Sunteți pe pagina 1din 8

INSTITUTUL NAIONAL AL JUSTIIEI

Anexa nr.12
la Hotrrea Consiliului INJ
nr.1/1 din 31 ianuarie 2014
CURRICULUM
la disciplina op ional
JUSTIIA PENTRU COPII
(candida i la func ii de judector i procuror)
AUTOR:
Raisa BOTEZATU,
formator INJ
_____________________ AI!A"
#ariana $I"IC% e& al 'irec(iei instruire )i cercetare
CHIINU, 2014
I. PRELIMINARII
$ro*le+ele educa(iei ,enera(iei n cre)tere% a conduitei +orale a tinerilor +e+*ri ai
societ(ii% se a&l per+anent n centrul aten(iei societ(ii. Ad+inistrarea -usti(iei pentru copii este
o parte a -usti(iei penale% care a o*(inut un loc aparte +ai ales n ulti+ul ti+p (innd cont de
sc.i+*rile din acest do+eniu.
'isciplina o&er o descriere detaliat a siste+ului de -usti(ie pentru copii a)a cu+ este
pro+o/at n cadrul standardelor interna(ionale din do+eniu. 0n cadrul lui sunt explorate
co+ponentele siste+ului de -usti(ie pentru copii% alternati/ele la +etodele tradi(ionale n cadrul
procesului penal. Cursul &a+iliari1ea1 audien(ii cu or,ani1a(iile% procesele )i actorii care &ac
parte din siste+ul de Justi(ie pentru copii. $re1entul curriculu+ este destinat audien(ilor 2 /iitori
procurori )i -udectori 2 i este conceput s con(in in&or+a(ii ct +ai actuale i utile% necesare
candida(ilor la &unc(ia de procuror )i -udector% n scopul de a2i a-uta s nsu)easc ct +ai
e&icient actualul suport nor+ati/% de a n(ele,e ra(iunile re,le+entrilor le,ale pri/ind procedura
special n cadrul ur+ririi penale )i -udecrii cau1elor cu +inori% precu+ )i pentru a2)i &or+a
deprinderi n scopul utili1rii pre/ederilor le,ale corecte )i e&iciente n practic.
'isciplina )i propune s o&ere o pre1entare de ansa+*lu asupra protec(iei copilului n
con&lict cu le,ea% copilului +artor sau copilului /icti+ prin inter+ediul standardelor
interna(ionale )i nor+elor na(ionale3 care sunt drepturile acestora% care sunt +i-loacele prin care
li se o&er protec(ie% cu+ se asi,ur ec.ili*rul ntre protec(ia societ(ii )i protec(ia +inorului%
dac exist standarde co+une la ni/elul docu+entelor le,ale interna(ionale )i na(ionale pri/ind
drepturile +inorilor. 4a &inele cursului audien(ii tre*uie s ai* o n(ele,ere a siste+ului de
-usti(ie pentru copii% s poat explica procesul de constituire a standardelor n do+eniul dat )i s
explice unele pro*le+e +a-ore cu care se con&runt -usti(ia pentru copii n siste+ul de drept al
5epu*licii #oldo/a.
II. COMPETENE
$rin studiul disciplinei audientul /a o*(ine ur+toarele co+peten(e3
6 poat identi&ica conceptele de *a1 ale -usti(iei pentru copii%
6 poat deter+ina nor+ele le,ale +ateriale )i procesuale rele/ante la di&erite etape ale
ur+ririi penale )i exa+inrii cau1elor penale n care sunt i+plica(i +inorii7
6 de(in cuno)tin(e )i a*ilit(i practice tipice acti/it(ii de procuror )i de -udector n
/ederea aplicrii procedurilor pe cau1ele cu +inori% de1/oltarea capacit(ilor de a
transpune n plan practic cuno)tin(ele teoretice7
6 posede a*ilit(i practice de ela*orare a actelor procesuale n ca1urile de -usti(ie pentru
copii% de solu(ionare a spe(elor% re1ol/are a unor sarcini cu un ,rad sporit de co+plexitate%
&or+ularea po1i(iei )i ar,u+entarea solu(iilor7
6 e/alue1e corectitudinea sau incorectitudinea unor solu(ii din practica -udiciar prin
pris+a nor+elor rele/ante de drept na(ional )i interna(ional7
6 poat ree/alua unele nor+e ale procedurilor speciale pri/ind -usti(ia pentru copii n
$artea 6pecial a Codului de procedur penal7
6 &or+ule1e unele reco+andri teoretice n scopul +*unt(irii calitati/e continue a
le,isla(iei penale )i procesual2penale pri/ind procedura n ca1urile +inorilor n unison cu
principiul le,alit(ii )i oportunit(ii.
