Arhim. Haralambie D.

Vasilopoulos „Ecumenismul fără mască"

Despre autor Părintele Haralambie Vasilopoulos a fost unul dintre cei mai mari apărători ai Ortodoxiei din Grecia secolului XX. Credin a lui !n Dumne"eu era #ie $i fermă. Prin predicile lui !nflăcărate% prin căr ile lui re#elatoare% a demascat pe cei care luptă !mpotri#a Ortodoxiei $i a neamului elen. &-a demascat pe masoni% pe ecumeni$ti% pe ieho#i$ti $i pe to i ereticii contemporani care luptă !mpotri#a Ade#ărului. A or'ani"at manifestări temerare% a !nfiin at o asocia ie anti-eretică (Presa Ortodoxă Elenă) $i a scris o mul ime de articole. De asemenea, este autorul a zeci de cărţi cu duh patristic, care zidesc duhovniceşte, întăresc şi trezesc sufletele binecredincioşilor. Multe din ele sunt traduse în alte limbi, spre folosul drepcredincioşilor de pretutindeni. A publicat temerarul "iar Orthodoxos Typos (Presa Ortodoxă) care este% probabil% reali"area lui cea mai importantă. Vrednicul de pomenire Părintele Arhimandrit aralambie, apărătorul neobosit al credinţei noastre, s!a născut în anul "#"$, în satul Analipsi %rihonidos, din localitatea &toloa'arnania. Părinţii lui, evlavioşi şi cu mulţi copii, erau Dimitrie şi (piridula. Aici şi!a trăit copilăria, iar primele trăiri duhovniceşti le!a avut în bisericuţele din afara localităţii şi în mănăstirea (f)ntului *oan +otezătorul. Aici a citit şi viaţa (f)ntului *acob ,oul Mucenic -sărbătorit pe " noiembrie., care i!a influenţat foarte mult sufletul, aprinz)nd în inima lui flacăra pentru credinţa în ristos. /imnaziul l!a terminat în ,afpa'tos, în anul "#01. Apoi a urmat cursurile 2acultăţii de %eolo3ie din Atena, fiind licenţiat în anul "#44. După aceea a hotăr)t să devină predicator în cadrul 2răţietăţii %eolo3ilor 5Viaţa6, lucr)nd la Mitropoliile din Patra, 7alavr8ta şi Ai3ialia, 9orint, :ev'ada, *fha'i, ,afpa'tia, Arti, 7arpenisio *oannina, Driinupoleos, Po3oniani, 7oniţa şi &dessa. Predica lui, vie şi simplă, intra în inimile ascultătorilor, liniştind şi încura;)nd sufletele triste. <dată cu începutul războiului 3reco!italian ia parte ca subofiţer în prima linie. Anii ne3ri de ocupaţie îl 3ăsesc în lupta din /iannena, unde este închis şi condamnat la moarte. *nsă în februarie "#== este eliberat din închisoare cu a;utorul lui Dumnezeu şi vine ca predicator laic în &toloa'arnia, unde desfăşoară, în afară de alte activităţi, o bo3ată activitate socială, mai ales în satul Papadates, p)nă în anul "#>?. *n anul "#>", pe 0$ mai, în ziua de duminică, este hirotonit diacon de Mitropolitul *erothei în +iserica (fintei %reimi din A3rinio. în ziua următoare, pe 0" mai, este hirotonit preot şi înaintat la treapta de arhimandrit şi duhovnic, în +iserica (finţilor 9onstantin şi &lena şi la comunitatea cu acelaşi nume, în eparhia din %rihonidos. După anul "#>? vine în Atena şi slu;eşte în +iserica (fintei Măria, din strada @omvis. Pe 0" noiembrie, eAact în ziua *ntrării în +iserică a Maicii Domnului, în anul "#>1, înfiinţează asociaţia 5Bniunea <rtodoAă Panelenă6. *ată ce spunea înainte să o înfiinţezeC 5Vom înfiinţa o <r3anizaţie Antieretică Panelenă. < Asociaţie 9reştină le3ală de @ezistenţă împotriva duşmanilor cu diferite denumiri reli3ioase ai ţării noastre, care fără piedici înşeală suflete şi prin metode viclene de convertire recrutează DieniceriE. Vom denunţa activităţile lor ile3ale de convertire. Vom dezvălui masca lor înşelătoare. Vom divul3a înşelătoriile lor. Fi toate acestea prin publicaţii, prin lansări de cărţi antieretice, prin omilii, prin adunări de proteste, prin lupte ;udiciare şi, în 3eneral, prin toate mi;loacele le3ale de rezistenţă.6
ECUMENISMUL FĂRĂ MASCĂ

*n anul "#?" publică, prin marea lui dăruire, ziarul 5Presa <rtodoAă6. P)nă la trecerea lui către Domnul a publicat sute de cărţi antieretice, moralizatoare, omilii, %)lcuirea ,oului %estament, Vieţile (finţilor, care au adus şi aduc mare folos cititorilor. Din anul "#?0 p)nă în anul "#?1 a fost stareţul mănăstirii Petra'i, cu hramul (finţilor Arhan3heli, de unde a fost îndepărtat în timpul dictaturii. A adormit întru Domnul pe "= februarie, în zorii zilei de duminică a anului "#10 şi înmorm)ntat în ziua următoare în satul lui natal. Părintele Haralambie Vasilopoulos trăia pentru Hristos% #orbea pentru Hristos% scria pentru Hristos. !ntrea'a lui #ia ă a fost un neobosit $i temerar apărător al Ortodoxiei% al *fintei +radi ii $i al patriei sale. ,n lucrător !nflăcărat al -#an'heliei% care $i-a !nmul it talantul primit. *ă a#em binecu#.ntarea lui/ C,P0&1* 9BVG,% H,A*,%& :A &D*I*A A D<BA J 9BVG,% H,A*,%& :A &D*I*A H,%G* # *ntroducere "4 9e este ecumenismulK "4 9e este ecumenismul reli3ios de astăziK "= PA0+-A 21+3& CAP&+O4,4 & - &*+O0&A -C,5-1&*5,4,& *. &cumenicitatea creştin!ortodoAă "# **. &cumenismul antihristic 00 " .&cumenismul papal 00 &cumenismul protestant 04 &cumenismul sionist 0> "J

Masoneria 0J iliasmul 01 ***. (tadiile ecumenismului 4$ ". LM9A şi LM9A. 4$ MetaAas dizolvă LM9A 44 0. 9ercetaşii 4> Puii de lup 4J 9onsiliul 9reştin Mondial al Vieţii şi Acţiunii 41 9onsiliul Mondial al 9redinţei şi <rdinii 41 9onsiliul Mondial a +isericilor 4# 9ine se ascunde în spatele ecumenismuluiK =$ Patronii ecumenismului sunt duşmanii :ui ristos @u3ăciunea masonilor adresată satanei => CAP&+O4,4 && - *COP,4 -C,5-1&*5,4,& =# *. 2ăr)miţarea şi surparea statelor creştine>" @olul evreilor în revoluţia rusească >4 **. Dispariţia pro3ramată a +isericii >> CAP&+O4,4 &&& - P4A1,4 -C,5-1&*5,4,& >J *. Planul M@A ># **. Punerea în aplicare a planului M@A ?"

=0

ECUMENISMUL FĂRĂ MASCĂ

împreună!ru3ăciunile creştinilor cu cei de alte reli3ii ?0 %rădarea lui *uda ?> ***. Planul ecumenismului coincide cu cel al sionismului ?J Puterea nevăzută ?1 *V. <rtodocşii în capcană J$ 2apte ce nu se pot ;ustifica J" @ăspunderea ortodocşilor J= CAP&+O4,4 &V - -C,5-1&*5,4 *- D-*COP-06 J> Despre 9M+ JJ întrunirile 9onsiliului Mondial al +isericilor J1 Prima întrunire J1 A doua întrunire J1 A treia întrunire J# 9e a spus ieri şi ce face astăzi +iserica @usieiK J# d. A patra întrunire 1" ***. &cumenismul duşmanul de moarte al +isericii Bna, (f)ntă, (oborni! cească şi Apostolească 10 D(f)nta (criptură la muzeuEN 14 &cumeniştii luptă împotriva (fintelor 9anoane 1= &cumenismul declară război dumnezeirii Domnului nostru *isus ristos Dezdo3matizează ! descreştinează 1# CAP&+O4,4 V - 5&74OAC-4- P- CA0- 4- 21+0-8,&19-A:6 -C,5-1&*5,4 #4 *. 2ilantropia #> **. 9on3rese şi (inoade #> Al 1!lea D(inod &cumenicE ce se pre3ăteşte #1 %urnul +abei "$$ (ă vină ca să condamne ecumenismul "$$ 9are sunt temeleK "$4 ,u eAistă condiţii prealabile "$= (impozioane ecumenice "$> 9omunismul "$? 9M+!ul i3noră catacombele de astăzi "$J V. întrebuinţează Dcalul troianE "$# Povestea caracatiţei ""$ V*. Momeala pro3resului ""0 V*: E+ombonicaE dra3ostei ""4 Btopia ""= Fi actualul *acov al Americii ""> Bnire, dar nu în pre;udiciul papismului ""> DDra3osteaE leului îmbătr)nit ""? V***. (chimbarea datinilor şi obiceiurilor ""J *O. %ineretul ""# %inerii hipp8 "0$ O. (ubminarea "0" 9e zice Ma'r8ianis despre conspiraţie "0= 9onspiraţia astăzi "0> CAP&+O4,4 V& - P- C&1- ;O4O*-<+- -C,5-1&*5,4 D0-P+ ,1-4+- D--A4- *A4- "0J

11

ECUMENISMUL FĂRĂ MASCĂ

toate c)te sunt înfierate în pa3inile ei.are şi zeci de scrisori din partea lor au constituit o mare susţinere morală în lupta noastră de a demasca ecumenismul. cu a. Din sutele de cazuri impresionante.4A -D&9&A A DO. împotriva ECUMENISMUL FĂRĂ MASCĂ .4 && . care astăzi conlucrează cu înfricoşătoarea panerezie a ecumenismului. 9oaliţie în <rtodoAie ">4 V. totuşi nu!mi închipuiam că va avea un aşa răsunet şi că va înre3istra o aşa de mare circulaţie. %rezvie "=4 **. în timp ce interesul din partea cititorului obişnuit pentru procurarea cărţii a fost at)t de viu. P&C&O0.V31+ 21A&1+.4OV-*C C.<6 "44 *. pe c)t posibil. :uminarea "># Astfel vor putea afla toţi "?0 Despre autor "?J C. @ăsti3nirea Domnului "4> **. într!o perioadă de timp aşa de scurtă. Departe de orice unire "== Persecuţia în 9ehoslovacia "=> Masacrele Papismului în (erbia "=J ***. 9u multă bunăvoinţă au transmis şi altora această lucrare care îi descoperă pe duşmanii întunecaţi ai credinţei noastre. %oţi subliniau.Pe eretici "0# Pe stăp)nii lumeşti "0# Pe cei căldicei "4" Acoliţi vrednici de pl)ns "4" PA0+-A A DO. @eacţiile cititorilor au fost impresionante. mii de eAemplare au fost epuizate. *ntr!o perioada de doar trei luni. şi în al doilea r)nd r)vnei credincioşilor ortodocşi de a face cunoscut.DA+O0&A O0+ODOC<&4O0 "=" *. fiecare în felul său. &ste imposibil de descris interesul manifestat al credincioşilor pentru răsp)ndirea acestei cărţi. (ute de telefoane de încura. care arată c)t de sensibil este poporul nostru 3rec ortodoA în chestiunea credinţei şi cu c)tă vehemenţă ripostează. Păzirea tezaurului <rtodoAiei ">? V*. @econstruirea templului lui (olomon "4? Plăsmuiesc Mahomedanismul "4J *nventează comunismul "41 V.utorul lui Dumnezeu. la modul practic.loacele satanice ce le folosesc.4 21 9-P. 9reează hitlerismul "4# CAP&+O4.er al <rtodoAiei ">0 *V. denunţ)nd instrumentele lor şi făc)nd vădite toate mi. datoria de a contribui la demascarea duşmanilor perfizi şi pierzători ai sfintei noastre credinţe ortodoAe. Departe de ecumenism ">$ Poporul evlavios. &puizarea primei ediţii a acestei cărţi se datorează în primul r)nd subiectului foarte serios tratat. înc)t ne!a îndatorat să purcedem.A 9u toate că ştiam c)t de serios şi uriaş este subiectul tratat de cartea mea D&cumenismul fără mascăE.4 & . stră.A CAP&+O4. la c)t mai mulţi. la publicarea ediţiei a *l!a.

prieteni sau chiar ecumeniştilor şi celor ce sunt de partea lor. Astfel.4A -D&9&A 21+3& *n ultimii ani se vorbeşte mult de ecumenism. Vasilopoulos C.V31+ 21A&1+. pentru a nu fi răstălmăcit şi catalo3at ca retro3rad sau obscurantist în ochii celorlalţi.iereii or"o'oc*i 'in /recia *i 'in afară) & 'oamnă e%la%ioasă a cumpăra" 012 'e e(emplare pe care le-a răsp#n'i" !n in"eriorul *i !n afara /reciei pen"ru a 'e%eni cunoscu"e "oa"e cele ce sun" 'e3%ălui"e 'e aceas"ă car"e) Un ci"i"or 'e-al nos"ru 'in Salonic ne-a scris că el consi'eră 'e 'a"oria lui să "aie 'in ra+ia 'e p#ine. *i cu $anii o$i*nui+i să 'ispună cumpărarea *i răsp#n'irea căr+ii) Cre'e că !n felul aces"a !*i poa"e a'uce *i el con"ri$u+ia la demascarea ecumenismului evreo-masonic fară de Dumnezeu. a +isericii Bna. impun)ndu!se ca ceva m)ntuitor pentru omenire. %oţi trebuie să ştie că ecumenismul urmăreşte în3roparea <rtodoAiei. crede. din epoca noastră. &Aplic)nd motivele pentru care a preferat să trimită cărţil e la profesori. &ste semnificativ faptul că toţi care au cumpărat la început un eAemplar. şi că duce la surparea a însuşi neamului nostru) In aceas"ă confrun"are. al unui articol de ziar. (e face multă reclamă la el. ne-aspus Mai !n"#i profesorii "re$uie să afle cine sun" cei ce plănuiesc !mpo"ri%a &r"o'o(iei) Să 'e%ină con*"ien+i pen"ru a nu 'e%eni *i ei %ic"imele propa. să nu ui"ăm că 4omnul A"o"pu"ernic es"e cu noi. cititorul neavizat -neobişnuit să fie susceptibil. Patriarhie ecumenică. nu se arată a fi surprins. pen"ru a !n'ruma !n mo' corec" pe cei mici *i mari) Un al" pensionar s-a an. %ermenul ecumenism nu provoacă reacţii de împotrivire. a înţeles acţiunea luciferică dusă împotriva credinţei noastre ortodoAe şi a dat din strictul său necesar o anumită sumă de bani pentru cumpărarea a două sute de eAemplare. în momentul în care se înt)mplă să întrebi brusc pe cinevaC ECUMENISMUL FĂRĂ MASCĂ . consemnăm cele de mai . (e depun eforturi mari şi concertate pentru ca el să apară în faţa lumii ca un lucru plin de importanţă. iar $iruin+a %a fi a cre'incio*ilor ce-I urmea3ă Lui) Athena01 martie "#J0.a-a" la o c. după ce a studiat cu 3ri. (f)ntă. devine şi acesta ecumenist. (obornicească şi Apostolească.duşmanilor ei înşelători. sau ascultătorul neinformat al unei predici cu referire la 5Mişcarea ecumenică6 sau la 5Bnirea +isericilor6. Arhim. şi!au arătat interesul în continuare să mai cumpere şi altele. Mulţi sunt atraşi de acest fenomen din pricina lipsei unei informări corecte.an'ei celei cu mul"e fe+e ale ecumenismului) Să *"ie ce es"e ecumenismul. De aceea. care ar putea face lumină în privinţa rolului adevărat . poate pentru că în +iserica noastră sunt folosite eApresii asemănătoare -(inod ecumenic.osC Bn profesor pensionar. şi e trebuinţă ca toţi ortodocşii din ţara noastră şi din toată lumea să ne unim împotriva ecumenismului. Acestea au fost apoi trimise la studenţii şi profesorii Academiei Peda3o3ice unde a fost şi el profesor.ă cartea şi a văzut planul satanic şi ţesătura masonică din cadrul ecumenismului blestemat.el"uială serioasă pen"ru a cumpăra *i a "ransmi"e car"ea la "o+i ar. aralambie D. %oţi ortodocşii avem datoria sf)ntă să denunţăm acest ecumenism blestemat de Dumnezeu. etc.ucat de ecumenism. termenul de ecumenism fiind popularizat cu multă dibăcie. pentru a le dărui la cunoscuţi. mai de3rabă. creştin şi folositor. Din cauza i3noranţei care predomină şi a propa3andei dezlănţuite.. 9a atare. fără să cunoască eAact ce înseamnă cuv)ntul ecumenism. că este vorba de ceva foarte bun.

Brmăreşte cu atenţie tot acest nimic. el îţi va replica imediatC ! Desi3ur.ro3i !n fa+a !n*elăciunii *i a planurilor 'ia$olice care se ascun' !n spa"ele cu%#n"ului ecumenism. frumos şi av)nd un caracter c)t se poate de creştinesc. @ăspunde la o întrebare importantă. *ar aceasta deoarece propa3anda ecumenistă i!a lăsat o astfel de impresie. de minciună şi ipocrizie. mai de3rabă. şi vei vedea clar cine şi ale cui instrumente sunt cei ce vorbesc continuu în favoarea ecumenismului. . cu anevoie de observat.. DdezbrăcatE de acum.dia prin care trece creştinătatea şi lumea. cititorule. de a ne da s)n3ele şi viaţa pentru ri s"os. această i3noranţă şi indiferenţă în chestiunea ecumenismului nu este o simplă ne3li.eşte voii Domnului nostru *isus ristos. şi pe care se străduiesc să!" prezinte ca pe un Deux ex machina. *a aminte cu răbdare la această enormă minciună at)t de amă3itoare. un înţeles şi un conţinut bun. în cele ce urmează.ur că ci"in' *i s"u'iin'. să!şi vină în fire. Am încercat. . Atunci vei simţi c)t de înşelătoare şi false sunt lozincile pe care le flutură ecumenismul. a mişcării ecumenice şi a 5Bnirii +isericilor6.e doare şi pl)n3em din ad)ncul sufletului pentru că în această înşelare în3rozitoare a ecumenismului au fost atrase şi persoane sus puse.duim că ea va trezi. îi chemăm smerit să 3ăsească răspuns la întrebări de acest fel în cartea de faţă. aşadar. . vorbeşte de ceva ce îi pare bun. cu a. (au. cine îi direcţionează.. a planurilor şi lucrării ecumeniste. cu atenţie această creaţie a întunericului. Pl)n3em pentru ei că au a.u vei răm)ne insensibil văz)nd urzirea planurilor vră. o Ddez3olireE a ecumenismului şi sperăm că am reuşit s!o facem. asta o vei vedea prea limpede. să cerceteze poziţia pe care o au şi să se întrebeC unde se 3ăsesc. îi chemăm. Aşadar. îţi înfăţişăm ecumenismul ! acest mare şi întunecat uci3aş al între3ii omeniri ! aşa cum este. cititorule. Vorbeşte de ceva ce nu cunoaşte. . să reflecteze. c)t de mare!i prime. aşadar. . conlucr)nd fără să!şi dea seama cu aceia care pre3ătesc zdruncinarea +isericii şi dispariţia neamului. cer)nd capul nostru pe tipsie. să se îndepărteze de la falsa îmbrăţişare sentimentalistă a ecumenismului. promov)nd ecumenismul infam. Fi că mulţi se vor ridica împotriva scopurilor antihristice.enţă. 'ar care !n reali"a"e complo"ea3ă cum ar 'is"ru.ădă.maşilor <rtodoAiei şi ai neamului nostru.! &şti pentru ecumenismK Pentru 5Bnirea +isericilor6K înainte ca să apuci să mai adau3i ceva. uimindu!i şi cutremur)ndu!i. pe mulţi. fără să ştie nimic. De altfel at)tea milioane de creştini au mărturisit pentru dreapta credinţă în ristos.. ce %a m#n"ui lumea. căruia se încearcă să i se dea un ipostas.uns să se întovărăşească cu duşmanii lui ristos şi ai neamului. Priveşte. războiesc cu o i3noranţă de neiertat +iserica şi patria. Ar fi o mare cinste pentru noi dacă Dumnezeu ne!ar învrednici şi pe noi de acest lucru măreţ. Vei înţele3e că ecumenismul este o alcătuire demonică. (unt pentru unireNNN <mul nu are habar. &ste suficient că prin aceasta se slu.utorul :ui Dumnezeu. în pa3inile cărţii ce o ţii în m)nă. prin puterea şi spre slava Domnului nostru *isus ristos. *ţi vei da seama din această carte. diri3uitori ai +isericii şi ai societăţii. 9ele scoase la lumină de această carte poate că vor provoca ur3ie împotriva noastră. că sunt pentru ecumenism. o demascare. planurile cui le servesc şi la ce pericole se eApun.e sărmana omenire) 4esi. *nsă. ci echivalează cu crima.e este indiferent. M#n"ui"orul nos"ru) ECUMENISMUL FĂRĂ MASCĂ .. "e %ei !n. în toată această confuzie şi ambi3uitate. în timp ce se luptă pentru +iserică şi neam cu bune intenţii.e doare şi ne t)n3uim mai mult pentru cei care. la o chestiune capitală.

e pen"ru 6că a %eni" ca un $irui"or *i ca să !n%in. pe care şi le doresc cu toţii. !ncerc#n' as"fel să le "ă. la unison despre iubire. pe 0. Va trebui însă.ă'uiască) 5en"ru că 6"o" cel ce face păca"ul ură*"e lumina *i nu %ine la lumină pen"ru a nu fi cerce"a"e fap"ele lui. care urmăreau să cucerească lumea) Am scris "oa"e aces"ea *i pen"ru că m-am . desi3ur. Arhim. de asemenea. 'e la o %reme !ncoace) Cu 'a"e 'e ne"ă. care se nume*"e ecumenism. Vasilopoulos (tareţul (f.#n'i" că as"ă3i es"e imperioasă ne%oia ca /recia or"o'o(ă să "r#m$i+e3e p#nă la mar.ena.loace foloseşteK 9artea de faţă îţi va da răspunsuri la toate aceste întrebări serioase. spune 4omnul) Car"ea 'e fa+ă scoa"e la lumină "oa"e cele ce au fos" *i sun" ur3i"e la !n"uneric cu %icle*u. %rebuie ca dintru început să te afli în miezul înţelesului acestei chestiuni capitale. să clarificăm cumva lucrurile. -cumenismul este o mi$care mondială a sionismului interna ional $i are ca unic scop cucerirea politică $i reli'ioasă a lumii/ &cumenismul apare în ochii lumii ca o mişcare mondială ce urmăreşte unirea politică. Fi cine nu!şi doreşte dra3osteKN *nsă iubirea promo#ată de ecumenism este o !n$elare.inile păm#n"ului un nou is"oric 6&.ă'ui" se %a preci3a esen+a ecumenismului *i se %or face cunoscu"e cau3ele *i in"en+iile sale) As"fel %a fi cu pu"in+ă ca aceas"ă car"e să 'e%ină un !n'rumar. :a prima vedere. pen"ru că au fos" lucra"e !n !n"uneric7. o "r#m$i+ă 'e*"ep"ă"oare c. economică şi reli3ioasă a umanităţii. Mănăstiri Petrachi &ntroducere Ce este ecumenismul? Fi acum cititorule. un astfel de ţel care vizează unirea omenirii pare bun şi folositor. Fi acesta. urm#n' calea "rasa"ă 'e ecumenism) 8ris"os %a !n%in. -a nu ECUMENISMUL FĂRĂ MASCĂ . poate te întrebi ce este ecumenismulK 9are este crezul luiK Pe ce se spri..em#n'u-i la lup"ă pe "o+i iu$i"orii 'e 8ris"os. aralambie D. chiar de la început.i?7 @Nu?A) Să i3$ă%ească lumea 'e un nou co"ropi"or.i?7 @NuA co"ropi"orilor lipsi+i 'e min"e. !n 3iua !n care /recia săracă !n mi-loace mili"are a spus acel eroic 6&. la mănăs"irea 5e"rac. (e vorbeşte.5oa"e că %or ins"rumen"a "er"ipuri 'e necre3u" !mpo"ri%a a'e%ărurilor !nfrico*ă"oare ce ies la lumină. foar"e !nfrico*ă"or *i "icălos. ca să se ştie despre ce este vorba cu eAactitate. ai 9isericii Lui *i ai neamului nos"ru $inecu%#n"a") :re$uie să *"im !ncă 'e acum că 9iserica &r"o'o(ă nu %a 'e%eni nicio'a"ă un ins"rumen" al pu"erilor !n"unericului) Nu se %a supune An"i.ă7) Am scris aces" cu%#n" !n A". un a-u"or serios !n 'escoperirea marii ră"ăciri a ecumenismului. oc"om$rie <=><.i. pentru a putea apoi urmări cu uşurinţă întrea3a desfăşurare a descoperirilor cutremurătoare despre scopul urmărit de ecumenism şi mi.ris"ului) Nu %a face alian+e cu i'ola"ria. pentru că în ecumenism este tr)mbiţată cu insistenţă acea lozincă despre pace şi unitate.inăK 9ine se ascunde în spatele luiK 9e urmăreşte şi ce mi.loacele satanice la care acesta apelează.

%oate sunt. <i aceasta pentru că $tie că numai Ortodoxia de ine ade#ărul nefalsificat $i că numai prin ea omul se poate m. în fapt. Deşi planurile ecumenismului sunt at)t de cumplite ele sunt ţinute ascunse cu consecvenţă şi o foarte mare dibăcie. %oate se desfăşoară sistematic. care pre3ătesc în secret distru3erea neamurilor şi în special a statelor creştin ortodoAe. prin acţiunile de care astăzi auzim at)t de des că se vorbeşte. &cumenismul este ! şi vom aduce în continuare în acest sens destule elemente doveditoare serioase şi de neclintit ! o construcţie satanică a puterilor întunericului. fiind puse sub acoperăm)ntul unei aparente nevinovăţii. -cumenismul nu crede cu ade#ărat !n nimic% dar nici nu respin'e ce#a din tot acest amestec sau sinte"ă reli'ioasă de tip nou pe care urmăre$te s-o reali"e"e. Pentru ecumenism nu există Dumne"eu personal. iubire. *nsă nu vom lun3i aici mai mult cuv)ntul despre lanţul satanic al puterilor întunericului. -ste o !n$elăciune #icleană% ur"ită de un plan satanic care sus ine că nu există nicăieri un Ade#ăr unic% absolut $i unitar% deci nici !n Ortodoxie. este să dispară în acest creuzet !reştinismul.na% *f.es"i% BoloCo"ronis) A*a *i ecumenismul loveşte în Ortodo"ie. pe de altă parte. pentru că deţine comoara #devărului. însă chiar acest lucru este urmărit de mecanismul labirintic al mişcării ecumenice.me% după cum !$i !nchipuie% =. -l #ine cu subtilitate $i promo#ea"ă la modul indirect acea de#i"ă =>os cu 'rani ele/? atunci c. amestecate şi în3hiţite de 3ura fără fund a ecumenismului. copul ultim. este vorba de o acţiune diplomatică ce duce la prăbuşirea şi dispariţia statelor mici şi slabe. cea care deţine #devărul ) Dumnezeu cu cea adusă satanei. cultivarea diferenţelor. 4e aceea. Observăm că. în timp ce îi auzim vorbind de unitate.porne$te din suferin a pentru aproapele% a$a cum ne-a !n#ă at Hristos% ci% !n realitate% din ură% ipocri"ie $i minciună% cu scopul supunerii tuturor. Pentru ecumenism nu există reli'ii $i ări. Pentru ecumenism% Dumne"eu este ce#a nedefinit care acceptă !n mod e'al !nchinarea $i lauda tuturor reli'iilor.nd pune problema conlucrării !ntre oamenii diverselor etnii. Acest aspect poate fi cercetat de alţii mai pre3ătiţi pentru aşa ceva. Ce este ecumenismul religios de astăzi? -cumenismul reli'ios de astă"i este% !n prima fa"ă% o mi$care de unire a mărturisirilor eretice ale Apusului cu Ortodoxia.nta% *oborniceasca $i Apostoleasca 8iserică? a 4ui Hristos. &ar !n a doua fa"ă se are !n #edere unirea tuturor reli'iilor !ntr-una sin'ură% uria$ă% !ntr-o panreli'ie (O religie globală). -l este un sincretism eretic de tip mai nou% care promite să re"ol#e toate problemele. aşadar. vedem însă. în condiţiile dorite de ecumenism. conlucrare economică şi monedă unică. disputelor şi a urii.oi vom insista aici numai pe ecumenismul reli3ios. şi în special Ortodo"ia. cu studiu şi or3ani3are) ECUMENISMUL FĂRĂ MASCĂ . ca în ultimă fază a acestui plan întunecat să fie înlocuită înc$inarea adusă %ui Aceasta poate părea la prima vedere de necrezut. zdrobite. . pace. în du$ de pace. c$ipurile. -cumenismul de#ine% astfel% un monstru care !n'hite totul% un cuptor care !ncearcă să amestece $i să mistuie toate reli'iile. însă. -cumenismul este asemenea unei #i>elii !nspăim. aşadar. pentru că are valoare. filosofii şi tradiţii care urmăreşte o unitate nefirească şi grotescă. -ste un ura'an sălbatic al puterilor !ntunericului% care !$i concentrea"ă toată nebunia distructi#ă !mpotri#a Ortodoxiei% pentru a o nimici $i a o face să dispară. e urmăreşte. Es"e o ere3ie imensă *i !nfrico*ă"oare sau mai $ine 3is o panere3ie) &ste o sinteză de religii.ntui) 6Cei care au nuci 'au cu pie"re !n ele7 spunea su.ntătoare care se pre'ăte$te să dăr.

ed. planul lui Dumnezeu pentru m)ntuirea între3ii lumi. cititorule.. se luptă ecumenismul actual o vedem nemi. pe diavol )aşa să şadă el în *iserica %ui Dumnezeu. în puţine cuvinte. în locul adevăratului Dumnezeu. pe toate fronturile şi aceasta sub nevinovata titulatură a ecumenismului de către aceste puteri ale infernului. care este misiunea ecumenică @ Ecumenic se referă la toată lumea. -es.. lucrea3ă 3i *i noap"e pen"ru a face să 'ispară Sf#n"a Lui 9isericăE vor să falsifice adevărul pe care Dumnezeu-Omul ni l-a revelat.. ca să vedem baza lui reală. a or. -cumenismul% !n pu ine cu#inte% este o infernală mi$care 'lobală% politică $i reli'ioasă% ce are ca obiecti# supunerea umanită ii sub un conducător uni#ersal.locit dintru ECUMENISMUL FĂRĂ MASCĂ . (fintele (inoade &cumenice sunt (fintele (oboare ale <rtodoAiei din întrea3a lume. . Astfel ne vom forma o idee completă despre ecumenism. ca şi conducător al lumii. s"r#ns uni+i su$ coman'a unui s"a" ma-or ne%ă3u". îl vom lua de la început. *ar în continuare.anelor care propun o uni"a"e !n*elă"oare. ! Ecumenicitatea cre"tin#ortodoxă DPentru a înţele3e bine ecumenismul de astăzi. 'in păca"e. să fie înc$inat satana.Astă"i ecumenismul a a>uns la un stadiu de de"#oltare !nfrico$ător% prin care toate acele planuri stabilite dinainte sunt puse !n practică de instrumentele *atanei% ce au a>uns să lo#ească acum !n cel mai decisi# punct. afla+i !n spa"ele unor cen"re 'e coman'ă ne%ă3u"e) Es"e ră3$oi) Di un ră3$oi pu"ernic 'e care../). pun'nd în locul %ui (ristos. ce se ascun'e !n spa"ele %or$elor frumoase. ecumenismul de astăzi% !n$elător% mincinos $i antihristic. $i unirea tuturor reli'iilor !ntr-o panreli'ie% astfel înc't să dispară !reştinismul. să dispară m'ntuitoarea !redinţă Ortodo"ă şi la sf'rşit. vom vedea cu amănunte şi dezvăluiri înfiorătoare. Partea întâi CAP&+O4. Vom vedea mai înt)i.P a +isericii. ascunz)nd sub această denumire sincretismul reli3ios -n. chipurile. 8iserica 4ui Hristos este supusă prin ecumenism unui atac concentrat din partea unor du$mani ne!ndupleca i $i #icleni . cei mai mul+i nici nu-*i 'au seama) :o+i 'u*manii lui 8ris"os. (ubiectul. zădărnicind astfel m'ntuirea omului.4 0 &*+O0&A &!12&30 21%10.anismelor 'e "o" felul cu aer 'e serio3i"a"e *i a slo. ca un Dumnezeu arăt'ndu-se pe sine cum că ar fi el Dumnezeu+ (. Bnitatea pentru care. este necesar să cunoaştem mai înt)i istoria lui din trecut p)nă în prezent. duşmanii <rtodoAiei au născocit termenul ecumenism. Pentru a crea confuzie. +iserica :ui ristos este supusă în ultima vreme unui atac 3eneralizat..

uns nefericit. Vrea m)ntuirea între3ii lumi. venind Duhul (f)nt peste voi.. Dumnezeu se uneşte iarăşi cu umanitatea într!un mod mai desăv)rşit prin întruparea :ui ristos. să trăiască din nou unit cu acesta şi fericit.nte$ti. :umea întrea3ă plină de sciziuni pl)n3e. <bservăm de asemenea o unitate şi armonie uimitoare şi în universul material. 9ăderea omului a sf)şiat!o. unde 9reatorul Atotputernic şi!a pus pecetea atotînţelepciunii (ale. Aceasta este ecumenicitatea cre$tin-ortodoxă.n'ă Dumne"eu $i unit cu -l. şi fiţi Mie martori în *erusalim şi în toată *udeea şi (amaria şi p)nă la mar3inile păm)ntuluiE şi iarăşi le!a dat poruncăC Dpropovăduiţi pocăinţa si iertarea păcatelor la toate neamurileE. O unire nemincinoasă a oamenilor poate a#ea loc numai !n 8iserică prin &isus Hristos.. Domnul a dat această poruncă apostolilorC 5Mer3)nd învăţaţi toate neamurile. 9orpurile cereşti.. ca %rup al (ău. 5:!a trimis pe 2iul (ău6 ca să creeze o punte peste această prăpastie. făc)ndu!se şi el părtaş dumnezeieştii firi. <mul a căzut în continuare şi a a. pentru ca omul să poată astfel să devină una cu trupul (ău teandric. "?C">. precum spune (f)ntul *oan Damaschin. Fi le face pe toate noi şi foarte noi. De asemenea. Vrea unirea tuturor oamenilor de pe ECUMENISMUL FĂRĂ MASCĂ . într!o ordine şi armonie uimitoare. ristos. ristos 5Fi!a întins palmele şi le!a unit pe cele despărţite6. Dumnezeu!omul (!a lăsat pe (ine în lume ca +iserică. 5Dumnezeu desăv)rşit fiind. 3uvern)nd!o ca pe un tot.ntul 4ui Dumne"eu $i unit cu -l. Drept aceea. s!a produs ruperea acestei unităţi. Dumnezeu a făurit unitară şi armonioasă această lume mare şi preafrumoasă. (!a ridicat o barieră de netrecut. cu puţin înainte de înălţarea (a. aceasta a fost ultima (a chemareC DMer3eţi în toată lumea şi propovăduiţi &van3helia la toată zidireaE -Mc.6 Fi după învierea (a le spuneC D:uaţi putere.ntuire $i !ndumne"eire.ntuirea tuturor oamenilor prin 8iserica 4ui Hristos. *i trimite la toate neamurile. Omul trăia la !nceput !n cadrul acestei unită i superioare $i armonii minunate sub acoperăm. Ca atare% numai prin Dumne"eu-Omul $i doar !n 8iserica lui Hristos pot oamenii să se desă#. !n afara 8isericii nu există nici o unire reală% nefiind posibilă nici o !nfră ire a lumii. De acum omul poate. de voieşte.nt% este calea ce duce la unire% m. 9el mai mare rău din lumeC @uperea omului de Qiditorul său.nită este $i lumea !n'erilor cea fără de număr% care slu>e$te Creatorului. dintr!o dată.t $i !ntre ei. Parcur3erea istoriei popoarelor divizate ce s!au m)ncat unele pe altele relevă din plin acest lucrul. Hristos !i une$te pe oameni nu numai cu Dumne"eu% ci $i !ntre ei. Dumnezeu însă n!o uită. . . ca un cutremur înspăim)ntător. să se apropie iarăşi de Qiditorul său. şi comuniunea dintre om şi Dumnezeu începe din nou. Astfel s!a produs un rău cutremurător.început. se zv)rcoleşte şi suspină sub tirani cumpliţi. Departe de Dumnezeu. *ar Rertfa de pe cruce a Dumnezeului!<m întinde o punte peste hăul abisal pe care l!a deschis căderea omului.nirea aceasta a oamenilor se reali"ea"ă doar !n 8iserica pe care Dumne"eu-Omul a !ntemeiat-o !n acest scop. +rupul tainic al lui Hristos% adică 8iserica luptătoare de pe păm. foarte numeroase şi uriaşe îşi urmează calea în spaţiu. a sf)rşit prin a fi un sălbatic. *ar 9uv)ntul întrupat al :ui Dumnezeu. *nsă. +răia l. +răia !ntr-o bucurie ecumenică desă#. om desăv)rşit se face. &ată marele plan al lui Dumne"eu/ &ată misiunea ecumenică ade#ărată a 8isericii% adică m.r$ită% !n armonia uni#ersală a lumii cere$ti $i păm.r$ească $i să se unească at. sin3urul lucru nou sub soare6. Are în plan să restaureze unitatea zdruncinată dintre &l şi om.t cu Dumne"eu c. -ra atotfericit. Atunci a avut loc o ruptură între om şi Dumnezeu.

prin +iserică. adică. au răpit termenul katholiki. papa :!a dezîntrupat pe Dumnezeu!omul şi :!a eAilat în cer. ristos. papa. numindu!se ei D+iserica catolicăE. să ia locul lui ristos din +iserică. deplin. ! Ecumenismul antihristic $! Ecumenismul papal Papa% prin e'oismul său luciferic% a #rut să domine reli'ios $i politic !ntrea'a lume. Papismul $i protestantismul nu sunt 8iserici ci comunită i $i adunări eretice. &ste un or'anism duho#nicesc prezent în toată lumea. uzurp)nd desi3ur şi titulatura de 5+iserică catolică6 S%ermenul 3recesc katholikos este tradus în limba rom)nă prin sobornicesc. (ă!i conducă pe cei credincioşi din +iserica luptătoare la cea triumfătoare. încerc)nd prin aceasta să arate că ei sunt +iserica universală -n. mai stabil şi mai si3urK .tot păm)ntul -c)ţi doresc. Vrea să-i călău"ească pe to i% din toate neamurile% din toată lumea% la ade#ărata pace $i la fericirea cea #e$nică ce se 'ăse$te numai aproape de Dumne"eu. Papismul :!a alun3at pe ristos ca şi cap al +isericii şi în locul :ui l!a pus pe papă.B . 8iserica nu este o or'ani"a ie lumească după cum vrea papalitatea eretică şi nici nu este destinată pentru un re3im lumesc după cum voia iudaismul. după cum vom vedea limpede în continuare. +iserica :ui ristos este pentru toţi. +iserica <rtodoAă este numită katholiki Ekklisia. Vrea să-i unească pe oameni% nu !n !ntunecatele $i satanice$tile plăsmuiri mincinoase ale ecumenismului% ci !n unitatea #e$nică $i neclintită cu Dumne"eu. rupţi de +iserică prin schisma din "$>=.8iserica Ortodoxă. Aceasta este misiunea ecumenică a +isericii. stabilit la al doilea (f)nt (inod &cumenic. -l a #rut să cucerească !mpără iile lumii pe care să le conducă !n numele cre$tinismului. duhovnicească şi ecumenică a +isericii :ui ristos. +iserica este împărăţia :ui Dumnezeu pe păm)nt.. fiind întinsă în toată lumea. mai clar.P De ce toate acesteaK Pentru ca un om. adică +iserica (obornicească. *n 9rezul ortodoA. A făcut din ea un re3im lumesc. &a se 3ăseşte desi3ur în lume dar nu este din lumea aceasta. cea creştin!ortodoAă. din anul 41". :!au ECUMENISMUL FĂRĂ MASCĂ . (e luptă. politică şi crime. -ste de la sine !n eles că după schisma papalită ii% o sin'ură 8iserică ade#ărată există !n lume . fireşte. Aceasta este adevărata ecumenicitate. prin credinţa în &l. viclenie. Papalitatea E-a substituit pe Hristos% Dumne"eu-omul% cu omul papă/ Fi deşi ristos (!a întrupat. universal. 9redem 5întru una sf)ntă. +iserica este ecumenică @OiAoumeniAi% adică !n toată lumea. împotriva 9apului +isericii noastre. precum şi apostolia m)ntuitoare şi ecumenică a +isericii. întruc)t 5nu eAistă m)ntuire în altul6. A transformat +iserica într!o împărăţie lumească. minciună.. Avem şi o Patriarhie ecumenică. ed. episcopul @omei.ntuiascăD% !i #rea uni i pe to i cu +rupul Celui ce o conduce. Fi face aceasta prin silnicie. Papistaşii. 8iserica 4ui Hristos% 8iserica Ortodoxă C#rea ca tot omul să se m. &cumenismul lumesc şi potrivnic lui Dumnezeu nu doreşte şi nu recunoaşte misiunea dumnezeiască.umai ristos poate să!i unească şi să!i m)ntuiască pe oameni. ipocrizie. mai desăv)rşitK &Aistă ceva mai curat. &l războieşte cu furie creştinismul ortodoA ecumenic. sobornicească şi apostolească +iserică6. mai plin de bucurie. &Aistă aşadar un ecumenism mai înaltK &Aistă ceva mai presus de planul lui DumnezeuK &Aistă ceva mai luminos.

alnic.ntului Duh $i a de#enit '. a recurs la violenţă.nde$te omul despre Dumne"eu.ele care erau mai presus de fire. Papa a #isat un cre$tinism lumesc care să se extindă de-a lun'ul $i de-a latul lumii% al cărui conducător să fie el !nsu$i.ndu-se după modelul !mpără iei romane a apărut pe scara istoriei ca o putere politică% desi'ur interna ională. C+eolo'iaD protestantismului a !ncetat să mai fie rodul *f.E -Dţinta ecumenismului este unirea cu +iserica 9atolicăE.ectarie %aumatur3ul scrie referitor la aceastaC D*ubirea de putere şi de slavă le!a uneltit pe toate. papismul. ca şi fratele său mai mare. ci a căzut într!o altă rătăcire şi mai rea. (f)ntul . în3rădindu!: pe ristos în cer. A vrut şi acesta la r)ndul lui să conducă lumea -oi'umeni.făcut pe papă cap şi stăp)n absolut al +isericii. cuv)ntul raţional ca pe un nou dumnezeu!idol. (f)rşeşte în antropocentrism. &cumenismul papal.S 9ardinalul Milliam :evada a declarat de cur)ndC Dunion Tith the 9atholic 9hurch is the 3oal of ecumenism. Papismul a schimbat temelia creştinismului care este Dumnezeu!<mul 9el veşnic şi în locul :ui a pus un muritor efemer. (obornicească şi Apostolească +iserică. ecumenismul papal. Protestantismul. A lepădat (f)nta %radiţie. A tă3ăduit sfinţenia +isericii. +iserica de nezdruncinat a lui ristos. în puţine cuvinte. A transformat !mpără ia 4ui Dumne"eu !ntr-o !mpără ie a acestei lumi% de$i Hristos a mărturisit clar că C!mpără ia 5ea nu este din lumea aceastaD. A ne3at realitatea îndrumării sale de către Duhul (f)nt. toate le!a pus în mişcare pentru ca papii să fie recunoscuţi ca şi conducători ai +isericii şi tirani ai lumii. prin teoriile lui eretice. măceluri. %oate SreleleP le!a născocit. o D+isericăE contrafăcută şi cu totul de nerecunoscut. A desfiinţat tradiţia şi a ciuntit (f)nta (criptură. duce la divizarea or3anismului divino!uman al +isericii în care lumea se poate uni şi m)ntui. ECUMENISMUL FĂRĂ MASCĂ .ntuire% ci care #i"ea"ă reu$ita unor obiecti#e lume$ti. Acesta este deci. crime şi cu toate acestea nu şi!a atins scopul. A se vedeaC httpCUUTTT. pentru a izb)ndi în acest lucru. iar punerea lui în aplicare necesita toată puterea. &cumenismul papistaş nu a putut să!şi ducă la îndeplinire planurile sale datorită opoziţiei de lun3ă durată pe care a făcut!o <rtodoAia.nd omenesc searbăd% uscat $i nesăbuit. distru3eri. Protestantismul a fost tăiat de la i"#oarele harului dumne"eiesc $i a conceput o Cteolo'ieD păcătoasă% care nu conduce lumea la m. despuind!o de pasa. <rice obstacol urma să fie înlăturat şi orice rezistenţă înfr)ntăE. sistem filosofic. . A făcut din teolo3ie discuţie. învăţătura (inoadelor &cumenice şi a Părinţilor purtători de Dumnezeu. A deformat adevăratul creştinism numai şi numai pentru a deveni el stăp)n al lumii.comU0$"$U"0U">U P %! Ecumenismul protestant *n afară de ecumenismul papal mai eAistă şi unul protestant. pe papă. dezamă3it de papism.. A eşuat însă în mod . la +iserica <rtodoAă.ntuirea omului% ci cu ce '. Pro3ramul a fost întocmit. s!a îndepărtat de el.u s!a întors însă la Bna (f)ntă.or3UneTsUheadlinesUindeAcn%iK stor8idV>???WreposV=WsubreposV0W dV?#"11#şihttpCUUacvila4$.camoMcculture. supun)nd!o cuv)ntului omenesc. să dea o direcţie umanităţii pe baza raţionalismului.. Fi protestantismul.Tordpress. 0omano-catolicismul% inspir. în raţionalism. Protestantismul a înălţat raţiunea omenească. 3noseolo3ie. C+eolo'iaD protestantă nu se ocupă cu ce spune $i ce porunce$te Dumne"eu pentru i"bă#irea $i m. Papismul a deformat învăţătura lui ristos şi a creat un creştinism lumesc. A cobor)t!o la un nivel inferior. D%rupul :ui ristosE devenind o asociaţie lumească.

ntul 1ectarie spune !n acest sensF =pe de-o parte la protestan i fiecare om constituie o 8iserică% iar pe de alta% !n catolicism un om constituie toată 8iserica?. care urma să zdrobească armata romană invincibilă şi să restaureze împărăţia lui *srael.u a venitE.i ca promotor al ecumenismului antihristic% al ecumenismului din #remea noastră. După cum creştinii se salută de Paşti cu D ristos a înviatNE şi răspund cu DAdevărat a înviatE aşa şi mulţi evrei întreabă în multe locuriC DA venit MesiaKE şi răspundC D.u i!au convins cuvintele profeţilor care au vestit în amănunt evenimentele vieţii Domnului şi care s!au împlinit cuv)nt cu cuv)nt în ristos. împlinindu!se în persoana (a toate profeţiile Vechiului %estament. l!au întrebat pe ristosC 5*n vremea aceasta vei restaura împărăţia lui *sraelK6.&n aceste două ere"ii% locul 4ui Dumne"eu este luat de om% !n elepciunea 4ui Dumne"eu este !nlocuită cu cea omenească.nt un Hristos după cum le-ar plăcea lor% după cum l-au plăsmuit !n fante"ia lor bolna#ă $i !n #isele lor e'oiste.eşte planurilor infernale ale acestuia.S întruc)t în cartea de faţă vom face referire în diverse situaţii la DProtocoalele !n elep ilor *ionuluiE cit)nd din ea fra3mente le3ate de planurile (ionismului. *nsă cum să nu se a. Adică îşi revendică infailibilitatea sa personală în materie de credinţă..un3ă aici. trebuie să eAplicăm cititorului în c)teva cuvinte ce este cu această scriere. Ecumenismul sionist &cumenismul actual am putea să!" numim ecumenism al sionismului întruc)t slu. .ici că se putea ceva mai rău. Acesta a fost #isul e#reilor dintotdeauna . . 4-au 'ăsit astfel potri#it (pe potri#a lor) $i-l folosesc ca ba"ă a planurilor lor.. at)ta timp c)t temelia sa dintru început este infailibilitatea omuluiX !n timp ce !n papism infailibilitatea apar ine papei% !n protestantism dimpotri#ă% fiecare protestant de#ine infailibil. şi s!a a. Au aşteptat să vină Mesia ca un conducător lumesc atotputernic.ndu-i !n indiferen ă% !n confu"ie $i !ntr-o stare căldicică. Capul $i conducătorul absolut al 8isericii nu mai este Dumne"eu-Omul% ci omul. însă ristos le!a răspuns clarC 5împărăţia mea nu este din lumea aceasta6. Prin acesta% !nsă se urmăresc multe. Au pre'ătit mai dinainte pe protestan i% in. av)nd o autoritate şi o putere materială uriaşă. Bnde se îndreaptă protestantismul prin această anarhie şi lipsă de evlavieK 9um speră să m)ntuiască lumea printr!o astfel de învăţăturăK Din păcate cade tot mai . sub influenţa acestei concepţii. va fi adevăratul papă al lumii.nească politic $i reli'ios !ntrea'a lume. Bcenicii.rmăre$te să cree"e o domina ie e#reiască la scară mondială. se spune. trec)nd de la erezie la ateism. Ce urmăre$te a$adar astă"i protestantismulG Acesta nu urmăre$te nimic% fiind o masă nedecisă $i amorfă. Mer3e din erezie înspre ateism. !l pun !nt. patriarhul +isericii internaţionale6 -Protocoale cap. &vreii continuă încă să aştepte venirea :ui Mesia. Aceştia nu au crezut la venirea :ui acum 0$$$ de ani deşi a fost însoţită de at)tea semne doveditoare foarte clare.teolo3ia păcătoasă a protestantismului să ne vorbească de 5teolo3ia morţii :ui Dumnezeu6. nimicită de romani. &nsă sioni$tii a$teaptă !ncă să #ină pe păm. Astă"i face >ocul pe care !l doresc puterile !ntunericului. Protocoalele sunt ECUMENISMUL FĂRĂ MASCĂ . *f. . *ar scopul sionismului interna ional este să a>un'ă% !ntr-o "i% să stăp. Astfel protestantismul a avansat de la raţionalism la ateism şi materialism.os. Voiesc $i a$teaptă un 5esia% nu smerit ca Dumne"eu-Omul% ci ca un !mpărat atotputernic. 5împăratul iudeilor.uns ca astăzi. "J. 4. -cumenismul protestant este prima treaptă a ecumenismului potri#nic lui Hristos% ce se desfă$oară astă"i..

