Sunteți pe pagina 1din 18

Teocra!

ia ca principiu al conducerii spirituale


Theocracy as the Principle of Spiritual
Leadership
Lector Dr. Timotei RUSU
Baptist Theological Institute of Bucharest
timoteicorinar@gmail.com
Abstract
In our culture, leadership and leadership styles are controversial.
The Church of Jesus Christ exists in the secular society with a variety of
religious as well as secular leadership models. This article suggests that
the best and the oldest leadership style is Theocracy. The author study
the authority of God in creation of man and of Israel, especially in the
formation of the Hebrew nation: delivery from Egypt, Covenant at Sinai
and the human leadership under Gods direct guidance. He advocated
that Theocracy is not only possible, but it is the only way to govern the
individual lives of believers and Christs Church.
Keywords: Leadership, Theocracy, Church, Believer
Ideea de conducere !i dreptul de a conduce apar"in lui Dum-
nezeu. El a creat universul, ngerii !i oamenii dup# placul S#u. La ecare
nivel al crea"iei se reg#se!te ideea conducerii: ngerii erau mp#r"i"i n
trei grupe, condu!i ind n actul nchin#rii !i slujirii iar omul a fost creat
dup# Chipul lui Dumnezeu cu capacitatea de a conduce !i a condus.
nainte de c!dere, Dumnezeu se ntlnea cu omul, mp!rt!"ind darul
conducerii, prin lucrarea "i p!zirea gr!dinii Edenului. Ini#ial a existat o
stare de bine "i armonie perfect!.
C!derea n p!cat a schimbat total aceast! armonie. Din acel mo-
ment a nceput ceea ce se poate numi conducerea uman!. Familia, insti-
tu#ia cu doar doi membri, a fost prima n care a fost aplicat acest concept.
Dumnezeu a rnduit ca femeia s! asculte de b!rbat, iar copii s! asculte
de p!rin#i. Acest lucru ar fost perfect dac! rela#iile nu erau atinse de
p!cat. Conducerea a produs tensiune n inima omului c!zut. Aceast!
tensiune a fost inltrat! n inima lui de c!tre Satana, acel nger c!zut,
care, a dorit s! nu mai e sub autoritatea lui Dumnezeu ci s! e ca
Cel Prea nalt (Is.14:14). Acest gnd a fost transmis omului prin ispita
primar!: Dumnezeu (conduc!torul) este r!u; El nu dore"te s! ajunge#i
ca El, v! #ine n robie. Ajunge, elibera#i-v!, mnca#i din pomul acesta!
Eliberarea omului a devenit blestemul lui. Astfel, femeia a avut ca
parte a blestemului ei tocmai r!zvr!tirea fa#! de autoritate, dorin#a de
dominare.
Cnd num!rul oamenilor a crescut, rela#iile au devenit mai com-
plicate. A nceput asocierea uman!, apoi straticarea societ!#ii, urmnd
ca la ecare nivel conducerea s! joace un rol tot mai important. Nicolae
Grosu explic! acest procesca pornind de la dependen#a reciproc! a
oamenilor.
1
Interac#iunile, att n situa#ii obi"nuite ct "i deosebite, au
dus la apropierea lor "i formarea grupurilor sociale. n grupurile secun-
dare, mari, rela#iile se desf!"oar! programat ierarhic "i inclusiv indi-
1.
Nicolae Grosu, Tratat de Sociologie, Abordarea Teoretic! (Bucure"ti: Editura
Expert, 1999), 40-50.
RUSU, Timotei / Jurnal teologic Vol 12, Nr 2 (2013): 113-130.
114
rect..., pe baz! de norme formale.
2
Apare deci ideea ierarhiei datorit!
caracterului de sine st!t!tor al grupului "i nevoii de mplinire a scopului
s!u.
Ideea conducerii a devenit tot mai acut!, pe m!sur! ce societatea
a nceput s! se stratice. Au ap!rut straturi sociale diferite din punct de
vedere economic. Fiecare a nceput s! dezvolte ideea de putere. Puterea
este denit! de Franois Chazel ca ind capacitatea unui actor dat de a
ajunge la rezultate dorite, "i n special de a realiza ac#iuni eciente.
3
Este numit! "i puterea de a; Luat! n contextul straturilor sociale, ntre
care s-au stabilit raporturi de for#!, s-a dezvoltat ideea de prioritate, sau
puterea asupra.
