Sunteți pe pagina 1din 26

<Title> Programe !colare pentru clasele a III-a a VIII-a aria curricular": matematic" !i !tiin#e ale naturii (!

!tiin#e, fizic", chimie, biologie)</Title>


<META name="description" content=" ">
<META name="keywords" content="National Council for Curriculum, Romanian Ministry of Education , national curriculum core curriculum lower secondary curriculum curriculum national trunchi comun curriculum pentru invatamantul secundar inferior , ROM , RMN , T06 ">
<!--NOSEARCHSTART-->
MINISTERUL EDUCA!IEI NA!IONALE
CONSILIUL NA!IONAL PENTRU CURRICULUM


CURRICULUM NA!IONALPROGRAME "COLARE PENTRU
CLASELE a III-a a VIII-a

ARIA CURRICULAR!:
MATEMATIC# "I "TIIN!E ALE NATURII


"TIIN#E
FIZIC!
CHIMIE
BIOLOGIEBucure!ti
"999Lucrarea apare sub coordonarea:
Dr. Matei Cerkez Pre!edintele Consiliului Na#ional pentru Curriculum din cadrul
Ministerului Educa#iei Na#ionale
Cercet$tor !tiin#ific principal - Institutul de %tiin#e ale Educa#iei
Dr. Mihaela Singer Coordonatorul Grupului de expertiz$ al Consiliului Na#ional
pentru Curriculum
Cercet$tor !tiin#ific principal - Institutul de %tiin#e ale Educa#iei
Daniel Oghin$ Membru al Grupului de expertiz$ al Consiliului Na#ional pentru
Curriculum
Cercet$tor !tiin#ific - Institutul de %tiin#e ale Educa#iei
Dr. Ligia Sarivan Membru al Grupului de expertiz$ al Consiliului Na#ional pentru
Curriculum
Cercet$tor !tiin#ific principal - Institutul de %tiin#e ale Educa#iei
Laura C$pi#$ Membru al Grupului de expertiz$ al Consiliului Na#ional pentru
Curriculum
Cercet$tor !tiin#ific principal - Institutul de %tiin#e ale Educa#iei
Lucian Ciolan Membru al Grupului de expertiz$ al Consiliului Na#ional pentru
Curriculum
Preparator universitar Universitatea Bucure!ti
Firu#a Tacea

Membru al Grupului de expertiz$ al Consiliului Na#ional pentru
Curriculum
Preparator universitar Universitatea Bucure!ti
Dr. Dan Crocnan Membru al Grupului de expertiz$ al Consiliului Na#ional pentru
Curriculum
Profesor Liceul Teoretic Miguel Cervantes

Editor: Consiliul Na#ional pentru Curriculum din cadrul Ministerului Educa#iei Na#ionale
Institutul de %tiin#e ale Educa#iei
Str. %tirbei Vod$ 37, cod 70732, Bucure!ti - "
Telefon/fax: + 40 " 3"03204
e-mail:cnc@ise.ro
Tehnoredactare computerizat$:
Fotinia Neagu, Elena Parascovici, Vlad Pascu - Institutul de %tiin#e ale Educa#iei

Tiparul !i coperta: Editura Cicero


Matematic" #i #tiin$e ale naturii 3
REFORMA CURRICULAR# "I PROGRAMELE "COLARE

Parte extrem de important$ a curriculum-ului scris, programele $colare trec n
Romnia n ultimii ani printr-un proces complex de elaborare $i revizuire n viziune
curricular%, care presupune o proiectare n interac&iunea lor a obiectivelor,
con&inuturilor, activit%&ilor de nv%&are $i a principiilor $i metodelor de evaluare.
Elaborarea unor noi programe !colare n nv$#$mntul obligatoriu a fost demarat$ deja n
"994/"995, dar acest lucru s-a f$cut pe baza unui plan de nv$#$mnt centralist !i directivist
!i n lipsa unei viziuni coerente !i moderne despre nv$#area !colar$ !i despre contribu#ia
diferitelor discipline n dobndirea cuno!tin#elor !i a competen#elor importante pentru elevi.
Desigur, procesul elabor$rii coerente a programelor !colare este unul dificil !i de lung$
durat$, el presupune o munc% de echip% $i profesionalizarea real% a autorilor de
curriculum. n prezent, putem considera c$ elaborarea !i revizuirea periodic$ a programelor
!colare se afl$ pe un parcurs bun, n orice caz mult mai productiv n sensul unei reforme
reale a nv$#$mntului, dect n anii preceden#i.
n prezent, programele $colare pentru gimnaziu $i liceu sunt elaborate n
concordan&% cu noile planuri-cadru de nv%&%mnt, iar n situa&ia multor discipline este
vorba de o adev%rat% revolu&ie didactic% n ceea ce prive$te conceperea
pred%rii/nv%&%rii la clas%. Descongestionarea programului elevilor prin descongestionarea
programelor !colare nu nseamn$ un rabat de la calitatea actului educativ !i de la standarde
nalte de performan&% la nivelul nv%&%rii. Dimpotriv$, standardele nalte de calitate
trebuie s% direc&ioneze permanent politica curricular% !i n sistemul de nv$#$mnt
romnesc. Aceste standarde nu trebuie ns$ exprimate prin mun#i de informa#ie nerelevant$,
care fac doar obiectul memoriz$rii !i reproducerii sterile. Viziunea curricular% de alc$tuire
a programelor !colare permite tocmai o mai bun$ orientare a pred$rii/nv$#$rii n raport cu
obiective de formare care vizeaz% competen&e de nivel superior, de aplicare a
cuno$tin&elor $i competen&elor n contexte noi $i de rezolvare de probleme teoretice $i
practice. n loc ca programa s$ fie una analitic$ n sensul simplist, respectiv o n!iruire de
con#inuturi sub form$ de capitole !i lec#ii, neracordate la ie!iri foarte concrete n termeni de
achizi#ii posibile !i necesare ale fiec$rui elev, noile proiec#ii ale pred$rii/nv$#$rii prin
programele !colare poart$ amprenta viziunii curriculare. n aceast$ viziune, con#inuturile nu
devin deloc neimportante, dar ele sunt v$zute n mult mai mare m$sur$ dect nainte ca
vehicule de formare a competen&elor intelectuale $i rela&ionale de nivel superior, a
atitudinilor $i comportamentelor necesare unui tn%r ntr-o societate democratic% a
timpului nostru.
Noile programe !colare de gimnaziu !i liceu, a!a cum sunt ele elaborate n prezent sub
coordonarea Consiliului Na&ional pentru Curriculum contribuie !i la noi n #ar$ la
adncirea caracterului profesionalizat al elabor%rilor curriculare. Diviziunea muncii n
diferite sectoare este de mult o realitate n toate domeniile activit$#ii umane. Ar fi o iluzie s$

