Sunteți pe pagina 1din 8

Fisa de date

UTILITATI Tip anunt: Anunt de participare Tip legislatie: OG 34

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA


I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT
HIDRO PRAHOVA S.A. Adresa postala: Ploiesti, B-dul Republicii nr.2-4,et.6,camera 611, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100066, Romania, Punct(e) de contact: Ionut IONESCU, Tel. +40 244529474, In atentia: Ionut ionescu, Email: office@hidroprahova.ro, Fax: +40 244529340, Adresa internet (URL): www.hidroprahova.ro, Adresa profilului cumparatorului (URL): www.e-licitatie.ro

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 9

I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)


Activitate (Activitati)

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE


NU

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 14-06-2012 14:12

Pagina 1/8

Fisa de date
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta
Reabilitarea si extinderea SEAU in orasele Valenii de Munte, Mizil si Urlati, jud. Prahova

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari Proiectare si executare Locul principal de prestare: Valenii de Munte, Mizil, Urlati judetul Prahova Codul Codul NUTS: RO316 - Prahova

II.1.3) Anuntul implica


Un contract de achizitii publice

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor


Scopul lucrarilor il constituie reabilitarea si extinderea statiilor de epurare ape uzate in orasele Valenii de Munte, Urlati si Mizil. Jud. Prahova, conform Caietului de Sarcini

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)


45252127-4 Lucrari de constructii de statii de tratare a apelor reziduale (Rev.2) 45232421-9 Statie de tratare a apelor reziduale (Rev.2) 45252100-9 Lucrari de constructii de statii de epurare (Rev.2) 71320000-7 Servicii de conceptie tehnica (Rev.2)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu

II.1.8) Impartire in loturi


Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante


Nu

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI


II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Contractul de Lucrari PH-CL-3 Reabilitarea si extinderea SEAU in orasele Valenii de Munte, Mizil si Urlati, jud Prahova. Scopul lucrarilor este reabilitarea si extinderea Statiilor de epurare Valenii de Munte (19.000 L.E.), Mizil (18.000 L.E.) si Urlati (10.500 L.E.), mpreuna cu conductele de descarcare a efluentului si include proiectarea, obtinerea avizelor si autorizatiilor necesare, executia, furnizarea, livrarea la amplasament, descarcarea, depozitarea n siguranta, ridicarea, instalarea la amplasament, testarea si punerea n functiune completa, operarea in Perioada de Notificarea Defectelor Valoarea estimata fara TVA: 27,701,771.00 RON

II.2.2) Optiuni
Nu

II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE


24 luni incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI


II.4.1) Ajustarea pretului contractului
Nu

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE


III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz) III.1.1.a) Garantie de participare
Da Da Cuantumul garantiei de participare: 350.000 lei. Perioada de valabilitate -165 de zile calendaristice de la data limita de depunere a ofertelor. Forma de constituire a garantiei de participare conform HG nr. 925/2006, art 86 alin. (1). Se accepta -Scrisoare de garantie bancara (Formular nr. 3) original; Instrument de garantare emis de o societate de asigurari original; Ordin de plata emis in favoarea autoritatii contractante; Ofertantul care solicita reducerea garantiei de participare la 50% va prezenta o declaratie conform Anexei 1 din Legea nr.346/2004 din care sa rezulte ca se incadreaza in categoria IMM-urilor. In cazul unei asocieri, fiecare membru al asocierii trebuie sa se incadreze in categoria IMM-urilor. Autoritatea Contr. va retine contestatorului din garantia de participare suma 10330 Lei, in cazul in care CNSC va respinge contestatia. Garantia de participare poate fi prezentata impreuna cu oferta sau poate fi depusa personal inainte de deschiderea ofertelor

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 14-06-2012 14:12

Pagina 2/8

Fisa de date
III.1.1.b) Garantie de buna executie
Da Da Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din pretul contractului, fara TVA. Modul de constituire a garantiei de buna executie, va fi in conformitate cu prevederile art. 90 alin. (1) din H.G. nr. 925/2006. In situatia in care instrumentul de garantare este emis n conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari este recomandabil sau este de preferat sa fie emis de catre o banca ori de o societate de asigurari din Romnia. Autoritatea contractanta va elibera/restitui garantia de buna executie conform prevederilor art. 92 alin. (4) din H.G. 925/2006