4
Cei care erau mai tari aveau anumite rezultate pe care
le doreau "i le impuneau n fa#a celor mai slabi. Astfel, cei care aveau
puterea de a mai mare, implicit aveau "i puterea asupra.
5
Teocra#ia este form! de guvern!mnt caracteristic! lumii antice,
n care autoritatea, considerat! ca emannd de la divinitate, este exerci-
2.
Grosu, 41.
3.
Raymond Boudon, Tratat de Sociologie (Bucure"ti, Humanitas, 1992), 220.
4.
Boudon, 221.
5.
n decursul istoriei, formele de conducere au nregistrat o dezvoltare pe mai
multe direc#ii. Monarhia este denit! n DEX drept o form! de guvern!mnt n
care puterea suprem! apar#ine unei singure persoane (rege, mp!rat, #ar, "ah,
etc.) "i se transmite de obicei ereditar. Republica este denit! ca forma de
guvern!mnt n care organele supreme ale puterii de stat sunt alese pe un timp
determinat. Oligarhia reprezint! forma de conducere a statului, n care
puterea politic! "i economic! este de#inut! de un num!r restrns de persoane,
care exercit! puterea n aceast! form! de guvern!mnt. Anarhia este starea de
dezorganizare, de dezordine, de haos ntr-o #ar!, ntr-o institu#ie etc. Stare de
nesupunere, de indisciplin! a individului fa#! de o colectivitate organizat!.
Democra#ia este o form! de organizare "i de conducere a unei societ!#i, n care
poporul "i exercit! (direct sau indirect) puterea.
RUSU, Timotei / Jurnal teologic Vol 12, Nr 2 (2013): 113-130.
115
tat! de preo"i. Desigur c! aceast! deni"ie laic! nu are profunzimea
necesar!. Termenul Teocra"ie este compus din dou! cuvinte grece#ti:
primul este $%&' Theos, care nseamn! Dumnezeu, iar al doilea este
()*+,&' Kratos, care nseamn! autoritate, domnie, putere. Teocra"ia este
forma de conducere n care autoritatea apar"ine n exclusivitate lui Dum-
nezeu. Este de a#teptat ca aceast! form! de conducere s! e cea mai
bun!, ind de origine divin!.
Teocra!ia presinaitic"
Merill C. Tenney arm! c! cea mai bun! #i probabil singura
ilustra"ie [pentru teocra"ie] este na"iunea ebraic! ncepnd cu timpul
cnd Dumnezeu a eliberat poporul S!u din Egipt prin Marea Ro#ie
(Ex.15:13; 19:5-6).
6
La fel #i James F. Driscoll prezint! teocra"ia n ace#tii
termeni:
Termenul apare pentru prima dat! la Josephus care l-a
f!urit pentru a explica cititorilor dintre Neamuri organizarea
na"iunii ebraice. Punnd n contrast aceasta cu alte forme de
guvern!mnt monarhia, oligarhia, #i republicile el a
ad!ugat: Legiuitorul nostru [Moise] nu are nici un respect
pentru aceste forme, dar el a decis ca guvernul nostru s! e
ceea ce, printr-o expresie mai str!in! ar teocra"ia, oferind
toat! puterea #i autoritatea lui Dumnezeu, #i determinnd pe
to"i oamenii s! aib! respect pentru El, ca autor al tuturor
lucrurilor bune.
7

6.
Theocracy, n The New International Dictionary of the Bible: Pictorial Edition,
Merrill C. Tenney, ed. (Grand Rapids, Michigan: Regency Reference Library,
Zondervan Publishing House, 1987), 1088.
7.
James F. Driscoll, Theocracy, http://www.newadvent.org/cathen/
14568a.htm, (20.02.2003).
RUSU, Timotei / Jurnal teologic Vol 12, Nr 2 (2013): 113-130.
116
Este adev!rat c! teocra"ia apare foarte vizibil n istoria poporului
Israel, dar este necesar s! ne ntreb!m dac! nu cumva Dumnezeu a gu-
vernat #i nainte de formarea poporului Israel. Privit! din acest unghi,
teocra"ia nu trebuie denit! n func"ie de cine sunt condu#i ci n func"ie
de Cine conduce, de aceea e corect! arma"ia c! teocra"ia a existat de la
nceput.
