui Dumne"eu. Fi chiar în clipa în care ei lucrau cu înd)r. ca să potolească fiara neîmbl)nzită a foamei. împăratul luptător împotriva 9reştinismului.. e#reii au să#. *udeii însă s!au încăpăţ)nat să!" reconstruiască. aşa cum credeau.ostenesc !n de$ert ca să facă să dispară stăp.

P ECUMENISMUL FĂRĂ MASCĂ .nd% EEV milioane de arabi au depus 'reu >urăm. despre minune dă mărturie şi un oarecare rabin. *'onios şi publicată la editura E&leffheruda'iE. fiind a. Primul s. a se citi cartea distinsului scriitor Mashin3ton *rvin3. să3eţile pe care le îndreptau împotriva creştinilor.nt ca să nimicească de pe fa a păm. 9a atare vezi.oarte pu ini% poate% $tiu că islamul nu a fost lucrarea $i plăsmuirea analfabetului $i sălbaticului 5ahomed% ci a e#reilor . *e adună atunci !n taină mai-marii e#reilor% *anhedrinul $i plăsmuiesc o reli'ie luptătoare !mpotri#a Cre$tinismului% mahomedanismul. De atunci au trecut o mie şase sute de ani şi n!au cutezat să!" reconstruiască. 2oarte puţini au habar că mahomedanismul este făcătură e#reiască% deoarece toate informaţiile istorice despre acest lucru sunt măsluite de către cei ce au interes să ascundă asta.nd sunt scrise aceste r. insista cu tărie. după cum se ştie. Pe l)n3ă acestea şi multe altele.ndească mincinoasa reli'ie $i să rănească astfel Cre$tinismul. fiind foarte deşi şi arz)nd de multe ori pe lucrători.nă la dispari ie% pe israeli i% $i nu pe cre$tini% cum !$i plănuiseră ei de mai !nainte. (e ostenesc.nduri% SVV milioane de musulmani% pe care e#reii i-au născocit ca să lo#ească Cre$tinismul% sunt 'ata să rănească de moarte% p. 1u este mult timp de c. &l se bazează pe analele istorice ale iudeilor. deci. de bani mulţi. i $tiu că% cel pu in trei dintre femeile lui erau e#reice $i că el era !ndrăcitG Cine a aflat #reodată că to i cei apropia i din >urul său erau satani$ti (#ră>itori% astrolo'i $i spiriti$ti)G Au reu$it lucifericii *anhedrinului să facă din analfabetul% epilepticul $i demoni"atul beduin 5ahomed% profet mincinos. . Dar care este consecin a acestei atitudini du$mănoase a e#reilor !mpotri#a lui HristosG Ce-au c. P)nă la urmă au fost nevoiţi să oprească lucrul. c)nd se împotrivesc Atotputernicului ristos şi Dlovesc cu piciorul în ţepuşăE. Vezi că într!adevăr Dlovesc cu piciorul in tepusaY. de înre3istrare a +ibliotecii Parlamentului 0"J".fierbinte şi pietre împrăştiind pe evrei şi vătăm)ndu!i. S Mai multe date doveditoare despre faptul că evreii sunt inspiratorii şi izvoditorii mahomedanismului şi despre ob)rşia evreiască a lui Mahomed. Cine mai $tie a"i% că !nsu$i 5ahomed era e#reu după mamăG C. înc)t.r. *i nelinişteşte înaintarea impetuoasă a credinţei şi învăţăturii lui ristos. care a fost martor ocular al minunii. (criitorul latin Ammianus Marcellinus. că Dumnezeu a întors asupra capetelor lor. cititorule. pe nume /hedialiah. bul3ări de foc înfricoşători ieşeau în locul unde săpau temelia.$ti'at căpeteniile luciferice ale *anhedrinului de pe urma născocirii &slamuluiG Au creat astfel cel mai rău $i mai ne!mpăcat du$man de moarte al iudaismului. cu orice chip. deşi este templul la care visează de at)ta timp şi dispun. să oprească răsp)ndirea lui.n'e e#reiesc a fost #ărsat de !nsu$i 5ahomed% lucru pe care adep ii reli'iei lui !l continuă p. în cele din urmă locul acela a rămas pustiu. neîndrăznind nimeni să se apropie de elE. o descrie astfelC DPe c)nd Alipie-unul dinte favoriţii lui *ulian şi prefect al +retaniei.utat şi de i3hemonul acelei eparhii. &&&.ntului $i ultimul e#reu/ Acuma% c.nă astă"i. Vor însă. 4-au propulsat !n frunte ca% prin sabie% să răsp. . tradusă în 3reacă în "#4$ de către (t. în van. Plăsmuiesc 5ahomedanismul Prin secolul al Vl!lea văd evreii cum 9reştinismul se întinde şi cuprinde toată lumea.

că de c)ţiva ani încoace. putem să spunem cititorului nostru că dreapta credinţă din popor n!a fost dezrădăcinată. au făcut o întoarcere bruscă de "1$ 3rade şi au atacat ideolo3ic tot ce era evreiesc.""p KKroe%olu"ie)roK'"a"e-cele$re-ale-unor-masoni-saue%rei-sionis"i-faimosiK @n)e')A ECUMENISMUL FĂRĂ MASCĂ . (usţinătorii săi -în afară de mareşalii indenbur3 şi :udendorf. sunt cunoscuţi bancheri evrei din America..e A8ess@l. în paralel. mii de cărţi ce dezvăluie activitatea distructivă a iudaismuluiN %oate cărţile filo!evreieşti. -ra ahtiat după sla#ă.. de literatură şi poezie au fost interzise. httpCUUbataiosu. însuşi comuniştilor. sunt destinate să fie folosite împotriva acelora ce au născocit şi înfiinţat comunismul. se vor întoarce cu at)ta fanatism împotriva sionismuluiK Astăzi însă.>1Acarea fos" si unul 'in fon'a"orii socialismului). A fost dezrădăcinat cumva Dopiul popoarelorE din sufletele ruşilor. Narl 5arx era 'erman de ori'ine e#reiască.. 9are pedepseşte pe cei ce uneltesc împotriva (fintei <rtodoAii. (!a pornit o pri3oană vădită împotriva evreilor. adică evreilor. Asta. ed. între care şi Academia de Ftiinţe.. 9)nd citim. Din "#>?. DodrasleleE sale spirituale..Tordpress.# *e tră'ea din iudei. 4enin% al cărui nume este de>a cunoscut !n orice col al lumii% a !nceput 0e#olu ia 8ol$e#ică din 0usia% !n EKEQ% cu un 'rup de MEQ colaboratori% dintre care doar T erau ru$i% iar to i ceilal i erau e#rei/ -l !nsu$i era mason de 'radul LL.usia. (!au publicat. circulă în toată lumea. Creea"ă hitlerismul *ioni$tii e#rei au creat !ncă un monstru antihristic% pe Adolf Hitler.umătate evreu. &n#entea"ă comunismul Asta poate că pare de necrezut şi. şi!au însuşit războiul ideolo3ic împotriva sionismuluiN. se înţele3e. nimeni nu se mai îndoieşte. despre necontenitele v)nzări de arme arabilor care.> milioane. Copiii luciferici ai *anhedrinului% sioni$tii !i promit că-E #or a>uta să a>un'ă sus% cu condi ia să facă să dispară Cre$tinismul $i să-E !nlocuiască cu reli'ia "eită ilor teutonilor. 'ar nici el si nici En. Multe or3anizaţii şi servicii sovietice. aproape zilnic. comuniştii ruşi. tradusă în alte limbi străine. :enin împreună cu creatorii şi ocrotitorii comunismuluiK @ăspunsul îl veţi 3ăsi în pa3inile micii noastre lucrări :inuni contemporane (n . pentru dispariţia totală a sionismului. = 4arl 2ar" a fos" mason. după cum se vede. ci însăşi *storia. Fi totuşi este adevăratN <i comunismul fără de Dumne"eu tot de e#rei este in#entat. care s!a difuzat în mii de eAemplare şi. s-a "ras 'in"r-o familie 'e ra$ini.oi însă. şefii comunişti ai Moscovei. n!o spunem noi.els n-au in%en"a" comunismul) Ei au fos" influen+a+i 'irec" 'e e%reul Moses @Mos. cum îşi închipuiră evreii şi comuniştii.. ce au dat primele milioane în aur. se desfăşoară o lucrare sistematică şi prudentă.. mai cu seamă. !n cercul său de prieteni erau mul i e#rei% ca #ră>itori% satani$ti% spiriti$ti. îşi putea închipui vreodată evreul 7arl MaA că într!o bună zi. . Pe >umătate e#reu era $i Vladimir 4enin% care a fost mare pri'onitor al Ortodoxiei $i al oricărei reli'ii% care% !n opinia lui era Copiul popoarelorD. Hitler acceptă. care se numără în Bniunea (ovietică la 4. itler era pe .&V. nu putem dec)t să răm)nem fără 3rai în faţa înţelepciunii lui Dumnezeu. Dar să vedem Dc)şti3urileE şi pa3ubele celor ce!au avut interese. Ftim cu certitudine.comU0$$#U$=U00Ua!fost!hitler!evreu!sau! nuU -n. acolo unde altădată era DparadisulE luciferic.<0-<. V. cum se fălea luptătorul de Dumnezeu. cf) .