aceste 5lo. -ste planul ambi iilor lor dintotdeauna pentru conducerea lumii . care au tă3ăduit chiar puterea lui Dumnezeu. ci materiale şi lumeşti. va fi din Dsăm)nţa sf)ntă a lui DavidE. aşa cum a fost 3)ndit în Protocoale -n.efuiesc. în care dr. Protocoalele au fost. în persoana re3elui. şi în s)nul cărora se ridică din toate părţile focul anarhiei. care îşi t)răsc viaţa în mi. Aceste teAte care descoperă planul sionismului sunt direcţiile finale ale acestuia.ertfească poporului din toate 3usturile sale personaleE -Protocoalele. scrie că manuscrisul lor i!a fost înm)nat prin "#$" de către AleAis .un3erea unor teAte secrete aşa de importante pe m)na neamurilor. nu duhovniceşti şi cereşti. < altă dovadă pentru autenticitatea Protocoalelor sunt evenimentele însele care s!au succedat p)nă astăzi şi care urmăresc îndeaproape planurile sioniştilor. Dezvăluirile acestea i!au zdruncinat pe sionişti. cu titluri incendiare cum ar fiC Duşmanul umanităţii.a eAistente şi să le folosească în vederea scopurilor sale întunecate. ca parte practică.un3)nd în m)inile creştinilor. &l le!a editat în "#$0. vor fi biroul nostru principal de informaţii ECUMENISMUL FĂRĂ MASCĂ . stăp)n pe sine însuşi şi pe omenire. *nsă faptul sustra3erii Protocoalelor este dovedit de circulara comitetului sionist din "#$". pentru a sfăr)ma puterile nesăbuite. Motivul neliniştii mondiale. Primul editor al lor. săv)rşesc tot felul de violenţe.locul societăţilor demoralizate de către noi. Aceste societăţi. atunci c)nd societăţile sioniste s!au adunat într!un mare con3res la +ăle. ertzi vorbeşte de acest fapt ca o realitate.P (ioniştii vor un ristos care să aibă putere materială şi autoritate lumească şi care să le confere în continuare atotputernicie şi dominaţie mondială. Acest conducător ecumenic -al lumii. de a conduce lumea. etc. *ată ce ne descoperă Protocoalele în acest sensC Dvom înfiinţa şi vom înmulţi societăţile francmasonice în toate ţările din lumeX vom atra3e în ele pe toţi aceia care sunt sau pot fi nişte buni a3enţi. apăr)nd multe articole prin ziarele vremii. . depl)n3)nd a. întruc)t au încercat să le ne3e.ilus. *n cartea de faţă cititorul poate vedea felul în care planul sionist a fost pus în aplicare.e6. îşi închipuie un Mesia care să fie croit după măsurile vanităţii lor. cap. . să corespundă măsurilor unei fericiri. şi de aceea nimeni nu va îndrăzni să se pună de!a curmezişul drumului necunoscut. *ată ce zicC DDomnitorul care va lua locul 3uvernelor de astăzi. mişcate de instincte iar nu de raţiune. &le au fost întocmite în "1#J.. de bestialitate iar nu de umanitate. Acest ales al lui Dumnezeu e numit de sus. &le au nimicit orice ordine în societate pentru a ridica pe aceste dăr)mături tronul @e3elui lui *sraelX dar rolul lor va fi încheiat în momentul ridicării pe tron a re3elui nostru. Pentru ca sionismul internaţional să!şi vadă visul cu ochii. De atunci au urmat multe editări. autorului. acest domnitor va trebui înainte de toate să stin3ă această flacără mistuitoare. a.icolaevici (ouchotin.ină pe fapte reale serioase. mulţumită unei voinţe neclintite. în spatele cărora stă nevăzut. Protocoalele şi răsturnarea lumii. toţi vor crede că văd destinul cu căile lui necunoscute. sub preteAtul libertăţii şi al unor drepturi. fie sustrase dintr!un seif deţinut de sionişti în Alasacia.. profesorul rus (er3hie . mareşal din aristocraţia din (herno. Deci sioniştii aşteaptă un conducător lumesc în persoana căruia vor vedea Dpersonificarea forţei şi puteriiE şi Dvor crede toţi că văd destinul cu căile lui necunoscuteE. @euşeşte de asemenea prin susţinere satanică să se infiltreze în or3anizaţiile de. un Mesia lumesc cu care să conducă lumea. Bn alt Mesia aşteaptă evreii. creează diferite or3anizaţii cu scopuri pretins bune. Aceste puteri triumfa astăzi. astfel înc)t ele să lucreze ! fără să bănuiască ! la împlinirea visului sionismului de a conduce lumea. au urmărit în continuare să convin3ă lumea că nu sunt rodul activităţii lor oculte şi că nu se spri. a) &asoneria O astfel de or'ani"a ie este masoneria% care lucrea"ă pentru reu$ita planurilor sioni$tilor. (t)lpul omenirii ! în persoana domnitorului universal din săm)nţa sf)ntă a lui David ! trebuie să . 04!0=.imeni nu va şti ce vrea să atin3ă re3ele prin poruncile sale.documente ce scot la i#eală amănunte din planul final !ntocmit de sioni$ti% care constituie strate'ia metodică ce #a conduce la acapararea puterii mondiale de către ei. fie s!au scurs într! un alt mod.

iliaştii mai susţin că din vara anului "1J1 bunăvoinţa :ui Dumnezeu s!a întors către evrei 5şi că p)r3a anului s!a dat în mod vădit poporului iudeu6. iliaştii.at şi el îşi are ori3inea în caracterul ezoteric al 2rancmasoneriei. pastorul @ousel. ci dovezi palpabile.a de a lucra acoperit ! adică de a nu permite nici unui nemason să participe la lucrări ! este un :andmar' ce nu poate fi ne3li. *ată deciC (ioniştii înşişi spun că masoneria este creaţia lor. marea lo. 3arantează că evreul acesta a fost ales de Dumnezeu şi că asociaţia înfiinţată de el. d)ndu!i un conţinut potrivit pentru reuşita planului ecumenist. iar susţinătorii lui au pierit.mlnr. şi să dea din nou evreilor Palestina.m8forum. cap.ă naţională din @om)nia. prin strădaniile Părinţilor ei purtători de Dumnezeu. *ar mai .. hiliasmul a eAistat ca erezie încă din primii ani ai 9reştinismului. iliaştii. 5:o. D2răţia creştină a tinerilorE şi alte nenumărate or3anizaţii umaniste şi culturale. în dosul căruia se va ascunde administraţia despre care am vorbit. această creaţie a sionismului..E httpCUUTTT.ed. atunci c)nd urma să se amestece puternic în orice mişcare umanistă. ci din necesitate ! în spatele or3anizaţiilor oficiale pe care le îndrumă şi le susţineE. este lucrarea lui Dumnezeu..ele6 vor avea c)te!un reprezentant. iar activitatea acesteia este lucru binecuv)ntat de Dumnezeu. Fi astfel. de c)te ori a încălcat principiul acesta a eşuat lamentabil sau şi!a atins foarte puţine din obiectivele propuseE. se ascunde şi ea în spatele diverselor asociaţii şi or3anizaţii care îi promovează scopurile ei ascunse care sunt şi scopurile sionismului.locul cel mai influent -al activităţii noastre.. Mai bine spus. P DMasoneria ! scriu masonii înşişi ! după cum ne încredinţează de altfel trecutul ei. De aceea. Acest lucru îl aflăm chiar din or3anul lor oficial de presă DPita3oraE -fascicolul ". iar pe de alta slu. +iserica. sunt de ori3ine evrei. şi mi. a se vedeaC D:andmar'urile 2rancmasoneriei BniversaleC "".S D(ite!ul Pita3oraZ04 este membru recunoscut al Meb@in3 2reemasonr8 *nternational. aşadar. OV. :e3ătura dintre conducătorii hiliasmului şi evrei însă trebuie dovedită. <bli3aţia pentru oricare :o. av)nd rolul de a duce la împlinire obiectivele ce şi le!au propus. pe nume %eodor ertzi şi care asociaţie este evreiască şi are ca scop să reînfiinţeze @e3atul evreiesc în *udeea.. Despre caracterul secret al masoneriei.os printre altele sunt date ca eAempleC D9on3resul internaţional anual pentru paceE. ridic)nd de!a dreptul în slăvi asociaţia înfiinţată în "1#J de un anumit evreu. DDe altfel.E -httpCUUpita3ora. nu doar simple indicii..ro. Vom centraliza toate aceste societăţi într!o administraţie cunoscută numai de noi şi compusă din înţelepţii noştri. fondatorii şi învăţătorii lui. că cei ce diri.ină întruc)t a fost ales 5de Dumnezeu la momentul potrivit pentru a!şi aduce aportul la naşterea sionismului6.roUbiblioteca -site oficial. ') (iliasmul iliasmul este o altă născocire vicleană a evreilor sionişti. pe de!o parte el denaturează şi războieşte cu turbare creştinismul. cu alte cuvinte. iliaştii vorbesc de evreul acesta ca fiind foarte dra3 inimii lor şi îl spri.ează hiliasmul şi sunt capii. i!a biruit.eşte şi lucrează pentru un 3uvern mondial evreiesc. -n.şi îndrumări. &Aistă. A venit însă sionismul şi l!a scos de la naftalină. pe nume (ionismul -de la oraşul sf)nt (ion sau *erusalim... laudă mult. iar acest reprezentant va fi acela care va da cuv)ntul de ordine şi va alcătui pro3ramul de activitateY -Protocoalele înţelepţilor (ionului. ctitorul şi părintele hiliasmului modern 5a dat o bună mărturie în anul "#"1 pentru poporul evreu pe ECUMENISMUL FĂRĂ MASCĂ . eliberatoare. se ascundea şi se ascunde ! si3ur că nu de frică. Profesorul %rembelas de la Athena scria despre eiC D iliaştii şi neamul celor ce :!au răsti3nit pe ristos sunt unul şi acelaşi lucru. socială şi cu caracter educativ. Fi masoneria la r)ndul ei. ian "#4$.

*acov şi toate marile personalităţi ale Vechiului %estament şi că unele dintre ele ar fi făurit 3uvernul visat cu sediul la *erusalim.nd o fa adă cre$tină% dar un scop antihristic. reconstruirea *erusalimului ca oraş al evreilor. ceea ce înseamnă ecumenismul. av)nd convin3erea că va fi partea aleasă care va institui viitoarea împărăţie a lui Dumnezeu. Avraam urma să coordoneze de la *erusalim. fiindcă ei îl aşteptau să vină ca împărat şi cuceritor slăvitX însă &l a venit ca să întemeieze o împărăţie duhovnicească şi nu un stat lumesc. &l este ascuns însă cu viclenie. Av)nd în vedere acest plan antihristic al sionismului de conducere a lumii şi mecanismul lui compleA prin care influenţează şi direcţionează mişcările reli3ioase şi sociale ce servesc scopurilor acestuia. cheltuieşte mari sume de bani şi urmăreşte înfiinţarea unui 3uvern evreiesc. iubite cititorule. &l urma să elibereze neamul evreiesc din robie. M99 -9M+. %rebuie adău3at la toate acestea că hiliaştii au aşteptat în "#0> să se ridice din morm)nt Avraam. Mişcarea ecumenică pe care o vedem astăzi în stadiul ei avansat. cercetaşii. Pentru ca ecumenismul să!şi atin3ă scopurile infernale a înfiinţat ! aşa cum s!a mai zis ! c)teva or3anizaţii internaţionale şi a reuşit să se infiltreze în altele de. %ocmai pentru aceasta. Va ale3e *erusalimul ca centru al între3ii lumi şi va supune toate neamurile păm)ntului iudaismului. după cum spun hiliaştii. (usţin)nd interesele sionismului. tot ce este important pe păm)nt. Astfel de or3anizaţii suntC LM9A. Dar şi hiliaştii un astfel de lucru doresc şi aşteaptă. Dacă luăm în considerare acest vis străvechi ce a înşelat doririle şi speranţele lui *srael şi citim. pe de altă parte. cei mai mulţi dintre evrei n!au crezut în ristos. că ecumenismul actual% !n profun"ime% nu este o mi$care cre$tină% ci una politică% a#. plasaţi în punctele cele mai importante ale lumii. pas cu pas. (ă vedem care sunt stadiile evoluţiei sale. LM9A. că de n!ar fi ascuns. cu a. (ionismul. 9onsiliul mondial al +isericilor. dovezile şi tot lanţul de ar3umente despre rolul şi scopul promotorilor tăinuiţi ai ecumenismului infam. ei cred că această asociaţie evreiască va secătui 9reştinismul. ce spun şi propovăduiesc hiliaştii. va revi3ora iudaismul. şi altele. vom constata cu date concrete.a eAistente. înţele3em cu claritate că hiliasmul este un iudaism ascuns.utorul unor posturi mass!media performante. instrumentele şi or3anizaţiile prin care ia amploare şi din care se năpusteşte cu m)nie nimicitoare ca să provoace un dezastru nemaiînt)lnit. cu colaboratori diferiţi ! membri ai acestui 3uvern. să reînvie domnia slăvită a lui David şi să înalţe puterea iudaică pe culmi nemaiînt)lnite. iar ceilalţi s!ar fi răsp)ndit în diferite părţi importante ale lumii ca reprezentanţi ai 3uvernului de la *erusalim. $! )&C* si )+C* ECUMENISMUL FĂRĂ MASCĂ . 9iteşte. şi în 3eneral Palestina să fie iarăşi evreiască. au început şi acestea să servească interesele sale. n!ar căuta să se facă auzitE. a trecut prin mai multe faze. încet!încet şi pe nesimţite. *saa'. elementele. din muntele (ionului.eT Lor'6.H *tadiile ecumenismului D(ă vedem acum. %rebuie ţinut seama că la acest vis dintotdeauna al iudeilor tind şi hiliaştii.hipodromul din . aşa înc)t. *udeii l!au aşteptat pe Mesia încă dinainte de venirea lui ristos ca pe un conducător şi împărat lumesc.

un3)ndu!se p)nă la un cult adus trupului. Dimpotrivă. citim la pa3ina "?1 despre vizita în /recia din "#40 a unor americani şi de primirea pe care le!a făcut!o lo. editată în "#>0. iar începutul denaturării credinţei în Bna (f)ntă Apostolească şi (obornicească +iserică. &ndiferen a do'matică $i starea căldicică fa ă de credin ă promo#ate de IJCA $i I5CA se explică prin faptul că ele sunt sub !nr. >0. a avorturilor ş. chipurile. a sănătăţii. cele două asociaţii s!au unit într!una sin3ură. dar idioţi şi absurzi. la filiala LM9A. *n "1>>. un comportament ca faţă de nişte copii buni. s!au or3anizat în An3lia două asociaţii de femei. s!a produs. în "#>0 număra "$$$$ de filiale şi = milioane de membri.Primul strămoş al ecumenismului actual şi!a făcut apariţia pe la mi. chiar dacă sunt fără conţinut do3matic. Aceste asociaţii. LM9A şi LM9A au creat nuclee cu membri ai lor. adică la "" ani de la înfiinţarea LM9A. pe nume &ma @oberts. Această or3anizaţie de tineret a reuşit să se eAtindă în foarte puţin timp în toată lumea.urul v)rstei de 4> de ani. doamna 7inerd a înfiinţat o asociaţie pentru doamne tinere care avea ca scop practicarea filantropiei. < t)nără din sudul An3liei. Av)nd la bază această teorie. ca unele ce sunt formate din masoni în proporţie de #$ la sutăE. Multe 3eneraţii au crescut într!un creştinism fals. despre păcatul strămoşesc sau despre m)ntuire care se 3ăsesc la modul absolut numai în +iserica adevărată a lui ristos. 9anada. aproAimativ >$$ de tinere în . Ceea ce ne descoperă cartea aceasta editată !n EKLM% la Afhena cu aprobarea 5arii 4o>e $i !naltului demnitar al Consiliului de 'radul LL% este faptul că masoneria penetrea"ă toate sectoarele importante ale #ie ii publice. Preia po"i iile cheie !n conducerile ECUMENISMUL FĂRĂ MASCĂ . LM9A şi M)n3)ierea <rientului Apropiat -pa3. D9rucea şi stea3ulE. de desfătare a simţurilor. la :ondra. 9eea ce s!a cultivat în mod fin a fost o întoarcere a omului spre trup. aflate sub conducerea evreicei Pepper (chTartz de la filiala de acolo a or3anizaţiei LM9A.m. orchestrate din afară s!au pus în mişcare. Au avut însă o ideolo3ie neclară. cu DlapteleE indiferenţei şi al unei stări căldicele faţă de credinţă. Au a#ut o teorie umanistă asupra lumii% în care nu se face referire nici la păcatul strămoşesc şi nici la m)ntuirea sufletului. a pus bazele unui cerc. LM9A şi LM9A nu au avut nici o doctrină clar stabilită. lu)nd numele LM9A sau C. *n "1==. După cum este menţionat în publicaţia periodică americană din :os An3eles. *n "1#=. Masoneria 3recească a acordat conducerilor acestor or3anizaţii toată cinstea ce se cuvenea conform uzanţelor masonice.urirea masoneriei. Acceptă filantropia ca pe o !mpăr ire de bunuri materiale% dar nu !n numele lui Hristos $i al 8isericii *ale. *n cartea DDouă sute de ani de masonerie 3receascăE a lui Marino Polato.niunea tinerelor cre$tineD. a. neprecisă şi semi!creştină. Aceste asociaţii fac dovada unui comportament protector faţă de creştini. din păcate. < astfel de formare a conştiinţelor promovează LM9AN în %oronto.area. nu se scotea o vorbă. *n carte se scrie printre altele şi despre unele lucruri demne de atenţie şi care scot la lumină multe aspecte deosebit de importanteC DAceste 3rupări aflate în vizită aparţineau acelor or3anizaţii cunoscute cum ar fi 9rucea @oşie.a masonică locală. a întreprins o campanie susţinută pentru le3alizarea folosirii marihuanei. au DalăptatE. membru al lo. s!a acceptat într!un 3las ca să nu mai fie menţionat nicăieri numele lui *isus ristos. sufletul este antrenat într! un sistem sentimentalist. :a :ondra. Acest tip de educaţie favorizează o atitudine laAă faţă de păcat şi o ironizare a adevărului do3matic al +isericii 9reştine.d. destule 3eneraţii.a. Fi c)nd te 3)ndeşti că poartă numele de frăţie creştinăN Puterile întunericului. pun)ndu!se accentul şi d)ndu!se o atenţie specială trupului.. între timp.locul secolului al OlO!lea. despre suflet. ce şi!a propus realizarea de înt)lniri în vederea ru3ăciunii împreună. pentru prote. /eor3e Milliams a înfiinţat LM9A sau altfel spus CAsocia ia cre$tină a tinerilorD.ei masonice ateniene DPrometeuE.

MetaAas a denunţat LM9A.8mca. fapt care n!a fost dezminţit p)nă astăzi. -httpCUUTTT. făc)nd uz de limba. Acesta este în fapt şi scopul ecumenismului.ă I5CA *n "#4#. trupeşte. LM9A din America nu are nici un drept le3al să intervină.8mca. activitatea ei ia amploare. 0 din darea de seamă a LM9A.or'ani"a iilor% cum ar fi I5CA% IJCA% Crucea 0o$ie etc. LM9A.u este admis ca o or3anizaţie străină să se ocupe pe viitor de situaţia tinerilor noştri. (copul declarat a fost Dspri. în amintirea răspunsului ne3ativ. Da fost în multe privinţe un deschizător de drumuri. este în conformitate cu tradiţiile noastre. fără a depinde de ceva din eAterior. ed.. MetaAas a fost mason. Meletie MetaA'i şi a profesorului ecumenist Amilcas Alivizatos. MetaAas. o reţea ce cuprinde "$$ de D+isericiE şi or3anizaţii cu caracter bisericesc. %he Vatican.a mitropolitului mason de Athena. %rebuie amintit aici că p)nă în "#0" *. Pentru o mică perioadă de timp I5CA a func ionat la *eres% apoi !n NerAira% fiind spri>inită personal de către patriarhul Afhena'ora% un notoriu ecumenist% cunoscut pentru ac iunea sa unionistă $i ecumenistă% de altfel% acu"at oficial ca fiind mason . care activează în "0> de ţări cu peste => de milioane de membri. moral şi socialE -art. LM9A din America. +rebuie preci"at% !ncă o dată% aici că masoneria% pentru a-$i !mplini obiecti#ele propuse% nu creea"ă doar propriile or'ani"a ii% ci se infiltrea"ă $i !n cele de>a constituite% ce au o anumită importan ă% pun. LM9A promovează . (usţinem acest lucru pentru că ne bazăm pe ceea ce ne!au învăţat doi mari învăţători ai umanităţii C Platon şi Aristotel. 9a atare.. prin 3ri.uNE. rasă. %he Morld (tudent 9hristian 2ederation -M(92.. *nsă.. ener3ic şi ferm. Atunci. arată le'ăturile str. promovarea şi dezvoltarea armonioasă a tinerilor. <r3anizaţiile ecumeniste corelate cu LM9A suntC &cumenical Advocac8ABiance -&AA.De altfel statul 3recesc are dreptul incontestabil de a!şi educa tineretul ţării în consonanţă cu acele ECUMENISMUL FĂRĂ MASCĂ . Pasul următor este să facă aceste or'ani"a ii instrumentele ei !n reali"area scopurilor sale !ntunecate% iar acum% unirea 8isericilor. Această. cel care a spus acel istoric D<hiNE S Qiua D<hiNE -D. fondatoarea şi finanţatoarea ei. a dizolvat toate filialele LM9A din /recia.nse dintre I5CA $i ecumenism. Atunci.. -n. spiritual. dar şi spun)nd limpede. 3en sau cultură.. P)nă şi în @e3ulamentele lor se specifică independenţa şi autonomia.ul fin al diplomaţiei.inirea. s!a disociat de ea încep)nd din acel an. pe care a şi finanţat!o. Dar or3anizarea LM9A începe mai cu seamă în "#04. totuşi LM9A americană -asociaţia mamă. confisc)nd patrimoniul lor. a intervenit în spri. Morld 9ouncil of 9hurches -M99.. P *ar faptul că LM9A din /recia e fost prezidată pentru mulţi ani de ecumenistul Amilcas Alivizatos. Au fost înfiinţate ! scrie MetaAas ! ca asociaţii 3receşti fără nicio dependenţă de or3anizaţiile internaţionale. a protestat ener3ic.E -httpCUUTTT. . Pontifical 9oundl for Promotin3 9hristian Bnit8. *. &etaxas dizol. prin minciună şi înşelătorie. Fi!a adus contribuţia la iniţierea mişcării mondiale misionare şi apropierea +isericilorE. Pentru că deşi au fost înfiinţate ca asociaţii 3receşti.de altminteri.ustiţia socială şi pacea pentru tineri şi comunităţile lor. indiferent de reli3ie. Athena.intUTho! Te!areUpartnersUecumeriical!or3anisationsU. dat de *.intU. P în faţa italienilor.S *mplicarea LM9A în ecumenism este uşor de verificatC D< mişcare ecumenică 3lobală pentru tineri. LM9A americană este cea care a înfiinţat în "#"1 or3anizaţia similară din /recia. MetaAas lui Mussolini. în timpul celui de!al doilea război mondial. acuz)nd!o că a dus neamul în eroare. primul ministru de atunci. neav)nd dec)t unele mici contacte cu cele internaţionale. cunosc)nd acolo în masonerie multe despre activitatea ei distructivă.ndu-$i oamenii ei !n func ii de conducere.inul filialelor desfiinţate. în urma cererii acestuia de a li se da trupelor italiene trecere liberă prin teritoriul /reciei. este sărbătorită în /recia în fiecare an. după cum scrie şi în D&nciclopedia eticii reli3ioaseE. După dizolvarea LM9A din /recia.

fie prin donaţii anuale la înfiinţarea şi funcţionarea LM9A Dacă mai este însă cineva care se îndoieşte de le3ăturile str)nse ce eAistă între LM9A. are ca obiectiv educarea tineretului într! un spirit defensiv.os. LM9A şi masonerie. de!a lun3ul unei istorii de secole. &ste prezent acelaşi semn ca al masoneriei ! triun3hiul răsturnat cu v)rful în . iar mai .idei şi convin3eri şi să asi3ure încrederea absolută şi eAclusivă în do3mele +isericii <rtodoAe.. LM9A şi LM9A %! Cerceta"ii <r3anizaţia cercetaşilor este cel de!a al doilea predecesor al ecumenismului. (ecretarul ei 3eneral. *ar faptul că avem tot dreptul să confiscăm averea LM9A -din /recia. nu trebuie dec)t să fie atent la si3la celor două asociaţii. apare evident faptul că cerceta$ii spri>ină planurile ecumenismului $i că a pre'ătit calea acestuia prin procesul de descre$tinare al tineretului.. membru al comitetului 3eneral de ECUMENISMUL FĂRĂ MASCĂ . a dat în "#"J acestei or3anizaţii internaţionale un conţinut eminamente masonic. . *n broşura numărul >> din "#?4 a D+uletinului masonicE. Primii părinţi ai mişcării ecumenice actuale sunt. Plec)nd chiar de la scopurile ce le are în pro3ram. a fost înfiinţată şi în /recia. este de condamnat pentru că nu! şi lasă tineretul să fie educat de or3anisme ce se 3ăsesc în afara ei. După doar 0 ani. Av)nd în vedere că ma. nici cu le3ea 3recească şi nici cu specificul etnic al asociaţiilor. . a cărui ctitor a fost fratele +aden PoTellE. chiar dacă acest lucru ar fi eAact. întruc)t ea este le3ată indisolubil de neamul nostru. aşadar. or3anul oficial al Marii :o.. sub idealul unei înfrăţiri umane mondiale.ine şi să asi3ure în mod eAclusiv credinţa ortodoAă 3recească şi nici nu i s!ar putea pretinde aşa ceva. care este curat 3recesc. Prin urmare orice presiune venită din eAterior pentru ca LM9A să fie menţinută în continuare. ne!a surprins în mod neplăcut. care este triun3hiul satanic. ce a avut loc în /recia în anul "#?4. *n al doilea r)nd.imeni nu poate susţine că LM9A ar putea să spri.e a /reciei. trebuie să ţinem cont de faptul că aceste contribuţii au fost făcute pentru binele societăţii 3receşti şi acest lucru nici n!ar mai fi trebuit menţionat. Cerceta$ii% pe de altă parte% au le'ături str. Această or3anizaţie.utoare.. nu ascund că dovedirea faptului că ea provenea din contribuţii americane. at)t de cunoscută astăzi.nse cu masoneria care se ascunde !n spatele ecumenismului% fapte ce le #om pre"enta !n continuare.ă a /reciei. *ar o indiferenţă c)t de mică faţă de cele ce privesc +iserica <rtodoAă /reacă nu se împacă cu inte3ritatea noastră naţională. se datorează următoarelor priciniC *n primul r)nd. citim despre felul în care masonii cercetaşi au fost primiţi de către Marea :o.osC D2ratele cercetaş.oritatea cov)rşitoare a populaţiei este ortodoAă -la 1 milioane de ortodocşi fiind doar 0$$$$$ de neortodocşi.imeni nu poate afirma că societatea 3recească ce este reprezentată de stat. în An3lia. statul se obli3ă să le prote. Mai sunt menţionate şi alte elemente revelatoriiC D(unt cunoscute le3ăturile dintre masonerie şi or3anizaţia cercetaşilor. 5artin . or3anizaţia mondială a cercetaşilor. ar constitui un amestec în treburile interne ale statului nostru.eze conştiinţa reli3ioasă.e#reu $i mason !. :ordul mason +aden PoTell înfiinţează în "#$1. Fi spunem aceasta pentru că suntem si3uri că ar fi fost făcute cu bună credinţă fără a se aştepta vreo răsplată. Datorită celei de!a Ol!a manifestări internaţionale de cercetaşi Ramaboree. să nu uităm faptul că at)t (tarul 3rec c)t şi mulţi 3reci de peste hotare şi!au adus contribuţia fie prin a. şi că voinţa donatorilor nu ar fi putut intra în contradicţie nici cu scopurile asociaţiilor. *n ce priveşte averea LM9A. au ieşit la iveală multe elemente care atestă le3ăturile dintre cercetaşi şi masonerie. în "#"$.

Perfida activitate a cercetaşilor este denunţată de un cunoscut specialist în drept al baroului de pe l)n3ă 9urtea de Apel din Atena. ca într!o bună zi să urmez acestuia. repre"entantul Germaniei% masonul Daunn% a spus printre alteleF C4o>ele masonice 'ermane au deschis por ile cerceta$ilor tocmai pentru !nrudirea ce există !ntre ei $i masonerie. am fost lăudat că sunt un copil 5deştept şi iscoditor6 şi trebuie să fiu luminat. impun)nd ca unică ru3ăciune următoarele cuvinte anoste şi confuzeC 5Qiua se duce. Aflăm astfel că al Ol!lea con3res mondial al cercetaşilor din "#?4 a avut în frunte nu pur şi simplu admiratori ai masoneriei. atunci c)nd voi fi 3ăsit vrednicE. între "#=0!"#=J. Am acuzat mult lăudata or3anizaţie a cercetaşilor pentru că a interzis -cel puţin în perioada "#=4 ! "#==. @otar8 a venit în /recia în "#01 din iniţiativa masonerieiE.nd pe cerceta$i că au inter"is ru'ăciunea =!mpărate ceresc? care se făcea la inau'urarea adunărilor cercetase (a =puilor de lup?)% !nlocuind-o printr-un imn de inau'urareF =!ntotdeauna un pui de lup trebuie să-E asculte pe lupul cel bătr. Peste tot !n lume% c. D0O+A0I este antecamera masoneriei% fiind condusă de acelea$i puteri malefice ca $i ea. ce lucrează şi aduce cu adevărat iubirea creştină între oameni. ofiţer 3eneral al 9orpului 3recesc de cercetaşi şi conducător 3eneral al celei de!a Ol!a adunări mondiale cercetase -Ramboree. 9onducătorii şi membrii ei de încredere sunt masoni. pun)nd accent pe marea le'ătură ce există !ntre or'ani"a ia cerceta$ilor $i masonerieD. *ar în plus. *copurile anticre$tine ale cerceta$ilor se #ăd din faptul că a reu$it cu măiestrie să-i scoată pe tineri din 8iserică% or'ani".e din /recia Dslăvitul frateE Pi' din :o.n% 1iciodată nu trebuie să se asculte pe sine sau pe cel mai mic 6. Dumnezeu ne păzeşte6. Mi!aduc aminte că pe vremea c)nd aveam v)rsta de "J ani şi s!a înt)mplat să protestez pentru interdicţia mai sus amintită.e de cercetaşiE..e!am bucura dacă s!ar înfiinţa şi în /recia lo. care n!a putut să se 3ăsească la lucrările de astăzi. ci persoane însemnate. Profesorul universitar *oan 7armiris a adeverit. Am trecut la contraatac. -VeziC DPuterile întunericului sub lumina creştinismuluiE.icolae Psaruda'i.nă acum ca ea să >oace un rol dominant. zic)nd că sunt o or3anizaţie eAemplară.a Victoriei a Australiei şi şeful reprezentanţei cercetaşilor australieni. . în cadrul întrunirii marii adunări eparhiale din ECUMENISMUL FĂRĂ MASCĂ . îmi amintesc faptul că. am fost cercetaş şi liderul 5puilor de lup6. fiind ocupat cu MaratonulE -din actele lucrărilor lo. @otar8 spri. acu". cu următoarele cuvinteC Dîmi s)n3era inima c)nd auzeam laudele pe care masonii le aduceau cercetaşilor.nd !n timpul *fintei 4itur'hii excursii $i tot felul de adunări.ină mult or3anizaţia cercetaşilor. Acest lucru l!a spus de altfel în mod clar şi reprezentantul /ermaniei atunci c)nd a accentuat că Dar fi fericit dacă şi în /recia s!ar înfiinţa lo>e de cerceta$iD. *e dore$te ca to i cerceta$ii să fie masoni .ei masonice. :auda a fost însoţită de sfatul de a stima idealul masonic al lui +aden PoTell. @u3ăciunea Domnească. cheltuind 4 milioane de dolari. 9)nd am auzit că i!au scos în faţă pe cercetaşi ca model de frăţietate al popoarelor şi al punerii în practică a 5iubirii creştine6.conducere Ramboree. Dfelicită eforturile Marii :o. .t $i !n ara noastră% 0otarO se 'ăse$te !n m. noaptea vine şi se lasă întunericul.inile lo>ei masonice. &a a înfiinţat numai în (BA din proprie iniţiativă 0$$$ de unităţi de cercetaşi.e a /reciei pentru lupta ce a dus!o împotriva analfabetismului. care este curat masonică. cu durere în suflet. după ce a mulţumit pentru invitaţia ce i s!a făcut. că cercetaşii sunt lupi în piele de oaie. De asemenea. :a această adunare masono!cercetaşă a Marii :o. am spus deschis. se dă la i#eală faptul că planul masoneriei este impunerea totală a cerceta$ilor !n diferite state% unde nu s-a reu$it p. aduce îmbrăţişare frăţească întreită fratelui AleAandru.

at)t cercetaşii c)t şi masonii. Consiliul Cre"tin &ondial al -ie. av)nd un rol de administrare. am căutat prin enciclopedii şi dicţionare pentru a 3ăsi o eAplicaţie. adevărata faţă a puterilor întunericului. "0. am văzut că înseamnă micul pui nou născut al lupului.ntul =lOAideus? !nseamnă fiul celui ce aduce lumină% a celui luminat ce #ede lumina ini iatică. cuv)ntul 5iliou6.un3em însă la ecumenismul actual. &ste începutul punerii în practică a planului ecumenismului.eiE. Pentru că lupul% după #echii e'ipteni% era ima'inea marelui "eu 0a% "eul soarelui $i al luminii. înfiinţarea de către puterile antihristice a or3anizaţiilor şi asociaţiilor cu conţinut ecumenist internaţional. începe să!şi dea la iveală planurile. Mare surpriză şi nedumerire mi!a făcut această denumire.iunii P)nă să a. aşadar. mă 3)ndeam. părinţii ce i!au născut. 0ădăcina =lOA? se 'ăse$te !n cu#intele =lOAi? (lumină)% =lOAa#'hes? ("ori de "i)% =4OAeios? (Apollon)% adică 4uceafăr% *atana% 4ux% 4ucifer?. însă.nirii 8isericilorD. ca +iserică. <i acest CConsiliul 5ondial al Credin ei $i OrdiniiD a ECUMENISMUL FĂRĂ MASCĂ ..ii "i *c. *copul acestei asocia ii a fost să clarifice toate dificultă ile $i piedicile do'matice ce stau !n fa a C. ?04. Acesta este primul început vizibil de ne3ociere a credinţei. -Dicţionar enciclopedic. ca familie pentru că duşmanii credinţei şi neamului nostru uneltesc împotriva noastră cu viclenie. (ă fie aceasta o simplă coincidenţă sau este rodul înrudirii şi conlucrării dintre cercetaşi şi masonerieK (e pune întrebareaC cine a în3ăduit sau şi!a pus semnătura ca micuţii copii curaţi şi nevinovaţi ai 3recilor creştini ortodocşi să fie numiţi pui de lupi Adică. voi. atunci c)nd. ce poartă numele Dpuii de lupE."#J$ faptul că DCerceta$ii sunt antecamera masonerieiD. încet.t $i pe cele ale masoneriei a cărei pro'enituri iubite $i sunt. 9a atare. 9onsiliul mai sus menţionat începe să arate încet.ei "i Ordinii *n paralel cu asociaţia menţionată mai sus a luat fiinţă şi s!a dezvoltat o altă asociaţie cu numele D9onsiliul Mondial al 9redinţei şi <rdiniiE. Or'ani"a ia cerceta$ilor% I5CA $i IJCA descre$tinea"ă pe tineri% !mplinind atent planurile ecumenismului% c. au şi ei odraslele lor. ci pro3enituri ai acestor animale s)n3eroaseK & timpul să ne trezim ca stat. *n "#"$ a fost înfiinţată o asociaţie purt)nd titulatura de D9onsiliul 9reştin Mondial al Vieţii şi AcţiuniiE care a fost convocat în "#0> la (toc'holm şi în "#4J la <Aford. Pui de lup îi numesc pe copii. *ată ce spune enciclopediaC C-ste numit =lOAideus? fiul minor de mason ce este pus . între nevinovaţii copii şi pro3eniturile acestui animal sălbatic şi însetat de s)n3eK 9ontinu)ndu!mi cercetările.$0. 9e le3ătură poate fi. pa3. am descoperit cu surpriză în dreptul cuv)ntului Dl8'ideusE -care înseamnă tot pui de lup) că această denumire este folosită pentru minori. Puii de lup 9ercetaşii. într!o ceremonie specială. Cu#. Aşa înc)t nu mai sunt copiii lui Dumnezeu. Această or3anizaţie a fost convocată de două ori. nu se opreşte la cercetaşi. :a două con3rese vorbeşte despre importanţa studierii şi cercetării relaţiilor reciproce dintre diferitele +iserici creştine.sub protec ia spirituală a lo>ei% căreia% de re'ulă% !i apar ine $i tatăl său. /! Consiliul &ondial al Credin. 4. sunt lupi însetaţi de s)n3e sau 3reci creştini. 9ercet)nd cuv)ntul Dl8'opouloE.0?. prima oară la :ozan în "#0J şi apoi la &dinbur3 în "#4J.!n cadrul unei solemnită i oficiale% la care este permis să fie pre"en ii $i cei neini ia i . sunt puşi Dsub protecţia spirituală a lo.

Morld @eli3ious 9on3ress. ECUMENISMUL FĂRĂ MASCĂ . Bniversal @eli3ious 2elloTship. monofiziţii şi.ină întrea3a mişcare ecumenică şi din care se completează nucleele colaboratorilor ei. &cumenismul promovat de acest consiliu se vede şi din amestecătura de 4=# de Ddenominaţiuni creştineE membre ale consiliului. cei care au înfiinţat asociaţiile acestea ce au un înţeles at)t de lar3K 9ine sunt aceia care i!au pus să studieze piedicile în plan do3matic ce stau în calea Dunirii +isericilorEK Poate un Patriarh ortodoAK Poate vreun sinod al +isericii <rtodoAeK 9ine le!a cerut părereaK 9ine i!a împuternicit pe aceşti domni să se ocupe de chestiuni de credinţă at)t de subtile şi de riscanteK Aceasta o vom vedea în continuare. +oate aceste or'ani"a ii sunt conduse din umbră de către un centru unic luciferic care urmăre$te distru'erea tuturor reli'iilor . P.. <i pentru aceasta lucrea"ă. Consiliul &ondial a 0isericilor D9onsiliul 9reştin Mondial al Vieţii şi AcţiuniiE şi D9onsiliul Mondial al 9redinţei şi <rdiniiE s!au unit în "#40 într!un or3anism ce poartă astăzi numele de D9onsiliul Mondial a +isericilorE -9M+. dintre care menţionămC adventiştii. De atunci s!a mai întrunit laC . 9amberra -"##". *ă unească adică% !n primul r. din popor. prezintă o listă de or3anizaţii ecumenisteC Morld 2elloTship of 2aiths. Mitropolitul Vitalie al Montrealului şi 9anadei.of'oumene. *nsă acum. spune următoareleC DAceste trei or3anizaţii -LM9A. în 3enere..do#edit că era interesat de tema ecumenismului. Vancouver -"#14. la . Bniversal +rofherhood. (e menţionează aici foarte clar că acest consiliu este Do comunitate de +iserici care mer3 spre o unitate văzută ce constă într!o sin3ură credinţă şi o sin3ură comuniune euharisticăE..or3U -site!ul oficial al Morld 9ouncil of 9hurches ! 9onsiliul Mondial al +isericilor. *n "#=1 a avut loc prima întrunire a 9onsiliului la Amsterdam. 9ine sunt. Morld Alliance for *nternational 2riendship %hrou3h @eli3ion. Morld Parliament of @eli3ions. să vedem evoluţia şi mersul istoric al ecumenismului. penticostalii. CConsiliul Cre$tin 5ondial al Vie ii $i Ac iuniiD $i CConsiliul 5ondial al Credin ei $i OrdiniiD au ca scop #ădit C. Porto Ale3re -0$$?. recrutaţi. baptiştii. Morld 9on3ress of 2aiths. Obser#a i că foarte multe denumiri ale acestor or'ani"a ii seamănă !ntre ele.eT Delhi în "#?" şi la Bpsala în l#?1. sunt p)nă astăzi st)lpii pe care se spri. Au mai urmat p)nă astăzi alte trei adunări. din oamenii care au o părere bună despre eaE. 9aracterul ecumenist al acestei afirmaţii este evident. Activitatea actuală a 9M+ poate fi urmărită peC httpC UUTTT. din păcate. Bniversal @eli3ious Alliance. luteranii. Aşadar.airobi -"#J>. an3licanii. or3anizaţia cercetaşilor şi 9M+ sunt baza văzută a ecumenismului. Peace and +rotherhood.. însă.. Morld 9ouncil of @eli3ions. LM9A.. Această or3anizaţie a început să!şi dea pe faţă planurile mai ales după cel de al doilea război mondial. P Periodicul ortodoA DApocalipsaE. în cuv)ntul său adresat (inodului +isericii @use din Diaspora.. Bniversal (piritual 9hurch. <i cum să nu semene% din moment ce toate sunt tentaculele aceleia$i or'ani"a ii a !ntunericului. @ăzboiul nu a lăsat!o să!şi pună în practică mai devreme planurile. +oate aceste or'ani"a ii sunt ecumeniste. reformaţii. ed. -n. LM9A. din "#?=. reprezentanţi ecumenişti din +iserica <rtodoAă. metodiştii. la &vaston în "#>4. (couts şi 9M+. Morld (piritual 9on3ress.nd% Ortodoxia% papismul $i protestantismul.S P)nă în momentul scrierii cărţii.nirea 8isericilorD. 9M+ se întrunise numai de patru ori.

9artesius. Patronii ecumenismului sunt du"manii 1ui (ristos ECUMENISMUL FĂRĂ MASCĂ .m. prezintă un viu interes pentru masonerie fiindu!i foarte familiară. (Protocoalele !n elep ilor *ionului% cap.ele nu se văd. *ar în continuare se spuneC D-cumenismul (născocire masonică) !ncearcă să ni#ele"e toate reli'iile să le ba'e pe toate !n acela$i malaxor% pentru a pre'ăti !ncetul cu !ncetul aluatul unei indiferen e reli'ioase 'enerale% indiciu premer'ător al #enirii lui antihristD. că se află pe Ddrumul cel bunE. toate do3mele sunt disecate -studiate.Cine se ascunde în spatele ecumenismului? Aceste or'ani"a ii sunt #ă"ute. *ată ce denunţăC D 1u la Gene#a este locul unde s-a !nfiin at !n EKMQ C58-ul% care nu este altce#a dec. dacă această unire ! cel puţin în ceea ce priveşte cultele necatolice ! se află pe drumul cel bun. la acea unire la care visăm dintotdeauna.un3em la polemici de natură reli3ioasă at)ta timp c)t chestiunea unirii +isericilor. 5asoneria% a$adar% ca instrument al sionismului interna ional% coordonea"ă prin firele ne#ă"ute ale ecumenismului desfă$urarea $i ducerea la capăt a acestui plan ce este potri#nic 8isericii 4ui Hristos.a. poate prezenta un interes pentru masonerieK *n laboratoarele noastre. 1u uita i că masoneria este crea ia sionismului $i slu>e$te lucrării lui .mplare% ci reiese din lucrurile petrecute% iar asta o spun chiar masonii !n$i$i. Altfel spus% masonii declară cu m. &atăF 0e#ista C+emplulD ce apare la Paris ca or'an oficial de presă al 5asoneriei de rit sco ian% a publicat !n EKRS un articol cu pri#ire la Cunirea 8isericilorD% !n care este lăudată contribu ia masoneriei la mi$carea ecumenică. &n spatele acestora !nsă $i al mi$cării ecumenice !n 'eneral se află cine#a mai puternic care or'ani"ea"ă $i le diri>ea"ă. Problema ce s!a ridicat în cadrul acestui plan al unirii +isericilor care mărturisesc pe ristos. şi orice domeniu în care eAistă o anumită parte de adevăr prezintă interes pentru noi.d. şi se bucură de lucrarea lor.e punem întrebarea ! se spune în revistă ! de ce să a. nici un fel de apriorism să nu poată intra în concluziile noastre. întruc)t poartă în ea ideea 3lobalizării. D. Masonii mărturisesc.. &n spatele lor% după cum #om #edea !n continuare% ac ionea"ă masoneria $i% !n ultimă instan ă% sionismul interna ional. 1e spun !ntr-o manieră re#elatoare $i brutală% următoareleF faptul că această unire se află pe calea cea bună se datorea"ă masoneriei.ndrie că planul Cunirii 8isericilorD pro#oacă un #iu interes or'ani"a iei lor. şi de aceea la prima vedere le3ăturile lor cu lo. dar directivele şi ordinele le urmează îndeaproapeE.t un tentacul al francmasoneriei% precum I5CA% 0otarO% Cerceta$iiG *ar membrii lor nu sunt neapărat iniţiaţi. fără nicio reţinere că se află în fruntea mişcării ecumenice. dacă ni se permite. determinismul lui Ran @ostan ş. alXV-lea).. al con3reselor ecumenice ş. adău3ăm că..amentului nostruE. ce a fost trimis din spatele cortinei de fier şi în care printre altele se spune că M99 este un tentacul al masoneriei. asta se datorează aran. :eibniz. aşadar.d. Fi.m. De aceasta ne încredinţează sioniştii înşişi care spunC D . *n revista Orthodoxos Typos (Presa Ortodoxă) din iunie "#?? este publicat un articol demascator. însăşi realitatea eAistenţei reli3iilor ne cheamă la un efort asiduu în a!i str)n3e pe toţi muritorii într!o unire. unde nu are acces nimeni. . cu scopul ca. Fi este de dorit să nu avem nici un interes faţă de problema dezvoltării concepţiei creştineK 9hiar şi dacă am încerca să uităm că masoneria are o provenienţă reli3ioasă.aptul că masoneria direc ionea"ă din umbră $i cu #iclenie ecumenismul n-o spunem pur $i simplu la !nt.firesc să fim noi $i nu altcine#a% cei care #om conduce afacerile francmasoneriei% pentru că $tim unde mer'em $i cunoa$tem scopul final al fiecărei lucrăriD.a.

