Sunteți pe pagina 1din 20

B1.

Acceptarea mandatului si contractarea lucrarilor de audit


Acceptarea mandatului.
Actiunile intreprinse in aceasta etapa permit auditorului sa colecteze informatiile necesare
fundamentarii deciziei de acceptare a misiunii, si se refera la:
0 cunoasterea globala a intreprinderii;
1 examenul de independenta si de absenta a incompatibilitatilor;
2 examenul competentei;
3 contactul cu fostul auditor sau cenzor;
4 decizia de acceptare a mandatului;
5 fisa de acceptare a mandatului.
Contractarea lucrarilor de audit. ormele legale romanesti pre!ad obligatia ca acti!itatea
profesionistilor contabili sa se desfasoare pe baza de contracte de prestari ser!icii. "#A 210 pre!ede ca
auditorul si clientul trebuie sa con!ina termenii si conditiile de realizare a misiunii de audit care !or fi
consemnati intr$o %#crisoare de misiune de audit& sau in orice alt tip de contract adec!at.
B2. Activitati incompatibile cu exercitarea profesiei libere contabile
'iber profesionistul contabil nu trebuie sa execute in paralel acti!itati care afecteaza sau sunt
susceptibile de a afecta integritatea, obiecti!itatea, independenta, buna reputatie a profesiei, care sunt
incompatibile cu exercitarea profesiei libere.
"n unele situatii, liber profesionistul contabil poate primi spre conser!are si utilizare, potri!it legii,
fonduri ale clientilor, el trebuind:
$ sa pastreze aceste fonduri, separat de fondurile sale;
$ sa le utilizeze conform destinatiilor stabilite;
$ sa aiba posibilitatea sa (ustifice existenta si utilizarea fondurilor respecti!e.
B3. Activitati de intimidare amenintare la adresa independentei in profesia contabila
Ac)iunile de intimidare au loc atunci c*nd un membru al cabinetului+soc este implicat s, ac)ioneze
obiecti! -i s, exercite pruden), profesional,, prin amenin),ri reale sau percepute, de la persoanele care
gestioneaz, patrimoniul sau de la anga(a)ii clientului.
.xemple:
$ cererea din partea clientului c,tre cabinet de a /nlocui un membru al acestuia, /n cazul unui
dezacord de aplicare a unui principiu de contabilitate;
$ presiunea din partea clientului de a reduce necorespunz,tor cantitatea de munc, executat, de
membrii cabinetului, /n scopul reducerii onorariilor;
$ amenintarea cu litigiul.
B4. Amenintari la adresa independentei in profesia contabila
0onformitatea cu principiile fundamentale poate fi afectata intr$o gama larga de cazuri. 1ulte
amenintari se impart in urmatoarele categorii:
$ de interes propriu
$ de autoexaminare 2autocontrol3
$ de fa!orizare
$ de familiaritate
$ de intimidare
B5. Aspecte conceptuale privind etica in materie contabila
4n cod de conduita este definit de specialisti ca un ansamblu de principii profesionale de etica ce
reglementeaza exercitiul profesional al unor acti!itati.
4n cod de etica trebuie sa includa, in functie de specificul fiecarei profesiuni, modalitati de
comunicare comerciale referitoare la profesiile reglementate, cat si reguli referitoare la conditiile de
exercitare a acti!itatile profesionistilor ca reguli deontologice ce !izeaza sa garanteze in mod deosebit
independenta, impartialitatea si secretul profesional.
5rofesia contabila se distinge de alte profesii prin insumarea unei responsabilitati fata de interesul
public, profesionistii contabili din intreaga lume trebuie sa furnizeze ser!icii de inalta calitate in interes
public si pentru aceasta trebuie sa respecte unele principii si reguli de comportament
professional menite sa dea ser!iciilor respecti!e autoritatea necesara si sa pre!ina
patrunderea catre utilizatori a unor informatii financiar$contabile care pot influenta negati!
deciziile acestora.
#tabilirea de principii si reguli etice si monitorizarea insusirii si respectarii acestora
de catre toti profesionistii contabili constituie una din atributiile de baza ale organismului
profesional.
5entru aceasta, organismul profesional trebuie sa aiba capacitatea si resursele necesare pentru
instruirea unui sistem de in!estigare si de sanctiuni pentru cazurile de nerespectare a
standardelor profesionale si etice.
B6. Atributiile principale ale consiliului de supravegere ale unui organism profesional
0onsiliul de supra!eg6ere are urm,toarele atribu)ii principale:
a3 exercit, controlul permanent asupra conducerii societ,)ii de c,tre directorat;
b3 nume-te -i re!oc, membrii directoratului;
c3 !erific, conformitatea cu legea, cu actul constituti! -i cu 6ot,r*rile adun,rii generale a
opera)iunilor de conducere a societ,)ii;
d3 raporteaz, cel pu)in o dat, pe an adun,rii generale a ac)ionarilor cu pri!ire la acti!itatea de
supra!eg6ere desf,-urat,.
78. Auditul estim!rilor contabile
.stimarea contabil, desemneaz, o e!aluare aproximati!, a sumei unui element /n absen)a unei
metode precise de m,surare 2determinare3. 0ele mai frec!ente estim,ri contabile se refer, la:
- pro!izioane pentru deprecierea stocurilor -i crean)elor;
- amortizarea imobiliz,rilor asupra duratei lor de !ia), estimat,;
- !enituri anticipate;
- impozite am*nate;
- pro!izioane pentru riscuri pri!ind procesele /n curs;
- pierderi asupra unor contracte pe termen lung;
- pro!izioane pentru garan)ii.