III. PRINCIPALELE OBIECTIVE
4a s&8r)itul studiului disciplinei audientul /a &i capa*il s3
2
de&ineasc )i s ar,u+ente1e necesitatea existen(ei unui siste+ de -usti(ie pentru copii7
deter+ine/ar,u+ente1e particularit(ile des&)urrii ur+ririi penale )i -udecrii cau1elor
n care sunt i+plica(i +inori prin pris+a statutului procesual al acestora7
identi&ice/ar,u+ente1e li+itele de aplicare a nor+ele ,enerale )i nor+ele speciale ale
procedurii penale re&eritoare la -usti(ia pentru copii7
deter+ine/,enerali1e1e structura )i con(inutul actelor procedurale 9ordonan(ei% nc.eierii%
sentin(ei: n cau1ele penale n pri/in(a +inorilor7
ntoc+easc proiecte de acte procesuale cu aplicarea/utili1area corect a nor+elor
+ateriale )i procesuale n cau1ele pri/ind +inorii% precu+ )i a -urispruden(ei na(ionale
)i interna(ionale n do+eniu7
ia atitudini &a( de discrepan(ele existente n practica na(ional n raport cu -urispruden(a
Ct;'<.
IV. ADMINISTRAREA DISCIPLINEI
D!"#$%&
'$()$*+$!$
,-%#&.-% S#(.%"+
T-.&+
-%
O%
)"%(
O%
*%&).$)
E/&+"&%&
Justi(ia pentru
copii
5aisa =ote1atu III 14 4 10
coloc/iu
di&eren(iat
V. TEMATICA I REPARTI0AREA ORIENTATIV A ORELOR
N%.
'1-
TEMATICA
O%
)"%(
O%
*%&).$)
1. Concepte ,enerale pri/ind -usti(ia pentru copii. 2 0
2.
6tandarde interna(ionale n do+eniul -usti(iei pentru copii.
Jurispruden(a Ct;'<
2 0
2.
$articularit(ile des&)urrii ur+ririi penale n cau1ele
pri/ind +inorii.
0 2
4.
$articularit(ile -udecrii cau1elor n care sunt i+plica(i
+inorii.
0 4
3.
Aplicarea +surilor procesuale de constrn,ere n pri/in(a
+inorilor.
0 2
4. Alternati/ele n -usti(ia pentru copii 0 2
TOTAL 4 10
VI. UNITI TEMATICE
U!$.56$ .#&.$)
S.%&.7$$ '$'&).$)1
R("%( +-7$(.$)
S"7(.$$ *!.%"
+")%"+ $!'$/$'"&+
Tema 1. C-!)*. 7!%&+ *%$/$!' 8"(.$6$& *!.%" )-*$$.
Ore curs
1.'e&ini(ia -usti(iei pentru copii.
2.6arcinile -usti(iei pentru copii.
3.$rincipiile ,enerale ale -usti(iei pentru +inori.
Principii generale ale drepturilor copiilor.
Curs2prele,ere
$roiector/laptop
Ore curs
=rainstor+in,.
4ectura
surselor din
4ista
3
a: Nondiscri+inarea
*: Interesul superior al copilului
c: 'reptul la /ia(% supra/ie(uire )i de1/oltare
d: 5espectarea opiniei copilului.
Principii specifice ale justiiei juvenile.
a: $rincipiul rea*ilitrii )i reinte,rrii copiilor.
*: $rincipiul tratrii copilului n con&lict cu le,ea ca pe
o /icti+.
c: $rincipiul separrii -usti(iei pentru adul(i de cea
pentru copii.
d: $rincipiul neinstitu(ionali1rii copiilor
e: $rincipiul li+itrii aplicrii -usti(iei -u/enile
&: $rincipiul a*ordrii co+plexe
,: Necesitatea existen(ei -usti(iei -u/enile.