Tordpress.nd#aF C*ă "drobim licheaua/D% !n ele'. ed. !n consecin ă% foarte pu ini ani au mai rămas p. putem afla modalitatea în care masoneria lucra pe vremea aceea pentru subminarea <rtodoAiei şi eAterminarea neamului 3recesc.nit din partea lorG De ce sunt interesa i at. !nr. Cei care continuă să ne'e faptul că masoneria $i sionismul sunt du$manii cre$tinismului% să citească următoarele texte do#editoare care #in dintr-o sursă si'urăF *crisoarea enciclică a *inodului 8isericii 0use din diaspora spuneF C5asoneria este un du$man nemilos al cre$tinismului. ca or3anizaţie şi ca metodă de lucru ocultă.ta entu"iasm nestăp. culturale şi reli3ioase.comU0$"$U"$U01Uieromonahul!savatie!bastovoi!considera!ca! este! necesara!reirinoirea!anatemei!asupra!masoneriei!si!comunismuluiUşi httpCUUTTT.m.nă la căderea desă#. 5asoneria ser#e$te deci scopurilor sionismului..mte% !nc. al lui 9osma 2lamiat. P Voltaire% cunoscut ca mason% spunea c. Vom a$e"a puterea bisericească $i preo imea% !n ni$te cadre at. masoneria luptă împotriva neamurilor.Dar cine sunt masonii sau sioni$tii ce se arată at.scribd.ta timp c.t de str. Pentru atin3erea acestui scop. *copul ei este distru'erea 8isericii% ră"boirea reli'iilor% "druncinarea temeliilor 'u#ernelor na ionale cre$tine $i declan$area re#olu iei !n toată lumeaD.d.ma $i mai u$or% dar !ncă nu e timpul să ne ocupăm de ele.phpKtV"0#= .t nu #om fi crescut tineretul !n noile credin e de tran"i ie% $i apoi !n a noastră% nu ne #om atin'e pe fa ă de 8isericile existente% ci #om lupta !mpotri#a lor prin critică $i pro#ocare de ne!n ele'eriD. Celelalte reli'ii le #om dăr. A$adar% du$manul 8isericii% masoneria este interesată de mi$carea ecumenică $i !n Cunirea 8isericilorDG/ &n CProtocoalele *ionuluiD (cap. rostit în faţa mai multor clerici din 7efalonia. &n cadrul acestei or'ani"a ii interna ionale a masoneriei cea mai mare influen ă o exercită desi'ur sionismul.t !nr. Astă"i libertatea con$tiin ei e pretutindeni proclamată. httpCUUapolo3eticum.urirea lor #a fi nulă fa ă de aceea pe care au a#ut-o altădatăD. au înlocuit re3ii cu preşedinţi uşor de ECUMENISMUL FĂRĂ MASCĂ . Prin urmare ea spri>ină ura acestuia !mpotri#a lui Hristos% ură care este principala sa trăsătură din "iua răsti'nirii Domnului.r$ită a reli'iei cre$tine.t de mult de Cunirea 8isericilorD ace$ti du$mani ne!ndupleca i ai 8isericiiG 1u cum#a din dra'oste pentru 8iserica lui HristosG Cu si'uran ă că nu% ci interesul lor #ine din faptul că masoneria este o or'ani"a ie secretă interna ională% re#olu ionară al cărui scop este ră"boiul !mpotri#a cre$tinismului% !mpotri#a 8isericii.nd prin aceasta 8iserica. Ace$tia sunt deci cei ce sunt interesa i de Cunirea 8isericilorDF Vră>ma$ii !n#er$una i ai 8isericii/ Cei ce culti#ă semin ele discordiei. Atunci de ce at.comUdocU"J$"">##U otararea!+isericii!<rtodoAe!+<@!contra!masoneriei! "#4J -n. *ntr!un cuv)nt -para3raful #. voind să desfiinţeze 3raniţele teritoriale. +iserica os)ndeşte francmasoneria ca doctrină.crestinortodoAroUforumUshoTthread. în ianuarie "#=". este masoneria.t de interesa i de Cunirea 8isericilorDG *unt oare cre$tini credincio$iG *unt mădulare de#otate ale 8isericiiG Dimpotri#ă% ei sunt du$manii lui Hristos. Din elementele pe care le-am men ionat de>a% reiese clar că !n spatele I5CA% IJCA% or'ani"a iei cerceta$ilor $. @Bn comunicat asemănător a dat (inodul +isericii <rtodoAe @om)ne în anul "#4J. &ată ce "icF CDar% at.urirea ei asupra poporului scade din "i !n "i. S*n 3eneral. EQ) se #ede clar furia sioni$tilor !mpotri#a 8isericii. C1e-am !n'ri>it de>a să nimicim puterea de influen ă a ta'mei preo ilor cre$tini $i să pro#ocăm astfel e$ecul misiunii lor% fiindcă altminteri ne-ar fi putut pune be e-n roate. httpCUUTTT.a. pentru a constitui un stat 3lobal.

conform site!ului oficial al Marii :o.roUmasoni!celebri. ed. spre folosul propriu dar în detrimentul tuturor celorlalţi. a celei pe care An3lia cu mulţi ani înainte a or3anizat!o şi a pus!o în mişcare în toate popoarele din Apus. @ăsărit şi din . Acestea sunt a$adar cele pe care masonii le doresc $i le sus in. Fi pentru asta lucrează intens. vor reuşi prin înşelăciune şi prin alocarea a mari sume de bani. *ă distru'ă cu orice pre reli'ia% nu doar să pri#e"e 8iserica de autoritatea ei.aţionale din @om)nia. în care se face referire la masoneria 3ermană. -ste necesar să distru'em reli'ia !nsă$iD. prin aderarea la această asociaţie a multor popoare din &uropa şi a evreilor renumiţi de pretutindeni. care ECUMENISMUL FĂRĂ MASCĂ . -n.care de data aceasta. Dumne"eu nu ne este necesarD.un3e la o înţele3ere cu cele două +iserici creştine din /ermania. fapt care a provocat at)ta apostazie în toate statele din Vest şi &st. +u care ii de>a de ET #eacuri lumea sub >u'ul tău% trebuie să $tii că !mpără ia +a a apus. &ată ce lucruri !nfrico$ătoare $i blasfemiatoare scria !n ETTE masonul . Asta cred $i urmăresc să reali"e"e. &ar aceasta !nseamnă "drobirea $i anihilarea 8isericii care de ine ade#ărul.mlnr. ba chiar s!a subliniat că a fost or3anizată de 2rancmasoneria 2rancezăE.t distru'erea reli'iei. Ace$tia sunt cei care% chipurile% ar fi at. urmărind o subminare pe nesimţite a <rtodoAiei şi desfiinţarea neamului nostru. P Vedem că s!a întins înşelăciunea necredinţei prin lucrarea asociaţiei blestemate a celor ce se numesc masoni. Putem vedea că această înşelăciune se răsp)ndeşte fără încetare la toate v)rstele şi clasele sociale. Acest fapt este recunoscut astăzi în mod oficial de masoniC D2rancois Mitterand a condus festivităţile celei de!a 0$$!a aniversări a @evoluţiei franceze. Aceasta s!a făcut pentru a!şi împlini scopurile sale.n membru al 5arii 4o>i din . httpCUUTTT.ran a spune răspicatF C*ă lucrăm% să esem cu dibăcie la acel 'iul'iu care !ntr-o bună "i #a !nfă$ură toate reli'iile% $i atunci #om putea pro#oca "drobirea !n toată lumea a puterii clericale $i a supersti iei pe care aceasta o culti#ă de #eacuriD. *n buletinul masonic nr.. .cumpărat.ieriF C*ă terminăm odată pentru totdeauna cu 0ăsti'nitul.t de pro$ti ne credG Prin urmare% pentru ce se bucură% bat at.nă la biruin ă sau moarteU este ră"boiul !mpotri#a tuturor soiurilor de du$mani ai libertă ii de con$tiin ă% a ra iunii% a $tiin ei $i dreptă ii omene$ti% care se re'ăsesc !n toate do'mele tuturor 8isericilorD. Pentru aceasta. .t de mult din palme $i iau parte acti#ă la Cunirea 8isericilorD% de #reme ce !n realitate sunt du$manii 4ui Hristos $i ai 8isericiiG Pur $i simplu% pentru că sunt si'uri că prin aceasta #isul lor se #a !mplini.e . se spun următoareleC D(!au depus eforturi pentru a se a. *unt si'uri că !n mi>locul unei babilonii a unirii% unde toate reli'iile #or fi amestecate% nu #a mai exista credin ă $i ade#ăr. sub preteAtul libertăţii. &i socotesc necesar să spulbere mai înt)i piedicile care stau în calea scopului lor. Masoneria este cea care a or3anizat revoluţia franceză. lozinca lor pentru DunireE c)şti3ă tot mai mult teren.. Aceasta% !nsă% ar !nsemna $i altce#a% foarte important pentru masonerieF proiectarea unui dumne"eu propriu% care nu #a fi altul dec. 9inta lor este eserea acelui 'iul'iu peste toate reli'iile. în "#1#.ord.t de interesa i de Cunirea 8isericilorD/ Oare chiar at. Con'resul masonic din EKVV a hotăr. s!a recunoscut clar. desfiinţarea &van3helieiE.n alt mason pe nume *icard de Plo"ol spunea !n EKEL următoareleF =Dacă există o pace cu care nu putem fi de acord% o de"armare pe care n-o putem semna% un ră"boi pe care suntem datori să ducem fără !ncetare p. C1u este suficient să "drobim influen a clerului $i să lipsim 8iserica de autoritatea ei.t antihristul. An3lia speră să!şi menţină coloniile sale din /recia şi din celelalte părţi ale @ăsăritului şi că. >? din "#?4.

. *ar acesta este unirea credinţelor creştine şi a reli3iilor şi dispariţia +isericii. Ve"i% cititorule% cine sunt cei care se ascund !n spatele ecumenismului $i sunt interesa i de Cunirea 8isericilorDG Du$manii declara i ai 4ui Hristos. pentru masoni. C. aşadar. 9u aceste scopuri este în consonanţă şi naşul (ionismului.loace 3reu de depistat în totalitate. ed. Aceasta ar fi.6E. +en /urion.. &ste un plan ce are o lucrare tentaculară incredibilă. numărul din noiembrie "#J$C D Cu excep ia .locul unor ţipete sălbatice.t timp umanitatea #a >ura pe numele tău mi"erabil% călcarea >urăm. -ste o capcană !nfrico$ătoare a mor ii. O facem !nsă pentru a-i a>uta pe cititori să-$i dea seama de satanismul din masonerie% care este cea care are rolul principal !n ecumenism $i !n Cunirea 8isericilorD. chiar acestui 4ucifer% lui satana% masonii !i dedică o ru'ăciune !nfrico$ătoare $i hulitoare.**0 ca stat federat euro-asiatic% toate celelalte state #or de#eni unite !ntr-o alian ă mondială% la dispo"i ia căreia #a fi o for ă poli ienească interna ională. VitalieC DLM9A. şi!a eAprimat crezul săuE. bărbatul cel mai de seamă al *sraelului. acele sinoade pseudo! ecumenice. Fi totuşi. *ar mai . este reuşita scopului lor. istoria ecumenismului.ertfeşte satanei.. iar la final adorarea satanei. după cum reiese chiar din declaraţiile sale publicate în periodicul demn de încredere D9rucea şi stea3ulE. &ată o astfel de Cru'ăciuneD F CVino% 4ucifere% #ino/ +u% pe care preo ii te-au cle#etit. LQR-LQP) $i o inserăm aici cu teamă $i oroare. străpun3)ndu!o cu un pumnal în mi.u doar LM9A.acum se 3ăsesc pe calea cea bunăE.mbi ata carte a lui 4eo +axil =5isterele masonilor? (pa'. -n. ce urmăresc cu tenacitate realizarea scopurilor lor. ci sunt şi alţii mai mari ce stau în umbră. LM9A şi cercetaşii au fost înfiinţaţi şi or3anizaţi de masonerie. LM9A. cercetaşii sau 9M+ lucrează voit sau nu pentru unire. Fi la cele patru conferinţe mondiale ale ei.n'em !n bra ele noastre/ &ar tu Adonai%@ Adonai este un nume al adevăratului Dumnezeu.os :eo %arii vorbeşte de masonii de 3radul 40C Dcare în3enunchează în faţa lui +aphomet ce stă aşezat pe altar. . iar atunci c)nd conducerea superioară a masoneriei reuşeşte să pună la dispoziţie sf)nta ostie -împărtăşania papistaşă. P Dumne"eu Hrăpăre % Dumne"eu nedrept% te rene'ăm/. Vino% #ino să te !mbră i$ăm% să te str. în mod succint. *ată ce spune despre aceasta Arhiepiscopul Montrealului şi 9anadei. D9alea bunăE. aşa cum cred amăr)ţii de ei..e'am AdonaiN. Am preluat-o din mult tr. +u% cel condamnat de !mpăra i. 5. (unt interesaţi de tot acest proces pentru că ecumenismul nu este un simplu plan de unire% ci unul de nimicire. Ace$ti du$mani ne!mpăca i ai lui Hristos sunt a$adar direct interesa i $i implica i !n ac iunea de unire a 8isericilor. +oate armatele #or fi ECUMENISMUL FĂRĂ MASCĂ .. 2ugăciunea masonilor adresată satanei Asta pare de necrezut.. Fi adau3ă :eo %aAilC C5arele Arhitect !n care masoneria crede este satana !nsu$iD. despre lume. av)nd de partea sa o întrea3ă reţea de instrumente şi mi. care îşi continuă desi3ur activitatea intensă p)nă în zilele noastre prin contribuţia 9M+ şi a altor mişcări văzute şi nevăzute. pentru a pre3ăti din timp în popor 3eneraţii între3i de oameni cărora să le fie infuzată o teorie necreştină -descreştinată.ntului #a fi temelia societă iiD. mulţumită căreia a reuşit 9M+ să ia fiinţă şi care se consideră pe sine ca o +iserică adevărată. -ste uneltirea !ntunericului care #i"ea"ă dispari ia credin ei cre$tine . o profanează şi o .

*ată ce scrieC 5De mult a fost acceptată re3ula sau principiul convenţional potrivit căruia masoneriei îi este ECUMENISMUL FĂRĂ MASCĂ .& &.5-1&*5. care interzic orice discuţie politică şi orice amestec în conflictele dintre diferitele partide. susţin)nd. fapt pentru care se interzice în :o. Damtschan'o vorbea de aceste lucruri în cartea sa publicată în "#""C D:u)nd în considerare numărul mic de iudei. masonii nea3ă o astfel de implicare. Acesta #a fi sediul Cur ii *upreme a umanită ii.. +a chiar fac referire. pentru a fi mai convin3ători. provoc)nd printre ei cu dibăcie tot felul de diver3enţe civile. *tatele $i conducerile cre$tine sunt luate cu asalt prin toate metodele pentru a fi destabili"ate $i "drobite% căci numai astfel #or putea să-$i ducă la capăt planurile lor secrete. la articolele constituţiilor lor.4 -C.e a /reciei este similar cu articole echivalente ale masonilor din alte state. Primul articol al constituţiei Marii :o. .nite #or construi la &erusalim un altar al profe ilor care #a deser#i uniunea federati#ă a tuturor continentelor.ăr. în mod cate3oric. precum susţin toţi masonii.locul căreia trăiesc ca nişte paraziţi. &le sunt. orice discuţie despre reli3ii sau chestiuni politice. au menirea să!i păcălească pe naivi şi pe cei neinformaţi. căC D2rancmasoneria nu este reli3ie şi nici or3anism politic. aşa cum apare în DProtocoalele înţelepţilor (ionuluiE. precum şi lipsă de 3uvernareE. Articolele acestea. într!un anumit sens. Aceştia.4 && *COP. Pentru aceasta au născocit un anumit tip de sinucidere pentru creştini. 0ă"boiul dus de sionism $i de masonerie% care se ascund !n spate% se extinde $i dincolo de aspectele ce in de credin ă% p. *n buletinul oficial al Marelui <rient al 2ranţei din anul "11?. identice cu erezia hiliaştilor. 9u toate acestea.ă.oritate în mi. ea neparticip)nd din principiu la astfel de disputeE. cu planul sionismului trasat mai demult. CAP&+O4.desfiin ate $i nu #a mai fi ră"boi. însă.nă la autoritatea statală.. De aceea prima lor intă este să desfiin e"e statele $i !n special pe cele ortodoxe% care constituie o piedică !n fa a domina iei lor mondiale.. 1a iunile .H [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[. (criitorul M. au un scop bine definit pe care urmăresc să!" împlinească printr!un efort de durată. citim despre raţiunile pentru care masoneria a fost nevoită să introducă aceste articole despre neamestecul masonilor în politică.mi area $i surparea statelor cre$tine DAm văzut cine se ascunde în spatele ecumenismului. după cum realitatea însăşi o dovedeşte.4. de administraţii proaste.D Declaraţiile de mai sus ale lui +en /urion sunt aproape identice. în acelaşi duh. *ar scopul lor este unulC să stăp)nească lumea politic şi reli3ios. cei ce se ascund în spatele lui. aceştia nu pot sin3uri să învin3ă o ma. deci. +oate instrumentele sionismului #orbesc !n mod direct sau acoperit despre !nfiin area unui stat unic care să dure"e #e$nic $i care #a a#ea sediul $i conducerea la &erusalim.

AleAandru /uţ'of. (e vorbeşte aşadar deschis de tăinuirea scopului considerat ca unic. Mitropolitul i!a oferit o masă. &ată cum !n ele'e pre$edintele 5arii 4o>e a .interzis să se amestece în chestiuni reli3ioase şi politice. ca reprezentant al 9rucii @oşii. şi apoi al consiliului de stat. *n cartea despre care s!a scris şi în presa cotidiană (Tribuna din 0>!"0!"#J$. @evoluţia din @usia din "#$> a fost apreciată de către un ziar masonic cu următoarele cuvinteC D%oţi democraţii şi în special masonii sunt datori să eAprime cele mai calde urări pentru triumful rapid al revoluţiei ruseştiE.n'a politică% fiind planificat la ni#el !nalt. *n cadrul acestei vizite mitropolitul i!a prezentat Marelui Duce decizia asociaţiilor societăţii ortodoAe 3receşti prin care s!a hotăr)t să!i fie dăruită o spadă de onoare. După cum putem vedea.E.na masoneriei s-a făcut părta$ă de asemenea $i la distru'erea 0usiei. Pre"en a masonilor este acti#ă !n acest ră"boi. iar francmasonii sapă în mod pro3ramat la temelia împărăţieiE. frumos ornamentată. întruc)t se văd nori întunecaţi la orizontul @usiei.icolae . se face referire şi la participarea masonilor la revoluţia din "#"J din @usiaC DPe "J iulie "#"? a venit în %rapezunt Marele Duce . Principiile $i metodele pe care le folosesc bol$e#icii pentru ca să nimicească 0usia seamănă mult cu cele ale masoneriei?. 5arele Duce mărturise$te că a$a-"isa re#olu ie comunistă CruseascăD ce bătea la u$ă era re"ultatul ac iunilor or'ani"a iilor de francmasoni. reiese în mod clar că învăţăceii urmăresc întru!totul sfaturile învăţătorilor lor. !nrobirea poporului rus este o aplicare cu consec#en ă a pro'ramului lo>elor masonice% !n ceea ce pri#e$te ră"boiul dus !mpotri#a 4ui Dumne"eu% a 8isericii% a poporului dreptcredincios% a familiei% a statelor cre$tine% a educa iei cre$tine% !mpotri#a a tot ce constituie i"#or al #alorilor patriei noastreD. Acesta împreună cu Melici'ov erau reprezentanţi ai dumei. *n convorbirea ce a avut loc.icolaevici. am fost nevoiţi să trecem sub tăcere care este scopul unic urmărit de noi6. Conlucrea"ă $i cu comunismul ateist% care% trebuie re inut% repre"intă tot crea ia lor. &nsă le'ăturile lor cu puterile antihristice sunt scoase la i#eală de masoni prin declara iile $i lucrările lor. :a pa3inile ">" ! ">4 ale cărţii mai sus pomenite se menţionează următoareleC D*n prima săptăm)nă din decembrie a vizitat %rapezuntul fostul preşedinte al dumei -parlamentului. Marele Duce a spus pe un ton confidenţial că războiul cu %urcia ar trebui să înceteze. (ub presiunea eAercitată de persecuţiile poliţieneşti. *erarhul a priceput ! scrie în continuare acesta ! că sub preteAtul 9rucii @oşii interlocutorul ECUMENISMUL FĂRĂ MASCĂ . -i speră să triumfe !n fiecare stat pe care !l descre$tinea"ă. 5. 0ă"boiul% a$adar% nu doar !mpotri#a 8isericii lui Hristos% ci $i !mpotri#a statelor% mai ales a celor cre$tine% este instrumentat dinspre st. *crisoarea enciclică din EKLM a *inodului rusesc din diaspora denun ă participarea masoneriei la distru'erea 0usiei cre$tine% spun. naţionalişti şi lideri ai partidului constituţional. Vom birui numai prin unirea celor de st. care partid a cerut constituţie pentru @usia.nd printre alteleF =&n spatele simbolului masonic% care este steaua (comunistă)% lucrea"ă toate puterile !ntunericului care distru' statele cre$tine. *ar scrisoarea continuă această acuză făc)nd următoarea constatare cutremurătoareC DDacă se urmăreşte pe o perioadă de "> ani procesul de dezor3anizare la care a fost supusă ţara.ran ei% Desmond% re'imul democraticF CPentru mine cu#. D+io3rafia şi amintiri despre Arhimandritul risant din %rapezunt -"11""#=#.n'a% care #a constitui cel mai important nucleu din care e constituită lo>aD...ntul democra ie !nseamnă putere anticlericală% antimilitarism% socialism.

ed.ucat de evreo!masonerie în dispariţia statelor şi mai ales al celor creştine.inile lui +ro Ai6.evreii au fost înlăturaţi de la conducere de către comuniştii rom)ni. Aparticipat la revoluţia din "#$>!"#$J. ed. (!a reuşit darea ei la o parte. (talin îl dă afară din toate funcţiile.în urma unui conflict de interese. Conducătorii ECUMENISMUL FĂRĂ MASCĂ . P)nă în "#0# a ocupat diferite funcţii importante în stat. dar în acel an. pentru că metoda revoluţiilor nu este întotdeauna eficientă. &sraeliteanul 5.olu. NerensAi% care a fost puntea de le'ătură !ntre duma democratică $i comunismul s. 4enin a fost fiul unei e#reice $i mason de 'radul LL. se vede că folosesc o altă metodă care să ducă la dispariţia statelor. sioniştii. Pan!&uropa. *ub aceste de"iderate politice sunt desfiin ate !n mod automat 'rani ele% coe"iunea $i con$tiin a etnică a fiecărui neam% iar apoi% !ncet-!ncet% unitatea statală..uns să fie loviţi mai puternic. 1oi% e#reii% putem fii lini$ti i at. Consiliul comitetului popular al primului 'u#ern comunist din 0usia a a#ut MM de membri. Masonii. pentru a izbuti dispariţia statelor.său făcea. etc. &ar toate acestea se !nt. astăzi au a.ta timp c. distru3erea @usiei creştine şi dominaţia bolşevismului ateu. Deşi numit preşedinte. propa3andă împotriva ţarului. S2iindcă era evreu. însă. deşi revoluţia s!a impus. De asemenea dintre cei PPR de 'u#ernatori% repre"entan i ai 0usiei postre#olu ionare% numai LV au fost ru$i% !n timp ce RRQ au fost e#rei// 9ifrele acestea spun mult despre rolul nefast . Dintre ei% EQ au fost e#rei $i numai L ru$i. P Astăzi. statornicit pe viaţă. tocmai acolo. masonii şi evreii nu sunt persecutaţi at)t de tare ca în @usia comunistă.aptele !nsele do#edesc că re#olu ia rusească a fost lucrarea e#reilor $i masonilor. A fost lovită şi +iserica rusă. au pus la cale lovitura de stat din decembrie "#1#. sioniştii c)şti3)nd ma. :a un anumit timp după preluarea puterii. totuşi n!au reuşit să!şi împlinească visul de a conduce toată lumea.inile lor chestiunea so#ietului.. *n felul acesta s!a reuşit distru3erea @usiei ţariste ortodoAe care reprezenta o piedică în calea răului din lume. *n nici o altă parte. < dovadă ar putea constitui faptul că în @usia. că 5sunt francmasoni. P . &ste adevărat că la evenimentele din decembrie "#1# au participat mulţi oameni sinceri.. 9eauşescu a fost un dictator. care au luptat ! cu preţul vieţii ! pentru eliberarea ţării din dictatura comunistăX însă revoluţia lor a fost confiscată apoi de masoni. monedă comună. ci şi patronii lor.oritatea zdrobitoare în 3uvernul postrevoluţionar. încet)nd să mai fie o piedică în calea şi dezvoltarea ecumenismului sionist. dornici de autonomie. 2olul e. Nohn scria !n "iarul din HarAo# !n aprilie EKEKF C*e poate spune fără exa'erare că marea re#olu ie socialistă a fost lucrarea e#reilor $i că ace$tia nu numai că au diri>at !ntrea'a desfă$urare a ei% dar au $i preluat !n m. Marele Duce a făcut referire la /uţ'of şi Milin'ov şi la cei de un cu3et cu ei. după ce mai înt)i a fost zdruncinat statul şi +iserica la un loc printr!o propa3andă calomniatoare din partea sioniştilor.6E.t conducerea superioară a armatei ro$ii #a fi !n m. :ansează lozinci noi care cheamă la unirea statelor -&uropa Bnită. Afost cel care a creat şi a or3anizat Armata @oşie. pe numele său adevărat :ev Davîdovici. (e vede că din această pricină au schimbat tactica.mplă pentru ca popoarele să de#ină o pradă u$oară pentru ei $i să a>un'ă !ntr-o "i să le conducă. Piaţa 9omună. interesaţi să!i înlocuiască pe re3i cu preşedinţi. Narl 5arx (5ordenhau) fondatorul comunismului a fost e#reu 'erman. Dimpotrivă. ceea ce n!a înt)rziat să răm)nă fără efecte. pentru înlăturarea lui 9eauşescu şi pentru inte3rarea @om)niei în B&. :a întrevederea sa cu mitropolitul. -#reii din 0usia nu nea'ă că ar fi autorii ade#ăra i ai re#olu iei comuniste din EKEQ. -n. -n. care vor în3hiţi @usia. SBn fenomen asemănător s!a petrecut în @om)nia (ocialistă..ia rusească *nsă nu este doar masoneria cea care a contribuit la dezor3anizarea. un conducător asemenea unui re3e.reilor în re. de fapt.n'eros a fost $i el israelit.

nt se pare că pro#ine $i cu#. Acesta este $i scopul ascuns al ecumenismului% cel mai important de altfel% dispari ia de pe păm.5-1&*5. !mpotri#a ei !$i concentrea"ă% a$adar% ecumeni$tii !ntre'ul arsenal de luptă. *n *talia. *ată numai c)teva fra3mente din discursul acestaC D:umea este în realitate 3uvernată de puteri de care nu are deloc cunoştinţă. 5oti#ul !l constituie faptul că credin a cre$tină $i mai ales cea ortodoxă le este cea mai puternică piedică !n fa a reali"ării scopurilor lor infernale. Planul 50A :a "= iulie "1>?.ndu-se o luptă de durată.ntul e#reiesc N-H&4AH sau Gahal (Cahal)% care !nseamnă comandament local sau re'ional al minorită ii e#reie$ti aflate !ntre străini.4 &&& P4A1.4 -C.nd ma>oritatea cred că este un or'anism cre$tin ce lucrea"ă pentru binele $i propă$irea ei. într!un mod chiar mai concret. Fi poate că în timp va avansa în astfel de lucruri tot mai multE. /ermania eAistă de.. Dispari ia pro'ramată a 8isericii &n continuare #om trece la anali"area celei de-a doua inte a lorF dispari ia pro'ramată a 8isericii. De aceea C8iserica 4ui Hristos trebuie să fie scoasă din mi>locul lumii $i să disparăD. Blterior au fost şi alte personalităţi ale epocii care s!au referit la această chestiune. Brmătorul pas a fost ca oamenii să fie informaţi care erau planurile /ahalei -9ahalului. *n Palestina mai ales acesta purta numele de sanhedrin.a o putere nevăzută. A să te con#in'i% cititorule% de aceasta% fiind suficient să cite$ti cele ce urmea"ă. Cum să lucre"e C58 pentru dispari ia 8isericii% c.& &.nt a 8isericii 4ui Hristos..uns pentru ca mulţi să înţelea3ă faptul că eAista un anumit stat ma.. contele +i'onsfield a ţinut una dintre cele mai importante cuv)ntări din cariera sa politică. 2ranţa. care 3uverna sau cel puţin încerca să 3uverneze politic şi economic ţările europene. care era o alterare a cuv)ntului 3recesc sinedrion. <i totu$i lucrea"ă pentru de"rădăcinarea 8isericii. &ste condusă de alte persoane dec)t acelea pe care şi le închipuie şi care pentru a putea fi văzute trebuie să! ţi arunci puţin privirea în culise.or nevăzut. cuv)ntare care i!a determinat pe mulţi dintre compatrioţii săi să cu3ete mai ad)nc la anumite probleme. faţă ECUMENISMUL FĂRĂ MASCĂ .popoarelor care sunt responsabili să ia aminte la toate acestea/ &&. Aceste cuvinte au fost de a.n ră"boi nedeclarat este pe rol% !mpotri#a 8isericii duc.H CAP&+O4. .locul parlamentului en3lez plin p)nă la refuz. marele politician britanic. A trebuit !nsă să treacă destui ani pentru ca lumea să afle că statul ma>or mondial al satani$tilor era compus din LVV de persoane $i că se numea CGahalaD% care !n limba>ul secret haldeo-e#reiesc !nseamnă comandament ! Din acest cu#. în mi. Astă"i acest ră"boi este dus prin C58% fapt care pentru mul i #a părea de necre"ut. Puterea aceasta vrea să ia păm)ntul celor ce îl posedă şi să sf)rşească cu +isericile.4..

.au"i i $i #ă !nfrico$a i . 4o"inca aceasta i-a prins pe mul i de>a% fapt pentru care !i putem deseori au"i că spunF C*ă credem !ntr-un Dumne"eu% ce ne mai interesea"ă amănunteleGD &n felul acesta a>un' să-E dea la o parte pe 5.ntuitorul 4umii. Acum% !nsă% se !ncearcă prin diferite mane#re să ne facă să-E respin'em pe sin'urul Dumne"eu ade#ărat $i să ne !nchinăm dia#olului . *ă nu #ă pară lucru de mirare% !nsă acesta este planul $i scopul final 50A.t satanei . !ntre timp se depun eforturi ca toate reli'iile să-$i piardă coe"iunea interioară% iar mai pe urmă% prin ceea ce ele au !n comun% #or fi !mpinse spre unire. puterile întunericului au pus baza unui pro3ram de lun3ă durată. 50A este un cu#. *unt mai mari posibilită i de unire a ortodoc$ilor% papista$ilor $i protestan ilor pe de-o parte% iar pe de alta a islamicilor cu restul reli'iilor.nd chiar cu Pita'ora. -l a !ncercat să desfiin e"e toate "eită ile e'iptene $i de#ia iile lor doctrinare $i să le contopească !ntr-o reli'ie unitară cu un sin'ur "eu.nt !ntr-o panreli'ie unitară exprimată prin trei litere C50AD. !n mod similar se pot uni brahmanii% budi$tii% $intoi$tii $..d. 3ăsim aceeaşi amestecare reli3ioasăC DQeii 5iniţiatori6 -Vishva'arma. *in'ura diferen ă este că atunci s-a !ncercat desfiin area nenumăra ilor dumne"ei mincino$i% pentru a se aduce !nchinare unuia sin'ur . Căci se #rea ca !n final să se reali"e"e acea reli'ie unitară% o panreli'ie% conform planului trasat dinainte% !n care #a fi un "eu $i o !nchinare unică adusă% cui altcui#a% dec. *isus însuşi este supranumit 52iul dul3herului6 *osifE -n. P De altfel recunoa$terea tuturor reli'iilor $i contopirea lor !ntr-o sin'ură reli'ie% nu !nseamnă !n esen ă desfiin area 'enerală a reli'iilorG Această lo"incă a CuniriiD este atracti#ă la prima #edere% !nsă contopirea presupune nimicirea elementelor componente% a Cre$tinismului $i !ndeosebi a Ortodoxiei. Planul 50A-Panreli'ie urmăre$te contopirea tuturor reli'iilor !ntr-una sin'ură% oamenilor oferindu-li-se un sin'ur dumne"eu spre !nchinare.a.ntuire !n altce#a $i nu este nici un alt nume sub cer !n care să ne m. &ar !n final #a a#ea loc o !nlocuire treptată a tuturor "eită ilor celorlalte reli'ii printr-un "eu comun .ndu-E !n r. Aceste CuniriD nu #i"ea"ă numai credin ele amintite ci $i pe masoni $i celelalte cercuri conexe acestora. syn"honevsis înseamnă contopire. Desi3ur că acest pro3ram nu se poate realiza dintr!o dată. %ovastri. &d. %hor. Dobrescu. ed. el cere mult timp. De aceea el a fost numit Dde lun3ă duratăE. Pita'ora $i &isus sunt unii dintre cei mai cunoscu i nouă% am.S în Dic ionarul de terminolo!ie masonică a lui &milian M. &n cartea CPentru instruirea discipolului masonD scrisă de un mason de 'radul LL% putem citiF C5arii ini ia i prin ale'orie au reu$it să transmită toate misterele $i ade#ărurile pe care le posedau. &nsă cei mai sus aminti i !l numesc pe Hristos . ECUMENISMUL FĂRĂ MASCĂ . .desi'ur $i acesta mincinos -% "eului soare 0a..ntuitorul lumii% pe Hristos% de$i ei $tiu foarte clar că Cnu există m.m.care nu #a fi altul dec. 4s 3r.ndoi fiind considera i dascăli ai umanită ii $i fii ai lui Dumne"eu E. Desi'ur că această unire nu putea să aibă loc direct de la !nceput% spre exemplu a ortodoc$ilor cu mahomedanii sau a papista$ilor cu e#reii.ltima etapă a acestui pro'ram o constituie unirea tuturor reli'iilor de pe păm. ed. mistuirea celor aflate împreună -n. 0$$4.% !ntr-o altă 'rupare% $i după acest model toate celelalte.emira.de celelalte reli3ii.ntuim afară de cel al lui HristosD% $i că numai Hristos% care este Dumne"eu ade#ărat% este 5.nt #echi de pro#enien ă e'ipteană% care a !nceput să fie folosit !n secolul al Xl&&-lea !Hr% !n timpul faraonului Amenhotep. 9a şi în celelalte situaţii.t satana. efaistos. Acela$i lucru !ncearcă să facă acum $i ecumeni$tii prin mi$cările lor de unire care să-i cuprindă pe to i. cunoscuţi sub numele de 5Divinii :ucrători6 ţin în m)nă un ciocan.Cini iatD% pun.

în multe ţări catolice.t e#idente.a în multe ţări catolice voci de protest care condamnă în mod public actele ruşinoase de trădare ale conducerii papistaşe. ortodoAă. (e aud de. . *ată numai c)teva titluri de articole pline de revoltă faţă de înnoirile papeiC D. protestantă. D+iserica întinatăE. Vaticanul s-a a$e"at deseori !n ultimii ani la masa rotundă pentru discu ii% pe picior de e'alitate cu ateii% masonii% comuni$tii% e#reii $i cu repre"entan ii altor puteri antihristice. *nsă puterile internaţionale ale întunericului sunt mai viclene dec)t papistaşii. după tiparul său. crez)nd cu naivitate că astfel îi va supune pe toţi sub papă.a. Dîncotro mer3e +isericaKE. (ute de clerici. 1u doar că nu crede dar este du$manul lui ne!mpăcat. prin intermediul cuv)ntărilor. *n aceste condiţii patriarhul Athena3ora şi alţii c)ţiva vor să predea sf)nta credinţă ortodoAă corăbiei papale care se scufundă cu viteză sub 3reutatea fărădele3ilor ei.&&.d. aşa cum 3ăsim scris în Dic ionarul de terminolo!ie masonică. periodicelor şi ziarelor. +ineînţeles că Vaticanul a îmbrăţişat de mult timp marea idee promovată de M@A. mai ales din 2ranţa.a pretutindeni furtuna revoltei care scutură din temelii papismul. S Pentru realizarea acestui obiectiv. l!au atacat cu duritate pe papă care a transformat creştinismul în papism. 9ititorul merită însă să ECUMENISMUL FĂRĂ MASCĂ . -n. DMarele MaestruE /erard @amond a declaratC D. Acest lucru a fost posibil întruc)t planul respectiv coincidea eAact cu propriul lor pro3ram de a!i supune pe toţi creştini sub un papă. împotriva acestor inovaţii papistaşe s!a st)rnit de. pentru a mer3e apoi la unirea cu protestanţii şi în final cu cei de alte reli3ii.a bazele unei mişcări anti!papale puternice. Punerea !n aplicare a planului 50A Primul pas al planului M@A a fost încercarea unirii <rtodoAiei cu papismul. Această atitudine de ne!n eles $i trădătoare% a pro#ocat% pe bună dreptate% indi'nare chiar !n r.ebunii au fost lăsaţi liberiE. D%alismanul PapeiE.m. în aceeaşi lumină pot fi înţelese diversele studii papistaşe cum ar fi cartea lui Drah DDespre armonia dintre +iserică şi sina3o3ăE ş. ed. după cum a declarat reprezentantul Vaticanului în "#?#C D<rtodocşii înţele3 unirea ca apropiere iar noi o vedem sub un papăE. masonii au nevoie de colaborarea unor persoane cu poziţii importante în cadrul acestor confesiuni şi reli3ii.ntuitor al lumii% dar care sunt du$manii ne!mpăca i ai 4ui !n mod #ădit. 0u'ăciunile !mpreună ce au loc !n timpul nostru cu aceea$i u$urin ă cu care se desfă$oară conferin ele conducătorilor politici $i simpo"ioanele% nu sunt altce#a dec.oi suntem m)ndri de a număra printre noi creştini de confesiune catolică. împreună#rugăciunile cre"tinilor cu cei de alte religii *emnele influen ei satanice asupra acestui plan al unei panreli'ii !n lumea cre$tină sunt mai mult dec. care tind să distru3ă întrea3a creştinătate. Astfel se eAplică înt)lnirile secrete sau nu ale defunctului cardinal +ea cu rabinii evrei şi masonii. !n "ilele noastre le #edem !n ru'ăciunile lipsite de cu#iin ă ce se fac de către cre$tini !mpreună cu membrii altor reli'ii% care nu doar că nu !l acceptă pe Hristos ca 5. Despre ce fel de lucrare !mpreună poate fi #orba !ntre 8iserica 4ui Hristos $i sina'o'ăG -ste bine $tiut că iudaismul nu crede !n Hristos cel născut% răsti'nit% !n'ropat $i !n#iat. cărţilor. musulmaniE. P Cei care au acceptat cu bucurie planul 50A $i s-au do#edit campioni !n promo#area lui au fost papista$ii.. evrei.u putem enumera aici toate aceste cumplite ru3ăciuni împreună.ndul papista$ilor.. De asemenea. dar mai ales în 2ranţa.. s!au pus de.t un stadiu a#ansat al planului 50A% al planului ecumenismului. D@eli3ia papeiE.

facă efortul de a trece în revistă ru3ăciunile împreună care s!au desfăşurat în /ermania de Vest şi apoi să tra3ă sin3ur concluziile ce se cuvinC *n perioada 4!> iunie "#J" la Au3sbur3 s!a întrunit adunarea catolicilor şi protestanţilor din /ermania, sub titulatura Dînt)lnirea ecumenică a cincizecimiiE -<e'umenishes Pfin3sttref2en.. ,u a fost vorba de o înt)lnire numai a teolo3ilor ci, prin eAcelenţă, a laicilor, a căror număr a depăşit #$$$ -Vezi C Orthodoxos Typos din iunie "#J".. înt)lnirea a fost precedată de o reclamă pe măsură la adresa evenimentului. Au fost chemaţi şi ortodocşi ca observatori şi a fost săv)rşită (f)nta :itur3hie de către mitropolitul s)rb pentru &uropa şi Australia, :avrentie, la care au colitur3hisit "0 preoţi şi 0 diaconi. (f. :itur3hie a fost săv)rşită la ru3ămintea papistaşilor şi protestanţilor Dpentru ca să aibă şi Apusul eAperienţa bo3ăţiei duhovniceşti a @ăsărituluiE. Au mai participat la această slu;bă şi mulţi ortodocşi ce locuiau în oraş şi a fost hirotonit în cadrul ei un diacon s)rb ca preot. 9eea ce s!a înt)mplat poate fi înţeles p)nă într!un punct, însă nu putem înţele3e, oric)t ne!am da silinţa, de ce a trebuit să aibă loc pentru încă o dată la Au3sbur3 acea ru3ăciune împreună dintre papistaşi, protestanţi şi evreiK &ste bine să amintim că la această întrunire s!a pus accentul în mod deosebit pe Dnevoia de conlucrare şi dialo3 între creştini şi celelalte reli3iiE -musulmani, evrei, ş.a.m.d.. ca şi cum dialo3ul inter!creştin ar fi fost epuizat. 9)t despre conlucrarea la nivel social între toţi oamenii, nimeni nu are nici o obiecţie, ea p)nă la urmă fiind o chestiune politică şi nicidecum una reli3ioasă. (e pune întrebareaC 9e loc i s!a conferit în cadrul acestei înt)lniri dialo3ului reli3ios, pentru că despre aşa ceva este vorbaK Pentru că o lo3ică simplă ne spune că în urma acestui dialo3 două lucruri trebuiau să se înt)mpleC ori creştinii să!i încreştineze pe cei din celelalte reli3ii, ori cei dint)i să fie convertiţi la una sau alta din aceste reli3iiX întruc)t pentru noi, creştinii, nici nu poate fi vorba de Dcăutarea comună a adevăruluiE. ,oi avem convin3erea fermă că Arca (f)ntă a dreptei credinţe, <rtodoAia, este cea care deţine adevărul. -ste% desi'ur% misiunea cre$tinilor de Ca propo#ădui -#an'helia !ntre'ii "idiriD pentru ca $i ceilal i să a>un'ă cre$tini% $i aceasta numai $i numai pentru m.ntuirea lor. 1iciodată !n 8iserică n-au existat laolaltă ade#ărul $i minciuna% lumina cu !ntunericul. Dacă cre$tinismul ar fi !nceput un astfel de dialo' ecumenist !n #remea &mperiului 0oman% astă"i nu am mai fi fost cre$tini% ci adep ii unui sistem sincretist% !n care Hristos ar fi fost poate mai pre>os dec.t 5ithra. Cre$tinismul autentic nu cunoa$te metoda Cnobilă $i ci#ili"atăD a ecumeni$tilor% fapt pentru care nici nu a !ntreprins un astfel de dialo' al Cdra'osteiD. Cre$tinii au propo#ăduit $i propo#ăduiesc chiar sub pri'oană credin a. Aceasta pentru că suntem con#in$i de caracterul absolut al credin ei noastre% de exclusi#itatea reli'iei noastre !n a oferi m.ntuire% at.ta timp c.t *criptura "ice clar că Cnu este !ntru altul m.ntuireD (;apte R% EM) fără numai !n &isus Hristos. !n dialo'ul ecumenist sunt puse pe picior de e'alitate principial toate reli'iile% !ncerc.ndu-se% ca plec.nd de la principiul monotelismului% să se a>un'ă la un ade#ăr comun. Acest fapt !nsă% cel pu in pentru noi% ortodoc$ii% este de neacceptat. Bnii ar putea invoca faptul că celelalte reli3ii poate au o bună dispoziţie spre o astfel de căutare. *n ceea ce îi priveşte însă pe evrei, dar mai ales pe conducătorii lor, nimic nu ne poate convin3e că aceştia ar dori să se apropie de DcreştiniiE apuseni, chiar în urma unui dialo3 de lun3ă durată, pentru că, chipurile, ar fi descoperit superioritatea creştinismului. Acest lucru este dovedit chiar de cuv)ntarea unui rabin şef ţinută în sina3o3a din Au3sbur3, care printre altele a spus că Diudaismul îşi arată înţele3erea sa faţă de fiicele sale întru credinţă ! faţă de creştinism şi mahomedanism ! şi că creştinii şi evreii nu pot eAista unii fără de alţiiE. Aceste afirmaţii au fost ascultate cu bucurie de către mulţi papistaşi şi protestanţi fără ca nimeni
ECUMENISMUL FĂRĂ MASCĂ

să protesteze, fapt care s!a repetat şi la discuţiile ce au urmat, atunci c)nd rabinul a declarat că iudaismul va răm)ne statornic în aşteptările şi concepţiile sale despre Mesia, de acum at)t de cunoscute. :a aceste afirmaţii reprezentanţii papistaşi şi protestanţi nu numai că nu au reacţionat dar au şi confirmat indirect cele spuse prin diversele amabilităţi faţă de rabinii evreiN ,e punem aşadar întrebarea, cui se roa3ă împreună episcopul catolic dr. *osif (tibfle, rabinul eidelber3ului, dr. ,athan :evinson şi pastorul evan3helic prof. V. DadineK 9are este oare dumnezeul pe care îl invocă fiecare în acest momentK Pentru cre$tini Dumne"eu este numai unulF Cel care se descoperă !n +reime. &nsă e#reii% după cum se $tie% nici pe &isus Hristos nu-4 acceptă ca Dumne"eu $i nici pe Duhul *f.nt. Din *f.nta +reime mai răm.ne Dumne"eul +atăl. Poate că-4 acceptă pe AcestaG 0ăspunsul nu poate fi dec.t unulF 1ici pe -l nu-4 recunosc cu ade#ărat pentru că refu"ă tocmai *f.nta +reime !n care cred cre$tinii. C;undamentul monotelitD pe care se ba"ea"ă dialo'ul ecumeni$tilor cade% !ntruc.t pentru noi% cre$tinii% Dumne"eu-+atăl este +atăl Domnului nostru &isus Hristos pe care e#reii nu-4 recunosc $i de care nu #or să $tie. Pentru ei Dumne"eul Vechiului +estament nu are nici o le'ătură cu &isus Hristos% 5.ntuitorul nostru% care% să nu uităm% a fost ucis de părin ii lor Cpentru că s-a făcut pe sine ;iul 4ui Dumne"euD (ioan EK%Q). Ca atare% dacă am fi sinceri $i consec#en i fa ă de credin a noastră ar trebui să-i numim% fără să 're$im% pe e#rei atei! !ntruc.t pentru noi Dumne"eul Vechiului +estament este numai Acela ce a fost propo#ăduit $i descoperit de &isus Hristos ca +ată al *ău ade#ărat (nu !n mod simbolic) cu care este deofiin ă. 0espin'.ndu-4% a$adar% aceia pe Hristos% 4-au respins $i pe +atăl 4ui% răm.n.nd% potri#it -#an'heliei% fii ai dia#olului (ioan T% RR). Deci% să nu ne !n$elăm/ Aici nu-i #orba de ru'ăciune% ci de o ticluire #icleană. Cine are !nsă de pierdut de aiciG Dumne"euG Desi'ur că nu% =pentru că -l nu se lasă bat>ocorit?. Această bat>ocorire cade pe capetele Ccre$tinilorD din Apus% care se roa'ă !mpreună cu necre$tinii $i contribuie la !n$elarea ortodoc$ilor !ncă nai#i% care% !ntr-o totală lipsă de discernăm.nt% se lasă din păcate entu"iasma i de epidemia modernă a ecumenismului sau% mai de'rabă% a sincretismului aberant. Trădarea lui uda Planul acesta care #i"ea"ă instituirea unei panreli'ii $i care este identic cu acela al ecumenismului% #edem că se extinde cu efecte distru'ătoare $i !n ortodoxie. &ar acest lucru se !nt.mplă% fie pentru că conducătorii 8isericii Ortodoxe au că"ut cu bună $tiin ă !n trădarea credin ei% fie pentru că au că"ut din ne$tiin ă !n capcana puterilor !ntunericului% fie pentru că demnită ile sau func iile !n care au a>uns se datorea"ă tocmai implicării $i slu>irii planurilor ecumeniste. Altfel nu se eAplică acest patos al unirii, această neclaritate -confuzie pe care o 3enerează. a dialo3ului iubirii, această îndepărtare cumplită de la do3mele +isericii Bna, (f)ntă, (obornicească şi Apostolească. ,u se poate eAplica altcumva această clătinare a încrederii în (f)nta %radiţie şi această nerespectare a hotăr)rilor (inoadelor &cumenice. ,umai aşa se eAplică faptul înfricoşător prin care Patriarhia Moscovei a a;uns să dea păm)nteştii or3anizaţii politice a Vaticanului, preacuratele %aine ale ortodocşilor. Despre această acţiune unionistă, Părintele *ustin Popovici, un mărturisitor al ortodoAiei din zilele noastre, a spusC D2apta +isericii @useşti este ca trădarea lui *uda. 9u si3uranţăN înfricoşător este ca cineva, om fiind, să!: calce în picioare pe Dumnezeu!<mulN %oate acestea nu sunt nimic altceva dec)t o înfricoşătoare sinucidere duhovnicească. :a acesta conduce ecumenismul ateuE.
ECUMENISMUL FĂRĂ MASCĂ

