Sunteți pe pagina 1din 3

Metod de activare în ase pa i a Secretului vie ii

Discipline zilnice pentru ob inerea succesului f r efort:

Dup cum a fost prezentat în filmul Secretul , atunci când utiliza i legea atrac iei universale primul pas const în a clarifica cu exactitate ceea ce v dori i. Aminti i-v i determina i, nota i i discuta i despre ceea ce dori i i nu despre ceea ce nu dori i. Fi i pe cât de specifici posibil.

Odat clarificat dorin a, repeta i în fiecare zi cele ce urmeaz .

1. Inten ia matinal , vizualizare i eliberare

Deîndat ce v trezi i diminea a, lua i-v un r gaz de aproximativ 5 minute pentru a v focaliza mintea asupra dorin elor, scopurilor i inten iilor voastre. Începe i prin a v a eza într-o pozi ie confortabil , închide i ochii i vizualiza i-v dorin ele i elurile ca i cum ar fi deja îndeplinite. Insista i pre de 30 de secunde sau un minut asupra fiec reia dintre dorin ele i scopurile esen iale. Mai pute i s petrece i câteva momente prin a vizualiza desf urarea zilei exact a a cum dori i s fie.

Procedând astfel, ve i descoperi adesea cum ies la lumin credin ele limitative negative care sunt rezultatul program rii negative din perioada copil riei. S-ar putea s auzi i gânduri de genul: Nu mi-a putea permite niciodat lucrul acela , E imposibil ca s ob in vreodat a a ceva , sau Pe cine încerc eu s p c lesc aici? Dac vi se întâmpl asta, pentru a sc pa de gândurile negative aplica i una dintre numeroasele tehnici disponibile (vede i lista de mai jos). Nu lupta i contra gândului sau nu îl contrazice i, pur i simplu elibera i-l.

Aduce i-v aminte s petrece i câteva clipe având intuind sentimente pe care le-a i sim i dac dorin a vi s-ar fi manifestat deja în via . Intensitatea sentimentului este cea care alimenteaz intensitatea atrac iei.

2. Folosi i imagini externe pentru a v men ine focalizarea asupra dorin elor i scopurilor

voastre

Pentru a r mâne focaliza i asupra a ceea ce dori i s se manifeste înconjura i-v de imagini vizuale ale lucrurilor i experien elor pe care vre i s vi le atrage i în via . Exist mai multe tehnici în acest scop.

a) Decupa i poze care reprezint obiectul dorin ei (cum ar fi de exemplu ma ina sau locuin a ideal ) i poze care reprezint experien ele dorite (cum ar fi spre exemplu rela ia perfect , serviciul ideal, s n tatea perfect , greutatea ideal , mai mult bucurie, pace interioar sau echilibru în via ) pentru a v reaminti cum dori i s fie. Lipi i-le în locuri unde pot fi privite zilnic - pe marginea oglinzii, pe frigider, sau pe un panou special creat (panoplie, fotomontaj). Le pute i

Metod de activare în ase pa i a Secretului vie ii

deasemenea scana i introduce în computer pe post de screen saver sau de program autoderulant în Power Point.

b) Face i-v un colaj de imagini i cuvinte i expune i-l pe un panou special creat (panoplie,

fotomontaj).

c) Alc tui i-v un jurnal de vise prinzând pozele cu o agraf sau introduce i paginile într-o folie

protectoare de plastic. Când privi i la aceste imagini, face i ca Bob Doyle, unul din personajele prezentate în

Secretul gândi i: ACESTA ESTE DE ACUM AL MEU! IAT CINE SUNT!

3. Mentaliza i o stare de mai bine

Începe i prin a v observa de-a lungul zilei în diferite situa ii la care reac iona i emo ional (la al i oameni, la experien e sau la propriile gânduri) în mod discordant cu realizarea i materializarea dorin elor voastre. Acorda i aten ie special dac sim i i dezam gire, resentimente, frustr ri sau mânie referitor la experien ele voastre i la circumstan ele în care se desf oar .

Aminti i-v ca propriile voastre sentimente (generate de gânduri, opinii i credin e) sunt acelea care atrag circumstan ele actuale. Este necesar s face i o tranzi ie vibra ional prin a

v schimba gândurile cu altele care v fac s v sim i i mai bine (adic s v ridica i vibra iile).

