Sunteți pe pagina 1din 47

LEGE nr.

64 din 22 iunie 1995 privind procedura reorganizrii judiciare i a falimentului

e!tul actului repu"licat #n $.%f. nr. 1&66'1( noi. 2&&4

Republicat n temeiul dispoziiilor art. VIII alin. (1) din Legea nr. 149 !""4 pentru modi#icarea $i completarea Legii nr. %4 199& pri'ind procedura reorganizrii (udiciare $i a #alimentului) precum $i a altor acte normati'e cu inciden asupra acestei proceduri) publicat n *onitorul +#icial al Rom,niei) -artea I) nr.4!4 din 1! mai !""4) d,ndu.se te/telor o nou numerotare. Legea nr. %4 199& a mai #ost republicat n *onitorul +#icial al Rom,niei) -artea I) nr.%"0 din 11 decembrie 1999 $i a #ost recti#icat n *onitorul +#icial al Rom,niei) -artea I) nr.09 din !0 #ebruarie !""") iar ulterior a mai #ost modi#icat prin +rdonana 2u'ernului nr.10 !""! pentru modi#icarea $i completarea Legii nr. %4 199& pri'ind procedura reorganizrii (udiciare $i a #alimentului) publicat n *onitorul +#icial al Rom,niei) -artea I) nr.9& din ! #ebruarie !""!) aprobat cu modi#icri $i completri prin Legea nr. 0! !""1) publicat n *onitorul +#icial al Rom,niei) -artea I) nr.194 din !% martie !""1. )*+, %L-L , Dispoziii generale Art. 1. . /10 +rezenta lege 1e aplic urmtoarelor categorii de per1oane aflate #n in1olven2 i care vor fi denumite #n continuare debitori3 a0 comercian2ii3 1. 1ociet2ile comerciale4 2. cooperativele de con1um i cooperativele meteugreti5 denumite #n continuare organizaii cooperatiste5 a1ocia2iile teritoriale ale cooperativelor de con1um i meteugreti5 con1tituite potrivit 6ecretului.lege nr.66'199& privind organizarea i func2ionarea coopera2iei meteugreti5 cu modificrile ulterioare5 re1pectiv Legii nr. 1&9'1996 privind organizarea i func2ionarea coopera2iei de con1um i a coopera2iei de credit5 cu modificrile ulterioare5 precum i 1ociet2ile cooperative4 7. per1oanele fizice care ac2ioneaz individual 1au #n a1ocia2ii familiale4 "0 1ociet2ile agricole4 c0 grupurile de intere1 economic. /20 +rin insol'en 1e #n2elege acea 1tare a patrimoniului de"itorului5 caracterizat prin incapacitatea vdit de plat a datoriilor e!igi"ile cu 1umele de "ani di1poni"ile. Art. 2. . 8copul legii e1te in1tituirea unei proceduri pentru acoperirea pa1ivului de"itorului aflat #n in1olven25 fie prin reorganizarea activit2ii ace1tuia 1au prin lic9idarea unor "unuri din averea lui p:n la 1tingerea pa1ivului5 fie prin faliment. Art. 3. . ;n #n2ele1ul prezentei legi5 a'erea debitorului cuprinde totalitatea "unurilor i drepturilor patrimoniale ale ace1tuia . inclu1iv cele do":ndite #n cur1ul procedurii 1ta"ilite de

prezenta lege . care pot face o"iectul unei e!ecutri 1ilite5 #n condi2iile )odului de procedur civil. Art. 4. . /10 oate c9eltuielile aferente procedurii in1tituite prin prezenta lege vor fi 1uportate din averea de"itorului. /20 +l2ile 1e vor face dintr.un cont de1c9i1 la o unitate a unei "nci5 pe "az de di1pozi2ii emi1e de de"itor 1au5 dup caz5 de admini1trator5 iar #n cur1ul falimentului5 de lic9idator. /70 6i1poni"ilit2ile "neti vor putea fi p1trate #ntr.un cont 1pecial de depozit "ancar. /40 ;n lip1a di1poni"ilit2ilor #n contul de"itorului 1e va utiliza fondul de lic9idare5 con1tituit din ta!ele pltite de per1oanele fizice i'1au juridice regi1trului comer2ului pentru 1erviciile pre1tate de ace1ta. /50 <ondul pevzut la alin. /40 va fi con1tituit prin majorarea cu 1&= a ta!elor percepute de oficiile regi1trului comer2ului. )*+, %L-L ,, Participanii la procedura reorganizrii judiciare i a falimentului Art. 5. . /10 %rganele care aplic procedura 1unt3 in1tan2ele judectoreti5 judectorul.1indic5 admini1tratorul i lic9idatorul. /20 %rganele prevzute la alin. /10 tre"uie 1 a1igure efectuarea cu celeritate a actelor i opera2iunilor prevzute de prezenta lege5 precum i realizarea #n condi2iile legii a drepturilor i o"liga2iilor celorlal2i participan2i la ace1te acte i opera2iuni. 3456I7849 1 Instanele judectoreti Art. . . oate procedurile prevzute de prezenta lege5 cu e!cep2ia recur1ului prevzut la art. >5 1unt de competen2a e!clu1iv a tri"unalului #n a crui raz teritorial 1e afl 1ediul de"itorului5 a1tfel cum figureaz ace1ta #n regi1trul comer2ului5 re1pectiv #n regi1trul 1ociet2ilor agricole5 i 1unt e!ercitate de un judector1indic de1emnat de preedintele tri"unalului #n condi2iile art. 9. Art. !. . /10 )itarea pr2ilor5 precum i comunicarea 1au notificarea oricrui alt act de procedur 1e fac5 de regul5 #n condi2iile prevzute la art. >5.94 din )odul de procedur civil. /20 +rin e!cep2ie5 #ndeplinirea actelor men2ionate la alin. /10 1e va face prin pu"licitate5 #n cazurile e!pre1 prevzute de lege. Art. ". . /10 )urtea de apel va fi in1tan2a de recur15 pentru 9otr:rile date de judectorul.1indic5 #n "aza art. 11. /20 ermenul de recur1 e1te de 1& zile de la comunicarea 9otr:rii5 dac legea nu prevede altfel.

/70 ?ecur1ul va fi judecat de completuri 1pecializate5 #n termen de 7& de zile de la #nregi1trarea do1arului la curtea de apel. )itarea pr2ilor 1e face prin pu"licitate. ;n vederea 1olu2ionrii recur1ului5 1e trimit la curtea de apel #n copie certificat5 1u" 1emntura grefierului.ef al tri"unalului5 numai actele care intere1eaz rezolvarea recur1ului. /40 +rin derogare de la prevederile art. 7&& alin. 2 i 7 din )odul de procedur civil5 cu modificrile i completrile ulterioare5 9otr:rile judectorului.1indic nu vor putea fi 1u1pendate de in1tan2a de recur1. /50 +revederile alin. /40 nu 1e aplic #n cazul judecrii recur1ului #mpotriva urmtoarelor 9otr:ri ale judectorului1indic3 a0 9otr:rea de re1pingere a conte1ta2iei de"itorului5 fcut #n temeiul art. 7> alin. /504 "0 9otr:rea prin care 1e decide intrarea #n faliment5 pronun2at #n condi2iile art. 1&64 c0 9otr:rea de 1olu2ionare a conte1ta2iei la planul de di1tri"uire a fondurilor o"2inute din lic9idare i din #nca1area de crean2e5 fcut #n temeiul art. 121. /60 +entru toate cererile de recur1 formulate #mpotriva 9otr:rilor pronun2ate de judectorul. 1indic #n cadrul procedurii de1c9i1e #mpotriva unui de"itor 1e con1tituie un 1ingur do1ar. 3456I7849 a !.a Judectorul-sindic Art. #. . @udectorul.1indic e1te nominalizat5 #n fiecare caz5 de preedintele tri"unalului5 dintre judectorii de1emna2i ca judectori.1indici5 #n temeiul art. 12 alin. 7 din Legea nr. 92'1992 pentru organizarea judectorea1c5 repu"licat5 cu modificrile ulterioare. 9rt. 1! alin. 1 din Legea nr. 9! 199! pentru organizarea (udectoreasc a #ost abrogat prin Legea nr. 1"4 !""4 pri'ind organizarea (udiciar) publicat n *onitorul +#icial al Rom,niei) -artea I) nr.&:% din !9 iunie !""4) pre'ederile acestuia #iind preluate de art. &" din noua reglementare. Art. 1$. . ;n #ndeplinirea #ndatoririlor 1ale judectorul1indic va putea de1emna5 prin #nc9eiere5 per1oane de 1pecialitate5 1ta"ilindu.le i retri"u2ia. ?etri"u2iile vor fi pltite #n conformitate cu art. 4. Art. 11. . /10 +rincipalele atri"u2ii ale judectorului1indic5 #n cadrul prezentei legi5 1unt3 a0 darea 9otr:rii de de1c9idere a procedurii4 "0 judecarea conte1ta2iei de"itorului #mpotriva cererii introductive a creditorilor pentru #nceperea procedurii4 c0 de1emnarea5 prin 9otr:re5 a admini1tratorului 1au a lic9idatorului5 1ta"ilirea atri"u2iilor ace1tora5 controlul a1upra activit2ii lor i5 dac e1te cazul5 #nlocuirea lor4 d0 judecarea cererilor de a 1e ridica de"itorului dreptul de a.i mai conduce activitatea4 e0 judecarea ac2iunilor introdu1e de admini1trator 1au de lic9idator pentru anularea unor tran1feruri cu caracter patrimonial5 anterioare de1c9iderii procedurii4

f0 judecarea conte1ta2iilor de"itorului ori ale creditorilor #mpotriva m1urilor luate de admini1trator 1au de lic9idator4 g0 confirmarea planului de reorganizare 1au5 dup caz5 de lic9idare5 dup votarea lui de ctre creditori4 90 9otr:rea de a 1e continua activitatea de"itorului5 #n caz de reorganizare4 i0 1olu2ionarea o"iec2iilor la rapoartele trime1triale i la cel final ale admini1tratorului 1au ale lic9idatorului4 j0 autentificarea actelor juridice #nc9eiate de lic9idator5 pentru a cror validitate e1te nece1ar forma autentic4 A0 darea 9otr:rii de #nc9idere a procedurii. /20 6ac e!aminarea c9e1tiunilor 1upu1e deli"errii #n edin2ele de judecat prezidate de judectorul.1indic nu 1e poate finaliza #ntr.o 1ingur zi5 deli"erarea va continua de drept #n prima zi lucrtoare urmtoare5 fr o nou #ntiin2are5 proced:ndu.1e a1tfel #n continuare p:n la rezolvarea tuturor c9e1tiunilor. Art. 12. . Botr:rile judectorului.1indic 1unt definitive i e!ecutorii. Ele pot fi atacate 1eparat cu recur1. Art. 13. . ;n orice 1tadiu al procedurii5 tri"unalul poate #nlocui un judector.1indic cu altul5 prin #nc9eiere motivat5 dat #n )amera de con1iliu. 3456I7849 a 1.a Adunarea creditorilor. Comitetul creditorilor Art. 14. . /10 *dunarea creditorilor va fi convocat i prezidat de ctre admini1trator 1au5 dup caz5 de ctre lic9idator5 dac legea 1au judectorul.1indic nu di1pune altfel4 1ecretariatul edin2elor adunrilor creditorilor e1te #n 1arcina admini1tratorului 1au5 dup caz5 a lic9idatorului. /20 )reditorii cuno1cu2i vor fi convoca2i de admini1trator 1au de lic9idator #n cazurile prevzute de lege i ori de c:te ori va fi nece1ar. /70 *dunarea creditorilor va fi convocat i la cererea creditorilor de2in:nd crean2e #n valoare de cel pu2in 7&= din valoarea total a ace1tora. Art. 15. . /10 )onvocarea creditorilor va tre"ui 1 cuprind ordinea de zi a edin2ei. /20 %rice deli"erare a1upra unei c9e1tiuni necuprin1e #n convocare e1te nul5 cu e!cep2ia cazului #n care la edin2 particip titularii tuturor crean2elor. /70 )reditorii pot fi reprezenta2i #n adunare prin #mputernici2i5 pentru fiecare adunare5 cu procur 1pecial i legalizat 1au5 #n cazul creditorilor "ugetari i al celorlalte per1oane juridice5 cu delega2ie 1emnat de conductorul unit2ii.

/40 Cu 1e va 2ine 1eama de declara2iile 1cri1e trimi1e de creditori5 cu e!cep2ia cazurilor #n care legea admite votul prin adeziune. ;n cazul #n care e1te permi1 votarea prin core1ponden25 creditorii #i pot tran1mite votul printr.un #n1cri1 #n format electronic cruia i 1.a #ncorporat5 ataat 1au a1ociat o 1emntur electronic e!tin15 "azat pe un certificat calificat vala"il. /50 La edin2ele adunrii creditorilor vor participa 2 delega2i ai 1alaria2ilor de"itorului5 vot:nd pentru crean2ele reprezent:nd 1alariile i alte drepturi "neti. /60 6ac e!aminarea c9e1tiunilor 1upu1e deli"errii creditorilor nu 1e poate finaliza #ntr.o 1ingur zi5 deli"erarea va continua de drept #n prima zi lucrtoare urmtoare5 fr o nou #ntiin2are5 proced:ndu.1e a1tfel #n continuare p:n la rezolvarea tuturor c9e1tiunilor. /(0 +roce1ul.ver"al al adunrii creditorilor va fi 1emnat de preedintele edin2ei i va cuprinde #n rezumat dez"aterile 2inute5 votul creditorilor pentru fiecare c9e1tiune i deciziile adoptate. Art. 1 . . /10 ;n cadrul edin2elor adunrii creditorilor acetia vor putea de1emna un comitet al creditorilor i vor avea dreptul 1 analizeze 1itua2ia de"itorului5 rapoartele #ntocmite de comitetul creditorilor5 m1urile luate de admini1trator 1au de lic9idator i efectele ace1tora i 1 propun5 motivat5 i alte m1uri. /20 )u e!cep2ia cazurilor #n care legea cere o majorare 1pecial5 edin2ele vor avea loc #n prezen2a titularilor de crean2e #n1um:nd cel pu2in 7&= din valoarea total a crean2elor #mpotriva averii de"itorului5 iar deciziile adunrii creditorilor 1e adopt cu votul titularilor unei majorit2i5 prin valoare5 a crean2elor prezente. /70 )alculul valorii totale a crean2elor prevzute la alin. /20 #mpotriva averii de"itorului 1e va determina prin raportare la urmtoarele criterii3 a0 ulterior afirii ta"elului definitiv i p:n la confirmarea unui plan de reorganizare5 a1tfel cum reie1e din cuprin1ul ta"elului definitiv4 "0 ulterior confirmrii planului de reorganizare i p:n la afiarea ta"elului definitiv con1olidat5 a1tfel cum reie1e din planul de reorganizare confirmat4 i c0 ulterior afirii ta"elului definitiv con1olidat5 a1tfel cum reie1e din cuprin1ul ace1tuia. /40 +lanul de reorganizare va fi 1upu1 votului adunrii creditorilor5 #n condi2iile 1ta"ilite la art. 99. Art. 1!. . /10 @udectorul.1indic va de1emna5 dac e1te nece1ar5 #n raport cu propor2iile cazului5 un comitet format din 7.( creditori dintre cei cu crean2ele garantate i c9irografare cele mai mari5 prin valoare5 #n1crii #n li1ta prevzut la art. 775 795 re1pectiv art. 4&. /20 6e1emnarea 1e va face fie prin 9otr:rea de de1c9idere a procedurii5 fie dup prezentarea 1au #ntocmirea li1tei de creditori5 dac li1ta nu e1te di1poni"il la data de1c9iderii procedurii.

/70 ;n cadrul primei edin2e a adunrii creditorilor acetia vor putea alege un comitet format din 7.( creditori dintre cei cu crean2e garantate i cei c9irografari5 care 1e ofer voluntar4 comitetul a1tfel de1emnat va #nlocui comitetul de1emnat anterior de judectorul.1indic. /40 6ac nu 1e va o"2ine majoritatea nece1ar5 judectorul.1indic va putea de1emna comitetul potrivit criteriilor prevzute la alin. /10 1au va putea men2ine comitetul de1emnat anterior. /50 ;n cur1ul activit2ii 1ale judectorul.1indic va putea cere a1i1ten2a comitetului creditorilor 1au a unui delegat al ace1tuia. Art. 1". . /10 )omitetul creditorilor face parte dintre cei #ndrept2i2i ca5 atunci c:nd de"itorul nu i.a declarat inten2ia de reorganizare #n condi2iile art. 775 re1pectiv art. 795 ori nu a fo1t propu1 de de"itor 1au nu a fo1t confirmat un plan de reorganizare5 1 cear judectorului1indic 1 ridice de"itorului dreptul de admini1trare. /20 )omitetul creditorilor poate fi autorizat de judectorul.1indic 1 introduc ac2iuni pentru anularea unor tran1feruri cu caracter patrimonial . fcute de de"itor #n frauda creditorilor .5 atunci c:nd a1tfel de ac2iuni nu au fo1t introdu1e de admini1trator 1au de lic9idator. 3456I7849 a 4.a Adunarea general a membrilor sau asociailor/acionarilor. Reprezentantul membrilor sau asociailor/acionarilor Art. 1#. . /10 +e perioada de1furrii procedurii prevzute de prezenta lege adunarea general a a1ocia2ilor'ac2ionarilor va fi convocat ori de c:te ori 1e va con1idera nece1ar i va fi prezidat de admini1trator 1au lic9idator5 dac legea ori judectorul.1indic nu di1pune altfel. /20 *dunarea general a a1ocia2ilor'ac2ionarilor va fi convocat i la cererea a1ocia2ilor'ac2ionarilor reprezent:nd cel pu2in 1&= din capitalul 1ocial 1au o cot mai mic5 dac #n actul con1titutiv 1e prevede a1tfel. /70 +revederile alin. /10 i /20 1e aplic #n mod core1punztor adunrii generale a mem"rilor grupurilor de intere1 economic i5 re1pectiv5 ai 1ociet2ilor cooperative4 #n cazul ace1tor per1oane juridice5 procentul prevzut la alin. /20 1e raporteaz la numrul mem"rilor ace1tora. /40 $em"rilor 1au5 dup caz5 a1ocia2ilor'ac2ionarilor li 1e vor notifica5 #n condi2iile legii5 #n mod o"ligatoriu3 a0 9otr:rea de de1c9idere a procedurii4 "0 propunerea de #ndeplinire a unor acte5 opera2iuni i pl2i care depe1c condi2iile o"inuite de e!ercitare a activit2ii curente4 c0 1olicitarea de intrare #n faliment5 precum i 9otr:rea judectorului.1indic de intrare #n faliment a de"itorului4 d0 propunerea de v:nzare #n "loc 1au de v:nzare a imo"ilelor4 e0 raportul final i "ilan2ul general5 #ntocmite de lic9idator4 f0 9otr:rea de #nc9idere a procedurii.