Matematic" #i #tiin$e ale naturii 4
continu$m promovarea unor slogane populiste n ceea ce prive!te elaborarea curriculum-ului.
Desigur, consultarea profesorilor, elevilor !i a p$rin#ilor este un exerci#iu democratic
profitabil n orice zon$ a educa#iei !i nv$#$mntului, cu att mai necesar$ n domeniul cheie
al educa#iei !colare care este curriculum-ul. Trebuie spus ns$ c$ n toate #$rile civilizate,
elaborarea curriculum-ului - planuri de nv$#$mnt, programe !i manuale !colare - a devenit
de decenii un domeniu tehnic specializat, un domeniu profesional aparte, a!a cum tinde el
s$ devin$ n ultimii ani !i n Romnia. De altfel, elaborarea noului Curriculum Na#ional,
inclusiv la nivelul programelor !colare, nu este nicidecum un proces nchis. El a devenit n
ultimii ani din ce n ce mai mult un proces deschis consult%rilor publice $i implic%rii
profesioniste a cadrelor didactice creative n domeniul curricular. Acest proces a
constituit !i constituie un prilej benefic de exerci&iu intelectual individual $i de grup
pentru foarte mul&i profesori $i nv%&%tori/institutori din &ar%, membri ai grupurilor de
lucru pentru diferite discipline.
O program$ !colar$ bun$, ca orice alt$ component$ a curriculum-ului, este pn$ la
urm$ rezultatul unui exerci&iu colectiv, desf$!urat ns$ sub semnul unui profesionalism
specific. Noile planuri-cadru de nv$#$mnt stimuleaz$ de altfel, prin existen#a curriculum-
ului la decizia !colii, inova&ia curricular% local% la nivelul fiec%rui cadru didactic $i la
nivelul fiec%rei catedre.
Noul curriculum !colar, prin conceperea lui ca echilibru ntre curriculum-ul nucleu !i
curriculum-ul la decizia !colii contribuie n mod specific la descentralizarea $i
flexibilizarea deciziilor curriculare la nivelul unit%&ilor $colare. Programele !colare sunt
n acela!i timp, inspiratoare pentru o nou% viziune didactic% n elaborarea manualelor
$colare, care, prin rolul lor de instrument curricular !i didactic, orienteaz$ ntr-o m$sur$
extrem de important$ demersul de predare/nv$#are la clas$, inclusiv evaluarea elevilor !i
stimularea la ace!tia a unei motiva&ii sus&inute pentru nv%&are.
Elaborarea curriculum-ului este un proces continuu, de care sunt legate att
perioade de schimbare profund$, ct !i de stabilitate. n prezent, se apropie la noi ncheierea
perioadei de schimb$ri majore la nivelul curriculum-ului scris !i de intrare ntr-o faz% de
stabilitate necesar% implement%rii profunde a reformei $i producerii de efecte vizibile la
nivelul curriculum-ului efectiv $i realizat.
Curriculum-ul scris nu poate produce efecte profunde dect dac% devine parte a
muncii cotidiene a celor implica&i n actul educativ. De la liter$ la spiritul unui curriculum
este uneori o cale foarte lung$, care nu poate fi str$b$tut$ n lipsa form%rii ini&iale $i
continue adecvate a personalului didactic. Anii imediat urm$tori vor fi cu siguran#$
dedica#i acestui proces, n care ns$ existen#a unor documente de calitate cu rol reglator !i
orientativ, precum cele din zona curriculum-ului, este hot$rtoare.