III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante


Fonduri europene: 79.69% Cofinantare nationala: 20.31%

III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale


Nu

III.1.5) Legislatia aplicabila


a) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare; b) Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii; HG nr. 942/2006 cu modificarile si completarile ulterioare Legea nr. 50/1991 cu modificarile si completarile ulterioare; HG nr. 273/1994 cu modificarile si completarile ulterioare HG nr. 1303/2007 cu modificarile si completarile ulterioare Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 195/2005 cu modificarile ?i completarile ulterioare Legea nr. 107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare Legea nr. 319/2006 cu modificarile si completarile ulterioare Ordinul ANRMAP 302/2011 cu modificarile si completarile ulterioare www.anrmap.ro

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE


III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului
-Decl. privind eligibilitatea pentru nencadrarea n prev. art. 180 din OUG. nr. 34/2006 - Formular nr. 9; -Declaratie privind nencadrarea n prev. art. 181 din OUG. 34/2006 - Formular nr.10; -Declaratie privind calitatea de participant la procedura - Formular nr.25. -Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta - Formular nr.28; -Declaratie privind nencadrarea n prev. art. 69 din O.U.G. 34/2006, - Formular nr. 5. Personal DUMITRU PANTEA Director General; OFELIA URECHE Director Tehnic; DANIELA GEANGOS Director Economic; Ionut Ionescu Sef UIP; -Certificat constatator privind plata obligatiilor catre bugetul general consolidat de stat eliberat de D.G.F.P. din care sa reiasa din care sa reiasa obligatiile exigibile in luna anterioara depunerii ofertelor -Certificat privind plata obligatiilor catre bugetul local din care sa reiasa obligatiile exigibile in luna anterioara depunerii ofertelor -Certificat pentru plata CAS (pentru statele n care autorita?ile fiscale nu colecteaza si CAS) -Certificatele de atestare fiscala din care sa reiasa obligatiile exigibile in luna anterioara depunerii ofertelor . -Cazier judiciar al companiei (in statele unde este aplicabil), valabil la data deschiderii. Pentru oferta comuna, declaratiile, inclusiv certificatele fiscale, vor fi depuse de fiecare asociat. Documentele vor fi prezentate in original sau copie certificata pentru conform. cu orig. Certificatele de atestare fiscala din care sa reiasa obligatiile exigibile la data depunerii ofertelor. Ofertantii straini vor prezenta documentele eliberate de autoritatile competente, insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana. Operatorul economic va prezenta o mputernicire sau un alt document legal echivalent, n cazul n care semnatarul ofertei este altcineva dect administratorul firmei (in original). Prin mputernicire se va autoriza semnatarul ofertei sa angajeze ofertantul n procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale


Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe lnga instanta competenta (cu cel mult 30 de zile nainte de data limita de depunere a ofertei) sau echivalent, n copie semnata pentru conformitate cu originalul, din care sa rezulte ca domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului procedurii. Inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, pentru conformitate, certificatul constatator (sau documentul echivalent) in original sau in copie legalizata. Pentru persoane juridice/ fizice straine se vor depune: -Documente care dovedesc o forma de nregistrare/ atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional in calitate de persoana juridica in conformitate cu prevederile legale ale tarii in care ofertantul este rezident; -Certificat constatator (sau document echivalent) emis de registrul comertului (sau autoritatea echivalenta din tara in care ofertantul este rezident), valabil la data limita de depunere a ofertei, din care sa rezulte obiectul de activitate relevant pentru obiectul prezentei achizitii si faptul ca nu sunt nscrise mentiuni cu privire la procedura insolventei sau operatiuni similare. Ofertantii straini vor prezenta documentele eliberate de autoritatile competente, insotite de traducerea acestora in limba romana de catre un traducator autorizat. Traducerile vor fi semnate si stampilate pe fiecare pagina de traducatorul autorizat

