Sunteți pe pagina 1din 53

Parlamentul Romniei Lege nr. 188 (r2) din 08/12/1999 Legea nr.

188/1999 privind Statutul funcionarilor publici ___________ Text actualizat la data de 29.08.201 . !ctul include "odific#rile din ur"#toarele acte$ % &.'.(. nr. 12)/2008 publicat# *n +onitorul &ficial, -artea . nr. /90 din 1 /10/2008. % &.'.(. nr. 229/2008 publicat# *n +onitorul &ficial, -artea . nr. din 0)/01/2009. % &.'.(. nr. /2009 publicat# *n +onitorul &ficial, -artea . nr. 80 din 11/02/2009. % &.'.(. nr. 1/2009 publicat# *n +onitorul &ficial, -artea . nr. 2/0 din 22/00/2009. % &.'.(. nr. 10)/2009 publicat# *n +onitorul &ficial, -artea . nr. //8 din 0//10/2009. % Legea nr. 0/2009 publicat# *n +onitorul &ficial, -artea . nr. 1/2 din 09/11/2009. % Legea nr. 19/2009 publicat# *n +onitorul &ficial, -artea . nr. 810 din 10/12/2009. % 2ecizia nr. 1/29/2009 publicat# *n +onitorul &ficial, -artea . nr. 28 din 10/01/2010. % Legea nr. 01/2010 publicat# *n +onitorul &ficial, -artea . nr. 110 din 1//0 /2010. % Legea nr. 09/2010 publicat# *n +onitorul &ficial, -artea . nr. 19) din 29/0 /2010. % Legea nr. 100/2010 publicat# *n +onitorul &ficial, -artea . nr. 011 din 08/01/2010. % Legea nr. 280/2010 publicat# *n +onitorul &ficial, -artea . nr. 811 din 28/12/2010. % &.'.(. nr. 1//2012 publicat# *n +onitorul &ficial, -artea . nr. 10 din 10/0)/2012. % Legea nr. 1//2012 publicat# *n +onitorul &ficial, -artea . nr. /) din 0/0)/2012. % Legea nr. 2/201 publicat# *n +onitorul &ficial, -artea . nr. 89 din 12/02/201 . % &.'.(. nr. 11/201 publicat# *n +onitorul &ficial, -artea . nr. 9 din 29/0//201 . % &.'.(. nr. 82/201 publicat# *n +onitorul &ficial, -artea . nr. )09 din 29/08/201 . ___________ -u3 *n aplicare prin$ % -rocedur# publicat# *n +onitorul &ficial, -artea . nr. 0)2 din 02/01/2010. % &rdinul nr. 0000/2012 publicat *n +onitorul &ficial, -artea . nr. 11) din 22/10/2012. CAPITOLUL I 2i3poziii generale Art. 1. % (1) -rezenta lege regle"enteaz# regi"ul general al raporturilor 4uridice dintre funcionarii publici 5i 3tat 3au ad"ini3traia public# local#, prin autorit#ile ad"ini3trative autono"e ori prin autorit#ile 5i in3tituiile publice ale ad"ini3traiei publice centrale 5i locale, denu"ite *n continuare raporturi de 3erviciu. (2) Scopul prezentei legi *l con3tituie a3igurarea, *n confor"itate cu di3poziiile legale, a unui 3erviciu public 3tabil, profe3ioni3t, tran3parent, eficient 5i i"parial, *n intere3ul cet#enilor, precu" 5i al autorit#ilor 5i in3tituiilor publice din ad"ini3traia public# central# 5i local#. Art. 2. % (1) 6uncia public# reprezint# an3a"blul atribuiilor 5i re3pon3abilit#ilor, 3tabilite *n te"eiul legii, *n 3copul realiz#rii prerogativelor de putere public# de c#tre ad"ini3traia public# central#, ad"ini3traia public# local# 5i autorit#ile ad"ini3trative autono"e. (2) 6uncionarul public e3te per3oana nu"it#, *n condiiile legii, *ntr%o funcie public#. -er3oana care a fo3t eliberat# din funcia public# 5i 3e afl# *n corpul de rezerv# al funcionarilor publici *5i p#3treaz# calitatea de funcionar public.

(3) !ctivit#ile de3f#5urate de funcionarii publici, care i"plic# exercitarea prerogativelor de putere public#, 3unt ur"#toarele$ a) punerea *n executare a legilor 5i a celorlalte acte nor"ative7 b) elaborarea proiectelor de acte nor"ative 5i a altor regle"ent#ri 3pecifice autorit#ii 3au in3tituiei publice, precu" 5i a3igurarea aviz#rii ace3tora7 c) elaborarea proiectelor politicilor 5i 3trategiilor, a progra"elor, a 3tudiilor, analizelor 5i 3tati3ticilor nece3are realiz#rii 5i i"ple"ent#rii politicilor publice, precu" 5i a docu"entaiei nece3are execut#rii legilor, *n vederea realiz#rii co"petenei autorit#ii 3au in3tituiei publice7 d) con3ilierea, controlul 5i auditul public intern7 e) ge3tionarea re3ur3elor u"ane 5i a re3ur3elor financiare7 f) colectarea creanelor bugetare7 g) reprezentarea intere3elor autorit#ii 3au in3tituiei publice *n raporturile ace3teia cu per3oane fizice 3au 4uridice de drept public 3au privat, din ar# 5i 3tr#in#tate, *n li"ita co"petenelor 3tabilite de conduc#torul autorit#ii 3au in3tituiei publice, precu" 5i reprezentarea *n 4u3tiie a autorit#ii 3au in3tituiei publice *n care *5i de3f#5oar# activitatea7 h) realizarea de activit#i *n confor"itate cu 3trategia de infor"atizare a ad"ini3traiei publice. ( ) 6unciile publice 3unt prev#zute *n anexa la prezenta lege. (!) 8n 3en3ul prezentei legi, totalitatea funcionarilor publici din cadrul autorit#ilor ad"ini3trative autono"e 5i din cadrul autorit#ilor 5i in3tituiilor publice din ad"ini3traia public# central# 5i local# con3tituie corpul funcionarilor publici. Art. 3. % -rincipiile care 3tau la baza exercit#rii funciei publice 3unt$ a) legalitate, i"parialitate 5i obiectivitate7 b) tran3paren#7 c) eficien# 5i eficacitate7 d) re3pon3abilitate, *n confor"itate cu prevederile legale7 e) orientare c#tre cet#ean7 f) 3tabilitate *n exercitarea funciei publice7 g) 3ubordonare ierar9ic#. Art. . % (1) :aporturile de 3erviciu 3e na3c 5i 3e exercit# pe baza actului ad"ini3trativ de nu"ire, e"i3 *n condiiile legii. (2) ;xercitarea raporturilor de 3erviciu 3e realizeaz# pe perioad# nedeter"inat#. (3) -rin excepie de la prevederile alin. <2=, funciile publice de execuie te"porar vacante pe o perioad# de cel puin o lun# pot fi ocupate pe perioad# deter"inat#, a3tfel$ a) prin redi3tribuirea funcionarilor publici din corpul de rezerv# care *ndepline3c condiiile 3pecifice pentru ocuparea funciei publice re3pective7 b) prin nu"ire pe perioad# deter"inat#, prin concur3 *n condiiile legii, *n 3ituaia *n care *n corpul de rezerv# nu exi3t# funcionari publici care 3# *ndeplinea3c# cerinele 3pecifice pentru a fi redi3tribuii *n confor"itate cu di3poziiile prev#zute la lit. a=. -er3oana nu"it# *n ace3te condiii dob>nde5te calitatea de funcionar public nu"ai pe acea3t# perioad# 5i nu beneficiaz# la *ncetarea raportului de 3erviciu de dreptul de a intra *n corpul de rezerv# al funcionarilor publici. Art. !. % (1) -ot beneficia de 3tatute 3peciale funcionarii publici care *5i de3f#5oar# activitatea *n cadrul ur"#toarelor 3ervicii publice$

a) 3tructurile de 3pecialitate ale -arla"entului :o">niei7 b) 3tructurile de 3pecialitate ale !d"ini3traiei -rezideniale7 c) 3tructurile de 3pecialitate ale ?on3iliului Legi3lativ7 d) 3erviciile diplo"atice 5i con3ulare7 e) autoritatea va"al#7 f) poliia 5i alte 3tructuri ale +ini3terului .nternelor 5i :efor"ei !d"ini3trative7 g) alte 3ervicii publice 3tabilite prin lege. (2) -rin 3tatutele 3peciale prev#zute la alin. <1= 3e pot regle"enta$ a) drepturi, *ndatoriri 5i inco"patibilit#i 3pecifice, altele dec>t cele prev#zute de prezenta lege7 b) funcii publice 3pecifice. (3) 8n cazul 3tatutelor 3peciale aplicabile 3erviciilor diplo"atice 5i con3ulare, precu" 5i polii5tilor 5i altor 3tructuri ale +ini3terului .nternelor 5i :efor"ei !d"ini3trative, di3poziiile 3peciale pot regle"enta prevederi de natura celor prev#zute la alin. <2=, precu" 5i cu privire la carier#. Art. ". % -revederile prezentei legi nu 3e aplic#$ a) per3onalului contractual 3alariat din aparatul propriu al autorit#ilor 5i in3tituiilor publice, care de3f#5oar# activit#i de 3ecretariat, ad"ini3trative, protocol, go3pod#rire, *ntreinere%reparaii 5i de de3ervire, paz#, precu" 5i altor categorii de per3onal care nu exercit# prerogative de putere public#. -er3oanele care ocup# ace3te funcii nu au calitatea de funcionar public 5i li 3e aplic# legi3laia "uncii7 b) per3onalului 3alariat *ncadrat, pe baza *ncrederii per3onale, la cabinetul de"nitarului7 c) corpului "agi3trailor7 d) cadrelor didactice7 e) per3oanelor nu"ite 3au ale3e *n funcii de de"nitate public#. CAPITOLUL ?la3ificarea ?ategorii de funcionari publici funciilor II publice.

Art. #. % (1) 6unciile publice 3e cla3ific# dup# cu" ur"eaz#$ a) funcii publice generale 5i funcii publice 3pecifice7 b) funcii publice din cla3a ., funcii publice din cla3a a ..%a, funcii publice din cla3a a ...%a7 c) funcii publice de 3tat, funcii publice teritoriale 5i funcii publice locale. (2) 6unciile publice generale reprezint# an3a"blul atribuiilor 5i re3pon3abilit#ilor cu caracter general 5i co"un tuturor autorit#ilor 5i in3tituiilor publice, *n vederea realiz#rii co"petenelor lor generale. (3) 6unciile publice 3pecifice reprezint# an3a"blul atribuiilor 5i re3pon3abilit#ilor cu caracter 3pecific unor autorit#i 5i in3tituii publice, 3tabilite *n vederea realiz#rii co"petenelor lor 3pecifice, 3au care nece3it# co"petene 5i re3pon3abilit#i 3pecifice. ( ) ;c9ivalarea funciilor publice 3pecifice cu funciile publice generale, *n condiiile legii, 3e face prin 3tatutele 3peciale prev#zute la art. ) alin. <1= 3au, la propunerea autorit#ilor 5i in3tituiilor publice, de !genia @aional# a 6uncionarilor -ublici.

Art. 8. % (1) 6unciile publice de 3tat 3unt funciile publice 3tabilite 5i avizate, potrivit legii, *n cadrul "ini3terelor, organelor de 3pecialitate ale ad"ini3traiei publice centrale, precu" 5i *n cadrul autorit#ilor ad"ini3trative autono"e. (2) 6unciile publice teritoriale 3unt funciile publice 3tabilite 5i avizate, potrivit legii, *n cadrul in3tituiei prefectului, 3erviciilor publice deconcentrate ale "ini3terelor 5i ale celorlalte organe ale ad"ini3traiei publice centrale din unit#ile ad"ini3trativ%teritoriale. (3) 6unciile publice locale 3unt funciile publice 3tabilite 5i avizate, potrivit legii, *n cadrul aparatului propriu al autorit#ilor ad"ini3traiei publice locale 5i al in3tituiilor publice 3ubordonate ace3tora. Art. 9. % 6unciile publice 3e *"part *n cla3e, definite *n raport cu nivelul 3tudiilor nece3are ocup#rii funciei publice, dup# cu" ur"eaz#$ a) cla3a . cuprinde funciile publice pentru a c#ror ocupare 3e cer 3tudii univer3itare de licen# ab3olvite cu diplo"#, re3pectiv 3tudii 3uperioare de lung# durat#, ab3olvite cu diplo"# de licen# 3au ec9ivalent#7 b) cla3a a ..%a cuprinde funciile publice pentru a c#ror ocupare 3e cer 3tudii 3uperioare de 3curt# durat#, ab3olvite cu diplo"#7 c) cla3a a ...%a cuprinde funciile publice pentru a c#ror ocupare 3e cer 3tudii liceale, re3pectiv 3tudii "edii liceale, finalizate cu diplo"# de bacalaureat. Art. 10. % (1) 2up# nivelul atribuiilor titularului funciei publice, funciile publice 3e *"part *n trei categorii dup# cu" ur"eaz#$ a) funcii publice core3punz#toare categoriei *nalilor funcionari publici7 b) funcii publice core3punz#toare categoriei funcionarilor publici de conducere7 c) funcii publice core3punz#toare categoriei funcionarilor publici de execuie. (2) 6uncionarii publici nu"ii *n funciile publice din cla3ele a ..%a 5i a ...%a pot ocupa nu"ai funcii publice de execuie. Art. 11. % (1) 6uncionarii publici 3unt debutani 3au definitivi. (2) -ot fi nu"ite funcionari publici debutani per3oanele care au pro"ovat concur3ul pentru ocuparea unei funcii publice de grad profe3ional debutant. (3) -ot fi nu"ii funcionari publici definitivi$ a) funcionarii publici debutani care au efectuat perioada de 3tagiu prev#zut# de lege 5i au obinut rezultat core3punz#tor la evaluare7 b) per3oanele care intr# *n corpul funcionarilor publici prin concur3 5i care au vec9i"ea *n 3pecialitatea 3tudiilor nece3are ocup#rii funciei publice de "ini"u" 12 luni, 8 luni 5i, re3pectiv, / luni, *n funcie de nivelul 3tudiilor ab3olvite. Art. 12. % ?ategoria *nalilor funcionari publici cuprinde per3oanele care 3unt nu"ite *n una dintre ur"#toarele funcii publice$ a) 3ecretar general al (uvernului 5i 3ecretar general ad4unct al (uvernului7 b) 3ecretar general din "ini3tere 5i alte organe de 3pecialitate ale ad"ini3traiei publice centrale7 c) prefect7 d) 3ecretar general ad4unct din "ini3tere 5i alte organe de 3pecialitate ale ad"ini3traiei publice centrale7 e) 3ubprefect7 f) in3pector guverna"ental. Art. 13. % (1) ?ategoria funcionarilor publici de conducere cuprinde per3oanele nu"ite *n una dintre ur"#toarele funcii publice$

a) director general 5i director general ad4unct din aparatul autorit#ilor ad"ini3trative autono"e, al "ini3terelor 5i al celorlalte organe de 3pecialitate ale ad"ini3traiei publice centrale, precu" 5i *n funciile publice 3pecifice a3i"ilate ace3tora7 b) director 5i director ad4unct din aparatul autorit#ilor ad"ini3trative autono"e, al "ini3terelor 5i al celorlalte organe de 3pecialitate ale ad"ini3traiei publice centrale, precu" 5i *n funciile publice 3pecifice a3i"ilate ace3tora7 c) 3ecretar al unit#ii ad"ini3trativ%teritoriale7 d) director executiv 5i director executiv ad4unct ai 3erviciilor publice deconcentrate ale "ini3terelor 5i ale celorlalte organe de 3pecialitate ale ad"ini3traiei publice centrale din unit#ile ad"ini3trativ%teritoriale, *n cadrul in3tituiei prefectului, *n cadrul aparatului propriu al autorit#ilor ad"ini3traiei publice locale 5i al in3tituiilor publice 3ubordonate ace3tora, precu" 5i *n funciile publice 3pecifice a3i"ilate ace3tora7 ___________ Litera d= a fo3t "odificat# prin alineatul din Lege nr. 01/2010 *ncep>nd cu 19.0 .2010. e) 5ef 3erviciu, precu" 5i *n funciile publice 3pecifice a3i"ilate ace3teia7 f) 5ef birou, precu" 5i *n funciile publice 3pecifice a3i"ilate ace3teia. (2) 8n cadrul autorit#ilor ad"ini3trative autono"e pot fi 3tabilite 5i funciile publice prev#zute la alin. <1= lit. e= 5i f=, precu" 5i alte funcii publice prev#zute *n regle"ent#rile 3pecifice. (3) 6unciile publice prev#zute la alin. <1= lit. a= 3e pot 3tabili 5i *n cadrul autorit#ilor 5i in3tituiilor publice din ad"ini3traia public# local# care au un nu"#r de "ini"u" 1)0 de po3turi. Art. 1 . % (1) Sunt funcionari publici de execuie din cla3a . per3oanele nu"ite *n ur"#toarele funcii publice generale$ con3ilier, con3ilier 4uridic, auditor, expert, in3pector, precu" 5i *n funciile publice 3pecifice a3i"ilate ace3tora. (2) Sunt funcionari publici de execuie din cla3a a ..%a per3oanele nu"ite *n funcia public# general# de referent de 3pecialitate, precu" 5i *n funciile publice 3pecifice a3i"ilate ace3teia. (3) Sunt funcionari publici de execuie din cla3a a ...%a per3oanele nu"ite *n funcia public# general# de referent, precu" 5i *n funciile publice 3pecifice a3i"ilate ace3teia. Art. 1!. % 6unciile publice de execuie 3unt 3tructurate pe grade profe3ionale, dup# cu" ur"eaz#$ a) 3uperior, ca nivel "axi"7 b) principal7 c) a3i3tent7 d) debutant. CAPITOLUL ?ategoria *nalilor funcionari publici III

Art. 1". % (1) 8nalii funcionari publici realizeaz# "anage"entul de nivel 3uperior *n ad"ini3traia public# central# 5i *n autorit#ile ad"ini3trative autono"e.

(2) -entru a ocupa o funcie public# core3punz#toare categoriei *nalilor funcionari publici per3oana trebuie 3# *ndeplinea3c# cu"ulativ ur"#toarele condiii$ a) cele prev#zute la art. )07 b) 3tudii univer3itare de licen# ab3olvite cu diplo"#, re3pectiv 3tudii 3uperioare de lung# durat#, ab3olvite cu diplo"# de licen# 3au ec9ivalent#7 c) cel puin ) ani vec9i"e *n 3pecialitatea 3tudiilor nece3are exercit#rii funciei publice7 d) a ab3olvit progra"ele de for"are 3pecializat# pentru ocuparea unei funcii publice core3punz#toare categoriei *nalilor funcionari publici ori a exercitat un "andat co"plet de parla"entar7 e) a pro"ovat concur3ul naional pentru intrarea *n categoria *nalilor funcionari publici. (3) -entru ocuparea funciilor publice prev#zute la art. 12 lit. a=, b= 5i d= 3e pot 3tabili condiii 3pecifice 3au proceduri 3pecifice, *n condiiile legii. Art. 1#. % -rogra"ele de for"are 3pecializat# pentru ocuparea unei funcii publice core3punz#toare categoriei *nalilor funcionari publici 3e organizeaz# *n condiiile legii. Art. 18. % (1) .ntrarea *n categoria *nalilor funcionari publici 3e face prin concur3 naional. :ecrutarea 3e face de c#tre o co"i3ie per"anent#, independent#, for"at# din 1 "e"bri, nu"ii prin decizie a pri"ului%"ini3tru. +e"brii co"i3iei au "andate fixe de 10 ani 5i 4u"#tate 5i 3unt nu"ii prin rotaie. (2) -er3oanele care au pro"ovat concur3ul naional prev#zut la alin. <1= pot fi nu"ite *n funciile publice core3punz#toare categoriei *nalilor funcionari publici. (3) Structura, criteriile de de3e"nare a "e"brilor, atribuiile 5i "odul de organizare 5i funcionare ale co"i3iei prev#zute la alin. <1= 3e 3tabile3c prin 9ot#r>re a (uvernului, la propunerea !geniei @aionale a 6uncionarilor -ublici. Art. 19. % (1) @u"irea, "odificarea, 3u3pendarea, *ncetarea raporturilor de 3erviciu, precu" 5i 3ancionarea di3ciplinar# a *nalilor funcionari publici 3e fac, *n condiiile legii, de c#tre$ a) (uvern, pentru funciile publice prev#zute la art. 12 lit. a=, c= 5i e=7 b) pri"ul%"ini3tru, pentru funciile publice prev#zute la art. 12 lit. b=, d= 5i f=. ___________ !lineatul <1= a fo3t "odificat prin alineatul din Lege nr. 19/2009 *ncep>nd cu 11.12.2009. (2) @u"irea *ntr%o funcie public# prev#zut# la art. 12 lit. a=, b= 5i d= 3e face dintre per3oanele care *ndepline3c condiiile prev#zute la art. 1/ alin. <2= 5i < =. ___________ !lineatul <2= a fo3t "odificat prin alineatul din Lege nr. 19/2009 *ncep>nd cu 11.12.2009. (3) La eliberarea din funcia public#, *nalii funcionari publici au dreptul la co"pen3aii "ateriale, 3tabilite potrivit legii privind 3i3te"ul unitar de 3alarizare a funcionarilor publici. Art. 20. % (1) ;valuarea perfor"anelor profe3ionale individuale ale *nalilor funcionari publici 3e face anual, *n condiiile legii.

