Sunteți pe pagina 1din 24

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege Puterea comunista instaurata in Romania incepand cu data de 6 martie 1945 a exercitat, in special

prin organele securitatii statului, ca politie politica, o permanenta teroare impotriva cetatenilor tarii, drepturilor si libertatilor lor fundamentale. Aceasta indreptateste accesul la propriul dosar si deconspirarea securitatii ca politie politica, in conditiile prezentei legi. ART. 1 1! "rice cetatean roman sau cetatean strain care dupa 1945 a avut cetatenie romana are dreptul de acces la propriul dosar intocmit de organele securitatii, ca politie politica. Acest drept se exercita la cerere si consta in studierea nemi#locita a dosarului, eliberarea de copii de pe actele dosarului si de pe inscrisurile doveditoare despre cuprinsul dosarului. $! %otodata persoana, subiect al unui dosar din care rezulta ca a fost urmarita de organele securitatii statului, are dreptul, la cerere, sa afle identitatea agentilor de securitate si a colaboratorilor, care au contribuit cu informatii la completarea acestui dosar. &! 'e drepturile prevazute la alin. 1! si $! beneficiaza sotul supravietuitor si rudele pana la gradul al doilea inclusiv ale persoanei decedate, in afara de cazul in care aceasta a dispus altfel. 4! (xercitarea drepturilor prevazute la alin. 1!) &! se face personal sau prin reprezentant cu procura speciala si autentica. ART. 2 Pentru a asigura dreptul de acces la informatiile de interes public, orice cetatean roman cu domiciliul in tara sau in strainatate, precum si presa scrisa si audiovizuala, partidele politice, organizatiile neguvernamentale legal constituite, autoritatile si institutiile publice au dreptul de a fi informate, la cerere, in legatura cu calitatea de agent sau de colaborator al organelor securitatii, ca politie politica, a persoanelor care ocupa sau candideaza pentru a fi alese ori numite in urmatoarele demnitati sau functii* a! Presedintele Romaniei+ b! deputat sau senator+ c! membru al ,uvernului, secretar de stat, subsecretar de stat, secretar general, secretar general ad#unct din ,uvern si din ministere, director in minister si asimilati ai acestor functii+ d! secretarii generali si secretarii generali ad#uncti ai -amerelor Parlamentului, directorii departamentelor celor doua -amere, consilierii prezidentiali si de stat+ e! prefect, subprefect, secretar general si director in prefectura, secretar general al consiliului #udetean si al -onsiliului ,eneral al .unicipiului /ucuresti, primar, viceprimar, consilier #udetean, consilier in -onsiliul ,eneral al .unicipiului /ucuresti, sefii serviciilor descentralizate in #udete+ f! directorul si ad#unctii sai la 0erviciul Roman de 1nformatii, 0erviciul de 1nformatii (xterne, 0erviciul de Protectie si Paza si 0erviciul de %elecomunicatii 0peciale+ g! inspector general al politiei, inspector general ad#unct, director general, director, sef de serviciu si sef de birou la nivel central si #udetean, precum si ceilalti ofiteri si subofiteri anga#ati ai .inisterului de 1nterne+ 2! persoanele cu functii de conducere, la nivel national si #udetean, in ,arda financiara si in organele vamale+ i! #udecatorii si magistratii)asistenti de la -urtea 0uprema de 3ustitie si de la -urtea -onstitutionala, procurorii de la Parc2etul de pe langa -urtea 0uprema de 3ustitie, #udecatorii, procurorii si prim)grefierii de la instantele si parc2etele civile si militare, avocatii si notarii publici+ i! personalul diplomatic si consular, cu exceptia celor care indeplinesc functii te2nice sau administrative+ #! presedintele, vicepresedintii, #udecatorii, consilierii de conturi, procurorii financiari si prim)grefierul -urtii de -onturi+ 4! presedinte si presedinte de sectie la -onsiliul 5egislativ, membrii -onsiliului 5egislativ, persoane cu functii de conducere din 6ondul Proprietatii de 0tat, presedintii si membrii -onsiliului -oncurentei, ai -omisiei 7ationale de 8alori .obiliare, ai -omisiei 7ationale pentru 0tatistica si ai "ficiului 7ational de -adastru, ,eodezie si -artografie+

l! avocatul poporului si ad#unctii acestuia+ m! membru in -onsiliul 7ational al Audiovizualului+ n! membru in consiliile de administratie ale societatilor publice de radio si de televiziune, patron, director, redactor)sef, redactor in serviciile publice sau private de televiziune, radio sau presa scrisa, analisti politici si asimilatii acestora, dupa caz+ o! guvernatorul /ancii 7ationale a Romaniei, presedinte, vicepresedinte de banca si membrii consiliului de administratie din sectorul bancar+ p! membru, membru corespondent, membru de onoare sau secretar al Academiei Romane+ r! rectorul, prorectorii, secretarul stiintific al senatului universitar si decanii din institutiile de invatamant superior de stat si private+ s! inspector general sau ad#unct, inspector de specialitate al inspectoratului scolar #udetean, director de liceu ori de grup scolar, precum si director in institutiile de cultura, la nivel national, #udetean si municipal+ 0! presedinte, vicepresedinte, secretar general si ceilalti membri ai organelor de conducere statutare ale partidelor politice, la nivel national si #udetean, sau ai unei organizatii neguvernamentale si asimilatii acestor functii+ t! personalul militar si civil cu functii de conducere din .inisterul Apararii 7ationale si din statele ma#ore ale categoriilor de forte ale armatei, precum si comandantii de unitati sau ec2ivalente+ t! ierar2ii si sefii cultelor religioase recunoscute de lege, pana la nivel de preot inclusiv, precum si asimilatii lor de la paro2iile din tara si din strainatate+ u! presedinte, vicepresedinte si secretar general de organizatii patronale si sindicale reprezentantive la nivel national si asimilatii acestor functii, precum si ceilalti membri ai conducerilor executive respective+ v! director al directiei de posta si telecomunicatii, sefi de serviciu de posta si de telecomunicatii, sefi de centrala telefonica+ x! persoanele cu functie de conducere din directiile sanitare #udetene, din directiile #udetene de sanatate publica si a municipiului /ucuresti, din -olegiul .edicilor din Romania, din casele de asigurari de sanatate, directorii de spitale, precum si medicii psi2iatri, anatomo)patologii si medicii legisti+ 9! persoanele cu functii de conducere, inclusiv membru al consiliului de administratie in regii autonome, companii nationale si societati comerciale avand ca obiect activitati de interes public sau strategic, precum si membrii conducerii fundatiilor, asociatiilor si filialelor care activeaza pe teritoriul Romaniei, inclusiv fondatorii acestora+ z! persoanele care detin titlul de revolutionar sau de luptator cu merite deosebite in Revolutia din decembrie 19:9. ART. 3 1! Persoanele care candideaza spre a fi alese sau numite in una dintre demnitatile sau functiile prevazute la art. $ sunt obligate sa faca o declaratie autentica, pe propria raspundere, potrivit legii penale, privind apartenenta sau neapartenanta ca agent sau colaborator al organelor de securitate, ca politie politica. 1nainte de alegere sau de numire verificarea se face din oficiu, pentru persoanele care candideaza pentru a fi alese sau numite in demnitatile ori in functiile prevazute la art. $ lit. a!)c!+ de asemenea, verificarea este obligatorie si pentru persoanele care au fost alese sau numite in respectivele demnitati ori functii publice, inclusiv pentru cele aflate in exercitiul respectivelor demnitati sau functii la data intrarii in vigoare a prezentei legi, in cazul in care aceasta nu s)a facut in timpul candidaturii. $! 'eclaratia prevazuta la alin. 1! se va depune o data cu cererea de numire sau cu declaratia de acceptare a candidaturii. &! 8erificarile se sisteaza daca persoana care exercita una dintre demnitatile sau functiile enumerate la art. $ demisioneaza sau, dupa caz, renunta la candidatura ori la numire in termen de 15 zile de la data comunicarii sau solicitarii acestor verificari. 4! Pentru candidati verificarea se face, in mod obligatoriu, in ordinea prezentei pe lista. Rezultatele verificarii vor fi publicate imediat in .onitorul "ficial al Romaniei si vor fi puse la dispozitie mi#loacelor de informare in masa. 5! 1n vederea verificarii, /iroul (lectoral -entral sau local, dupa caz, va comunica in termen de $4 de ore listele cuprinzand candidatii -olegiului -onsiliului 7ational pentru 0tudierea Ar2ivelor 0ecuritatii, care va transmite rezultatul in termen de ; zile.