.: 6tereotipurile create &a( de copiii.
*i*lio,ra&ic.
Tema 2. S.&!'&%' $!.%!&6$-!&+ 9! '-#!$"+ 8"(.$6$$ *!.%" )-*$$. J"%$(*%"'!6&
C.EDO.
Ore curs
1. Considerente ,enerale pri/ind instru+entele
interna(ionale n do+eniul -usti(iei pentru copii.
2. Actele interna(ionale cu aplicare direct pentru
-usti(ia pentru copii )i acte rele/ante -usti(iei -u/enile.
3. 'escrierea succint a actelor interna(ionale speci&ice
-usti(iei pentru copii.
4. #ecanis+e )i institu(ii de +onitori1are )i aplicare a
standardelor interna(ionale.
>. Co+itetul <N? cu pri/ire la drepturilor copilului.
@. Co+itetul de Coordonare al Na(iunilor ?nite pri/ind
consultan(a )i asisten(a te.nic n do+eniul -usti(iei
-u/enile.
A. Bondul Interna(ional pentru ?r,en(e ale Copiilor al
Na(iunilor ?nite 9?NIC;B:.
C. =iroul 0naltului Co+isar <N? pentru '<%
D. Co+isia pentru '<% Co+isia <N? pri/ind
pre/enirea cri+inalit(ii )i -usti(ia penal%
10. Jurispruden(a Ct;'<.
11. Bor(a -uridic a standardelor interna(ionale.
$rele,erea cu
suport /i1ual.
$oEer $oint%
laptop%
/ideoproiector.
Ore curs
=rainstor+in,.
4ectura
surselor din
4ista
*i*lio,ra&ic.
Tema 3. P&%.$)"+&%$.56$+ '(:5;"%5%$$ "%#5%$%$$ *!&+ 9! )&"<+ *%$/$!' #$!-%$$.
Ore practice
1. 6 explice procedura de pornire )i des&)urare a
ur+ririi penale n ca1urile cu +inori.
2. 6 expun circu+stan(ele ce ur+ea1 a &i sta*ilite n
cau1ele cu +inori.
3. 6 deter+ine coparticipan(ii la proces )i s expun
ca1urile de dis-un-ere a cau1ei n pri/in(a +inorilor.
4. 6 expun procedura de audiere a *nuitului%
n/inuitului +inor.
>. 6 deter+ine repre1entan(ii +inorilor n proces.
@. 6 expun condi(iile de asi,urare a respectrii
drepturilor +inorilor n cadrul ur+ririi penale.
6e+inare.
6tudiu al
practicii -udiciare
n cau1ele de
ur+rire penal
n pri/in(a
+inorilor
"a*l &lipc.art
Ore practice
4ucrul n ,rup
cu &olosirea
te.n.
in&or+a(ionale.
6olu(ionarea
spe(elor.
0ntoc+irea
proiectelor de
acte
procesuale.
4
Tema 4. P&%.$)"+&%$.56$+ 8"')5%$$ )&"<+-% 9! *%$/$!6& #$!-%$+-% ' )5.% $!(.&!6+
8"')5.-%;.$.
Ore practice
1. 6 expun speci&icul )edin(ei preli+inare pe
cau1ele n pri/in(a +inorilor.
2. 6 de&ineasc particularit(ile pre,tirii cau1ei
spre exa+inare.
3. 6 e/iden(ie1e particularit(ile de /rst )i
psi.olo,ice ale +inorilor n con&lict cu le,ea7
4. 6 identi&ice di&erite situa(ii care deter+in
dis-un,erea cau1ei n pri/in(a +inorilor7
>. 6 deter+ine participan(ii la proces )i
particularit(ile repre1entrii +inorului n instan(.
@. 6 deter+ine ca1urile de eli+inare din sala de
-udecat a inculpatului +inor.
A. 6 ar,u+ente1e speci&icul de1*aterilor
-udiciare n cau1ele cu +inori.
C. 6 expun speci&icul con(inutului sentin(ei n
cau1ele cu +inori.
D. 6 ntoc+easc un proiect de sentin( de
conda+nare n pri/in(a +inorului.
6e+inare.
Anali1a practicii
-udiciare.
'e1*ateri.