III.2.2) Capacitatea economica si financiara

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 14-06-2012 14:12

Pagina 3/8

Fisa de date
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate Modalitatea de indeplinire Informatii privind cifra de afaceri - Formularul nr. 24 Media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani, trebuie sa fie mai mare sau -Bilanturile contabile sau Rapoartele auditorilor financiari si cel putin egala cu 40.000.000 lei contabililor autorizati sau cenzori, dupa caz. Nota: Persoanele juridice straine vor atasa, documente relevante, in copie certificata, insotite de traducerea autorizata in limba romana, aceste documente fiind emise de autoritatile competente, care sa certifice ndeplinirea cerintei obligatorii privind cifra de afaceri. n cazul n care n tara de origine sau n tara n care este stabilit operatorul nu se emit astfel de documente sau acestea nu vizeaza toate situatiile, atunci va fi acceptata doar o declaratie autentica data n fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare ori a unei asociatii profesionale care are competente n acest sens Acces la linii de credit confirmate de banci sau orice alte mijloace financiare suficiente pentru a realiza cash-flow de executie a lucrarilor pentru o perioada de 6 luni, n valoare de minim 5.000.000 lei, suplimentar fata de obligatiile contractuale in desfasurare Dovada ca ofertantul are acces la linii de credit confirmate de banci sau orice alte mijloace financiare suficiente pentru a realiza cash-flow de executie a lucrarilor

Angajament privind sustinerea financiara (daca este cazul).Angajament Formular nr. 32 ferm - in forma autentica - daca ofertantul este sustinut conform art. 186 din OUG 34/2006

III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala


Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate Informatii privind partea/partile din contract ce urmeaza sa fie indeplinite de catre subcontractanti Modalitatea de indeplinire Formular nr. 36

Acordul/ acordurile de subcontractare (daca este cazul) devine/ devin anexa Formular nr. 34 la contractul de achizitie publica cf. art. 96 din HG 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Daca ofertantul este sustinut tehnic/profesional se va face dovada resurselor tehnice si/sau profesionale invocate Experienta similara ca proiectant. Ofertantul va prezenta o lista a principalelor servicii prestate n ultimii 3 ani, continnd valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati Operatorul economic sau membrii grupului de operatori economici trebuie sa dovedeasca o experienta (ofertantul insusi sau subcontractorul nominalizat pentru proiectare) in cel putin un contract cu obiect similar. Experienta similara ca antreprenor Ofertantul va prezenta o lista a lucrarilor executate n ultimii 5 ani, nsotita de certificari de buna executie pentru cele mai importante lucrari Operatorul economic sau membrii grupului de operatori economici trebuie sa faca dovada ca au finalizat un contract, care sa fii inclus construirea unei/unor statii de epurare ape uzate,cu o valoare de cel putin 6.000.000 euro Resurse tehnice -ofertantul va declara ca detine, are contracte- cadru de inchiriere/leasing /acte de proprietate si detine acces nerestrictionat la echipamentele si utilajele necesare pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului. n cazul in care ofertantul este organizat n asociere, trebuie completat doar de catre liderul asocierii si sa cuprinda echipamentele tuturor partenerilor asociati. Ofertantul va declara ca pe toata perioada de derulare a contractului are acces nerestrictionat la echipamentele si utilajele puse la dispozitie Informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere, precum si a persoanelor responsabile pentru proiectarea si executia lucrarilor 1.Reprezentantul Antreprenorului minim 5 ani experienta generala ; experienta profesionala dovedita prin participarea la cel putin un proiect similar in care sa fi avut calitate de manager de proiect pentru implementarea a minim 1 contract de proiectare si executiecopii diplome studii superioare tehnice - licenta . CV-ul Formular nr. 21 si documente suport declaratie de disponibilitate Formular nr. 39 Formular nr. 33, Formular nr.37, Formular nr. 41. Formular nr. 15b Formular nr. 20 si Formular nr. 18 - Prezentarea a cel putin un document justificativ prin care sa se faca dovada implementarii cu succes a parametrilor tehnici proiectati -copii ale contractelor de servicii care certifica experienta similara Formular nr. 17, Formular nr. 15a si Formular nr. 18 -copii ale contractelor de executie care certifica experienta similara; -Prezentarea a cel putin un document justificativ /contract/ proces verbal de predare primire care sa faca dovada parcurgerii cu succes a parametrilor tehnici executati Formularul nr. 37 Formularul nr. 23