Cartea Genesa prezint! un Dumnezeu care este n control. Astfel,
El a protejat omul mpiedicndu-l s! tr!iasc! o stare ve#nic! de p!cat, l-a
pedepsit #i n acela#i timp l-a protejat pe Cain, a condus proiectul
salv!rii familiei lui Noe, l-a chemat pe Avraam #i i-a d!ruit un mo#teni-
tor mpotriva legilor rii, i-a oferit lui Isaac so"ia potrivit! #i mo#tenitori,
l-a binecuvntat pe Iacov n ciuda gre#elilor #i instabilit!"ii lui, iar provi-
den"ial l-a condus pe Iosif n Egipt, unde la a#ezat n locul potrivit, la
momentul potrivit pentru a salva familia lui de la moarte.
n controlul tuturor lucrurilor a fost Dumnezeu. El providen"ia #i
conducea totul cu precizie des!vr#it!. Totu#i acest lucru se petrecea la o
scar! destul de mic!; uneori era vorba de o persoan!, o familie sau grup
mic de persoane. Cu toate c! Dumnezeu a fost f!cut cunoscut #i prin
acestea, inten"ia Lui era s! formeze o na"iune care, ntreag!, s! asculte de
El, a#a cum a ascultat Avraam sau Iosif. Astfel Dumnezeu a format ntr-
un mod caracteristic Lui, dintr-un om aproape mort, o na"iune
puternic!.

Implementarea teocra!iei n na!iunea ebraic"
RUSU, Timotei / Jurnal teologic Vol 12, Nr 2 (2013): 113-130.
117
Teocra!ia n na!iunea Ebraic" denumea#te raportarea lui Dum-
nezeu prin actul conducerii la o na!iune ntreag" - poporul Israel.
Aceast" nou" etap" l prezint" pe Dumnezeu, pentru prima dat", ca m-
p"rat. Gustav Oehler observ" c" patriarhii L-au numit Domn #i P"stor.
Doar dup" ce $i-a format un popor pentru El, sco!ndu-l din Egipt, este
numit Domnul care va mp"r"!i n veac (Ex.15:18). nceputul real al
domniei Lui a fost ziua n care a legat mpreun" semin!iile lui Israel pro-
mulgnd legea #i ncheind un leg"mnt cu ei. El era mp"rat n Israel
(Deut.33:5).
8
Ini!iativa n aceast" rela!ie unic" a apar!inut lui Dumnezeu care a
oferit poporului Israel un favor special - acela de a ale#i.
9
Specic lui
Dumnezeu a fost faptul c" a ales un popor nainte de a exista. El a ales #i
format un popor nou pentru o misiune nou". I-a trecut prin mare #i prin
nor, i-a purtat pe aripi de vultur, le-a dat ap" din stnc", a f"cut pentru
ei minuni care au uimit #i nsp"imntat imperii. Pentru evrei acest act
unic al z"mislirii lor ca na!iune, trebuia s" aib" un impact a#a de mare,
nct tot restul istoriei lor s" #i aminteasc" de el. Maniera n care Dum-
nezeu i-a eliberat din Egipt a #i fost demn" de a !inut" vie n memoria
genera!iilor de evrei care au urmat.
8.
Gustav Friedrich Oehler, Theology of the Old Testament (New York: Funk &
Wagnalls, Publishers, 1883), 199.
9.
Ea a nceput cu Avraam (Gen.12:1-3, 15:1-6), a continuat cu Moise (Ex.3:6), #i
a fost mereu prezent" n revelarea Legii la Sinai (Ex.20:2,12), #i n sistemul
jertfelor prezentat n Levitic (Lev.18:1-5, 24-30).
RUSU, Timotei / Jurnal teologic Vol 12, Nr 2 (2013): 113-130.
118
Eliberarea din Egipt
Eliberarea din Egipt este privit! de Israeli"i ca actul de constituire
a lor ca popor al lui Dumnezeu. Oehler arm! ntr-un mod poetic c!:
Exodul domin! perspectiva Vechiului Testament #i devine accentul
primordial al salv!rii divine, care poate eclipsat numai de o eliberare #i
mai mare pe care Dumnezeu a realizat-o prin Fiul S!u, pe Calvar.
10
Eliberarea din Egipt nu a avut doar aspectul social. Evreii nu au fost
doar elibera"i de cineva, ci elibera"i pentru Cineva. Mesajul lui Dum-
nezeu prin Moise era clar #i s-a repetat ca un refren: las! pe poporul
Meu s! plece, ca s!-mi slujeasc! (Ex.7:16; 8:1; 8:20; 9:1, etc.). Frederic
Bush surprinde acest adev!r cnd arm! c! izb!virea lui Israel din
Egipt de c!tre Iahve, Dumnezeul r!scump!r!tor, este temelia obliga"iilor
leg!mntului. Ascultarea de leg!mnt este bazat! pe actul precedent,
plin de har, al lui Dumnezeu.