%rădarea aceasta se eAtinde şi prin practicarea dialo3urilor cu îmbrăţişări ale dra3ostei, prin ru3ăciunile împreună şi prin declaraţiile conducătorilor ortodocşi ai +isericii, care lucrează cu vră;măşie faţă de do3mele de credinţă şi se alătură duşmanilor :ui ristos. %oate acestea ne convin3 odată în plus că ecumenismul infernal - ce lucrea"ă fie ca panreli'ie% fie ca putere a !ntunericului% fie ca or'ani"a ie iubitoare de pace% fie ca proces de unificare 'lobală% ca solidaritate% iubire $i fră ietate - un el are% să rănească de moarte sf.nta credin ă ortodoxă. &cumenismul încearcă, aşadar, să desfiinţeze hotarele do3matice şi canonice ale +isericii :ui ristos. -cumenismul !nsu$i este fără limite% consider.nd orice fiin ă umană de pe păm.nt mădular al C8isericiiD. De ce se duce această luptă pentru Dunirea +isericiiE, pentru crearea unei D+isericiE aşa cum visează ecumenismulK ,n exemplu de astfel de reli'ie care acceptă toate reli'iile $i orice compromis există de>a. Aceasta este masoneria. &ste de;a bine ştiut că ea îi acceptă pe toţi. &a poate reuşi compromisuri în credinţă la cei slabi de minte. &a poate aplana contradicţiile reli3ioase. De ce se caută oare soluţii conciliante în privinţa diferenţelor do3matice ale D+isericilorE şi nu se avansează la unirea reli3iilor prin intermediul masonerieiK De altfel% la ora actuală suficien i conducători reli'io$i importan i $i cu renume au a>uns să fie masoni% fapt afirmat deschis de masonerie. Masonii, aşadar, chiar şi din cei cu rase -preoţeşti. se străduiesc să ne conducă la DBnirea +isericilorE şi apoi la Dunirea reli3iilorE. Bn ecumenist pe nume Anderson, reprezentant în 9M+, declara la Athena în "#41 următoareleC DBrmătorul pas al activităţii ecumenice va fi unirea creştinilor cu credincioşii altor reli3ii care au ca fundament monoteismulE. &cumeniştii au redactat de;a o Dru3ăciuneE ecumenică care mulţumeşte toate do3mele şi reli3iile. @u3ăciunea aceasta face referire de >!? ori la cuv)ntul DDumnezeuE, însă nici măcar o sin3ură dată la numele Dumnezeului şi M)ntuitorului nostru *isus ristos. însă acest DDumnezeuE al unei panreli3ii întinse peste toată lumea, la care se face referire, cine ar putea fi, at)ta timp c)t ristos este eAclusK &n conclu"ie% toate credin ele $i reli'iile% monoteiste sau idolatre% !n care intrăF Ortodoxia% papismul% protestantismul% islamismul% budismul% hinduismul $.a.m.d.. sunt #i"ate de ecumenism% prin intermediul planului 50A pentru a se uni !ntr-o reli'ie unică. &n ce #a a>un'e atunci să creadă omul unei astfel de reli'iiG Omul narcoti"at de toată această confu"ie #a crede doar spre interesul material% pentru ca !n final !nchinarea ce ar trebui adusă 4ui Dumne"eu să fie !nlocuită cu cea adusă satanei. &n orice ca"% planul 50A% la a cărui aplicare s-a trecut de>a% #a conduce exact acolo. Acolo unde dore$te $i ecumenismul să !ndrepte umanitateaF să acorde satanei cinstea cu#enită lui Dumne"eu. Despre acestea vei fi convins întru totul, cititorule, parcur3)nd cele ce urmează. &&&. Planul ecumenismului coincide cu cel al sionismului &cumenismul, după cum am văzut, are în plan unirea reli3iilor. *mportant de reţinut este că acest plan ecumenist coincide cu cel al sionismului internaţional. &l a fost 3)ndit să se desfăşoare pe o perioadă lun3ă de timp, p)nă c)nd ultimele scopuri ale lui vor fi atinse. *n primul capitol din Protocoalele în.elep.ilor 3ionului citimF CA#em !naintea noastră un plan% !n care e trasă !n mod strate'ic linia de care nu ne putem !ndepărta% fără a schimba opera mai multor #eacuriD.
ECUMENISMUL FĂRĂ MASCĂ

CC.nd #a sosi domnia noastră% nu #om recunoa$te nici o altă reli'ie afară de aceea a Dumne"eului nostru unic% de care e le'at destinul% deoarece noi suntem poporul ales% prin care chiar acest destin e unit cu soarta lumii. Din acest moti# suntem datori să nimicim toate credin eleD. (Protocoalele în.elep.ilor 3ionului4 Cap. X&V). <i mai !ncoloF C1e-am !n'ri>it de>a să discredităm clasa preo ilor cre$tini $i să le de"or'ani"ăm astfel misiunea% care ne-ar putea astă"i st.n>eni multU !nr.urirea ei asupra poporului scade din "i !n "i. Astă"i libertatea con$tiin ei e pretutindeni proclamată. Prin urmare nu mai e dec.t un anumit număr de ani care ne desparte de căderea desă#.r$ită a reli'iei cre$tineU celelalte reli'ii le #om dăr.ma $i mai u$or% dar e !ncă prea de#reme să #orbim despre aceasta. Vom a$e"a puterea bisericească $i preo imea% !n ni$te cadre at.t de str.mte% !nc.t !nr.urirea lor #a fi nulă fa ă de aceea pe care au a#ut-o altădată. C.nd #a #eni momentul de a distru'e pe #e$nicie curtea papală% atunci de'etul unei m.ini ne#ă"ute #a arăta popoarelor această curte. Dar c.nd popoarele se #or a"#.rli asupra ei% noi #om apărea ca apărători ai acestei cur i% pentru a nu !n'ădui #ărsarea de s.n'e. Prin această di#ersiune #om pătrunde !năuntrul cetă ii papale% din care nu #om mai ie$i p.nă ce nu o #om fi nimicit !n !ntre'imeD. Care este scopul sionismuluiG O spun ei !n$i$iF să distru'ă credin a $i să fie creată o altă reli'ie. C0e'ele iudeilor #a fi ade#ăratul papă al lumii% patriarhul bisericii interna ionaleD. (Protocoalele în.elep.ilor 3ionului4 cap. XV&&) &cumenismul, eAact pentru această biserică internaţională luptă şi el. <r, prin acest proces de unire a toate şi a tuturor care a căpătat o aşa amploare la ora actuală, se înaintează fără stavilă la nimicirea credinţei, la răsturnarea <rtodoAiei şi la realizarea unei noi D+isericiE şi reli3ii mondiale. Puterea ne,ăzută 9uv)ntul ţinut de arhiepiscopul de Montreal şi 9anada Vitalie în faţa sinodului +isericii ruseşti din diaspora amintea de faptul că ecumenismul este susţinut de o anumită putere nevăzută. *ată eAact cuvintele luiC D&cumenismul nu se intimidează în faţa nici unei critici teolo3ice de vreme ce evită orice eAprimare do3matică. Acţiunea şi eAtinderea lui nu se face la un nivel de profunzime, ci la unul superficial care cuprinde acele ramificaţii ale ereziilor care au supravieţuit de!a lun3ul timpului, dar este spri;init de o anumită putere ocultă, subtilă, ce stă în umbră. *ntr!un mod similar, în spatele ecumenismului eAistă şi o imensă forţă materială condusă de o politică economică inteli3entă, care îşi oferă cu dibăcie a;utorul. Astfel, prin darurile ce le face la momentul oportun ştie sau încearcă să încline de partea lui pe cel care se clatină în credinţă sau care nu şi!a pierdut încă simţul conştiinţeiE. 9are este această putere pe care episcopul Vitalie n!o numeşteK ,u cumva puterea abilă ce stă în umbră, cu forţa ei materială imensă, este aceea de care se vorbeşte în ProtocoaleK Pentru că şi acolo, în capitolul patru, se vorbeşte de o putere nevăzută, dar se mai spune şi de altceva, care coincide cu planul ecumenismului. (e vorbeşte de nimicirea credinţei. CCine ar putea - sublinia"ă Protocoalele - răsturna o putere ne#ă"utăG Căci puterea noastră e una de felul acesta (adică a sionismului interna ional% n. aut.). ;rancmasoneria exterioară% de la suprafa ă% nu ser#e$te dec.t pentru acoperirea planurilor noastreU planul ac iunii acestei puteri% $i !n plus locul or'ani"a iilor sale% #or răm.ne totdeauna necunoscute poporuluiD. &ar mai >os se fac următoarele de"#ăluiriF C&ată de ce trebuie să dăr.măm credin a% $i să smul'em din sufletul cre$tinilor !nsă$i ideea (principiul) dumne"eirii $i al Duhului
ECUMENISMUL FĂRĂ MASCĂ

*f.nt% pentru a le !nlocui cu ne#oi materiale. Pentru ca cele mai alese suflete ale cre$tinilor să nu aibă timp să cu'ete $i să obser#e% trebuie să-i abatem de la aceste preocupări% !mpin'.ndu-i către 'ri>ile industriei $i ale comer ului% !n acest fel toate na iunile !$i #or căuta c.$ti'urile lor $i lupt.nd fiecare pentru propriile foloase% nu-$i #or bă'a !n seamă du$manul comunD. 9ele spuse mai sus au caracter eAtraordinar prin descoperirile ce se fac. Din ele reiese clar că masoneria este o creaţie, o plăsmuire a sionismului, prin care el să!şi poată atin3e scopurile întunecate. *ar scopul sionismului, după cum spun ce!i ce îl patronează, este să distru3ă credinţa, fapt pentru care astăzi se luptă din răsputeri să!" obţină prin această unire a reli3iilor, după cum vom vedea în continuare. Prin urmare masoneria, ca şi creaţie a sionismului, care serveşte scopurilor lui, conlucrează şi spri;ină ecumenismul în procesul Dunirii +isericilorE. DDacă !spun masonii ! problema unirii +isericilor se 3ăseşte pe o cale bună, aceasta se datorează implicării noastre...E &ste oare înt)mplătoare această coincidenţă a planurilor sioniştilor, masonilor şi ecumeniştilorK (untem convinşi că de acum sunt 3ata să ne spună că!i neîndreptăţim, că!i clevetim, însă răspunsul ni!" dau tot ei. 9itim din nou în Protocoale -cap. V. ce spun sioniştii înşişi despre eiC D,umai iezuiţii ar putea să stea alături de noi în această privinţă, dar am reuşit să!i discredităm în faţa mulţimii stupide, din pricină că ei formau o or3anizaţie vizibilă, neascunsă, în timp ce noi răm)neam în umbră cu or3anizaţia noastră secretă. De altfel, ce!i pasă lumii ce stăp)n areK 9e însemnătate are că acesta ar fi şeful catolicismului, sau despotul nostru din s)n3ele (ionuluiK *nsă pentru noi, care suntem poporul ales, lucrul acesta are o deosebită însemnătateE. Aşadar, întunericul, ocultismul şi ipocrizia ce se 3ăsesc la un nivel mai înalt dec)t al iezuiţilor, sunt mi;loacele prin care îşi acoperă planurile şi lucrările lor. &ată% deci% că planurile sionismului% masoneriei $i ecumenismului coincid. De ce oareG Această coinciden ă% desi'ur% nu este !nt.mplătoare. *copul lor este comun. <i să nu se mai ascundă ecumeni$tii spun.nd că sunt interesa i de 8iserica 4ui Hristos. 1e-am lămurit de acum cine sunt. Am aflat $i scopul lor. *ă nu mai aplice strate'ia #rednică de r.s a stru ului% #.r.ndu-$i capul !n nisip pentru a nu fi #ă"ut. *ă ia aminte% p.nă nu-i prea t.r"iu% $i aceia dintre teolo'i% clerici $i credincio$i ortodoc$i% care au fost atra$i pe panta !nfrico$ătoare a marii !n$elăciuni ce o constituie ecumenismul/ &&&. Ortodoc$ii !n capcană *nsă, din păcate, la această mişcare ecumenică, la acest 9M+, care are ca scop să distru3ă credinţa dar mai ales <rtodoAia, iau parte astăzi toate +isericile <rtodoAe. %oate patriarhiile sunt membre în aceste or3anisme. <rtodocşii au căzut din nefericire în cursa întinsă de ecumenişti. Fi!au închipuit că dacă vor lua parte activă la ea, îi vor a;uta pe ceilalţi să se m)ntuiască. ;aptul că ortodoc$ii sunt membri or'anici ai acestor or'ani"a ii ce #i"ea"ă unirea cu ereticii contemporani% nu-i sfin e$te pe cei din urmă. &n schimb !i răce$te $i !i !nstrăinea"ă de unitatea Ortodoxiei pe ortodoc$ii care participă la a$a ce#a. Ortodoc$ii au intrat !n C58% sus in unii% !ntruc.t astă"i ere"iile nu mai sunt ca pe #remea *inoadelor -cumenice% at.t de rău inten ionate $i de distructi#e cum erau !n trecut. &nsă% noi sus inem că ele sunt chiar mai rele dec.t acelea% !ntruc.t ecumeni$tii de data
ECUMENISMUL FĂRĂ MASCĂ

nd o desfr. dacă va face imprudenţa nebunească să asculte de sfatul ecumeniştilor.t ereticii din trecut. chiar şi cu cei mai desfr)naţi.ndu-se astfel $i credin a noastră ortodoxă. însoţindu!se cu detaşare şi voie bună cu toţi cu care are ocazia. în perioada marilor erezii.die să pătimească şi <rtodoAia.o nouă 8iserică $i o nouă reli'ieD.nta $i pe sfin i $i nu recunosc preo ia% sau papista$ii care au ticluit sofistic alte !n$elăciuni% se 'ăsesc mai aproape de 8iserică dec.au"i !ndră"neală/ .t !l a#emG 1i l-a făcut arătat Dumne"eu-Omul% Domnul nostruF CAm aflat credin a cea ade#ărată% nedespăr itei *fintei +reimi !nchin.nt. !ncearcă ca sub acest stindard să ne amestece pe noi ortodoc$ii cu tot felul de ere"ii $i do'me false% !n a$a fel !nc. +rebuie să căutăm !n toate mărturisirile de credin ă $i !n toate reli'iile pentru a le 'ăsi. Apoi putem să le punem !n discu ie% !n a$a fel !nc. va înceta peste puţin timp să mai dea dovadă de credincioşie. sfătuiesc pe soţia fidelă să cedeze şi ea puţin la re3ulile ţinute cu stricteţe p)nă atunci. Va !nceta (8iserica) atunci să mai fie mireasa preafrumoasă a 4ui Hristos% a>un'. -cumenismul ne cheamă să luăm parte la discu ii despre credin a ortodoxă !n numele iubirii.ntuit pre noiD% mărturisim% c. Au3ustin. care sub preteAtul sociabilităţii.t *f.nt !n numele% chipurile% al CiubiriiD. -i ac ionea"ă cu mult entu"iasm $i a#. din păcate. +rebuie să acceptăm% altfel spus% $i noi% cre$tinii ortodoc$i% că nu posedăm !n totalitate ade#ărul% că suntem $i noi !n$ela i !n credin a noastră.nta +radi ie a 8isericii să dispară% pier". -cumeni$tii sunt mai răi dec. Acest lucru.ta timp c. 5apte ce nu se pot 6usti7ica C1u/ .t cele din trecut.t din toate aceste fra'mente să construim .nată% ce stă pe fiara din Apocalipsă. Cine poate spune că protestan ii% care o respin' pe Preasf. în a!şi deschide porţile şi în a începe fără nici o reţinere să aibă relaţii cu ereticii şi necredincioşii. *fin ii Părin ii nu purtau de loc con#orbiri (tratati#e) cu ereticii% nu se uitau la amabilită i $i polite uriU ei doar mărturiseau ade#ărul.nd la fiecare *f.ntă 4itur'hie. (ă înceapă să Dse deschidă puţin şi în afarăE. Păr i din ade#ăr se 'ăsesc pretutindeni.t arieniiG Cu si'uran ă că astă"i ere"iile acestea sunt mai periculoase dec. este în prime. Adică să !ncepem un dialo' ca să aflăm ade#ărul. Că Aceasta ne-a m. Dacă soţia credincioasă va pleca urechile la astfel de poveţe ale oamenilor depravaţi.nu sunte i #oi cei care de ine i ade#ărul% pentru că el este fra'mentat. ca să fie mai frumoase. *untem chema i% a$adar% ca să de#enim parteneri de discu ie !n ceea ce pri#e$te credin a. !nsă noi ortodoc$ii ce ade#ăr mai putem afla at. le îndemna pe celelalte să!şi taie şi ele coada.ne spune ecumenismul .aceasta ră"boiesc 8iserica cu #iclenie.uns membru al acestei uniri cu ereticii contemporani. Fi totuşi.un3e adulteră. care fiindu!i tăiată coada. 7alnică pri#eli$te $i pentru !n'eri $i pentru oameni. Bnioniştii nu ţin cont de faptul că +iserica. +iserica <rtodoAă a a. Acesta este marele păcat al ei. nu a deschis un Ddialo3 al dra3osteiE cu ereticii. Va a. Cei care au plecat din 8iserica lui Hristos $i au că"ut !n ere"ie $i !n$elare ne cheamă să de#enim parteneri de discu ii% ca unii fără de minte% asupra ade#ărurilor noastre de credin ă $i să lepădăm credin a noastră !n 8iserica $i !n +rupul +ainic al Domnului Hristos. &i fac ca vulpea din fabula lui &sop. 8iserica Ortodoxă a *inoadelor -cumenice nu a deschis un dialo' cu Cbisericile ECUMENISMUL FĂRĂ MASCĂ . amintesc de cele ale oamenilor stricaţi. după cum scrie mitropolitul 2lorinei. Cu alte cu#inte% trebuie să ne'ăm credin a pe care ne-a predat-o Domnul nostru &isus Hristos prin Apostoli $i Părin ii 8isericii $i să !ncepem să ne tocmim $i să tratăm cu ereticii.ndu-ne. @ecomandările pe care ecumeniştii ni le fac.

..ereticilor. vorbind în numele adunării 3enerale de la Bpsala.nd aceia răm. adică de DbisericaE 9M+..n ii Părin ii nu au #orbit cu ereticii de la e'al la e'al. Astăzi vorbeşte în numele diferitelor credinţe eretice spun)ndC D+iserica învaţăE. P (ecretarul 3eneral al 9M+.. Dimpotri#ă% primul canon al celui de-al doilea *inod ecumenic nu cheamă la o unire% !n cadrul #reunei or'ani"a ii% cu ereticii% ci !i anatemi"ea"ă.S :a ora actuală. P Din păcate 9M+ înaintează în acţiunile şi planurile sale din pricina confuziei şi stării căldicele cultivate de ecumenism.. D+iserica hotăreşteE. -n.. ed.ntă% *obornicească $i Apostolească% #orbind !n numele unei alte C8isericiD% a unei pseudo-biserici omene$ti% crea ia păcătoasă a puterilor !ntunericului.. acest consiliu mondial a început să vorbească de pe poziţia unei +iserici.udecăţiiK (tarea căldicică în care se complac. 2ăspunderea ortodoc"ilor <are aceşti reprezentanţi ortodocşi chiar nu se 3)ndesc la DumnezeuK :a faptul că vor trebui să dea răspuns în ziua . ci mer3e înainte cu toate forţele spre obiectivele propuse. <i preferă să păstre"e tăcerea !n situa ii prin care se trădea"ă !ntr-un mod nemai#ă"ut credin a% !ntruc.@ *n această capcană nu a căzut +iserica <rtodoAă în între3ime. >1J. 1u s-a declarat pe sine membru or'anic al unei societă i care urmărea s-o unească cu eunomienii% anomeii% arienii% apolinarienii sau cu sabelienii. *acov.. Dar 9M+!ului nu!i pasă. -n.. 1u există% a$adar% dialo' cu ereticii care continuă să răm. &ar acolo s-a !ncurcat tot mai mult !n labirint cu ereticii. toate ereziile. iar acest lucru îl spune un Arhiepiscop ortodoA -dacă se mai poate numi cineva ortodoA cu astfel de 3reşeli sau deraieri 3rave de la credinţă. Visser\t ooft a făcut la Montreal şi @otester propuneri cu un conţinut nemaiînt)lnit p)nă atunci. unele +iserici <rtodoAe au părăsit 9M+!u: Din păcate. tăcerea vinovată de care dau dovadă.na% *f. 9e se înt)mplă însă astăziK !n "ilele noastre 8iserica Ortodoxă a intrat !n capcana !ntinsă de ecumenism% de#enind membru !n C58% !ntr-o or'ani"a ie a ereticilor.. cum ar fi C59onsiliul Mondial al +isericilor -M99. ne aduc aminte de înfricoşătoarele cuvinte din Apocalipsă. Fi iată cum Arhiepiscopul &cumenist al Americii. &l vorbeşte de acea DbisericăE ce concentrează în sine toate mărturisirile de credinţă..D+iserica spune aceastaE. &i !ndepărtau de la +rupul *f. *nsă de care D+iserică mondialăE vorbeşte aici d!" *acovK Poate de +iserica <rtodoAăK +ineînţeles că nu. *. s!a autoproclamat ca +iserică6 -vezi D&cclisiaE din "#?4. 8iserica 5ondială este chemată ca în faţa cererilor lumii să facă dovada deplină a ceea ce este şi să!şi mărturisească credinţa eiE.*ar ortodocşii încuviinţează..nă !n !n$elare.t prin pre"en a ei acolo recunoa$te implicit că nici ea nu posedă ade#ărul $i că se 'ăse$te !n !n$elare. ed.neau neclinti i !n !n$elarea lor% Părin ii purtători de Dumne"eu !ntrerupeau comuniunea cu ei% !i cateriseau $i !i anatemi"au. adresate ECUMENISMUL FĂRĂ MASCĂ . 0espin'eau afirma iilor lor% iar atunci c. 1u au !ntre inut dialo'uri%!n termeni de e'alitate% după cum #or astă"i unioni$tii. pa3.nt al 8isericii ca pe unii ce apar ineau Csina'o'ii satanei E. După ce a reuşit să le facă membre ale sale pe toate +isericile <rtodoAe.. ci reprezentanţii oficiali care participă la asemenea manifestări eretice. Aţi auzitK &ste vorba deci de D+iserica MondialăE.. a spusC DDupă cum ştiţi foarte bine. în cuv)ntul său de răspuns la alocuţiunea Arhiepiscopului (uediei. +iserica <rtodoAă @om)nă are în continuare reprezentanţi în 9M+. Ortodoc$ii au !ntrat !n felul acesta !n cursă $i acum% sub tăcerea #ino#ată a repre"entan ilor ei% trădea"ă ade#ărata 8iserică% .

<. după cum am văzut. aţi fi răspuns la invitaţie. fiindcă eşti căldicel ! nici fierbinte. caracterul conducerii ecumenice al +isericii @ăsăritene şi aţi lăsat!o în m)inile protestanţilor care ne vor duce unde vor ei.ntul pe care !l #or da ace$ti nenoroci iG C CAP&+O4. luminaţi de Dumnezeu ai +isericii <rtodoAe au tras un semnal de alarmă. pentru a arăta lumii că ei deţin puterea spirituală. < astfel de participare se poate crede că are un caracter misionar. 1u are ne#oie de ei at.4 &V -C.episcopului din :aodiceeaC DFtiu faptele tale. 9M+ este instrumentul văzut al ecumenismului şi şi!a început activitatea după cel de!al doilea război mondial. pentru că astfel se face cunoscută şi credinţa ortodoAă. *nsă unii ierarhi.u este nimic rău în a opune adevărul <rtodoAiei înşelării eterodocşilor.">C"?.ndu-se de ei. de ai fi rece sau fierbinteN Astfel. Care #a fi a$adar cu#. 4. nici rece ! am să te vărs din 3ura MeaE.t "elul arătat de cine#a care sus ine o !n$elăciune.5-1&*5.rbe$te pe Dumne"eu mai mult ca orice. 9e faceţi aşadarK 9e răspuns daţi ca şi 3reciK Dacă antarţii -partizanii. care printre primii a semnalat furtuna iminentă ceva izbucni din 9M+. acest 9onsiliu Mondial al +isericilor -9M+. Acesta este adevărul. Pentru că dacă ei ne-au chemat% se !n ele'e că doresc să #ă treacă de partea lor. nici fierbinte. că nu eşti nici rece. ECUMENISMUL FĂRĂ MASCĂ . Această stare căldicică% această apatie% această trecere sub tăcere a ade#ărului% care este astfel trădat% nu #a fi iertată de Dumne"eu. Această lipsă de r. .#nă !n mărturisirea credin ei sc.. multe +iserici ortodoAe au urmat iniţiativa Patriarhiei de 9onstantinopol şi au început să ia parte la adunările lui. de fiAarea unui re3im social care să fie mai potrivit pentru ţară.ta timp c.4 *. După primii paşi cu caracter or3anizatoric al acestui 9onsiliu. v!aţi fi dusK &Aact de acelaşi lucru e vorba şi cu aceste adunări reli3ioaseE. cei mai mulţi cred că +iserica nu păţeşte nimic dacă reprezentanţii ei se apropie de diferiţi eterodocşi care caută. Despre C58 &cumenismul camuflat loveşte prin instrumentele sale credinţa creştină şi mai ales <rtodoAia. adevărul. comunişti vă chemau în munţi ca să purtaţi discuţii cu ei le3ate de problemele neamului. *rineu. 1u !i #rea !n 8iserica *a doar cu numele de cre$tini. ca şi ortodocşi. -Ap. Mulţi nu aveau nici o bănuială.D-*COP-06 &. Această indiferen ă fa ă de ade#ăr este mai rea dec. Fi asta încearcă să realizeze. care este sin3ura care posedă adevărul şi care poate m)ntui pe om. cum ar fi Mitropolitul (amosului. zic ei.t >oacă oribilul rol al lui &uda. *n 3eneral. A mai lansat avertismente şi &vlo3hie 7orilas care a spusC DPentru DumnezeuN Voi ştiţi ce faceţiK Aţi lepădat. Dumne"eu !i #a lepăda% !ndepărt. chipurile. Căldiceii nu sunt accepta i% ei #or fi cei mai #ino#a i.

&&.ul. în declaraţii separate. pre3ătind cu meticulozitate D3iul3iul care să!" arunce peste toate reli3iileE. c) * treia întrunire Poziţia intransi3entă a +isericii <rtodoAe la a doua conferinţă a 9M+ nu i!a descura. sub devizaC D ristos este speranţa lumiiE. realiz)nd astfel unirea cu toate celelalte D+isericiE care se 3ăsesc în mişcarea ecumenică. &a a fost în aşa fel aleasă înc)t să poată fi abordată de orice confesiune în felul ei propriu. la care a fost supusă +iserica @usiei de către ecumenism prin intermediul comuniştilor. 9a atare. *n metodolo3ia lor este cuprins şi şanta. Alchimiştii ecumenismului au analizat învăţăturile tuturor confesiunilor creştine.. A fost de fapt o ocazie pentru meditaţie şi o abordare lumească a amintitei probleme. Planul ticluit cu şiretenie a prins.. %ema acestei conferinţe precum şi altor întruniri nu a avut nimic do3matic. Această idee a fost lansată ca sperietoare. @eprezentanţii ortodocşi au eAprimat apoi învăţătura +isericii <rtodoAe. !ntrunirile Consiliului 5ondial al 8isericilor a) Prima întrunire Prima conferinţă de la Amsterdam din "#=1 s!a desfăşurat sub direcţia unei anumite idei centrale. :a această adunare 3enerală a 9M+. ce au putut fi auzite la cele patru conferinţe 9M+. însă n!au ţinut mult. întrea3a lume împotriva pri3oanelor ce au loc la adresa creştinilor din @usia.at pe ecumenişti.. reprezentanţii ortodocşi au declarat într!un 3las că hotăr)rile întrunirii se 3ăsesc at)t de departe de învăţătura +isericii noastre. comuniştilor de la Moscova. căut)nd să 3ăsească în fiecare acea parte care să fie apoi prezentată ca parte constitutivă acestei mişcări ecumenice mondiale. de către mişcarea ecumenică. ECUMENISMUL FĂRĂ MASCĂ . *ată un eAemplu în acest sensC 9M+ ar putea să ridice. a DMarii +isericiE nou create. Planurile puse la cale cu dibăcie de puterile întunericului au început să prindă contur. 9onducătorii lor nevăzuţi ştiu toate secretele pentru a!şi impune reaua credinţă. dacă vrea. *nsă cine le!a mai acordat vreo importanţăK &cumeniştii au mers mai departe cu planurile lor. (trate3ia prin şanta. (inodul @usiei din "#=1 l!a însărcinat pe protoiereul /. 9e a spus ieri "i ce 7ace astăzi 0iserica 2usiei? Pentru a înţele3e însă cumplitul şanta. înc)t este imposibil ca ei să fie de acord cu toţi ceilalţi. a ecumenismului a repurtat aşadar cu această ocazie o mare victorie.:ucrurile aşa păreau la început. ci şi cele ale @om)niei. (ubiectul a fost DVoia lui Dumnezeu şi neor)nduiala omuluiE. @azum8s'8 să dea un răspuns oficial la această chemareC D+iserica @usiei nu a luat şi nu ia parte la nicio înt)lnire sau conferinţă ecumenistă. *n urma acestei întruniri se poate desprinde concluzia că ecumenismul are fiAat ca scop nimicirea do3melor +isericii celei adevărate. Adevărata faţă a ecumenismului a fost descoperită chiar de către ei înşişi.. trebuie să ne amintim care a fost răspunsul patriarhiei Moscovei atunci c)nd a fost chemată să participe la prima adunare ecumenistă.. Masca a căzut în urma declaraţiilor reprezentanţilor diferitelor biserici. subiectul a sf)rşit într!o discuţie fără rezultat. +ul3ariei şi Poloniei. *n acest fel au devenit membri re3ulaţi ai mişcării ecumenice nu numai patriarhia Moscovei.. ceea ce a făcut ca a la treia adunare a C58 ce a a#ut loc la 1eW Deliii !n EKSE% patriarhia 5osco#ei să fie obli'ată de statul comunist să ia $i ea parte. ') A doua întrunire A doua conferinţă a 9M+ a avut loc la &veston în "#>=.

este reprezentat astăzi în 9M+.P . ce se află sub influenţa Moscovei. ca prima între +isericile autocefale. este o caracteristică a învăţăturii masonilor şi ereticilor. Dumnezeule %ată. în calitate de membrii ai acesteia. între3ul ansamblu al +isericilor aflate în statele comuniste. (ub stindardul 9M+ s!au unit laolaltă toate blasfemiile. Albania şi 9ehoslovacia. *ar această hotăr)re a +isericii @usiei. A. contradicţiile şi înşelările omeneşti. a avut loc de.. 9omunismul a vrut. Vancouver -"#14. Desi3ur că n!au renunţat cu ceva la planurile lor.. Blterior. încă de la început au ţinut să sublinieze care e scopul unirii pe care o urmăresc. de +iserica <rtodoAă @usă. precum şi de reprezentanţii patriarhiilor AleAandriei şi Antiohiei. %oate +isericile <rtodoAe locale au devenit mădulare ale ecumenismului -afară de +iserica rusească a diasporei de sub conducerea arhiepiscopului 2ilaret. ECUMENISMUL FĂRĂ MASCĂ . căci şi dra3ostea %a se întinde peste toţi oamenii. din interese politice. ereziile şi înşelăciunile au făcut front comun. @om)nia. . 9M+ se întrunise numai de patru ori.D/// @eprezentanţii +isericilor <rtodoAe trebuie să fi simţit 3roază şi cutremur în momentul acela. 9amberra -"##". cele declarate cu tărie. că toate 8isericile Ortodoxe locale% ce iau parte la !ntrunirea pre"entă% se obli'ă să refu"e participarea la mi$carea ecumenică sub chipul !n care ea se !nfă i$ea"ă astă"iD. ca ea să fie implicată în ecumenism. responsabilă fiind în apărarea canoanelor +isericii ortodoAeKE *ar în continuare teAtul precizeazăC D+iserica <rtodoAă @usă a învăţat întotdeauna că @usaliile. 9onducătorii ecumenişti i!au tratat cu tact. +ul3aria. ed. -n. a avut loc la Bpsala în "#?1. Au aplicat acea strate3ie care nu forţează nimic. Poziţia ei în faţa tocmelilor ecumeniste asupra credinţei a scos la iveală o linie ortodoAă sănătoasă. Au participat la ea "=$ de reprezentanţi de la toate +isericile <rtodoAe locale. (au poate că patriarhia 9onstantinopolului a dat uitării cinstea de care se bucură. (!a citit o ru3ăciune ecumenistă care spuneaC D<. la . încheie prin următoareleC DAducem la cunoştinţa 9M+. ca răspuns la invitaţia de a lua parte la înt)lnirea de la Amsterdam. Porto Ale3re -0$$?. adică Po3or)rea Duhului (f)nt. Deschiderea conferin ei a fost ca un ade#ărat $oc electric pentru ortodoc$i. semnată apoi şi de înt)istătătorii +isericilor din /eor3ia.&zităm în a stabili cauzele pentru care reprezentanţii +isericii 9onstantinopolului de la sectorul ecumenic de activitate. unde întrunirile sunt însoţite de ru3ăciuni în comun. aşadar. ci cea de!a doua şi slăvită venire a :ui ristos... &a a ales ca deviză sau subiect de dezbătut cuvintele :ui ristosC D*ată &u pe toate le fac noiE.oua profeţie a unor aşteptate D@usaliiE ecumenice. Acestea sunt. în "#?".ertfei unice a :ui ristos şi profeţia unei noi şi viitoare po3or)ri 5în ceasul al treilea6 prin care se va descoperi aşteptata împărăţie a (f)ntului Duh. d) * patra întrunire A patra Adunare 9M+.airobi -"#J>.ută!ne ca să trăim pentru alţii. Astfel că. *ă căutăm $i să cercetăm ade#ărul pe care nu l-am cunoscut. ceea ce a făcut ca vocea ei autentică să nu se mai audă. ultima p)nă astăzi S După cum am mai menţionat. p)nă în momentul scrierii cărţii. tocmai pentru a evita reacţiile de împotrivire şi de nemulţumire.e încredinţăm Iie. 9u această orientare au fost de acord şi patriarhia AleAandriei şi Antiohiei. Micşorarea importanţei . n!au refuzat participarea la ele. nu este altceva dec)t vechiul ecou al învăţăturilor mincinoase al înşelăciunilor acestor ereticiE...a şi că creştinii nu trebuie să aştepte o nouă po3or)re a (f)ntului Duh. 2apt care a fost aprobat şi de celelalte +iserici <rtodoAe din statele aflate în spatele cortinei de fier. +iserica @usiei a fost supusă cu desăv)rşire de către partid. . De atunci s!a mai întrunit laC . %u poţi să le faci pe toate noi.. Polonia.eT Delhi. cu puţini ani înainte..

şi susţine că Dîn +iserică trebuie să eAiste o mare varietate de eApresieE.ace i o 're$eală domnilor ecumeni$ti. fapt pentru care atacă din răsputeri do3ma +isericii Bna. Ade#ărul este !nsu$i Hristos. (f)ntă. ecumeniştii şi!au concentrat eforturile pentru alterarea.. Puterile întunericului. C-u sunt Calea% Ade#ărul $i Via aD. în concepţia lui. termenii de credinţă ai +isericii :ui ristos. &n acest fel $i-ar fi dorit Ollen să fie 8iserica% nu . (obornicească şi Apostolească.. Ade#ărată $i #ie ne este credin a. -$ti ereticG C5area 8isericăD te prime$te% nu este respins nimeni.ntă% *obornicească $i Apostolească Din toate declaraţiile ecumeniştilor de la cele patru Adunări 3enerale reiese clar că se urmăreşte un anumit plan şi se tinde către un scop mai înainte stabilit. încă de la prima Adunare de la Amsterdam. &ste acea D+isericăE ce acceptă creştini din toate confesiunile. Cre"i !n minciunăG &ară$i e$ti acceptat. ridic)ndu!se în picioare şi zic)ndC C. (obornicească şi Apostolească. Cre"i !n ade#ărG -$ti acceptat. minciuni şi înşelări. consecvente acestui plan. Acestea sunt de. D+isericaE ecumenistului /re' este un mozaic. (f)ntă. Prin aceste adunări care au a#ut loc ni s-a descoperit de>a că ecumenismul nu urmăre$te să facă cunoscut Ade#ărul% ci urmăre$te confu"ia $i distru'erea credin ei ortodoxe. 1oi am cunoscut de>a Ade#ărul. 9u alte cuvinte. va fi rostit astfel C D9red într!una sf)ntă. *ar în ce priveşte harismele (f)ntului Duh. c)nd a afirmatC C8iserica cea ade#ărată este sinte"a tuturor bisericilorD $i Cto i cre$tinii sunt membrii acestei 8isericiD. &l a atacat cu o şi mai mare ascuţime. inte3ral. însă. :a această primă Adunare ecumenică a M99 a vorbit şi profesorul ecumenist *oan /re'. /ustav <llen. (f)ntă.. Bn alt profesor 7larens 7rei3. inte3rală şi apostolească +isericăE. Dîi cuprinde pe toţi creştinii indiferent de convin3ere sau mărturisireE. (obornicească şi Apostolească. ca abatere.na% *f. un amestec de erezii. din această or3anizaţie paneretică. echival)ndu!" cu între3. &&&. chiar dacă n!a făcut!o neapărat din motive de credinţă. în viziune ecumenistă. şi!a arătat adevăratul chip mai pe urmă. Ce ade#ăr să mai căutămG. a eAplicat auditoriului ce trebuie înţeles prin termenul catholic. cea care. după ce la început a dat impresia că este întru!totul ortodoA. 9u toate acestea. -cumenismul du$manul de moarte al 8isericii . dec)t predecesorii.a fapte oficiale. pe parcursul discursului său. nici un reprezentant ortodoA n!a avut o atitudine incomodă pentru ecumenişti în acea clipă de trădare 3roaznică. -$ti cre$tin ortodoxG Găse$ti $i tu acolo adăpost. 0u'ăciunea #oastră este pentru noi o blasfemie. +o i sunt chema i% !ntr-un amestec% fără să-i pese cui#a de Ade#ăr% din moment ce este ECUMENISMUL FĂRĂ MASCĂ . 9rezul sau (imbolul nostru de 9redinţă. confirmate de declaraţiile blasfemiatoare pe care ecumeniştii înşişi le! au făcut în cadrul Adunărilor 9M+.. avansează tot mai mult pentru a dezarticula creştinismul. insistăm ca +iserica /reciei să iasă c)t de repede din 9M+. care a lovit în do3ma +isericii Bna. Din fericire. Voi% ceilal i trebuie să căuta i $i să cerceta i. desfiinţarea do3mei +isericii Bna. :a +iserică s!a referit ca la DMarea +isericăE.D Din păcate. 9onform acestui înţeles. adevăruri. nici o voce de protest nu s!a auzit.na% ci o sinte"ă% unită fiind cu toate !n$elăciunile. +iserica /reciei n!a participat la această conferinţă trădătoare.(!ar fi cuvenit să stri3e cu 3las puternic şi să!" mărturisească pe ristos. Primul vorbitor al acestei întruniri. profesorul le vede ca deviaţie.

pe nume 7arl +arth. Fi la astfel de Dteolo3iE şi credinţă suntem chemaţi şi noi. a afirmat că vede ca sin3ura soluţie a renaşterii +isericii.ntă% *obornicească $i Apostolească. A de#enit astfel ere"ia tuturor ere"iilor. cel puţin p)nă acum. 7arl +arfh. fapt care. Auziţi creştini şi vă cutremuraţiN După acest domn. (tatul dă le3i şi pedepseşte furtul.ocorirea. -cumenismul une$te toate ere"iile% de la #echiul arianism% monofi"itism% monotelism p. ca teolo3. care au de 3)nd să desfiinţeze (f)nta :itur3hie şi %ainele pe motiv că ar fi perimate. toate cele sfinte şi cinstite sunt perimate şi au a. ortodocşii. ecumenismul. +oate celelalte ere"ii au !ncercat să "druncine primele articole ale Cre"ului% ecumenismul actual !nsă% se pre'ăte$te să lo#ească cel mai important para'raf al Cre"ului% care esteF CCred !ntru .nă la supersti iile $i ere"iile contemporane. delapidarea.a 37intelor Canoane (fintele 9anoane sunt le3ile +isericii. asi3urarea pe care ristos ne!o face. cunoscut pentru simpatiile sale comuniste..a. +iserica. pentru că îşi doresc să fie scoase din 9reştinism.nta *criptură la mu"euD/ :a prima Adunare ecumenistă. teolo3hiseşte sau spune nebuniiK Astfel de lucruri au a. renumitul profesor de do3matică de la Bniversitatea @e3ală. *ar acesta. (inoadele &cumenice şi cele locale au emis hotăr)ri prin ECUMENISMUL FĂRĂ MASCĂ . bat. %ot el a spusC C8iblia% do'matica% catehe"a% educa ia bisericească% *f. însă. (obornicească şi Apostolească.nta 4itur'hie% propo#ăduirea% +ainele% au a>uns exponate de mu"euD. *e !ncearcă% de fapt% nu ca cei !n$ela i să 'ăsească ade#ărul% ci să-E piardă $i aceia care !l posedă% adică cei care cred !n 8iserica cea . C*f. la fel şi +iserica fără 9anoane. &.uns eAponate de muzeu. adică eAact ceea ce reprezintă coloana ei vertebrală. %rebuie subliniat că astfel de oameni luptă pentru Dunirea +isericilorE sub acoperăm)ntul 9M+. uzurp)nd locul adevăratei +iserici a lui ristos. de acum vital. zic)nd că Dnici porţile iadului nu vor putea zdrobi +isericaE. . *ar acum încearcă să se prezinte ca +isericăN încearcă să fie cinstită precum +iserica cea Bna. Aşa cum societatea nu poate sta în picioare fără le3i.na% *f. (tatul face le3i imperfecte şi le corectează ulterior.na% *f. atunci c)nd spune că Dsin3ura speranţă a creştinilor de asupravieţui în epoca actuală este căutarea unui mod adecvat prin care să poată fuziona cu acel curent. &i lovesc în do3mele +isericii. crima ş. să mer3em. s!a dovedit adevărat în ciuda tuturor atacurilor întunericuluiK -cumenismul actual% pentru a lo#i !n do'mă% a unit toate ere"iile. chipurile.nt to i antihri$tiiG (au. Ecumeni"tii luptă împotri.un amestec de nimicire a ade#ărului.ntă% *obornicească $i Apostolească 8isericăD.uns să susţină apărătorii ecumenismului.urăm)ntul fals. Dunirea +isericilorE.m. nu cumva este interesat de 9reştinism şi +iserică acest filo!comunist. (unt acei care se pre3ătesc să ducă (f)nta (criptură la muzeu.d. este teolo3N Acest om. al prezentului ! care este comunismul mondialEK (au poate că teolo3hiseşte. -!ntrebăm% a$adar% pe ecumeni$tiF după toate aceste declara ii catastrofale% cu ce se deosebesc de ateiG 1u #ăd că luptă pentru ecumenism to i ereticii% ateii% masonii $i comuni$tii% !ntru-un cu#. (f)ntă. atunci c)nd profeţeşte despre iminenta catastrofa a 9reştinismuluiK <are n!a citit niciodată. stabileşte le3i întru (f)ntul Duh. spuneţi!mi.

dimpotrivă. Aci% !nsă% nu dincolo.ină pe antropocentrismul lor.ntuitorul nostru ni le-a fă'ăduit. -ste !n#ă ătura despre acele mi>loace $i condi ii prin care putem dob.u!i vom urma pe ecumenişti pe această pantă periculoasă a lipsei de evlavie. .ntuirii.nt% nu le pasă sau nu !n ele' prea mult cealaltă #ia ă. &cumeniştii luptă tocmai împotriva acestor canoane pe care doresc să le desfiinţeze.nd !n #ia a sa ceea ce Hristos ne-a !n#ă at. la a ne pune în r)nd cu lumea. Pentru acest fapt *fintele Canoane sunt ade#ărate $i au o #alabilitate #e$nică. Asce"a se 'ăse$te la ortodoc$i% la ceilal i po i #edea alipirea de cele păm. &ar acolo% !n cealaltă #ia ă a$teptăm cele pe care 5.nd de la fiecare să se silească pe sine% aplic. însă susţin că sunt depăşite în raport cu epoca în care trăim.t aceste temelii să poată fi schimbate.ndescD% spune Apostolul Pa#el. în cor. zic ei. pentru că ştim că *fintele Canoane nu repre"intă ni$te porunci temporare% ci ele au #alabilitate #e$nică. <rtodoAia ne cere să trăim conform cu cerinţele desăv)rşirii creştine. pentru a furniza o scuză la fărădele3ile noastre. Cei din urmă #or fericirea umanită ii aici pe păm. 1oi% ortodoc$ii% a#em credin a cre$tină autentică% ceilal i una mutilată% ciuntită. +oate rătăcirile Apusului pornesc de aiciF faptul că nu au #rut să !n elea'ă $i să accepte că Cre$tinismul !nseamnă asce"ă $i reapătimire% ca să ne desă#. (e spri.nte$ti $i traiul bun. -l $tie că a fost chemat la #e$nicia cea de dincolo de morm. iau din 9reştinism numai acele elemente care pot fi conciliate cu obiceiurile vieţii civilizate de astăzi. Premisele suntF asce"a% con#in'erile noastre ECUMENISMUL FĂRĂ MASCĂ . Pentru heterodox% !nsă% credin a !n #ia a #iitoare este fără putere% este mai mult o idee sub ire% bunăU e ade#ărat că-E a>ută să-$i facă #ia a de aici mai bună. Heterodoxia #ede ba"ele ci#ili"a iei actuale ca ce#a de neclintit% ce nu poate fi schimbat.ndi #irtutea ce ne este necesară m. sunt cu totul diferite. -i cred mult !n fericirea #ie ii pre"ente% care% oricum% este asemenea unui abur care repede se duce. 9reştinii ortodocşi respin3 astfel de lucruri înşelătoare şi viclene care ne cheamă. pentru a tra3e +iserica :ui ristos departe de &l şi de m)ntuire. eterodocşii. eterodocşii caută să 3ăsească în creştinism ceea ce consideră că le este de folos în condiţiile vieţii noastre. fapt care ne obli3ă să ne adaptăm epocii în care trăim. 5ecanismele #ie uirii actuale sunt pentru ortodoc$i efemere $i de$arte% consider.ndu-le nefolositoare. CPe toate le consider de nimic ca pe Hristos să-4 dob.nt% acolo unde !ncepe #ia a ade#ărată. &i nu nea3ă că ar fi adevărate. Ortodoxul nu are aici Ccetate stătătoare% ci pe cea #iitoare o cautăD. :ucrurile acum. că vremea pentru care au fost făcute a apus de mult. +rebuie accentuat raptul că Ortodoxia este ascetică.. Ortodoxia #ede Cre$tinismul ca pe temelia #ie ii ade#ărate% cer.r$im $i să de#enim #rednici de !mpără ia 4ui Dumne"eu cea #e$nică. chipurile. De ce ecumeniştii spun totuşi altcevaK 9are este punctul de plecareK Punctul de plecare al ecumenismului !n această chestiune !$i 'ăse$te suportul !n starea căldicică% caracteristică ereticilor.. Ortodoxia cere un a$a de mare eroism moral !nc. -ste !n#ă ătura luptei continue !mpotri#a patimilor noastre.luminarea (f)ntului Duh. a ne adapta la ea. pentru a o duce bine în această lume.ndă. Aceste lozinci sunt repetate neîncetat. Ftim că ele nu mer3 împreună cu moda şi nu se adaptează cu păcatul. Heterodoc$ii% ecumeni$tii% papista$ii% protestan ii nu #or să se conforme"e acestei credin e% deoarece credin a lor !n !n#iere este plăp. Cre$tinismul este o reli'ie ascetică.

fiarele acestea. *ar propunerea vine din partea unui DepiscopE an3lican. le3iferarea căsătoriei civile a fost realizată de francmasonul AleAandru *oan 9uza.ei #teaua Dunării din /alaţi. -ste o subminare a Ortodoxiei.a astfel de căsătorii înfricoşătoare. aşadar. pentru ca ei să!şi poată linişti conştiinţa. *n felul acesta credincioşii a. întruc)t nu mai concordă cu vremurile. care interzice clericilor şi monahilor de a mer3e la hipodrom şi la alte distracţii.nd să se conforme"e epocii actuale. Fi vedem c)şti3)nd teren în zilele noastre propa3anda care vizează desfiinţarea oficială a %ainei 9ăsătoriei pentru a se le3ifera căsătoria civilă şi libertina.ere şi nepăsătoare. cei vinovaţi uit)nd prea lesne cuvintele Domnului 5Vai omului care se face pricină de poticnire. -cumeni$tii #or să desfiin e"e toate acele Canoane ce caracteri"ea"ă Ortodoxia drept credin ă ascetică. Dar astfel omul nu se m.E -n.do'matice $i +ainele prin care ni se transmite harul dumne"eiesc% pentru a ne #indeca $i a a>un'e la desă#. 9anonul 1$. &cumeniştii şi unioniştii nu văd oare cu cine vor să ne uneascăK Profesorul de Drept 9anonic 7 Muratidis de la 2acultatea de %eolo3ie din Athena denunţă a3resiunea şi lipsa de cuviinţă cu care sunt tratate la ora actuală (fintele 9anoaneC D9anoanele (inoadelor &cumenice sunt încălcate sau mai bine zis desfiinţate fără nici cea mai mică mustrare de conştiinţă. Astă"i această lucrare este continuată de patriarhul actual Athena'oras $i de al i c. %rulo. 1u #a #edea !mpără ia cerurilor.ul Sîn @om)nia. (unt DpastoriE protestanţi care au săv)rşit de. care pun sub anatemă şi afurisanie pe călcătorii lor. c)teva din canoanele pe care vor să le desfiinţezeC 9anonul 0= de la %rulo. %ot el a secularizat averile mănăstireşti.m. altfel spus. ed. le3iferarea fărădele3iiX păcatul să fie astfel validat. Vor astfel să netrebnicească sarea. epoca noastră diferind mult de cea a (inoadelor &cumenice c)nd ele au fost stabilite şi care astăzi... primul domnitor al Principatelor. Au a. i#a arhiepiscopi $i episcopi Cpro'resi$tiD $i moderni. în taverne fără o mare nevoie 9anonul # al (finţilor Apostoli care interzice credincioşilor odată ce au intrat în +iserică să mai iasă p)nă la sf)rşitul :itur3hiei fără o mare nevoie. care interzice clericilor să intre în c)rciumă. 0eformatorii% ecumeni$tii nea'ă acest fundament al Ortodoxiei care este asce"a% mi>loc prin care de"rădăcinăm patimile $i sădim #irtu ile% ei prefer.ntuie$te. 9ei mai sus pomeniţi recomandă desfiinţarea (fintelor 9anoane pentru a se institui permisiunea unei vieţi le.un3 să se smintească. 9anonul >= al (finţilor Apostoli. (unt le3iferate anticoncepţionalele şi avorturile.uns să consfinţească o slu. în istoricul francmasoneriei rom)ne -v. %ot aceştia sunt şi cei care recomandă ca să fie desfiinţate canoanele.d. nu mai pot fi aplicate. chipurile. (ă vedem. care pedepseşte pe clerici cu caterisirea şi pe laici cu afurisenia dacă lipsesc de la +iserică trei duminici la r)nd fără un motiv serios. Drept aceea% #edem că !n EKML% patriarhul ecumenic 5eletios 5etaxaAis% ecumenist $i mason% a con#ocat la Constantinopol un Csinod panortodoxD $i a pus la cale anumite CreformeD cum ar fiF hirotonia !ntru episcop a celor căsători i% acceptarea celei de a doua căsătorii la preo i% desfiin area monahismului% scurtarea sfintelor slu>be% desfiin area raselor preo e$ti% a bărbilor% $. Dic ionarul de terminolo!ie masonică) citim că DAleAandru *oan 9uza. mai bine ar ECUMENISMUL FĂRĂ MASCĂ . a fost iniţial venerabilul lo.r$ire.a. (e vrea. (e fac pre3ătiri pentru recunoaşterea DnormalităţiiE sc)rboasei şi ur3isitei de Dumnezeu patimi a homoseAualităţii. întru!un mod de!a dreptul provocator. P .bă specială a nunţii. fără să le pese de întrebarea DomnuluiC DDacă sarea se va strica cu ce se va mai săraKE Ceea ce urmăre$te ecumenismul este un atac #ădit !mpotri#a 8isericii lui Hristos.