6tudiu de ca1
"a*l &lipc.art
Ore practice
$re,tirea
te+ei pentru
acti/itate
practic.
6olu(ionarea
spe(elor.
;xa+inarea
dosarelor.
0ntoc+irea
proiectelor de
acte procesuale
Tema 5. A*+$)&%& #5("%$+-% *%-)("&+ ' )-!(.%9!7% 9! *%$/$!6& #$!-%$+-%.
Ore practice
1. 6 de&ineasc particularit(ile aplicrii
+surilor de constrn,ere n pri/in(a +inorilor.
2. 6 descrie condi(iile aplicrii +surilor
pre/enti/e n pri/in(a +inorilor7
3. 6 identi&ice or,anele )i actele prin
care se aplic +surilor pre/enti/e n pri/in(a
+inorilor7
4. 6 descrie +odalitatea aplicrii +surii
+surilor pre/enti/e n pri/in(a +inorilor3
trans+iterea su* supra/e,.ere a +inorului7
o*li,area de a nu prsi localitatea sau o*li,area de
a nu prsi (ara7 ,aran(ia personal )i ,aran(ia unei
or,ani1a(ii7 arestarea pre/enti/.
>. 6 ar,u+ente1e e&icien(a aplicrii
+surii pre/enti/e F trans+iterea su* supra/e,.ere
a +inorului7
@. 6 relate1e despre nlocuirea% re/ocarea
)i ncetarea de drept a +surilor pre/enti/e7
A. 6 expun +odalitatea atacrii
.otrrilor pri/ind +surile pre/enti/e7
C. 6 esti+e1e i+pactul asupra +inorului
n ca1ul re(inerii )i/sau aplicrii +surii pre/enti/e
arestarea.
D. 6 -usti&ice necesitatea unor nor+e
distincte de cei adul(i pri/ind ter+enul re(inerii )i
arestrii pre/enti/e.
6e+inar.
Anali1a/studiul
le,isla(iei )i
practicii
-udiciare.
'e1*ateri.
6tudiu de ca1.
"a*l &lipc.art
Ore practice
6olu(ionarea
spe(elor.
0ntoc+irea
proiectelor de
acte
procesuale.
>
Tema 6. A+.%!&.$/+ 9! 8"(.$6$& 8"/!$+5
Ore practice
1. 6 de&ineasc conceptul de alternati/e
)i principiile alternati/elor.
2. 6 identi&ice tipuri de pro,ra+e
alternati/e
3. 6 ar,u+ente1e conceptul de -usti(ie
restaurati/% principiile )i /alorile care stau la *a1a
ei7
4. 6 co+pare siste+ul actual al -usti(iei
penale cu a*ordrile propuse de -usti(ia restaurati/7
>. 6 enu+ere di&erite practici de aplicare
a -usti(iei restaurati/7
@. 6 &or+e1e o atitudine po1iti/ &a( de
-usti(ia restaurati/
A. 6 aplice +odalit(ile restaurati/e n
cadrul siste+ului de -usti(ie -u/enil existent.
6e+inar.
Anali1a/studiul
le,isla(iei )i
practicii
na(ionale.
'e1*ateri.
6tudiu de ca1.
"a*l &lipc.art
Ore practice
'iscu(ii asupra
ca1urilor de
alternati/e la
-usti(ia -u/enil
VII. EVALUAREA
A. E/&+"&%& )-!.$!"5 se /a reali1a prin3
participarea audien(ilor n cadrul se+inarelor7
reali1area acti/it(ilor indi/iduale/n ,rup7
rspunsuri orale% participare la de1*ateri/studii de ca17
redactarea unor acte n *a1a te+elor studiate7
sus(inerea unei testri o*li,atorii care /a con(ine sarcini cu o*iecti/e de
+surare a cuno)tin(elor% capacit(ilor )i co+peten(elor/aptitudinilor pro&esionale7
pre,tirea unui re&erat pe o pro*le+ propus pentru acti/it(ile
indi/iduale.
B. E/&+"&%& :$!&+5 se /a e&ectua prin coloc/iu di&eren(iat% n *a1 de test% care /a
con(ine o ntre*are teoretic )i una practic n do+eniul -usti(iei pentru copii.