Art. 2$. . /10 ;n cadrul edin2elor adunrii generale a mem"rilor 1au5 dup caz5 a a1ocia2ilor'ac2ionarilor5 acetia vor de1emna5 pe c9eltuiala lor5 un reprezentant5 per1oan fizic 1au juridic5 care 1 le reprezinte intere1ele i vor avea dreptul 1 analizeze 1itua2ia de"itorului5 rapoartele #ntocmite de reprezentantul mem"rilor ori5 dup caz5 al a1ocia2ilor'ac2ionarilor5 m1urile luate de admini1trator 1au de lic9idator i efectele ace1tora i 1 propun5 motivat5 i alte m1uri. /20 )u e!cep2ia cazurilor #n care legea cere o majoritate 1pecial5 edin2ele vor avea loc #n prezen2a a1ocia2ilor' ac2ionarilor reprezent:nd cel pu2in jumtate din capitalul 1ocial5 iar deciziile 1e adopt cu majoritate 1impl5 raportat la capitalul 1ocial reprezentat. ;n toate cazurile #n1 deciziile 1e adopt doar cu votul a1ocia2ilor'ac2ionarilor reprezent:nd cel pu2in o treime din capitalul 1ocial. /70 +entru grupurile de intere1 economic i5 re1pectiv5 1ociet2ile cooperative5 procentele prevzute la alin. /20 1e raporteaz la numrul mem"rilor ace1tora. /40 )omunicarea 1au notificarea oricrui act de procedur ctre mem"ri 1au5 dup caz5 a1ocia2i'ac2ionari 1e realizeaz la adre1a reprezentantului mem"rilor ori5 dup caz5 al a1ocia2ilor'ac2ionarilor5 alea1 de ace1ta. /50 ?eprezentantul mem"rilor 1au5 dup caz5 al a1ocia2ilor'ac2ionarilor e1te #mputernicit 1 e!ercite orice drepturi ori atri"u2ii pe care le poate e!ercita de"itorul per1oan fizic5 cu e!cep2ia cazurilor #n care legea prevede c ace1tea vor fi e!ercitate de mem"ri 1au5 dup caz5 a1ocia2i'ac2ionari5 individual ori #n alte condi2ii. /60 ;n cazurile prevzute la art. 19 alin. /40 lit. "05 c05 d0 i e05 reprezentantul mem"rilor 1au5 dup caz5 al a1ocia2ilor'ac2ionarilor va putea formula o"iec2ii #n condi2iile 1ta"ilite de lege5 dar nu va participa la e!ercitarea votului pentru apro"area m1urilor re1pective5 dac un a1tfel de vot e1te prevzut de lege. Art. 21. . /10 @udectorul.1indic va de1emna un reprezentant dintre primii 7 a1ocia2i'ac2ionari titulari ai pr2ilor 1ociale'ac2iunilor cele mai mari5 prin valoare. /20 6e1emnarea 1e va putea face fie prin 9otr:rea de de1c9idere a procedurii5 fie ulterior. /70 ;n cadrul primei edin2e a adunrii generale a a1ocia2ilor'ac2ionarilor 1au ulterior5 acetia vor putea alege5 pe c9eltuiala lor5 un reprezentant5 per1oan fizic 1au juridic4 reprezentantul a1tfel de1emnat va #nlocui reprezentantul de1emnat anterior de judectorul.1indic. /40 ;n cur1ul activit2ii 1ale judectorul.1indic va putea cere a1i1ten2a reprezentantului a1ocia2ilor'ac2ionarilor 1au a unui delegat al ace1tuia. /50 +revederile alin. /10./40 1e aplic5 #n mod core1punztor5 #n ceea ce privete de1emnarea reprezentantului mem"rilor grupului de intere1 economic 1au5 dup caz5 ai 1ociet2ilor cooperative.

Art. 22. . ?eprezentantul mem"rilor 1au5 dup caz5 al a1ocia2ilor'ac2ionarilor poate #ndeplini urmtoarele atri"u2ii3 a0 propunerea de de1emnare a unui admini1trator4 "0 con1ultarea cu admini1tratorul 1au lic9idatorul cu privire la de1furarea i admini1trarea procedurii4 c0 e!aminarea actelor 1v:rite de de"itor5 admini1trator 1au lic9idator5 a activit2ii i 1itua2iei financiare a de"itorului5 precum i a po1i"ilit2ii de continuare a activit2ii ace1tuia4 d0 formularea i negocierea unui plan de reorganizare5 precum i informarea i con1ilierea mem"rilor 1au5 dup caz5 a a1ocia2ilor'ac2ionarilor cu privire la con2inutul oricrui alt plan propu14 e0 efectuarea oricror alte activit2i nece1are pentru protejarea intere1elor mem"rilor 1au5 dup caz5 ale a1ocia2ilor'ac2ionarilor. 3456I7849 a &.a Administratorul Art. 23. . /10 ;n cadrul primei edin2e a adunrii creditorilor 1au ulterior5 creditorii care de2in cel pu2in 5&= din valoarea total a crean2elor pot decide de1emnarea unui admini1trator . per1oan fizic 1au 1ocietate comercial .5 1ta"ilindu.i i remunera2ia5 #n conformitate cu criteriile apro"ate prin 9otr:re a Guvernului. /20 )reditorii nemul2umi2i pot conte1ta decizia prevzut la alin. /105 #n termen de 7 zile5 la judectorul.1indic5 care va 1olu2iona5 de urgen2 i deodat5 toate conte1ta2iile printr.o #nc9eiere prin care va de1emna admini1tratorul propu1 de creditori 1au5 dup caz5 va men2ine admini1tratorul de1emnat prin 9otr:rea de de1c9idere a procedurii. /70 6ac #n termenul 1ta"ilit la alin. /20 decizia adunrii creditorilor nu e1te conte1tat5 judectorul.1indic5 printr.o #nc9eiere5 va de1emna admini1tratorul propu1 de creditori5 di1pun:nd totodat #ncetarea atri"u2iilor admini1tratorului pe care l.a de1emnat prin 9otr:rea de de1c9idere a procedurii. /40 *dmini1tratorul5 per1oan fizic 1au 1ocietate comercial5 inclu1iv reprezentantul ace1teia5 tre"uie 1 ai" calitatea de practician #n reorganizare i lic9idare5 #n condi2iile legii. /50 Cu poate fi de1emnat admini1trator 1au lic9idator per1oana fizic care nu poate fi fondator5 admini1trator5 director5 cenzor 1au reprezentant al unei 1ociet2i comerciale5 potrivit art. 6 alin. /20 i art. 17> din Legea nr. 71'199& privind 1ociet2ile comerciale5 repu"licat. /60 ;n 1itua2iile prevzute la art. 149 din Legea nr. 71'199&5 repu"licat5 admini1tratorul'lic9idatorul are o"liga2ia de a"2inere. ;n cazul neconformrii5 per1oana intere1at poate ini2ia procedura recuzrii5 conform di1pozi2iilor )odului de procedur civil5 care 1e aplic #n mod core1punztor. /(0 ;nainte de de1emnarea 1a admini1tratorul tre"uie 1 fac dovada c e1te a1igurat pentru r1pundere profe1ional5 prin 1u"1crierea unei poli2e de a1igurare vala"ile care 1 acopere

eventualele prejudicii cauzate #n #ndeplinirea atri"u2iilor 1ale. ?i1cul a1igurat tre"uie 1 reprezinte con1ecin2a activit2ii admini1tratorului pe perioada e!ercitrii calit2ii 1ale. />0 E1te interzi1 admini1tratorului5 1u" 1anc2iunea revocrii din func2ie i a reparrii eventualelor prejudicii cauzate5 1 diminueze5 #n mod direct 1au indirect5 valoarea 1umei a1igurate prin contractul de a1igurare. Art. 24. . +rincipalele atri"u2ii ale admini1tratorului5 #n cadrul prezentei legi5 1unt3 a0 e!aminarea activit2ii de"itorului #n raport cu 1itua2ia de fapt i #ntocmirea unui raport amnun2it a1upra cauzelor i #mprejurrilor care au du1 la apari2ia 1trii de in1olven25 cu men2ionarea per1oanelor crora le.ar fi imputa"il5 precum i a1upra po1i"ilit2ii reale de reorganizare efectiv a activit2ii de"itorului ori a motivelor care nu permit reorganizarea i 1upunerea acelui raport judectorului.1indic #ntr.un termen 1ta"ilit de ace1ta5 dar care nu va putea depi 6& de zile de la de1emnarea admini1tratorului4 "0 #ntocmirea actelor prevzute la art. 77 alin. /105 #n cazul #n care de"itorul nu i.a #ndeplinit o"liga2ia re1pectiv #nuntrul termenelor legale5 precum i verificarea5 corectarea i completarea informa2iilor cuprin1e #n actele re1pective5 c:nd ace1tea au fo1t prezentate de de"itor4 c0 ela"orarea planului de reorganizare a activit2ii de"itorului5 #n func2ie de cuprin1ul raportului men2ionat la lit. a0 i #n condi2iile i termenele prevzute la art. 914 d0 1upraveg9erea opera2iunilor de ge1tionare a patrimoniului de"itorului4 e0 conducerea integral5 re1pectiv #n parte5 a activit2ii de"itorului5 cu precizarea e!pre15 #n ace1t caz5 a atri"u2iilor 1ale i a condi2iilor de efectuare a pl2ilor din contul averii de"itorului4 f0 1ta"ilirea datelor edin2elor adunrii creditorilor4 g0 introducerea de ac2iuni pentru anularea actelor frauduloa1e #nc9eiate de de"itor #n dauna drepturilor creditorilor5 precum i a unor tran1feruri cu caracter patrimonial5 a unor opera2iuni comerciale #nc9eiate de de"itor i a con1tituirii unor garan2ii acordate de ace1ta5 1u1cepti"ile a prejudicia drepturile creditorilor4 90 aplicarea 1igiliilor5 inventarierea "unurilor i luarea m1urilor core1punztoare pentru con1ervarea lor4 i0 1e1izarea de urgen2 a judectorului.1indic #n cazul #n care con1tat c nu e!i1t "unuri #n averea de"itorului ori c ace1tea 1unt in1uficiente pentru a acoperi c9eltuielile admini1trative4 j0 men2inerea 1au denun2area unor contracte #nc9eiate de de"itor4 A0 verificarea crean2elor i5 atunci c:nd e1te cazul5 formularea de o"iec2iuni la ace1tea4 l0 urmrirea #nca1rii crean2elor referitoare la "unurile din averea de"itorului 1au la 1umele de "ani tran1ferate de ctre de"itor #nainte de de1c9iderea procedurii4 m0 cu condi2ia confirmrii de ctre judectorul.1indic5 #nc9eierea de tranzac2ii5 de1crcarea de datorii5 de1crcarea fideju1orilor5 renun2area la garan2ii reale4 n0 1e1izarea judectorului.1indic #n legtur cu orice pro"lem care ar cere o 1olu2ionare de ctre ace1ta4 o0 orice alte atri"u2ii 1ta"ilite prin #nc9eiere de ctre judectorul.1indic5 cu e!cep2ia celor prevzute de lege #n competen2a e!clu1iv a ace1tuia.

Art. 25. . /10 *dmini1tratorul va depune la do1arul cauzei un raport lunar5 cuprinz:nd de1crierea modului #n care 1.a ac9itat de atri"u2iile 1ale5 precum i ju1tificarea c9eltuielilor efectuate #n condi2iile art. 12& alin. /10 i art. 122. /20 6e"itorul per1oan fizic5 reprezentantul mem"rilor 1au al a1ocia2ilor'ac2ionarilor5 oricare dintre creditori5 precum i orice alt per1oan intere1at pot face conte1ta2ie #mpotriva m1urilor luate de admini1trator. /70 )onte1ta2ia tre"uie 1 fie #nregi1trat #n termen de 5 zile de la depunerea raportului prevzut la alin. /10. /40 @udectorul.1indic va 1olu2iona conte1ta2ia5 #n termen de 1& zile de la #nregi1trarea ei5 #n )amera de con1iliu5 cu citarea conte1tatorului i a admini1tratorului5 put:nd5 dac va con1idera nece1ar5 1 1u1pende e!ecutarea m1urii conte1tate. Art. 2 . . /10 @udectorul.1indic va 1anc2iona cu amend judiciar de la 5.&&&.&&& lei la 1&.&&&.&&& lei refuzul5 fr motive temeinice5 al practicianului #n reorganizare i lic9idare de a accepta de1emnarea ca admini1trator. /20 ;n e!ercitarea atri"u2iei de control prevzute la art. 11 alin. /10 lit. c0 judectorul.1indic poate de1fiin2a m1urile ilegale luate de admini1trator5 c9iar dac nu au fo1t conte1tate5 put:nd5 dac va con1idera nece1ar5 1 citeze #n )amera de con1iliu admini1tratorul i per1oanele intere1ate. /70 ;n orice 1tadiu al procedurii5 pentru motive temeinice5 judectorul.1indic poate di1pune5 prin #nc9eiere5 #nlocuirea admini1tratorului. /40 ;n vederea adoptrii m1urii men2ionate la alin. /705 judectorul.1indic #i va cita #n )amera de con1iliu pe admini1trator i comitetul creditorilor. /50 @udectorul.1indic va 1anc2iona admini1tratorul cu amend judiciar de la 5.&&&.&&& lei la 2&.&&&.&&& lei #n cazul #n care ace1ta5 din culp 1au cu rea.credin25 nu #i #ndeplinete 1au #ndeplinete cu #nt:rziere atri"u2iile prevzute de lege 1au 1ta"ilite de judectorul.1indic. /60 6ac prin fapta prevzut la alin. /50 admini1tratorul a cauzat un prejudiciu5 judectorul. 1indic va putea5 la cererea oricrei pr2i intere1ate5 1.l o"lige pe admini1trator la acoperirea prejudiciului produ1. /(0 ;n cazul amenzilor i al de1pgu"irii prevzute la alin. /105 /50 i /605 urmeaz a 1e aplica #n mod core1punztor di1pozi2iile art. 1&>4 i 1&>5 din )odul de procedur civil. Art. 2!. . ;n vederea #ndeplinirii atri"u2iilor 1ale admini1tratorul va putea de1emna per1oane de 1pecialitate. Cumirea i nivelul retri"u2iilor ace1tor per1oane vor fi 1upu1e apro"rii judectorului.1indic.

3456I7849 a %.a Lic idatorul Art. 2". . /10 ;n cazul #n care di1pune trecerea la faliment5 judectorul.1indic va de1emna un lic9idator5 aplic:ndu.1e5 #n mod core1punztor5 art. 275 255 265 2( i art. 1&1 alin. /50. /20 *tri"u2iile admini1tratorului #nceteaz la momentul 1ta"ilirii atri"u2iilor lic9idatorului de ctre judectorul.1indic. /70 +oate fi de1emnat lic9idator i admini1tratorul de1emnat anterior. Art. 2#. . +rincipalele atri"u2ii ale lic9idatorului5 #n cadrul prezentei legi5 1unt3 a0 e!aminarea activit2ii de"itorului #n raport cu 1itua2ia de fapt i #ntocmirea unui raport amnun2it a1upra cauzelor i #mprejurrilor care au du1 la in1olven25 cu men2ionarea per1oanelor crora le.ar fi imputa"il5 i 1upunerea acelui raport judectorului.1indic #ntr.un termen 1ta"ilit de ace1ta5 dar care nu va putea depi 6& de zile de la de1emnarea lic9idatorului5 dac un raport cu ace1t o"iect nu fu1e1e #ntocmit anterior de admini1trator4 "0 conducerea activit2ii de"itorului4 c0 introducerea de ac2iuni pentru anularea actelor frauduloa1e #nc9eiate de de"itor #n dauna drepturilor creditorilor5 precum i a unor tran1feruri cu caracter patrimonial5 a unor opera2iuni comerciale #nc9eiate de de"itor i a con1tituirii unor garan2ii acordate de ace1ta5 1u1cepti"ile a prejudicia drepturile creditorilor4 d0 aplicarea 1igiliilor5 inventarierea "unurilor i luarea m1urilor core1punztoare pentru con1ervarea lor4 e0 men2inerea 1au denun2area unor contracte #nc9eiate de de"itor4 f0 verificarea crean2elor i5 atunci c:nd e1te cazul5 formularea de o"iec2iuni la ace1tea4 g0 urmrirea #nca1rii crean2elor din averea de"itorului5 rezultate din tran1ferul de "unuri 1au de 1ume de "ani efectuat de ace1ta #naintea de1c9iderii procedurii4 90 primirea pl2ilor pe 1eama de"itorului i con1emnarea lor #n contul averii de"itorului4 i0 v:nzarea "unurilor din averea de"itorului #n conformitate cu prevederile prezentei legi4 j0 #nc9eierea de tranzac2ii5 de1crcarea de datorii5 de1crcarea fideju1orilor5 renun2area la garan2ii reale 1u" condi2ia confirmrii de ctre judectorul.1indic4 A0 1e1izarea judectorului.1indic cu orice pro"lem care ar cere o 1olu2ionare de ctre ace1ta4 l0 orice alte atri"u2ii 1ta"ilite prin #nc9eiere de ctre judectorul.1indic. Art. 3$. . /10 *ctele #nc9eiate de lic9idator5 pentru a cror validitate e1te nece1ar forma autentic5 vor fi 1upu1e autentificrii judectorului.1indic. /20 @udectorul.1indic va pronun2a o #nc9eiere de autentificare5 #n "aza creia actul va putea fi #n1cri1 #n regi1trele de pu"licitate. )*+, %L-L ,,, Procedura

3456I7849 1 Cererile introducti!e Art. 31. . /10 +rocedura va #ncepe pe "aza unei cereri introdu1e la tri"unal de ctre de"itor 1au de ctre creditori. /20 Danca Ca2ional a ?om:niei5 )omi1ia Ca2ional a Ealorilor $o"iliare i )omi1ia de 8upraveg9ere a *1igurrilor vor putea introduce cerere #mpotriva per1oanelor juridice aflate 1u" 1upraveg9erea i controlul ace1tora5 care5 potrivit datelor de care autorit2ile re1pective di1pun5 #ndepline1c criteriile prevzute de di1pozi2iile legale 1peciale pentru pornirea procedurii prevzute de prezenta lege. % 1. &ererea de'itorului Art. 32. . /10 6e"itorul aflat #n 1tare de in1olven2 e1te o"ligat 1 adre1eze tri"unalului o cerere pentru a fi 1upu1 di1pozi2iilor prezentei legi5 #n termen de ma!imum 7& de zile de la apari2ia 1trii de in1olven2. /20 Ea putea 1 adre1eze tri"unalului o cerere pentru a fi 1upu1 di1pozi2iilor prezentei legi i de"itorul #n cazul cruia apari2ia 1trii de in1olven2 e1te iminent. /70 )ererile per1oanelor juridice vor fi 1emnate de per1oanele care5 potrivit actelor con1titutive 1au 1tatutelor5 au calitatea de a le reprezenta. /40 ,ntroducerea prematur i cu rea.credin2 de ctre de"itor a unei cereri de de1c9idere a procedurii atrage r1punderea patrimonial a de"itorului per1oan fizic 1au a reprezentan2ilor legali ai per1oanelor juridice de"itoare5 pentru prejudiciile pricinuite. Art. 33. . /10 )ererea de"itorului va tre"ui 1 fie #n1o2it de urmtoarele acte3 a0 "ilan2ul i copii de pe regi1trele conta"ile curente4 "0 o li1t complet a tuturor "unurilor de"itorului5 incluz:nd toate conturile i "ncile prin care de"itorul #i ruleaz fondurile4 pentru "unurile grevate 1e vor men2iona datele din regi1trele de pu"licitate4 c0 o li1t a numelor i a adre1elor creditorilor5 oricum ar fi crean2ele ace1tora3 certe 1au 1u" condi2ie5 lic9ide 1au nelic9ide5 1cadente 1au ne1cadente5 neconte1tate 1au conte1tate5 art:ndu. 1e 1uma5 cauza i drepturile de preferin24 d0 o li1t cuprinz:nd pl2ile i tran1ferurile patrimoniale efectuate de de"itor #n cele 12& de zile anterioare formulrii cererii introductive4 e0 contul de profit i pierderi pe anul anterior depunerii cererii4 f0 o li1t a mem"rilor grupului de intere1 economic 1au5 dup caz5 a a1ocia2ilor cu r1pundere nelimitat5 pentru 1ociet2ile #n nume colectiv i cele #n comandit4 g0 o declara2ie prin care de"itorul #i arat inten2ia de intrare #n faliment 1au de reorganizare5 conform unui plan5 prin re1tructurarea activit2ii 1au prin lic9idarea5 #n tot 1au #n parte5 a averii5 #n vederea 1tingerii datoriilor 1ale4 dac acea1t declara2ie nu va fi depu1 p:n la e!pirarea termenului 1ta"ilit la alin. /205 1e prezum c de"itorul e1te de acord cu #nceperea falimentului4

90 o declara2ie pe propria r1pundere 1au un certificat de la regi1trul 1ociet2ilor agricole ori5 dup caz5 oficiul regi1trului comer2ului #n a crui raz teritorial 1e afl domiciliul profe1ional'1ediul 1ocial5 din care 1 rezulte dac a mai fo1t 1upu1 procedurii prevzute de prezenta lege #ntr.un interval de 5 ani anterior formulrii cererii introductive. /20 6ac de"itorul nu di1pune la momentul #nregi1trrii cererii de vreuna dintre informa2iile prevzute la alin. /10 lit. a0.f0 i 905 el va putea #nregi1tra acea informa2ie la tri"unal5 #n termen de 1& zile4 dac nu o va face5 cererea 1a va fi re1pin1. Art. 34. . /10 ;n cazul unei cereri introdu1e de o 1ocietate #n nume colectiv 1au #n comandit5 acea cerere nu va fi con1iderat ca fiind fcut i de a1ocia2ii cu r1pundere nelimitat 1au5 #n condi2iile art. 76.7>5 i #mpotriva lor. /20 % cerere introdu1 de un a1ociat cu r1pundere nelimitat 1au #mpotriva ace1tuia pentru datoriile 1ale va fi fr efecte juridice cu privire la 1ocietatea #n nume colectiv 1au #n comandit din care face parte. /70 +revederile alin. /10 i /20 1e aplic5 #n mod core1punztor5 #n privin2a cererilor introdu1e de grupurile de intere1 economic 1au de mem"rii ace1tora. Art. 35. . Cu vor fi primite de tri"unal cererile de reorganizare ale de"itorilor5 care #n ultimii 5 ani preceden2i au mai fcut o a1tfel de cerere 1au au fo1t o"iectul unei a1tfel de cereri introdu1e de creditori. % 2. &ererile creditorilor Art. 3 . . /10 %rice creditor care are una 1au mai multe crean2e certe5 lic9ide i e!igi"ile poate introduce la tri"unal o cerere #mpotriva unui de"itor care e1te prezumat #n in1olven2 din cauza #ncetrii pl2ilor fa2 de ace1ta timp de cel pu2in 7& de zile5 #n urmtoarele condi2ii3 a0 dac crean2ele izvor1c din raporturi de munc 1au raporturi o"liga2ionale civile5 ace1tea tre"uie 1 ai" un cuantum 1uperior valorii #n1umate a 6 1alarii medii pe economie5 1ta"ilite #n condi2iile legii i calculate la data formulrii cererii introductive4 "0 #n celelalte cazuri crean2ele tre"uie 1 ai" un cuantum 1uperior ec9ivalentului #n lei al 1umei de 7.&&& euro5 calculat la data formulrii cererii introductive4 c0 #n cazul unui creditor care de2ine crean2e din am"ele categorii men2ionate la lit. a0 i "05 cuantumul total al crean2elor tre"uie 1 fie 1uperior valorii #n1umate a 6 1alarii medii pe economie5 1ta"ilite #n condi2iile legii i calculate la data formulrii cererii introductive. /20 6ac #ntre momentul formulrii cererii de ctre un creditor i cel al judecrii ace1tei cereri de ctre judectorul.1indic 1unt formulate cereri de ctre al2i creditori5 judectorul 1indic va di1pune cone!area ace1tora i va 1ta"ili #ndeplinirea condi2iilor prevzute la alin. /10 referitoare

la cuantumul minim al crean2elor #n raport cu valoarea #n1umat a crean2elor tuturor creditorilor care au formulat cereri. /70 6ac 1.a de1c9i1 o procedur #ntr.un do1ar5 celelalte eventuale do1are aflate pe rol5 cu acelai o"iect5 vor fi cone!ate la primul do1ar. Art. 3! . 6up #nregi1trarea unei cereri introductive5 preedintele tri"unalului va nominaliza de #ndat judectorul.1indic5 potrivit art. 9. 3456I7849 a !.a "esc iderea procedurii i e#ectele desc iderii procedurii Art. 3". . /10 6ac cererea de"itorului core1punde condi2iilor 1ta"ilite la art. 725 77 i 755 judectorul.1indic va pronun2a o #nc9eiere de de1c9idere a procedurii5 pe care o va notifica #n condi2iile art. (5. ;n cazul #n care creditorii 1e opun de1c9iderii procedurii #n termen de 15 zile de la pu"licarea notificrii5 judectorul.1indic va 2ine5 #n termen de 1& zile5 o edin2 la care vor fi cita2i de"itorul i creditorii care 1e opun de1c9iderii procedurii5 #n urma creia va 1olu2iona5 deodat5 printr.o 1entin25 toate opozi2iile. /20 ;n termen de 4> de ore de la #nregi1trarea cererii creditorilor5 judectorul.1indic va comunica cererea5 #n copie5 de"itorului i va di1pune afiarea unei copii la ua in1tan2ei. /70 6ac5 #n termen de 5 zile de la primirea copiei5 de"itorul conte1t c ar fi #n 1tare de in1olven25 #n condi2iile 1ta"ilite la art. 765 judectorul.1indic va 2ine5 #n termen de 1& zile5 o edin2 la care vor fi cita2i de"itorul i creditorii care au introdu1 cererea. /40 La cererea de"itorului5 judectorul.1indic #i poate o"liga pe creditorii care au introdu1 cererea 1 con1emneze5 #n termen de 15 zile5 la o "anc5 o cau2iune de cel mult 1&= din valoarea crean2elor. )au2iunea va fi re1tituit creditorilor5 dac cererea lor va fi admi1. 6ac cererea va fi re1pin15 cau2iunea poate fi folo1it pentru a acoperi pagu"ele 1uferite de de"itor. 6ac nu e1te con1emnat #n termen cau2iunea5 cererea introductiv va fi re1pin1. /50 6ac judectorul.1indic 1ta"ilete c de"itorul e1te #n 1tare de in1olven25 #i va re1pinge conte1ta2ia i va de1c9ide procedura printr.o 1entin2. /60 6ac judectorul.1indic 1ta"ilete c de"itorul nu e1te #n 1tare de in1olven25 re1pinge cererea creditorilor i di1pune ca 1entin2a 1 fie afiat la ua in1tan2ei. ;n cazul re1pingerii cererii5 acea1ta va fi con1iderat ca lip1it de orice efect c9iar de la #nregi1trarea ei. /(0 6ac de"itorul nu conte1t #n termenul prevzut la alin. /70 c ar fi #n 1tare de in1olven25 judectorul.1indic va da o 1entin2 de de1c9idere a procedurii. Art. 3#. . ;n termen de 1& zile de la de1c9iderea procedurii5 potrivit art. 7> alin. /50 1au /(05 de"itorul e1te o"ligat 1 depun la do1arul cauzei actele i informa2iile prevzute la art. 77 alin. /10.

Art. 4$. . 6ac de"itorul nu a prezentat informa2iile prevzute la art. 77 alin. /10 lit. "05 c05 d05 e0 i 90 1au le.a prezentat #n mod necore1punztor5 admini1tratorul poate5 pe c9eltuiala averii de"itorului5 1 angajeze5 #n condi2iile legii5 unul 1au mai mul2i e!per2i de 1pecialitate care5 folo1ind "ilan2ul5 regi1trele conta"ile i documentele conta"ile i e!traconta"ile ale de"itorului5 1 le #ntocmea1c 1au5 dup caz5 1 le corecteze cu ma!im urgen2. Art. 41. . +rin 9otr:rea de de1c9idere a procedurii judectorul.1indic va de1emna un admini1trator5 1ta"ilindu.i atri"u2iile5 potrivit art. 245 precum i remunera2ia5 #n conformitate cu criteriile apro"ate prin 9otr:re a Guvernului. Art. 42. . 6e la data de1c9iderii procedurii 1e 1u1pend toate ac2iunile judiciare 1au e!trajudiciare pentru realizarea crean2elor a1upra de"itorului 1au "unurilor 1ale. Art. 43. . /10 )reditorul titular al unei crean2e garantate cu ipotec5 gaj 1au alt garan2ie real mo"iliar ori drept de reten2ie5 de orice fel5 poate 1olicita judectorului.1indic ridicarea 1u1pendrii men2ionate la art. 42 cu privire la crean2a 1a i valorificarea imediat5 #n cadrul procedurii5 a "unului a1upra cruia poart garan2ia 1au dreptul de reten2ie5 #n una dintre urmtoarele 1itua2ii3 *. a0 atunci c:nd valoarea o"iectului garan2iei e1te pe deplin acoperit de valoarea total a crean2elor i pr2ilor de crean2e garantate cu acel o"iect4 i "0 o"iectul garan2iei nu prezint o importan2 vital pentru reuita unei reorganizri care5 #n cazul concret5 ar avea an1e efective de realizare4 D. atunci c:nd nu e!i1t o protec2ie core1punztoare a crean2ei garantate #n raport cu o"iectul garan2iei5 datorit3 . diminurii valorii o"iectului garan2iei 1au e!i1ten2ei unui pericol real ca acea1ta 1 1ufere o diminuare aprecia"il4 . diminurii valorii pr2ii garantate dintr.o crean2 cu rang inferior5 ca urmare a acumulrii do":nzilor5 majorrilor i penalit2ilor de orice fel la o crean2 garantat cu rang 1uperior4 . lip1ei unei a1igurri a o"iectului garan2iei #mpotriva ri1cului pieirii 1au deteriorrii. /20 ;n cazurile prevzute la alin. /10 lit. D judectorul1indic va putea re1pinge cererea de ridicare a 1u1pendrii formulat de creditor5 dac admini1tratorul'de"itorul propune #n 1c9im" adoptarea uneia 1au mai multor m1uri menite a oferi o protec2ie core1punztoare crean2ei garantate a creditorului5 precum3 a0 efectuarea de pl2i periodice #n favoarea creditorului5 pentru acoperirea diminurii valorii o"iectului garan2iei ori a valorii pr2ii garantate dintr.o crean2 cu rang inferior4 "0 efectuarea de pl2i periodice #n favoarea creditorului5 pentru 1ati1facerea do":nzilor5 majorrilor i penalit2ilor de orice fel i5 re1pectiv5 pentru reducerea capitalului crean2ei 1u" cota de diminuare a valorii o"iectului garan2iei ori a valorii pr2ii garantate dintr.o crean2 cu rang inferior4

c0 nova2ia o"liga2iei de garan2ie prin con1tituirea unei garan2ii 1uplimentare5 reale 1au per1onale5 ori prin 1u"1tituirea o"iectului garan2iei cu un alt o"iect. /70 ?eclamantul #ntr.o cerere de ridicare a 1u1pendrii tre"uie 1 fac dovada faptului prevzut la alin. /10 lit. *.a05 rm:n:nd de"itorului'admini1tratorului 1au altei pr2i intere1ate 1arcina producerii dovezii contrare i5 re1pectiv5 a celorlalte elemente. Art. 44. . 6e1c9iderea procedurii 1u1pend orice termene de pre1crip2ie a ac2iunilor prevzute la art. 42. ermenele vor re#ncepe 1 curg dup 7& de zile de la #nc9iderea procedurii. Art. 45. . Cici o do":nd5 majorare 1au penalitate de orice fel ori c9eltuial nu va putea fi adugat crean2elor n1cute anterior de1c9iderii procedurii i negarantate cu ipotec5 gaj 1au alt garan2ie real mo"iliar ori drept de reten2ie5 de orice fel5 1au pr2ilor negarantate din crean2ele garantate cu a1tfel de garan2ii5 de la data de1c9iderii procedurii5 #n afar de cazul #n care5 prin programul de plat a crean2elor cuprin1 #n planul de reorganizare5 1e derog de la prevederile de mai 1u1. Art. 4 . . /10 6up ce 1.a di1pu1 de1c9iderea procedurii potrivit art. 7>5 e1te interzi1 admini1tratorilor de"itorilor per1oane juridice5 1u" 1anc2iunea nulit2ii5 1 #n1trineze5 fr acordul judectorului.1indic5 ac2iunile ori pr2ile lor 1ociale 1au de intere15 de2inute de de"itorul care face o"iectul ace1tei proceduri. /20 @udectorul.1indic va di1pune indi1poni"ilizarea ac2iunilor ori a pr2ilor 1ociale 1au de intere15 potrivit alin. /105 #n regi1trele 1peciale de eviden2 1au #n conturile #nregi1trate electronic. Art. 4!. . 6e"itorul are o"liga2ia de a pune la di1pozi2ie admini1tratorului 1au5 dup caz5 lic9idatorului toate informa2iile cerute de ace1ta cu privire la activitatea i averea 1a5 precum i li1ta cuprinz:nd pl2ile i tran1ferurile patrimoniale fcute de el #n cele 12& de zile anterioare de1c9iderii procedurii. Art. 4". . /10 6up rm:nerea irevoca"il a 9otr:rii de de1c9idere a procedurii5 toate actele i core1ponden2a emi1e de de"itor5 admini1trator 1au lic9idator vor cuprinde5 #n mod o"ligatoriu i cu caractere vizi"ile5 #n lim"ile rom:n5 englez i francez5 men2iunea F#n in1olven2F. /20 6up intrarea #n reorganizare judiciar 1au faliment5 actele i core1ponden2a vor purta5 #n condi2iile men2ionate la alin. /105 men2iunea F#n reorganizare judiciarF 1au5 dup caz F#n falimentF. /70 +rejudiciile 1uferite de ter2ii de "un.credin25 ca urmare a nere1pectrii o"liga2iei men2ionate la alin. /10 i /205 vor fi reparate #n mod e!clu1iv de per1oanele care au #nc9eiat actele ca reprezentan2i legali ai de"itorului5 fr a fi atin1 averea de"itorului.

Art. 4#. . /10 ;n afar de cazurile prevzute de prezenta lege 1au de cele autorizate de judectorul.1indic5 toate actele5 opera2iunile i pl2ile efectuate de de"itor ulterior de1c9iderii procedurii 1unt nule. /20 6e"itorul i'1au5 dup caz5 admini1tratorul 1unt o"liga2i 1 #ntocmea1c i 1 p1treze regulat o li1t cuprinz:nd toate actele i opera2iunile #nc9eiate dup de1c9iderea procedurii5 cu precizarea naturii i valorii ace1tora i a datelor de identificare ale cocontractan2ilor. Art. 5$. . /10 6e1c9iderea procedurii ridic de"itorului dreptul de admini1trare . con1t:nd #n dreptul de a.i conduce activitatea5 de a.i admini1tra "unurile din avere i de a di1pune de ace1tea .5 dac ace1ta nu i.a declarat5 #n condi2iile art. 77 alin. /10 lit. g0 1au5 dup caz5 ale art. 795 inten2ia de reorganizare. /20 )u e!cep2ia cazurilor prevzute e!pre1 de lege5 prevederile alin. /10 1unt aplica"ile i "unurilor pe care de"itorul le.ar do":ndi ulterior de1c9iderii procedurii. /70 @udectorul.1indic va putea ordona ridicarea5 #n tot 1au #n parte5 a dreptului de admini1trare al de"itorului o dat cu de1emnarea unui admini1trator5 indic:nd totodat i condi2iile de e!ercitare a ace1tuia. /40 6reptul de admini1trare al de"itorului #nceteaz de drept la data la care 1e di1pune #nceperea falimentului. /50 )reditorii5 comitetul creditorilor ori reprezentantul mem"rilor 1au5 dup caz5 al a1ocia2ilor'ac2ionarilor pot oric:nd adre1a judectorului.1indic o cerere de a 1e ridica de"itorului dreptul de admini1trare5 av:nd ca ju1tificare pierderile continue din averea de"itorului 1au lip1a pro"a"ilit2ii de realizare a unui plan ra2ional de activitate. /60 @udectorul.1indic va e!amina #n termen de 15 zile cererea prevzut la alin. /505 #ntr.o edin2 la care vor fi cita2i de"itorul5 creditorii5 admini1tratorul5 comitetul creditorilor i reprezentantul mem"rilor 1au5 dup caz5 al a1ocia2ilor'ac2ionarilor. Art. 51. . /10 @udectorul.1indic va da di1pozi2ii tuturor "ncilor la care de"itorul are di1poni"il #n conturi 1 nu di1pun de ace1tea fr un ordin al 1u 1au al admini1tratorului'lic9idatorului. /20 ;nclcarea di1pozi2iilor judectorului.1indic5 men2ionate la alin. /105 atrage r1punderea "ncilor pentru prejudiciul creat5 precum i o amend judiciar de la 4.&&&.&&& lei la 1&.&&&.&&& lei. Art. 52. . /10 +e perioada #n care de"itorul 1au'i admini1tratorul e!ercit dreptul de admini1trare5 ace1ta poate #ndeplini orice acte i opera2iuni . inclu1iv utilizarea5 v:nzarea i #nc9irierea de "unuri . i poate efectua pl2i5 dac toate ace1tea 1e #ncadreaz #n condi2iile o"inuite de e!ercitare a activit2ii curente. /20 *ctele5 opera2iunile i pl2ile care depe1c condi2iile men2ionate la alin. /10 vor putea fi autorizate de judectorul.1indic4 ace1ta va convoca o edin2 #n termen de ma!imum 2& de zile

de la data primirii cererii5 #ntiin2:ndu.i pe creditori de1pre po1i"ilitatea de a depune conte1ta2ii motivate cu cel pu2in 5 zile #nainte de data convocrii. /70 ;n cadrul edin2ei prevzute la alin. /205 judectorul1indic va 1olu2iona toate conte1ta2iile i va decide5 prin #nc9eiere5 a1upra cererii formulate de de"itor'admini1trator. /40 ;n cazul propunerilor de #n1trinare a "unurilor din averea de"itorului grevate de garan2ii5 1e va 2ine 1eama de prevederile art. 47 referitoare la acordarea unei protec2ii core1punztoare crean2ei garantate. Art. 53. . 6ac la data de1c9iderii procedurii un act juridic nu deveni1e opoza"il ter2ilor5 #n1crierile5 tran1crierile5 inta"ulrile i orice alte formalit2i 1pecifice nece1are ace1tui 1cop5 efectuate dup data de1c9iderii procedurii5 1unt fr efect fa2 de ma1a creditorilor5 cu e!cep2ia cazului #n care cererea 1au 1e1izarea5 legal formulat5 a fo1t primit de in1tan2a5 autoritatea 1au in1titu2ia competent cel mai t:rziu #n ziua premergtoare 9otr:rii de de1c9idere a procedurii. Art. 54. . 6e1c9iderea procedurii de in1olven2 nu afecteaz dreptul unui creditor de a invoca compen1area crean2ei 1ale cu cea a de"itorului a1upra 1a5 atunci c:nd condi2iile prevzute de lege #n materie de compen1are legal 1unt #ndeplinite la data de1c9iderii procedurii. Art. 55. . Dunurile #n1trinate de admini1trator 1au lic9idator5 #n e!erci2iul atri"u2iilor 1ale prevzute de prezenta lege5 1unt do":ndite li"ere de orice 1arcini5 precum ipoteci5 garan2ii reale mo"iliare 1au drepturi de reten2ie5 de orice fel5 ori m1uri a1igurtorii. Art. 5 . . /10 *dmini1tratorul va #ntocmi i va 1upune judectorului.1indic5 #n termenul 1ta"ilit de judectorul.1indic5 dar care nu va putea depi 6& de zile de la de1emnarea admini1tratorului5 un raport amnun2it a1upra cauzelor i #mprejurrilor care au du1 la apari2ia in1olven2ei de"itorului5 cu men2ionarea per1oanelor crora le.ar fi imputa"il. /20 ?aportul va indica dac e!i1t o po1i"ilitate real de reorganizare efectiv a activit2ii de"itorului ori5 dup caz5 motivele care nu permit reorganizarea i5 #n ace1t caz5 propunerea de intrare #n faliment. /70 ?aportul prin care 1e propune intrarea #n faliment a de"itorului va fi 1upu1 apro"rii adunrii generale a creditorilor la prima edin2 a ace1teia. /40 @udectorul.1indic va di1pune5 #n termen de 4> de ore de la primirea raportului prevzut la alin. /705 pu"licarea unui anun2 referitor la raport #n $onitorul %ficial al ?om:niei5 +artea a ,E.a5 i #n dou ziare cu larg difuzare5 cu indicarea datei edin2ei adunrii creditorilor i a faptului c e1te admi1i"il votarea prin 1cri1oare5 cu legalizarea 1emnturii creditorului de ctre notarul pu"lic5 comunicat prin orice mijloace i #nregi1trat la tri"unal cu cel pu2in 7 zile #nainte de data fi!at pentru e!primarea votului. /50 *dmini1tratorul va a1igura po1i"ilitatea con1ultrii raportului la 1ediul 1u5 pe c9eltuiala 1olicitantului. % copie de pe raport va fi depu1 la grefa tri"unalului i la regi1trul comer2ului 1au5 dup caz5 la regi1trul 1ociet2ilor agricole i va fi comunicat de"itorului.