Ministru, Consilier,
Andrei Marga Dakmara Georgescu

Matematic" #i #tiin$e ale naturii 5
CUVNT NAINTE
Documentul de fa#$ cuprinde noile programe !colare pentru nv$#$mntul gimnazial.
Elaborarea acestora a pornit de la urm$toarele premise:
! introducerea planului-cadru la nivelul ntregului nv$#$mnt obligatoriu
(presupunnd existen#a curriculum-ului nucleu !i a celui la decizia !colii);
! proiectarea con#inuturilor nv$#$rii din perspectiva unui demers centrat pe formarea
de capacit$#i !i atitudini, evitndu-se memorarea mecanic$ !i reproducerea de
cuno!tin#e;
! coeren#a vertical$ n cadrul curriculum-ului (racordarea la programele pentru
nv$#$mntul primar, precum !i asigurarea continuit$#ii de la un ciclu curricular la
altul !i de la o clas$ la alta);
! coeren#a orizontal$ (stabilirea unor leg$turi ntre disciplinele aceleia!i arii
curriculare !i/sau din arii curriculare diferite).
Programele pentru clasele a V-a a VIII-a p$streaz$ structura programelor din
nv$#$mntul primar. Ele cuprind: obiective cadru, obiective de referin&%, exemple de
activit%&i de nv%&are, con&inuturi !i standarde curriculare de performan&%.
Obiectivele cadru sunt obiective cu un grad ridicat de generalitate !i complexitate. Ele
se refer$ la formarea unor capacit$#i !i atitudini specifice disciplinei !i sunt urm$rite de-a
lungul mai multor ani de studiu.
Obiectivele de referin&% specific$ rezultatele a!teptate ale nv$#$rii !i urm$resc
progresia n achizi#ia de competen#e !i cuno!tin#e de la un an de studiu la altul.
Pentru realizarea obiectivelor propuse pot fi organizate diferite tipuri de activit%&i de
nv%&are. Programa ofer$ cel pu#in un exemplu de astfel de activit$#i pentru fiecare obiectiv
de referin#$ n parte. Exemplele de activit$#i de nv$#are sunt construite astfel nct s$
porneasc$ de la experien#a concret$ a elevului !i s$ se integreze unor strategii didactice
adecvate contextelor variate de nv$#are.
Con&inuturile sunt mijloace prin care se urm$re!te atingerea obiectivelor cadru !i a
obiectivelor de referin#$ propuse. Unit$#ile de con#inut sunt organizate fie tematic, fie n
conformitate cu domeniile constitutive ale diverselor obiecte de studiu.
Standardele curriculare de performan&% sunt criterii de evaluare a calit$#ii
procesului de nv$#are. Ele reprezint$ enun#uri sintetice, n m$sur$ s$ indice gradul n care

Matematic" #i #tiin$e ale naturii 6
sunt atinse obiectivele curriculare de c$tre elevi. Standardele curriculare de performan#$
asigur$ conexiunea ntre curriculum !i evaluare. Pe baza lor vor fi elaborate nivelurile de
performan#$, precum !i itemii necesari probelor de evaluare.
De asemenea, n elaborarea programelor s-au avut n vedere ciclurile curriculare ale
nv$#$mntului primar !i gimnazial:
Vrsta 6 7 8 9 "0 "" "2 "3 "4 "5
Clasa Gr.
preg$t.
I II III IV V VI VII VIII IX
Ciclul
curricular
Achizi#ii fundamentale Dezvoltare Observare !i
orientare

Ciclul de dezvoltare (clasele a III-a a VI-a) are ca obiectiv major formarea
capacit"$ilor de baz" necesare pentru continuarea studiilor. Ciclul de dezvoltare vizeaz$:
dezvoltarea achizi#iilor lingvistice !i ncurajarea folosirii limbii romne, a limbii
materne !i a limbilor str$ine pentru exprimarea n situa#ii variate de comunicare;
dezvoltarea unei gndiri structurate !i a competen#ei de a aplica n practic$
rezolvarea de probleme;
familiarizarea cu o abordare pluridisciplinar$ a domeniilor cunoa!terii;
constituirea unui set de valori consonante cu o societate democratic$ !i pluralist$;
ncurajarea talentului, a experien#ei !i a expresiei n diferite forme de art$;
formarea responsabilit$#ii pentru propria dezvoltare !i s$n$tate;
formarea unei atitudini responsabile fa#$ de mediu.
Ciclul de observare $i orientare (clasele a VII-a a IX-a) are ca obiectiv major
orientarea n vederea optimiz"rii op$iunii #colare #i profesionale ulterioare. El vizeaz$:
descoperirea de c$tre elev a propriilor afinit$#i, aspira#ii !i valori, n scopul
construirii unei imagini de sine pozitive;
formarea capacit$#ii de analiz$ a setului de competen#e dobndite prin nv$#are, n
scopul orient$rii spre o anumit$ carier$ profesional$;
dezvoltarea capacit$#ii de a comunica, inclusiv prin folosirea diferitelor limbaje
specializate;
dezvoltarea gndirii autonome !i a responsabilit$#ii fa#$ de integrarea n mediul
social.