PVV. von Papen şi care :emorii au dispărut în mod misterios. Apostolul PavelN D CAP&+O4. au fost.4 && DA+O0&A O0+ODOC<&4O0 pentru demascarea ecumenismului satanist Acum se pune o !ntrebare capitalăF ce #om face fa ă de această ofensi#ă 'enerală ale puterilor !ntunecate $i a ecumenismului !mpotri#a 8isericii lui HristosG Care este datoria noastră imediatăG Cum să ne prote>ăm credincio$ii de ecumenismG Ce #om face noi ortodoc$iiG Cum #om e#ita confu"ia% tulburarea% naufra'iul spre care !ncearcă ecumenismul să aducă omenireaG Ce să facem ca să pă"im credin a noastră nefalsificată $i autentică fa ă !n fa ă cu a'resiunea ecumeni$tilor !mpotri#a 8isericii lui HristosG A#em să răm. în loc să fie ... înainte de a apuca bine să se difuzeze pe scară lar3ă. constatăm în plus că scornirile lor satanice şi antihristice se întorc împotriva capetelor lor. de faţă fiind şi 2ranz von Pappen şi alţi sataniştiN Acolo monstrului fascist $i satanic Hitler . :eci de milioane de oameni $i-au pierdut #ia a !n experimentul na"ismului de a impune reli'ia C1oua Ordine 5ondialăD. ci ca să dovedim că toate planurile şi încercările lor. fireşte.urenber3.ntă a ma'iei ne're% "#astica . Am adus de faţă toate acţiunile anticreştineşti de mai sus ale sioniştilor nu ca să ridicăm în slăvi puterea lor. colaborarea lui cu nazismul şi marele spri.. cu adevărat. Fi.n% nepăsători% cuprin$i de o catastrofală apatie $i lipsă de combati#itateG Vom lăsa pumnalul amenin ător% liber $i ne!mpiedicat% să lo#ească 8iserica lui HristosG 1u/ Pentru Dumne"eu/ Aşadar.inile !n s. să!şi deschidă ochii şi să urmeze credinţei celui de acelaşi neam cu ei. &ste cunoscută.Pe = *anuarie "#44 marele bancher 3erman de ori3ine evreiască 7urt von (chroeder primeşte în taină pe Adolf itler. 2ie ca să!şi revină. unde se bucură de o viaţă tihnităN. a reuşit să!şi mute băncile şi afacerile în America. Pentru !ncă o dată Dumne"eu a arătat sioni$tilor luptători !mpotri#a cre$tinilor% că Hristos este de nebiruit $i că C'reu este să lo#ească cu piciorul !n epu$ăD. ce trebuie să facemK ECUMENISMUL FĂRĂ MASCĂ . <i cu a>utorul $i banii e#reilor a>un'e la putere un antihrist. Ce a urmat $tie toată lumea.nem cu m. aşa cum a dezvăluit în :emoriile sale..in economic acordat acestuia.i se pune la picioare aurul lumii.nia lui Hitler s-a !ntors !mpotri#a neamului binefăcătorilor luciferici ai săi $i un munte uria$ de cenu$ă a S. sunt şi vor fi zdrobite Dca vasele olaruluiE.ce are ca simbol crucea fr..n'e cre$tinesc% dar n-a nimicit Cre$tinismul% a$a cum !$i ima'ina. 2ireşte. 8a% din contra% m. ce sunt împotriva lui ristos şi a +isericii (ale.VVV de cada#re ale e#reilor s-a !năl at ca un monument unic al barbariei. primul şi marele susţinător al lui itler. de altminteri. nu stă în puterea noastră să fim noi aceia.. ce ar trebui să se întrebe de ce bancherul evreu 7urt von (chroeder. &nsă ce-a re"ol#at cu asta sionismulG A creat un ocean de s. în palatul său din 7olonia.udecat la .

Preferau pri3oanele dec)t acest înfricoşător compromis al sincretismului. +rebuie să facă cunoscut pretutindeni că Ade#ărul nu acceptă compromisuri. +o i să tra'em un semnal de alarmă duho#nicească. i de fiara ecumenismului.mbi ă% ca poporul care nu bănuie$te nimic% să se tre"ească. creştinii primelor veacuri se împotriveau oricărui amestec.erul vede pe vră. %rebuie să le amintească papistaşilor. &&. oricărui sincretism.nd !n poporul ortodox cu sabia eresului% dinainte pre'ătită $i să nu dai de #este.. a primilor creştini /aston ECUMENISMUL FĂRĂ MASCĂ . 44C?. Ortodoxia nu #a accepta un dialo' cu ereticii $i ateii de la e'al la e'al. 1u se #a preta la compromisuri $i capitulare.maşilor lui ristos trebuie să stăm deoparte de orice unire vicleană. 9a să ţinem neatinsă şi nevătămată credinţa noastră de sabia uci3aşă a vră.maş că se apropie cu sabia ameninţătoare şi nu sună din tr)mbiţă. ecumeniştilor şi tuturor vră. Adică. +re"#ie +o i cre$tinii ortodoc$i din lume% to i episcopii $i păstorii% preo ii $i teolo'ii% tot poporul credincios% Ortodoxia de pretutindeni !n mod unanim% trebuie să se opună #ite>e$te planurilor unioniste ale ecumenismului.&. DDacă stră. dacă stră. . %rebuie să ne împotrivim ca să nu pierdem această vistierie a credinţei <rtodoAe.. unde @oma a reunit toţi zeii idolatriei. unde esenţa 9redinţei <rtodoAe ar fi fost eApusă la pieire. ca poporul să se pună la adăpost şi să!şi ia măsuri de precauţie şi dacă vră. mai înt)i.erul a văzut sabia venind şi nu a sunat din tr)mbiţa şi poporul n!a fost vestit şi va veni sabia şi va ridica viaţa cuiva. unioniştilor.. *e fac măcelari de suflete $i duc% nu un suflet% ci multe% la !nchinarea lui antihrist% la pieire. 9u credinţă statornică. -ste santinelă $i trebuie să anun e prime>dia% să sune din tr.eruluiE -*ez. Am fost pu$i de Dumne"eu să pă"im nepătată Ortodoxia.... -ste crimă odioasă să #e"i pe #ră>ma$ intr. Am fost r)nduiţi toţi de Dumnezeu. că primii creştini au trecut prin 3roaznice şi cumplite persecuţii. pe care Dumnezeu l!a revelat în istorie. adică răspunderea pentru moartea aceluia. Despre această atitudine de neclătinat cu privire la credinţa.iecare ortodox este pus stră>er. Altminteri% de la noi% stră>erii% #a cere Dumne"eu sufletele tuturor acelora ce sunt omor. pe care Domnul ne!a încredinţat!o. neadormiţi stră. Vei da socoteală de asta lui Dumne"eu. Departe de orice unire Fi.er.eri şi paznici ve3hetori pentru păstrarea vistieriei celei de mult preţ a omeniriiC AD&V^@B:.inile sale.. . s)n3ele acelei victime. spune Domnul prin proorocul *ezechiil.iecare credincios ortodox este un stră>er al credin ei Ortodoxe $i nu trebuie ca să lase pe #ră>ma$ii lui Hristos să o răpească din m. numai şi numai pentru că nu voiau să lase ca ristos să fie cuprins în lar3ul Panfheon. -a are obli'a ia de a se lupta ca să men ină Ade#ărul nefalsificat. clerici şi laici. departe de orice unire..maşilor perfizi ai ei.maşul ucide vreunul. se va cere de la stră. O !mpotri#ire a toată Ortodoxia% la perfidele in#ita ii ale ecumenismului% dar $i #e'here 'enerală% deoarece du$manul "ilelor noastre% ecumenismul% are sabia uci'a$ă cu #iclenie $i se apropie de noi cu ". Dacă am ţine seama toţi de răspunderile ce le avemN Vră>ma$ii au intrat de>a !n #ia lui Hristos $i fac pro"elitism necru ător. s)n3ele lui îl voi cere din m)na stră. *ă o apărăm cu orice pre de ecumenismul abil $i !ntunecat.mbete $i declara ii de dra'oste mincinoase.

dimpotrivă. Fi spre adeverirea celor spuse.n'ele $i crimele mai #echi sau mai noi. 9asa parohială a preotului ortodoA a fost distrusă. ori au distrus!o. ascunz)ndu!ne adevăratul său chip. or3anizaţi în bande. Malee Qalouzitce. *n acest mincinos şi ne3hiob Ddialo3 al dra3osteiE se ascunde mare prefăcătorie. *n timp ce ortodocşii n!au în. papistaşii. ne căsăpesc fără încetare. (trop'ov. -ste plin de răutate $i ură. Vaticanul% din nefericire% este m. uniţii au deschis focul asupra bisericii. ci şi în prezent. Dorofhei.a îi cunoaştem bine şi pe unii şi pe alţii.e vorbesc încontinuu şi p)nă la eAasperare papistaşii de dra3oste. Papismul este camuflat acolo. (unt aceiaşi. în luna mai "#?# la Academia de Ftiinţe din (ofia -+ul3aria.un3hiat vreodată nici măcar un heterodoA. creştinii ortodocşi de astăzi. nu doar în vechime. ca să!şi ţină 9redinţa lor curată de orice amestec. %se'ov. şi să ne înţele3em în sf)rşit. o astfel de atitudine trebuie să avem. timp de trei secoleE. Preotul a fost bruscat şi maltratat. bun. Dar nu se opresc aici. mitropolitul de la Pra3a şi a toată 9ehoslovacia. din toată re3iunea au demolat biserica. ci doar două eAemple din zilele noastreC $! Persecu. silniciile şi vandalismul papistaşilor împotriva ortodocşilor.n>it de s. arăt)ndu!şi sălbăticia evidentă împotriva creştinilor ortodocşi. Dar să vedem o eApunere concisă despre persecuţia aceasta pe re3iuni "C :itmanova.+oiessier scrieC DAveau această puternică stăruinţă să se izoleze astfel de restul lumii. re3iunea (vinti'C uniţii. apostolul bul3arilor şi a tuturor slavilor. ci îndată <rtodoAia a fost ameninţată serios. <rtodocşii epocii noastre trebuie să răm)nă statornici şi neclintiţi în 9redinţă. din Pra3a au 3ăsit atunci prile. re3iunea %rembosovC au atacat şi ocupat cu forţa biserica în timpul (fintei :itur3hii."$$ de ani de la adormirea (f)ntului 9hirii. ca să nu fim înşelaţi de dra3ostea ce ne!o flutură pe la nas. sur)suri false şi cedări în numele unei DiubiriE păcătoase. la împlinirea a ". nu s!a pierdut doar libertatea naţională a ţării.$$$ cu tot cu partizanii lor ! după ce!au ECUMENISMUL FĂRĂ MASCĂ . De altfel. re3iunea umeneC de Pastele anului "#?#. astfel înc)t a fost nevoit să stea internat în spital timp de săptăm)ni între3i. Mobila iau aruncat!o în drum şi ori au furat din ea. După ocuparea 9ehoslovaciei de către comuniştii Dsecerii şi ciocanuluiE. !nsă noi #om "ice nu/ 1u% papista$ilor/ 1u% ecumenismului/ Fi asta. ciuruind!o în între3ime. aduc)nd la vedere nu ceva din cele de demult. re3iunea (tar :ubovnaC a fost distrusă biserica şi este eAercitată o persecuţie sistematică împotriva ortodocşilor. ade#ăratul chip al papismului este !nfiorător. ca să!" vedem în adevărata sa înfăţişare. . Bniţii papistaşi -3reco! catolicii. şi doar aşa se poate eAplica cruzimea şi bestialitatea pri3oanelor. pentru că de. *nsă acum. Pentru că ei nu s!au schimbat. 9ititorule. re3iunea MihalovceC în acest sat eAistă =0 de familii ortodoAe şi 01 de familii 3reco!catolice. (! au urcat în clopotniţă şi au stricat şi demolat crucea ortodoAă. a căror victime au fost creştinii. Vedem. e de datoria noastră să!" dăm la iveală. .acia DDra3osteaE papismului o putem vedea în persecuţia pe care papalitatea a pornit!o împotriva <rtodoAiei din 9ehoslovaciaN Adevăratul chip al papismului l!a dat pe faţă şi înfierat la scară lar3ă. 7lenova. ba chiar mai răi.u e loc pentru ipocrizii. Fi noi. Vremurile noastre corupte vor cu orice chip să ne închidă în psihoza ecumenistă. vom apela iar la istorie. chiar în acel moment -deşi încă nu se terminase (f)nta :itur3hie. semnele ce 3răiesc despre imposibilitatea unirii sunt evidente. de altminteri. Bniţii catolici din toată re3iunea ! ca la 4.ia în Cehoslo.