(2) ;valuarea general# a *nalilor funcionari publici 3e face o dat# la 2 ani, *n 3copul confir"#rii cuno5tinelor profe3ionale, aptitudinilor 5i abilit#ilor nece3are exercit#rii funciei publice. (3) 8nalii funcionari publici au obligaia de a ur"a anual cur3uri de perfecionare profe3ional#, *n condiiile legii. ( ) ;valuarea anual# prev#zut# la alin. <1= 5i evaluarea general# prev#zut# la alin. <2= 3e fac de c#tre o co"i3ie de evaluare, ai c#rei "e"bri 3unt nu"ii prin decizie a pri"ului% "ini3tru, la propunerea "ini3trului internelor 5i refor"ei ad"ini3trative. CAPITOLUL +anage"entul funciilor publice 5i al funcionarilor publici %&C'IU(&A !genia @aional# a 6uncionarilor -ublici I$

Art. 21. % (1) -entru crearea 5i dezvoltarea unui corp de funcionari publici profe3ioni3t, 3tabil 5i i"parial 3e *nfiineaz#, *n 3ubordinea +ini3terului .nternelor 5i :efor"ei !d"ini3trative, !genia @aional# a 6uncionarilor -ublici, organ de 3pecialitate al ad"ini3traiei publice centrale, cu per3onalitate 4uridic#. (2) !genia @aional# a 6uncionarilor -ublici e3te condu3# de un pre5edinte, cu rang de 3ecretar de 3tat, nu"it de c#tre pri"ul%"ini3tru, la propunerea "ini3trului internelor 5i refor"ei ad"ini3trative. 8n exercitarea atribuiilor care *i revin, pre5edintele !geniei @aionale a 6uncionarilor -ublici e"ite ordine cu caracter nor"ativ 5i individual. (3) !genia @aional# a 6uncionarilor -ublici e3te finanat# de la bugetul de 3tat. Art. 22. % (1) !genia @aional# a 6uncionarilor -ublici are ur"#toarele atribuii$ a) elaboreaz# politicile 5i 3trategiile privind "anage"entul funciei publice 5i al funcionarilor publici7 b) elaboreaz# 5i avizeaz# proiecte de acte nor"ative privind funcia public# 5i funcionarii publici7 c) "onitorizeaz# 5i controleaz# "odul de aplicare a legi3laiei privind funcia public# 5i funcionarii publici *n cadrul autorit#ilor 5i in3tituiilor publice7 d) elaboreaz# regle"ent#ri co"une, aplicabile tuturor autorit#ilor 5i in3tituiilor publice, privind funciile publice, precu" 5i in3truciuni privind aplicarea unitar# a legi3laiei *n do"eniul funciei publice 5i al funcionarilor publici7 e) elaboreaz# proiectul legii privind 3tabilirea 3i3te"ului unitar de 3alarizare pentru funcionarii publici7 f) 3tabile5te criteriile pentru evaluarea activit#ii funcionarilor publici7 g) centralizeaz# propunerile de in3truire a funcionarilor publici, 3tabilite ca ur"are a evalu#rii perfor"anelor profe3ionale individuale ale funcionarilor publici7 h) colaboreaz# cu .n3titutul @aional de !d"ini3traie la 3tabilirea te"aticii 3pecifice progra"elor de for"are 3pecializat# *n ad"ini3traia public# 5i de perfecionare a funcionarilor publici7

i) *ntoc"e5te 5i ad"ini3treaz# baza de date cuprinz>nd evidena funciilor publice 5i a funcionarilor publici7 )) realizeaz# recrutarea 5i pro"ovarea pentru funciile publice pentru care organizeaz# concur3, "onitorizeaz# recrutarea 5i pro"ovarea pentru celelalte funcii publice, *n condiiile prezentei legi7 ___________ Litera 4= a fo3t "odificat# prin punctul 1. din Lege nr. 100/2010 *ncep>nd cu 11.01.2010. )1) organizeaz# concur3uri 3au exa"ene pentru ocuparea funciilor publice de conducere vacante, *n condiiile prev#zute la art. )87 ___________ Litera 41= a fo3t introdu3# prin punctul 2. din Lege nr. 100/2010 *ncep>nd cu 11.01.2010. )2) di3pune 3u3pendarea organiz#rii 5i de3f#5ur#rii concur3urilor, *n condiiile legii7 ___________ Litera 42= a fo3t introdu3# prin punctul 2. din Lege nr. 100/2010 *ncep>nd cu 11.01.2010. *) realizeaz# redi3tribuirea funcionarilor publici c#rora le%au *ncetat raporturile de 3erviciu din "otive nei"putabile lor, pe baza acordului conduc#torilor autorit#ilor 3au in3tituiilor publice7 ___________ Litera A= a fo3t "odificat# prin punctul 1. din &rdonan# de urgen# nr. 82/201 *ncep>nd cu 29.08.201 . +) acord# a3i3ten# de 3pecialitate 5i coordoneaz# "etodologic co"parti"entele de re3ur3e u"ane din cadrul autorit#ilor 5i in3tituiilor ad"ini3traiei publice centrale 5i locale7 ,) particip# la negocierile dintre organizaiile 3indicale reprezentative ale funcionarilor publici 5i +ini3terul .nternelor 5i :efor"ei !d"ini3trative7 n) colaboreaz# cu organi3"e 5i cu organizaii internaionale din do"eniul 3#u de activitate7 -) elaboreaz# anual, cu con3ultarea autorit#ilor 5i in3tituiilor publice, -lanul de ocupare a funciilor publice, pe care *l 3upune 3pre aprobare (uvernului7 .) *ntoc"e5te raportul anual cu privire la "anage"entul funciilor publice 5i al funcionarilor publici, pe care *l prezint# (uvernului7 /) con3tat# contravenii 5i aplic# 3anciuni, *n condiiile legii. (2) !genia @aional# a 6uncionarilor -ublici *ndepline5te orice alte atribuii 3tabilite prin lege.

(3) !genia @aional# a 6uncionarilor -ublici are legiti"are proce3ual# activ# 5i poate 3e3iza in3tana de contencio3 ad"ini3trativ co"petent# cu privire la$ a) actele prin care autorit#ile 3au in3tituiile publice *ncalc# legi3laia referitoare la funcia public# 5i funcionarii publici, con3tatate ca ur"are a activit#ii proprii de control7 b) refuzul autorit#ilor 5i in3tituiilor publice de a aplica prevederile legale *n do"eniul funciei publice 5i al funcionarilor publici. ( ) !ctul atacat potrivit alin. < = e3te 3u3pendat de drept. (!) -re5edintele !geniei @aionale a 6uncionarilor -ublici poate 3e3iza 5i prefectul *n leg#tur# cu actele ilegale e"i3e de autorit#ile 3au in3tituiile publice locale. Art. 221. % !genia @aional# a 6uncionarilor -ublici di3pune 3u3pendarea organiz#rii 5i de3f#5ur#rii concur3ului 3au, dup# caz, a exa"enului, *n ur"#toarele cazuri$ a) *n 3ituaia *n care e3te 3e3izat# 5i 3e con3tat# c# nu 3unt *ndeplinite condiiile legale privind organizarea 5i de3f#5urarea concur3urilor de recrutare 5i de pro"ovare *n funcii publice din cadrul autorit#ilor 5i in3tituiilor publice7 b) autoritatea 3au in3tituia public# nu a tran3"i3 !geniei @aionale a 6uncionarilor -ublici planul de ocupare a funciilor publice, potrivit prevederilor art. 2 alin. <0= 5i <)=7 c) autoritatea 3au in3tituia public# care organizeaz# concur3ul 3au exa"enul nu a obinut avizul !geniei @aionale a 6uncionarilor -ublici, potrivit prevederilor art. 101. ___________ !rt. 221. a fo3t introdu3 prin punctul . din Lege nr. 100/2010 *ncep>nd cu 11.01.2010. Art. 23. % (1) -lanul de ocupare a funciilor publice 3tabile5te$ a) nu"#rul "axi" al funciilor publice rezervate pro"ov#rii funcionarilor publici7 b) nu"#rul "axi" al funciilor publice care vor fi rezervate *n 3copul pro"ov#rii rapide7 c) nu"#rul "axi" al funciilor publice care vor fi ocupate prin recrutare7 d) nu"#rul "axi" al funciilor publice care vor fi *nfiinate7 e) nu"#rul "axi" al funciilor publice care vor fi 3upu3e reorganiz#rii7 f) nu"#rul "axi" de funcii publice pe fiecare cla3#, categorie 5i pe grade profe3ionale7 g) nu"#rul "axi" al funciilor publice de conducere 5i al funciilor publice core3punz#toare categoriei *nalilor funcionari publici. (2) -lanul de ocupare a funciilor publice 3e elaboreaz# anual, cu con3ultarea 3indicatelor reprezentative ale funcionarilor publici, a3tfel$ a) de c#tre !genia @aional# a 6uncionarilor -ublici, pe baza propunerilor ordonatorilor principali de credite, pentru autorit#ile 5i in3tituiile publice din ad"ini3traia public# central#7 b) de c#tre pri"ar 3au, dup# caz, de c#tre pre5edintele con3iliului 4udeean, prin aparatul de 3pecialitate, pentru autorit#ile 5i in3tituiile publice din ad"ini3traia public# local#. (3) -lanul de ocupare a funciilor publice 3e *ntoc"e5te centralizat, pe fiecare ordonator principal de credite 5i pe fiecare in3tituie din 3ubordinea ace3teia 3au finanat# prin bugetul 3#u. ( ) 8n 3ituaia prev#zut# la alin. <2= lit. a=, planul de ocupare a funciilor publice 3e aprob# prin 9ot#r>re a (uvernului. 8n 3ituaia prev#zut# la alin. <2= lit. b=, planul de ocupare a funciilor publice 3e aprob# prin 9ot#r>re a con3iliului local, re3pectiv a con3iliului 4udeean.

(!) -entru autorit#ile 5i in3tituiile publice din ad"ini3traia public# local#, proiectul planului de ocupare a funciilor publice 3e tran3"ite !geniei @aionale a 6uncionarilor -ublici cu 0) de zile *nainte de data aprob#rii. 8n 3ituaia *n care !genia @aional# a 6uncionarilor -ublici con3tat# neregularit#i *n 3tructura ace3tuia, autorit#ile 3au in3tituiile publice au obligaia de a "odifica proiectul planului de ocupare a funciilor publice, pe baza ob3ervaiilor !geniei @aionale a 6uncionarilor -ublici, *n confor"itate cu prevederile legale. Art. 2 . % (e3tiunea curent# a re3ur3elor u"ane 5i a funciilor publice e3te organizat# 5i realizat#, *n cadrul fiec#rei autorit#i 5i in3tituii publice, de c#tre un co"parti"ent 3pecializat, care colaboreaz# direct cu !genia @aional# a 6uncionarilor -ublici. %&C'IU(&A a ;videna funciilor publice 5i a funcionarilor publici 20a

Art. 2!. % (1) !genia @aional# a 6uncionarilor -ublici ad"ini3treaz# evidena naional# a funciilor publice 5i a funcionarilor publici, pe baza datelor tran3"i3e de autorit#ile 5i in3tituiile publice. (2) ;videna funciilor publice 5i a funcionarilor publici 3e ine *n cadrul fiec#rei autorit#i 3au in3tituii publice, potrivit for"atului 3tabilit de c#tre !genia @aional# a 6uncionarilor -ublici. !utorit#ile 5i in3tituiile publice au obligaia de a tran3"ite !geniei @aionale a 6uncionarilor -ublici toate infor"aiile cuprin3e *n evidena funciilor publice 5i a funcionarilor publici din cadrul ace3tora. (3) 8n 3copul a3igur#rii ge3tion#rii eficiente a re3ur3elor u"ane, precu" 5i pentru ur"#rirea carierei funcionarului public, autorit#ile 5i in3tituiile publice *ntoc"e3c do3arul profe3ional pentru fiecare funcionar public. ( ) 6or"atul 3tandard al evidenei funciilor publice 5i a funcionarilor publici, precu" 5i coninutul do3arului profe3ional 3e 3tabile3c prin 9ot#r>re a (uvernului, la propunerea !geniei @aionale a 6uncionarilor -ublici. Art. 2". % (1) !utorit#ile 5i in3tituiile publice r#3pund de *ntoc"irea 5i actualizarea do3arelor profe3ionale ale funcionarilor publici 5i a3igur# p#3trarea ace3tora *n condiii de 3iguran#. (2) 8n cazurile de tran3fer 3au de *ncetare a raporturilor de 3erviciu, autoritatea 3au in3tituia public# p#3treaz# o copie a do3arului profe3ional 5i *n">neaz# originalul funcionarului public, pe baz# de 3e"n#tur#. (3) !utorit#ile 5i in3tituiile publice au obligaia de a co"unica !geniei @aionale a 6uncionarilor -ublici, *n ter"en de 10 zile lucr#toare, orice "odificare intervenit# *n 3ituaia funcionarilor publici. ( ) -er3oanele care au acce3 la datele cuprin3e *n evidena naional# a funciilor publice 5i a funcionarilor publici, precu" 5i la do3arul profe3ional al funcionarului public au obligaia de a p#3tra confidenialitatea datelor cu caracter per3onal, *n condiiile legii. (!) La 3olicitarea funcionarului public, autoritatea 3au in3tituia public# e3te obligat# 3# elibereze un docu"ent care 3# ate3te activitatea de3f#5urat# de ace3ta, vec9i"ea *n "unc#, *n 3pecialitate 5i *n funcia public#.

CAPITOLUL 2repturi 5i *ndatoriri %&C'IU(&A 2repturile funcionarilor publici

Art. 2#. % (1) 2reptul la opinie al funcionarilor publici e3te garantat. (2) ;3te interzi3# orice di3cri"inare *ntre funcionarii publici pe criterii politice, de apartenen# 3indical#, convingeri religioa3e, etnice, de 3ex, orientare 3exual#, 3tare "aterial#, origine 3ocial# 3au de orice alt# a3e"enea natur#. Art. 28. % 6uncionarul public are dreptul de a fi infor"at cu privire la deciziile care 3e iau *n aplicarea prezentului 3tatut 5i care *l vizeaz# *n "od direct. Art. 29. % (1) 2reptul de a3ociere 3indical# e3te garantat funcionarilor publici. (2) 6uncionarii publici pot, *n "od liber, 3# *nfiineze organizaii 3indicale, 3# adere la ele 5i 3# exercite orice "andat *n cadrul ace3tora. (3) 8n 3ituaia *n care *nalii funcionari publici 3au funcionarii publici care au calitatea de ordonatori de credite 3unt ale5i *n organele de conducere a organizaiilor 3indicale, ace5tia au obligaia ca *n ter"en de 1) zile de la alegerea *n organele de conducere ale organizaiilor 3indicale 3# opteze pentru una dintre cele dou# funcii. 8n cazul *n care funcionarul public opteaz# pentru de3f#5urarea activit#ii *n funcia de conducere *n organizaiile 3indicale, raporturile de 3erviciu ale ace3tuia 3e 3u3pend# pe o perioad# egal# cu cea a "andatului *n funcia de conducere din organizaia 3indical#. ___________ !lineatul < = a fo3t "odificat prin punctul 1. din &rdonan# de urgen# nr. 12)/2008 *ncep>nd cu 1 .10.2008. (31) 6uncionarii publici, alii dec>t cei prev#zui la alin. < =, pot deine 3i"ultan funcia public# 5i funcia *n organele de conducere ale organizaiilor 3indicale, cu obligaia re3pect#rii regi"ului inco"patibilit#ilor 5i al conflictelor de intere3e care le e3te aplicabil. ___________ !lineatul < 1= a fo3t introdu3 prin punctul 2. din &rdonan# de urgen# nr. 12)/2008 *ncep>nd cu 1 .10.2008. ( ) 6uncionarii publici 3e pot a3ocia *n organizaii profe3ionale 3au *n alte organizaii av>nd ca 3cop prote4area intere3elor profe3ionale. Art. 30. % (1) 6uncionarilor publici le e3te recuno3cut dreptul la grev#, *n condiiile legii. (2) 6uncionarii publici care 3e afl# *n grev# nu beneficiaz# de 3alariu 5i alte drepturi 3alariale pe durata grevei.

Art. 31. % (1) -entru activitatea de3f#5urat#, funcionarii publici au dreptul la un 3alariu co"pu3 din$ a) 3alariul de baz#7 b) 3porul pentru vec9i"e *n "unc#7 c) !brogat# prin punctul 10. din Lege nr. 0/2009 *ncep>nd cu 12.11.2009. d) !brogat# prin punctul 10. din Lege nr. 0/2009 *ncep>nd cu 12.11.2009. (2) 6uncionarii publici beneficiaz# de pri"e 5i alte drepturi 3alariale, *n condiiile legii. (3) Salarizarea funcionarilor publici 3e face *n confor"itate cu prevederile legii privind 3tabilirea 3i3te"ului unitar de 3alarizare pentru funcionarii publici. ___________ B= !brogat# prin punctul 10. din Lege nr. 0/2009 *ncep>nd cu 12.11.2009. Art. 32. % 6uncionarii publici care, potrivit legii, 3unt obligai 3# poarte unifor"# *n ti"pul 3erviciului o pri"e3c gratuit. Art. 33. % (1) 2urata nor"al# a ti"pului de lucru pentru funcionarii publici e3te, de regul#, de 8 ore pe zi 5i de 00 de ore pe 3#pt#">n#. (2) -entru orele lucrate din di3poziia conduc#torului autorit#ii 3au in3tituiei publice pe3te durata nor"al# a ti"pului de lucru 3au *n zilele de 3#rb#tori legale ori declarate zile nelucr#toare funcionarii publici de execuie au dreptul la recuperare 3au la plata "a4orat# cu un 3por de 100C din 3alariul de baz#. @u"#rul orelor pl#tite cu 3porul de 100C nu poate dep#5i /0 *ntr%un an.B= ___________ B= ->n# la data de 1 dece"brie 200), prevederile referitoare la acordarea orelor 3upli"entare au fo3t 3u3pendate prin &rdonana de urgen# a (uvernului nr. 92/2000 privind regle"entarea drepturilor 3alariale 5i a altor drepturi ale funcionarilor publici pentru anul 200), aprobat# cu "odific#ri 5i co"plet#ri prin Legea nr. 1//200). Art. 3 . % (1) 6uncionarii publici pot fi ale5i 3au nu"ii *ntr%o funcie de de"nitate public#, *n condiiile legii. (2) 8nalii funcionari publici 5i funcionarii publici de conducere pot fi nu"ii *n funcii de de"nitate public# nu"ai dup# *ncetarea, *n condiiile legii, a raporturilor de 3erviciu. (21) -rin excepie de la alin. <2=, funcionarii publici de conducere pot fi nu"ii *n funcii de de"nitate public# din cadrul autorit#ilor 3au in3tituiilor publice din ad"ini3traia public# central# *n care *5i de3f#5oar# activitatea, precu" 5i din cadrul autorit#ilor 3au in3tituiilor publice aflate *n raporturi ierar9ice cu acea3ta. ___________ !lineatul <21= a fo3t introdu3 prin punctul 1. din &rdonan# de urgen# nr. 1//2012 *ncep>nd cu 22.01.2012. (3) 8nalii funcionari publici 5i funcionarii publici de conducere pot candida pentru funcii de de"nitate public# nu"ai dup# *ncetarea, *n condiiile legii, a raporturilor de 3erviciu. ___________ !rt. 0. a fo3t derogat prin alineatul < = din &rdonan# de urgen# nr. 08/2001 *ncep>nd cu 20.0/.2001.