Clasicismul unilateral% !n#ă ăm. din păcate. LM9A. în baza căror criterii desfiinţează ei (fintele 9anoane ale +isericii. ei cultivă o teorie lumească a unui pseudo! creştinism."#J$. *n acest sens. Această teorie s!a născut şi a crescut la s)nul masoneriei. Adică participan ii la mi$carea ecumenică au a>uns să-E rene'e pe Hristos prin tăcere $i să accepte că sunt lipsi i cu desă#. iar învăţătura creştină este omisă cu abilitate. care cred că Mesia nu a venit încă şi că &l trebuie aşteptat. :ucrarea de slăbire duhovnicească avansează.r$ire de lumina ade#ărului/ Atunci care este Dumne"eul !n care cred ecumeni$tiiG -#an'helistul &oan spune că C+ot cel care !l nea'ă pe . 8ezdogmatizează # descre"tinează Din toată mişcarea ecumenică constatăm că creştinismul ecumeniştilor nu este cel transmis nouă de Domnul şi Apostoli. Fi aici se urmăreşte o cercetare teoretică şi rece a sfintelor adevăruri ale învăţăturii creştine. Această ne3are prin tăcere a lui *isus ristos.ntul scolastic $i tehnic au intrat !n $colile noastre% pre'ătind oameni de $tiin ă% intelectuali% !nsă nu $i cre$tini mărturisitori ai credin ei . (!ar putea întreba cineva. tot mai mult în lumea ortodoAă.rmăre$te $i culti#ă un amal'am. s!a alăturat învăţăturii evreilor.a că ecumenismului nu!i pasă cu adevărat de creştinismK Dovezile care scot la vedere aceste adevăruri se înmulţesc pe zi ce trece. fie pe baza unui plan. clubului @otar8 şi a altor or3anizaţii similare. ca iconomi credincioşi ai tainelor :ui DumnezeuK Bnde poate să ne conducă o astfel de pantă alunecoasăKE ($Orthodoxos Typos% 0$.ndouă au% !n cele din urmă% aceea$i !n#ă ătură. do3mă sau m)ntuirea omului.ntuitor al lumii. Dovadă stă şi faptul că au trecut ">$ de ani de c)nd suntem 3reci liberi şi textele *fin ilor Părin i nu au fost introduse !n pro'rama de !n#ă ăm. dovedeşte un lucru importantC că ecumenismul. Prin ce se deosebe$te atunci ecumenismul de e#reo-masonerieG Am. fie că nu. ECUMENISMUL FĂRĂ MASCĂ . ci dimpotrivă.$>. . -a #orbe$te de !mbunătă irea societă ii chiar dacă !n acest #is ade#ărul se pierde.lniri% pentru a nu se sim i >i'ni i membrii C8isericiiD lui care sunt dei$ti.lnirile pe plan local ale Consiliului 8isericilor% ce a a#ut loc la 8oston% pastorul unitarian ce a fost pre"ent acolo a cerut ca numele lui &isus Hristos să nu mai fie pomenit nici măcar o sin'ură dată la astfel de !nt. cercetaşilor. Vrea să-i facă pe cre$tini ca masonii care% cu aceea$i u$urin ă% spun CDomnul nostru &isus HristosD $i CDomnul nostru 8udaD. fără ca să fie preocupată în vreun fel de Adevăr. LM9A. 4. teozofiei.fi să i se le3e o piatră de 3)t şi să fie aruncat în ad)nc6. faţă de care păstorii +isericii au fă3ăduit supunere. este susţinut clasicismul. care nu urmăreşte altceva dec)t zdruncinarea credinţei creştinilor în M)ntuitorul ristos şi nimicirea lucrării lui Dumnezeu de m)ntuire a omului.nt. %! Ecumenismul declară răz'oi dumnezeirii 8omnului nostru isus (ristos! De ce să ne mirăm de poziţia aceasta a 9M+ at)ta timp c)t se ştie de. 5i$carea ecumenică este interesată de a pune la cale o !mpreună #ie uire $i lucrare a oamenilor care se 'ăse$te departe de -#an'helie. practicată de ecumenism. Prin ne3area tacită a dumnezeierii lui ristos este servită propa3anda evreo!masonică şi planul antihristului.iul% acesta este antihristul(loan M%MM). +oată !n#ă ătura e#reo-masoneriei ne este altce#a dec. Ca atare% astă"i #edem cum mi$carea ecumenică !$i face loc printre cre$tini $i e#rei .t o respin'ere a lui &isus Hristos% ca Dumne"eu $i 5. (e urmăreşte o credinţă căldicică.iul% nu-E are nici pe +atălD (E &oan M%ML) Cel care !l respin'e pe +atăl $i pe . 4a una din !nt.

la con3resul din 9onstantinopol din "#04. (!a instituit re3ula ca nimeni să nu poată ocupa o catedră în sistemul universitar dacă nu a ECUMENISMUL FĂRĂ MASCĂ .uns căpetenii comuniste care şi!au m)n. Mi'o3ian şi alţi membrii de vază ai 7/+. s!a început printr!o manieră satanică o discuţie hulitoare despre 9redinţă şi Do3mă în şcolile de teolo3ie &fectele unui astfel de tip de învăţătură au fost că din 2acultăţile şi (eminariile %eolo3ice au răsărit (talin. 1u are duh dătător de #ia ă care să !nsufle ească sufletele teolo'ilor $i ale credincio$ilor simpli. +eolo'ia nu de#ine dec.ntări% $i #om face din tineret ni$te copii care ascultă de autorită i% iubind pe acela care-i !ndrumă% ca pe un spri>in $i o năde>de de pace $i lini$te. A>un'e $i ea ca una din celelalte $tiin e lume$ti% cum ar fi fi"ica $i chimia. Pentru a izb)ndi în scopurile ce şi le!au propus. Popoarele cre$tine sunt !ndobitocite de băuturăU tinere ea le e !n>osită de studiile clasice $i de desfr. *untem !n situa ia ca Ortodoxia să fie subminată de ace$ti teolo'i $i clerici descre$tina i% ce au studiat teolo'ia ca pe o $tiin ă.nt care pot pricinui frăm. -cumeni$tii dedo'mati"ea"ă teolo'ia (promo#ea"ă ado'matismul teolo'ic) prin mecanismele lor satanice. au introdus în şcolile teolo3ice o învăţătură creştină fără duh.ntă% *obornicească $i Apostolească.narea precoce la care i-au !mpins a'en ii no$tri -profesorii% oamenii de ser#iciu% 'u#ernantele din casele bo'ate% apoi ne'ustorii no$tri $i femeile noastre din localurile de petrecere ale cre$tinilorD (cap.&ată ce spuneau sioni$tii !n Protocoale cu mai mult de QV de ani !nainteF CAtunci !nsă c.it m)inile cu s)n3e frăţesc. Fi deşi . <tiin a teolo'ică a>un'e să-$i piardă fundamentul pentru că din ea lipse$te latura morală a do'mei.na% *f. Fi în /recia mulţi absolvenţi de %eolo3ie au a. *n r)vnă s!a instituit o stare căldicică. Ami'as Alevizatis. &). iar în credinţa fierbinte răceala. mai ales în timpul ocupaţiei 3ermano!italiene din /recia şi mai apoi în războiul civil.nd #om #eni noi la putere% #om !nlătura din educa ie toate obiectele de !n#ă ăm. *copul acestei tactici !nfiorătoare este ca din $colile de teolo'ie să nu iasă r. 9el care a introdus aceste burse a fost patriarhul ecumenic.t o $tiin ă seacă prin i'norarea păr ii morale a do'mei. 9el care le!a pus în aplicare a fost înflăcăratul ecumenist al /reciei. Ace$ti Cteolo'iD sunt ne'hina sădită !n o'orul 8isericii% cei care $i-au 'arnisit p. Ca atare% am a>uns pe punctul ca din $colile teolo'ice să ne pomenim nu cu teolo'i lumina i de Dumne"eu $i mărturisitori ai dreptei credin e% ci cu participan i la discu ii despre credin ă% teolo'hisind fără credin ă $i fără cunoa$terea misiunii la care sunt chema i. care este pseudo!creştinismul. masonul Meletie MetaAa'is. . Au încercat să coboare credinţa la nivelul unui sistem peda3o3ico!raţionalist care conferă DfleAibilitateE în do3mă. în do3mă nepăsarea.#nitori ai credin ei% ci teolo'i pseudocre$tini.ără !n#ă ătura morală a do'melor sufletul celui ce studia"ă teolo'ia nu este mi$cat !n #reun fel $i nu are parte de experien a unei credin e fierbin i !n Ade#ărul care este Dumne"eul !n +reime. Pentru ca ecumeni$tii să poată altera $i pe teolo'ii ortodoc$i din Grecia% au pus la dispo"i ie burse pe la uni#ersită ile catolice $i protestante din străinătate. Această teolo'ie descre$tinată a #remurilor noastre a scos la i#eală din $colile teolo'ice $i pe !n#ă ătorii ecumenismului% pe sus inătorii $i apărătorii procesului de CunireD cre$tină% pe Cteolo'iiD de profesie% care lucrea"ă temeinic la surparea do'mei 8isericii% .ertfa fundamentează credinţa.nă la refu" cuno$tin ele cu teorii filosofice de pro#enien ă protestantă sau papista$ă $i care au rămas cu inimile 'oale de experien a trăită !n har a credin ei ortodoxe. M)inile nevăzute ale puterilor întunericului lucrează de zor la planul satanic pus de ele la cale.

4 &5PO+0&VA O0+ODOX&-& Or'anismul prin care ni se arată ecumenismul astă"i este CConsiliul 5ondial al 8isericilorD. Dar se pune !ntrebarea% cum #or reu$i una ca asta% de #reme ce ei sunt !n afara Ortodoxiei $i #ră$ma$i ai 8isericii OrtodoxeG Pur $i simplu% cei ce conduc din umbră% Consiliul 5ondial al 8isericilor% promo#ea"ă !n posturi biserice$ti cheie pe ecumeni$ti si pro-unioni$ti.nde$te $i !l face cunoscut public prin diferite moduri. haine de m)na a doua. conferinţe sunt doar manifestări la arătare. *ată modalităţile prin care ecumeni$tii formea"ă pseudo-cre$tini $i culti#ă o credin ă străină de cea autentică% m. care!i susţine şi Do colosală forţă materială cu o economie politică inteli3entăE care îi a. Astfel amă3esc o parte din lumea creştină. &&.4. la heterodocşi. aşadar.ace u" de tactica tuturor propa'andelor. Prin ei con#oacă *inoade% Con'rese% Conferin e $i *inoade Panortodoxe. con3rese.t să nu a>un'ă să repre"inte 8iserica la aceste Con'rese si ECUMENISMUL FĂRĂ MASCĂ .CA0. Aceste alimente pe care le trimit.ilantropia C58-ul or'ani"ea"ă reuniuni $i manifestări de simpatie fa ă de !nfometa i% precum si alte ac iuni de a>utorare a săracilor.studiat mai înt)i în Apus.ul.loc prin care izbutesc să!şi atin3ă scopurile. Deoarece preţul e foarte scump.ută cu multă îndem)nare.loace pentru ca scopul lui să reuşească. 2ilantropia. care din păcate se află în neştiinţă.21+0-8. . Acesta este camufla. 3ăsesc mulţimea banilor de care dispunK Despre aceasta ne informează mitropolitul Vitalios spun)nd că în spatele lor se află Do putere secretă şi abilăE.H CAP&+O4. burse.iindcă toate propa'andele folosesc ca mi>loc filantropia% ca să-$i ducă la !ndeplinire scopurile lor m.ace un fel de filantropie. Dar de!acum e timpul ca +iserica /reciei să înceteze de a mai accepta astfel de a.r$a#e. Prin urmare% ecumenismul nu putea răm. Cu re eaua lor or'ani"ată% reu$esc să !ndepărte"e pe ortodoc$ii sinceri% pe ca i !i doare pentru Ortodoxie% !nc. 0idică pe clericii căldicei $i moi !n importante ran'uri biserice$ti. este folosită de ecumenişti ca mi.loacele principaleC &. Con'rese $i *inoade Ca ecumenismul să i"butească a face să dispară credin a ortodoxă% a$a cum !$i !nchipuie% con#oacă *inoade ortodoxe% con'rese $i conferin e. .ne mai pre>os% care este nu doar o propa'andă sau ere"ie% ci panere"ie. Bnde.utor din partea D 9onsiliului Mondial al +isericilorE. (unt manifestări de vitrină.ntuitoare. . însă.5-1&*5. Au de"do'mati"at cre$tinismul $i !i descre$tinea"ă acum% !ncetul cu !ncetul $i pe credincio$i. 9M+!ul se foloseşte de multe mi.&19-A:6 -C. . vitrina lui. Are un plan umanitar% de solidaritate umană% pe care !l răsp.4 V 5&74OAC-4.P. Fi iată mi.

el a fost preşedintele primului (inod PanortodoA din @odos şi a intuit foarte bine planurile lor. *. 'ar !n reali"a"e. risostom al **!lea". şi nu ne spune motivul pentru care suntem convocaţi. +iserica intră într!o v)ltoare mare. foarte prime. în urma tele3ramei samavolnice a Patriarhului &cumenic imediat ce s!a întors la 9onstantinopol. acel mare ierarh nu a recunoscut a *l!a şi a *l*!a conferinţă!reuniune din @odos. 7armiris. Pe atunci eram e3umen al Mănăstirii Petra'i. . &l s!a nevoit ca nimeni altul ca să zădărnicească planurile întunecate ale ecumeniştilor. surprinzător. în continuare. *n baza acestei decizii. dar cu o privire hotăr)tă şi mi!a zisC ! Momentul este dificil. Am întrebat pe toţi membrii venerabilei noastre ierarhii şi de la toţi în afară de unul ! am primit răspuns ne3ativ. Bite tele3rama Patriarhului &cumenic.E. -adică să nu mer3em. fără ca semnatarii să apuce a pricepe despre ce este vorba.. 9)nd am ridicat receptorul. în timp ce preşedintele care fireşte e totdeauna unionist. c)nd sinodul se terminase. . după at)ta superficialitate. din anul "#?4. cel puţin două minute sunt necesare pentru traducere. !n aceste false Con'rese si *inoade Panortodoxe % !ncearcă să smul'ă o hotăr. De altminteri. 2oarte de dimineaţă telefonul suna insistent. au !mp#n3i" 3%onul că ierar. cins"i"ul Ierar. s!a hotăr)t chiar şi fără cuvenita punere în discuţie şi în doar trei zile prezentarea propunerii către +iserica @omei de deschidere a dialo3ului de la e3al la e3al cu aceastaNN. neoficial. după cum spunea profesorul de la Bniversitatea din Atena.enei !n"re <=F0 *i <=F>) !n "impul 'ic"a"urii mili"are 'e > ani 'in /recia @<=F>-<=>GA. &cumenismul desfăşoară o activitate de neînchipuit convoc)nd în diferite locuri din lume tot < 8risos"om 8a"3is"a%ro . pentru (inod. Au propus acest lucru.fos" mi"ropoli" 'e Ba%ala) A fos" ar.u îi permit să vorbească mai mult de cinci minute dintr!o ora.e cheamă să mer3em în @odos.. pentru a!şi impune părerile lui. 'in pricina ac"i%i"ă+ii *i po3i+iei sale ne" an"i-ecumenis"e) @n) e')A ECUMENISMUL FĂRĂ MASCĂ . şi care 9onferinţă mai pe urmă a fost numită a *l! a 9onferinţă PanortodoAăX şi unde.uns plin de nelinişte în c)teva minute la el.iepiscop) 4e fap" aceas"a era mone'a cu care !i „plă"eau" ecumeni*"ii *i masonii pen"ru a-< scoa"e 'in scaunul ar. 2ără ca nici măcar subiectul să fie pus în discuţie.re !n dauna ortodoc$ilor% $i să !nainte"e apoi% pas cu pas% spre distru'erea do'mei 8isericii celei ade#ărate. se impune să fac referire la un moment istoric al pururea!pomenitului Arhiepiscop al Atenei.dioasă.e aşteaptă lucruri cumplite. era de o insistenţă ieşită din comun ! în ceea ce priveşte participarea noastră la 9onsfătuirea din @odos. după cum spun. Acest (inod va fi în Duhul (f)nt sau va fi (inod t)lhărescK Pentru aceasta. . la capătul celalalt al firului am auzit vocea tulburată a arhiepiscopului ce mă chema să vin de ur3enţă la Arhiepiscopie. şi doar trei minute îi mai răm)n.Conferin e. Am a.iepiscop al A". Fi dacă se socoteşte că. Fi atunci acel pururea!pomenit apărător al <rtodoAiei s!a uitat la mine cu multă tristeţe. 9a să fie înţeles mai bine modul surprinzător şi rapid prin care acţionează ecumenismul. au luat semnăturile si bineînţeles. &ar aceasta ca ade#ărul să nu se facă au"it% $i ca să nu apară #reo !mpotri#ire. (!au eAercitat şi presiuni telefonice asupra noastră dar n!am cedat. vorbeşte nelimitat. 9uprins de uimire. unde au luat hotăr)rea catastrofală ca +isericile locale ortodoAe să poată purta dialo3uri cu eterodocşii.. *ată ce scrie el însuşi în cartea saC DPoziţia do3matică şi canonică a +isericiiEC D(!a considerat drept o datorie a +isericii /reciei să nu participe la 9onferinţa din @odos din septembrie "#?4 la care a fost chemată forţat. după o lun3ă vizită în eparhiile /reciei (f)ntul nostru (inod s!a întrunit în luna Au3ust "#?4.iepiscopal. Prin acest fel al lor. (ă luăm ca eAemplu al ***!lea (inod PanortodoA din @odos. în vederea luării unei decizii faţă de cererea abuzivă a patriarhului ! care. 8iserica 0usă a purces la 're$eala de neiertat $i !nfrico$ătoare% adică aceea de a da *fintele +aine papista$ilor.ul „*i-ar fi pier'u" facul"ă+ile min"ale" *i ca a"are nu mai pu"ea fi ar.ă. Dar $i de ar #rea care#a să spri>ine Ortodoxia% !i astupă 'ura ca să nu fie au"it . *ar asta ca să nu fim pre3ătiţi.. s-a re"ras 'in Scaun) Surse oficiale au spus la %remea aceea că 'in cau3a %#rs"ei !nain"a"e a "re$ui" să se re"ra.

A ridicat acum problema unirii +isericii <rtodoAe cu papismul. !n"r-o conferin+ă pu$lică 'in 0< &c"om$rie <=>2. Fi p)nă azi a reuşit să altereze 3)ndirea ortodoAă a unor teolo3i şi clerici într!un stadiu alarmant. Murat8dis 0 caracterizează astfelC D. 9artea sa. ce va distru3e din temelii deciziile de la cele şapte (inoade &cumenice anterioare. *ar rolul acestui D(inodE nu poate fi diferit. a tras un semnal de alarmă asupra pericolului ce ameninţă <rtodoAia odată cu întrunirea (inodului &cumenic ce se are în plan. pe care ei înşişi le promovează astăzi în +iserică şi îşi impun părerile lor ! fireşte. Au pretenţia să fie un (inod. fără să se observe ! folosindu!se de presti3iul Dhotăr)rii (inodului &cumenicEN &cumeniştii sunt principalii prota3onişti în ur3entarea (inodului &cumenic. demonism. de o importanţă istorică ma. :a al V***!lea (inod &cumenic ce se are în vedere. la Bniversitatea din +el3rad.emen+i com$a"an+i ai ecumenismului *i unul 'in cei mai impor"an+i lup"ă"ori ai re3is"en+ei or"o'o(e) 4e aceea . a fost tradusă în limba rom)nă.după cum mereu se repetă -contopirea tuturor cre$tinilor de diferite mărturisiri $i a tuturor reli'iilor. domnul 7.nduielii do'matice $i canonice a 8isericii OrtodoxeD. fiindcă toate +isericile <rtodoAe din 9ortina de 2ier. Arhimandritul 0Bons"an"inos Mura"H'is . <dată cu analizarea posibilităţii întrunirii celui de!al Vl**!lea (inod &cumenic. Din păcate $i al Vl&&-lea *inod -cumenic ce se pre'ăte$te #a fi t.udecăm din c)te vedem p)nă în clipa de faţă. care este desfiinţarea <rtodoAiei. &iserica Ortodoxă 'i ecumenismul. la care ecumeniştii vor tra3e toate sforile. ECUMENISMUL FĂRĂ MASCĂ . #or pune !n aplicare CreformaD. &ar acolo% prin cu#inte frumoase% lo"inci amă'itoare% #orbe mari $i lin'u$itoare ne #or spune brusc că trebuie să semnăm unirea 8isericii Ortodoxe cu papista$ii% protestan ii $i mai apoi cu musulmanii% budi$tii etc. Prin urmare% #ră>ma$ii credin ei $i ai patriei noastre uneltesc% con#oc.oră.ie a Uni%ersi"ă+ii 'in A". *l 9#lea :3inod Ecumenic. pentru a!şi eAprima şi impune prin ei ideile lor. ce se pregăte"te &cumenismul şi întunecaţii lui conducători. Pe aceştia îi folosesc la aceste con3rese. printr!o epistolă de mare importanţă adresată sf)ntului (inod al +isericii (erbiei. ecumeniştii uneltesc validarea inovaţiilor.P.ena) Se numără prin"re cei mai %e. sunt astăzi sub stăp)nirea apăsătoare a comunismului ateu $i ac ionea"ă potri#it ordinelor 'u#ernelor antihristice. încearcă acum să facă încă un pas decisiv pentru a!şi pune în aplicare planurile lor de nimicire a <rtodoAiei.lhăresc% dacă . De altfel subiectele sunt cunoscute. ecumenismul ca.nd necontenit con'rese $i sinoade. r)vnitor al <rtodoAiei.'is"ins "eolo. *n scrisoarea sa. Distinsul Arhimandrit s)rb Rustin Popovici S9uviosul Părinte Rustin Popovici a fost canonizat de +iserica <rtodoAă a (erbiei. Planul $i #isul ecumenismului este de a i"buti .at)tea 9on3rese şi (inoade. ce se ascund cu s)r3uinţă în spatele lui. dacă ne 3)ndim. Profesorul de la Bniversitatea din Atena. (unt cele ce le promovează ecumeniştii. fost profesor de Do3matică.ină reuşita scopului lor. *ar acest pas îşi propune convocarea unui (inod &cumenic. Ca atare% un mi>loc prin care scopul lor să aibă succes sunt con'resele $i sinoadele% ce sunt con#ocate necontenit !n "ilele noastre. (e poate observa multă 3rabă fără o pre3ătire prealabilă adecvată. deoarece pe asta se spri. nici mai mul" nici mai pu+in. de vreme ce îl or3anizează după bunul lor plac.oarte !n'ri>orător este faptul că sub influen a teolo'iei ecumeniste% unii teolo'i ortodoc$i nu e"ită !n a purcede la propuneri catastrofale !n dauna r.'#n'u-*i seama 'e consecin+ele ca"as"rofale ale ecumenismului el a carac"eri3a". *i eminen" profesor la Facul"a"ea 'e :eolo.

De altminteri recunoaşte neputinţa +isericilor <rtodoAe din ţările slave de a se mişca liber. aduce apoi în discuţie 3estul de trădare a ierarhiei ei. Părintele &ustin. Turnul 0a'ei Dar dificultatea întrunirii unui (inod &cumenic. ba chiar şi în ziare anul şi locul întrunirii (inoduluiC "#J4 în AleAandriaE. *n continuare Părintele Rustin subliniază că nu vede în con. "#?#. (e publică în reviste. după cum caracterizează el însuşi. Astfel de fapte şi manifestări.7ustin Popo#ici acu"ă că se !ncearcă o !ntrunire a *inodului fără Hristos $i reliefea"ăF CDacă problemele contemporane ale 8isericii Ortodoxe nu se re"ol#ă prin Dumne"euOmul $i !ntr-o manieră dumne"eiesc-omenească% apostolească $i patristică% este cu neputin ă ca ele să se re"ol#e !ntru-un mod ortodox $i plăcut lui Dumne"eu.unctura momentului istoric de azi necesitatea întrunirii unui (inod &cumenic. din toate punctele de vedere şi în ceea ce priveşte convocarea unui nou (inod &cumenic. Accentuează mai departe. 0eferindu-se la Patriarhul Athena'oras scrieF CPatriarhul ConstantinopoluluiG Acesta prin comportamentul său neo-papista$% at.a a început clipa ispitei ce va să vină peste toată lumea ca să ispitească pe cei ce locuiesc pe păm)ntE -Apoc. au uimit lumea. care în ultima vreme se precipită şi este impusă +isericii <rtodoAe de anumite 3rupări. şi mai ales în clipa în care aproape toate +isericile <rtodoAe locale sunt sub stăp)nirea comunismului ostil reli3ieiK în ceea ce priveşte acest fapt. va trebui să reprezinte +iserica <rtodoAă @usă la un posibil (inod &cumenic în viitorul apropiatK (ă nu în3ăduie Dumnezeu o astfel de 3rozăvie apocalipticăNE. Asta este valabil. Dar şi de ar eAista o astfel de nevoie imperioasă Dmomentul de faţă este de. în care se află +iserica <rtodoAă de acolo. Fi după ce face referire cu date solide la pri3oana antihristică din @usia.a nepotrivit în istoria +isericii noastreE.t !n 'raiuri c. de intercomuniune cu romano!catolicii din "?U0# Dec. +iserica lui ristos. că nu trebuie uitat faptul căC C-poca noastră este !n multe pri#in e una apocaliptică.nd catolicismul $i ECUMENISMUL FĂRĂ MASCĂ . De.t $i !n fapte% de #reo "ece ani !ncoace sminte$te con$tiin ele ortodoxe% ne'. *ar ea. 4. %oţi (finţii Părinţi şi toate (inoadele au fost dispreţuite. ortodoA şi patristic la al Vl**!lea (inod &cumenic scriindC D*n faţa acestui eveniment. astfel fiind. dar şi conştiinţa sobornicească a +isericii <rtodoAe pe bună dreptate se întreabă cu surprindereC De unde una ca asta.. 9e mărturisesc toate acesteaK 9ă ierarhia rusă a Moscovei se află într!o înfiorătoare paralizie duhovnicească. la fel de 3ravă ca şi v)nzarea lui *uda. eAistă lucruri diametral opuse între situaţiile ante şi postbelice ale +isericilor <rtodoAe locale. Va duce neapărat la catastrofa% schisme% eresuri $i la o #arietate de rătăciri umaniste% la nihilism $i anarhism. <dinioară <rtodoAia era credinţa maselor lar3i ale oamenilor din popor. o vede în dezastrul pro!unionist ce stăp)neşte în unele patriarhii din afara 9ortinei de 2ier."$. acum însă credinţa este considerată 5opiul popoarelor6E. prin neruşinarea lor ieşită din comun. Mireasa cea fără prihană.nd Ade#ărul unic $i preadrept al Credin ei $i 8isericii Ortodoxe recunosc. conştiinţa neliniştită a fiecărui ortodoA. Mărturisitorul intransi3ent. care este împotriva tuturor (fintelor Do3me şi 9anoane ale +isericii <rtodoAeK Prin această decizie de intercomuniune cu ereticii învederaţi ! nemaiauzită în istoria şi tradiţia do3matică şi canonică a +isericii <rtodoAe ! între3 trupul Dumnezeiesc!<menesc al <rtodoAiei a fost rănit ad)nc. adică hotăr)rea de intercomuniune cu romano!catolicii subliniindC D9e să mai zicem de hotăr)rea Patriarhiei Moscovei. a fost aruncată în mocirla înveninată a ereticilor. (e trimit reprezentanţi de la +isericile <rtodoAe locale ca să se discute despre aceasta. Do3mele şi 9anoanele +isericii au fost călcate în picioare.

Din păcate% nu pu ini au fost #ătăma i de ecumenism% dintre ortodoc$i% clerici $i laici% teolo'i sau nu% ba !ncă $i dintre monahi. -ste o ere"ie contemporană% produsul confu"iei duho#nice$ti a "ilelor noastre. 1umele ere"ieiG -cumenism. 3ă .nt-tradi ională a m. Cei atin$i de duhoarea ecumenismului suferă de daltonism duho#nicesc.ină ca să condamne ecumenismul :a această chestiune serioasă şi la întrebarea dacă e nevoie de convocarea unui (inod &cumenic.nteiaD (*pitha). deoarece în acest curent al sincretismului s!au contopit multe şi diferite revărsări de doctrine. Ace$tia #ăd doar asemănarea $i datorită asemănărilor cheamă pe to i să se unească% astfel !nc. a sincretismului prin care strămoşii noştri de demult. <i pre'ăte$te de mai !nainte cu o u$urătate $i rapiditate sinuci'a$ă% după modelul Vaticanului% acest a$a-numit =5are *inod Panortodox?% nu pe o temă de ba"ă e#an'helică $i sf.t $i pe pontiful suprem% cu toată m.lp $i temelie a ade#ărului?U #istierie a Cu#.nie $i turbea"ă dacă cine#a !ndră"ne$te să le aducă aminte diferen ele do'matice $i că !ntre ortodoc$i $i heterodoc$i se află o mare prăpastie% fiind extrem de prime>dios să ECUMENISMUL FĂRĂ MASCĂ . 5itropolit al .t toate credin ele să fie una/ *e m. &ată% dar% ce scrie printre alteleF CDacă moti#ul principal pentru care *inoadele -cumenice sunt con#ocate% este ere"ia% !ntr-ade#ăr există un moti# serios ca să se !ntrunească un *inod -cumenic.P.ndit% nici mai mult nici mai pu in% !n toate 8isericile $i reli'iile $i !n toate sistemele filo"ofice. adresate către el deschis prin intermediul presei.alte ere"ii ca a#. îndoindu!se despre adevărul reli3iilor lor. &ar moti#ul acesta esteF !n afară de alte rătăciri $i eresuri% care trebuie os. încercau să potolească setea lor metafizică. De asemenea el este la cuţite cu +iserica @usă din pricina acordării autocefaliei Mitropoliei @use din America din partea Patriarhiei MoscoveiE.r$ia anarhismului $i nihilismului !n lumea ortodoxă. && pre'ăte$te% bine!n eles% ca un turn 8abei al lumii contemporane anarhiste $i nihiliste% fără participarea ade#ăra ilor mărturisitori ortodoc$i% purtători ai Credin ei% +eolo'iei% +radi iei $i -clesiolo'iei Ortodoxe. 1u deosebesc diferen ele ma>ore dintre 8iserica Ortodoxă $i heterodoc$i% ba chiar $i dintre cei de alte reli'ii. &cumenismul este revenirea curentului din vechime.ndite% este $i ere"ia tuturor ere"iilor (care a$a a fost numită de către pururea-pomenitul ierarh al 8isericii Greciei)..ntuirii omului $i a lumii% ci pe o tematică scolastico-protestantă limpede. 1eprimind unicitatea Ortodoxiei% parti"anii ecumenismului se !ntorc către alte i"#oare tulburi potri#it profetului. Ace$tia% ca să le #ină mai u$or% ca un acoperăm. <i ca atare% potri#it lor% Ortodoxia nu poate spune că posedă !ntre' ade#ărul re#elat $i că este =st. Dacă se pune problema unei astfel de con#ocări% reliefea"ă &erarhul% asta trebuie să se facă pentru a condamna această mare $i !nfrico$ătoare ere"ie% adică ecumenismul% ere"ia tuturor ere"iilor.lorinei% Au'ustin% !n articolul de mare importan ă din re#ista C*c.nt comun% tind spre un amal'am de elemente #ariate pentru a crea o nouă reli'ie sau mai bine spus supra-reli'ie% un amestec de ade#ăr $i minciună care să fie pe placul tuturor ideolo'iilor $i concep iilor oamenilor. *us inătorii &ui consideră că ade#ărul re#elat nu se află deplin !ntr-o 8iserică $i nici doar !ntr-o reli'ie sau sistem filo"ofic% ci că el se află răsp.ntului lui Dumne"eu% i"#orul limpede $i nede$ertat spre care neamuri $i popoare trebuie să se !ntoarcă ca să scoată apa #ie $i nemuritoare.*. &n ultima #reme% patriarhul Afhena'oras a de#enit ob..nt% eretic $i apostat% în epistolele lor. A'hiori ii !l numesc% pe drept cu#.ndria lui demonică $i anti-ecle"ială.nd aceea$i cinste $i #aloare cu Ade#ărul% c. răspunde &.

doar pentru aceste teme trebuie convocat Marele (inod. articole şi declaraţii publice ale unor ierarhi şi teolo3i membri ai ei.!ncerce un astfel de salt ame itor. după cum reiese din istoria (inoadelor &cumenice. care ! accentuăm iarăşi ! trebuie să fie. conform cerinţelor epocii în care trăimX 9hestiunea calendaristică şi *conomia în +iserica <rtodoAă şi *mpedimentele privitoare la oficierea unor căsătorii. Dar dacă. Dar !n afară de rădăcinile $i ere"iile sistemelor antihristice% care trebuie să constituie subiecte de discu ie la *inodul -cumenic $i să fie condamnate% există $i teme morale ce trebuie luate !n discu ie $i luată o hotăr. de pildă. Cele mai importante dintre ele suntF Comunismul ateu care nu se limitea"ă doar la un sistem economic% ci se eri>ea"ă !ntr-o luptă fermă $i 'ro"a#ă !mpotri#a reli'iei% numind-o =opiul popoarelor? $i declar. condamnarea învăţăturilor străine de %radiţia <rtodoAă.nd drept un mit existen a lui HristosU 5asoneria% care este re!n#ierea #echilor reli'ii $i ne'area dumne"eirii lui Hristos% cuprinde !n r.E. se poate înţele3e lesne care v)nt bate.reud% potri#it căreia% !nfr.ustificare suficientă a întrunirii lui.ndită $i unia ia !mpreună cu alte rădăcini ale papismului% iar ortodoc$ii care au urmat acesteia% să se afurisească ca aposta i $i #. Pericolul ce re"ultă din ecumenism este de neima'inat.ce trebuie luate !n discu ie $i condamnate. O astfel de temă esteF teoria lui .. nuN 9i. Pentru că ecumeniştilor nu le convine. după cum anunţă comisia pre3ătitoare interortodoAă din /eneva. Din activitatea comisiei pre3ătitoare inter!ortodoAe ca şi din rapoarte.nd lumea ortodoxăU *piritismul% reli'ia demonilor% rătăcire a multora% mai ales din r. Odată asimilată de ecumenism% Ortodoxia !$i pierde culoarea $i sa#oarea ei% s.narea este cu neputin ă% cură enia este luată !n r. al +isericii /reciei se propune căsătoria diaconilor după hirotonieN.a ne punem întrebareaC astea vor fi temele care vor preocupa pe cei întruniţi la (inodul din AleAandriaK Din nefericire.n'ele $i buna-mireasma lui Hristos.ii preala'ile ECUMENISMUL FĂRĂ MASCĂ .n"ători ai Ortodoxiei. Dar despre aceste învăţături nu se vorbeşte nimic. Dar !n afară de ecumenism există astă"i% după cum spuneam% $i alte rădăcini $i eresuri . nu vedem în asta o . Printr!un referat. +rebuie ca la acest *inod -cumenic să fie os.re cu pri#ire la ele% care să fie !n conformitate cu +radi ia Ortodoxă.ndurile ei persoane sus-puse% bo'ate $i influente% $i prin ac iunile ei tenebroase de#ine o piedică serioasă !n propă$irea Cre$tinismuluiU Ad#entismul care este deformarea $i răsturnarea do'melor Cre$tinismuluiU este o formă de ciumă duho#nicească $i ac ionea"ă !n păturile cele mai de >os ale societă ii $i "ilnic face noi #ictime% decim.de influen ă satanică -!ncearcă cu impertinen ă să facă pro"eli i !n r.care fac ra#a'ii !n spa iul ortodox .ndul cre$tinilor ortodoc$i $i să-i aducă de partea papei.ndul celor !n#ă a i care doresc sa audă #e$ti $i profe ii din cealaltă lume $i să intre !n le'ătură cu sufletele persoanelor adormite fa#orite. altele vor fi subiectele după cum urmeazăC Dumnezeiasca @evelaţieX Participarea mai activă a elementului laic în viaţa +isericiiX @eadaptarea poruncilor bisericeşti cu privire la post. V)ntul unui Da33iornamentoE în înţeles ecumenist lumesc. <u există condi. Care sunt temele? DFi de.s iar cur#ia $i celelalte păcate trupe$ti au !ncetat de a mai fi socotite abateri de la ordinea firească $i moralăD. 4a acestea trebuie adău'at pericolul re"ultat din papism% care prin unia ie . <i doar pentru a fi condamnat ecumenismul ca ere"ie !nfrico$ătoare ce a infestat toată Ortodoxia% trebuie să se !ntrunească un *inod -cumenic.

Ortodoxia pri#e'hea"ă. &n astfel de condi ii% a$a-"isul 5are *inod #a e$ua >alnic $i are să de#ină sursa noilor catastrofe duho#nice$ti pentru lumea ortodoxăD. Meliton.nde eroii $i mărturisitorii% care #or asi'ura inte'ritatea OrtodoxieiG Vai/ Astfel de bărba i nu #or fi de fa ă. &&&. ca acela ce a avut loc la Athena în "#?#. vor să o modifice.nta noastră 8iserică !n schisme% de"binări $i eresuri.nde sunt acei mari titani duho#nice$tiG . Ace$tia sunt noii mărturisitori ai credin ei% c. .ier cu re'imurile lor totalitare atee% dimpotri#ă% #or lipsi cei ce% primii ar fi trebuit să participe la *inod $i al căror cu#. (ărbătoarea Paştelui au stabilit!o în anul 40> la . marele om de afaceri Dra3an ECUMENISMUL FĂRĂ MASCĂ . av)nd drept obiectiv fiAarea sărbătorii comune a Paştelui. e că patriarhul Athena3oras şi reprezentantul său mitropolitul 9alcedonului. Ce contrast i"bitor !ntre sinodul ce se pre'ăte$te $i Primul *inod -cumenic% la care au participat mărturisitorii credin ei cu rănile muceniciei lor din timpul pri'oanelor $i a căror pre"en ă pro#oacă un fior sf. aşa cum s!a înt)mplat în chestiunea calendaristică din "#04. . 4ocul de frunte la *inod !l #or ocupa indi#i"i incrimina i $i rene'a i de con$tiin a ortodoxă% episcopi $i mitropoli i fără turmă% cu titluri de$arte% cu con$tiin ă fri#olă% lipsi i de sim ul răspunderii.u eAistă. au zdruncinat din temelii încrederea pliromei +isericii. :e or3anizează cu membri laici.E.neltesc !mpotri#a ei ecumeni$tii $i necredincio$ii. c)t şi dihonii. 9i vorbesc şi scriu sub influenţa fricii şi a constr)n3erii re3imului ateuE. ecumenismul $i CConsiliul 5ondial al 8isericilorD se străduiesc ca $i prin alte mi>loace să desfiin e"e *fintele Canoane $i +radi ia 8isericii Ortodoxe.nt/ De către cine% ro'u-#ă% #a fi con#ocat noul *inod -cumenicG . <r3anizatorul simpozionului.nt ar fi trebuit să se impună cu mult mai mult. #ră>ma$ii Ortodoxiei se luptă să t.. Pentru că. din nefericire. *mpreună!sărbătorirea este un tertip al ecumeniştilor cu scopul de a provoca a3itaţie şi tulburare în r)ndurile ortodocşilor.rască *f. din punct de vedere ortodoA. Patriarhia &cumenicăK Dar ea este 3reu încercată. Fi cinstitul Mitropolit conchideC C<i !n timp ce la de"bateri #or lua parte ierarhii din Cortina de .u sunt condiţii prealabile. mai înt)i. potrivit conştiinţei ortodoAe. (finţii Părinţi Purtători de Dumnezeu. Planurile ecumenismului #or fi "drobite deoarece sunt !mpotri#a lui Hristos $i a 8isericii. i au supra#ie uit pri'oanei cumplite a fiarei ro$ii $i poartă pe trupurile lor rănile Domnului &isus. *impo"ioane ecumenice &cumeniştii mai folosesc şi Dsimpozioane ecumeniceE. certuri şi schisme. 9a atare. prin manifestările şi declaraţiile lor antiortodoAe.D< cercetare a persoanelor şi lucrurilor în toate ţările ortodoAe convin3e chiar şi pe cel optimist că astăzi nu eAistă condiţiile ce se impun. în cadrul primului (inod &cumenic..iceea. fiindcă at)t +iserica @usă c)t şi celelalte +iserici <rtodoAe de după 9ortina de 2ier. cine convoacă (inodul &cumenicK 9are împărat bine!cinstitorK . nu sunt libere ca să!şi eAprime convin3erile lor. Fi ce este mai rău. O comisie pre'ătitoare% numită Cinter-ortodoxăD% care ne pre'ăte$te subiectele de discutat% !$i are sediul la Gene#a unde% după cum se $tie% este $i sediul ecumenismului/ Aducem !nsă la cuno$tin ă patronilor !ntuneca i ai ecumenismului că !n "adar se luptă să ne atra'ă !n cursă. *ocotim% cu toate acestea% de datoria noastră să chemăm clerul $i poporul ortodox la #e'here% căci lupii #or să de#ină păstori !n turma lui Hristos/ Asta este ce#a despre care to i trebuie să fim !n$tiin a i% ca să putem #edea corect $i să ne !mpotri#im cum se cu#ine. Prin urmare. iar acum oarecare con3resişti laici aparţin)nd unei or3anizaţii dubioase numită DD@A/A.

$ti'e teren !n detrimentul lui% deoarece nici unul din ei nu crede !n Dumne"eu. Comunismul este constr. în timp ce poporul ortodoA rus împovărat de pri3oane sălbatice a luat calea catacombelor. cititorule. De aceea convoacă Dsimpozioane ecumeniceE ca prin ele să izbutească ! în măsura în care pot !concretizarea lor. a căror modificare se află la latitudinea noastrăEN Adică Dra3an afaceristul.n'ere% asemenea fiarei din Apocalipsă. de mai bine de . s!a a. acest lucru ieşit din comunN Am. &V. Prin anularea% desfiin area $i relati#i"area tuturor do'melor el se străduie$te ca scopul lui final $i satanic să fie !ncununat de succes. care a stabilit data sărbătorii PaşteluiC D& vorba ! au zis ! de o simplă re3ulă de tipic introdusă de oameni. aşa st)nd lucrurile.u3ul comunismului ateu. Marele Athanasie. pe l)n3ă multe altele. &ar ecumenismul este ere"ie% asemenea proorocului mincinos din Apocalipsă. nimeni dintre ecumenişti n!a scos o vorbă de simpatie şi împreună!pătimire faţă de milioanele de creştini ce!au mărturisit şi mărturisesc pentru credinţa în ristos.adică prin aceste pri'oane . !în nici o adunare oficială sau neoficială a 9M+!ului. *unt am.nd fiecare din ei să !n$ele $i să c. *copul său nu a fost să prote>e"e cre$tinismul persecutat% ci să atra'ă la sine partida bisericească supusă statului comunist% !n folosul ecumenismului. <tie !nsă destul de bine că cel mai mare inamic al său este do'ma $i mai cu seamă do'ma 8isericii Ortodoxe.ndoi >oacă acela$i >oc perfid pe seama cre$tinismului% !ncerc. Comunismul -cumenismului% după cum am men ionat de>a% nu !i pasă de do'me $i credin a lui Hristos. comerciantul şi t)r3oveţul. Mai rău nici că se puteaN Dar ce altceva să ne fi aşteptat de la ecumenismul antihristicK +a chiar are obrăznicia acest individ să propună patriarhului ecumenic fondarea de 2acultăţi %eolo3ice cu profesori şi studenţi aparţin)nd diferitelor confesiuniN Acesta este haosul în care ecumenismul vrea să ne surpe. De aceea face totul ca s-o distru'ă. este totuna cu (f)ntul (piridon. (ă nu ţi să pară.să determine 8iserica 0usă să de#ină membră a lui% mai pe urmă a lăsat de i"beli$te poporul cre$tin-ortodox rus. 8a dimpotri#ă !ncearcă să desfiin e"e orice do'mă. Astea sunt intenţiile unioniştilor care încearcă să le pună în aplicare şi prin Dsimpozioanele ecumeniceE. 9M+!ul să păstreze o tăcere de morm)nt.iceea. *nsă.icolaeKN 9e lipsă de respectN. colaborează..voia să!şi impună perfidul său Dsimpozion ecumenicE deasupra (fintelor 9anoane.umătate de secolN C58-ul% după ce a reu$it prin amenin ări apocaliptice . asta ne!o dovedeşte atitudinea 9M+!ului faţă de pri3oanele la care este supusă +iserica @usă. Dar dacă #or să sărbătorească Pastele !n comun cu ortodoc$ii% atunci de ce nu re#in la 8iserica Ortodoxă% ereticii papista$i $i protestan iG Dar nuN Planurile lor sunt viclene.. Părinţii de Dumnezeu purtători au ! potrivit lui Dra3an ! aceeaşi autoritate ca şi indivizii de la Dsimpozioanele ecumeniceE. (f)ntul . Prin urmare.ndouă unelte ale antihristului% dar cu chipuri diferite.nă $i cu comunismul ateu. care suferă sub . pe teritoriul Bniunii (ovietice. Acei bărbaţi sfinţi ce au luat parte la primul (inod &cumenic. ECUMENISMUL FĂRĂ MASCĂ .uns ca. 1u $o#ăie să colabore"e p. De altminteri. *ată ce au spus despre hotăr)rea sobornicească de la primul (inod &cumenic din .

nd-ne#r. pentru cei ce suferă de pe urma ciocnirilor armate ale <rientului Mi. în epistola. spune Mitropolitul 2ilaret. V.1u protestea"ă #ehement pentru bisericile ce se !nchid !n 0usia% de$i $tie foarte bine că din QL.tea mii de biserici se demolea"ăU că mucenicii credin ei se numără cu milioanele $i că *f.niunea *o#ietică. Păstrea"ă tăcerea fiindcă repre"entan ii oficiali ai 8isericii 0usiei% de$i este $tiut foarte bine% nea'ă existen a unor astfel de persecu ii% spre a-i mul umi pe conducătorii politici.r$itul anilor XQV este 'reu de cre"ut că astă"i mai sunt deschise P. Fi iată ce spune *erarhulC D+une sunt manifestările de împreună!pătimire cu cei ce pier de foame în +iafra. 9M+ !ul le ştie foarte bine. pe care a trimis!o către toţi episcopii ortodocşi. cu comunismul ateu colaborea"ă ecumenismul ca să-$i pună !n faptă planurile lui demonice.ndit. adică a autorităţilor politice de care spuneamE. dar în ciuda tuturor acestora păstrează o tăcere condamnabilă. O do#adă reală a colaborării C58-ului cu comunismul ateu este faptul că% sub pretextul a>utorării popoarelor sub>u'ate $i intensificării mi$cărilor de eliberare% sus ine economic cu milioane de dolari pe comuni$ti !n diferite col uri ale lumii.n'ă părin ii lor ca nu cum#a să primească #reo educa ie reli'ioasăG De bună seamă că toate astea sunt cunoscute celor ce citesc presa. ruşii dreptcredincioşi fac adunări tăinuite ca pe vremea catacombelor din +iserica primară şi săv)rşesc cele sfinte departe de lumea de afară. 1u !nsă $i pe mărturisitorii ortodoc$i ce suferă silnicii !n . Aşadar. Ace$ti oameni nu sunt liberi. Mitropolitul 2ilaret.te erau la sf. înt)istătătorul +isericii @use din diaspora.posibil ca membrii C58-ului să i'nore complet persecu iile reli'ioase din . de o însemnătate copleşitoare.n'ă cre$tinii pri'oni i din . <i fiind robi morali ai ateilor% nu pot fi repre"entan i autentici ai 8isericii Ortodoxe 0use% care suferă $i e pri#ată de drepturi% redusă la tăcere $i a"#.VVV de biserici ce erau !n 0usia !nainte de EKEQ% doar MV.ero şi ura lui *ulian apostatul împotriva creştinismului pălesc în faţa acestora.VVV erau deschise !n EKPM $i din Q. Această tăcere a 9M+!ului a fost înfierată de înt)istătătorul (f)ntului (inod al +isericii @use din diaspora. Fi subliniazăC D9ruzimea lui . Greutatea persecu iilor !i face să fie% mai de'rabă #rednici de compătimit% dec.rlită prin temni e sau ascunsă !n catacombeD.. De ce se fac că nu #ăd toate asteaG De ce tratea"ă cu indiferen ă faptul că se inter"ice copiilor !n#ă ăturile de ba"ă reli'ioase $i participarea lor la Dumne"eie$tile *lu>beG De ce nu le pasă de milioane de sur'hiuni i pentru credin ă precum $i de copiii răpi i de l.niunea *o#ieticăG +rec cu #ederea faptul că acolo !mpărăte$te fărădele'eaU că at. !ntrebuin ea"ă Ccalul troianD ECUMENISMUL FĂRĂ MASCĂ .niunea *o#ietică% fără ca măcar să le arunce #reo pri#ire. %oate astea. Dar despre ele nu se face nici cea mai mică aluzie în deciziile 9M+!ului.VVV/ DAutorităţile politice ale Moscovei sunt dintre cele mai dure din c)te a cunoscut istoria lumiiE. *nsă ele acoperă drama umană din zilele noastreK .nta *criptură nu se mai tipăre$te iar !mpăr irea $i difu"area ei se pedepse$te cu muncă silnică. Vr..t de os.VVV c. C&0#ul ignoră catacom'ele de astăzi At)t de cumplită este pri3oana în @usia ! despre care 9M+! ul tace m)lc !înc)t.lociu sau Vietnam.nd% sunt ne#oi i să spună ceea ce le dictea"ă 5osco#a comunistă. în iulie "#?#. Preo ii $i le#i ii ecumeni$ti trec pe alături !n tăcere $i cu indiferen ă pe l. ca să scape de ur3ia comunismului ateu luptător împotriva creştinismului. cu certitudine.

