Sunteți pe pagina 1din 9

MINISTERUL EDUCATIEI AL REPUBLICII MOLDOVA UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA FACULTATEA DE DREPT

Referat
La Dreptul Vamal

TEMA: PRINCIPII GENERALE DE TRECERE A


MARFURILOR SI MIJLOACELOR DE TRANSPORT PESTE FRONTIERA VAMALA

Elaborat:Vasluian I. Studenta a anului II , grupa.212

Controlat:Rotundu E.

Chisinau 2014
1

PRINCIPII GENERALE DE TRECERE a marfurilor si mijloacelor de transport peste frontiera vamala a RM intele em acele re ulamente de !a"a pe care toti participantii la raportul de import e#port sunt o!li ati sa se conduca si sa le respecte$ Aceste principii sunt e#puse in codul vamal a RM capitolul in II$
Principiile au rolul unor norme juridice fundamentale obligatorii pentru indeplinire si respectare si formeaza baza reglementarilor legale a trecerii marfurilor si mijloacelor de transport a perfectarii actelor vamale si a controlului vamal. Astfel avem urmatoarele principii generale:

1) Principiul Egalitatii per !anei la trecerea "ar#uril!r i "i$l!acel!r %e tran p!rt pe te #r!ntiera &a"ala' () P' Inter%ictiei i li"itarii trecerii anu"it!r "ar#uri pe te #r!ntiera &a"ala )) P' Declararii "ar#uril!r *) P' E#ectuarii c!ntr!lului &a"al +) P' Sta,ilirii unui anu"it regi" &a"al -) P' Ac.itarii %r %e i"p!rt e/p!rt i ac!r%arii li,erului %e &a"a 0) P' Trecerii "ar#uril!r nu"ai prin l!curile %e a"pla are a !rganel!r &a"ale 1) P' Utili2arii "ar#uril!r nu"ai in c!puri %eclarate'

Astfel% Articolul 19 reglementeaza Dreptul de a introduce i de a scoate din Republica Moldova mrfuri i mijloace de transport (1) Toate persoanele beneficiaz de drepturi egale pentru a introduce i a scoate din epublica !oldova mrfuri i mijloace de transport. (") #imeni nu poate fi lipsit de dreptul de a introduce i de a scoate din epublica !oldova mrfuri i mijloace de transport sau nu poate fi limitat $n acest drept% cu e&cep'ia cazurilor prevzute de prezentul cod i de alte acte normative. Articolul 20 !ro"ibi#ii la introducerea i scoaterea din Republica Moldova a mrfurilor i mijloacelor de transport (1) Anumite mrfuri i mijloace de transport s$nt pro(ibite de legisla'ie de a fi introduse

&

sau scoase din epublica !oldova din considerente de securitate a statului% de asigurare a ordinii publice i morale% de protec'ie a mediului $nconjurtor% a obiectelor de art% obiectelor de valoare istoric i ar(eologic% de aprare a dreptului la proprietate intelectual% de protec'ie a pie'ei interne% de aprare a altor interese ale epublicii !oldova. (") !rfurile i mijloacele de transport care cad sub inciden'a alin.(1) trebuie s fie scoase imediat din epublica !oldova sau returnate $n 'ar dac nu s$nt supuse confiscrii conform legisla'iei epublicii !oldova% acordurilor interna'ionale la care aceasta este parte. ()) *coaterea sau returnarea mrfurilor i mijloacelor de transport $n epublica !oldova se efectueaz din contul persoanei care trece mrfurile peste frontiera vamal sau din contul transportatorului. +ac mrfurile i mijloacele de transport nu pot fi scoase sau returnate imediat pe teritoriul vamal% ele s$nt pstrate $n depozite provizorii cel mult ) zile. (,) -ntroducerea i.sau plasarea sub regimurile vamale de import% de antrepozit vamal% de admitere temporar% sub destina'ia vamal zon liber a mijloacelor de transport auto% a motoarelor i a caroseriilor cu termenul de e&ploatare de peste 1/ ani% a tractoarelor cu termenul de e&ploatare de peste 1" ani clasificate la pozi'ia tarifar 01/1% iar a mijloacelor de transport auto clasificate la pozi'ia tarifar 01/) i a autove(iculelor concepute pentru transportul de ma&imum "/ persoane clasificate la pozi'ia 01/"% precum i a motoarelor i a caroseriilor acestora cu termenul de e&ploatare de peste 1 ani% este interzis% cu e&cep'ia cazurilor c$nd acestea se introduc i se plaseaz sub regimul vamal de admitere temporar: 1) de ctre misiunile diplomatice% oficiile consulare% organiza'iile interna'ionale cu statut diplomatic% precum i de ctre membrii personalului acestora (i de membrii familiilor lor) acredita'i $n epublica !oldova2 ") de ctre persoanele fizice nerezidente pentru necesit'i de serviciu sau pentru uz personal% cu respectarea urmtoarelor condi'ii: a) persoanele nerezidente s fie proprietari ai acestor mijloace de transport2 b) persoanele nerezidente s aib edere temporar $n epublica !oldova% confirmat prin actele respective2 c) mijloacele de transport s se afle la eviden' permanent $n alte state. (3) Persoanele fizice i juridice care au ob'inut titlul de proprietate asupra mijloacelor de transport auto introduse $n epublica !oldova s$nt responsabile pentru ac(itarea drepturilor de import dac acestea nu au fost vmuite la organele vamale. (4) !ijloacele de transport auto care% la introducerea $n epublica !oldova% nu au fost plasate $n careva regim vamal sau destina'ie vamal nu pot fi $nmatriculate la !inisterul +ezvoltrii -nforma'ionale. *e interzice $nmatricularea primar a mijloacelor de transport auto% a caroseriilor i a motoarelor pro(ibite introducerii pe teritoriul epublicii !oldova. (1) 5nmatricularea de stat a mijloacelor de transport auto% $n temeiul titlurilor de proprietate% se efectueaz cu condi'ia prezentrii actelor vamale% stabilite de Autoritatea central a *erviciului 6amal% care confirm autorizarea plasrii mijlocului de transport $n circuitul liber pe teritoriul epublicii !oldova de ctre *erviciul 6amal.

