Sunteți pe pagina 1din 7

#rsfri#ufie >:':< Snef

,r\
Oo$rogea Nufltenia

franat

NOTATEHNICA

pentruconstructia LEAMT gi JT Tipuride stilpi ufilizafi

cu
dimensiunile bloculuide fundatie

n(. 4! - 43 EnelDistributielvunteniaS.A. - Bucuresti, Sector 1, Bd Ion lvlihalache Nr de ordine in Registrul Comertului J40I1859/2OO2,Cod Unic de Inregistrare 14507322, capital socialsubscrissi v5rsat 271 365 250 lei 'wadttelia

. \l/

LrNil ELECTRTCE AERTENE JT $tMT


Banat 0*brogea Muntenia

Pag.2 din7

>:;-< trmef 0ssfnbufie


,\

PROIECTARE MECANICA

Ed.1 Noiembrie 2012

Tabelulcu dimensiunile bloculuide fundalie9i corespondenla stilpilor din Rominia cu stdlpii unificali Enel se vor utiliza in toate lucririle noi de proiectaregi construcfie9i pentru lucririle de mentenanfi/reparafie, incepind cu datade 01 ianuarie2013. gi corespondenla Pentru lucririle prevdzutd dejacontractate se vor respecta dimensiunile in proiectele aferente. in cazulin care se prevede fixareastAlpilor fird blocde funda(ie Normade pref care se va aplica, pentru oricare tip de stOlp, esteLl1101. in cazulfixdriidirecte a stdlpiilor din b.a.c in fundatie buratd, nu trebuie addncimea sd fie mai micd decAt0,12L + 0,30m, undeL estelungimea totalia stAlpului.

Stilp

Adincimea minimi de ingropare

Tracfiuni utile nete tKgI


164

Tip

sc10001

Lungime lml 10

lml
1,50

Fundafiile care trebuie realizate,pentru stilpi RO, trebuie sd aibd dimensiunile prevdzute in tabelulC3.2. Se evidenliazd cd se intezice realizarea unor blocuride fundaliecu dimensiuni diferite gi ci blocurile fdrd sa existe un calcul prealabil nu trebuiesd se cu secliunedreptunghiulari mai execute.

Alegereatipului de fundafiein functie de naturaterenului


Fundaliitipbloc monolitic din betonnearmat : luand in calculcontribulia lateral. terenului UL, se dimensioneazd " gi compacte Acestefundalii in cazulterenurilor uscate trebuie sd fie previzute M2,se dimension'eazdfiri a se linecontde contribufia terenului lateral.

LlNllELECTRTCE AERIENE JT 9t MT

Pag. 3 din7

PROIECTARE MECANICA

Ed. 1 Noiembrie 2012

pentruterenurile Trebuiesd fie prevdzute cu o consistentiredusd(terenuri cu material de umpluturd, terenuri nisipoase, turbespeciale, in carenu se poatepune etc.)giin toatecazurile bazi pe prezenfa uneimasesuficiente de terencompact. Atenfie deosebitdse va acorda,de exemplu, cazuluic6nd funda{iaeste in pantd sau in pentru semipantd atunci cind nu esteposibil saueconomic suficienti a si se sapela adAncime prezenla (tasarea) asigura de jur imprejur saucompactarea terenului. produsd M3,se dimensioneazd considerand impingerea in susa pdmAntului de apd. pentru Trebuie utilizate terenurile in apd.

. \l/,

LINII ELECTRICE AERIENE MTSIJT


Sanaf frabraa*a Jl{unre}fa

Pag. 4 din 7

>';'3. SnelSisfsbrufls
,r\

sAPAruRt $t FUNDATII
BLOCMONOLITIC PENTRU STALPI (b.a.c) DIN BETON ARMATCENTRIFUGAT

G3.z
Ed. 1 l u n i e2 0 1 2

FUNDATII LA SUPRAFATA
i3*D+l"lfcnr

- Brw,grlrcr; rnghr;!rr lu'irr

(ir1la et.dprrlrri
tliip d

Tt*l tuti{lilti*

*
lml

M,t Vs
lltt':

Mg v4
a {inl H*iV6 fit"rl i {m']

tds a ifslV* {nr}itmsl i[ffi']