ART. 4 1! 8erificarile solicitate se vor face respectandu)se urmatoarea ordine de prioritati* a! persoanele candidate in alegeri, in ordinea prevazuta la art. $+ b! persoanele care urmeaza sa fie numite in una dintre functiile si demnitatile prevazute la art. $, la nivel national+ c! persoanele care urmeaza sa fie numite in una dintre functiile si demnitatile prevazute la art. $, la nivel local. $! %inand seama de prioritatile enumerate mai sus, prin regulamentul propriu de functionare -onsiliul 7ational pentru 0tudierea Ar2ivelor 0ecuritatii va da o ordine de prioritati pentru toate functiile si demnitatile prevazute la art. $. ART. 5 1! Prin politie politica se intelege toate acele structuri ale securitatii, create pentru instaurarea si mentinerea puterii totalitar)comuniste, precum si pentru suprimarea sau ingradirea drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului. $! (ste agent al organelor de securitate, ca politie politica, in sensul prezentei legi, orice persoana care a indeplinit calitatea de lucrator operativ, inclusiv acoperit, al organelor de securitate in perioada 1945)19:9. &! (ste colaborator al organelor de securitate, ca politie politica, in sensul prezentei legi, persoana care* a! a fost retribuita sau recompensata in alt mod pentru activitatea desfasurata in aceasta calitate+ b! a fost detinator de locuinta conspirativa sau de casa de intalnire+ c! a fost rezident al securitatii, in sensul prezentei legi+ d! orice alta persoana care a dat informatii securitatii, prin care s)a adus atingere, nemi#locit sau prin alte organe, drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului. 1nformatiile cuprinse in declaratiile date in timpul anc2etei de catre persoana retinuta sau arestata pentru motive politice privind cauza pentru care a fost cercetata, #udecata si condamnata nu fac obiectul acestei prevederi. 4! 0e considera colaborator al organelor de securitate, ca politie politica, si persoana care a transmis sau a inlesnit transmiterea de informatii, note, rapoarte sau alte acte, prin care se denuntau activitatea sau atitudinile potrivnice regimului totalitar comunist, de natura sa aduca atingere drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului. 5! 0unt asimilati colaboratorilor prevazuti la alin. &! persoanele care au avut competente decizionale, #uridice ori politice sau care prin abuz de putere politica au luat decizii la nivel central sau local, cu privire la activitatea securitatii sau cu privire la activitatea altor structuri de represiune ale regimului totalitar comunist. 6! 1mplicarea in activitatea de politie politica a persoanelor prevazute la art. $ se stabileste pe baza datelor, probelor si indiciilor existente in dosarele care fac obiectul cercetarii, precum si prin orice inscrisuri prezentate de orice persoana interesata in cazul lipsei, alterarii sau descompletarii dosarului. ART. 6 'ispozitiile art. 45 alin. $ din 5egea nr. 14<199$ privind organizarea si functionarea 0erviciului Roman de 1nformatii, precum si ale art. $= alin. $ si ale art. $$ cu referire la anexa nr. 6 din 5egea Ar2ivelor 7ationale nr. 16<1996 nu sunt aplicabile dosarelor la care se refera art. 1 si datelor solicitate in temeiul art. $ din prezenta lege, care nu pot fi considerate ca privesc siguranta nationala a Romaniei. ART. 7 1! Pentru aplicarea prevederilor prezentei legi se infiinteaza -onsiliul 7ational pentru 0tudierea Ar2ivelor 0ecuritatii, ca politie politica, cu sediul in municipiul /ucuresti, denumit in continuare -onsiliu. $! -onsiliul este un organism autonom cu personalitate #uridica, supus controlului Parlamentului. Anual sau la cererea Parlamentului, -onsiliul prezinta rapoarte. ART. 8 1! -onsiliul este condus de un colegiu compus din 11 membri. $! .embrii -olegiului -onsiliului sunt numiti de Parlament, la propunerea grupurilor parlamentare, potrivit configuratiei politice a celor doua -amere, pe baza raportului comun, intocmit de comisiile #uridice ale -amerei 'eputatilor si

0enatului, in sedinta comuna, pentru un mandat de 6 ani. .andatul poate fi reinnoit o singura data. &! Propunerile nominale pentru -olegiul -onsiliului se depun la /irourile permanente ale -amerei 'eputatilor si 0enatului de catre liderii grupurilor parlamentare, in limita numarului de locuri stabilit potrivit alin. 1! si $!, in cel mult 1= zile calendaristice de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, care le trimite comisiilor #uridice. Propunerile vor fi insotite de* curriculum vitae, copiile fidele de pe fisele cuprinzand antecedentele penale, declaratiile pe propria raspundere ale candidatilor, in sensul ca nu se incadreaza in prevederile art. 5 alin. $!) 5!, respectiv ca nu au apartinut si nu au colaborat cu organele de securitate. 4! -omisiile #uridice ale -amerei 'eputatilor si 0enatului vor audia in sedinta comuna si vor verifica indeplinirea conditiilor impuse candidatilor prin prezenta lege+ candidaturile vor fi avizate individual. Raportul comun cuprinzand rezultatul audierilor se inainteaza /irourilor permanente ale celor doua -amere in termen de 1= zile calendaristice de la primirea listelor cuprinzand candidatii. 5! -andidatii care nu indeplinesc conditiile prevazute in prezenta lege vor fi inlocuiti, la cererea comisiilor #uridice ale celor doua -amere, de catre grupurile parlamentare care i)au propus. 7oile propuneri se inainteaza in termen de 5 zile de la comunicarea facuta de birourile permanente ale celor doua -amere catre grupurile parlamentare. 5ocurile ramase vacante ca urmare a nedepunerii propunerilor de candidati de catre grupurile parlamentare in termenul de 5 zile se redistribuie intre restul grupurilor parlamentare, potrivit configuratiei prevazute la alin. $!. 6! -amera 'eputatilor si 0enatul, intrunite in sedinta comuna, pe baza raportului comun al comisiilor #uridice, se pronunta prin vot asupra listei cuprinzand candidatii pentru -olegiul -onsiliului, in cel mult 1= zile calendaristice de la data depunerii raportului comisiilor #uridice. 8otul se exprima prin apel nominal. ;! -olegiul -onsiliului isi alege dintre membrii sai un presedinte, un vicepresedinte si un secretar in termen de 5 zile de la constituirea sa. -olegiul -onsiliului lucreaza in prezenta a cel putin doua treimi din numarul membrilor si adopta decizii cu ma#oritatea voturilor membrilor prezenti. 'ezbaterile -olegiului -onsiliului nu sunt publice. :! 'in -onsiliu si din -olegiul -onsiliului nu pot face parte agentii sau colaboratorii organelor de securitate, astfel cum sunt definiti in prezenta lege, cei ai altor servicii secrete straine, ai altor structuri informative interne si straine si ai altor organizatii ce au desfasurat si desfasoara activitati care contravin drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului. 'e asemenea, nu pot face parte persoanele care au suferit condamnari pentru infractiuni de drept comun, c2iar daca au fost amnistiate sau reabilitate. -alitatea de membru al -olegiului -onsiliului nu poate fi acordata persoanelor care au facut sau fac parte din partide politice. 9! -onsiliul functioneaza in temeiul unui regulament elaborat de -olegiul -onsiliului in termen de &= de zile de la data constituirii sale, adoptat prin 2otarare a Parlamentului in termen de 15 zile de la sesizare, care se publica in .onitorul "ficial al Romaniei, Partea 1. 1=! 5a investirea in functie membrii -olegiului -onsiliului depun urmatorul #uramant in fata Parlamentului* >3ur sa respect -onstitutia si legile tarii, drepturile si libertatile fundamentale ale omului, sa)mi indeplinesc cu constiinciozitate, onoare si fara partinire indatoririle ce)mi revin in calitate de membru al -olegiului -onsiliului. Asa sa)mi a#ute 'umnezeu?> ART. 9 1! 1n cazul in care, ulterior alegerii -onsiliului, se constata ca unul dintre membrii acestuia nu indeplineste conditiile prevazute in prezenta lege, se procedeaza la revocarea mandatului si la o noua alegere. 8erificarea indeplinirii conditiilor se face, la cererea oricarei persoane, de catre -urtea 0uprema de 3ustitie. $! Revocarea se pronunta de -urtea 0uprema de 3ustitie, in complet de & #udecatori, cu citarea partilor. 'ecizia pronuntata poate fi atacata cu recurs in termen de 1= zile de la pronuntare. Recursul se #udeca in complet de ; #udecatori, cu citarea partilor. 1n ambele faze -urtea 0uprema de 3ustitie solutioneaza aceste cauze, cu celeritate. ART. 10 1! -onsiliul isi elaboreaza proiectul bugetului propriu de venituri si c2eltuieli, pe care il inainteaza ,uvernului in vederea includerii lui in bugetul de stat. $! Presedintele -olegiului -onsiliului este ordonator principal de credite.