'

(0) *e interzice modificarea tipului ve(iculului din varianta camion $n varianta pentru transportul de persoane. 7Art."/ completat prin 8egea nr."419:6- din "0./1."//4% $n vigoare /1./;."//4< 7Art."/ modificat prin 8egea nr.13,9:6- din "1./1./3% $n vigoare /1./1./4< 7Art."/ completat prin 8egea nr.119:6 din 11./"./3% $n vigoare "3./)./3< Articolul 21 Restric#ii la introducerea i la scoaterea din Republica Moldova a mrfurilor i mijloacelor de transport (1) Pot fi stabilite restric'ii la introducerea i la scoaterea din 'ar a mrfurilor i mijloacelor de transport pentru $ndeplinirea obliga'iilor interna'ionale fa' de alte state% pentru promovarea politicii economice% aprarea suveranit'ii statului% pie'ei interne i $n alte scopuri% $n conformitate cu legisla'ia epublicii !oldova% cu acordurile interna'ionale la care aceasta este parte. (") Autorit'ile publice nu restituie persoanei care trece mrfuri peste frontiera vamal sau transportatorului c(eltuielile suportate din cauza restric'iilor consemnate la alin.(1). Articolul 22 $recerea mrfurilor i mijloacelor de transport peste frontiera vamal Trecerea mrfurilor i mijloacelor de transport peste frontiera vamal se efectueaz $n dependen' de regimul vamal $n care s$nt plasate% conform procedurii stabilite de prezentul cod i de alte acte normative. Articolul 2% Regimurile vamale (1) *$nt stabilite urmtoarele regimuri vamale: 1) regimuri vamale definitive: a) import2 b) e&port2 ") regimuri vamale suspensive: a) tranzit2 b) antrepozit vamal2 c) perfec'ionare activ (cu suspendare)2 d) transformare sub control vamal2 e) admitere temporar2 f) perfec'ionare pasiv. (") 5n cadrul regimurilor specificate la alin.(1) se definesc regimurile vamale cu impact economic: a) antrepozit vamal2 b) perfec'ionare activ2 c) transformare sub control vamal2 d) admitere temporar2 e) perfec'ionare pasiv. 7Art.") $n redac'ia 8egii nr.119:6 din 11./"./3% $n vigoare "3./)./3< 7Art.") modificat prin 8egea nr.;;/9:6 din 10./,."//"< Articolul 2& Alegerea i renun#area la regimul vamal Persoana are dreptul s aleag oric$nd regimul vamal din cele prevzute la art.") sau s renun'e la el ($n sc(imbul unui alt regim vamal)% indiferent de cantitatea% felul% originea i