=1-<=F1A -pic"or *i scrii"or 'inA%iali @B3'onicA-Asia Mică) A fos" primul care a rein"ro'us !n ar"a $isericească pic"ura$i3an"ină. &cumenismul. Ftiu duşmanii credinţei că redutele nu cad at)t din afară. s"răină 'e :ra'i+ia milenară a 9isericii &r"o'o(e. au deschis porţile cetăţii şi astfel au intrat în cetate şi ceilalţi ostaşi 3reci. %roienii c)nd au 3ăsit la porţile cetăţii calul.ei 2ericitul 2otie 7onto3lu4. De#in #ră>ma$i din umbră% acele m. 0.ntă% *obornicească $i Apostolească. *n cele din urmă. însă ascund toate astea şi ne ucid cu D3in3ăşieE. 4a fel fac $i ecumeni$ti astă"i. au născocit calul troian.n"ători $i călăi. Merită în acest punct să redăm povestea caracatiţei. 9apitala %roiei antice.nde !n aparen ă% dar care "'. în zilele noastre mai cu seamă. 1u !ndră"ne$te să lupte fa ă !n fa ă% a$a cum o făceau p. iar alţii dormeau fără 3ri. părintele meu.mbetul pro-unionist pe bu"e% pentru a submina Ortodoxia. cu nenumărate arme de ofensivă.*n epoca noastră lupta antihriştilor împotriva credinţei <rtodoAe.na% *f. în acea noapte unii chefuiau. sunt I Fo"ios Bon"o.. pe c)t dinlăuntru.ă. -ste inserată !n +rupul 8isericii lui Hristos% treptat% de către unii capi biserice$ti% ce au uitat că sunt doctori duho#nice$ti $i au a>uns acum #. căci nu încăpea pe poartă. care se prefăcuseră că părăsesc lupta. care nu iese în prima linie. metoda calului troian. după cum se ştie. vorbind odată despre DMişcarea &cumenicăE cu ieromonahul Pantelimon din +oston. &a lucrează în ascuns. @ăzboinicii 3reci. Fi aşa a căzut invincibila %roie. e bl. Astă"i% ecumenismul $i-a schimbat felul de a ac iona. Otra#a ere"iei nu #ine% nu este propo#ăduită% nu este introdusă doar din afară. la sfatul iscusitului Blise.#nitori $i pă"itori ai Credin ei% după cum ne !n#a ă Domnul $i precum Apostolii ne-au propo#ăduit% iar *fin ii Părin i ne-au predanisit. *n p)ntecele lui s! au ascuns războinicii 3reci. @estul oastei a încetat asediul şi s!a ascuns departe in insula %enedos. Po. Ar fi trebuit ca ei să fie r.rie rău% a$a cum "ice pro#erbul. împotriva lui ristos. Ace$tia% fie !ntru cuno$tin ă% fie !ntru necuno$tin ă% de#in !n acest mod du$mani de moarte ai Ortodoxiei. :anţul intenţiilor sale ascunse este nedepistat. au vrut să îl ba3e în cetate.sul pe bu"e. au ieşit afară. &cumenismul întrebuinţează în această luptă m)rşavă. duşman de neîmpăcat al ecumenismului şi r)vnitor al 9redinţei <rtodoAe. nu dispune doar de un sin3ur fel de a acţiona.lu @<.nă a"i% ci au introdus mi>loace perfide.n'. i!a spus şi povestea caracatiţeiC DPotrivnicii de azi ai credinţei şi ai neamului. 2oloseşte imense maşinării de asediu. 1u ră"boiesc Ortodoxia numai din afară% ca p. ce erau ascunşi în cal. ce era un imens cal din lemn.nduiesc !n func iile biserice$ti corespun"ătoare oamenii lor. Fi de bucurie. Fi pentru aceasta au dărmat zidurile. cu z)mbetul pe buze.nă mai ieri #ră>ma$ii 8isericii.. &ar aceste marionete otră#esc pliroma 8isericii. Ace$tia !nsă% se furi$ea"ă !n 8iserică% !n . este una perfidă. *lios. Otra#a ecumenismului este adusă !n 8iserica Ortodoxă de către unii teolo'i $i clerici care au primit bursă de studii !n străinătate unde au plecat pentru studii. !mbră i$ea"ă% chipurile% din dra'oste pe cre$tinul ortodox $i% str. @n) e')A ECUMENISMUL FĂRĂ MASCĂ .ndu-E !n bra e% !ncearcă să-E sufoce.acultă ile de +eolo'ie $i !n func ii biserice$ti !nalte $i de acolo% fie ei patriarhi% arhiepiscopi% mitropoli i% clerici% ieromonahi sau teolo'i moderni$ti% lucrea"ă cu ". Astă"i ucid cu sur. %imp de "$ ani s!au războit 3recii să o ia în stăp)nire dar nu puteau. era cu neputinţă de cucerit. !nlă"ur#n' as"fel pic"ura realis"ă 'e influen+ă occi'en"ală.estea caracati. -i% prin laxismul $i atitudinea lor căldicică fa ă de do'mă% ce !i caracteri"ea"ă% deschid por ile Ortodoxiei% ca să intre #ră>ma$ii !nlăuntrul bastionului ne>efuit al 8isericii celei .

. . copilul meuN îi răspunse ea. stri3ă iar micuţul. ci vicleni ca şi c)inii care te muşcă pe la spate fără să latre. copilul meuN Mă fierb în oalăN . ba chiar binefăcători şi buni sfetnici.maşii lupi şi!au schimbat părul. franci. să 3ăsim cel mai bun model. .u te teme.dui p)nă ce mai au puţin şi te în3hit. beau vinN AhN %e!am pierdut. nici mestecatul. în vremurile noastre. De cei dint)i te poţi păzi. însă de ceilalţi nu. ne!au sp)nzurat. &n ECUMENISMUL FĂRĂ MASCĂ . a stri3atC 5%e!am pierdut. Dar c)nd mama lui a auzit că beau vin cei ce!" prinseseră ! după ce!" m)ncaseră ! ca să!" di3ere. Aşa cum sunt acele capcane otrăvite ! aşa!zisele 5bunuri culturale6. ne!au torturat. de pro3res. 3recii. nici prinderea. mă mestecă în 3urăN . Acum ne cheamă să rene3ăm credinţa noastră şi să căutăm împreună cu necredincioşii o altă credinţă Dmai adevăratăEN *ar noi. care ucide caracatiţa. alamani. Au venit peste noi furtuni cumplite de orice fel.u te teme. mă scot din apă. copilul meuN6 Vinul care pare cel mai inofensiv în comparaţie cu cuţitul şi mestecatul. Am avut de!a face cu vră. nici lovirea de st)nci.e!au măcelărit. dar nu şi năravul. uci3aşi cu săbii. Astfel de duşmani par fără răutate şi incapabili să ne facă vreun rău. aler3ăm pe la reuniunile ecumeniştilor şi la 9M+. turci şi alţii.u te temeN Mamă. nici cuţitul. arabi. deoarece ne înşeală prin înfăţişarea lor bl)ndă şi ni se arată ca inofensivi. prieteni vicleni ce par inofensivi. Fi să nu pară nimănui aberaţiiN V&. copilul meuN Povestea vrea să spună.maşi văzuţi şi cumpliţi. 5omeala Cpro'resuluiD% pe care ecumenismul o !ntrebuin ea"ă pe scară lar'ă% este in#en ia sioni$tilor $i masonilor. dar n!am murit fiindcă lupta ne oţelea. m!au prinsN . aşa cum arată şi o poveste pescărească. 5omeala pro'resului *n zilele noaste planul acţionat din umbră şi viclean al ecumenismului a luat mare amploare.u te temeN Mă măn)ncă.mai prime. înc)t te poţi prime. mă izbesc de pietre. oameni sălbatici şi cruzi. pe care ti!o voi spuneC *ntr!o zi stătea o caracatiţă cu puiul în mare şi la un moment dat puiul este prins cu o plasă şi tras afară. pentru credinţa noastră este ecumenismulE.ntul Cpro'resD. de parcă ar fi vorba de vizite pe la casele de modă. părinte. Micuţul stri3ă la mama luiC Mamă.u te teme. inofensivul vin. Aşadar. vră. că toate chinurile crunte prin care a trecut puiul de caracatiţă nu erau de moarte. lănci şi arme de tot felulC perşi.dioşi dec)t cei din vechime. &n CProtocoalele !n elep ilor *ionuluiD% pe noi% cre$tinii% ne numesc CsecăturiD% deoarece ne supun foarte lesne prin cu#. Aşa şi pentru noi. turismul etc. Pe melea3urile noastre l!au strecurat cu etichetă de cultură. nici fiertul. caC spectacoleleX divertismentele. Au devenit mişei ce!ţi împl)ntă cuţitul pe la spate cu z)mbetul pe buze. pentru că nu sunt sălbatici la arătare.i!" prezintă drept un plan frumos şi salvator. nenorociţii. Acestea spunea şi scria fericitul 2otie 7onto3lu. Acum însă. Mamă. copilul meuN Mă în3hitN . Am răspuns cu foc la foc. de fapt ! şi mai ales pentru puiul de caracatiţă ! este cel mai mare duşman.

0om'onica. Marele 2otie.nd că eresul !nfrico$ător . dragostei -cumenismul este du$manul de moarte al Ortodoxiei .#a răm.nirea la care ecumeni$tii ne cheamă cu amabilitate% curtoa"ie $i ru'ăciuni comune% ECUMENISMUL FĂRĂ MASCĂ .capitolul EP din CProtocoaleD sioni$tii recunosc căF CPro'resul% ca falsă idee% este folosit ca să !ntunece ade#ărul% astfel !nc.nă neschimbată $i nu !mbră i$ea"ă Cpro'resulDF CDar ne spun .nduită de Creator% ar urma să fie pro#ocate catastrofe 'ro"a#e.mpla asta $i !n 8iserica lui Hristos% dacă ea se #a abate de la calea ei% care nu este re#elată de om% ci de !nsu$i Hristos $i Apostolii *ăiG =Hristos ieri $i a"i $i !n #eci este Acela$i?% stri'ă Apostolul.ne deci 8iserica noastră neschimbatăG Ce #orbă-i asta% iubi ii mei cre$tiniG Ce este 8isericaG +rupul lui Hristos% aceasta este/ Dar Hristos =ieri $i a"i $i !n #eci este acela$i?.otie. supremaţia şi infailibilitatea. . -cumeni$tii ne acu"ă de sta'nare pe noi% ortodoc$ii% dar ce altce#a ne trebuie% de #reme ce a#em ade#ărul !ntre'G Ade#ărul nu Cpro'resea"ăD% nu suferă #reo e#olu ie. .ne !n acelea$i $i că de-a lun'ul secolelor se !ncăpă .e cheamă să călcăm în picioare toate hotăr)rile şi do3mele (inoadelor &cumenice. -ste acela$i !n #eci. 1u este Hristos *oarele dreptă iiG &ar 8iserica este +rupul lui Hristos. care s!au luptat împotriva papismului.nd ne #orbesc de Cpro'resD% e #orba de un >oc perfid% >ucat de #ră>ma$ii lui Hristos $i ai 8isericii.1 . (f)ntul .ectarie făcătorul de minuni.rb% Arhimandritul 7ustin Popo#ici. Curentul său !ncearcă concreti"area unei uniri for ate% exterioare% a Ortodoxiei cu papismul $i confesiunile protestante.t noi ale$ii lui Dumne"eu $i pă"itorii luiD. <i care ne'hiob #a acu"a soarele sim it că de mii de ani !$i urmea"ă aceea$i cale% pe care o $tim de la na$terea noastrăG Prin urmare dacă soarele sim it ar a#ea o mică abatere din calea lui% pe care o $tim că dintru !nceputuri a fost r. Cum deci% nu se #a !nt.e cheamă să ne lepădăm pe această cale de titanii <rtodoAieiC (f)ntul Marcu &v3heni'os şi toţi apărătorii <rtodoAiei.ni#ersitatea din Atena% Pana'hiotis +rembelas% despre linia neclintită a Ortodoxiei% iată ce a răspuns acelora ce acu"ă Ortodoxia că răm. Deci% c. Cu momeala a$a-"isului pro'res% a$adar% ecumenismul !ncearcă să ne smul'ă de la . deformează do3ma +isericii. apăr)nd <rtodoAia...nea"ă să răm. (f)ntul /ri3orie Palama.nicul Ade#ăr al 8isericii lui Hristos $i să ne arunce !n bra ele minciunii $i amă'irii% ale antihristului $i satanei. *ă acceptăm adică Cere"ia ere"iilorD după cum a "is cinstitul do'matist s.#orba de o mare amă'ire% de un plan satanic. chiar şi Patriarhul &cumenic cu teolo3ii moderniştiN -cumeni$tii Cortodoc$iD dispre uiesc !n a$a măsură do'mele credin ei% că nu-i de mirare au"ind pe patriarhul Afhene'oras spun. . de vreme ce papa se propovăduieşte pe sine drept sin3ura voce infailibilă.ntului Athanasie cel 5are% profesorul de la .t nimeni să nu-E cunoască% dec. -ste deci Hristos schimbătorG 1u este numit Hristos% =*oarele Dreptă ii?G *oarele Dreptă ii/ Da. din păcate. 4a această unire mincinoasă suntem chema i să lepădăm credin a noastră $i să acceptăm Csuprema iaD $i CinfailibilitateaD papei. Vorbind prin anul EKQV !n biserica mitropolitană din Atena% la pră"nuirea *f. *nsă aceste două erezii ale papismului. . Fi ne cheamă la aceste fapte sinuci3aşe în zilele noastre.a "is . -ste !nsu$i Hristos dăinuind peste #eacuriD. Dacă s-ar schimba% atunci nu ar fi Ade#ăr. .ilioYue% ce deformea"ă do'ma *fintei +reimi% nu constituie un impediment pentru unire% ci este pur $i simplu o datină/ <i totu$i acest eres a fost caracteri"at drept Cblasfemie $i 'las luptător !mpotri#a lui Dumne"euD de către 5arele .

Aşadar. lacov. Din nefericire !nsă% asta se do#ede$te a fi o utopie at. c)t s!au schimbat de atunci lucrurileN -cumeni$tii contemporani nu in seama de nimic. ECUMENISMUL FĂRĂ MASCĂ . se petrece contrariul din păcate. îi răspunse acela. . DAcest lucru ! a zis ! după umila mea părere. Pururea!pomenitul arhiepiscop al Americii. >i actualul laco.nse cu ereticii apuseni !n numele dra'ostei. Psaruda'i. de c)nd am venit în America. C&ubirea primea"ăD% ne spun. *ntre timp însă. Vor să ne corupă şi să ne în3hită ca lupul din fabula lui &sop.ndească un oarecare premiu lumesc% $i mai ales de la or'ani"a ia antihristică C&nterna ionala -#reiascăDG O stare mai nenorocită pentru arhiepiscop nici că există. Am sa fiu în burta ta şi atunci n!o să mai fim doi. încetul cu încetul. să trăim depărtaţi şi despărţiţiK (e cade să uităm cele vechi. De vin l)n3ă tine. Mă 3)ndesc la victimele propa3andei protestante din /recia şi pretutindeni. nici eu.t din această comuniune% Ortodoxia este !n prime>die totală. 5ai !nt. Fi astea le zicea pururea!pomenitul în "#>?. Mihail. fiindcă ai să mă măn)nci. <i totu$i ne cheamă la asta !n numele CiubiriiD. al *mericii *ar arhiepiscopul actual al Americii. Dar ei nu se pocăiesc..ac #. A caracterizat drept naiv 3)ndul că e cu putinţă să reuşim. *e men in !n cobor. în America. Vino încoace să trăim de!acuma în dra3oste şi frăţie şi să fim una.utători ai mei. -ste numit de către or'ani"a ia antihristică e#reiască interna ională C8ina-i-8erifhDF Cbărbatul anuluiD.ranA Goldman% !n calitate de pre$edinte de onoare a 4o>ei interna ionale e#reie$ti C8ina-i-8erifhD% la o recep ie reli'ioasă i-a !nm.. măcar şi pentru puţin luminarea papistaşilor şi a protestanţilor şi să!i facem ortodocşi aşa cum ecumeniştii susţin în chip ne3hiob. (e cuvine să o amintim ca cititorul să înţelea3ă ce fel de dra3oste au ecumeniştiiC (e zice că lupul îmbătr)nise şi nu mai putea aler3a ca să prindă mielul şi să!" măn)nce. Dra'ostea fără Ade#ăr nu există. Fi eAact pentru acest lucru noi. <i-au concentrat pe CiubireD toate for ele. *nsă. &ubire da% dar $i Ade#ăr. a uitat cuvintele pururea!pomenitului său predecesor şi acţionează scandalos prin comportamentul său faţă de papistaşi şi protestanţi. Asta ar fi un lucru !mbucurător. a atras atenţia asupra pericolului ce ameninţă <rtodoAia din partea Dmişcării ecumeniceE a 9M+!ului. ne3reşit vom fi una. <i ce-i mai rău e că a#ocatul e#reu . n!a călcat vreodată pra3ul vreunei biserici protestanteE.r$ire.este cu neputin ă% fiindcă pentru Ortodoxie ar !nsemna trădare a Credin ei. De aceea a schimbat tactica şi zise către nevinovatul mielC !De ce.. Puterile (ntunecate 'i )re'tinismul). bunul meu mieluţ.i Ade#ărul $i apoi dra'ostea.$ul pe care au apucat. suntem foarte prudenţi în relaţiile noastre cu protestanţii. nici altcineva din ceilalţi şapte episcopi a.l#ă !n >urul unui Cdialo' al dra'osteiD% la care credin a $i do'ma ortodoxă este dată la o parte cu desă#. ci unaN =topia 5ul i ecumeni$ti pro#eni i dintre ortodoc$i% sus in cu nai#itate că Ortodoxia trebuie să colabore"e cu heterodoc$ii !n iubire% ca să-i atra'ă la Ortodoxie. !De bună seamă.ta timp c. Deci acesta este rolul actualilor capi ai 8isericiiG *ă ia apărarea e#reilor $i să uite că sunt conducători responsabili $i păstori duho#nice$tiG Asta este totul% adică să dob. &n loc să ină linia ortodoxă nefalsificată% !n loc să se lupte pentru tradi ia Dascălilor a toată lumea ai 8isericii% frec#entea"ă adesea $i au rela ii str.nat premiul C8ărbatul anuluiD% deoarece la Con'resul General al C58ului a introdus deci"ia unanimă !mpotri#a antisemitismului -. este utopie şi iluzie.

de iubire. At)ta timp c)t faci asta. o să am cuv)ntul tău de onoare. în numele dra3ostei. papismul ne!o spune limpede că n!are de 3)nd să .t ortodoc$ii să se unească cu papismul% . *ar asta este Ddra3osteEN :8ragostea. . Vedem pe ecumeniştii 2anarului că sunt de acord cu teoriile eretice ale protestanţilor.u. prin care va fi înlăturată do3ma adevărată. îi zice leul.ini uniaţia. Dar acolo leul le prindea şi le m)nca. îi răspunse vulpea. încetează de a mai vorbi de dra3osteN Ar trebui să repetăm cuvintele lui :aocoon către troieni c)nd aceştia voiau să ba3e calul troian în cetatea lorC D%emeţi!vă de cei ce vă aduc daruriNE %roienii nu l!au ascultat şi au păţit!o. Pe "# aprilie "#J$.ertfească ceva de dra3ul unirii.u te teme. prime.oi nu putem concepe ca restabilirea unei uniri sincere între romano!catolici şi +iserica <rtodoAă @ăsăriteană să se facă în detrimentul +isericilor 9atolice din @ăsărit şi a împărtăşirii comune a credinţei. .ne neschimbată. Acum ne vorbeşte de dra3oste. papa Paul al Vl!lea a declaratC D. pri3oanele. atunci a recurs la o tactică vicleană. c)nd a îmbătr)nit şi nu se mai putea hrăni.spune papa . 3ener)ndu!se confuzie şi autoamă3ireE.u poate prinde pe ortodocşi. Ai cuv)ntul meu de onoare. săbiile. Atenţie însă să nu păţim şi noi ortodocşii la felN De aceea stri3ăm cu 3las de tunet tuturorC Pă"i i-#ă de papista$i $i ecumeni$ti ce aduc daruri $i propun cele ale dra'ostei/// V&&&. *chimbarea datinilor $i obiceiurilor ECUMENISMUL FĂRĂ MASCĂ . *ă nu ne !ncredem !n slo'anurile de iubire% pe care ni le-aruncă !n ochi ca să ne prindă $i să ne !n'hită/ 9i să zicem şi noiC ] Vedem că menţii şi spri. (ă uităm cele vechi şi să trăim ca fraţii.e trădeazăN =nire4 dar nu în pre6udiciul papismului *n timp ce ecumeniştii +isericii <rtodoAe calcă pe alături. şi temerile sale pentru Dvictimele propa3andei protestante din /recia şi de pretutindeniE. dar văd aici ceva oaseN :a fel face şi papa. Apropie!te să stăm de vorbă.#or răm. . făc)nd 3reşeli tra3ice şi cumplite şi devenind pricini de sminteală.Astăzi vedem adeverirea cuvintelor pururea!pomenitului Arhiepiscop Mihail. 1-au dec.dioase pentru <rtodoAie. De aceea a schimbat tactica. A trimis veste la toate animalele.nia ia #a răm. ortodocşii. ] Vino. A văzut că folosind b)ta. (e hotărî şi vulpea cea şireată să mear3ă. (!a terminat cu cele vechi.ne la fel. . Vom trăi de!acum încolo în frăţie şi iubire. devenind realitate tra3ică. bătăile şi chinurile. căci îi era cu neputinţă să v)neze animale şi să le măn)nce. . ] 9ine ţi!a zis că am să te măn)ncK *a!o uşorN &u te iubesc. Acum vom trăi în iubire. leului îm'ătrânit 9)t de potrivită este fabula lui &sop cu leulN :eul. Papa #rea unirea% dar !n !n elesul unei supuneri din partea Ortodoxiei !n fa a papismului. că o să mă măn)nci. spaima pustiului şi a .urul peşterii oasele animalelor de mai înainte.ne neschimbate.u vin. Adică C8isericile Catolice din 0ăsăritD . ] DaN îi răspunse. dar ea stătea departe şi nu se apropia de vreme ce văzu în . cel mai puternic animal. trebuie să avem înţelepciunea vulpii. 1u deci !n !n elesul unei lepădări% !n #reun fel sau altul% a suprema iei $i infailibilită ii/ Vrea să acapare"e Ortodoxia.un3lei. chem)ndu!le în peştera lui ca să încheie pace ca pe mai departe să trăiască în armonie şi dra3osteN 9ele mai multe crezură vorbele lui şi merseră r)nd pe r)nd la culcuşul lui. ] . (!a dus de!acum cu ura. n!a isprăvit nimica. Dar noi.nia ia #a răm.

şi mai ales poporul 3rec. <r3anizaţiile ştiute şi neştiute ale ecumenismului s!au împ)nzit după un plan satanic şi războiesc cu arme nebănuite datinile noastre.e vrea D3ata de tăiereE ca să nu mai eAistăm ca popor ortodoA cu credinţă ortodoAă. botez. încearcă să ne îndepărteze de datinile şi obiceiurile noastre. Putea deci ecumenismul să lase toate acestea (tradi ia% datinile $i obiceiurile) neatinse% el care #rea ni#elarea tuturor $i a toate% oameni $i neamuriG -cumenismul% !n preocuparea sa mai lar'ă% lo#e$te !n orice are #reo le'ătură cu datinile $i obiceiurile bune% orice este le'at de tradi ie.). Poporul nostru are arta lui. izvorul de viaţă limpede al poporului nostru.ns le'at de neamul său. . cu ceea ce pro3ramase sinodul internaţional !n CProtocoalele !n elep ilor *ionuluiD acum mai bine de $apte"eci de ani. imoralitatea. Datinile şi obiceiurile 3recilor sunt prin eAcelenţă bune şi curate. posturi. are în viaţa lui diferite datini şi obiceiuri.. &cumenismul ne vrea nepăsători faţă de fiecare credinţă sau ideal. în mod curios. 1u #rea ca omul să trăiască ata$at de i"#orul purtător de #ia ă al tradi iei $i istoriei sale. Cu modernismul ne exilea"ă din inima $i sufletul neamului nostru. ca să vadă (f)ntul &pitaf şi să prăznuiască Pastele în satul său. lo3odnă. *ar toate astea se transmit în toate statele din lume.ndească la toate astea. Aceste datini şi obiceiuri definesc cultura fiecărui popor şi dau o caracteristică a viaţii acelui neam. felul lui de a se distra. de omenie. 3recii. 1u după mult timp #om propune prin intermediul mass-mediei !ntreceri artistice% sporti#e% (concursurile de frumuse e% se #ede% sunt născociri mai noi de-ale lor% n. intră moda nebunească. !n toate culti#ă un climat de interna ionalism. De altminteri toate astea sunt în conformitate. 1e inoculea"ă microbul admira iei exa'erate pentru tot ceea ce este străin% ca să ne !nstrăine"e de tradi ie.2iecare popor. avem datini şi obiceiuri la naştere. nuntă. hippismul. De la muzică şi c)ntece p)nă la hipism şi ecumenismN 9e înseamnă toate asteaK &le nu sunt nimic altceva. bunătate şi alte valori. Acolo% printre altele% sunt scrise $i următoarele despre cre$tiniF CCa nu cum#a medit. &nteresul pentru acestea #a pre!nt. de onestitatea transmisă de la părinţi. . . de rădăcinile vieţii noastre ca neam. ce încearcă în orice chip să se infiltreze peste tot şi să strice toate ca scopul lui să aibă succes. -le intensifică trăirile credin ei.nd prea mult să i"butească ce#a% !i #om face ca prin distrac ii% >ocuri de noroc% a'rement% pasiuni% case de toleran ă% să nu se mai '.e înstrăinează de c)ntecul popular autentic. obiceiurile noastre.e cultivă repulsie şi suspiciune faţă de orice este autohton. sărbători. A3enţii ecumenismului voluntari sau nu. litanii. fără numai un sistem de luptă pe mai multe fronturi a ecumenismului.mpina definiti# !mpotri#irea cu duhul a celor !n cau"ă% căci altfel ar fi trebuit ca% de ECUMENISMUL FĂRĂ MASCĂ . De"rădăcinarea datinilor $i obiceiurilor 'recilor este capul de pod al du$manilor credin ei $i ai patriei. Astfel noi. *n locul datinilor sănătoase ale 3recilor. c)ntecele şi muzica modernă.e vrea lipsiţi de simţuri şi dro3aţi ca să nu avem nici măcar dorinţa va3ă de a ne împotrivi. la diferite munci. nudismul. Fi ne aduc orice rău şi stricăciune ce este odrăslită în &uropa. suro3atele de artă. curentul de europenizare. panseAualismul. /recul se porneşte de la mar3inile lumii. .. -le in pe om str. pe unde îşi duce eAistenţa. 1u #rea ca fiecare popor să trăiască aproape de credin a lui% pentru că atunci >ocul ecumeni$tilor ar da 're$. aut. tradiţia noastră. c)ntecele şi dansurile lui. moarte. cultivă în noi nepăsarea şi ura pentru tot ce e 3recesc.

ci doar planurilor înfricoşătoare ale puterilor întunecate şi ale ecumenismului. Dro3urile seceră tineretul de pe tot 3lobul. *ă aibă acelea$i preocupăriF distrac iile% dolce-#ita% >ocuri $i de"interes fa ă de toate celelalte.u credem că mai este nevoie de comentarii. Vorbind despre reli'ia lor a "is printre alteleF CAm impresia% a accentuat% că o nouă reli'ie e pe cale să se nască% $i că celebrările ce au loc ne amintesc de ceremoniile e"oterice ale #echilor reli'ii. De"interes fa ă de reli'ie% patrie% familie. scene de teatru şi secvenţe de cinemato3raf şi televizor distructive. 4X. De aceea. aşa cum ştim.!n cursele du$manilor lui% !n !mbră i$area ecumenismului cea purtătoare de moarte. de #reme ce tinerii hippO sunt de"interesa i de toate% fac >ocul ecumenismului. unde sunt eApuse planurile sionismului internaţional.u vedeţi unde i!au adusK Tinerii hippy 2enomenul hipp8 nu e înt)mplător. . însă ele nu servesc nimănui. +ineretul &ra cu putinţă ca ecumenismul să nu folosească la momentul oportun şi tineretul astfel înc)t să!i reuşească scopulK &cumenişti. De aceea prin tipărituri bolnave..n tineret pe mar'inea prăpastiei% care să cadă . c)ntece oribile.n'ă ei% s-a !ntors !n . citim următoarele lucruri înfricoşătoare şi apocalipticeC DAm c)şti3at şi pervertit tineretul creştin prin educaţie bazată pe principii şi teorii mincinoase. lovesc în tineretul nostru. 9unoscutul sociolo3 francez &d3ar Moren. îndeosebi. A$adar% du$manii no$tri se luptă să destrame $i să !ndobitocească marea sursă de ener'ieF tineretul.ne#oie% să ne luptăm !mpotri#a lorD.ran a $i $i-a publicat impresiile. După ce trăi acolo l. au creat o literatură obscenă şi respin3ătoare. astfel înc)t să!i atra3ă la scopurile lor. O spun limpede% că #or abate aten ia noastră !n altă parte% ca să-$i facă treaba lor nestin'heri i/ De exemplu% fotbalul. în toate ţările ce se numesc DavansateE. încearcă să nimicească orice zv)cnire a tineretului. A trecut prin multe stadii şi o pre3ătire distructivă de mulţi ani. . &i preocupă $i pe ei unirea reli'iilor. ca să pre3ătească de mai înainte un tineret drept pradă uşoară pentru ceea ce urmăresc ecumeniştii prin planurile lor întunecate. %oate astea au drept scop ca să atra3ă tineretul de partea lor şi să!" descreştineze. *n DProtocoaleE. Vor ca tineretul să fie o masă de indivizi care nu ştiu ce vor. *n tineret şi!au pus ei năde. vr)nd să stabilească cu precizie ce este această mi$care hippO% a mers !n California% ca să-i cunoască !ndeaproape% să #orbească cu ei% să priceapă ideile $i cre"ul lor. 1u-i ăsta planul ecumenismuluiG <i mai >os% referindu-se la filo"ofia tinerilor hippO% ECUMENISMUL FĂRĂ MASCĂ . Vor adică să facă pe to i tinerii una. Aşa înc)t ei insuflă tot ceea ce este vătămător şi c)şti3ă de partea lor tineretul nostru. Ce este această reli'ieG -a a !mbră i$at budi$ti% trotAi$ti% maoi$ti% admiratori ai bibliei% prieteni ai păciiD.. . !$i doresc un tineret bolna#% căldicel $i neputincios !n a apăra credin a% Ortodoxia $i patria lor. Acest >oc barbar% au reu$it să-E facă să fie adorat de tineretul lumii !ntre'i.fără !mpotri#ire . ale masoneriei. :!au plămădit încetul cu încetul. 4o#esc deci !n datini $i obiceiuri $i abat mintea oamenilor spre interese de$arte. şi care au fost insuflate de noiE. muzică cu ritm sălbatic şi prin toate roadele străine ale depravării morale. 8a se 'răbesc% !n felul lor% să a>un'ă la o reli'ie a ecumenismului.dea. (e luptă să pună pe aceeaşi frecvenţă pe tinerii din întrea3a lume şi să!i direcţioneze spre scopul lor.

(e cuvine să dormim duşi. . 4e re5erim nu la aceea istorie măsluită care. protestanţi şi indiferenţi reli3ios.ătoare6 Pentru simplul 5apt că $bravii eroi% ce"au pro5itat de pe urma revolu iilor erau masoni.om2ne odată cu revolu ia pa'optistă (de la /030). 9iuntesc încontinuu c)te ceva din viaţa litur3ică şi tradiţia +isericii <rtodoAe. 9ă omul ne3ru în cele din urmă se va alătura DfamilieiE Manşon şi că banda de hipp8. +iserica. al ii (n . ECUMENISMUL FĂRĂ MASCĂ . mai cu seamă. prin modul lor de viaţă şi obiceiurile lor inima3inabile. o adevărată otravă pentru <rtodoAie. cu directive precise. v)nzători ai credinţei.evolu ia de la /01/ 'i cele (nt2mplate (n Principatele . la reuşita planului final al ecumenismuluiN -i% fire$te% se 'răbesc ca scopul ecumenismului să a>un'ă la final% care este !nchinarea la satana% precum se do#ede$te din ceremoniile ma'ice $i satanice ce le fac% a$a cum s-a descoperit la procesul criminalului 5an$on% supranumit CsatanaD din America. CGu#ernul mondial #a fi condus de satanaD% s-a descoperit !n timpul procesului său. ca prim precursor. cole!i de 5acultate pe la 8niversită ile europene. căci riscă să a7un!ă la tribunal. Dar nu 'i pentru cei ce cunosc istoria. ba chiar aprobate prin le!e " a se citi 5ărădele!e " 'i (mpotriva cărora nimeni nu poate spune ceva. 2iindcă nu pot în mod direct şi dintr!o dată să o surpe. de aceea o scindează încetul cu încetul."$. al cărei şef era. (nlocuindu"le cu non"valorile pe care le vedem p2nă astă. $5ra i% de lo7ă 'i.om2nia.. De ce nu pare surprin.spune că ea se re"umă Csă cree"e o cultură ce #a succede cultura actuală a lumii ci#ile $i care să constituie o amestecare de diferite reli'ii de pe 'lob% din care să apară un amal'amF o nouă reli'ieD.nul dintre martorii de la proces a declarat că $eful tinerilor hippO credea că este !n acela$i timp $i &isus Hristos $i satana/ Vedea pe C8eatlesD ca pe cei patru călăre i din Apocalipsă. 9u toate acestea. Alt martor a declarat că 5an$on credea că cei patru călăre i de la C8eatlesD sunt proroci. străinii voiau să o lichideze cumva pe neobservate. din păcate.maşii noştri ecumenişti lucrează infernal ca să ne nimiceascăK De ce nu ne în3ri."#J$. din nefericire.. (n. se predă la 'coli. în timp ce vră. a contribuit la eliberare particip)nd efectiv la revoluţie şi ar fi trebuit să!i arate respect. aşa cum a fost. Adică şi tinerii hipp8 şi!au mobilizat toate forţele ca să contribuie. *nsă această depravare şi distru3ere a tineretului trebuie să ne pună pe 3)nduri serios. unde au 5ost (ndoctrina i 'i apoi retrimi'i unii (n -recia. *ubminarea Bn alt mi. va conduce lumea în numele lui (*umea *iberă "1.. într!un somn profund. (ă ne neliniştească şi să ne umple de întrebări şi frăm)ntări. ca +iserică şi ca neam. Au DaterizatE atunci în /recia tot felul de venetici şcoliţi. ci cea adevărată din care putem !ăsi cr2mpeie (n memoriile 'i scrierile unor adevăra i patrio i 'i luptători (mpotriva curentului de distru!ere a valorilor neamului 'i &isericii.ătoare asemănarea i. Planul distru3erii +isericii <rtodoAe a început să fie pus în aplicare în /recia după eliberareaS +r putea părea surprin. ereticilor şi antihriştilor să acţioneze în dauna copiilor noştriK (ă ne trezim p)nă nu e prea t)rziuN X. secretarul (f)ntului (inod şi profesor universitar 2arma'idis. să pună (n aplicare planurile masoneriei de distru!ere a valorilor din ările ortodoxe..i la loc de cinste. ed)9 neamului 3recesc de sub . colaboratori..u3ul turcesc. care au luat în m)inile lor fr)iele +isericii. poate.im de sănătatea psihică şi duhovnicească a tinerilor noştriK De ce lăsăm pe partizanii ateilor.loc întrebuinţat de ecumenişti ca să surpe zidul de necucerit al <rtodoAiei este subminarea.bitoare a ceea ce s"a petrecut (n -recia după . Au 3ăsit şi aici.

şi în tot *mperiul <toman. Azv)rleau sfintele icoane. cea mai mare parte a presei şi mulţi ziarişti.en+ei lui &""o @<.. &ată ce scrieF C!n urmă cu #reo RV de ani s-a făcut un complot ocult $i secret !mpotri#a 8isericii Ortodoxe a lui Hristos% $i de atunci% "i de "i% răul !naintea"ă fără să fie perceput% aposta"ia% propa'area rătăcirii% depra#area 'enerală% de"binările biserice$ti% politice% ci#ile $i familiare% smintelile !n r. :e!au răpit averile. 2lamiatos a trimis din Patras în "1=$ o epistolă către Părinţii din (f)ntul Munte. lucrează de atunci în toate ţările ortodoAe prin felurite şi perfide chipuri. sub preteAtul libertăţii de 3)ndire şi reli3ioase. Atunci au desfiinţat =0$ de mănăstiri -cele mai mari. . care a fost închis şi otrăvit de en3lezii protestanţi.II-<. cu frăţiile lor monastice numeroase. <i toate se mi$că $i tind spre acela$i scopF distru'erea pe nesim ite $i !n masă a toată 8iserica% c. noile proiecte de le3e şi inovaţiile. unde masoneria este implicată şi are o mare înr)urire asupra lucrurilor.Atunci puterile întunecate au 3ăsit prile.t !ntrea'a nouă 'enera ie a ortodoc$ilor se prime>duie$te să a>un'ă pe nesim ite !n acest naufra'iu de"astruos $i !nfrico$ător al rătăcirii . Au confiscat sfintele vase şi podoabele bisericilor. Apus şi Miazănoapte. nu doar persoane laice şi lipsite de scrupule şi necredincioase. 'upăfăurirea re.F>A. smintelile referitoare la credinţă ce se aud peste tot. Anatolia. erau bastioanele +isericii şi ale neamului. -a a pus !n mi$care de atunci% !n chip perfid $i ascuns% toate popoarele de alt neam ale Apusului $i 0ăsăritului !n această conspira ie.<1-<. (erbia. Principalul #ino#at $i născocitor al acestei conspira ii% după satana% este masoneria. Această uneltire.0<) 1 /eor. cu predicile sale înflăcărate şi minunile luiX eruditul monah 7osmas 2lamiatos cu or3anizaţia DAmbelosE.ndul credincio$ilor% !nnoiri $i ino#a ii.a"ului /reciei!n urma ră3$oiului 'e in'epen'en+ă 'e la <. unul 'in cei "rei mem$rii ai re.F0.is" 'in 9a%aria.I0-<. neştiutor de carte dar făcător de minuni. ci însăşi vră. prin intermediul le3ii şi sistematic. Moldo!Vlahia.maşii de neîmpăcat ai lui Dumnezeu administrează prin intermediul le3ii şi sistematic şi fac le3ea în +iserică. c)t şi laicii credincioşi lui ristos şi %radiţiei s!au opus la aceste DreformeE. care era papistaş şi Mauer> care era protestant. &3ipt şi mai cu seamă.primul re. pe care le promovau puterile întunecate. Masoneria încearcă să acapareze şi Marea +iserică a 9onstantinopolului şi spre acest scop tind toate şcolile de azi din @ăsărit.e al /reciei !n"re <.le. &ste adevărat că. &nsă $i pu inii episcopi care au mai rămas% nu doar că au că"ut !n această uneltire !mpotri#a credin ei% fiind considera i Cco"ile de toporD ale #ră>ma$ilor% ci niciunul dintre G &""o I @<. în ea se poate vedea atacul turbat al puterilor !ntunecate !mpotri#a Ortodoxiei. (!au luptat cu vi3oare împotriva curentelor vătămătoare de europenizare. Mauer @<>=2-<. masoneria a provocat schismele bisericeşti şi îndată a validat le3ea conform căreia +iserica trebuia să fie administrată de către autorităţile civile. în insulele coastei de vest a /reciei şi în timpul re3enţei din re3atul /reciei. şi toate societăţile secrete ce sunt or3anizate. +ul3aria. în re3atul /reciei şi în insulele de lun3ul coastei de vest a /reciei. Aşadar în /recia.ul potrivit sub re3ele <tto =. chipurile. Acum cu mulţi ani în urmă. &n această uneltire au fost atra$i% prin !n$elăciune% pu inii episcopi existen i din Grecia $i mul i al i clerici% aproape to i oamenii de $tiin ă $i cei de neam nobil% to i c.urămintele impuse. Astfel de luptători pentru <rtodoAie au fost destuiC cunoscutul cleric 9onstantinos *conomos.isla+iei neo. i au profesii $i po"i ii pri#ile'iate% to i sa#an ii actuali $i !n#ă ătorii% $i prin ei% tineretul ortodox este $colit% !nc. cu scrierile luiX monahul ristoforos Papoula'os. &le.t $i desfiin area $i pierderea 'enerală a popoarelor ortodoxe $i !nainte de toate a neamului 'recesc.rece*"i) ECUMENISMUL FĂRĂ MASCĂ . clericii 3reci autentici.IGA) Fon'a"or al le. în @usia. după sistemul luterano!calvinist din An3lia..>0A. *z3oneau monahiile cu forţa din lăcaşurile Domnului cu bătăi şi ocări.. blasfemii şi c)te alte nenumărate lucruri. le călcau în picioare şi le ardeau.