11
Dumnezeu deci dorea ca ascultarea care
i-a izb!vit din Egipt s! nu i p!r!seasc!, ci s! e o caracteristic! constant!
a rela"iei dintre ei. Astfel n leg!mntul ncheiat la Sinai Dumnezeu ex-
plic! n ce const! ascultarea poporului.
Leg!mntul Sinaitic
Dumnezeu a oferit acestui popor o rela"ie special!: dac! ve"i
asculta glasul Meu, #i dac! ve"i p!zi leg!mntul Meu, ve"i ai Mei din-
tre toate popoarele, c!ci tot p!mntul este al Meu; mi ve"i o mp!r!"ie
de preo"i #i un neam sfnt. (Ex.19:5-6) Aceast! rela"ie avea trei ele-
10.
Oehler, 143.
11.
Frederic W. Bush, Images of Israel: The People of God in The Torah,
Studies in Old Testament Theology, Robert L. Hubbard, Ed. (Dallas: World
Publishing, 1992), 105.
RUSU, Timotei / Jurnal teologic Vol 12, Nr 2 (2013): 113-130.
119
mente: apartenen!", preo!ie #i sn!enie. Chiar de la aceast" faz" incipien-
t" a leg"mntului, nainte de a prezentat detaliat, poporul a acceptat.
Tot poporul a r"spuns: Vom face tot ce a zis Domnul! Moise a spus
Domnului cuvintele poporului.
Dumnezeu a creat un cadru cu totul aparte, care s" r"mn"
ntip"rit n mintea #i inima lor (tunete, fulgere, #i un nor gros pe munte;
trmbi!a r"suna cu putere... Exod 19:16, 18,19). n auzul poporului,
Dumnezeu a rostit cele zece porunci.
Studiul celor zece porunci a descoperit c" exist" asem"n"ri uimi-
toare ntre modul n care au fost prezentate ele n compara!ie cu
leg"mintele existente n vremea aceea ntre un vasal #i un suveran.
Mendenhall a observat c" textul din Exod 20 respect" cele 5 p"r!i compo-
nente ale unui asemenea leg"mnt dup" cum urmeaz":
12

Preambulul (identicarea autorului #i prezentarea titlurilor)
v.2
Prologul istoric (prezentarea rela!iilor precedente dintre
p"r!i #i accentuarea faptelor m"rinimoase ale suveranului
pentru vasal; faptele acestea stau la baza mul!umirii
vasalului, a viitoarei loialit"!i #i supuneri): care te-a scos din
!ara Egiptului, din casa robiei (v.2b).
Stipula!iile tratatului formate din:
preten!ia de baz" - (20:3).
stipula!ii specice - v.4-17
Clauze pentru:
depozitarea textului: tablele Legii con!innd versetele 1-17
erau a#ezate n chivotul leg"mntului; (25:16, Deut.10:1-5).
12.
Mendenhall, Ancient Oriental and Biblical Law, BA 17 (1954): 25-46, n
William Sanford LaSor, David Allan Hubbard #i Frederic Wm. Bush, Old
Testament Survey, The Message, Form and Background (Grand Rapids, Michigan:
Eerdmans Publishing Company, 1982), 144.
RUSU, Timotei / Jurnal teologic Vol 12, Nr 2 (2013): 113-130.
120
citirea public! periodic!: (Deut.31:10-13).
Blesteme "i binecuvnt!ri (invocate asupra vasalului pentru
ruperea sau p!strarea leg!mntului): Deut.28:1-4
(binecuvnt!ri), 15-68 (blesteme).
Important! era "i raticarea leg!mntului ntr-o adunare public!
cu jur!mntul de credin#! al vasalului, adesea nso#it de jertfe. (Exod 24)
W. Dumbrell prezint! importan#a acestui act prin cuvintele: O
n#elegere a acestor cuvinte rostite Israelului la Sinai, sunt capitale pen-
tru voca#ia lui. Istoria lui Israel din acest punct nainte este de fapt doar
un comentariu despre m!sura de delitate cu care Israel a aderat la
aceast! voca#ie Sinaitic!.
13
Ideea de leg!mnt era important! "i pentru c! l denea pe Dum-
nezeu "i rela#ia Lui special! cu Israelul. Norman Snaith observ! patru
idei denitorii n leg!mnt: (1) Iahve a existat naintea lui Israel. (2)
Dac! a existat nainte de a exista poporul, nseamn! c! poate exista "i
f!r! el. (3) Dac! i-a ales i "i poate respinge. (4) Dumnezeu a fost diferit
de al#i zei n cerin#ele leg!mntului.