Matematic" #i #tiin$e ale naturii 7
Conform planului-cadru aplicat n sistemul de nv$#$mnt ncepnd cu anul !colar
"999-2000, programele !colare con#in curriculum nucleu !i curriculum extins.
Curriculum-ul nucleu corespunde num$rului minim de ore de la fiecare disciplin$
obligatorie prev$zut$ n planurile-cadru de nv$#$mnt. Drept consecin#$, noile programe
!colare cuprind obiective de referin#$, con#inuturi !i standarde curriculare de performan#$,
obligatorii pentru toate !colile !i to#i elevii, asigurndu-se astfel egalitatea !anselor n
sistemul de nv$#$mnt. Curriculum-ul nucleu reprezint$ unicul sistem de referin#$ pentru
diversele tipuri de evalu$ri !i examin$ri externe (na#ionale) !i pentru realizarea standardelor
curriculare de performan#$.
Curriculum-ul extins (CE) corespunde diferen#ei ntre num$rul maxim !i num$rul
minim de ore prev$zute prin plaja orar$ la disciplinele din planul-cadru de nv$#$mnt. CE
cuprinde obiectivele, activit$#ile de nv$#are !i con#inuturile marcate cu n program$ cu
asterisc. Se l$rge!te astfel oferta de nv$#are, n ceea ce prive!te cuno!tin#ele, capacit$#ile !i
atitudinile, pn$ la acoperirea num$rului maxim de ore din plaja orar$ a disciplinei
respective.
Documentul de fa#$ reflect$ organizarea disciplinelor pe arii curriculare, cuprinznd
programele !colare pentru gimnaziu, n urm$toarea structur$:
! Vol. I - ARIA CURRICULAR& LIMB& %I COMUNICARE (Limba !i literatura
romn$, Limba latin$)
! Vol. II - ARIA CURRICULAR& LIMB& %I COMUNICARE (Limba englez$,
Limba francez$). Volumul include !i programele de nv$#$mnt primar.
! Vol. III - ARIA CURRICULAR& LIMB& %I COMUNICARE (Limba german$,
Limba italian$, Limba rus$, Limba spaniol$). Volumul include !i programele de
nv$#$mnt primar.
! Vol. IV - ARIA CURRICULAR& MATEMATICA %I %TIIN'E ALE NATURII
(Matematic$)
! Vol. V - ARIA CURRICULAR& MATEMATIC& %I %TIIN'E ALE NATURII
(%tiin#e: clasele a III-a a VI-a; Programele valabile n anul !colar "999-2000 pentru:
Biologie: clasele a V-a a VIII-a, Fizic$: clasele a VI-a a VIII-a, Chimie: clasele
a VII-a a VIII-a)
! Vol. VI - ARIA CURRICULAR& OM %I SOCIETATE (Istorie, Istoria !i tradi#iile
minorit$#ilor, Geografie, Cultur$ civic$)

Matematic" #i #tiin$e ale naturii 8
! Vol. VII - ARIA CURRICULAR& OM %I SOCIETATE (Religie)
! Vol. VIII - ARIA CURRICULAR& ARTE (Educa#ie plastic$, Educa#ie muzical$)
! Vol. IX - ARIA CURRICULAR& EDUCA'IE FIZIC& %I SPORT (Educa#ie fizic$)
! Vol. X - ARIA CURRICULAR& TEHNOLOGII (Educa#ie Tehnologic$).

%tiin$e 9


"TIIN#E

Clasele a III-a a VI-a

Programa $colar% de "tiin$e a fost aprobat% prin
ORDINUL MINISTRULUI EDUCA!IEI NA!IONALE
cu nr. 4489 din 2'.09.'999

Programa !colar$ de "tiin$e se aplic$ n sistemul de nv$#$mnt ncepnd cu
anul !colar 2000-200"%tiin$e "0%tiin$e ""
NOT# DE PREZENTARE

Curriculum-ul de %tiin$e pentru clasele a III-a a VI-a ofer$ un punct de plecare n
predarea integrat$ a disciplinelor din aria curricular$ Matematic% $i $tiin&e ale naturii.
Acest curriculum a fost conceput crosscuricular, pornind de la domeniile biologie, fizic",
chimie !i de la temele comune acestora. De asemenea, au fost urm$rite obiectivele ciclului
curricular de dezvoltare. Astfel, obiectivele curriculum-ului de %tiin$e vizeaz$:
- observarea !i interpretarea proceselor naturale care au loc n mediu;
- n#elegerea impactului proceselor naturale asupra activit$#ilor umane !i al
activit$#ilor umane asupra mediului;
- investigarea unor interdependen#e n !i ntre sisteme fizice, chimice !i biologice;
- ncurajarea elevilor pentru asumarea de responsabilit$#i !i pentru cooperare.
Competen#ele ce se urm$resc a fi formate prin curriculum-ul de %tiin$e se refer$ la
comunicare, studiul individual, n#elegerea !i valorificarea informa#iilor tehnice,
rela#ionarea la mediul natural !i social; la acestea se adaug$ formarea unor atitudini precum:
grija fa#$ de mediul natural, interesul pentru explicarea ra#ional$ a fenomenelor din mediu !i
se urm$re!te stimularea curiozit$#ii !i a inventivit$#ii n investigarea mediului apropiat.
n scopul form$rii acestor competen#e !i atitudini, vor fi valorificate cuno!tin#e
privind mediul natural, individul, grupul de indivizi, rela#iile dintre indivizi !i dintre
indivizi !i mediu, fenomenele !i interac#iunile specifice acestora, modific$rile mediului ca
urmare a interven#iei omului. Curriculum-ul de %tiin$e respect$ structura celorlalte
programe, cu deosebirea c$ prezentarea con#inuturilor exprim$ modul n care temele pot fi
abordate integrat n procesul didactic.
Tematica propus$ are n vedere rela#ionarea con#inuturilor att n interiorul ariei
curriculare "Matematic% $i $tiin&e ale naturii", ct !i la nivelul celorlalte arii curriculare.
De exemplu, tema VREMEA, n interiorul ariei curriculare, poate fi abordat$ n
rela#ie cu Fizica, Biologia, Chimia, astfel:

%tiin$e "2

VREMEA
CHIMIE BIOLOGIE FIZIC#
- modific$ri ale vremii
datorate polu$rii etc.
- transform$ri ale vegeta#iei
(datorate anotimpurilor)
- precipita#ii
- comportamentul plantelor !i
al animalelor etc.
- umiditate
- mi!c$rile aerului
- varia#ia !i m$surarea
temperaturii etc.


