Sunteți pe pagina 1din 6

FIA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1 Instituia de nvmnt
superior
UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJ-NAPOCA
1.2 Facultatea FACULTATEA DE ISTORIE SI FILOSOFIE
1.3 Departamentul FILOSOFIE
1.4 Domeniul de studii FILOSOFIE
1.5 Ciclul de studii MASTERAT
1.6 Programul de studiu /
Calificarea
FILOSOFIE, CULTURA, COMUNICARE /
MASTER IN FILOSOFIE

2. Date despre disciplin
2.1 Denumirea disciplinei Teorii ale comunicrii
2.2 Titularul activitilor de curs Prof. dr. Aurel Codoban
2.3 Titularul activitilor de seminar Prof. dr. Aurel Codoban
2.4 Anul de studiu 2.5 Semestrul 2 2.6. Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei Ob.

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)
3.1 Numr de ore pe sptmn 4 Din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2
3.4 Total ore din planul de nvmnt 56 Din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28
Distribuia fondului de timp: ore
Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie 15
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren 15
Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri 40
Tutoriat 28
Examinri 4
Alte activiti: ..................
3.7 Total ore studiu individual 70 conv.
3.8 Total ore pe semestru 56 fiz. (154 conv.)
3.9 Numrul de credite 8

4. Precondiii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
4.2 de competene

5. Condiii (acolo unde este cazul)

5.1 De desfurare a
cursului
Prezena la orele de curs nu este obligatorie. Prezentarea la examen nu
este condiionat de numr minim de prezene.
5.2 De desfurare a
seminarului/laboratorului
Activitatea la seminar este obligatorie. Seminarele pierdute se pot
recupera.
6. Competenele specifice acumulate
C
o
m
p
e
t
e
n

e

p
r
o
f
e
s
i
o
n
a
l
e

C1.1Aprofundarea domeniului de cunoaterea a teoriilor i orientrilor metodo-logice
actuale din filosofia culturii i artei, legate de fenomenele i practicile culturale
C1.5 Identificarea i descrierea principiilor i metodelor cercetrii n filosofie i n tiinele
socio-umaniste
C2.4 Evaluarea critic i constructiv a modalitilor, limitelor i dificultilor de realizare
a comunicrii cunoaterii n diferite limbaje
C4.3 Identificarea i utilizarea cerinelor generale ale regulilor de comunicare direct i
comunicare media, i recunoaterea caracterului etic sau non-etic al diverselor forme de
comunicare
C6.2 Identificarea, interpretarea i respectarea - n context profesional i n viaa cotidian -
a diferenelor culturale; recunoaterea pluralismului cultural i politic, specific democraiei
C
o
m
p
e
t
e
n

e

t
r
a
n
s
v
e
r
s
a
l
e

CT1 Abordarea n mod realist i prin argumentare att teoretic, ct i practic a unor
situaii-problem cu grad ridicat de dificultate n vederea soluionrii lor eficiente
CT2. Gestionarea de activiti sau proiecte profesionale complexe, prin asumarea
responsabilitii n luarea deciziilor ntr-o echip multidisciplinar
CT3 Autogestionarea activitilor de dezvoltare profesional proprie i exersarea
autonomiei personale n condiii de studiu i de munc imprevizibile

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor acumulate)
7.1 Obiectivul general al
disciplinei
O analiza a mentalitii timpului nostru - modernitate trzie,
postmodernitate sau globalizare ca mitologie, spiritualitate sau
filozofie dominat de tematizarea comunicrii. Cursul ntreprinde o
analiz spectral a principiilor, conceptelor, soluiilor tendinelor,
mitemelor i mitologiilor care nsoesc impunerea tematizrii
comunicrii turnura lingvistic, cum s-a mai numit n mentalitile
(spiritualitatea) civilizaiei noastre pe cale s se globalizeze. ntre
altele cursul analizeaz persistena i camuflarea sacrului n cultura
contemporan dominat de comunicare i caut sursele religioase ale
spiritualitii postmoderne, care se origineaz ntr-o moralitate critic a
semnelor. Seminarul procedeaz invers, focaliznd analizele din
perspectiva mai sus menionat asupra a cte unei singure cri
propuse pentru dezbatere. Concepte cheie: comunicare, modernitate
trzie/ postmodernitate/ globalizare; concepte principale: mijloace de
comunicare de mas, etic a comunicrii, cultur media, cibercultur,
realitate virtual, lumi posibile, filosofie, desacralizare/dialectic a
sacrului i profanului, noua mitologie, spiritualitate.
7.2 Obiectivele specifice


