Sunteți pe pagina 1din 2

LEGISLATIEINTERNA

Legeanr.143/2000privindprevenireasicombatereatraficuluisiconsumuluiilicitdedroguri,publicatain
M.Of.nr.362/2000cumodificarilesicompletarileulterioare
HotarareaGuvernuluinr.860/2005pentruaprobarea Regulamentuluideaplicare a dispozitiilor Legiinr.
143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri, cu modificarile si
completarileulterioare, publicatainM.Of.nr.749/2005
Legea nr.300/2002 privind regimul juridic al precursorilor folositi la fabricarea ilicita a drogurilor,
publicatainM.Of.nr.409/2002
Hotararea Guvernului nr.1121/2002 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 300/2002
privind regimul juridic al precursorilor folositi la fabricarea ilicita a drogurilor, publicata in M.Of. nr.
772/2002
Legea nr. 381/2004 privind unele masuri financiare in domeniul prevenirii si combaterii traficului si
consumuluiilicitdedroguri,publicatainM.Of.nr.896/2004
Legea nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substantelor si preparatelor stupefiante si
psihotrope,publicatainM.Of.nr.1095/2005
Hotararea Guvernului nr.1489/2002privindinfiintareaAgentieiNationale Antidrog,publicata inM.Of.
nr.956/2002
Hotararea Guvernului nr.73/2005 privind aprobarea Strategiei Nationale Antidrog in perioada 2005
2012, publicatainM.Of.nr.112/2005
Hotararea Guvernului nr.323/2005 privind aprobarea Planului de actiune pentru implementarea
Strategieinationaleantidroginperioada20052008, publicata inM.Of.nr.376/2005
Hotararea Guvernului nr.1243/2005 pentru aprobarea Programului "Marea Alianta Romana Antidrog"
(MARA), publicatainM.Of.nr.949/2005
Ordinalministruluisanatatiinr.187/2002pentrudefinireatipurilordeunitatimedicalecepotfiabilitate
sa asigure asistenta medicala persoanelor dependente de droguri, precum si a organizatiilor
neguvernamentale ce potfiabilitatesa desfasoare activitati de prevenire a transmiteriimicroorganismelor
patogenepecalesanguinainrandulconsumatorilordedroguriinjectabile,publicatinM.Of.nr.218/2002
Ordin al ministrului justitiei, ministrului administratiei si internelor si al ministrului sanatatii
publice nr.1216/C/1310/543/2006 privind modalitatea de derulare a programelor integrate de asistenta
medicala, psihologica si sociala pentru persoanele aflate in stare privativa de libertate, consumatoare de
droguri,publicatinM.Of.nr.471/2006
Ordinalministrului sanatatiinr. 87/2003pentruaprobarea listeiafectiunilormedicale incompatibile cu
calitatea de conducator de autovehicule sau tramvaie si a listei substantelor cu efect psihoactiv,
contraindicate conducatorilor de autovehicule si tramvaie (produse sau substante stupefiante ori
medicamentecuefectesimilareacestora),publicatinM.Of.nr.149/2003
Decizia nr. 1563395/2005 a presedintelui Agentiei Nationale Antidrog privind infiintarea Centrului
National de Formare si Cercetare in Adictii in cadrul Agentiei Nationale Antidrog si acreditarea
programelor de formare, a formatorilor si a formatorilor de formatori din domeniul adictiilor, publicat in
M.Of.nr.696/2005
Decizia nr. 16/ 2006 a presedintelui Agentiei Nationale Antidrog pentru adoptarea Standardelor minime
obligatorii privind managementul de caz in domeniul asistentei consumatorului de droguri, publicata in
M.Of.nr.899/2006
Decizia nr. 17/ 2006 a presedintelui Agentiei Nationale Antidrog pentru aprobarea Metodologiei de
elaborare, modificare si implementare a planului individualizat de asistenta a consumatorului de droguri,
publicatainM.Of.nr.899/2006.
LINKhttp://www.ana.gov.ro/rom/leginterna.htm