Aceea!i tem$, n rela#ie cu celelalte arii curriculare din Curriculum-ul Na#ional, va da
posibilitatea urm$toarei abord$ri:

VREMEA
Matematic% Religie Om $i
societate
Educa&ie
tehnologic%
Literatur% Arte Educa&ie
fizic%
- ordonarea - povestiri
biblice etc.
- forme de
relief
- mecanisme care
valorific$ energia
eolian$
- descrieri - compozi#ii
plastice !i
decorative
- tipuri de
sporturi
- num$rarea
etc.
- zone de
clim$
- modalit$#i de
nregistrare a
parametrilor
atmosferici etc.
- crea#ii
folclorice etc.
- compozi#ii
muzicale
- factori
naturali care
influen#eaz$
s$n$tatea etc.
- mentalit$#i
etc.
- vestimenta#ia
etc.


Fiecare tematic$ prezent$ n con#inutul programelor se poate proiecta pe baza unei
scheme similare.
Lec#iile vor fi structurate pe teme, n care se pot face leg$turi cu subiecte abordate la
alte discipline. Importan#a acestui demers didactic const$ n multitudinea trimiterilor pe
care cadrul didactic, n dialog cu elevii, le poate face, astfel nct s$ valorifice experien#a
acestora !i s$ le dezvolte capacitatea de a face conexiuni !i de a integra informa#iile noi n
modele explicative proprii.

%tiin$e "3

OBIECTIVE CADRU


". n#elegerea !i utilizarea n comunicare a unor termeni !i concepte specifice
!tiin#elor naturii
2. Dezvoltarea capacit$#ilor de experimentare !i explorare/investigare a
realit$#ii, folosind instrumente !i procedee specifice
3. Dezvoltarea interesului pentru crearea !i men#inerea unui mediu propice
vie#ii


%tiin$e "4

%tiin$e Clasa a III-a "5
CLASA A III-A
OBIECTIVE DE REFERIN!# "I EXEMPLE DE ACTIVIT#!I DE NV#!ARE
'. n&elegerea $i utilizarea n comunicare a unor termeni $i concepte specifice $tiin&elor
naturii
Obiective de referin&% Exemple de activit%&i de nv%&are
La sfr#itul clasei a III-a elevul va fi
capabil:
Pe parcursul clasei a III-a se recomand"
urm"toarele activit"$i:
"." s$ ordoneze evenimente temporale ci-
clice n func#ie de durata !i suc-
cesiunea lor
- exerci#ii de ordonare a unit$#ilor tem-
porale (zi, s$pt$mn$, lun$ etc.) !i de
completare a unui calendar (al naturii,
floral etc.);
".2 s$ descrie comportamente ale plan-
telor !i ale animalelor n func#ie de
anotimp !i de mediul de via#$
- exemplificarea unor comportamente ale
vie#uitoarelor, n func#ie de diferite
anotimpuri;
*&.3 s" caracterizeze un mediu de via$"
dup" coordonate date (anotimp, surse
de energie etc.)
- elaborarea unor scurte descrieri cu su-
port de idei sau imagistic #i proiecte
(pe teme date).
2. Dezvoltarea capacit%&ilor de experimentare $i explorare/investigare a realit%&ii,
folosind instrumente $i procedee specifice
Obiective de referin&% Exemple de activit%&i de nv%&are
La sfr#itul clasei a III-a elevul va fi
capabil:
Pe parcursul clasei a III-a se recomand"
urm"toarele activit"$i:
2." s$ m$soare durata cu ajutorul instru-
mentelor specifice (ceas, cronometru
etc.)
- m$surarea timpului folosind ceasul,
cronometrul, clepsidra etc.;
2.2 s$ observe caracteristici ale diferitelor
medii de via#$
- excursii tematice, lec#ii n aer liber cu
observarea dirijat$ a aspectelor din dife-
rite medii de via#$;
2.3 s$ nregistreze timpul, caracteristicile
vremii !i ale mediului pe o perioad$
limitat$ de timp
- elaborarea de proiecte de grup pe tema
calendarului naturii pentru o perioad$
de timp;

%tiin$e Clasa a III-a "6
*2.4 s" exploreze medii de via$" nefa-
miliare, folosind surse de documen-
tare indicate
- consultarea unor atlase; vizionarea de
emisiuni #i colec$ionarea de ilustra-
$ii/articole.
2.5 s$ observe reac#ii ale vie#uitoarelor la
factorii de mediu
- excursii tematice;
- observarea dirijat$ a plantelor !i a ani-
malelor din diferite medii de via#$.
3. Dezvoltarea interesului pentru crearea $i men&inerea unui mediu propice vie&ii
Obiective de referin&% Exemple de activit%&i de nv%&are
La sfr#itul clasei a III-a elevul va fi
capabil:
Pe parcursul clasei a III-a se recomand"
urm"toarele activit"$i:
3." s$ respecte regulile privind protec#ia
mediului nconjur$tor
- observarea !i n#elegerea mesajelor
referitoare la protec#ia mediului (sem-
ne, afi!e, simboluri conven#ionale, am-
balaje);
- concursuri pe tema cur$#eniei clasei, a
!colii;
- realizarea de afi!e pentru protec#ia me-
diului.