Aminti i-v ca trebuie s rezona i vibra ional cu lucrurile i experien ele pe care dori i s le atrage i în via . Este deosebit de important concentrarea gândurilor i atitudinii asupra lucrurilor care v produc bucurie. Mentaliza i gânduri care aduc bucurie (fiin a iubit , cel mai bun prieten, nepo ii, locul favorit de vacan ) i concentra i-v asupra ocupa iilor care v plac (alintarea pisicii, lucrul în gr din , ascultarea muzicii favorite).

4. Adopta i o atitudine de recuno tin

A petrece zilnic un timp concentrându-v asupra lucrurilor pentru care sunte i recunosc tori este un fapt de o importan crucial . Unele persoane obi nuiesc s fac asta diminea a înainte sau dup ce i-au vizualizat dorin ele; al ii prefer s o fac seara. Focaliza i-v aten ia asupra tuturor lucrurilor din via (pe care de altfel majoritatea crede i c vi se cuvin automat) pentru care manifesta i recuno tin s n tatea, copii, slujba, vremea frumoas , curentul electric, apa menajer , un sistem stereo reu it, straturile de flori din gr din , anim lu ele casei, prietenii. Indiferent de situa ie, vor fi întotdeauna lucruri pentru care s fi i recunosc tori. Cu cât v concentra i mai mult asupra atitudinii de recuno tin cu atât mai multe lucruri i experien e demne de recuno tin ve i atrage. Poate vre i s purta i la voi o piatr a recuno tin ei ca aceea despre care vorbe te Lee Bowers în filmul Secretul.

5. Intra i în ac iune

Pute i adopta dou moduri de a ac iona. Ac iunile evidente sunt lucruri cum ar fi, dac vre i o

Metod de activare în ase pa i a Secretului vie ii

ma in mai bun supune i pe bancul de probe toate modelele de care sunte i direct interesa i i apoi alege i-o exact pe cea dorit , depunând i 10% din venit într-un cont special pentru cump rarea de ma in . Sau dac vre i s deveni i medic, atunci înscrie i-v la o facultate de medicin .

Mai exist i ceea ce numesc eu ac iuni inspirate . Odat ce a i început s proceda i dup regulile de mai sus, universul va începe i el s v trimit oamenii, resursele i oportunit ile

necesare pentru a manifestarea rezultatului dorit. Ve i descoperi c ave i idei pline de inspira ie;

c trebuie s ac iona i pe baza lor. Trebuie s urma i acele blânde impulsuri venite din univers. Cel mai adesea aceste impulsuri intuitive nu par s aib nici o leg tur cu atingerea scopului dorit dar dac le urma i v vor duce exact pe calea unei miraculoase rezolv ri.

Iat un mod rapid de a afla dac ac iunile v duc mai aproape de îndeplinirea visurilor i dorin elor. Dac sim i i bucurie, da, atunci sunte i pe calea corect . Aminti i-v c bucuria este sistemul intern de reglare, exact ca sistemul GPS al ma inii, v indic dac a i ales ac iunile corecte. Urma i-v bucuria.

6. Con tientiza i-v sentimentul de reu it

Dac începe i s observa i schimb ri în bine, con tientiza i-le. Aprecia i-le. Con tientiza i dac

a i g sit cel mai bun loc de parcare. Con tientiza i dac a i prins masa liber preferat în restaurant. Con tientiza i dac v-a intrat un venit nesperat. Con tientiza i func ionarea Legii Atrac iei i atunci când întâlni i pe cineva care v poate ajuta în atingerea scopului. Cu cât con tientiza i mai mult eficien a acestei legi, cu atât mai mult va lucra ea pentru voi. Atâta este de simplu.

Dac atrage i lucruri care nu v convin, aduce i-v aminte c tot Legea Atrac iei a creat i acest lucru. În loc s gândi i sau s spune i: Uite c nu func ioneaz mai bine întreba i-v :

Oare care anume gând, discu ie, sentiment sau ac iune au atras acest lucru în via a mea? Dac sunte i curio i s v descifra i modul de gândire, observa i ce rezultate produce i în via .

Pentru a schimba acele rezultate, mai întâi va trebui s v schimba i vibra ia prin schimbarea gândurilor i sentimentelor ce le nutri i.

Pentru cei care inteleg limba engleza, e bine sa acceseze saitul :

http://www.emofree.com/splash/video_popup.asp

: .