Sunteți pe pagina 1din 9

ASTRONOMIE GEODEZIC

SPECIALIZAREA: MSURTORI TERESTRE I CADASTRU


ANUL II
CURS 1
1 ELEMENTE DE
TRIGONOMETRIE SFERIC
n cadrul acestei e!"etrii# $dre%tele$ sunt &nl!cuite de cercurile "ari de %e su%ra'a(a s'erei)
Pentru calculele astr!n!"ice este i"%!rtant* %r!+le"a re,!l-*rii triun.iuril!r s'erice) n acest sc!%#
-!" de"!nstrate '!r"ulele 'unda"entale ale tri!n!"etriei s'erice# '!r"ulele lui /auss) Aceste
'!r"ule c!res%und &ntr0! anu"it* "*sur* rela(iil!r tri!n!"etrice ce deter"in* triun.iurile %lane
cu" sunt te!re"a sinusuril!r sau te!re"a c!sinusului)
1.1 Triunghiul sferic. Pr!rie"#$i.
Se nu"e1te triun.i s'eric 'iura de %e su%ra'a(a s'erei '!r"at* din trei arce de cerc "are care
se intretaie &n trei %uncte# se nu"e1te triun.i s'eric) Ele"entele triun.iului s'eric sunt: trei un.iuri#
'iecare &n %arte "ai "ic de 1234 1i trei laturi)
5i)1)1 Triun.iuri s'erice
5i)1)6 E7e"%lu de triun.i s'eric
Trei cercuri "ari deter"in* %e su%ra'a(a unei s'ere "ai "ulte triun.iuri s'erice)
Un cerc de %e su%ra'a(a unei s'ere se nu"e1te cerc "are dac* ra,a sa este eal* cu ra,a s'erei)
Se nu"e1te distan(* s'eric* &ntre %unctele A 1i 8# cel "ai "ic dintre arcele de cerc "are a-9nd ca
e7tre"it*(i cele d!u* %uncte)
Se de'ine1te "*sura unei laturi A8 a triun.iului s'eric A8C ca 'iind "*sura arcului de cerc "are A8)
M*sura un.iului 8AC al triun.iului s'eric A8C este "*sura un.iului diedru '!r"at de %lanele
:OA8; 1i :OAC;)
De'ini" ra,a s'eric*# ca distan(a s'eric* de la un %!l la un %unct !arecare al cercului A8)
Partea din su%ra'a(a s'erei cu%rins* &ntre d!u* se"icercuri care au acela1i dia"etru# se nu"e1te 'us
s'eric)
Triun.iurile s'erice %!t 'i isoscele dac* au d!u* laturi eale)Dac* t!ate laturile unui triun.i s'eric
sunt eale atunci triun.iul este s'eric ec.ilateral)
Dac* triun.iul are un un.i dre%t atunci triun.iul este dre%tun.ic s'eric) Dac* una din laturile unui
triun.i s'eric este de <34 triun.iul este rectilater sferic. Triun.iul s'eric care are d!u* un.iuri
dre%te se nu"e1te bidreptunghic 1i este &n acela1* ti"% 1i birectilater)
Triunghiurile sferice dreptunghice %!t a-ea unul# d!u* sau trei un.iuri dre%te# iar triun.iurile s'erice
!arecare %!t a-ea unul d!u* sau trei un.iur !+tu,e) Dac* &ntr0un triun.i s'eric# cel %u(in ! latur* este
eal* cu un s'ert din cerc# atunci triun.iul se nu"e1te cuadrantic)
Dac* &n triun.iul s'eric A8C c!nsider*" -ar'urile ca %!li 1i descrie"# cu ra,e s'erice eale cu <34#
%!larele unui -9r'# atunci aceste %!lare# &ntret*indu0se d!u* c9te d!u*# -!r da un n!u triun.i s'eric
A=8=C=# nu"it triunghi polar sau suplimentar triunghiului dat)
Dac* din -9r'urile triun.iului s'eric A8C duce" ra,e la centru 1i le %reluni" %9n* la intersec(ia cu
su%ra'a(a s'erei atunci# unind d!u* c9te d!u* %unctele !+(inute %rin arce de cerc "are# !+(ine" un
triunghi sferic opus celui dint9i# care se nu"e1te triun.i si"etric triun.iului dat )
Pr!rie"#$ile "riunghiurilr sferice
Pentru !rice triun.i s'eric si"%lu a-e":
! latur* a triun.iului s'eric este "ai "ic* dec9t su"a cel!rlalte d!u*>
su"a laturil!r este "ai "are ca 34 1i "ai "ic* dec9t 6?>
su"a un.iuril!r unui triun.i s'eric este cu%rins* &ntre d!u* un.iuri dre%te>
aria triun.iului s'eric este dat* de rela(ia:
6
#
: 123 ;
123
S R
A B C

=
= + +

1)1
unde R este ra,a s'erei# iar @ se nu"e1te exces sferic 1i re%re,int* di'eren(a dintre su"a un.iuril!r
triun.iului 1i 1234 e7%ri"at* &n radiani)
1.%. Triunghiul !l&r
Se nu"esc !li ai unui cerc "are intersec(iile cu s'era ale dre%tei %er%endiculare %e %lanul
cercului &n centrul s'erei)
Se nu"e1te "riunghi !l&r :AA8ACA; al unui triun.i s'eric dat :A8C; un triun.i %entru care 'iecare
latur* are ca %!l unul din -9r'urile triun.iului A8C)
5i)1)B) Triun.iul %!lar
Rela(iile dintre un trin.i s'eric dat 1i triun.iul lui %!lar sunt:
un triun.i %!lar al unui triun.i dat 1i acesta sunt reci%r!c %!lare# adic*:
0 -9r'urile triun.iului dat sunt %!lii laturil!r triun.iului %!lar>
0 -9r'urile triun.iului %!lar sunt %!lii laturil!r triun.iului dat>
su"a unui un.i al unui triun.i s'eric dat 1i a laturii c!res%un,*t!are lui din
triun.iul %!lar este eal* cu 1234>
su"a unui un.i al triun.iului %!lar 1i a laturii c!res%un,*t!are lui din triun.iul dat
este eal* cu 1234)
1.'. Fr(ulele fun)&(en"&le &le "riunghiului sferic
5ie un triun.i s'eric !arecare A8C %e su%ra'a(a unei s'ere de ra,* R 1i c!nstrui" d!u*
siste"e carte,iene de c!!rd!nate O7C, 1i O7ACA,A)
5i)1)D) C!!rd!natele triun.iul s'eric &n siste"ul carte,ian O7C,
I"%une" c!ndi(ia ca siste"ul de c!!rd!nate s* 'ie dre%t 1i atunci a7ele O7 1i O7A -!r 'i deter"inate)
Dar (in9nd c!nt c* %lanele OC, 1i OCA,A c!incid# re,ult* c* O7EO7A)
Se !+ser-* 'a%tul c* siste"ul O7ACA,A se !+(ine din siste"ul O7C, %rintr0! r!ta(ie &n Furul a7ei
O7)
Pentru a *si un set de e7%resii ce lea* ele"entele triun.iului s'eric A8C# -!" %arcure
ur"*t!arele eta%e:
-!" scrie c!!rd!natele %unctului C &n siste"ul O7C,
c!s c!s
c!s sin
sin
C
C
C
x R
y R
z R

1)6
Ne -!" ra%!rta acu" la ele"entele triun.iului A8C 1i c!n'!r" 'iurii a-e":
<3
<3
b
A

1)B
1i deci !+(ine":
sin sin
sin c!s
c!s
C
C
C
x R b A
y R b A
z R b
=

1)D
-!" scrie" c!!rd!natele %unctului C 1i &n siste"ul O7ACA,A
A c!s A c!s A
A c!s A sin A
A sin A
C
C
C
x R
y R
z R

1)G
5i)1)G) C!!rd!natele triun.iul s'eric &n siste"ul carte,ian O7ACA,A
n acest ca, a-e":
A <3
A <3
a
B

1)H
Ast'el# !+(ine":
A
A c!s sin
A sin c!s
C
C
C
x x
y y z
z y z


=

= +

= +

1)I
-!" scrie" e7%resia trans'!r"*rii de r!ta(ie a siste"ului O7C, &n O7ACA,A
E7%resia r!ta(iei &n %lanul :OC,;E:OCA,A; este:
A
A c!s sin
A sin c!s
C
C
C
x x
y y z
z y z


=

= +

= +

1)2
Ra%!rt9ndu0ne la ele"entele triun.iului A8C a-e"
c =
de unde re,ult* :
A
A c!s sin
A sin c!s
C
C
C
x x
y y c z c
z y c z c
=

= +

= +

1)<
Fr(ulele lui G&uss
Din rela(iile %re,entate "ai sus !+(ine" e7%resiile:

sin sin sin sin
sin c!s sin c!s c!s c!s c!s
c!s sin c!s c!s c!s
R a B R b A
R a B R b A c R b c
R a R b c R b c
=

= +

= +

1)13
Si"%li'ic*" cu R 1i scrie" &n !rdine in-ers* !+(in9nd ast'el e7%resia standard a '!r"ulel!r lui /auss:
c!s c!s c!s sin sin c!s
sin c!s c!s sin sin c!s c!s
sin sin sin sin
a b c b c A
a B b c b c A
a B b A
= +

1)11
Pri"a rela(ie se nu"e1te te!re"a c!sinusuril!r %entru tri!n!"etria s'eric*# iar ulti"a rela(ie este
te!re"a sinusuril!r)Cea de a d!ua '!r"ul* se nu"e1te '!r"ula cel!r cinci ele"ente)
Te!re"a sinusuril!r se %!ate scrie 1i su+ '!r"a :
sin sin sin
sin sin sin
a b c
A B C
= = 1)16
n c!ntinuare -!" a%lica acela1i ra(i!na"ent 1i &n ca,ul '!r"ulel!r lui /auss 1i !+(ine" ' !r"ulele lui
/auss %entru un.iuri )
Se d* triun.iul A8C 1i triun.iul s*u %!lar AA8ACA) J!" scrie" '!r"ulele lui /auss %entru AA8ACA:
c!s A c!s A c!s A sin A c!s A
sin A c!s A c!s A sin A sin A c!s A c!s A
sin A sin A sin A sin A
a b c b A
a B b c b c A
a B b A
= +

1)1B
Dar (in9nd c!nt de %r!%riet*(ile triun.iului %!lar# a-e":
c!s:123 ; c!s:123 ; c!s:123 ; sin:123 ; sin:123 ; c!s:123 ;
sin:123 ; c!s:123 ; c!s:123 ; sin:123 ; sin:123 ; c!s:123 ; c!s:123 ;
sin:123 ;sin:123 ; sin:123 ; sin:123 ;
A B C B C a
A b B C B C a
A b B a
= +

1)1D
Adic*:
c!s c!s c!s sin sin c!s
sin c!s c!s sin sin c!s c!s
sin sin sin sin
A B C B C a
A b B C B C a
A b B a
= +

1)1G
Se !+ser-* c* ulti"a rela(ie se %utea deduce i"ediat din te!re"a sinusuril!r %entru laturi)
1.*. Fr(ulele c&re )&u unghiurile +n func$ie )e l&"uri ,i l&"urile +n
func$ie )e unghiuri
P!rni" de la rela(iile c!sinusului %entru laturi:
c!s c!s c!s sin sin c!s
c!s c!s c!s sin sin c!s
c!s c!s c!s sin sin c!s
a b c b c A
b c a c a B
c a b a b C
= +

= +

= +

1)1H
Deduce" c*:
c!s c!s c!s
c!s
sin sin
a b a
A
b c

= 1)1I
Calcul*"
6
sin sin c!s c!s c!s c!s c!s: ;
1 c!s 6c!s
6 sin sin sin sin
6sin sin
6 6
sin sin
A b c a b c a b c
A
b c b c
a b c b c a
b c
+ +
+ = = = =
+ + +
=
6)12
6
sin sin c!s c!s c!s c!s: ; c!s
1 c!s 6sin
6 sin sin sin sin
6sin sin
6 6
sin sin
A b c a b c b c a
A
b c b c
a b c a b c
b c
+
= = = =
+ +
=
1)1<
sin sin: ;
c!s
6 sin sin
sin: ;sin: ;
sin
6 sin sin
A p p a
b c
A p c p b
b c

=

=
1)63
"%*r(ind aceste rela(ii se !+(ine:
sin: ;sin: ;
6 sin sin: ;
A p c p b
tg
p p a

=

1)61
n "!d ase"*n*t!r se %!t scrie 1i rela(iile:
sin sin: ; sin: ; sin: ; sin: ; sin: ;
c!s >sin >
6 sin sin 6 sin sin 6 sin sin: ;
B p p b B p a p c B p a p c
tg
a c a c p p b

= = =

:1)66;
sin sin: ; sin: ; sin: ; sin: ;sin: ;
c!s >sin >
6 sin sin 6 sin sin 6 sin sin: ;
C p p c C p a p b C p a p b
tg
a b a b p p c

= = =

1)6B
Acestea sunt '!r"ulele care dau un.iurile &n 'unc(ie de laturi &n triun.iurile s'erice 1i se "ai nu"esc
1i '!r"ulele lui 8!rda)
Pentru a scrie '!r"ulele care dau laturile &n 'unc(ie de un.iuri se -!r c*uta '!r"ulele c!relati-e
rela(iil!r :6)66> 6)6B;)
O+(ine" ur"*t!arele e7%resii:
sin sin: ; sin: ;sin: ; sin sin: ;
c!s sin >sin >
6 6 sin sin 6 sin sin 6 sin: ;sin: ;
sin sin: ; sin: ;sin: ; sin sin: ;
c!s >sin >
6 sin sin 6 sin sin 6 sin: ;sin: ;
sin
c!s
6
a a A a B C a a
tg
B C B C B C
b B b A C b B
tg
A C A C A C
c
= = = =


= = =

=
sin: ; sin: ;sin: ; sin sin: ;
>sin >
sin sin 6 sin sin 6 sin: ;sin: ;
C c A B c C
tg
A B A B A B= =

1)6D
1.- Fr(ulele lui Del&(.re ,i Ne!er
Fr(ulele lui Del&(.re.
Se !+(in %rin a%licarea '!r"ulel!r lu 8!rda:
sin sin: ; sin: ; sin: ;
c!s >sin
6 sin sin 6 sin sin
A p p a A p c p b
b c b c

= =

sin sin: ; sin: ; sin: ;
c!s >sin
6 sin sin 6 sin sin
B p p b B p a p c
a c a c

= = 1)6G
sin sin: ; sin: ; sin: ;
c!s >sin
6 sin sin 6 sin sin
C p p c C p a p b
a b a b

= =
n"ul(ind %ri"ele %atru ealit*(i "e"+ru cu "e"+ru 1i (in9nd sea"a de ulti"ele d!u* re,ult*:
sin sin: ; sin: ; sin
c!s c!s sin
6 6 sin sin sin sin 6
A B p p a p b p C
c a b c

= =
sin: ;
sin sin sin
6 6 sin 6
sin: ;
c!s sin c!s
6 6 sin 6
sin: ;
sin c!s c!s
6 6 sin 6
A B p c C
c
A B p a C
c
A B p a C
c

=
1)6H
Adun*" %ri"ele ealit*(i 1i !+(ine":
sin sin c!s
6 6 6
c!s c!s sin sin c!s: ; c!s Ksin sin: ;L sin
6 6 6 6 6 6 6 sin 6
sin c!s
6 6
sin c!s sin c!s sin
6 6 6 6 6
sin sin sin
6 6 6
sin c!s sin c!s sin
6 6 6 6 6
C a b c
A B A B A B A B C
p p c
c c
c
a b c a b c a b
C C C
c c c c c
+

+ = = = + ==
+ + +
= = =
c!s sin
6 6
sin c!s
6 6
A B a b
C c
+
=
1)6I
Sc*de" %ri"ele d!u* ealit*(i "e"+ru cu "e"+ru 1i !+(ine":
c!s c!s
6 6
sin c!s
6 6
A B a b
C c
+ +
=
1)62
Re%et*" !%era(iile %entru ulti"ele d!u* ealit*(i 1i !+(ine" rela(iile:
sin sin
6 6
c!s sin
6 6
A B a b
C c

=
sin c!s
6 6
c!s c!s
6 6
A B a b
C c
+
=
1)6<
Fr(ulele lui Ne!er.
Aceste '!r"ule se !+(in %rin &"%*r(ire direct* a '!r"ulel!r lui Dela"+re:
c!s
6
6 6
c!s
6
a b
A B C
tg tg
a b

+
=
+
1)B3
Sau
c!s
6
6 6
c!s
6
a b
A B C
tg ctg
a b

+
=
+
sin
6
6 6
sin
6
a b
A B C
tg ctg
a b

=
+
c!s
6
6 6
sin
6
A B
a b c
tg ctg
A B

+
=
+
1)B1
sin
6
6 6
sin
6
A B
a b c
tg ctg
A B

=
+