CON!INUTURI

TIMPUL
Ordon$ri temporale. Succesiunea, durata !i m$surarea evenimentelor temporale.
Instrumente de m$surare. Evenimente temporale ciclice (zi-noapte, s$pt$mn$, lun$,
anotimp, an). *Istoricul calendarului.
VREMEA
Aspecte meteorologice (precipita#ii, mi!c$rile aerului, varia#iile !i m$surarea
temperaturii). Transform$ri ale vegeta#iei n func#ie de anotimpuri. Comportamentul
plantelor !i al animalelor (n raport cu clima !i anotimpurile). *Vntul #i apa ca surse de
energie.
MEDII DE VIA'&
Caracteristici. Tipuri. Forme de via#$ specifice. *nsu#irile aerului, apei #i ale solului.
Adaptarea organismelor la mediul de via#$. *P"durea tropical". *Via$a la Poli.

%tiin$e Clasa a IV-a "7
CLASA A IV-A
OBIECTIVE DE REFERIN!#

"I EXEMPLE DE ACTIVIT#!I DE NV#!ARE
'. n&elegerea $i utilizarea n comunicare a unor termeni $i concepte specifice $tiin&elor
naturii
Obiective de referin&% Exemple de activit%&i de nv%&are
La sfr#itul clasei a IV-a elevul va fi
capabil:
Pe parcursul clasei a IV-a se recomand"
urm"toarele activit"$i:
"." s$ diferen#ieze transform$rile suferite
de corpuri n natur$
- r$spunsuri la ntreb$ri de tipul adev$-
rat/fals;
- completarea unor tabele cu date n-
registrate n urma observ$rii;
".2 s$ identifice tipurile de materiale folo-
site n diferite domenii de activitate
- asocierea de cuvinte cu imagini date;
- vizionarea de diapozitive !i filme docu-
mentare;
- vizite de studiu;
".3 s$ sesizeze rela#ia dintre principalele
organe ale organismului uman !i
func#iile acestuia
- localizarea componentelor organismu-
lui pe propriul corp;
- stabilirea de coresponden#e ntre com-
ponentele organismului/analizatorii !i
func#iile acestora;
- exerci#ii de identificare pe plan!e/mu-
laje;
".4 s$ exemplifice rela#iile dintre igiena
mediului de via#$-starea de s$n$tate-
tipuri de comportamente
- completare de scheme eliptice/tabele;
- jocuri de rol, dramatiz$ri (pe baza re-
gulilor de igien$);
*&.5 s" analizeze consecin$ele diversific"-
rii activit"$ilor umane asupra mediu-
lui
- dezbatere pe tema influen$ei activi-
t"$ilor umane asupra mediului.


%tiin$e Clasa a IV-a "8
2. Dezvoltarea capacit%&ilor de experimentare $i explorare/investigare a realit%&ii,
folosind instrumente $i procedee specifice
Obiective de referin&% Exemple de activit%&i de nv%&are
La sfr#itul clasei a IV-a elevul va fi
capabil:
Pe parcursul clasei a IV-a se recomand"
urm"toarele activit"$i:
2." s$ observe caracteristicile unor cor-
puri/procese/medii naturale cu ajuto-
rul fi!ei de observare
- observarea transparen#ei/opacit$#ii, cu-
lorii, formei, texturii, gustului, miro-
sului, st$rii de agregare etc. ale mos-
trelor de ap$, sol, alimente !i materiale;
- excursii n scopul identific$rii surselor
de poluare;
- decodificarea mesajelor inscrip#ionate
pe ambalajul diferitelor produse;
2.2 s$ efectueze experien#e simple, folo-
sind fi!a de instruc#iuni
- experien#e pentru eviden#ierea permea-
bilit$#ii !i a capacit$#ii de absorb#ie a
solului !i pentru eviden#ierea arderii !i a
fermenta#iei;
2.3 s$ exploreze pe desene !i pe mulaje
elementele componente ale corpului
!i organismului uman !i *modul n
care interac$ioneaz" acestea
- observarea dirijat$ a reprezent$rii cor-
pului uman !i a componentelor sale;
*2.4 s" investigheze tipuri de activit"$i
umane #i caracteristicile acestora
- interviuri cu persoane din diverse do-
menii de activitate;
- redactarea interviurilor sub form" de
scurte reportaje;
*2.5 s" investigheze influen$ele altor specii
asupra organismului uman
- experien$e de laborator;
- vizionare de filme documentare.


