Sunteți pe pagina 1din 2

Prin conducere ecologicd se inlelege un ansamblu de mdsuri comportamentale, de control sau de verificare a vehiculului, prin care se realizeazd atAt

o importantd economie de energie, cdt 9i proteclia

mediului. Cdnd alimentali un autovehicul aclionat de un motor cu aprindere prin scdnteie, dotat cu catalizalor (dispozitiv antipoluant) folosili numai benzind fdrd plumb. Simbolurile EURO l, ll, lll, lV reprezintd standardele de poluare din UE. Catalizatorul are rolul de a asigura depoluarea atmosfericd, prin arderea completd a gazelor de evacuare (reduce cantitatea de noxe emise in atmosferd).

Se recomandi

si

opriti motorul pentru a reduce consumul de carburant in urmdtoarele situatii:

La culoarea rogie a semaforului care, de reguld,


dureazd foarte mult.

in cazul unei opriri lungi la o trecere la nivel cu calea


feratd.

Consumul de carburant cregte daci: o motorul nu atinge temperatura de funclionare; o motorul funclioneazd cu intreruperi; o se folosegte orice aparat electric alimentat cu generatorul de curent.
OBSERVA TIE: Cauzacare determind poluarea mediului ambiant de cdtre autovehicuf incompletd gi defectuoasd a combustibilului.

"rt"

arderea

Criteriul de alegere a benzinei pentru motoarele cu aprindere prin scdnteie "cifra octanicd C'O." AIENTIE! Dacd alimentati cu motorind in loc de benzind motorul trepideazi.

in sensul conducerii ecologice a unui autovehicur se recomandi

1. Sd nu aveti montat in permanenld pe autovehicul portbagajul suplimentar deoarece se mdreste


consumul de carburant.

2. Verificalio datd pe

luni,

la rece, presiunea pneurilor

pentru a economisi combustibil gi prelungi durata de utilizare. Consultali cartea tehnicd a autovehiculului referitor la presiunea pneurilor.

OBSERVAJIE: Schimbali intre


aproximativ 10.000 km.

ete pneurile

la

3. Cdnd circulati pe autostradd, in funclie de trafic, utilizali regulatorul automat de vitezd (limitatorul de
vitezd), pentru economisirea de combustibil. lmportant: Menlinerea unei viteze constante, de preferintd medie, reduce consumul de carburant.

4. Cdnd demarali cu autovehiculul este indicat sd schimbali crit mai repede vitezele pana ajungeli la treapta de vitezd optimd deoarece motorulfunclionezd mai eficient givd consumd mai pulin combustibil. Folosili ultima treaptd de vitezd atunci.cdnd este posibil, chiar 9i cdnd circulati prin localitdti. OBSERVAJIE: Folosili fr6na de motor pentru a incetini.

5. Pentru a reduce poluarea pornili motorul fdrd sd aclionali pedala de accelera{ie gi demarati cu autovehiculul imediat.
6. Cand vd planificati sd parcurgeli un traseu mai lung, pregatili dinainte itinerariul pe care il aveti de urmat, astfel incdt sd faceli tot posibilul sd evitali zonele de circulalie aglomeratd, cu lucrdri pe partea carosabild sau zone cu teren accidentat, pentru a economisi timp gi combustibil. Recomandare: in timpul conducerii autovehicululuifili calm 9i anticipati situatiile apdrute in trafic astfel incAt sd evitali accelerarea gi frAnarea bruscd.

7. Folosifi climatizarea numai in situatii absolut necesare. Utilizarea sistemului de climatizare al


autovehiculului in circulatia prin orag mdregte consumul de carburant cu pAnd la 20%.

8. Evitali sd transportali obiecte inutile

Tn

portbagaj sau in habitaclu.