14
Prin leg!mnt Dumnezeu nu de-
venea dependent de ei, ci invers, ei trebuiau s! depind! de Dumnezeu.
Snaith explic! faptul c! marea barier! n calea progresului religios a
fost credin#a c! un zeu nu poate exista f!r! popor, "i c! n nal va trebui
s! r!scumpere poporul de dragul lui "i a pozi#iei lui n casa zeilor.
15
Atta timp ct poporul crede acest lucru, moralitatea nu mai are ra#iune.
Iat! deci, pentru prima dat! n istoria omenirii un leg!mnt n care omul
13.
William J. Dumbrell, Covenant and Creation: A Theology of Old Testaments
Covenants (Nashville, Tennessee: Thomas Nelson, 1984), 80.
14.
Norman H. Snaith, The Distinctive Ideas of the Old Testament (New York:
Schocken Books, 1969), 108.
15.
Snaith, 108.
RUSU, Timotei / Jurnal teologic Vol 12, Nr 2 (2013): 113-130.
121
nu l creeaz! pe Dumnezeu "i nu l manipuleaz! prin slujire, sau
mul#imea jertfelor. Dumnezeu este real, nu are nevoie de nimeni pentru
a ceea ce este, deci nimeni nu i poate dicta ce s! fac!.
Singura ra#iune pentru care Dumnezeu a ncheiat leg!mnt cu ei
este dragostea. Tot ce a f!cut Dumnezeu pentru ei, ncepnd de la
izb!virea din Egipt pn! la minunea d!rii Legii, era expresia dragostei
Lui. Lor nu ar trebui s! le e greu s! r!mn! credincio"i unui asemenea
Dumnezeu. Aceast! rela#ie cu Dumnezeul iubitor era exclusiv!, toate
celelalte rela#ii trebuiau gndite deci prin prisma ei. Fiind n leg!mnt cu
Dumnezeu, evreii nu aveau voie s! ncheie leg!mnt cu nici o na#iune
din jur orict de puternic! ar (Deut.7:1-5), s! nu se c!s!toreasc! cu ei "i
s! le distrug! orice simbol religios. Dac! acest lucru nu se ntmpl!,
poporul ar o prad! u"oar! idolatriei.
Cuvntul ebraic pentru leg!mnt !"#$ b$rt, apare de 285 de ori
n Vechiul Testament.
16
Prin leg!mnt poporul a fost de acord, s-a jurat
s! asculte un Dumnezeu iubitor "i s! o demonstreze prin #inerea bu-
curoas! a poruncilor date. Dumnezeu "i-a c"tigat dreptul s! le pretind!
ascultare.
Poporul evreu a ales s! asculte de Dumnezeu intrnd n
leg!mnt. Poporul era preg!tit acum s! se organizeze ca o na#iune teo-
cratic! "i de aceea trebuia s! primeasc! legisla#ia necesar! pentru o
asemenea organizare.
17
Pn! n acest moment arm! Arnold "i Beyer
detaliile tr!irii n rela#ie cu Dumnezeu nu au fost la dispozi#ia poporu-
16.
LaSor, Hubbard "i Bush, 184.
17.
Edward J. Young, An Introduction to the Old Testament (Grand Rapids,
Michigan: Eerdmans Publishing Co., 1970), 62.
RUSU, Timotei / Jurnal teologic Vol 12, Nr 2 (2013): 113-130.
122
lui evreu n form! scris!.
18
Aceste legi care sunt cel mai vechi material
pe care l avem n Legea Ebraic!,
19
au devenit manualul vie"ii de zi cu zi
a poporului evreu. Este adev!rat c! exist! similarit!"i ntre cartea
leg!mntului #i alte coduri de legi din Asia de Vest, cu toate acestea ex-
ist! multiple diferen"e care fac din revela"ie lui Dumnezeu ceva unic.
Alexander prezint! tr!s!turile distinctive ale Codului Ebraic astfel:
(1) Codul se bazeaz! pe autoritatea lui Dumnezeu, nu a
mp!ratului. (2) Nu este separare ntre legile civile #i cele
religioase. Majoritatea codurilor orientale trateaz! doar
probleme legale, cele morale #i religioase sunt tratate
separat. n Biblie, legile morale, legale #i religioase sunt
inseparabile, ar!tnd grija lui Dumnezeu fa"! via"! n
ntregul ei. (3) Este o singur! lege pentru to"i. Cei slabi,
sclavii, orfanii, v!duvele, str!inii) sunt proteja"i. (4) Via"a
este respectat!