destina'ia mrfurilor i mijloacelor de transport% dac aceste ac'iuni nu contravin prezentului cod i altor acte normative. Articolul 2' (muirea i controlul vamal !rfurile i mijloacele de transport s$nt supuse vmuirii i controlului vamal conform prezentului cod i altor acte normative. Articolul 2) $impul i locul trecerii mrfurilor i mijloacelor de transport peste frontiera vamal (1) Trecerea mrfurilor i mijloacelor de transport peste frontiera vamal este permis numai $n locurile stabilite de organul vamal i $n orele lui de program. (") =u acordul organului vamal% trecerea mrfurilor i mijloacelor de transport peste frontiera vamal poate fi efectuat $n alte locuri i $n ore e&traprogram. Articolul 2* Dispunerea de mrfurile i mijloacele de transport care trec frontiera vamal+ utilizarea lor +ispunerea de mrfurile i mijloacele de transport care trec frontiera vamal i utilizarea lor au loc $n dependen' de regimul vamal ales% conform prezentului cod i altor acte normative. Articolul 2, Dispunerea de mrfurile i mijloacele de transport puse condi#ionat -n circula#ie+ pentru care au fost stabilite facilit#i vamale+ utilizarea lor !rfurile i mijloacele de transport puse condi'ionat $n circula'ie% pentru care au fost stabilite facilit'i vamale pot fi utilizate numai $n scopul pentru care au fost stabilite facilit'ile. >tilizarea acestor mrfuri i mijloace de transport $n alte scopuri poate fi permis numai de organul vamal% cu condi'ia pl'ii drepturilor de import sau drepturilor de e&port i a $ndeplinirii altor cerin'e prevzute de prezentul cod i de alte acte normative. +e aceste mrfuri i mijloace de transport se poate dispune cu permisiunea organului vamal% $n condi'iile prezentului articol.

)rice persoana fi"ic* sau juridic*% indiferent de forma de proprietate +i forma or ani"a,ional-juridic*% are dreptul de a introduce pe teritoriul vamal +i de a scoate de pe acest teritoriu m*rfuri% mijloace de transport% mijloace !*ne+ti cu aplicarea re lement*rilor tarifare +i netarifare .n condi,iile sta!ilite de le isla,ie% cu e#cep,ia m*rfurilor inter"ise +i a pro/i!i,iilor aplicate .n conformitate cu tratatele interna,ionale la care RM este parte$ Interzicerea la export i!port poate "i total# $a% par&ial#' a(Interzicerea total# 0 reiese din necesitatea asi ur*rii securit*,ii statale% ordinii pu!lice% ocrotirii vie,ii +is*n*t*,ii oamenilor% mediului .nconjur*tor% p*strarea mo+tenirii cultuale% asi urarea !alan,ei de pl*,i +i acomer,ului e#terior$Conf$ Le ii re lement*rii de stat a activit*,ii comerciale e#terne
1

2art$1134 n RM se interzice importul urmtoarelor mrfuri: 1.mrfuri ce nu corespund standardelor naionale 2.mrfuri nemarcate sau nensoite de certificate de conformitate i calitate eliberate de organele competente 3.mrfuri interzise pentru utilizare ca fiind periculoase .mrfuri cu defecte ce prezint pericol pentru consumatori !.substane c"imice otr#itoare$ substane radioacti#e %.substane e&plozi#e$ arme$ muniii 'e&cepie: armele de #ntoare cu ea#a lis().mrfurile care prezint pericol pentru securitatea naional$ sntatea oamenilor i mediul ncon*urtor. )(Interzicerea par&ial# n RM se realizeaz prin - $i$te!%l *e licen&iere +i cotare$M*rfurile% mijloacele de transport% mijloacele !*ne+ti sunt deplasate peste frontiera vamal*% precum +i m*rfurile ac*ror re im vamal sau destina,ie vamal* se modific*% se declar* .n mod o!li atoriu or anelor vamale$ Declararea 0 e&punerea de date #eridice despre mrfuri$ scopul deplasrii lor$ regimul #amal i destinaia #amal solicitat precum i alte date necesare la aplicarea i ncasarea drepturilor de import+e&port$ laefectuarea controlului #amal i supra#eg"erii #amale$Declararea se efectuea"* .n form* scris*% ver!al*% prin ac,iune% prin forme electronice +i alte forme prev de le isla,ie$M*rfurile declarate sunt supuse v*muirii$ V#!%irea 0 cuprinde totalitatea aciunilor realizate de declaraii$ bro,erul #amal$ specialistul n domeniul #muiriii a organelor #amale n scopul plasrii mrfurilor ntr+un regim #amal sau destinaie #amal cuacordarea liberului de #am.5n procesul v*muirii se perfectea"* actele vamale% ,in.ndu-se cont de cate oria m*rfurilor% tipul mijlocului detransport% tipul re imului vamal$M*rfurile declarate urmea"* a fi plasate .ntr-un re im vamal sau destina,ie vamal* cu respectarea re lement*rilor tarifare +i netarifare$ Re,i!%l -a!al 0 o totalitate de condiii ce determin statutul *uridic al mrfurilor deplasate% precum +i limitadrepturilor +i o!li a,iilor declara,iilor +i a or anelor vamale .n procesul de v*muire cu acordarea li!erului de vam*$M*rfurile supuse v*muirii sunt supuse controlului vamal$ Control%l -a!al are *rept $cop - identificarea mrfurilor i a mi*loacelor de transport pe baza declaraiei #amale .n detaliu +i a documentelor comerciale +i asi urarea le alit*,ii la trecerea peste frontiera vamal*$