VIII. BIBILIO=RA,IE
Acte legislative i normative
1. Constitu(ia 5epu*licii #oldo/a% 2D iulie 1DD4.
2. Codul de procedur penal al 5epu*licii #oldo/a% din 14 +artie 2003.
3. Codul $enal al 5epu*licii #oldo/a% din 1C aprilie 2002.
4. Codul de executare al 5epu*licii #oldo/a% din 24dece+*rie 2004.
>. 4e,ea pri/ind drepturile copilului% nr. 33C din 1>.dece+*rie 1DD4.
@. 4e,ea pri/ind protec(ia special a copiilor a&la(i n situa(ie de risc )i a copiilor separa(i de
prin(i% nr. 140 din 14 iunie 2013.
A. 4e,ea cu pri/ire la protec(ia copiilor +potri/a i+pactului ne,ati/ al in&or+a(iilor% nr. 30
din 1A +artie 2013.
C. 4e,ea cu pri/ire la $rocuratur% nr.2D42GI din 2> dece+*rie 200C.
D. 4e,ea cu pri/ire la protec(ia +artorilor )i altor participan(i la procesul penal% nr.10> din 1@
+ai200C.
Acte interna!ionale
1. Con/en(ia <N? cu pri/ire la drepturile copilului 1DCD.
@
2. Ansa+*lul de re,uli +ini+e ale <N? pri/ind ad+inistrarea -usti(iei pentru
+inori 95e,ulile de la =ei-in,: 91DC>:.
3. 4iniile directoare <N? pentru pre/enirea delic/en(ei -u/enile 94iniile
directoare de la 5iHad.: 91DD0:.
4. 5e,ulile <N? pri/ind protec(ia +inorilor pri/a(i de li*ertate 95e,ulile de la
Ha/ana: 91DD0:.
>. 4iniile directoare pentru ac(iune pri/ind copiii din siste+ul -udiciar penal%
adoptate n 1DDA de Consiliul ;cono+ic )i 6ocial al <N? 9?N Iuidelines &or Action on
C.ildren in t.e Cri+inal Justice 6Hste+ 91DDA:.
@. 4iniile directoare cu pri/ire la Justi(ie n ceea ce pri/e)te c.estiunile ce
i+plic copii /icti+e sau +artori ai in&rac(iunii 9200>:. 9Iuidelines on Justice in #atters
In/ol/in, C.ild icti+s and Jitnesses o& Cri+e:.
A. 5eco+andarea 5 92003:20 ale co+itetului de +ini)tri al statelor +e+*re
re&eritoare la noile +oduri de a*ordare a delinc/en(ei -u/enile )i rolul -usti(iei -u/enile
9adoptate de Co+itetul de #ini)tri la 24 septe+*rie 2003:.
10. 5eco+andarea nr.5 9D2: 1@ a Co+itetului de #ini)tri ctre statele +e+*re re&eritoare la
re,ulile europene asupra sanc(iunilor aplicate n co+unitate 91D octo+*rie 1DD2:.
11. 5eco+andarea nr.5 9CA:20 re&eritoare la reac(iile sociale &a( de delinc/en(a
-u/enil91A.0D.1DCA:.
12. 5eco+andarea nr.5 9CC: @ re&eritoare la reac(iile sociale &a( de delinc/en(a n rndul
tinerilor din &a+iliile de e+i,ran(i 91C aprilie 1DCC:.
13. 5e,ulile +ini+e <N? pri/ind +surile nepri/ati/e de li*ertate 95e,ulile de la "oKHo:.
14. $rincipiile de *a1 <N? pri/ind utili1area pro,ra+elor de -usti(ie restaurati/ n +aterie
penal.
1>. 5e,ulile +ini+e <N? de trata+ent a de(inu(ilor.
1@. Con/en(ia +potri/a "orturii )i $rotocolul op(ional la aceast con/en(ie.
1A. Con/en(ia ;uropean pentru Aprarea 'repturilor <+ului.
1C. 5eco+andarea 5ec92000:20 re&eritoare la rolul inter/en(iei psi.o2sociale ti+purii n
pre/enirea cri+inalit(ii 9@ octo+*rie 2000:.
1D. 5eco+andarea DD 91D: re&eritoare la +edierea n ca1urile penale.