Formularul nr. 18

copii diplome studii superioare tehnice - licenta . CV-ul Formular nr. 21 si documente suport declaratie de disponibilitate Formular nr. 39

2.Sef santier: copii diplome studii superioare tehnice - licenta minim 5 ani experienta generala CV-ul Formular nr. 21 si documente suport -Studii superioare tehnice profil constructii in specialitatile Constructii declaratie de disponibilitate Formular nr. 39 Hidrotehnice/ Retele Edilitare/Imbunatatiri Funciare/ Constructii Civile Industriale si Agricole/ Instalatii in Constructii sau echivalent -- dovada ca a ocupat functia de Sef de santier minim 1 contract care sa fi cuprins construirea unei statii de epurare a apelor uzate, si care sa fi inclus pe langa treapta mecano-biologica si treapta de epurare avansata, cu linie tehnologica pentru prelucrarea namolului si valorificarea biogazului 3 Manager pentru Asigurarea Calitatii: atestat manageri pentru asigurarea calitatii copie atestate privind calitatea de manager pentru asigurarea calitatii; CV-ul Formular nr. 21 si documente suport declaratie de disponibilitate Formular nr. 39 copie atestate privind calitatea de responsabil cu executia; CV-ul Formular nr. 21 si documente suport declaratie de disponibilitate Formular nr.39 Pagina 4/8

4. Responsabil tehnic cu executia (RTE): copie atestate privind calitatea de responsabil cu executia

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 14-06-2012 14:12

Fisa de date
5 Inginer de proces: copii diplome absolvent de studii superioare tehnice - licenta minim 5 ani experienta generala ; CV-ul Formular nr. 21 si documente suport -studii superioare in Constructii/ Mecanica / Chimie, declaratie de disponibilitate Formular nr.39 - experienta in proiectare procese tehnologice la cel putin la un proiect ce a vizat proiectarea si executia unui proces tehnologic intr-un contract cu obicect similar; 6 Inginer mecanic: minim 5 ani experienta generala absolvent de studii superioare tehnice in Mecanica/Tehnologia Constructiilor de Masini cu experienta in proiectarea si instalarea utilajelor mecanice. * dovada implicarii intr-un proiect asemanator. 7 Inginer automatizare si SCADA: minim 5 ani experienta generala ; absolvent de studii superioare tehnice - licenta in Actionari Automatizari /Informatica cu experienta in proiectarea si instalarea de sisteme SCADA *dovada participrii in cel putin la un proiect asemanator. 8. Inginer de structuri: minim 5 ani experienta generala absolvent de studii superioare tehnice copii diplome studii superioare tehnice, CV-ul Formular nr. 21 si documente suport declaratie de disponibilitate Formular nr.39 9. Inginer electrician: * atestat in termen de valabilitate emis de ANRE (sau echivalentul acestuia) pentru proiectarea si executia de instalatii electrice la tensiuni de joasa si medie tensiune Dovada indeplinirii acestui nivel se va face in mod obligatoriu numai cu copie a acestui atestat semnata si stampilata conform cu originalul de catre societate. 10 Inspector in materie de securitate si sanatate * atestat in termen de valabilitate eliberat de catre Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale (conform HG 300/2006 si Legea 319/2006). Dovada indeplinirii acestui nivel se va face in mod obligatoriu numai cu copie a acestui atestat semnata si stampilata conform cu originalul de catre societate. copii diplome studii; CV-ul Formular nr. 21 si documente suport declaratie de disponibilitate Formular nr.39

copii diplome studii; CV-ul Formular nr. 21 si documente suport declaratie de disponibilitate Formular nr.39

copii diplome studii superioare tehnice, CV-ul Formular nr. 21 si documente suport declaratie de disponibilitate Formular nr.39

-copie atestat ANRE CV-ul Formular nr. 21 si documente suport declaratie de disponibilitate Formular nr.39

-copie atestat CV-ul Formular nr. 21 si documente suport declaratie de disponibilitate Formular nr.39