!rt. 0. a fo3t derogat prin alineatul <1= din &rdonan# de urgen# nr. 08/2001 *ncep>nd cu 20.0/.2001. Art. 3!. % (1) 6uncionarii publici au dreptul, *n condiiile legii, la concediu de odi9n#, la concedii "edicale 5i la alte concedii. (2) !brogat prin litera d= din Lege nr. 280/2010 *ncep>nd cu 01.01.2011. Art. 3". % 8n perioada concediilor de boal#, a concediilor de "aternitate 5i a celor pentru cre5terea 5i *ngri4irea copiilor, raporturile de 3erviciu nu pot *nceta 5i nu pot fi "odificate dec>t din iniiativa funcionarului public *n cauz#. Art. 3#. % !utorit#ile 5i in3tituiile publice au obligaia 3# a3igure funcionarilor publici condiii nor"ale de "unc# 5i igien#, de natur# 3# le ocrotea3c# 3#n#tatea 5i integritatea fizic# 5i p3i9ic#. Art. 38. % 6uncionarii publici beneficiaz# de a3i3ten# "edical#, proteze 5i "edica"ente, *n condiiile legii. Art. 39. % 6uncionarii publici beneficiaz# de pen3ii, precu" 5i de celelalte drepturi de a3igur#ri 3ociale de 3tat, potrivit legii. Art. 0. % (1) 8n caz de dece3 al funcionarului public, "e"brii fa"iliei, care au, potrivit legii, dreptul la pen3ie de ur"a5, pri"e3c pe o perioad# de luni ec9ivalentul 3alariului de baz# din ulti"a lun# de activitate a funcionarului public decedat. (2) 8n cazul *n care decizia pentru pen3ia de ur"a5 nu a fo3t e"i3# din vina autorit#ii 3au a in3tituiei publice *n ter"en de luni de la data dece3ului, acea3ta va ac9ita *n continuare drepturile prev#zute la alin. <1= p>n# la e"iterea deciziei pentru pen3ia de ur"a5. Art. 1. % (1) 6uncionarii publici beneficiaz# *n exercitarea atribuiilor lor de protecia legii. (2) !utoritatea 3au in3tituia public# e3te obligat# 3# a3igure protecia funcionarului public *"potriva a"enin#rilor, violenelor, faptelor de ultra4 c#rora le%ar putea fi victi"# *n exercitarea funciei publice 3au *n leg#tur# cu acea3ta. -entru garantarea ace3tui drept, autoritatea 3au in3tituia public# va 3olicita 3pri4inul organelor abilitate, potrivit legii. (3) +#3urile 3peciale de protecie pentru funcionarii publici cu atribuii de control 5i in3pecie, executare 3ilit# a creanelor bugetare, precu" 5i pentru alte categorii de funcionari publici care de3f#5oar# activit#i cu grad ridicat de ri3c profe3ional 3e 3tabile3c prin acte nor"ative, la propunerea !geniei @aionale a 6uncionarilor -ublici 3au de c#tre autorit#i 5i in3tituii publice, cu avizul !geniei @aionale a 6uncionarilor -ublici. Art. 2. % !utoritatea 3au in3tituia public# e3te obligat# 3# *l de3p#gubea3c# pe funcionarul public *n 3ituaia *n care ace3ta a 3uferit, din culpa autorit#ii 3au in3tituiei publice, un pre4udiciu "aterial *n ti"pul *ndeplinirii atribuiilor de 3erviciu. %&C'IU(&A 8ndatoririle funcionarilor publici a 20a

Art. 3. % (1) 6uncionarii publici au obligaia 3# *5i *ndeplinea3c# cu profe3ionali3", i"parialitate 5i *n confor"itate cu legea *ndatoririle de 3erviciu 5i 3# 3e abin# de la orice

fapt# care ar putea aduce pre4udicii per3oanelor fizice 3au 4uridice ori pre3tigiului corpului funcionarilor publici. (2) 6uncionarii publici de conducere 3unt obligai 3# 3pri4ine propunerile 5i iniiativele "otivate ale per3onalului din 3ubordine, *n vederea *"bun#t#irii activit#ii autorit#ii 3au in3tituiei publice *n care *5i de3f#5oar# activitatea, precu" 5i a calit#ii 3erviciilor publice oferite cet#enilor. (3) 6uncionarii publici au *ndatorirea de a re3pecta nor"ele de conduit# profe3ional# 5i civic# prev#zute de lege. Art. . % (1) 6uncionarilor publici le e3te interzi3 3# ocupe funcii de conducere *n 3tructurile 3au organele de conducere, ale3e 3au nu"ite, ale partidelor politice, definite confor" 3tatutului ace3tora, ale organizaiilor c#rora le e3te aplicabil acela5i regi" 4uridic ca 5i partidelor politice 3au ale fundaiilor ori a3ociaiilor care funcioneaz# pe l>ng# partidele politice. (2) 8nalilor funcionari publici le e3te interzi3 3# fac# parte din partide politice, organizaii c#rora le e3te aplicabil acela5i regi" 4uridic ca 5i partidelor politice 3au din fundaiile ori a3ociaiile care funcioneaz# pe l>ng# partidele politice. (3) 6uncionarii publici au obligaia ca, *n exercitarea atribuiilor ce le revin, 3# 3e abin# de la expri"area 3au "anife3tarea public# a convingerilor 5i preferinelor lor politice, 3# nu favorizeze vreun partid politic 3au vreo organizaie c#reia *i e3te aplicabil acela5i regi" 4uridic ca 5i partidelor politice. Art. !. % (1) 6uncionarii publici r#3pund, potrivit legii, de *ndeplinirea atribuiilor ce le revin din funcia public# pe care o dein, precu" 5i a atribuiilor ce le 3unt delegate. (2) 6uncionarul public e3te obligat 3# 3e confor"eze di3poziiilor pri"ite de la 3uperiorii ierar9ici. (3) 6uncionarul public are dreptul 3# refuze, *n 3cri3 5i "otivat, *ndeplinirea di3poziiilor pri"ite de la 3uperiorul ierar9ic, dac# le con3ider# ilegale. 2ac# cel care a e"i3 di3poziia o for"uleaz# *n 3cri3, funcionarul public e3te obligat 3# o execute, cu excepia cazului *n care acea3ta e3te v#dit ilegal#. 6uncionarul public are *ndatorirea 3# aduc# la cuno5tin# 3uperiorului ierar9ic al per3oanei care a e"i3 di3poziia a3tfel de 3ituaii. Art. ". % 6uncionarii publici au obligaia 3# p#3treze 3ecretul de 3tat, 3ecretul de 3erviciu, precu" 5i confidenialitatea *n leg#tur# cu faptele, infor"aiile 3au docu"entele de care iau cuno5tin# *n exercitarea funciei publice, *n condiiile legii, cu excepia infor"aiilor de intere3 public. Art. #. % (1) 6uncionarilor publici le e3te interzi3 3# 3olicite 3au 3# accepte, direct 3au indirect, pentru ei 3au pentru alii, *n con3iderarea funciei lor publice, daruri 3au alte avanta4e. (2) La nu"irea *ntr%o funcie public#, precu" 5i la *ncetarea raportului de 3erviciu, funcionarii publici 3unt obligai 3# prezinte, *n condiiile legii, conduc#torului autorit#ii 3au in3tituiei publice declaraia de avere. 2eclaraia de avere 3e actualizeaz# anual, potrivit legii. Art. 8. % (1) 6uncionarii publici au obligaia de a rezolva, *n ter"enele 3tabilite de c#tre 3uperiorii ierar9ici, lucr#rile repartizate. (2) 6uncionarilor publici le e3te interzi3 3# pri"ea3c# direct cereri a c#ror rezolvare intr# *n co"petena lor 3au 3# di3cute direct cu petenii, cu excepia celor c#rora le 3unt 3tabilite a3e"enea atribuii, precu" 5i 3# intervin# pentru 3oluionarea ace3tor cereri.

Art. 9. % 6uncionarii publici au obligaia 3# re3pecte *ntoc"ai regi"ul 4uridic al conflictului de intere3e 5i al inco"patibilit#ilor, 3tabilite potrivit legii. %&C'IU(&A a -erfecionarea profe3ional# a funcionarilor publici 30a

Art. !0. % 6uncionarii publici au dreptul 5i obligaia de a%5i *"bun#t#i *n "od continuu abilit#ile 5i preg#tirea profe3ional#. Art. !1. % (1) !utorit#ile 5i in3tituiile publice au obligaia 3# prevad# *n bugetul anual propriu 3u"ele nece3are pentru acoperirea c9eltuielilor de perfecionare profe3ional# a funcionarilor publici organizat# la iniiativa ori *n intere3ul autorit#ii 3au in3tituiei publice. (2) -e perioada *n care funcionarii publici ur"eaz# for"e de perfecionare profe3ional#, beneficiaz# de drepturile 3alariale cuvenite, *n 3ituaia *n care ace3tea 3unt$ a) organizate la iniiativa ori *n intere3ul autorit#ii 3au in3tituiei publice7 b) ur"ate la iniiativa funcionarului public, cu acordul conduc#torului autorit#ii 3au in3tituiei publice. (3) 6uncionarii publici care ur"eaz# for"e de perfecionare profe3ional#, a c#ror durat# e3te "ai "are de 90 de zile *ntr%un an calendari3tic, organizate *n ar# 3au *n 3tr#in#tate, finanate din bugetul de 3tat 3au bugetul local, 3unt obligai 3# 3e anga4eze *n 3cri3 c# vor lucra *n ad"ini3traia public# *ntre 2 5i ) ani de la ter"inarea progra"elor, proporional cu nu"#rul zilelor de perfecionare profe3ional#, dac# pentru progra"ul re3pectiv nu e3te prev#zut# o alt# perioad#. ( ) 6uncionarii publici care au ur"at for"e de perfecionare profe3ional#, *n condiiile alin. < =, ale c#ror raporturi de 3erviciu *nceteaz#, potrivit di3poziiilor art. 91 lit. b=, d= 5i e=, ale art. 98 alin. <1= lit. f= 5i g= 3au ale art. 99 alin. <1= lit. d=, *nainte de *"plinirea ter"enului prev#zut 3unt obligai 3# re3tituie contravaloarea c9eltuielilor efectuate pentru perfecionare, precu" 5i, dup# caz, drepturile 3alariale pri"ite pe perioada perfecion#rii, calculate *n condiiile legii proporional cu perioada r#"a3# p>n# la *"plinirea ter"enului. (!) -revederile alin. <0= nu 3e aplic# *n cazul *n care funcionarul public nu "ai deine funcia public# din "otive nei"putabile ace3tuia. (") 8n cazul *n care per3oanele care au ur"at o for"# de perfecionare, dar nu au ab3olvit%o din vina lor, 3unt obligate 3# re3tituie in3tituiei 3au autorit#ii publice contravaloarea c9eltuielilor efectuate pentru perfecionare, precu" 5i drepturile 3alariale pri"ite *n perioada perfecion#rii, calculate *n condiiile legii, dac# ace3tea au fo3t 3uportate de autoritatea 3au in3tituia public#. Art. !2. % @u con3tituie for"e de perfecionare profe3ional# 5i nu pot fi finanate din bugetul de 3tat 3au din bugetul local 3tudiile univer3itare 3au 3tudiile de doctorat. Art. !3. % !utorit#ile 5i in3tituiile publice au obligaia 3# co"unice anual !geniei @aionale a 6uncionarilor -ublici, *n condiiile legii, planul de perfecionare profe3ional# a funcionarilor publici, precu" 5i fondurile prev#zute *n bugetul anual propriu pentru acoperirea c9eltuielilor de perfecionare profe3ional# a funcionarilor publici, organizate la iniiativa ori *n intere3ul autorit#ii 3au in3tituiei publice.

CAPITOLUL ?ariera funcionarilor publici %&C'IU(&A :ecrutarea funcionarilor publici

$I

Art. ! . % -oate ocupa o funcie public# per3oana care *ndepline5te ur"#toarele condiii$ a) are cet#enia ro">n# 5i do"iciliul *n :o">nia7 b) cunoa5te li"ba ro">n#, 3cri3 5i vorbit7 c) are v>r3ta de "ini"u" 18 ani *"plinii7 d) are capacitate deplin# de exerciiu7 e) are o 3tare de 3#n#tate core3punz#toare funciei publice pentru care candideaz#, ate3tat# pe baz# de exa"en "edical de 3pecialitate7 f) *ndepline5te condiiile de 3tudii prev#zute de lege pentru funcia public#7 g) *ndepline5te condiiile 3pecifice pentru ocuparea funciei publice7 h) nu a fo3t conda"nat# pentru 3#v>r5irea unei infraciuni contra u"anit#ii, contra 3tatului 3au contra autorit#ii, de 3erviciu 3au *n leg#tur# cu 3erviciul, care *"piedic# *nf#ptuirea 4u3tiiei, de fal3 ori a unor fapte de corupie 3au a unei infraciuni 3#v>r5ite cu intenie, care ar face%o inco"patibil# cu exercitarea funciei publice, cu excepia 3ituaiei *n care a intervenit reabilitarea7 i) nu a fo3t de3tituit# dintr%o funcie public# 3au nu i%a *ncetat contractul individual de "unc# pentru "otive di3ciplinare *n ulti"ii 1 ani7 )) nu a de3f#5urat activitate de poliie politic#, a3tfel cu" e3te definit# prin lege. Art. !!. % &cuparea funciilor publice vacante 5i a funciilor publice te"porar vacante 3e poate face nu"ai *n condiiile prezentei legi. Art. !". % &cuparea funciilor publice 3e face prin$ a) pro"ovare7 b) tran3fer7 c) redi3tribuire, *n condiiile prev#zute de prezenta lege7 ___________ Litera c= a fo3t "odificat# prin punctul 2. din &rdonan# de urgen# nr. 82/201 *ncep>nd cu 29.08.201 . d) recrutare7 e) alte "odalit#i prev#zute expre3 de prezenta lege. Art. !#. % (1) :ecrutarea *n vederea intr#rii *n corpul funcionarilor publici 3e face prin concur3, *n li"ita funciilor publice vacante rezervate *n ace3t 3cop prin planul de ocupare a funciilor publice. (2) ?ondiiile de participare 5i procedura de organizare a concur3ului 3e 3tabile3c potrivit legii.

(3) ?oncur3ul are la baz# principiile co"petiiei de3c9i3e, tran3parenei, "eritelor profe3ionale 5i co"petenei, precu" 5i cel al egalit#ii acce3ului la funciile publice pentru fiecare cet#ean care *ndepline5te condiiile legale. ( ) !nunul privind concur3ul 3e public# *n +onitorul &ficial al :o">niei, -artea a ...% a, 5i *ntr%un cotidian de larg# circulaie, cu cel puin 0 de zile *nainte de data de3f#5ur#rii concur3ului. 8n "od excepional, ter"enul de 0 de zile poate fi redu3, *n condiiile legii, pentru concur3ul organizat *n vederea ocup#rii funciilor publice de execuie te"porar vacante. ___________ !lineatul <0= a fo3t derogat prin alineatul <1= din &rdonan# de urgen# nr. 0)/2008 *ncep>nd cu 2 .00.2008. !lineatul <0= a fo3t derogat prin alineatul <1= din &rdonan# de urgen# nr. 1//2001 *ncep>nd cu 28.01.2001. (!) ?ondiiile "ini"e de vec9i"e *n 3pecialitatea 3tudiilor nece3are particip#rii la concur3ul de recrutare organizat pentru ocuparea funciilor publice de execuie 3e 3tabile3c a3tfel$ a) un an *n 3pecialitatea 3tudiilor nece3are exercit#rii funciei publice, pentru ocuparea funciilor publice de execuie de grad profe3ional a3i3tent din cla3a ., 8 luni pentru ocuparea funciilor publice de execuie de grad profe3ional a3i3tent din cla3a a ..%a 3au / luni pentru ocuparea funciilor publice de execuie de grad profe3ional a3i3tent din cla3a a ...%a7 b) ) ani *n 3pecialitatea 3tudiilor nece3are exercit#rii funciei publice, pentru ocuparea funciilor publice de execuie de grad profe3ional principal7 c) 9 ani *n 3pecialitatea 3tudiilor nece3are exercit#rii funciei publice, pentru ocuparea funciilor publice de execuie de grad profe3ional 3uperior. (") ?ondiiile "ini"e de vec9i"e *n 3pecialitatea 3tudiilor nece3are particip#rii la concur3ul de recrutare organizat pentru ocuparea funciilor publice de conducere 3e 3tabile3c a3tfel$ a) 2 ani *n 3pecialitatea 3tudiilor nece3are exercit#rii funciei publice, pentru ocuparea funciilor publice de conducere de$ 5ef birou, 5ef 3erviciu 5i 3ecretar al co"unei, precu" 5i a funciilor publice 3pecifice a3i"ilate ace3tora7 b) ani *n 3pecialitatea 3tudiilor nece3are exercit#rii funciei publice, pentru ocuparea funciilor publice de conducere, altele dec>t cele prev#zute la lit. a=. ___________ Litera b= a fo3t "odificat# prin punctul 0. din Lege nr. 100/2010 *ncep>nd cu 11.01.2010. (#) -entru participarea la concur3ul de recrutare organizat pentru ocuparea funciilor publice de conducere, candidaii trebuie 3# fi ab3olvit 3tudii de "a3terat 3au po3tuniver3itare *n do"eniul ad"ini3traiei publice, "anage"ent ori *n 3pecialitatea 3tudiilor nece3are exercit#rii funciei publice. Art. !8. % (1) ?oncur3ul de recrutare pentru funciile publice vacante din autorit#ile 5i in3tituiile publice centrale e3te organizat, *n condiiile legii, a3tfel$

a) de c#tre co"i3ia prev#zut# la art. 18 alin. <1= pentru *nalii funcionari publici. Secretariatul te9nic al co"i3iei 3e a3igur# de !genia @aional# a 6uncionarilor -ublici7 b) de c#tre !genia @aional# a 6uncionarilor -ublici, pentru ocuparea funciilor publice de conducere generale 5i 3pecifice7 c) de c#tre autorit#i 5i in3tituii publice, cu avizul !geniei @aionale a 6uncionarilor -ublici, pentru ocuparea funciilor publice de execuie generale 5i 3pecifice. (2) ?oncur3ul de recrutare pentru funciile publice vacante din autorit#ile 5i in3tituiile publice din ad"ini3traia public# local# e3te organizat, *n condiiile legii, a3tfel$ a) de c#tre !genia @aional# a 6uncionarilor -ublici, pentru funciile publice de conducere din ur"#toarele do"enii$ protecia copilului, evidena infor"atizat# a per3oanei, audit public intern, financiar%contabilitate, urbani3" 5i ar9itectur#, re3ur3e u"ane, integrare european#, pentru 3ecretarii unit#ilor ad"ini3trativ%teritoriale, precu" 5i pentru funciile publice de execuie din do"eniul auditului public intern7 b) de c#tre autorit#i 5i in3tituii publice, pentru ocuparea funciilor publice vacante, altele dec>t cele prev#zute la lit. a=. (3) 8n 3ituaia prev#zut# la alin. <2= lit. b=, autorit#ile 5i in3tituiile publice din ad"ini3traia public# local# au obligaia de a infor"a !genia @aional# a 6uncionarilor -ublici *nainte cu 10 zile de de"ararea procedurii de organizare 5i de3f#5urare a concur3urilor. 8n 3ituaia *n care !genia @aional# a 6uncionarilor -ublici con3tat# c# nu 3unt *ndeplinite condiiile legale privind organizarea 5i de3f#5urarea concur3urilor di3pune a">narea 3au 3u3pendarea organiz#rii 5i de3f#5ur#rii concur3ului. ( ) 8n5tiinarea va cuprinde *n "od obligatoriu ur"#toarele$ a) identificarea funciilor publice vacante prin denu"ire, categorie, cla3# 5i, dup# caz, grad profe3ional, precu" 5i co"parti"entul din care fac parte7 b) condiiile de 3tudii de 3pecialitate 5i, dup# caz, alte condiii 3pecifice prev#zute *n fi5a po3tului pentru fiecare funcie public# vacant#7 c) data propu3# pentru organizarea concur3ului. ___________ !lineatul <0= a fo3t introdu3 prin punctul ). din Lege nr. 100/2010 *ncep>nd cu 11.01.2010. (!) 8n ter"en de 10 zile, !genia @aional# a 6uncionarilor -ublici verific# *n baza de date privind evidena funciilor publice 5i a funcionarilor publici dac# exi3t# funcionari publici care *ndepline3c condiiile pentru a fi redi3tribuii, pe baza acordului conduc#torilor autorit#ilor 3au in3tituiilor publice. ___________ !lineatul <)= a fo3t "odificat prin punctul . din &rdonan# de urgen# nr. 82/201 *ncep>nd cu 29.08.201 . (") 8n condiiile *n care nu exi3t# funcionari publici care 3# poat# fi redi3tribuii 3au conduc#torii autorit#ilor ori in3tituiilor publice nu 3unt de acord cu redi3tribuirea propu3#, !genia @aional# a 6uncionarilor -ublici co"unic# autorit#ilor 5i in3tituiilor publice de3e"narea unui re3pon3abil de procedur#, funcionar public, reprezentant al ace3teia *n co"i3ia de concur3. :e3pon3abilul de procedur# verific# *ndeplinirea

condiiilor legale de organizare 5i de3f#5urare a concur3urilor 5i *ndepline5te 5i celelalte activit#i core3punz#toare calit#ii de "e"bru *n co"i3ia de concur3. ___________ !lineatul </= a fo3t "odificat prin punctul . din &rdonan# de urgen# nr. 82/201 *ncep>nd cu 29.08.201 . (#) :e3pon3abilul de procedur# 3e3izeaz# cu celeritate !genia @aional# a 6uncionarilor -ublici *n 3ituaia nere3pect#rii de c#tre autorit#ile 5i in3tituiile publice a procedurii de organizare 5i de3f#5urare a concur3urilor. -e baza analizei 3e3iz#rii for"ulate de re3pon3abilul de procedur#, !genia @aional# a 6uncionarilor -ublici di3pune 3u3pendarea organiz#rii 5i de3f#5ur#rii concur3ului. ___________ !lineatul <1= a fo3t introdu3 prin punctul ). din Lege nr. 100/2010 *ncep>nd cu 11.01.2010. (8) :e3pon3abilul de procedur# poate fi de3e"nat din cadrul !geniei @aionale a 6uncionarilor -ublici 3au din cadrul in3tituiei prefectului, pe baza propunerilor prefecilor. ___________ !lineatul <8= a fo3t introdu3 prin punctul ). din Lege nr. 100/2010 *ncep>nd cu 11.01.2010. ___________ !rt. )8. a fo3t "odificat prin alineatul din Lege nr. 01/2010 *ncep>nd cu 19.0 .2010. Art. !9. % ?oncur3ul pentru ad"iterea la progra"ele organizate *n condiiile legii pentru obinerea 3tatutului de "anager public 3e organizeaz# 5i 3e ge3tioneaz# de in3tituiile abilitate potrivit legii 3# organizeze a3tfel de progra"e, cu avizul !geniei @aionale a 6uncionarilor -ublici. %&C'IU(&A -erioada de 3tagiu a 20a