în timp ce 3loata de uniţi stri3a. să ne aducem aminte de cei 1$$.P %! &asacrele Papismului în 3er'ia 9a să vedem cine sunt papistaşii care ne vorbesc într!una de dra3oste. -n. aşa cum a făcut cunoscut Mitropolitul de Pra3a. măcelăriţi de uniţii papistaşi -numiţi Bstashi. Preotul a fost chinuit crunt de către 3reco!catolicii fanatici. Mi!a răspuns că 5Directorium6!ul nu îl interesează.. Ante Pavelic şi şeful (ecurităţii (tatului dau bir cu fu3iţii şi vin la Vatican şi se fac călu3ăriN Mai pe urmă. :!am întrebat uimitC 5De ceK6. A fost bătut fără milă şi în. chipurile. Fi mitropolitul Pra3ăi continuă anunţul!denunţ. a reliefat *erarhul.inul direct al cardinalului (pelman.utorul Vaticanului. în biserica ortodocşilor. re3iunea %rembisovC +iserica a fost ruinată. *n *talia se formează divizii militare de croaţi şi sloveni în vederea 5&liberării6. ca să!şi facă Dlitur3hiaE lorNN 7usmitce.">. făc)nd apel la forurile 3uvernamentale autorizate. în *u3oslavia. după ce au aşteptat acolo ascunşi multă vreme. 0ăspunsul lor e acela$i. pe care nu!i pot 5converti6 cu înfricoşări şi constr)n3eri. dar nu s!a luat nicio măsură de prote. 2aţă de această sălbatică persecuţie.bele lor în bisericile catolice. De asemenea. Acolo dob)ndesc cetăţenia americană cu spri. să se pocăiască. TVV. trec în Ar3entina. +iserica <rtodoAă din 9ehoslovacia a protestat. în "#=" 3ermano!italienii atacă *u3oslavia. neîmpiedic)nd pe DpreoţiiE uniţi să intre -trec)nd cu picioarele peste s)n3e omenesc. ()n3ele lor vărsat a înroşit drumul şi pardoseala +isericii. dar fără rezultat. (unt introduse imediat în 9roaţia şi (lovenia re3imente militare speciale şi încep 5epurările6. Atunci se dă semnalul masacrării !n masă. îi atra3 oferindu!le avanta. %oţi preoţii ortodocşi aflaţi acolo sunt eAecutaţiN Apoi deta$amentele speciale cutreieră Croa ia $i *lo#enia $i !ntreabă pe ortodoc$ii !mpră$tia i prin ară dacă #or să se facă papista$i% ca să scape teferi. Asta o "ic $i copii mici% de $coală. vr)nd să o scape de profanare.a. "#. în urmă cu abia 0> de ani. Pe aceia. pentru oficierea cultului ortodoA. cu a. ia!l. răsti3neşte!:EN -în. că trebuie să!l răsti3neascăN D*a!l. aceeaşi o vedem dăinuind peste secole. Pentru că %ito este evreu -iosif +roz. şi nu!i pasă în nici un fel de ortodocşi şi pentru că ECUMENISMUL FĂRĂ MASCĂ .. în timpul celui de!al **!lea @ăzboi Mondial. După cum se vede. *n "#=>. D*n "#=$ se observă o acţiune ener3ică a 5Bstachi6!lor în 9roaţia ce se continuă.uns acolo cu autobuzele au distrus biserica ortodocşilor. Acesta este cel mai mare măcel al ortodoc$ilor% de la #enirea Domnului nostru &isus Hristos% de care profită papismul. despre c)te a spus el inten dentului 3reco! catolic şi ce a constatatC D:!am ru3at să ne cedeze pentru puţină vreme.$$$ de ortodocşi -daN chiar optsute de mii. (lovenia şi 9roaţia. S într!adevăr.osit în tot oraşul. *!am făcut referire la cunoscutul 5Directorium6 al Vaticanului sub a cărei suprave3here se află şi la faptul că credincioşii altor culte pot oficia slu.e materialeE. bisericile noastre. *ată ce a scos la lumină în noiembrie "#?". +ărbaţii poartă uniforme italiene şi!şi au sediul în zona %er3hesti şi *stria. urm)nd acelaşi tipar.VVV de ortodoc$i sunt căsăpi i% după multe chinuri $i sub supra#e'herea militarilor catolici. a făcut pl)n3ere direct la Vatican.C Drăutatea veche nu se face bunătate nouăE. unde îşi scapă pielea am)ndoi. ziarul anti!eretic Orthodoxos Typos (Presa Ortodoxa).are a +isericii <rtodoAe. dar nu mi!a dat nici un răspuns. ed. 0ăspunsul este unulF =1u/ 1oi #rem să murim !n Credin a Ortodoxă a strămo$ilor no$tri/?. 9roaţii se revolta şi ale3 ca şef al statului ! cu 5binecuv)ntarea6 Vaticanului şi acordul lui Mussolini ! pe Ante Pavelic. D%ăcerea Vaticanului vorbeşte de la sineE. <rtodocşii au apărat biserica lor. ortodocşilor rom)ni. uniţii şi!au pus de 3)nd să piardă definitiv +iserica noastră. %actica pe care au aplicat!o uniţii în %ransilvania. aşa cum a spus (f)ntul Antonie cel Mare -atunci c)nd i s!a arătat dracul şi i!a spus că ar vrea.

&ar m. 9u aceşti lupi papişti. atunci c)nd o află neîntărită. în primă fază.html Dar. le!a reamintit dele3aţilor s)rbi pri3oanele s)n3eroase.$$$ de ortodocşi. o descriere scurtă a acestei tra3edii a *storieiC *n aprilie "#=" 3ermano!italienii atacă *u3oslavia. a. Din fericire. Amănunte se pot 3ăsi pe httpCUUortodoAiesiviata.nă la bătr.VVV de ortodoc$i de la copii de clasa !nt.rbi !n timpul celui de-al &&-lea ră"boi mondial. să ne unească. TVV. 9onducător al lor este desemnat Ante Pavelic. din timpul celui de!al **!lea război mondial. Despre acea masacrare odioasă a celor 1$$.un3 în nord!vestul *u3oslaviei şi încep uciderea în masă a 1$$. Acesta. &Aistă informaţii cutremurătoare în arhivele marilor puteri referitoare la acest scandal de notorietate mondială. multe din documentele ori3inale secrete. după ce mai înt)i au fost le3aţi cu s)rmă pe cruci improvizate.ntului 8artolomeu% păle$te ne!ndoielnic% !n fa a uciderii !n masă a TVV. prin care cere ţărilor ortodoAe susţinerea morală. ce sf)şie oile.$$$ de ortodocşi. a văzut din fericire. deci. ca ECUMENISMUL FĂRĂ MASCĂ .orat şi dramatic al Mitropolitului de Pra3a.comU0$$1U$?Usmtul!sfinit!mucenic!sava! "11=. ridică 3lasul în semn de protest. %oţi preoţii ortodocşi 3ăsiţi acolo sunt eAecutaţi prin lapidare. comise sub stricta suprave3here a +isericii papale din 9roaţia. ierarhilor s)rbi în "#?4 şi înalt preasfinţitul Arhiepiscop al Athenei. risostom al **!lea. Vaticanul dintotdeauna s!a servit în mod eficace de interesele politice. le!a reamintit. Fi cea mai bună adeverire este publicarea ! pentru prima oară ! a foto3rafiilor apocaliptice a acelor masacre.blo3spot. 9e lucru înfiorător. la ordinul Vaticanului.dia DuniriiE şi nu vrea să!l urmeze pe Athena3oras sau pe oricare alt ecumenist sau unionist acolit al său.i p. ăştia ne sunt papistaşii care ne vorbesc de dra3oste şi unireN Fi cu ei vor ecumeniştii. Merită însă să ascultăm apelul în3ri. &n EKSL re#ista Orthodoxos Typos scria de asemenea următoareleF C&n timpul celui deal &&-lea ră"boi mondial (EKRM-EKRR) a a#ut loc cel mai mare măcel !n masă a ortodoc$ilor% din istoria Cre$tinismului% la ordinul Vaticanului/ 5ăcelul mai #echi al papista$ilor !mpotri#a celor ce cu'etau diferit din noaptea sf. au încăput pe m)na unor oameni influenţi şi care la momentul oportun ni le!au pus la dispoziţieE. *mediat detaşamente speciale de croaţi papistaşi din *talia. prin tertipurile DuniriiE şi a ecumenismului. chestiunea coeAistenţei tuturor +isericilor în 9ehoslovacia se va rezolva cu dra3oste şi în duh de toleranţă reciprocă.inile preo ilor catolici au dat semnalul executării lor imediate E. prime. fiindcă poporul 3rec. Dar nu vom cădea în cursele lor. 9redem că dacă toate ţările ortodoAe din lume. ca să ne aibă la discreţia lor. purt)nd uniforme italiene.ni au dat doar un sin'ur răspuns preo ilor catolici pre"en i% care le promiteau să le sal#e"e #ie ile% cu o sin'ură condi ie !nsă% să se facă catoliciF =Vrem să murim cre$tini ortodoc$i/?. 9a atare.utorul vostru. toată chestiunea e în prime. încotro ne duceţi unioniştilorK Bnde vă îndreptaţi ecumeniştilorK închideţi ochii în faţa AdevăruluiK 9hiar nu vedeţi ce se înt)mplăK Au făcut în aşa fel. Astă"i credem că a sosit de>a clipa să fie date pe fa ă ac iunile ascunse ale călăilor Vaticanului !n fa a opiniei publice mondiale. cu uniţii care cu ură lovesc în <rtodoAie.die să fie uitată.papistaşii şi!au pus în mişcare toate forţele şi influenţa ca să nu se scoată vreo vorbă despre masacrarea celor 1$$. eAplic)nd de ce +iserica /reacă nu acceptă propunerile de a trimite observatori la 9onsiliul Vaticanului. de asemenea. în clipa în care papistaşii dezlănţuiră pri3oane împotriva +isericii <rtodoAe din 9ehoslovaciaC D&Aistenţa noastră depinde de a.VVV (da/ exact cum citi i% opt sute de mii) de ortodoc$i s. *ată. iar croaţii papistaşi întorc armele împotriva patriei lor ortodoAe aliindu!se cu invadatorii.$$$ de ortodocşi s)rbi. neapărată şi persecutată.