III.2.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului


Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate Cerinta nr. 1 Certificat ISO 9001 sau Certificari echivalente Documentele trebuie sa fie prezentate n copie certificata pentru conformitate cu originalul, semnate si stampilate de persoanele autorizate. Nota: In cazul unei asocieri, aceste conditii trebuie indeplinite de fiecare dintre membrii asocierii. Nu se accepta ofertanti in curs de certificare.Copii ale certificatelor emise de organisme de certificare pentru sistemul de management al calitatii, valabile la data limita de depunere a ofertei, in domeniul lucrarii supuse prezentei proceduri. Cerinta nr. 2 Certificat ISO 14001 sau Certificari echivalente Documentele trebuie sa fie prezentate n copie certificata pentru conformitate cu originalul, semnate si stampilate de persoanele autorizate. Nota: In cazul unei asocieri, aceste conditii trebuie indeplinite de fiecare dintre membrii asocierii. Nu se accepta ofertanti in curs de certificare Modalitatea de indeplinire Copii ale certificatelor emise de organisme de certificare pentru sistemul de management al calitatii, valabile la data limita de depunere a ofertei, in domeniul lucrarii supuse prezentei proceduri.

Copii ale certificatelor emise de organisme de certificare pentru sistemul de management al mediului, valabile la data limita de depunere a ofertei, in domeniul lucrarii supuse prezentei proceduri.

III.2.4) Contracte rezervate


Nu

III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII


III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA


IV.1) PROCEDURA
IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire
Offline

IV.1.1.b) Tipul procedurii

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 14-06-2012 14:12

Pagina 5/8

Fisa de date
Licitatie deschisa

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE


IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic in ceea ce priveste: - criteriile mentionate in continuare Criterii 1 Pretul ofertei Pondere 30.00% Punctaj maxim 30.00

Descriere: Pentru oferta cu pretul cel mai mic se va acorda punctajul maxim alocat acestui factor de evaluare (30 de puncte), iar pentru celelalte oferte, punctajul se va acorda dupa formula:de la sectiunea Vl.3 Alte informatii 2 Cost de operare anual maxim garantat 70.00% 70.00

Descriere: Descrierea algoritmului de calcul la cel de al doilea factor de evaluare este prezentata in sectiunea VI.3 Alte informatii
( ) Intra in licitatie electronica / reofertare ( ) Direct proportional ( ) Invers proportional

Punctaj maxim: 70.00 Ponderea componentei tehnice: 70.00%

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica


Nu

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE


IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract


Nu

IV.3.6) Limba sau limbile in care pot fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare
Romana

IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta (de la termenul limita de primire a ofertelor)
165 zile

IV.4) PREZENTAREA OFERTEI


IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 14-06-2012 14:12

Pagina 6/8

Fisa de date
Propunerea Tehnica - va fi inclusa intr-un volum distinct (plic B), din care trebuie sa rezulte ca: Ofertantul a inteles corect cerintele din Specificatiile Tehnice si ca solutia tehnica prezentata indeplineste intru totul aceste specificatii. De asemenea, propunerea trebuie sa convinga Autoritatea Contractanta ca in caz de atribuire ofertantul dispune de resurse materiale si umane suficiente precum si de expertiza necesara pentru a asigura proiectarea si executia lucrarilor oferite cu respectarea tuturor prevederilor legale nationale in vigoare. Propunerea Tehnica a ofertantului va include informatii si detalii suficiente pentru a permite evaluarea ofertei potrivit criteriului de atribuire adoptat. Nu sunt acceptate limitari ale obligatiilor ofertantului fata de cerintele prezentate in documentatia de atribuire. Propunerea Tehnica a ofertantului va include obligatoriu urmatoarele: Partea scrisa: Memoriu Tehnic cuprinzand descrieri privind: Constructiile si instalatiile de epurare si de tratare a apei; Constructiile noi, demolarile; Etapizarea lucrarilor de modernizare in relatie cu oprirea si dezafectarea treptata a instalatiilor existente functionale; Breviar de calcule de dimensionare a proceselor si instalatiilor principale de epurare si de tratare a apei; breviar de calcul privind costurile de operare justificand valorile incluse in listele de garantii Lista echipamentelor principale propuse; Lista consumatorilor electrici cu date relevante; Lista instrumentelor de masura instalate. Piese Desenate: Planuri de situatie al Statiiilor de epurare cu retelele principale; Scheme ale proceselor propuse: scheme bloc, scheme ale circuitelor de proces (process flow diagram), scheme de conducte si instrumentatie (P&ID), altele; Desene cu vederi si sectiuni relevante ale constructiilor si instalatiilor de epurare propuse; Desene cu vederi si sectiuni relevante ale cladirilor: Administrativa, Laborator, Ateliere, Magazii; Alte desene relevante. *Operatorul economic va indica in cadrul ofertei, ca la elaborarea acesteia s-a tinut cont de respectarea obligatiilor referitoare la conditiile de munca si protectia muncii. Un CD-Rom ce va contine oferta tehnica trebuie atasat versiunii tiparite si introdus mpreuna cu aceasta ntr-un plic separat. n cazul n care se constata discrepante ntre varianta electronica si cea tiparita, aceasta din urma va prevala. Varianta tiparita va fi semnata de reprezentantul legal sau persoana imputernicita si stampilata pe fiecare pagina

IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare


Propunerea financiara trebuie sa fie prezentata n LEI cu prezentarea TVA separat si trebuie sa cuprinda: Formularul de oferta - conf. volum II, sectiunea II.4 Acord Contractual - conf. volum II, sectiunea II.3 Conditiile de contract: Conditii generale, Conditii particulare (Volumul II, Sectiunile II.1 si II.2); Anexa la oferta (Volumul II, Sectiunea II.5); Lista de preturi (Volumul IV, Sectiunea IV. 4) din care sa rezulte pretul ofertei asa cum a fost prezentat in Formularul de oferta. Nu se poate oferi un discount de catre ofertant. Formular nr. 12: Identificarea Financiara (Volumul I, Sectiunea Formulare) Pretul ofertei din Formularul de Oferta trebuie sa acopere lucrarile descrise in Documentele Ofertei. Nu este acceptata ofertarea numai pentru o parte din lucrari. Oferta financiara (fara TVA) va fi evaluata luandu-se in considerare pretul total. Platile in baza acestui contract vor fi efectuate in lei, asa cum este specificat in Fisa de date a achizitiei si asa cum este stabilit in Contractul din documentatia de atribuire. Un CD-Rom ce va contine oferta financiara trabuie adaptat versiunii tiparite si introdus cu aceasta intr-un plic seprat n cazul n care se constata discrepante ntre varianta electronica si cea tiparita, aceasta din urma va prevala. Varianta tiparita va fi semnata de reprezentantul legal sau persoana imputernicita si stampilata pe fiecare pagina. Formularul nr.6 privind Garantia pentru plata avansului (La data depunerii ofertei formularul va fi completat de catre ofertant doar cu expresia ? Luat la cunostinta de conditiile de acordare a avansului?, va fi semnat si stampilat).

IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei


Ofertele trebuie depuse naintea termenului limita specificat in Anuntul de participare. Ele trebuie sa contina documentele solicitate si sa fie naintate: prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire (serviciu postal oficial/servicul de curierat) catre: SC HIDRO Prahova S.A. Adresa: str. Stefan Greceanu nr. 1 Ploiesti sau livrate personal la aceeasi adresa, pe baza unei scrisori de naintare completata conform Formular nr.1, semnata si datata, direct catre Autoritatea Contractanta. Ofertele depuse prin alte mijloace dect cele mentionate anterior nu vor fi luate in considerare. Ofertele trebuie sa fie depuse folosind sistemul de plic dublu, adica un pachet sau un plic exterior sigilat si netransparent care sa contina 6 (sase) plicuri interioare marcate astfel: 1 exemplar ORIGINAL si respectiv 5 exemplare COPIE, fiecare sigilat si netransparent plus o varianta electronica pe CD/DVD a propunerii tehnice si financiare. Fiecare oferta (originalul si copiile) va contine cele trei plicuri separate, marcate corespunzator cu: "PLIC A - Documente de calificare", "PLIC B - Propunere Tehnica" si "PLIC C - Propunere Financiara". Plicul cu exemplarul marcat ORIGINAL va contine, separat de cele trei plicuri (A, B si C) Scrisoarea de garantie de participare (completata conform Formular nr. 3) sau OP si Imputernicirea notariala -Formular nr.4 (dupa caz). Intreaga oferta va fi semnata si stampilata pe fiecare pagina si numerotata crescator de la prima pana la ultima pagina, pe aceasta din urma fiind trecuta mentiunea ULTIMA PAGINA. Oferta va contine in mod obligatoriu un OPIS al documentelor care se depun. Pe pachetul exterior se vor scrie urmatoarele informatii: a) adresa unde trebuie depuse ofertele: SC HIDRO PRAHOVA S.A. Adresa: str. Stefan Greceanu nr. 1 Ploiesti b) Numele proiectului pentru care se depune oferta si codul de referinta al procedurii de selectie pentru proiectul respectiv (numarul anuntului de participare din SEAP sau din JO al UE); Numele persoanei de contact indicata n sectiunea I.1 a Fisei de date. d) cuvintele A nu se deschide nainte de data de _________ ora_____; Autoritatea Contractanta nu isi asuma nici o responsabilitate in cazul in care documentele de participare la licitatie nu sunt intacte, sigilate sau plicul exterior nu este marcat conform prevederilor de mai sus. Nu vor fi admise plicuri exterioare deteriorate sau desfacute, la depunerea ofertelor