{ntl fnrl fff'l


F,I

lmT

5r,.lil$ft1 { lrlA}

; o.lo {t.77 1 . 1 0 b.1&1.!CI n.aa


|.5fl

s{: 1B*1fi3 { roic }

fi.as x.r{} 0 ,8sr.frl r.fll 0.s{ '1.30i 1.38


0.241 r"ft${.FS 1.rfl 1.S6 t.?0 ?.45i2.5$
'l *#
l llr

s( 1**05
q{fiF}
i" ?
:,i{

't.cn
f.,t

i ":..] . 1 I l . '

r;il

: ,1:j "' ..,-i

,"t

r*
,r.'t1"1i

i"1

: . i , 1 -I $ 'ill.r I ,,ir t-r'

"!:

t"J
g,l

ir til
l:lli

i :i:lli i ' ' 1

;' .{.:
llf

i nit
I *if

!trl*-tr -s{,;r
i'l;]'

ll
,.1

+il
':r

i ;:;

:; *:i
."4 l I ,";

\:..)
tr ':i
\ 1::,

il l_ :_r

't.1

1 I.!

trt..:i.: . : i i u,j,

& l{:

'r i'l ! .l l':t"l i

;1.'

, 1i L q r ! ^ .

5r-.!$]St; I lr..c i

t,j

1.70 6"2S 1.t|0 II.BO 1 . 1 51.22

t.1{t 2.1S 2.t0


f.?il

$r.'lsBSX } { 14.C
${-. lSf:il"1 tllFl
:i

t.8n s,e0u.{t{ 0.&0 1.3r 1.zff

?.5*i ?.r{ 3.r? 3.$?


' 3.3$ 3.55
' i :iriL,d ; 1 . i : . ljr 1 - : ;

.ss 0.fl} ?"0sr.xu2,*0 r.{?


.$s ti.t# e.ffi { , $ $ 2"t7 3"54
i'i-ij I :;! l .i*

l.{}

5r: lF$lS {*-tF1


l;i:J1

N
*,!

{tft

t"l
ll

:-r.
,.j il I
lfi i

-.i

+..i ; ; i ;
? i..1.4

?-i ".1.i
\ r't:i

l ^ i, " ' I

'.n'..X i'

F-t

+,itri

ij. fllf

;r*

l ..i

r: i ..i

I "$; 94

. \l/-

LINIIELECTRICE AERIENE MTSIJT


Eanat FeArcgea t4$fifsiriE

Pag. 5 din7

>l';< ffmsf #rsfm&arffe


,\

grFUNDATU sApArunr
BLOC MONOLITIC PENTRU STALPI METALICI DINTABLA SUDATA CU SECTIUNE OCTOGONALA

C3.s
Ed. 1 lunie 2012

FUNDATII LA SUPRAFATA
ta

POZITIONAREA ELOCULUI DEFUNDATIE


|

r'
I

-i,'

- bisecbarca unghiului liniei

Sigla h stalpului H/tip/d lml 10tu10 1 , 0 0


'totN't0 10tBt14 12tBt14 'lolcl15
12lCl',l5

e Iml 0,10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.30 0.30

c a lml 1.10 1.10 1.'10 1.30 1.10 1.30 1.20 1.40 1.20 1.40 't.40 1.40 1.50 1.50
lml

M1

Vs
Im3l

Vc
lm3l

a lml 1.20 1.20 1.40 1.40 1.50 1.60 1.60


1.70

M2 Vs
Im3l

Vc
Im3l

a ImI

M3 Vs
Irn3l

Vc
Irn3l

0.90 0.90

0.81 0.81

0.89
0.89

1.44

1.5E 1.58 2.16 2.55 2.48 3.33 3.07 4.05 4.33 5.05 5.60 6.17 7.26 7.41

1.30 1.40 1.50 1.60 1.70 1.80 1.80 {.90 2.10 2.20 2.30 2.40 2.60 2.70

1.69 L96 2.25 3.07 2.89


3.89

1.86 2.16 2.48 3.33 3.18 4.21


3.89

1.00 1.00 1.20 1.00 1.20 1.00 1.20 1.00 1.20 ,t.20 1.20 1.20 1.20

1.44 1.96 2.35 2.25 3.07 2.82


3.76

1 . 1 0 1.2'l 1.00 1.30 1.20 1.40 1.30 1.60 1.60 1.60 1.80 1.90 2.00

1.33 1.30 1.86 't.87 2.35 2.37 3.07 3.58 3.58 4.54 5.42 6.00

'| .20
1.69 1.73 2.16 2.20 2.82

10tDt15 12tDt15

3.s6
4.69

5.05 5.29 6.78 7.41 8.06 10.14

10rH15
12tEt17
1OIFI15

1.90 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30

3.97 4.69 5.20 5.73 6.78 7.94

4.85 6.29 6.88 7.49 9.46

3.33
3.33 4.21 5.05 5.60

12tFI17 'lolGl2{.

12tct24

10.21 1 0 . 9 4

. \l/

LINIIELECTRICE AERIENE MT SIJT


8an*f DoSroaee Muntehia

Pag. 6 din7

>:;< SnefSfsfrifiuffe
,r\

grFUNDATII sApArunr
BLOC MONOLITIC PENTRU STALPI vrETALtCt CUSECTIUNE POLOGONALA CU TRONSOANE INCASTRABILE FUNDATII LA SUPRAFATA
,t

M9.e
Ed.1 lunie2O12

POZITIONAREA BLOCULUI DEFUNDATIE

.- Eisectoana unghiului liniei

Sigla stlp
-{$ ip id ?J41.rt4 'r.ii.1 ljl 4,'$l;'tr* ri,"it!.:J "i"iil i I Lr .1".i';
$i./fl,i ! ! '{ i}r

ft lfitl

*,t l

MS

w$
{11!I
r li {Hl'll

u{
[*t]

ln]l

Itmt'l : i:t

$ I vr-f t{ {ml
l{m'lj{n?}
.i :li

,-iutloi
l {rT1'l i lft] l 13tr+ i iJ.l {*$
IH: ."' illl

tft1i

riu
;rI 4'n

,t:,ffi
tr?fl $ ?{i 13 f*
;i: j',ia

r l$1 14S

I :r&

1&e

tw;
i i,:

r3s
1f* f$

:r :,:
? ]f)

"; ;$l ;3ft


ii

3f4 4*r

J l.:rr J'r;l

I r,3
L,rii
{gl
I {i:$!

fl. fi} I f-rl


t .:V4 i '.1
?'r:iri.

{.s
?n
.sF
iin p"fl ,tF

ffrs 33$ ;i 3i l :'i


"l:i*

r$#
I {i{l
t\:i *$

ix{l
$ft

pss
3f,*

:i ii: :; ,:):l
ti:.'i

{n{
S .d*.S

:} F.i j: ,a]: 7 "{d) .'iii

.{.l,rii
ii,l,i:

{9"FJ':l? lftJli,rll?

:t ;'iri ii:':-r
\l .:i;t

"t*

ftt!
FE

+"*a
4*d
4 S-4.

; ffi'J

* yF.i

tl

ltl

31+
? li'l

*93

{i I j

r 4:;l
sffi

ri I iti

]t $&

t* illir

s,:l
i'rl l

ir:

l{ljpil?
-Xr'i:i'l tr
;':i:i:.i

Tft FF

il.3S t: r:",
$ :1S

*.t# r-F*.
J3i :i ri'

;nr '1ti
TS$

's 14 I l:l
-.i l;iil

ss
;l fif

$$$

... Lri

fi*:

i'' i,- I

: l1l

:tn
'1i*"(}ifr"r
I l.:i:
lii.de#*r* il i ir:t :t :

t.st]

'.1,.i

'.sn
: ;[!

ir nii fi.;x{ * 3{r


fl.&{
i:: rl(l

I [i-"+ !$s 1F# 1 {6*

s.d#
$*6 i: :l' :: l",i

ssQ
i: i.:{

g3i

rl 1ir

fml

: i rJ i 1l : l

t i' l1i.:

t :.i j:l

s.*s a"ss
ia:,; f ,7*

s## p,*4
{". {r l

! r*fr

s6s
':: ,i ! {* 8*
I li i:.! {! .it

: ..rti
i:[

*7S

llillr:,*
| 1"rii*J l Ji,rl"f ?"!