20. 5eco+andarea 92002: 22 pri/ind +*unt(irea aplicrii nor+elor europene cu pri/ire la
sanc(iunile )i +surile co+unitare9adoptat de co+itetul de +ini)tri pe 2D noie+*rie 2000:
etc.
"ractic# $%&iciar#
1. Hotrrea $lenului Cur(ii 6upre+e de Justi(ie Cu pri/ire la practica -udiciar n
cau1ele penale pri/ind +inorii% nr.3D din 22 noie+*rie 2004
2. Hotrrea $lenului Cur(ii 6upre+e de Justi(ie cu pri/ire la practica aplicrii
le,isla(iei pentru asi,urarea dreptului la aprare al *nuitului% n/inuitului )i inculpatului )i
conda+natului n procedura penal% nr.11 din 24.12.2010
3. Hotrrea $lenului Cur(ii 6upre+e de Justi(ie pri/ind -udecarea cau1elor
penale n procedura acordului de recunoa)tere a /ino/(iei nr.@ din 24.12.2010.
4. Jurispruden(a Ct;'< )i a C6J n pri/in(a +inorilor
'iterat%r# &i&actic# i tiin!i(ic#
1. 'olea I. Un nou concept n procedura penal / 5e/ista na(ional de drept. 2003% nr.4.
2. !anualul formatorului n domeniul justiiei juvenile. " C.i)inu% 200@.
3. !anual de mediere. F C.i)inu 200@
4. Justiia Juvenil. #$id de %u&unar pentru procurori' ofieri de urmrire penal i
judectori. " C.i)inu3 ?NIC;B% 200@.
>. (istemul judiciar n )epu%lica !oldova* raport de evaluare a necesitilor. 200@.
A
@. )espectarea drepturilor minorilor n locurile de detenie. )aport de monitori&are. F
C.i)inu% 200>.
A. Justiia pentru minori. (tudii teoretice i jurispruden. +nali&a modificrilor legislative
n domeniu. Coordonator3 Coca2Co1+a #.% Crciunescu C.2#.% 4e&terac.e 4.2. F
=ucure)ti3 ?ni/ersul -uridic% 2003.
C. Apetrei #. ,rept Procesual Penal. Partea (pecial. " =ucure)ti3 <scar $rint% 1DDD.
D. =oroi A./ Jido/u N. ,rept Procesual Penal. F =ucure)ti3 A44 =ecK% 2001.
10. =uneci $. ,rept Procesual Penal. Partea (pecial. F =ucure)ti3 ;ditura Bunda(iei
5o+8nia de #ine% 2003.
11. -omentariul la -odul de Procedur Penal. F C.i)inu3 Cartier Juridic. 200>.
12. 'olea I.% 5otaru .% Cer*u A. )i al(ii. ,rept Procesual Penal. Partea special. F C.i)inu%
200@.
13. 'ol(u I.% 'ra,.ici .% Ne,ip #. !artorul n procesul penal. " =ucure)ti3 4u+ina 4;G%
2004.
14. Nea,u I. .ratat de tactic criminalistic. F =ra)o/3 Carpa(i 1DD3.
1>. <soianu ".% <rnda) . Procedur Penal. Partea general. " C.i)inu% 2004.
1@. $arasc.i/ C.26. ,rept Procesual Penal. F =ucure)ti3 4u+ina 4;G% 2002.
1A. $/leanu . ,rept Procesual Penal. Partea (pecial. F =ucure)ti3 4u+ina 4;G% 2002.
1C. $intea A. ,rept Procesual Penal. " =ucure)ti3 4u+ina 4;G% 2002.
1D. 5usu . Particularitile procedurii penale n privina minorilor. F C.i)inu3 $ontos%
2001.
20. 5usu . (pecificul susinerilor ver%ale i al ultimului cuvnt al inculpatului n cau&ele
penale ale minorilor / 5e/ista Na(ional de 'rept% 2003% nr.3.
21. 6olo+onescu I. .ratamentul infractorului minor n drept penal comparat. " =ucure)ti%
1D3C.
22. "ul*ure A. Lt.% "atu A.2 #. .ratat de drept procesual penal " =ucure)ti3 A44 =ecK%
2003.
23. olonciu N. .ratat de procedur penal. " =ucure)ti3 $aideia% 1DDA.
C