Sunteți pe pagina 1din 3

Pozi ia comun din 29 martie 1999 definit de Consiliu pe baza

articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea European privind


propunerea de conven ie a r!aniza iei "a iunilor Unite #mpotriva
crimei or!anizate
Pozi ia comun
din 29 martie 1999
definit de Consiliu pe baza articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea European
privind propunerea de conven ie a r!aniza iei "a iunilor Unite #mpotriva crimei
or!anizate
$1999%23&%'()*
C"+),)U, U")U")) EU-PE"E.
av/nd #n vedere Tratatul privind Uniunea European. #n special articolul K.3 alineatul $2*
i articolul K.&.
recunosc/nd importan a pe care o au cooperarea 0udiciar #n materie penal i cooperarea
poli ieneasc pentru prevenirea i combaterea tuturor formelor !rave de criminalitate
interna ional. a a cum prevede articolul K.1 din tratat1
#ntruc/t statele membre consider lupta #mpotriva crimei or!anizate o problem de interes
comun1
#ntruc/t Consiliul European. reunit la (msterdam. #n iunie 1992. a aprobat pro!ramul de
ac iune al 3rupului la nivel #nalt pentru crima or!anizat. care cuprinde o !am lar! de
propuneri pentru intensificarea luptei #mpotriva crimei or!anizate1
#ntruc/t trebuie luate #n considerare msurile care au fost de0a adoptate de ctre Uniunea
European sau care sunt #n pre!tire sau pe punctul de a fi adoptate. #n scopul punerii #n
aplicare a pro!ramului de ac iune i. #n special. a celui de (c iune comun 94%233%'()
din 21 decembrie 1994 privind incriminarea participrii la o or!aniza ie criminal #n
statele membre ale Uniunii Europene 5161
#ntruc/t a fost prevzut punerea la punct i ne!ocierea unei conven ii a r!aniza iei
"a iunilor Unite #mpotriva crimei or!anizate1
#ntruc/t Consiliul. #n concluziile sale din & octombrie 1944. a invitat pre edin ia s
prezinte una sau mai multe pozi ii comune. #n conformitate cu articolul K.3 din Tratatul
privind Uniunea European. referitor la proiectul de conven ie al r!aniza iei "a iunilor
Unite i la protocoalele acestuia1
#ntruc/t trebuie s se contribuie c/t mai mult posibil la ne!ocierea unei propuneri de
conven ie i s se evite o incompatibilitate #ntre aceast propunere i instrumentele
elaborate #n cadrul Uniunii.
7E8)"E TE P-E9E"T( P9) )E C:U";<
(rticolul 1
$1* +tatele membre spri0in elaborarea unei propuneri de conven ie a r!aniza iei
"a iunilor Unite #mpotriva crimei or!anizate i a oricrui alt protocol. +tatele membre
preconizeaz introducerea #n proiectul de conven ie a unor dispozi ii care s faciliteze c/t
mai mult lupta efectiv #mpotriva crimei or!anizate la nivelul prevenirii. anc=etelor i al
urmririlor.
$2* +tatele membre ve!=eaz ca dispozi iile din proiectul de conven ie referitoare la
obli!a ia de a transfera #n domeniul penal anumite activit i s fie compatibile cu
articolele 1 i 2 din (c iunea comun 94%233%'().
$3* Celelalte dispozi ii din proiectul de conven ie trebuie s se aplice la un nivel c/t mai
!eneral #n cazul activit ilor or!aniza iilor criminale i al cooperrii interna ionale #n
lupta #mpotriva acestor or!aniza ii. >n principiu. dispozi iile relevante din proiectul de
conven ie trebuie s se refere la activit ile persoanelor care ac ioneaz de comun acord
#n vederea comiterii unei infrac iuni !rave i care sunt implicate #n orice or!aniza ie
criminal care dispune de o structur i care e?ist de mai mult timp sau care a e?istat pe
o perioad determinat. 7ispozi iile nu trebuie s se limiteze numai la !rupurile care au o
structur foarte dezvoltat sau un caracter permanent. cum ar fi or!aniza iile de tip
mafiot1 or!aniza iile nu trebuie s aib neaprat participan i cu roluri definite formal i
nici membri permanen i.
$@* 7ispozi iile #n materie de cooperare interna ional care vor fi introduse #n proiectul
de conven ie trebuie s ofere !aran iile necesare pentru a asi!ura prote0area drepturilor
omului i a facilita aceast cooperare. Ele trebuie s se aplice atunci c/nd. anc=eta
afl/nduAse #ntrAun stadiu preliminar. nu este posibil ca un stat anume s stabileasc cu
certitudine dac o infrac iune este le!at de crima or!anizat. 7e asemenea. este poate
util s se precizeze anumite criterii #n scopul eviden ierii le!turilor cu crima or!anizat.
$&* >n ceea ce prive te msurile de lupt #mpotriva splrii banilor. conven ia trebuie s
# i lr!easc sfera de aplicare la un numr mare de infrac iuni i. #n special. s fie
compatibil cu cele patruzeci de recomandri ale 3rupului de ac iune financiar.
$B* rice dispozi ie a proiectului de conven ie referitoare la activele de provenien
criminal nu trebuie s fie incompatibil cu (c iunea comun 94%B99%'() din 3
decembrie 1994 privind identificarea. depistarea. blocarea sau sec=estrul i confiscarea
instrumentelor i a produselor infrac iunii 526.
$2* 7ac este cazul. dispozi iile relevante din proiectul de conven ie pot fi inspirate din
Conven ia r!aniza iei "a iunilor Unite din 1944 #mpotriva traficului ilicit de
stupefiante i de substan e psi=otrope. >n afar de aceasta. ele trebuie s in seama de
conven ia Consiliului Europei din 199C referitoare la ascunderea caracterului ilicit. la
depistarea. sec=estrul i confiscarea produselor infrac iunii.
(rticolul 2
>n cadrul ne!ocierilor privind propunerea de conven ie a r!aniza iei "a iunilor Unite i
un eventual protocol. statele membre # i coordoneaz. at/t c/t este posibil. pozi iile. la
ini iativa Pre edin iei. i #ncearc s cad de acord asupra tuturor problemelor care au
repercusiuni importante asupra intereselor Uniunii. Comisia se asociaz #n totalitate la
aceste activit i. ,a nevoie. i #n func ie de evolu ia ne!ocierilor. se va stabili ce alte
dispozi ii trebuie adoptate.
(rticolul 3
+tatele membre ve!=eaz ca dispozi iile din propunerea de conven ie a r!aniza iei
"a iunilor Unite i din orice alt protocol s nu fie incompatibile cu instrumentele
adoptate #ntre ele.
(rticolul @
Consiliul se strduie te s se a0un! la noi pozi ii comune. dac este nevoie. #n le!tur
cu proiectul de conven ie i mai ales cu orice alt protocol.
(rticolul &
Prezenta pozi ie comun se public #n 'urnalul ficial.
(doptat la Dru?elles. 29 martie 1999.
Pentru Consiliu
Pre edintele
8. :Enteferin!
516 ' , 3&1. 29.12.1994. p. 1.
526 ' , 333. 9.12.1994. p. 1.