Control%l -a!al $e e"ect%eaz# prin. -controlul documentar -controlul fi"ic -controlul selectiv -controlul prin suprave /ere vamal* -controlul prin control vamal corporal 2ca form* e#cep,ional*3Pentru m*rfurile c*rora li s-au acordat .nlesniri +i facilit*,i tarifare% ele pot fi utili"ate numai .n scopurile declarate$7tili"area lor .n alte scopuri se permite numai dup* declararea lor la or anul vamal cu ac/itarea drepturilor de import-e#port$

REGLEMENTAREA JURIDIC/ A TRECERII M/RFURILOR0 O1IECTELOR DE U2 PERSONAL 3I A MIJLOACELOR 1/NE3TI DE C/TRE PERS FI2ICE Conf$ Le ii cu priv la modul de introducere +i scoatere a !unurilor de pe teritoriul RM de c*tre pers fi"ice 2art$&34 a(Per$ "izic# 4 re"ident sau nere"ident care nu este su!iect la activit*,ii de .ntreprin"*tor )(Per$ "izic# rezi*ent# 0 cet*,ean al RM% cet*,ean str*in sau apatrid care dispune de loc permanent de trai .n RM% ceea ce seconfirm* prin actele respective$c3Pers fi"ic* nere"ident* 0 cet*,ean al RM% cet*,ean str*in sau apatrid care nu este men,ionat .n lit$!Pers fi"ice re"idente 0 persoane care pe parcursul anului fiscal au un trai permanent pe teritoriul RM nu mai pu,in de 18' "ile$2conf$ Cod fiscal35n activitatea vamal* se men, c*4Pers fi"ice re"idente 0 persoane care au acte de identitate eli!erate de or anele competente ale RM% prin urmare acestea suntcet*,enii RM% cet*,enii str*ini% apatri"ii% pers cu du!l* cet*,enie%Conf$ Le ii cu priv la modul de introducere +i scoatere a !unurilor de pe teritoriul RM de c*tre pers fi"ice La introducerea +i scoaterea m*rfurilor% a !a ajelor% a o!iectelor de valoare 2cu sau f*r* pietre pre,ioase3% at.t pentru pers fi"icere"idente c.t +i nere"idente% se sta!ile+te re imul na,ional de re lementare$Ceea ce ,ine de introducerea +i scoaterea mijloacelor !*ne+ti 2!anii3% sunt sta!ilite re lement*ri diferite$ De e#emplu4 -pers fi" re"idente 0 au dr s* scoat* de pe teritoriul RM suma de 19 999

