Sunteți pe pagina 1din 3

UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE

BUCURESTI DIENE
COMPLEMENT GRUPAT 1. Daca un mol de diena formeaza la oxidare ener ica un ame!"ec de # moli acid ace"ic$ # moli C%# !i 1 mol a&a$ diena e!"e' 1.o diena cu du(le le a"uri con)u a"e #.o diena ce nu &rezin"a izomeri eome"rici *. #$+,-exadiena +.o diena cu du(le le a"uri cumula"e #. Daca un mol de diena formeaza la oxidare ener ica un ame!"ec de * moli C%#$ 1mol acid &ro&ionic !i # moli de a&a$ diena'1.&en"adiena #.o diena ciclica *.o diena ramifica"a +.o n,1$*, alcadiena cu . a"omi de car(on in molecula *. Cauciucul na"ural' 1.e!"e un &olimer al izo&renului #.are radul de &olimerizare de ordinal /.10/ *.lan"ul &olimer are !"ruc"ura ci! +.e!"e un &olimer al cloro&renului +. Sun" corec"e afirma"iile'1.alcadienele au &.f.mai co(ora"e deca" ale alcanilor #.reac"ia (romului cu dienele con)u a"e e!"e o adi"ie 1,+ *.&rin inaclzirea cauciucului na"ural cu *000C !e formeaza izo&renul +.cauciucul na"ural !e ex"ra e !u( forma de u"a&erca /. 1a oxidarea izo&renului cu 2#Cr#%34 acid !ulfuric !e o("ine' 1. #5C%%56C5*,C%,C%%5 #. #C%#6#5#% *.C5*,C%,C%%56C%#65#% +.C5*,C%,C%%5 .. 7en"ru o("inerea (u"adienei !e &o" folo!i reac"iile' 1.de!-idra"area cu acid fo!foric a 1$+, (i"andiolului #.de!-idra"area !i de-idro enarea !imul"anaa a e"anolului *.de-idro enarea ca"ali"ica a n,(u"anului +.adi"ia -idro enului la 8inilace"ilena in &rezen"a de &aladiu o"ra8i" cu !aruri de &lum( 3. 5idrocar(ura cu C.59 care la oxidare formeaza acud ace"ic !i acid ce"o(u"iric !i adi"ioneaza # moli de (rom la un mol de -idrocar(ura con"ine' 1. # a"omi de C "er"iari #. # a"omi de C cua"ernari *. # a"omi de C &rimari +. &a"ru a"omi de C &rimari 9. 1a le a"urile du(le C:C din di8er!i com&u!i ne!a"ura"i !e &o" adi"iona' 1.5I #.S *.%# +.(enzene ;. Referi"or la 1$*,(u"adiena !un" corec"e afirma"iile' 1. &oa"e adi"iona cu clor !au (rom #.&oa"e adi"iona -idro en *.&olimerizeaza +.co&olimerizeaza cu !"iren$ alfa,me"il!"iren 10. Sun" corec"e urma"oarele reac"ii' 1. 1$*,(u"adiena6Cl# 1$+,diclor,#,(u"ena #.izo&ren cauciuc na"ural *. 1$*,(u"adiena6!"iren cauciuc (u"adiene,!"irenic +.izo&ren65Mn%+65#S%+ acid ace"ic COMPLEMETN SIMPLU 11. Din"re alcadienele izomere urma"oare cea care are # car(oni cua"ernari e!"e' A.1$.,-e&"adiena B.#$*,-e&"adiena C.#$#,dime"il,*$+,&en"adiena D.*$*,dime"il,1$+,&en"adiena E.#,me"il,*$/, -exadiena 1#. Diena care &rin oxidare ener ica enereaza numai acid malonic e!"e' A.1$*,ciclo-exadiena B.1$*,dime"il,1$*,ciclo-exadiena C.1$+,dime"il,1$*,ciclo-exadiena D.1$+,ciclo-exadiena E.1$/,dime"il,1$*,ciclo-exadiena 1*. Ciclodiena care &rin oxidare ener ica formeaza C5*,C%,C%,C%%56C5*,C%%5 e!"e' A.1$#, dime"ilciclo(u"ena B.1$*,dime"ilciclo(u"adiena C.1$#,dime"il,*,me"ilen,1,ciclo&ro&ena D.*, e"iliden,1,me"il,1,ciclo&ro&ena E.1$#$*,ciclo(u"adiena 1+. Com&u!ul C.5/,C5:C5,C.5/ &rezin"a un numar de !"ereoizomeri e al cu'A.1 B.# C.* D.+ E./ 1/. Diena care &rin oxidare ener ica formeaza acid decandioic$ C%# !i a&a in ra&or" molar 1'#'# e!"e'A.1$11,dodecadiena B.1$;,decadiena C.#$11,dodecadiena D.#$9,decadiena E.dacalina 1.. Un co&olimer o("inu" din # monomeri in ra&or" molar 1'1 formeaza &rin oxidare ener ica numai acid +,clor,.,ce"o,-e&"anoic. Cei doi monomeri !un"'A.(u"adiena !i clorura de 8inil 1

