Sunteți pe pagina 1din 5

]-f,, :irr;i,

l,l::::r,:r,::rr'i,ir,

r:jliii: . :i:.

r'a' t.' ;:. .:::..:' , a::

:: ,

...'

.'

,Agadar,fra$lor, rlmAncgi tari, gi jincji lnviglturile, pe carclc-agiprimir fic prin viu grai,fie prin epistola noastri." 2 Tesaloniceni 2:l5

Rubrica

ATORUt{Jil
SreruRr
tt

PENTRU

blrbati si femeiin vArstl


Studiudin Tit 2:l-4a
Epistola citre Tit are doar 46 de versete,dar paginile ei con;in multe sfaturi pentru noi. Tit a fost un credincios grec care a fost convertit de la pigAnism, la credin;a in Hristos. A fost lisat mai apoi pe insula Creta pentru a fi de ajutor in rezolvarea unor probleme. Apostolul Pavel i-a scris lui Tit o epistoli 9i i-a dat invigituri pentru diferite grupuri de virsti din biserici, subliniind totodati nevoia triirii sfinte qi evlavioase. unei vieli

-Harold

S. Martin

predici lucrurile care sunt in acord cu Cuvintul neschimbat al lui Dumnezeu. Cei care predici sinitoasi' predici un mesaj ,,invititura complet, limurind toate aspecteleCuvAnrului - si lasi lucrurile neimportante deoparte.

1.Sfaturi pentrubirba[ii in vdrsti (Tit 2:t, 2)


Suntem foarre indatoragi oamenilor in virsti din biserici. Credeam cI atunci cXnd birbagii gi femeile imbitri.nesc, ei devin auromar pbrsoane driguge. Am invigat insi ci lucrul acesta nu e neapirat adevirat. Sunt foarte multi bitrAni acri ;i duri. Unii sunt gifnogi, iritabili 9i cinici. Daci atunci cAnd vom imbitrAni vom fi persoane driguge, mulgumitoare 9i ingelegitoare, aceasta inseamni ci am dezvoltat practica acesror virtugi in perioada tineretii. Nu vom deveni in mod automat bitrALni drigugi gi mulgumiton, atunci cind vom ajunge la virsta de 65 de ani. VArstnicii evlaviogi,pliculi si drigugi sunt in felul acestapentru ci au dezvoltat acestevirtugi pe cind erau ei tineri. in Tit 2:2 se dau invitaturi penrru birbagii in virsti. Tir urmeazi si le vorbeasci birbatilor

Capitolul 2 contine sfaturi pentru cregtinii care apargin diferitelor grupe de vArsti. in "c.st articol, vom aveain vedereacelesfaturi caresunt pentru birbagii 9i femeile in virsti din biserici. invigitura este in special pentru bunici, dar gi cei tineri pot si beneficiezede acesteinvi.tlturi. Fiecare doreqte sa triiasci cit mai mult, dar nimeni nu vrea si fie batrAn. Pentru mulgi, cuvintul ,,bitrAn' nu suni prea bine 9i de aceea noi folosim termeni precum: seniori, pensionari, oameni la yArstade aur. Nimeni nu merge la,,o casi de bitrini". Mergem la casede odihni, la centre de asistenti si la comuniri"ti pentru pensionari. invigitura sinitoasi. (versetul l) inseamni si

"Risplata smereniei, a fricii de Domnul, estebogigia,slavagi viaga."(Proverbele 22:4) 5

in virsd despre gasecalitigi ale unui Grracter frumos. Fiecare dintre aceste calitigi este un indiciu al maturitiEii. Tit urma si le aminteasci din nou ci bitrini trebuie si fie ,,treji, vrednici de cinste, cumpitagi, sinitogi in credingi, in nebuie sd fie ,,treji" (cu mintea treazd). Un bitrAn cu mintea treazi 1) Cei bAtrlni este calm gi echilibrat. El eviti extravaganla gi necumpitarea. Are o judecati cumpitati - abilitatea de a discerne intre ceea ce este important ;i ce esteneinsemnat. Un frate credea ci, deoarece Isus a fost desivArgit, Acesta nu s-a lovit niciodati cu ciocanul atunci cind a lucrat in atelierul Lui de timplirie (gi cel ce

pirisi

9i se va indrepta spre societatea Dumnezeului vegnic, din ceruri. Acesta este un gAnd foarte serios la care trebuie si meditim! 3) Cei bAnhni trebuie sd fe ,,curnpdtayi". Cumpitarea se referi la echilibru in lucrurile care sunt bune 9i necesare gi la abginera de la lucrurile rele gi diunitoare. inseamni lucrurilor abilitatea diunitoare, etc. de a Cumpl'tarea spune ,Nd' folosirea este

societatea oamenilor de pe pimint

dragoste, in ribdare".