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE


Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 14-06-2012 14:12 Pagina 7/8

Fisa de date
VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC
Nu Perioada estimata de publicare a anunturilor viitoare:

VI.2) CONTRACTUL/CONCURSUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI COMUNITARE/PROGRAM OPERATIONAL/PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA
Da Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Sectorial de Mediu: Axa prioritara 1 - Extindere si modernizare sisteme de apa si apa uzata. Tipul de finantare: Fonduri europene Fond european: Programul Operational Sectorial Mediu

VI.3) ALTE INFORMATII


Completare cap.lV.2.1 Criterii de atribuire -formula pentru Factorul de evaluare 1: P1n = (Pretul minim /Pretul n) x 30 puncte, unde: P1n este Punctajul realizat de Ofertantul n in urma evaluarii ofertei acestuia conform factorului 1 de evaluare; - Pretul minim este pretul cel mai mic dintre preturile ofertelor evaluate; - Pretul n este Pretul oferit de ofertantul n Factorul de evaluare 2 - Cost de operare anual maxim garantat P2 = (1) + (2) + (3) unde: (1) = Costurile de operare si exploatare - SEAU Mizil conf valorii completate de ofertant din Volumul IV al DA, sectiunea IV.2a, tabel 6G, valoarea de la costuri de operare anuale totale (A+B+C) (2) = Costurile de operare si exploatare pentru SEAU Urlati conform conform valorii completate de ofertant din Volumul IV al DA, sectiunea IV.2b, tabel 6J, valoarea de la costuri de operare anuale totale (A+B+C) (3) = Costurile de operare si exploatare pentru SEAU Valenii de Munte conform conform valorii completate de ofertant din tabelul din Volumul IV al DA, sectiunea IV.2c, tabel 6J, valoarea de la costuri de operare anuale totale (A+B+C) Punctajul Total se va calcula dupa formula: P = P1 + P2 Punctajul maxim total care poate fi obtinut prin cumularea factorului de evaluare P1 cu factorul de evaluare P2 este de 100 de puncte. Vor fi admise pentru atribuire ofertele: care au indeplinit toate criteriile de selectie si calificare conform cap.III.2. din prezenta Fisa de Date; a caror propunere tehnica contine toate elementele solicitate, conform cap. IV.4 de mai sus Autoritatea contractanta pune la dispozitia tuturor operatorilor economici, in urma solicitarii scrise din partea acestora , Capitolul V- Desene, din documentatia de atribuire, pe suport magnetic. In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, se va solicita reofertarea in plic inchis in vederea departajarii ofertelor.

VI.4) CAI DE ATAC


VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere VI.4.2) Utilizarea cailor de atac


Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art.256^2 din OUG nr.34/2006

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.C. HIDRO PRAHOVA S.A. Adresa postala: : Str. Stefan Greceanu, nr. 1,, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100161, Romania, Tel. +40 244529474, Email: secretariat@hidroprahova.ro, Fax: +40 244529340, Adresa internet (URL): www.hidroprahova.ro

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 14-06-2012 14:12

Pagina 8/8