B.cloro&ren !i &ro&ena C.izo&ren ! clorura de 8inil D.cloro&ren !i izo&ren E.cloro&ren !i ace"a"e de 8inil 13. Com&u!ul +,me"ilen,#$/,-e&"adiena &rezin"a un numar de izomeri eome"rici' A.0 B.+ C.* D.+ E.. 19. Numarul de diene aciclice care core!&und formulei C/59 e!"e'A.* B.+ C./ D.. E.3 1;. 5idrocar(ura cu formula C3510 care &rin oxidare ener ica formeaza un ame!"ec de acid &iru8ic !i acid me"il,malonic e!"e' A. #,me"il,#$+$.,-exa"riena B.#$+,dime"il,#$+,&en"adiena C.1$*, dime"il,#$+,ciclo,&en"adiena D.1$*,dime"il,1$+,&en"adiena E.1,me"il,#$+,-exadiena #0. Se&ararea &rin di!"ilare a unui ame!"ec forma" din n,&en"an<I=$ izo&ren<II= !i izo&en"an <III= !e face in ordinea'A. I$II$III B.I$III$II C.II$I$III D.II$III$I E.III$II$I #1. Volumul !olu"ie de (icroma" de &o"a!iu de c:0$#N nece!ara oxidarii a 1+$9 de -idrocar(ura ce formeaza la oxidare acid ce"o&ro&ionic !i acid !uccinic in ra&or" molar 1'# e!"e' A 1$11 B.##1 C.#$/1 D.111 E.*$/1 ##. 7rin com(u!"ia a 1.0 cauciuc (u"adiene,!"irenic rezul"a 1++ de a&a. Ra&or"ul molar !"iren'(u"adiena e!"e' A.+'1 B.1'* C.1'+ D.1'# E.1'1 #*. Tran!formarea +,clor,1,(u"enei in 1$*,(u"adiena'A. !e &oa"e realiza &rin -idro enare B.!e &oa"e realiza &rin clorurare C.decur e ca o reac"ie de adi"ie D.im&lica o de-idro-alo enare E. enereaza # izomeri eome"rici in &ro&or"ii e ale #+. Se oxideaza -idorcar(ura C/59 !i !e o("ine C%#$ a&a !i un ce"oacid. 5idrocar(ura e!"e'A.me"il(u"adiena B.1$*,&en"adiena C.1$+,&en"adiena D.#$*,&en"adiena E.nici una din"re cele mai !u! #/. Ca"e diene aciclice izomere cu >!c-ele"ul? *,me"il,&en"anului exi!"a@A.# B.* C.+ D./ E.. #.. Se co&olomerizeaza 100 moli ame!"ec (u"adienA !i alfa,me"il!"iren. Ce ma!a de (u"adiene a rama! neco&olimeriza"a@ A.19;0 B.1;90 C.190; D.1;09 #3. Ce ra&or" molar exi!"a un"re monomerii rama!i neco&olimeriza"i<in"re(area #.=@A.#'* B./'# C.3'1 D.+'* E.#'1 #9. Ca"i moli de (u"adiene !,au co&olimeriza"@ <in"re(area #.= A. 3/ B..0 C.+0 D.*/ E.#/ #;. 7rin arderea a 1$;+ co&olimer (u"adiene,alfa,le"il!"iren !e o("in 1$9 a&a. Ra&or"ul molar al monimerilor in co&olimer e!"e' A.1'* B.