t Apostolul iubirii.ntă% *obornicească $i Apostolească !$i are existen a continuă $i ne!ntreruptă de la !ntemeierea ei. ca noi ortodoc$ii să ne inem departe de ecumenism. Pentru că. -ste ECUMENISMUL FĂRĂ MASCĂ . ăsta este sin'urul dialo' despre dra'oste al papismuluiF nimicirea Ortodoxiei/ Fi se prefac că nu văd asta Dteolo3iiE ortodocşi unionişti.mbete ale fă ărnicieiG 1u ne dăm seama de pumnalul lor uci'a$G (ă luăm aminte. -ste păcat !nfrico$ător ca noi% ortodoc$ii% să mer'em la consilii ecumenice unde se străduiesc să "ădărnicească Ortodoxia. să cerşim puţină toleranţă reli3ioasăNE. 1u cred să a#em noi mai multă dra'oste dec. *n orice caz.nta +reime. de la %rupul purtător de viaţă al +isericii. *ar mai pe urmă. . Departe de ecumenism %rebuie.e servesc pe tavă promisiuni 3randioase. 9a atare. *ă lăsăm deoparte falsele polite i $i manierisme% dacă #rem sa fim cu capul pe umeri. iubite cititoruleN 9hestiunea nu este un fleac. 9)t despre unire nici vorbă. după decretul 9onciliului al **!lea al Vaticanului. fiindcă papistaşii nu s!au schimbat. C8isericaD C58-ului nu este 8iserica !ntemeiată de Hristos. cu adevărat mare. un ortodox (laic% monah% episcop% patriarh) să accepte a participa astă"i 8iserica lui la un CConsiliu -cumenic al 8isericilorD% este ca $i cum ar fi de acord cu ipote"a existen ei a mai multe 8iserici. mai mult asupra pericolului papismului. Ce căutăm noi !n acest noian al mării bătut de #aluri al anarhiei ecumenismuluiG Ce a#em noi !n comun cu acei rebeli perfi"i ce caută să surpe OrtodoxiaG Chiar nu #edem !ntunericul ce se ascunde !n spatele strălucirii falseG 1u #edem de"năde>dea $i haosul ce se cască după aceste ". &ste o ameninţare continuă şi permanentă.în epoca noastră. deci% pentru ce este cu neputin ă unirea cu marele casap $i fă arnicul papism $i nici nu !ncape #orbă ca să purtăm #reun dialo' cu el. după toate astea.dia ce ne vine de la papism este pentru <rtodoAie. cititorule. de asemenea. Cei ce au lepădat-o% n-au lepădat 8iserica. Dumne"eu nu $ade acolo% unde se pre'ăte$te tronul antihristului. &ra necesar. pun înăuntru şi puţin D9reştinismE ca să facă să pară adevărată minciuna lor amă3itoare. -i s-au !ndepărtat $i sau rupt de ea% nu ca 8iserică% ci ca eretici. Ce răspuns $i explica ie ne pot da adep ii mi$cării ecumenisteG Ce circumstan e atenuante pot 'ăsi fa ă de acest #andalism al papista$ilorG 9u toate acestea. referitor la ecumenism. &ste imposibil să aibă loc vreo unire.. prime. ca un mădular putred. -ste un produs idolatru al oamenilor. 1u-i crede i/ Ade#ărul% Hristos $i 8iserica% nu se află !n această făcătură umanistă a ecumenismului. Deci. !ntrade#ăr e de ne!n eles să luăm parte la con'rese% unde se hule$te *f. iar papistaşii ipocriţi imită politica struţului. ca o tumoare mali3na purtătoare de moarte. Pentru că 8iserica cea . De altfel% ne-o recomandă *f.na% *f. (!au desprins de la %rup. Prin urmare% ei nu formea"ă 8iserică% ci ere"ie. catolicii să ne vorbească de Ddra3osteEN Dar sunt at)t de neruşinaţiK *ată. Ascund cu itul !n ambala>ul 'in'ă$iei. noi ortodoc$ii nici Cbun #enitD (l &oan E% EV) nu trebuie să "icem acestor papista$i eretici. de înfrăţire mondială. &ar a mer'e acolo noi ortodoc$ii% este cutremurătoare blasfemie fa ă de Ade#ărul -#an'heliei. de D9onsiliul Mondial al +isericilorE. . departe de PapaN Am insistat. &ste vitală. -Vedeţi.ntul -#an'helist &oan% ucenicul iubirii. &&&.e vorbesc de ecumenism.

indiferent dacă se prăvălesc într!o nouă rătăcire. *unt demnitari lume$ti% iar nu !n#ă ători duho#nice$ti. 1oi ortodoc$ii n-a#em nicio tan'en a cu această !n#ălmă$eală de eresuri $i idoli.ca $i cum 8iserica ar recunoa$te ere"iile drept 8iserici.. toate celelalte confesiuni $i reli'ii% ecumenisme $i planuri unioniste nu sunt nimic altce#a fără numai capcane mortale puse de puterile !ntunecate% prin uneltele lor% 8isericii lui Hristos $i neamului omenesc. 1ici Cbun #enitD% nici Cbuna"iuaD cu ace$ti eretici% după cum Apostolul iubirii% -#an'helistul &oan% ne-o spune răspicat. *untem plini de lumina -#an'heliei. %oate celelalte scorniri omeneşti. mai satanică şi mai 3rozavă. ereticii. (obornicească şi Apostolească +iserică eAistă.nitorilor lume$ti $i a ecumeni$tilor% a>un' patriarhi% arhiepiscopi $i episcopi% făc. Ortodoxia este !nsă sin'ura -cumenică.dea izbăvirii. se . Asta ar putea fi caracteri"at !ntr-un cu#.la. Bna. 1-are ne#oie de ecumenism. 9el puţin +iserica /reacă. -i sunt lupi.nd% cu a>utorul stăp. (f)ntă. prin (f)nta (a +iserică. rătăciţii.ios4 stră6er al Ortodoxiei +ine. Prin urmare% ce căutăm noi acolo unde alear'ă confesiunile eretice% care nea'ă +ainele% Preo ia% +radi ia 8isericii% $i care nu cinstesc pe 5aica Domnului $i pe sfin iG 5er'em deci ca să pierdem acolo $i noi lumina $i să cădem !n !ntuneric $i să de#enim ca eiG Dar% !n sf.r'uri de ideiG Ce să luămG 8iserica noastră este toată numai lumină% un cer fără nori% #iu.!nfrico$ător $i numai să te '. <i nu doar să nu !i luăm !n seamă% ci $i să-i punem !n r. Astfel suntem si'uri $i la adăpost. de acord.ndu-se Cco"i de toporD ale ecumenismuluiG Vai/ Pe unii ca ace$tia a#em datoria impusă de Dumne"eu să !i i'norăm. Pentru noi. +rebuie să ne inem departe de ecumenism% departe de C58.n"ătoriG Ce #om face c.nde$ti.C!n numele OrtodoxieiD/ *ar heterodocşii. Fi după cum s!a spus şi altă dată. Această idee îi fascinează. 1oi a#em AD-V60. departe de ecumenism.nd% din nefericire capii 8isericii $i stră>erii credin ei se fac #. *ă opunem re"isten ă. . -ste adunarea idolilor. care n!a fost contaminată aşa de tare de microbul ecumenismului. în ecumenism află năde. Peste noi se re#arsă bucuria% credin a% dra'ostea% năde>dea. *n concluzie.r$it% chiar nu pricepem ce #rea% mai exact% acest ecumenismG Vrea să ne facă după chipul $i asemănarea lui/ -cumenismul este C8isericăD născocită de oameni. care este chemat către Dumnezeu. -ste inima'inabil/ *pre acest adăpost $ubred al ecumenismului% ce acoperă toate ere"iile $i rătăcirile% spre acest monstru cu articula ii demonice $i aspira ii masonice% ce !ncearcă să "'uduie temelia Ortodoxiei% alear'ă din păcate% !n$ela i fiind% $i dele'a ii 8isericii Ortodoxe% care discută $i iau deci"ii. De aceea nici un dialo' cu ecumeni$tii% nici o comuniune.nd ei #or uita că sunt păstori $i leapădă Credin a *fin ilor Părin iG Ce #om face c.ustifică prin faptul că poate. &nsă noi ortodoc$ii ce căutăm acoloG Ce #rem de la aceste t. +iserica <rtodoAă trebuie să se retra3ă de acolo c)t mai repede. *unt eretici. Dumnezeu eAistă.ndurile #ră>ma$ilor 8isericii. Pe ace$tia nu-i ale'e Dumne"eu% ci #iclenia unor arhon i lume$ti% ce-i #or unelte oarbe ale lor% ca să ECUMENISMUL FĂRĂ MASCĂ . Dar ce #om face c..ntF trădare/ . &ar 8iserica ne inter"ice !mpreună-ru'ăciunile cu ereticii.nd ei calcă !n picioare *fintele Canoane $i c. &Aistă tot neamul omenesc. eAistă şi <rtodoAia. %rebuie să răm)nem 9orabia Dumnezeiască a +isericii lui ristos.iindcă ei nu sunt păstori. Poporul e.4 21+0-G.