Pe unele le!au p)n3ărit.nt a !ncăput pe m. DinstruireaE după duhul rătăcirii a multor rasofori şi novici. pe care au pus!o la cale cei de atunci. ară"#n'u-< a fi unul 'in a'e%ăra+ii pa"rio+i *i apără"ori ai Cre'in+ei &r"o'o(e. turcii nu clinteau o piatră din vechile biserici. pornite dintr!o ipocrizie impertinentă.inul curţii re3ale a lui <tto. . de e posibil.iori"ul @"l==GA %or$e*"e elo. înainte de toate. De aceea se cuvine faţă de toate astea multă ve3here. Conspira ia urmăre$te ca acest sistem să se implante"e !n toată lumea% !n toate ările ortodoxe% pentru ca prin el să distru'ă% !n mod nebănuit $i !n pu ină #reme% toată 8iserica Ortodoxă. Pe vremea stăp)nirii turceşti.. au F s> MaCrHianis Ioannis @<>=>-<. pe nesimţite şi fără nici cea mai mică bănuială.enumărate intri3i.FGA. 9omplotul are drept ţel. ei mai înt)i au început să sape ca să dăr)me din temelii +iserica. 'e loc 'in 4ori'a. Bna dintre cele multe este. monahismul din insulele de pe coasta de vest a /reciei a fost desfiinţat şi aceleaşi intri3i acţionează. fiin' apoi eli$era" 'upă 0 ani) A a'ormi" !n"ru 4omnul pe 0> aprilie <. Prin acest sistem ordinar $i ticălos% clerul este . după cum se poate observa.. ce!au studiat în &uropa.10. să tra3ă în rătăcire pe toţi. şi care intri3i nu am acum timp să le enumăr.ei nu-$i !mpline$te datoriile biserice$ti% fi'ur.nd doar cu numele $i forma exterioară% a>un'.te #rea% iar !n Constantinopol% Vo'oridis $i al i oficiali% to i unelte ale masoneriei% tra' Patriarhia -cumenică spre acest scop. Aceştia au adus ţara şi credinţa în halul în care sunt şi ei instruiţi de către cei necredincioşi. Aceşti semidocţi teolo3i şi alţii. înfier)nd!o cu asprime. es"e ares"a" !n <. ca nu cumva.t stăp. a3hioriţii răsp)ndiţi pe la metocurile din afara (f)ntului Munte.ndu-se !n loc% relele credin e ale rătăcirii. &a ! spune el ! a făcut mare vătămare în patrie şi reli3ieC D..ra+ie. Bnul din scopurile acestei urzeli împotriva credinţei este şi desfiinţarea monahismului şi. &n 0usia% ministerul cultelor de acolo% care este diri>at de masonerie% face le'ea !n *inod !n toate c. p) 00I. pătimirăm astea. 2oarte multe tulburări se produc în (f)ntul Munte. după ce vărsarăm r)uri de s)n3e suntem în prime. Fi de la astfel de indivizi. scrie în DMemoriileE sale şi 3eneralul Ma'r8ianis ?.FG) 4espre el. Cu%iosul 5aisie A. c#" *i a celor na+ionale @Cu%iosul 5aisie A. .potri#it acestui duh de depra#are $i rătăcire ! dus !n eroare necontenit% iar do'mele $i +ainele sunt desfiin ate lent $i imperceptibil% introduc. n) e')A) ECUMENISMUL FĂRĂ MASCĂ .. iar aceşti amă3itori şi!au unit interesele meschine cu fanarioţii v)nduţi ! şi cu alţii asemenea.inile autorită ilor fără de Dumne"eu% care de multă #reme pre'ătesc #enirea antihristului. 9e zice &a?ryianis despre conspira. prin Dumnezeiescul ar. 9ucure*"i 022I. locul vieţii monahale prin eAcelenţă şi eAemplu sf)nt al trăirii ortodoAe. ostaşi şi civili. care este p)nă astăzi. sus+ină"or al %alorilor 9isericii. ca apoi din acest aluat să!i promoveze în funcţia de e3umeni în toate mănăstirile din (f)ntul Munte şi după aceea ei. au născocit acest plan antihristic şi m)rşav. iar oarecare bătr)ni au doar numele şi chipul de afară de povăţuitori.iori"ul.uns adăpost pentru vite. fiind în fruntea complotului să răsp)ndească smintelile astfel înc)t. din neatenţie să cădem în lepădare de Dumnezeu şi într!o trădare 3enerală a +isericiiE. fiindcă sub preteAtul cererii fă3ăduinţei vieţii monahale pricinuiesc sminteli. de o bucată de vreme.ie Despre conspiraţia împotriva +isericii.eneral la Re%olu+ia 'in <. şi în re3atul /reciei. De la astfel de sfinţiţi. cu spri. %oi) II. viaţa monahală să înceteze. Prin atare intri3i. pe l)n3ă altele. a celui din (f)ntul Munte Athos. E') E%an. s-a lup"a". iar altele au a.. Prin urmare.nirea cea din #eac a Duhului *f.ios. Trezire Duhovnicească. prin"re mul"e al"ele *i pen"ru ela$orarea *i %o"area Cons"i"u+iei) Că3u" !n 'i3.die să ne pierdem patria şi credinţaE.0<. cel mai veritabil luptător 3rec al revoluţiei din "10". contaminaţi de microbul &uropei ! şi ne!au stricat mănăstirile şi bisericile.elismos.nd% prin le'e% func ionari ai statului% !nc.

fără ca să!şi dea seama. Cu atotputernicul a>utor al Capului 8isericii% Dumne"eu-Omul% planurile lor #or răm. &ată% cititorule% ce mi>loace !ntrebuin ea"ă ecumenismul $i cei ascun$i !n spatele lui% masoneria $i sionismul #oind să nimicească 8iserica lui Hristos. Fi am văzut această maladie strecur)ndu!se cu insistenţă în +iserica noastră. umbl)nd civil doar în pantaloni. Deci vră. cu duh lumesc adăpaţi. Poate că mulţi nu sunt conştienţi de ceea ce fac. unul ca acesta. desi3ur. *ă fie informat poporul despre toate astea% ca să se !mpotri#ească din toate puterile.dispreţuit tradiţia şi!au făcut tot ce le!a stat în putinţă să falsifice Adevărul credinţei. Pe "i ce trece fac un ră"boi fără '. 1e-a spus-o HristosF C<i por ile iadului nu o #or biruiD (adică pe 8iserică).lcea#a. Bnii. Conspira. Apoi au început să vorbească despre portul bărbii..maşii credinţei noastre tot 3ăsesc c)te ceva DanapodaE şi ne!o aruncă în faţă ca astfel să ciuntească ceva din 9ultul Dumnezeiesc al +isericii. Vră. av)nd cea mai mare autoritate la 9atedrala Mitropolitană din AthenaN *ar asta o fac ca să nu mai eAiste deosebire între ei şi pastorii protestanţi. demont)nd catapetesmele de la biserici şi mănăstiri istorice.u sufereau să vadă privirea sobră a lui ristos. . Fi am văzut. De exemplu o biserică frumoasă ce #or s-o transforme !n obiecti# turistic% iar cultul 8isericii !ntr-o paradă teatrală. chipurile.olosesc filantropia% con#ocarea diferitelor Con'rese $i *inoade% *impo"ioane ecumenice $i Comunismul ateu.H CAP&+O4. .ia astăzi -cumeni$tii $i puterile !ntunecate din spatele lor n-au !ncetat de atunci să uneltească !mpotri#a 8isericii.beX un #5inte Dumne. au aruncat rasele şi reverendele. Astfel se pierde orice deosebire ce se află între <rtodoAie şi eterodoAie -papism şi protestantism.maşii 9redinţei <rtodoAe. %rei sferturi de oră să dureze (f)nta :itur3hie. astfel se fac servicii proiectelor ecumenismului satanic. la orice pas 3ăsesc c)te ceva. !ncă se mai folosesc de momeala pro'resului% CbombonicaD dra'ostei% Ccalul troianD% !nlocuirea datinilor $i obiceiurilor neamului% subminarea +radi iei $i a Cultului Dumne"eiesc. Preoţii moderni. din păcate. 9u trecerea timpului conspiraţia se intensifică. devenind cara3hioşi ca măscăricii.4 V& ECUMENISMUL FĂRĂ MASCĂ . *nsă în orice caz. Duhul lumesc îşi face loc între clerici.u le!a plăcut farmecul şi puritatea muzicii +isericeşti şi!au făcut totul să introducă prin biserici coruri de c)ntăreţi cu muzică de sor3inte europeană. nu!i bun în +iserică. începură să!şi radă bărbile... care. după modelul pastorilor protestanţi. . (curtează din (lu. 1e despart $i ne !ndepărtea"ă de tot ce este autentic. .u le plăcea muzica bizantină şi începură s!o schimbe cu muzica europeană.ne de$arte. Modernismul promovat de ecumenism ia amploare din ce în ce mai mult ca să facă +iserica lui ristos lumeascăN Am văzut în ultima vreme. :e!au raşchetat şi scurtat. cu veninul ecumenismului.eule îl c)ntă la repezealăX la fel şi (f)nta &van3helie. ca să nu!i mai mustre pentru fărădele3i şi pentru trădarea 9redinţei. *nvocau pro3resul şi evoluţia. &ar despre asta suntem absolut si'uri. < voiau z)mbitoare.

despre care s!au făcut multe dezbateri în urmă cu ceva ani.itoare a lumii acesteia. interesul lor politic.A%< ecleziastic pentru apărare împotriva 9omunismului.esc.C&1.u văd că Dunirea +isericilorE este imposibilă şi că prin această DunireE ce!o pun la cale unii ECUMENISMUL FĂRĂ MASCĂ .ndu-o oficiu de stat $i corpora ie% persoană >uridică de drept public/ -cumenismul propulsea"ă !n func ii !nalte ale aparatelor de stat% pe aposta ii credin ei lui Hristos.n cu !ndărătnicie ancora i !n !n$elarea lor . $! Pe eretici Primii $i cei mai buni colaboratori ai ecumenismului fără de Dumne"eu% !n planurile sale antihristice% sunt ereticii% adică aceia ce se abat de la dreapta credin ă $i răm. Vor ca 9reştinismul să servească diplomaţiei. (ă luăm în discuţie. ci acolo unde se află..A%<K . Cu stăp.*A4- (ă vedem acum. ce constă în unirea confesiunilor creştine şi apoi a reli3iilor. 5obili"ea"ă pe to i oponen ii Ade#ărului% 4uminii% Ortodoxiei. *nsă c)t de 3rozavă şi de dramatică este neînţele3ereaN Dar oamenii ăştia nu pot pricepe că ristos nu aparţine şi nici n!are vreo le3ătură cu acordul Pactului de la Varşovia şi . (tăp)nitorii lumii. <i cu puterile lor !ncearcă $i reu$esc din c.P. în Parlamentul /rec. adică un sin3ur popor unit reli3ios.. intenţiilor şi intereselor lor. Voiau. a.nd #otarea $i #alidarea unor le'i potri#nice duhului $i literei Dreptului Dumne"eiesc al 8isericii. după părerea lor.ucărie în m)inile puterilor civile şi politice ale lumii. Puterile oculte i!au convins că dacă eAistă un .ndu-i un con inut lumesc% $i făc. ca eAemplu. ca planul M@A.1-4+. . fie întru neştiinţă.ndească noi ere"ii.olose$te drept !mpreună-luptători pe to i #ră>ma$ii lui Hristos $i ai 8isericii 4ui.4 D0-P+ . acel . să fie încununat de succesK .nirea lor lumească $i despotică% ecumenismul reu$e$te să "druncine% să calce !n picioare% ba chiar să desfiin e"e Dreptul di#in al 8isericii/ Cu spri>inul unor oameni influen i% ce trădea"ă Ortodoxia% ecumenismul se străduie$te să de'rade"e 8iserica lui Hristos d.5-1&*5. cred că. ce au îmbrăţişat această mişcare unionistă.nitorii necredincio$i. pot conduce +iserica. vor face un zid împotriva slavismului. prin e3oismul şi semidoctismul ce!i caracterizează.aţi de ecumenism.ută scopurilor satanice ale ecumenismului.!au sesizat că asta serveşte doar planului satanic şi distru3ător al ecumenismuluiK . (ă vedem cine sunt aceia care.A%< reli3ios. ce sunt diri. < încătuşează astfel înc)t să devină slu..O4O*-<+.!au priceput capcana pe care le!a întins!o ecumenismul. nu acolo unde a fost hărăzită de ristos. @ăsti3nesc iarăşi pe ristos ca astfel să poată avea o D+isericăE drept .olose$te ca unelte ale sale pe masoni% sau 'u#ernan i de state pseudo-cre$tini. fără ca să!şi dea seama căror planuri infernale ale puterilor antihristice slu. cel al &uropei. Cu a>utorul lor% lo#e$te 8iserica. -cumenismul !mbră i$ea"ă% ca pe ni$te odrasle ale sale iubite% pe to i sus inătorii ere"iilor $i face totul ca să nesocotească $i răsp.D--A4. mişcaţi de puteri din umbră. să facă şi un . (ă demascam pe mizerabilii tovarăşi de drum ai săi.nda planului său luptător !mpotri#a cre$tinismului% se folose$te de puternicii lumii $i stăp. %! Pe stăpânii lume"ti Pentru promo#area $i i"b.-C.A%< ecleziastic. pe cine foloseşte ecumenismul ca unelte ale lui.nd !n c. . fie întru ştiinţă.

că trebuie să ne unim reli3ios.utorul ca să pună m)na pe tronuri. iar nu pentru rătăciri.ntă% *obornicească $i ApostoleascăU ce-a uitat că este ortodox $i !ncalcă la arătare *fintele Canoane de#enind una cu ereticii% se află foarte departe de Hristos $i 8iserica 4ui. &ste lupta pentru +iserica lui ristos. *nsă care ortodoA 3rec ar lupta pentru papa sau pentru ecumenismul antihristicK Prin urmare. asta se datorează. în al doilea @ăzboi Mondial. *ar dacă a intrat în D9onsiliul Mondial al +isericilorE. Pe ECUMENISMUL FĂRĂ MASCĂ . apărarea ApusuluiN Asta s!o spună altora. toate acestea. Pe cei căldicei Cel mai cumplit e că -cumenismul satanic !$i pune !n aplicare% adesea% planurile sale cu a>utorul unor demnitari biserice$ti. *coli. 1u există de"#ino#ă ire.. *nsă suntem datori să le aducem la cunoştinţă că atunci c)nd se duce o luptă pentru <rtodoAie ! cel puţin pentru noi. 4. Acela nu are drept scop acelF CVie !mpără ia lui Dumne"euD% ci CVie !mpără ia lui antihrist pe păm. nu se va realiza intensificarea apărării. *ă nu #i să pară ciudat asta% deoarece -cumenismul% cu a>utorul Calor săi conducători lume$ti% ridică !n tronuri% după bunul plac $i !n mod nele'iuit% patriarhi% arhiepiscopi $i episcopi% iar pe ace$ti C!ndatora iD !i folose$te apoi ca să aducă la !ndeplinire scopul său. fiindcă un ecumenism% adică o unire a ortodoc$ilor cu eterodoc$ii #a a#ea drept urmări% scindarea% ura% discordia $i ne!n ele'eri la fiecare neam . eresuri şi idolatria spre care ne îndreaptă ecumenismul. că noi 3recii. de altminteri.n"are a lor. :e mai aducem aminte adepţilor întunecaţi ai ecumenismului şi tuturor celor ce se fac că nu văd Adevărul.. ne3reşit.. cu certitudine.na% *f.. corabia noastră. de!a dreptul. Fi lupt)ndu!se cu hoardele de fier ale inamicilor. ci este. după cum am văzut mai sus.conducători politici din Apus.ntD.ta timp c. ci dimpotrivă se va a. presiunii lor apăsătoare. că în vremea noastră diferite patriarhii $i arhiepiscopii suferă mari presiuni de la conducătorii lume$ti% politicieni $i tirani. :e!a dat peste cap planurile lui Mussolini şi itler. atunci şi combativitatea lor paralizează. dar arată că le pasă. chipurile. a arătat o mare biruinţă a 9redinţei. iar apoi se lasă influenţaţi de autorităţile politice şi se supun lor. condusă de casapii de la 7remlin. c)nd ne!au atacat patria. ca să întărim. c)nd credinţa lor se clatină. cu flacăra sf)ntă a credinţei în (f)nta <rtodoAie am ridicat stea3ul de luptă împotriva blestematei AAe. de binele omenirii. luptătoare de Dumnezeu. Această înr)urire a contribuit mult la intrarea Patriarhiei în le3ătură cu protestantul D9onsiliu Mondial al +isericilorE. 3recii ! se 3ăsesc resurse inepuizabile pentru biruinţa ei. &cumeniştii ştiu. Dar şi Patriarhia de la 9onstantinopol este influenţată inima3inabil de către politica apuseană. Din păcate sunt clerici care primesc a. Dar orice episcop sau cleric ce-a uitat că apar ine 8isericii celei ..t a>ută ecumenismului la punerea !n aplicare a planului său satanicG 1u există iertare pentru această 'roa"nică #. De eAemplu Patriarhia Moscovei nu doar că este influenţată.un3e la o indiferenţă şi slăbire a eiK Fi.rednici deplâns Ce >ustificare poate a#ea colaborarea unor capi biserice$ti cu ecumenismul luptător !mpotri#a 8isericiiG Ce circumstan e atenuante ar afla ei% at. chipurile. laAismul va fi o consecinţă si3ură. Poporul nostru ortodoA a smerit cornul m)ndru al invaziilor antihristice.i .. &ste ştiut. să!şi lepede ecumeniştii ar3umentele lor viclene şi fără temei. Fi atunci c)nd neamurile sunt sf)şiate de animozităţi şi discordii. în timpul (fintei :itur3hii în insula %inos.

tă #reme intră !n ecumenism% asta !nseamnă că sunt de acord cu inten iile lui% care se !ntorc !mpotri#a lui Hristos% !mpotri#a Credin ei Ortodoxe. Alătur. &nsă lucrurile nu stau chiar a$a. <i% mai ales% repre"entan ii 8isericilor Ortodoxe să aibă 'ri>ă să nu de#ină colaboratori ai ecumenismului $i C'ropariiD multor suflete ortodoxe. E% l) cu "eită ile idolatrilor% iar la urmă să dea tronul $i cinstea lui Hristos% #reunei "eită i oarecare% care #a fi plăsmuire omenească. Partea a doua CAP&+O4.*6 -cumeni$tii $i cei care-E diri>ea"ă% masoni $i sioni$ti% ră"boiesc cu !n#er$unare 8iserica lui Hristos% precum am #ă"ut. 1ecredincio$ii $i puterile oculte% ce fac front comun !mpotri#a lui Dumne"eu% se ECUMENISMUL FĂRĂ MASCĂ .ntuirea $i Ade#ărul.. Ace$tia cred% ca $i ereticii% că Hristos este C"idireaD lui Dumne"eu.4 & 4OV-*C C.c.4 21 +-P.ndu-se deci% $i colabor. *unt de aceea$i părere cu masonii% care numesc pe Domnul nostru &isus Hristos% CmisticD $i Cmare ini iatD.nd #i l-am !nfă i$at !n ade#ăratul său chip hidos $i monstruos% fără mască/ Are să #ă facă #.posibil ca aceasta să pro#oace cititorului nostru% melancolie% de"amă'ire $i de"năde>de.. Acceptă mitul potri#it căruia Hristos n-a #enit !ncă pe păm. Va fi domnul !ntunericului Cstăp.ntuire. P&C&O0. A$adar% să ia aminte colaboratorii $i parti"anii ecumenismului/ *ă ină seama de răspunderea !nfrico$ătoare fa ă de Dumne"eu% omenire $i istorie. Prin toate astea% !nsă% a>un' hulitori ai lui Dumne"eu% trădători ai Credin ei noastre $i colaboratori ai #ră>ma$ilor lui Hristos/ &n acest mod% ortodoc$ii a>ută ecumenismul% care !ncearcă să răpească Dumne"eirea Domnului nostru &isus Hristos $i s-o dea #ră>ma$ului lui Hristos% adică antihristului.ca $i cum ar a$tepta alt Cm. . &o. Dar% pentru că sunt $i mul i care% bine inten iona i $i fără să bănuiască ce#a% cochetea"ă cu ecumenismul% fără să $tie sau măcar să-$i dea seama de planurile sale ur"ite de mult% de aceea am cre"ut de cu#iin ă să facem pre"enta demascare a lui. Pentru Dumne"eu/ fra i Cre$tin-Ortodoc$i% Cu#io$i Părin i $i 5onahi% Cucernici Preo i $i Preasfin i i Arhierei. . Crima lor #a fi cumplită $i de neiertat. Prin urmare% nea'ă faptul că Hristos este Dumne"eu Ade#ărat.nt $i că prin urmare% n-a adus i"bă#irea% m.n"ători ai lui Hristos $i lupi ai turmei. *ta i departe de mi$carea antihristică a ecumenismului% măcar acum% c. Deoarece cititorul trebuie să cunoască faptul că CViu este Domnul Dumne"euD $i că -l este Atotputernic% iar 8iserica 4ui este nebiruită.ntuitorD.nd cu ecumenismul% ortodoc$ii cad% de-a dreptul% !n lepădare de Hristos. Vedem de-acum limpede că !n "ilele noastre% ecumenismul de#ine camarad de luptă cu #ră>ma$ii 8isericii lui Hristos $i se luptă sistematic să substituie pe Hristos Cel dintru !nceput (#.nitorul #eacului acestuiaD. Poate că lo#iturile acestui ră"boi al ecumenismului% luptător !mpotri#a cre$tinismului% să lase impresia că totul se năruie$te $i nu mai este năde>de de m.

cu astaK .măşia şi răutatea sioniştilor împotriva Domnului nostru şi a +isericii (ale şi care vră. în vremea lui *ulian Paravarul..locul unor duşmani de moarte. Apoi. împăratul luptător împotriva 9reştinismului. de atunci a început tra3edia lor. zic vouă.) 0G<) n) au") . au voit să reconstruiască templul lui (olomon şi să scoată drept mincinos cuv)ntul :ui cel profetic. De atunci e#reii au fost !mpră$tia i !n cele patru "ări ale păm. în cele din urmă. aşa cum ceruseră.r$it crima cea mai cutremurătoare din toate #eacurile% 0ăsti'nirea Celui fără de prihană% a . Fi chiar în clipa în care ei lucrau cu înd)r. A urmat căderea *erusalimului în m)inile romanilor şi dezlănţuirea ur3iei Dumnezeieşti. au 3ăsit prile. Luna Mar"ie. *n 4?4 d. r. după cum ne relatează istoricul evreu *osif.Amin..ul Ierusalimului se scrie mai pe lar.urat de armata romanilor conduşi de %it. s!a întors asupra capetelor lor şi a copiilor lor. e#reii au să#. ci dimpotrivă. c)t şi truda zadarnică a lor. ce!au folosit răsti3nindu!: pe ristosK Doar şi!au atras s)n3ele (ău asupra lor şi a copiilor lorN. Atunci episcopul *erusalimului 9hirii1. *udeii însă s!au încăpăţ)nat să!" reconstruiască. Mamele îşi m)ncau pruncii. care n!au crezut niciodată în ristos şi în cuv)ntul (ău veşnic şi neclintit. dar trăiesc încontinuu o viaţă riscantă în mi. 0econstruirea templului lui *olomon <dată cu căderea *erusalimului sub %it. 'espre cele afirma"e) A se %e'ea Jie+ile Sfin+ilor. Dumne"eu !i #a "drobi Cca pe #asul olaruluiD a$a cum "ice psalmistul. templul lui (olomon a fost distrus p)nă la ultima piatră.. 3iua a-<. sub a cărui privire se înt)mplau toate acestea.irii) ECUMENISMUL FĂRĂ MASCĂ .u s!au descotorosit de ristos..ire.irii pa"riar. va fi zdrobită şi se va întoarce iarăşi asupra capetelor lor. 0. 'e A) S"ur3a.măşie. pa.iului lui Dumne"eu.ntului. ca să potolească fiara neîmbl)nzită a foamei. (!a împlinit cuv)ntul Domnului ce l!a spusC . au încercat de trei ori să pună temelia.nirea 4ui. *erusalimul a fost încon. 9e!au izbutit. Aceasta ne!o adevereşte p)nă astăzi vră..utat material să!şi reconstruiască templulJ. că nu mai 3ăseau alte lemne ca să continue răsti3nirile. Dar evreii.. ce i!a speriat de moarte.-a un'e es"e scrisă %ia+a Sf#n"ului C. Mustră această încercare luptătoare de Dumnezeu. Dovadă a faptului că.. Fi iatăC &. D()n3ele :ui asupra noastră şi asupra copiilor noştriE ! au stri3at atunci.. însă. Deci. vră. este istoria. r. înfricoşătoarea ur3ie a lui Dumnezeu 9el Drept. s!a pornit un cutremur. *. Pe durata asediului o foamete cruntă a cuprins pe poporul evreu. &&.enea pe faţă ca un vrednic Părinte apostolic. aşa cum credeau.ul să facă reconstrucţia templului. !n %ia+a Sf#n"ului C. *erusalimul a fost ras de pe faţa păm)ntului. &l îi do. 0ăsti'nirea Domnului 9u o ură de moarte. spune înaintea tuturor proorocia lui Daniil şi a lui ristos însuşi cu privire la cele ce se înt)mplau.ostenesc !n de$ert ca să facă să dispară stăp. nisip > Je3i Mărturii ale scriitorilor iudei şi latini despre Hristos. *ulian i!a susţinut şi a. că nu va răm)ne aici piatră peste piatră care să nu se risipeascăE -Marcu "4. Dar şi acum s!au aşezat c)ţiva în Palestina. Atunci romanii au răsti3nit at)t de mulţi evrei. dar de fiecare dată ieşeau din păm)nt flăcări. *n anul J$ d. De asemenea au v)ndut milioane de evrei ! prizonieri de război ! ca sclavi în pieţele din AleAandria şi &3ipt.n'ele lui Hristos !i urmăre$te.maşii lui ristos lovesc cu picioarele 3oale în ţepuşă.

&&&.nt ca să nimicească de pe fa a păm. bul3ări de foc înfricoşători ieşeau în locul unde săpau temelia.ndească mincinoasa reli'ie $i să rănească astfel Cre$tinismul. cititorule. Vor însă.oarte pu ini% poate% $tiu că islamul nu a fost lucrarea $i plăsmuirea analfabetului $i sălbaticului 5ahomed% ci a e#reilor . fiind foarte deşi şi arz)nd de multe ori pe lucrători. c)nd se împotrivesc Atotputernicului ristos şi Dlovesc cu piciorul în ţepuşăE.nă astă"i. Dar care este consecin a acestei atitudini du$mănoase a e#reilor !mpotri#a lui HristosG Ce-au c. Pe l)n3ă acestea şi multe altele. . 4-au propulsat !n frunte ca% prin sabie% să răsp. P ECUMENISMUL FĂRĂ MASCĂ . deşi este templul la care visează de at)ta timp şi dispun. neîndrăznind nimeni să se apropie de elE. 1u este mult timp de c. deci. . înc)t. (e ostenesc. pe nume /hedialiah. *i nelinişteşte înaintarea impetuoasă a credinţei şi învăţăturii lui ristos. în van. (criitorul latin Ammianus Marcellinus. S Mai multe date doveditoare despre faptul că evreii sunt inspiratorii şi izvoditorii mahomedanismului şi despre ob)rşia evreiască a lui Mahomed. 9a atare vezi. despre minune dă mărturie şi un oarecare rabin. după cum se ştie.r. că Dumnezeu a întors asupra capetelor lor. cu orice chip. de bani mulţi. P)nă la urmă au fost nevoiţi să oprească lucrul. De atunci au trecut o mie şase sute de ani şi n!au cutezat să!" reconstruiască. în cele din urmă locul acela a rămas pustiu. &l se bazează pe analele istorice ale iudeilor. să3eţile pe care le îndreptau împotriva creştinilor. Vezi că într!adevăr Dlovesc cu piciorul in tepusaY. i $tiu că% cel pu in trei dintre femeile lui erau e#reice $i că el era !ndrăcitG Cine a aflat #reodată că to i cei apropia i din >urul său erau satani$ti (#ră>itori% astrolo'i $i spiriti$ti)G Au reu$it lucifericii *anhedrinului să facă din analfabetul% epilepticul $i demoni"atul beduin 5ahomed% profet mincinos. a se citi cartea distinsului scriitor Mashin3ton *rvin3. de înre3istrare a +ibliotecii Parlamentului 0"J". Cine mai $tie a"i% că !nsu$i 5ahomed era e#reu după mamăG C. care a fost martor ocular al minunii. o descrie astfelC DPe c)nd Alipie-unul dinte favoriţii lui *ulian şi prefect al +retaniei.nă la dispari ie% pe israeli i% $i nu pe cre$tini% cum !$i plănuiseră ei de mai !nainte.nduri% SVV milioane de musulmani% pe care e#reii i-au născocit ca să lo#ească Cre$tinismul% sunt 'ata să rănească de moarte% p. fiind a.nd% EEV milioane de arabi au depus 'reu >urăm.n'e e#reiesc a fost #ărsat de !nsu$i 5ahomed% lucru pe care adep ii reli'iei lui !l continuă p. 2oarte puţini au habar că mahomedanismul este făcătură e#reiască% deoarece toate informaţiile istorice despre acest lucru sunt măsluite de către cei ce au interes să ascundă asta.fierbinte şi pietre împrăştiind pe evrei şi vătăm)ndu!i. insista cu tărie. să oprească răsp)ndirea lui.nd sunt scrise aceste r.$ti'at căpeteniile luciferice ale *anhedrinului de pe urma născocirii &slamuluiG Au creat astfel cel mai rău $i mai ne!mpăcat du$man de moarte al iudaismului. tradusă în 3reacă în "#4$ de către (t.ntului $i ultimul e#reu/ Acuma% c.utat şi de i3hemonul acelei eparhii. *'onios şi publicată la editura E&leffheruda'iE. *e adună atunci !n taină mai-marii e#reilor% *anhedrinul $i plăsmuiesc o reli'ie luptătoare !mpotri#a Cre$tinismului% mahomedanismul. Primul s. Plăsmuiesc 5ahomedanismul Prin secolul al Vl!lea văd evreii cum 9reştinismul se întinde şi cuprinde toată lumea.

httpCUUbataiosu.&V.oi însă. ci însăşi *storia. pentru dispariţia totală a sionismului. 9)nd citim. circulă în toată lumea. şi!au însuşit războiul ideolo3ic împotriva sionismuluiN. îşi putea închipui vreodată evreul 7arl MaA că într!o bună zi. sunt destinate să fie folosite împotriva acelora ce au născocit şi înfiinţat comunismul.. adică evreilor. Pe >umătate e#reu era $i Vladimir 4enin% care a fost mare pri'onitor al Ortodoxiei $i al oricărei reli'ii% care% !n opinia lui era Copiul popoarelorD. se desfăşoară o lucrare sistematică şi prudentă. Creea"ă hitlerismul *ioni$tii e#rei au creat !ncă un monstru antihristic% pe Adolf Hitler. !n cercul său de prieteni erau mul i e#rei% ca #ră>itori% satani$ti% spiriti$ti. V. aproape zilnic. Copiii luciferici ai *anhedrinului% sioni$tii !i promit că-E #or a>uta să a>un'ă sus% cu condi ia să facă să dispară Cre$tinismul $i să-E !nlocuiască cu reli'ia "eită ilor teutonilor. cf) .>1Acarea fos" si unul 'in fon'a"orii socialismului). Asta. Hitler acceptă...els n-au in%en"a" comunismul) Ei au fos" influen+a+i 'irec" 'e e%reul Moses @Mos. acolo unde altădată era DparadisulE luciferic. s-a "ras 'in"r-o familie 'e ra$ini. Din "#>?. de literatură şi poezie au fost interzise. comuniştii ruşi. după cum se vede.""p KKroe%olu"ie)roK'"a"e-cele$re-ale-unor-masoni-saue%rei-sionis"i-faimosiK @n)e')A ECUMENISMUL FĂRĂ MASCĂ . se înţele3e. tradusă în alte limbi străine. care se numără în Bniunea (ovietică la 4. au făcut o întoarcere bruscă de "1$ 3rade şi au atacat ideolo3ic tot ce era evreiesc.# *e tră'ea din iudei. sunt cunoscuţi bancheri evrei din America. despre necontenitele v)nzări de arme arabilor care. în paralel. mii de cărţi ce dezvăluie activitatea distructivă a iudaismuluiN %oate cărţile filo!evreieşti.. -ra ahtiat după sla#ă. ce au dat primele milioane în aur.. Ftim cu certitudine. = 4arl 2ar" a fos" mason. ed.> milioane. cum se fălea luptătorul de Dumnezeu.. &n#entea"ă comunismul Asta poate că pare de necrezut şi. :enin împreună cu creatorii şi ocrotitorii comunismuluiK @ăspunsul îl veţi 3ăsi în pa3inile micii noastre lucrări :inuni contemporane (n . cum îşi închipuiră evreii şi comuniştii.<0-<. 4enin% al cărui nume este de>a cunoscut !n orice col al lumii% a !nceput 0e#olu ia 8ol$e#ică din 0usia% !n EKEQ% cu un 'rup de MEQ colaboratori% dintre care doar T erau ru$i% iar to i ceilal i erau e#rei/ -l !nsu$i era mason de 'radul LL. (!au publicat. DodrasleleE sale spirituale. Dar să vedem Dc)şti3urileE şi pa3ubele celor ce!au avut interese. itler era pe . între care şi Academia de Ftiinţe. însuşi comuniştilor. Multe or3anizaţii şi servicii sovietice.umătate evreu. Fi totuşi este adevăratN <i comunismul fără de Dumne"eu tot de e#rei este in#entat.Tordpress. (!a pornit o pri3oană vădită împotriva evreilor. n!o spunem noi. care s!a difuzat în mii de eAemplare şi. Narl 5arx era 'erman de ori'ine e#reiască. nu putem dec)t să răm)nem fără 3rai în faţa înţelepciunii lui Dumnezeu.comU0$$#U$=U00Ua!fost!hitler!evreu!sau! nuU -n. putem să spunem cititorului nostru că dreapta credinţă din popor n!a fost dezrădăcinată.e A8ess@l. mai cu seamă. . (usţinătorii săi -în afară de mareşalii indenbur3 şi :udendorf. A fost dezrădăcinat cumva Dopiul popoarelorE din sufletele ruşilor. se vor întoarce cu at)ta fanatism împotriva sionismuluiK Astăzi însă.usia. că de c)ţiva ani încoace.. nimeni nu se mai îndoieşte. 9are pedepseşte pe cei ce uneltesc împotriva (fintei <rtodoAii. şefii comunişti ai Moscovei. 'ar nici el si nici En.

. ce sunt împotriva lui ristos şi a +isericii (ale..ce are ca simbol crucea fr. Pentru !ncă o dată Dumne"eu a arătat sioni$tilor luptători !mpotri#a cre$tinilor% că Hristos este de nebiruit $i că C'reu este să lo#ească cu piciorul !n epu$ăD. Fi. 2ireşte. colaborarea lui cu nazismul şi marele spri. unde se bucură de o viaţă tihnităN. :eci de milioane de oameni $i-au pierdut #ia a !n experimentul na"ismului de a impune reli'ia C1oua Ordine 5ondialăD. constatăm în plus că scornirile lor satanice şi antihristice se întorc împotriva capetelor lor. Apostolul PavelN D CAP&+O4.n% nepăsători% cuprin$i de o catastrofală apatie $i lipsă de combati#itateG Vom lăsa pumnalul amenin ător% liber $i ne!mpiedicat% să lo#ească 8iserica lui HristosG 1u/ Pentru Dumne"eu/ Aşadar. de altminteri. von Papen şi care :emorii au dispărut în mod misterios.nia lui Hitler s-a !ntors !mpotri#a neamului binefăcătorilor luciferici ai săi $i un munte uria$ de cenu$ă a S. 8a% din contra% m..VVV de cada#re ale e#reilor s-a !năl at ca un monument unic al barbariei.i se pune la picioare aurul lumii. a reuşit să!şi mute băncile şi afacerile în America. &ste cunoscută.n'e cre$tinesc% dar n-a nimicit Cre$tinismul% a$a cum !$i ima'ina. Ce a urmat $tie toată lumea. primul şi marele susţinător al lui itler.. cu adevărat. au fost. sunt şi vor fi zdrobite Dca vasele olaruluiE. fireşte. Am adus de faţă toate acţiunile anticreştineşti de mai sus ale sioniştilor nu ca să ridicăm în slăvi puterea lor. <i cu a>utorul $i banii e#reilor a>un'e la putere un antihrist. ci ca să dovedim că toate planurile şi încercările lor.. 2ie ca să!şi revină.nem cu m. nu stă în puterea noastră să fim noi aceia. ce trebuie să facemK ECUMENISMUL FĂRĂ MASCĂ . să!şi deschidă ochii şi să urmeze credinţei celui de acelaşi neam cu ei.ntă a ma'iei ne're% "#astica .PVV. &nsă ce-a re"ol#at cu asta sionismulG A creat un ocean de s. în palatul său din 7olonia.udecat la . ce ar trebui să se întrebe de ce bancherul evreu 7urt von (chroeder.Pe = *anuarie "#44 marele bancher 3erman de ori3ine evreiască 7urt von (chroeder primeşte în taină pe Adolf itler.inile !n s. aşa cum a dezvăluit în :emoriile sale. înainte de a apuca bine să se difuzeze pe scară lar3ă.4 && DA+O0&A O0+ODOC<&4O0 pentru demascarea ecumenismului satanist Acum se pune o !ntrebare capitalăF ce #om face fa ă de această ofensi#ă 'enerală ale puterilor !ntunecate $i a ecumenismului !mpotri#a 8isericii lui HristosG Care este datoria noastră imediatăG Cum să ne prote>ăm credincio$ii de ecumenismG Ce #om face noi ortodoc$iiG Cum #om e#ita confu"ia% tulburarea% naufra'iul spre care !ncearcă ecumenismul să aducă omenireaG Ce să facem ca să pă"im credin a noastră nefalsificată $i autentică fa ă !n fa ă cu a'resiunea ecumeni$tilor !mpotri#a 8isericii lui HristosG A#em să răm. de faţă fiind şi 2ranz von Pappen şi alţi sataniştiN Acolo monstrului fascist $i satanic Hitler .in economic acordat acestuia. în loc să fie .urenber3..

+o i să tra'em un semnal de alarmă duho#nicească. mai înt)i.mbi ă% ca poporul care nu bănuie$te nimic% să se tre"ească. 9a să ţinem neatinsă şi nevătămată credinţa noastră de sabia uci3aşă a vră...&. 1u se #a preta la compromisuri $i capitulare. unioniştilor.erul vede pe vră. -ste crimă odioasă să #e"i pe #ră>ma$ intr. ca poporul să se pună la adăpost şi să!şi ia măsuri de precauţie şi dacă vră. +rebuie să facă cunoscut pretutindeni că Ade#ărul nu acceptă compromisuri.maşilor lui ristos trebuie să stăm deoparte de orice unire vicleană. unde esenţa 9redinţei <rtodoAe ar fi fost eApusă la pieire. creştinii primelor veacuri se împotriveau oricărui amestec. 44C?. a primilor creştini /aston ECUMENISMUL FĂRĂ MASCĂ .nd !n poporul ortodox cu sabia eresului% dinainte pre'ătită $i să nu dai de #este. *e fac măcelari de suflete $i duc% nu un suflet% ci multe% la !nchinarea lui antihrist% la pieire.maş că se apropie cu sabia ameninţătoare şi nu sună din tr)mbiţă.iecare credincios ortodox este un stră>er al credin ei Ortodoxe $i nu trebuie ca să lase pe #ră>ma$ii lui Hristos să o răpească din m. -a are obli'a ia de a se lupta ca să men ină Ade#ărul nefalsificat. -ste santinelă $i trebuie să anun e prime>dia% să sune din tr... clerici şi laici. că primii creştini au trecut prin 3roaznice şi cumplite persecuţii. pe care Dumnezeu l!a revelat în istorie. s)n3ele lui îl voi cere din m)na stră.eri şi paznici ve3hetori pentru păstrarea vistieriei celei de mult preţ a omeniriiC AD&V^@B:. Dacă am ţine seama toţi de răspunderile ce le avemN Vră>ma$ii au intrat de>a !n #ia lui Hristos $i fac pro"elitism necru ător. dacă stră.er. O !mpotri#ire a toată Ortodoxia% la perfidele in#ita ii ale ecumenismului% dar $i #e'here 'enerală% deoarece du$manul "ilelor noastre% ecumenismul% are sabia uci'a$ă cu #iclenie $i se apropie de noi cu ". 9u credinţă statornică. se va cere de la stră. %rebuie să le amintească papistaşilor.. spune Domnul prin proorocul *ezechiil. +re"#ie +o i cre$tinii ortodoc$i din lume% to i episcopii $i păstorii% preo ii $i teolo'ii% tot poporul credincios% Ortodoxia de pretutindeni !n mod unanim% trebuie să se opună #ite>e$te planurilor unioniste ale ecumenismului. oricărui sincretism.inile sale. Departe de orice unire Fi. Am fost pu$i de Dumne"eu să pă"im nepătată Ortodoxia. . %rebuie să ne împotrivim ca să nu pierdem această vistierie a credinţei <rtodoAe.eruluiE -*ez.erul a văzut sabia venind şi nu a sunat din tr)mbiţa şi poporul n!a fost vestit şi va veni sabia şi va ridica viaţa cuiva. Preferau pri3oanele dec)t acest înfricoşător compromis al sincretismului. i de fiara ecumenismului. &&. Despre această atitudine de neclătinat cu privire la credinţa.. Am fost r)nduiţi toţi de Dumnezeu. departe de orice unire. numai şi numai pentru că nu voiau să lase ca ristos să fie cuprins în lar3ul Panfheon. Vei da socoteală de asta lui Dumne"eu. Ortodoxia nu #a accepta un dialo' cu ereticii $i ateii de la e'al la e'al. ecumeniştilor şi tuturor vră.maşul ucide vreunul.maşilor perfizi ai ei. *ă o apărăm cu orice pre de ecumenismul abil $i !ntunecat.mbete $i declara ii de dra'oste mincinoase. . neadormiţi stră. Adică. unde @oma a reunit toţi zeii idolatriei.iecare ortodox este pus stră>er. adică răspunderea pentru moartea aceluia.. s)n3ele acelei victime. DDacă stră. pe care Domnul ne!a încredinţat!o. Altminteri% de la noi% stră>erii% #a cere Dumne"eu sufletele tuturor acelora ce sunt omor..

Dorofhei. (! au urcat în clopotniţă şi au stricat şi demolat crucea ortodoAă. Mobila iau aruncat!o în drum şi ori au furat din ea. Bniţii catolici din toată re3iunea ! ca la 4.n>it de s. nu doar în vechime. . vom apela iar la istorie. ca să!" vedem în adevărata sa înfăţişare. După ocuparea 9ehoslovaciei de către comuniştii Dsecerii şi ciocanuluiE. 9asa parohială a preotului ortodoA a fost distrusă.n'ele $i crimele mai #echi sau mai noi. re3iunea (tar :ubovnaC a fost distrusă biserica şi este eAercitată o persecuţie sistematică împotriva ortodocşilor. sur)suri false şi cedări în numele unei DiubiriE păcătoase. Dar nu se opresc aici. (unt aceiaşi. uniţii au deschis focul asupra bisericii. ci îndată <rtodoAia a fost ameninţată serios. Vremurile noastre corupte vor cu orice chip să ne închidă în psihoza ecumenistă. *nsă acum. din toată re3iunea au demolat biserica. ci doar două eAemple din zilele noastreC $! Persecu. chiar în acel moment -deşi încă nu se terminase (f)nta :itur3hie. în luna mai "#?# la Academia de Ftiinţe din (ofia -+ul3aria. Preotul a fost bruscat şi maltratat."$$ de ani de la adormirea (f)ntului 9hirii. e de datoria noastră să!" dăm la iveală. mitropolitul de la Pra3a şi a toată 9ehoslovacia. şi să ne înţele3em în sf)rşit. (trop'ov. ca să nu fim înşelaţi de dra3ostea ce ne!o flutură pe la nas. ba chiar mai răi. -ste plin de răutate $i ură. Vaticanul% din nefericire% este m. ascunz)ndu!ne adevăratul său chip. 7lenova. ci şi în prezent. re3iunea %rembosovC au atacat şi ocupat cu forţa biserica în timpul (fintei :itur3hii. *n acest mincinos şi ne3hiob Ddialo3 al dra3osteiE se ascunde mare prefăcătorie. re3iunea MihalovceC în acest sat eAistă =0 de familii ortodoAe şi 01 de familii 3reco!catolice. astfel înc)t a fost nevoit să stea internat în spital timp de săptăm)ni între3i.acia DDra3osteaE papismului o putem vedea în persecuţia pe care papalitatea a pornit!o împotriva <rtodoAiei din 9ehoslovaciaN Adevăratul chip al papismului l!a dat pe faţă şi înfierat la scară lar3ă. ne căsăpesc fără încetare. %se'ov. Pentru că ei nu s!au schimbat. o astfel de atitudine trebuie să avem. Bniţii papistaşi -3reco! catolicii. timp de trei secoleE. nu s!a pierdut doar libertatea naţională a ţării. re3iunea umeneC de Pastele anului "#?#. Dar să vedem o eApunere concisă despre persecuţia aceasta pe re3iuni "C :itmanova. re3iunea (vinti'C uniţii. ori au distrus!o. a căror victime au fost creştinii. De altfel. !nsă noi #om "ice nu/ 1u% papista$ilor/ 1u% ecumenismului/ Fi asta. 9ititorule. silniciile şi vandalismul papistaşilor împotriva ortodocşilor. dimpotrivă. ade#ăratul chip al papismului este !nfiorător. bun. la împlinirea a ". semnele ce 3răiesc despre imposibilitatea unirii sunt evidente.ia în Cehoslo. pentru că de. .un3hiat vreodată nici măcar un heterodoA. Papismul este camuflat acolo. or3anizaţi în bande. ca să!şi ţină 9redinţa lor curată de orice amestec.u e loc pentru ipocrizii. aduc)nd la vedere nu ceva din cele de demult. arăt)ndu!şi sălbăticia evidentă împotriva creştinilor ortodocşi. Vedem. Fi spre adeverirea celor spuse. ciuruind!o în între3ime. Fi noi.+oiessier scrieC DAveau această puternică stăruinţă să se izoleze astfel de restul lumii. din Pra3a au 3ăsit atunci prile. şi doar aşa se poate eAplica cruzimea şi bestialitatea pri3oanelor. de altminteri. creştinii ortodocşi de astăzi.a îi cunoaştem bine şi pe unii şi pe alţii. Malee Qalouzitce. *n timp ce ortodocşii n!au în.$$$ cu tot cu partizanii lor ! după ce!au ECUMENISMUL FĂRĂ MASCĂ . papistaşii. apostolul bul3arilor şi a tuturor slavilor. <rtodocşii epocii noastre trebuie să răm)nă statornici şi neclintiţi în 9redinţă.e vorbesc încontinuu şi p)nă la eAasperare papistaşii de dra3oste.

în *u3oslavia. %oţi preoţii ortodocşi aflaţi acolo sunt eAecutaţiN Apoi deta$amentele speciale cutreieră Croa ia $i *lo#enia $i !ntreabă pe ortodoc$ii !mpră$tia i prin ară dacă #or să se facă papista$i% ca să scape teferi. De asemenea. despre c)te a spus el inten dentului 3reco! catolic şi ce a constatatC D:!am ru3at să ne cedeze pentru puţină vreme. *!am făcut referire la cunoscutul 5Directorium6 al Vaticanului sub a cărei suprave3here se află şi la faptul că credincioşii altor culte pot oficia slu.e materialeE. dar nu s!a luat nicio măsură de prote. Mi!a răspuns că 5Directorium6!ul nu îl interesează. aşa cum a făcut cunoscut Mitropolitul de Pra3a. După cum se vede. chipurile. D%ăcerea Vaticanului vorbeşte de la sineE. dar fără rezultat. pe care nu!i pot 5converti6 cu înfricoşări şi constr)n3eri. ca să!şi facă Dlitur3hiaE lorNN 7usmitce. pentru oficierea cultului ortodoA. *n *talia se formează divizii militare de croaţi şi sloveni în vederea 5&liberării6. :!am întrebat uimitC 5De ceK6.utorul Vaticanului.. în urmă cu abia 0> de ani. că trebuie să!l răsti3neascăN D*a!l. trec în Ar3entina. 0ăspunsul este unulF =1u/ 1oi #rem să murim !n Credin a Ortodoxă a strămo$ilor no$tri/?. ortodocşilor rom)ni. Pe aceia. Acolo dob)ndesc cetăţenia americană cu spri.">. TVV. (lovenia şi 9roaţia. (unt introduse imediat în 9roaţia şi (lovenia re3imente militare speciale şi încep 5epurările6. ()n3ele lor vărsat a înroşit drumul şi pardoseala +isericii. 9roaţii se revolta şi ale3 ca şef al statului ! cu 5binecuv)ntarea6 Vaticanului şi acordul lui Mussolini ! pe Ante Pavelic. în "#=" 3ermano!italienii atacă *u3oslavia. a reliefat *erarhul. urm)nd acelaşi tipar.P %! &asacrele Papismului în 3er'ia 9a să vedem cine sunt papistaşii care ne vorbesc într!una de dra3oste. *ată ce a scos la lumină în noiembrie "#?". Ante Pavelic şi şeful (ecurităţii (tatului dau bir cu fu3iţii şi vin la Vatican şi se fac călu3ăriN Mai pe urmă. Fi mitropolitul Pra3ăi continuă anunţul!denunţ. bisericile noastre. în timpul celui de!al **!lea @ăzboi Mondial. răsti3neşte!:EN -în. Atunci se dă semnalul masacrării !n masă. "#.uns acolo cu autobuzele au distrus biserica ortodocşilor. aşa cum a spus (f)ntul Antonie cel Mare -atunci c)nd i s!a arătat dracul şi i!a spus că ar vrea. făc)nd apel la forurile 3uvernamentale autorizate. a făcut pl)n3ere direct la Vatican. A fost bătut fără milă şi în. cu a. după ce au aşteptat acolo ascunşi multă vreme.a. ed. neîmpiedic)nd pe DpreoţiiE uniţi să intre -trec)nd cu picioarele peste s)n3e omenesc.$$$ de ortodocşi -daN chiar optsute de mii. <rtodocşii au apărat biserica lor. vr)nd să o scape de profanare. %actica pe care au aplicat!o uniţii în %ransilvania. ziarul anti!eretic Orthodoxos Typos (Presa Ortodoxa). 2aţă de această sălbatică persecuţie.C Drăutatea veche nu se face bunătate nouăE.are a +isericii <rtodoAe.VVV de ortodoc$i sunt căsăpi i% după multe chinuri $i sub supra#e'herea militarilor catolici.osit în tot oraşul. unde îşi scapă pielea am)ndoi.bele lor în bisericile catolice.inul direct al cardinalului (pelman.. Preotul a fost chinuit crunt de către 3reco!catolicii fanatici. să se pocăiască. Asta o "ic $i copii mici% de $coală. dar nu mi!a dat nici un răspuns. re3iunea %rembisovC +iserica a fost ruinată. să ne aducem aminte de cei 1$$. în timp ce 3loata de uniţi stri3a. 0ăspunsul lor e acela$i. +iserica <rtodoAă din 9ehoslovacia a protestat. aceeaşi o vedem dăinuind peste secole. +ărbaţii poartă uniforme italiene şi!şi au sediul în zona %er3hesti şi *stria. ia!l. Acesta este cel mai mare măcel al ortodoc$ilor% de la #enirea Domnului nostru &isus Hristos% de care profită papismul. *n "#=>. -n. măcelăriţi de uniţii papistaşi -numiţi Bstashi. în biserica ortodocşilor. şi nu!i pasă în nici un fel de ortodocşi şi pentru că ECUMENISMUL FĂRĂ MASCĂ . S într!adevăr. uniţii şi!au pus de 3)nd să piardă definitiv +iserica noastră. Pentru că %ito este evreu -iosif +roz. D*n "#=$ se observă o acţiune ener3ică a 5Bstachi6!lor în 9roaţia ce se continuă. îi atra3 oferindu!le avanta.

să ne unească. 9onducător al lor este desemnat Ante Pavelic.comU0$$1U$?Usmtul!sfinit!mucenic!sava! "11=. multe din documentele ori3inale secrete. în primă fază. Dar nu vom cădea în cursele lor. au încăput pe m)na unor oameni influenţi şi care la momentul oportun ni le!au pus la dispoziţieE.VVV de ortodoc$i de la copii de clasa !nt. le!a reamintit dele3aţilor s)rbi pri3oanele s)n3eroase. le!a reamintit. fiindcă poporul 3rec. ce sf)şie oile.$$$ de ortodocşi. ierarhilor s)rbi în "#?4 şi înalt preasfinţitul Arhiepiscop al Athenei. &Aistă informaţii cutremurătoare în arhivele marilor puteri referitoare la acest scandal de notorietate mondială.nă la bătr.rbi !n timpul celui de-al &&-lea ră"boi mondial. ridică 3lasul în semn de protest. &ar m. ăştia ne sunt papistaşii care ne vorbesc de dra3oste şi unireN Fi cu ei vor ecumeniştii. *mediat detaşamente speciale de croaţi papistaşi din *talia. comise sub stricta suprave3here a +isericii papale din 9roaţia.ni au dat doar un sin'ur răspuns preo ilor catolici pre"en i% care le promiteau să le sal#e"e #ie ile% cu o sin'ură condi ie !nsă% să se facă catoliciF =Vrem să murim cre$tini ortodoc$i/?. atunci c)nd o află neîntărită. ca să ne aibă la discreţia lor.papistaşii şi!au pus în mişcare toate forţele şi influenţa ca să nu se scoată vreo vorbă despre masacrarea celor 1$$.un3 în nord!vestul *u3oslaviei şi încep uciderea în masă a 1$$.ntului 8artolomeu% păle$te ne!ndoielnic% !n fa a uciderii !n masă a TVV. iar croaţii papistaşi întorc armele împotriva patriei lor ortodoAe aliindu!se cu invadatorii. Astă"i credem că a sosit de>a clipa să fie date pe fa ă ac iunile ascunse ale călăilor Vaticanului !n fa a opiniei publice mondiale. o descriere scurtă a acestei tra3edii a *storieiC *n aprilie "#=" 3ermano!italienii atacă *u3oslavia.VVV (da/ exact cum citi i% opt sute de mii) de ortodoc$i s.blo3spot. &n EKSL re#ista Orthodoxos Typos scria de asemenea următoareleF C&n timpul celui deal &&-lea ră"boi mondial (EKRM-EKRR) a a#ut loc cel mai mare măcel !n masă a ortodoc$ilor% din istoria Cre$tinismului% la ordinul Vaticanului/ 5ăcelul mai #echi al papista$ilor !mpotri#a celor ce cu'etau diferit din noaptea sf. din timpul celui de!al **!lea război mondial.$$$ de ortodocşi. risostom al **!lea. de asemenea. purt)nd uniforme italiene. la ordinul Vaticanului. Despre acea masacrare odioasă a celor 1$$. a văzut din fericire. neapărată şi persecutată. 9u aceşti lupi papişti.$$$ de ortodocşi s)rbi. a. Amănunte se pot 3ăsi pe httpCUUortodoAiesiviata. Merită însă să ascultăm apelul în3ri. 9a atare. Vaticanul dintotdeauna s!a servit în mod eficace de interesele politice. chestiunea coeAistenţei tuturor +isericilor în 9ehoslovacia se va rezolva cu dra3oste şi în duh de toleranţă reciprocă.die să fie uitată.inile preo ilor catolici au dat semnalul executării lor imediate E. ca ECUMENISMUL FĂRĂ MASCĂ . Din fericire. deci. prin tertipurile DuniriiE şi a ecumenismului. prime. %oţi preoţii ortodocşi 3ăsiţi acolo sunt eAecutaţi prin lapidare.orat şi dramatic al Mitropolitului de Pra3a. 9e lucru înfiorător. după ce mai înt)i au fost le3aţi cu s)rmă pe cruci improvizate. *ată. toată chestiunea e în prime. prin care cere ţărilor ortodoAe susţinerea morală. eAplic)nd de ce +iserica /reacă nu acceptă propunerile de a trimite observatori la 9onsiliul Vaticanului.dia DuniriiE şi nu vrea să!l urmeze pe Athena3oras sau pe oricare alt ecumenist sau unionist acolit al său. Fi cea mai bună adeverire este publicarea ! pentru prima oară ! a foto3rafiilor apocaliptice a acelor masacre. în clipa în care papistaşii dezlănţuiră pri3oane împotriva +isericii <rtodoAe din 9ehoslovaciaC D&Aistenţa noastră depinde de a. încotro ne duceţi unioniştilorK Bnde vă îndreptaţi ecumeniştilorK închideţi ochii în faţa AdevăruluiK 9hiar nu vedeţi ce se înt)mplăK Au făcut în aşa fel. 9redem că dacă toate ţările ortodoAe din lume.i p. cu uniţii care cu ură lovesc în <rtodoAie.html Dar. Acesta.utorul vostru. TVV.