ART. 11 1! -onsiliul este organizat la nivel national si functioneaza intr)o structura unica. $! 1n termen de &= de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi -onsiliul ,eneral al .unicipiului /ucuresti va asigura spatiile corespunzatoare pentru desfasurarea activitatii -onsiliului. ART. 12 Pentru realizarea dreptului de acces la propriul dosar persoana indreptatita conform art. 1 se adreseaza -onsiliului printr)o cerere scrisa. -onsiliul va raspunde solicitarii in termen de &= de zile. ART. 13 1! Persoanele indreptatite pot solicita -onsiliului, in conformitate cu prevederile art. 1 alin. 1!, in conditiile prezentei legi, urmatoarele* a! consultarea dosarelor sau a oricaror materiale intocmite pana la data de $$ decembrie 19:9 de organele de securitate+ b! eliberarea unor copii de pe inscrisurile aflate in aceste dosare ori alte materiale+ c! eliberarea unor adeverinte privind apartenenta sau neapartenenta, colaborarea ori necolaborarea cu organele de securitate. $! 7u se elibereaza copii de pe acele inscrisuri ale dosarului, al caror continut poate afecta ma#or o terta persoana, decat in urmatoarele conditii* a! cu acordul scris al persoanei ce poate fi afectata ma#or sau al mostenitorilor legali+ b! asigurand o copie care nu cuprinde pasa#ele privitoare la o terta persoana ce poate fi afectata ma#or. ART. 14 1! -ontinutul adeverintelor eliberate potrivit art. 1& alin. 1! lit. c! poate fi contestat la -olegiul -onsiliului in termen de &= de zile de la comunicare. $! -ontestatia va fi solutionata de -olegiul -onsiliului in termen de 6= de zile de la inregistrare. &! 'ecizia -olegiului -onsiliului poate fi atacata, in termen de &= de zile de la comunicare, la curtea de apel in competenta careia isi are domiciliul contestatarul. ART. 15 1! 'reptul de acces la informatiile de interes public prevazute la art. $ se exercita de catre persoana fizica sau persoana #uridica indreptatita, printr)o cerere adresata -onsiliului. $! Prin aceasta cerere se poate solicita eliberarea unui act din care sa rezulte daca a avut sau nu a avut calitatea de agent sau de colaborator al organelor de securitate, privitor la persoanele care ocupa sau sunt propuse sa fie numite in functiile enumerate la art. $. &! 8erificarile pot fi declansate si la cererea persoanelor care ocupa functiile prevazute la art. $, pentru propriul dosar. 4! Pe baza cererilor primite potrivit alin. 1! -onsiliul verifica probele detinute, indiferent de forma lor, si instiinteaza de indata persoana, in vederea exercitarii drepturilor prevazute la art. &. 5! -alitatea de agent sau de colaborator al organelor de securitate se stabileste de catre -onsiliu prin probele aflate in evidentele organelor de securitate, coroborate cu probe cum ar fi* anga#amentul scris si semnat de cel in cauza, rapoarte, sinteze informative, inscrisuri olografe si dovezi, indiferent de suportul pe care s)ar afla, din ar2ivele securitatii. 6! 1n termen de &= de zile de la data primirii cererilor -onsiliul citeaza, in vederea audierii, persoana care a solicitat, precum si persoana cu privire la care s)au solicitat verificari, potrivit procedurii stabilite prin regulament. 'eclansarea si finalizarea verificarilor solicitate se pot face si in lipsa persoanelor legal citate. ;! 'upa finalizarea verificarilor, care nu pot dura mai mult de 6= de zile de la data primirii cererii, -onsiliul comunica in scris solicitantului daca persoana cu privire la care s)a cerut verificarea a fost sau nu a fost agent ori colaborator al organelor securitatii, in sensul prezentei legi.