iar apoi declanşau contraatacul. ci slu. se impune ca şi noi să facem la fel. în 3ura antihristului.nem !n această *f. *ar ca creştini ca să ne m)ntuim trebuie să ne apropiem tot mai str)ns de corabia m)ntuirii. din fericire.ini $i se #a opune% ca să nu-$i piardă Credin a.ntui% precum sau m. va intra în împărăţia cerurilorE. c)nd duşmanii îşi făceau apariţia în ţară.ntă $i Dumne"eiască Corabie !ntru .ntă% *obornicească $i Apostolească.iele luptei !n m. astăzi destui ne trădează. Acolo% !n bastionul cel de necucerit al Ortodoxiei% putem să ne sal#ăm. De către nimeni.n'ă *fin ii no$tri Părin i% suntem !ntru totul pă"i i. Cre$tini ortodoc$i !n mod con$tiincios% prin lucruri $i #ie uire pline de dreaptă-credin ă. <i nu doar el% ci $i cei ce-l urmea"ă.nitori !ntrebuin . <i c. Deci. -i nu sunt limanuri dumne"eie$ti% ci satanice$ti. +iserica. 5are-i păcatul lor.nd spunem că trebuie să ne solidari"ăm !n Ortodoxie% !n ele'em că nu-i de a>uns să ne unim cre$tini-ortodoc$i doar cu numele% ci să lăsăm ca Harul Duhului *f. cu spri. &ată ce spune enciclica sfin ilor Patriarhi ai 0ăsăritului de la ETRTF CPă"itor al Ortodoxiei este trupul 8isericii% poporul cel bine-credincios al DomnuluiD.u tot cel ce!mi zice Doamne. a prevăzut toate acestea.eri.uns în scaunele episcopale. Abandonează turma lui ristos în 3ura lupilor.nd $i printr!n$ii ar c. Doamne. Adică o despăr ire totală de 8iserica lui Hristos. precum şi canonul 4 al celui de!a V*!lea (inod &cumenic nu numai că nu aprobă atare numiri în funcţie. Acolo se află ade#ărata 8iserică a lui Hristos% despre care Domnul ne !ncredin ea"ă că Cpor ile iadului nu o #or biruiD. *ă trăim ca ni$te ade#ăra i cre$tini ortodoc$i. însă ca să intrăm acolo înăuntru trebuie să ne nevoim.na% *f. C. Fi. *unt ade#erite de Hristos. D.lo#ească !n *f. Aşadar. precum vezi. din păcate. cu 3rea certare.esc lui ristos. Deci în acest atac prin surprindere al ecumenismului. Coali ie !n Ortodoxie în vechime. Ca să nu de#enim bat>ocora satanei $i !nchinători ai antihristului% trebuie să scăpăm la 8iserica cea . cititorule. ce nu slu. &V. ci pune sub afurisenie şi caterisire pe episcopii ce au a.inul stăp)nirii lumeşti. -i trebuie caterisi i. e ne#oie de credin ă tare $i luptă cr.nta Ortodoxie% ne #om m. 8isericile Ortodoxe% nu s-au uscat% din fericire% din pricina duhului lumesc.urări. 8ine!n eles că această corabie se #a clătina la atacurile antihri$tilor% dar nu se #a scufunda. a 3răit ristos. poporul ortodox #a lua fr. Corabie a Ade#ărului este 8iserica +radi iei Ortodoxe. locuitorii închideau fortăreţele şi meterezele. A$adar% Ortodoxia este limanul m.ntuit din potop cei ce au fost !n arca lui 1oe. De altminteri% el este stră>erul Ortodoxiei.nt să ne lumine"e prin +ainele 8isericii% prin credin ă $i lucrare.ncenă.nta noastră 8iserică.na% *f.ntuirii. 9anonul 4$ apostolic. Aceste dumne"eie$ti 'raiuri nu pot fi tă'ăduite. cu toţii. Fi iată ce ziceF CDacă #reun episcop% lume$ti stăp. 1u doar caterisire% ci $i afurisire. *n atare împre. (ă intrăm în +iserică.esc acelora ce i!au pus în tronurile lor şi care sunt oric)nd 3ata la orice compromis şi concesie. poporul ortodoA nu trebuie să aibă încredere în astfel de stră.$ti'a #reo 8iserică% să se caterisească $i afurisească !mpreună cu to i părta$ii luiD.ntă% *obornicească $i Apostolească 8iserică% !n *f. i răm. Afurisire !nseamnă să nu fie !n#rednicit *fintei !mpărtă$anii% unul ca acesta (ca unul ce este afurisit) nici la moartea lui. Orice cre$tin ortodox $i orice alt ECUMENISMUL FĂRĂ MASCĂ . Acolo% !n ancora cea neclintită a +radi iei 8isericii Ortodoxe% l. (ă ne coalizăm în <rtodoAie. 5en in !n ele nefalsificată +radi ia purtătoare de #ia ă. Ameninţă.

este încredinţat că de acolo antihristul ecumenism nu poate să!l surpe prin înşelăciune. în acest fel vom asi3ura tezaurul m)ntuitor al <rtodoAiei. în cetatea <rtodoAiei să ne închidem dacă vrem să fim feriţi. eAistă pericolul să stricaţi toată această ima3ine. Acolo unde unitatea credinţei se păstrează neprihănită. Dar Ortodoxia ine $i pă"e$te ca pe lumina ochilor% do'ma !ntrea'ă $i nestricată c. ne va înarma cu dumnezeiască putere ca să purcedem la m)ntuitorul contraatac. %oate astea ce înseamnăK .. unde mărturisirea credinţei se păzeşte nealterată şi curată. V. înăuntrul acestei fortăreţe a <rtodoAiei. Această Corabie a m. vrea în zilele noastre să scoată catapetesmele bisericilor. Pe această unitate vine Mişcarea &cumenică să o zdruncine şi tulbure. citadela necălcată. de <rtodoAie. Deci% numai !n ea $i coali"a i !n ea% ne #om i"bă#i de sataniceasca de"lăn uire a ecumenismului. *ar <rtodoAia este chiar acest tot unitar acest între3E. 2aptul este că astfel vom ţine Adevărul. Fi apoi deformarea şi nimicirea credinţeiN Deci. Dar lupta presupune să ţinem fortăreaţa de neînvins. <i exact pentru aceasta ecumenismul se !narmea"ă cu fanatism ca un ura'an satanic !mpotri#a 8astionului de nebiruit al Ortodoxiei. Acest adevăr despre <rtodoAie este mărturisit chiar şi de unii heterodocşi. *nsă nu este adevărat. &cumenismul. Acest +e"aur Dumne"eiesc #rea ca să-l nimicească. +rebuie să acceptăm cu to ii că 8iserica Ortodoxă nu este una din cele multe biserici% ci este 8&*-0&CA% unica $i ade#ărata 8iserică a lui Hristos. ci +*(&@*9AE. Fi o lămurireC nu ne vom închide pentru noi înşine. trebuie să se lupte creştinul. trebuie să se alipească credinciosul.t $i felul de #ie uire al 8isericii primare nefalsificat. teolo3ul /eor3e 2loroTs'8 proslăveşte <rtodoAia cu aceste cuvinteC D<rtodocşii au dreptul să susţină că sin3ura caracteristică deosebită sau distinsă a poziţiei lor în 9reştinismul divizat este faptul că 8iserica Ortodoxă este !ntru totul aceea$i% !n esen a ei% cu 8iserica din toate #eacurile $i desi'ur cu 8iserica primară .ntuirea% trebuie să pună !n inima lui% că 8iserica Ortodoxă de ine Ade#ărul !n !ntre'ime. *ată ce zice arhiepiscopul an3lican @amse8C D<rtodoAia este formată chiar din această totalitate. . să nu lăsăm vreo poartă deschisă.. un între3 unde se îmbină divinul cu umanul. care se prezintă ca un modernism. şi să!l distru3ă.. să strice armonia şi să distru3ă %radiţia. Doar ea ine neschimbată deplinătatea *fintelor $i Dumne"eie$tilor Canoane. să arunce rasele preoţilor. Dacă !nsă se #a lua de la ea această dumne"eiască structură de unitate $i se #a adău'a un oarecare alt element% este !n prime>die să fie desfiin at !ntre'ul . *e luptă ecumenismul ca să strice armonia Ortodoxiei% să rupă sfintele $i dumne"eie$tile #eri'i% care o in unită !ntrun tot unitar. 9a atare.e vom închide ca să luptăm pentru <rtodoAie. prin viaţa şi faptele lui..ntuirii #rea s-o surpe% ca să nu mai aibă năde>de de m.imicirea %radiţiei. să le radă bărbile.uN .ntuire cre$tinii. Poate. 9orifeul rus. Atenţie însă.. pentru a se m)ntui.utăm nimănui.cre$tin% care caută m. Pă"irea te"aurului Ortodoxiei ECUMENISMUL FĂRĂ MASCĂ . Acest Etot unitarE însă vine acum &cumenismul să!l desfiinţeze. Dacă vreun oarecare element este mişcat de la locul său. dacă ne predăm.udecaţi ca e3oişti. 9u alte cuvinte nu este o &iserică. ca scoica de st)nca. &a va deveni viaţa noastră. Atunci c)nd. . din pricina atitudinii noastre vom fi .u a.. creştinul se află în cetăţuia +isericii <rtodoAe.