Auditorul trebuie s, reuneasc, elementele probante suficiente -i adec!ate asupra estim,rilor contabile
cuprinse /n situa)iile financiare: caracterul rezonabil al acestor estim,ri -i corecta -i completa prezentare a
informa)iilor /n anexe.
9n acest scop, auditorul poate:
- examina -i testa procedurile urmate de conducerea intreprinderii pentru efectuarea estim,rii;
- utiliza o estimare independent, pentru a o compara cu cea efectuat, de conducerea intreprinderii;
- re!edea e!enimentele posterioare /nc6iderii exerci)iului pentru a stabili dac, estimarea se
confirm,.
#tandardul "nterna)ional de Audit 2"#A3 nr. 540 stabile-te procedurile -i principiile fundamentale c*t
-i modul lor de aplicare /n ce pri!e-te auditul estim,rilor contabile con)inute /n situa)iile financiare.
B". Calitatea lucr!rilor #i autocontrolul
0alitatea este un atribut important al acti!itatii profesionistului contabil. Autocontrolul calitatii
lucrarilor inseamna aplicarea de catre profesionist sau de catre cabinet a principiilor si procedurilor in
scopul stabilirii unui grad rezonabil de certitudine ca lucrarile s$au efectuat conform : principiilor de baza
care gu!erneaza lucrarile respecti!e&.
5rincipiile de calitate constituie obiecti!e si scopuri, iar procedurile autocontrolului se definesc ca
masuri de luat pentru a satisface principiile adoptate care pun in aplicare proceduri pri!ind:
$ calitatile personale 2cabinet sau societate3;
$ aptitudinile si competenta;
$ repartitia lucrarilor;
$ instructiunile si super!izarea.
0ontrolul de calitate asupra lucrarilor realizate de expertul contabil sau de contabilul autorizat care
isi desfasoara acti!itatea indi!idual se poate organiza si exercita numai de catre 0.00A;, potri!it
ormelor emise de acesta si aprobate de 0onferinta ationala.
B$. Care ar fi motivele pentu care actionarii ar accepta un pret de van%are negativ pentru o
intreprindere redesabila &in locul optiunii falimentului'.
Actionarii ar accepta un pret de !anzare negati! in locul optiunii falimentului in cazul reorientarilor
strategice, in perspecti!a rentabilizarii societatii intr$o modalitate diferita de acti!itatea istorica efectuata de
/ntreprindere. "n acest caz, numai !alorile acti!ului net constituie o referinta.
B1(. Care dintre cele 3 categ. de metode de evaluare specific activelor &metoda capitali%!rii
re%ultatelor) metoda costurilor) metoda compara*iei directe' se poate aplica #i f!r! s! se dispun!
integral de informa*ii de pia*!+
1etoda capitaliz,rii rezultatelor.
B11. Care este caracteristica ratei de actuali%are deflatate+
0aractertistica ratei de actualizare deflatata este ca a fost a(ustata in minus cu rata inflatiei, se
foloseste in cazul in care fluxul financiar ce se actualizeaza este in lei constanti.
B12. Care este caracteristica ratei de actuali%are nedeflatate
;ata de actualizare nedeflatata este utilizata atunci cand se considera un flux financiar in moneda
curenta 2adica moneda este influentata de rata inflatiei !iitoare3. <aca rezultatele !iitoare sunt exprimate /n
unitati monetare curente care tin seama de inflatia !iitoare estimata, aceste rezultate trebuie actualizate cu o
rata care include inflatia, numita rata de actualizare nedeflatata. 5e plan mondial, ma(oritatea
/ntreprinderilor lucreaza cu !alori nedeflatate, exprimate /n unitati monetare curente, calculate tin*nd
seama de o perspecti!a inflationista. 9n acest caz, rata de actualizare nedeflatata este din aceeasi familie cu
ratele dob*nzilor nedeflatate pe pietele financiare.
B13. Care este definitia good,ill-ului+
=ood>ill ? !aloare suplimentar,, de natur, incorporal,, dincolo de !aloarea de pia), a acti!elor -i
pasi!elor tangibile din bilan).
.xisten)a sa este legat, de folosirea mai mult sau mai pu)in eficient, a acti!elor /ntreprinderii, -i anume:
- dac, acti!ele sunt bine gestionate -i exploatate, deci dega(a o rentabilitate superioar, celei
a-teptate de pia),, se poate ob)ine un good>ill;
- dac, acti!ele sunt prost gestionate -i exploatate si conduc la performan)ele financiare
inferioare a-tept,rilor pie)ii, !a rezulta un bad>ill, adic, o !aloare incorporal, negati!,.
B14. Care este diferenta dintre expertul contabil si economistul salariat. dar intre contabilul
autori%at si contabilul salariat+
.conomistul salariat este subordonat unui sef ierar6ic si executa atributii specifice fisei postului,
specializat cu studii superioare in mai multe domenii iar contabilul salariat ca si economistul este
subordonat unui sef ierar6ic si executa sarcinile ce$i re!in din fisa indi!iduala a postului, de regula find
specializat pe un sector contabil.