ART. 16 1! 1mpotriva comunicarii eliberate potrivit art. 15 alin. 4! solicitantul sau persoana cu privire la care s)a cerut verificarea se poate adresa -olegiului -onsiliului printr)o contestatie, in termen de 15 zile de la data primirii comunicarii. -olegiul -onsiliului reexamineaza documentatia care a stat la baza comunicarii si in termen de &= de zile de la data depunerii contestatiei adopta o decizie care se comunica in termen de 1= zile atat solicitantului, cat si persoanei cu privire la care s)au efectuat verificari, indiferent de autorul contestatiei. 'ecizia -olegiului -onsiliului poate fi atacata in termen de &= zile de la data comunicarii la curtea de apel, sectia civila, in competenta careia isi are domiciliul contestatarul. $! -urtea de apel #udeca in sedinta secreta in complet de & #udecatori. Participarea procurorului este obligatorie. @otararea este definitiva si irevocabila. Actele si lucrarile dosarelor au regim secret. &! 1n vederea adoptarii deciziei -olegiul -onsiliului audiaza persoana cu privire la care s)au cerut verificari si utilizeaza documentatia depusa de aceasta sau de solicitant. 'ocumentatia initiala poate fi completata. Persoana fata de care se efectueaza verificari are dreptul sa consulte documentele care au stat la baza comunicarii contestate. 5ipsa persoanei legal citate nu impiedica adoptarea unei decizii. ART. 17 1! -onsiliul asigura publicarea in .onitorul "ficial al Romaniei, Partea a 111)a, a comunicarilor ramase definitive prin necontestare sau ramase definitive prin 2otarare a curtii de apel. $! -onsiliul asigura publicarea in .onitorul "ficial al Romaniei, Partea a 111)a, a datelor de identitate, inclusiv numele conspirative si functiile detinute de ofiterii si subofiterii de securitate, activi sau acoperiti, implicati in activitati de politie politica. &! -onsiliul da publicitatii informatiile si documentele care atesta implicarea organelor de securitate si a altor structuri politice si represive ale regimului totalitar comunist in savarsirea unor infractiuni grave contra vietii, integritatii fizice sau psi2ice si libertatii persoanelor, precum si a unor acte de tradare a intereselor nationale. 4! Prevederile alin. $! sunt aplicabile in mod corespunzator si cu privire la persoanele prevazute la art. 5 alin. 5!. ART. 18 1n cazurile neelucidate, de decese sau de disparitii despre care exista indicii ca s)au produs in legatura cu activitatea organelor de securitate, -onsiliul ofera informatii din proprie initiativa sau pe baza unei cereri scrise din partea mostenitorilor prezumtivi ai celor declarati disparuti sau a succesorilor celor decedati. ART. 19 1n scopul stabilirii adevarului istoric -olegiul -onsiliului pune la dispozitie cercetatorilor acreditati in acest sens de -onsiliu documente si informatii complete cu privire la structura, metodele si activitatile organelor de securitate, in conditiile legii si ale regulamentului -onsiliului. ART. 20 1! -olegiul -onsiliului primeste in gestiune toate documentele privitoare la exercitarea drepturilor prevazute de prezenta lege, detinute de organele de securitate, cu exceptia celor care privesc siguranta nationala, potrivit legii. $! 'ocumentele prevazute la alin. 1!, precum si orice copii de pe acestea pana la preluare se pastreaza si se studiaza la sediile detinatorilor de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, membrii -olegiului avand acces neingradit. &! 0erviciul Roman de 1nformatii, .inisterul de 1nterne, .inisterul 3ustitiei, .inisterul Apararii 7ationale, Ar2ivele 7ationale si orice alte institutii publice sau private, precum si persoanele fizice, care detin asemenea documente, sunt obligate sa asigure acest drept de acces si sa le predea la cererea -olegiului -onsiliului. 4! 'repturile si obligatiile prevazute la alin. 1!) &! se refera si la inregistrarile audio si video, disc2ete, fotografii, filme si microfilme. 5! 7eindeplinirea obligatiilor prevazute la alineatele precedente atrage, dupa caz, raspunderea penala, administrativa, civila sau disciplinara a conducatorilor organelor, institutiilor si persoanelor fizice respective, dupa caz.

6! 0tabilirea in concret a dosarelor care privesc siguranta nationala, prevazute la alin. 1!, se va face de comun acord de -onsiliu, impreuna cu conducerea 0erviciului Roman de 1nformatii. 1n caz de divergenta, 2otararea va fi adoptata de -onsiliul 0uperior de Aparare a %arii. ART. 21 0ediul -onsiliului, precum si sediul propriei sale ar2ive beneficiaza de paza permanenta cu titlu gratuit, asigurata de -omandamentul %rupelor de 3andarmi. ART. 22 -onsiliul isi desfasoara activitatea pe o perioada de 6 ani, cu posibilitatea prelungirii acesteia, prin 2otarare a Parlamentului. ART. 23 1! 5a incetarea activitatii -onsiliului fondul ar2ivistic si documentar constituit pe baza prezentei legi se preda spre conservare Ar2ivelor 7ationale. $! 'e asemenea, se transfera Ar2ivelor 7ationale sediile si dotarile -onsiliului. ART. 24 1! 7erespectarea prevederilor prezentei legi de catre alte persoane decat cele prevazute la art. $= atrage, de asemenea, raspunderea penala, civila, administrativa sau disciplinara, dupa caz. $! 0ustragerea, tainuirea, falsificarea, contrafacerea, deteriorarea sau distrugerea dosarelor, registrelor si a oricaror documente ale securitatii se pedepsesc potrivit legii penale, maximul pedepsei ma#orandu)se cu $ ani. &! (liberarea de adeverinte, documente sau copii de pe acestea din dosare sau informatii despre acestea, in alte conditii decat cele prevazute in prezenta lege, constituie infractiune si se pedepseste cu inc2isoare de la 6 luni la 5 ani. 4! 'area spre publicitate a unor date sau informatii din dosare, necorespunzatoare adevarului, de natura sa lezeze viata, demnitatea, onoarea sau reputatia unei persoane constituie infractiune si se pedepseste cu inc2isoare de la & luni la & ani. 5! Prezentarea denaturata a datelor din dosarul de securitate, in scopul discreditarii sau al nedeconspirarii, constituie infractiune si se pedepseste cu inc2isoare de la 6 luni la 5 ani si interzicerea dreptului de a mai lucra in domeniul ar2ivelor. ART. 25 0erviciul Roman de 1nformatii, 0erviciul de 1nformatii (xterne, .inisterul Apararii 7ationale, .inisterul de 1nterne, .inisterul 3ustitiei si .inisterul Public au obligatia de a pune la dispozitie comisiilor #uridice ale -amerei 'eputatilor si 0enatului materialele solicitate cu privire la persoana candidatilor primului -olegiu al -onsiliului, constituit potrivit prevederilor art. :. ART. 26 7ici o alta prevedere legala privitoare la regimul documentelor nu poate fi interpretata astfel incat sa impiedice aplicarea prevederilor prezentei legi. Aceasta lege a fost adoptata de -amera 'eputatilor si de 0enat in sedinta din $= octombrie 1999, cu respectarea prevederilor art. ;4 alin. 1! din -onstitutia Romaniei. p. PR(0('17%(5( -A.(R(1 '(PA%A%15"R, 8A015( 5APA

Nota de fundamentare - O.U.G. nr. 16/22-02-2006 Ordonana de urgen a Guvernului nr. 16 /2006 pentru modificarea i completarea Legii nr. 187/1 privind acce!ul la propriul do!ar i decon!pirarea !ecuritii ca poliie politic "u#licata $n %.Of. nr. 182/27&02&2006 'cce!ul la propriul do!ar i decon!pirarea poliiei politice a repre(entat unul dintre de(ideratele ma)ore ale !ocietii rom*neti de dup +evoluia din decem#rie 1 8 . 'doptarea unei legi, $n 1 , prin care au fo!t reglementate acce!ul la propriul do!ar i decon!pirarea !ecuritii ca poliie politic a con!tituit $nc un pa! al democrati(rii vieii politice i !ocietii rom*neti. -in nefericire, datorit unor am#iguiti i lacune ale legii, in!tituia de!emnat ! o pun $n aplicare . /on!iliul 0aional pentru 1tudierea 'r2ivelor 1ecuritii 3/.0.1.'.1.4 . !&a confruntat cu grave di!funcionaliti. "re(entul act normativ urmrete armoni(area printr&o vi(iune coerent a principalelor articole ale legii i corectarea imperfeciunilor care au generat cri(e i #loca)e $n aplicarea ei. "rincipiile i o#iectivele care !tau la #a(a pre(entei ordonane de urgen !unt urmtoarele5 & informarea corect a opiniei pu#lice, prin acce! direct i ne$ngrdit la o categorie mai larg de informaii privind activiti cu caracter de poliie politic. 'ce!t o#iectiv poate fi atin! printr&o pre(entare mai ampl a datelor pu#licate $n %onitorul Oficial al +om*niei, a!tfel $nc*t opinia pu#lic ! fie mai #ine informat cu privire la $nclcarea drepturilor omului prin aciunile de poliie politic ale 1ecuritii6 & e7tinderea categoriilor de funcii pu#lice care !unt verificate din oficiu de ctre /.0.1.'.1.6 & o definire mai clar a termenilor de 8poliie politic9, 8agent9 i 8cola#orator9 al poliiei politice, $n !en!ul legii6 & !ta#ilirea o#ligaiei de a !e!i(a organelor $n drept neconcordana dintre declaraia pe propria r!pundere privind apartenena ca agent !au cola#orator poliiei politice comuni!te, i re(ultatul verificrii /.0.1.'.1.6 & predarea ar2ivelor, cu toate tipurile de documente $ntocmite de fo!ta 1ecuritate, ctre !ingura in!tituie a#ilitat ! a!igure acce!ul cetenilor la do!are i ! decon!pire poliia politic6 & eliminarea di!criminrii pe criteriul ceteniei $n a!igurarea dreptului de acce! la propriul do!ar6 & evitarea #loca)elor din funcionarea /olegiului /.0.1.'.1. printr&o mai clar preci(are a o#ligaiilor ce revin mem#rilor !i. '!tfel, !e con!ider c $ndeplinirea ace!tor principii i o#iective va conduce la o aplicare eficient i tran!parent a Legii privind acce!ul la propriul do!ar i decon!pirarea poliiei politice comuni!te, $n #eneficiul $ntregii !ocieti rom*neti. :a de cele pre(entate, prin pre(entul act normativ !e prevede modificarea i completarea Legii nr. 187/1 privind acce!ul la propriul do!ar i decon!pirarea !ecuritii ca poliie politic. /on!iliul Legi!lativ a avi(at favora#il proiectul de 2otr*re, prin avi(ul nr.2;6/1<.02.2006. %ini!trul )u!tiiei %onica Lui!a %acovei