utiliza n mod adecvat concepte si demersuri majore din sfera
Filosofiei comunicrii; mitanalizei, analizei spectrale a mentalitilor
(spiritualitii) contemporane;
percepe dimensiunea sociala a comunicrii, pluralitatea consecinelor
impunerii ei si necesitatea abordarii inter-disciplinare a practicilor
comunicrii;
sa ineleaga, sa compare variatele perspective teoretice despre
comunicare si practicile comunicrii; sa descrie particularitatile
practicilor de comunicare postmoderne i n curs de globalizare n
raport cu cele moderne;
sa inteleaga si sa descrie particularitile i consecinele concrete,
practice, ale diferitelor modele ale comunicrii.
8. Coninuturi
8.1 Curs Metode de predare Observaii
1-2. Introducere - Episteme i tematizri, paradigme i
concepte centrale n caracterizarea modernitii trzii
sau postmodernitii
-curs interactiv cu
fundament de
prelegere i studiu de
caz

3. Tematizri filosofice, modele ontologice i criticism
comunicaional
-curs interactiv cu
fundament de
prelegere i studiu de
caz

4. Desacralizare sau o nou spiritualitate a
comunicrii? Sacrul sacrificial i sacrul-transgresiune
-curs interactiv cu
fundament de
prelegere i studiu de
caz

5-6. Esoterism i comunicare: Mitologiile
postmodernitii (New Age) sau Noua mistic a
comunicrii?
-curs interactiv cu
fundament de
prelegere i studiu de
caz

7-8. Temele alteritii: De la Ganz Andere la Cellalt
(Altul) - mas i individ, globalizare i comunitate
local
-curs interactiv cu
fundament de
prelegere i studiu de
caz

9. Hermeneutica relaiilor interpersonale i etica
postmodern
-curs interactiv cu
fundament de
prelegere i studiu de
caz

10, Simbol i semn: de la tradiie la simulacru

-curs interactiv cu
fundament de
prelegere i studiu de
caz

11. Mijloacele de comunicare de mas ca ideologie
ostensiv

-curs interactiv cu
fundament de
prelegere i studiu de
caz

12. Muzealitatea culturii de erudiie i cultura
comunicaional (mass-media) a modernitii trzii

-curs interactiv cu
fundament de
prelegere i studiu de
caz

13-14. Gnoza modernitii trzii sau dezontologizarea
postmodern? Imanen comunicaional, realitate
virtual i pluralitatea lumilor
-curs interactiv cu
fundament de
prelegere i studiu de
caz