%tiin$e Clasa a IV-a "9
3. Dezvoltarea interesului pentru crearea $i men&inerea unui mediu propice vie&ii
Obiective de referin&% Exemple de activit%&i de nv%&are
La sfr#itul clasei a IV-a elevul va fi
capabil:
Pe parcursul clasei a IV-a se recomand"
urm"toarele activit"$i:
3." s$ valorifice factorii din mediu care
sunt favorabili men#inerii st$rii de
s$n$tate
- activit$#i n aer liber;
- concursuri pe teme de igien$ !i de
s$n$tate;
- vizite la cluburi !i baze sportive/centre
de s$n$tate;
- prezentarea de re#ete culinare impor-
tante n men#inerea s$n$t$#ii.

CON!INUTURI

PROCESE N NATUR&
Fierberea, condensarea, topirea !i solidificarea apei. Deformarea. Ruginirea. Arderea.
Fermenta#ia. *Evaporarea. *Rncezirea. *Coagularea.
OMUL %I MEDIUL S&U DE VIA'&
Principalele organe !i func#iile organismului uman. Specificul comportamentelor umane
(rela#iile cu mediul, nutri#ia). Rela#iile omului cu alte vie#uitoare. Igiena mediului de
via#$. Starea de s$n$tate.
DOMENII DE ACTIVITATE
Evolu#ia activit$#ilor umane. Materiale naturale !i artificiale - nsu!iri, prelucrare.
*Materiale magnetice. *Materiale transparente #i opace. De!euri !i reziduuri.
*Activit"$i n cadrul comunit"$ii.


%tiin$e Clasa a V-a 20
CLASA A V-A
OBIECTIVE DE REFERIN!#

"I EXEMPLE DE ACTIVIT#!I DE NV#!ARE
'. n&elegerea $i utilizarea n comunicare a unor termeni $i concepte specifice $tiin&elor
naturii
Obiective de referin&% Exemple de activit%&i de nv%&are
La sfr#itul clasei a V-a elevul va fi
capabil:
Pe parcursul clasei a V-a se recomand"
urm"toarele activit"$i:
"." s$ sesizeze coresponden#e ntre nsu-
!irile corpurilor !i m$rimile fizice
caracteristice
- alc$tuirea de tabele de nregistrare a
caracteristicilor;
- interpretarea datelor nregistrate n ta-
bele;
".2 s$ descrie !i s$ analizeze modific$rile
suferite de corpuri n urma interac-
#iunii acestora
- completarea fi!elor de observare;
- dezbateri n grup;

".3 s$ descrie p$r#ile componente ale
plantelor !i rolul lor
- completarea fi!elor de observare.
2. Dezvoltarea capacit%&ilor de experimentare $i explorare/investigare a realit%&ii,
folosind instrumente $i procedee specifice
Obiective de referin&% Exemple de activit%&i de nv%&are
La sfr#itul clasei a V-a elevul va fi
capabil:
Pe parcursul clasei a V-a se recomand"
urm"toarele activit"$i:
2." s$ determine m$rimi !i nsu!iri carac-
teristice ale corpurilor
- efectuarea de m$sur$tori pentru lun-
gime, mas$, volum etc.;
- clasific$ri ale corpurilor dup$ criterii
date;
2.2 s$ determine efectele unor interac#iuni
ntre corpuri
- identificarea st$rii de mi!care/repaus a
unor corpuri;
2.3 s$ exploreze efectele varia#iilor facto-
rilor de mediu asupra plantelor
- experien#e care s$ eviden#ieze pro-
ducerea fotosintezei, a respira#iei, a
transpira#iei, a germina#iei !i a absorb-
#iei;

%tiin$e Clasa a V-a 2"
2.4 s$ aplice rela#ii de calcul n rezolvarea
de probleme
- rezolvarea problemelor de calcul nu-
meric;
- reprezent$ri tabelare ale datelor nu-
merice;
*2.5 s" formuleze probleme pe baza da-
telor experimentale/teoretice
- testarea experimental" a ipotezelor for-
mulate;
*2.6 s" formuleze ntreb"ri referitoare la
fenomenele observate, care pot ge-
nera ipoteze, ce pot fi experimentate
ulterior
- experimentarea rela$iei cauz"-efect
pentru diferite fenomene.
3. Dezvoltarea interesului pentru crearea $i men&inerea unui mediu propice vie&ii
Obiective de referin&% Exemple de activit%&i de nv%&are
La sfr#itul clasei a V-a elevul va fi
capabil:
Pe parcursul clasei a V-a se recomand"
urm"toarele activit"$i:
3." s$ ini#ieze discu#ii !i experimente n
scopul explic$rii diferitelor fenome-
ne naturale
- proiecte abordate n grup;
- experimente simple;
3.2 s$ comenteze aspecte ale polu$rii din
mediul de via#$
- proiecte/dezbateri pe tema surselor de
poluare a diferitelor medii !i a con-
secin#elor polu$rii.


%tiin$e Clasa a V-a 22
CON!INUTURI
CORPURI
Propriet$#i. Alc$tuire. Compozi#ie. Clasificare. M$rimi caracteristice (mas$, lungime,
densitate, volum, duritate).
INTERAC'IUNI
Tipuri de for#e (de contact, de frecare, de greutate, elastic$)
"
.*Iner$ia. *Presiunea.
Mi!care !i repaus. Tipuri de mi!care. Viteza de deplasare. Lumina. Surse de lumin$.
Lumin$ !i umbr$. *Interac$iunea plantelor cu aerul, cu apa #i cu solul: func$ii
fundamentale n corpul plantelor. Poluarea mediului.
FENOMENE
Fenomene fizice - plutirea, capilaritatea. Reac#ii chimice lente !i rapide. *Procese endo-
#i exoterme. Fenomene biologice. Fotosinteza. *Absorb$ia radicular".