.xpertul contabil este o persoana care a dobandit aceasta calitate in conditiile @= nr. A5+1BB4,
a!and competenta profesionala de a !erifica si de a aprecia modul de organizare si de conducere a
acti!itatii economico$finaciare si de contabilitate, de a supra!eg6ea gestiunea societatilor comerciale si de a
!erifica legalitatea bilantului contabil , a contului de profit si pierdere si a celorlalte componente ale
situatiilor financiare, un profesionist independent care raspunde ci!il si penal fata de client putand astfel sa
piarda sansa de !enit.
0ontabilul autorizat este o persoana care a dobandit aceasta calitate in conditiile @= nr. A5+1BB4, si
are capacitatea de a tine contabilitatea si de a pregati lucrarile necesare intocmirii situatiilor financiare, un
profesionist independent care pierde cu greu postul in urma unor proceduri ane!oioase.
B15. /dem mai sus &B14'
B16. Care este finalitatea experti%elor contabile+
Cinalitatea expertizelor contabile consta in redactarea raportului de expertiza contabila , semnarea si
depunerea lui.
B10. Care este formula de calcul a fondului de rulment - indicator de ecilibru financiar specific
bilantului functional+
C;? 0A5"DA'4;" 5.;1A.D. E A0D"F. "1@7"'"GAD.
B1". Care este formula de calcul a liciditatii restranse - indicator calculat pentru interpretarea
bilantului contabil in cadrul diagnosticului financiar+
'ic6iditatea restransa ? aptitudinea intreprinderii de a rambursa datoriile sub 1 an cu a(utorul
elementelor celor mai lic6ide sub 1 an
' r ? 2creante$disponibilitati3+datorii sub un an
B1$. Care este formula de calcul a ratei de actuali%are deflatate necesara determinarii ratei de
actuali%are+
;ata de actualizare deflatata este utilizata atunci cand se considera un flux financiar in moneda
constanta 2adica moneda de la data e!aluarii, neinfluentata de rata inflatiei !iitoare3.
;ata deflatata ? 2i E f3 + 21Hf3
f E rata inflatiei
<ac, rezultatele !iitoare sunt exprimate /n uniti monetare constante, care nu )in seama de infla)ia
!iitoare, ele trebuie actualizate cu o rat, care nu include infla)ia, numit rat de actualizare deflatat.
4tilizarea incorect, a ratei de actualizare prin aplicarea la ni-te rezultate constante a unei rate a pie)ei care
include de fapt -i o component, infla)ionist,, penalizeaz, !aloarea /ntreprinderii e!aluate. <e aceea trebuie
ca rata de actualizare care se !a aplica acestor beneficii constante s, fie /n prealabil deflatat,.
Drecerea de la rata de actualizare nedeflatat, la cea deflatat, se face astfel:
- dac, rata infla)iei este mai mic, de 10I:
r deflatat, ? r nedeflatat, E f
- dac, rata infla)iei este mai mare de 10I:
r deflatat, ? 2r nedeflatat, E f3 +21Hf3
unde: 1+1Hf reprezint, indicele puterii de cump,rare a banilor.
B2(. Care este formula de calcul a rentabilitatii economice) ca indicator compus al re%ultatelor+
;ata rentab economice ? mar(a netaJ rotatia in!estitiilor,
respecti!,
;ata rentab economice ? rezultat net+capitaluri proprii
B21. Care este modul de comunicarte a conclu%iilor experti%elor contabile+
1odul de comunicare a con)inutului -i a concluziilor expertizelor contabile intr, /n zona
confiden)ialit,)ii:
a. 9n cazul expertizelor contabile (udiciare, at*t exper)ii contabili, numi)i din oficiu, c*t -i la
recomandarea p,r)ilor sunt obliga)i s, depun, raportul de expertiz, contabil, la organul (udiciar
care a dispus expertiza contabil,, unde to)i cei interesa)i, inclusi! p,r)ile implicate /n proces, pot s,$
l consulte. .xpertul este dator s,$-i depun, lucrarea cu cel pu)in 5 zile /nainte de termenul stabilit
pentru (udecat,. 5e cale implicit, rezult, c, expertiza contabil, trebuie depus, la instan)a de
(udecat, care a dispus$o, respecti! la dosarul cauzei. 5rin aceast, procedur, se e!it, comunicarea
2informarea3 preferen)ial, a con)inutului -i concluziilor expertizelor contabile (udiciare c,tre unii
utilizatori ai acestora.
b. 9n cazul expertizelor contabile extra(udicare locul -i data depunerii lucr,rii trebuie s, rezulte din
contractul /nc6eiat /ntre solicitant -i expert. <ac, locul depunerii expertizei extra(udiciare nu rezult,
cu claritate din contract, acesta trebuie s, fie registratura general, de la sediul solicitantului.
erespectarea procedurilor de comunicare a con)inutului -i a concluziilor expertizelor contabile
constituie o /nc,lcare a obliga)iilor expertului contabil pri!ind secretul -i confiden)ialitatea /n expertiza
contabil, -i poate atrage r,spunderea disciplinar,, ci!il, -i+sau penal, a expeetului contabil, dup, caz.
B22. Care este procedura de urmat cand este dificil de sesi%at un comportament contrar eticii sau
pentru a re%olva un conflict de ordin profesional in randul membrilor C1CCA2+
0odul etic na)ional al profesioni-tilor contabili din ;om*nia, aprobat prin Kot,r*rea nr. 50+2002 a
0onferin)ei na)ionale, a fost re!,zut /n cadrul prezentei edi)ii, reclasificat -i redenumit, /n conformitate cu
0odul etic international al profesioni)tilor contabili E edi)ia 2005 E ca urmare a obliga)iilor statutare ce
decurg pentru 0.00A; /n calitate de membru al "CA0.
5rezentul cod se adreseaz, tuturor profesioni-tilor contabili defini)i ca atare -i anga(a)ilor contabili
din cadrul asocia)iilor profesionale ale acestora, patronate de 0.00A; /n calitate de membru "CA0.
B23. Care este procedura de urmat cand este dificil de sesi%at un comportament contrar eticii sau
pentru a re%olva un conflict de ordin profesional in profesia contabila+
0*nd este dificil de sesizat un comportament contrar eticii sau pentru a rezol!a un conflict de ordin
profesional, dac, politicile stabilite de organismul profesional nu sunt suficiente, profesionistul contabil
poate recurge la urm,toarele:
$ examinarea conflictului cu superiorul direct. <ac, inter!en)ia superiorului direct nu este suficient, -i
profesionistul contabil decide s, se adreseze ni!elului superior urm,tor, superiorul direct trebuie notificat
/n acest sens;
$ dac, superiorul este presupus implicat /n conflict, profesionistul trebuie s, supun, problema ni!elului
ierar6ic cel mai ridicat;
$ solicitarea a!izului confiden)ial al unui consilier independent sau al organismului profesional;
$ dac, toate resursele interne nu sunt suficiente, profesionistul contabil poate, pentru c6estiuni gra!e, s,
demisioneze -i s, trimit, o scrisoare /n acest sens conducerii entit,)ii care 1$a anga(at.
@rice profesionist contabil care ocup, un post de conducere trebuie s, se asigure c,, /n cadrul
entit,)ii respecti!e, sunt stabilite reguli /n materie de rezol!are a conflictelor profesionale.
B24. Care este raspunderea membrilor organelor de conducere in ca%ul in care s-a a3uns in starea de
insolventa+
;aspunderea membrilor organelor de supra!eg6ere din cadrul societatii sau de conducere, precum
si de orice alte persoane care au cauzat starea de insol!enta a debitorului este solidara, cu conditia ca
aparitia starii de insol!enta sa fie contemporana sau anterioara perioadei de timp in care si$au exercitat
mandatul ori in care au detinut pozitia care ar fi putut cauza insol!enta.
5ersoanele in cauza se pot apara de solidaritate daca, in organele colegiale de conducere ale
persoanei (uridice, s$au opus la actele ori faptele care au cauzat insol!enta sau au lipsit de la luarea
deciziilor care au cauzat insol!enta si au facut sa se consemneze, ulterior luarii deciziei, opozitia lor la
aceste decizii.
B25. Care este relatia dintre bunurile sau serviciile primite si independenta profesiei contabile+
Acceptarea de bunuri si ser!icii de la un client, precum si acceptarea unei ospitalitati excesi!e pot
constitui o amenintare a independentei. #e interzice primirea de bunuri si ser!icii de catre profesionistii
contabili, de catre sotiile lor sau de catre copii aflati in intretinere.
B26. Care este relatia dintre bunurile sau serviciile primite si independenta in reali%area misiunii de
catre membrii C1CCA2+
0odul etic na)ional al profesioni-tilor contabili din ;om*nia, aprobat prin Kot,r*rea nr. 50+2002 a
0onferin)ei na)ionale, a fost re!,zut /n cadrul prezentei edi)ii, reclasificat -i redenumit, /n conformitate cu
0odul etic international al profesioni)tilor contabili E edi)ia 2005 E ca urmare a obliga)iilor statutare ce
decurg pentru 0.00A; /n calitate de membru al "CA0.
5rezentul cod se adreseaz, tuturor profesioni-tilor contabili defini)i ca atare -i anga(a)ilor contabili
din cadrul asocia)iilor profesionale ale acestora, patronate de 0.00A; /n calitate de membru "CA0.
B20. Care este relatia dintre calitatea lucrarilor si autocontrolul in profesia contabila+
0alitatea este un atribut important al acti!itatii profesionistului contabil. Autocontrolul calitatii
lucrarilor inseamna aplicarea de catre profesionist sau de catre cabinet a principiilor si procedurilor in
scopul stabilirii unui grad rezonabil de certitudine ca lucrarile sau efectuat conform :principiilor de baza
care gu!erneaza lucrarile respecti!e&.
5rincipiile de calitate constituie obiecti!e si scopuri, iar procedurile autocontrolului se de:inesc ca
masuri de luat pentru a satisface principiile adoptate care pun in actiune:
- calitatile personale,
- aptitudinile si competenta,
- repartitia lucrarilor,
- instructiunile de super!izare.
B2".Care este rela*ia dintre onorariile #i independen*a 4n profesia contabil!.
0*nd onorariile primite de la un client, sau de la un grup de care apar)ine acest client, reprezint, o
parte important, din onorariile brute totale ale profesionistului contabil liberal sau ale cabinetului /n
ansamblu, dependen)a fa), de acest client sau grup trebuie examinat, cu aten)ie, c,ci independen)a poate fi
pus, /n pericol.
#er!iciile profesionale nu trebuie s, fie propuse sau efectuate unui client pe baz, de acorduri sau
contracte conform c,rora facturarea onorariilor este condi)ionat, de importan)a problemelor descoperite sau
de rezultatele acestor ser!icii.
9n ),rile /n care facturarea onorariilor condi)ionat, de rezultat este autorizat, aceste misiuni trebuie
limitate la acelea pentru care independen)a nu este obligatorie.
Care este inversul ratei de capitali%are aplicabile unor beneficii constante sau care cresc cu o rata
constanta pe o perioada nedeterminata &infinite' de timp+ B2
Care este locul aci%itiei intracomunitare de bunuri AA
Care este locul livrarii de bunuri 5n ca%ul van%arilor la distanta) din punctul de vedere al 56A. A4
Care este regimul fiscal al pierderilor in ca%ul veniturilor reali%ate de persoanele fi%ice+ 45
Care este regimul fiscal din punctul de vedere al impo%itului pe profit al autoturismelor folosite de
persoanele cu functii de conducere sau administrare+ 18
Care este riscul legat de control+ 120
Care este rolul bilan*ului economic 4n evaluarea unei 4ntreprinderi+ LA
Care este rolul diagnosticului 4n evaluarea 4ntreprinderii+ 122
Care este sediul materiei reglementarilor profesionale privind experti%a contabila+ 21
Care este semnificatia includerii amorti%arii &alaturi de re%ultatul net contabil) cu semnul plus' la
determinarea casflo,-ului+ 113
Care este sfera de cuprindere a elementelor similare veniturilor si a elementelor similare celtuielilor
4n vederea determin!rii impo%itului pe profit. 7a*i unele exemple 4n urma c!rora pot re%ulta
elemente similare veniturilor #i celtuielilor 11
Care este sfera de cuprindere a misiunilor de audit speciale+ 4B
Care este structura Codului etic national al profesionistilor contabili din 2omania+ AA
Care este structura Codului etic na*ional al profesioni#tilor contabili+ 35, 110
Care este structura standard a unui raport de evaluare a intreprinderii+ L5
Care este termenul in care 8udecatorul-sindic va convoca Adunarea creditorilor de la afisarea
raportului fiscal + 133
Care este termenul in care licidatorul va convoca adunarea generala a creditorilor de la sedinta
comitetului creditorilor+ 131
Care este termenul licidArii societA5ii de la data di%olvArii 12B
Care este valoarea care se stabileste pentru activele considerate in afara exploatarii+B0
Care sunt asteptarile publicului de la un audit statutar+ 148
Care sunt a#tept!rile publicului de la un audit statutar+ 10
Care sunt caracteristicile licid!rii 3udiciare a 4ntreprinderii din punctul de vedere al evalu!rii+
10A
Care sunt caracteristicile unei misiuni de compilare+ 4L
Care sunt categoriile de persoane care vor putea propune un plan de reorgani%are+ 13B
Care sunt cele 4 etape &pa#i' 4n evaluarea 4ntreprinderii prin metoda fluxurilor de disponibilit!*i
actuali%ate+ 15A
Care sunt condi*iile ce trebuie 4ndeplinite de o societate comercial! pentru a fi 4ncadrat! 4n categoria
micro4ntreprinderilor+ A0
Care sunt conditiile ce trebuie indeplinite de un mi3ioc fix pentru a fi deductible amorti%area fiscal.
15
Care sunt conditiile ce trebuie indeplinite pentru a fi deductible celtuielile cu serviciile de
management) consultanta) asistenta sau alte prestari de servicii. 13
Care sunt criteriile in functie de care se face evaluarea bunurilor dintr-o intreprindere in vederea
determinarii activului net cori3at+ 132
Care sunt deosebirile fundamentale intre auditul intern si auditul statutar+ 145
Care sunt documentele financiare de sinte%a pe care le verifica auditorul financiar sau evaluatorul
pentru a se asigura de credibilitatea datelor 103
Care sunt elementele de ba%a ale unui raport asupra situatiilor financiare condensate+ 51
Care sunt elementele de calcul necesare pentru evaluarea intreprinderii prin rentabilitate+ 14L
Care sunt factorii de care trebuie s! se *in! seama atunci cand se aprecia%! respectarea regulilor de
etic! 4n ceea ce prive#te integritatea si obiectivitatea+ 44
Care sunt factorii de care trebuie s! se *in! seama atunci c9nd se aprecia%! respectarea regulilor de
etic! 4n ceea ce prive#te integritatea #i obiectivitatea+ 38
Care sunt factorii in functie de care se alege un etalon de comparatie repre%entativ &actiune sau
afacere'+ 10L
Care sunt imperativele fundamentale pentru reali%area obiectivului profesiei contabile+ 31
Care sunt ipote%ele de ba%! 4n evaluarea 4ntreprinderii prin metoda remuner!rii valorii substan*iale
brute+ 58
Care sunt masurile premergatoare licidarii+ 124
Care sunt metodele care pot fi utili%ate pentru evaluarea ecipamentelor atunci cand se determina
valoarea patrimoniala Activ net contabil corectat+ 100
Care sunt metodele care pot fi utili%ate pentru evaluarea terenurilor

atunci cand se determine
valoarea patrimoniala: Activ corectat+ BB
Care sunt metodele care pot fi utili%ate pentru evaluarea terenurilor atunci c9nd se determin!