20

De la prima privire se poate observa superioritatea n"elepciunii
divine care ar putea aduce benecii imense poporul care se ghida dup!
un asemenea document. Prof. Dr. Vasile Talpo# arat! efectul "inerii aces-
tui cod de legi astfel: respectarea legilor va face ca Dumnezeu s!-l
trimit! pe ngerul S!u naintea Israeli"ilor s!-i conduc! n drumul lor, iar
El va izgoni pe Canani"i din "ar!.
21
Ceva mai mult nici nu-#i puteau
dori.
18.
Bill T. Arnold #i Bryan E. Beyer, Encountering the Old Testament (Grand
Rapids, Michigan: Baker Books, 1998), 112.
19.
David Alexander #i Pat Alexander, ed. Eerdmans Handbook to the Bible,
(Grand Rapids, Michigan: Eerdmans Publishing Company, 1973), 164.
20.
Alexander, 164.
21.
Vasile Talpo#, Studiu Introductiv n Legea, Istoria !i Poezia Vechiului Testament
(Bucure#ti: Editura Didactic! #i Pedagogic!, R.A., 1999), 109.
RUSU, Timotei / Jurnal teologic Vol 12, Nr 2 (2013): 113-130.
123
Institu!iile teocra!iei
Dac! denim Teocra"ia ca ind forma de conducere n care au-
toritatea apar"ine n exclusivitate lui Dumnezeu, este de a#teptat s! de-
scoperim c! toate puterile din Stat sunt unite n Iahve.
22
Toate institu"i-
ile statului aveau amprenta religiosului, oamenii care deserveau poporul
ind slujitori ai lui Dumnezeu.
Puterea legislativ"
Puterea legislativ! o avea Dumnezeu ca d!t!tor al Legii (Is.33:22).
Aceast! putere legislativ! o exercita prin Moise. Legea era inviolabil! n
orice timp #i circumstan"!. Dac! ap!reau n timp situa"ii n care Dum-
nezeu trebuia s! conduc! poporul prin revela"ie suplimentar!, Marelui
Preot avea n pieptarul s!u cele dou! pietre numite Urim #i Tumim
(Num.27:21). Aceste pietre erau folosite rar #i a#a cum a sugerat Oehler,
reprezentau un sistem de a ntreba pe Dumnezeu n probleme de in-
teres na"ional.
23
Dumnezeu r!spundea la ntreb!rile poporului, ntr-o
manier! asemenea sor"ului.
Puterea judiciar"
n teocra"ie Dumnezeu administra justi"ia. Dumnezeu era sf!tu-
itorul (Ex.18:15-16), Domnul f!cea dreptate (Deut.1:17), omul se nf!"i#a
naintea lui Dumnezeu pentru judecat! (Deut.19:17). Acest sentiment era
a#a de puternic nct #i decizia cu privire la p!strarea unui rob era luat!
tot naintea lui Dumnezeu (Ex.21:6). Dreptul asupra vie"ii sau mor"ii
22.
Oehler, 217.
23.
Ibid., 219.
RUSU, Timotei / Jurnal teologic Vol 12, Nr 2 (2013): 113-130.
124
membrilor de familie, drept care exista n timpul patriarhilor
(Gen.38:24), nu a mai fost p!strat (Ex.21:20; Deut.21:18-20).
La nceput, Moise a nsumat toate ociile teocratice, ca apoi, s!
delege responsabilit!"ile legate de justi"ie dreg!torilor #i judec!torilor
(Ex.18:13-26). Nimeni nu era deasupra Legii, nimeni nu #i putea permite
s! o schimbe.
Ace#ti judec!tori, nu aveau voie s! accepte mit! de la nimeni ci s!
e drep"i ca o oglindire a imunit!"ii lui Iahve la nedreptate, manipulare
#i ipocrizie. Ei trebuie s! aplice pedeapsa capital! pentru idolatrie
(Deut.16:21-17:7), #i s! cear! ajutorul Levi"ilor n rezolvarea cazurilor
dicile.
24
Judec!torii judecau dup! textul leg!mntului, iar binele #i
r!ul erau determinate de m!sura n care erau credincio#i principiilor
leg!mntului.
25
Autoritatea lor era divin! #i arbitrarul nu #i g!sea loc n
judec!"ile lor.