Art. "0. % (1) -erioada de 3tagiu are ca obiect verificarea aptitudinilor profe3ionale *n *ndeplinirea atribuiilor 5i re3pon3abilit#ilor unei funcii publice, for"area practic# a funcionarilor publici debutani, precu" 5i cunoa5terea de c#tre ace5tia a 3pecificului ad"ini3traiei publice 5i a exigenelor ace3teia. (2) 2urata perioadei de 3tagiu e3te de 12 luni pentru funcionarii publici de execuie din cla3a ., 8 luni pentru cei din cla3a a ..%a 5i / luni pentru cei din cla3a a ...%a. Art. "1. % (1) La ter"inarea perioadei de 3tagiu, pe baza rezultatului evalu#rii realizate, funcionarul public debutant va fi$

a) nu"it funcionar public de execuie definitiv *n cla3a core3punz#toare 3tudiilor ab3olvite, *n funciile publice prev#zute la art. 10, *n gradul profe3ional a3i3tent7 b) eliberat din funcia public#, *n cazul *n care a obinut la evaluarea activit#ii calificativul Dnecore3punz#torD. (2) 8n cazul prev#zut la alin. <1= lit. b= perioada de 3tagiu nu con3tituie vec9i"e nece3ar# pentru ocuparea unei funcii publice. %&C'IU(&A @u"irea funcionarilor publici a 30a

Art. "2. % (1) @u"irea *n funciile publice din categoria *nalilor funcionari publici 3e face *n confor"itate cu di3poziiile art. 19 alin. <1=. (2) @u"irea *n funciile publice de conducere pentru care 3e organizeaz# concur3 *n condiiile art. )8 alin. <1= lit. b= 3e face prin actul ad"ini3trativ e"i3 de conduc#torii autorit#ilor 3au in3tituiilor publice din ad"ini3traia public# central# 5i local#, la propunerea !geniei @aionale a 6uncionarilor -ublici. ___________ !lineatul <2= a fo3t "odificat prin punctul /. din Lege nr. 100/2010 *ncep>nd cu 11.01.2010. (3) @u"irea *n funciile publice pentru care 3e organizeaz# concur3 *n condiiile art. )8 alin. <1= lit. c= 3e face prin actul ad"ini3trativ e"i3 de conduc#torii autorit#ilor 5i in3tituiilor publice din ad"ini3traia public# central# 5i local# care au organizat concur3ul. ___________ !lineatul < = a fo3t "odificat prin punctul /. din Lege nr. 100/2010 *ncep>nd cu 11.01.2010. ( ) !ctul ad"ini3trativ de nu"ire are for"# 3cri3# 5i trebuie 3# conin# te"eiul legal al nu"irii, nu"ele funcionarului public, denu"irea funciei publice, data de la care ur"eaz# 3# exercite funcia public#, drepturile 3alariale, precu" 5i locul de de3f#5urare a activit#ii. (!) 6i5a po3tului aferent# funciei publice 3e anexeaz# la actul ad"ini3trativ de nu"ire, iar o copie a ace3teia 3e *n">neaz# funcionarului public. (") La intrarea *n corpul funcionarilor publici, funcionarul public depune 4ur#">ntul de credin# *n ter"en de zile de la e"iterea actului de nu"ire *n funcia public# definitiv#. Eur#">ntul are ur"#toarea for"ul#$ DEur 3# re3pect ?on3tituia, drepturile 5i libert#ile funda"entale ale o"ului, 3# aplic *n "od corect 5i f#r# p#rtinire legile #rii, 3# *ndepline3c con5tiincio3 *ndatoririle ce *"i revin *n funcia public# *n care a" fo3t nu"it, 3# p#3trez 3ecretul profe3ional 5i 3# re3pect nor"ele de conduit# profe3ional# 5i civic#. !5a 3#%"i a4ute 2u"nezeu.D 6or"ula religioa3# de *nc9eiere va re3pecta libertatea convingerilor religioa3e.

(#) 2epunerea 4ur#">ntului prev#zut la alin. </= 3e con3e"neaz# *n 3cri3. :efuzul depunerii 4ur#">ntului 3e con3e"neaz# *n 3cri3 5i atrage revocarea actului ad"ini3trativ de nu"ire *n funcia public#. &bligaia de organizare a depunerii 4ur#">ntului aparine per3oanei care are co"petena legal# de nu"ire. %&C'IU(&A a -ro"ovarea funcionarilor publici 5i evaluarea perfor"anelor profe3ionale 0a

Art. "3. % 8n carier#, funcionarul public poate pro"ova *n funcia public#, *n condiiile legii. -ro"ovarea *n cla3# 5i pro"ovarea *n grade profe3ionale nu 3unt condiionate de exi3tena unui po3t vacant. ___________ !rt. / . a fo3t "odificat prin punctul 1. din Lege nr. 280/2010 *ncep>nd cu 01.01.2011. Art. " . % (1) -ro"ovarea e3te "odalitatea de dezvoltare a carierei prin ocuparea unei funcii publice 3uperioare. (2) -ro"ovarea *n funcia public# de execuie *n gradul profe3ional i"ediat 3uperior celui deinut de funcionarul public 3e face prin concur3 3au exa"en, organizat 3e"e3trial de c#tre autorit#ile 5i in3tituiile publice, prin tran3for"area po3tului ocupat de funcionarul public ca ur"are a pro"ov#rii concur3ului 3au exa"enului. 6i5a po3tului funcionarului public care a pro"ovat *n funcia public# 3e co"pleteaz# cu noi atribuii 5i re3pon3abilit#i 3au, dup# caz, prin cre5terea gradului de co"plexitate a atribuiilor exercitate. ___________ !lineatul <2= a fo3t "odificat prin punctul 1. din Lege nr. 100/2010 *ncep>nd cu 11.01.2010. Art. "!. % (1) ?oncur3ul 3au exa"enul de pro"ovare *n gradul profe3ional 3e organizeaz# de autoritatea 3au in3tituia public#, *n li"ita funciilor publice rezervate pro"ov#rii, cu *ncadrarea *n fondurile bugetare alocate. ___________ !lineatul <1= a fo3t "odificat prin punctul 8. din Lege nr. 100/2010 *ncep>nd cu 11.01.2010. (2) -entru a participa la concur3ul 3au exa"enul de pro"ovare *n gradul profe3ional i"ediat 3uperior celui deinut, funcionarul public trebuie 3# *ndeplinea3c# cu"ulativ ur"#toarele condiii$ a) 3# aib# cel puin ani vec9i"e *n gradul profe3ional al funciei publice din care pro"oveaz#7 b) !brogat# prin punctul 2. din Lege nr. 280/2010 *ncep>nd cu 01.01.2011.

c) 3# fi obinut cel puin calificativul FbineG la evaluarea anual# a perfor"anelor individuale *n ulti"ii 2 ani calendari3tici7 d) 3# nu aib# *n cazierul ad"ini3trativ o 3anciune di3ciplinar# neradiat# *n condiiile prezentei legi. ___________ !lineatul <2= a fo3t "odificat prin punctul 8. din Lege nr. 100/2010 *ncep>nd cu 11.01.2010. (3) 6uncionarii publici care nu *ndepline3c condiiile de vec9i"e prev#zute pentru pro"ovarea *n gradul profe3ional i"ediat 3uperior celui deinut pot participa la concur3ul organizat, *n condiiile legii, *n vederea pro"ov#rii rapide *n funcia public#. ( ) -revederile art. )8 alin. <2= 5i < = 3e aplic# *n "od core3punz#tor. ___________ !lineatul <0= a fo3t introdu3 prin punctul 9. din Lege nr. 100/2010 *ncep>nd cu 11.01.2010. Art. "". % -entru a participa la concur3ul de pro"ovare *ntr%o funcie public# de conducere, funcionarii publici trebuie 3# *ndeplinea3c# cu"ulativ ur"#toarele condiii$ a) 3# fie ab3olveni de "a3terat 3au de 3tudii po3tuniver3itare *n do"eniul ad"ini3traiei publice, "anage"ent 3au *n 3pecialitatea 3tudiilor nece3are exercit#rii funciei publice7 b) 3# fie nu"ii *ntr%o funcie public# din cla3a .7 c) 3# *ndeplinea3c# cerinele 3pecifice prev#zute *n fi5a po3tului7 d) 3# *ndeplinea3c# condiiile prev#zute la art. )1 alin. </=7 e) 3# nu aib# *n cazierul ad"ini3trativ o 3anciune di3ciplinar# neradiat# *n condiiile prezentei legi. Art. "#. !brogat prin punctul . din Lege nr. 280/2010 *ncep>nd cu 01.01.2011. Art. "8. % (1) 8n ur"a dob>ndirii unei diplo"e de 3tudii de nivel 3uperior, funcionarii publici de execuie au dreptul de a participa la exa"enul organizat pentru ocuparea unei funcii publice *ntr%o cla3# 3uperioar# celei *n care 3unt *ncadrai, dac# 3tudiile ab3olvite 3unt *n 3pecialitatea *n care *5i de3f#5oar# activitatea 3au dac# autoritatea ori in3tituia public# apreciaz# c# 3tudiile ab3olvite 3unt utile pentru de3f#5urarea activit#ii. ___________ !lineatul <1= a fo3t "odificat prin punctul 10. din Lege nr. 100/2010 *ncep>nd cu 11.01.2010. (2) -ro"ovarea *n condiiile alin. <1= 3e face prin tran3for"area po3tului ocupat de funcionarul public ca ur"are a pro"ov#rii exa"enului. (3) -ro"ovarea *n cla3# nu 3e poate face pe o funcie public# de auditor 3au de con3ilier 4uridic. ___________ !lineatul < = a fo3t introdu3 prin punctul 11. din Lege nr. 100/2010 *ncep>nd cu 11.01.2010.

Art. "9. % (1) ;valuarea perfor"anelor profe3ionale individuale ale funcionarilor publici 3e face anual. (2) 8n ur"a evalu#rii perfor"anelor profe3ionale individuale, funcionarului public i 3e acord# unul dintre ur"#toarele calificative$ Dfoarte bineD, DbineD, D3ati3f#c#torD, Dne3ati3f#c#torD. (3) ?alificativele obinute la evaluarea profe3ional# 3unt avute *n vedere la$ a) !brogat# prin punctul 0. din Lege nr. 280/2010 *ncep>nd cu 01.01.2011. b) pro"ovarea *ntr%o funcie public# 3uperioar#7 c) eliberarea din funcia public#. ( ) 8n cadrul proce3ului de evaluare a perfor"anelor profe3ionale ale funcionarilor publici 3e 3tabile3c cerinele de for"are profe3ional# a funcionarilor publici. (!) +etodologia de evaluare a perfor"anelor profe3ionale individuale ale funcionarilor publici 3e aprob# prin 9ot#r>re a (uvernului, la propunerea !geniei @aionale a 6uncionarilor -ublici, dup# con3ultarea organizaiilor 3indicale ale funcionarilor publici, reprezentative la nivel naional. %&C'IU(&A a Si3te"ul de pro"ovare rapid# *n funcia public# !0a

Art. #0. % (1) -ot beneficia de 3i3te"ul de pro"ovare rapid# *n funcia public#$ a) per3oanele care au ab3olvit progra"e organizate, *n condiiile legii, pentru obinerea 3tatutului de "anager public7 b) funcionarii publici care au pro"ovat concur3ul prev#zut la art. /) alin. < =. (2) -ot participa la concur3ul prev#zut la alin. <1= lit. b= funcionarii publici care *ndepline3c cu"ulativ ur"#toarele condiii$ a) au cel puin 1 an vec9i"e *n gradul profe3ional al funciei publice din care pro"oveaz#7 b) au obinut calificativul Dfoarte bineD la evaluarea perfor"anelor profe3ionale individuale din ulti"ul an7 c) nu au *n cazierul ad"ini3trativ o 3anciune di3ciplinar# neradiat# *n condiiile prezentei legi7 d) au ur"at cel puin o for"# de perfecionare profe3ional# *n ulti"ul an. (3) ?oncur3ul pentru pro"ovarea rapid# prev#zut la art. /) alin. < = 3e organizeaz# anual, de c#tre !genia @aional# a 6uncionarilor -ublici, *n li"ita nu"#rului de funcii publice rezervate pro"ov#rii rapide. Art. #1. % (1) -erioada *n care o per3oan# a ur"at progra"e organizate, *n condiiile legii, pentru obinerea 3tatutului de "anager public e3te a3i"ilat# perioadei de 3tagiu. (2) 8n cazul nepro"ov#rii progra"elor prev#zute la alin. <1=, perioada de 3tagiu nu con3tituie vec9i"e *n 3pecialitatea 3tudiilor nece3are ocup#rii funciilor publice 5i nici vec9i"e *n funcia public#.

CAPITOLUL !corduri colective. ?o"i3ii paritare

$II

Art. #2. % (1) !utorit#ile 5i in3tituiile publice pot *nc9eia anual, *n condiiile legii, acorduri cu 3indicatele reprezentative ale funcionarilor publici 3au cu reprezentanii funcionarilor publici, care 3# cuprind# nu"ai "#3uri referitoare la$ a) con3tituirea 5i folo3irea fondurilor de3tinate *"bun#t#irii condiiilor la locul de "unc#7 b) 3#n#tatea 5i 3ecuritatea *n "unc#7 c) progra"ul zilnic de lucru7 d) perfecionarea profe3ional#7 e) alte "#3uri dec>t cele prev#zute de lege, referitoare la protecia celor ale5i *n organele de conducere ale organizaiilor 3indicale. (2) 8n cazul *n care 3indicatul nu e3te reprezentativ 3au funcionarii publici nu 3unt organizai *n 3indicat, acordul 3e *nc9eie cu reprezentanii funcionarilor publici din re3pectiva autoritate 3au in3tituie public#, de3e"nai *n condiiile legii. (3) !utoritatea 3au in3tituia public# va furniza 3indicatelor reprezentative 3au reprezentanilor funcionarilor publici infor"aiile nece3are pentru *nc9eierea acordurilor privind raporturile de 3erviciu, *n condiiile legii. Art. #3. % (1) 8n cadrul autorit#ilor 5i in3tituiilor publice 3e con3tituie co"i3ii paritare. (2) 8n alc#tuirea co"i3iei paritare intr# un nu"#r egal de reprezentani de3e"nai de conduc#torul autorit#ii 3au in3tituiei publice 5i de 3indicatul reprezentativ al funcionarilor publici. 8n cazul *n care 3indicatul nu e3te reprezentativ 3au funcionarii publici nu 3unt organizai *n 3indicat, reprezentanii lor vor fi de3e"nai prin votul "a4orit#ii funcionarilor publici din re3pectiva autoritate 3au in3tituie public#. (3) +odul de con3tituire, organizare 5i funcionare a co"i3iilor paritare, precu" 5i co"ponena, atribuiile 5i procedura de lucru ale ace3tora 3e 3tabile3c prin 9ot#r>re a (uvernului, la propunerea !geniei @aionale a 6uncionarilor -ublici. Art. # . % (1) ?o"i3iile paritare 3unt con3ultate *n ur"#toarele 3ituaii$ a) la 3tabilirea "#3urilor de *"bun#t#ire a activit#ii autorit#ilor 5i in3tituiilor publice pentru care 3unt con3tituite7 b) la 3tabilirea oric#ror "#3uri privind preg#tirea profe3ional# a funcionarilor publici, dac# co3turile ace3tora 3unt 3uportate din fonduri bugetare7 c) la 3tabilirea progra"ului de lucru de c#tre conduc#torul autorit#ii 3au in3tituiei publice7 d) alte 3ituaii prev#zute de lege. (2) 8n exercitarea atribuiilor, co"i3iile paritare e"it avize con3ultative. (3) ?o"i3iile paritare ur"#re3c per"anent realizarea acordurilor 3tabilite *ntre 3indicatele reprezentative 3au reprezentanii funcionarilor publici cu autorit#ile 3au in3tituiile publice. ( ) ?o"i3ia paritar# *ntoc"e5te rapoarte tri"e3triale cu privire la re3pectarea prevederilor acordurilor *nc9eiate *n condiiile legii, pe care le co"unic# conducerii autorit#ii 3au in3tituiei publice, precu" 5i conducerii 3indicatelor reprezentative ale funcionarilor publici.

CAPITOLUL Sanciunile di3ciplinare 5i r#3punderea funcionarilor publici

$III

Art. #!. % 8nc#lcarea de c#tre funcionarii publici, cu vinov#ie, a *ndatoririlor de 3erviciu atrage r#3punderea di3ciplinar#, contravenional#, civil# 3au penal#, dup# caz. Art. #". % (1) &rice per3oan# care 3e con3ider# v#t#"at# *ntr%un drept al 3#u 3au *ntr%un intere3 legiti" 3e poate adre3a in3tanei 4udec#tore5ti, *n condiiile legii, *"potriva autorit#ii 3au in3tituiei publice care a e"i3 actul 3au care a refuzat 3# rezolve cererea referitoare la un drept 3ubiectiv 3au la un intere3 legiti". (2) 8n cazul *n care aciunea 3e ad"ite 5i 3e con3tat# vinov#ia funcionarului public, per3oana re3pectiv# va fi obligat# la plata daunelor, 3olidar cu autoritatea 3au in3tituia public#. (3) :#3punderea 4uridic# a funcionarului public nu 3e poate anga4a dac# ace3ta a re3pectat prevederile legale 5i procedurile ad"ini3trative aplicabile autorit#ii 3au in3tituiei publice *n care *5i de3f#5oar# activitatea. Art. ##. % (1) 8nc#lcarea cu vinov#ie de c#tre funcionarii publici a *ndatoririlor core3punz#toare funciei publice pe care o dein 5i a nor"elor de conduit# profe3ional# 5i civic# prev#zute de lege con3tituie abatere di3ciplinar# 5i atrage r#3punderea di3ciplinar# a ace3tora. (2) ?on3tituie abateri di3ciplinare ur"#toarele fapte$ a) *nt>rzierea 3i3te"atic# *n efectuarea lucr#rilor7 b) negli4ena repetat# *n rezolvarea lucr#rilor7 c) ab3ene ne"otivate de la 3erviciu7 d) nere3pectarea *n "od repetat a progra"ului de lucru7 e) interveniile 3au 3t#ruinele pentru 3oluionarea unor cereri *n afara cadrului legal7 f) nere3pectarea 3ecretului profe3ional 3au a confidenialit#ii lucr#rilor cu ace3t caracter7 g) "anife3t#ri care aduc atingere pre3tigiului autorit#ii 3au in3tituiei publice *n care *5i de3f#5oar# activitatea7 h) de3f#5urarea *n ti"pul progra"ului de lucru a unor activit#i cu caracter politic7 i) refuzul de a *ndeplini atribuiile de 3erviciu7 )) *nc#lcarea prevederilor legale referitoare la *ndatoriri, inco"patibilit#i, conflicte de intere3e 5i interdicii 3tabilite prin lege pentru funcionarii publici7 *) alte fapte prev#zute ca abateri di3ciplinare *n actele nor"ative din do"eniul funciei publice 5i funcionarilor publici. (3) Sanciunile di3ciplinare 3unt$ a) "u3trare 3cri3#7 b) di"inuarea drepturilor 3alariale cu )%20C pe o perioad# de p>n# la luni7 c) 3u3pendarea dreptului de avan3are *n gradele de 3alarizare 3au, dup# caz, de pro"ovare *n funcia public# pe o perioad# de la 1 la ani7 d) retrogradarea *n funcia public# pe o perioad# de p>n# la un an. ___________

Litera d= a fo3t "odificat# prin punctul ). din Lege nr. 280/2010 *ncep>nd cu 01.01.2011. e) de3tituirea din funcia public#. ( ) La individualizarea 3anciunii di3ciplinare 3e va ine 3ea"a de cauzele 5i gravitatea abaterii di3ciplinare, *"pre4ur#rile *n care acea3ta a fo3t 3#v>r5it#, gradul de vinov#ie 5i con3ecinele abaterii, co"portarea general# *n ti"pul 3erviciului a funcionarului public, precu" 5i de exi3tena *n antecedentele ace3tuia a altor 3anciuni di3ciplinare care nu au fo3t radiate *n condiiile prezentei legi. (!) Sanciunile di3ciplinare 3e aplic# *n ter"en de cel "ult 1 an de la data 3e3iz#rii co"i3iei de di3ciplin# cu privire la 3#v>r5irea abaterii di3ciplinare, dar nu "ai t>rziu de 2 ani de la data 3#v>r5irii abaterii di3ciplinare. (") 8n cazul *n care fapta funcionarului public a fo3t 3e3izat# ca abatere di3ciplinar# 5i ca infraciune, procedura anga4#rii r#3punderii di3ciplinare 3e 3u3pend# p>n# la di3punerea ne*nceperii ur"#ririi penale, 3coaterii de 3ub ur"#rire penal# ori *ncet#rii ur"#ririi penale 3au p>n# la data la care in3tana 4udec#torea3c# di3pune ac9itarea 3au *ncetarea proce3ului penal. (#) -e perioada cercet#rii ad"ini3trative, *n 3ituaia *n care funcionarul public care a 3#v>r5it o abatere di3ciplinar# poate influena cercetarea ad"ini3trativ#, conduc#torul autorit#ii 3au in3tituiei publice are obligaia de a interzice acce3ul ace3tuia la docu"entele care pot influena cercetarea 3au, dup# caz, de a di3pune "utarea te"porar# a funcionarului public *n cadrul altui co"parti"ent 3au altei 3tructuri a autorit#ii ori in3tituiei publice. Art. #8. % (1) Sanciunea di3ciplinar# prev#zut# la art. 11 alin. < = lit. a= 3e poate aplica direct de c#tre per3oana care are co"petena legal# de nu"ire *n funcia public#. (2) Sanciunile di3ciplinare prev#zute la art. 11 alin. < = lit. b=%e= 3e aplic# de per3oana care are co"petena legal# de nu"ire *n funcia public#, la propunerea co"i3iei de di3ciplin#. (3) Sanciunile di3ciplinare nu pot fi aplicate dec>t dup# cercetarea prealabil# a faptei 3#v>r5ite 5i dup# audierea funcionarului public. !udierea funcionarului public trebuie con3e"nat# *n 3cri3, 3ub 3anciunea nulit#ii. :efuzul funcionarului public de a 3e prezenta la audieri 3au de a 3e"na o declaraie privitoare la abaterile di3ciplinare care i 3e i"put# 3e con3e"neaz# *ntr%un proce3%verbal. Art. #9. % (1) -entru analizarea faptelor 3e3izate ca abateri di3ciplinare 5i propunerea 3anciunii di3ciplinare aplicabile funcionarilor publici din autorit#ile 3au in3tituiile publice 3e con3tituie co"i3ii de di3ciplin#. (2) 2in co"i3ia de di3ciplin# face parte 5i un reprezentant al organizaiei 3indicale reprezentative 3au, dup# caz, un reprezentant de3e"nat prin votul "a4orit#ii funcionarilor publici pentru care e3te organizat# co"i3ia de di3ciplin#, *n cazul *n care 3indicatul nu e3te reprezentativ 3au funcionarii publici nu 3unt organizai *n 3indicat. (3) ?o"i3ia de di3ciplin# poate de3e"na unul 3au "ai "uli "e"bri 5i, dup# caz, poate 3olicita co"parti"entelor de control din cadrul autorit#ilor 3au in3tituiilor publice 3# cerceteze faptele 3e3izate 5i 3# prezinte rezultatele activit#ii de cercetare.