&
n procesul didactic, aceste no$iuni vor fi abordate din punct de vedere calitativ, apelnd la intui$ia elevilor.

%tiin$e Clasa a VI-a
CLASA A VI-A
OBIECTIVE DE REFERIN!#

"I EXEMPLE DE ACTIVIT#!I DE NV#!ARE
'. n&elegerea $i utilizarea n comunicare a unor termeni $i concepte specifice $tiin&elor
naturii
Obiective de referin&% Exemple de activit%&i de nv%&are
La sfr#itul clasei a VI-a elevul va fi
capabil:
Pe parcursul clasei a VI-a se recomand"
urm"toarele activit"$i:
"." s$ descrie efectele luminii !i ale elec-
tricit$#ii asupra lumii vii
- proiecte elaborate n grup;
- h$r#i de concepte (stabilirea de rela#ii
ntre concepte date);
".2 s$ caracterizeze sistemele din punct
de vedere al componentelor !i al
interac#iunilor intra- !i intersistemice

- descrierea interac#iunilor intra- !i inter-
sistemice;
*&.3 s" interpreteze evolu$ia formelor de
via$" pe baza modific"rii complexi-
t"$ii acestora
- completarea unor scheme eliptice;
".4 s$ explice modul de func#ionare a me-
canismelor simple
- reprezent$ri grafice (scheme) !i modele
de aplica#ie a mecanismelor simple n
instrumente, aparate etc.
2. Dezvoltarea capacit%&ilor de experimentare $i explorare/investigare a realit%&ii,
folosind instrumente $i procedee specifice
Obiective de referin&% Exemple de activit%&i de nv%&are
La sfr#itul clasei a VI-a elevul va fi
capabil:
Pe parcursul clasei a VI-a se recomand"
urm"toarele activit"$i:
2." s$ efectueze experimente pe baza fi!e-
lor de instruc#iuni
- experimentarea dizolv$rii diverselor
substan#e n ap$, a separ$rii ames-
tecurilor, a reflexiei luminii, a electri-
z$rii corpurilor, a conductibilit$#ii elec-
trice !i termice;

%tiin$e Clasa a VI-a 24
2.2 s$ proiecteze un experiment pe o tem$
dat$
- verificarea func#ion$rii circuitelor elec-
trice proiectate, a efectului termic la di-
zolvare etc.;
*2.3 s" anticipeze comportarea/func$iona-
rea unor sisteme pornind de la va-
ria$ia unor parametri
- nregistrarea datelor ob$inute sub di-
ferite forme (grafice, tabele etc.);
*2.4 s" formuleze concluzii n urma ex-
plor"rii diferitelor fenomene
- dezbatere pe baza rezultatelor experi-
mentelor efectuate.
3. Dezvoltarea interesului pentru crearea $i men&inerea unui mediu propice vie&ii
Obiective de referin&% Exemple de activit%&i de nv%&are
La sfr#itul clasei a VI-a elevul va fi
capabil:
Pe parcursul clasei a VI-a se recomand"
urm"toarele activit"$i:
3." s$ disting$ diferen#a ntre explica#ia
!tiin#ific$ !i cea non!tiin#ific$ a unor
fenomene naturale
- dezbatere pornind de la explica#ii
diferite date unor fenomene;
3.2 s$ con!tientizeze rolul unor factori n
crearea dezechilibrelor la nivelul
diferitelor sisteme
- eseuri/proiecte despre rolul factorilor
perturbatori.

CON!INUTURI

LUMINA
Reflexia luminii. Influen#a luminii asupra lumii vii.
ELECTRICITATE
Electrizarea corpurilor. Sarcina electric$. Circuitul electric. Efecte ale curentului electric,
termic, magnetic. *Magnetismul. Fenomene electrice n lumea vie.
SISTEME
Caracterizare. Clasificare. Mecanisme simple (prghii, scripe#i). Aplica#ii ale
mecanismelor simple n natur$. Leg$tura dintre plante !i animale: lan#uri trofice, rela#ii
inter- !i intraspecifice. *Sistemul solar. Interac#iuni n/ntre sistem/sisteme. *Evolu$ia
sistemelor biologice.

%tiin$e Clasa a VI-a 25
SUGESTII METODOLOGICE
Prezent$m n continuare exemple de generare a manualelor pentru fiecare clas$ n
parte:
CLASA A III-A
Unitate de con&inut
Tema
Timpul Vremea Mediul
nconjur%tor
Lumea vie X X X
Lumea nevie X X X
Calendarul X X X

CLASA A IV-A
Unitate de con&inut
Tema
Procese n natur%

Omul $i mediul
s%u de via&%
Domenii de
activitate
Alimente X X X
Materiale X X X
S%n%tate X X X
Apa X X X

CLASA A V-A
Unitate de con&inut
Tema
Corpuri

Interac&iuni Fenomene
Mi$care $i repaus X X X
Cre$terea X X X
Plantele X X X

CLASA A VI-A
Unitate de con&inut
Tema
Lumina

Electricitatea Sisteme
Transfer de energie X X X
Animale X X X
Amestecuri X X X


%tiin$e Clasa a VI-a 26<!--NOSEARCHEND-->