#'* C.*'/ D.#'/ E./'1 *0. Un co&olimer forma" din (u"adiena$ acriloni"ril$ colrura de 8inil !i !"iren con"ine +$.;BN !i 11$9;BCl. S"iind ca 1$+;#/ de co&olimer adi"ioneaza 0$+ Br$ care din monomeri &ar"ici&a cu acela!i numar de moli in co&olimerul rezul"a"@A.(u"adiene !i acriloni"ril B.(u"adiene !i clorura de 8inil C.(u"adiena !i !"irenul D.acriloni"rilul !i clorura de 8inil E.clorura de 8inil !i !"irenul *1. Idem *0$ dar care din monomeri e!"e mai >folo!i"? in co&olimer@ A.(u"adiene B.acriloni"ril C. clorura de 8inil D.!"irenul E.(u"adiena !i clorura de 8inil *#. Idem *0$ dar care din"re monomeri &ar"ici&a in co&olCmero cu cel mai mic numar de moli@ A. (u"adiene B.acriloni"rlul C. clorura de 8inil D.!"irenul E."o"i &ar"ici&a cu acela!i umar de moli **. Idem *0$ dar ra&or"ul molar al celor + monomeri e!"e' A.1'#'#'* B.#'1'#'* C.1'1'#'* D.1'*'#'1 E.1'+'#'# *+. Ca"e -idrocar(uri conduc &rin oxidare ener ica la un ame!"ec de acid #$*,dice"o(u"iric$ C%#$ acid (enzoic !i a&a in ra&or" molar 1'#'1'# A.0 B.# C.+ D.1 E.* */. Com&u!ul cu formula C.510 &oa"e a8ea in molecula' A.numai a"omi de C !ecundari B.* a"omi de C cua"ernari C.* a"omi de C -i(ridiza"i !& D. + a"omi de C "er"iari E. numai a"omi de C !ecundari !i unul "er"iar *.. Dradul de &olimerizare al co&olimerului (u"adiene,acriloni"ril e!"e ;0. Care e!"e ma!a moleculara a co&olimerului$ daca ra&or"ul molar al monomerilor in co&olimer e!"e *'#@ A.#+000 B.#/000 C.#+1#0 D.*0000 E.*/000

*3. Co&olimerul (u"adien,acriloni"rilic are un con"inu" de /$#9BN. Care e!"e con"inu"ul &rocen"ual al monomerilor in molecula !i care e!"e ra&or"ul lor molar@ A.90Bacriloni"ril<a=$ #0B(u"adiene <(= 1$+9 B./0B a$ /0B($ 1 C.#/Ba 3/B( 0$3/ D.#0B$ 90B($ *$;* E.**Ba ..B( #$+.

RASPUNSURI-DIENE 1.B #.D *.B +.A /.C ..E 3.E 9.A ;.E 10.A 11.C 1#.D 1*.D 1+.C 1/.A 1..C 13.C 19.D 1;.C #0.D #1.D ##.C #*.D #+.A #/.D #..A #3.C #9.C #;.E *0.D *1.D *#.A **.A *+.E */.D *..C *3.D *9.D *;.D +0.D +1.C +#.A +*.A ++.D +/.D +..E +3.D