,1"ffi
#.1S
i.:j lil

$ r{,n

? f.# 3.$*
?JS l.:3i3
?f$

: r-r, 1.{ t s l
}gr

rt it
i4 ir?

-::

:1i-]

',:r ;1:
t l9 iri{t

! !r' .j.;

3 fral

;:* ,.1.1

t &.u

l:"i:li,trl l.''i..1:.tr t,{,fi..*.*


t ) *'ul:1tl ]tiJ.t$
I i ."i:'-:l:

*sn
: ri:!
r .l[i

"ii l.'-11
'i' '-'

* ;$tt
il.ig* | lir j ;ii

t? ts
tt.?*

?st
3,J* 23$

;1,iii

- rllt
1 iLi

{li:.i,it

I *tl

t "{fr

'*

I ,:ii

t,**. J,,tl r,gtr


I i,i

: | -:'
tJ:i: lE 3: 1S 34 i r, i1i

l:1;l:
?.!!*

"!s

i *li

f "r$l

*. .[{t

{,*'1 st$ T3* gff

LINIIELECTRICE AERIENE MTSI JT

Pag. 7 din7

SAPATURTSt FUNDATTI FUNDATil PENTRU STALptMETAL|C| CU

M9.rz
Ed. 1 lunie 2012

sEcTruNE ocTocoNALA
,t

FUNDATII LA SUPRAFATA

6=D+5-10cnr

POZITIONAREA ELOCULUI DE FUNDNTIE

t rI

t! | l! | tll lll il! ilI ilt

, -.

hisectoaEa unghiului liniei

Sigla ctalpului Hitip /d lf,E:'14 l2i L;t:15

h;

c
a

ili[ 't
[m]

Tip de fundatie
[m]

M2
a

ilfr3

lml

[m]

Vc [m*] lmtl

t$
l\

].?n *1CI 1"3* tfi$ t.t[ ElS t3*


[?[
*.!fi

Vs Vc fl Vs \fe lml lrntj [*'l fml lmt] fnn'] 1 211 1 3 S 1 . 4 * p 3 5 2.1:5 "tsG 3 i l 7 J . J - 1
J J t I

F'-.1 N fI i D i 1 5 f'.{
?+:

r 2Ll 1 . 7 3 1 8 7 1 r.ic 3 f l T t.sL']3 fitt '1.,sI r i ] ? r.5fr 2.7[ i?E$ 4:l1 3 ] t l E 2 5 F.T:]
I 3 f l !"!*

1..+il
I 4il

2 3 1 1 Tt:

3 r n 4 tl5 l . i i c
--.L:l'
'1 111

.1.6S fi:F

50r
E"IE

t f 0 :+33 3 5 f i 1 g D 4 i15
t ' : ! L l 4 jlli
R.l:t

1?iEE i 7

I,J f'l

r2s 0til
xzft Dt,l tr2[
r ]ll
'i ;lil

1 f i $ 3.]J 3 5 F

505

2.zrj 6.2.1 t.7;e


D I,J

l.sil 4 E $ 5 G 5 2 2 F
I 811 4 t J
+ i:'+

6T8 :58
,:t l!

"3.T5
'3 rfr-i

r 1?iF.r1

r,..,1
t\

I 4{l

31n 5T3
1..-1u

r4*
u{0 '1Ll:l
t+ Jq

2.zil ':l lr
:il8

fi"78 2 4 0 I..1[l $.CIfi !

'tc.,! r l t i * E
lll 94 t5 3fi

l:,"fij14 Fd

'l

sii

? . 4 l tr.-ii.{ : Ttl ' 2 4 i l 8.CIS 8 S 4 t 7 8 l s ! 1 1il !r4 t1tB


5.Sil fi.*0

tt,tHi24

t"f

rd

il.3t 'I.Stl

rs0

t i 4 B l u 1 4 2 ptl 1 ' 1 r 7 i . J l : r 3 S f i t : ' - . J : : , 1r;l3'1 'l : 4tl l L 1 r g 1 7 . : 4 3 g [ 3'1 2_ii2: .+! 3 1 i l 1 34 5 1.X

S-ar putea să vă placă și