Un pas mare s-a realizat cnd, nainte de a intra n "ara promis!,
Moise a a#ezat administrarea justi"iei n minile poporului. O na"iune
care este sn"it! pentru Dumnezeu are chemarea s! scoat! r!ul din mi-
jlocul lor, sintagm! care apare mereu n Deuteronom (Deut. 13:6;
17:7,21, etc). Ei nu aveau nevoie de poli"ie pentru c! ecare persoan! a
consim"it s! tr!iasc! dup! perceptele leg!mntului #i s! nu accepte nici
m!car provocarea spre idolatrie.
24.
Paul R. House, Old Testament Theology (Downers Grove, Illinois:
InterVarsity Press, 1998), 184.
25.
Roy B. Zuck, ed., A Biblical Theology of the Old Testament (Chicago: Moody
Press, 1991), 81.
RUSU, Timotei / Jurnal teologic Vol 12, Nr 2 (2013): 113-130.
125
n concluzie, teocra!ia este o tem" de actualitate, cu aplicabilitate
n mai multe domenii. Pentru dimensiunea acestui articol, ne vom limita
la dou" direc!ii complementare: rela!ia credinciosului cu Dumnezeu #i
conducerea bisericii.
(1) Primul domeniu, cel personal, vizeaz" tocmai identitatea
spiritual" a credinciosului. Este el independent, sau dependent de Dum-
nezeu? Aceast" problem" este n mod liber decis" de ecare n parte.
Dumnezeu a preg"tit toate condi!iile pentru ca omul s" e eliberat din
cursa n care a intrat prin c"derea n p"cat. Domnul Isus a pl"tit pre!ul
r"scump"r"rii prin jertfa Lui, ind #i preot #i jertf" n acela#i timp. El
ofer" termenii unui leg"mnt nou, n care se poate tr"i, din dragoste, sub
autoritatea lui Dumnezeu. Prin acest leg"mnt Domnul Isus va oferi nu
numai iertarea pentru p"catele din trecut, dar #i resursele de lumin" #i
hran" pentru via!a cre#tin" de ecare zi.
(2) Al doilea domeniu de aplica!ie este cel eclesial. n biseric"
devin membri persoane care au n comun cel pu!in consacrarea fa!" de
Dumnezeu, cu care au ncheiat leg"mnt prin jertf". Ei l au pe Dum-
nezeu ca Tat", pe Isus Cristos ca Mntuitor #i Domn, iar pe Duhul Sfnt
ca Mngietor #i C"l"uz". La cruce, ei au renun!at la dreptul s" tr"iasc"
cum vor, #i au c#tigat puterea s" tr"iasc" liberi de p"cat, devenind astfel
i ai leg"mntului.
Conduc"torii bisericii, au darul crmuirii #i n!elepciune din
partea lui Dumnezeu #i responsabilitatea de a implementa voia lui Dum-
nezeu n biseric". Biserica nu este a conduc"torului, nici a unui comitet
de conducere, nici m"car a adun"rii generale, ea este a lui Cristos. n bis-
eric" este vital" loialitatea conduc"torilor ei fa!" de Capul Bisericii,
RUSU, Timotei / Jurnal teologic Vol 12, Nr 2 (2013): 113-130.
126
Cristos, a c!rui Voie trebuie s! se mplineasc!. Va necesar! o delim-
itare a domeniilor n care Dumnezeu trebuie s! decide (cele capitale) "i
domeniile n care biserica are libertate s! decid! (cele secundare). Dac!
aceast! delimitare nu se face, se ajunge u"or la conducerea arbitrar!, n
care liderul (sau grupul de lideri) determin! ce este spiritual sau nu, n
probleme n care Biblia tace. Fariseismul legalist va astfel doar la un
pas, ajungndu-se la norme impuse poporului n probleme secundare
(ora nceperii unui program, un anumit tipar al nchin!rii) "i l!snd
cele importante la libera alegere a credincio"ilor. Se formeaz! astfel un
sistem rigid, care produce confuzie, "i ucide spiritul "i libertatea
poporului.
Am observat deci c! teocra#ia este nu doar o surs! de inspira#ie,
ci chiar principiul de baz! dup! care func#ioneaz! normal "i credinciosul
"i comunitatea de credincio"i care formeaz! biserica lui Cristos. Prin de-
penden#a de autoritatea lui Dumnezeu, individul este eliberat de robia
Celui R!u, iar liderii bisericii sunt proteja#i de orice ispit! dat! de o
asemenea pozi#ie "i responsabilitate. Chiar "i bisericile locale sunt prote-
jate de ispita de a se guverna ca societatea din jur "i vor r!mne astfel
strnd legate de Cel care este Capul Bisericii, Domnul Isus Cristos!