( ) ?o"i3ia de di3ciplin# pentru *nalii funcionari publici e3te co"pu3# din ) *nali funcionari publici, nu"ii prin decizia pri"ului%"ini3tru, la propunerea "ini3trului internelor 5i refor"ei ad"ini3trative. (!) +odul de con3tituire, organizare 5i funcionare a co"i3iilor de di3ciplin#, precu" 5i co"ponena, atribuiile, "odul de 3e3izare 5i procedura de lucru ale ace3tora 3e 3tabile3c prin 9ot#r>re a (uvernului, la propunerea !geniei @aionale a 6uncionarilor -ublici. Art. 80. % 6uncionarul public ne"ulu"it de 3anciunea aplicat# 3e poate adre3a in3tanei de contencio3 ad"ini3trativ, 3olicit>nd anularea 3au "odificarea, dup# caz, a ordinului 3au di3poziiei de 3ancionare. Art. 81. % (1) -entru evidenierea 3ituaiei di3ciplinare a funcionarului public, !genia @aional# a 6uncionarilor -ublici va elibera un cazier ad"ini3trativ, confor" bazei de date pe care o ad"ini3treaz#. (2) ?azierul ad"ini3trativ e3te un act care cuprinde 3anciunile di3ciplinare aplicate funcionarului public 5i care nu au fo3t radiate *n condiiile legii. (3) ?azierul ad"ini3trativ e3te nece3ar *n ur"#toarele cazuri$ a) de3e"narea unui funcionar public ca "e"bru *n co"i3ia de concur3 pentru recrutarea funcionarilor publici7 b) de3e"narea unui funcionar public *n calitate de pre5edinte 5i "e"bru *n co"i3ia de di3ciplin#7 c) de3e"narea unui funcionar public ca "e"bru *n co"i3ia paritar#7 d) ocuparea unei funcii publice core3punz#toare categoriei *nalilor funcionari publici 3au categoriei funcionarilor publici de conducere7 e) *n orice alte 3ituaii prev#zute de lege. ( ) ?azierul ad"ini3trativ e3te eliberat la 3olicitarea$ a) funcionarului public intere3at7 b) conduc#torului autorit#ii 3au in3tituiei publice *n care *5i de3f#5oar# activitatea7 c) pre5edintelui co"i3iei de di3ciplin#7 d) altor per3oane prev#zute de lege. Art. 82. % (1) Sanciunile di3ciplinare 3e radiaz# de drept, dup# cu" ur"eaz#$ a) *n ter"en de / luni de la aplicare, 3anciunea di3ciplinar# prev#zut# la art. 11 alin. < = lit. a=7 b) *n ter"en de un an de la expirarea ter"enului pentru care au fo3t aplicate, 3anciunile di3ciplinare prev#zute la art. 11 alin. < = lit. b=%d=7 c) *n ter"en de 1 ani de la aplicare, 3anciunea prev#zut# la art. 11 alin. < = lit. e=. (2) :adierea 3anciunilor di3ciplinare prev#zute la alin. <1= lit. a= 5i b= 3e con3tat# prin act ad"ini3trativ al conduc#torului autorit#ii 3au in3tituiei publice. Art. 83. % (1) :#3punderea contravenional# a funcionarilor publici 3e anga4eaz# *n cazul *n care ace5tia au 3#v>r5it o contravenie *n ti"pul 5i *n leg#tur# cu 3arcinile de 3erviciu. (2) 8"potriva proce3ului%verbal de con3tatare a contraveniei 5i de aplicare a 3anciunii funcionarul public 3e poate adre3a cu pl>ngere la 4udec#toria *n a c#rei circu"3cripie *5i are 3ediul autoritatea 3au in3tituia public# *n care e3te nu"it funcionarul public 3ancionat. Art. 8 . % :#3punderea civil# a funcionarului public 3e anga4eaz#$ a) pentru pagubele produ3e cu vinov#ie patri"oniului autorit#ii 3au in3tituiei publice *n care funcioneaz#7

b) pentru nere3tituirea *n ter"enul legal a 3u"elor ce i 3%au acordat necuvenit7 c) pentru daunele pl#tite de autoritatea 3au in3tituia public#, *n calitate de co"itent, unor tere per3oane, *n te"eiul unei 9ot#r>ri 4udec#tore5ti definitive. ___________ Litera c= a fo3t "odificat# prin alineatul din Lege nr. 1//2012 *ncep>nd cu 1).02.201 . Art. 8!. % (1) :epararea pagubelor adu3e autorit#ii 3au in3tituiei publice *n 3ituaiile prev#zute la art. 80 lit. a= 5i b= 3e di3pune prin e"iterea de c#tre conduc#torul autorit#ii 3au in3tituiei publice a unui ordin 3au a unei di3poziii de i"putare, *n ter"en de 0 de zile de la con3tatarea pagubei, 3au, dup# caz, prin a3u"area unui anga4a"ent de plat#, iar *n 3ituaia prev#zut# la lit. c= a aceluia5i articol, pe baza 9ot#r>rii 4udec#tore5ti definitive. ___________ !lineatul <1= a fo3t "odificat prin alineatul din Lege nr. 1//2012 *ncep>nd cu 1).02.201 . (2) 8"potriva ordinului 3au di3poziiei de i"putare funcionarul public *n cauz# 3e poate adre3a in3tanei de contencio3 ad"ini3trativ. (21) &rdinul 3au di3poziia de i"putare r#"a3# definitiv# ca ur"are a neintroducerii ori re3pingerii aciunii la in3tana de contencio3 ad"ini3trativ con3tituie titlu executoriu. ___________ !lineatul <21= a fo3t introdu3 prin alineatul din Lege nr. 1//2012 *ncep>nd cu 1).02.201 . (3) 2reptul conduc#torului autorit#ii 3au in3tituiei publice de a e"ite ordinul 3au di3poziia de i"putare 3e pre3crie *n ter"en de ani de la data producerii pagubei. Art. 8". % (1) :#3punderea funcionarului public pentru infraciunile 3#v>r5ite *n ti"pul 3erviciului 3au *n leg#tur# cu atribuiile funciei publice pe care o ocup# 3e anga4eaz# potrivit legii penale. (2) 8n cazul *n care funcionarul public e3te tri"i3 *n 4udecat# pentru 3#v>r5irea unei infraciuni de natura celor prev#zute la art. )0 lit. 9=, per3oana care are co"petena legal# de nu"ire *n funcia public# va di3pune 3u3pendarea funcionarului public din funcia public# pe care o deine. (3) 2ac# in3tana 4udec#torea3c# di3pune ac9itarea 3au *ncetarea proce3ului penal, 3u3pendarea din funcia public# *nceteaz#, iar funcionarul public re3pectiv *5i va relua activitatea *n funcia public# deinut# anterior 5i *i vor fi ac9itate drepturile 3alariale aferente perioadei de 3u3pendare. ( ) 8n 3ituaia *n care nu 3unt *ntrunite condiiile pentru anga4area r#3punderii penale, iar fapta funcionarului public poate fi con3iderat# abatere di3ciplinar#, va fi 3e3izat# co"i3ia de di3ciplin# co"petent#. (!) 2e la "o"entul *nceperii ur"#ririi penale, *n 3ituaia *n care funcionarul public poate influena cercetarea, per3oana care are co"petena nu"irii *n funcia public# are obligaia 3# di3pun# "utarea te"porar# a funcionarului public *n cadrul altui

co"parti"ent 3au altei 3tructuri f#r# per3onalitate 4uridic# a autorit#ii ori in3tituiei publice. CAPITOLUL +odificarea, 3u3pendarea 5i *ncetarea raportului de 3erviciu %&C'IU(&A +odificarea raportului de 3erviciu I1

Art. 8#. % (1) +obilitatea *n cadrul corpului funcionarilor publici 3e realizeaz# prin "odificarea raporturilor de 3erviciu, a3tfel$ a) pentru eficientizarea activit#ii autorit#ilor 5i in3tituiilor publice7 b) !brogat# prin punctul 12. din Lege nr. 100/2010 *ncep>nd cu 11.01.2010. c) *n intere3ul funcionarului public, pentru dezvoltarea carierei *n funcia public#. (2) +odificarea raporturilor de 3erviciu ale funcionarilor publici de execuie 5i funcionarilor publici de conducere are loc prin$ a) delegare7 b) deta5are7 c) tran3fer7 d) "utarea *n cadrul autorit#ii 3au in3tituiei publice ori *n cadrul altei 3tructuri f#r# per3onalitate 4uridic# a autorit#ii 3au in3tituiei publice, *n condiiile prezentei legi7 ___________ Litera d= a fo3t "odificat# prin punctul 1 . din Lege nr. 100/2010 *ncep>nd cu 11.01.2010. e) exercitarea cu caracter te"porar a unei funcii publice de conducere. (3) !brogat prin punctul 10. din Lege nr. 100/2010 *ncep>nd cu 11.01.2010. Art. 88. % (1) 2elegarea 3e di3pune *n intere3ul autorit#ii 3au in3tituiei publice *n care e3te *ncadrat funcionarul public, pe o perioad# de cel "ult /0 de zile calendari3tice *ntr% un an. (2) 6uncionarul public poate refuza delegarea dac# 3e afl# *n una dintre ur"#toarele 3ituaii$ a) graviditate7 b) *5i cre5te 3ingur copilul "inor7 c) 3tarea 3#n#t#ii, dovedit# cu certificat "edical, face contraindicat# delegarea. (3) 2elegarea pe o perioad# "ai "are de /0 de zile calendari3tice *n cur3ul unui an calendari3tic 3e poate di3pune nu"ai cu acordul 3cri3 al funcionarului public. ( ) -e ti"pul deleg#rii funcionarul public *5i p#3treaz# funcia public# 5i 3alariul, iar autoritatea 3au in3tituia public# care *l deleag# e3te obligat# 3# 3uporte co3tul integral al tran3portului, caz#rii 5i al inde"nizaiei de delegare. Art. 89. % (1) 2eta5area 3e di3pune *n intere3ul autorit#ii 3au in3tituiei publice *n care ur"eaz# 3# *5i de3f#5oare activitatea funcionarul public, pentru o perioad# de cel "ult /

luni. 8n cur3ul unui an calendari3tic un funcionar public poate fi deta5at "ai "ult de / luni nu"ai cu acordul 3#u 3cri3. (2) 2eta5area 3e poate di3pune dac# preg#tirea profe3ional# a funcionarului public core3punde atribuiilor 5i re3pon3abilit#ilor funciei publice, cu re3pectarea categoriei, cla3ei 5i gradului profe3ional al funcionarului public. 2eta5area 3e poate di3pune 5i pe o funcie public# de conducere, cu aplicarea di3poziiilor art. 92 alin. <2=, dac# funcionarul public *ndepline5te condiiile de 3tudii 5i vec9i"e *n 3pecialitatea 3tudiilor 5i dac# nu exi3t# *n cadrul autorit#ii 3au in3tituiei publice funcionari publici care 3# exercite cu caracter te"porar funcia public#. 6uncionarul public poate fi deta5at pe o funcie public# inferioar#, nu"ai cu acordul 3#u 3cri3. (21) 8n "od excepional, deta5area 3e poate di3pune 5i pe o funcie public# din categoria *nalilor funcionari publici, cu aplicarea prevederilor art. 92 alin. <1 1=, dac# funcionarul public *ndepline5te condiiile de 3tudii 5i de vec9i"e *n 3pecialitatea 3tudiilor nece3are exercit#rii funciei publice *n condiiile prezentei legi. 8n ace3t caz, deta5area 3e di3pune prin act ad"ini3trativ al per3oanei care are co"petena legal# de nu"ire a funcionarilor publici care ocup# funcii publice din categoria *nalilor funcionari publici, la propunerea conduc#torului autorit#ii 3au in3tituiei publice *n care ur"eaz# 3# *5i de3f#5oare activitatea funcionarul public deta5at. ___________ !lineatul <21= a fo3t introdu3 prin punctul 1). din Lege nr. 100/2010 *ncep>nd cu 11.01.2010. (22) 6uncionarii publici cu 3tatut 3pecial pot fi deta5ai pe funcii publice generale ec9ivalente funciilor publice 3pecifice ocupate, cu avizul !geniei @aionale a 6uncionarilor -ublici, cu aplicarea core3punz#toare a prevederilor alin. <1=%<21= 5i cu re3pectarea prevederilor art. 110. ___________ !lineatul <22= a fo3t introdu3 prin punctul 1). din Lege nr. 100/2010 *ncep>nd cu 11.01.2010. (23) 6uncionarii publici pot fi deta5ai 5i pe funcii publice cu 3tatut 3pecial, cu avizul !geniei @aionale a 6uncionarilor -ublici, cu re3pectarea prevederilor art. 110. ___________ !lineatul <2 = a fo3t introdu3 prin punctul 1). din Lege nr. 100/2010 *ncep>nd cu 11.01.2010. (3) 6uncionarul public poate refuza deta5area dac# 3e afl# *n una dintre ur"#toarele 3ituaii$ a) graviditate7 b) *5i cre5te 3ingur copilul "inor7 c) 3tarea 3#n#t#ii, dovedit# cu certificat "edical, face contraindicat# deta5area7 d) deta5area 3e face *ntr%o localitate *n care nu i 3e a3igur# condiii core3punz#toare de cazare7

e) e3te 3ingurul *ntrein#tor de fa"ilie7 f) "otive fa"iliale te"einice 4u3tific# refuzul de a da cur3 deta5#rii. ( ) -e perioada deta5#rii funcionarul public *5i p#3treaz# funcia public# 5i 3alariul. 2ac# 3alariul core3punz#tor funciei publice pe care e3te deta5at e3te "ai "are, el are dreptul la ace3t 3alariu. -e ti"pul deta5#rii *n alt# localitate autoritatea 3au in3tituia public# beneficiar# e3te obligat# 3#%i 3uporte co3tul integral al tran3portului, du3 5i *ntor3, cel puin o dat# pe lun#, al caz#rii 5i al inde"nizaiei de deta5are. Art. 90. % (1) Tran3ferul poate avea loc dup# cu" ur"eaz#$ a) *n intere3ul 3erviciului7 b) la cererea funcionarului public. (2) Tran3ferul 3e poate face *ntr%o funcie public# pentru care 3unt *ndeplinite condiiile 3pecifice prev#zute *n fi5a po3tului. (3) Tran3ferul *n intere3ul 3ervicului 3e poate face nu"ai cu acordul 3cri3 al funcionarului public tran3ferat. 8n cazul tran3ferului *n intere3ul 3erviciului *n alt# localitate, funcionarul public tran3ferat are dreptul la o inde"nizaie egal# cu 3alariul net calculat la nivelul 3alariului din luna anterioar# celei *n care 3e tran3fer#, la acoperirea tuturor c9eltuielilor de tran3port 5i la un concediu pl#tit de ) zile. -lata ace3tor drepturi 3e 3uport# de autoritatea 3au in3tituia public# la care 3e face tran3ferul, *n ter"en de cel "ult 1) zile de la data aprob#rii tran3ferului. ( ) Tran3ferul *n intere3ul 3erviciului 3e face *ntr%o funcie public# de aceea5i categorie, cla3# 5i grad profe3ional cu funcia public# deinut# de funcionarul public 3au *ntr%o funcie public# de nivel inferior. (!) Tran3ferul la cerere 3e face *ntr%o funcie public# de aceea5i categorie, cla3# 5i grad profe3ional 3au *ntr%o funcie public# de nivel inferior, *n ur"a aprob#rii cererii de tran3fer a funcionarului public de c#tre conduc#torul autorit#ii 3au in3tituiei publice la care 3e 3olicit# tran3ferul. 8n ace3t caz, tran3ferul poate avea loc nu"ai *ntre autorit#i 3au in3tituii publice din ad"ini3traia public# central#, *ntre autorit#i ad"ini3trative autono"e ori, dup# caz, *ntre autorit#i 3au in3tituii publice din ad"ini3traia public# local#. (") 8n cazul funcionarilor publici de conducere, tran3ferul 3e poate realiza pe funcii publice de conducere de acela5i nivel 3au, dup# caz, de nivel inferior, ale c#ror condiii de ocupare 5i experien# profe3ional# nece3ar# *n vederea ocup#rii 3unt 3i"ilare cu cele ale funciei de pe care 3e efectueaz# tran3ferul, cu re3pectarea prevederilor alin. <2=, <0= 5i <)=. !utorit#ile 3au in3tituiile publice *ntre care 3e realizeaz# tran3ferul 3unt obligate 3# verifice *ndeplinirea condiiei de 3i"ilaritate a condiiilor de ocupare 5i a experienei profe3ionale. ___________ !lineatul </= a fo3t "odificat prin punctul 1/. din Lege nr. 100/2010 *ncep>nd cu 11.01.2010. (#) !utorit#ile 3au in3tituiile publice au obligaia de a a3igura publicitatea funciilor publice vacante care pot fi ocupate prin tran3fer la cerere. 8n 3ituaia *n care doi 3au "ai "uli funcionari publici 3olicit# ocuparea unei funcii publice vacante prin tran3fer la cerere, 3elecia 3e face pe baz# de interviu.

