Sunteți pe pagina 1din 3

T 2 : CALITATEA IN EDUCATIE

TERMENI/CONCEPTE
CALITATEA: (cf. CNCP) = nivelul de satisfactie pe care-l ofera eficacitatea ofertei educationale din
domeniul invatamantului/formarii profesionale , nivel stabilit prin atingerea unor standarde cerute si a unor
rezultate ecelente solicitate si la care contribuie participantii la procesul de invatare si ceilalti factori interesati.
CONTROLUL CALITATII include activitatile operationale desfasurate t! indelinirea cerintelor
de calitate prin reglementarea performantelor! e un proces de "entinere a standardelor, nu de creare a
acestora
A#I$URAREA CALITATII
- include rocesele lanificate si siste"atice necesare asi%urarii unui %rad adecvat de incredere ca oferta
educationala va satisface cerintele de calitate necesare
- sunt activitati de asi%urare a calitatii, nu controlea&a in mod direct calitatea -" implica de obicei
AUTOE'ALUAREA organizatiei e (a&a unor standarde resta(ilite
- prin urmare, aceste activitati sta(ilesc caacitatea or%ani&atiei de a furni&a calificari rofesionale la
un anu"it standard
Calitatea e legata de valorile si asteptarile a ) %ruuri ale de utilizatori:
*! articiantii la rocesul de invatare
2! an%a+atorii
)! societatea in %eneral
A#I$URAREA CALITATII EDUCATIEI
e realizata printr-o serie de actiuni de de&voltare a caacitatii institutionale de ela(orare /
lanificare / i"le"entare de ro%ra"e de studiu prin care se formeaza increderea (eneficiarilor ca
organizatia furnizoare de educatie satisface standardele de calitate
e,ri"a caacitatea unei or%! furni&oare de a oferi ro%ra"e de educatie in confor"itate
cu standardele cerute
METODOLO$IA A#I$URARII CALITATII IN EDUCATIE
- se bazeaza pe relatiile ce se stabilesc intre urmatoarele COMPONENTE:
*. criterii
2!standarde si standarde de referinta
)!indicatori de erfor"anta
-! calificari
PROCE#E prin care e asi%urata calitatea in educatie:
a! lanificarea si reali&area efectiva a re&ultatelor asteptate ale invatarii
(! "onitori&area re&ultatelor
c! evaluarea interna a re&ultatelor
d! evaluarea e,terna a re&ultatelor
e! i"(unatatirea continua a re&ultatelor in educatie
Componentele si procesele de asigurare a calitatii precum si relatiile dintre ele se diferentia&a in functie de:
*! nivelul de invatamant, si, dupa caz al calificarii
*! tiul or%ani&atiei furnizoare de educatie
2! tiul de ro%ra" de studii
MANA$EMENTUL CALITATII - asi%ura calitatea ro%ra"elor de invatare si ro"ovea&a
i"(unatatirea continua
Resonsa(ilitatile "ana%e"entului
#. eficacitate in ceea ce priveste calitatea / dezvoltarea curriculumului invatarii
$.sri+ina activ/ se i"lica direct in dezvoltarea si asigurarea calitatii programelor de invatare
%. cunoaste nevoile si astetarile facorilor interesati interni/eterni
&.dezvolta si mentine arteneriate eficiente cu factori eterni interesati
Mana%e"entul resurselor .fi&ice/u"ane/
#. org. ofera elevilor un "ediu sigur/armonios
$. satii de invatare ec'ipate adecvat ce raspund nevoilor individuale/colective
%. resurse/"etode de predare ce permit accesul/participarea activa a tuturor elevilor
&. ersonal anga(at dupa criterii clare de recrutare si selectie
). ro%ra"e de initiere/formare continua
Proiecte si de&voltare:
#. org. e recetiva la nevoile indivizilor, agentilor economici si comunitatii (factori interesati eterni) dar
si la nevoile elevilor (factori interesati interni)
$. preocupata de roiectarea si de&voltarea unor ro%ra"e de studiu care sa raspunda nevoilor
factorilor interesati, programe cu caracter de includere sociala, asigurand accesul si egalitatea sanselor pt. elevi
MECANI#ME DE A#I$URARE A CALITATII LA NI'ELUL #COLII
*. la nivelul fiecarei organizatii + Co"isia t evaluarea si asi%urarea calitatii = %-, membri , condusa de
conducatorul or%. sau de un coordonator desemnat de el
- co"onenta:nr relativ egal: a. repr. ai corpului rofesoral
b. repr. ai arintilor (presc,sc,gimn) /elevilor(prof,lic,postlic)
c. repr. ai Consiliului Local
(org. elaboreaza/adopta strategia si regulamentul de functionare a Comisiei)
- conducatorul organizatiei este direct responsabil de calitatea educatiei furnizate
**. Cadrul National de Asi%urare a Calitatii .CNAC/ + in cf. cu Cadrul Comun de -sigurare a Calitatii in
./P
***.ARACIP + institutie publica in subordinea 0.C1 realizeaza:
a! evaluarea e,terna a calitatii educatiei oferite de inst. de inv. preuniversitar si de alte organizatii
furnizoare de educatie
a! autori&area 0 acreditarea si evaluarea periodica a unitatilor de inv. preuniversitar
ACTI'ITATI ARACIP:
*! evaluare/acreditare a furnizorilor de educatie din inv. preuniversitar
*! efectueaza (pe baze contractuale) la solicitarea ministrului, evaluarea calitatii educatiei din inv.
preuniversitar
2! realizeaza(cu *23-urile si directiile de resort din 0.C1) activitati de "onitori&are /control a calitatii
)! efectueaza(cel putin # data la % ani) evaluarea org. furnizoare de educatie acreditate
-! roune MECT infiintarea/acreditarea (prin ordin) a inst. de inv. preuniv. pt fiecare nivel de
invata"ant0ro%ra" de studii si calificare rofesionala(dupa caz)
1! ela(orea&a: a. standardele, standardele de referinta si indicatorii de performanta
b. metodologia de evaluare/acreditare
c. manuale de evaluare interna a calitatii
d. g'iduri de bune practici
e. raport anual(propria activitate)
f. analize de sistem asupra calitatii inv. preuniv. in 4omania
g. recomandari de imbunatatire a calitatii
'. codul de etica profesionala a epertilor in evaluare/acreditare
*5. Autoevaluarea + rol central in procesul de asigurare a calitatii ofertei de ./P si are multiple beneficii pt
elevi, anga(atori, autoritati publice cat si pt furnizorii ./P
Pt elevi:
standarde ridicate pt invatarea individuala
capacitate de ocupare a unui loc de munca
egalitatea sanselor
buna informare privind oferta educationala
implicare activa in procesul de invatare
responsabilizare privind propria evolutie
satisfactie cu privire la rezultate
Pt. anga(atori:
nr. mare de anga(ati cu competente solide
creste nivelul de competenta al anga(atilor
aport la profitabilitatea organizatiei
incredere in calitatea invatamantului
Pt. autoritati:
abilitati sporite/cresterea sanselor de anga(are
competente de baza mai bune
nivel ridicat al abilitatilor pt atragerea investitiilor interne
incredere in calitatea invatamantului
Pt. furnizorii ./P
informatii privind bune practici si eperiente de succes
comparatia cu alti furnizori ./P
incredere in propria oferta si capacitate
contributie la dezvoltarea comunitatii locale si la dezvoltarea regionala
legitimitate si recunoastere sporita