Sunteți pe pagina 1din 16

METODICA ANTRENAMENTULUI

In lupte, la fel ca i la celelalte ramuri de sport, antrenamentul este un proces pedagogic orientat spre perfec ionarea cunotin elor i deprinderilor te!nico" tactice, de#$oltarea calit% ilor fi#ice i educarea calit% ilor psi!ice necesare o& inerii re#ultatelor sporti$e' O& inerea re#ultatelor sporti$e (n lupte i asigurarea sta&ilit% ii lor este posi&il% numai printr"o preg%tire temeinic%' Aceasta se reali#ea#% prin intermediul unei preg%tiri de mai mul i ani, desf%urarea (n mod sistematic, i a$(nd la &a#% o orientare metodic% adec$at%' Antrenamentul $a a$ea efectul dorit (n ca#ul c(nd se folosesc (n mod ra ional mi)loace $ariate, metode de preg%tire i tipuri de lec ii care in seama de condi iile e*istente i de particularit% ile indi$iduale ale sporti$ilor' To i factorii antrenamentului (n lupte +preg%tirea te!nic%, tactic%, fi#ic% i psi!ic%, s(nt str(ns lega i (ntre ei' Din aceast% cau#%, perfec ion(ndu"- pe unul din ei, lupt%torul tre&uie s% urm%reasc% .m&un%t% irea (n acelai timp i a celorlal i'

a)

PERFECIONAREA TEHNICII

/reg%tirea te!nic% multilateral% constituie &a#a m%iestriei sporti$e (n lupte' A cunoate perfect toate procedeele i contraprocedeele este practic imposi&il' Din (ntreaga te!nic%, din num%rul

mare de procedee care se (n$a %, lupt%torul tre&uie s% aleag% pe cele care corespund c(t mai &ine particularit% ilor sale morfofunc ionale indi$iduale i s% le perfec ione#e (n aa m%sur%, (nc(t s% le poat% utili#a (n condi ii de concurs cu orice ad$ersar' Cu toate acestea sporti$ul tre&uie s% se str%duiasc% s%"i (nsueasc% principalele procedee i contraprocedee de atac care se folosesc cel mai des (n lupte' De asemenea tre&uie s% (n$e e perfect ap%r%rile pentru toate procedeele de &a#%' In practica luptelor sporti$ii nu tre&uie s% se m%rgineasc% numai la procedeele (nsuite i perfec ionate, ci s% se str%duiasc% s%"i complete#e (n mod continuu arsenalul et!nic cu noi procedee i contraprocedee' De asemenea, procedeele cunoscute tre&uie perfec ionate i completate cu noi $ariante,(m&in(nd elementele noi cu cele de)a cunoscute' In alegerea noilor elemente s% se in% seama de 0 -' Isuirea i perfec ionarea (n primul r(nd a procedeelor i contraprocedeelor care s(nt utile (n competi ii, pe care lupt%torul nu le cunoate i le simte lipsa (n cadrul anga)%rilor' 1' Alegerea procedeelor te!nice care permit creterea superiorit% ii (n lupt%' De e*emplu, dac% lupt%torul cunoate erfect rostogolirile, (ns% nu cunoate (n suficient% m%sur% rocedeele de ducere la parter, tre&uie s% urm%reasc% perfec ionarea cestora, (n $ederea asigur%rii po#i iilor de lupt% n care este a$anta)at'