(8) -rin excepie de la prevederile alin. <)=, *n cazul *nalilor funcionari publici, tran3ferul la cerere 3e poate di3pune de per3oana care are co"petena legal# de nu"ire *n funcia public#, la 3olicitarea "otivat# a *naltului funcionar public 5i cu aprobarea conduc#torului autorit#ii 3au in3tituiei publice *n a c#rei 3tructur# 3e g#3e5te funcia public# vacant# pe care ur"eaz# a fi tran3ferat, cu *ndeplinirea condiiilor 3pecifice prev#zute pentru funcia public# de conducere 3au de execuie re3pectiv# 5i cu re3pectarea prevederilor alin. <1=. ___________ !lineatul <8= a fo3t introdu3 prin punctul 11. din Lege nr. 100/2010 *ncep>nd cu 11.01.2010. Art. 91. % (1) +utarea *n cadrul autorit#ii 3au in3tituiei publice ori *n cadrul altei 3tructuri f#r# per3onalitate 4uridic# a autorit#ii 3au in3tituiei publice poate fi definitiv# ori te"porar#. (2) +utarea definitiv# poate avea loc *n ur"#toarele 3ituaii$ a) c>nd 3e di3pune de c#tre conduc#torul autorit#ii 3au in3tituiei publice *n care *5i de3f#5oar# activitatea funcionarul public pe o funcie public# vacant# ec9ivalent#, de aceea5i categorie, cla3# 5i, dup# caz, de acela5i grad profe3ional, 3au pe o funcie public# vacant# de nivel inferior pentru care 3unt *ndeplinite condiiile 3pecifice prev#zute *n fi5a po3tului. 8n cazuri te"einic 4u3tificate, "utarea 3e poate di3pune "otivat de conduc#torul autorit#ii 3au in3tituiei publice, cu repartizarea po3tului core3punz#tor funciei deinute de funcionarul public. 8n oricare dintre 3ituaii e3te nece3ar acordul 3cri3 al funcionarului public7 b) la 3olicitarea 4u3tificat# a funcionarului public, cu aprobarea conduc#torului autorit#ii 3au in3tituiei publice, pe o funcie public# vacant# ec9ivalent#, de aceea5i categorie, cla3# 5i, dup# caz, la acela5i grad profe3ional, 3au pe o funcie public# vacant# de nivel inferior pentru care 3unt *ndeplinite condiiile 3pecifice prev#zute *n fi5a po3tului7 c) *n alte 3ituaii prev#zute de di3poziiile legale. (3) 8n cazul *nalilor funcionari publici, "utarea definitiv# 3e poate di3pune de per3oana care are co"petena legal# de nu"ire *n funcia public#, la 3olicitarea "otivat# a *naltului funcionar public 5i cu aprobarea conduc#torului autorit#ii 3au in3tituiei publice *n care 3e g#3e5te funcia public# de conducere ori de execuie vacant# pe care ur"eaz# a fi "utat definitiv, cu *ndeplinirea condiiilor 3pecifice prev#zute pentru funcia public# re3pectiv#. ( ) +utarea te"porar# pe o alt# funcie public# 3e di3pune "otivat, *n intere3ul autorit#ii 3au in3tituiei publice, de c#tre conduc#torul autorit#ii ori in3tituiei publice, pe o funcie public# vacant# ec9ivalent#, de aceea5i categorie, cla3# 5i, dup# caz, de acela5i grad profe3ional, pentru care 3unt *ndeplinite condiiile 3pecifice prev#zute *n fi5a po3tului 3au, dup# caz, cu repartizarea po3tului core3punz#tor funciei deinute de funcionarul public, pentru o perioad# de "axi"u" / luni *ntr%un an calendari3tic. (!) 8n "od excepional, "utarea te"porar# 3au definitiv# poate fi 3olicitat# de funcionarul public *n cazul *n care 3tarea 3#n#t#ii, dovedit# pe baza unui exa"en de 3pecialitate, nu *i "ai per"ite de3f#5urarea activit#ii *n acel co"parti"ent. +utarea

te"porar# 3au definitiv# 3e face *n condiiile prezentei legi, dac# funcionarul public *n cauz# e3te apt profe3ional 3# *ndeplinea3c# atribuiile care *i revin. (") 2ac# "utarea 3e di3pune *n alt# localitate, funcionarul public beneficiaz# de drepturile prev#zute la art. 90 alin. < =. (#) 6uncionarul public poate refuza "utarea *n cadrul altei 3tructuri a autorit#ii 3au in3tituiei publice *n alt# localitate, dac# 3e afl# *n una dintre 3ituaiile prev#zute la art. 89 alin. < =. :efuzul ne4u3tificat con3tituie abatere di3ciplinar#. ___________ !rt. 91. a fo3t "odificat prin punctul 18. din Lege nr. 100/2010 *ncep>nd cu 11.01.2010. Art. 92. % (1) ;xercitarea cu caracter te"porar a unei funcii publice de conducere vacante 3au te"porar vacante 3e realizeaz# prin pro"ovarea te"porar# a unui funcionar public care *ndepline5te condiiile de 3tudii 5i de vec9i"e *n 3pecialitatea 3tudiilor pentru ocuparea funciei publice 5i care nu are o 3anciune di3ciplinar# aplicat#, care nu a fo3t radiat#, *n condiiile prezentei legi. ___________ !lineatul <1= a fo3t "odificat prin punctul 19. din Lege nr. 100/2010 *ncep>nd cu 11.01.2010. (11) 8n "od excepional, la propunerea 4u3tificat# a conduc#torului autorit#ii 3au in3tituiei publice *n al c#rei 3tat de funcii exi3t# funcia public# core3punz#toare categoriei *nalilor funcionari publici vacant# 3au te"porar vacant#, exercitarea cu caracter te"porar a ace3teia poate fi realizat# de funcionari publici 3au, dup# caz, de funcionari publici cu 3tatut 3pecial care *ndepline3c condiiile prev#zute la alin. <1=, cu avizul !geniei @aionale a 6uncionarilor -ublici. !cea3t# "#3ur# 3e di3pune prin act ad"ini3trativ al per3oanei care are co"petena legal# de nu"ire *n funcia public# core3punz#toare categoriei *nalilor funcionari publici, *n condiiile *n care, din "otive obiective, funcia public# nu a putut fi ocupat# prin "obilitate. ___________ !lineatul <11= a fo3t introdu3 prin punctul 20. din Lege nr. 100/2010 *ncep>nd cu 11.01.2010. (2) 2ac# funcia public# e3te vacant#, "#3ura prev#zut# la alin. <1= 3e di3pune de c#tre per3oana care are co"petena nu"irii *n funcia public#, pe o perioad# de "axi"u" / luni *ntr%un an calendari3tic, cu avizul !geniei @aionale a 6uncionarilor -ublici. ___________ !lineatul <2= a fo3t "odificat prin punctul 21. din Lege nr. 100/2010 *ncep>nd cu 11.01.2010. (3) 8n "od excepional, perioada prev#zut# la alin. <2= poate fi prelungit# cu "axi"u" luni, cu avizul !geniei @aionale a 6uncionarilor -ublici, dac# autoritatea 3au

in3tituia public# a organizat concur3 de recrutare 3au pro"ovare 5i funcia public# nu a fo3t ocupat#, *n condiiile legii. ___________ !lineatul < = a fo3t derogat prin alineatul <1= din &rdonan# de urgen# nr. 90/2009 *ncep>nd cu 01.01.2009. ( ) 2ac# funcia public# e3te te"porar vacant#, "#3ura prev#zut# la alin. <1= 3e di3pune de c#tre per3oana care are co"petena legal# de nu"ire *n funcia public#, p>n# la data *ncet#rii 3u3pend#rii din funcia public#, a deta5#rii titularului funciei publice, p>n# la radierea de drept a 3anciunii di3ciplinare prev#zute la art. 11 alin. < = lit. c= 3au, dup# caz, *n 3ituaia *n care funcionarul public de conducere exercit# cu caracter te"porar o alt# funcie public# de conducere vacant# 3au te"porar vacant# ori din categoria *nalilor funcionari publici, p>n# la expirarea perioadei pentru care 3%a di3pu3 exercitarea cu caracter te"porar, *n condiiile legii. ___________ !lineatul <0= a fo3t "odificat prin punctul 21. din Lege nr. 100/2010 *ncep>nd cu 11.01.2010. (!) 2ac# 3alariul core3punz#tor funciei publice pe care o exercit# cu caracter te"porar e3te "ai "are, funcionarul public are dreptul la ace3t 3alariu. Art. 93. % (1) 8nalii funcionari publici 3unt 3upu5i "obilit#ii *n funcie 5i prezint# di3ponibilitate la nu"irile *n funciile publice prev#zute la art. 12, cu re3pectarea prevederilor art. 1/ alin. < =. (2) :efuzul ne*nte"eiat al nu"irilor prev#zute la alin. <1= atrage eliberarea din funcia public#. 8n acea3t# 3ituaie, *naltul funcionar public intr# *n corpul de rezerv# al funcionarilor publici, beneficiind de dreptul de a fi redi3tribuit pe o funcie public# de conducere 3au de execuie vacant#, *n condiiile prezentei legi. ___________ !lineatul <2= a fo3t "odificat prin punctul 22. din Lege nr. 100/2010 *ncep>nd cu 11.01.2010. (3) !utorit#ile 5i in3tituiile publice au obligaia de a a3igura decontarea c9eltuielilor ocazionate de "obilitate, precu" 5i locuine de 3erviciu, *n condiiile legii. %&C'IU(&A Su3pendarea raportului de 3erviciu a 20a

Art. 9 . % (1) :aportul de 3erviciu 3e 3u3pend# de drept atunci c>nd funcionarul public 3e afl# *n una dintre ur"#toarele 3ituaii$ a) e3te nu"it 3au ale3 *ntr%o funcie de de"nitate public#, pentru perioada re3pectiv#, cu excepiile prev#zute la art. 07

___________ Litera a= a fo3t "odificat# prin alineatul din Lege nr. 100/2010 *ncep>nd cu 11.01.2010. a1) e3te nu"it 3au ale3 *ntr%o funcie de de"nitate public#, pentru perioada re3pectiv#, cu excepiile prev#zute la art. 07 ___________ Litera a1= a fo3t introdu3# prin punctul 2. din &rdonan# de urgen# nr. 1//2012 *ncep>nd cu 22.01.2012. a2) e3te *ncadrat la cabinetul unui de"nitar7 ___________ Litera a2= a fo3t introdu3# prin punctul 2. din &rdonan# de urgen# nr. 1//2012 *ncep>nd cu 22.01.2012. b) e3te *ncadrat la cabinetul unui de"nitar7 ___________ Litera b= a fo3t "odificat# prin alineatul din Lege nr. 100/2010 *ncep>nd cu 11.01.2010. c) e3te de3e"nat de c#tre autoritatea 3au in3tituia public# 3# de3f#5oare activit#i *n cadrul unor "i3iuni diplo"atice ale :o">niei ori *n cadrul unor organi3"e 3au in3tituii internaionale, pentru perioada re3pectiv#7 d) de3f#5oar# activitate 3indical# pentru care e3te prev#zut# 3u3pendarea *n condiiile legii7 e) efectueaz# 3tagiul "ilitarB=, 3erviciul "ilitar alternativ, e3te concentrat 3au "obilizat7 f) e3te are3tat preventiv7 g) efectueaz# trata"ent "edical *n 3tr#in#tate, dac# funcionarul public nu 3e afl# *n concediu "edical pentru incapacitate te"porar# de "unc#, precu" 5i pentru *n3oirea 3oului 3au, dup# caz, a 3oiei ori a unei rude p>n# la gradul . inclu3iv, *n condiiile legii7 h) 3e afl# *n concediu pentru incapacitate te"porar# de "unc#, pe o perioad# "ai "are de o lun#, *n condiiile legii7 ___________ Litera 9= a fo3t "odificat# prin alineatul din Lege nr. 100/2010 *ncep>nd cu 11.01.2010. i) carantin#, *n condiiile legii7 )) concediu de "aternitate, *n condiiile legii7 *) e3te di3p#rut, iar di3pariia a fo3t con3tatat# prin 9ot#r>re 4udec#torea3c# definitiv#7 ___________ Litera A= a fo3t "odificat# prin alineatul din Lege nr. 1//2012 *ncep>nd cu 1).02.201 .

+) fora "a4or#7 ,) *n cazul *n care 3%a di3pu3 tri"iterea *n 4udecat# pentru 3#v>r5irea unei infraciuni de natura celor prev#zute la art. )0 lit. 9=7 n) pe perioada cercet#rii ad"ini3trative, *n 3ituaia *n care funcionarul public care a 3#v>r5it o abatere di3ciplinar# poate influena cercetarea ad"ini3trativ#, la propunerea "otivat# a co"i3iei de di3ciplin#7 -) *n alte cazuri expre3 prev#zute de lege. (2) 8n ter"en de 1) zile calendari3tice *nainte de data *ncet#rii "otivului de 3u3pendare de drept, dar nu "ai t>rziu de data lu#rii la cuno5tin# de "otivul *ncet#rii 3u3pend#rii de drept, funcionarul public e3te obligat 3# infor"eze *n 3cri3 per3oana care are co"petena legal# de nu"ire *n funcia public# de3pre ace3t fapt. @einfor"area per3oanei care are co"petena legal# de nu"ire *n funcia public# atrage *ncetarea de drept a raportului de 3erviciu al funcionarului public, cu excepia cazurilor prev#zute la alin. <1= lit. f=, 9=, i=, A= 5i l=. (3) -er3oana care are co"petena legal# de nu"ire *n funcia public# are obligaia 3# a3igure, *n ter"en de ) zile de la expirarea ter"enului prev#zut la alin. <2=, condiiile nece3are relu#rii activit#ii de c#tre funcionarul public. ___________ B= ! 3e vedea Legea nr. 00//200/ privind preg#tirea populaiei pentru ap#rare, publicat# *n +onitorul &ficial al :o">niei, -artea ., nr. 990 din 12 dece"brie 200/, lege care a abrogat Legea nr. 0//199/ privind preg#tirea populaiei pentru ap#rare. Art. 9!. % (1) :aportul de 3erviciu 3e 3u3pend# la iniiativa funcionarului public *n ur"#toarele 3ituaii$ a) concediu pentru cre5terea copilului *n v>r3t# de p>n# la 2 ani 3au, *n cazul copilului cu 9andicap, p>n# la *"plinirea v>r3tei de ani, *n condiiile legii7 b) concediu pentru *ngri4irea copilului bolnav *n v>r3t# de p>n# la 1 ani 3au, *n cazul copilului cu 9andicap pentru afeciunile intercurente, p>n# la *"plinirea v>r3tei de 18 ani7 c) de3f#5urarea unei activit#i *n cadrul unor organi3"e 3au in3tituii internaionale, *n alte 3ituaii dec>t cele prev#zute la art. 90 alin. <1= lit. c=7 d) pentru participare la ca"pania electoral#7 e) pentru participarea la grev#, *n condiiile legii. (2) :aportul de 3erviciu 3e poate 3u3penda la cererea "otivat# a funcionarului public, pentru un intere3 per3onal legiti", *n alte cazuri dec>t cele prev#zute la alin. <1= 5i la art. 90 alin. <1=, pe o perioad# cuprin3# *ntre o lun# 5i ani. ___________ !lineatul <2= a fo3t "odificat prin alineatul din Lege nr. 100/2010 *ncep>nd cu 11.01.2010. (3) ?ererea de 3u3pendare a raportului de 3erviciu 3e face *n 3cri3, cu cel puin 1) zile calendari3tice *nainte de data c>nd 3e 3olicit# 3u3pendarea, cu excepia 3ituaiei prev#zute

la alin. <1= lit. e=, c>nd cererea de 3u3pendare 3e face cu 08 de ore *nainte de declan5area grevei. ( ) Su3pendarea raportului de 3erviciu 3e con3tat# *n cazurile prev#zute la alin. <1= 5i la art. 90 alin. <1=, precu" 5i *n alte cazuri regle"entate prin legi 3peciale, re3pectiv 3e aprob# *n cazul prev#zut la alin. <2=, prin act ad"ini3trativ al per3oanei care are co"petena nu"irii *n funcia public#. (!) 2i3poziiile art. 90 alin. <2= 3e aplic# *n "od core3punz#tor 5i pentru cazurile prev#zute la alin. <1= 5i <2=. Art. 9". % (1) :eluarea activit#ii 3e di3pune prin act ad"ini3trativ al per3oanei care are co"petena legal# de nu"ire *n funcia public#. (2) !ctul ad"ini3trativ prin care 3e con3tat#, re3pectiv 3e aprob# 3u3pendarea raportului de 3erviciu, precu" 5i cel prin care 3e di3pune reluarea activit#ii de c#tre funcionarul public 3e co"unic# !geniei @aionale a 6uncionarilor -ublici, *n ter"en de 10 zile lucr#toare de la data e"iterii. (3) -e perioada 3u3pend#rii raportului de 3erviciu autorit#ile 5i in3tituiile publice au obligaia 3# rezerve po3tul aferent funciei publice. &cuparea ace3tuia 3e face, pe o perioad# deter"inat#, *n condiiile legii. -e perioada 3u3pend#rii, raporturile de 3erviciu ale funcionarilor publici nu pot *nceta 5i nu pot fi "odificate dec>t din iniiativa 3au cu acordul funcionarului public *n cauz#. ( ) -erioada 3u3pend#rii raporturilor de 3erviciu *n condiiile art. 90 alin. <1= lit. c= 5i art. 9) alin. <1= lit. c= 3e con3ider# vec9i"e *n funcia public#. %&C'IU(&A 8ncetarea raportului de 3erviciu a 30a

Art. 9#. % 8ncetarea raporturilor de 3erviciu ale funcionarilor publici 3e face prin act ad"ini3trativ al per3oanei care are co"petena legal# de nu"ire *n funcia public# 5i are loc *n ur"#toarele condiii$ a) de drept7 b) prin acordul p#rilor, con3e"nat *n 3cri37 c) prin eliberare din funcia public#7 d) prin de3tituire din funcia public#7 e) prin de"i3ie. Art. 98. % (1) :aportul de 3erviciu exi3tent *nceteaz# de drept$ a) la data dece3ului funcionarului public7 b) la data r#">nerii definitive a 9ot#r>rii 4udec#tore5ti de declarare a "orii funcionarului public7 ___________ Litera b= a fo3t "odificat# prin alineatul din Lege nr. 1//2012 *ncep>nd cu 1).02.201 . c) dac# funcionarul public nu "ai *ndepline5te una dintre condiiile prev#zute la art. )0 lit. a=, d= 5i f=7

d) la data *ndeplinirii cu"ulative a condiiilor de v>r3t# 3tandard 5i a 3tagiului "ini" de cotizare pentru pen3ionare7 ___________ Litera d= a fo3t "odificat# prin alineatul din Lege nr. 09/2010 *ncep>nd cu 01.00.2010. e) ca ur"are a con3tat#rii nulit#ii ab3olute a actului ad"ini3trativ de nu"ire *n funcia public#, de la data la care nulitatea a fo3t con3tatat# prin 9ot#r>re 4udec#torea3c# definitiv#7 ___________ Litera e= a fo3t "odificat# prin alineatul din Lege nr. 1//2012 *ncep>nd cu 1).02.201 . f) c>nd funcionarul public a fo3t conda"nat printr%o 9ot#r>re 4udec#torea3c# definitiv# pentru o fapt# prev#zut# la art. )0 lit. 9= 3au prin care 3%a di3pu3 aplicarea unei 3anciuni privative de libertate, la data r#">nerii definitive a 9ot#r>rii de conda"nare7 ___________ Litera f= a fo3t "odificat# prin alineatul din Lege nr. 1//2012 *ncep>nd cu 1).02.201 . g) ca ur"are a interzicerii exercit#rii profe3iei 3au funciei, ca "#3ur# de 3iguran# ori ca pedeap3# co"ple"entar#, de la data r#">nerii definitive a 9ot#r>rii 4udec#tore5ti prin care 3%a di3pu3 interdicia7 h) la data expir#rii ter"enului *n care a fo3t ocupat# pe perioad# deter"inat# funcia public#. i) la *"plinirea unui ter"en de luni de la data nu"irii prin "obilitate *n funcia public# core3punz#toare categoriei de *nali funcionari publici de in3pector guverna"ental. ___________ Litera i= a fo3t introdu3# prin punctul 1. din &rdonan# de urgen# nr. 11/201 *ncep>nd cu 29.0/.201 . ___________ !lineatul <1= a fo3t "odificat prin alineatul din Lege nr. 09/2010 *ncep>nd cu 01.00.2010. (2) ?on3tatarea cazului de *ncetare de drept a raportului de 3erviciu 3e face, *n ter"en de ) zile lucr#toare de la intervenirea lui, prin act ad"ini3trativ al per3oanei care are co"petena legal# de nu"ire *n funcia public#. !ctul ad"ini3trativ prin care 3%a con3tatat *ncetarea de drept a raporturilor de 3erviciu 3e co"unic# !geniei @aionale a 6uncionarilor -ublici, *n ter"en de 10 zile lucr#toare de la e"iterea lui. Art. 99. % (1) -er3oana care are co"petena legal# de nu"ire *n funcia public# va di3pune eliberarea din funcia public# prin act ad"ini3trativ, care 3e co"unic# funcionarului public *n ter"en de ) zile lucr#toare de la e"itere, *n ur"#toarele cazuri$ a) autoritatea 3au in3tituia public# 5i%a *ncetat activitatea ori a fo3t "utat# *ntr%o alt# localitate, iar funcionarul public nu e3te de acord 3# o ur"eze7

b) autoritatea 3au in3tituia public# *5i reduce per3onalul ca ur"are a reorganiz#rii activit#ii, prin reducerea po3tului ocupat de funcionarul public7 c) ca ur"are a ad"iterii cererii de reintegrare *n funcia public# ocupat# de c#tre funcionarul public a unui funcionar public eliberat 3au de3tituit nelegal ori pentru "otive ne*nte"eiate, de la data r#">nerii definitive a 9ot#r>rii 4udec#tore5ti prin care 3%a di3pu3 reintegrarea7 ___________ Litera c= a fo3t "odificat# prin alineatul din Lege nr. 1//2012 *ncep>nd cu 1).02.201 . d) pentru inco"petena profe3ional#, *n cazul obinerii calificativului Dne3ati3f#c#torD la evaluarea perfor"anelor profe3ionale individuale7 e) funcionarul public nu "ai *ndepline5te condiia prev#zut# la art. )0 lit. g=7 f) 3tarea 3#n#t#ii fizice 3au/5i p3i9ice a funcionarului public, con3tatat# prin decizie a organelor co"petente de expertiz# "edical#, nu *i "ai per"ite ace3tuia 3# *5i *ndeplinea3c# atribuiile core3punz#toare funciei publice deinute7 g) ca ur"are a refuzului ne*nte"eiat al *naltului funcionar public de acceptare a nu"irii *n condiiile art. 9 . (2) Situaiile prev#zute la alin. <1= lit. a=%c= 5i e=%g= reprezint# "otive nei"putabile funcionarilor publici. (3) 8n cazul eliber#rii din funcia public#, autoritatea 3au in3tituia public# e3te obligat# 3# acorde funcionarilor publici un preaviz de 0 de zile calendari3tice. ( ) 8n perioada de preaviz, per3oana care are co"petena legal# de nu"ire *n funcia public# poate acorda celui *n cauz# reducerea progra"ului de lucru, p>n# la 0 ore zilnic, f#r# afectarea drepturilor 3alariale cuvenite. (!) 8n cazurile prev#zute la alin. <1= lit. b=, c= 5i e=, *n perioada de preaviz, dac# *n cadrul autorit#ii 3au in3tituiei publice exi3t# funcii publice vacante core3punz#toare, acea3ta poate 3# le pun# la di3poziia funcionarilor publici. ___________ !lineatul <)= a fo3t "odificat prin punctul 0. din &rdonan# de urgen# nr. 82/201 *ncep>nd cu 29.08.201 . (") 8n cazurile prev#zute la alin. <1= lit. a=%c= 5i e=, dac# nu exi3t# funcii publice vacante core3punz#toare *n cadrul autorit#ii 3au in3tituiei publice, autoritatea ori in3tituia public# poate 3olicita !geniei @aionale a 6uncionarilor -ublici, *n perioada de preaviz, li3ta funciilor publice vacante. 8n cazul *n care exi3t# o funcie public# vacant# core3punz#toare, funcionarul public poate fi tran3ferat *n intere3ul 3erviciului 3au la cerere, pe baza acordului conduc#torului autorit#ii 3au in3tituiei publice unde 3e realizeaz# tran3ferul. ___________ !lineatul </= a fo3t "odificat prin punctul 0. din &rdonan# de urgen# nr. 82/201 *ncep>nd cu 29.08.201 .