1u cred să a#em noi mai multă dra'oste dec.dia ce ne vine de la papism este pentru <rtodoAie. de înfrăţire mondială. noi ortodoc$ii nici Cbun #enitD (l &oan E% EV) nu trebuie să "icem acestor papista$i eretici. Ascund cu itul !n ambala>ul 'in'ă$iei. catolicii să ne vorbească de Ddra3osteEN Dar sunt at)t de neruşinaţiK *ată. *ă lăsăm deoparte falsele polite i $i manierisme% dacă #rem sa fim cu capul pe umeri. Dumne"eu nu $ade acolo% unde se pre'ăte$te tronul antihristului. iar papistaşii ipocriţi imită politica struţului. *ar mai pe urmă.na% *f. Ce căutăm noi !n acest noian al mării bătut de #aluri al anarhiei ecumenismuluiG Ce a#em noi !n comun cu acei rebeli perfi"i ce caută să surpe OrtodoxiaG Chiar nu #edem !ntunericul ce se ascunde !n spatele strălucirii falseG 1u #edem de"năde>dea $i haosul ce se cască după aceste ". cititorule. Pentru că 8iserica cea . -Vedeţi. după toate astea. cu adevărat mare. Departe de ecumenism %rebuie. C8isericaD C58-ului nu este 8iserica !ntemeiată de Hristos. . -ste un produs idolatru al oamenilor.nta +reime.t Apostolul iubirii. ăsta este sin'urul dialo' despre dra'oste al papismuluiF nimicirea Ortodoxiei/ Fi se prefac că nu văd asta Dteolo3iiE ortodocşi unionişti. mai mult asupra pericolului papismului.în epoca noastră. să cerşim puţină toleranţă reli3ioasăNE. -ste ECUMENISMUL FĂRĂ MASCĂ . . &&&. Ce răspuns $i explica ie ne pot da adep ii mi$cării ecumenisteG Ce circumstan e atenuante pot 'ăsi fa ă de acest #andalism al papista$ilorG 9u toate acestea. &ra necesar. &ste o ameninţare continuă şi permanentă. De altfel% ne-o recomandă *f. referitor la ecumenism. Cei ce au lepădat-o% n-au lepădat 8iserica. !ntrade#ăr e de ne!n eles să luăm parte la con'rese% unde se hule$te *f. ca un mădular putred. pun înăuntru şi puţin D9reştinismE ca să facă să pară adevărată minciuna lor amă3itoare.ntul -#an'helist &oan% ucenicul iubirii. Deci. de D9onsiliul Mondial al +isericilorE. -ste păcat !nfrico$ător ca noi% ortodoc$ii% să mer'em la consilii ecumenice unde se străduiesc să "ădărnicească Ortodoxia. iubite cititoruleN 9hestiunea nu este un fleac.ntă% *obornicească $i Apostolească !$i are existen a continuă $i ne!ntreruptă de la !ntemeierea ei. Prin urmare% ei nu formea"ă 8iserică% ci ere"ie.e vorbesc de ecumenism. după decretul 9onciliului al **!lea al Vaticanului. ca o tumoare mali3na purtătoare de moarte. 9a atare. &ar a mer'e acolo noi ortodoc$ii% este cutremurătoare blasfemie fa ă de Ade#ărul -#an'heliei. Pentru că. *n orice caz. de la %rupul purtător de viaţă al +isericii. prime. &ste imposibil să aibă loc vreo unire. 9)t despre unire nici vorbă. fiindcă papistaşii nu s!au schimbat. deci% pentru ce este cu neputin ă unirea cu marele casap $i fă arnicul papism $i nici nu !ncape #orbă ca să purtăm #reun dialo' cu el. un ortodox (laic% monah% episcop% patriarh) să accepte a participa astă"i 8iserica lui la un CConsiliu -cumenic al 8isericilorD% este ca $i cum ar fi de acord cu ipote"a existen ei a mai multe 8iserici. departe de PapaN Am insistat. &ste vitală. (!au desprins de la %rup. -i s-au !ndepărtat $i sau rupt de ea% nu ca 8iserică% ci ca eretici.. de asemenea.mbete ale fă ărnicieiG 1u ne dăm seama de pumnalul lor uci'a$G (ă luăm aminte. 1u-i crede i/ Ade#ărul% Hristos $i 8iserica% nu se află !n această făcătură umanistă a ecumenismului.e servesc pe tavă promisiuni 3randioase. ca noi ortodoc$ii să ne inem departe de ecumenism.

toate celelalte confesiuni $i reli'ii% ecumenisme $i planuri unioniste nu sunt nimic altce#a fără numai capcane mortale puse de puterile !ntunecate% prin uneltele lor% 8isericii lui Hristos $i neamului omenesc. Poporul e. %rebuie să răm)nem 9orabia Dumnezeiască a +isericii lui ristos. 9el puţin +iserica /reacă.ca $i cum 8iserica ar recunoa$te ere"iile drept 8iserici.la. <i nu doar să nu !i luăm !n seamă% ci $i să-i punem !n r. . *unt demnitari lume$ti% iar nu !n#ă ători duho#nice$ti. rătăciţii. ereticii. Dar ce #om face c.dea izbăvirii. 1ici Cbun #enitD% nici Cbuna"iuaD cu ace$ti eretici% după cum Apostolul iubirii% -#an'helistul &oan% ne-o spune răspicat. -i sunt lupi.r$it% chiar nu pricepem ce #rea% mai exact% acest ecumenismG Vrea să ne facă după chipul $i asemănarea lui/ -cumenismul este C8isericăD născocită de oameni. prin (f)nta (a +iserică. departe de ecumenism. care n!a fost contaminată aşa de tare de microbul ecumenismului. mai satanică şi mai 3rozavă.!nfrico$ător $i numai să te '. se . &nsă noi ortodoc$ii ce căutăm acoloG Ce #rem de la aceste t. care este chemat către Dumnezeu.nd% cu a>utorul stăp. Astfel suntem si'uri $i la adăpost.nitorilor lume$ti $i a ecumeni$tilor% a>un' patriarhi% arhiepiscopi $i episcopi% făc. +rebuie să ne inem departe de ecumenism% departe de C58. indiferent dacă se prăvălesc într!o nouă rătăcire.ntF trădare/ . %oate celelalte scorniri omeneşti.n"ătoriG Ce #om face c.nd ei calcă !n picioare *fintele Canoane $i c. Această idee îi fascinează..4 21+0-G..ios4 stră6er al Ortodoxiei +ine. eAistă şi <rtodoAia. Prin urmare% ce căutăm noi acolo unde alear'ă confesiunile eretice% care nea'ă +ainele% Preo ia% +radi ia 8isericii% $i care nu cinstesc pe 5aica Domnului $i pe sfin iG 5er'em deci ca să pierdem acolo $i noi lumina $i să cădem !n !ntuneric $i să de#enim ca eiG Dar% !n sf. *n concluzie. 1oi a#em AD-V60. Ortodoxia este !nsă sin'ura -cumenică. (f)ntă.nde$ti.ustifică prin faptul că poate. +iserica <rtodoAă trebuie să se retra3ă de acolo c)t mai repede. Pentru noi. Pe ace$tia nu-i ale'e Dumne"eu% ci #iclenia unor arhon i lume$ti% ce-i #or unelte oarbe ale lor% ca să ECUMENISMUL FĂRĂ MASCĂ . Dumnezeu eAistă. &ar 8iserica ne inter"ice !mpreună-ru'ăciunile cu ereticii.nd% din nefericire capii 8isericii $i stră>erii credin ei se fac #. &Aistă tot neamul omenesc. 1oi ortodoc$ii n-a#em nicio tan'en a cu această !n#ălmă$eală de eresuri $i idoli. în ecumenism află năde.r'uri de ideiG Ce să luămG 8iserica noastră este toată numai lumină% un cer fără nori% #iu. Asta ar putea fi caracteri"at !ntr-un cu#.ndu-se Cco"i de toporD ale ecumenismuluiG Vai/ Pe unii ca ace$tia a#em datoria impusă de Dumne"eu să !i i'norăm. Bna. (obornicească şi Apostolească +iserică eAistă. -ste adunarea idolilor.nd ei #or uita că sunt păstori $i leapădă Credin a *fin ilor Părin iG Ce #om face c. *untem plini de lumina -#an'heliei. *unt eretici. 1-are ne#oie de ecumenism. de acord. Fi după cum s!a spus şi altă dată.ndurile #ră>ma$ilor 8isericii. Peste noi se re#arsă bucuria% credin a% dra'ostea% năde>dea.iindcă ei nu sunt păstori. De aceea nici un dialo' cu ecumeni$tii% nici o comuniune. *ă opunem re"isten ă.C!n numele OrtodoxieiD/ *ar heterodocşii. -ste inima'inabil/ *pre acest adăpost $ubred al ecumenismului% ce acoperă toate ere"iile $i rătăcirile% spre acest monstru cu articula ii demonice $i aspira ii masonice% ce !ncearcă să "'uduie temelia Ortodoxiei% alear'ă din păcate% !n$ela i fiind% $i dele'a ii 8isericii Ortodoxe% care discută $i iau deci"ii.

+iserica.n'ă *fin ii no$tri Părin i% suntem !ntru totul pă"i i. cu toţii. astăzi destui ne trădează. 5en in !n ele nefalsificată +radi ia purtătoare de #ia ă.nitori !ntrebuin . din fericire. în 3ura antihristului. *n atare împre. locuitorii închideau fortăreţele şi meterezele.nta noastră 8iserică. D.iele luptei !n m.$ti'a #reo 8iserică% să se caterisească $i afurisească !mpreună cu to i părta$ii luiD.ncenă.ntă $i Dumne"eiască Corabie !ntru . &ată ce spune enciclica sfin ilor Patriarhi ai 0ăsăritului de la ETRTF CPă"itor al Ortodoxiei este trupul 8isericii% poporul cel bine-credincios al DomnuluiD. Deci în acest atac prin surprindere al ecumenismului. &V. precum vezi.nt să ne lumine"e prin +ainele 8isericii% prin credin ă $i lucrare. cititorule. Cre$tini ortodoc$i !n mod con$tiincios% prin lucruri $i #ie uire pline de dreaptă-credin ă. Aşadar. Adică o despăr ire totală de 8iserica lui Hristos.ntă% *obornicească $i Apostolească 8iserică% !n *f. Coali ie !n Ortodoxie în vechime. se impune ca şi noi să facem la fel. e ne#oie de credin ă tare $i luptă cr. precum şi canonul 4 al celui de!a V*!lea (inod &cumenic nu numai că nu aprobă atare numiri în funcţie. 5are-i păcatul lor. *unt ade#erite de Hristos. C. Deci. 8isericile Ortodoxe% nu s-au uscat% din fericire% din pricina duhului lumesc. (ă ne coalizăm în <rtodoAie.esc lui ristos. *ar ca creştini ca să ne m)ntuim trebuie să ne apropiem tot mai str)ns de corabia m)ntuirii.na% *f. A$adar% Ortodoxia este limanul m. -i nu sunt limanuri dumne"eie$ti% ci satanice$ti.nd spunem că trebuie să ne solidari"ăm !n Ortodoxie% !n ele'em că nu-i de a>uns să ne unim cre$tini-ortodoc$i doar cu numele% ci să lăsăm ca Harul Duhului *f. De către nimeni. cu 3rea certare. Ca să nu de#enim bat>ocora satanei $i !nchinători ai antihristului% trebuie să scăpăm la 8iserica cea . Aceste dumne"eie$ti 'raiuri nu pot fi tă'ăduite.esc acelora ce i!au pus în tronurile lor şi care sunt oric)nd 3ata la orice compromis şi concesie.ini $i se #a opune% ca să nu-$i piardă Credin a. <i nu doar el% ci $i cei ce-l urmea"ă. va intra în împărăţia cerurilorE. Fi iată ce ziceF CDacă #reun episcop% lume$ti stăp.nd $i printr!n$ii ar c. din păcate. Acolo% !n ancora cea neclintită a +radi iei 8isericii Ortodoxe% l. i răm. cu spri.urări. c)nd duşmanii îşi făceau apariţia în ţară. Acolo% !n bastionul cel de necucerit al Ortodoxiei% putem să ne sal#ăm. Corabie a Ade#ărului este 8iserica +radi iei Ortodoxe. <i c. Doamne.eri. 8ine!n eles că această corabie se #a clătina la atacurile antihri$tilor% dar nu se #a scufunda. Ameninţă. -i trebuie caterisi i. 9anonul 4$ apostolic. Afurisire !nseamnă să nu fie !n#rednicit *fintei !mpărtă$anii% unul ca acesta (ca unul ce este afurisit) nici la moartea lui. iar apoi declanşau contraatacul. (ă intrăm în +iserică. *ă trăim ca ni$te ade#ăra i cre$tini ortodoc$i.ntui% precum sau m. De altminteri% el este stră>erul Ortodoxiei. Fi.nta Ortodoxie% ne #om m.inul stăp)nirii lumeşti. a 3răit ristos. 1u doar caterisire% ci $i afurisire.ntuit din potop cei ce au fost !n arca lui 1oe.uns în scaunele episcopale. ci slu. însă ca să intrăm acolo înăuntru trebuie să ne nevoim. ci pune sub afurisenie şi caterisire pe episcopii ce au a.ntuirii.u tot cel ce!mi zice Doamne. a prevăzut toate acestea. ce nu slu.nem !n această *f.lo#ească !n *f. Orice cre$tin ortodox $i orice alt ECUMENISMUL FĂRĂ MASCĂ .na% *f. Abandonează turma lui ristos în 3ura lupilor. poporul ortodoA nu trebuie să aibă încredere în astfel de stră.ntă% *obornicească $i Apostolească. poporul ortodox #a lua fr. Acolo se află ade#ărata 8iserică a lui Hristos% despre care Domnul ne !ncredin ea"ă că Cpor ile iadului nu o #or biruiD.

<i exact pentru aceasta ecumenismul se !narmea"ă cu fanatism ca un ura'an satanic !mpotri#a 8astionului de nebiruit al Ortodoxiei. +rebuie să acceptăm cu to ii că 8iserica Ortodoxă nu este una din cele multe biserici% ci este 8&*-0&CA% unica $i ade#ărata 8iserică a lui Hristos.uN . Dacă vreun oarecare element este mişcat de la locul său. prin viaţa şi faptele lui. ci +*(&@*9AE. să le radă bărbile. să arunce rasele preoţilor. *nsă nu este adevărat. 2aptul este că astfel vom ţine Adevărul. înăuntrul acestei fortăreţe a <rtodoAiei. 9orifeul rus. Acest +e"aur Dumne"eiesc #rea ca să-l nimicească.. &a va deveni viaţa noastră. Atenţie însă. Acest Etot unitarE însă vine acum &cumenismul să!l desfiinţeze. ne va înarma cu dumnezeiască putere ca să purcedem la m)ntuitorul contraatac. *e luptă ecumenismul ca să strice armonia Ortodoxiei% să rupă sfintele $i dumne"eie$tile #eri'i% care o in unită !ntrun tot unitar. eAistă pericolul să stricaţi toată această ima3ine. Dacă !nsă se #a lua de la ea această dumne"eiască structură de unitate $i se #a adău'a un oarecare alt element% este !n prime>die să fie desfiin at !ntre'ul . V. Acolo unde unitatea credinţei se păstrează neprihănită.t $i felul de #ie uire al 8isericii primare nefalsificat.u a. Fi o lămurireC nu ne vom închide pentru noi înşine.ntuirii #rea s-o surpe% ca să nu mai aibă năde>de de m. ca scoica de st)nca. Acest adevăr despre <rtodoAie este mărturisit chiar şi de unii heterodocşi. . Poate. teolo3ul /eor3e 2loroTs'8 proslăveşte <rtodoAia cu aceste cuvinteC D<rtodocşii au dreptul să susţină că sin3ura caracteristică deosebită sau distinsă a poziţiei lor în 9reştinismul divizat este faptul că 8iserica Ortodoxă este !ntru totul aceea$i% !n esen a ei% cu 8iserica din toate #eacurile $i desi'ur cu 8iserica primară . de <rtodoAie. Deci% numai !n ea $i coali"a i !n ea% ne #om i"bă#i de sataniceasca de"lăn uire a ecumenismului. Dar Ortodoxia ine $i pă"e$te ca pe lumina ochilor% do'ma !ntrea'ă $i nestricată c.. 9u alte cuvinte nu este o &iserică. %oate astea ce înseamnăK . din pricina atitudinii noastre vom fi . pentru a se m)ntui.imicirea %radiţiei. unde mărturisirea credinţei se păzeşte nealterată şi curată.cre$tin% care caută m. *ar <rtodoAia este chiar acest tot unitar acest între3E. este încredinţat că de acolo antihristul ecumenism nu poate să!l surpe prin înşelăciune. în acest fel vom asi3ura tezaurul m)ntuitor al <rtodoAiei. &cumenismul. 9a atare.ntuirea% trebuie să pună !n inima lui% că 8iserica Ortodoxă de ine Ade#ărul !n !ntre'ime.. Fi apoi deformarea şi nimicirea credinţeiN Deci. Această Corabie a m. care se prezintă ca un modernism. să strice armonia şi să distru3ă %radiţia.udecaţi ca e3oişti. Doar ea ine neschimbată deplinătatea *fintelor $i Dumne"eie$tilor Canoane. Dar lupta presupune să ţinem fortăreaţa de neînvins. vrea în zilele noastre să scoată catapetesmele bisericilor. . să nu lăsăm vreo poartă deschisă. citadela necălcată.. trebuie să se alipească credinciosul. Pă"irea te"aurului Ortodoxiei ECUMENISMUL FĂRĂ MASCĂ . un între3 unde se îmbină divinul cu umanul.e vom închide ca să luptăm pentru <rtodoAie. dacă ne predăm. trebuie să se lupte creştinul.. creştinul se află în cetăţuia +isericii <rtodoAe. Pe această unitate vine Mişcarea &cumenică să o zdruncine şi tulbure. şi să!l distru3ă.ntuire cre$tinii. în cetatea <rtodoAiei să ne închidem dacă vrem să fim feriţi. *ată ce zice arhiepiscopul an3lican @amse8C D<rtodoAia este formată chiar din această totalitate.utăm nimănui. Atunci c)nd..

&n fa a acestui pericol% pentru noi credincio$ii% pentru noi ortodoc$ii% se impune% ca drept datorie mai strin'entă% să ne luptăm ca să pă"im Ortodoxia de holera ecumenistă .dia de a!l pierde. Din fericireN Fi în zilele noastre se ridică voci de împotrivire.Mare comoară avem noi ortodocşii. potir comun etcX c)t şi cuvintele uşuratice şi foarte ostentative ale mitropolitului alchidonului din timpul predicii în catedrala.ndească serios. demonică şi care lozinci de unire nu se pot pune în faptă. !n acest cobor. fireşte. Absolut nimic nu-i face să se '. care cere păstrarea cu mare evlavie şi atenţie a Do3melor (finte şi Dumnezeieştilor 9anoane. a. *ar aceste întrebări ne!au fost puse cu mult înainte ca alţi fraţi să înceteze ! după părerea noastră în mod corect ! pomenirea de care spuneam.dii şi mucenicii. credem că a venit timpul să ne ţinem înfricoşătoarele noastre fă3ăduinţe cu privire la apărarea şi mărturisirea credinţei noastre neprihănite şi a drepturilor nemuritoare a (fintei noastre +iserici <rtodoAe şi urm)nd 3lasul conştiinţei.nta Ortodoxie ci $i nemuritoarea Grecie. contra unioniştilor şi ecumeniştilor. . Părinţii noştri l!au apărat cu lupte. urmărim de c)ţiva ani manifestările şi acţiunile patriarhului şi colaboratorilor săi apropiaţiC mitropolitul alchidonului Meliton şi cel al Americii *acov. care e posibil să ducă în eroare pe unii ascultători.i l!au predat nefalsificat. urm)nd acelor ce au făcut!o de. Deci. c)nd a venit pe păm)nt şi ni l!a încredinţat. Fi toate astea se înt)mpla din pricina dispreţuirii vădite ! 3raţie EfaimoaseiE uniri ! a (fintelor 9oroane. creştini căldicei şi nepăsători. atin3)nd hotarele dezastrului mai cu seamă în urma cunoscutelor declaraţii antiortodoAe şi inadmisibile ale acestuia despre supremaţia şi infailibilitatea papală.a. Aţii.D *ată deci. fii ai <rtodoAiei. Mulţi se 3)ndesc serios să fie eAcluşi din evidenţa credincioşilor +isericii oficiale şi să treacă la stilism. 2ilio_ue.osC *n urma unei îndelun3ate reflecţii am hotăr)t să adresăm (f)ntului (inod ru3ămintea de a binevoi să ia în consideraţie neliniştea eAprimată cu tărie. 9onsiderăm de folos să adău3ăm aici o epistolă de o importanţă copleşitoare trimisă !n EKQV de mitropolitul 5ithOmnei% &aco# către *f. 9lerici şi teolo3i cu credinţă înflăcărată intră în luptă pentru <rtodoAie. av)nd înţelepciune păm)ntească. a pliromei +isericii /receşti cea numită cu numele lui ristos.inile străinilor-#oit sau nu% cu $tiin ă sau dintr-o ne$tiin ă de neiertat . a Predaniei şi practicii +isericii <rtodoAe. %ezaur nepreţuit.nu in cont de nimic. cu mult respect vă aducem la cunoştinţă cele de mai . are pe aleşii (ăi ce nu!şi pleacă 3enunchii înaintea (atanei. rătăciţi şi fiind în afara vieţii (fintei noastre +iserici trăită prin (fintele %aine. Dar a3ravarea sănătăţii Patriarhului &cumenic din ultima vreme a înrăutăţit situaţia sufletească foarte tensionată a credincioşilor.unşi de. .i condamnă &cumenismul şi se solidarizează şi se pre3ătesc pentru marea bătălie a credinţei <rtodoAe. de către păstorii ECUMENISMUL FĂRĂ MASCĂ . ce spune teAtul complet al acestui document valorosC E9u durere în suflet şi cu o criză de conştiinţa foarte serioasă. %oate acestea au provocat o indi3nare 3enerală şi oprobiu unanim. mitropolitană din Athena către credinciosul popor ortodoA 3rec şi acele Ecuv)ntări ne3hioabeE rostite la răstimpuri de mitropolitul Americii.. Dumnezeu în orice timp. prime.i l!a adus Dumnezeu!<mul. din ce în ce mai multe.ntul *inod al 8isericii GrecieiF D*ă pri#e'hem% "ice ierarhul% să pri#e'hem ca să tăiem capul -cumenismului% ce amenin a% nu doar *f. sufletească. prin promovarea ereziilor &cumenismului şi a celorlalte cu privire la unirea formulelor. &piscopi şi monahi vite. Acum însă suntem în prime..a în pra3ul disperări. ne întreabă cum continuăm noi să pomenim numele Patriarhului &cumenic. ce sunt în opoziţie fla3rantă cu sfintele şi Dumnezeieştile 9anoane şi cu practica +isericii.$ pe care au apucat ecumeni$tii% unioni$tii% clericii $i teolo'ii% care din nefericire sunt unelte !n m. Din fericire.

Brăsc de moarte tot ce!i 3recesc şi ortodoA. să prive3hem şi să ne înarmăm cu sabia Duhului.I0A) ECUMENISMUL FĂRĂ MASCĂ .r$it. :a urmă să se declare că pe viitor. 8ine!n eles% nu a#em noi dreptul să elaborăm Do'ma. dintre cei ce!şi depun candidatura. 1u doar preo ii% clerul $i arhiereii% ci $i noi cre$tinii% fiecare din noi.aAos. <i cu acri#ie% pentru că suntem +rupul care pă"e$te Ade#ărul% pe care l-am pă"it p. V&. <rtodoAia e chemată să răm)nă întru unitate şi statornică. -i formea"ă partea care cercetea"ă !n amănun ime $i !n frica lui Dumne"eu Ade#ărul $i !l expun $i pre"intă !n Duhul *f. Prin urmare.nt. Fi profesorul de la Bniversitatea din Athena. ca neam şi +iserica acestei 5îmbrăţişări frăţeşti6 cu aceştia. 9hestiunea este capitală şi pe baza acestei hotăr)ri a (f)ntului (inod şi a toată ierarhia +isericii /reciei ! fie ea şi neoficială ! din Athena. prime. aceea căreia :a"ăl a $ine%oi" a-i 'a !mpără+ia Cerurilor @Lc) <0. am constatat în timpul contactului nostru social cu ei de un deceniu. Puterea lor în această lume este mare. trebuie să se asi3ure unitatea credinţei şi comuniunea între ierarhiile ortodoAe de pretutindeni în aceste vremuri 3rele şi apocaliptice. -ste sin'ura 8iserică neclătinată% !n ciuda lipsurilor pe care% poate% le are astă"i. Asta ine de competen a clerului $i arhiereilor.. încă vă mai ru3ăm să cercetaţi chestiunea trimiterii unui avertisment sever către 2anar.ne !n +radi ia Apostolică. în insula . -ste totu$i 8iserica ce răm. &nsă cei ce pă"esc acest Ade#ăr suntem noi. Pana3hiotis %rembelas a chemat poporul ortodoA in biserica mitropolitană a Atenei.icodim A3hioritul. interesul <rtodoAiei c)t şi al mult iubitei noastre patrii cere ca. să colaborăm şi comunicăm cu heterodocşii şi pe deasupra cu papistaşii eretici. 'a" fiin' că !n acea %reme insula era su$ "u"ela Jene+iei) El a cunoscu" as"fel 'in proprie e(perien+ă „'ra. Vom apăra $i 8iserica noastră% această mică 8iserică EE% ce se nume$te 8iserica Ortodoxă.t $i a celor ce sunt pe cale să se !n$ele. dacă acesta nu este pătruns şi animat de duhul autentic al %radiţiei <rtodoAe şi de r)vnă în ceea ce priveşte afurisirea cu îndrăzneală a declaraţiilor şi discursurilor în mod vădit antiortodoAe.ine 'in insula Na(os un'e a *i con%ie+ui" cu papis"a*ii. ca să tăiem capul ecumenismului. %hessalonic sau de oriunde.ă. ce ameninţă (f)nta <rtodoAie şi nemuritoarea &lladăE. (ă nu piardă vistieria ei. ca să renunţe la 5îmbrăţişările6 cu heterodocşii at)t de provocatoare.nă la sf.dioase şi trădătoare pentru (f)nta noastră +iserică şi poporul nostru evlavios şi ale căror urmări şi consecinţe vor fi foarte 3rele. Patriarhii din 0ăsărit au "isF ZZstră>erul Ortodoxiei este +rupul 8isericii% bine-credinciosul popor al Domnului[[. în scaunul vacant al 9onstantinopolului. 9a atare. nu vom recunoaşte pe oricine ar fi ales Patriarh &cumenic.nă acum $i-l #om pă"i p. (f)ntul . cu multă cumpătare şi atenţie. să păzească credinţa lui ortodoAăC CO/ Cre$tinii mei% suntem +rupul lui Hristos. Fi mă tem că nu vom putea supravieţui.acesteia.os"ea" *i „$ună%oin+a" papismului) << Alu3ie la „"urma mică". <2 Sf#n"ul Nico'im A. 4uminarea Alt pas pe care trebuie să-l facem acum noi% cre$tinii ortodoc$i% este luminarea $i sal#area celor rătăci i c. 9hemată să răm)nă neclintită în hotarele ei. Despre asta scrie multe învăţătorul naAiot"$.iori"ul era 'e ori. ci s!o păzească cu multă 3ri. dar şi fanatismul şi ura lor împotriva <rtodoAiei este neatinsă. aşa cum personal. Preacinstiţi Părinţi şi fraţi. A#em deci% datoria $i trebuie cu orice >ertfa să pă"im #istieria Ortodoxiei% adică !n#ă ătura lui Hristos $i a apostolilor nefalsificată% precum ne-au predanisit-oD.

Ace$tia trăiesc $i lucrea"ă prin minciună. -i pescuiesc !n ape tulburi.-ste ră"boi sf. -ste% deci% posibil să.mplă pe la spatele nostru. Apoi% nu $tii unde #a a>un'e această carte. -ste de neapărată ECUMENISMUL FĂRĂ MASCĂ .. Orbecăiesc !n !ntuneric. Ca atare% nădă>duiesc că n-ai să la$i sufletele fra ilor tăi ortodoc$i să cadă !n !mbră i$area mor ii% care este actualul ecumenism fără de Dumne"eu. &ar minciuna nu suportă lumina% precum 'hea a nu suportă soarele ar"ător% $i !ntunericul lumina puternică. dacă ai fi fost paznic la o cale ferată şi ai fi ştiut că un tren cu mii de cetăţeni este în prime.ă orice po i ca această carte ce-o ii !n m. 5ul i se #or lumina $i nu #or cădea lesne #ictime propa'andei lor. 4ucrea"ă meschin% conspirati# $i #iclean. *fin i i arhierei% preo i% monahi% predicatori% teolo'i% profesori% bărba i% femei $i to i ortodoc$ii pe picior de ră"boi. A#em obli'a ia să cunoa$tem ade#ărul% să luminăm $i pe fra ii no$tri% poporul cre$tin-ortodox% ca să nu cadă !n !n$elare. <i astfel se #or prăbu$i $i nărui.die să cadă în prăpastie la un pod aruncat în aer. De altminteri% de asta se $i tem ecumeni$tii.t $i a puterilor !ntunecate ce se ascund !n spatele lor. . Pentru că $i tu e$ti stră>er al Ortodoxiei..t mai mul i. A>ută acelora ce% cu u$urătate $i nepurtare de 'ri>ă% ni#elea"ă totul printr-o atitudine ne'hioabă% spun. .te ai citit !n această carte.i pese mai mult de sal#area de la moartea trupească a aproapelui tău% $i mai pu in de a se i"bă#i de moartea sufleteascăG 1u cred. De descoperirea lor.ini% să a>un'ă la c. Difu"area ei nădă>duim că #a face lumină !ndea>uns% cu pri#ire la planurile lor. Ori cu Hristos% ori cu #ră>ma$ii lui Hristos. Pentru difu"area acestei căr i% ce dă !n #ilea' inten iile !ntunecate ale #ră>ma$ilor 8isericii% ai datoria $i tu% iubite cititorule% de a pune umărul.die de moarte mii de sufleteK 9u si3uranţă că nuN Ai fi făcut totul ca să izbăveşti pe oameni de la moarte. Arată interes pentru acei semeni ai tăi% ce călătoresc fără #reo bănuială cu trenul autodistru'erii% cu !nfrico$ătorul ecumenism. Acel cu#.nt.. Pă"itor al 8isericii trebuie să fii. De aceea noi le #om da !n #ilea' inten iile lor !ntunecate. undeva în sectorul tău. +ransmite mai departe din c.t mai mul i $i astfel să-$i dea seama de c..t mai mul i cre$tini cu putin ă% to i cre$tinii 8isericii noastre Ortodoxe% despre inten iile satanice ale ecumenismului.ndF Cnu-i niciun baiD. Pă"itor al credin ei noastre e$ti $i tu% iubite cititorule. 0ăsp. -ste neapărată ne#oie să ridicăm proteste $i să !nfierăm orice ac iune% orice mi$care sau faptă% ce nu e !n conformitate cu calea Credin ei Ortodoxe.ă !n a$a fel ca $i al ii să o transmită mai departe ca să poată fi citită de c.te se !nt. A#em datoria să deconspirăm orice obscur plan de ac iune al lor $i orice acti#itate perfidă a unor teolo'i ecumeni$ti% a unor purtători de rasă unioni$ti $i a unor monahi influen i% c. 9e ai fi făcut. De #rem să fim cu Hristos% trebuie să demascam ecumenismul antihristic. -ste timpul. *e ade#eresc astfel cu#intele Domnului% Care a spusF C+ot cel ce face cele rele ură$te lumina $i nu #ine la lumină% ca să nu se #ădească faptele lui% că !n !ntuneric sunt lucrateD.nde$te cu perse#eren a această carte/ -ste neapărată ne#oie să afle c.ntF Ccel ce nu este cu noi% este !mpotri#a noastrăD pe care l-a spus Hristos se potri#e$te mai mult ca niciodată% con>uncturii istorice biserice$ti !n care ne aflăm. Ai fi rămas nepăsător şi ai fi lăsat în prime. Poate să a>un'ă la cei ce cu'etă $i se sfătuiesc cele rele ale ecumenismului $i să se !ntoarcă #reunii din ei $i să le "ădărnicească planurile. <i !n acest ră"boi ce are loc% trebuie să $tim po"i iile de luptă $i mi$cările inamicului. A#em obli'a ia să ră"boim pe potri#nicii Credin ei noastre . -xact asta urmăre$te $i pre"enta carte.

Asta s!a văzut în reacţia vicleană şi m)rşavă a masonilor. *nsă. manifestată atunci c)nd într!un manual de clasa a Vl!a a fost inclus un capitol lămuritor despre rolul Masoneriei. Aşadar şi în acest sf)nt război de azi noi ne vom arăta mai pre. să afle adevărul şi să se păzească de lupii îmbrăcaţi în piei de oaie. creştinii.medici% a#oca i% in'ineri% chimi$ti . astăzi suntem liberi şi creştini ortodocşi. îşi dădeau averile lor între3i ! şi însemnate desi3ur ! şi răm)neau la urmă săraci.u intenţionăm aici să ne referim în amănunţime la acest fapt. Această carte% $i orice altă carte ce demaschea"ă puterile !ntunericului care ră"boiesc Ortodoxia% trebuie să fie cumpărată $i difu"ată pretutindeni. toţi sabotorii <rtodoAiei. +o i% dar mai !nt. Dar mulţumită acestor . căci subiectul interesează toată 9reştinătatea. toţi vră. Ci% bine!n eles% din contră #or lumina tineretul $i% !n 'eneral% poporul tot. &n acest mod nu #or lăsa pe slu>itorii acestor !nfrico$ătoare $i demonice planuri să facă ce #or !n ara noastră. Deoarece şi masonii şi ecumeniştii cred. Părinţii noştri.maşii credinţei. suntem astfel de oameni care fac ECUMENISMUL FĂRĂ MASCĂ . ca de altfel şi sioniştii. & de trebuinţă ca planurile lor conspirative să fie date pe faţă.osE. oric)t de sus sar afla trebuie condamnaţi.trebuin ă% deoarece suntem !n prime>die să ne prindă nepre'ăti i% prin surprindere% acei ce conduc -cumenismul !n taină $i din umbră. accentuăm că este de trebuin ă ca tot poporul ortodox să fie lămurit cu pri#ire la !nfiorătorii #ră>ma$i ai 8isericii noastre% care sunt demasca i !n această carte. DAu întors lumea cu susu!n . Vor $ti că $i colaboratorii lor% ce #orbesc de CunireD% sunt slu>itori ai acestor puteri !ntunecate $i li se #or !mpotri#i pe măsură.os ca eiK Acum este lupta mai presus de toate.. *ă !ncercăm să a>un'ă la toate parohiile. *ă afle to i oamenii !n#ă a i . *n orice caz. <i c. Poporul ortodoA ar putea.eşti ale lor.maşii +isericii n!au de 3)nd să depună armele. că noi. &n acest mod% neamul #a fi pă"it de această stricăciune a ecumeni$tilor. *nsă ca să se facă acestea e nevoie de bani şi încă mulţi. şi au izbutit. Astfel nu #or cădea ei !n$i$i #ictime ale planurilor ur"ite de satana !mpotri#a Ortodoxiei% ci #or sesi"a la timp pericolele $i #or condamna puterile antihristice. nu face obiectul cărţii de faţă. creştinii ortodocşi. c)nd se luptau pentru credinţa lui ristos cea sf)ntă şi libertatea patriei.nd to i #or $ti că ecumenismul este du$man de moarte al Ortodoxiei% c. %rebuie să le arătăm că nu suntem precum ne cred aceia. 9ine îi vor daK 9redincioşii. toate neamurile şi toate popoarele. A i #ă"ut $i #oi !n pa'inile sale ade#ăratul chip al ecumeni$tilor. 2ireşte că vră.ertfe vite. +rebuie ca% to i ce poartă func ii de răspundere !n stat% să afle de acest mare du$man al sfintei noastre credin e% ecumenismul. &ubi i cititori% cu puterea lui Hristos această carte scoate masca ecumenismului.inile tuturor clericilor% militarilor $i a tuturor cadrelor didactice. în pofida opoziţiilor. *ă punem umărul laolaltă pentru difu"area ei. să!l elimine din manualN ..nd to i #or afla că ad#enti$tii% masonii% comuni$tii% ereticii $i ateii #or să ne unească !ntr-o Ccredin aD pe care o fabrică !n laboratoarele fărădele'ii lor% atunci #or $ti $i cum să se opună.i ace$tia ce sunt apărători ai credin ei $i ai patriei% trebuie să cunoască cum lucrea"ă perfi"ii #ră>ma$i ai reli'iei şi ai /reciei. C-cumenismul tară mascăD% ce-o cite$ti% trebuie să a>un'ă !n m. îi vor dona credincioşii care ştiu să apere prin fapte 9redinţa <rtodoAă şi patria ortodoAă. *ă intre !n posesia ei $i ierarhul $i preotul $i muncitorul $i ăranul $i studentul $i func ionarul $i $eful de fabrică $i ministrul $i prefectul $i peda'o'ul. cum se zice în popor. A fi de dorit ca această carte să fie tradusă şi în alte limbi. prin lămurirea şi activitatea noastră. Masonii au făcut tot posibil să scoată acel capitol.ade#ărul ca să nu-i !n$ele ecumenismul ateu% cu cu#inte amă'itoare despre Cdra'osteD $i CpaceD.

1u/ Planurilor masoneriei.rancmasoneriei% reli'ie ocultă $i drept consecin ă% neocrotită de dispo"i ia ES\M din EKST% pre#ă"ută de Constitu ieD. toţi vor afla următoareleC că masoneria% ce luptă !n prima linie pentru Cunirea 8isericilorD mul umită ecumenismului% nu este ocrotită prin le'e de către Constitu ia 'reacă. Acum tu fa ceea ce-i mai u$or. iubitori de dulceţuri şi trai bun. . că D0otarOD% care or'ani"ea"ă mesele comune !n cinstea Patriarhului -cumenic Athena'oras% nu este o asocia ie ne#ino#ată% ci calul troian al masoneriei $i o or'ani"a ie filo-sionistă./ Acestei uniri blestemate !mpreună cu ereticii. în timp ce astfel nea3ă că sunt ostaşi ai lui ristos.i prisose$te sau din strictul necesar. de asemenea. %oate încasările vor fi canalizate în lupta anti!eretică şi în luminarea fraţilor noştri creştini cu privire la AdevărX pe care ecumenismul încearcă.ntului.rea 8isericii Grece$ti din EKLL% potri#it căreia masoneria este incompatibilă cu Cre$tinismul.orice pentru a!şi c)şti3a interesul lor material.D% (ecumenista $i masonica MPA cu toată DmăreţiaE eiX 9ine se poate îndoiK. ce urmăreşte punerea în aplicare a planurilor puterilor oculte. şi am devenit din acel moment ostaşi ai lui ristos. cu o furie dezlănţuită. Aici trebuie să fie notat că eu nu c)şti3 absolut nimic de pe urma acestei cărţi.or putea a7la to. că eu mi!am făcut datoria. ca să biruiascăEK Pentru ei suntem în mare m)hnire şi pe ei încercăm să!i izbăvim din Droţile dinţateE ale acestei enorme maşinării satanice. Am făcut ceea ce. Fi iată dovezileC Diferite D+isericiE şi statul 3erman au declarat oficial că D:eshi @otar8smusE este o or3anizaţie antihristică.i datoria% d. cum este posibil ca 3recii creştin!ortodocşi să se m)ndrească astăzi ostentativ că sunt Dostaşi ai @otar8!uluiE. 0ăsp. avem una şi sin3ura m)ndrie că suntem luptători şi ostaşi ai :uiN 9a atare.uns despre acest lucru. Prin urmare% orice mason nu este cre$tin. 1u/ -cumenismului ateu. adică p)nă c)nd se dovedesc a fi credincioşi fii ai eiE.nd din ce. 5ica noastră >ertfa se #a face armă nebiruită !mpotri#a inten iilor ecumeni$tilor.rea cu numărul MVSV \ din EKSK% fiindcă urmăre$te Cpropa'area . D0u'ăciuneaD celor de la C0otarOD este $i ea după tiparul masonic% deoarece nu este pomenit nicăieri numele lui Hristos// Diferite *mnuri ale celor de la D@otar8E menţionează fără încon. Va afla. masonică şi filo!sionistă.iecare carte ce-o dăruie$ti este o bombă !n tabăra #ră>ma$ilor lui Hristos. poate. DConstitu iaD sau re'ulamentul intern al C0otarOD-ului ne spune fără ocoli$uri $i !n manieră masonică% faptul că Cideile asocia iei 0otarO se află !n armonie totală cu toate reli'iile păm. 9red. pe care suntem datori s!o facem noi credincioşii. . A fost condamnată !n unanimitate $i definiti# de către +ribunalul de primă instan ă din Athena% prin hotăr.maşii infernali ai credinţei noastre. precum luptătorii din vechime din luptele 3reco!romane înainte de a intra în arenă. . dar în orice caz trebuie să ECUMENISMUL FĂRĂ MASCĂ . &ar fiecare cititor al ei% cu certitudine% #a stri'a cu 'las de tunet C 1. tu nu puteai. care în clipa +otezului suntem unşi cu ulei sfinţit.oi însă. să!l nimicească. d)nd în vilea3 pe vră.iindcă astfel cartea #a putea fi difu"ată $i #a putea circula de la un capăt la altul. .. *st7el .nde$te această carte pretutindeni.ă.ur că toţi membrii or3anizaţiei sunt m)ndri Dfiindcă sunt ostaşi ai 5@otar86!uluiEN . 9are Da ieşit ca un biruitor.u ştim dacă suntem informaţi îndea. *erarhia +isericii /reciei a adoptat în "#>1 următoarea poziţie faţă de D@otar8EC D(e ordonă neparticiparea clericilor la discursurile şi mesele comune ale rotar8anilor p)nă c)nd aceştia nu îşi reevaluează atitudinea lor faţă de +iserică. !ncă #a afla% că masoneria a fost condamnată $i de 8iserică prin hotăr.i!!! <dată cu lămurirea. iubite cititorule.

*n această ţară pe parcursul ultimilor >$$ de ani şi p)nă azi cuv)ntul DiezuitE constituie pentru orice rus. criminalule. p)nă şi /uvernul @oşu (ovietic şi Partidul nu puteau i3nora acţiunile acestor DbraviE concurenţi ai lor.inile ecumenismului satanicG C. cea mai rea ocară. la pa3ina >= sunt scrise următoareleC DDr. ce dezvăluie activitatea satanică a iezuiţilor în detrimentul poporului rus şi a altor popoare. Fi o ultimă dovadă de nezdruncinatC cine direcţionează şi pun în mişcare în toată lumea roţile dinţate ale rotar8anilor. Această veste a provocat consternare nu numai nouă. în vechea @usie prerevoluţionară s!au tipărit mii de cărţi serioase. !nsă c. uneltitorule. i $tiu că acest CCalendar 5ondialD este o unealtă !n m. prăznuite obli3atoriu de toată omenireaN Pre'ătirea terenului pentru punerea !n func iune a calendarului acesta are loc sistematic !n presa din !ntrea'a lume. Academia de Ftiinţe ca şi alte or3anizaţii au str)ns şi publicat materiale bo3ate despre acţiunile iezuiţilor de la întemeierea ordinului -"#=$. reli3ios sau nu. după "$$$ de ani de luptă împotriva <rtodoAiei ruse... Din ordinul lui (talin însuşi. face parte şi D9alendarul MondialE...nă la KK] din masoni ..udiciul <rtodoAiei. 2ireşte. sadicule.ba tineretului 3recE. . Prin urmare% trebuie să $tim p. mai mult dec)t oricare altul a dat formă şi viaţă nu doar mişcării LM9A. omenirea a plătit activitatea ei cu milioane de vieţi omeneşti. va fi informat că printre diferitele planuri pe care puterile întunecate le pre3ătesc să fie puse în aplicare. a căror emblemă aţi văzut!oK -ste $tiut pretutindeni că componen a de ba"ă !n conducerea C0otarOD-ului este formată !n propor ie de QV p. cu mulţi ani înainte de a se manifesta la amploarea de astăzi şi a fi încadrat în LM9A Vor fi informaţi că Mott. amă3itorule. i $tiu că !n acest chip se urmăre$te stabilirea unei "ile comune a co-ani#ersării "ilei de na$tere a lui 8udha% 5ahomed% $i a altor "eită i idolatre% !mpreună cu 1a$terea Domnului nostru &isus Hristos. Prin citirea cărţilor ce demaschează ecumenismul.. mai ales. această DprieteneascăE vizită a papei de culoare în MoscovaK @ăspunsul ni!l dă sinoptic şi sub formă de ECUMENISMUL FĂRĂ MASCĂ .reliefăm că o atare DreevaluareE n!a avut loc p)nă astăzi. papa de culoare din ordinul iezuiţilor a făcut o vizită oficială în Bniunea (ovietică pentru stabilirea unor relaţii c)t mai apropiate cu +iserica <rtodoAă @usă. <N bieţii de eiN :i se sf)şie inima pentru astaN 9ititorul încă va mai afla că foştii duşmani neîmbl)nziţi ce se duşmăneau între ei. Acest DcalendarE va fi împărţit în "4 luni -de c)te 01 de zile fiecare. escroculeE. toţi vor afla că. De atunci de c)nd s!a fondat această bandă de criminali Dîn numele lui DumnezeuEN. oferindu!şi serviciile lor ecumenismului. în slu.. ortodoAe. răufăcătorule. *nsă ce poate însemna. cel care a fost preşedinte de onoare pe viaţă al LM9A şi!a oferit serviciile sale substanţiale ecumenismului.. &Aistă multe astfel de publicaţii. P)nă azi înseamnă a fi totuna cu Dfăţarnicule. *n eApunerea )onsiliului 4a ional al <:)+" -recia ce s!a tipărit în "#>? sub titlul D4$ de ani de eAistenţă a 2răţiei %inerilor 9reştini -QM9A.!a trecut multă vreme de c)nd presa mondială şi 3recească a transmis ştirea că Pedro Arrure. acum s!au unit şi lucrează m)nă în m)nă în pre. Rohn Mott. cu sărbători fiAe. proiectul de Dunire a +isericilorE îl pre3ăteau. ci şi duhului ecumenist al +isericilorE. /recia n!a putut face eAcepţie. violatorule.nă la cel mai mic amănunt toate inten iile tuturor ma$ina iilor #ră>ma$ilor *fintei noastre 8iserici% ca să combatem pe CpionieriiD proiectelor unioniste% care !ncearcă să ne con#in'ă prin !n$elăciune% că toate astea le fac pentru binele omenirii. 9ititorul ce se zbate să afle adevărul şi care nu vrea să trăiască în întuneric şi să devină unealtă a puterilor satanice.. ci şi poporului rus însuşi.. Discursuri pri#itoare la acest lucru s-au au"it $i !n Grecia la Postul 1a ional de 0adio al Greciei. +a chiar. p)nă azi.

c)t şi acordarea (fintelor %aine de către +iserica @usă către ereticii papistaşi nu este dec)t consecinţa presiunilor ecumenismului şi a stăp)nirii tiranice şi atee a 7remlinului. Astfel vedem politica comunismului impun)nd uniatismul papistaş -3reco!catolicismul. Fi iată de ce toţi ortodocşii avem datoria să ne asumăm lucrarea de luminare şi lămurire a celor neştiutori.epi3ramă un rus ortodoA din 9ortina de 2ier. nu dau doi bani pe <rtodoAie şi o urăsc la fel ca şi papistaşiiNE Fi într!adevăr apropierea neaşteptată de azi între Vatican şi Moscova.u e vorba dec)t de o apropiere în vederea unei colaborări str)nse a vră.nev şi cu şleahta -Partidul. uniţiN +re. unde trăieşte şi aziC D. ca schimb faţă de feluritele fabrici de maşini a căror răspundere de construire şi finalizare în Bniunea (ovietică şi!a asumat!o papa.maşilor (fintei noastre <rtodoAiiN < să vedeţi în scurt timp încă şi mai multe uzine pe care le va face papa în @usiaX în schimb. ECUMENISMUL FĂRĂ MASCĂ . de ce a vizitat @usia papa cel ne3ru al iezuiţilor. c)ţi au rămas încă ortodocşi să devină. +isericii martirice a @usiei. prin forţă. *ată deci.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful