Sunteți pe pagina 1din 5

Profesor LILIANA ROBU

UNITATEA DE NV MNT
.
FI A DE EVALUARE A EDUCATOAREI
n vederea acordr ca!fca"v#!# an#a!
An#! co!ar$ %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
N#&e!e 'ren#&e!e$
I( CURRICULUM
Nr.
Crt.
UNIT I DE
COMPETEN
INDICATORI DE PERFORMAN PUNCTAJ
maxim autoevaluare acordat
. Proiectarea activit! ilor
i"#tructiv $educative
$ Corelarea o%iectivelor #ta%ilite de Curriculum$ul "a io"al cu cele #&eci'ice
u"it! ii de ("v! !m)"t* +ru&ei, (" urma a&lic!rii &ro%elor de evaluare i"i ial!.
$ Ela%orarea &la"i'ic!rii activit! ii i"#tructiv -educative, i")"d co"t de
a%ordarea i"te+rat! a co" i"uturilor.
$ .electarea corect! a co" i"uturilor ("v! !rii, i")"d co"t de tematica a"ual!,
de o%iectivele +e"erale i de &articularit! ile +ru&ei.
$ Pla"i'icarea activit! ilor extra colare, a o& io"alelor (" co"corda" ! cu
o%iectivele educa io"ale #ta%ilite.
$ Ela%orarea &roiectelor didactice i a #c/i elor &e"tru &roiectele tematice,
i")"d co"t de urm!toarele re&ere0 ri+oare tii" i'ic!, #trate+ii activ$
&artici&ative i o%iective corect 'ormulate.
1
1
1
1
1
1. Or+a"i2area &roce#ului
i"#tructiv$ educativ.
$ Or+a"i2area i ame"a3area #!lii de +ru&! (" 'u"c ie de o%iectivele
&roiectelor tematice #au ale activit! ilor de#'! urate.
$ .electarea materialului didactic (" 'u"c ie de &articularit! ile de v)r#t! ale
co&iilor, "ivelul de de2voltare a co&iilor di" +ru&!, tematicile i co" i"uturile
de ("v! are.
4
4
$ A#i+urarea co"di iilor materiale "ece#are &e"tru de#'! urarea (" %u"e
co"di ii a activit! ilor curriculare i extracurriculare.
1
5. Ma"a+eme"tul &roce#ului
i"#tructiv$educativ
$Co"ducerea activit! ii (" co"'ormitate cu &roiectul* #c/i a de &roiect
#ta%ilit!.
$ Ca&acitatea de a +!#i c!i i mi3loace e'icie"te de a tra"#mite cu"o ti" e
co&iilor, re#&ect)"d &ri"ci&iile didactice.
$ Tactul (" re2olvarea &ro%lemelor a&!rute &e &arcur#ul de#'! ur!rii
activit! ilor.
$ Ca&acitatea de a crea #itua ii "oi de a&licare a cu"o ti" elor i de&ri"derilor
("#u ite.
$ A%ordarea i"te+rat! a co" i"uturilor ("v! !rii i i"dividuali2area activit! ii
co&iilor.
1
1
1
1
1
4. Evaluarea activit! ilor
de#'! urate cu co&iii i a
re2ultatelor &e care le o% i"
co&iii (" activit! i
Ela%orarea itemilor de evaluare i")"d co"t de &articularit! ile de v)r#t! ale
co&iilor i de o%iectivele &ro&u#e (" activitate.
.electarea i utili2area celor mai adecvate metode* te/"ici de evaluare a
activit! ii co&iilor.
I"ter&retarea re2ultatelor evalu!rii (" 'u"c ie de ti&ul de evaluare ale# i
#ta%ilirea i a&licarea de m!#uri ameliorative (" urma evalu!rii.
Ca&acitatea de a o'eri co&iilor criterii acce#i%ile de evaluare i autoevaluare.
6"tocmirea a"ali2ei activit! ii de#'! urate0 #eme#tial, a"ual #au (" alte #itua ii
#&eciale 7'o"d de &remiere, +rada ie de merit8.
1
1
1
1
1
9. Im&licarea i &artici&area ("
de2voltarea curriculum$ului
Ada&tarea curriculum$ului &e"tru ("v! !m)"tul &re colar la "ivelul +ru&ei de
co&ii.
Crearea u"ui cadru #timulativ care #! tre2ea#c! i"tere#ul co&iilor &e"tru
activitate.
Pu%licarea de articole (" revi#te de #&ecialitate, &e #ite$uri #&eciali2ate #au ("
alte lucr!ri, cu &rivire la (m%u"!t! irea curriculum$ului &e"tru ("v! !m)"tul
&re colar.
1
1

II( COMUNICARE* INTERRELA IONARE
Nr.
crt
UNIT I DE
COMPETEN
INDICATORI DE PERFORMAN PUNCTAJ
maxim autoevaluare acordat
. I"terac iu"ea
educatoare$ co&il
$ Proiectarea u"or activit! i cu co&iii care #! avi2e2e comu"icarea li%er! i care
#! im&lice co&iii (" ela%orarea &ro&riilor &roiecte de ("v! are.
$ .electarea modalit! ilor de comu"icare cu co&iii, (" 'u"c ie de co" i"utul
i"'orma iei, &articularit! ile de v)r#t! i i"dividuale ale co&iilor i de
o%iectivele &ro&u#e.
$ A%ordarea u"ui #til democratic (" rela ia cu co&iii.
1
1