(#) 6uncionarul public de conducere are prioritate la ocuparea unei funcii publice vacante la nivel inferior. Art. 100. % (1) 8n caz de reorganizare a autorit#ii 3au in3tituiei publice, funcionarii publici vor fi nu"ii *n noile funcii publice 3au, dup# caz, *n noile co"parti"ente *n ur"#toarele cazuri$ a) 3e "odific# atribuiile aferente unei funcii publice "ai puin de )0C7 b) 3unt redu3e atribuiile unui co"parti"ent7 c) e3te 3c9i"bat# denu"irea f#r# "odificarea *n proporie de pe3te )0C a atribuiilor aferente funciei publice7 d) e3te 3c9i"bat# 3tructura co"parti"entului. (2) !plicarea prevederilor alin. <1= 3e face cu re3pectarea ur"#toarelor criterii$ a) categoria, cla3a 5i, dup# caz, gradul profe3ional ale funcionarului public7 b) *ndeplinirea criteriilor 3pecifice 3tabilite pentru funcia public#7 c) preg#tirea profe3ional#7 d) 3# fi de3f#5urat activit#i 3i"ilare. (3) 8n cazul *n care exi3t# "ai "uli funcionari publici, 3e organizeaz# exa"en de c#tre autoritatea 3au in3tituia public#. ___________ -u3 *n aplicare prin -rocedur# din 20/0//2010 *ncep>nd cu 02.01.2010. ( ) :educerea unui po3t e3te 4u3tificat# dac# atribuiile aferente ace3tuia 3e "odific# *n proporie de pe3te )0C 3au dac# 3unt "odificate condiiile 3pecifice de ocupare a po3tului re3pectiv, referitoare la 3tudii. (!) 8n cazul reorganiz#rii activit#ii prin reducerea po3turilor, autoritatea 3au in3tituia public# nu poate *nfiina po3turi 3i"ilare celor de3fiinate pentru o perioad# de un an de la data reorganiz#rii. Art. 101. % (1) 2e3tituirea din funcia public# 3e di3pune, *n condiiile art. 18, prin act ad"ini3trativ al per3oanei care are co"petena legal# de nu"ire *n funcia public#, ca 3anciune di3ciplinar# aplicat# pentru "otive i"putabile funcionarului public, *n ur"#toarele cazuri$ a) pentru 3#v>r5irea repetat# a unor abateri di3ciplinare 3au a unei abateri di3ciplinare care a avut con3ecine grave7 b) dac# 3%a ivit un "otiv legal de inco"patibilitate, iar funcionarul public nu acioneaz# pentru *ncetarea ace3tuia *ntr%un ter"en de 10 zile calendari3tice de la data intervenirii cazului de inco"patibilitate. (2) !ctul ad"ini3trativ prev#zut la alin. <1= 3e co"unic# funcionarului public *n ter"en de ) zile lucr#toare de la date e"iterii. ?o"unicarea actului ad"ini3trativ trebuie 3# 3e fac# anterior datei de3tituirii din funcia public#. Art. 102. % 6uncionarul public poate 3# co"unice *ncetarea raporturilor de 3erviciu prin de"i3ie, notificat# *n 3cri3 per3oanei care are co"petena legal# de nu"ire *n funcia public#. 2e"i3ia nu trebuie "otivat# 5i produce efecte dup# 0 de zile calendari3tice de la *nregi3trare. Art. 103. % (1) La "odificarea, la 3u3pendarea 5i la *ncetarea raportului de 3erviciu funcionarul public are *ndatorirea 3# predea lucr#rile 5i bunurile care i%au fo3t *ncredinate *n vederea exercit#rii atribuiilor de 3erviciu.

(2) La *ncetarea raportului de 3erviciu funcionarul public *5i p#3treaz# drepturile dob>ndite *n cadrul carierei, cu excepia cazului *n care raportul de 3erviciu a *ncetat din "otive i"putabile ace3tuia. (3) 6uncionarii publici beneficiaz# de drepturi din bugetul a3igur#rilor pentru 5o"a4, *n cazul *n care raporturile de 3erviciu le%au *ncetat *n condiiile prev#zute la$ a) art. 98 alin. <1= lit. c=, cu excepia cazului *n care funcionarul public nu "ai *ndepline5te condiia prev#zut# la art. )0 lit. a=7 b) art. 98 alin. <1= lit. e= 5i 9=7 c) art. 99 alin. <1=. Art. 10 . % (1) :edi3tribuirea funcionarilor publici 3e face de c#tre !genia @aional# a 6uncionarilor -ublici, pe baza acordului conduc#torilor autorit#ilor 3au in3tituiilor publice, a3tfel$ a) *n cadrul autorit#ilor 3au in3tituiilor publice din aceea5i localitate 3au dintr%o localitate aflat# la o di3tan# de p>n# la )0 A" de localitatea de do"iciliu7 b) *n cadrul autorit#ilor 3au in3tituiilor publice din alt 4ude 3au aflate la o di3tan# "ai "are de )0 A" de localitatea de do"iciliu, la cererea funcionarului public. ___________ !lineatul <1= a fo3t "odificat prin punctul ). din &rdonan# de urgen# nr. 82/201 *ncep>nd cu 29.08.201 . (2) :edi3tribuirea funcionarilor publici 3e face, *n condiiile alin. <1=, *ntr%o funcie public# de aceea5i categorie, cla3# 5i acela5i grad profe3ional cu funcia public# deinut# de funcionarul public. ___________ !lineatul <2= a fo3t "odificat prin punctul /. din &rdonan# de urgen# nr. 82/201 *ncep>nd cu 29.08.201 . (3) :edi3tribuirea 3e poate face 5i *ntr%o funcie public# inferioar# vacant#, cu acordul 3cri3 al funcionarului public. ( ) :edi3tribuirea *ntr%o funcie public# de conducere 3e face cu re3pectarea alin. <2= 3au, dup# caz, a alin. < = nu"ai dac# funcionarul public a *ndeplinit atribuii 3i"ilare cu atribuiile funciei publice de pe care 3e efectueaz# redi3tribuirea. (!) !genia @aional# a 6uncionarilor -ublici va a3igura redi3tribuirea pe funcii publice te"porar vacante, ca ur"are a 3u3pend#rii titularului pe o perioad# de cel puin o lun#, a funcionarilor publici din corpul de rezerv# care *ndepline3c condiiile 3pecifice pentru ocuparea funciei publice re3pective. 8n cazul *n care exi3t# "ai "uli funcionari publici care *ndepline3c condiiile 3pecifice pentru ocuparea funciei publice re3pective, !genia @aional# a 6uncionarilor -ublici organizeaz#, *n colaborare cu autoritatea 3au in3tituia public# *n cadrul c#reia 3e afl# funcia public# vacant#, o te3tare profe3ional# pentru 3electarea funcionarului public care ur"eaz# 3# fie redi3tribuit. (") :edi3tribuirea funcionarilor publici din corpul de rezerv# 3e di3pune prin ordin al pre5edintelui !geniei @aionale a 6uncionarilor -ublici, pe baza acordului conduc#torilor autorit#ilor 3au in3tituiilor publice. ___________

!lineatul </= a fo3t "odificat prin punctul /. din &rdonan# de urgen# nr. 82/201 *ncep>nd cu 29.08.201 . (#) 8nalii funcionari publici c#rora le%au *ncetat raporturile de 3erviciu prin eliberare din funcia public#, ca ur"are a reducerii po3tului ocupat, pot fi redi3tribuii pe o funcie vacant# din categoria *nalilor funcionari publici, pentru funciile publice prev#zute la art. 12 lit. b=, d= 5i f=, prin decizie a pri"%"ini3trului, la propunerea conduc#torilor autorit#ilor 3au in3tituiilor publice, re3pectiv, pentru funciile publice prev#zute la art. 12 lit. a=, prin 9ot#r>re a (uvernului, iniiat# de Secretariatul (eneral al (uvernului. ___________ !lineatul <1= a fo3t "odificat prin punctul /. din &rdonan# de urgen# nr. 82/201 *ncep>nd cu 29.08.201 . (8) -entru funciile publice prev#zute la art. 12 lit. c= 5i e=, redi3tribuirea 3e face prin aplicarea core3punz#toare a di3poziiilor art. 1 alin. <2= din Legea nr. 00/2000 privind prefectul 5i in3tituia prefectului, republicat#, cu "odific#rile 5i co"plet#rile ulterioare. ___________ !lineatul <8= a fo3t "odificat prin punctul /. din &rdonan# de urgen# nr. 82/201 *ncep>nd cu 29.08.201 . Art. 10!. % (1) ?orpul de rezerv# e3te for"at din funcionarii publici care au fo3t eliberai din funcia public# *n condiiile art. 99 alin. <1= lit. a=%c=, e= 5i g= 5i e3te ge3tionat de !genia @aional# a 6uncionarilor -ublici. (2) 6uncionarii publici p#r#3e3c corpul de rezerv# 5i pierd calitatea de funcionar public *n ur"#toarele 3ituaii$ a) dup# *"plinirea ter"enului de 2 ani de la data trecerii *n corpul de rezerv#7 b) *n cazul *n care !genia @aional# a 6uncionarilor -ublici *l redi3tribuie, pe baza acordului conduc#torilor autorit#ilor 3au in3tituiilor publice, *ntr%o funcie public# vacant# core3punz#toare 3tudiilor ab3olvite 5i preg#tirii profe3ionale, iar funcionarul public o refuz#7 ___________ Litera b= a fo3t "odificat# prin punctul 1. din &rdonan# de urgen# nr. 82/201 *ncep>nd cu 29.08.201 . c) anga4area *n baza unui contract de "unc# pe o perioad# "ai "are de 12 luni7 d) la cererea funcionarului public. Art. 10". % (1) 8n cazul *n care raportul de 3erviciu a *ncetat din "otive pe care funcionarul public le con3ider# nete"einice 3au nelegale, ace3ta poate cere in3tanei de contencio3 ad"ini3trativ anularea actului ad"ini3trativ prin care 3%a con3tatat 3au 3%a di3pu3 *ncetarea raportului de 3erviciu, *n condiiile 5i ter"enele prev#zute de Legea contencio3ului ad"ini3trativ nr. ))0/2000, cu "odific#rile ulterioare, precu" 5i plata de c#tre autoritatea 3au in3tituia public# e"itent# a actului ad"ini3trativ a unei de3p#gubiri

egale cu 3alariile indexate, "a4orate 5i recalculate, 5i cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat funcionarul public. (2) La 3olicitarea funcionarului public, in3tana care a con3tatat nulitatea actului ad"ini3trativ va di3pune reintegrarea ace3tuia *n funcia public# deinut#. CAPITOLUL 2i3poziii finale 5i tranzitorii 1

Art. 10#. % (1) !utorit#ile 5i in3tituiile publice au obligaia de a 3olicita !geniei @aionale a 6uncionarilor -ublici avizul privind funciile publice *n oricare dintre ur"#toarele 3ituaii$ a) 3tabilirea 3au "odificarea 3tructurii de funcii publice pentru fiecare autoritate 5i in3tituie public#, *n parte, de c#tre conduc#torul ace3teia ori prin 9ot#r>re a con3iliului 4udeean 3au, dup# caz, a con3iliului local, pe baza activit#ilor prev#zute la art. 2 alin. < =7 b) "odificarea calit#ii po3turilor, potrivit art. 111 alin. <1= 3au <)=7 c) reorganizarea activit#ii autorit#ii 3au in3tituiei publice. (2) !utorit#ile 5i in3tituiile publice au obligaia de a *n5tiina, *n ter"en de 10 zile lucr#toare, !genia @aional# a 6uncionarilor -ublici, *n oricare dintre ur"#toarele 3ituaii$ a) intervenirea unor "odific#ri *n 3tructura funciilor publice din cadrul autorit#ilor 3au in3tituiilor publice, ca ur"are a pro"ov#rii *n cla3# 5i *n grad profe3ional a funcionarilor publici7 b) tran3for"area unei funcii publice vacante *ntr%o funcie public# cu o alt# denu"ire 3au *ntr%o funcie public# de nivel inferior ori 3uperior, cu *ncadrarea *n nu"#rul "axi" de po3turi aprobat pentru autoritatea 3au in3tituia public# 5i *n fondurile bugetare anuale alocate. (3) !vizul !geniei @aionale a 6uncionarilor -ublici e3te prealabil 5i obligatoriu *n toate 3ituaiile prev#zute la alin. <1=. ( ) 8n 3ituaia *n care, dup# obinerea avizului !geniei @aionale a 6uncionarilor -ublici, actele ad"ini3trative prin care 3e 3tabile3c "#3uri din categoria celor prev#zute la alin. <1= 3e aprob# cu "odific#ri 3au co"plet#ri, ordonatorii principali de credite din ad"ini3traia public# local# au obligaia de a co"unica !geniei @aionale a 6uncionarilor -ublici ace3te acte ad"ini3trative, *n ter"en de "axi"u" ) zile lucr#toare de la data aprob#rii lor prin 9ot#r>re a con3iliului local 3au, dup# caz, prin 9ot#r>re a con3iliului 4udeean. (!) 8n 3ituaia prev#zut# la alin. <0=, autorit#ile ad"ini3traiei publice locale pot pune *n aplicare di3poziiile 9ot#r>rii con3iliului local 3au, dup# caz, a con3iliului 4udeean, nu"ai dup# obinerea avizului !geniei @aionale a 6uncionarilor -ublici. 8n ace3t caz, avizul !geniei @aionale a 6uncionarilor -ublici 3e e"ite *n ter"en de "axi"u" 10 zile lucr#toare de la data pri"irii actelor ad"ini3trative prev#zute la alin. <0=. (") Li3ta docu"entelor nece3are pentru obinerea avizului !geniei @aionale a 6uncionarilor -ublici, precu" 5i "odalitatea de tran3"itere a ace3tora de c#tre

autorit#ile 5i in3tituiile publice 3e aprob# prin ordin al pre5edintelui !geniei @aionale a 6uncionarilor -ublici, care 3e public# *n +onitorul &ficial al :o">niei, -artea ..

n Ordin 4040/2012 :

e pentru o !inerea a"i#ului A$en!iei %a!ionale a &unc!ionarilor Pu lici' precum (i modalitatea de transmitere a acestora d

ecesare n "ederea o !inerii a"i#ului A$en!iei %a!ionale a &unc!ionarilor Pu lici' denumit) n continuare A$en!ia' sunt urm)toa a a"i#ului A$en!iei' emis) de c)tre conduc)torul autorit)!ii sau institu!iei pu lice. ministrati" sau' dup) ca#' actul administrati" n situa!ia pre")#ut) la art* 10/ alin* 04- din Le$ea nr* 111/1222 pri"ind Statutul )rile (i complet)rile ulterioare. entare (i moti"are al proiectului de act administrati" prin care se 3undamentea#) sta ilirea de 3unc!ii pu lice sau' dup) ca#' mo en!ierea modi3ic)rilor inter"enite pentru 3iecare 3unc!ie pu lic) n parte (i pe 3iecare su di"i#iune or$ani#atoric)' precum (i ind

ric) a autorit)!ii sau institu!iei pu lice. e cuprinde 3unc!iile identi3icate prin denumire' clas)' $rad pro3esional' $radul sau treapta pro3esional)' ni"elul studiilor' du or$ani#atoric) a autorit)!ii ori institu!iei pu lice' re$imul de ocupare al postului (i preci#area titularului' dup) ca#' con3 la ordin* ele pre")#ute la art* 1 tre uie s) poarte semn)tura conduc)torului autorit)!ii sau institu!iei pu lice' precum (i (tampila au transmite ast3el: istratura A$en!iei. mare de primire.

c)* te la alin* 01- lit* a- (i - documentele se transmit n dou) e4emplare ori$inale* ,6 &7%89II

u lic) solicitant)

6uncia public# 8nalt funcionar de conducereB de execuie public 0 pri"ar/vicepri"ar auditor 3ecretar general . principal S ) / 1 8 9

6uncia contractual# de de conducere execuie 10 11 12

itari arti"ent

ar general

ia al#. .. .. director general director/ director executiv director ad4unct/director executiv ad4unct ./.. S

ia. .. .. ./.. S

./..

iul . .. .. .. . 5ef 3erviciu con3ilier . con3ilier . 4uridic expert . in3pector . referent de .. 3pecialitate referent ... referent ... . .. .. .. .. .. 5ef birou con3ilier . in3pector . referent de .. ./.. 3uperior 3uperior 3uperior S S S SS2 ./.. a3i3tent principal debutant 3uperior 3uperior 3uperior 3uperior S S S S S SS2 + +

___________ !rt. 101. a fo3t "odificat prin punctul 2 . din Lege nr. 100/2010 *ncep>nd cu 11.01.2010. Art. 10#1. % (1) -entru re3pectarea drepturilor de carier# ale funcionarilor publici, *n cuprin3ul actelor nor"ative 3au ad"ini3trative privind "odific#ri ale 3tructurii organizatorice, reorganiz#ri 3au de3fiin#ri de 3tructuri 5i funcii publice, autorit#ile 5i in3tituiile publice iniiatoare din ad"ini3traia public# central# 5i local# 3unt obligate 3# prevad# un ter"en de "ini"u" 0 de zile, *n vederea aplic#rii procedurilor legale prev#zute de prezenta lege. ___________ !lineatul <1= a fo3t introdu3 prin punctul 20. din Lege nr. 100/2010 *ncep>nd cu 11.01.2010. (2) 2up# aprobarea actelor nor"ative, *n condiiile legii, pentru 3tructura de funcii publice care rezult# *n condiiile alin. <1=, autorit#ile 5i in3tituiile publice din ad"ini3traia public# central# 3olicit# avizul !geniei @aionale a 6uncionarilor -ublici, *n condiiile prev#zute la art. 101. ___________ !lineatul <2= a fo3t introdu3 prin punctul 20. din Lege nr. 100/2010 *ncep>nd cu 11.01.2010. ___________ !rt. 1011. a fo3t introdu3 prin punctul 20. din Lege nr. 100/2010 *ncep>nd cu 11.01.2010. Art. 108. % 8n unit#ile ad"ini3trativ%teritoriale *n care per3oanele aparin>nd unei "inorit#i naionale dein o pondere de pe3te 20C unii funcionari publici din 3erviciile care au contacte direct cu cet#enii vor cunoa5te 5i li"ba "inorit#ii naionale re3pective. Art. 109. % ?auzele care au ca obiect raportul de 3erviciu al funcionarului public 3unt de co"petena 3eciei de contencio3 ad"ini3trativ 5i fi3cal a tribunalului, cu excepia 3ituaiilor pentru care e3te 3tabilit# expre3 prin lege co"petena altor in3tane. ___________ !rt. 109. a fo3t "odificat prin alineatul din Lege nr. 2/201 *ncep>nd cu 1).02.201 . Art. 110. % !utorit#ile 5i in3tituiile publice prev#zute la art. ) alin. <1= au obligaia de a ar"oniza 3tatutele 3peciale cu prevederile prezentei legi, cu con3ultarea 5i avizul !geniei @aionale a 6uncionarilor -ublici. Art. 111. % (1) !utorit#ile 5i in3tituiile publice care au prev#zute *n 3tatele de funcii po3turi de natur# contractual#, care pre3upun exercitarea unor atribuii dintre cele prev#zute la art. 2 alin. < =, au obligaia de a 3tabili funcii publice *n condiiile art. 101. ___________

!lineatul <1= a fo3t "odificat prin alineatul din Lege nr. 100/2010 *ncep>nd cu 11.01.2010. (2) 6unciile publice vacante, funciile publice de conducere, precu" 5i funciile publice core3punz#toare categoriei *nalilor funcionari publici, 3tabilite potrivit alin. <1=, 3e ocup# *n condiiile prezentei legi. (3) -er3oanele *ncadrate cu contract individual de "unc# pe perioad# nedeter"inat# *n po3turi de natur# contractual# care au fo3t 3tabilite 5i avizate ca funcii publice vor fi nu"ite *n funcii publice de execuie dac# *ndepline3c condiiile prev#zute la art. )0 5i condiiile de vec9i"e *n 3pecialitatea 3tudiilor core3punz#toare cla3ei 5i gradului profe3ional ale funciei publice. ( ) 2repturile 3alariale ale per3oanelor care ocup# funcii publice *n condiiile alin. < = 3e 3tabile3c potrivit 3alariz#rii funciilor publice *n care au fo3t nu"ite. Art. 112. 0 (1) @u"#rul total al funciilor de conducere din cadrul fiec#rei autorit#i 3au in3tituii publice e3te de "axi"u" 12C din nu"#rul total al po3turilor aprobate. -entru deter"inarea nu"#rului total al funciilor de conducere prin aplicarea cotei de 12C, 3e procedeaz# dup# cu" ur"eaz#$ a) *n cazul *n care nu"#rul rezultat e3te "ai "ic de unu, ace3ta 3e rotun4e5te la *ntreg7 ___________ Litera a= a fo3t introdu3# prin punctul 2. din &rdonan# de urgen# nr. 11/201 *ncep>nd cu 29.0/.201 . b) *n cazul *n care nu"#rul rezultat e3te "ai "are de unu, ace3ta 3e rotun4e5te la nu"#rul *ntreg i"ediat 3uperior ace3tuia, dac# fraciunea e3te "ai "are de 0,)0. ___________ Litera b= a fo3t introdu3# prin punctul 2. din &rdonan# de urgen# nr. 11/201 *ncep>nd cu 29.0/.201 . (2) @u"#rul funciilor de conducere 3tabilit potrivit alin. <1= nu include funciile de de"nitate public# ale3e 3au nu"ite, precu" 5i cele a3i"ilate ace3tora, funciile de pri"ar, de vicepri"ar, de pre5edinte/vicepre5edinte al con3iliului 4udeean, funciile publice din categoria *nalilor funcionari publici, funciile publice de 3ecretar al unit#ii/3ubdiviziunii ad"ini3trativteritoriale, funciile de ad"ini3tratori publici, funciile de conducere din cabinetul de"nitarului 5i funciile de conducere a c#ror ocupare 3e face prin deta5are cu per3onal din cadrul in3tituiilor din 3ectorul de ap#rare, ordine public# 5i 3iguran# naional#, confor" 3tatelor de organizare F!nexa +G, aprobat# de ?on3iliul Supre" de !p#rare a I#rii. ___________ !rt. 112. % a fo3t "odificat prin punctul 2. din &rdonan# de urgen# nr. 11/201 *ncep>nd cu 29.0/.201 .