"R'"7A7BC nr.1$ din $9 ianuarie 199: privind taxele de timbru pentru activitatea notarialD
%extul actului republicat En .."f. nr. 5:6<; aug. $==$

Art. 1. - (1) Actele i serviciile notariale, care se ndeplinesc de ctre notarii publici, sunt supuse taxelor de timbru prevzute la pct. I din anexa care face parte inte rant din prezenta ordonan!. (") #unt scutite de taxe de timbru actele i serviciile notariale prevzute la pct. II din anex i la art. " alin. ("). $inisterul %inan!elor &ublice poate acorda scutiri, reduceri, ealonri sau am'nri de plat a taxelor de timbru pentru activitatea notarial, n condi!iile stabilite prin ordin al ministrului finan!elor publice. Art. 2. - (1) &entru actele notariale ndeplinite, potrivit le ii, de secretarii primriilor din comunele i oraele unde nu func!ioneaz birouri ale notarilor publici se percep taxele de timbru prevzute la pct. I (1( i 1)) din anex. (") Actele notariale ndeplinite, potrivit le ii, de secretarii primriilor, de unele institu!ii sau de a en!i economici, n cazul n care actele se depun la acetia, sunt scutite de taxe de timbru. Art. 3. - *axele de timbru se datoreaz de persoanele fizice i de persoanele +uridice care solicit ndeplinirea actelor i a serviciilor notariale. Art. 4. - (1) Autentificarea actelor ntre vii, translative ale dreptului de proprietate i ale altor drepturi reale, care au ca obiect bunuri imobile, se taxeaz la valoarea declarat de pr!i n actul autentic. ,ac exist o dispropor!ie vdit ntre valoarea declarat de pr!i i valoarea de circula!ie, notarul va am'na autentificarea actului p'n la stabilirea valorii de circula!ie, prin expertiz efectuat la cererea -amerei notarilor publici, pe c.eltuiala acesteia/ n acest caz, autentificarea se taxeaz la valoarea astfel stabilit. (") Autentificarea actelor de nstrinare ntre vii a mi+loacelor de transport cu trac!iune mecanic se taxeaz la valoarea declarat de pr!i n actul autentic, dar nu mai pu!in dec't taxa asupra acestor mi+loace de transport, stabilit de or anele fiscale n a cror raz teritorial contribuabilii i au domiciliul sau sediul. (0) Autentificarea oricror alte acte de nstrinare, al cror obiect este evaluabil n bani, se taxeaz la valoarea declarat de pr!i n actul autentic, dar nu mai pu!in de "(.111 lei. Art. 5. - (1) Autentificarea contractelor care cuprind clauze cu privire la renta via er i obli a!ia de ntre!inere pe via! se taxeaz, dup caz, la valoarea rentei sau a ntre!inerii pe 11 ani. (") Autentificarea actelor pentru cesiuni de drepturi de orice fel, dac sunt evaluabile n bani, se taxeaz potrivit pct. I (2) din anex. Art. 6. - (1) 3ste nul v'nzarea prin care pr!ile se n!ele , printr-un act secret, s se plteasc un pre! mai mare dec't cel care se declar n actul autentic. (") 4ulitatea prevzut la alin. (1) se extinde at't asupra actului secret, c't i asupra actului autentic. (0) ,ispozi!iile alin. (1) i (") sunt aplicabile i n cazul contractului de nc.iriere, av'nd ca obiect un bun imobil, prin care pr!ile au convenit, printr-un act secret, s se plteasc o c.irie mai mare dec't cea care se declar n actul autentic care se nre istreaz la or anul fiscal teritorial. (5) *axa de timbru pltit, dup caz, la valoarea pre!ului sau a c.iriei declarate n actul autentic nu se restituie. Art. 7. - (1) *axele de timbru pentru actele i serviciile notariale se pltesc n numerar sau prin virament, n contul bu etului de stat, la unit!ile trezoreriei statului sau ale -asei de 3conomii i -onsemna!iuni.

(") &ersoanele +uridice pltesc taxele de timbru n numerar sau prin virament, n contul bu etului de stat, la unitatea trezoreriei statului n raza creia i au sediul fiscal. Art. 8. - *axele de timbru pentru actele i serviciile notariale se pot ncasa i de notarul public, care are obli a!ia de a le vrsa la bu etul de stat n condi!iile stabilite prin normele metodolo ice privind aplicarea prezentei ordonan!e. Art. 9. - *axele de timbru pentru actele i serviciile notariale se datoreaz anticipat, cu excep!ia taxelor pentru efectuarea procedurii succesorale, care se datoreaz p'n la eliberarea certificatului de motenitor. Art. 10. - *axele de timbru pentru actele i serviciile notariale se fac venit la bu etul de stat i se cuprind distinct n bu etul de venituri i c.eltuieli al $inisterului 6usti!iei, n condi!iile i cu destina!ia prevzute de le e pentru taxele +udiciare de timbru. Art. 11. - *axele de timbru prevzute n anexa la prezenta ordonan! pot fi actualizate prin .otr're a 7uvernului, n func!ie de rata infla!iei, la ini!iativa $inisterului 6usti!iei, cu avizul $inisterului %inan!elor &ublice. Art. 12. - (1) &rezenta ordonan! intr n vi oare n termen de )1 de zile de la data publicrii ei n $onitorul 8ficial al 9om'niei, &artea I. (") :n termenul prevzut la alin. (1) $inisterul 6usti!iei, cu avizul $inisterului %inan!elor &ublice, va elabora norme metodolo ice pentru aplicarea prezentei ordonan!e, care se vor publica n $onitorul 8ficial al 9om'niei, &artea I, i vor intra n vi oare o dat cu prezenta ordonan!. Art. 13. - &e data intrrii n vi oare a prezentei ordonan!e se abro ,ecretul nr.122;12(( privind taxele de timbru, publicat n <uletinul 8ficial, &artea I, nr. 15 din ( iunie 12(( (numai n ceea ce privete taxele de timbru pentru activitatea notarial), precum i 8rdonan!a 7uvernului nr.0=;122( privind stabilirea taxelor de timbru pentru activitatea notarial, publicat n $onitorul 8ficial al 9om'niei, &artea I, nr."10 din 1 septembrie 122(, aprobat i modificat prin >e ea nr. 11(;122(, publicat n $onitorul 8ficial al 9om'niei, &artea I, nr."=1 din "1 noiembrie 122(. *) Republicat n temeiul art. IV din Ordonana Guvernului nr.30 din 29 ianuarie 999 pentru modi!icarea "i completarea #e$ii nr. %&' 99( privind ta)ele *udiciare de timbru "i a Ordonanei Guvernului nr. 2' 99+ privind ta)ele de timbru pentru activitatea notarial, publicat n -onitorul O!icial al Rom.niei, /artea I, nr.%3 din 29 ianuarie 999 0aprobat prin #e$ea nr. &9 din 9 aprilie 200 , publicat n -onitorul O!icial al Rom.niei, /artea I, nr. +% din aprilie 200 ), d.ndu12e te)telor o nou numerotare. Ordonana Guvernului nr. 2' 99+ a !o2t aprobat cu modi!icri prin #e$ea nr. 22 din 9 iunie 99+, publicat n -onitorul O!icial al Rom.niei, /artea I, nr.22& din 9 iunie 99+, "i a mai !o2t modi!icat prin Ordonana Guvernului nr.39 din 2 au$u2t 99+, publicat n -onitorul O!icial al Rom.niei, /artea I, nr.30+ din 23 au$u2t 99+ 0abro$at prin Ordonana Guvernului nr.30' 999), re2pin2 prin #e$ea nr. 200 din 20 aprilie 200 , publicat n -onitorul O!icial al Rom.niei, /artea I, nr.209 din 23 aprilie 200 , prin Ordonana Guvernului nr.30' 999 0aprobat prin #e$ea nr. &9 din 9 aprilie 200 , publicat n -onitorul O!icial al Rom.niei, /artea I, nr. +% din aprilie 200 ) "i prin Ordonana de ur$en a Guvernului nr. (( din 2& octombrie 2000, publicat n -onitorul O!icial al Rom.niei, /artea I, nr.333 din 3 octombrie 2000 02u2pendat prin Ordonana de ur$en a Guvernului nr.293 din 30 decembrie 2000, publicat n -onitorul O!icial al Rom.niei, /artea I, nr.(0( din 30 decembrie 2000) re2pin2 prin #e$ea nr. 223 din 30 aprilie 200 , publicat n -onitorul O!icial al Rom.niei, /artea I, nr.229 din % mai 200 ).

ANEX LISTA taxelor de tim r! "e#tr! a$tele %i &er'i$iile #otariale( "re$!m %i a a$telor %i &er'i$iilor #otariale &$!tite de "lata taxelor de tim r! I. Li&ta taxelor de tim r! "e#tr! a$tele %i &er'i$iile #otariale

1. Autentificarea actelor ntre vii, translative ale dreptului de proprietate i ale altor drepturi reale ce au ca obiect bunuri imobile, inclusiv actele ce au ca obiect constituirea ca aport la capitalul social al dreptului de proprietate sau al altui drept real asupra bunurilor imobile se taxeaz la valoarea stabilit potrivit art. 4 alin. (1), dup cum urmeaz: a) p n la !".###.### lei $%, dar nu mai pu&in de "#.### lei b) de la !".###.##1 lei la "#.###.### lei '"#.### lei ( !% pentru suma ce depete !".###.### lei c) de la "#.###.##1 lei la 1##.###.### lei 1.!"#.### lei ( 1,"%

pentru suma ce depete "#.###.### lei d) de la 1##.###.##1 lei la "##.###.### lei !.###.### lei ( 1% pentru suma ce depete 1##.###.### lei e) de la "##.###.##1 lei la 1.###.###.### lei ).###.### lei ( #,'"% pentru suma ce depete "##.###.### lei f) peste 1.###.###.##1 lei *.'"#.### lei ( #,"% pentru suma ce depete 1.###.###.### lei. +,-.: / 0n cazul sc1imburilor de imobile, valoarea la care se percepe taxa este aceea a imobilului cu valoarea cea mai mare. / 2a constituirea drepturilor reale imobiliare, altele dec t dreptul de proprietate, taxa de timbru se stabilete la valoarea declarat de pr&i, dar nu mai pu&in de !#% din valoarea de circula&ie a imobilului, stabilit potrivit art. 4 alin. (1). 2a rezervarea uzufructului sau a altui drept real nstrinarea nudei propriet&i se taxeaz la valoarea declarat de pr&i, dar nu mai pu&in de 3#% din valoarea de circula&ie a bunului. !. Autentificarea testamentelor 1".### lei $. Autentificarea actelor de parta4 "#.### lei 4. Autentificarea actelor de lotizare (parcelare) 1".### lei ". Autentificarea actelor de 5aran&ie, inclusiv !#.### lei a contractelor de ipotec ). Autentificarea actelor de nstrinare #,"% la valoarea declarat de pr&i, dar nu mai pu&in dec t a mi4loacelor de transport cu trac&iune taxa asupra acestor mi4loace de transport, stabilit de ctre mecanic or5anele fiscale teritoriale pe raza crora contribuabilii i au domiciliul sau sediul '. Autentificarea contractelor de comodat #,"% din valoarea bunurilor declarate de pr&i sau, dup caz, i nc1iriere de bunuri din cuantumul c1iriei declarate de pr&i, dar nu mai pu&in de !".### lei 3. Autentificarea procurilor 1#.### lei *. Autentificarea oricror alte acte al cror #,"% din valoarea declarat de pr&i, dar nu mai pu&in de obiect este evaluabil n bani, necuprinse !".### lei la pct. 1/3 1#. Autentificarea actelor constitutive "#.### lei ale societ&ilor comerciale, precum i a actelor de modificare a acestora 11. Autentificarea actelor constitutive !#.### lei ale societ&ilor a5ricole, precum i a actelor de modificare a acestora 1!. Autentificarea actelor de constituire !#.### lei i a statutelor asocia&iilor fr scop patrimonial i ale funda&iilor, inclusiv a actelor de modificare 1$. Autentificarea oricror alte acte $.### lei al cror obiect este neevaluabil n bani 14. 0ntocmirea actelor de protest al cambiilor, "#.### lei cecurilor i al altor titluri la ordin 1". 2e5alizarea semnturilor, a specimenelor 1#.### lei de semntur i a si5iliilor, dare de dat cert, certificarea unor fapte, pentru fiecare act 1). 2e5alizarea de copii de pe nscrisurile $.### lei prezentate de pr&i sau din ar1iva notarului public, pentru fiecare copie 1'. 2e5alizarea traducerii de ctre notarul ".### lei public autorizat sau le5alizarea semnturii traductorului, pentru fiecare exemplar

13. 6rimirea n depozit a nscrisurilor $.### lei i documentelor pe timp de un an sau frac&iune de un an, pentru fiecare exemplar 1*. 7liberri de duplicate de pe actele ".### lei notariale i reconstituiri de acte ori5inale !#. -axa asupra succesiunilor, dup valoarea acestora, se stabilete astfel: a) p n la 1#.###.### lei ( $%, dar nu mai pu&in de 1#.### lei pentru fiecare motenitor b) de la 1#.###.##1 lei la "#.###.### lei $##.### lei ( !% pentru suma care depete 1#.###.### lei c) de la "#.###.##1 lei la 1##.###.### lei 1.1##.### lei ( 1% pentru suma care depete "#.###.### lei d) peste 1##.###.##1 lei 1.)##.### lei ( #,"% pentru suma care depete 1##.###.### lei. +,-.: A. -axele asupra succesiunilor se stabilesc la valoarea ntre5ului activ, cuprinz nd bunurile mobile i imobile, din care se scade pasivul succesoral, dovedit prin nscrisuri. 6entru c1eltuielile de nmorm ntare p n la !.###.### lei nu sunt necesare dovezi scrise pentru motenitorii care au suportat aceste c1eltuieli. 8. 7valuarea bunurilor imobile se va face n func&ie de valoarea declarat de pr&i, dar nu mai pu&in dec t valoarea stabilit potrivit art. 4 alin. (1) din prezenta ordonan&, iar a bunurilor mobile, n func&ie de valoarea declarat de pr&i, dar nu mai pu&in de !".### lei. 9. -axele asupra succesiunilor se reduc cu "#% n cazul n care sunt datorate de descenden&i, ascenden&i, colaterali privile5ia&i sau de so&ul supravie&uitor, dac activul succesoral este alctuit numai din casa de locuit cu anexele 5ospodreti i terenul aferent, locurile de veci i certificatele de ac&ionar. !1. 7fectuarea oricror alte acte notariale necuprinse la pct. 11/13, pentru fiecare act $.### lei.
II. Li&ta a$telor %i &er'i$iilor #otariale &$!tite de "lata taxelor de tim r! a) succesiunile vacante ce revin statului/ b) succesiunile n care statul sau institu!iile publice au calitatea de motenitori testamentari, numai pentru taxa datorat de acetia/ c) succesiunile ce revin descenden!ilor minori, lipsi!i de venituri proprii, dac activul succesoral cuprinde numai casa de locuit cu anexele ospodreti i terenul aferent, locurile de veci i certificatele de ac!ionar/ d) actele privind ncetarea dreptului de concesiune de!inut asupra locurilor de veci (declara!ii sau succesiuni vacante)/ e) actele notariale n le tur cu sc.imburile intervenite ntre stat i particulari/ f) perfectarea actelor prin care se doneaz statului sau institu!iilor publice (consilii locale, muzee etc.) bunuri mobile sau imobile/ ) actele i procedurile prin care cultele recunoscute de le e devin titulare ale dreptului de proprietate sau ale altor drepturi reale/ .) cererile i actele notariale prin care se efectueaz mpr!eala pentru ieirea din indiviziune, c'nd ieirea din indiviziune a fost cerut de stat. -'nd ieirea din indiviziune a fost cerut de ceilal!i coprtai, scutirea se aplic numai actelor prin care statul cumpr pr!ile lor ori vinde partea sa prin bun nvoial/ i) le alizarea specimenelor de semntur ale demnitarilor n exercitarea atribu!iilor de serviciu/

+) actele ntocmite n scopul valorificrii unor drepturi prevzute de le i speciale i de protec!ie social, i anume?

declara!ii privind a+utorul de oma+/ declara!ii privind drepturile de pensie, a+utorul social i a+utorul pentru mamele cu mai mul!i copii/ declara!ii privind ob!inerea aloca!iei de stat pentru copii/ declara!ii privind acordarea burselor pentru elevi i studen!i/ declara!ii privind stabilirea sau valorificarea drepturilor fotilor de!inu!i politici, veteranilor de rzboi i ale vduvelor acestora/ declara!ii privind valorificarea drepturilor persoanelor cu .andicap/ actele notariale privind recunoaterea filia!iei, adop!ia, tutela, curatela, punerea sub interdic!ie.

#ite proiectat si administrat de catre ,irectia pentru informatica si comunicatii a -amerei ,eputatilor @ebmasterAcdep.ro $iercuri, 15 octombrie "11), 1B?"1

,,,,,,
Tel.) 326 05 68* 326 05 69 +ax) 326 59 24 ,o il -irma) 0740 00 77 10

No ila-asa C

Afaceri imobiliare

.rima .a/i#a 0 .iata imo iliara 0 1e&"re $om"a#ie 0 2o#&ilieri Imo iliari 0 2o#ta$t
Tere#!ri 0 2a&e &i 'ile 0 A"artame#te 0 5ar&o#iere 0 S"atii $omer$iale

E#/li&3 4er&io#

&ublicat in $.8f. nr. )1;") martie 122) .arlame#t!l 6oma#iei adopta prezenta le e. *I*>D> I 6e/im!l /e#eral al $ada&tr!l!i -A&I*8>D> I 1i&"o7itii /e#erale Art. 1. - -adastrul eneral este sistemul unitar si obli atoriu de evidenta te.nica, economica si +uridica prin care se realizeaza identificarea, inre istrarea, reprezentarea pe .arti si planuri cadastrale a tuturor terenurilor, precum si a celorlalte bunuri imobile de pe intre teritoriul tarii, indiferent de destinatia lor si de proprietar. 3ntitatile de baza ale acestui sistem sunt parcela, constructia si proprietarul. &rin imobil, in sensul prezentei le i, se intele e parcela de teren, cu sau fara constructii. Art. 2. - -adastrul eneral se or anizeaza la nivelul fiecarei unitati administrativ-teritoriale? comuna, oras, municipiu, +udet si la nivelul intre ii tari. &rin sistemul de cadastru eneral se realizeaza? a) identificarea, inre istrarea si descrierea, in documentele cadastrale, a terenurilor si a celorlalte bunuri imobile prin natura lor, masurarea si reprezentarea acestora pe .arti si planuri cadastrale, precum si stocarea datelor pe suporturi informatice/ b) asamblarea si inte rarea datelor furnizate de cadastrele de specialitate/ c) identificarea si inre istrarea tuturor proprietarilor si a altor detinatori le ali de terenuri si de alte bunuri imobile, in vederea asi urarii publicitatii si opozabilitatii drepturilor acestora fata de terti/ d) furnizarea datelor necesare sistemului de impozite si taxe pentru stabilirea corecta a obli atiilor fiscale ale contribuabililor. Art. 3. - >a data intrarii in vi oare a prezentei le i se infiinteaza 8ficiul 4ational de -adastru, 7eodezie si -arto rafie, ca institutie publica cu personalitate +uridica in subordinea 7uvernului.

8tile 1e&-a&!rarea tra#7a$tiei 2ariere Le/i&latie 2redite 926 1i$tio#ar 4a#7ari Tere#!ri 2a&e &i 'ile A"artame#te 5ar&o#iere S"atii $omer$iale I#$3irieri Tere#!ri 2a&e &i 'ile A"artame#te 5ar&o#iere S"atii $omer$iale

- >e ea nr. "5" din 1" iulie 125= pentru transformarea cartilor funciare provizorii din vec.iul 9e at in carti de publicitate funciara, publicata in $onitorul 8ficial nr. 1(= din 1" iulie 125=, cu modificarile ulterioare/ - ,ecretul nr.".15" din 1" iunie 1201 pentru functionarea cartilor funduare centrale pentru caile ferate si canaluri/ - >e ea >E din anul 1BB1 privitoare la executarea silita imobiliara, cu modificarile ulterioare. ,upa definitivarea cadastrului la nivelul intre ii tari, se abro a? - art. 1.B11, 1.B1" si 1.B1)-1.B"0 din -odul civil/ - art. =11-="1 din -odul de procedura civila, cu exceptia prevederilor referitoare la amanet/ - ,ecretul-le e nr.11( din "= aprilie 120B pentru unificarea dispozitiilor referitoare la cartile funciare, publicat in $onitorul 8ficial, &artea I, nr. 2( din "= aprilie 120B, cu modificarile ulterioare? - >e ea nr. "5" din 1" iulie 125= pentru transformarea cartilor funciare provizorii din vec.iul 9e at in carti de publicitate funciara, publicata in $onitorul 8ficial nr. 1(= din 1" iulie 125=, cu modificarile ulterioare/ - ,ecretul nr."15" din 1" iunie 120B pentru functionarea cartilor funduare centrale pentru caile ferate si canaluri/ - >e ea >E din anul 1BB1 privitoare la executarea silita imobiliara, cu modificarile ulterioare. >a data intrarii in vi oare a prezentei le i se abro a? - art. 0=-50 din >e ea fondului funciar nr. (2 din "2 octombrie 12=5, publicata in <uletinul 8ficial nr. 10B din ( noiembrie 12=5, cu modificarile ulterioare/ - anexa nr. 1 la ,ecretul nr.15);12B( privind infiintarea colectivelor de lucrari cadastrale/ - ,ecretul nr.01( din 1( septembrie 12=1 privind activitatea eodezica, topofoto rammetrica si carto rafica, precum si procurarea, detinerea si folosirea datelor si documentelor rezultate din aceasta activitate, publicat in <uletinul 8ficial nr. 111 din ") septembrie 12=1/ - orice alte dispozitii contrare prezentei le i. 4cea2ta le$e a !o2t adoptata de 5amera 6eputatilor in 2edinta din + !ebruarie 5on2titutia Romaniei. 99&, cu re2pectarea prevederilor art. (% alin. 0 ) din

&93#3,I4*3>3 -A$393I ,3&D*A*I>89 A16IAN NASTASE 4cea2ta le$e a !o2t adoptata de 7enat in 2edinta din Romaniei. 2 !ebruarie 99&, cu re2pectarea prevederilor art. (% alin. 0 ) din 5on2titutia

p. &93#3,I4*3>3 #34A*D>DI I:N S:L2AN8 <ucuresti, 4r. =. 10 martie 122).

.rima .a/i#a 0 .iata imo iliara 0 1e&"re $om"a#ie 0 2o#&ilieri Imo iliari 0 2o#ta$t
; 2005 No ila 2a&a I#'e&tme#t 0 o--i$e<#o ila$a&a.ro

,,,,,,,,,,,,,,

"R'"7A7BC nr.&$ din 1: august 1995 privind timbrul #udiciar

%extul actului publicat En .."f. nr. $=1<&= aug. 1995

:61:NANTA Nr. 32 di# 18 a!/!&t 1995 "ri'i#d tim r!l =!di$iar


E,ITENT) 584E6N8L
&D<>I-A*A I4? $84I*89D> 8%I-IA> 49. "11 din 01 au ust 122( In temeiul art. 11= alin. (1) si (0) din -onstitutie si al art. 1 lit. b) din >e ea nr. B1;122( privind abilitarea 7uvernului de a emite ordonante, avind in vedere si prevederile art. 1"1 din >e ea nr. 2";122" pentru or anizarea +udecatoreasca, 7uvernul 9omaniei emite urmatoarea ordonanta? A9*. 1 #e instituie *imbrul +udiciar care, in conditiile prezentei ordonante, se aplica actiunilor, cererilor, actelor si serviciilor de competenta tuturor instantelor +udecatoresti, $inisterului 6ustitiei si institutiilor subordonate acestui minister, precum si actelor notariale ce se indeplinesc de notarii publici. *imbrul +udiciar nu se aplica in cazurile in care nu se percepe taxa de timbru. A9*. " *imbrul +udiciar se imprima la cererea si sub controlul $inisterului 6ustitiei. *imbrul +udiciar este mobil si are urmatoarele valori? (11 lei, 1.111 lei, ( .111 lei si 11.111 lei. A9*. 0 -ererile de c.emare in +udecata, adresate instantelor +udecatoresti, se timbreaza cu timbru +udiciar in valoare de 1.111 lei, in cazul in care se solicita solutionarea in fond a cauzei, si in valoare de (11 lei, cind cererile au ca obiect exercitarea unei cai de atac. In cazul in care cererile prevazute la alin. 1, indiferent daca privesc fondul sau o cale de atac, au ca obiect o valoare mai mare de 1.111.111 lei, se aplica timbru +udiciar de (.111 lei, iar daca valoarea este de peste 11.111.111 lei se aplica timbrul +udiciar de 11.111 lei. #int exceptate de la aplicarea prevederilor alin. " cererile introduse de persoanele care se considera vatamate in drepturile lor printr-un act administrativ sau prin refuzul ne+ustificat al unei autoritati administrative de a le rezolva cererea referitoare la un drept recunoscut de le e, prin care s-a solicitat si repararea pa ubei suferite, pentru care timbrul +udiciar se calculeaza potrivit prevederilor alin. 1. A9*. 5 -ererile adresate instantelor +udecatoresti pentru eliberarea de copii, certificate, investirea cu formula executorie, transcrierea (intabularea) in re istrele de publicitate a instrainarilor de imobile, inscrierea drepturilor de ipoteca, orice alte notari in re istrele de publicitate, notificari si somatii comunicate prin executorii +udecatoresti, precum si oricaror altor cereri care nu fac obiectul activitatii de +udecata, dar sint supuse taxei de timbru, potrivit le ii, li se aplica timbru +udiciar de (11 lei. -ererile de acordare a cetateniei sau de renuntare la cetatenie se timbreaza cu timbru +udiciar de (.111 lei. #uprale alizarea de semnaturi la $inisterul 6ustitiei se timbreaza cu timbru +udiciar de (11 lei pentru fiecare exemplar si semnatura. A9*. ( &entru actele notariale ce se indeplinesc de notarii publici pentru care le ea prevede taxe de timbru in suma fixa, se aplica timbru +udiciar de (11 lei. In cazul actelor notariale care au ca obiect o valoare mai mare de 1.111.111 lei, se aplica timbrul +udiciar de (.111 lei, iar pentru cele ce depasesc 11. 111.111 lei se aplica timbrul +udiciar de 11.111 lei. A9*. ) 9aspunderea pentru realizarea emisiunilor si circulatia timbrului +udiciar, ca si pentru estionarea fondurilor obtinute, revine $inisterului 6ustitiei. Finzarea timbrului +udiciar se face de catre institutiile prevazute la art. 1 sau prin unitati autorizate sa vinda timbre fiscale, pe baza de conventie, cu un comision de pina la (G din valoarea acestuia. A9*. = #umele incasate din vinzarea timbrului +udiciar constituie venituri ale bu etului de stat si se cuprind distinct in bu etul de venituri si c.eltuieli al $inisterului 6ustitiei. ,isponibilitatile de la finele anului se vor raporta in anul urmator pentru a fi c.eltuite cu aceeasi destinatie. -.eltuielile necesare realizarii primei emisiuni a timbrului +udiciar de pina la "( milioane lei se acopera din %ondul de rezerva bu etara la dispozitia 7uvernului. A9*. B Feniturile incasate din vinzarea timbrului +udiciar se vor folosi pentru buna functionare a +udecatoriilor, tribunalelor, -urtilor de

apel, precum si pentru administrarea +ustitiei prin or anul de specialitate al administratiei publice centrale, pentru ac.izitionarea de publicatii si lucrari de specialitate din tara si din strainatate, de sisteme moderne de informatizare, precum si pentru acordarea de stimulente pentru ma istrati, asimilatii acestora si personalul auxiliar. A9*. 2 -ererile pentru care se datoreaza timbru +udiciar nu vor fi primite si inre istrate, daca nu sint timbrate corespunzator. In cazul nerespectarii dispozitiilor prezentei ordonante, se va proceda conform prevederilor le ale in vi oare referitoare la taxa de timbru. A9*. 11 In termen de )1 de zile de la publicarea in $onitorul 8ficial al 9omaniei a prezentei ordonante, $inisterul 6ustitiei, cu avizul $inisterului %inantelor, va emite norme metodolo ice de aplicare. 4ormele metodolo ice se publica in $onitorul 8ficial al 9omaniei. A9*. 11 &rezenta ordonanta intra in vi oare in termen de 21 de zile de la publicarea ei in $onitorul 8ficial al 9omaniei. &9I$-$I4I#*9D 4I-8>A3 FA-A98ID -ontrasemneaza? ---------------p. $inistrul +ustitiei, Adrian ,uta, secretar de stat $inistru de stat, ministrul finantelor, %lorin 7eor escu ------------------------

#ite proiectat si administrat de catre ,irectia pentru informatica si comunicatii a -amerei ,eputatilor @ebmasterAcdep.ro $iercuri, 15 octombrie "11), 15?11