Bibliografie

Carr, N., Superficialii Efectele internetului asupra creierului uman (The Shallows: What the Internet Is
Doing to Our Brains, 2010), Publica, Bucureti, 2012
Bard, A., Sderquist, J., Netocraia Noua elit a puterii i viaa dup capitalism (Netocracy The New Power
Elite and Life after Capitalism, 2000, c ABJS), Publica, Bucureti, 2010
James F. Dunnigan, Noua ameninare mondial Cyber-terorismul, Curtea Veche, Buc., 2010
M.L. DeFleur, S.R. Ball, Teorii ale comunicrii de mas, Polirom, Iai, 1999
Armand Mattelart, Michle Mattelart, Istoria teoriilor comunicrii, Iai, Polirom, 2001
Patrice Flichy, O istorie a comunicrii moderne Spaiu public i via privat, Polirom, Iai, 1999
Jean Baudrillard, Simulacres et simulations, Editions Galile, 1981
Jean Baudrillard, La Transparence du Mal, Editions Galile, 1990
Jacques Derrida, Scriitura i diferena, Univers, Buc., 1998
Gianni Vattimo, Pier Aldo Rovati, Gndirea slab, Pontica, Constana, 1998
Eco, Umberto, Limitele interpretrii, Pontica, Constana, 1996
Daniel Bougnoux, Introducere n tiinele comunicrii, Polirom, Iai, 2000
Pierre Lvy, Cyberculture, Paris, Editions Odile Jacob, 1997
Pierre Lvy, Qu'est-ce que le virtuel?, Paris, La Dcouverte, 1995
Peter Sloterdijk, Essai d'intoxication volontaire, Calmann-Lvy, 1999
Peter Sloterdijk, Die Verachtung der Massen, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 2000 (traducerea romneasc:
Peter Sloterdijk, Dispreuirea maselor, Editura Idea Design & Print, Cluj, 2002)
Oswald Ducrot, Jean.Marie Schaeffer, Noul dicionar al tiinelor limbajului, Editura Babel, Buc., 1996
Tim O'Sullivan, John Hartley, Danny Saunders, Martin Montgomery, John Fiske, Concepte fundamentale
din tiinele comunicrii i studiile culturale, Iai, Polirom, 2001
Lucien Sfez, Comunicarea, Institutul European, Iai, 2002
Bernard Mige, Gndirea comunicaional, Cartea Romneasc, Buc., 1998
John Fiske, Introducere n tiinele comunicrii, Polirom, Iai, 2003
Boris Groys, Unter Verdacht Eine Phnomenologie der Medien, Mnchen Wien, Carl Hanser Verlag, 2000
Paul Levinson, Marshall McLuhan n era digital, Librom Antet, 2001
John B. Thompson, Media i modernitatea O teorie social a mass-media, Antet, 2001
Guy Lochard, Henri Boyer, Comunicarea mediatic, Institutul European, Iai, 1998
John Hartley, Discursul tirilor, Polirom, Iai, 1999
James Lull, Mass-Media Comunicare, Cultur O abordare global, Samizdat, 2001
Aurel Codoban, Imperiul comunicrii Corp, imagine i relaionare, Idea, Cluj-Napoca, 2011
Manfred Frank, Gnter Figal, Claude Karnoouh, Matei Clinescu, Aurel Codoban, Postmodernismul.
Deschideri filsofice, Ed. "Dacia", Cluj-Napoca, 1995

8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaii
1. Seminar introductiv Stabilirea metodologiei
2. Episteme i tematizri, paradigme i concepte
centrale n caracterizarea modernitii trzii sau
postmodernitii
analiza si interpretare
de textla dezbateri pe
baza bibliografiei
propuse

3. Tematizri filosofice, modele ontologice i criticism
comunicaional.
intocmirea unui studiu
documentar pe tematica
propusa, dezbatere

4. Sacrul din civilizaia contemporan este de tip
sacrifical sau de transgresiune?
dezbatere
5-6. Studii de caz: mitologiile, esoterismele i mistica
societii dominat de comunicare
intocmirea de referate
si participarea la
dezbateri pe baza
bibliografiei propuse

7-8. Feele alteritii n societatea comunicaional intocmirea de referate
si participarea la
dezbateri pe baza
bibliografiei propuse

9. Relaiile interpersonale i etica postmodern -seminar interactiv pe
baz de discuii
-comentariu text,
dezbatere

10. Simbol i semn: de la tradiie la simulacru. -seminar interactiv pe
baz de discuii
-comentariu text,
dezbatere

11. Mijloacele de comunicare de mas ca ideologie
ostensiv.
-seminar interactiv pe
baz de discuii
-comentariu text,
dezbatere

12. Muzealitatea culturii de erudiie i cultura
comunicaional (mass-media) a modernitii trzii
-seminar interactiv pe
baz de discuii

-comentariu text,
dezbatere
13-14.Gnoza modernitii trzii sau dezontologizarea
postmodern? Imanen comunicaional, realitate
virtual i pluralitatea lumilor
- dezbatere