RUSU, Timotei / Jurnal teologic Vol 12, Nr 2 (2013): 113-130.
127
Bibliograe
Alexander, David. !i Pat Alexander, ed. Eerdmans Handbook to the Bible.
Grand Rapids, Michigan: Eerdmans Publishing Company, 1973.
Arnold, T. Bill. !i Bryan E. Beyer, Encountering the Old Testament. Grand
Rapids, Michigan: Baker Books, 1998.
Boudon, Raymond. Tratat de Sociologie. Bucure!ti, Humanitas, 1992.
Bush, W. Frederic. Images of Israel: The People of God in The Torah,
Studies in Old Testament Theology, Robert L. Hubbard, Ed. Dallas: World
Publishing, 1992.
Cole, Alan. Exodus: An Introduction and Commentary, n Tyndale Old Tes-
tament Commentaries, D.J. Wiseman, ed., Leicester: Inter Varsity Press,
1977.
Driscoll, F. James. Theocracy. http://www.newadvent.org/cathen/
14568a.htm, (20.02.2003).
Dumbrell, J. William. Covenant and Creation: A Theology of Old Testaments
Covenants. Nashville, Tennesse: Thomas Nelson, 1984.
Grosu, Nicolae. Tratat de Sociologie, Abordarea Teoretic" Bucure!ti: Ed-
itura Expert, 1999.
House, R. Paul. Old Testament Theology. Downers Grove, Illinois: Inter-
Varsity Press, 1998.
Kaiser Jr., C. Walter. Toward an Old Testament Theology. Grand Rapids,
Michigan: Zondervan Publishing House, 1978.
RUSU, Timotei / Jurnal teologic Vol 12, Nr 2 (2013): 113-130.
128
Kalland, S. Earl. Deuteronomy, The Expositors Bible Commentary, ed.
Frank E. Gbelein. Grand Rapids, Michigan: Zondervan Publishing
House, 1992. Vol.3.
LaSor, S. William, Hubbard, A. David, !i Bush, Wm. Frederic. Old Testa-
ment Survey, The Message, Form and Background. Grand Rapids, Michigan:
Eerdmans Publishing Company, 1982.
Martens, A. Elmer. Gods Design: A focus on Old Testament Theology.
Michigan: Baker Books House, Grand Rapids, 1981.
Oehler, Friedrich Gustav. Theology of the Old Testament. New York: Funk
& Wagnalls, Publishers, 1883.
Palmquist, Stephen. Theocracy And Ecclesiocracy In Jewish Religious Histo-
ry, http://www.hkbu.edu.hk/~ppp/bth/bthA.html, (20.02.2003).
Palmquist, Stephen. Alternative Versions And Perversions Of Theocracy.
http://www.hkbu.edu.hk/~ppp/bth/bth4.html, (20.02.2003).
Selby, J. Donald, !i James King West. Introduction to the Bible. New York:
The Macmillan Company, 1971.
Smith, William. Old Testament History: From creation to the Return of the
Jews from captivity. Joplin, Missouri: College Press, 1970, Thirteenth Print-
ing, 1992.
Snaith, H. Norman. The Distinctive Ideas of the Old Testament. New York:
Schocken Books, 1969.
Talpo!, Vasile. Studiu Introductiv n Legea, Istoria !i Poezia Vechiului Testa-
ment. Bucure!ti: Editura Didactic" !i Pedagogic", R.A., 1999.
RUSU, Timotei / Jurnal teologic Vol 12, Nr 2 (2013): 113-130.
129
Tenney, C Merrill. ed. The New International Dictionary of the Bible: Pictor-
ial Edition. Grand Rapids, Michigan: Regency Reference Library, Zonder-
van Publishing House, 1987. S.v.Theocracy
Young, J. Edward. An Introduction to the Old Testament. Grand Rapids,
Michigan: Eerdmans Publishing Co., 1970.
Willis, T. John. The World and Literature of the Old Testament. Austin,
Texas: Sweet Publishing Company, 1979.
Zuck, B. Roy. ed., A Biblical Theology of the Old Testament. Chicago:
Moody Press, 1991.
RUSU, Timotei / Jurnal teologic Vol 12, Nr 2 (2013): 113-130.
130