dia de a!l pierde.i condamnă &cumenismul şi se solidarizează şi se pre3ătesc pentru marea bătălie a credinţei <rtodoAe.$ pe care au apucat ecumeni$tii% unioni$tii% clericii $i teolo'ii% care din nefericire sunt unelte !n m. prin promovarea ereziilor &cumenismului şi a celorlalte cu privire la unirea formulelor. demonică şi care lozinci de unire nu se pot pune în faptă.inile străinilor-#oit sau nu% cu $tiin ă sau dintr-o ne$tiin ă de neiertat . ne întreabă cum continuăm noi să pomenim numele Patriarhului &cumenic. contra unioniştilor şi ecumeniştilor. av)nd înţelepciune păm)ntească. care e posibil să ducă în eroare pe unii ascultători. rătăciţi şi fiind în afara vieţii (fintei noastre +iserici trăită prin (fintele %aine. mitropolitană din Athena către credinciosul popor ortodoA 3rec şi acele Ecuv)ntări ne3hioabeE rostite la răstimpuri de mitropolitul Americii.D *ată deci. &piscopi şi monahi vite. cu mult respect vă aducem la cunoştinţă cele de mai . Fi toate astea se înt)mpla din pricina dispreţuirii vădite ! 3raţie EfaimoaseiE uniri ! a (fintelor 9oroane. a.. Mulţi se 3)ndesc serios să fie eAcluşi din evidenţa credincioşilor +isericii oficiale şi să treacă la stilism.Mare comoară avem noi ortodocşii. 9lerici şi teolo3i cu credinţă înflăcărată intră în luptă pentru <rtodoAie.unşi de. Absolut nimic nu-i face să se '. ce sunt în opoziţie fla3rantă cu sfintele şi Dumnezeieştile 9anoane şi cu practica +isericii. 2ilio_ue. potir comun etcX c)t şi cuvintele uşuratice şi foarte ostentative ale mitropolitului alchidonului din timpul predicii în catedrala. ce spune teAtul complet al acestui document valorosC E9u durere în suflet şi cu o criză de conştiinţa foarte serioasă. creştini căldicei şi nepăsători. sufletească. Dumnezeu în orice timp. Dar a3ravarea sănătăţii Patriarhului &cumenic din ultima vreme a înrăutăţit situaţia sufletească foarte tensionată a credincioşilor. %ezaur nepreţuit.ntul *inod al 8isericii GrecieiF D*ă pri#e'hem% "ice ierarhul% să pri#e'hem ca să tăiem capul -cumenismului% ce amenin a% nu doar *f. de către păstorii ECUMENISMUL FĂRĂ MASCĂ . c)nd a venit pe păm)nt şi ni l!a încredinţat.osC *n urma unei îndelun3ate reflecţii am hotăr)t să adresăm (f)ntului (inod ru3ămintea de a binevoi să ia în consideraţie neliniştea eAprimată cu tărie.a în pra3ul disperări. a pliromei +isericii /receşti cea numită cu numele lui ristos. credem că a venit timpul să ne ţinem înfricoşătoarele noastre fă3ăduinţe cu privire la apărarea şi mărturisirea credinţei noastre neprihănite şi a drepturilor nemuritoare a (fintei noastre +iserici <rtodoAe şi urm)nd 3lasul conştiinţei. Deci. fii ai <rtodoAiei. care cere păstrarea cu mare evlavie şi atenţie a Do3melor (finte şi Dumnezeieştilor 9anoane. . urm)nd acelor ce au făcut!o de.a.ndească serios.i l!au predat nefalsificat. Părinţii noştri l!au apărat cu lupte. are pe aleşii (ăi ce nu!şi pleacă 3enunchii înaintea (atanei. *ar aceste întrebări ne!au fost puse cu mult înainte ca alţi fraţi să înceteze ! după părerea noastră în mod corect ! pomenirea de care spuneam. &n fa a acestui pericol% pentru noi credincio$ii% pentru noi ortodoc$ii% se impune% ca drept datorie mai strin'entă% să ne luptăm ca să pă"im Ortodoxia de holera ecumenistă . prime. !n acest cobor.nu in cont de nimic. Acum însă suntem în prime. Din fericireN Fi în zilele noastre se ridică voci de împotrivire. atin3)nd hotarele dezastrului mai cu seamă în urma cunoscutelor declaraţii antiortodoAe şi inadmisibile ale acestuia despre supremaţia şi infailibilitatea papală. fireşte. Aţii. Din fericire. 9onsiderăm de folos să adău3ăm aici o epistolă de o importanţă copleşitoare trimisă !n EKQV de mitropolitul 5ithOmnei% &aco# către *f.i l!a adus Dumnezeu!<mul.nta Ortodoxie ci $i nemuritoarea Grecie. urmărim de c)ţiva ani manifestările şi acţiunile patriarhului şi colaboratorilor săi apropiaţiC mitropolitul alchidonului Meliton şi cel al Americii *acov. . din ce în ce mai multe..dii şi mucenicii. a Predaniei şi practicii +isericii <rtodoAe. %oate acestea au provocat o indi3nare 3enerală şi oprobiu unanim.

'a" fiin' că !n acea %reme insula era su$ "u"ela Jene+iei) El a cunoscu" as"fel 'in proprie e(perien+ă „'ra.icodim A3hioritul. să colaborăm şi comunicăm cu heterodocşii şi pe deasupra cu papistaşii eretici. Patriarhii din 0ăsărit au "isF ZZstră>erul Ortodoxiei este +rupul 8isericii% bine-credinciosul popor al Domnului[[. ca să renunţe la 5îmbrăţişările6 cu heterodocşii at)t de provocatoare. Pana3hiotis %rembelas a chemat poporul ortodoA in biserica mitropolitană a Atenei. ca să tăiem capul ecumenismului. aşa cum personal. Asta ine de competen a clerului $i arhiereilor.ne !n +radi ia Apostolică. să prive3hem şi să ne înarmăm cu sabia Duhului. 4uminarea Alt pas pe care trebuie să-l facem acum noi% cre$tinii ortodoc$i% este luminarea $i sal#area celor rătăci i c. 1u doar preo ii% clerul $i arhiereii% ci $i noi cre$tinii% fiecare din noi. Fi mă tem că nu vom putea supravieţui. :a urmă să se declare că pe viitor.iori"ul era 'e ori. (ă nu piardă vistieria ei. A#em deci% datoria $i trebuie cu orice >ertfa să pă"im #istieria Ortodoxiei% adică !n#ă ătura lui Hristos $i a apostolilor nefalsificată% precum ne-au predanisit-oD.I0A) ECUMENISMUL FĂRĂ MASCĂ . în scaunul vacant al 9onstantinopolului. prime. <rtodoAia e chemată să răm)nă întru unitate şi statornică. încă vă mai ru3ăm să cercetaţi chestiunea trimiterii unui avertisment sever către 2anar.nt. aceea căreia :a"ăl a $ine%oi" a-i 'a !mpără+ia Cerurilor @Lc) <0. Brăsc de moarte tot ce!i 3recesc şi ortodoA. am constatat în timpul contactului nostru social cu ei de un deceniu. trebuie să se asi3ure unitatea credinţei şi comuniunea între ierarhiile ortodoAe de pretutindeni în aceste vremuri 3rele şi apocaliptice.nă acum $i-l #om pă"i p.r$it. V&.dioase şi trădătoare pentru (f)nta noastră +iserică şi poporul nostru evlavios şi ale căror urmări şi consecinţe vor fi foarte 3rele. (f)ntul . dacă acesta nu este pătruns şi animat de duhul autentic al %radiţiei <rtodoAe şi de r)vnă în ceea ce priveşte afurisirea cu îndrăzneală a declaraţiilor şi discursurilor în mod vădit antiortodoAe. nu vom recunoaşte pe oricine ar fi ales Patriarh &cumenic.ă.ine 'in insula Na(os un'e a *i con%ie+ui" cu papis"a*ii. interesul <rtodoAiei c)t şi al mult iubitei noastre patrii cere ca. cu multă cumpătare şi atenţie. &nsă cei ce pă"esc acest Ade#ăr suntem noi. <i cu acri#ie% pentru că suntem +rupul care pă"e$te Ade#ărul% pe care l-am pă"it p.t $i a celor ce sunt pe cale să se !n$ele. %hessalonic sau de oriunde. 9a atare. -ste totu$i 8iserica ce răm. Preacinstiţi Părinţi şi fraţi. Fi profesorul de la Bniversitatea din Athena. să păzească credinţa lui ortodoAăC CO/ Cre$tinii mei% suntem +rupul lui Hristos. 8ine!n eles% nu a#em noi dreptul să elaborăm Do'ma.. Despre asta scrie multe învăţătorul naAiot"$. -ste sin'ura 8iserică neclătinată% !n ciuda lipsurilor pe care% poate% le are astă"i. Puterea lor în această lume este mare. ce ameninţă (f)nta <rtodoAie şi nemuritoarea &lladăE.nă la sf. ci s!o păzească cu multă 3ri. 9hestiunea este capitală şi pe baza acestei hotăr)ri a (f)ntului (inod şi a toată ierarhia +isericii /reciei ! fie ea şi neoficială ! din Athena. ca neam şi +iserica acestei 5îmbrăţişări frăţeşti6 cu aceştia. Vom apăra $i 8iserica noastră% această mică 8iserică EE% ce se nume$te 8iserica Ortodoxă. -i formea"ă partea care cercetea"ă !n amănun ime $i !n frica lui Dumne"eu Ade#ărul $i !l expun $i pre"intă !n Duhul *f. Prin urmare. 9hemată să răm)nă neclintită în hotarele ei. în insula .acesteia.os"ea" *i „$ună%oin+a" papismului) << Alu3ie la „"urma mică".aAos. dar şi fanatismul şi ura lor împotriva <rtodoAiei este neatinsă. dintre cei ce!şi depun candidatura. <2 Sf#n"ul Nico'im A.