euro% cu condi,ia declar*rii lor -pers fi"ice nere"idente 0 au dr s* scoat* numai at.t c.t au introdus .n RMPersoanele fi"ice au dreptul de a introduce +i de a scoate de pe teritoriul RM at.t m*rfuri determinate .n limita necesit*,ilorpersonale% c.t +i m*rfuri .n scop de comerciali"are$% cu condi,ia c* .n scop de comerciali"are se inter"ice pentru a comerciali"a din RMsau .n RM4 medicamente% materie prim* medicamentoas*% produse alimentare% m*rfuri supuse acci"elor$ M#r"%rile care pot "i intro*%$e pe teritori%l RM "#r# ac5itarea *rept%rilor *e i!port. 6'!#r"%rile care $%nt *eter!inate ca %z per$onal M*rfurile de u" personal sunt sta!ilite prin ;ot*r.re de Guvern% care sta!ile+te c* acestea sunt4 .m!r*c*mintea% cosmetica%lucruri personale% ceea ce ,ine de produse alimentare .n limitele consumului normal% +$a$ care se sta!ile+te pentru persoanarespectiv* +i mem!rii familiei lui$<unt considera,i mem!rii familiei 0 so,ul=so,ia% copiii +i p*rin,ii$ 7'!#r"%rile care $%nt $ta)ilite 8n anexa .egii cu pri# la modul de introducere i scoatere a bunurilor de pe teritoriul RM de ctre pers fizice M*rfurile enumerate .n aceast* list* pot fi introduse pe teritoriul RM% indiferent de valoarea lor$Putem s* introducem +i alte m*rmuri care nu sunt indicate .n lista respectiv*% valoarea c*rora c*rora nu dep*+e+te suma de &99 euro$>aloarea .n vam* a m*rfurilor care constituie &99 euro tre!uie s* fie demonstrat* de persoana care deplasea"* m*rfurile$ Dac*persoana respectiv* nu poate demonstra c* valoarea m*rfii este #% atunci valoarea .n vam* a m*rfii se sta!ile+te conform Le ii cu priv la tariful vamal 2metoda m*rfurilor identice3$E#emplu4 trei persoane au cump*rat un fri ider .mpreun*$ Ele vom putea s*-l introduc* pe teritoriul RM% f*r* a pl*ti dr de importdac*4 valoarea .n vam* a !unului este demonstrat* prin acte% sunt toate cele trei pers pre"ente +i toate persoanele s* ai!* cuantumulimpo"ia!il limit* &99 euro% adic* alte !unuri ele nu au$Dac* valoarea !unului indivi"i!il este mai mare dec.t cota impo"ia!il* de care este scutit* 2&99 euro3% de e#$199 euro% atuncidrepturile de import se ac/it* din suma total*$ 2nu se va sc*dea4 199-&993$La scoaterea de pe teritoriul RM a 1999 euro% poate fi scoas* orice marf*% cu condi,ia s* nu fie destinat* comerciali"*rii$5n scop de comerciali"are pot fi introduse pe

teritoriul RM m*rfuri .n valoare de p.n* la 199 euro% .ns* 199 euro .nseamn* o marf* .ncadrat* la o sin ur* po"i,ie tarifar* dup* primele ( cifre$E#emplu4 dac* aduc +ireturi de papuci .ncadrat la po"i,ia tarifar* 6'91 0 .nseamn* c* aduc 199 euro% +i .n afar* de aceasta mai aducc/iar papuci% care este la rupa marfar* (&91% .nseamn* c* ace+tia sunt tot p.n* la 199 euro$La scoaterea de pe teritoriul RM avem dr de a scoate m*rfuri .n valoare de p.n* 199$999euro=pers$ 5ns* eu niciodat* nu voi e#portaca pers fi"ic* m*rfuri .n valoarea de 199$999 euro% +i nici de 89$999 euro% deoarece dac* le voi e#porta ca a ent economic% statul .miva restitui T>A% .ns* ca pers fi"ic* nu-mi va restitui nimic$ )!iectele din aur 0 1 unit*,i% indiferent de valoarea lor$ Dac* persoana are mai mult de 1 unit*,i% le poate importa cu ac/itarea dr de import% cucondi,ia ca valoarea !unurilor s* nu fie mai mare de 19$999 lei$ Tot ce este mai mult% este nevoie de autori"a,ia Min ?inan,elor$ Pentru introducerea +i scoaterea !anilor% nu se ia nici o ta#*$ Pentru !ani se pl*te+te ta#* numai atunci c.nd sunt introdu+i ca marf*de c*tre !*ncile comerciale% @anca Na,ional*$ Le ea prevede faptul c* or anul vamal nu are dreptul nici s* .ntre!e care esteprovenien,a acestor mijloace !*ne+ti$ 5ns* la scoaterea de pe teritoriul RM% se permite numai 19$999 euro$ <e declar* or anului vamala!solut to,i !anii$ La scoaterea de pe teritoriul RM a mai mult de 19$999 euro% o!li atoriu tre!uie s* complet*m declara,ia vamal*T>&1 .n dou* e#emplare4 una pentru !anc*% iar una pentru vam*$ 5ns* este !ine s* faci trei e#emplare% cel de-al treilea pentru tinepersonal% deoarece eu .n !a"a acestui document la introducere ar*t sursa de provenien,* a acestor !ani$ 5n orice moment% .n !a"adeclara,iei de introducere eu pot s* scot ace+ti !ani de pe teritoriul RM$ 5n orice moment poate s* vin* inspectoratul fiscal sau alteor ane de control s* m* .ntre!e din ce venit am construit casa% +i le ar*t c* am introdus &99$999 euro pe teritoriul RM$ Le eaprevede c* la introducerea pe teritoriul RM% nimeni nu m* poate intre!a care este sursa de venit$