Art. 5!. . /10 ;n cadrul primei edin2e a adunrii creditorilor5 admini1tratorul #i va informa pe creditorii prezen2i de1pre voturile vala"ile primite #n 1cri1 cu privire la raportul prin care 1e propune intrarea #n faliment a de"itorului. /20 *dunarea creditorilor va apro"a raportul prevzut la alin. /10 prin votul titularilor a cel pu2in dou treimi din crean2ele prezente la vot. /70 ;n "aza 9otr:rii adunrii creditorilor de apro"are a raportului prevzut la alin. /105 judectorul.1indic va decide5 prin #nc9eiere5 intrarea #n faliment a de"itorului #n condi2iile art. 1&6. /40 +revederile alin. /10./70 nu 1e aplic #n cazul #n care5 p:n la data primei edin2e a adunrii creditorilor5 a fo1t admi1 un plan de reorganizare de ctre judectorul1indic. 3456I7849 a 1.a $ituaia unor acte juridice ale debitorului Art. 5". . *c2iunile introdu1e de admini1trator #n aplicarea di1pozi2iilor prezentei 1ec2iuni 1unt 1cutite de ta!ele de tim"ru. oate ac2iunile i cererile introdu1e de lic9idatorul judiciar 1unt 1cutite de plata ta!ei de tim"ru. Art. 5#. . $1urile prevzute #n prezenta 1ec2iune 1e aplic at:t #n cazurile de reorganizare 1au de lic9idare conform unui plan5 c:t i #n cele de faliment. Art. $. . *dmini1tratorul 1au5 dup caz5 lic9idatorul poate introduce la judectorul.1indic ac2iuni pentru anularea actelor frauduloa1e #nc9eiate de de"itor #n dauna drepturilor creditorilor5 #n cei 7 ani anteriori de1c9iderii procedurii. Art. 1. . /10 *dmini1tratorul 1au5 dup caz5 lic9idatorul poate introduce la judectorul.1indic ac2iuni pentru anularea con1tituirilor 1au tran1ferurilor de drepturi patrimoniale ctre ter2i i pentru re1tituirea de ctre acetia a "unurilor tran1mi1e i a valorii altor pre1ta2ii e!ecutate5 realizate de de"itor prin urmtoarele acte3 a0 acte de tran1fer cu titlu gratuit5 efectuate #n cei 7 ani anteriori de1c9iderii procedurii4 1unt e!ceptate 1pon1orizrile #n 1cop umanitar4 "0 opera2iuni comerciale #n care pre1ta2ia de"itorului depete vdit pe cea primit5 efectuate #n cei 7 ani anteriori de1c9iderii procedurii4 c0 acte #nc9eiate5 #n cei 7 ani anteriori de1c9iderii procedurii5 cu inten2ia tuturor pr2ilor implicate #n ace1tea de a 1u1trage "unuri de la urmrirea de ctre creditori 1au de a le leza #n orice alt fel drepturile4 d0 acte de tran1fer de proprietate ctre un creditor pentru 1tingerea unei datorii anterioare 1au #n folo1ul ace1tuia5 efectuate #n cele 12& de zile anterioare de1c9iderii procedurii5 dac 1uma pe care creditorul ar putea 1 o o"2in #n caz de faliment al de"itorului e1te mai mic dec:t valoarea actului de tran1fer4 e0 con1tituirea ori perfectarea unei garan2ii reale pentru o crean2 care era c9irografar5 #n cele 12& de zile anterioare de1c9iderii procedurii4

f0 pl2ile anticipate ale datoriilor5 efectuate #n cele 12& de zile anterioare de1c9iderii procedurii5 dac 1caden2a lor fu1e1e 1ta"ilit pentru o dat ulterioar de1c9iderii procedurii. /20 -rmtoarele opera2iuni5 #nc9eiate #n anul anterior de1c9iderii procedurii5 cu per1oane aflate #n raporturi juridice cu de"itorul5 vor putea5 de a1emenea5 1 fie anulate i pre1ta2iile recuperate5 dac 1unt #n pagu"a creditorilor3 a0 cu un a1ociat comanditat 1au cu un a1ociat de2in:nd cel pu2in 2&= din capitalul 1ociet2ii comerciale ori5 dup caz5 din drepturile de vot #n adunarea general a a1ocia2ilor5 atunci c:nd de"itorul e1te re1pectiva 1ocietate #n comandit5 re1pectiv o 1ocietate agricol5 #n nume colectiv 1au cu r1pundere limitat4 "0 cu un mem"ru 1au admini1trator5 atunci c:nd de"itorul e1te un grup de intere1 economic4 c0 cu un ac2ionar de2in:nd cel pu2in 2&= din ac2iunile de"itorului ori5 dup caz5 din drepturile de vot #n adunarea general a ac2ionarilor5 atunci c:nd de"itorul e1te re1pectiva 1ocietate pe ac2iuni4 d0 cu un admini1trator5 director 1au un mem"ru al organelor de 1upraveg9ere a de"itorului5 1ocietate cooperativ5 1ocietate pe ac2iuni5 cu r1pundere limitat 1au5 dup caz5 1ocietate agricol4 e0 cu orice alt per1oan fizic ori juridic5 de2in:nd o pozi2ie dominant a1upra de"itorului 1au activit2ii 1ale4 f0 cu un coindivizar a1upra unui "un comun. Art. 2. . /10 *c2iunea pentru anularea unui tran1fer patrimonial5 potrivit art. 6& 1au 615 poate fi introdu1 de admini1trator'lic9idator #n termen de un an de la data e!pirrii termenului 1ta"ilit pentru #ntocmirea raportului prevzut la art. 24 lit. a05 dar nu mai t:rziu de 1> luni de la data de1c9iderii procedurii. /20 @udectorul.1indic poate autoriza comitetul creditorilor 1 introduc o a1tfel de ac2iune5 dac admini1tratorul' lic9idatorul nu o face. Art. 3. . +rin e!cep2ie de la di1pozi2iile art. 615 nu 1e va putea cere anularea unui tran1fer cu caracter patrimonial5 fcut de ctre de"itor #n cur1ul de1furrii normale a activit2ii 1ale. Art. 4. . /10 er2ul do":nditor #n cadrul unui tran1fer patrimonial5 anulat conform art. 625 va tre"ui 1 re1tituie averii de"itorului "unul tran1ferat 1au5 dac "unul nu mai e!i1t5 valoarea ace1tuia de la data tran1ferului efectuat de ctre de"itor. /20 er2ul do":nditor5 care a re1tituit averii de"itorului "unul 1au valoarea "unului ce.i fu1e1e tran1ferat de ctre de"itor5 va avea #mpotriva averii o crean2 de aceeai valoare5 cu condi2ia ca ter2ul 1 fi acceptat tran1ferul cu "un.credin2 i fr inten2ia de a.i #mpiedica5 #nt:rzia ori #nela pe creditorii de"itorului. /70 er2ul do":nditor cu titlu gratuit de "un.credin2 va re1titui "unurile #n 1tarea #n care 1e g1e1c5 iar #n lip1a ace1tora5 va re1titui diferen2a de valoare cu care 1.a #m"og2it. ;n caz de rea. credin25 ter2ul va re1titui5 #n toate cazurile5 #ntreaga valoare5 precum i fructele percepute.

Art. 5. . /10 *dmini1tratorul5 lic9idatorul 1au comitetul creditorilor va putea intenta ac2iune pentru a recupera de la 1u"do":nditor "unul ori valoarea "unului tran1ferat de ctre de"itor numai dac 1u"do":nditorul nu a pltit valoarea core1punztoare a "unului i cunotea 1au tre"uia 1 cunoa1c faptul c tran1ferul ini2ial e1te 1u1cepti"il de a fi anulat. /20 ;n cazul #n care 1u"do":nditorul e1te 1o25 rud 1au afin p:n la gradul al patrulea inclu1iv al de"itorului5 1e prezum relativ c ace1ta a cuno1cut #mprejurarea men2ionat la alin. /10. Art. . . /10 )ererea pentru anularea unui tran1fer cu caracter patrimonial 1e va nota5 din oficiu5 #n regi1trele de pu"licitate aferente. /20 % per1oan o"2in:nd un titlu 1au do":ndind o garan2ie ori un alt drept real a1upra "unului re1pectiv5 dup efectuarea unei a1tfel de notri5 va avea titlul 1au dreptul 1u condi2ionat de dreptul de a fi recuperat "unul. Art. !. . /10 ;n vederea creterii la ma!imum a valorii averii de"itorului5 admini1tratorul'lic9idatorul poate 1 men2in 1au 1 denun2e orice contract5 #nc9irierile nee!pirate 1au alte contracte pe termen lung5 at:ta timp c:t ace1te contracte nu vor fi fo1t e!ecutate #n totalitate ori 1u"1tan2ial de ctre toate pr2ile implicate. *dmini1tratorul'lic9idatorul tre"uie 1 r1pund5 #n termen de 7& de zile5 unei notificri a contractantului5 prin care i 1e cere 1 opteze pentru men2inerea ori denun2area contractului4 #n lip1a unui a1tfel de r1pun15 admini1tratorul'lic9idatorul nu va mai putea cere e!ecutarea contractului5 ace1ta fiind 1ocotit denun2at. /20 ;n cazul denun2rii unui contract5 o ac2iune pentru de1pgu"iri poate fi introdu1 de ctre contractant #mpotriva de"itorului. /70 *dmini1tratorul'lic9idatorul va putea men2ine contractele de credit i va putea5 cu acordul cocontractan2ilor5 1 le modifice clauzele5 a1tfel #nc:t ace1tea 1 a1igure ec9ivalen2a viitoarelor pre1ta2ii ale de"itorului. $odificrile vor fi 1upu1e apro"rii judectorului1indic5 care va avea #n vedere dac ele 1unt at:t #n folo1ul averii de"itorului5 c:t i #n cel al averii creditorilor. /40 6ac v:nztorul unui "un imo"il a re2inut titlul de proprietate p:n la plata integral a pre2ului v:nzrii5 v:nzarea va fi con1iderat e!ecutat de ctre v:nztor i nu va fi 1upu1 prevederilor alin. /10. /50 -n contract de munc 1au de #nc9iriere5 #n calitate de locatar5 va putea fi denun2at numai cu re1pectarea termenelor legale de preaviz. /60 ;ntr.un contract prevz:nd pl2i periodice din partea de"itorului5 men2inerea contractului nu #l va o"liga pe admini1trator'lic9idator 1 fac pl2i re1tante pentru perioadele anterioare de1c9iderii procedurii. +entru a1tfel de pl2i pot fi formulate cereri #mpotriva de"itorului. Art. ". . 6ac un "un mo"il5 v:ndut de"itorului i nepltit de ace1ta5 era #n tranzit la data de1c9iderii procedurii i "unul nu e1te #nc la di1pozi2ia de"itorului i nici alte pr2i nu au do":ndit drepturi a1upra lui5 atunci v:nztorul #i poate lua #napoi "unul. ;n ace1t caz toate

c9eltuielile vor fi 1uportate de ctre v:nztor i el va tre"ui 1 re1tituie de"itorului orice avan1 din pre2. 6ac v:nztorul admite ca "unul 1 fie livrat5 el va putea recupera pre2ul prin #n1crierea crean2ei 1ale #n ta"elul de crean2e. 6ac admini1tratorul'lic9idatorul cere ca "unul 1 fie livrat5 el va tre"ui 1 ia m1uri 1 1e pltea1c din averea de"itorului #ntregul pre2 datorat #n "aza contractului. Art. #. . 6ac de"itorul e1te parte #ntr.un contract prevz:nd tran1ferul anumitor mrfuri5 titluri reprezentative ale mrfurilor 1au active financiare5 cotate pe o pia2 reglementat de mrfuri5 1ervicii i in1trumente financiare derivate5 la o anumit dat 1au #ntr.o perioad determinat de timp5 i 1caden2a cade 1au perioada 1e termin dup data de1c9iderii procedurii5 diferen2a dintre pre2ul de cumprare i pre2ul cotat5 la data men2ionat mai 1u15 pe pia2a reglementat re1pectiv 1au pe pie2ele locului de livrare ori5 dac nu poate fi 1ta"ilit locul5 la cea mai apropiat pia2 reglementat5 va tre"ui 1 fie pltit averii de"itorului5 dac acea1ta e1te creditoare5 i va fi #n1cri1 #n ta"elul de crean2e5 dac e1te o o"liga2ie a averii de"itorului. Art. !$. . 6ac un comi1ionar5 care de2ine titluri pentru "unuri ce urmeaz a fi primite ori pentru marf5 devine 1u"iectul unei cereri introductive5 comitentul va fi #ndrept2it 1.i ia #napoi titlurile ori marfa 1au 1 cear ca valoarea lor 1 fie pltit de ctre comi1ionar. Art. !1. . /10 6ac un de"itor de2ine marf #n calitate de con1ignatar 1au orice alt "un care apar2ine altuia5 la data #nregi1trrii cererii introductive5 a e!pirrii termenului pentru conte1tarea cererii creditorilor de ctre de"itor 1au a re1pingerii conte1ta2iei de"itorului #mpotriva ace1tei cereri5 proprietarul va avea dreptul 1.i recupereze "unul5 dac e1te #ngduit aa ceva prin contract5 #n afar de cazul #n care de"itorul are un drept de garan2ie vala"il a1upra "unului. /20 6ac la una dintre datele men2ionate la alin. /10 marfa nu e1te #n po1e1iunea de"itorului i el nu o poate recupera de la de2intorul actual5 proprietarul va fi #ndrept2it 1 ai" crean2a #nregi1trat #n ta"elul de crean2e5 cu valoarea pe care marfa o avea la acea dat. 6ac de"itorul e1te #n po1e1iunea mrfii la acea dat5 dar a pierdut ulterior po1e1iunea5 proprietarul poate cere ca #ntreaga valoare a mrfii 1 fie #n1cri1 #n ta"elul de crean2e. Art. !2. . <aptul c un proprietar al unui imo"il #nc9iriat e1te de"itor #n prezenta procedur nu va de1fiin2a contractul de #nc9iriere5 #n afar de cazul #n care va fi fo1t 1tipulat a1tfel. )u toate ace1tea5 admini1tratorul'lic9idatorul poate 1 refuze 1 a1igure pre1tarea oricror 1ervicii datorate de proprietar c9iriaului pe timpul #nc9irierii. ;n ace1t caz c9iriaul poate evacua cldirea i poate introduce o ac2iune 1au poate de2ine #n continuare imo"ilul5 1cz:nd din c9iria pe care o pltete co1tul 1erviciilor datorate de proprietar. 6ac c9iriaul alege 1 continue a de2ine imo"ilul5 el nu va fi #ndrept2it la vreo ac2iune #n de1pgu"iri #mpotriva de"itorului5 ci va avea numai dreptul de a 1cdea din c9iria pe care o pltete co1tul 1erviciilor datorate de proprietar. Art. !3. . *dmini1tratorul'lic9idatorul poate 1 denun2e un contract prin care de"itorul 1.a o"ligat 1 efectueze anumite 1ervicii 1pecializate 1au cu caracter 1trict per1onal5 #n afar de cazul #n care creditorul accept efectuarea pre1ta2iei de ctre o per1oan de1emnat de admini1trator'lic9idator.

Art. !4. . /10 6ac un a1ociat dintr.o 1ocietate agricol5 1ocietate #n nume colectiv5 1ocietate #n comandit ori cu r1pundere limitat 1au ac2ionarul unei 1ociet2i pe ac2iuni e1te de"itor #ntr.o procedur prevzut de prezenta lege i dac implicarea de"itorului #ntr.o a1tfel de procedur nu atrage dizolvarea acelei 1ociet2i5 admini1tratorul'lic9idatorul poate cere lic9idarea drepturilor de"itorului #n acea 1ocietate5 potrivit ultimei 1itua2ii financiare apro"ate5 1au poate propune ca de"itorul 1 fie p1trat ca a1ociat5 dac ceilal2i a1ocia2i 1unt de acord. /20 +revederile alin. /10 1e aplic5 #n mod core1punztor5 #n cazul mem"rilor 1ociet2ilor cooperative i ai grupurilor de intere1 economic. 3456I7849 a 4.a %rimele msuri Art. !5. . /10 ;n urma de1c9iderii procedurii5 admini1tratorul va trimite o notificare tuturor creditorilor men2iona2i #n li1ta depu1 de de"itor #n conformitate cu art. 77 1au art. 79 ori5 dup caz5 #ntocmit #n condi2iile art. 4&5 de"itorului i oficiului regi1trului comer2ului 1au5 dup caz5 regi1trului 1ociet2ilor agricole unde de"itorul e1te #nmatriculat5 pentru efectuarea men2iunii. /20 6ac creditorii cu 1ediul 1au cu domiciliul #n 1trintate au reprezentan2i #n 2ar5 notificarea va fi trimi1 ace1tora din urm. /70 Cotificarea prevzut la alin. /10 1e va pu"lica totodat5 pe c9eltuiala averii de"itorului5 #ntr.un ziar de larg circula2ie. Art. ! . . /10 Cotificarea va cuprinde3 a0 termenul limit de depunere5 de ctre creditori5 a opozi2iilor la 9otr:rea de de1c9idere a procedurii5 pronun2at ca urmare a cererii formulate de de"itor5 #n condi2iile art. 7> alin. /105 precum i termenul de 1olu2ionare a opozi2iilor5 care nu va depi 1& zile de la data e!pirrii termenului de depunere a ace1tora4 "0 termenul limit pentru #nregi1trarea cererii de admitere a crean2elor a1upra averii de"itorului5 care va fi de ma!imum 6& de zile de la de1c9iderea procedurii5 precum i cerin2ele pentru ca o crean2 #nregi1trat 1 fie con1iderat vala"il4 c0 termenul de verificare a crean2elor5 #ntocmire5 afiare i comunicare a ta"elului preliminar al crean2elor5 care nu va depi 7& de zile de la e!pirarea termenului prevzut la lit. "04 d0 termenul de definitivare a ta"elului crean2elor5 care nu va depi 7& de zile de la e!pirarea termenului prevzut la lit. c04 e0 locul5 data i ora primei edin2e a adunrii creditorilor. /20 Gedin2a de #ntrunire a adunrii creditorilor va fi convocat la un termen 1ituat #n primele 1& zile de la e!pirarea termenului prevzut la alin. /10 lit. d0. /70 ;n func2ie de circum1tan2ele cauzei i pentru motive temeinice5 judectorul.1indic va putea 9otr# o majorare a termenelor prevzute la alin. /10 lit. "05 c0 i d0 cu ma!imum 7&5 155 re1pectiv 15 zile.

Art. !!. . 6ac de"itorul are "unuri 1upu1e tran1crip2iei5 in1crip2iei 1au #nregi1trrii #n regi1trele de pu"licitate5 va fi trimi1 in1tan2elor5 autorit2ilor 1au in1titu2iilor care 2in ace1te regi1tre o copie de pe 9otr:rea de de1c9idere a procedurii5 1pre a 1e face men2iune. Art. !". . /10 )u e!cep2ia 1alaria2ilor ale cror crean2e vor fi #nregi1trate de admini1trator conform eviden2elor conta"ile5 to2i ceilal2i creditori5 ale cror crean2e 1unt anterioare datei de de1c9idere a procedurii5 vor depune cererea de admitere a crean2elor #n termenul fi!at #n 9otr:rea de de1c9idere a procedurii4 declara2iile de crean2e vor fi #nregi1trate #ntr.un regi1tru care 1e va p1tra la grefa tri"unalului. /20 +revederile alin. /10 1e aplic5 #n mod core1punztor5 titularilor de ac2iuni la purttor. /70 )ererea de admitere a crean2elor tre"uie fcut c9iar dac ace1tea nu 1unt 1ta"ilite printr.un titlu. /40 )rean2ele ne1cadente 1au 1u" condi2ie la data de1c9iderii procedurii vor fi admi1e provizoriu la ma1a credal i vor fi #ndrept2ite 1 participe la di1tri"uiri de 1ume #n m1ura #ngduit de prezenta lege. /50 8unt con1iderate 1u" condi2ie i acele crean2e care pot fi valorificate #mpotriva de"itorului numai dup e!ecutarea unui code"itor principal. Art. !#. . /10 )ererea va cuprinde3 numele'denumirea creditorului5 domiciliul'1ediul5 1uma datorat5 temeiul crean2ei5 precum i men2iuni cu privire la eventualele drepturi de preferin2 1au garan2ii. /20 La cerere vor fi ane!ate documentele ju1tificative ale crean2ei i ale actelor de con1tituire de garan2ii. /70 +o1e1orii de titluri de valoare la ordin 1au la purttor pot 1olicita admini1tratorului re1tituirea titlurilor originale i p1trarea la do1ar a unor copii certificate de ace1ta. *dmini1tratorul va face men2iunea pe original de1pre prezentarea ace1tora. %riginalele vor fi prezentate din nou la orice reparti2ie de 1ume #ntre creditori5 precum i la e!ercitarea votului #n adunarea creditorilor. Art. "$. . /10 oate crean2ele vor fi 1upu1e procedurii de verificare prevzute de prezenta lege5 cu e!cep2ia crean2elor con1tatate prin titluri e!ecutorii. /20 Cu 1unt 1upu1e ace1tei proceduri crean2ele "ugetare rezult:nd dintr.un titlu e!ecutoriu neconte1tat #n termenele prevzute de legi 1peciale. /70 +rin crean2e "ugetare5 #n 1en1ul prezentei legi5 1e #n2elege crean2ele izvor:te din impozite5 ta!e5 contri"u2ii5 amenzi i alte venituri "ugetare5 precum i acce1oriile ace1tora5 re1pectiv do":nzi5 penalit2i i penalit2i de #nt:rziere.

/40 oate crean2ele prezentate pentru a fi admi1e i #nregi1trate la grefa tri"unalului vor fi prezumate vala"ile i corecte dac nu 1unt conte1tate de ctre de"itor5 admini1trator 1au creditori. Art. "1. . /10 *dmini1tratorul va proceda de #ndat la verificarea fiecrei cereri i a documentelor depu1e i va putea efectua o cercetare amnun2it pentru a 1ta"ili legitimitatea5 valoarea e!act i prioritatea fiecrei crean2e. /20 ;n vederea #ndeplinirii atri"u2iei prevzute la alin. /105 admini1tratorul va putea 1olicita e!plica2ii de la de"itor5 va putea 1 poarte di1cu2ii cu fiecare creditor5 1olicit:ndu.i5 dac con1ider nece1ar5 informa2ii i documente 1uplimentare. Art. "2. . )rean2ele negarantate i pr2ile negarantate ale crean2elor garantate5 care nu 1unt 1cadente la data #nregi1trrii cererii de admitere5 vor fi #n1cri1e #n ta"elul de crean2e cu #ntreaga lor valoare5 #n15 #n cur1ul falimentului5 orice di1tri"uire de 1um pentru a1tfel de crean2e 1e va face cu o"1ervarea di1pozi2iilor art. 124. Art. "3. . /10 )rean2ele con1t:nd #n o"liga2ii5 care nu au fo1t calculate #n valoare monetar 1au a cror valoare e1te 1upu1 modificrii5 vor fi calculate de ctre admini1trator i #n1cri1e #n ta"elul de crean2e cu valoarea nominal pe care ele o aveau la data de1c9iderii procedurii. @udectorul.1indic va decide a1upra oricrei conte1ta2ii #mpotriva calculului fcut de admini1trator pentru a1tfel de crean2e. /20 )rean2ele e!primate #n valut vor fi #nregi1trate la valoarea lor #n lei5 la cur1ul Dncii Ca2ionale a ?om:niei e!i1tent la data de1c9iderii procedurii. Art. "4. . % crean2 a unui creditor cu mai mul2i de"itori 1olidari va fi #n1cri1 #n toate ta"elele de crean2e ale de"itorilor cu valoarea nominal5 p:n va fi complet acoperit. Cici o reducere a 1umei crean2ei prevzute #n ta"elul de crean2e nu va fi fcut #n vreunul dintre ta"elele de crean2e ale de"itorilor5 p:n ce creditorul a fo1t deplin 1ati1fcut5 #n numerar 1au #n "unuri. 6ac totalul 1umelor di1tri"uite creditorului5 #n toate ac2iunile cu de"itorii5 va depi totalul 1umei care #i e1te datorat5 ace1ta va tre"ui 1 re1tituie 1umele primite #n plu15 care vor fi re#n1cri1e ca fonduri #n averea de"itorilor5 propor2ional cu 1umele pe care fiecare dintre de"itori le.a pltit pe1te ceea ce era datorat. Art. "5. . /10 -n creditor care5 #nainte de #nregi1trarea unei cereri de admitere5 a primit o plat par2ial pentru crean2a 1a de la un code"itor 1au de la un fideju1or al de"itorului poate avea crean2a #n1cri1 #n ta"elul de crean2e numai pentru partea pe care nu a #nca1at.o #nc. /20 -n code"itor 1au un fideju1or5 care e1te #ndrept2it la re1tituire ori la de1pgu"ire din partea de"itorului pentru 1uma pltit5 va fi trecut #n ta"elul de crean2e cu 1uma pe care a pltit.o creditorului. ;n ace1t caz5 creditorul comun are dreptul de a cere 1 i 1e pltea1c5 p:n la ac9itarea integral a crean2ei 1ale5 cota cuvenit code"itorului 1au fideju1orului5 rm:n:nd creditor al ace1tuia doar pentru 1uma neac9itat.

/70 )ode"itorul 1au fideju1orul de"itorului5 care pentru a1igurarea regre1ului 1u are a1upra "unurilor ace1tuia un drept de garan2ie5 concur la ma1a credal5 pentru a face po1i"il realizarea garan2iei 1ale5 dar pre2ul o"2inut din v:nzarea "unurilor grevate va fi atri"uit creditorului5 1cz:ndu.1e din 1uma ce e1te datorat. Art. " . . /10 )a rezultat al verificrilor fcute5 admini1tratorul va #ntocmi i va #nregi1tra la tri"unal un ta"el preliminar cuprinz:nd toate crean2ele #mpotriva averii de"itorului5 preciz:nd c 1unt3 c9irografare5 garantate5 cu priorit2i5 1u" condi2ie 1au ne1cadente i art:nd pentru fiecare numele'denumirea creditorului5 1uma pentru care 1.a cerut verificarea i 1uma cu care a fo1t trecut #n ta"el. /20 La crean2ele garantate cu un drept de preferin2 1e vor arta titlul din care izvorte preferin2a5 rangul ace1teia i motivele pentru care crean2ele 1au drepturile de preferin2 au fo1t trecute par2ial #n ta"lou 1au au fo1t #nlturate. /70 a"elul preliminar va fi5 totodat5 afiat de gref la ua in1tan2ei5 #ntocmindu.1e #n ace1t 1en1 un proce1.ver"al de afiare5 i va fi comunicat de"itorului. /40 % dat cu afiarea ta"elului5 admini1tratorul va trimite imediat notificri creditorilor5 ale cror crean2e 1au drepturi de preferin2 au fo1t trecute par2ial #n ta"elul preliminar 1au #nlturate5 preciz:nd totodat i motivele. Art. "!. . /10 6e"itorul5 creditorii i orice alt parte intere1at vor putea 1 formuleze conte1ta2ii cu privire la crean2ele i drepturile de preferin2 trecute de admini1trator #n ta"elul preliminar al crean2elor. /20 )onte1ta2iile tre"uie depu1e la tri"unal cu cel pu2in 1& zile #nainte de data 1ta"ilit5 prin 1entin2a de de1c9idere a procedurii5 pentru definitivarea ta"elului de crean2e. /70 La termenul 1ta"ilit prin 1entin2a de de1c9idere a procedurii pentru definitivarea ta"elului de crean2e5 judectorul.1indic va 1olu2iona deodat5 printr.o 1ingur 1entin25 toate conte1ta2iile5 c9iar dac pentru 1olu2ionarea unora ar fi nevoie de admini1trare de pro"e4 #n ace1t din urm caz5 judectorul.1indic poate 1 admit5 #n tot 1au #n parte5 crean2ele5 #n mod provizoriu5 la ma1a credal5 at:t #n ceea ce privete deli"errile5 c:t i reparti2iile. /40 6ac 1e admite crean2a fr dreptul de preferin2 pretin15 acea1ta va participa la reparti2iile 1umelor o"2inute din valorificarea "unurilor negrevate de garan2ii. /50 6in 1umele care 1.ar o"2ine din valorificarea "unurilor 1upu1e dreptului de preferin2 conte1tat 1e va con1emna partea ce 1.ar cuveni acelei crean2e. Art. "". . /10 6up ce toate conte1ta2iile la crean2e au fo1t 1olu2ionate5 admini1tratorul va #nregi1tra5 de #ndat5 la tri"unal i va avea grij 1 fie afiat la 1ediul ace1tuia ta"elul definitiv al tuturor crean2elor #mpotriva averii de"itorului5 art:nd 1uma5 prioritatea i 1itua2ia . garantat 1au negarantat . a fiecrei crean2e.

/20 6up #nregi1trarea ta"elului definitiv5 numai titularii crean2elor #nregi1trate #n ta"elul definitiv pot 1 participe la votul a1upra planului de reorganizare5 la adunrile creditorilor i la orice reparti2ii de 1ume #n caz de faliment. Art. "#. . /10 6up e!pirarea termenului de depunere a conte1ta2iilor5 prevzut la art. >( alin. /205 i p:n la #nc9iderea procedurii5 orice parte intere1at poate face conte1ta2ie #mpotriva trecerii unei crean2e 1au a unui drept de preferin2 #n ta"loul definitiv al crean2elor5 #n cazul de1coperirii e!i1ten2ei unui fal15 dol 1au erori e1en2iale care au determinat admiterea crean2ei 1au a dreptului de preferin25 precum i #n cazul de1coperirii unor titluri 9otr:toare i p:n atunci necuno1cute. /20 @udecarea conte1ta2iei 1e va face de judectorul1indic5 dup citarea conte1tatorului i a celorlalte pr2i intere1ate. /70 +:n la judecarea irevoca"il a conte1ta2iei5 judectorul.1indic va putea declara crean2a 1au dreptul de preferin2 conte1tat ca admi1 numai provizoriu. Art. #$. . /10 )u e!cep2ia cazului #n care notificarea de1c9iderii procedurii 1.a fcut cu #nclcarea di1pozi2iilor art. (5 titularul de crean2e anterioare de1c9iderii procedurii5 care nu depune cererea de admitere a crean2elor p:n la e!pirarea termenului prevzut la art. (6 alin. /10 lit. "05 e1te deczut5 c:t privete crean2ele re1pective5 din urmtoarele drepturi3 1. dreptul de a participa i de a vota #n cadrul adunrii creditorilor4 2. dreptul de a participa la di1tri"uirile de 1ume #n cadrul reorganizrii i falimentului4 7. dreptul de a.i realiza crean2ele #mpotriva de"itorului 1au a mem"rilor ori a1ocia2ilor cu r1pundere nelimitat ai per1oanei juridice de"itoare5 ulterior #nc9iderii procedurii5 1u" rezerva ca de"itorul 1 nu fi fo1t condamnat pentru "ancrut 1impl 1au frauduloa1 ori 1 nu i 1e fi 1ta"ilit r1punderea pentru efectuarea de pl2i ori tran1feruri frauduloa1e. /20 6ecderea va putea fi invocat oric:nd5 de orice parte intere1at5 pe cale de ac2iune 1au e!cep2ie. 3456I7849 a &.a %lanul Art. #1. . /10 -rmtoarele categorii de per1oane vor putea propune un plan de reorganizare #n condi2iile de mai jo13 a0 de"itorul5 o dat cu formularea cererii 1ale introductive 1au ulterior5 p:n la afiarea ta"elului definitiv al crean2elor5 dac ace1ta i.a prezentat inten2ia de reorganizare #n condi2iile prevzute la art. 775 re1pectiv art. 794 "0 admini1tratorul5 de la data de1emnrii 1ale i p:n la #mplinirea unui termen de 7& de zile de la data afirii ta"elului definitiv al crean2elor4

c0 comitetul creditorilor5 reprezentantul mem"rilor 1au5 dup caz5 al a1ocia2ilor'ac2ionarilor5 #n termen de 7& de zile de la data afirii ta"elului definitiv al crean2elor. /20 La cererea oricrei pr2i intere1ate5 judectorul.1indic poate 1curta5 pentru motive temeinice5 perioadele prevzute la alin. /10. /70 +lanul va prevedea fie reorganizarea i continuarea activit2ii de"itorului5 fie lic9idarea unor "unuri din averea ace1tuia. /40 Cu vor putea propune un plan de reorganizare de"itorul care5 #ntr.un interval de 5 ani anterior formulrii cererilor introductive5 a mai fo1t 1u"iect al procedurii in1tituite #n "aza prezentei legi i nici de"itorul care a fo1t condamnat definitiv pentru3 "ancrut frauduloa15 ge1tiune frauduloa15 a"uz de #ncredere5 #nelciune5 delapidare5 mrturie mincinoa15 infrac2iuni de fal1 ori infrac2iuni prevzute #n Legea concuren2ei nr. 21'19965 cu modificrile i completrile ulterioare. /50 Cere1pectarea termenelor prevzute la alin. /10 conduce la decderea pr2ilor re1pective din dreptul de a depune un plan de reorganizare i5 ca urmare5 la trecerea5 din di1pozi2ia judectorului.1indic5 la faliment. Art. #2. . /10 +lanul de reorganizare va indica per1pectivele de redre1are #n raport cu po1i"ilit2ile i 1pecificul activit2ii de"itorului5 cu mijloacele financiare di1poni"ile i cu cererea pie2ei fa2 de oferta de"itorului i va cuprinde m1uri concordante cu intere1ele creditorilor i ale mem"rilor 1au a1ocia2ilor'ac2ionarilor5 precum i cu ordinea pu"lic5 inclu1iv #n ceea ce privete modalitatea de 1elec2ie5 de1emnare i #nlocuire a admini1tratorilor i directorilor. /20 +lanul de reorganizare va indica modalitatea i termenele la care 1e face lic9idarea total 1au par2ial a pa1ivului pentru fiecare creditor #n1cri1 #n ta"loul final de crean2e. /70 E!ecutarea planului de reorganizare nu va putea depi 2 ani5 1ocoti2i de la data confirmrii. /40 +lanul de reorganizare va men2iona3 a0 categoriile de crean2e care nu 1unt defavorizate4 "0 tratamentul categoriilor de crean2e defavorizate4 c0 dac i #n ce m1ur de"itorul5 mem"rii grupului de intere1 economic5 a1ocia2ii din 1ociet2ile #n nume colectiv i a1ocia2ii comandita2i din 1ociet2ile #n comandit vor fi de1crca2i de r1pundere4 d0 ce de1pgu"iri urmeaz a fi oferite titularilor tuturor categoriilor de crean2e5 #n compara2ie cu valoarea e1timativ ce ar putea fi primit prin di1tri"uire #n caz de faliment4 valoarea e1timativ 1e va calcula la data propunerii planului. /50 +lanul va 1pecifica m1urile adecvate pentru punerea 1a #n aplicare5 cum ar fi3

*. p1trarea5 #n #ntregime 1au #n parte5 de ctre de"itor5 a conducerii activit2ii 1ale5 inclu1iv dreptul de di1pozi2ie a1upra "unurilor din averea 1a5 cu 1upraveg9erea activit2ii 1ale de ctre un admini1trator de1emnat #n condi2iile legii4 D. o"2inerea de re1ur1e financiare pentru 1u12inerea realizrii planului i 1ur1ele de provenien2 ale ace1tora4 ). tran1miterea tuturor 1au a unora dintre "unurile averii de"itorului ctre una 1au mai multe per1oane fizice 1au juridice5 con1tituite anterior 1au ulterior confirmrii planului4 6. fuziunea de"itorului 1au a"1or"irea 1a cu 1au de ctre o alt per1oan juridic4 E. lic9idarea tuturor 1au a unora dintre "unurile averii de"itorului5 1eparat 1au #n "loc5 li"ere de orice 1arcini5 1au di1tri"uirea ace1tora ctre creditorii de"itorului5 #n contul crean2elor pe care acetia le au fa2 de averea de"itorului4 <. modificarea 1au 1tingerea garan2iilor reale5 cu acordarea o"ligatorie5 #n "eneficiul creditorului garantat5 a unei garan2ii 1au protec2ii ec9ivalente5 #n condi2iile prevzute de art. 47 alin. /20 lit. c04 G. prelungirea datei 1caden2ei5 precum i modificarea ratei do":nzii5 penalit2ii 1au a oricrei alte clauze din cuprin1ul contractului 1au a celorlalte izvoare ale o"liga2iilor 1ale4 B. modificarea actului con1titutiv al de"itorului5 viz:nd inclu1iv majorarea capitalului 1ocial4 ,. emiterea de titluri de valoare de ctre de"itor 1au oricare dintre per1oanele men2ionate la lit. ). i 6.5 #n condi2iile prevzute de Legea nr. 71'199& privind 1ociet2ile comerciale5 repu"licat5 i de %rdonan2a de urgen2 a Guvernului nr.2>'2&&2 privind valorile mo"iliare5 1erviciile de inve1ti2ii financiare i pie2ele reglementate5 prin urmtoarele metode3 a0 #n 1c9im"ul urmtoarelor categorii de "unuri3 numerar5 drepturi reale principale5 drepturi de proprietate intelectual5 titluri de valoare4 "0 prin conver1ie a crean2elor4 1au c0 prin orice alt metod adecvat4 +rdonana de urgen a 2u'ernului nr.!0 !""! pri'ind 'alorile mobiliare) ser'iciile de in'estiii #inanciare $i pieele reglementate a #ost abrogat $i nlocuit prin Legea nr. !9: !""4 pri'ind piaa de capital) publicat n *onitorul +#icial al Rom,niei) -artea I) nr.&:1 din !9 iunie !""4. @. in1erarea #n actul con1titutiv al de"itorului per1oan juridic . 1au al per1oanelor men2ionate la lit. ). i 6. a unor prevederi4 a0 de pro9i"ire a emiterii de ac2iuni fr drept de vot4 "0 de determinare5 #n cazul diferitelor categorii de ac2iuni ordinare5 a unei di1tri"u2ii core1punztoare a votului #ntre ace1te categorii4 i

c0 #n cazul categoriilor de ac2iuni preferen2iale cu dividend prioritar fa2 de alte categorii de ac2iuni5 de reglementare 1ati1fctoare a numirii admini1tratorilor reprezent:nd categoriile de ac2iuni re1pective #n ipoteza neonorrii o"liga2iei de plat a dividendelor. /60 *m:nrile5 ealonrile5 1cutirile 1au reducerile la plata o"liga2iilor "ugetare 1e #n1criu #n plan #n condi2iile prevzute de legea 1pecial #n materie. /(0 +entru neac9itarea o"liga2iilor "ugetare datorate at:t #nainte5 c:t i dup de1c9iderea procedurii de reorganizare judiciar5 de"itorul datoreaz majorri de #nt:rziere i penalit2i de #nt:rziere conform legii 1peciale #n materie5 p:n la data ac9itrii ace1tora 1au5 dup caz5 p:n la data intrrii #n faliment. Art. #3. . /10 ;n vederea admini1trrii eficiente a procedurii5 planul poate de1emna o categorie 1eparat de crean2e5 compu1 numai din crean2e c9irografare av:nd o valoare redu15 valoare pe care judectorul.1indic o con1ider adecvat. /20 +lanul va 1ta"ili acelai tratament pentru fiecare crean2 din cadrul unei categorii di1tincte5 cu e!cep2ia cazului #n care de2intorul unei crean2e din categoria re1pectiv con1imte un tratament mai pu2in favora"il pentru crean2a 1a. Art. #4. . /10 ?e1pect:nd prevederile art. 925 planul de reorganizare va putea 13 a0 defavorizeze orice categorie de crean2e c9irografare 1au garantate4 "0 men2in 1au 1 denun2e5 #n condi2iile art. 6(.(45 orice contract la care de"itorul e1te parte4 c0 prevad realizarea unei tranzac2ii cu privire la crean2ele de"itorului fa2 de ter2i4 d0 prevad v:nzarea total 1au par2ial a "unurilor din averea de"itorului i di1tri"uirea 1umelor de "ani o"2inute ctre creditori4 e0 modifice drepturile titularilor de crean2e garantate 1au c9irografare ori 1 la1e nemodificate drepturile aferente oricrei categorii de crean2e. /20 ;n cazul #n care de"itorul e1te per1oan fizic5 planul propu1 nu poate prevedea utilizarea5 1u" orice form5 1au #n1trinarea "unurilor ace1tuia5 e!ceptate5 total 1au par2ial5 de la e!ecutare 1ilit5 dec:t #n condi2iile di1pozi2iilor legale. Art. #5. . /10 8e prezum c o categorie de crean2e e1te defavorizat de plan dac5 pentru oricare dintre crean2ele categoriei re1pective5 planul prevede o modificare fie a crean2ei5 fie a condi2iilor de realizare a ace1teia. /20 Cu 1e con1ider modificare a crean2ei 1au a condi2iilor de realizare a ace1teia 1itua2ia #n care planul propu1 prevede revenirea la condi2iile de realizare a crean2ei anterioare 1urvenirii evenimentelor care au condu1 la modificarea condi2iilor re1pective5 cum ar fi neplata uneia 1au mai multor rate 1cadente ale unui #mprumut5 la termenele i #n condi2iile 1tipulate #n contract5 care conduce la accelerarea pl2ii #ntregului re1t al #mprumutului. Art. # . . 6ac proiectul planului de reorganizare5 #n vederea redre1rii prin continuarea activit2ii5 prevede re1tr:ngeri de per1onal din ra2iuni economice5 1e vor indica m1urile deja

luate i 1e vor e!pune ac2iunile i per1pectivele de natur 1 duc la reorientarea profe1ional a per1onalului. Art. #!. . /10 ):te o copie de pe planul propu1 va fi depu1 la grefa tri"unalului i la regi1trul comer2ului 1au5 dup caz5 la regi1trul 1ociet2ilor agricole i va fi comunicat de"itorului5 admini1tratorului5 comitetului creditorilor i reprezentantului mem"rilor 1au5 dup caz5 al a1ocia2ilor' ac2ionarilor. /20 @udectorul.1indic va convoca o edin25 #n termen de 2& de zile de la #nregi1trarea planului la tri"unal5 la care vor fi cita2i cei care au propu1 planul i per1oanele men2ionate la alin. /10 i #n care planul va fi admi1 1au re1pin1 de judectorul.1indic5 dup audierea per1oanelor citate. /70 @udectorul.1indic va putea admite un plan propu1 de pr2ile legal #ndrept2ite5 care con2ine toate informa2iile i care denot an1e o"iective de realizare. @udectorul1indic poate 1 cear prerea unui e!pert practician #n reorganizare i lic9idare autorizat5 confirm:nd po1i"ilitatea de realizare a planului5 #nainte de admiterea lui. +lata e!pertului va fi 1uportat din averea de"itorului. /40 6ac mai multe planuri au fo1t propu1e i admi1e la intervale relativ 1curte de timp5 judectorul.1indic va cuta 1 le 1upun #mpreun la vot #n adunarea creditorilor. Art. #". . /10 6up admiterea planului5 judectorul1indic va di1pune convocarea adunrii creditorilor #ntr.un termen cuprin1 #ntre 7& i 45 de zile5 dar nu mai devreme de afiarea ta"elului definitiv al crean2elor. 6e"itorul i admini1tratorul vor fi convoca2i. /20 @udectorul.1indic va di1pune5 #n termen de 4> de ore de la admitere5 pu"licarea unui anun2 referitor la propunerea planului #n $onitorul %ficial al ?om:niei5 +artea a ,E.a5 i #n dou ziare cu larg r1p:ndire5 cu indicarea celui care l.a propu15 a datei c:nd 1e va vota cu privire la plan i a faptului c e1te admi1i"il votarea prin 1cri1oare5 cu legalizarea 1emnturii creditorului de ctre notarul pu"lic5 comunicat prin orice mijloace i #nregi1trat la tri"unal cu cel pu2in 5 zile #nainte de data fi!at pentru e!primarea votului5 precum i a datei de confirmare a planului5 care va avea loc #n ma!imum 15 zile de la data e!primrii votului a1upra planului. /70 *c2ionarii i creditorii cu titluri de valoare la purttor vor tre"ui 1 depun originalele la admini1trator cu cel pu2in 5 zile #nainte de data fi!at pentru e!primarea votului5 1u" 1anc2iunea decderii din dreptul de a vota. /40 6in momentul pu"licrii5 toate pr2ile intere1ate vor fi 1ocotite c au cunotin2 de1pre plan i data de e!primare a votului. ;n toate cazurile5 de"itorul va a1igura po1i"ilitatea con1ultrii planului la 1ediul 1u5 pe c9eltuiala 1olicitantului. Art. ##. . /10 La #nceputul edin2ei de vot5 judectorul1indic va informa creditorii prezen2i de1pre voturile vala"ile primite #n 1cri1.

/20 )reditorii cu crean2e 1u"ordonate5 mem"rii5 a1ocia2ii i ac2ionarii pot participa la edin25 dar pot vota cu privire la plan doar #n cazul #n care ace1ta le acord mai pu2in dec:t ar primi #n cazul falimentului. /70 Cu vor fi inclu1e #n cvorum i nu vor participa la votarea a1upra planului de reorganizare5 propu1 de de"itorul per1oan fizic5 crean2ele al cror titular e1te 1o25 rud 1au afin5 p:n la gradul al patrulea inclu1iv5 cu de"itorul. /40 <iecare crean2 "eneficiaz de un drept de vot5 pe care titularul ace1teia #l e!ercit #n categoria de crean2e din care face parte crean2a re1pectiv. /50 8u" rezerva prevederilor art. 97 alin. /105 urmtoarele crean2e con1tituie categorii di1tincte de crean2e5 care voteaz 1eparat3 a0 fiecare crean2 garantat care depete 1&= din valoarea tuturor crean2elor #mpotriva averii de"itorului4 "0 toate celelalte crean2e garantate4 c0 crean2ele men2ionate la art. 122 pct. 74 d0 crean2ele men2ionate la art. 122 pct. 44 e0 crean2ele men2ionate la art. 122 pct. 54 f0 crean2ele creditorilor c9irografari. /60 )rean2ele urmtoarelor categorii de per1oane vor con1titui categorii di1tincte de crean2e i vor participa la vot5 #n cazul #n care titularii ace1tora 1unt #ndrept2i2i 1 voteze conform alin. /203 a0 titularii fiecrei categorii de crean2e 1u"ordonate5 #n conformitate cu prevederile art. 122 pct. 94 "0 mem"rii5 a1ocia2ii i ac2ionarii5 pentru drepturile reziduale deriv:nd din calitatea lor. /(0 -n plan va fi 1ocotit acceptat de ctre o categorie de crean2e dac #n categoria re1pectiv planul e1te acceptat #n urmtoarele condi2ii cumulative3 a0 de ctre o majoritate de dou treimi din valoarea crean2elor din acea categorie4 "0 de ctre cel pu2in jumtate din numrul titularilor de crean2e din categoria re1pectiv. />0 ;n cazul categoriilor de crean2e care nu 1unt defavorizate de plan5 1e con1ider c ace1tea au acceptat planul i nu e nece1ar votarea planului de ctre crean2ele categoriei re1pective. /90 ;n cazul #n care planul prevede c5 pentru crean2ele dintr.o anumit categorie5 nu 1e va primi nimic5 1e con1ider c ace1tea au re1pin1 planul i nu e nece1ar votarea planului de ctre crean2ele categoriei re1pective. Art. 1$$. . /10 La data 1ta"ilit5 un plan va fi confirmat de ctre judectorul.1indic5 dac 1unt #ntrunite cumulativ urmtoarele condi2ii3

*. cel pu2in 7 dintre categoriile de crean2e men2ionate la art. 99 alin. /50 accept 1au 1unt 1ocotite c accept planul5 cu condi2ia ca minimum una dintre categoriile defavorizate 1 accepte planul4 D. fiecare categorie defavorizat de crean2e care a re1pin1 planul va fi 1upu1 unui tratament corect i ec9ita"il prin plan4 ). fiecare crean2 care a re1pin1 planul va fi 1upu1 unui tratament corect i ec9ita"il prin plan. /20 ratament corect i ec9ita"il e!i1t atunci c:nd 1unt #ndeplinite cumulativ urmtoarele condi2ii3 a0 nici una dintre categoriile care re1ping planul i nici o crean2 care re1pinge planul nu prime1c mai pu2in dec:t ar fi primit #n cazul falimentului4 "0 nici o categorie 1au nici o crean2 apar2in:nd unei categorii nu primete mai mult dec:t valoarea total a crean2ei 1ale4 c0 #n cazul #n care o categorie defavorizat re1pinge planul5 nici un mem"ru5 a1ociat5 ac2ionar 1au categorie de crean2e cu rang inferior categoriei defavorizate neacceptante5 a1tfel cum rezult din ordinea de prioritate prevzut la art. 1225 nu primete nimic. 8e con1ider c mem"rii5 a1ocia2ii 1au ac2ionarii nu prime1c nimic i #n cazul #n care planul prevede c acetia vor primi o valoare cel mult egal cu o nou contri"u2ie financiar pe care au efectuat.o #n favoarea de"itorului5 p:n la data confirmrii planului5 cu titlu irevoca"il i ne1upu1 vreunei alte condi2ii dec:t cea a confirmrii planului. /70 6oar un 1ingur plan de reorganizare va fi confirmat. /40 6ac #n condi2iile alin. /10 pot fi confirmate mai multe planuri5 judectorul.1indic va confirma planul de"itorului. 6ac planul de"itorului nu #ntrunete condi2iile prevzute la alin. /105 judectorul.1indic va confirma planul care e1te acceptat de cele mai multe categorii defavorizate. /50 )onfirmarea unui plan de reorganizare #mpiedic propunerea5 admiterea5 votarea 1au confirmarea oricrui alt plan. Art. 1$1. . /10 ):nd 9otr:rea care confirm un plan intr #n vigoare5 activitatea de"itorului e1te reorganizat #n mod core1punztor4 crean2ele i drepturile creditorilor i ale celorlalte pr2i intere1ate 1unt modificate a1tfel cum e1te prevzut #n plan. ;n cazul unei e!ecutri 1ilite5 planul confirmat va fi 1ocotit ca o 9otr:re definitiv #mpotriva de"itorului. /20 )reditorii con1erv ac2iunile lor5 pentru #ntreaga valoare a crean2elor5 #mpotriva code"itorilor i fideju1orilor de"itorului5 c9iar dac au votat pentru acceptarea planului. /70 6ac nici un plan nu e1te confirmat i termenul pentru propunerea unui plan5 #n condi2iile art. 915 a e!pirat5 judectorul.1indic va di1pune #nceperea de #ndat a procedurii falimentului5 #n condi2iile art. 1&6 i urmtoarele.

/40 ?emunera2iile per1oanelor angajate #n temeiul art. 1&5 al art. 27 alin. /105 al art. 2(5 al art. 2> i al art. 9( alin. /70 i alte c9eltuieli admini1trative vor fi ac9itate la momentul prevzut5 dup caz5 de lege5 cu e!cep2ia cazurilor #n care pr2ile intere1ate ar accepta5 #n 1cri15 alte termene de plat. +lanul tre"uie 1 precizeze cum va fi a1igurat acea1t plat. /50 +lata va putea fi fcut trime1trial5 pe "az de acte legale. 3456I7849 a %.a Reorganizarea Art. 1$2. . /10 ;n urma confirmrii unui plan de reorganizare5 de"itorul #i va conduce activitatea 1u" 1upraveg9erea admini1tratorului i #n conformitate cu planul confirmat5 p:n c:nd judectorul.1indic va di1pune5 motivat5 ca reorganizarea 1 #nceteze i 1 1e treac la faliment5 #n condi2iile art. 1&6 i urmtoarele. /20 ;n cazul reorganizrii unei per1oane juridice5 acea1ta va fi condu1 de per1oanele legal #mputernicite 1 o reprezinte5 1u" 1upraveg9erea admini1tratorului. *c2ionarii5 a1ocia2ii i mem"rii cu r1pundere limitat nu au dreptul de a interveni #n conducerea activit2ii ori #n admini1trarea averii de"itoarei5 cu e!cep2ia i #n limita cazurilor e!pre1 i limitativ prevzute #n lege i #n planul de reorganizare. /70 6e"itorul va fi o"ligat 1 #ndeplinea1c5 fr #nt:rziere5 1c9im"rile de 1tructur prevzute #n plan. Art. 1$3. . /10 %rice furnizor de 1ervicii . electricitate5 gaze naturale5 ap5 1ervicii telefonice 1au altele a1emenea nu are dreptul5 #n perioada de reorganizare5 1 1c9im"e5 1 refuze ori 1 #ntrerup temporar un a1tfel de 1erviciu ctre de"itor 1au ctre averea de"itorului. /20 +rin derogare de la alin. /105 judectorul.1indic poate5 la cererea furnizorului5 1 di1pun ca de"itorul 1 depun o cau2iune la o "anc5 ca o condi2ie pentru #ndatorirea furnizorului de a.i pre1ta 1erviciile 1ale5 #n timpul de1furrii procedurii prevzute #n prezenta lege. % a1tfel de cau2iune nu va putea depi 7&= din co1tul 1erviciilor pre1tate de"itorului i neac9itate. Art. 1$4. . /10 6ac de"itorul nu 1e conformeaz planului 1au de1furarea activit2ii aduce pierderi averii 1ale5 admini1tratorul5 comitetul creditorilor 1au oricare dintre creditori5 precum i reprezentantul mem"rilor ori5 dup caz5 al a1ocia2ilor'ac2ionarilor poate 1olicita oric:nd judectorului1indic 1 apro"e intrarea #n faliment5 #n condi2iile art. 1&6 i urmtoarele. /20 ;nregi1trarea cererii men2ionate la alin. /10 nu 1u1pend continuarea activit2ii de"itorului p:n c:nd judectorul.1indic nu 9otrte a1upra ei5 printr.o #nc9eiere. /70 6ac judectorul.1indic apro" o a1tfel de cerere5 modificrile adu1e crean2elor prin planul de reorganizare rm:n definitive. Art. 1$5. . /10 6e"itorul 1au5 dup caz5 admini1tratorul va tre"ui 1 prezinte5 trime1trial5 rapoarte judectorului1indic a1upra 1itua2iei financiare a averii de"itorului. ?apoartele vor fi

#nregi1trate la grefa tri"unalului i de"itorul 1au5 dup caz5 admini1tratorul va notifica acea1ta tuturor creditorilor5 #n vederea con1ultrii rapoartelor. /20 6e a1emenea5 admini1tratorul va prezenta i 1itua2ia c9eltuielilor efectuate pentru "unul mer1 al activit2ii5 #n vederea recuperrii ace1tora5 potrivit art. 1&1 alin. /40. *1upra ace1tei cereri judectorul.1indic 1e va pronun2a prin #nc9eiere. /70 )reditorii vor fi convoca2i la 1f:ritul fiecrui trime1tru pentru a a1culta raportul i darea de 1eam conta"il. 3456I7849 a :.a &alimentul Art. 1$ . . /10 @udectorul.1indic va decide5 prin #nc9eiere5 intrarea #n faliment #n urmtoarele cazuri3 *.a0 de"itorul i.a declarat inten2ia de a intra #n faliment ori nu i.a declarat inten2ia de reorganizare4 i "0 nici unul dintre celelalte 1u"iecte #ndrept2ite nu a propu1 un plan de reorganizare5 #n condi2iile prevzute la art. 915 1au nici unul dintre planurile propu1e nu a fo1t acceptat i confirmat4 D.a0 de"itorul i.a declarat inten2ia de reorganizare5 dar nu a propu1 un plan de reorganizare ori planul propu1 de ace1ta nu a fo1t acceptat i confirmat4 i "0 nici unul dintre celelalte 1u"iecte #ndrept2ite nu a propu1 un plan de reorganizare5 #n condi2iile prevzute la art. 915 1au nici unul dintre planurile propu1e nu a fo1t acceptat i confirmat4 ). o"liga2iile de plat i celelalte 1arcini a1umate nu 1unt #ndeplinite5 #n condi2iile 1tipulate prin planul confirmat5 1au de1furarea activit2ii de"itorului #n decur1ul reorganizrii aduce pierderi averii 1ale4 6. a fo1t apro"at raportul admini1tratorului prin care 1e propune intrarea #n faliment a de"itorului5 potrivit art. 5(. /20 +rin #nc9eierea prin care 1e decide intrarea #n faliment5 judectorul.1indic va pronun2a dizolvarea 1ociet2ii de"itoare i va di1pune3 a0 ridicarea dreptului de admini1trare al de"itorului4 "0 de1emnarea unui lic9idator5 precum i 1ta"ilirea atri"u2iilor i a remunera2iei ace1tuia5 #n conformitate cu criteriile apro"ate prin 9otr:re a Guvernului4 c0 termenul ma!im de predare a ge1tiunii averii de la de"itor'admini1trator ctre lic9idator5 #mpreun cu li1ta actelor i opera2iunilor efectuate dup de1c9iderea procedurii5 men2ionat la art. 49 alin. /204

d0 #ntocmirea i predarea ctre lic9idator5 #n termen de ma!imum 1& zile de la intrarea #n faliment5 a unei li1te cuprinz:nd numele i adre1ele creditorilor i toate crean2ele ace1tora la data intrrii #n faliment5 cu indicarea celor n1cute dup de1c9iderea procedurii4 e0 notificarea intrrii #n faliment. /70 ;nc9eierea va indica i termenele prevzute la art. 1&( alin. /20. /40 +revederile art. 45 1e aplic #n mod core1punztor #n ceea ce privete crean2ele e!i1tente la data intrrii #n faliment. /50 6up intrarea #n faliment5 di1pozi2iile art. (5.9& vor fi aplicate5 dac e1te nece1ar5 #n mod core1punztor5 #n ceea ce privete crean2ele n1cute #ntre data de1c9iderii procedurii i data intrrii #n faliment5 precum i procedura de admitere a ace1tora. Art. 1$!. . /10 Lic9idatorul va trimite o notificare tuturor creditorilor men2iona2i #n li1ta depu1 de de"itor' admini1trator5 men2ionat la art. 1&6 alin. /20 lit. d05 de"itorului i oficiului regi1trului comer2ului 1au5 dup caz5 regi1trului 1ociet2ilor agricole unde de"itorul e1te #nmatriculat5 pentru efectuarea men2iunii. 6i1pozi2iile alin. /20 i /70 ale art. (5 1e aplic #n mod core1punztor. /20 Cotificarea va cuprinde3 a0 termenul.limit pentru #nregi1trarea cererii de admitere a crean2elor men2ionate la alin. /705 #n vederea #ntocmirii ta"elului 1uplimentar5 care va fi de ma!imum 45 de zile de la data intrrii #n faliment5 precum i cerin2ele pentru ca o crean2 #nregi1trat 1 fie con1iderat vala"il4 "0 termenul de verificare a crean2elor men2ionate la alin. /705 #ntocmire5 afiare i comunicare a ta"elului preliminar al ace1tora5 care nu va depi 7& de zile de la e!pirarea termenului prevzut la lit. a04 c0 termenul de depunere la tri"unal a conte1ta2iilor5 care va fi de cel pu2in 1& zile #nainte de data 1ta"ilit5 prin #nc9eierea de intrare #n faliment5 pentru definitivarea ta"elului 1uplimentar4 d0 termenul de definitivare a ta"elului 1uplimentar al crean2elor men2ionate la alin. /70 i de #ntocmire a ta"elului definitiv con1olidat5 care nu va depi 7& de zile de la e!pirarea termenului prevzut la lit. "0. /70 Eor fi 1upu1e verificrii toate crean2ele a1upra averii de"itorului5 n1cute dup data de1c9iderii procedurii. /40 )rean2ele admi1e #n ta"elul definitiv de crean2e5 #n condi2iile art. >>5 nu vor mai fi 1upu1e verificrii4 titularii ace1tor crean2e vor putea 1 formuleze conte1ta2ii cu privire la crean2ele i drepturile de preferin2 trecute de admini1trator #n ta"elul preliminar prevzut la alin. /20 lit. "0. /50 a"elul definitiv con1olidat va cuprinde totalitatea crean2elor admi1e #mpotriva averii de"itorului5 e!i1tente la data intrrii #n faliment5 cu re1pectarea di1pozi2iilor art. 1&>.

/60 itularilor de crean2e n1cute dup de1c9iderea procedurii5 care nu depun cererea de admitere a crean2elor #n termenul prevzut la alin. /20 lit. a05 li 1e aplic5 #n mod core1punztor5 prevederile art. 9&. Art. 1$". . ;n cazul intrrii #n faliment dup confirmarea unui plan de reorganizare5 titularii crean2elor particip la di1tri"uiri cu valoarea ace1tora5 a1tfel cum au fo1t prezentate #n planul confirmat5 mai pu2in cota #nca1at #n cur1ul reorganizrii. Art. 1$#. . Garan2iile reale i per1onale con1tituite pentru #ndeplinirea o"liga2iilor a1umate prin planul de reorganizare rm:n vala"ile #n favoarea creditorilor pentru plata 1umelor datorate ace1tora potrivit planului de reorganizare. Art. 11$. . /10 )reditorii nu 1unt o"liga2i 1 re1tituie 1umele #nca1ate #n cur1ul reorganizrii. /20 *ctele cu titlu gratuit5 efectuate #ntre data confirmrii planului de reorganizare i intrarea #n faliment5 vor fi anulate. /70 )elelalte acte efectuate #n intervalul men2ionat la alin. /205 e!cept:ndu.le pe cele fcute cu re1pectarea di1pozi2iilor art. 52 alin. /10 i /20 i pe cele permi1e e!pre1 de planul de reorganizare5 1unt prezumate ca fiind #n frauda creditorilor i vor fi anulate5 cu e!cep2ia cazului #n care cocontractantul dovedete "una 1a credin2 la momentul #nc9eierii actului. %1. (suri premergtoare lic)idrii Art. 111. . /10 Eor fi pu1e 1u" 1igilii3 magazinele5 magaziile5 depozitele5 "irourile5 core1ponden2a comercial5 ar9iva5 di1pozitivele de 1tocare i prelucrare a informa2iei5 contractele5 mrfurile i orice alte "unuri mo"ile apar2in:nd averii de"itorului. /20 Cu vor fi pu1e 1u" 1igilii3 a0 o"iectele care vor tre"ui valorificate de urgen25 1pre a 1e evita deteriorarea lor material 1au pierderea din valoare4 "0 regi1trele de conta"ilitate4 c0 cam"iile i alte titluri de valoare 1cadente 1au care urmeaz a fi 1cadente #n 1curt timp5 precum i ac2iunile ori alte titluri de participa2ie ale de"itorului5 care vor fi luate de lic9idator pentru a fi #nca1ate 1au pentru a efectua activit2ile de con1ervare cerute4 d0 numerarul pe care lic9idatorul #l va depune la "anc #n contul averii de"itorului. /70 ):nd de"itorul are "unuri i #n alte jude2e5 judectorul.1indic va trimite notificri tri"unalelor din acele jude2e5 #n vederea 1igilrii de urgen2 a "unurilor. /40 6ocumentele #ntocmite de alte tri"unale5 certific:nd c 1igiliile au fo1t aplicate5 vor fi trimi1e judectorului.1indic. /50 ;n timpul ac2iunii de 1igilare5 lic9idatorul va lua m1urile nece1are pentru con1ervarea "unurilor.

Art. 112. . /10 6ac averea de"itorului poate fi inventariat complet #ntr.o 1ingur zi5 lic9idatorul va putea proceda imediat la inventariere5 fr a aplica 1igiliile. ;n toate celelalte cazuri el va proceda la inventariere #n cel mai 1curt timp po1i"il. 6e"itorul va tre"ui 1 fie de fa2 i 1 a1i1te la inventar5 dac judectorul.1indic di1pune a1tfel. 6ac de"itorul nu 1e va prezenta5 el nu va putea conte1ta datele din inventar. /20 Lic9idatorul5 pe m1ura de1furrii inventarierii5 ia #n po1e1ie "unurile5 devenind depozitarul lor judiciar. Art. 113. . /10 ,nventarul va tre"ui 1 de1crie toate "unurile de"itorului5 c9iar i pe cele nepu1e 1u" 1igiliu5 i 1 indice valoarea lor apro!imativ la data inventarului. La cererea comitetului creditorilor 1au a lic9idatorului5 judectorul.1indic poate numi un e!pert5 pe c9eltuiala averii de"itorului5 pentru evaluarea "unurilor. /20 *ctul de inventar va fi 1emnat de lic9idator5 de de"itor i de e!pert5 dac e1te cazul. % 2. *fectuarea lic)idrii Art. 114. . /10 Lic9idarea "unurilor din averea de"itorului va fi efectuat de lic9idator 1u" controlul judectorului.1indic. /20 )u e!cep2ia cazurilor prevzute e!pre1 de lege5 lic9idarea va #ncepe de #ndat dup finalizarea de ctre lic9idator a inventarierii "unurilor din averea de"itorului. Dunurile vor putea fi v:ndute #n "loc . ca un an1am"lu #n 1tare de func2ionare . 1au individual. 6ac "unurile nu 1e pot vinde prin negociere direct5 ace1tea vor fi v:ndute la licita2ie5 #n condi2iile prevzute de )odul de procedur civil5 cu modificrile i completrile ulterioare. /70 Lic9idatorul va angaja #n numele de"itorului un evaluator5 per1oan fizic 1au juridic5 ce va evalua "unurile din averea de"itorului5 #n conformitate cu 1tandardele interna2ionale de evaluare. /40 ;n func2ie de circum1tan2ele cauzei i pe c:t po1i"il5 "unurile din averea de"itorului vor fi evaluate at:t individual5 c:t i #n "loc4 prin "loc5 ca an1am"lu func2ional5 1e #n2elege o parte 1au toate "unurile de"itorului5 nece1are pentru de1furarea unei afaceri5 pentru care un cumprtor ofer un pre2 nedefalcat pe "unurile componente. Art. 115. . /10 ;n caz de nece1itate 1au utilitate #nvederat a v:nzrii #n "loc5 lic9idatorul va prezenta judectorului.1indic un raport #n care vor fi indicate5 de1cri1e i evaluate "unurile ce urmeaz a fi v:ndute #mpreun5 preciz:ndu.1e i 1arcinile de care5 eventual5 1unt grevate5 #n1o2it de propuneri viz:nd modalit2ile de v:nzare. % copie de pe raport va fi depu1 la grefa tri"unalului5 unde va putea fi 1tudiat de orice parte intere1at. /20 ?aportul prevzut la alin. /10 va cuprinde propuneri privind modalitatea de v:nzare #n "loc5 dup cum urmeaz3

a0 v:nzare prin negociere direct ctre un cumprtor deja identificat5 cu precizarea condi2iilor minime ale contractului5 cum ar fi pre2ul i modalitatea de plat4 "0 v:nzare prin negociere direct5 fr cumprtor identificat5 cu precizarea pre2ului minim propu1. ;n ace1t caz5 lic9idatorul poate negocia pre2ul concret al v:nzrii "unurilor5 iar dac pre2ul minim nu 1e poate o"2ine5 adunarea creditorilor 1e va #ntruni din nou pentru a decide dac pre2ul minim ini2ial 1cade 1au urmeaz 1 1e treac la v:nzarea individual a "unurilor4 c0 v:nzare prin licita2ie5 #n condi2iile prevzute de )odul de procedur civil5 cu modificrile i completrile ulterioare. /70 @udectorul.1indic va convoca adunarea creditorilor #n termen de ma!imum 2& de zile de la data primirii 1e1izrii lic9idatorului5 #ntiin2:ndu.i pe creditori de1pre po1i"ilitatea 1tudierii raportului. /40 ;n cazul #n care v:nzarea #n "loc nu e1te nece1ar5 iar cumprtorul nu e1te identificat #n mod ferm prin raport5 adunarea creditorilor poate fi!a un pre2 minim la care "unurile 1e pot vinde #n "loc. 6ac ace1t pre2 nu e1te o"2inut5 iar adunarea creditorilor nu decide altfel5 "unurile vor fi v:ndute individual. /50 6ac adunarea creditorilor apro" raportul5 judectorul.1indic va da5 printr.o #nc9eiere5 di1pozi2ie lic9idatorului 1 efectueze actele i opera2iunile de lic9idare5 #n condi2iile propu1e #n raport. /60 +revederile alin. /10./50 1e aplic5 #n mod core1punztor5 i pentru autorizarea v:nzrii #n "loc a crean2elor de2inute de de"itor #mpotriva unor ter2e per1oane. Art. 11 . . /10 ,mo"ilele vor putea fi v:ndute direct5 #n urma propunerii lic9idatorului5 apro"at de judectorul1indic. /20 +ropunerea lic9idatorului va tre"ui 1 identifice imo"ilul prin 1itua2ia de pe teren i prin datele din regi1trele de pu"licitate imo"iliar i 1 arate 1arcinile de care e1te grevat. /70 @udectorul.1indic va convoca o edin25 #n termen de ma!imum 2& de zile de la data primirii cererii5 notific:nd propunerea de"itorului i creditorilor cu garan2ii reale a1upra "unului i #ntiin2:ndu.i de1pre po1i"ilitatea de a depune conte1ta2ii motivate cu cel pu2in 5 zile #nainte de data convocrii. /40 ;n cadrul edin2ei prevzute la alin. /705 judectorul1indic va 1olu2iona toate conte1ta2iile i va decide5 prin #nc9eiere5 a1upra propunerii formulate de lic9idator4 #nc9eierea va fi notificat celor men2iona2i la alin. /705 dac nu au dat urmare citrii5 afiat la imo"ilul care urmeaz a fi v:ndut i pu"licat #n dou ziare locale de larg difuzare. /50 E:nzarea va putea fi fcut5 1u" 1anc2iunea nulit2ii5 numai dup 2& de zile de la data ultimei pu"licri #n ziar.

Art. 11!. . Eeniturile o"2inute din admini1trarea cldirilor 1au a altor "unuri ale averii de"itorului vor fi depu1e #n contul averii ace1tuia i vor fi #mpr2ite creditorilor #n acelai timp cu pre2ul o"2inut din v:nzarea acelor "unuri. Art. 11". . Ealorile mo"iliare vor fi v:ndute #n condi2iile %rdonan2ei de urgen2 a Guvernului nr.2>'2&&2. Art. 11#. . Lic9idatorul va #nc9eia contracte de v:nzare.cumprare4 1umele realizate din v:nzri vor fi depu1e #n contul prevzut la art. 4 alin. /20 i recipi1ele vor fi predate judectorului.1indic. Art. 12$. . /10 <ondurile o"2inute din v:nzarea "unurilor din averea de"itorului5 grevate5 #n favoarea creditorului5 de ipoteci5 gajuri 1au alte garan2ii reale mo"iliare ori drepturi de reten2ie5 de orice fel5 vor fi di1tri"uite #n urmtoarea ordine3 1. ta!e5 tim"re i orice alte c9eltuieli aferente v:nzrii "unurilor re1pective5 inclu1iv c9eltuielile nece1are pentru con1ervarea i admini1trarea ace1tor "unuri5 precum i plata retri"u2iilor per1oanelor angajate #n condi2iile art. 2>4 2. crean2ele creditorilor garanta2i5 cuprinz:nd tot capitalul5 do":nzile5 majorrile i penalit2ile de orice fel5 precum i c9eltuielile. /20 ;n cazul #n care 1umele realizate din v:nzarea ace1tor "unuri ar fi in1uficiente pentru plata #n #ntregime a re1pectivelor crean2e garantate5 creditorii vor avea5 pentru diferen25 crean2e c9irografare care vor veni #n concur1 cu cele cuprin1e #n categoria core1punztoare5 potrivit naturii lor5 prevzute la art. 1225 i vor fi 1upu1e di1pozi2iilor art. 45. 6ac dup plata 1umelor prevzute la alin. /10 rezult o diferen2 #n plu15 acea1ta va fi depu15 prin grija lic9idatorului5 #n contul averii de"itorului. /70 -n creditor cu crean2 garantat e1te #ndrept2it 1 participe la orice di1tri"uire de 1um5 fcut #naintea v:nzrii "unului 1upu1 garan2iei lui. 8umele primite din ace1t fel de di1tri"uiri vor fi 1czute din cele pe care creditorul ar fi #ndrept2it 1 le primea1c ulterior din pre2ul o"2inut prin v:nzarea "unului 1upu1 garan2iei 1ale5 dac acea1ta e1te nece1ar pentru a #mpiedica un a1tfel de creditor 1 primea1c mai mult dec:t ar fi primit dac "unul 1upu1 garan2iei 1ale ar fi fo1t v:ndut anterior di1tri"uirii. % 3. Distri'uirea sumelor realizate +n urma lic)idrii Art. 121. . /10 La fiecare 7 luni5 calculate de la data #nceperii lic9idrii5 lic9idatorul va prezenta judectorului1indic un raport a1upra fondurilor o"2inute din lic9idare i din #nca1area de crean2e i un plan de di1tri"uire #ntre creditori. ?aportul va prevedea i plata retri"u2iei 1ale i a celorlalte c9eltuieli5 men2ionate la art. 122 pct. 1. /20 +entru motive temeinice5 judectorul.1indic poate prelungi cu cel mult o lun 1au poate 1curta termenul de prezentare a raportului i a planului de di1tri"uire. +lanul de di1tri"uire va fi #nregi1trat la grefa tri"unalului i lic9idatorul va notifica acea1ta fiecrui creditor. % copie de pe raport i o copie de pe planul de di1tri"uire vor fi afiate la ua tri"unalului.

/70 %rice creditor poate formula conte1ta2ii la raport i la plan5 #n termen de 1& zile de la afiare. % copie de pe conte1ta2ie 1e comunic5 de urgen25 lic9idatorului i de"itorului. /40 ;n termen de 2& de zile de la afiare5 judectorul1indic va 2ine cu lic9idatorul5 cu de"itorul i cu creditorii o edin2 #n care va 1olu2iona5 deodat5 prin 1entin25 toate conte1ta2iile. Art. 122. . )rean2ele vor fi pltite5 #n cazul falimentului5 #n urmtoarea ordine3 1. ta!ele5 tim"rele i orice alte c9eltuieli aferente procedurii in1tituite prin prezenta lege5 inclu1iv c9eltuielile nece1are pentru con1ervarea i admini1trarea "unurilor din averea de"itorului5 precum i plata remunera2iilor per1oanelor angajate #n condi2iile art. 1&5 art. 27 alin. /105 art. 2(5 art. 2> i ale art. 9( alin. /705 1u" rezerva celor prevzute la art. 1&1 alin. /404 2. crean2ele reprezent:nd creditele5 cu do":nzile i c9eltuielile aferente5 acordate de in1titu2ii de credit dup de1c9iderea procedurii5 precum i crean2ele rezult:nd din continuarea activit2ii de"itorului dup de1c9iderea procedurii4 7. crean2ele izvor:te din raporturi de munc5 pe cel mult 6 luni anterioare de1c9iderii procedurii4 4. crean2ele "ugetare4 5. crean2ele reprezent:nd 1umele datorate de ctre de"itor unor ter2i #n "aza unor o"liga2ii de #ntre2inere5 aloca2ii pentru minori 1au de plat a unor 1ume periodice de1tinate a1igurrii mijloacelor de e!i1ten24 6. crean2ele reprezent:nd 1umele 1ta"ilite de judectorul.1indic pentru #ntre2inerea de"itorului i a familiei 1ale5 dac ace1ta e1te per1oan fizic4 (. crean2ele reprezent:nd credite "ancare5 cu c9eltuielile i do":nzile aferente5 cele rezultate din livrri de produ1e5 pre1tri de 1ervicii 1au alte lucrri5 precum i din c9irii4 >. alte crean2e c9irografare4 9. crean2ele 1u"ordonate5 #n urmtoarea ordine de preferin23 a0 creditele acordate per1oanei juridice de"itoare de ctre un a1ociat 1au ac2ionar de2in:nd cel pu2in 1&= din capitalul 1ocial5 re1pectiv din drepturile de vot #n adunarea general a a1ocia2ilor5 ori5 dup caz5 de ctre un mem"ru al grupului de intere1 economic4 "0 crean2ele izvor:nd din acte cu titlu gratuit4 1&. crean2ele mem"rilor5 a1ocia2ilor 1au ac2ionarilor per1oanei juridice de"itoare5 deriv:nd din dreptul rezidual al calit2ii lor5 #n conformitate cu prevederile legale i 1tatutare. Art. 123. . 8umele de di1tri"uit #ntre creditori #n acelai rang de prioritate vor fi acordate propor2ional cu 1uma alocat pentru fiecare crean25 prin ta"elul men2ionat la art. 1&( alin. /20 lit. d0. Art. 124. . /10 itularilor de crean2e dintr.o categorie li 1e vor putea di1tri"ui 1ume numai dup deplina #nde1tulare a titularilor de crean2e din categoria ierar9ic 1uperioar5 potrivit ordinii prevzute la art. 122. /20 ;n cazul in1uficien2ei 1umelor nece1are acoperirii valorii integrale a crean2elor cu acelai rang de prioritate5 titularii ace1tora vor primi o cot falimentar5 reprezent:nd 1uma propor2ional cu procentul pe care crean2a lor #l de2ine #n categoria crean2elor re1pective.