te ai citit !n această carte. A#em datoria să deconspirăm orice obscur plan de ac iune al lor $i orice acti#itate perfidă a unor teolo'i ecumeni$ti% a unor purtători de rasă unioni$ti $i a unor monahi influen i% c. +ransmite mai departe din c.die să cadă în prăpastie la un pod aruncat în aer. Pentru că $i tu e$ti stră>er al Ortodoxiei. Pentru difu"area acestei căr i% ce dă !n #ilea' inten iile !ntunecate ale #ră>ma$ilor 8isericii% ai datoria $i tu% iubite cititorule% de a pune umărul.die de moarte mii de sufleteK 9u si3uranţă că nuN Ai fi făcut totul ca să izbăveşti pe oameni de la moarte. dacă ai fi fost paznic la o cale ferată şi ai fi ştiut că un tren cu mii de cetăţeni este în prime. &ar minciuna nu suportă lumina% precum 'hea a nu suportă soarele ar"ător% $i !ntunericul lumina puternică. De descoperirea lor.ntF Ccel ce nu este cu noi% este !mpotri#a noastrăD pe care l-a spus Hristos se potri#e$te mai mult ca niciodată% con>uncturii istorice biserice$ti !n care ne aflăm.t mai mul i cre$tini cu putin ă% to i cre$tinii 8isericii noastre Ortodoxe% despre inten iile satanice ale ecumenismului. Pă"itor al credin ei noastre e$ti $i tu% iubite cititorule. -i pescuiesc !n ape tulburi. De altminteri% de asta se $i tem ecumeni$tii. 9e ai fi făcut.. Difu"area ei nădă>duim că #a face lumină !ndea>uns% cu pri#ire la planurile lor. A#em obli'a ia să cunoa$tem ade#ărul% să luminăm $i pe fra ii no$tri% poporul cre$tin-ortodox% ca să nu cadă !n !n$elare. Apoi% nu $tii unde #a a>un'e această carte. *e ade#eresc astfel cu#intele Domnului% Care a spusF C+ot cel ce face cele rele ură$te lumina $i nu #ine la lumină% ca să nu se #ădească faptele lui% că !n !ntuneric sunt lucrateD. .nde$te cu perse#eren a această carte/ -ste neapărată ne#oie să afle c.t mai mul i. A#em obli'a ia să ră"boim pe potri#nicii Credin ei noastre . 0ăsp. Poate să a>un'ă la cei ce cu'etă $i se sfătuiesc cele rele ale ecumenismului $i să se !ntoarcă #reunii din ei $i să le "ădărnicească planurile. . Ori cu Hristos% ori cu #ră>ma$ii lui Hristos. <i astfel se #or prăbu$i $i nărui.mplă pe la spatele nostru.ini% să a>un'ă la c.ă !n a$a fel ca $i al ii să o transmită mai departe ca să poată fi citită de c.-ste ră"boi sf. Ace$tia trăiesc $i lucrea"ă prin minciună.. De aceea noi le #om da !n #ilea' inten iile lor !ntunecate.nt. A>ută acelora ce% cu u$urătate $i nepurtare de 'ri>ă% ni#elea"ă totul printr-o atitudine ne'hioabă% spun. undeva în sectorul tău. Acel cu#. 4ucrea"ă meschin% conspirati# $i #iclean. De #rem să fim cu Hristos% trebuie să demascam ecumenismul antihristic. 5ul i se #or lumina $i nu #or cădea lesne #ictime propa'andei lor. -ste de neapărată ECUMENISMUL FĂRĂ MASCĂ . <i !n acest ră"boi ce are loc% trebuie să $tim po"i iile de luptă $i mi$cările inamicului.ă orice po i ca această carte ce-o ii !n m. -ste neapărată ne#oie să ridicăm proteste $i să !nfierăm orice ac iune% orice mi$care sau faptă% ce nu e !n conformitate cu calea Credin ei Ortodoxe. -ste% deci% posibil să.i pese mai mult de sal#area de la moartea trupească a aproapelui tău% $i mai pu in de a se i"bă#i de moartea sufleteascăG 1u cred.te se !nt. Arată interes pentru acei semeni ai tăi% ce călătoresc fără #reo bănuială cu trenul autodistru'erii% cu !nfrico$ătorul ecumenism. Pă"itor al 8isericii trebuie să fii. -ste timpul..ndF Cnu-i niciun baiD. -xact asta urmăre$te $i pre"enta carte. Ai fi rămas nepăsător şi ai fi lăsat în prime. *fin i i arhierei% preo i% monahi% predicatori% teolo'i% profesori% bărba i% femei $i to i ortodoc$ii pe picior de ră"boi.t mai mul i $i astfel să-$i dea seama de c. Orbecăiesc !n !ntuneric. Ca atare% nădă>duiesc că n-ai să la$i sufletele fra ilor tăi ortodoc$i să cadă !n !mbră i$area mor ii% care este actualul ecumenism fără de Dumne"eu.t $i a puterilor !ntunecate ce se ascund !n spatele lor..

C-cumenismul tară mascăD% ce-o cite$ti% trebuie să a>un'ă !n m. îşi dădeau averile lor între3i ! şi însemnate desi3ur ! şi răm)neau la urmă săraci. astăzi suntem liberi şi creştini ortodocşi. cum se zice în popor. *ă intre !n posesia ei $i ierarhul $i preotul $i muncitorul $i ăranul $i studentul $i func ionarul $i $eful de fabrică $i ministrul $i prefectul $i peda'o'ul. oric)t de sus sar afla trebuie condamnaţi. Poporul ortodoA ar putea. Această carte% $i orice altă carte ce demaschea"ă puterile !ntunericului care ră"boiesc Ortodoxia% trebuie să fie cumpărată $i difu"ată pretutindeni. Ci% bine!n eles% din contră #or lumina tineretul $i% !n 'eneral% poporul tot.eşti ale lor. *ă !ncercăm să a>un'ă la toate parohiile. să afle adevărul şi să se păzească de lupii îmbrăcaţi în piei de oaie. *n orice caz.. &n acest mod% neamul #a fi pă"it de această stricăciune a ecumeni$tilor.os ca eiK Acum este lupta mai presus de toate. *nsă ca să se facă acestea e nevoie de bani şi încă mulţi. Aşadar şi în acest sf)nt război de azi noi ne vom arăta mai pre. ca de altfel şi sioniştii.nd to i #or $ti că ecumenismul este du$man de moarte al Ortodoxiei% c. că noi. în pofida opoziţiilor. &n acest mod nu #or lăsa pe slu>itorii acestor !nfrico$ătoare $i demonice planuri să facă ce #or !n ara noastră. toate neamurile şi toate popoarele. să!l elimine din manualN .ertfe vite.i ace$tia ce sunt apărători ai credin ei $i ai patriei% trebuie să cunoască cum lucrea"ă perfi"ii #ră>ma$i ai reli'iei şi ai /reciei.maşii credinţei. nu face obiectul cărţii de faţă. 2ireşte că vră. 9ine îi vor daK 9redincioşii. Masonii au făcut tot posibil să scoată acel capitol.trebuin ă% deoarece suntem !n prime>die să ne prindă nepre'ăti i% prin surprindere% acei ce conduc -cumenismul !n taină $i din umbră. manifestată atunci c)nd într!un manual de clasa a Vl!a a fost inclus un capitol lămuritor despre rolul Masoneriei. +o i% dar mai !nt. DAu întors lumea cu susu!n .maşii +isericii n!au de 3)nd să depună armele. A fi de dorit ca această carte să fie tradusă şi în alte limbi. suntem astfel de oameni care fac ECUMENISMUL FĂRĂ MASCĂ . Dar mulţumită acestor . A i #ă"ut $i #oi !n pa'inile sale ade#ăratul chip al ecumeni$tilor. căci subiectul interesează toată 9reştinătatea.nd to i #or afla că ad#enti$tii% masonii% comuni$tii% ereticii $i ateii #or să ne unească !ntr-o Ccredin aD pe care o fabrică !n laboratoarele fărădele'ii lor% atunci #or $ti $i cum să se opună. *ă punem umărul laolaltă pentru difu"area ei.. +rebuie ca% to i ce poartă func ii de răspundere !n stat% să afle de acest mare du$man al sfintei noastre credin e% ecumenismul. c)nd se luptau pentru credinţa lui ristos cea sf)ntă şi libertatea patriei.u intenţionăm aici să ne referim în amănunţime la acest fapt.medici% a#oca i% in'ineri% chimi$ti . prin lămurirea şi activitatea noastră. Astfel nu #or cădea ei !n$i$i #ictime ale planurilor ur"ite de satana !mpotri#a Ortodoxiei% ci #or sesi"a la timp pericolele $i #or condamna puterile antihristice. &ubi i cititori% cu puterea lui Hristos această carte scoate masca ecumenismului.osE.ade#ărul ca să nu-i !n$ele ecumenismul ateu% cu cu#inte amă'itoare despre Cdra'osteD $i CpaceD. şi au izbutit. toţi vră. creştinii ortodocşi. toţi sabotorii <rtodoAiei. & de trebuinţă ca planurile lor conspirative să fie date pe faţă. Părinţii noştri. îi vor dona credincioşii care ştiu să apere prin fapte 9redinţa <rtodoAă şi patria ortodoAă. <i c. Asta s!a văzut în reacţia vicleană şi m)rşavă a masonilor. *ă afle to i oamenii !n#ă a i .inile tuturor clericilor% militarilor $i a tuturor cadrelor didactice. Vor $ti că $i colaboratorii lor% ce #orbesc de CunireD% sunt slu>itori ai acestor puteri !ntunecate $i li se #or !mpotri#i pe măsură. *nsă. Deoarece şi masonii şi ecumeniştii cred. accentuăm că este de trebuin ă ca tot poporul ortodox să fie lămurit cu pri#ire la !nfiorătorii #ră>ma$i ai 8isericii noastre% care sunt demasca i !n această carte. %rebuie să le arătăm că nu suntem precum ne cred aceia. creştinii.