1. I"terac iu"ea
educatoare$ educatoare
$ Partici&area la ("t)l"iri metodice, comi#ii metodice urm!ri"du$#e redarea u"or
a#&ecte metodice i &eda+o+ice &e"tru (" ele+erea , a&licarea i evaluarea
corect! a curriculum$ului &e"tru ("v! !m)"tul &re colar.
$ Comu"icarea* cola%orarea cu alte cadre didactice &e"tru a ide"ti'ica cele mai
&otrivite #trate+ii (" vederea e'icie"ti2!rii demer#ului didactic.
5
1
5. I"terac iu"ea
educatoare$ 'amilie
$ Proiectarea u"or activit! i extracurriculare cu &!ri" ii 7vi2ite, excur#ii,
#er%!ri8, utile &e"tru reali2area u"it! ii de ceri" e +r!di"i !$ 'amilie i &e"tru
de2voltarea co&ilului.
$ Or+a"i2area u"or ac iu"i &ri" care #! 'ie im&licate 'amiliile co&iilor (" ("trea+a
activitate a +r!di"i ei.
$ I"'ormarea &eriodic! a &!ri" ilor cu &rivire la #itua ia co&iilor, a&el)"d la date
i a#&ecte releva"te.

1
1
4. I"terac iu"ea educatoare$
comu"itate 7 coal!,
co"#iliu
local, %i#eric!, &oli ie,
alte i"#titu ii8
$ Cola%orare cu coala, co"#iliul local, televi2iu"ea, %i#erica, &oli ia, &om&ierii
(" vederea &romov!rii u"ei ima+i"i reale a u"it! ii de ("v! !m)"t (" #ocietate.
$ Cola%orarea cu &#i/olo+ul colar (" vederea de2volt!rii armo"ioa#e a co&ilului
i a (m%u"!t! irii actului educa io"al.
$ O% i"erea de #ur#e de 'i"a" are extra%u+etare &e"tru (m%u"!t! irea actului
educa io"al.
1
1

9. Ca&acitatea de a crea i
me" i"e &u" i de
comu"icare
$ Crearea u"ui cadru #timulativ comu"ic!rii cu to i 'actorii 7co&ii, cole+i, 'oruri
#u&erioare, comu"itate8 i coo&erarea cu ace tia (" vederea me" i"erii
climatului #ocio$a'ectiv #&eci'ic u"ei u"it! i de ("v! !m)"t.
9
:. Im&licarea i
&artici&area la 'luxul
i"'orma io"al
Co"#em"area i tra"#miterea c!tre cei (" dre&t 7mi"i#ter, i"#&ectorat, director,
metodi#t8 (" cadrul comi#iilor metodice, a cercurilor &eda+o+ice i a #e#iu"ilor
de comu"ic!ri tii" i'ice a #u+e#tiilor i &ro&u"erilor cu &rivire la
(m%u"!t! irea 'luxului i"'orma io"al i a comu"ic!rii.
9
III( FORMARE I DE)VOLTARE
Nr.
crt
UNIT I DE
COMPETEN
INDICATORI DE PERFORMAN PUNCTAJ
maxim autoevaluare acordat
. Proiectarea activit! ii
metodice
$Ela%orarea u"ei tactici &e"tru activitatea metodic! (" co"corda" ! cu i"tere#ele
&ro&rii i ale colectivului di" care 'ace &arte.
9
1. Autoevaluare $ Ide"ti'icarea &ro&riilor "evoi de de2voltare o&t)"d &e"tru 'orma de
&er'ec io"are adecvat!, (" urma autoevalu!rii o%iective.
9
5. Im&licarea i
&artici&area la &ro&ria
'ormare
$ Partici&area cu co"#ecve" ! la 'ormele de &er'ec io"are$ ac iu"i metodice ("
+r!di"i !, cercuri &eda+o+ice, +rade didactice i alte cur#uri de 'ormare.
$ De#'! urarea i co"ducerea u"or activit! i metodice #au demo"#trative cu
co&iii, (" vederea &o&ulari2!rii ex&erie" ei didactice.
$ Partici&area la #e#iu"i de comu"icare tii" i'ic!, la #im&o2ioa"e 3ude e"e,
"a io"ale #au i"ter"a io"ale urm!ri"du$#e &ro&ria 'ormare.
9
9
9
PUNCTA* TOTAL ;;
FOARTE <INE. =:$ ;; &u"cte
<INE0 >$ =9 &u"cte
.ATI.FCTOR0 :$>; &u"cte
NE.ATI.FCTOR0 #u% :; &u"cte
CALIFICATIVUL ACORDAT0
Pre edn"e!e Cons!#!# de ad&ns"ra e A& !#a" !a c#no "n
a+%%%%%%%%,
DIRECTOR, EDUCATOARE,

.
7"ume, &re"ume, #em"!tura, tam&ila8