2' Completarea continu% a cunotin elor te!nice cu procedee i contraprocedee de &a#%, deoarece cu c(t cunotin ele upt%torului s(nt mai $ariate, cu at(t se l%rgesc mai mult osi&ilit% ile tactice' 3' Acordarea cu prioritate a procedeelor te!nice care pot fi incluse (n com&ina ii cu procedeele de)a cunoscute' De *emplu, dac% sporti$ul e*ecut% &ine aruncarea peste old u fi*area capului i &ra ului +turul de cap,, este indicat s% n$e e i arunc%rile peste piept, cu fi*area &ra ului i trunc!iului salt la un &ra ,, deoarece se pot efectua com&ina ii ficace (ntre cele dou% procedee' Respectarea acestei indica ii )ut% la folosirea procedeului (n$% at anterior, d% posi&ilitatea % se utili#e#e noul procedeu i cel $ec!i (n com&ina ii e!nico"tactice, l%rgind posi&ilit% ile de lupt% ale sporti$ului' 4' Luarea (n considera ie a particularit% ilor i cunotin elor rincipalilor ad$ersari i perfec ionarea procedeelor te!nice ele mai eficace, adec$ate pentru lupta cu acetia' Ceterea m%iestriei sporti$e a lupt%torului nu se reali#ea#% umai pe seama (nsuirii elementelor te!nico"tactice oi, ci i prin perfec ionarea continu% a procedeelor (n$% ate nterior, prin (m&un%t% irea g(ndirii tactice, perfec ionarea e*ecu iei procedeelor din diferite po#i ii ini iale i corectarea reelilor (n e*ecu ie' /erfec ionarea unui element te!nic se reali#ea#% i prin de#$oltarea unor calit% i fi#ice' De e*emplu, de#$olt(nd $ite#a si forta picioarelor care e*ecuta mai usor procedeele de aruncar

peste piept +salturile,, ridic%rile din parter etc' Acti$itatea antrenorului i ele$ului tre&uie s% fie orientat% (n primul r(nd asupra e*ecu iei ra ionale a fiec%rui procedeu, urm%rind o& inerea celui mai mare efect, c!eltuind c(t mai pu in% energie' Lupt%torul (i (nsuete mecanismul de &a#% al procedeului, f%r% a"i modifica structura, (ns% (l adaptea#% particularit% ilor sale indi$iduale' E*ecu ia tre&uie f%cut% din c(t mai diferite po#i ii i folosite (n timpul anga)%rilor (n situa ii dinamice sc!im&ate, utili#(ndu"se i ac iuni tactice potri$ite' Antrenorul tre&uie s% $eg!e#e ca a&aterile f%cute de sporti$ de la structura de &a#% a procedeului s% fie ra ionale, adec$ate particularit% ilor sale indi$iduale i situa iei concrete de lupt%' Nu este permis ca prin sc!im&%rile utili#ate s% se strecoare greeli de e*ecu ie i s% fie omise elemente din structura de &a#% a procedeului, fapt care ar duce la denaturarea acestuia' In procesul perfec ion%rii te!nice tre&uie folosite e*erci ii specifice +de imitare a procedeului cu i f%r% partener,, anga)%ri condi ionate i li&ere, urm%rindu"se (nsuirea $ariat% a procedeelor sau a unor elemente componente ale acestora' Dup% (nsuirea lor (n condi ii mai uoare se trece la anga)%ri li&ere (n $ederea perfec ion%rii lor (n condi ii apropiate de concurs' In procesul de (n$% are i perfec ionare a procedeelor noi i a celor de)a perfec ionate +cele preferate de sporti$i,

se utili#ea#% anga)%ri cu diferite teme' Ele $or fi corespun#%toare ni$elului de cunotin e al ele$ilor i particularit% ilor lor indi$iduale' Nu este indicat% prelungirea e*agerat% a repet%rilor f%r% re#isten a partenerului, deoarece acestea nu a)ut% sporti$ul s% simt% unele detalii ale elementelor care se (n$a %, pu ind duce la artificiali#area procedeului' /entru perfec ionarea cu succes a te!nicii lupt%torilor, o importan % deose&it% o are folosirea diferitelor grade de re#isten % opus% de partener' Aceasta necesit% pentru cei ce e*ersea#% o gradare diferit%, condi iile fiind adec$ate posi&ilit% ilor sporti$ului care (n$a % noile procedee te!nice' /erfec ionarea procedeelor i a altor elemente specifice se face in anga)%ri (n care partenerul opune o re#isten % foarte mic% +se opune cu )um%tate for %, sau opune re#isten % total%' Deose&it de importante s(nt anga)%rile cu parteneri diferi i din punct de $edere al calit% ilor indi$iduale' Aceste diferen ieri se refer% la (n%l imea partenerilor, la greutatea lor corporal%, la temperament, stilul lor de a duce lupta +garda pe dreapta, pe sting%, (nalt%, )oas% etc',, toate acestea contri&uind la (nsuirea unor deprinderi de lupt% c(t mai $ariate' (nsuirea e*erci iilor specifice i perfec ionarea procedeelor prin anga)%ri diferite se reali#ea#% (n condi ii &une dac% sporti$ul nu este o&osit' Totui este necesar s% se fac% periodic anga)%ri repetate, astfel (nc(t sporti$ii s% fie pui (n situa ia de a e*ecuta procedeele perfec ionate i (n condi ii mai grele, de e*emplu (n stare de o&oseal%' Acest

lucru a)ut% ca procedeele s% fie (nsuite (n aa fel, (nc(t sporti$ul s% le poat% utili#a i (n condi ii grele de concurs, situa ii care apar spre sf(ritul repri#elor, c(nd o&oseala este mai accentuat%' In m%iestria te!nic% a lupt%torului un rol deose&it de important (l are $ite#a cu care se e*ecut% procedeul' Da aceea perfec ion(nd elementele te!nice (n condi ii apropiate de concurs, sporti$ul tre&uie s%"i perfec ione#e deprinderea de a e*ecuta rapid ac iunile i procedeele, (ns% f%r% a le deforma structura' E*cep ie fac unele procedee te!nice din cadrul luptei la sol, de e*emplu rostogolirile cu &ra ul (n c!eie' Nu este indicat s% fie gr%&it% perfec ionarea procedeelor (n tempou rapid, deoarece aceasta poate duce la deformarea procedeelor, apari ia greelilor i a traumatismelor' (ncep(nd (n$% area procedeului (ntr"un tempo lent, lupt%torul poate s%"i (ndrepte aten ia asupra e*ecu iei corecte a tuturor elementelor ce compun procedeul sau asupra acelora pe care le e*ecut% defectuos' Creterea tempoului de e*ecu ie a procedeului s5 face treptat, de la un antrenament la cel%lalt, de fiecare dat% at6t cit permite gradul de preg%tire a ele$ului, f%r% (ns% a genera deformarea elementelor te!nice' In afar% de aceasta, din c(nd (n c(nd tre&uie s% se re$in% ia e*ecu ia (ncetinit% a procedeelor, fapt care permite preci#area diferitelor detalii i (nsuirea perfect% a deprinderilor motrice, (n cadrul lec iilor te!nice, procedeele ce se repet% tre&uie e*ecutate de 172 ori

foarte (ncet, de 374 ori (ntr"un tempou mediu i apoi (n $ite#% mare' In te!nica luptelor e*ist% unele procedee care nu se pretea#% la o e*ecu ie lent%, (n special arunc%rile peste old, peste spate, peste piept etc' /erfec ionarea acestor procedee tre&uie s% se efectue#e de la (nceput (ntr"un tempo apropiat de cel normal, e*ecut(ndu"se relati$ rapid' (n$% area procedeelor ca i perfec ionarea te!nicii se reali#ea#% pe seama repet%rilor multiple i sistematice' (n practic% se (nt(mpl% frec$ent ca unele procedee &inecunoscute de sporti$ s% fie uitate' Cau#ele principale constau (n faptul c% lupt%torul sau nu a repetat mult timp acel procedeu (n anga)%ri, sau nu a acordat o aten ie suficient% pentru repetarea lui' Dac% sporti$ul caut% s% foloseasc% asemenea procedee (n anga)%rile de concurs risc% s% nu"i reueasc% i poate fi contracarat de ad$ersar' Acest lucru duce la nesiguran %, team% (n e*ecu ie, iar dac% insuccesul se repet%, sporti$ul $a (nceta s% foloseasc% acel procedeu' Numai printr"o repetare sistematic% i (ndelungat% deprinderea poate de$eni din nou tactic%, procedeul din nou la gradul de automati#are' 8in(nd seama de toate acestea, se desprinde necesitatea ca lupt%torul s% repete procedeele sale preferate de c(te$a ori (n fiecare lec ie' Num%rul repet%rilor care se fac pentru fiecare procedeu nu s(nt egale, ele difer% (n func ie de importan a i comple*itatea procedeului' Este necesar s% se repete de mai multe ori procedeele i elementele te!nice care s(nt

mai sla& (nsuite, cele (n care se produc greeli de e*ecu ie sau s(nt nesigure' /entru to i lupt%torii s(nt foarte importante c%derile (n pod, i de aceea tre&uie s% se repete la fiecare lec ie' (n procesul de perfec ionare a te!nicii lupt%torii nu (nregistrea#% progrese e$idente dac% lipsete o&ser$a ia antrenorului,fiindc% sporti$ul nu tie cu e*actitate dac% e*ecut% &ine un procedeu sau nu i care s(nt greelile pe care le face' Antrenorul i c!iar coec!ipierii cu e*perien % fac o&ser$a iile necesare, a)ut(ndu"i pe sporti$i s% se corecte#e' /entru (nl%turarea greelilor depistate tre&uie s% se sta&ileasc% (n primul r(nd cau#ele care le generea#%' Numai dup% aceasta se pot alege corect c%ile i mi)loacele pentru (nl%turarea lor' Aa, de e*emplu, for a insuficient% la arunc%rile peste old, cu fi*area capului i &ra ului, poate fi determinat% de $ite#a cu care se (ntind picioarele, de amplitudinea r%sucirii, de coordonarea defectuoas% a lucrului &ra elor i picioarelor, de r%sucirea suficient% (n direc ia arunc%rii etc' /entru toate aceste ca#uri tre&uie s% se aleag% e*erci iile specifice adec$ate, care s% duc% la remedierea deficien elor constatate' Dac%, de e*emplu, cau#a greelii const% (n lipsa de coordonare a ac iunii m(inilor care trag de &ra cu cea a ac iunii picioarelor, iar lupt%torul $a lucra pentru de#$oltarea for ei &ra elor, desigur c% nu se $or remedia deficien ele (n e*ecu ie' In practic% e*ist% multe e*erci ii metodice care a)ut% la

lic!idarea lipsurilor i a greelilor ce apar (n e*ecu ia procedeelor te!nice' /entru a o& ine re#ultate po#iti$e, nu tre&uie s% se urm%reasc% eliminarea deodat% a tuturor lipsurilor' Intr"o asemenea (ncercare aten ia lupt%torului $a fi distri&uit% in prea multe direc ii i nu se $a putea concentra suficient asupra nici uneia dintre lipsurile semnalate' (nl%turarea greelilor i lic!idarea lipsurilor necesit% o concentrare i o mo&ili#are corespun#%toare' Deci re#ultatele de$in po#iti$e dac% acest lucru, este urm%rit (n mod treptat' (n primul r(nd tre&uie descoperit% greeala principal%, urm%rindu"se lic!idarea ei, i numai dup% aceasta s% se treac% la depistarea altora' Efectul cel mai mare (n corectarea unei deficien e se o& ine (n ca#ul c(nd antrenorul reuete s% g%seasc% elemental pe care lupt%torul (l e*ecut% greit' De e*emplu, dac% aruncarea peste old +turul de cap, e*ecutantul o efectuea#% pe o traiectorie greit%, fapt datorat unei insuficiente r%suciri cu spatele c%tre ad$ersar, i (n urma mai multor o&ser$a ii el continu% s% repete greeala, se $a da ca tem% efectuarea unei r%suciri mai mari cu spatele dec(t este necesar (n condi ii normale' I$% area i perfec ionarea te!nicii (n cadrul perioadelor i etapelor antrenamentului este indicat a se face astfel 0 7 Int(i tre&uie (n$% ate procedeele te!nice noi' /lanificarea lor s% fie f%cut% (n perioada preg%titoare, (n etapele care preced perioada competi ional%'

/erfec ionarea te!nicii se reali#ea#% (n condi ii &une (n perioada competi ional% (n partea fundamental% a lec iilor' /entru acest lucru se folosesc lec ii de (n$% are, de antrenament i de control' Elementele care contri&uie la perfec ionarea deprinderilor te!nice tre&uie incluse i (n partea a doua a gimnasticii de diminea %, precum i (n e*erci iile de (nc%l#ire folosite (naintea anga)%rilor' /erfec ionarea te!nicii la cel mai (nalt grad se reali#ea#% (n cadrul concursurilor' Cu c(t concursurile s(nt mai dificile, cu c(t s(nt mai puternici sporti$ii care particip% (n competi iile respecti$e, r%spunderea lupt%torului este mai mare, iar perfec ionarea procedeelor se $a reali#a (n condi ii mai grele, mai comple*e' Este necesar% continua perfec ionare a deprinderilor te!nice, repetarea sistematic% a procedeelor, c!iar dac% ele s(nt foarte &inecunoscute de lupt%tor i le folosete (n concursuri' Repetarea lor se face nu numai (n lec iile de instruire +(n$% are,, ci i (n anga)%rile de antrenament i cele de $erificare dinaintea competi iilor'

b)

PERFECIONAREA TACTICII

/erfec ionarea tacticii tre&uie reali#at% (n mod sistematic,treptat i (ntr"o str(ns% leg%tur% cu cea a te!nicii'

Tactica luptelor se (n$a % i se perfec ionea#% (n cadrul instruirii i antrenamentului, folosindu"se pentru aceasta anga)%ri de (n$% are, antrenamente de control i concursuri' Antrenorul tre&uie s% se str%duiasc% ca ele$ii s%i 9%"i (nsueasc% o di$ersitate de procedee te!nice, care s% le permit% desf%urarea cu succes a planurilor tactice, cu ad$ersari diferi i din punct de $edere constitu ional +lungimea mem&relor, (n%l ime, greutate,, pri$ind preg%tirea lor fi#ic%, psi!ic% i te!nico"tactic%' In timpul concursurilor, fiec%rui procedeu tactic tre&uie s% i se dea o importan % deose&it% pri$ind preg%tirea lui mascat%, lucru ce tre&uie f%cut cu deose&it% m%iestrie' Mascarea se reali#ea#% cu a)utorul ac iunilor (nel%toare, care se efectuea#a astfel ad$ersarul sa nu se indoiasca nici o clipa de !ot%r(rea lupt%torului' In ca#urile c(nd ad$ersarul nu sesi#ea#% inten iile ade$%rate ale atacantului, el $a reac iona aa cum este necesar pentru desf%urarea procedeului de atac ini iat' Mascarea se preg%tete i se prelucrea#% prin antrenamente sistematice, special organi#ate' (n acest timp, antrenorul tre&uie s% urm%reasc% ca lupt%torul s% g%seasc% metodele cele mai &une de mascare a ac iunilor (nel%toare, e*ers(ndu"le cu partenerii (n anga)%rile de (n$% are i antrenament' (n situa ia (n care lupt%torul $rea s% treac% rapid de la o ac iune (nel%toare la cea ade$%rat%, nu poate da aten ia cu$enit% modului de e*ecutare a ac iunilor preg%titoare' Dac% nu se acord% de la (nceput aten ia

cu$enit% acestui lucru, greeala se (nr%d%cinea#%, se transfer% i (n anga)%rile de concurs, iar ad$ersarul (i $a g!ici uor g(ndurile, destr%m(ndu"i inten iile tactice' Reali#area situa iilor con$ena&ile preg%tite prin procedee tactice de$ine posi&il% numai atunci c(nd se trece nemi)locit (n timpul atacului rapid i la timp de la ac iunea tactic%, la cea te!nic%' In toate e*ers%rile f%r% nici o diferen iere, un rol mare in perfec ionarea tacticii re$ine partenerului' (n lec iile de (n$% are i uneori (n cele de antrenament, (n cadrul anga)%rilor de concurs este necesar deci s% se dea teme nu numai celui care e*ersea#%, ci i partenerului s%u' La aceasta se recurge (n special (n (mpre)ur%rile (n care antrenorul nu are la dispo#itie parteneri diferiti,pentru al allege pe cel care poseda calit% ile necesare ca#ului ales' /rin teme adec$ate care se dau partenerului, se poate suplini lipsa partenerilor diferi i ca stil de lupta' Metoda distri&uirii di$erselor sarcini lupt%torilor le ofer% posi&ilitatea s%"i de#$olte i s%"i perfec ione#e g(ndirea tactic%' Temele care se dau s(nt folositoare (n aceeai m%sur%, atit pentru cel ce e*ersea#%, c(t i pentru partenerul s%u' Temele se aleg (n aa fel, (nc(t s% contri&uie la perfec ionarea tacticii lupt%torului i (n acelai timp la (nl%turarea lipsurilor pe care le are' /rincipalele teme folosite pentru perfec ionarea tacticii de lupt% s(nt 0 I -' Conducerea corect% a tacticii cu ad$ersari diferi i 0

7 folosirea tacticii de atac, contraatac i de ap%rare : 7 conducerea luptei cu gard% pe sting% sau pe dreapta : 7 atacarea ad$ersarului cu predilec ie la marginea saltelei: 7 folosirea sistemelor de lupt% &a#ate pe $ite#%, re#isten %, (ndem(nare : 7 perfec ionarea procedeelor i contraprocedeelor de)a (nsuite' 1' /erfec ionarea diferitelor sc!eme tactice de conducere a luptei 0 7 reali#area unui a$anta) clar i conducerea luptei (n continuare similar situa iei (n care ad$ersarul ar conduce la puncte :, 7 ducerea ad$ersarului (n po#i ie de parter pentru desf%urarea ac iunilor te!nice i tactice preferate : 7 men inerea ad$ersarului la marginea saltelei : 7 folosirea numai a acelor sisteme tactice care"a$anta)ea#% pe sporti$ : 7 conducerea anga)%rii (n aa fel, (nc(t s% se depun% un minimum de efort, ca i c(nd la scurt timp ar urma o nou% lupt%' Alc%tuirea planurilor tactice se face de c%tre sporti$, care ulterior le discut% (n am%nunt cu antrenorul' Astfel se reali#ea#% participarea acti$% a lupt%torului la preg%tire' De mare efect (n perfec ionarea tacticii de lupt% s(nt e*emplele alese cu gri)% de antrenor i apoi ilustrate' (n stadiile mai a$ansate se recomand% s% se dea posi&ilitatea sporti$ilor s%"i desf%oare anga)%rile dup%

planurile tactice concepute de ei, fiind apoi anali#ate (mpreun% cu antrenorul' Aceasta permite sporti$ilor s% simt% toate a$anta)ele i lipsurile concep iilor lor tactice' /entru perfec ionarea deprinderii de a sc!im&a planul ini ial folosind mi)loace potri$ite situa iilor noi nepre$%#ute, tre&uie pus sporti$ul s%"i alc%tuiasc% un plan tactic pentru un partener cunoscut, iar acestuia s% i se dea sarcina s% lupte (ntr"o maniera discordant% cu ac iunile preconi#ate ini ial ale celui care e*ersea#%' Dup% (nsuirea sistemelor tactice, predate (n lec iile de instruire, se trece la perfec ionarea lor (n condi ii mai comple*e, folosindu"le (n anga)%rile de antrenament, de control i ulterior (n concursurile oficiale' In lec iile de instruire i perfec ionare tactic% un loc determinant de in temele adec$ate particularit% ilor concursurilor i scopului de atins (n acestea' Asemenea teme pot fi 0 -' /reg%tirea planurilor tactice pentru anga)%ri cu ad$ersari diferi i 0 a, formularea unor planuri tactice pentru anga)%ri cu diferi i ad$ersari : &, (n$% area de noi elemente tactice adec$ate procedeelor preferate : c, perfec ionarea planurilor tactice concepute pentru principalii ad$ersari cunoscu i : d, perfec ionarea unor sisteme tactice de ducere a luptei cu ad$ersari cunoscu i' 1' (nl%turarea lipsurilor constatate (n preg%tirea tactic%'

/ornind de la sarcinile ce stau (n fa a procesului de instruire i antrenament, lupt%torul $a (ndeplini sistematic diferite teme de perfec ionare a tacticii' ;e recomand% ca in preg%tirea pentru (ntreceri cu ad$ersari cunoscu i, lupt%torul s% se antrene#e pentru fiecare concurs (n parte' /entru fiecare competi ie de r%spundere s% caute s%"i perfec ione#e un mi)loc sau o alt% $ariant% de desf%urare a atacului, de e*ecu ie a procedeelor, a contraprocedeelor preferate sau noi com&ina ii (ntre acestea' /reg%tindu"se pentru o (nt(lnire cu un ad$ersar cunoscut, tiindu"se i reac iile acestuia fa % de procedeele preferate, lupt%torul (i poate modifica atacul' /ut(ndu"se pre$edea reac ia ad$ersarului, se poate perfec iona din timp procedeul preferat, sc!im&(ndu"se structura lui i preg%tind com&ina ii tactice potri$ite + in(nd seama de riposta de ap%rare concret% a ad$ersarului,' (n cadrul preg%tirii cu ad$ersari necunoscu i, lupt%torul tre&uie s% acorde o mare aten ie perfec ion%rii capacit% ii de a duce lupta c(t mai diferit, s% utili#e#e sc!eme 'tactice $ariate, folosind c(t mai a$anta)os cunotin ele i calit% ile sale'In timpul perfec ion%rii tacticii s(nt contraindicate o&ser$a iile e*agerate, mustr%rile din partea antrenorului, sau inter$en iile repetate' Dac% lupt%torul e*ecut% mecanic toate procedeele, fiind (mpiedicat s% participe acti$ la re#ol$area diferitelor situa ii, nu $a manifesta ini iati$% i nu $a folosi e*perien a do&(ndit% anterior' De asemenea nu $a e$olua progresi$, nu"i $a amplifica treptat capacitatea

de orientare tactic% independent% i nu $a re#ol$a sarcini tactice tot mai comple*e' In etapele preg%titoare, (n cadrul instruirii tactice, antrenorul tre&uie s% acorde o aten ie deose&it% tacticii conducerii luptei, e*ecu iei diferitelor procedee i com&ina iilor dintre ele' M%iestria tactic% a lupt%torului se perfec ionea#% (n principal (n perioada competi ional%, (n cadrul anga)%rilor de concurs' <oarte important pentru perfec ionarea tacticii s(nt particip%rile la competi ii (n calitate de spectator i o&ser$area tacticii celor mai &uni lupt%tori' /entru $erificarea stadiului de (nsuire a elementelor tactice este indicat s% se organi#e#e antrenamente comune cu sporti$i din alte colecti$e +s% fie in$ita i lupt%tori din alte sec ii sau sporti$ii (mpreun% cu antrenorul, s% participe la concursuri de cas% ale altor sec ii,'