de asemenea. 9are Da ieşit ca un biruitor. Va afla. care în clipa +otezului suntem unşi cu ulei sfinţit.iecare carte ce-o dăruie$ti este o bombă !n tabăra #ră>ma$ilor lui Hristos. %oate încasările vor fi canalizate în lupta anti!eretică şi în luminarea fraţilor noştri creştini cu privire la AdevărX pe care ecumenismul încearcă. 9red. şi am devenit din acel moment ostaşi ai lui ristos. . DConstitu iaD sau re'ulamentul intern al C0otarOD-ului ne spune fără ocoli$uri $i !n manieră masonică% faptul că Cideile asocia iei 0otarO se află !n armonie totală cu toate reli'iile păm. adică p)nă c)nd se dovedesc a fi credincioşi fii ai eiE. A fost condamnată !n unanimitate $i definiti# de către +ribunalul de primă instan ă din Athena% prin hotăr.rancmasoneriei% reli'ie ocultă $i drept consecin ă% neocrotită de dispo"i ia ES\M din EKST% pre#ă"ută de Constitu ieD.oi însă.i!!! <dată cu lămurirea.D% (ecumenista $i masonica MPA cu toată DmăreţiaE eiX 9ine se poate îndoiK.orice pentru a!şi c)şti3a interesul lor material. D0u'ăciuneaD celor de la C0otarOD este $i ea după tiparul masonic% deoarece nu este pomenit nicăieri numele lui Hristos// Diferite *mnuri ale celor de la D@otar8E menţionează fără încon.i datoria% d.nd din ce. 0ăsp.rea cu numărul MVSV \ din EKSK% fiindcă urmăre$te Cpropa'area . Fi iată dovezileC Diferite D+isericiE şi statul 3erman au declarat oficial că D:eshi @otar8smusE este o or3anizaţie antihristică. toţi vor afla următoareleC că masoneria% ce luptă !n prima linie pentru Cunirea 8isericilorD mul umită ecumenismului% nu este ocrotită prin le'e de către Constitu ia 'reacă. tu nu puteai.uns despre acest lucru. dar în orice caz trebuie să ECUMENISMUL FĂRĂ MASCĂ . 1u/ Planurilor masoneriei. cu o furie dezlănţuită. Am făcut ceea ce. . Aici trebuie să fie notat că eu nu c)şti3 absolut nimic de pe urma acestei cărţi./ Acestei uniri blestemate !mpreună cu ereticii. &ar fiecare cititor al ei% cu certitudine% #a stri'a cu 'las de tunet C 1. iubite cititorule. *st7el . Acum tu fa ceea ce-i mai u$or. avem una şi sin3ura m)ndrie că suntem luptători şi ostaşi ai :uiN 9a atare. ca să biruiascăEK Pentru ei suntem în mare m)hnire şi pe ei încercăm să!i izbăvim din Droţile dinţateE ale acestei enorme maşinării satanice. ce urmăreşte punerea în aplicare a planurilor puterilor oculte.u ştim dacă suntem informaţi îndea. d)nd în vilea3 pe vră. precum luptătorii din vechime din luptele 3reco!romane înainte de a intra în arenă.ur că toţi membrii or3anizaţiei sunt m)ndri Dfiindcă sunt ostaşi ai 5@otar86!uluiEN . !ncă #a afla% că masoneria a fost condamnată $i de 8iserică prin hotăr. că eu mi!am făcut datoria.rea 8isericii Grece$ti din EKLL% potri#it căreia masoneria este incompatibilă cu Cre$tinismul.maşii infernali ai credinţei noastre. 1u/ -cumenismului ateu.ntului. în timp ce astfel nea3ă că sunt ostaşi ai lui ristos. *erarhia +isericii /reciei a adoptat în "#>1 următoarea poziţie faţă de D@otar8EC D(e ordonă neparticiparea clericilor la discursurile şi mesele comune ale rotar8anilor p)nă c)nd aceştia nu îşi reevaluează atitudinea lor faţă de +iserică.or putea a7la to. să!l nimicească. 5ica noastră >ertfa se #a face armă nebiruită !mpotri#a inten iilor ecumeni$tilor.i prisose$te sau din strictul necesar. masonică şi filo!sionistă.ă. că D0otarOD% care or'ani"ea"ă mesele comune !n cinstea Patriarhului -cumenic Athena'oras% nu este o asocia ie ne#ino#ată% ci calul troian al masoneriei $i o or'ani"a ie filo-sionistă. . poate.iindcă astfel cartea #a putea fi difu"ată $i #a putea circula de la un capăt la altul. Prin urmare% orice mason nu este cre$tin. pe care suntem datori s!o facem noi credincioşii. ..nde$te această carte pretutindeni. cum este posibil ca 3recii creştin!ortodocşi să se m)ndrească astăzi ostentativ că sunt Dostaşi ai @otar8!uluiE. iubitori de dulceţuri şi trai bun.

cel care a fost preşedinte de onoare pe viaţă al LM9A şi!a oferit serviciile sale substanţiale ecumenismului. P)nă azi înseamnă a fi totuna cu Dfăţarnicule. cu mulţi ani înainte de a se manifesta la amploarea de astăzi şi a fi încadrat în LM9A Vor fi informaţi că Mott.. violatorule. mai mult dec)t oricare altul a dat formă şi viaţă nu doar mişcării LM9A. ci şi poporului rus însuşi. papa de culoare din ordinul iezuiţilor a făcut o vizită oficială în Bniunea (ovietică pentru stabilirea unor relaţii c)t mai apropiate cu +iserica <rtodoAă @usă.reliefăm că o atare DreevaluareE n!a avut loc p)nă astăzi. Prin citirea cărţilor ce demaschează ecumenismul. oferindu!şi serviciile lor ecumenismului. /recia n!a putut face eAcepţie.. ci şi duhului ecumenist al +isericilorE.ba tineretului 3recE.nă la KK] din masoni . Fi o ultimă dovadă de nezdruncinatC cine direcţionează şi pun în mişcare în toată lumea roţile dinţate ale rotar8anilor. 2ireşte. p)nă azi.udiciul <rtodoAiei. *n eApunerea )onsiliului 4a ional al <:)+" -recia ce s!a tipărit în "#>? sub titlul D4$ de ani de eAistenţă a 2răţiei %inerilor 9reştini -QM9A. Acest DcalendarE va fi împărţit în "4 luni -de c)te 01 de zile fiecare. <N bieţii de eiN :i se sf)şie inima pentru astaN 9ititorul încă va mai afla că foştii duşmani neîmbl)nziţi ce se duşmăneau între ei. *n această ţară pe parcursul ultimilor >$$ de ani şi p)nă azi cuv)ntul DiezuitE constituie pentru orice rus. face parte şi D9alendarul MondialE. răufăcătorule... *nsă ce poate însemna. Discursuri pri#itoare la acest lucru s-au au"it $i !n Grecia la Postul 1a ional de 0adio al Greciei. De atunci de c)nd s!a fondat această bandă de criminali Dîn numele lui DumnezeuEN. prăznuite obli3atoriu de toată omenireaN Pre'ătirea terenului pentru punerea !n func iune a calendarului acesta are loc sistematic !n presa din !ntrea'a lume. uneltitorule. la pa3ina >= sunt scrise următoareleC DDr. escroculeE. &Aistă multe astfel de publicaţii.!a trecut multă vreme de c)nd presa mondială şi 3recească a transmis ştirea că Pedro Arrure. cu sărbători fiAe. 9ititorul ce se zbate să afle adevărul şi care nu vrea să trăiască în întuneric şi să devină unealtă a puterilor satanice. toţi vor afla că. va fi informat că printre diferitele planuri pe care puterile întunecate le pre3ătesc să fie puse în aplicare. criminalule.. proiectul de Dunire a +isericilorE îl pre3ăteau. Academia de Ftiinţe ca şi alte or3anizaţii au str)ns şi publicat materiale bo3ate despre acţiunile iezuiţilor de la întemeierea ordinului -"#=$. în slu. a căror emblemă aţi văzut!oK -ste $tiut pretutindeni că componen a de ba"ă !n conducerea C0otarOD-ului este formată !n propor ie de QV p. în vechea @usie prerevoluţionară s!au tipărit mii de cărţi serioase. +a chiar.. această DprieteneascăE vizită a papei de culoare în MoscovaK @ăspunsul ni!l dă sinoptic şi sub formă de ECUMENISMUL FĂRĂ MASCĂ .. mai ales. reli3ios sau nu. sadicule. . ortodoAe. acum s!au unit şi lucrează m)nă în m)nă în pre. cea mai rea ocară. Din ordinul lui (talin însuşi.nă la cel mai mic amănunt toate inten iile tuturor ma$ina iilor #ră>ma$ilor *fintei noastre 8iserici% ca să combatem pe CpionieriiD proiectelor unioniste% care !ncearcă să ne con#in'ă prin !n$elăciune% că toate astea le fac pentru binele omenirii. Această veste a provocat consternare nu numai nouă. !nsă c. după "$$$ de ani de luptă împotriva <rtodoAiei ruse. p)nă şi /uvernul @oşu (ovietic şi Partidul nu puteau i3nora acţiunile acestor DbraviE concurenţi ai lor.. Rohn Mott.inile ecumenismului satanicG C.. omenirea a plătit activitatea ei cu milioane de vieţi omeneşti. Prin urmare% trebuie să $tim p.. amă3itorule. i $tiu că acest CCalendar 5ondialD este o unealtă !n m. ce dezvăluie activitatea satanică a iezuiţilor în detrimentul poporului rus şi a altor popoare. i $tiu că !n acest chip se urmăre$te stabilirea unei "ile comune a co-ani#ersării "ilei de na$tere a lui 8udha% 5ahomed% $i a altor "eită i idolatre% !mpreună cu 1a$terea Domnului nostru &isus Hristos.

ca schimb faţă de feluritele fabrici de maşini a căror răspundere de construire şi finalizare în Bniunea (ovietică şi!a asumat!o papa. Astfel vedem politica comunismului impun)nd uniatismul papistaş -3reco!catolicismul. c)t şi acordarea (fintelor %aine de către +iserica @usă către ereticii papistaşi nu este dec)t consecinţa presiunilor ecumenismului şi a stăp)nirii tiranice şi atee a 7remlinului. unde trăieşte şi aziC D. c)ţi au rămas încă ortodocşi să devină. +isericii martirice a @usiei.u e vorba dec)t de o apropiere în vederea unei colaborări str)nse a vră.nev şi cu şleahta -Partidul. Fi iată de ce toţi ortodocşii avem datoria să ne asumăm lucrarea de luminare şi lămurire a celor neştiutori.maşilor (fintei noastre <rtodoAiiN < să vedeţi în scurt timp încă şi mai multe uzine pe care le va face papa în @usiaX în schimb. uniţiN +re. prin forţă. de ce a vizitat @usia papa cel ne3ru al iezuiţilor. *ată deci. ECUMENISMUL FĂRĂ MASCĂ . nu dau doi bani pe <rtodoAie şi o urăsc la fel ca şi papistaşiiNE Fi într!adevăr apropierea neaşteptată de azi între Vatican şi Moscova.epi3ramă un rus ortodoA din 9ortina de 2ier.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful