Sunteți pe pagina 1din 4

Laborator 10

Indicatorii regimului de oxigen Determinarea oxigenului dizolvat n ap


O important deosebita n cadrul analizei chimice a apei o reprezint indicatorii de poluare. Indicatorii de
poluare nu au efecte nocive toxice sau de alt natur asupra organismului uman !i nici nu produc modificri n
caracteristicile apei care s poat fi eviden"iate cu u!urin" !i s limiteze utilizarea acesteia. #nele din aceste
elemente indicatoare se pot gsi n mod obi!nuit n apele naturale de aceea nu at$t prin prezen"a lor c$t mai ales
prin modificarea brusc a concentra"iei aceste elemente au rol indicator.
Din aceste categorii fac parte% oxigenul dizolvat deficitul de oxigen !i consumul biochimic de oxigen
substan"ele oxidabile diversele forme de azot fosfa"ii !i hidrogenul sulfurat.
&antitatea de oxigen dizolvat n ap depinde de temperatura apei presiunea aerului !i de con"inutul n
substan"e oxidabile !i microorganisme. 'cderea cantit"ii de oxigen din ap duce la pierderea caracterului de
prospe"ime al acestuia d$ndu(i un gust fad !i fc$nd(o nepotabil. De asemenea scderea oxigenului reduce
capacitatea de autopurificare a apelor naturale favoriz$nd persisten"a polurii cu toate consecin"ele nedorite.
Determinarea deficitului de oxigen din ap
Generaliti: deficitul de oxigen este diferena dintre cantitatea de oxigen dizolvat n ap n condiii de saturaie i
cantitatea de oxigen gsit n proba de ap analizat. El are mare importan n caracterizarea unei ape; cu ct deficitul de
oxigen este mai mare cu att nivelul polurii apei este mai crescut i pericolul pentru sntatea consumatorilor, mai ridicat.
Principiul metodei: se face diferena dintre cantitatea de oxigen n condiii de saturare la temperatura apei de analizat i
cantitatea de oxigen gsit n ap.
Mod de lucru: cunoscnd cantitatea de oxigen dizolvat n ap, determinat mai sus i cantitatea de oxigen n condiii
de saturaie dup tabelul inc!ler se determin deficitul de oxigen din ap procentual.
Calcul:
B
A "##

$ % diferena dintre cantitatea de oxigen dizolvat la saturaie la temperatura apei i catitatea de oxigen gsit n ap;
& % concentraia n oxigen a apei n condiii de saturaie dup tabelul lui inc!ler la
temperatura apei de analizat.
'abelul inc!ler
'
#
#,# #," #,( #,) #,* #,+ #,, #,- #,. #,/
0( "+,*- "+,*) "+,). "+,)* "+,)# "+,(+ "+,(" "+,"- "+,") "+,#.
0" "+,#* "+,## "*,/, "*,/( "*,.. "*,.* "*,.# "*,-. "*,-* "*,,.
# "*,,* "*,,# "*,+, "*,+( "*,*. "*,** "*,*# "*,), "*,)( "*,(,
" "*,(* "*,(# "*,", "*,"( "*,#. "*,#* "*,"# "),/- "),/) "),./
( "),.+ "),." "),-. "),-* "),-" "),,- "),,. "),,. "),+, "),+)
) "),*/ "),*/ "),*( "),). "),)+ "),)" "),(. "),(* "),(" "),"-
* "),"* "),"" "),#- "),#* "),#" "(,/* "(,/+ "(,/" "(,.. "(,.*
+ "(,." "(,-. "(,-* "(,-" "(,,. "(,,* "(,," "(,+. "(,++ "(,+"
, "(,*. "(,*+ "(,*( "(,)/ "(,), "(,)) "(,)# "(,(* "(,(* "(,("
- "(,". "(,"+ "(,"( "(,#/ "(,#, "(,#) "(,#" "",/. "",/+ "",/(
. "",./ "",., "",.* "",." "",-. "",-+ "",-) "",-# "",,- "",,+
/ "",,( "",+/ "",+- "",+* "",-. "",*. "",*, "",*) "",*# "",).
"# "",)+ "",)( "",)# "",(- "",+" "",(( "",(# "","- "","+ "","(
"" "","# "",#. "",#+ "",#) "",(+ "#,/. "#,/, "#,/) "#,/" "#,..
"( "#,., "#,.* "#,." "#,-/ "",## "#,-* "#,-( "#,,/ "#,,- "#,,+
") "#,,( "#,,# "#,+- "#,++ "#,-, "#,+# "#,*. "#,*, "#,** "#,*"
"* "#,)/ "#,)- "#,)+ "#,)) "#,+) "#,(. "#,(, "#,(* "#,(( "#,(#
"+ "#,". "#,", "#,"* "#,"( "#,") "#,#- "#,#+ "#,#) "#,#" /,//
", /,/- /,// /,/) /,/" /,./ /,.- /,.* /,.( /,.# /,/-
"- /,-, /,-* /,-( /,-# /,). /,,, /,,* /,,( /,,# /,+.
". /,+, /,+* /,+( /,+# /,*. /,*, /,*, /,*) /,*" /,)/
"/ /,)- /,)+ /,)) /,)( /,)# /,(. /,(, /,() /,() /,("
(# /,"/ /,"- /,", /,"* /,"( /,"# /,#/ /,#- /,#+ /,#*
(" /,#( /,## .,// .,/- .,/+ .,/) .,/( .,/# .,.# .,/-
(( .,.+ .,.) .,.( .,.# .,-. .,-, .,-+ .,-) .,-" .,-#
() .,,. .,,, .,,+ .,,) .,,( .,,# .,+. .,+- .,++ .,+*
(* .,+( .,+# .,*. .,*- .,*, .,** .,*) .,*" .,*# .,).
(+ .,)- .,)+ .,)* .,)( .,)" .,(/ .,(. .,(, .,(+ .,()
(, .,(( .,(" .,"/ .,". .,", .,"+ .,"* .,"( .,"" .,#/
(- .,#. .,#- .,#+ .,#* .,#( .,#" .,## -,/. -,/- -,/+
(. -,/* -,/) -,/# -,.. -,.* -,.. -,., -,.* -,.) -,."
(/ -,.# -,-/ -,-, -,-+ -,-) -,-( -,-" -,-" -,-# -,,.
Determinarea consumului bioc1imic de oxigen din ap 23&4+5
1
3onsumul bioc1imic de oxigen este cantitatea de oxigen consumat de microorganisme ntr0un interval de timp,
pentru descompunerea bioc1imic a substanelor organice coninute n ap. 'impul standard stabilit este de + zile la
temperatura de (#
#
3. 3onsumul bioc1imic de oxigen se noteaz . (#+3&4
Principiul metodei: se determin oxigenul consumat timp de + zile de ctre microorganismele din ap prin diferena dintre
cantitatea de oxigen dizolvat gsit n proba de ap imediat i dup + zile de la recoltare 6(+7.
Determinarea 3&4+ se face pe proba de ap diluat i nediluat.
Modul de lucru:
8 determinarea pe proba de ap nediluat
9n dou sticle cu volum cunoscut se recolteaz apa de analizat, n aceleai condiii ca pentru determinarea
oxigenului dizolvat. 9ntr0una din sticle se fixeaz oxigenul 2vezi determinarea oxigenului dizolvat5, iar cea de0a doua se
pstreaz la ntuneric la temperatura de cca (#
#
3, timp de + zile. 9n sticla n care s0a fixat oxigenul se efectueaz
determinarea aa cum s0a artat la determinarea oxigenului dizolvat. Dup + zile se determin oxigenul dizolvat n cea de a
doua sticl n aceleai condiii ca i pentru prima sticl.
Calcul: mg 3&4+: l % $ 0 &
$ % cantitatea n mg oxigen :l existent n proba de ap n momentul recoltrii;
& % cantitatea de oxigen n mg:l gsit n proba de ap dup + zile.
8 determinarea pe proba de ap diluat
9ntr0un balon cotat de "### ml se introduce apa de diluie, aproximativ ):* din balon apoi se adaug apa de
analizat n cantitate anumit i se completeaz la semn cu apa de diluie. ;e omogenizeaz uor i cu a<utorul unui sifon se
umplu ( sticle inc!er cu volum cunoscut. 9ntr0una din sticle se determin oxigenul dizolvat, imediat 2vezi determinarea
oxigenului dizolvat5, iar cea de0a doua sticl se pune la incubat timp de + zile, la ntuneric i (#
#
3, dup care se determin
oxigenul dizolvat.
=aralel cu probele se determin 3&4+ pentru apa de diluie n aceleai condiii ca i proba. $pa de diluie nu
trebuie s aib un consum propriu de oxigen mai mare de #,( mg:l.
Calcul:
$ % cantitatea de oxigen dizolvat n mg:l determinat n apa de analizat diluat imediat dup efectuarea diluiei;
& % cantitatea de oxigen dizolvat n mg:l determinat n apa de analizat diluat, dup + zile;
a % cantitatea de oxigen dizolvat n mg:l din apa de diluie, determinat imediat dup efectuarea diluiei;
b % cantitatea de oxigen dizolvat n mg:l din apa de diluie, dup + zile;
D % factorul de diluie.
Observaii: 3a ap de diluie se poate folosi apa de la robinet declorinat sau apa bazinului receptor. $pa de diluie nainte
de a se folosi trebuie saturat cu oxigen prin aerare timp de (* de ore cu agitator magnetic sau prin vnturare de )#0*# de
ori.
Indicatori chimici
). Indicatori ai regimului de oxigen
Oxigenul este un gaz solubil !i se afl dizolvat n ap sub form de molecule O* prezen"a oxigenului n ap
condi"ion$nd existen"a marii ma+orit"i a organismelor acvatice. ,oate apele care se afl n contact cu aerul
atmosferic con"in oxigen dizolvat n timp ce apele subterane con"in foarte pu"in oxigen. 'olubilitatea oxigenului n
ap depinde de presiunea atmosferic temperatura aerului temperatura !i salinitatea apei.
&on"inutul n oxigen al apei r$urilor este rezultatul urmtoarelor ac"iuni antagoniste%
( reabsorb"ia oxigenului din atmosfer la suprafa"a apei prin difuzie lent sau prin contact energic interfa"a
apa(aer prezent$nd o importan" deosebit n acest sens. )cest transfer este serios perturbat de prezen"a
poluan"ilor cum ar fi detergen"ii !i hidrocarburile-
( fotosinteza care poate asigura o important realimentare cu oxigen a apei a+ung$ndu(se la valori care pot
dep!i satura"ia-
( consumul biochimic de oxigen pentru biodegradarea materiilor organice poluante.
Din aceast clas de indicatori fac parte oxigenul dizolvat .OD/ consumul chimic de oxigen .&&O/
consumul biochimic de oxigen .&0O/ !i carbonul organic total .&O,/.
Oxigenul dizolvat .OD/ &el mai important parametru de calitate al apei din r$uri !i lacuri este con"inutul de oxigen
dizolvat deoarece oxigenul are o importan" vital pentru ecosistemele acvatice. )stfel con"inutul de oxigen din
apele naturale trebuie s fie de cel pu"in * mg1l n timp ce n lacuri n special n cele n care func"ioneaz cresctorii
de pe!te con"inutul de oxigen dizolvat trebuie s fie de 2 3 14 mg1l.
Oxigenul are o solubilitate relativ scazuta in apa .invers proportionala cu temp. apei/- pentru anumite
valori particulare de temperatura salinitate si presiune atmosferica cantitatea de oxigen dizolvata in apa reprezinta
concentratia de echilibru .saturatie/.
3oncentratiile de ec1ilibru ale oxigenului dizolvat n functie de temperatura apei 2la presiunea de -,# mm >g5
'emp. apa gr. 3 (" (( () (* (+ (, (- (. (/ )# )+
mg 4xigen:litru .,.* .,,- .,+# .,)) .,". .,#( -,.- -,-( -,+. -,** ,,.)
fluctuatiile in timp ale saturatiei in oxigen sunt dependente si de%
( eliberarea de oxigen rezultat in urma fotosintezei .macrofite 5 alge/
2
( consumul de oxigen al organismelor din ecosistem
( adancimea si stratificarea apei .in perioada de iarna important pt. iazurile piscicole cu zone adanci/
( incarcatura apei in substante organice
( incarcatura apei cu agenti puternic reducatori care apar in cazul iazurilor cu depozite de mal organic si
stratificare a apei% hidrogen sulfurat .6*'/ sulfat feros .7e'/ metan .&68/
4 ( cantitatea de oxigen dizolvata in apa se exprima de obicei in miligrame oxigen1litru .mg1l/ la presiunea de 9:0
mm6g
cantitatea de oxigen dizolvata in apa se determina zilnic sau de cate ori este necesar dar mai ales cand% pestii inoata
la suprafata apei- se aglomereaza la mal- exista o dezvoltare excesiva a algelor- in perioada de iarna cand insectele
acvatice apar la suprafata apei.
determinarea oxigenului se efectueaza% vara ( dimineata nainte de rasaritul soarelui
( iarna cand exista pod de gheata ( dimineata si seara in mod obligatoriu
Determinarea cantitatii de oxigen necesara pentru 1 ;g de peste pe durata unei ore se poate stabili dupa relatia%

G
d n n
l mg Oxigen
,# 5 2
5 : 2
( "

=
unde%
n1 3 cantitatea de oxigen la gura de alimentare .mg1l/
n* 3 cantitatea de oxigen din canalul de evacuare .mg1l/
d 3 debitul apei 1 ora
< 3 greutatea totala a pestilor .;g/
'ip bazin 3antitatea medie de oxigen
2mg:l5
3antitatea minim de oxigen 2mg:l5
cu ciprinide -,#0/,# ?arna @ara
),#0),+ +,#0+,+
Oxigenometrul portabil cu microprocesor 6I =18:
>? /"*, este un aparat pentru msurarea oxigenului dizolvat , impermeabil, cu compensare automat a
temperaturii i autocalibrare. $ fost proiectat pentru msurarea oxigenului din ape potabile sau reziduale, ct i pentru alte
aplicaii, spre exemplu pentru activiti piscicole.
4xigenul dizolvat este msurat n pri per milion 2ppm % mg:l5 sau n procente din saturaie.
'emperatura este afiat, de la # la +#
#
3. =rocentul de A din saturaie i ppm sunt compensate la sc1imbrile
solubilitii oxigenului n ap, la permeabilitatea membranei i la efectul temperaturii.
3ompensarea salinitii n ap permite determinarea oxigenului dizolvat n mg:B, n apele srate, iar compensarea
cu altitudinea permite a<ustri n funcie de variaia altitudinii.
;onda de oxigen dizolvat are o membran de protecie pentru senzorul polarografic i un termistor intern pentru
msurarea temperaturii i compensare. Cembrana este subire i permeabil n oxigen i izoleaz elementele senzorului de
soluia de testat ns permite oxigenului s ptrund. Ba aplicarea unei tensiuni pe senzor, oxigenul care a trecut prin
membran reacioneaz, determinnd un curent proporional cu nivelul oxigenului dizolvat.
Descriere func"ional electrod

". Electrod oxigen dizolvat
(. 3pcel protector
). 3ablu ecranat, etan
*. 3orp electrod
3
+. ;enzor temperatur
,. Darnitura cauciuc
-. 3lorur de argint pentru anod
.. 3atod =latin 2senzor5
/. Cembran permeabil de teflon
"#. 3pcel membran

". 3ompartiment baterii
(. 3onector sond
). $fia< cristale lic1ide
*. &uton pornit:oprit
+. &uton calibrare
,. 'asta Eactor 2pentru a selecta altitudinea E "5 sau salinitatea E(5.
-. 'astele sgeata ;us:Fos 2pentru a selecta dou nivele E" i E(5
.. 'asta >old 2ng1ea valoarea afiat pe ecran5
/. 'asta Gange 2pentru a selecta ppm sau A din saturaie5
"#. Cufa pentru adaptor "( @dc
"/. ?ndicatorul B4 &$'
(#. ?ndicatorul E ", factorul altitudine
(". ?ndicatorul E", factorul salinitate
((. ?ndicatorul modul A sau ppm.
(). 'emperatura i factorul afiat
>orni"i aparatul prin apsarea tastei O?1O77.
Cesa<ul H34IDJ v nformeaz sonda se afl n modul auto0condiionare 2polarizarea automat5.
Dup ce dispare mesa<ul H34IDJ sonda este polarizat, iar instrumentul poate fi calibrat.
;e recomand s ateptai +0"# minute, naintea calibrrii, pentru a fi siguri c sonda este condiionat.
9ndeprtai cpcelul protector de pe sonda de oxigen.
$fia<ul poate fi sc1imbat din citiri A n citiri mg:B, fr a fi necesar recalibrare, apsnd simplu tasta G$IDE.
@A'#BA,OBI
$sigurai0v c aparatul a fost calibrat i cpcelul protector a fost ndeprtat. &ufunda"i v$rful sondei n e!antionul
de testat. )sigura"i(v c senzorul de temperatur este imersat.
>entru citiri n C din satura"ie apsa"i tasta B)?<D.
'e agit manual sonda.
4