Sunteți pe pagina 1din 2

PROHODUL MANTUITORULUI

Starea I




 
1.În mor mânt, Vi a a ţă, Pus ai fost, Hris toa se,
2.Dar cum mori, Vi a a ţă, Şi cum şezi în mor mânt ?
3.Te mă rim pe Ti ne, I i su se Doam ne,
4.În mor mânt, Vi a a ţă, Pus ai fost, Hris toa se,


 
Şi s-au spăi mân tat oş ti i ri le în ge reşti, Ple că
Şi îm pă ră ţi a mo or ţii Tu o zdro beşti Şi pe
Şi-n gro pa rea îţi cin sti im şi pa ti mi le, Că din
Şi cu moar tea Ta pe moar te o ai pier dut Şi vi


ciu nea Ta cea mul tă prea mă rind.
mor ţii cei din iad îi în vi ezi ?
stri că ciu ne Tu ne-ai iz bă vit.

a ţă lu mii Tu ai iz vo rât.

 
5.Dul cea mea lu mi nă Şi mân tu i toa a re,

6.As cul tând, Cu vi in te, De al Tău Pă rin te,


7.Vo ind Tu, Cu vi in te, În mor mânt Te-ai vă zut;
8.Te cân tăm, Cu vi in te, Doa mne al tu tu ror,
9.Fe ri ci mu- Te e toţi, Mai ca lui Dum ne zeu,


 
Cum în groapă-n tu ne coa a să Tu Te-ai as cuns ? O, răb
Pân’ la ia du-n gro zi to or Tu Te-ai po go rît, În vi
Dar eşti viu şi Te ri di ci din morţi, cum ai spus, Cu-n vi
Îm pre u nă şi cu Ta a tăl şi Du hul Sfânt Şi-n gro
Şi-n gro pa rea de trei zi i le noi o cin stim a Fi


da re de nespus şi ne gră it !
ind tot neamul mu ri to ri lor.
ie rea Ta, Mân tu i to ru le.

pa rea Ta cea sfân tă prea mă rim.

u lui tău şi-al nos tru Dum ne zeu.