Art. 113. % -rogra"ele organizate pentru obinerea 3tatutului de "anager public potrivit art. 10 alin. <1= lit. a= 3unt progra"ele prev#zute de &rdonana de urgen# a (uvernului nr. )//2000 privind crearea 3tatutului 3pecial al funcionarului public denu"it "anager public, aprobat# cu "odific#ri 5i co"plet#ri prin Legea nr. 0)2/2000, cu "odific#rile 5i co"plet#rile ulterioare, precu" 5i de Legea nr. 1)1/2000 privind in3tituirea bur3ei 3peciale D(uvernul :o">nieiD pentru for"area "anagerilor din 3ectorul public, cu "odific#rile ulterioare. Art. 11 . % 2i3poziiile prezentei legi 3e aplic# *n "od core3punz#tor 5i autorit#ilor ad"ini3trative autono"e. Art. 11!. % -rin excepie de la prevederile art. 18 alin. <1=, co"i3ia de recrutare 3e con3tituie *n ter"en de /0 de zile de la data intr#rii *n vigoare a prezentei legi, a3tfel$ a) un "e"bru nu"it pe o perioad# de un an 5i 4u"#tate7 b) un "e"bru nu"it pe o perioad# de ani7 c) un "e"bru nu"it pe o perioad# de 0 ani 5i 4u"#tate7 d) un "e"bru nu"it pe o perioad# de / ani7 e) un "e"bru nu"it pe o perioad# de 1 ani 5i 4u"#tate7 f) un "e"bru nu"it pe o perioad# de 9 ani7 g) un "e"bru nu"it pe o perioad# de 10 ani 5i 4u"#tate. Art. 11". % ?auzele av>nd ca obiect litigii de "unc# *n care una dintre p#ri are calitatea de funcionar public, aflate pe rolul in3tanelor 4udec#tore5ti la data intr#rii *n vigoare a prezentului 3tatut, vor continua 3# 3e 4udece potrivit legii aplicabile *n "o"entul 3e3iz#rii in3tanei. Art. 11#. % 2i3poziiile prezentei legi 3e co"pleteaz# cu prevederile legi3laiei "uncii, precu" 5i cu regle"ent#rile de drept co"un civile, ad"ini3trative 3au penale, dup# caz, *n "#3ura *n care nu contravin legi3laiei 3pecifice funciei publice. Art. 118. % La data intr#rii *n vigoare a prezentei legi, orice di3poziii contrare 3e abrog#. A(&12 L.ST! cuprinz>nd funciile publice I. 6uncii publice generale A. 6uncii publice core3punz#toare categoriei *nalilor funcionari publici 1. 3ecretar general al (uvernului7 2. 3ecretar general ad4unct al (uvernului7 3. 3ecretar general din "ini3tere 5i alte organe de 3pecialitate ale ad"ini3traiei publice centrale7 . 3ecretar general ad4unct din "ini3tere 5i alte organe de 3pecialitate ale ad"ini3traiei publice centrale7 !. prefect7 ". 3ubprefect7

#. in3pector guverna"ental. 3. 6uncii publice de conducere 1. director general din cadrul autorit#ilor ad"ini3trative autono"e, al "ini3terelor 5i al celorlalte organe de 3pecialitate ale ad"ini3traiei publice centrale7 2. director general ad4unct din cadrul autorit#ilor ad"ini3trative autono"e, din aparatul "ini3terelor 5i al celorlalte organe de 3pecialitate ale ad"ini3traiei publice centrale7 3. 3ecretar al 4udeului 5i al "unicipiului Hucure5ti7 . director din cadrul autorit#ilor ad"ini3trative autono"e, din aparatul "ini3terelor 5i al celorlalte organe de 3pecialitate ale ad"ini3traiei publice centrale, director executiv *n cadrul 3erviciilor publice deconcentrate ale "ini3terelor 5i ale altor organe de 3pecialitate ale ad"ini3traiei publice centrale, precu" 5i *n cadrul autorit#ilor ad"ini3traiei publice locale 5i al in3tituiilor publice 3ubordonate ace3tora7 ___________ -unctul 0. a fo3t "odificat prin alineatul din Lege nr. 01/2010 *ncep>nd cu 19.0 .2010. !. director ad4unct din cadrul autorit#ilor ad"ini3trative autono"e, din aparatul "ini3terelor 5i al celorlalte organe de 3pecialitate ale ad"ini3traiei publice centrale, director executiv ad4unct *n cadrul 3erviciilor publice deconcentrate ale "ini3terelor 5i ale altor organe de 3pecialitate ale ad"ini3traiei publice centrale, precu" 5i *n cadrul autorit#ilor ad"ini3traiei publice locale 5i al in3tituiilor publice 3ubordonate ace3tora7 ___________ -unctul ). a fo3t "odificat prin alineatul din Lege nr. 01/2010 *ncep>nd cu 19.0 .2010. ". 3ecretar al "unicipiului, al 3ectorului "unicipiului Hucure5ti, al ora5ului 5i co"unei7 #. 5ef 3erviciu7 8. 5ef birou. C. 6uncii publice de execuie 1. con3ilier, con3ilier 4uridic, auditor, expert, in3pector7 2. referent de 3pecialitate7 3. referent. @&TJ$ 1. 6unciile publice generale, altele dec>t cele prev#zute la pct. ., 3e 3tabile3c cu avizul !geniei @aionale a 6uncionarilor -ublici. 2. 6unciile publice prev#zute la lit. H pct. 1 5i 2 3e pot 3tabili 5i *n cadrul autorit#ilor 5i in3tituiilor publice din ad"ini3traia public# local# care au un nu"#r de "ini"u" 1)0 de po3turi. 3. 6unciile publice de conducere prev#zute la lit. H pct. 1 5i 8, precu" 5i funciile publice de execuie prev#zute la lit. ? pot fi funcii publice de 3tat, teritoriale 3au locale. II. 6uncii publice 3pecifice A. 6uncii publice de conducere 1. ar9itect%5ef. 3. 6uncii publice de execuie 1. in3pector de concuren#7 2. in3pector va"al7

3. in3pector de "unc#7 . controlor delegat7 !. expert *n te9nologia infor"aiilor 5i a teleco"unicaiilor7 ". co"i3ar. C. !lte funcii publice 3pecifice 1. "anager public. @&TJ$ 6unciile publice 3pecifice, altele dec>t cele prev#zute la pct. .., 3e pot 3tabili de autorit#ile 5i in3tituiile publice, cu avizul !geniei @aionale a 6uncionarilor -ublici. @&TJ$ :eproduce" "ai 4o3 art. .K%L.K din Legea nr. 2)1/200/ pentru "odificarea 5i co"pletarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcionarilor publici, publicat# *n +onitorul &ficial al :o">niei, -artea ., nr. )10 din 0 iulie 200/, care nu au fo3t cuprin3e *n for"a republicat# a Legii nr. 188/1999 5i care 3e aplic#, *n continuare, ca di3poziii proprii ale Legii nr. 2)1/200/B=$ D!rt. .K. % <1= -rin excepie de la di3poziiile prezentei legi, *n cur3ul anului 200/, pot participa la concur3ul organizat pentru intrarea *n categoria *nalilor funcionari publici per3oanele care *ndepline3c condiiile prev#zute la art. 1) alin. <2= lit. a=%c= din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcionarilor publici, republicat#, cu "odific#rile ulterioare, precu" 5i cu "odific#rile 5i co"plet#rile adu3e prin prezenta lege.BB= <2= ->n# la adoptarea 9ot#r>rii (uvernului prev#zute la art. 11 alin. < = din Legea nr. 188/1999, republicat#, cu "odific#rile ulterioare, precu" 5i cu "odific#rile 5i co"plet#rile adu3e prin prezenta legeBBB=, concur3ul organizat pentru intrarea *n categoria *nalilor funcionari publici e3te ge3tionat de co"i3ia de recrutare a *nalilor funcionari publici nu"it# prin 2ecizia -ri"ului%+ini3tru nr. 8/200/ privind nu"irea ?o"i3iei de concur3 5i a ?o"i3iei de 3oluionare a conte3taiilor pentru recrutarea *nalilor funcionari publici, publicat# *n +onitorul &ficial al :o">niei, -artea ., nr. 10 din 1 aprilie 200/. < = -rin excepie de la di3poziiile prezentei legi, pot ocupa o funcie public# din categoria *nalilor funcionari publici per3oanele care au pro"ovat exa"enul de ate3tare, precu" 5i per3oanele care au intrat *n categoria *nalilor funcionari publici *n condiiile alin. <1=. <0= 6uncionarii publici care ocup# o funcie public# din categoria *nalilor funcionari publici *n condiiile alin. < = 5i funcionarii publici care ocup# o funcie public# core3punz#toare categoriei *nalilor funcionari publici care la data intr#rii *n vigoare a prezentei legi nu *ndepline3c condiia prev#zut# la art. 1) alin. <2= lit. d= din Legea nr. 188/1999, republicat#, cu "odific#rile ulterioare, precu" 5i cu "odific#rile 5i co"plet#rile adu3e prin prezenta legeBBBB=, au obligaia de a *ndeplini acea3t# condiie *n ter"en de 2 ani de la data intr#rii *n vigoare a prezentei legi, 3ub 3anciunea eliber#rii din funcia public#. <)= ?ondiia prev#zut# la art. )11 alin. <1= din Legea nr. 188/1999, republicat#, cu "odific#rile ulterioare, precu" 5i cu "odific#rile 5i co"plet#rile adu3e prin prezenta legeBBBBB=, nu e3te obligatorie, pentru recrutarea funcionarilor publici de conducere, *n cazul exercit#rii cu caracter te"porar a unei funcii publice de conducere, precu" 5i pentru funcionarii publici care ocup# o funcie public# de conducere, pe o perioad# de 0 ani de la data intr#rii *n vigoare a prezentei legi.

</= 6uncionarii publici prev#zui la alin. <)= 3unt obligai 3# *ndeplinea3c# condiia prev#zut# la art. )11 alin. <1= din Legea nr. 188/1999, republicat#, cu "odific#rile ulterioare, precu" 5i cu "odific#rile 5i co"plet#rile adu3e prin prezenta legeBBBBB=, *n ter"enul prev#zut, 3ub 3anciunea eliber#rii din funcia public#. !rt. K. % <1= Secretarii de co"une care, la data intr#rii *n vigoare a prezentei legi, nu au 3tudii 3uperioare 4uridice 3au ad"ini3trative *5i pot p#3tra funcia public#, cu obligaia ca *n ter"en de ani 3# ab3olve o for"# de *nv##">nt 3uperior de lung# durat# *n 3pecialitate 4uridic# 3au ad"ini3traie public#, 3ub 3anciunea eliber#rii din funcie. <2= 8n cazul *n care la concur3urile organizate pentru ocuparea funciei publice de 3ecretar al co"unei nu 3e prezint# per3oane care *ndepline3c condiiile de 3tudii prev#zute la alin. <1= 5i/3au condiiile de vec9i"e *n 3pecialitatea 3tudiilor 4uridice ori ad"ini3trative, pot candida 5i per3oane care nu *ndepline3c ace3te condiii. 8n acea3t# 3ituaie, ocuparea funciei publice de 3ecretar 3e face pe perioad# deter"inat#, cu obligaia organiz#rii anuale a concur3ului pentru ocuparea ace3teia. !rt. K.. % ?ondiia prev#zut# la art. )11 alin. <1= din Legea nr. 188/1999, republicat#, cu "odific#rile ulterioare, precu" 5i cu "odific#rile 5i co"plet#rile adu3e prin prezenta legeBBBBB=, 3e con3ider# *ndeplinit# pentru funcionarii publici care au ab3olvit, p>n# la data intr#rii *n vigoare a prezentei legi, progra"e de for"are 5i perfecionare *n ad"ini3traia public#, organizate de .n3titutul @aional de !d"ini3traie, centrele regionale de for"are continu# pentru ad"ini3traia public# local#, precu" 5i de alte in3tituii 3pecializate, din ar# 3au din 3tr#in#tate, cu durata de "ini"u" un an, 3au care, la data intr#rii *n vigoare a prezentei legi, ur"eaz# una dintre for"ele de *nv##">nt "enionate, cu condiia ab3olvirii ace3tor 3tudii *n ter"enul prev#zut. !rt. K... % <1= 8n ter"en de / luni de la data intr#rii *n vigoare a prezentei legi, la propunerea !geniei @aionale a 6uncionarilor -ublici, prin 9ot#r>re a (uvernului, 3e aprob#$ a= nor"ele privind organizarea 5i dezvoltarea carierei funcionarilor publici7 b= nor"ele privind organizarea 5i funcionarea co"i3iilor de di3ciplin#7 c= nor"ele privind organizarea 5i funcionarea co"i3iilor paritare 5i *nc9eierea acordurilor colective7 d= nor"ele privind "obilitatea *nalilor funcionari publici. <2= 8n ter"en de 10 luni de la data intr#rii *n vigoare a prezentei legi, la propunerea !geniei @aionale a 6uncionarilor -ublici, prin 9ot#r>re a (uvernului, 3e aprob#$ a= nor"e privind for"area profe3ional# a funcionarilor publici7 b= regula"entul de organizare 5i de3f#5urare a progra"elor de for"area 3pecializat# prev#zute de prezenta lege. < = ->n# la adoptarea 9ot#r>rilor (uvernului prev#zute la alin. <1= lit. a=%c= 3e aplic# *n "od core3punz#tor di3poziiile Mot#r>rii (uvernului nr. 1.209/200 privind organizarea 5i dezvoltarea carierei funcionarilor publici, publicat# *n +onitorul &ficial al :o">niei, -artea ., nr. 1)1 din 29 octo"brie 200 , cu "odific#rile ulterioare, 5i ale Mot#r>rii (uvernului nr. 1.210/200 privind organizarea 5i funcionarea co"i3iilor de di3ciplin# 5i a co"i3iilor paritare din cadrul autorit#ilor 5i in3tituiilor publice, publicat# *n +onitorul &ficial al :o">niei, -artea ., nr. 1)1 din 29 octo"brie 200 . !rt. K.... % -rocedura de organizare 5i de3f#5urare a concur3urilor, procedura de nu"ire a funcionarilor publici 5i procedura di3ciplinar#, aflate *n derulare la data intr#rii

*n vigoare a prezentei legi, 3e finalizeaz# confor" di3poziiilor *n vigoare la data iniierii ace3tor proceduri. !rt. .L. % ?alificativele FexcepionalG 5i Ffoarte bunG obinute de funcionarii publici la evaluarea perfor"anelor profe3ionale individuale p>n# la data intr#rii *n vigoare a prezentei legi 3e a3i"ileaz# cu calificativul Ffoarte bineG, iar calificativul FbunG 3e ec9ivaleaz# cu calificativul FbineG. !rt. L. % -revederile art. 09 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcionarilor publici, republicat#, cu "odific#rile ulterioare, precu" 5i cu "odific#rile 5i co"plet#rile adu3e prin prezenta legeBBBBBB=, nu 3e aplic# pentru c9eltuielile de4a anga4ate la data intr#rii *n vigoare a prezentei legi. !rt. L.. % ?ondiiile de vec9i"e prev#zute la art. )1 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcionarilor publici, republicat#, cu "odific#rile ulterioare, precu" 5i cu "odific#rile 5i co"plet#rile adu3e prin prezenta legeBBBBBBB=, nu 3e aplic# *n cazul funcionarilor publici care au *ndeplinit condiiile prev#zute de lege la data nu"irii *n funcia public#. !rt. L... % <1= 8n anul 200/, pro"ovarea *ntr%o funcie public# 3uperioar# vacant# 3e face prin concur3 3au exa"en. <2= -entru a participa la concur3ul pentru pro"ovarea *ntr%o funcie public# de execuie din gradul profe3ional principal, funcionarii publici trebuie 3# *ndeplinea3c# ur"#toarele condiii "ini"e$ a= 3# aib# o vec9i"e "ini"# de 2 ani *n funciile publice de execuie din gradul profe3ional a3i3tent, *n cla3a core3punz#toare 3tudiilor ab3olvite7 b= 3# fi obinut, la evaluarea perfor"anelor profe3ionale individuale din ulti"ii 2 ani, cel puin calificativul Ffoarte bunG7 c= 3# *ndeplinea3c# cerinele 3pecifice prev#zute *n fi5a po3tului. < = -entru a participa la concur3ul pentru pro"ovarea *ntr%o funcie public# de execuie din gradul profe3ional 3uperior, funcionarii publici trebuie 3# *ndeplinea3c# ur"#toarele condiii "ini"e$ a= 3# aib# o vec9i"e "ini"# de 2 ani *n funciile publice de execuie din gradul profe3ional principal 3au 0 ani *n funciile publice de execuie din gradul profe3ional a3i3tent, *n cla3a core3punz#toare 3tudiilor ab3olvite7 b= 3# fi obinut, la evaluarea perfor"anelor profe3ionale individuale din ulti"ii 2 ani, cel puin calificativul Ffoarte bunG7 c= 3# *ndeplinea3c# cerinele 3pecifice prev#zute *n fi5a po3tului. !rt. L.... % -rezenta lege intr# *n vigoare la 1) zile de la data public#rii *n +onitorul &ficial al :o">niei, -artea ., cu excepia prevederilor art. 29, )/, )1, )8 1 5i ale art. /01 alin. <1= lit. b= din Legea nr. 188/1999, republicat#, cu "odific#rile ulterioare, precu" 5i cu "odific#rile 5i co"plet#rile adu3e prin prezenta legeBBBBBBBB=, care intr# *n vigoare la 1 ianuarie 2001. !rt. L.K. % La data intr#rii *n vigoare a prezentei legi, di3poziiile art. LK alin. <2= 5i < =, art. LK. alin. <0=%</=, precu" 5i ale art. LL din Legea nr. 1/1/200 privind unele "#3uri pentru a3igurarea tran3parenei *n exercitarea de"nit#ilor publice, a funciilor publice 5i *n "ediul de afaceri, prevenirea 5i 3ancionarea corupiei, publicat# *n +onitorul &ficial al :o">niei, -artea ., nr. 219 din 21 aprilie 200 , cu "odific#rile 5i co"plet#rile ulterioare, precu" 5i orice alte di3poziii contrare 3e abrog#.D ___________

B= ! 3e vedea 5i prevederile art. LK alin. <1=, art. LK. alin. <1=%< =, art. LK..%L.L, art. LL. 5i art. LL.. ale Legii nr. 1/1/200 privind unele "#3uri pentru a3igurarea tran3parenei *n exercitarea de"nit#ilor publice, a funciilor publice 5i *n "ediul de afaceri, prevenirea 5i 3ancionarea corupiei, cuprin3e *n @ota final# din pri"a for"# republicat# a Legii nr. 188/1999, publicat# *n +onitorul &ficial al :o">niei, -artea ., nr. 2)1 din 22 "artie 2000. BB= !rt. 1) alin. <2= lit. a=%c= a devenit, *n ur"a renu"erot#rii, art. 1/ alin. <2= lit. a=%c=. BBB= !rt. 11 alin. < = a devenit, *n ur"a renu"erot#rii, art. 18 alin. < =. BBBB= !rt. 1) alin. <2= lit. d= a devenit, *n ur"a renu"erot#rii, art. 1/ alin. <2= lit. d=. BBBBB= !rt. )11 alin. <1= a devenit, *n ur"a renu"erot#rii, art. )1 alin. <1=. BBBBBB= !rt. 09 a devenit, *n ur"a renu"erot#rii, art. )2. BBBBBBB= !rt. )1 a devenit, *n ur"a renu"erot#rii, art. /). BBBBBBBB= !rt. 29 a devenit, *n ur"a renu"erot#rii, art. 17 art. )/ a devenit, *n ur"a renu"erot#rii, art. /07 art. )1 a devenit, *n ur"a renu"erot#rii, art. /)7 art. )8 1 a devenit, *n ur"a renu"erot#rii, art. /1, iar art. /01 alin. <1= lit. b= a devenit, *n ur"a renu"erot#rii, art. 10 alin. <1= lit. b=.