precum:

tutunului, uciderea,irosireatimpului, vorbirea nefolositoare Cumpitarea

hotirirea deaspune ,,Da"lucrurilor bune,cum ar fi: si petrecitimp


cu copiii sau cu nepogii, si oferi o cisnicie frumoasi partenerului de celor viagi care sau si demonstrezi

credeaastfel a frcut mare cazdin aceasta). in loc si cadi in exrremi,bitrinii trebuiesi fie un factor de
echilibru pentru biserici. Sfaturile lor trebuie si demonstreze o judecati maturi ne gi cumpitarea trebui ca si bitrinii cuvenitS.. Ar agteptim

i p f ,,, "di
i i .

bunitate

sunt linta batjocurii. Omul ,,cumpi.tat" este o persoanl unul sL faci disciplinati, care hotirigte

bine 9i apoi se gine de cuvint. El alege si evite obiceiurile neintelepte, cum ar fi: sa minAnce pini [a imbuibare, si risipeascibanii, sau si fie prea ingiduitot indiferent de situagie(chiar 9i in privinga somnului). intr-o reclami, un biiegel Eine in mi.ni o pungi de chipsuri gi-i spune unui sportiv de performangi: - Pariez ci nu pogi mAnca doar un chips. Sportivul de performanti rispunde: - Bineingelesci pot! El esteun atlet foarte disciplinat carea petrecut sute de ore la antrenament. Dar urmitorul lucru pe care telespectatorii il vid este o pungi goali. (Reclama vinde o mulgime de chipsuri, dar ei vind gi cevamai pugin gustos - o teorie in formarea lipsei de infrAnare! Societateanoastri nu agreeazitrairea cumpitati.) 4) Cei batrbnl trebuie sd fe ,,sandto;i in

si fie cumpita;i,

rezervagi ;i

disciplinaEi. BitrAnii trebuie si fie ,,cu mintea ueazf , si aibi griji si evite extravaganla, ingiduinga excesivi 9i afirmagiile

frri sens. safe,,urednici dt cinste". 2) Ceibatr,ini nebuie


Expresia ,,vrednici de cinste" inseamni a aveao convingere puternici potrivit cireia trebuie si punem pre! pe viagi. O persoani,,vrednici de cinste" eviti atitudinile care transmit ideea ci viaga este doar o sceni. Bitrinii trebuie si fie smerigi 9i demni de respect. Ei nu rAd ci.nd e vorba de imoralitate sexuali, de vulgaritate gi de lucruri picatoase si lipsite de evlavie. A fi ,,vrednic de cinste" nu inseamni ci cineva rebuie sa fie sever,rigid sau sumbru, ci, dimpotrivi, cregtinul in vi,rsti triiegte in lumina vegniciei. El gtie ci in scurt timp va

S d m A n l a a d e v d r u l u i . A p r i l i e2 0 1 1

cledinfd".

Textul

original

grecesc spune

care suporti plini de incredere incercirile si necazurilevietii, {Iri si-gi piardd curajul sau si renunte. inseamni s5. mergem inainte deoarece gtim ci Dumnezeu estein control. Perseverenta (ribdarea) esteabilitatea de a indura greutlgile, de a accepta dezamigirile 9i de a rispunde cu amabilitate chiar gi atunci cind ceilalgi nu ne sau cind nu suntem apreciati. inEeleg Cei bitrini trebuie, agadar,si fie cumpitagi gi echilibraEi,si priveasci lucrurile cu seriozitate, gi sinito;i si fie perseverengi cei tineri. in credingi. Ei trebuie si fie exemplevrednice de urmat pentru

,,credintd'.Referireaestemai degrabi la,,corpul de adevi.ruri cregtine " (adevirurile doctrinare) decAtla ,,credintain Hristos pentru mA,ntuire". ,,Vh indemn si luptagi pentru credinga..."(Iuda

3)
Bitrinii din biserici trebuie si gtie ce cred! Tiebuie si fie birbagi fermi in convingere, care si lupte pentru ceva! Barbagii in vA"rsti. nu trebuie si seincreadi in Dumnezeu doar pentru a primi mintuirea gi pentru a fi susginutizilnic, ci trebuie si se indeietniceasci cu adevirurile de bazi ale credintei cregtine. Thebuie sI cunoastem despre miregia si suveranitatea lui Dumnezeu, despre minunile riscumpiririi prin credingain Isus Hristos, despreminunata lucrare a Duhului Sfrnt. Unii bimAni devin dezinteresati,slabi gi comozi. Ei se indepi.rteazi asfel de invigiturile doctrinare sinS.toase. Cei bitrXni trebuie si fie ,,sinitosi in credingi' gi si nu se teami sI apereadevirul doctrinar. 5) Cei bdnini nebuie sa fe ,,(sdndto;i) in dragoste". Unul dintre cele mai mari pericole cu care se confrunti bitrAnii este tendinga de a critica 9i de a gisi vini in algii. Deseori, cei barrAni gisesc ci e greu si accepte modalitigi noi de-a face lucrurile: o siptamini de trezire spirituali in loc de doui, o tabiri de vari pentru tinerii care vor si munceasci, o gcoalacrestini la subsolul bisericii, invigimintul la domiciliu si alte astfel de practici. insi noi trebuie s5. fim ,,sanitogi in dragoste". Aceasta inseamni ci trebuie si ri"spundem situatiilor care se ivesc, cu ribdare gi blindege, nu cu nemulEumire ;i amiriciune. Bitrinii din biserici trebuie sI fie exemple de dragoste9i nu trebuie si murmure doar pentru ci lucrurile sunt altfel. Vorbescaici de lucruri neutre, teme care pot fi dezbatutesi preferinte personale si nu de chestiuni clare, legatede fundamente doctrinare. r,ibdare". Cuvintul ,,(san,ito;i) tn tradus prin ,,ribdare" se referi la ,,rezistenti', arta de a indura gi de a 6) Cei banini nebuie sa fe

pentrufemeile 2. Sfaturi in virsti (Tit2:3,4a)


?

In Biblie gasim o listi lungi de femei demne de respect gi de incredere. Printre ele sunt: Iochebed, Rut, Naomi, femeia sunamiti, Elisabeta,Maria, Marta, Dorca, Lidia, Priscila, Tiifena, Tiifosa, Lois, Eunice 9i altele.intAlnim in Biblie gi femei din cealalti categorie,cum ar fi Izabela gi sogialui Potifar. Calitigile pe care trebuie si Ie aibi femeile in virsti sunt cel putin patru: ,,Spuneci femeile in vi.rstatrebuie si aibi o purtare cuviincioasi, si nu fie nici clevetitoare,nici dedate la vin; si invegepe algii ce este bine, ca sa invete pe fbmeilemai tinere..." l) EIe nebuie sd ,,aiba o purtare cuuiincioasd". Termenul sereferi la comportament, in general. Conduita femeilor in vi"rsti din biserici ar trebui si fie sfbnti. Nimeni din adunare nu poate fi la fel de influent ca o femeie virstnici gi evlavioasi. De exemplu,Timotei a invi.tat Scripturile de la mama ;i de la bunica lui. Expresia ,,mame in Israel" este folositi in Vechiul Testamenr (Judecitori 5:7). Bisericile noastre au nevoie de compania bunicilor sfinte care pot fi o adevirati inspiragiepentru noile familii gi pot spori credibilitateamirturiei bisericii locale. uirstd nebuie ,,sa nu fie "leuetitoare". Aceasta reprezinti o reFerire (ir oericolele vorbirii necontrolate. Femeile 2) Femeile in

^.r

r.

merge mai departe, chiar gi cind totul pare si fie impotriva noastri. Ribdarea este rezistenta

"Risplatasmereniei, (Proverbele a fricii de Domlul, ,-:ste rgati:, ,rva 22:4) 7 $i viaga."

in vArsti trebuie si se fereasci de birfb, de pilivrigeali gi de prea multi vorbi. Fiecare dintre noi are cu adevirat nevoie de acest sfat, dar el este in special pentru femeile in virsti careau foarte mult timp la dispozigie. $tigi probabil ci existi avioane care zboari mai repededecit viteza sunetului. Cartea Gospel Heraldvorbegte despredoui femei in virsti care s-au suit la bordul unui avion pentru prima dati. Ele au auzit ci acesteavioane (avioanele supersonice) zboard.neobi;nuit de repede 9i ci depigescviteza sunetului. in timp ce urcau la bordul avionului, uga de Ia cabina pilogilor era deschisi. iar atunci una dintre doamne i-a zis cipitanului: ,g{sculti, tinere, si nu mergi mai tare ca sunetul ci noi vrem si vorbim!" Vorbirea pare s5. fie o distracgie obignuiti pentru femeile in virsti 9i, astfel,ele trebuie si fie foarte atente si nu acuze pe cineva. Ci.nd vorbegti prea mult, este ugor si te angajezi in discugii inutile legate de problemele altora. Togi trebuie si ne ferim de atitudini gregite - si acuzim pe nedrept gi si spunem lucruri care strici reputagiacelorlalgi.Ieremia vorbegte despre cei care ucid cu vorba. (Ieremia 18:18) Aceasta se poate intAmpla la telefon, peste gardul din spatele casei sau cind suntem in vizita. 3) Femeilein uirstd nu trebuie sdfie ,,dedatela uin". O traduceremai recenti.spune: ,,Femeile in vArsti si. nu fie dependentede vin'. Cea mai mare parte a apei din Orientul Mijlociu nu era potabili ;i, astfel, oamenii foloseauca biuturi un fel de vin foarte diluat. O asemeneabiuturi nu era condamnati in Noul Testament, dar dependenga de biuturile sigurangi, interzisa. Astizi. multe din relele sociale care sunr legatede biuturi incep intotdeauna cu folosirea moderati de alcool. Din aceastacauza, cei mai mulgi dintre noi am fost invigagi ci, Iicind excepgie de uzul medical, nu ar trebui si. ne atingem deloc de biuturile alcoolice. intradevir, aceastaestecea mai buna cale de urmat. 4) Femeile tn udrsta trebuie sa inueye pe alyii ,,ce alcoolice este, cu

estebine". Sora mai in vArsti trebuie si-i invege pe algii. Ea trebuie si le vorbeasci femeilor mai tinere despre acele lucruri care sunt necesare, folositoare si bune - in special in aceledomenii care au de-a face cu lucrurile legate de cimin. Daci qti o femeie in virsti gi copiii tii sunt mari ;i au propriile lor familii, atunci ai intrat intr-o noui etapi a viegii. Lucrarea ta nu s-a sfrrgitl tebuie si fii un mentor, un sfbtuitor gi un invlgiror pentru femeile mai tinere din biserici. (Observi ci Tit trebuia si-i invegepe birba;ii si femeile in virsti, pe birbagii tineri gi pe cei care slujeau.insi datoria lui nu era sa le invege pe femeile tinere. Aceasti slujbi este penrru surorile mai in virsti din biserici!) Sunt citeva lucruri p care surorile in vArsti trebuie si le spuni celor tinere. Femeile in virsti trebuie si le invege pe cele tinere si fie cumpitate - adici si aibi o fire calmi, gata si intimpine evenimentele viegii cu o puternici ea nu trebuie si se teami incredere in Dumnezeu. Sau, afa cum spune Psalmul ll2:7. de vegtile rele, ci inima ei trebuie sa fe tare, increzatoaretn Domnul. Femeile in virsti trebuie si le invege pe cele tinere si-gi iubeasci sogii gi copiii. Se poate si pari neobignuit ca unei femei tinere si i se spuni si-;i iubeasci sogul, dar unele cisatorii de pe insula Creta erau, fhri indoiali, aranjate de piringi, iar tinira nu erau neapi"rat atrasi de sogul ei. Tot astfel, pentru o mami, a-si iubi copiii este ceva natural, dar, in vremea Noului Testament, piringii igi neglijau copiii, iar oamenii aveau mare nevoie de acest sfat. futlzi, cind avortul estela ordinea zilei, aceasta invigituri este la fel de necesari ca in vremea nou-testamentali. Femeile in vArsti trebuie si le invege pe cele tinere si fie ,,cumpi.tate, cu viaga curati, si-;i vadi de treburile casei". Cuvintul ,,cumpitat" se referi la ceea ce este adecvat. Este un termen general care inseamni ,,a fi sensibil si atent la ceea ce facem gi cum spunem lucrurile". Expresia ,,cu viaga curati' inseamni ,,a-gi pazi curagia morali'. Tinlra