Art. 125. . ;n cazul #n care "unurile care alctuie1c averea unui grup de intere1 economic ori a unei 1ociet2i #n nume colectiv 1au #n comandit nu 1unt 1uficiente pentru plata crean2elor #nregi1trate #n ta"elul definitiv con1olidat al crean2elor5 #mpotriva grupului 1au 1ociet2ii5 judectorul.1indic va autoriza e!ecutarea 1ilit5 #n condi2iile legii5 #mpotriva a1ocia2ilor cu r1pundere nelimitat 1au5 dup caz5 mem"rilor5 pronun2:nd o 1entin2 definitiv i e!ecutorie5 care va fi pu1 #n e!ecutare de lic9idator5 prin e!ecutor judectore1c. Art. 12 . . )u ocazia di1tri"uirilor par2iale urmtoarele 1ume vor fi con1emnate3 1. 1ume propor2ionale datorate creditorilor ale cror crean2e 1unt 1upu1e unei condi2ii 1u1pen1ive care nu 1.a realizat #nc4 2. 1ume propor2ionale5 datorate proprietarilor de titluri la ordin 1au la purttor i care au originalele titlurilor5 dar nu le.au prezentat4 7. 1ume propor2ionale5 datorate crean2elor admi1e provizoriu4 4. rezervele de1tinate 1 acopere c9eltuielile viitoare ale averii de"itorului. Art. 12!. . +entru creditorii cu crean2e #n1cri1e #n ta"elul de crean2e5 crora li 1.au alocat 1ume numai par2ial5 1au cu crean2e 1u" condi2ie 1u1pen1iv i care au luat parte la di1tri"uire5 1umele cuvenite vor fi p1trate la "anc5 #ntr.un cont 1pecial de depozit5 p:n ce 1itua2ia lor va fi lmurit. Art. 12". . /10 6up ce "unurile din averea de"itorului au fo1t lic9idate5 lic9idatorul va 1upune judectorului.1indic un raport final #mpreun cu un "ilan2 general4 copii de pe ace1tea vor fi comunicate tuturor creditorilor i de"itorului i vor fi afiate la ua tri"unalului. @udectorul.1indic va convoca adunarea creditorilor la un termen de ma!imum 7& de zile de la afiarea raportului final. )reditorii pot formula o"iec2ii la raportul final cu cel pu2in 5 zile #nainte de data convocrii. /20 La data edin2ei5 judectorul.1indic va 1olu2iona5 prin #nc9eiere5 toate o"iec2iunile la raportul final5 #l va apro"a 1au va di1pune5 dac e1te cazul5 modificarea core1punztoare a ace1tuia. /70 )rean2ele care la data #nregi1trrii raportului final vor fi #nc 1u" condi2ie nu vor participa la vreo di1tri"uire. Art. 12#. . 6up ce judectorul.1indic apro" raportul final al lic9idatorului ace1ta va tre"ui 1 fac di1tri"uirea final a tuturor fondurilor din averea de"itorului. <ondurile nereclamate #n termen de 9& de zile de ctre cei #ndrept2i2i la ele vor fi depu1e de ctre lic9idator la "anc5 #n contul averii de"itorului5 iar e!tra1ul de cont5 la tri"unal. Ele vor putea fi folo1ite #n condi2iile art. 4 alin. /40. 3456I7849 a 0.a 'nc iderea procedurii Art. 13$. . ;n orice 1tadiu al procedurii prevzute de prezenta lege5 judectorul.1indic va putea da o 1entin2 de #nc9idere a procedurii5 dac 1e con1tat c nu e!i1t "unuri #n averea de"itorului ori c ace1tea 1unt in1uficiente pentru a acoperi c9eltuielile admini1trative i nici un creditor nu 1e ofer 1 avan1eze 1umele core1punztoare.

Art. 131. . /10 % procedur de reorganizare prin continuarea activit2ii 1au lic9idare pe "az de plan va fi #nc9i15 printr.o 1entin25 #n urma #ndeplinirii tuturor o"liga2iilor de plat a1umate #n planul confirmat. 6ac o procedur #ncepe ca reorganizare5 dar apoi devine faliment5 acea1ta va fi #nc9i1 #n conformitate cu alin. /20. /20 % procedur de faliment va fi #nc9i1 atunci c:nd judectorul.1indic a apro"at raportul final5 c:nd toate fondurile 1au "unurile din averea de"itorului au fo1t di1tri"uite i c:nd fondurile nereclamate au fo1t depu1e la "anc. ;n urma unei cereri a lic9idatorului5 judectorul1indic va pronun2a o 1entin25 #nc9iz:nd procedura5 iar #n cazul per1oanelor juridice di1pun:nd i radierea ace1tora. Art. 132. . @udectorul.1indic va pronun2a o 1entin2 de #nc9idere a procedurii c9iar #nainte ca "unurile din averea de"itorului 1 fi fo1t lic9idate #n #ntregime5 dac crean2ele au fo1t complet acoperite prin di1tri"uirile fcute. Art. 133. . /10 ;n cazul procedurii de1c9i1e #n urma formulrii cererii introductive de ctre de"itor5 #n condi2iile art. 725 dac judectorul.1indic con1tat5 la e!pirarea termenului pentru #nregi1trarea cererilor de admitere a crean2elor5 c nu 1.a depu1 nici o cerere5 va pronun2a o 1entin2 de #nc9idere a procedurii i de revocare a 9otr:rii de de1c9idere a procedurii. /20 ;n cazul prevzut la alin. /105 #nc9iderea procedurii nu produce efectele prevzute la art. 176. )u toate ace1tea5 opera2iunile de admini1trare5 legal fcute a1upra averii de"itorului5 #i vor produce efectele5 iar drepturile do":ndite p:n la revocare rm:n neatin1e. Art. 134. . 8entin2a de #nc9idere a procedurii va fi notificat de judectorul.1indic de"itorului5 tuturor creditorilor5 mem"rilor 1au5 dup caz5 a1ocia2ilor'ac2ionarilor5 direc2iei teritoriale a finan2elor pu"lice i oficiului regi1trului comer2ului 1au5 dup caz5 regi1trului 1ociet2ilor agricole unde de"itorul e1te #nmatriculat5 pentru efectuarea men2iunii5 i 1e va afia #n e!tra1 la 1ediul tri"unalului. Art. 135. . +rin #nc9iderea procedurii judectorul.1indic5 admini1tratorul'lic9idatorul i toate per1oanele care i.au a1i1tat 1unt de1crca2i de orice #ndatoriri 1au re1pon1a"ilit2i cu privire la procedur5 de"itor i averea lui5 creditori5 titulari de garan2ii5 ac2ionari 1au a1ocia2i. Art. 13 . . /10 +rin #nc9iderea procedurii de faliment5 de"itorul per1oan fizic va fi de1crcat de o"liga2iile pe care le avea #nainte de intrarea #n faliment5 #n1 1u" rezerva de a nu fi g1it vinovat de "ancrut frauduloa1 1au de pl2i ori tran1feruri frauduloa1e4 #n a1tfel de 1itua2ii el va fi de1crcat de o"liga2ii numai #n m1ura #n care ace1tea au fo1t pltite #n cadrul procedurii5 cu e!cep2ia cazului prevzut la art. 9& alin. /10 pct. 7. /20 Cu "eneficiaz de de1crcarea de o"liga2ii prevzut la alin. /10 de"itorul per1oan fizic care a "eneficiat5 #ntr.o procedur de reorganizare 1au de faliment anterioar5 de o m1ur 1imilar5 intervenit cu cel mult 5 ani anterior de1c9iderii procedurii 1u"1ecvente. /70 +e data confirmrii unui plan de reorganizare5 de"itorul e1te de1crcat de diferen2a dintre valoarea o"liga2iilor pe care le avea #nainte de confirmarea planului i cea prevzut #n plan5 cu e!cep2ia cazului #n care 1unt #ndeplinite cumulativ urmtoarele condi2ii3

a0 planul de reorganizare al de"itorului per1oan fizic prevede lic9idarea total 1au 1u"1tan2ial a "unurilor din averea de"itorului4 "0 planul prevede c de"itorul nu va mai continua activitatea comercial dup e!ecutarea planului4 i c0 la momentul confirmrii planului5 de"itorul nu ar "eneficia de m1ura de1crcrii de o"liga2ii #n cazul #n care 1.ar afla #ntr.o procedur de faliment. /40 6e1crcarea de o"liga2ii a de"itorului nu atrage de1crcarea de o"liga2ii a fideju1orului 1au code"itorului principal. )*+, %L-L ,E ,spunderea mem'rilor organelor de conducere Art. 13!. . /10 @udectorul.1indic poate di1pune ca o parte a pa1ivului de"itorului5 per1oan juridic5 ajun1 #n 1tare de in1olven25 1 fie 1uportat de ctre mem"rii organelor de conducere . admini1tratori5 directori5 cenzori i de orice alt per1oan . care au contri"uit la ajungerea de"itorului #n acea1t 1itua2ie5 prin una dintre urmtoarele fapte3 a0 au folo1it "unurile 1au creditele per1oanei juridice #n folo1ul propriu 1au #n cel al unei alte per1oane4 "0 au fcut acte de comer2 #n intere1 per1onal5 1u" acoperirea per1oanei juridice4 c0 au di1pu15 #n intere1 per1onal5 continuarea unei activit2i care ducea #n mod vdit per1oana juridic la #ncetarea de pl2i4 d0 au 2inut o conta"ilitate fictiv5 au fcut 1 di1par unele documente conta"ile 1au nu au 2inut conta"ilitatea #n conformitate cu legea4 e0 au deturnat 1au au a1cun1 o parte din activul per1oanei juridice ori au mrit5 #n mod fictiv5 pa1ivul ace1teia4 f0 au folo1it mijloace ruintoare pentru a procura per1oanei juridice fonduri5 #n 1copul #nt:rzierii #ncetrii de pl2i4 g0 #n luna precedent #ncetrii pl2ilor au pltit 1au au di1pu1 1 1e pltea1c cu preferin2 unui creditor5 #n dauna celorlal2i creditori. /20 *plicarea di1pozi2iilor alin. /10 nu #nltur aplicarea legii penale pentru faptele care con1tituie infrac2iuni. Art. 13". . 8umele depu1e potrivit art. 17( alin. /10 vor intra #n averea de"itorului i vor fi de1tinate5 #n caz de reorganizare5 completrii fondurilor nece1are continurii activit2ii de"itorului5 iar #n caz de faliment5 acoperirii pa1ivului. Art. 13#. . ;n vederea lurii m1urilor prevzute la art. 17(5 judectorul.1indic va di1pune m1uri a1igurtorii5 din oficiu 1au la 1e1izarea fcut de ctre admini1trator' lic9idator5 de ctre oricare dintre creditori5 mem"ri 1au5 dup caz5 a1ocia2i'ac2ionari. Art. 14$. . /10 E!ecutarea 1ilit #mpotriva per1oanelor prevzute la art. 17( alin. /10 1e efectueaz potrivit )odului de procedur civil5 cu e!cep2ia cazurilor #n care legea 1pecial di1pune altfel.

/20 6up #nc9iderea procedurii falimentului5 1umele rezultate din e!ecutarea 1ilit vor fi depu1e #ntr.un cont "ancar di1tinct la di1pozi2ia judectorului.1indic pentru di1tri"uirea ace1tor 1ume5 #n condi2iile legii. )*+, %L-L E -nfraciuni i pedepse Art. 141. . /10 )on1tituie infrac2iunea de "ancrut 1impl i 1e pedep1ete cu #nc9i1oare de la 7 luni la un an 1au cu amend neintroducerea 1au introducerea tardiv5 de ctre de"itorul per1oan fizic ori reprezentantul legal al per1oanei juridice de"itoare5 a cererii de de1c9idere a procedurii #n termenul prevzut la art. 72. /20 )on1tituie infrac2iunea de "ancrut frauduloa1 i 1e 1anc2ioneaz cu pedeap1a prevzut la art. 2>2 din Legea nr. 71'199& privind 1ociet2ile comerciale5 repu"licat5 fapta per1oanei care3 a0 fal1ific5 1u1trage 1au di1truge eviden2ele de"itorilor prevzu2i la art. 1 alin. /10 lit. a0 pct. 2 i 75 lit. "0 i c0 ori a1cunde o parte din activul averii ace1tora4 "0 #nf2ieaz datorii ine!i1tente 1au prezint #n regi1trele de"itorilor prevzu2i la art. 1 alin. /10 lit. a0 pct. 2 i 75 lit. "0 i c05 #n alt act 1au #n 1itua2ia financiar5 1ume nedatorate5 fiecare dintre ace1te fapte fiind 1v:rite #n vederea diminurii aparente a valorii activelor4 c0 #n1trineaz5 #n frauda creditorilor5 #n caz de in1olven2 a de"itorilor prevzu2i la art. 1 alin. /10 lit. a0 pct. 2 i 75 lit. "0 i c05 o parte #n1emnat din active. Art. 142. . /10 ,nfrac2iunea de ge1tiune frauduloa15 prevzut la art. 214 alin. 1 din )odul penal5 1e pedep1ete cu #nc9i1oare de la 7 la > ani5 atunci c:nd e1te 1v:rit de admini1tratorul ori lic9idatorul averii de"itorului5 precum i de ctre orice reprezentant 1au prepu1 al ace1tuia. /20 ,nfrac2iunea de ge1tiune frauduloa15 prevzut la art. 214 alin. 2 din )odul penal5 1e pedep1ete cu #nc9i1oare de la 5 la 12 ani5 atunci c:nd e1te 1v:rit de admini1tratorul ori lic9idatorul averii de"itorului5 precum i de ctre orice reprezentant 1au prepu1 al ace1tuia5 dac fapta nu con1tituie o infrac2iune mai grav. /70 entativa infrac2iunilor prevzute la alin. /10 i /20 1e pedep1ete. ;n con#ormitate cu pre'ederile Legii nr. 1"1 !""4 . 5odul penal) publicat n *onitorul +#icial al Rom,niei) -artea I) nr.&:& din !9 iunie !""4) care 'a intra n 'igoare n termen de un an de la data publicrii n *onitorul +#icial al Rom,niei) -artea I) sediul materiei pentru in#raciunea de gestiune #rauduloas l constituie art. !&0. Art. 143. . /10 ;n1uirea5 folo1irea 1au traficarea de ctre admini1tratorul ori lic9idatorul averii de"itorului5 precum i de ctre orice reprezentant 1au prepu1 al ace1tuia de "ani5 valori ori alte "unuri pe care le ge1tioneaz 1au le admini1treaz con1tituie infrac2iunea de delapidare i 1e pedep1ete cu #nc9i1oare de la un an la 15 ani i interzicerea unor drepturi. /20 ;n cazul #n care delapidarea a avut con1ecin2e deo1e"it de grave5 pedeap1a e1te #nc9i1oarea de la 1& ani la 2& de ani i interzicerea unor drepturi.

/70 entativa infrac2iunilor prevzute la alin. /10 i /20 1e pedep1ete. Art. 144. . <apta per1oanei care5 #n nume propriu 1au prin per1oane interpu1e5 1olicit #nregi1trarea unei cereri de admitere a unei crean2e ine!i1tente a1upra averii de"itorului 1e pedep1ete cu #nc9i1oare de la 7 luni la un an 1au cu amend. Art. 145. . ?efuzul de"itorului per1oan fizic 1au al admini1tratorului5 directorului5 directorului e!ecutiv 1au reprezentantului legal al de"itorului5 per1oan juridic5 de a pune la di1pozi2ie judectorului.1indic5 admini1tratorului 1au lic9idatorului judiciar5 #n condi2iile prevzute la art. 795 documentele i informa2iile prevzute la art. 77 alin. /10 lit. a0.f0 1au #mpiedicarea ace1tora5 cu rea.credin25 de a #ntocmi documenta2ia re1pectiv 1e pedep1ete cu #nc9i1oare de la un an la 7 ani 1au cu amend. Art. 14 . . ,nfrac2iunile prevzute la art. 141.145 1e judec #n prim in1tan2 de tri"unal5 cu celeritate. )*+, %L-L E, Dispoziii tranzitorii i finale Art. 14! . 6i1pozi2iile prezentei legi 1e completeaz5 #n m1ura compati"ilit2ii lor5 cu cele ale )odului de procedur civil i ale )odului comercial rom:n. Art. 14". . )uantumul amenzii 1ta"ilite la art. 51 alin. /20 1e va modifica periodic prin 9otr:re a Guvernului5 #n func2ie de indicele infla2iei. 9rt. 140) #ost art. 1!01) a$a cum a #ost introdus prin +rdonana 2u'ernului nr.10 !""!) nemodi#icat ulterior) a'ea urmtoarea redactare< =5uantumul amenzilor stabilite la art. 1! alin. (!) $i art. 4"! alin. (!) $i (4) se 'a modi#ica periodic prin >otr,re a 2u'ernului) n #uncie de indicele in#laiei=. 9lin. (!) al art. 1!) care stabilea o amend n sarcina debitorului) a #ost abrogat prin dispoziiile art. I pct. 4& din Legea nr. 149 !""4. 9rt. 1! a de'enit prin renumerotare art. 19. 9lin. (!) al art. 4"!) care stabilea o amend n sarcina o#iciilor po$tale) staiilor de cale #erat) antrepozitelor) depozitelor portuare $i altor locuri de nmagazinare din circumscripia n care debitorul are domiciliul pro#esional sediul social ori #iliale sau sucursale) a #ost abrogat prin dispoziiile art. I pct. &1 din Legea nr. 149 !""4. 9rt. 4"! a de'enit prin renumerotare art. &1. Art. 14#. . +rocedura aplica"il regiilor autonome aflate #n 1tare de in1olven2 1e va 1ta"ili prin lege 1pecial. Art. 15$. . /10 +rezenta lege intr #n vigoare la data pu"licrii ei #n $onitorul %ficial al ?om:niei5 +artea ,5 i 1e aplic la 6& de zile de la data intrrii ei #n vigoare. Legea nr. %4 199& a #ost publicat n *onitorul +#icial al Rom,niei) -artea I) nr.11" din !9 iunie 199&. /20 +e data aplicrii prezentei legi 1e a"rog3

. art. 695.>>> /)artea a ,,,.a . 6e1pre faliment0 i art. 976.944 /6i1pozi2iuni 1peciale de procedur #n materie de faliment0 din )odul comercial rom:n4 . art. 74.7> /6i1pozi2iuni relative la faliment0 din ?egulamentul pentru punerea #n aplicare a )odului comercial rom:n5 pu"licat #n $onitorul %ficial nr. 126 din 1& 1eptem"rie 1>>(. Art. 151. . +rocedurile falimentare de1c9i1e p:n la data punerii #n aplicare a prezentei legi vor continua 1 fie admini1trate i lic9idate potrivit di1pozi2iilor )odului comercial rom:n.