Bibliografie
Jean Baudrillard, L'`Echange impossible, Editions Galile, 1999
Jean-Jacques Boutaud, Comunicare, semiotic i semne publicitare Teorii, modele, aplicaii, Buc., Tritonic,
2004
Jean-Michel Adam, Marc Bonhomme, L'argumentation publicitaire Rhtorique de l'loge et de la
persuasion, Paris, Nathan, 2003
Vasile Sebastian Dncu, Comunicarea simbolic. Arhitectura discursului publicitar, Dacia, Cluj-Napoca,
1999
Claude Bonnange, Chantal Thomas, Don Juan sau Pavlov ?, Editura Trei, Buc., 1999
F. Brunne, Fericirea ca obligaie, Editura Trei, Buc., 1996
Angela Goddard, Limbajul publicitii, Polirom, Iai, 2002
Doris-Louise Haineault, Jean-Yves Roy, Publicitate i psihanaliz, Editura Trei, Buc., 2002
Martine Joly, Introduction l'analyse de l'image, Paris, Nathan, 2003
Vilm Flusser, Pentru o filosofie a fotografiei, Editura Idea Design & Print, Cluj, 2003
Guy Debord, Societatea spectacolului, EST-Samuel Tastet Editeur, 2001
Claude-Jean Bertrand, Deontologia mijloacelor de comunicare, Institutul European, Iai, 2000
Roberto Izurieta, Comunicarea statului n era divertismentului, Cluj-Napoca, AMA Impact, 2003
Jean-Marie Domenach, Propaganda politic, Institutul European, Iai, 2004
Pierre Zmor, Comunicarea public, Institutul European, Iai, 2003
Pascal Lardellier, Teoria legturii ritualice Antropologie i comunicare, Buc., Tritonic, 2003
Mihaela Constantinescu, Post/postmodernismul: cultura divertismentului, Univers Enciclopedic, Buc., 2001
Douglas Kellner, Cultura media, Institutul European, Iai, 2001
John R. Searle, Realitatea ca proiect social, Iai, Polirom, 2000
Gianni Vattimo, Societatea transparent, Constana, Pontica, 1995

9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice,
asociaiilor profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Coninutul cursului este compatibil cu coninutul cursurilor predate la nivel graduate n universiti
de prestigiu din Europa i SUA, precum i cu cerinele comunitii profesionale

10. Evaluare
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode de evaluare 10.3 Pondere din
nota final
10.4 Curs - nsuirea cunotinelor
predate la curs;
- capacitatea de a opera n
mod corect i adecvat cu
acestea
Evaluarea se va face att pe
parcursul semestrului ct i
n timpul examinrii finale

- asumarea unei cercetri
documentare proprii n
domeniu;
- nsuirea i aplicarea
metodelor de cercetare i
de redactare specifice
filosofiei (analiz de text,
referat, eseu academic)
Eseu academic la sfritul
semestrului (sesiune)
60% din nota final
10.5 Seminar/laborator - nsuirea cunotinelor
discutate la seminar;
- capacitatea de a opera n
mod corect i adecvat cu
acestea
Evaluarea se va face att pe
parcursul semestrului -
verificare oral - ct i n
timpul examinrii finale

- activitate seminar:
participare la dezbateri,
prezentare referat;
- nsuirea i aplicarea
metodelor de cercetare i
de redactare specifice
filosofiei (analiz de text,
referat, eseu academic)
40% din nota final
10.6 Standard minim de performan
Elaborarea unui eseu academic / studiu de caz, de complexitate ridicat, utiliznd metode ale
filosofiei i tiinelor socio-umaniste
Planificarea i realizarea unor prezentri individuale orale i scrise la seminarii (dezbatere, analiz-
comentariu de text, eseu academic)
Plagiat se va considera orice lucrare care se constat a fi n proporie de cel puin 30% copiat dintr-o
alt surs, iar utilizarea plagiatului va determina anularea evalurii. Orice contestaie a notei obinute
la examen va trebui nsoit de o cerere din partea studentului pentru reevaluarea lucrrii. Rezultatul
acestei reevaluri se va face de fa cu studenii n decurs de 2 zile de la data contestaiei.

Data completrii Semntura titularului de curs Semntura titularului de seminar
30 martie 2013 ...................................
Data avizrii n departament Semntura directorului de departament
........................................... ............................