S d m A n t a a d e v d r u l u i . A o r i l i e2 0 1 1

sotie cregtini trebuie si-gi pistreze trupul doar pentru sogul ei. Aceasta inseamni ci ea trebuie sa dovedeasci echilibru in felul cum se imbraci, si evite dinadins hainele stri.nse pe corp, imbricimintea mulati sau sumari gi hainele de gali. Femeile in vArsti trebuie si. le invete pe cele tinere s5.fie ,,bune" gi ,,si-gi vadi de treburile casei".TAnira cregtini trebuie si fie o persoani cu inim5. buni Ei trebuie sI munceasci acasi, si-si iubeasci familia. Ea trebuie si invete si fie gospodini, ci,utind si faci din cimin o prioritate. Cea mai mare realizare pentru o sogiecregtini estesi faci din ciminul ei un loc in careordinea;i evlaviasunt la loc de cinste. Agadar, femeile in vArsti din biserici trebuie si Ie indrume pe celetinere.tebuie si le invege pe tinere acele lucruri care sunt folositoare si bune - in special in acele domenii care sunt legatede esentaclminului. itr incheierea acestei secfiuni intirulate ,,Sfaturi pentru birbagii ;i femeile in virsti', subliniem din nou ci cei birrini trebuie si dovedeasci aura minunate a cumpi.tirii, un smerit duh si o dragoste autentic; gi adAnca

Pentru cel unefl. Birbaqii si femeile in virsti din biserici trebuie sa dea dovadl de intelepciune prin maruriratea care izvori.ste din umblarea ior indelungati prin cu Dumnezeu. Ti"ebuiesi-i invete pe cei tineri cuvint si fapd". Prin aceasta, valorile fundamentale ale Bibliei sunr transmise din in generagie. generaEie Una din cele mai importante experiente pe care le-am tri.it, in lucrarea de invi;are in Africa, India, Jamaica si Insulele Filipine este respectul deosebit pe care oamenii din lumea a treia il acordi bitrinilor. Ei nu au mulgi bitrini. Limita de viagi in unele pirgi ale lumii este doar de 45 de ani. Multi tineri din astfel de giri pretuiesc intelepciuneacelor in vi.rsti. Cei caresunt tineri trebuie si fie recunoscitori pentru membrii mai in virsti, din biserici prin care se duce mai departe mostenirea credingei cregtine.Birbagii si femeile evlavioase din biserici sunt o resursi spirituall bogati si ei meriri o stimi gi un respecrdeosebit.
BIBLE HELPS P0 Box 39 I Hanover,PA 17331 Tiadus9i fblositcu permisiune.

ne putem bucura
-Herbert Sloganul ,,Probabil cl nu existi. niciun Dumnezeu,- deci inceteazi si te mai ingrijorezi 9i bucuri-te de viagi' a apirut pentru prima dati pe autobuzele de transport calitori in Londra, Anglia. Ideea s-a rispAndit gi in alte orase din Iume, inclusiv Calgary, Alberta, aproape de casa mea. Sloganul respectiv arati diferitele concepgii pe care le au oamenii despre Dumnezeu. Ce trebuie si ne intrebim este: ,,Sunr oare aceste concepgii adevirate si pot ele cumva si facl pe oameni fericiti?" Mai intAi, sloganul sugereazi ideea ci existi Tbrkelson motive si. te indoiesti ci Dumnezeu existi cu adevirat. Este interesant de observat ca autorul sloganuluinu estpe deplin convins de faptul ci Dumnezeu nu existl. Chiar termenul probabil indici un element de indoiali. Ezitarea de a nega in mod categoric existenta lui Dumnezeu nu ar trebui si. ne surprindi. Existi dovezi coplesitoare care atesti existenga Sa. De pildi, chiar 9i oamenii de stiinti. care nu cred in Dumnezeu ca Creator au ajuns la concluzia ca universul nlr este rezultatul unui accident cosmic, ci mai degrabi, rezultatul

"Risplata smereniei, a fricii de Domnul, estebogitia, slavagi viata." (Proverbele 22:4) 9