valoarea patrimonial! Activ net contabil corectat+ BB
Care sunt metodele de calcul a A;Corectat al unei /ntrepr. + 133
Care sunt mi3loacele prin care se pot di%olva societ!*ile comerciale+ 158
Care sunt normele de referinta in auditul situatiilor financiare+ 114
Care sunt obligatiile principale ale adunarii generale a asociatilor in cadrul societatilor cu
raspundere limitatei+ 153
Care sunt organele care aplica procedura insolventei+ 124
Care sunt pasii &etapele' /n determinarea activului net corectat al unei intreprinderi+ 131
Care sunt pasii &etapele' pentru determinarea capacitatii beneficiare a unei 5ntreprinderi+ 143
Care sunt premisele aplicarii metodei capitali%arii superprofitului+ BA
Care sunt premisele aplicarii metodei rentei good,ill-ului+ B5
Care sunt prevederile de ba%a ale contractului de prestari de servicii de audit+ 113
Care sunt primele masuri in urma desciderii procedurii de insolventei 13L
Care sunt principalele atributii ale 3udecatorului sindic+ 134
Care sunt principiile fundamentale ale eticii 4n audit 4nscrise 4n Codul etic+ 5L
Care sunt restrictiile 4n promovarea serviciilor de c!tre profesioni#tii 2L
Care sunt restrictiile 4n promovarea serviciilor de c!tre profesionistii contabili+ 45
Care sunt sanctiunile disciplinare aplicabile membrilor Corpului+ 4A
Care sunt situatiile in care este posibila evaluarea unei intreprinderi in dificultate+ A2
Care sunt situatiile in care) in contabilitate) se apelea%a la evaluari economice ale activelor+ 10A
Care sunt tenicile de actuali%are+ 135
Care sunt variantele teoretice de calcul matematic al capacit!*ii beneficiare a unei 4ntreprinderi+
148
Care sunt veniturile ce nu se iau 4n calcul la determinarea impo%itului pe veniturile
micro4ntreprinderilor+ A1
Carei optici ii corespund valorile patrimoniale functionale &de exemplu) 6aloarea substantiala'+
104
Carei optici ii corespund valorile patrimoniale matematice &de exemplu) Activul net contabil
corectat'+ 105
C9*i cen%ori va avea o societate pe ac*iuni+ 150
Ca%uri de de%acord cu conducerea intreprinderii-client B0
Ce este superprofitul) superbeneficiul sau renta de good,ill) ce semnificatie are si cum
influentea%a valoarea intreprinderii+ 52
Ce semnificatie are coeficientui de volatilitate al actiunilor unei intreprinderi asupra valorii
acesteia+ 140
Ce obligatii are din punct de vedere fiscal o persoana fi%ica ce 35
Ce corectii se aduc re%ultatelor financiare din bilantul contabil in legatura cu amorti%arile si
provi%ioanele pentru deprecierea imobili%arilor+ 145
Ce corectii se aduc re%ultatelor financiare din bilantul contabil in legatura cu celtuielile salariale+
14A
Ce declaratie trebuie depus! anual de contribuabili pentru impo%itul pe profit si care sunt termenele
de depunere+ 21
Ce documente) registre) declara*ii se completea%! 4n ca%ul unei livr!ri intracomunitare de bunuri+ L0
Ce este auditul financiar+ dar auditul statutar+ 123
Ce este auditul intern+ 11, 144
Ce este capacitatea beneficiara a unei intreprinderi si ce semnificatie are in evaluarea intreprinderii.
142
Ce este expertul contabil+ 113
Ce este good,ill-ul unei intreprinderi si in ce relatie se afla cu valoarea acesteia+ 52
Ce este livrarea intracomunitara si ce conditii trebuie indeplinite pentru a fi scutita: de 56A cu
drept de deducere A3
Ce este partea <invi%ibila: a unei intreprinderi si cum se determina valoarea acesteia+ 50
Ce este pragul de rentabilitate al unei intreprinderi si ce semnificatie are in evaluarea acesteia+ 51
Ce este rata de actuali%are+ 135
C1 1=51 2/=C>? 71 ;17151C5A21 121
Ce este si ce contine scrisoarea de misiune &de anga3ament'+ 112
Ce este #i ce semnifica*ie are importan*a relativ!+ 122
Ce este si cum se calculea%a eroarea estimata prin extrapolare directa+ 11L
Ce este si cum se determina pragul de semnificatie+ 118
Ce este si cum se determina prima de rise a unei intreprinderi+ 150
Ce este si cum se estimea%a eroarea tolerabila+ 11B
Ce este valoarea de randament propriu-%isa si cum se determina+ 150
Ce este valoarea de rentabilitate continua si cum se determina+151
Ce este valoarea de rentabilitate limitata si cum se determina+ 151
Ce este valoarea patrimoniala a unei intreprinderi si pre%entati cateva din metodele de determinare.
141
Ce este valoarea re%idual!) cum se determin! #i c9nd se folose#te 4n evaluarea 4ntreprinderii+
158
Ce exemple de coeficien*i multiplicatori utili%a*i 4n prectica evalu!rii pute*i da+ B3
Ce fel de registre trebuie sa aiba o societate pe actiuni+ 151
Ce 4n*elege*i prin audit 4n general. dar prin audit financiar) dar prin audit statutar+ 152
Ce 4ntelegeti prin audit 4n general. dar prin audit financiar. dar prin audit statutar+10
Ce 4n*elege*i prin perioada de referin*! a unei 4ntreprinderi 4n evaluarea acesteia prin rentabilitate.
14L
Ce intelegeti prin valoarea patrimoniala a unei intreprinderi+ LL
Ce obligatie are debitorul sa puna la dispo%itia administratorului 3udiciar sau dupa ca%
licidatorului+ 138
Ce opera5iuni sunt asimilate livrArilor de bunuri efectuate cu platA din punctual de vedere al 56A
A4
Ce presupune acceptarea unui client+ 8A
Ce produse se incadrea%a in categoria produselor supuse acci%elor armoni%ate+ 115
Ce rela*ie este 4ntre rata de actuali%are) capacitatea beneficiar! #i valoarea 4ntreprinderii 150
Ce relatie exista intre fondul comercial si good,ill-ul unei intreprinderi+ 53
Ce repre%inta din punctul de vedere al impo%itului pe profit creditul fiscal extern+ 20
Ce repre%inta rata de actuali%are a capitalurilor+103
Ce repre%int! valoarea fiscal! a unui mi3ioc fix. @n ca%ul 4n care se vinde la un pret mai mic dec9t
valoarea rdmas! neamorti%at! fiscal) aceasta este deductibil! la determinarea impo%itului pe profit+
1A
Ce se intelege prin procedura falimentului+ 134
Ce se intelege prin termenul insolventa 133
0e semnifica competenta profesionala si prudenta M 118
Ce semnifica competenta profesionala si prudenta+ 33
Ce semnificatie are interesul general &interesul public' 30
Ce sunt elementele intangibile ale unei intreprinderi si care sunt acestea+ 50
Ce sunt metodele combinate de evaluare a intreprinderii si in cate grupe se pot clasifica+ 53
Ce sunt ratele de evaluare utili%ate 4n cadrul metodelor comparative #i ce exemple pute*i da+ B8
Ce sunt serviciile profesionale+ 24, 2B, 32, 140
Ce sunt si ce rol au normele contabile+ 11A
Ce sunt si ce rol 3oaca normele de audit+ 115
Ce sunt testele de conformitate+ 108
Ce sunt testele de permanenta+ 10L
Ce va cuprinde cererea de admitere a creantelor+ 13L
Ce venituri se supun regulari%!rii 4n anul urm!tor reali%!rii lor+ 44
Cine pot fi licidatorii+ 12A
Cine repre%inta societatea pe actiuni in raport cu tertii si in 3ustitie+ 14L
Clasificati diferitele tipuri de evaluari 121
Codul etic /AAC. rol) structura 138
Codul etic /AAC. rol) structur!. 18
Competenta profesional! si responsabilitatea c9nd se utili%ea%! lucr!rile unui alt expert 41
Competen*a profesional! #i responsabilitatea c9nd se utili%ea%! lucr!rile unui alt expert 2B
Conceptul de independen*! 4n audit. 5B
Conceptul de independenta si tipurile de independenta 22
Confidentialitatea. care sunt obligatiile profesionistului contabil + 11L
Confiden*ialitatea. care sunt obliga*iile profesionistului contabil+ 33
Confirmarea externa &directa' 104
Conflicte de interese. Care sunt circumstan*ele de care trebuie sa se *in! seama+ 3A
Continutul raportului de audit B1
Continutul unui raport asupra controlului intern108
Controlul de calitate la nivelul cabinetului de audit. 8B
Controlul de calitate la nivelul organismului profesional 88
Conturile din afara bilantuiui influentea%a: valoarea unei intreprinderi+ B0
0riterii de stabilire a onorariilor 30, 42
Cum se determina si ce semnificatie au fluxurile de tre%orerie in evaluarea unei intreprinderi+
152
Cum explicati necesitatea reglementarii profesiei contabile+ 13, 144
Cum explica*i necesitatea unui Cod etic 4n audit+58
Cum explicati relatia dintre politicile contabile si valoarea intreprinderii+. LL
Cum explicati responsabilitatile etice ale altor profesionisti utili%ati 5n cadrul unei misiuni de audit
de ba%a+ 83
Cum influentea%a modificarea preturilor valoarea unei intreprinderi+ LA
Cum influen*ea%! raportul de scimb al monedei na*ionale valoarea unei 4ntreprinderi+ LA
Cum influentea%a riscul de tara valoarea unei intreprinderi+ LB
Cum poate fi definit superprofitul aferent 4ntreprinderii+ B2
Cum poate fi definit! evaluarea economic! 10L
Cum poate fi definita valoarea re%iduala a unei afaceri inclusa in calculele de actuali%are a cas-
flo,-urilor+ B4
Cum poate fi exclus un asociat din societatea 4n nume colectiv) 4n comandit! simpl! sau cu
r!spundere limitat!+15A
Cum poate fi redus sau ma3orat capitalul social+ 153
Cum poate fi transformat un re%ultat contabil intr-un casflo,+ 112
Cum se anali%ea%a din punct de vedere fiscal celtuielile cu protocolul+ L1
Cum se calculea%a: valoarea substantiala bruta a unei intreprinderi+ 1xplicati semnificatia acesteia
134
Cum se clasific! profesioni#tii contabili+ B, 121
Cum se determina costui capitalului propriu al unei intreprinderi+ 13L
Cum se evaluea%! ac*iunile de*inute de 4ntreprindere la capitalul altor 4ntreprinderi+ 5L
Cum se evaluea%! crean*ele din bilan*ul unei 4ntreprinderi pentru a determina valoarea acesteia+ 5L
Cum se evaluea%! disponibilit!*ile din bilan*ul unei 4ntreprinderi pentru a determina valoarea
acesteia+ 5B
Cum se evaluea%a imobili%arile necorporale ale unei intreprinderi pentru determinarea valorii
acesteia+ 5B
Cum se evaluea%a obligatiile din bilantul unei intreprinderi pentru determinarea valorii acesteia+ A1
Cum se evaluea%! stocurile din cadrul unei 4ntreprinderi pentru a determina valoarea acesteia+ 5L
Cum se explica rolul social al profesionstilor contabili+ 24
Cum se stabilesc platile anticipate de impo%it in ca%ul veniturilor reali%ate de persoanele fi%ice din
cedarea folosintei bunurilor+ 4A
Cum si cand se determina pro-rata 56A+ 83
7
Biletul 1(2
1. Ce este auditul financiar+ dar auditul statutar
Auditul financiar este auditul /n general dac, examinarea profesionala efectuata este realizat, de un
profesionit contabil competent si independent asupra uneia sau mai multor informatii financiare contabile
numai daca toate celelalte elemente fundamentale ale auditului in general sunt indeplinite
Auditul financiar reprezinta orice inter!entie /n contabilitatea unei entitati efecutate de un profesionist
contabil competent -i independent cu caracter de control, analiza, !erificare, inspectie, re!izie, studii sau
cercetare daca toate celelalte elemente fundamentale ale defini)iei auditului in general sunt reunite
5rin audit statutar se /n)elege examinarea efectuat, de un profesionist contabil competent -i independent
asupra situa)iilor financiare ale unei entit,)i in ansamblul lor /n !ederea exprim,rii unei opinii moti!ate in
legatura cu imaginea fidela, clara -i completa a pozi)iei, situa)iilor financiare si a performantelor
financiare prin raportarea lor la standaredele nationale si internationale de audit;
15". Codul etic /AAC. rol) structur!.
0odul etic al profesioni-tilor contabili are un dublu rol
- da autoritate ser!iciilor furnizate de profesioni-tii contabili iar beneficiarii acestora sunt
asigura)i c, aceste ser!icii sunt realizate de specialisi care respect, anumite standarde -i
r,spund pentru calitatea presta)iilor lor,
- prote(eaz, profesioni-tii contabili /n fa)a unor crime economice -i a altor fenomene
negati!e din economie, precum sp,lare de bani, finan),ri de terorism, fraude de tot felul ,
corup)ie, etc.
0odul etic "CA0 este structurat /n trei p,r)i -i 22 de sec)iuni repartizate astfel
- 5arte A E destinat, tuturor profesioni-tilor contabili indiferent de statut, liber profesioni-ti
sau anga(a)i, con)ine -ase sec)iuni,
o #ec)iunea 100, introducere -i principii fundamentale
o #ec)iune 110, integritatea
o #ec)iunea 120, obiecti!itatea
o #ec)iunea 130, competen)a profesional, -i pruden)a
o #ec)iunea 140, confiden)ialitatea
o #ec)iunea 150, comportamentul professional
- 5artea 7 E destinat, profesioni-tilor contabili independent 2liber profesioni-ti contabili3
con)ine 10 sec)iuni,
#ec)iunea 200, introducere
#ec)iunea 210, numirea profesionistului contabil
#ec)iunea 220, conflicte de interese
#ec)iunea 230, opinii suplimentare
#ec)iunea 240, onorarii -i alte tipuri de remunerare
#ec)iunea 250, marNetingul ser!iciilor profesionale
#ec)iunea 2A0, cadouri -i ospitalitate
#ec)iunea 280, custodia acti!elor clientului
#ec)iunea 2L0, obiecti!itate
#ec)iunea 2B0, independent /n audit
5artea 0 E destinat, profesioni-tilor contabili anga(a)i, con)ine -ase sec)iuni
#ec)iunea 300, introducere
#ec)iunea 310, conflicte conceptuale
#ec)iunea 320, /ntocmirea -i raportarea informa)iilor
#ec)iunea 330, luarea de m,suri /n cuno-tin), de cauz,
#ec)iunea 340, interese financiare
#ec)iunea 350, #timulente
1. 1L2. 0um se clasific, profesioni-tii contabiliM
#fera de acti!itate a profesionistului contabil acoper, auditul statutar, auditul /n sectorul
public, contabilitatea, auditul fuziunilor -i ac6izi)iilor, auditul elementelor nemonetare, lic6id,ri,
insol!abilitate, expertiz, (uridic,, consultan),, consiliere -i reprezentare fiscal,, consiliere /n
in!esti)ii, alte tipuri de consiliere cum ar fi organizarea, strategia, gestionarea -i te6nologia
informa)iei.
Acti!it,)ile componente ale profesiei contabile se pot organiza -i exercita
- prin compartimente proprii
- prin externalizare
5rofesioni-tii contabili se /mpart /n func)ie de statutul (uridic /n
- dependen)i cu statut de anga(a)i
- independen)i sau liber profesioni-ti
<in punct de !edere al modului de organizare a acti!it,)ii liber$profesioni-tilor contabili,
ace-tia pot s,$-i desf,-oare acti!itatea
- indi!idual
- /n forme asociati!e potri!it legisla)iei fiec,rei (urisdic)ii